M

1 2 3 4 5 6


1926 Bakü Türkoloji Kongresinin 70. Yıl Dönümü Toplantısı: (29-30 Kasım 1996) [Mətn] /Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu.- Ankara: [Türk Dil Kurumu], 1999.- 122 s.

1988-1989-cu dərs ilində orta məktəb kursu üzrə buraxılış imtahanları üçün biletlər [Mətn] /AzSSR Xalq Təhsili Nazirliyi.- B.: Maarif, 1989.- 39, [1] s.

1988-1989-cu dərs ilində səkkizillik məktəb kursu üzrə buraxılış imtahanları üçün biletlər [Mətn] /AzSSR Xalq Təhsili Nazirliyi.- B.: Maarif, 1989.- 31, [1] s.

M.Ə.Hüseynov [Mətn]: biblioqrafiya /tərt. ed. N.A.Bağırbəyova; red. M.M.Həsənova, N.M.Teymurova; Azərb. SSR EA, Əsaslı kitabxana, Memarlıq və İncəsənət İn-tu.- B.: Elm, 1979.- 119, [7]

M. Əzizbəyov adına Azərbaycan Qızıl Əmək Bayrağı Ordenli Sənaye İnstitutu [Mətn]: yubleyə həsr olunur [məsul red. Ş.R.Əliyev].- B.: [s. n.] 1945.- 126, [3] s. portr., fotoşək. 27 sm.

Maddi-texniki təchizat və satış üzrə məlumat kitabı /R.Ə.Hüseynov, T.A.Hüseynov, İ.M.Qəhrəmanov və b.- B.: Azərnəşr, 1978.- 313 s.

Magistr dissertasiyasının yerinə yetirilməsi, elmi-tədqiqat və elmi-pedaqoji təcrübələrin təşkilinə dair metodik göstərişlər toplusu [Mətn]: B.: İqtisad Universiteti, 2007.

 Magistr hazırlığı üçün "Ekstremal şəraitdə işləyən qovşaqların sürtünmə və yeyilməsi" fənninin proqramı [Mətn]:tərt.et.F.M.Şirzadov.Bakı: AzTU, 2015.11, [1] s.: cədv., 21 sm.

 Magistr hazırlığı üçün "Maşınların etibarlığının texnoloji təminatı" fənninin proqramı [Mətn] :tərt.et.F.M. Şirzadov,Ə.G.Hüseynov.Bakı: AzTU, 2015.15, [1] s.: cədv., 21 sm.

Magistr hazırlığı üçün "Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikalaşdırma mühəndisliyinin problemləri" fənninin tədrisi proqramı [Mətn] : 060647 - "Metrologiya, Standartlaşdırma və Sertifikatlaşdırma mühəndisliyi" ixtisası üzrə /Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Texniki Un-ti ; tərt. ed. E. B. İsgəndərzadə ; elmi red. H. Ə. Hüseynov. Bakı: [Vektor], 2015.- 11 s.: cədv., 21 sm.

Magistr hazırlığı üçün "Metroloji vasitələrin kompüterdə layihələndirilməsi" fənninin proqramı [Mətn] : 060627 - "Cihazqayırma mühəndisliyi" ixtisası üzrə /Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Texniki Un-ti ; tərt. ed. E. B. İsgəndərzadə ; elmi red. H. Ə. Hüseynov. Bakı: [Vektor], 2015.- 14 s.: cədv., 21 sm.

Magistr hazırlığı üçün "Ölçmə, nəzarət və sınağın avtomatlaşdırılması" fənninin proqramı [Mətn] : 060647- "Metrologiya, Standartlaşdırma və Sertifikatlaşdırma mühəndisliyi" ixtisasının "Standartlaşdırma və sertifaktlaşdırma" ixtisaslaşması üzrə /Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Texniki Un-ti ; [tərt. ed. E. B. İsgəndərzadə] ; elmi red. H. Ə. Hüseynov. Bakı: [Vektor], 2015.- 11 s.: cədv., 20 sm.

 Magistr hazırlığı üçün "Sürtünmədə istilik problemləri" fənninin proqramı [Mətn] :tərt. et.F.M.Şirzadov.Bakı: AzTU, 2015.11, [1] s.: cədv., 21 sm.

 Magistr hazırlığı üçün "Bərpa prosesində istilik fizikası" fənninin proqramı [Mətn] :tərt.et.F.M.Şirzadov.Bakı: [AzTU], 2015.11, [1] s.: cədv., 21 sm.

 Magistr hazırlığı üçün "Tribotexniki problemlərin konstruktiv həlli üsulları" fənninin proqramı [Mətn] :tərt.et.F.M.Sirzadov.Baki: AzTU,2015.15,[1]s.:cədv.,21sm.

 Magistr hazırlığı üçün "Tribotexniki proseslərin modelləşdirilməsi" fənninin proqramı [Mətn] :tərt.et.F.M.Şirzadov.Bakı:AzTU.2015.12s. 21 sm.

Magistrant referatlarının yerinə yetirilməsi üzrə metodiki tövsiyə [Mətn]: B.:ADİU-nun mətbəəsi, 2009. -46 s.

Mahi Məhərrəm. (Alıyev Məhərrəm Mahi Rzaqulu oğlu.) Şeirlə yaşanan ömür [Mətn] /M.Mahi; naşir və red. Q. İsabəyli.- B.: Şirvannəşr, 2010.- 162, [2] s. portr

Mahir Ələmdar. (Quliyev Ələmdar Əbdülrəhim oğlu) (hacı). Mənim tanıdığım Füzuli [Mətn] Hacı Ələmdar Mahir; red. Hacı Mustafa Mailoğlu.- B.: Nurlan, 2009.- 283, [1] s.

Mahmud Xalid. Əbədiyyət yolçuları [Mətn] : qısa ensiklopedik toplu /X. Mahmud ; məsləhətçi E. İskəndərzadə. Bakı: [SkyG], 2016.- 160 s.: portr., fotoşək., 22 sm.

   Mahmud Xalid. (Ağayev Xalid Qədiməli oğlu). Hər ömürdən sətirlər [Mətn] : I hissə. Qısa ensiklopedik toplu.- Bakı: UniPrint, 2019.- 471, [1] s.: 21 sm.

Mahmud Xalid. (Ağayev Xalid Qədiməli oğlu) Yalnızlığın rəsmi [Mətn]: şeirlər /X. Mahmud; red. Ş. Ağa.- Bakı UniPrint 2014.- 149, [1] s. portr.

Mahmud Nəriman. Bağ evinin sirri [Mətn] : roman /N. Mahmud ; red. D.Yusif.- Bakı : Təəfkkür , 2011.-158, [2] s.

   Mahmud, Nəriman. (Mahmudov Nəriman Məhəmməd oğlu).Vətən aşiqi [Mətn] : (Xatirələr,müsahibələr,reportajlar).-Bakı: 3 saylı Bakı mətbəəsi, 2018. 135 [1] s.: 20 sm.

Mahmud Nəriman. Zəncirlənmiş ədalət. (Bədii-publisistik-sənədli roman).- Bakı , 2013.- 230 [2] s.

Mahmud Nəriman. Qanlı kürsü [Mətn]: Povestlər və hekayələr /N. Mahmud; Red.: Y. Dirili; Ön söz: İ.Kazımov.- B.:Təfəkkür, 2007.- 220 s.

Mahmud Nəriman. Mavi Xəzərdə qətl [Mətn]: Roman /N.Mahmud; Red. Y.Dirili.Bakı : Təfəkkür , 2008.- 224 s.

Mahmud Nəriman. Sirli əməliyyat [Mətn] : ibrətamiz hekayələr /N. Mahmud ; red. Y. Dirili. Bakı: Yeni Poliqrafist MMC, 2016.- 103 s.: portr., 18 sm.

Mahmud Tofiq. Dalğalar [Mətn]: hekayələr, əfsanələr, nağıllar /T.Mahmud; red. M.Namaz.- B.: Gənclik, 1976.- 134, [2] s.

Mahmudov Allahverdi Mirzə oğlu. Kriminalistika: sxemlər, şərhlər, terminlər: (Tədris-metodik vəsait) /..Mahmudov, B.Ə.Əliyev; Polis Akademiyası.- Bkı: Qanun, 2003.- 188 səh.: 27 sm.

Mahmudov Əhməd Əkbər oğlu. Azərbaycan iqtisadiyyatının aktual problemləri [Mətn]/Ə.Mahmudov; baş elmi red. Z.Səmədzadə.- B.: [Vətən], 2008.- 912, [4] s.

Mahmudov Əhməd Əkbəroğlu. Torpaq kənd təsərrüfatın dabaşlıca istehsal vasitəsidir [Mətn] /Ə.Mahmudov, B.Səmədov.- Bakı: Azərnəşr, 1973.- 65, [3] s.

Mahmudov Əliheydər Məşədixalıq oğlu. Balıq və balıq məhsulları [Mətn] /Ə.M.Mahmudov; Red.: M.Əmirova.- B.: İşıq, 1998.- 236 s.

Mahmudov H.İ. Azərbaycan mineral xammal sərvətləri və ətraf mühit: Dərs vəsaiti /H.İ.Mahmudov; Elmi red.: A.Əlizadə.- B.: Nafta-press, 2000.- 80 s.

