M

1 2 3 4 5 6 


Müasir Azərbaycan dili [Mətn]: 3 cilddə Fonetika, əlifba, orfoqrafiya, orfoepiya, leksikologiya /məs'ul red. Z.İ.Budaqova; cildin red. A.Q.Ələkbərova; AzSSR EA Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.- I cild.- B.: Elm, 1978.- 322, [2] s.

Müasir Azərbaycan dili [Mətn]: 3 cilldə Morfologiya.- II cild /red. Z.Budaqova; Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu.- B.: Elm, 1980.- 510 s.

Müasir Azərbaycan dili [Mətn]: 3 cilddə Sintaksis /AzSSR EA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu; red. Z.Budaqova.- III cild.- B.: Elm, 1981.- 442, [2] s.

Müasir Azərbaycan dili [Mətn]: 3 cilddəFonetika, əlifba, orfoqrafiya, orfoepiya, leksikologiya /məs. red. M.A.Şirəliyev, Z.İ.Budaqova; cildin red. A.Q.Ələkbərov; AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-u.; I Cild.- Bakı: Çıraq, 2010.- 351, [1] s.

Müasir Azərbaycan dilinin morfologiyası pedaqoji institut tələbələri üçün dərs vəsaiti /Azərb. SSR Nazirlər Sovetinin Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, V.İ.Lenin ad. Azərb. Döv. Ped İn-tu; red. Ə.M.Dəmirçizadə, Z.X.Tağızadə.- Bakı: V.İ.Lenin ad. APİ, 1961.- 189, [2] s.

Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı [Mətn]: dərslik elmi red. C.Abdullayev, T.Hüseynoğlu, V.Sultanlı; rəyçi H.Qasımov, T.Əhmədov; BDU I cild.- B.: Bakı Universiteti, 2007.- 503 s.

Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı [Mətn]: dərslik elmi red. C.Abdullayev, T.Hüseynoğlu, V.Sultanlı; rəyçi. H.Qasımov, T.Əhmədov; BDU II cild.- B.: Bakı Universiteti, 2007.- 563 s.

Müasir idrak problemləri [Mətn] /baş red. Y.Rüstəmov; elmi red. H.Quliyev; red. F.Hacıyev; AMEA, Fəlsəfəvə Siyasi-HüquqiTədqiqatlar İn-tu.- B.: Elm, 2006.- 205, [1] s.

Müasir İngiliscə-Azərbaycanca Azərbaycanca-İngiliscə lüğət. Qrammatika: 25.000 söz və ifadə /Tərt.: R.Həsənzadə, S. Pənahi, G. Pənahi; Red.: R.Həsən-zadə.- Bakı: Çaşıoğlu, 2001.- 360, s. ; 20 sm.

Müasir beynəlxalq iqtisadi münasibətlərdə istifadə edilən 700 termin [Mətn]: Xarici iqtisadi biliklərə dair azərbaycanca-rusca lüğət-məlumat kitabı /Müəllif-tərtibçi: O.F.Əfəndiyev, E.Ə.Əliyev; Elmi red.: Ağalar, A.- B.: Hüquq ədəbiyyatı, 2004.- 440 s.

Müasir beynəlxalq iqtisadi münasibətlərdə istifadə edilən terminlər [Mətn]: Xarici iqtisadi biliklərə dair azərbaycanca-rusca-ingiliscə lüğət-məlumat kitabı /O.Əfəndiyev, E.Əliyev; Elmi red.: A.Abbasbəyli; Tərcümə qrupu: E.Əliyev və b.; Azərb. dil.ing. dilinə tərc. elmi red.: A.Abbasov.- B.: Hüquq ədəbiyyatı, 2005.-672 s.

Müasir dövrdə Azərbaycanda sosial-iqtisadi və mənəvi inkişafın harmoniyası, virtual dəyirmi masa I 2014 Müasir dövrdə Azərbaycanda sosial-iqtisadi və mənəvi inkişafın harmoniyası [Mətn]:Ivirtual dəyirmi masa, 2014: IV Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumu ərəfəsində /Bakı Beynəlxalq Multi kulturalizm Mərkəzi; [red.: K.Abdullayev [və b.]Bakı: [Mütərcim], 2015.- 74, [2] s. portr

 Müasir dövrdə beynəlxalq münasibətlər və beynəlxalq hüququn bəzi problemləri [Mətn] :Bakı: Elm, 2014.368 s.: 21 sm.

Müasir ekologiya [Mətn]: Dərslik /Ə.Əsgərov, F.Əliyev, E.Hüseynov, S.Əliyev; Rəyçilər. B.Xəlilov və b.; Elmi red. Ş.Mövsümov; Azərb. dili üzrə red. R.Qurbanov I hissə.- B.: 2007.- 416 s.

Müasir Etiket Ensiklopediyası: 1000 məsləhət /M.Seyidov; Red.: Z.Cəfərova.- B.: Gənclik, 2003.- 268 s.

