M

1 2 3 4 5 6


Mixalkov Sergey Vladimiroviç. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Sergey Vladimiroviç Mixalkov; rus dilindən tərc. ed. Z.Sarıtorpaq.- B.: Şərq-Qərb, 2007.- 152 s.

Mixo bakılıları hədələyir [Mətn]: Gürcü gülməcələri /Tərt. və gürcü dilindən tərc. İ.Məmmədli; Red. F.Rzabəyova.- B.: Yazıçı, 1993.- 92 s.

 Mikayılov N.K. Ekologiya hüququ [Mətn]: Dərs vəsaiti /N.K.Mikayılov, C.Q.Nuriyev, K.Q.Nuriyeva; Red.: F.Ağazadə.- B.: Qanun, 2000.- 348 s.

Mikayılov Şəmistan Abdul oğlu. IV-X siniflərdə ədəbiyyat nəzəriyyəsi materiallarının öyrədilməsinə dair [Mətn]: metodik vəsait /Ş.Mikayılov; red. M. Əbdülov; AzSSR Maarif Nazirliyi.- Bakı: Maarif, 1976.- 56, [4] s. , cədv. ; 20 sm.

Mikayılov Şəmistan Abdul oğlu. Elmi-metodik əsərlərdən seçmələr [Mətn]: seçmələr müəllifin 80 yaşı tamam olması münasibətilə nəşr edilir /Ş.A.Mikayılov; toplayıb nəş. haz. A.M.Bəkirova, Ş. X. Əliyeva; elmi red. A.M.Bəkirova.- B.: Araz, 2009.- 519, [1] s.: şək., cədv., portr., 21 sm.

Mikayılov Şəmistan Abdul oğlu. Ədəbiyyat nəzəriyyəsi [Mətn]: VII-X siniflər üçün dərs vəsaiti /Ş.A.Mikayılov; elmi red. P.Xəlilov.- Bakı: Maarif, 1988.- 187, [5] s. , sxem ; 22 sm

Mikayılov Şəmistan Abdul oğlu. Ədəbiyyat [Mətn]: Ümumtəhsil məktəblərinin V sinfi üçün dərs vəsaiti /Ş.A.Mikayılov, A.A.Səmədov, S.A.Rüstəmov.- B.: Maarif, 1989.- 358, [1] s.

Mikayılova Əzizə Nurqələm qızı. Onomastik vahidlərin üslubi imkanları [Mətn]: XIX əsrin ikinci yarsında yaranmış nəsr əsərlərinin materialları əsasında linqvistik tədqiqat: [monoqrafiya] /Ə. N. Mikayılova; red. Q. İ. Məşədiyev; Azərb. MEA, Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu.- B.: ["Memar Nəşriyyat- Poliqrafiya" MMC], 2008.- 302, [1] s.

Mikayılzadə Nicat Cəbrayıl oğlu İngiliscə-Azərbaycanca tibb lüğəti [Mətn] /N.C. Mikayılzadə; Buraxılışa məsul. N.Qaramanlı.- Bkı: Ergün, 1993.- 663 s.

 Mikayılzadə Nijad Cəbrayıl oğlu. İkdrak poeziyası [Mətn]: (Elçin İsgəndərzadə fenomeni) /N. Mikayılzadə; red. Dr. N. Şəmsizadə.-Bakı: Vektor Nəşrlər Evi, 2009. - 92, [2] s.

 Mikayılzadə Nijad Cəbrayıl oğlu. Fenomenlərin sirri [Mətn]: antiparapsixologiya /N. Mikayılzadə; [ön söz. R. Məlikov].-Bakı: [Vətən nəşriyyatı], 2009. - 221, [1] s.

Mikrobiologiya fənnindən laboratoriya məşğələsi üçün metodik göstəriş [Mətn]: baytarlıq ixtisası üzrə /SSRİ Kənd Təsər. Nazirliyi, S. Ağamalıoğlu ad. Azərb. Kənd Təsər. İn-tu; tərt. ed. R. A. Qədimov, M. O. Tağızadə.- Kirovabad: [s. n.], 1983.- 42, [1] s.

Mikrobiologiya, sanitariya və gigiyena [Mətn]: dərslik /N.H.Qurbanov [və b.]; rəy verən. R.A.Əliyev, Q.Ə.Sarıyev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət İqt. Un-ti.- B.: "İqtisad Universiteti" Nəşriyyatı, 2010.- 307, [2] s.

Miqrasiya və onun qanuni tənzimlənməsi yolları [Mətn]: Yaddaş kitabçası /Burax. məsul., tərtibatçı-müəll.: N.A.Adilov; Tərtibatçı-müəll.: V.Ə.İbayev; Azərbaycan Gənc Hüquqşünaslar Birliyi.- B.: [Hüquq ədəbiyyatı], 2000.- 42 s.

Milkov F.N. MDB ölkələrinin fiziki coğrafiyası [Mətn]: [2 hissədə: dərslik] F.N.Milkov, N.A.Qvozdetski; tərc. və yeni nəşrin ixt. red. M.A.Müseyibov; rəyçilər H.A.Xəlilov, A.Ş.Cərullayev; tərc. ed. R.H.Muğalov; yeni nəşrə haz. T.O.İbrahimov; [Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi; BDU, Coğrafiya fakültəsi] I Hissə Ümumi icmal. MDB-nin Avropa hissəsi. Qafqaz.- B.: [BDU] 2012.- 297 s.

Milkov Fyodor Nikolayeviç. SSRİ-nin fiziki coğrafiyası. Ümumi icmal. SSRİ-nin Avropa hissəsi. Qafqaz [Mətn]: dərslik /F.N. Milkov, N.A. Qvozdetcki; rəyçi.V.K. Lukaşev; tərc. ed. R.H. Muğalov.- B.: Bakı Universiteti, 1990. --361 s.