Mahmudov H.Z. Heydər Hüseynov 1908-1950: biblioqrafiya /Azərb. SSR EA, Əsaslı Kitabxana; tərt. ed. H.Z.Mahmudov; red. M.A.Dadaşzadə, İ. Səfərov.- B.: AzSSR EA; 1965.- 46, [2] s.

Mahmudov Hikmət İsmayıl oğlu. Təbii ehtiyatların istifadəsi və mühafizəsi [Mətn]: Dərs vəsaiti /H. İ. Mahmudov; Elmi red.: B. Budaqov; Rəyçi: Ş. Y. Göyçaylı, Ş. B.Xəlilov. B.: Nafta-press, 1999. 110 s.: cədvəl, xəritə, + Qoşma sənəd xəritə: ( [1] v.; 20x.)

Mahmudov M.M. Azərbaycanda qiymətli kağızlar bazarının müasir vəziyyəti və onun inkişaf problemləri [Mətn] M.M.Mahmudov, N.R.Quliyev; Azərb. Dövlət İqt. Un-ti.- B.: [İqtisadUniversiteti] 2012.- 30, [1] s.

Mahmudov Mahmud Ağəli oğlu. Mətbuat və ədəbi tənqid [Mətn]: Azərbaycan partiya-sovet mətbuatının 1953-1965-ci il materialları əsasında: [dərs vəsaiti] /M.Mahmudov; elmi red. F.Mehdi; rəyçilər. F.Mehdi, A.Rüstəmov.- B.: ADU, 1986.- 77, [3] s.

Mahmudov Mahmud Həsən oğlu. Bir ana həsrəti [Mətn] : [şeirlər] /M. H. Mahmudov ; red. R. Həbiboğlu. B.: Təknur, 2014.95, [1] s.: portr., ill., 20 sm.

Mahmudov Malik Rüstəm oğlu. Ərəbcə yazmış azərbaycanlı şair və ədiblər [Mətn]: VII-XII əsrlər /Malik Mahmudov.- B.: Şərq-Qərb, 2006.- 192 s.

Mahmudov Məsud Əhməd oğlu. Kompüter dilçiliyi [Mətn] M.Ə.Mahmudov; red. A.Axundov, İ.Tahirov; AMEA, Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu.- B.: Elm və təhsil, 2013.- 352, [4] s.

Mahmudov Məsud Əhməd oğlu. Mətnin formal təhlili sistemi [Mətn] Azərbaycan dilinin materialı əsasında /M.Mahmudov; red. A.Axundov; AMEA, Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu.- Bakı: Elm, 2002.- 244 s. , cədvəl, sxem, 1port.

 Mahmudov Məsud. Türk dillərinin milli korpusları [Mətn] /M. Mahmudov ; elmi red. N. Cəfərov ; AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu, Azərb. Atatürk Mərkəzi. Bakı: Elm və təhsil, 2018. 391, [1] s..

Mahmudov Mətləb Əbdüləli oğlu. İdarəetmə nəzəriyyəsi [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik tərt. ed. M.Mahmudov, Z.Şabanov, F.Ələkbərov; elmi red. Ə.Tağıyev; rəyçilər H.Qaraşov, Ə.Abasov, R.Əhmədli; ərb. Əmək və sosial Münasibətlər Akademiyası; AMEA, Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İn-tu.- B.: Elm və təhsil, 2012.- 343, [1] s.

Mahmudov Yaqub Mikayıl oğlu. İlham Əliyev və Azərbaycan tarix elmi [Mətn]: [monoqrafiya] /Y.M.Mahmudov; elmi red. Y.Gözəlova.- B.: [TurxanNPB], 2014.- 478, [2] s. portr., fotoşək

Mahmudov Müdafiə Cəmil oğlu. Analitik həndəsə [Mətn]: Dərs vəsaiti: Ali texniki məktəblər üçün /M.C.Mahmudov; Dnepropetrovsk Milli Universitetinin Bakı filialı; Azərbaycan Texniki Universiteti; Elmi red.: A.N.Əlizadə.- B.: AzTU, 2004.- 76 s.

Mahmudov Müdafiə Cəmil oğlu. Birdəyişənli funksiyanın diferensial hesabının elementləri [Mətn]: Dərs vəsaiti: Ali texniki üçün /M.Mahmudov, F.O.Məmmədov; Emli red.: A.N.Əlizadə; Dnepropetrovsk Milli Universitetinin Bakı filalı Azərbaycan Texniki Universiteti.- B.: AzTU, 2005.- 102 s.

Mahmudov Müdafiə Cəmil oğlu. Bolonya prosesi problemlər, perspektivlər reallıqlar: [monoqrafiya] /M.Mahmudov; elmi red. Y.Ə.Məmmədov; rəyçi. M.S.Cəbrayılov, S.S.Həmidov, L.N.Qasımova, R.İ.Əliyev.- Bakı: Elm və Təhsil, 2010.- 503, [1] s. , portr., cədv. ; 21 sm.

Mahmudov Müdafiə Cəmil oğlu. Bolonya prosesi və Azərbaycan [Mətn] /M.C.Mahmudov; elmi red. F.A. Rüstəmov; Elmi İstehsalat Mərkəzi MMC.- B.: ADPU, 2008.- 340, [2] s.

Mahmudov Müdafiə Cəmil oğlu. Bolonya prosesi və Azərbaycan [Mətn] /M.Mahmudov; Elmi red. F.A.Rüstəmov I hissə.- B.: ADPU, 2008.- 104 s.

Mahmudov Müdafiə Cəmil oğlu. Cəbr və analitik həndəsə [Mətn]: Dərs vəsaiti: Ali texniki məktəblər üçün /M.C.Mahmudov; Dnepropetrovsk Milli Universitetinin Bakı filialı; Azərbaycan Texniki Universiteti; Elmi red.: A.N.Əlizadə.- B.: AzTU, 2004.- 203 s.

Mahmudov Müdafiə Cəmil oğlu Dünyada təhsil sistemləri [Mətn] : monoqrafiya /M. C. Mahmudov ; elmi red. A. Mehrabov ; ön söz müəl. Q. Novruzov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi ; Azərb. Resp. Təhsil Problemləri İn-tu. Bakı: Mütərcim, 2014.- 479, [1] s.: portr., fotoşək., cədv., ill., 25 sm.

Mahmudov Müdafiə Cəmil oğlu. Dünyada və Azərbaycanda təhsil sistemi [Mətn] /M.C.Mahmudov; Dnepropetrovsk Milli Universitetinin Bakı Filialı; Azərbaycan Texniki Universiteti; Red. L.N.Qasımova.- B.: AzTU, 2005.- 51 s.

Mahmudov Müdafiə Cəmil oğlu. Xətti proqramlaşdırmanın elementləri Dərs vəsaiti: Ali texniki üçün /M.Mahmudov; Elmi red. A.N.Əlizadə; Rəy verənlər. M.H.Bağırov, V.M.Muradov; Dnepropetrovsk Milli Universitetinin Bakı filalı Azərbaycan Texniki Universiteti.- B.: AzTU, 2005.- 46 s.

Mahmudov Müdafiə Cəmil oğlu. Riyaziyyatın tədrisi metodikası [Mətn]: Metodik vəsait: Ali texniki məktəblər üçün /M.C.Mahmudov; Elmi red. M.S.Cəbrayılov.- I hissə.- B.: AzTU-nun nəşriyyatı, 2004.- 189 s.

Mahmudov Müdafiə Cəmil oğlu. Riyaziyyatın tədrisi metodikası [Mətn]: Metodik vəsait: Ali texniki məktəblər üçün /M.C.Mahmudov; Elmi red. M.S.Cəbrayılov.- II hissə.- B.: AzTU-nun nəşriyyatı, 2005.- 128 s

Mahmudov Müdafiə Cəmil oğlu. Riyaziyyatın tədrisi metodikası [Mətn]: ali texniki məktəblər üçün /M.Mahmudov; elmi red. M.S.Cəbrayılov; rəy verən. A.N.Əlizadə, S.S.Həmidov, A.C.Adıgözəlov.- Bakı: ADPU, 2006.- 273, [1] s.

Mahmudov Yaqub Mikayıl oğlu. Azərbaycan diplomatiyası [Mətn]: Ağqoyunlu və Səfəvi dövlətlərinin Avropa ölkələri ilə əlaqələri. (XV-XVII yüzilliklər) /Y.Mahmudlu.- B.: Azərbaycan Universiteti, 1996.- 291 s.

Mahmudov Yaqub Mikayıl oğlu. Azərbaycan diplomatiyası [Mətn]: Ağqoyunlu və Səfəvi dövlətlərinin Avropa ölkələri ilə əlaqələri (XV-XVII yüzilliklər) /Y.Mahmudov.- B.: Təhsil, 2006.- 416 s.

Mahmudov Yaqub Mikayıl oğlu. Azərbaycan: qısa dövlətçilik tarixi [Mətn] /Yaqub Mahmudov; Elmi red.: M.N.Mirzəyev; Red.: E.M.Lətifova.- B.: Təhsil, 2005.- 140 s.

Mahmudov Yaqub Mikayıl oğlu. Azərbaycan tarixi. İntibah dövrü: [Mətn]: IX əsrin ikinci yarısı-XIII əsrin əvvəlləri Mahmudov.- B.: Altay dünyası, 1996.- 84 s.