Müasir idarəetmə nəzəriyyəsi. [Mətn] /R.Ə.Əliyev, S..Cəfərov, .C.Babayev, L..Zeynalova; Red.: B..Əhmədov.- Bı: [DN], 2002.- 231 s. , ill. ; 21 sm

Müasir qlobal siyasi proseslər və milli dövlət ideyası [Mətn]: monoqrafiya /AMEA, Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu; red. Ə.Tağıyev.- B.: Səda, 2006.- 286, [1] s.

Müasir mərhələdə Azərbaycanda kitabxana işi məsələləri [Mətn]: elmi əsərlərin tematik məcmuəsi /Azərb. SSRAlivə Orta İxtisasTəhsiliNazirliyi ;red. hey. A.A.Xələfov, R.A.Kazımov, T.F.Quliyev, E.M.Bədəlov.- Bakı: S.M. Kirov ad. ADU, 1981.- 131, [1] s.

Müasir mərhələdə Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişafının əsas meylləri [Mətn]: məqalələr toplusu /AEA İqtisadiyyat İnstitutu; red. hey. Ş.M.Muradov, S.Q.Haqverdiyeva, T.Ə.Paşayev I Buraxılış.- Bakı: Elm, 1999.- 304 s. , cədv. ; 21 sm.

Müasir mərhələdə Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişafının əsas meylləri [Mətn]: məqalələr toplusu /AEA İqtisadiyyat İnstitutu; red. hey. Ş. M. Muradov, S. Q. Haqverdiyeva, T. Ə. Paşayev. II Buraxılış. B.: Elm, 1999. 325, [1] s.: cədv

Müasir mərhələdə Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişafının əsas meylləri [Mətn]: məqalələr toplusu /AEA İqtisadiyyat İnstitutu; red. hey. Ş. M. Muradov, S. Q. Haqverdiyeva, T. Ə. Paşayev. III Buraxılış / B.: Elm, 1999. 319, [1] s.: cədv

Müasir təbiətşünaslığın konsepsiyaları R.İ.Bəşirov, Ə.B.Məmmədov; Elmi red.: Ə.H.Əliyev.- B.: RENESSANS, 2001.- 222 səh.

Müasir təbiətşünaslığın konsepsiyaları: Ali məktəblər üçün dərslik /Ə.V.Məmmədov, R.İ.Bəşirov, V.İ.İsmayılov, E.B. Hüseynov.- Bakı: Bakı Universiteti, 2003.- 512 s.

Müasir təhsilin keyfiyyətini yüksəltməyin eimi-metodik problemləri. I Elmi-metodik konfransın materialları Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu Sumqayıt Flialı; Elmi red.: B. İ. Rzayev; İ. . Hacıyev; Sponsor: Hacı Əli Məhəmməd. Sumqayıt: BSU, 2002.- 46 səh.

Müasir təhsilin psixoloji problemləri [Mətn] Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. Təhsil Problemləri İn-tu; elmi red. A.Mehrabov; rəyçi A.N.Abbasov, N.T.Rzayeva.- B.: Mütərcim, 2012.- 301, [1] s.

Müasirləri Hacı Zeynalabdin Tağıyev haqqında [Mətn] elmi red. N.Vəlixanlı; tərt. ed. F.Cabbarov ; AMEA, Milli Azərb. Tarixi Muzeyi.- B.: [Ziya] 2013.- 206, [2] s.

Müasirləri Xəlil Rza Ulutürk haqqında /Toplayanı və tərtib edəni: Firəngiz Ulutürk; Elmi red. və ön sözün müəllifi: Əlizadə Əsgərli.- B.: Çinar-Çap, 2004.- 624 s., fotoşək., portr.; 22 sm.

Müçtəhidzadə Eldar Faiq oğlu. Gəminin davamlılığı: Dərs vəsaiti E.F.Müçtəhidzadə, Ə.Z.Həmidov; Azərbaycan Ali Hərbi Dənizçilik məktəbi.- B.: 2001.- 252 səh.

Müdriklik çələngi [Mətn] /Red.: K.Talıbzadə; Tərtibçi: H.İsmayılov; Naşir: Ə.Ələkbərli; Azərbaycan Elmlər Akademiyası Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu. Folklor Elmi-Mədəni Mərkəzi.-B.: Elm, 2000.- 252 s.

Müdriklik və alimlik zirvəsində [Mətn]: Abuzər Alı oğlu Xələfov: Anadan olmasının 75, elmi-pedaqoji fəaliyyətinin 50 illiyinə həsr edilir /Tərtib edənlər. R. Kazımov, K. Aslan; Red. K.Aslan; BDU.-Bakı: [Bakı Universiteti], 2006.- 160 s.