Miller Cin Beyker. Yeni qadın psixologiyasına doğru /C.B.Miller; BMT İnkişaf Proqramı; BMT Əhali Fondu; GİD Azerbaijan; Tərcümə edən: T.Mustafayev; Red.: R.İbrahimbəyova, D.Mustafayev.- B.: Səda, 2000.- 140 səh.: 21 sm.

Millətoğlu Yusif. Beş qardaşın nağılı [Mətn] /Y.Millətoğlu; red. Q.İlqar; [dizayn Ü.Quliyeva].- B.: Nərgiz, 2015. 207, [1] s., [16] v. portr.,fotoşək. portr., şək

Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi-2009 [Mətn] /AMEA, Milli Azərb. Tarixi Muzeyi; red. N.Vəlixanlı; red. hey. N.Əliyeva, F.Cabbarov, M.Zeynalova.- B.: Elm, 2009.- 328, [2] s.: cədv., fotoşək., şək., faks., 24 sm.

Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi-2010 [Mətn] /AMEA, Milli Azərb. Tarixi Muzeyi; red. N.Vəlixanlı; red. hey. N.Əliyeva, F. Cabbarov, M. Zeynalova.- Bakı: Elm, 2010.- 286, [2] s.

Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi-2011 /təsisçi AMEA, Milli Azərb. Tarixi Muzeyi; red. hey. N.Vəlixanlı.- Bakı: Elm, 2011.- 355, [1] s.

Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi-2012 /təsisçi AMEA, Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi; red. heyəti N.Vəlixanlı (baş red.) [və b.]Bakı: [Elm], 2012.- 335, [1] s.

Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi-2013 [Mətn] AMEA, Milli Azərb. Tarixi Muzeyi; red. hey. N.Vəlixanlı [və b.]B.: [Ziya] 2013.- 367, [1] s.

Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi - 2014 [Mətn] /AMEA, Milli Azərb. Tarixi Muzeyi; red hey.: N.Vəlixanlı (baş red.) [və b.] B.: Ziya, 2014.- 406, [1] s. fotoşək., ill., portr

Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin "Nadir kitablar fondu"nun biblioqrafik göstəricisi [Mətn]: (1728-1860) AMEA, Milli Azərb. Tarixi Muzeyi; tərt.: F.Abdullayeva, M.Məmmədov, M.Əliyeva [və b.]; elmi red. N.Vəlixanlı; red. N.Əliyeva; biblioqrafik göst. haz.: A.Dadaşova, L.Məmmədova, F.Qəniyeva Cild 1.- B.: [Ziya] 2013.-163, [1] s.

Milli azlıqların hüquqları haqqında beynəlxalq aktlar toplusu: Sənədlərdən çıxarışlar /Red.: K.Ramazanlı; Çevirəni: E. Mustafaoğlu.- B.: Nurlan, 2005.- 130 s.

 Milli Kitabxananın nəşrləri (2000-2012): Metodik tövsiyələr /tərt.ed. A.Abdullayeva; ixtisas red. və bur.məs. K.Tahirov; M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2013.- 21 s.

 Milli məclisə əlavə seçkilər: Seçki günü üçün yaddaş /Azərbaycan Respublikası Mərkəzi seçki Komisiyyası; Seçki Sistemləri üzrə Beynəlxalq Fond (IFES); Amerika Birləşmiş Ştatlarının Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi (USAID)B.: [2005]21 səh.: 1 port.

 Milli mədəniyyət siyasətlərinin icmalları üzrə Avropa proqramı. Azərbaycan Respublikasında mədəniyyət siyasəti [Mətn]: Avropa Şurasının "Stage" layihəsi: [məruzələr] Avropa Şurası; hazırlayanlar S.Məmmədəliyeva, N.Axundova, Terri Sandell [və b.][Bakı] [s. n.] [2002].- 142 s.

Milli mənəvi dəyərlərin təbliğində kitabxanaların rolu /tərt. ed. N.Alışova; ixtisas red. və bur. məs. K.Tahirov; red. A.Abdullayeva; M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2011.- 85 s.

Milli Onkologiya Mərkəzi -60 Baş red.: D.A.Əliyev; Tərtibçi: N.A.Baxşəliyeva.- B.: 2001.- 52 səh.

Milli özünüdərketmə, beynəlxalq elmi kollokvium (1999; Bakı). "Milli özünüdərketmə" Beynəlxalq elmi kollokviumun tezisləri [Mətn] : 21-24 aprel 1999. B.: 1999. 260 səh

Min bir gecə [Mətn]: səkkiz cilddə 1-38-ci gecələr /rus dilindən tərc.ed. İ.Yaqubov; red. M.Qasımlı; rəsmlərin müəl. O.Sadıqzadə I cild.- B.: Şərq-Qərb, 2007.- 344 s.

Min bir gecə [Mətn]: səkkiz cilddə 39-145-ci gecələr /rus dilindən tərc.ed. İ.İbrahimov; red. M.Qasımlı; rəsmlərin müəl. R.Babayev II cild.- B.: Şərq-Qərb, 2007.- 350 s.

Min bir gecə [Mətn]: səkkiz cilddə 146-270-ci gecələ /rus dilindən tərc.ed. C.Məmmədov; red. M.Qasımlı; rəsmlərin müəl. R.Babayev III cild.- B.: Şərq-Qərb, 2007.- 336 s.

Min bir gecə [Mətn]: səkkiz cilddə 271-434-cü gecələr /rus dilindən tərc.ed. N.Nağıyev; red. M.Qasımlı; rəsmlərin müəl. R.Babayev IV cild.- B.: Şərq-Qərb, 2007.- 408 s.

