Azərbaycan Respublikası prezidentinin Azərbaycan dilində latin qrafikasi ilə kütləvi nəşrlərin həyata keçirilməsi haqqinda sərəncamı əsasında Azərbaycan dilində latın qrafikası ilə çap olunmuş əsərlər

Lüğət və ensiklopediyalar

http://www.anl.az/img/kvadratnews.jpg Abdullayev Əlövsət Zakir oğlu. Müasir Azərbaycan dili [Mətn] Sintaksis: [dərslik] /Ə.Abdullayev, Y.Seyidov, A.Həsənov; red. E.Həsənova, İ.Əhmədzadə, [burax. məs. Ə.Güləliyev] dördüncu hissə.- Bakı: Şərq-Qərb, 2007.- 422, [2] s.       

 

Alman ədəbiyyatı antologiyası [Mətn]: İki cilddə /Tərc. edən. H. Arzulu, Ə. Nəcəfov, A. Mollayeva, V. Hacıyev, A. Abbasova. - I cild. - Bakı: Şərq-Qərb, 2006. - 440 s.

Alman ədəbiyyatı antologiyası [Mətn]: İki cilddə /Tərc. edən. G. Həsənzadə, S. Hüseynova, T. Elçin. - II cild. - Bakı: Şərq-Qərb, 2006. - 376 s.

 

Almanca-Azərbaycanca lüğət [Mətn]: lüğətə təxminən 40000 söz və söz birləşməsi daxil edilmişdir: A-Z /red. Ç. Qurbanlı; [tərt. ed. R. Babayeva və b. ] [burax. məs. Ə. Güləliyev]Bakı: Şərq-Qərb, 2007. - 647, [1] s.

Azərbaycan dilinin antonimlər lüğəti A-Z /Tərtib edəni. H. Həsənov. - Bakı: Şərq-Qərb, 2007. - 144 s.
 

http://www.anl.az/img/kvadratnews.jpg Azərbaycan ədəbi dili tarixi [Mətn]: dörd cilddə XIX əsr /S.Mehdiyeva və b.; red. S.Mehdiyeva; AMEA Nəsimi ad. Dilçilik İnstitutu III cild Bakı: Şərq-Qərb, 2007.- 334, [2] s.

Azərbaycan dili   izahlı lüğəti [Mətn]: IV-cilddə. ABCÇD I cild /red. Ə. Orucov; tərtibçilər: Ə. Orucov, B. Abdullayev, N. Rəhimzadə; nəşrə haz. , təkmilləşdirən, ön sözün müəllifi və red. A. Axundov; AMEA, Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu. - B. : Şərq-Qərb, 2006. - 744 s.

Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti [Mətn]: A-Z /Red. A.A.Axundov; Q.Ş.Kazımov, S.M.Behbudov; AzMEA Nəsimi Adına Dilçilik İnstitutu.- Bakı: Şərq-Qərb, 2007.- 568 s.

  Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti [Mətn]: IV-cilddə EƏFGHXİJK II cild /red. Ə. Orucov; tərtibçilər. Ə. Orucov, B. Abdullayev, N. Rəhimzadə; nəşrə haz. , təkmilləşdirən, ön sözün müəllifi və red. A. Axundov; AMEA, Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu. - B. : Şərq-Qərb, 2006. 792 s

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti [Mətn]: IV-cilddə QLMNOÖPR III cild /red. Ə. Orucov; tərtibçilər. Ə. Orucov, B. Abdullayev, N. Rəhimzadə; nəşrə haz. , təkmilləşdirən, ön sözün müəllifi və red. A. Axundov; AMEA, Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu. - B. : Şərq-Qərb, 2006. - 672 s.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti [Mətn]: IV-cilddə SŞTUÜVYZ [Mətn] IV cild /Red. Ə. Orucov; Tərtibçilər. Ə. Orucov, B. Abdullayev, N. Rəhimzadə; Nəşrə haz. , təkmilləşdirən, ön sözün müəllifi və red. A. Axundov; Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu. - B. : Şərq-Qərb, 2006. - 712 s.

Azərbaycan dilinin orfoqrafiya lüğəti. [Mətn] /red. A. Axundov; Azərb. Respub. Döv. Dil Komissiyası, AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu. - B. : Lider, 2004. - 728 s.

Azərbaycan dilinin omonimlər lüğəti [Mətn]: A-Z /Omonimlər haqqında məqalələrin müəllifi və lüğətin tərtibçisi. H. Həsənov. - Bakı: Şərq-Qərb, 2007. - 168 s.

Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti [Mətn]: A-Z /Tərtib edəni. N. Seyidəliyev; Red. İ. Məmmədov. - Bakı: Şərq-Qərb, 2007. - 424 s.