Müdriklik zirvəsi [Mətn]: kitabda Azərbaycan xalqının Ümummilli lideri Heydər Əlirza oğlu Əliyev barədə müxtəlif Kütləvi İnformasiya Vasitələrində çap olunmuş məqalələr toplanmışdır /ideya və ön söz. müəl., tərt. ed. A.Naxçıvanlı; [məsul red. G.Məmmədova; red. Ə.Fərzəli] [Bakı]: Yazıçı, [2011].- 300, [1] s. portr

 

Müəllimlərin pedaqogikadan özünütəhsil proqramı [Mətn] /AzSSR Maarif Nazirliyi, Azərbaycan Müəllimləri Təkmilləşdirmə İn-tu; Y.Talıbov; red. M.Musayev.- B.: Maarif, 1976.- 41, [3] s.

Müəllimliyin Əşrəf Bayramov ucalığı [Mətn] tərt. ed. Ə.Bayramov, A. Bayramova, E.Bayramova, Z.Bayramova; məsləhətçi. və ön söz. B.Budaqov; red. S.Mikayılqızı.- B.: Ziya-Nurlan, 2002.- 219, [4] s., [12] v. şək. fotoşək

Müəssisələr haqqında qanun [Mətn] B.: 1996.- 16 s.

Müəssisələr, idarələr, təşkilatlar tərəfindən zərərin ödənilməsi qaydaları haqqında [Mətn] Red. heyəti: Ə.Babayev, T.Kuzmina, K.Şükürov.- B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1997.- 12 s.

Müəssisələr, təşkilatlar və idarələr tərəfindən təsərrüfat müqavilələri üzrə iddiaların qaldırılması və onlara baxılması, həmçinin münaqişələrin nizama salınması qaydalarına dair əsasnamə [Mətn] Azərb. SSR Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Elmi və Təbliğatı Baş İdarəsi; tərc. ed. Ə.Qasımov; red. M.Bəşirov.- B.: [s. n.] 1974.- 12, [3] s.

Müəssisələrin əmlak vergisinin hesablanması [Mətn]: təlimat Red. heyəti: Ə.Babayev, T.Kuzmina, K.Şükürov.- B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1997.- 25 s.

Müəssisələrin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin mühasibat uçotunun hesablar planı və onun tətbiqinə dair təlimat [Mətn]: 40-97 hesablar II hissə.- B.: 1996.- 64 s.

Müəssisələrin və təşkilatların mənfəət vergisi [Mətn]: təlimat Red. heyəti: Ə.Babayev, T.Kuzmina, K.Şükürov.- B.: BİZNESMENİNBÜLLETENİ.- 1997.- 25 s.

 Mühakimə və insan haqqları: [Mətn] qeyri-rəsmi tərcümələr /ön sözün müəl. M. Pavesi; Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı.- B.: ATƏT, 2005.- 361 s.

Müharibədən sonra Azərbaycanın sosial-iqtisadi və siyasi inkişafı, onun başlıca istiqamətləri: 1945-1991 [Mətn]: Tədris-metodik tövsiyə /Tərtib ed.: H.Ə.Hacıyev, R.C.İmanov, Ə.İ.Əmirxanov; Red.: İ.M.Məmmədov; Rəyçi: T.T.Mustafazadə, R.M.Məmmədova; Təhsil Problemləri üzrə Respublika Elmi-Metodik Mərkəz, Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası.- Bakı 1999.- 75 s.

Mühasibat işi [Mətn]: normativ sənədlər toplusu /Red. heyəti: Ə.Ə.Babayev, Q.İ..Bayramov, V.C.Əliyev, A.S.Mehtiyev.- B.: Elm və Həyat, 1998.- 394 s.

 Mühasibat işi [Mətn]: Normativ sənədlər toplusu: 01 dekabr 2007-ci ilədək əlavə və dəyişikliklərlə /Buraxılışa məsul. Ş.Xuduoğlu.- B.: Qanun, 2007.- 1248 s.

 Mühasibat (maliyyə) uçotu fənni üzrə mühazirə mətnləri [Elektron resurs]: mühazirə mətnləri İİ-010200 "Mühasibat uçotu və audit" ixtisası üzrə təhsil alan tələbələr üçün nəzərdə tutulmuşdur Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, ADİU, Mühasibat uçotu kafedrası; haz. S.M.Səbzəliyev.- B.: [s.n.] 2008.- 263 s.

Mühasibat uçotu [Mətn]: dərs vəsaiti /Ə.A.Sadıqov, T.Ə.Sadıqov, Ş.Ə.Cəfərova, C.Ə.Sadıqov; elmi red. S.M.Səbzəliyev; Q.Ə.Abbasov, N.M.İsmayılov.- B.: 2008.- 554 [2] s.

Mühasibat uçotu [Mətn]: /kitabı ərsəyə gətirən A.M.Cəfərov; [red. Q.Toğrul; burax. məs. A.Bayramov]Bakı: [s. n.], 2011.- 503, [1] s.