Min bir gecə [Mətn]: səkkiz cilddə 435-606-cı gecələr /rus dilindən tərc.ed. M.Əfəndiyev; red. M.Qasımlı; rəsmlərin müəl. R.Babayev V cild.- B.: Şərq-Qərb, 2007.- 392 s.

Min bir gecə [Mətn]: səkkiz cilddə 607-756-cı gecələr /rus dilindən tərc.ed. İ.Yaqublu; red. M.Qasımlı; rəsmlərin müəl. O.Sadıqzadə VI cild.- B.: Şərq-Qərb, 2007.- 432 s.

Min bir gecə [Mətn]: səkkiz cilddə 757-894-cü gecələr /rus dilindən tərc.ed. M.İsgəndərzadə; red. M.Qasımlı; rəsmlərin müəl. R.Babayev VII cild.- B.: Şərq-Qərb, 2007.- 384 s.

Min bir gecə [Mətn]: səkkiz cilddə 895-1001-ci gecələr /rus dilindən tərc.ed. Ə.Abbasov; red. M.Qasımlı; rəsmlərin müəl. R.Babayev VIII cild Bakı: Şərq-Qərb, 2007. 352 s.

Miniatür Kitab Muzeyi [Mətn] /Z.Salahova; [Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirlyi]Bakı: [s. n.], [2010.] 32 s. ; 20 sm.+ [1] elektron. opt. disk (DVD); 12 sm.

Mir-Babayev Mir-Yusif. Neft sənayesinin ekologiyası [Mətn]: dərs vəsaiti /M.F.Mir-Babbayev, A.A.Xəlilova, Ə.M.Ələsgərov; elmi red. N.Ə.Səlimova; rəy ver. A.L.Şabanov, Ə.Ə.Məmmədov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Texniki Un-ti.- B.: [Təhsil], 2009.- 118, [1] s.

Mir-Bağırzadə Samirə. İncəsənət tarixi dərslik /S. Mir-Bağırzadə; elmi red. F. Qurbansoy; rəyçilər C. Həsənzadə [və b.]; Azərb. Milli Konservatoriyası Bakı: [MSA], 2012. 114, [1] s.

Mir Cəfər Bağırovun məhkəməsi [Mətn]: (Arxiv materialları) /Tərtibçi N.Rüstəmli, T.Alıyev; Tərcüməçi. N.Rüstəmli.- B.: Yazıçı, 1993.- 120 s.

Mir Cəlal. XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı [Mətn]: ali məktəb tələbələri üçün dərslik /Mir Cəlal.- B.: Maarif, 1974.- 250 s.

Mir Cəlal. XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /Mir Cəlal, F.Hüseynov; elmi red. B.Nəbiyev.- B.: Maarif, 1982.- 425, [3] s., portr.; 22 sm.

Mir Cəlal. Azərbaycanda ədəbi məktəblər (1905-1917) [Mətn] /Mir Cəlal; Elmi red. və çapa hazırlayanı: Təhsin Mütəllimov.- B.: Ziya-Nurlan, 2004.- 392 s.

Mir Cəlal. C.Məmmədquluzadə realizmi haqqında [Mətn]: filoloji fakültənin tələbələri üçün dərs vəsaiti Mir Cəlal; [red. F.Hüseynov]; Azərb. SSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, S.M.Kirov ad. Azərb. Döv. Un-ti. Bakı [s.n.] 1966.- 69, [3] s.

Mir Cəlal (Paşayev Mir Cəlal Əli oğlu)  Ədəbi tənqid (1931-1974) [Elektron resurs] /Mir Cəlal; layihənin rəhb. Ə.Qarayev; tərt. və elmi red. K.Tahirov; ön sözün müəl. A.Rüstəmli; red. və çapa haz. Ə.İsmayılova, V.Həsənova; elmi məsləhətçi N.Cəfərov; Azərb. Resp. Mədəniyyət Nazirliyi, Azərb Milli Kitabxanası.- Bakı: [M.F.Axundov ad. Milli Kitabxana], 2018.- 515, [5] s. 

Mir Cəlal. Ədəbiyyatşünaslığın əsasları ali məktəblər üçün dərslik /Mir Cəlal, Pənah Xəlilov.- B.: Maarif, 1972.- 280 s.

Mir Cəlal. Ədəbiyyatşünaslığın əsasları [Mətn]: Ali məktəblər üçün dərslik: /Mir Cəlal, Pənah Xəlilov; Elmi red.: F.C.Hüseynov.- B.: Maarif, 1988.- 280 s.

Mir Cəlal. Füzuli sənətkarlığı [Mətn]: Monoqrafiya /Mir Cəlal.- B.: Maarif, 1994.- 250 s.

Mir Cəlal. Klassiklər və müasirlər [Mətn] /Mir Cəlal.- B.: Azərnəşr, 1973.- 294, [2] s.; 20 sm.

Mir Cəlal (Paşayev Mir Cəlal Əli oğlu)  Publisistika 1926-1977 [Elektron resurs] /Mir Cəlal ; layihənin rəhb. Ə. Qarayev; tərt. və elmi red. K.Tahirov; ön sözün müəl. E.İmanbəyli; red. və çapa haz. Ə.İsmayılova, V. Həsənova; elmi məsləhətçi N.Cəfərov; Azərb. Resp. Mədəniyyət Nazirliyi, Azərb Milli Kitabxanası.- Bakı: [M.F.Axundov ad. Milli Kitabxana], 2018.- 410, [2] s.:

Mir Cəlal. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Mir Cəlal; Tərtib edəni və ön sözün müəllifi. Yaqub İsmayılov.- B.:Şərq-Qərb, 2005.- 384 s.