Mahmudov Yaqub Mikayıl oğlu. Azərbaycan tarixində Heydər Əliyev şəxsiyyəti /Y.Mahmudov; Elmired.: Ə.M.Həsənov.- B.: Təhsil, 2002,328 s. portr., fotoşək

Mahmudov Yaqub Mikayıl oğlu. Azərbaycanlılar [Mətn]: etnik-siyasi tarixə ümumi baxış /Y. Mahmudov; red. Y.Gözəlova; rus dilinə çevirənlər. G.Məmmədova, İ.Niftəliyev; ing. dilinə çevirən. Ə.Ağabəyova.- B.: Aspoliqraf, 2008.- 60, [4] s.

Mahmudov Yaqub Mikayıl oğlu. Azərbaycanın Avropa ölkələri ilə əlaqələri [Mətn]: Ağqoyunlu dövrü: XV əsrin II yarısı: Dərs vəsaiti /Y.M.Mahmudov; elmi red. S.M.Onullahi, R.Ə.Hüseynov; AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, S.M.Kirov adına ADU.- B.: ADU, 1986.- 91, [4] s.

Mahmudov Yaqub Mikayıl oğlu. Azərbaycanın Avropa ölkələri ilə əlaqələri.-Bakı: Təhsil , 2007.

Mahmudov Yaqub Mikayıl oğlu. Heydər Əliyev ideyalarının zəfər yürüşü [Mətn] /Y.Mahmudov; elmi red. Ə.M. Həsənov ; red. Y.Gözəlova, N.Məmmədova, G.Talıbova. Buraxılış B.: Təhsil, 2011.- 547, [1] s., [30] v. portr., fotoşək.: 25 sm.

Mahmudov Yaqub Mikayıl oğlu. Qarabağ: real tarix [Mətn]: Faktlar. Sənədlər Y.M.Mahmudov, K.K.Şükürov; baş məsləhətçi E.Ə.Mahmudov; məsləhətçilər A.Ə.Paşayev, F.H.Vahabov; naşir: B.H.Axundov; İngilis dilinə tərcümə edən: B.İ.Hacıyev.- B.: Təhsil, 2005.- 380 s.

Mahmudov Yaqub. Orta əsrlər tarixi. Avropa erkən orta əsrlərdə. (Dərslik).- B.: TƏHSİL, 2012.- 216 s.

 Mahmudova Aynurə Vaqif qızı. Füzuli ədəbi məktəbi (XVI-XVIII əsrlər) [Mətn] : Füzuli kitabxanası. Kitablar seriyası. II kitab.- Bakı: Elm və təhsil, 2019.- 199 [1] s.: 21 sm.

Mahmudova Ceyran Emin qızı. "Azərbaycan xalq musiqi yaradıcılığı" fənni üzrə proqram [Mətn]: 60 saat /C.E.Mahmudova (tərtibatçı); elmi red. R. Zöhrabov; rəyçilər. S.Abdullayeva, C.Həsənova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. Təhsil Problemləri İn-tu; Ü.Hacıbəyli ad. Bakı Musiqi Akad.- B.: [s.n.], 2009.- 11, [1] s.

Mahmudova Dilarə. Neyro stomatologiya [Mətn] /D.Mahmudova.- Bakı: [s. n.], 2012.- 246 s. şək., cədv

Mahmudova Qətibə Çingiz qızı. Türk dillərinin frazeologiyası: [3 cilddə]. Qıpçaq qrupu türk dillərinin frazeologiyası [Mətn] /Q. Mahmudova; red. M. Mirzəliyeva; rəyçi Ç. Hüseynzadə [və b.]; AMEA İ. Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu, Türk dilləri şöbəsi II cild.- B.: Nurlan, 2009.- 294, [4] s.

Mahmudova Ofeliya Əbilhəsən qızı. Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərinin beynəlxalq xüsusi hüquqi tənzimlənməsi [Mətn]: monoqrafiya O.Ə.Mahmudova; elmi red. Ə.İ.Əliyev; [ön söz. R.K.Məmmədov]B.: Bakı Çap Evi, 2013.- 223, [1] s.

Mahmudova Rəhimə Mahmud qızı. Ali məktəbdə tələbə müstəqil işinin imkanları və yolları [Mətn]: [Metodik vəsait] /R.Mahmudova; Elmi red.: Ə.Ə.Ağayev; Rəyçi: L.N.Qasımova, S.Ə.Səfiyev; Bakı Dövlət Universiteti Bakı: Çaşıoğlu, 2005.- 136 s.

Mahmudova Şəhla Həsən qızı. Musiqi palitrası [Mətn] /Ş. H. Mahmudova ; red. R. Zöhrabov.B.: [s. n.], [2014]223, [1] s. portr., fotoşək., not

Mahmudzadə Maqsud. Şeyx Şamil və onun varisləri [Mətn]: [Sənədli-publisistik qeydlər] /M.Mahmudzadə; Naşir: Buzovnalı Rəhimağa İmaməliyev; Elmi red.: H.Hacıyev.- B.: Boz oğuz, 1998.- 176 s.

Maksakovski V.P. Dünyanın coğrafi mənzərəsi [dərslik] Cild 1 /V.P.Maksakovski; tərtibatçı red. P.F.Kazımi; mətnlərintərc. F.İ.İbadov; dizayner S.A.Yaqubova.- Bakı: [s. n.], 2010.- 483, [2] s.

Maksimov Nikolay Aleksandroviç. Fiziki coğrafiya [Mətn]: orta məktəbin 5-cı siniif üçün dərslik /N.A.Maksimov; tərc. ed. B.S.Eyvazov; red. M.Çobanzadə.- B.: Maarif, 1989.- 163, [2] s.

Makulu Abbas. Səttarxan [Mətn]: roman Makulu Abbas (Pənahi) İkinci kitab.- B.: Azərnəşr, 1983.- 334, [2]s.

Maqmatik formasiyalar [Mətn]: Ali məktəblər üçün dərslik /V.M.Babazadə, F.A.Axundov, M.N.Məmmədov, N.Ə.İmamverdiyev; Elmi red.: S.Ə.Bəktaşi; M.Ə.Rəsulzadə adına Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan Elmlər Akademiyası Geologiya İnstitutu.- B.: Nafta-Press, 2000.- 236 s.: cədv., 20 sm.

Maqsudqızı Rəhilə. Allah sevgisi: Şerlər Rəhilə Maqsudqızı; Red.: M.Qara qızı; Elmi red.: M.Hacıyev; Naşir: T.Vəlixanlı Bakı Mürtəcim 2001.- 92 səh.

Maqsudov Elbəyi Sadıq oğlu. Poetik-praktik Azərbaycan dili [Mətn]: dərs vəsaiti /E.Maqsudov; rəy verənlər N.Q.Cəfərov, B.A.Əhmədov.- Naxçıvan: [Əcəmi], 2009.- 172, [4] s.

Maqsudov Fərəməz Qəzənfər oğlu. Heydər Əliyev və Azərbaycan elmi [Mətn] /F.Maqsudov; AEA "Elm" Redaksiya-Nəşriyyat və Poliqrafiya Mərkəzi; Red.: C. Quliyev.- B.: Elm, 1998.- 260 səh.: fotoşək., 20 sm.

Maqtımqulı. Saylanan şeirlər [Mətn] /Maqtumqulı; nəşrə haz. M.Kosayev, B.Axundov (ön söz müəl.); red. B.Kerbabayev; Türkmenistan SSR Ilımlar Akad., Maqtımqulı ad. Edebiyyat İn-tu.- Aşqabad: B.: TSSR IlımlarAkademiyası, 1960.- 558, [3] s.

Maldonis Alfonsas. Analar dünyanı gəzər... [Mətn] : [şeirlər] /A. Maldonis ; red. Ağasəfa (tərc. ed.) ; [tərc. B.Vahabzadə, A. Əlizadə, Y. Həsənbəy, M. Aslan]. B.: Yazıçı, 1987. 113, [7] s.: portr.,şək

Malın bazar qiymətinin müəyyən edilməsi qaydaları [Mətn]: vergi Məcəlləsinin tətbiqi sənədləri buraxılışa məsul N.Belova, Ş.Quliyeva.- B.: 2001.- 8 s.

Maliyyə [Mətn]: Dərslik /Elmi red.: A.M.Kərimov, N.R.Quliyev; Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti.- B.: Qanun, 2001.- 351 s.

Maliyyə bazarları terminlərinin izahlı lüğəti [Mətn] /[haz. Yerli İqtisadi İnkişaf Mərkəzi (YİİM)]Bakı: Nurlar, 2010.- 271, [1] s. , şək. ; 22 sm.

Maliyyə dünyasına bilik yolu ilə: 2002-ci il üzrə illik hesabat Azərbaycan Bank Tədris Mərkəzi.- B.: 2002.- 12 səh.

Maliyyə hüququ kursunun proqramı [Elektron resurs]: bakalavr təhsil pilləsi üzrə Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, ADİU; tərt. ed. S.Z.İsayev; elmi red. K.F.Sadıqov; rəyçilər S.A.Abbasov, J.V.Bədəlbəyli.- B.: [s.n.] 2010.- 13 s.

Maliyyə, pul tədavülü və kredit [Mətn]: Ali məktəb üçün dərs vəsaiti /Hazırlayan.: K.İ.Tağıyev, F.M.Quliyev, N.A.Novruzov və b.Rəyçilər: Ataşov B.X. və b.- B.: Nasir, 2000.- 350 s.