Mühasibat uçotu [Mətn]: [köhnə və yeni hesabların müqayisəsi; əməliyyatlar üzrə müxabirləşmələr; mühasibat uçotunun təşkili; ilkin sənədlərin tərtibi; müqavilə formaları və qanunvericilik] kitabı ərsəyə gətirən A.M.Cəfərov; [burax. məs. A.Bayramov; red. Q.Toğrul]B.: [s. n.] 2012.- 503, [1] s.

 Mühasibat uçotu haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu [Mətn] Red. hey. F.Əbdüləzimli, T.Kuzmina, K.Şükürov.- B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1995.- 28 s.

 Mühasibat uçotu ilə bağlı bəzi məsələlər haqqında [Mətn] Red. heyəti: F.Əbdüləzimli, T.Kuzmina, K.Şükürov.B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1997.- 8 s.

 Mühasibat uçotu: Qanun, qaydalar, təlimat /Bur. məsul: E.M.Əfəndiyev.- B.: Hüquq ədəbiyyatı, 2003.- 472 s.

Mühasibat uçotu: qanun, qaydalar, təlimat /Bur.məsul: Eldar Məmməd oğlu Əfəndiyev.- Bakı: Hüquq ədəbiyyatı, 2002.- 480 s.

 Mühasibat uçotu: qanunlar, qaydalar, təlimatlar [Mətn] /burax. məsul. E.M.Əfəndiyev.- B.: Hüquq ədəbiyyatı, 2010.- 455, [1] s.

 Mühasibat uçotunun əsasları [Mətn]: beynəlxalq standartların bazasında: [dərs vəsaiti] Get Through Guides Ltd; [tərc. ed. Hesabatlar International, E.T.İbadov, E.İ.Şabanov T.E.Ağayev [və b.]]; dizayn İ.Cəfərov.Bakı İqtisad Universiteti [2011].- 697, [4] s.  

Mühasibat uçotunun (maliyyə hesabatının) beynəlxalq standartları.- Business press, 2004.- 35 s.

Mühasibatlıq haqqında normativ sənədlər toplusu: 10 yanvar 2000-ci ilədək əlavə və dəyişikliklərlə. B.: Qanun, 2000. 596 səh.: cədvəl

Mühəmməd Səid Dağıstani əl-Əvəcuqi. Üç yüz məsələ [Mətn] /Mühəmməd Səid Dağıstani əl-Əvəcuqi; Transliterasiya və tərtib edəni, ön söz, qeydlər və izahların müəll. G.Əhmədzadə; Red. A. Məmmədov; Rəyçi. R. Əliyev; AzEA Şərqşünaslıq İnstitutu; "İrşad" İslam Araşdırmaları Mərkəzi.- B.: "İrşad" mərkəzi, 1994.120 s. 1portr

Mühəndis geologiyasının əsasları dərslik /Q. Ş. Məmmədov, A. C. Həşimov, Ə. Ə. Verdiyev, E. A. Məmmədova ; elmi red. V. M. Babazadə ; rəyçilər V. Ş. Qurbanov, Ə. K. Əlimov, B. A. Abadov, B. M. Məmmədov.- Bakı : Elm , 2012.- 800, [2] s.

Mühəndis qrafikası Tərsimi həndəsə [Mətn]: dərslik /Ə. Q. Həsənov, C. X. İsmayılov, O. Ə. Qurbanov və b.; ixtisas red. T. M. Həmidov.- 1 hissə.-B.: Maarif, 1989. 274, [2] s.

Mühəndis və maşın qrafikası [Mətn] : ali məktəb tələbələri üçün dərslik /İ. Ə. Həbibov, R. Ə. Alıyev, İ. A. Alıyev [və b.] ; R. Ə. Alıyevin redaktəsi ilə.Gəncə: [s. n.], 2015. 260, [1] s.: cədv., ill., 25 sm.

Müqavilələr toplusu [Mətn]: I cild /Red. və ön sözün müəll. E.Məmmədyarov; Red.hey. X.A.Xələfov; M.N.Nəcəfbəyli; G.T.Nəcəfova, İ.A.Zamanov; A.L.İmanov.- B.: Qanun, 2008.- 252 s.

Müqayisəli ədəbiyyat: " Ədəbiyyatlarda və Mədəniyyətlərdə stereotiplər" [Mətn]: III beynəlxalq elmi konfransın materialları: 21-22 noyabr 2008-ci il /Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BSU, BSU-nin Filologiya Fakültəsi; Azərb. Müqayisəli Ədəbiyyatşünaslıq Assosiasiyası; təşkilat komitəsi. K. M. Abdullayev və b.- B.: [BSU], 2008. 253, [1] s.

Mülki dövriyyəsi məhdudlaşdırılmış əşyaların dövriyyəsinə xüsusi icazə verilməsi qaydaları: Azərbaycan Respublikasının Qanunvericiliyi /Buraxılışa məsul: Ə.Babayev.- B.: BUSİNESS PRESS, 2005,12 səh.