Mir Cəlal. (Paşayev Mir Cəlal Əli oğlu) Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Mir Cəlal; Red. hey. Əsgər Quliyev (baş red.)və b.; Tərtib edəni. Ə.Paşayeva; Ön sözün müəllifi və red. N.Həsənzadə.- B.: Çaşıoğlu, 2005.- 480 s.: 1 portr.

Mir Cəlal. Seçilmiş əsərləri [Mətn] M.Cəlal; tərt. ed. və red. N. Paşayeva, T.Mütəllimov; rəssam. E.Cabarov; tərc. A.Tomson; Regionların İnkişafı İctimai Birliyi İkinci kitab.- B.: Çaşıoğlu, 2008.- 462, [6] s.

Mir Cəlal. Yolumuz hayanadır.(Roman) [Mətn]. Uşaq və Gənclər Ədəbiyyatı Nəşriyyatı.- B.: 1957.- 240 s.

Mir Cəlal. Biblioqrafiya. Nağıyeva Nəzirə.- B.: Adiloğlu nəşriyyatı, 2008.- 269 s.

Mir Cəlal [Mətn]: müasirlərinin xatirələrində və yaradıcılığında örnəklər /tərtibçi və ön sözün müəl. T.Əhmədov; red. İ.Əliyev.- Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası, 1998.- 232 s. , portr., fotoşək

 Mir Cəlal Paşayev: 1908-1978 [Mətn]: Biblioqrafiya Tərt.: R.Q.Muradova; Red.: N.P.Nağıyeva; Azərbaycan Respublikası M.F.Axundov adına Dövlət Kitabxanası Ölkəşünaslıq və milli biblioqrafiya şöbəsi.- Bakı: 1998.- 70 s.

 Mir Seyyid Əli Kəşmiri Həmədani. İslam peyğəmbəri (c) və Həzrət Əli (ə) [Mətn]: Əmirəl-Mömininin (ə) fəzilətləri haqqında yetmiş hədis /Mir Seyyid Əli Kəşmiri Həmədani; Ərəb. tərc. Ayətullah Sabiri Həmədani; Red. Ə.Hacızadə, İ.Həmidov.- B.: Sabah, 1995.- 52 s.: 1 portr

Mir Yaqub. Qafqazın problemləri [Mətn] /Mir Yaqub; Red.: V.Quliyev; Fransızcadan tərcümə edəni: Ə.Gözəlsoy; Ön söz: Ə.Cəfərzadə.- B.: Azərbaycan, 1996.- 104 s.

Miralayev Teymur. Gəncə və Qazax Qəzalarinda kəndlilərin inqilabi hərəkatı bolşeviklərin rəhbərliyi[Mətn] (1917-1920-ci illər) Bakı: Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı, 1963.- 87 s.

Mirabdullayev Adil Mirabdulla oğlu. Rusiyanın postsovet məkanında geostrategiyası [Mətn] /A.Mirabdullayev; elmi red. A.N.Abbasbəyli.- B.: Elm, 2008.- 332 s.

Mirbabayev Miryusif Fazil oğlu. Azərbaycan neftinin qısa tarixi [Mətn] /M.Mirbabayev; elmi red. R.İ.Şükürov; [burax. məsulR. İsayev; dizayner M.Orucov]B.: [Azərnəşr], 2007.- 292, [3] s. portr., şək

Mirbabayev Mir-Yusif Fazil oğlu. Azərbaycan neftinin qısa tarixi [Mətn] M.F.Mirbabayev; elmi red. R.İ.Şükürov B.: [s. n.] 2008.- 335, [1] s.

Mirbabayev Mir-Yusif Fazil oğlu. Hava məkanının ekologiyası Dərs vəsaiti /M.F.Mirbabayev; Elmi red.: B.Y. Eyvazov; Azərbaycan Texniki Universitet.- B.: AzTU, 2005.- 142 s.

Mirbəşir oğlu Elşad. Siyasi münaqişələr: mahiyyəti, quruluşu, həlli [Mətn]: [monoqrafiya] /E.Mirbəşir oğlu; elmi red. H.B.Məmmədov; Azərb. Resp. Prezidenti Yan. Döv. İdar. Akad.- Bakı: Elm, 2009.- 523, [1] s. , sxem., portr.

Mirəfsəl Təbib. Bir ömür sürmüşəm, dünya görmüşəm /Mirəfsəl Təbib; Red.: Ə. Mirzallı; Naşir: T. Vəlixanlı-Bakı: Mütərcim, 2002- 444 səh.

Mirəfsəl. Fikirlərim, mülahizələrim, xatirələrim /Mirəfsəl; Red.: Ə. Mirzallı.-Bakı: Mütərcim, 2004.- 344 səh.

Mirəfsəl. Fikirlərim, mülahizələrim, tövsiyələrim [Mətn]: [şeirlər] /Mirəfsəl; Naşir: T. Vəlixanlı; Red. Ə. Mirzallı.-Bakı: Mütərcim, 2007.- 512 s.

Mirəfsəl. Təbibim, obaya, elə arxalan: [Şerlər] /Mirəfsəl; Red.: T.Hüseyn; Naşir: T.Vəlixanlı -Bakı: Mütərcim, 2001.- 168 səh.

Mirəhmədov Əziz Mirfeyzulla oğlu. Azərbaycan ədəbiyyatına dair tədqiqlər (XIX-XX əsrlər) [Mətn] /Ə.Mirəhmədov.- B.: Maarif, 1983.- 362, [2] s.

Mirəhmədov Əziz Mirfeyzulla oğlu. Ədəbiyyatşünaslıq [Mətn]: Ensiklopedik lüğət /Ə.M.Mirəhmədov; Red.: İ.Xəlilov; Baş red.: İ.Vəliyev.- B,: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1998.- 240 s.: 21 sm.