Maliyyə terminlərinin izahlı və tərcümə lüğəti [Mətn] /A.Q.Ağayev; red. A.A.Nadirov, A.K.Ələsgərov; rəyçilər. A.F.Musayev, H.X.Əsədov, Z.Ə.Səmədzadə [və b.]Bakı: Ziya, 2005.- 422 s.

Malların gömrük qiymətləndirilməsi [Mətn]: qaydalar /Red. heyəti: Ə.Babayev, T.Kuzmina, K.Şükürov.- B,: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1998.- 12 s.: 21 sm.

Malların idxal və ixracına dair göstəricilər [Mətn]: ölkələr üzrə, əməliyyat növləri üzrə, bölmələr və mal qrupları üzrə, mallar üzrə.- B.: [Dövlət Statistika Komitəsi], 2008.- 729, [2] s.: cədv., sxem, 29 sm.

Malların idxal və ixracına dair göstəricilər [Mətn]: ölkələr üzrə, əməliyyat növləri üzrə, bölmələr və mal qrupları üzrə, mallar üzrə.- B.: [Dövlət Statistika Komitəsi], 2008.- 765, [2] s.: cədv., sxem, 29 sm.

Malların və minik avtomobillərinin idxalına aksizlər [Mətn]: təlimat /Red. heyəti: F.Əbdüləzimli, T.Kuzmina, K.Şükürov.- B,: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1998.- 8 s.: 21 sm.

Manafoğlu Rafiq. İslami dəyərlər L.N.Tolstotyun baxışlarında [Mətn] /R.Manafoğlu; red. T.Teyyubqızı.- B.: ABU, 2007.- 99, [1] s.

Manafoğlu Rafiq. İzahlı tərcüməşünaslıq terminləri lüğəti [Mətn] /R. Manafoğlu, N. Tağısoy, R. Kamal; red. S. Sadıqova, İ. Kazımov; rəyçi. N. Cəfərov [və b.].- B.: Mütərcim, 2010. -163 s.

Manafov Qabil Nadir oğlu. Bazar iqtisadiyyatı: mahiyyəti, əsas cəhətləri, formalaşmasının xüsusiyyətləri [Mətn] /Q.N.Manafov; Azərbaycan Dövlət İqtisad İnstitutu.- B.: 1991.- 34 s.

Manafova Maral. Mədəniyyət tarixi və nəzəriyyəsi: Dərslik /M.Manafova; Rəyçilər: A.Şükürov, N.Mehdi, G.Abdullazadə, Ə.Tağıyev; Elmi red.: V.Məmmədova.- B.: Təbib, 2006.- 402 s.

Manafova Maral. Mədəniyyət tarixi və nəzəriyyəsi: Dərslik /M.Manafova; Rəyçilər: A.Şükürov, N.Mehdi, G.Abdullazadə, Ə.Tağıyev; Elmi red.: V.Məmmədova.- B.: Təbib, 2006.- 402 s.; 23 sm.

Manatın bahalaşması və iqtisadi inkişaf: "Holland xəstəliyi"nin məzmunu və əlamətlərinin tədqiqi. /Müəlliflər: V.Hüseynov, Z.Hüseynov, Ş.İsmayılov, A.Mustafayev; Elmi red.: Y.Həsənli.- B.: Səda, 2005.- 140 s.

Mansurov Tofiq Məhəmməd oğlu. Çoxkanallı telekommunikasiya sistemləri [Mətn]: [ali məktəblər üçün dərslik] /T. M. Mansurov; rəy verənlər. F. H. Məmmədov və b.; red. Q. B. Bəybalayev I cild.- B.: Çaşıoğlu, 1999.- 160 s.

Mansurzadə Ağəddin Mansur oğlu. Ayağa qalxaq [Mətn]: Publisistik məqalələr Mansurzadə, Hacı Ağaddin; Red.: Feyzi Mustafayev; Rəssam: Ədalət.- Sumqayıt: 2001.- 514 s.

Mansurzadə Ağəddin Mansur oğlu. Cənnətdə görüşənədək [Mətn]: Elmi-dini, ədəbi-bədii publisistik qeydlər /Hacı Ağəddin Mansurzadə; Rəyçi və məsləhətçi: H.V.Məmmədəliyev; Elmi-dini red.: H. i. Yarıyev; Ədəbi-bədii red.: Feyzi Mustafayev.- Sumqayıt: 1998.- 420 s.: portr., 21 sm.

Mansurzadə Ağəddin Mansur oğlu. El ağsaqqalı, xalq elçisi [Mətn]: Şeyxülislam Hacı Allahşükür Paşazadə haqqında etüdlər /Hacı Ağəddin Mansurzadə; Rəyçi və məsləhətçilər: Vasim Məmmədəliyev, Qəzənfər Paşayev; Red.: Mirəziz Seyidzadə, Orxan.- Sumqayıt: [Əbilov, Zeynalov və oğulları], 2006,306 s. portr

Mansurzadə Ağəddin Mansur oğlu. Ədəbi portretlər: Məqalələr toplusu Hacı Ağəddin Mansurzadə; Red.: M.Şahbazov.- Sumqayıt: 2002.- 464 s.

Mansurzadə Ağəddin Mansur oğlu. Nəsir İmanquliyev məktəbi [Mətn]: xatirə-povest /Hacı Ağəddin Mansurzadə; Red. Orxan.- B.: Adiloğlu, 2007.- 292 s.

Marağalı Əvhədi. Cami-Cəm [Mətn] /Farscadan tərcümə edən və izahların müəllifləri: Qulamhüseyn Beqdeli Xəlil Yusifli; Ön sözün müəllifi və elmi red. Xəlil Yusifli.- B.: Lider, 2004.- 288 s.

Marağayi Zeynalabdin. İbrahimbəyin səyahətnaməsi və ya təəssübkeşliyin bəlası: [Roman].- B.: Elm, 1982.- 500 s.

Marağayi Zeynalabdin. İbrahim bəyin səyahətnaməsi və ya təəssübkeşliyin bəlası [Mətn] /Z.Marağayi; Farscadan tərcümə edən və ön sözün müəllifi. H. Məmmədzadə; Farscadan tərcümənin red. H.Xoşginabi Bakı: Avrasiya Press, 2006.-456 s.

Maraği-əl Əbdülhəsən. Müalicati-münfəridə [Mətn]: sadə müalicə üsulları /Ə. əl-Marağı; fars dil. tərc. ed., müqəddimə, qeydlərin və şərhlərin müəl. İ.Qaibova; elmi red. F.Ələkbərli; AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar İn-tu.- B.: Nurlan, 2009.- 245, [1] s.: 21 sm.

Maraqlı məlumatlar [Mətn] [red. R.Hacıyeva].- B.: Azərnəşr, 1965.- 128, [4] s.

Markes Qabriel Qarsia. Patriarxın payızı [Mətn] /Q.Q.Markes; tərc. İ.İbrahimov, [və b.]; rəs. İ.Paşa.-B.: Azərbaycan Tərcümə Mərkəzi, 1996.- 608 s.

Markiş Simon. Prometey əsatiri /S.Markiş; [tərc. ed. L.Mahmudova; red. S.Tahirova]Bakı: Gənclik, 1969.- 56, [4] s.

Markskors Raynhard. Çıxmayan ortopedik stomatoloji restavrasiyalar [Mətn] R.Markskors; Azərb. nəşrinin red. O.S.Seyidbəyov, Z.İ.Qarayev, E.E.İmanov [və b.]; tərc. E.E.İmanov.- B.: [s. n.] 2012.- 310, [2] s.

Marksizm-leninizm-cəmiyyətinin inqilabi yolla dəyişdirilməsinin elmi əsasıdır. Marksizm-leninizm fəlsəfəsi və sosial tərəqqi [Mətn]: tədris planları və proqramları /Sov.İKP MK yanında Ümumittifaq Siyasi Maarif Evi.- B.: Azərnəşr, 1989.- 41, [2] s.

Marozzi Castin. Dünya fatehi Teymur [Mətn] /Castin Marozzi; rus dilindən tərc. Z.Abbas; red. M.Məmmədov.- Bakı: Qanun, [2012].- 487, [1] s. portr., xəritə, şək

 Marşak Samuil Yakovleviç. Usta tikər-usta sökər /S.Y.Marşak; [tərc. ed. T.Elçin; rəss. Y.Korovin; red. İ.Tapdıq].- [Bakı]: Azərnəşr, [1964].- 15 s. , şək. ; 29 sm.

 Masallı folklor örnəkləri [Mətn] /AMEA, Folklor İn-tu; toplayıb tərt. ed. F. Bayat; red. M. Kazımoğlu (İmanov) I-ci kitab, B.: Elm və təhsil, 2013.- 417, [1] s.: 21 sm.

Maslov Mixayıl Stepanoviç. Uşaq xəstəlikləri dərslik /M.S.Maslov; [tərc. ed. M.Kərimova, R.Seyidova; red. M.Əhmədov].- B.: Azərtədrisnəşr, 1961.- 533, [3] s.

 Masonlar [Mətn]: toplu /tərtibçilər. M.Ənsərli, S.Dostəliyev, G.Qurbanova I Kitab.- B.: Qanun, 2010.- 355, [1] s.