 Azərbaycan ədəbi dili tarixi dörd cilddə /V.Aslanov, S.Mehdiyeva, S.Əlizadə, A.Əlizadə; red. və ön sözün müəl. S.Mehdiyeva; AMEA Nəsimi ad. Dilçilik İnstitutu I Cild.- Bakı: Şərq-Qərb, 2007.- 478, [2] s.
 

 Azərbaycan ədəbi dili tarixi dörd cilddə /R.Məhərrəmova, F.Parənci; red. S.Mehdiyeva; AMEA Nəsimi ad. Dilçilik İnstitutu II Cild.- Bakı: Şərq-Qərb, 2007.- 327, [1] s

 

http://www.anl.az/img/kvadratnews.jpg Azərbaycan ədəbi dili tarixi [Mətn]: dörd cilddə XIX əsr /S.Mehdiyeva və b.; red. S.Mehdiyeva; AMEA Nəsimi ad. Dilçilik İnstitutu III cild Bakı: Şərq-Qərb, 2007.- 334, [2] s.

 

 Azərbaycan ədəbi dili tarixi dörd cilddə /tərt. ed. A.Axundov [və b.]; red. S.Mehdiyeva; AMEA Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu IV cild.- Bakı: Şərq-Qərb, 2007.- 421, [3] s.

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Ensiklopediyası [Mətn]: 2 cilddə /Baş red. Yaqub Mahmudov; Red. heyəti. İ. Ağayev, T. Babayev (məsul katib), A. Bağırov və b. I cild. - B. : Lider, 2004. - 440 s.

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Ensiklopediyası [Mətn]: 2 cilddə /Baş red. Yaqub Mahmudov; Red. heyəti. İ. Ağayev, T. Babayev (məsul katib), A. Bağırov və b. II cild. - B. : Lider, 2005. - 472 s.

Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğəti [Mətn]: iki cilddə /AMEA Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu; tərt. R. Əliyeva və b. ; red. R. Əliyeva I cild. - Bakı: Şərq-Qərb, 2007. - 299, [5] s.

Azərbaycanca-Fransızca lüğət [Mətn]: A- Z: lüğətə 25000- dən artıq söz daxil edilmişdir /red. R. Cabbarov. - Bakı: Şərq -Qərb, 2007. - 619, [5] s.

Azərbaycanca-ingiliscə lüğət A-Z [Mətn]: Lüğətə təxminən 55. 000 söz, söz birləşməsi və cümlə daxil edilmişdir /Red. : E. İ. Hacıyev. - Bakı: Şərq-Qərb, 2005. - 896 s.

Azərbaycanca-ingiliscə, ingiliscə-azərbaycanca lüğət A-Z [Mətn]: 22000 söz və söz birləşməs /Tərtib edənləri. İ. Rəhimov, S. Mir Cəfərova, Z. Rəhimova, Y. Rəhimov; Red. S. Mir Cəfərova. - Bakı: Şərq-Qərb, 2006. - 288 s.

Azərbaycanca-rusca lüğət: 4 cilddə A-D [Mətn] I cild /müəl. M. T. Tağıyev, İ. M. Aydınov, İ. M. Kərimov və b. ; red. M. T. Tağıyev və b. ; Bakı Slavyan Un-ti. - B. : Şərq-Qərb, 2006. - 896 s.

Azərbaycanca-rusca lüğət [Mətn]: 4 cilddə E-K /müəl. M. T. Tağıyev, İ. M. Aydınov, İ. M. Kərimov və b. ; red. M. T. Tağıyev və b. ; Bakı Slavyan Un-ti II cild. - B. : Şərq-Qərb, 2006. - 848 s.

Azərbaycanca - rusca lüğət: 4 cilddə Q-R [Mətn] III cild /Müəlliflər. M. T. Tağıyev, İ. M. Aydınov, İ. M. Kərimov və b. ; Red. M. T. Tağıyev və b. ; Bakı Slavyan Universiteti B. : Şərq-Qərb, 2006. - 840 s.

Azərbaycanca - rusca lüğət: 4 cilddə S-Z [Mətn] IV cild /Müəlliflər. M. T. Tağıyev, İ. M. Aydınov, İ. M. Kərimov və b. ; Red. M. T. Tağıyev və b. ; Bakı Slavyan Universiteti B. : Şərq-Qərb, 2006. - 984 s.

Bünyadov Ziya Musa oğlu. Dinlər, təriqətlər, məzhəblər [Mətn]: [ensiklopedik soraq kitabı] /Ziya Bünyadov. - Bakı: Şərq-Qərb, 2007. - 336 s.

Cəfərov Səlim Əbdüllətif oğlu. Müasir Azərbaycan dili [Mətn] Leksika /S. Cəfərov; red. B. Əhmədov; [burax. məsul. Ə. Güləliyev] II hissə. - Bakı: Şərq-Qərb, 2007. - 191, [1] s.