Mirəhmədov Əziz Mirfeyzulla oğlu. Ədəbiyyatşünaslıq terminləri lüğəti /tərt. ed. Ə.Mirəhmədov; [red. C.Bağır].- B.: Azərnəşr, 1965.- 149, [3] s.

Mirəhmədov Əziz Mirfeyzulla oğlu. Ədəbiyyatşünaslıq terminləri lüğəti [Mətn] /tərt. ed. Ə.Mirəhmədov.- Bakı: Maarif, 1978.- 199, [1] s. ; 20 sm.

Mirələmov Hüseynbala. Bir gecənin sehri [Mətn] /Red.: Dilsuz.- B.: Nurlar NPM, 2006.- 496 s.

Mirələmov Hüseynbala Fazil oğlu. Aşqarlar kimyası [Mətn]: Metoduk vəsait /H.F.Mirələmov; Elmi red.: M.M.Vəliyev; Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası.- B.: 2004.- 106 s.

Mirələmov Hüseynbala Fazil oğlu. Boru kəmərləri və konstruksiyaların qaynağı [Mətn]: dərslik H.F.Mirələmov, Y.R.Rzayev.- B.: Şirvannəşr, 2009.- 134, [2] s., [1] qatlanmış v. şək. şək., cədv.

Mirələmov Hüseynbala Fazil oğlu. Neftin və qazın boru kəmərləri ilə nəqli [Mətn]: dərslik H.F.Mirələmov, Q.Q.İsmayılov.- B.: [NQETLİ-nəşr] 2010.- 505 s.

Mirələmov Hüseynbala Fazil oğlu. Daha bir ümid sabahı [Mətn]: Olmuş və hələ də davam edən hadisələrin nəsr variantı /H.Mirələmov; Red.: Varis.- B.: Azərbaycan, 2003.- 104 s.

Andfiyanov Viktor İvanoviç, Mirələmov Hüseynbala Fazil oğlu. Heydər Əliyev.- B, 2008, 559s.

Mirələmov Hüseynbala Fazil oğlu. Akademik Zərifə Əliyeva /H.Mirələmov.- B.: [s.n.], 2012.- 363, [5] s.

Mirələmov Hüseynbala Fazil oğlu. Qaz emalı zavodlarında təhlükəsizlik qaydaları [Mətn]: Ali-texniki təhsil müəssisələri üçün dərs vəsaiti /H.F.Mirələmov; Elmi red.: K.Y.Əcəmov.- B.: Təhsil, 2003.- 152 s.

Mirələmov Hüseynbala Fazil oğlu. Nano texnologiya və nano kimyanın əsasları [Mətn]: ali məktəb tələbələri üçün dərslik H.F.Mirələmov, Ç.İ.Məmmədov; elmi red. S.F.Qarayev; rəyçilər. M.Ə.Rüstəmov, R.Ə.Hacılı .- B.: [Nafta-Press].- 2008.- 293,[2]s.

Mirələmov Hüseynbala Fazil oğlu. Zəfər yolu [Mətn]: Esse /H. Mirələmov; Red. və naşir: Ə. Əliyev.- B.: Gənclik, 2003.- 66+4 s., fotoşək.

Mirələmov Hüseynbala Fazil oğlu. Zərifə Əliyeva [Mətn]: /H.Mirələmov; Tərcümə edəni: Kifayət Əhmədqızı.- B.: Azərbaycan nəşriyyatı, 2013.- 208 s.

Mirəli Qaşqay biblioqrafiya /AzSSR Əsaaslı Kitabxana; tərt. ed. İ.Səfərov; red. R.Kazımov.- B.: AzSSR EA, 1967.- 159, [4] s.,portr. ;16 sm.

Mirfazil Mircəlal oğlu. Sədərəyin Seyidlər ocağı [Mətn] /Hacı Mirfazil ; red. K. Qədim. Bakı: Elm və təhsil, 2016.- 142, [2] s., [1] qat. v. şəcərə: portr., fotoşək., 21 sm.

Mirhaşım Əli. Ömür karvanım [Mətn] Əli Mirhaşım.- B.: Qapp-Poliqraf, 2002.- 314 s.  

Miri Sevgi. Allahla səmimi olsan əgər [Mətn] : [şeirlər] /S. Miri ; red. H. Musayev : [dizayn Ü. Quliyeva].-Bakı: Nərgiz, 2014.-242, [6] s.: ill., portr., 20 sm.

Miri Sevgi. İrfani hikmətlər [Mətn] : [şeirlər] /S.Miri ; red. F.Məmmədov. Bakı: [s.n.], 2016.- 256, [1] s.: portr., şək., 20 sm.

Miri Sevgi. Röyamda ilham alıram [Mətn] : [şeirlər] /S. Miri ; red. H. Musayev,Cild,K. 1.-Bakı: Nərgiz, 2011.-203, [1] s.: portr., 20 sm.

Miri, Sevgi .Hikmət dolu nəğmələrim [Mətn] : Bakı: 2018.203, [1] s.: 20 sm.

Miriyev Seyidəli Mir İsmayıl oğlu. Maşın hissələrinə aid məsələlər texnikum tələbələri üçün dərs vəsaiti /S. Miriyev; [red. R.Əliyev].- B.: Azərtədrisnəşr, 1963.- 121, [3] s.

Mirmahmudova Sitarə Nağı qızı. Ermənistanda türk mənşəli yer adları [Mətn] /Sitarə Mirmahmudova; Red. N. Rüstəmli.-Bakı : Yazıçı , 1995.- 72 s.

Mirşəkər Mirsəid. Mahtab poema /M.Mirşəkər; [tərc. ed. Ə.Cəmil; red. M.İbrahim].- Bakı: Azərnəşr, 1964.- 31, [5] s. ; 16 sm.