Masse Anri İslam: Tarixi oçerk /A.Masse; Ruscadan tərcümə edənlər: C.Cabbarov; A.Ələsgərov; Red.: H.Əlizadə, SSRİ Elmlər Akademiyası Asiya Xalqları İnstitutu.- B.: Azərnəşr, 1964.- 256 s.

Masse Anri. İslam [Mətn]: [Tarixi oçerk] /Anri Masse; Ruscadan tərcümə edənlər. C.Cabbarov; A.Ələsgərov; Buraxılışına məsul və ön söz. H.Dayıyev, M.Kərimov.- B.: Azərbaycan Ensiklopediyasının Baş Redaksiyası, 1992.- 256 s.

Mastenbruk Vilyam. Danışıqlar [Mətn] /V.Mastenbruk; tərc. ed. H.Nərimanoğlu.- B.: "E.L." NPŞ MMC, 2011.- 194, [2] s.

Maşın detalları və konstruksiyaetmənin əsasları [Mətn]: dərs vəsaiti Ə.X.Canəhmədov (red. və ön söz), Ə.S.Səmədov, M.Y.Cavadov [və b.]B.: Apostroff, 2013.- 479, [1] s.

Maşın hissələri kursundan kurs layihəsi və kurs işlərinin yerinə yetrilməsi texniki kursların tələbələri üçün dərs vəsaiti və layihə tapşırıqları /Z. H. Kərimov, O. Ə. Məmməd-zadə, S. Y. Əliyeva, İ. M. Kərimova; rəyçi Ə. M. Əliyev [və b.].- B.: [Təhsil], 2011.- 128, [1] s.

Maşın hissələrindən kurs layihəsi [Mətn]: ali texniki məktəblər üçün dərs vəsaiti /Z.Kərimov, Ə.Hüseynov, G.Quliyev, K.Rəhimov; ixtisas red. A.Abdullayev; rəyci R.Bədəlov.- B.: Maarif, 1983.- 318, [1] s.

Maşın hissələrindən kurs layihəsi [Mətn]: ali texniki məktəblər üçün dərs vəsaiti /Z.Kərimov və b.]; red. A.H.Abdullayev Bakı: Maarif, 2007.- 483, [1] s.

Maşın və aparat hissələrinin bərpası və yeyilməyə davamlığının artırılması texnologiyası və avadanlığı" ixtisası üzrə buraxılış işinin yerinə yetirilməsi üçün metodiki göstəriş Ə.H. Cadıxov, E.A.Tağiyev, A.Ə.Muradov və b.; AR Təhsil Problemləri İnstitutu; Azərbaycan Texniki Universiteti "Maşınların tə'mir texnologiyası və e'tibarlığı" kafedrası.- B.: Az TU, 2002.- 63 səh.

Maşınqayırmada texnoloji proseslərin kompyuter layihələndirilməsi (Maşınqayırmada texniki sistemlərin kompyuter idarə olunması) [Mətn] : ali texniki məktəblərin tələbələri üçün dərs vəsaiti /N. D. Yusubov, F. Q. Əmirov, M. K. Səmədov, H. M. Abbasova ; elmi red. V. Z. Mövla-zadə ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Texniki Un-ti.B.: AzTU, 2015. 147, [1] s.: şək., cədv., 21 sm. + [1] elektron. opt. disk (CD ROM); 12 sm.

Materiklərin və okeanların fiziki coğrafiyası [Mətn]: ümumtəhsil məktəblərinin VII sinifi üçün dərslik /O.K.Alxasov, D.M.Ələsgərov, Ş.M.Pənahov, R.İ.Məmmədov; ümumi red. M.Müseyibov; rəyçilər İ.Məmmədov [və b.] B.: Aspoliqraf, [Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi], 2011.- 239, [1] s. şək., cədv., xəritə

Matsuura Koiçiro. Quruculuq səlnaməsi [Mətn]: seçilmiş nitqlər və çıxışlar 1999-2005-ci illər /K.Matsuura; red. C.Məmmədov; foto. O. Aydınoğlu; Azərbaycan Mədəniyyətinin Dostları Fondu.- B.: Lider, 2005.- 408.: fotşək., 23 sm.

Matveyev A.N. Elektro-dinamika [Mətn]: Universitet tələbələri üçün dərs vəsaiti /A.N.Matveyev; tərc. ed. U.S.Paşabəyova.- B.: Maarif, 1987.- 385, [2] s.

Maya dəyərinə daxil edilən xərclərin tərkibi [Mətn] /Red. heyəti: F.Əbdüləzimli, T.Kuzmina, K.Şükürov.- B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1996.- 20 s.

Mayılov İbrahim Mirsaqulu oğlu. Əmək hazırlığı [Mətn]: peşəseçmə və istehsalatın əsasları: ümumtəhsil məktəblərinin 8-ci sinif şagirdləri üçün dərs vəsaiti /İ.M.Mayılov, H.H.Əhmədov; elmi red. N.Quliyev; rəyçilər. V.Xəlilov, K.Məcidov.- Bakı: Nurlan, 2003.- 119, [1] s. , cədv., şək., sxem. ; 20 sm.

Mayılov İbrahim Mirsaqulu oğlu. Əmək hazırlığı [Mətn]: peşəseçmə və istehsalatın əsasları: ümumtəhsil məktəblərinin 8-ci sinif şagirdləri üçün dərs vəsaiti /İ.M.Mayılov, H.H.Əhmədov; elmi red. N.Quliyev; rəyçilər. V.Xəlilov, K.Məcidov.- B.: Nurlan, 2004.- 119, [1] s.

Mayn Rid. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /R.Mayn; tərc. ed. C.Məcnunbəyov, V.Rzayev (ön söz. müəl.); red. S.Sarvan; bədii tərtibat və dizaynın müəl. T.Qorçu.- B.: Şərq-Qərb, 2009.- 759, [1] s.

Mazanlı İlham Abbas oğlu. Jurnalistika və beynəlxalq humanitar hüquq [Mətn] : Dərslik.- Bakı: Bakı Universiteti, 2019.- 711, [1] s.: 21 sm.

Mazanlı İlham Abbas oğlu. Jurnalistika və müasir dövrün qlobal problemləri jurnalistika fakültələrinin müəllim və tələbələri üçün tədris-metodik vəsait; /tərt. ed. İ. A. Mazanlı, A. Ə. Zeynalova; elmi red. H. A. Vəliyev; rəyçi. Ş. Q. Vəliyev, N. A. Əhmədli, V. Z. Əliyev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Bakı Dövlət Universiteti, Jurnalistika fakültəsi, Beynəlxalq jurnalistika kafedrası.- B.: Bakı Universiteti, 2012. 104 s.

Mazanlı İlham Abbas oğlu. Jurnalistika və müasir dövrün qlobal problemləri dərs vəsaiti /İ. Mazanlı; elmi red. H. A. Vəliyev; rəyçilər. Ş. Q. Vəliyev, N. A. Əhmədli.- B.: Bakı Universiteti, 2013.- 415, [1] s.

Mazanlı İlham Abbas oğlu. KİV millətlərarası və dövlətlərarası münasibətlərin təkmilləşdirilməsi faktoru kimi [Mətn] : monoqrafiya /İ. A. Mazanlı ; elmi red. Ş. Q. Vəliyeva ; məsl. A. G. Mendeleyev. Bakı: Renessans, 2014.- 623 [1] s.: portr., xəritə, cədv., 20 sm.

Mazer Verner. Adolf Hitler [həqiqət, mif, əfsanə] /V.Mazer; ruscadan tərc. H.Həbibova.- Bakı:Qanun, 2013.- 559, [1] s.

MDB dövlətlərinin filiz və qeyri-filiz faydalı qazıntı yataqları: Magistrantlar ücün ixtisas kursunun proqramı C.Ə.Azadəliyev; Red.: V.M.Babazadə; Rəyçilər: A.İ.Xasayev, B.H.Qələndərov; Bakı Dövlət Universiteti Geologiya fakultəsi, Faydalı qazıntılar kafedrası.- B.: 2001.- 12 səh. 20 sm.

Media - Azərbaycan [Mətn] /Tərt. edənlər: M.Məmmədova, A.Musa, Z.Abbas; Red. G.Əmrullah qızı.- B.: Şərq-Qərb, 1998.- 160 s.: portr., 20 sm.

Mehbalıyev M.M. Yerşünaslıq və Türk dünyası coğrafiyası [Mətn]: Abituriyentlər üçün vəsait /M.M.Mehbalıyev.- B.: Azərbaycan Ensiklopediyası, 1993.- 122 s. xəritə, cədvəl

Mehdi Dilarə. Səs verəkmi [Mətn]: Azərbaycan qadınına seçki fəallığı üçün yaddaş kitabı /D.Mehdi, R.Bədəlov, N.Nehdi; Red. S.Adıgözəlova; Dizayner. F.Məmmədov; Naşir. Ş.Xuduoğlu; Azərbaycanı Modernləşdirmə Mərkəzi; İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi.- B.: Qanun, 2003.-156 s.

Mehdi Famil. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: şeirlər və poema-trilogiya /F.Mehdi.- B.: Azərnəşr, 1989.- 327, [1] s.