Cəlil Məmmədquluzadə ensiklopediyası [Mətn] /red. hey. Anar [və b. ]Bakı: Şərq-Qərb, 2008. - 318, [2] s.

Dəmirçizadə Əbdüləzəl Məmməd oğlu. Müasir Azərbaycan dili [Mətn] Fonetika, orfoepiya, orfoqrafiya: [dərslik]/Ə. M. Dəmirçizadə; red. A. Axundov; [buraxılışa məsul Ə. Güləliyev] birinci hissə. - Bakı: Şərq-Qərb, 2007. - 253, [3] s.

Ərəbcə-azərbaycanca lüğət [Mətn]: İki cilddə: Təxminən 45000 söz və ifadə /R. Əliyev I cild. - Bakı: Şərq-Qərb, 2007. - 440 s.

Farsca-Azərbaycanca lüğət lüğətə təxminən 35000 söz və söz birləçməsi daxil edilmişdir /tərt. ed. M. Nağısoylu, Ə. Bağırov, A. Ramazanov, Ş. Abdullayeva; red. və ön söz. M. Nağısoylu. - Bakı: Şərq-Qərb, 2007. - 636, [4] s.

Fransızca-azərbaycanca lüğət [Mətn]: A-Z. Lüğətə təxminən 30000 söz və söz birləşmələri daxil edilmişdir /Red. R. Cabbarov. - Bakı: Şərq-Qərb, 2007. - 464 s.

İngiliscə-Azərbaycanca lüğət [Mətn]: A-Z /Tərt. O. İ. Türksevər (Musayev), T. İ. Əliyev, Q. Q. Məmmədov və b. ; Red. Q. Q. Məmmədov. - B. : Şərq-Qərb, 2004. - 1320 s.

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən ərəb və fars sözləri lüğəti: 2 cilddə. A-L [Mətn] /tərt. ed. B. Abdullayev, M. Əsgərli, H. Zərinzadə; elmi red. M. Adilov I cild. - B. : Şərq-Qərb, 2005. - 416 s.

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən ərəb və fars sözləri lüğəti: 2 cilddə M-Z [Mətn] /tərt. ed. B. Abdullayev, M. Əsgərli, H. Zərinzadə; elmi red. M. Adilov II cild. - B. : "Şərq-Qərb", 2005. - 472 s.

Novruz bayramı ensiklopediyası [Mətn]: xalq bayramı /tərt. ed. B. Abdulla, T. Babayev; elmi red. M. Qasımlı. - Bakı: Şərq-Qərb, 2008. - 207, [1] s.

Politologiya izahlı lüğət /baş red. və ön söz. R. Mehdiyev; elmi red. S. Qəndilov; müəl. kol. R. Mehdiyev [və b. ]; Azərb. Resp. Prezidenti Yanında Dövlət İdarəçilik Akad. - Bakı: Şərq-Qərb, 2007. - 352 s.

Rusca-azərbaycanca lüğət [Mətn]: Üç cilddə - /Red. Ə. Orucov; AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu I cild. - B. : Şərq-Qərb, 2005. - 728 s.

Rusca-azərbaycanca lüğət [Mətn]: Üç cilddə - /Red. Ə. Orucov; AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu II cild. - B. : Şərq-Qərb, 2005. - 848 s.

Rusca-azərbaycanca lüğət [Mətn]: Üç cilddə - /Red. Ə. Ə. Orucov; AMEA, Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu III cild. - B. : Şərq-Qərb, 2005. - 672 s.

Uşaqlar üçün ensiklopediya. Geologiya [Mətn] /Azərb. nəşri üzərində işləyənlər. A. Əlizadə və b. [tərc. AMEA-nın Geologiya və Coğrafiya İnsitutları; ADNA; BDU]Bakı: Şərq-Qərb, 2008. - 711, [1] s.

Uşaqlar üçün ensiklopediya. İnformatika [Mətn] /Azərb. nəşri üzərində işləyənlər. Ə. Abbasov, R. Əliquliyev, Ə. Əliyev. - Bakı: Şərq-Qərb, 2008. - 615, [1] s.

Uşaqlar üçün ensiklopediya. Kimya [Mətn] /Azərb. nəşri üzərində işləyənlər E. Məmmədov, N. Abışov, R. Süleymanov, E.Allahyarov. - Bakı: Şərq-Qərb, 2008. - 638, [2] s.

Üzeyir Hacıbəyli ensiklopediyası [Mətn] /E. Abbasova [və b. ]; red. hey. E. Abbasova [və b. ]; red. S. Ağababayeva, T. Dadaşova; burax. məs. Ə. Güləliyev; Heydər Əliyev Fondu, Azərbaycan Mədəniyyətinin Dostları Fondu. - Bakı: [Şərq-Qərb], 2008. 239, [1]s.

 

National Library of Azerbaijan All Rights Reserved