Mirvarid Dilbazi [Mətn]: Biblioqrafik göstərici Tərtibçi H.M.Həmidova; Red. Ə.Əfəndiyev; M.F.Axundov adına Azərbaycan Dövlət Kitabxanası.- B.: 1990.- 171 s.

Mirzə Ağalar. Novruz töhfələri [Mətn]: [yeniyetmələr üçün] /Ağalar Mirzə, İntiqam Mehdiyev; red. V.Məcidov; rəssam. Ə. Məmmədov, M.Məmmədov.- B.: Gənclik, 1989.- 110, [2] s.

Mirzə bəy. Musiqi risaləsi [Mətn]: /Mirzə bəy; Fars. tərcümə, ön söz, izah. və şərhlər. G.Şamilli; Red. V.Quliyev.- B.: Azərbaycan, 1995.- 86 s.

Mirzə Əhməd Mirzə Xudaverdi oğlu. Əxbarnamə [Mətn] : (Talış xanlığı tarixindən) /Mirzə Əhməd Mirzə Xudaverdi oğlu ; çapa haz. İ. Axundov ; red. Seyidağa Onullahi ; fars dilindən tərc. ed. Əli Hüseynzadə ; [giriş İshaq Axundov]. B.: [s.n.], 2009. 178, [1] s.: fotoşək

Mirzə Əli Möcüz - Seçilmiş şerləri - 1954

Mirzə Əli Möcüz. Əsərləri [Mətn] /Mirzə Əli Möcüz; Toplayanı, tərt., izahların müəllifi: Q. Məmmədli; Red.: S. Dağlı.- B.: Yazıçı, 1982.- 352 s.

Mirzə Fərhad. Kəlamlar [Mətn] /Hacı Fərhad Mirzə; Red.: T.Əhmədov, Ə.Sadıqov; Rəyçi: L.Qurbanlı.- B,: Şirvannəşr, 1998.- 137 s.: 1 portr., 21 sm.

Mirzə Fətəli Axundov 1812-1878 [Mətn]: anadan olmasının 150 illiyi M.F.Axundov adına Azərbaycan Respublika Kitabxanası.- B.: [s.n.] 1962.-[1] qat. v. portr.

Mirzə Fətəli Axundzadə və Gürcüstan [Mətn]: ədəbi-bədii əsərlər toplusu Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi ;tərc. vətərt. ed. M.Məmmədoğlu; nəşrəhazırlayan N. Əbdülrəhmanlı; red. F.Valehoğlu.- B.: Təhsil, 2012.- 334, [2] s.

Mirzə İbrahimov [Mətn]: biblioqrafiya /Azərb. Milli Elmlər Akademiyası, Mərkəzi Elmi Kitabxana; tərt.-müəllif. A.Əliyeva-Kəngərli, İ.Səfərov; red. T.Əhmədov, F.Hüseynova.- B.: Elm, 2013.- 460 s. portr

Mirzə Rasim. Türkçülüyün babası: Əli bəy Hüseynzadənin fikir dünyası /R.Mirzə; Elmi red.: Y.Qarayev; Azərbaycan Respublikası Elmlər Akademiyası Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu.- B.: Elm; 2000.- 172 s.

 Mirzə Sakit. Ey dadi-bidad!.. [Mətn]: Satirik şerlər /S.Mirzə.- İstanbul: Cağaloğlu, 2006.- 284 s.

Mirzə Şəfi Vazehin ədəbi irsinin kitabxanalarda təbliği [Mətn]: Metodik tövsiyələr /Tərt. M. Əlkbərov; Red. V.Məhərrəmov; M.F.Axundov adına Azərbaycan Dövlət Kitabxanası.- B.: 1994.- 13 s.

Mirzə Valeh. Azərbaycan dövlətçiliyinin qoşa qanadı [Mətn] /V.Mirzə; Baş məsləhətçi. M.Mərdanov; Məsləhətçi A.Rəhimzadə; Buraxılışa məsul. Q.Əliyev; Elmi red. Ə.Ağayev; Red. Ə.Behbudlu. II kitab.- Bı: Təhsil, 2006.- 344 s. fotoşək

Mirzəcanzadə Azad Xəlil oğlu. Hidravlika [Mətn]: Neftçi mühəndis hazırlayan ali texniki məktəb və fakültələr üçün dərslik /A.X.Mirzəcanzadə, R.S.Qurbanov, Z.M.Əhmədov; Rəyçilər. H.P.Hüseynov, Ə.F.Qasımov.- Bakı: Maarif, 1990.- 280 s.

Mirzəcanzadə Azad Xəlil oğlu. İxtisasa giriş [Mətn]: neft və qaz profilli ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /A. Mirzəcanzədə; elmi red. və ön söz. müəl. F.K.Köçərli; tərc. ed. N.Yaqubov; rəyçi A.M.Aslanov; tərc. rəyçi İ.Ə.Rüstəmov.- B.: Qanun, 2010.- 430, [2] s.

Mirzəcanzadə Azad Xəlil oğlu. Riyazi mozaika [Mətn] /A.X.Mirzəcanzadə, F.Q.Maqsudov; Red. A.M.Hüseynbəyov; Azərbaycan Elmlər Akademiyası Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu.- B.: Elm, 1992.-176 s.

Mirzəliyev Canalı Xanalı oğlu. "Bakı üzüyü"- nün qaşında gövhər, dünyanın incisi - İçərişəhər [Mətn] /C.Mirzəliyev; elmi red. C.Qiyasi.- Bkı: Azərbaycan, 2005.- 128 s.

Mirzəliyev Canalı Xanalı oğlu. Pirhəsənli kəndi: Ailələr və talelər Canalı Mirzəliyev; Red.: Ş.Həsənov; Rəssam: Ə.Mirzəliyev.- B.: Araz, 2001.- 160 səh.