Mehdi Hüseyn. Ədəbiyyat və həyat [Mətn] /Mehdi Hüseyn; tərt. Z.Hüseynova; red. İ.Şıxlı.- B.: Yazıçı, 1989.- 506, [3] s.

Mehdi Hüseyn. Əsərləri [Mətn]: 10 cilddə Ədəbi-tənqidi məqalələr: (1926-1947) /M.Hüseyn; tərt. ed. İ.Şıxlı, Z.Hüseynova; red. İ.Mustafayev 9-cu cild.- Bakı: Yazıçı, 1979.- 632, [4] s.

Mehdi Hüseyn. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 3 cilddə /H.Mehdi; tərt. ed.və ön sözün müəl. Z.Hüseynova.-I cild.- B, : AVRASİYA PRESS, 2005.- 320 s.

Mehdi Hüseyn. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: Üç cilddə /M. Hüseyn; tərt. Z. Hüseynova.- II cild.- B.: Avrasiya Press, 2005. -312 s.

Mehdi Hüseyn. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: Üç cilddə /M. Hüseyn; tərt. Z. Hüseynova.- III cild.- B.: Avrasiya Press, 2005. -312 s.

Mehdi Niyazi Musa oğlu. Azərbaycan bilinmələrindən sezilən nəsələr [Mətn]: nəsələrlə nəsnələr arasında /N.Mehdi; rd. D.Mehdi.- B.: Qnun, 2003.- 172 s.

Mehdi Niyazi Musa oğlu. Fəfsəfə tarixində fəlsəfə. Nə və necə deyilənlər haqqında kitab [Mətn]: fəlsəfə üzrə dərs vəsaiti /N.Mehdi, D.Mehdi; elmi red. A.Talıbzadə; rəyçilər. R.Bədəlov, Ş.Məmmədov, Ə.Abbasov.- B.: Qanun, 2005.- 276 s.

Mehdi Niyazi Musa oğlu. Fəlsəfə tarixində fəlsəfə [Mətn] nə və necə deyilənlərhaqqındakitab: fəlsəfə üzrə dərsvəsaiti /N.Mehdi, D.Mehdi; rəyçilər. R.Bədəlov, Ş.Məmmədov, Ə.Abbasov; elmired. A.Talıbzadə.- Bakı: Qanun, 2010.- 275, [1] s.

Mehdi Tofhid. Həqiqətə pəncərə [Mətn]: Yeni rasional era: rasional cəmiyyət, rasional idarə, rasional elmi baxışlar, rasional həyat tərzi, rasional əxlaq, rasional tanrı anlayışı /T.Mehdi; [Rasional Cəmiyyət Uğrunda İctimai Birlik].- B.: Səda, 2008.- 522 s.

Mehdi Tofiq. Dünya necədir, o necə işləyir? [Mətn] /T. Mehdi.- I Hissə II Hissə.-Bakı: Rasional cəmiyyət uğrunda İctimayi Birliyi, 2011.-114, 118 s.

Mehdi Tofiq. Dünya necədir, O necə işləyir?[Mətn] /T. Mehdi.- III Hissə IV Hissə.-Bakı: Rasional cəmiyyət uğrunda ictimai birliyin nəşri, 2011..-112, 160 s.

Mehdi Tofiq. Rasional cəmiyyətə doğru [Mətn].- B, 2009.- 248s.

Mehdibəyova Mahmizər Həmid qızı. Cənubi Azərbaycan mühacirət nəsri [Mətn]: 1947-1990-ci illər /Mahmizər Mehdibəyova; Elmi red. T.Əhmədov; AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu.- B.: Nurlan, 2007.- 192 s.

Mehdiqızı Vahidə. XIX əsr aşıq üslubunda yazılmış Azərbaycan poeziyasının leksikası [Mətn] /V. Mehdiqızı; AMEA, Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu.- B.: Nurlan, 2002. -98 s.

Mehdioğlu Azər İsa oğlu. İbn Xəldun və onun fəlsəfəsi /A.Mehdioğlu; Red.: M.Adilov.- B.: Nurlan, 2006,164 səh, 1 port

Mehdiyev Arif Şəfahət oğlu. Coğrafi informasiya sistemləri [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /A. Mehdiyev, A. İsmayılov; red. R. M. Məmmədov.-Bakı: Müəllim, 2011. 231, [1] s.

Mehdiyev Ərəstun Balaxan oğlu. "Əsrin müqaviləsi": Azərbaycan neft strategiyasının təməl daşı [Mətn]: [monoqrafiya] /Ə.B.Mehdiyev; elmi red. və ön söz. müəl. Y.Mahmudov; AMEA, A.A.Bakıxanov ad. Tarix İn-tu.B.: [Turxan], 2014.- 245, [2] s. ill., cədv

 Mehdiyev Fərhad. İnzibati idarəetmə hüququ [Mətn]: ali təhsil müəssisələri üçün dərs vəsaiti /F.Mehdiyev; red. S.Süleymanov; dizayn. S.Kazımov.- B.: İlay, 2008.- XX, 429, [1] s.

 Mehdiyev Fərhad. Nəzəriyyə və təcrübədə insan hüquqları [Mətn]: dərs vəsaiti /F.Mehdiyev; red. R.Yılmaz.- B.: [Qafqaz Universiteti], 2009.- 368, [2] s.

 Mehdiyev Fərhad. Nəzəriyyə və təcrübədə insan hüquqları [Mətn]: dərs vəsaiti F.Mehdiyev; ideya müəl. və layihənin rəh. Ə.Hüseynli; [Azərb. Hüquqşünasları Konfederasiyası].- B.: [s. n.] 2013.- 405, [1] s.

Mehdiyev Həsən Musa oğlu. Dünyamı qaytar mənə [Mətn]: roman /H.Mehdiyev.- B.: Yazıçı, 1989.- 270, [1]s.

Mehdiyev İmran Əzim oğlu. Daşınmaz əmlakın iqtisadiyyatı [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /İ.Ə.Mehdiyev, V.M.Şirəliyev, N.N.Məmmədova; rəyçi Ş.Ə.Səmədzadə, M.Fərzəliyev, M.A.Məmmədov.- Bakı: Çaşıoğlu, 2007.454, [2] s.

Mehdiyev İmran Əzim oğlu. Tikintinin iqtisadiyyatı [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /İ.Mehdiyev, V.Şirəliyev.-Bakı: Çaşıoğlu, 2005.- 684 s.

Mehdiyev Kamil Soltanfikrət oğlu. Stepanakert /K.S.Mehdiyev; [red. G.Həsənzadə; rəss. H.Q.Zeynalov].- B.: Uşaqgəncnəşr; 1960.- 34, [2] s.

Mehdiyev M.F. Xətti cəbrin əsas elementləri [Mətn]: dərs vəsaiti M.F.Mehdiyev, O.M.Məmmədov; elmired. N.Q.Əhmədov; rəyçilər Z.Q.Sadıxov [və b.]; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU B.: [Bakı Universiteti] 2013.- 187, [1] s.

Mehdiyev M.F. Kompüter mütəxəssisləri üçün Universal Cəbr nəzəriyyəsi [Mətn]: dərs vəsaiti M.F.Mehdiyev, O.M.Məmmədov; elmi red. Ə.Ə.Əliyev; rəyçi. V.M.Cabbarzadə; [ön söz. M.F.Mehdiyev]; Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Bakı Dövlət Universiteti.- B.: [Bakı Universiteti], 2013.- 389, [1] s.

Mehdiyev Mehdi İmran oğlu. Keyfiyyətin idarə edilməsi [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /M.İ.Mehdiyev; [rəyçilər. M.A.Məmmədov, M.Fərzəliyev, F.S.Adıgözəlov]Bakı: Çaşıoğlu, 2008.- 208 s.

Mehdiyev Ramiz Ənvər oğlu. 2005-ci il parlament seçkiləri: ilkin təhlil: Mülahizələr, nəticələr və proqnozlar /R. Mehdiyev B.: XXI-Yeni Nəşrlər Evi, 2006,264 səh.

Mehdiyev Ramiz Ənvər oğlu. XXI əsrdə milli dövlətçilik.-Bakı: Yeni Nəşrlər Evi , 2003

Mehdiyev Ramiz Ənvər oğlu. Azərbaycan 2003-2008: zaman haqqında düşünərkən.-Bakı: Şərq-Qərb , 2009.

Mehdiyev Ramiz Ənvər oğlu. Azərbaycan: qloballaşma dövrünün tələbləri [Mətn]: Keçmişin dərsləri, bu günün reallıqları və gələcəyin perspektivləri /R.Mehdiyev.- B.: XXI-Yeni nəşrlər evi, 2005.- 464 s.

Mehdiyev Ramiz Ənvər oğlu. Azərbaycan: tarixi irs və müstəqillik fəlsəfəsi.-Bakı: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası , 2001

Mehdiyev Ramiz Ənvər oğlu. Gələcəyin strategiyasını müəyyənləşdirərkən: modernləşmə xətti.-Bakı: Şərq-Qərb , 2008

Mehdiyev Ramiz Ənvər oğlu. Gorus-2010: absurd teatrı mövsümü.-Bakı: Şərq-Qərb , 2010.

Mehdiyev Ramiz Ənvər oğlu. Fəlsəfə [Mətn]: ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /[R. Mehdiyev]; layihənin rəhbəri. A.Aslanov; elmi red. B.Əliyev; red. D.İsmayılov; tərc. red. O.Məmmədov; rəyçi. Azərb. Resp. Prezidenti yan. Dövlət İdarəçilik Akad.- B.: Şərq-Qərb, 2010.- 359, [1] s.