 Mülki hüquq [Mətn]: dərslik /tərc. ed. İ.M.Tahirov; red. Y.Ə.Mehdiyev, İ.Q.Əsgərov; naşir. Ş.Xuduoğlu.- B.: Qanun, 2006. -572 s.

Mülki müdafiə [Mətn]: dərs vəsaiti /N.İ.Akimov, M.L.Vasilevski, İ.D.Makarov [və b.]; tərc. ed. B. Bəkirov, Q.Məmmədov, S.Həşimzadə, C.Ələkbərov.- B.: Maarif, 1974.- 366, [2] s.

 Mülki müdafiə [Mətn]: Əhalinin mülki müdafiəyə hazırlaması üçün vəsait Müəlliflər: A.P.Zaytsev, A.V.Korjavin, A.İ.Korneyev, A.M.Kostrov və b.; Red.: A.T.Altunin; Tərc. edəni: B.Bəkirov.- B.: Azərnəşr, 1984.- 195 s.

Mülki Müdafiə toplusu [Mətn] Azərbaycan Respublikası Mülki Müdafiə Qərargahı; Baş red.: E.Ə.Məmmədov; Red heyyəti: G.H.Babayev və b. 3.- B.: [Az. Res.-sı M.M.Q-nın nəşriyyatı] 1998.- 64 s. 20 sm.

Mülki prosessual hüquq kursunun öyrənilməsinə dair tədris-metodiki göstəriş /Tərtib ed.: M.D.Dəmirçiyeva; Red.: A.M.Qasımov; Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutu, Bakı Dövlət Universiteti.- B.: Təhsil, 2005,48 səh.

Mülkiyyət və iqtisadi fəaliyət sahəsindəki cinayətlərin istintaq metodikası [Mətn] /Müəllif: A .B. Vahabzadə, Z. M. Şiriyev, K. B. Əliyev; Azərbaycan Redpublikasının Baş Prokurorluğu. B.: Əbilov, Zeynalov və oğulları, 2000. 216 s.: cədvəl

Müller Amray. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının saziş orqanları çərçivəsindəki prosesdə milli insan hüquqları təsisatlarının rolu [Mətn]: tədris vəsaiti /A.Müller, F. Zaydenştiker; Azərb. Resp. İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman); BMT-nin İnsan Hüquqları üzrə Ali Komissarlığı.- [Bakı]: Almaniya İnsan Hüquqları İnstitutu, 2007.- 88 s.

Mümtaz Salman. Azərbaycan ədəbiyyatının qaynaqları [Mətn] /S. Mümtaz; Tərtib edən və ön sözün müəllifi: R. Tağıyev; Red.: M. Adilov.- B.: Avrasiya press, 2006.- 440.

Mürəkkəb enerji sisteminin ənənəvi, alternativ enerji mənbələrinin və elektrik şəbəkələrinin inlişafı şəraitində effektivliyinin təmini məsələləri [Mətn] : elmi əsərlər toplusu /"Azərenerji" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti, "Azərbaycan Elmi-Tədqiqat və Layihə-Axtarış Energetika İnstitutu" MMC ; red. heyəti : R. İ. Mustafayev, N. R. Rəhmanov, E. M. Fərhadzadə [və b.] ; məsul red. Ə. M. Hüseynov.B.: Elm, 2010.206, [1] s. cədv., il

Mürsəliyev Oqtay Qulu oğlu Elektronika. Yarımkeçirici və elektrovakuum cihazları.- 1 hissə.- B.: 2002.- 119 s.

Mürsəliyev Oqtay Qulu oğlu. Giroskopik naviqasiya sistemləri: [Dərslik] O. Q. Mürsəliyev, F.S.Hüseynov; Bakı Ali Hərbi Dənizçilik Məktəbi; Rəy verən: M.D.Şeydabəyov, O.Q.Mürsəliyev, F.S.Hüseynov.- B.: 2001.- 152 səh. ill. 20 sm.

 Mürsəlov Ramiz Əlibala oğlu. Millətçilik təfəkkürü-birlik və parçalanma meylləri [Mətn]: ərəb ölkələrinin təcrübəsi 60-90-cı illər /R.Ə.Mürsəlov; Red. R.Əliyev; Azərbaycan Respublikası Elmlər Akademiyası Şərqşünaslıq İnstitutu.- B.: Elm, 1994.- 176 s.

Mürşüdlü Qəmər Cəfər qızı. Cəmaləddin Əfqaninin sosial-siyasi fəlsəfəsi [Mətn] : [ali məktəblər üçün dərs vəsaiti : Cəmaləddin Əfqaaninin anadan olmasının 180 illiyinə həsr olunur] /Q. C. Mürşüdlü.- Bakı: [ULU İKF], 2019.- 138, [2] s.: portr., 21 sm.