Mirzəyev A.B. Abşeron yarımadası və Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda yerləşən neft-mədən ərazilərinin ekoloji problemləri və onların aradan qaldırılması yolları /A.B.Mirzəyev, F.B.Şıxəliyev; elmi red. B.Ə.Budaqov; rəycilər M.Y.Xəlilov, E.K.Əlizadə, İ.B.Xəlilov; AMEA, Akad. H.Ə.Əliyev ad. Coğrafiya İn-tu; Azərb. Resp. Dövlət Neft Şirkəti-Ekologiya İdarəsi.- Bakı: Elm, 2012.- 367, [1] s. , cədv., şək. ; 21 sm.

Mirzəyev Əli. Azərbaycan uşaq ədəbiyyatına dair [Mətn]: Dərs vəsaiti /Ə.S.Mirzəyev; Elmi red. B.Bağırov Üçüncü kitab.- Gəncə: İlkin, 2005.- 151 s.

Mirzəyev Əli. Folklor və Azərbaycan uşaq poeziyası: Dərs vəsaiti /Əli, Mirzəyev, Mirzəyeva Şəhla; Red.: .Yusifli.- Gəncə: Əsgəroğlu, 2002.- 154 s. ; 20 sm.

Mirzəyev Həsən İbrahim oğlu. Azərbaycan dilində fel [Mətn]: ali məktəb tələbələri üçün dərs vəsaiti /H.Mirzəyev; elmi red. A.M.Qurbanov.- Bakı: Maarif, 1986.- 318, [2] s.

Mirzəyev Həsən İbrahim oğlu. Müasir Azərbaycan dilində təsirli və təsirsiz fellər [Mətn]: xüsusi kurs: [dərsvəsaiti] /H.Mirzəyev; elmi red. Q.Kazımov; AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, V.İ.Lenin ad. Azərb. Döv. Ped. İn-tu.- Bakı: APİ, 1979.- 115, [3] s.

Mirzəyev Hüseyn İbrahim oğlu. Maşın detalları və konstruksiya etmənin əsasları fənni üzrə laboratoriya işləri [Mətn]: dərs vəsaiti H. Mirzəyev, İ.Çələbiyev, R.Qasımov; elmired. A.H.Abdullayev; rəyçi R.İ.Əlizadə, Y.Ə.Musayev; Azərb. Respub. Təhsil Nazirliyi, Azərb. TexnikiUn-ti.- B.: Sabah, 2001.- 114, [2] s.

Mirzəyev İlham Əlikram oğlu. Ailənin praktik psixologiyası [Mətn]: dərs vəsaiti /İ. Ə. Mirzəyev; elmi məsləhətçi. V. Abbasov; elmi red. İ. Novruzlu; elmi rəyçilər. G. Abdullazadə, S. Hüseynov.- B.: Adiloğlu, 2005. -312 s.

Mirzəyev İlham Əlikram oğlu. Ailənin sosial psixologiyası dərs vəsaiti /İ.Mirzəyev; elmi red. B.H.Əliyev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi; AMEA.- Bakı: Çaşıoğlu, 2011.- 639, [1] s. , şək. ; 25 sm.

Mirzəyev İlham Əlikram oğlu. Liderlik zirvəsi. Siyasətin sosial psixologiyası [Mətn] /İ. Ə. Mirzəyev ; elmi red. B. Əliyev. [İstanbul]: [Doğu Kütüphanesi], 2010. 418 s., [4] v. fotoşək.: portr

Mirzəyev Hüseyn İbrahim oğlu. Liftlər [Mətn]: dərs vəsaiti /H.Mirzəyev; elmi red. A.Abdullayev; red. S.Şahbazova; rəy ver. Y.Musayev [və b.]; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Texniki Un-ti.- B.: [Azərnəşr], 2012.- 318, [2] s.

Mirzəyev Məmməd Ələkbər oğlu. "Qara qızıl" ağ səadət rəngində [Mətn] /M.Mirzəyev, C.Mirzəliyev Altıncı kitab.- B.: MBM, 2006.- 240 s.; 21 sm.

Mirzəyev Məmməd. Neft haqqında nə bilirsiniz? [Mətn] /.irzəyev, C.Mirzəliyev; red. .Kərimov, .Hacıyev.- Bı: B, 2005.- 208 s.

Mirzəyev Osman Həsən oğlu. Neft-qaz mədən avadanlıqlarının texniki diaqnostikasının əsasları [Mətn] O. H. Mirzəyev; red. Z. Ə.Əliyeva.-Bakı 2012. ADNA-nın mətbəəsi 159, [1] s.

Mirzəyev Osman Mirzə Hüseyn oğlu. Adlarımız A-Ş [Mətn]: 70illik yubiley buraxılışı /O.Mirzəyev.- B.: Qanun, 2007.- 266, [2] s.

Mirzəyev Rüstəm Baxman oğlu. Terapevtik stomatologiya [Mətn] /R.B.Mirzəyev; rəy verənlər Ə.A.Əhmədov, Y.B.Borovski; ixtisas red. R.Q.Haşımov.- Bakı: Maarif, 1982.- 396 s.

Mirzəyev Tofiq Mürsəl oğlu İqtisadiyyatın idarə edilməsi [Mətn]: dərslik. Ali iqtisad məktəblərində təhsil alan tələbələr üçün. Mühazirələr toplusu /T.Mirzəyev; rəyçi L.Əhmədov, Y.Həsənov, R.Əkbərov; elmi red. İ.H.İsmayılov; Azərb. Respub. "Azərbaycan Hava Yolları" Dövlət Konserinin Milli Aviasiya Akad.- B.: Çaşıoğlu, 2006.- 212 s.