Mehdiyev Ramiz. Vətəndaş cəmiyyətinə yol açan ideyalar [Mətn]: [Heydər Əliyev haqqında] /R. Mehdiyev; ön sözün müəl. R. Aslanova; red. Z. Səmədzadə; burax. məs. və tərt. B. Sadıqov.- B.: Azərbaycan, 2006.- 584 s., portr., fotoşək.

Mehdiyev Şəfaət Fərhad oğlu. Ümumi geologiya [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /Ş.F.Mehdiyev; rəy verənlər S.S.Səmədov, T.S.Şahsuvarov.- B.: [MarsPrint NPF], 2008.- 404 s.

Mehdiyev Tofiq Vahid oğlu. Endemik ur və yod problemi [Mətn] /T.V.Mehdiyev; Elmi red: M.Ə.Ələkbərov. B.: Təbib, 1999. 216 s.: portr., ill., cəd., sxem

  Mehdiyeva Fərqanə. Hayana gedib anam [Mətn] : [şeirlər] /F. Mehdiyeva ; red. E. İsgəndərzadə.- Bakı: Vektor, 2018.- 170, [2] s.: portr., 17 sm.

Mehdiyeva Gülər Ələkbər qızı. Həyat bilgisi. 3-cü sinif [Mətn]: müəllim üçün metodik vəsait /G.Mehdiyeva, F.Bayramova; [red. S.Nuruqızı; rəssam. G.Ağayev]Bakı: Aspoliqraf, 2010.- 110, [2] s., şək., cədv., portr.; 28 sm.

Mehdiyeva L.N. Göbələklərin fiziologiyası [Mətn]: dərs vəsaiti /L.N.Mehdiyeva; elmi red. Z.A.Abdulova; rəyçilər. E.M.Qurbanov, S.M.Abduyeva; Bakı Dövlət Universiteti.- B.: [Bakı Universiteti] 2006.- 140 s.

Mehdiyeva L.N. Yırtıcı göbələklər [Mətn]: dərs vəsaiti /L.N.Mehdiyeva; Elmi red. A.Ş.İbrahimov.- B.: [Bakı Universiteti] 2005.- 63 s.

Mehdiyeva Nisbət Canməmməd qızı. Azərbaycan yaradıcılıq ittifaqlarının mədəni əlaqələri [Mətn]: (1960-1980-ci illər) /N.C.Mehdiyeva; Red. T.Ş.Baxşəliyev; Rəy. T.A.Musayeva, B.O.Qurbanov, M.Q.Allahverdiyev.- B.: Azərbaycan, 1991.- 130 s.

Mehdiyeva Sevil Hacı qızı. Folklor abidələrinin linqvo-poetik tədqiqi: Orta əsirlərdə yazıya lınmış Azərbaycan xalq dastanlarının əlyazmaları əsasında /Sevil Mehdiyeva; Elmi red.: . . Axundov, . İ. Hacıyev, N. Q. Cəfərov; , Nəsimi adına Dilcilik İnstitutu.- B.: lm, 2003.- 220 s.

Mehdiyeva Validə. Ekoloji-iqtisadi rayonlaşmanın sosial-iqtisadi aspektləri [Mətn] : monoqrafiya /V. Mehdiyeva, T. Bəhərçi ; elmi red. A. Qurbanlı ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət İqtisad Un-ti. Bakı: Gənclik, 2016.- 106, [2] s.: 21 sm.

 Akademik Mehdi Mehdizadə [Mətn]: Biblioqrafiya /Tərtib edən. və ön söz. müəl. H.A.Musayev; Red. T.Ə.İsmixanova, F.Z.Abdinzadə; Respublika Elmi-Pedaqoji Kitabxanası.- B.: Öyrətmən, 1992.- 60 s.

Mehdizadə Mehriban Mehdi qızı. İqtisadiyyatın transformasiyası və Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi problemləri /M.M.Mehdizadə; Elmi red. və məsləhətçi: Ə.Q.Əlirzayev.- B.: Elm, 2006.- 168 s.

Mehdizadə Zəkəriyyə Məmməd oğlu. Uşaq psixologiyası [Mətn] /Z. M. Mehdizadə; elmi red. E. Quliyev; V. İ. Lenin ad. Azərb. Dövlət Pedaqoji İn-tu I hissə.- B.: APİ, 1982.- 90 s.

 Mehdizadə Zəkəriyyə Məmməd oğlu. Uşaq psixologiyası [Mətn] /Z.M.Mehdizadə; elmi red. E.Quliyev; V.İ.Lenin.- ad. Azərb. Döv. Pedaqoji İn-tu II hissə.- Bakı: APİ, 1984.- 82, [2] s.

 Mehdizadə Zəkəriyyə Məmməd oğlu. Uşaq psixologiyası [vəsait] /Z.M.Mehdizadə; elmi red. Q.E.Əzimov; Az SSR Xalq Təhsili Nazirliyi, V.İ.Lenin adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İn-tu III hissə.- Bakı: APİ, 1988.- 84, [2] s.

Mehrabov Abdulla Oruc oğlu. Azərbaycan təhsilinin müasir problemləri [Mətn] /A.O.Mehrabov; Elmi red. Y.Ş.Kərimov, Ə.M.Abbasov; Rəyçi. A.N.Abbasov, R.İ.Əliyev; Təhsil Problemləri İnstitutu.- B.: Mütərcim, 2007.- 448 s.

Mehrabov Abdulla Oruc oğlu. Müasir təhsilin konseptual problemləri [Mətn] /A.Mehrabov; elmi red. Ə.M.Abbasov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. Təhsil Problemləri İn-tu.- B.: Mütərcim, 2010.- 512, [2] s.

Mehrabov Abdulla Oruc oğlu. Fizika kursu [Mətn]: ali məktəblərin hazırlıq şöbəsinin dinləyiciləri və abituriyentlər üçün vəsait /A.O.Mehrabov, V.M.Qocayev, T.H.Məhərrəmov; Red.: T.H.Ömərzadə.- Bakı: Maarif, 1982.- 345, [3] s. , ill. ; 23 sm.

Mehrabov Abdulla Oruc oğlu. Təhsil sahəsində tədqiqatların əsas istiqamətləri [Mətn]: (2009-2013-cü illər) /A.Mehrabov, Y.Kərimov; elmi red. A.N.Abbasov; Azərb. Respub. Təhsil Nazirliyi, Təhsil Problemləri İn-tu.-Baki: [Yazıçı], 2009.- 54, [1] s. ; 20 sm.

Mehrabov Abdulla Oruc oğlu. Ümumi fizika kursundan laboratoriya praktikumu [Mətn]: ali texniki məktəblərin tələbələri üçün dərs vəsaiti /A.O.Mehrabov; elmi red. O.Hümbətov.- Bakı : Maarif, 1983.- 305,[3] s.; 21 sm.

Mehralıyev Asif Dadaş oğlu. Bağbanın konspekti [Mətn] /A. D. Mehralıyev. Bakı: Vektor, 2017.- 157, [3] s., [4] v. şək.: fotoşək., cədv., şək., 21 sm.

Mehralıyev Aydın Məşədi Nəriman oğlu. Muğamların ritmik gəzişmələri /A.N.Mehralıyev; [elmi red. R.Ə.Quliyev; red. G.Zeynalov] B.: Gənclik; 2013.- 227, [1] s.,portr., cədv

Mehrdad Mehrin. Xiromantiya və ya əlin sirləri [Mətn] M.Mehrdad; Red. S.Məsiyev.- B.: Nüybar, 1993.- 120 s.

Mehrəli Şahin Bəylər oğlu. Kainatdan gələn səslər [Mətn] /Şahin Mehrəli.- Bakı: 1997.- 88 s.: ill., portr., 20 sm.

Mehrəli Şahin Bəylər oğlu. Kosmik məhəbbət: Miad-Nirvana: A.U.E.İ.S.-Ali Universal Energetik İnformasiya Sahəsi /Şahin Mehrəli. -Bakı: 1999.- 63 səh.: 1 portr., ill., 22 sm.

Mehrəliyev Elçin Əli oğlu. Pərvin [Mətn] /red. Z.Əsgərova.- B.: Gənclik, 1989.- 130, [1] s.

Mehrəliyev Eybalı Qaraoğlu. Beynəlxalq siyasətdə neft amili [Mətn] /E.Q.Mehrəliyev; Red.: C.Məmmədov; Azərbaycan Respublikasının Təhsil Problemləri İnstitutu; Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası, "Beynəlxalq münasibətlər və xarici siyasət" kafedrası.- B.: Mütərcim, 2005,48 s.

Mehrəliyev Eybalı Qara oğlu. Şirvan Elmlər Akademiyası: (X-XIII əsrlər) /E.Q. Mehrəliyev; Elmi red.: H. Hüseynov. B.: Çaşıoğlu, 2000. 72 səh

Mehrəliyev Eybalı Qara oğlu. Şirvanilər II kitab /Eybəli Mehrəliyev; Red.: Azadə Rüstəmova.- B.: Azərnəşr, 2003.- 66 s.