    Mürşüdli, Çingiz Cəfər oğlu. dos.İstilik aparatları [Mətn] : dərs vəsaiti /Ç. C. Mürşüdli, Q. Ə. Məmmədov ; red. Ç. C. Mürşüdli ;Bakı: [ADNSU], 2018.382, [1] s.: cədv., şək., 21 sm.

Müseyibli Nəcəf Ələsgər oğlu. Böyük Kəsik eneolit dövrü yaşayış məskəni [Mətn] /N.Müseyibli; Rəssamlar. Y.Danyalov, T.Axundov; AMEA, Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu.- B.: Nafta-Press, 2007.- 227 s.

Müseyibli Nəcəf Ələsgər oğlu. Zəyəmçay nekropolu [Mətn] :- Bakı: Elm və təhsil, 2019.- 422, [2] s.: 25 sm.

Müseyibov Müseyib Ağababa oğlu. Azərbaycan SSR-nin geomorfologiyası [Mətn]: ali məktəblərin coğrafiya fakültələri üçün dərs vəsaiti /M.A.Müseyibov, R.Y.Quliyev; [elmi red. N.Ş.Şirinov; red. R.Abdullayev]; Azərbaycan SSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, S. M. Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti.- Bakı: ADU, 1974.- 239, [1] s. , cədv., şək. ; 22 sm. 39446

Müseyibov Müseyib Ağababa oğlu. Azərbaycanın fiziki coğrafiyası [Mətn]: Universitetlərin coğrafiya fakültələri üçün dərslik /M. A. Müseyibov; Rəy verənlər: Ə.V.Məmmədov, M.Ə.Süleymanov.- Ümumi hissə.-B.: Maarif, 1998.- 340 s.

Müseyibov Müseyib Ağababa oğlu. Qitələrin fiziki coğrafiyası [Mətn]Avropa, Asiya, Afrika: ali məktəblər üçün dərslik /M.Müseyibov, M.Çobanzadə; elmi red. F.Əhmədov I hissə.- B.: Maarif, 1973.- 305, [3] s.

Müseyibov Müseyib Ağababa oğlu. Türk dünyası coğrafiyası [Mətn]: 11-ci sinif üçün dərslik /Müseyib Müseyibov, Vüsət Əfəndiyev, Nərminə Seyfullayeva.- B.: Aspoliqraf, 2006.- 128 s., xəritə və cədv.; 20 sm.

Müseyibov Müseyib Ağababa oğlu. Ümumi geomorfologiya [Mətn]: universitet üçün dərslik /M.Müseyibov, B.Budaqov, N.Şirinov; red. F.İsmayılova.- B.: Maarif, 1967.- i 230 s.

Müseyibov Müseyib Ağababa oğlu. Ümumi geomorfologiya [Mətn]: dərslik M.A.Müseyibov, B.A.Budaqov, N.Ş.Şirinov; elmi red. Ə.V.Məmmədov.- B.: [Bakı Universiteti], 2012.- 303, [1] s.

Müseyibov Müseyib Ağababa oğlu. Yerşünaslıq [Mətn]: 9-cu sinfi üçün dərslik /M.A.Müseyibov, K.Əkbərov, S. Məmmədov; Elmi red. M.A.Müseyibov.- B.: Öyrətmən, 1993.- 256 s. xəritə, ill., sxem

Müseyibov Müseyib Ağababa oğlu. Yerşünaslıq [Mətn]: ümumtəhsil məktəblərinin 10-cu sinfi üçün dərslik /M.A.Müseyibov, E.K.Əlizadə, N.S.Seyfullayeva; Elmi red. M.A.Müseyibov; Rəyçilər. Y.Ə.Qəribov, L.İ.Bayramova.- B.: Çaşıoğlu, 2004.- 272 s.

Müsəlman cəmiyyətlərində qadınlar: İslami birlik və müxtəliflik [Mətn] /red. Herbert L.Bodmann, Nairə Tohidi; tərc. ed. A. Balayeva; elmi red. C. Əlibəyov; red. Ə. Balayev.- B.: Elm və həyat, 2004.- 364 s.

Müsəlman Şərqində ilk dünyəvi qız məktəbinin yaradılmasının 110 illiyinə həsr olunmuş Beynəlxalq Elmi Simpozium. Müsəlman Şərqində ilk dünyəvi qız məktəbinin yaradılmasının 110 illiyinə həsr olunmuş Beynəlxalq Elmi Simpoziumun məruzələri Bakı, 06-07 - X - 2011 /AMEA, Milli Azərb. Tarixi Muzeyi; məsul red. N.Vəlixanlı; tərt. F.Cabbarov.- Bakı: [Ziya], 2012.- 166 s. ; 26 sm.

Müslüm Maqomayev: Biblioqrafiya /tərt. ed. L.Şirinova; burax. məs. və ixtis. red. K.Tahirov; red. M.Vəliyeva; M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası. - Bakı, 2011. - 168 s.