 Mirzəyeva Afət Qədir qızı Azərbaycan Respublikasının Maliyyə hüququ [Mətn]: Dərs vəsaiti /Afət Mirzəyeva; Rəyçilər: M.N.Əliyev, E.A.Xələfov; Elmi red.: A.M.Qasımov.- B.: Qanun, 2003.- 288 s.

 Mirzəyeva Afət Qədir qızı. Azərbaycan Respublikasının vergi hüququ [Mətn]: Dərslik/A.Q.Mirzəyeva; Elmi red.: A.M.Qasımov; Rəyçilər: E.İ.Abdullayev, A.A.Qasımov.- B.: Digesta, 2007.- 336 s.

Mirzəliyeva Məhəbbət Mirzəxan qızı. Türk dillərinin frazeologiyası: [3 cilddə]. Türk dillərinin frazeologiyasının nəzəri problemləri [Mətn]; Karluq qrupu türk dillərinin frazeologiyasına dair. I cild /M. Mirzəliyeva (ön söz müəl.) AMEA İ. Nəsimi ad. Dilçilik İnstitutu, Türk dilləri şöbəsi; red. K. Vəliyeva B.: Nurlan, 2009.- 218, [2] s.

Mirzəyeva Nailə. Xorşünaslıq [Mətn]: Dərslik /N. Mirzəyeva; Elmi red.: J. H. Qədimova; Rəyçilər: M.İ.Vəlizadə, P. Ə. Babayeva; Azərbaycan Dövlət pedaqoji Universiteti.- Bakı, 2007.- 124 s.

Mirzəyeva Şəhla İbrahim qızı. Azərbaycan dili və ədəbiyyatının tədrisində yeni təlim texnologiyalarından istifadə [Mətn]: metodik tövsiyə /Ş.Mirzəyeva; red. M.Baharlı; rəyçilər. M.Çobanov, O.Abbasov.- Bakı: Adiloğlu, 2010.- 45, [1] s. , cədv., sxem. ;

Mirzəzadə Aydın Böyükkişi oğlu. Azərbaycan, zaman, inkişaf [Mətn] /Aydın Mirzəzadə; [red. E.Əsgərova, R.Cəfərov]Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2008.- 608 s.

    Mirzəzadə,Ələsgər Ağahəsən oğlu Tarix və zaman [Mətn]:- Muğan tarixinə dair elmi araşdırma /Ə. Mirzəzadə ; elmi red. Q. İsmayılzadə
Bakı: Elm və təhsil, 2017.211, [3] s.: şək., xəritə, faksimile, 21 sm.

           Mirzəzadə, Ələsgər Ağahəsən oğlu.Muğan [Mətn] : maddi-mədəniyyət abidələri : elmi araşdırma /Ə. Mirzəzadə ; elmi red. T. Axundov. Bakı: Nərgiz, 2016.159, [1] s., [8] v. rəngli və ag qara foto.: şək., portr., 20 sm.

 Mirzəzadə ydın Böyükkişi oğlu. Demokratiya plyus [Mətn] /Aydın Mirzəzadə.- B.: "Azərbaycan" nəşriyyatı, 2004.- 416 s.

Mirzəzadə H. Azərbaycan dili tarixi qrammatikası [Mətn] tərt. ed. H.Mirzəzadə; red. Ə.Bağırov; AzSSR Nazirlər Sovetinin Ali və Orta İxtisas Təhsili Komitəsi, S.M.Kirov adına ADU (Qiyabi şöbə).- B.: ADU 1960.- 9, [2] s.

Mirzəzadə Hadı İsmayıl oğlu. Azərbaycan dilinin tarixi morfologiyası ali məktəb tələbələri üçün dərslik /H.Mirzəzadə; [red. M.Hüseynzadə, Ə.Rəcəbov].- B.: Azərtədrisnəşr, 1962- 369, [3] s.

Mirzazadə Hadı İsmayıl oğlu. Azərbaycan dilinin tarixi sintaksisi. [Mətn] Mirzazadə H. Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti.- B.: Maarif, 1968.- 163 s.

Mirzəzadə Hadı İsmayıl oğlu. M. Füzulinin dili [Mətn]: qiyabiçilər üçün metodik göstəriş H.Mirzəzadə; AzSSR Nazirlər Sovetinin Ali və Orta ixtisas Təhsili Komitəsi, S.M.Kirov adına ADU.- B.: [s.n.] 1965.- 91 s. 20 sm.

Mirzəzadə Rəna Seyidrza qızı. Gender: Cəmiyyət.İnsan hüququ. Siyasət: Tarixi, fəlsəfi və siyasi-hüquqi istiqamətlər /Rəna Seyidrza qızı Mirzəzadə; Elmi red.: Z.Quluzadə; Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu.- B.: Adiloğlu, 2003.- 420 s.

Mirzəzadə Rəna Seyidrza qızı. Gender: Siyasi-Hüquqi təhlil [Mətn] /R.Mirzəzadə.- B.: Adiloğlu, 2004.- 206 s.

Mirzəzadə Rəna Seyidrza qızı. Gender və feminizm [Mətn]: fəlsəfi, tarixi və nəzəri-metodoloji aspekt /Rəna Seyid Rza qızı Mirzəzadə; Elmi red. Z.Quluzadə; Elmi məsləhətçi. Ə.Abasov; Rəyçilər. F.Köçərli, R.Bədəlov, R.İbrahimbəyova və b.- B.: Adiloğlu, 2002.- 268 s.

Miskin Vəli. Şeirlər, dastanlar [Mətn] /V. Miskin ; toplayıb tərt. ed. Y. M. Babayev ; red. M. Q. Allahmanlı. Bakı: Elm və təhsil, 2016.- 351, [1] s., [8] v. fotoşək.: portr., 21 sm.

 


1 2 3 4 5 6 

 

 
National Library of Azerbaijan All Rights Reserved