 Mehrəliyev İmaməddin İbrahim oğlu. Gömrük işi [Mətn]: dərs vəsaiti /İ.B.Mehrəliyev; Elmi red.: M.X.Meybullayev; Rəy verənlər: S.V.Salahov, Ə.B.Abduləzimov.- B.: Adiloğlu, 2007.- 238 s.

Mehrəliyev İmaməddin İbrahim oğlu. Gömrük fəaliyyətinin iqtisadiyyatı [Mətn]: li məktəblər üçün dərslik /İ. Mehrəliyev, Ə. Abduləzimov; elmi red. A. Ş. Şəkərəliyev; rəyçi G. Ə. Gənciyev, M. A. Əhmədov.- B.: Adiloğlu.-2008. -319 s.

Mehri Gülnarə. (Qurbanova Gülnarə Akif qızı) Neft Bakısı "nağılı" [Mətn] G.Mehri.- B.: Gənclik, 2014.-351, [1] s.

Mehri Günel. "İncə" sənət Günel Mehri; Red.: Ə.Mirzallı; Naşir: T.Vəlixanlı; Ön söz: Ş.Hüseynov.- B.: Mütərcim, 2001.- 62 səh.

Mehriban Əliyeva olduğu kimi [Mətn] /red. və məsləhətçi. T.Şahbazov; ön söz müəl. N.Cəfərov; "Gənc Liderlər" Uşaq Təşkilatı.- B.: [Gənc liderlər], 2008.- 96 s.

Mehriban Əliyeva: tərəqqi və yüksəliş yolları ilə [Mətn]: 2 cilddə elmi red., ideya müəl. A.H.Naxçıvanlı; elmi məsl. K.R.Əliyeva.- Cild 1.- B.: [s. n.] 2014.- 405, [4] s.

Mehriban Əliyeva: tərəqqi və yüksəliş yolları ilə [Mətn]: 2 cilddə elmi red., ideya müəl. A.H.Naxçıvanlı; elmi məsl. K. R. Əliyeva.Cild 2.- B.: [s. n.] 2014.- 381, [4] s.

Mexanikadan laboratoriya praktikumu [Mətn]: ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /A.Məmmədov [və b.]; Y.Əmənzadə.- B.: Maarif, 1973.- 197, [3] s.

Mexaniki ötürmələrin hesabı və layihələndirilməsi [Mətn]: [Dərs vəsaiti] /İ.H.Həziyev, Y.A.Əmənov, Ə.A.Cəfərov, R.C.Həşimov; Rəy ver. F.M.Mustafazadə, Y.Ə.Musayev.- B.: [Çaşıoğlu], 1996.- 311 s. ill., cədv

Mexanizm, manipulyator və robotların layihələşdirilməmə-sinin avtomatlaşdırılması [Mətn]: elmi əsərlərin tematik məcmuəsi /AzSSr Xalq Təhsili Nazirliyi. Ç. İldırım adına Azərbaycan Politexnik İnsti-tutu.- B.: AzPİ, 1989.- 136 s.

Melki Vadim Aleksandroviç. Yol nişanları və yolun nişanlanması [Mətn] /V.A.Melki.- B.: Azərnəşr, 1989.-103 s.

Memarlıq akustikası [Mətn]: salonların təbii akustikasının həlli: metodik göstəriş /AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi; Azərbaycan İnşaat - Mühəndisləri İns-tu, Memarlıq Konstruksiyaları kafedrası; tərt. ed. R.H.Əbdülrəhimov; red. Q.R.Qeybullayev; rəyçi. N.Q.Rzayev.- B.: Ç.İldırım adına Az.Pİ, 1985.- 38, [1] s. şək

Menecerin sorğu kitabçası [Mətn] rus-Azərbaycan izahlı lüğəti /Tərt. ed. Ə.M.Məmmədtağızadə; Red. A.M.İmranov.- B.: Elm, 1991.- 56 s.

Menecment [Mətn]: 256 anlayışın izahlı lüğəti /Tofiq Quliyev.- B.: Nağıl evi, 2007.- 100 s.

Menecment [Mətn]: mühazirələr kursu: İİ 02.02.00 Menecment (mülki aviasiya) ixtisası üçün [tədris-metodiki vəsait] /Tərtib edən: T.T.Tağıyev; Red.: H.H.Talıbova; Milli Aviasiya Akademiyası; Rəyçi: İsgəndərov R.K., Yahudov X.M., Əkbərov R.M.- B.: Asiman, 2006.- 163 s.

Menecment və iqtisadiyyatın idarə edilməsinə dair metodik vəsait: İngilis dilində-magistrlər üçün /Tərtib edənlər: S.S.Qayıbova, G.B.Əhmədova, L.C.İdırım-zadə; Elmi red.: R.V.Məmmədova; Azərbaycan Respublikasının Təhsil Problemləri İnstitutu; Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası.-B.: ADNA, 2002.- 77 s.

Menecmentdə kompüter musiqisi fənni üzrə bakalavr dərəcəsi alan tələbələr ücün tədris proqramı [Mətn]: fərdi 120 saat /tərt. ed. R.T.Həsənova; red. T.M.Haciyev; rəyçilər Y.Ə.Axundava, X.S.Əhmədova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. Təhsil Problemləri İn-tu, Ü.Hacibəyli ad. Baki Musiqi Akad., Musiqi Menecmenti və Müasir Musiqi Texnologiyaları Kafedrası.- B.: [s. n.], 2009.- 36 s.: cədv., 21 sm.  

Menecmentin əsasları mühazirələr kursu /tərt. ed. T.T.Tağıyev, Y.H.Süleymanlı, İ.H.İsmayılov; red. Y.H.Süleymanlı; Azərb. Resp. Təhsil Problemləri İn-tu; Azərbaycan Hava Yolları Dövlət Konserni Milli Aviasiya Akademiyası.- Bakı: 2008.- 104 s. , ill., cədv. ; 22 sm.

Menkyu Qreqori N. Ekonomiksin prinsipləri [Mətn] : [ ali məktəblər üçün dərslik] /N. Q. Menkyu (ön söz müəl.) ; rus dilindən tərc. M. X. Meybullayev [və b.] ; tərc. elmi red. M. X. Meybullayev ; son söz müəl. V. M. Stefayev. B,: [İqtisad Universiteti], 2009. 696, [1] s. ill., portr., cədv

Merime Prosper. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Prosper Merime; ön söz: Ə. Ağayev.- B.: Şərq-Qərb, 2006. -176 s.

Meşə, dağ, göl-səhra, dəniz-,çay və ev heyvanları II kitab /Red.: Gülər Ələkbər qızı; Rəssam: A.Matonini, İ.KərimovHeyvanlar aləminin ensiklopediyası: [ Məktəb yaşı çatmayan uşaqlar üçün].- Bı: Maarif, 2006.- 64 s.

Meşkini Həzrət Ayətullah. Vacib və haramlar [Mətn]: İslam dininin etiqad və əməl sahəsində olan vacib və haramlar /Həzrət Ayətullah Meşkini.- B.: Təkamül Tərcümə Mərkəzi, 2001.- 248 s.

Metalüzvi birləşmələr üzvi praktikumda [Mətn]: ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /A.M.Məhərrəmov, M.Ə.Allahverdiyev, M.Ə.Axundova; [rəyçi. İ.Ə.Əliyev]Bakı: [Bakı Universiteti], 2008.- 87, [1] s. , şək. ; 20 sm.

Mevlana Cəlaləddin-i Rumi [Mətn] Tərc. T. Axundova; [Ön söz müəl. A.Yarar.]B.: 2006.62 s. il


Meybullayev Məhəmməd Həsən Xanlar oğlu. XIX əsr iqtisadçılarının əsərlərində klassik elmi sistemin inkişafı [Mətn]: Dərs vəsaiti M.X.Meybullayev; Rəyçilər. F.A.Nəsrullayev, A.A.Qasımov; Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti.- B.: [İqtisad Universiteti nəşriyyatı] 2001.- 150 s.

Meybullayev Məhəmməd Həsən Xanlar oğlu. İslam iqtisadiyyatı [Mətn]: [Monoqrafiya] /Hacı Məhəmməd Həsən Xanlar oğlu Meybullayev.- B.: Qorqud, 2004.- 589 s.

Meybullayev Məhəmməd Həsən Xanlar oğlu. Makro iqtisadiyyata giriş [Mətn]: dərs vəsaiti M.X.Meybullayev; elmi red. T.Ə.Quliyev; rəy. F.A.Nəsrullayev [və b.]; Azərb. Resp. TəhsilNazirliyi, Azərb. Döv. İqtisadUn-ti.- B.: [İqtisadUniversiteti], 2011.- 480, [1] s.

Meybullayev Məmməd Həsən Xanlar oğlu. Mikroiqtisadiyyata giriş [Mətn]: dərs vəsaiti /M.X.Meybullayev; elmi red. T.Ə.Quliyev; rəyçilər Q.N.Manafov, A.B.Məmmədov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət İqtisad Un-ti.- B.: İqtisad Universiteti, 2010.- 396, [1] s.

Meyvəçilik və subtropik bitkilər fənni üzrə tədris proqramı AOYU-nin biologiya və aqronomluq fakültəsinin tələbələri üçün.- B.: Qanun, 2011. - 12 [] s.

 


1 2 3 4 5 6

 
National Library of Azerbaijan All Rights Reserved