Müslümqızı Səriyyə. Xocalı uşaqları - Qan içində qar çiçəyi povest /S. Müslümqızı ; red. Z. Şahsevənli ; ingilis dilinə çevirənlər N. Abbasova, A. Ağabəyli ; rus dilinə çevirəni A. Hüseynov ; rəssam - fotoqraf T. Cəfərov.-Bakı : Yazıçı , 2013.- 120 s.

Müslümqızı Səriyyə. Ölümdən o yandakı Xocalı [Mətn] /S.Müslümqızı; Red. M.Nazimoğlu; Rəssam. V.Ucatay.- B.: Şəms, 2006.- 224 s.

Müslümov Vasif Babaqulu oğlu. İnformatika tələbələr, bakalvrlar, doktorantlar, dissertantlar, magistraturaya, və vakant iş yerlərinə qəbula hazırlaşanlar üçün vəsait /V.B.Müslümov, M.M.Mehdiyev; red. şurası M.M.Abbaszadə [və b.] (elmi red., ön söz); red. heyəti T.A.Bədəlov [və b.]; red. N. L.Əliyev; rəyçi. Ə.Ə.Əliyev, R.Ə.Mahmud-zadə, A.P.Orucəliyev; dil və üslub üzrə red. S.Ş.Nuriyev, N.M.Musayev; Tələbə Qəbulu Üzrə Dövlət Komissiyası.- Bakı: [TQDK-Abituriyent], 2013.- 359, [1] s. , şək., cədv., ; 26 sm.

Müstəqil Azərbaycan - 20 [Mətn]: [məcmuə] /Azərb. Resp. Döv. Statistika Komitəsi; [məcmuənin ümumi rəhbəri A.Vəliyev; məsul şəxs M.Əmirova; tərc. G.Xəlilova]Bakı: [s. n.], [2011].- 637, [2] s.

Müstəqil Azərbaycan 80 il tarix səhnəsində [Mətn]: Sənədlər, məqalələr toplusu /Tərt.: Q.Q.İbrahimoğlu; Red.: Z. Mehdi, M.İslam.- Bakı: Vətən, 1998.- 218 s. , ill. ; 20 sm.

Müstəqil Azərbaycan Respublikası Gəncləri Forumu (I; 1996; Bakı) Hər bir Azərbaycan gənci müstəqil dövlətimizin fəal qurucusu olmalıdır. Müstəqil Azərbaycan Respublikası Gənclərinin Birinci Forumunda Azərbaycan Respublikasının prezidenti Heydər Əliyevin nitqi: [2 fevral 1996-cı il]B.: [Hərbi], 1996.- 48 s. 1 portr

"Müstəqil Azərbaycan Respublikası üçüncü minilliyin birinci yüzilliyində" mövzusunda elmi-praktiki konfransın tezisləri [Mətn]: 26 may 2001-ci il AMEA, İqtisadiyyat İn-tu, Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Bakı Biznes Un-ti; tərt. ed. A.K.Ələsgərov, Z.M.Məmmədova; red. İ.M.Abbasov "Müstəqil Azərbaycan Respublikası üçüncü minilliyin birinci yüzilliyində", elmi-praktiki konfrans (2001; Bakı)B.: [Biznes Un-ti], 2001.- 562 s.

Müstəqil Azərbaycan Respublikasının milli iqtisadi inkişafı problemlərinə həsr edilmiş elmi-nəzəri konfransın tezisləri [Mətn] /red. İ.M.Abbasov; tərt. ed. A.K.Ələsgərov, Z.M.Məmmədova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Bakı Biznes Un-ti, EA-nın İqtisadiyyat İn-tu Elmi-nəzəri konfrans "Müstəqil Azərbaycan Respublikasının milli iqtisadi inkişafı problemləri" (1998 ; Bakı).- B.: [s.n.], 1998.- 215, [1] s.: cədv., 20 sm.

Müstəqil Azərbaycanın gələcəyi gənclərdir. Azərbaycan Respublikası gənclərinin birinci forumu [Mətn]: 2 fevral 1996-cı il /Buraxılışa məsul: N.İbrahimov.- B.: Azərbaycan, 1996.- 136 s.

Müstəqil Azərbaycanın qadınları [Mətn] /AzərbaycanRespublikası Ailə, Qadınvə UşaqProblemləri üzrə DövlətKomitəsi.- Bakı: [s.n.], 2009.- [36] s.

Müstəqil Azərbaycanın vergi sistemi [Mətn]: 20 il 1991-2011 Azərb. Resp-nın Vergilər Nazirliyi [Bakı] [Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi] [2011]., 207, [1] s.

Müstəqil dövlətimiz və parlamentimiz [Mətn] /Məsul red.: M.Ələsgərov; Tərt.: A.Babayev, H.Babayev.- B.: Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi, 2001.- 554 s.

"Müstəqillik dövründə gənclik" müsabiqəli tələbə elmi konfransı. "Müstəqillik dövründə gənclik" müsabiqəli tələbə elmi konfransının materialları [Mətn]: 29 aprel 2005 /Azərb. Respub. Təhsil Nazirliyi, Qafqaz Universiteti.-Bakı: Adiloğlu, 2005.- 313, [5] s.

Müstəqilliyimizin on illiyi: uğurlarımız, itkilərimiz [Mətn] /tərt. ed. və red. Ə.Abasov; tərc. ed. E.Bağırov, F.Musayev; ön söz. E.Namazov.- B.: [s. n.], 2003.- 438 s.: portr., fotoşək., cədv., 21sm.

Müşfiq Xan. Tənha canavar [Elektron resurs]: detektiv roman: Azərbaycanın milli təhlükəsizlik orqanlarının qəhrəman əməkdaşlarına ithaf olunur Müşfiq Xan; naşir Ş.Sadiq; red. T.Azəri.- B.: Hədəf, 2010.- 27 s.

Müşfiq Mikayıl. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /M.Müşfiq; Tərt. edəni və red. G.Hüseynoğlu.- B.: Şərq-Qərb, 2004.- 352 s., 1 portr.

Müşfiq Mikayıl. Seçilmiş əsərləri [Mətn]:: 3 cilddə /M. Müşfiq; tərtib ed, red. və ön sözün müəllifi. G. Hüseynoğlu I cild.- B.: Avrasiya press, 2008.- 244 s.

Müşfiq Mikayıl. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 3 cilddə II cild /Mikayıl Müşfiq; Tərtib edəni və red. G.Hüseynoğlu.- B.: Avrasiya press, 2008.- 248 s.

Müşfiq Mikayıl. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 3 cilddə /M. Müşfiq; tərtib ed. və red. G.Hüseynoğlu.- III hissə.- B.: Avrasiya press, 2008.- 256 s.

Mütəhhəri Murtəza. İmam Hüseynin (ə) qiyamına analitik bir baxış [Mətn] /Ustad Şəhid Mürtəza Mütəhhəri; tərc. ed. [Əhli-beyt Cəmiyyətinin mədəniyyət şöbəsi].- [yersiz]: [s.n.], 2006.- 125, [2] s. ; 21x11 sm.

Mütəllibov Tofiq. Görüş. [Mətn]:Redaktoru İ.Soltan, Rəssamı M.Bağırov, Azərnəşr.- B.: 1960.- 45 s.

Mütəllimov Mütəllim. Azərbaycan Respublikasında özəlləşdirmənin qanunvericilik əsasları və onun həyata keçirilməsinin gedişi. [Mətn] /müəlliflər: M. Mütəllimov, S.Məmmədv; red.: Ə.V.Manafov; dizayner: M.Əyyubov; Sülh və Demokratiya İnstitutu; Dövlət və Cəmiyyət Departamenti.- B,: 1998.- 80 s.: 20 sm.

Mütəllimov Şəmsəddin Mütəllim oğlu: Biblioqrafiya Tərtib edəni: U.İ.Həsənov, Azərbaycan Texnologiya Universiteti. Elmi kitabxana.- Gəncə: 2001.- 43 səh.

Mütəllimova Firəngiz. Bəyaz gecələrin romantiki [Mətn] /F.Mütəllimova, A.Nəbioğlu; naşir. R.Xan-Sayadoğlu; red. V.Məmmədkamal qızı.- Bakı: Minbirmahnı, 2004.- 251, [1] s.

Müvəkkil banklar tərəfindən qeyri-rezidentlərə Azərbaycan Respublikasının milli valyutasında hesabların açılması və aparılması qaydaları [Mətn] Red. hey. F.Əbdüləzimli, T.Kuzmina, K.Şükürov; [Nəşr ed. Azərbaycan birgə müəssisə, beynəlxalq birlik və təşkilatların assosiasiyası]B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1995.- 6 s.

Müznib Əlabbas. Müxtəsər Ənbiya və İslam tarixi [Mətn]: 1917-ci il /Ə.Müznib; çapa hazır. C.Qəhrəmanov; burax. məs. P.Əliyev; red. M.Adilov.- B.: Gənclik: ["Dan yeri" RİK], 1990.- 60 s.

Müznib Əliabbas. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Ə. Müznib; Tərtibçi, ön sözün və lüğətin müəl. İ. Ağayev.- B.: Şərq-Qərb, 2006.- 256 s.

Müznib Əlabbas. Yusif və Züleyxa [Mətn]: Roman Əlabbas Müznib; Red. Ə.Balayev.- B.: Elm və həyat, 2001.- 49 s.

Myasnikov Aleksandr L. Daxili xəstəliklər propedevtikası.(Diaqnostika və xüsusi patalogiya) I hissə.- B.: Azərnəşr, 1960.- 366 c.

 

 

 


1 2 3 4 5 6  

 

 
National Library of Azerbaijan All Rights Reserved