P

Pakrəvan Əminə. Abbas Mirzə və Azərbaycan.-Bakı: Qanun, 2007.

 

Pamuk Orxan. Gizli üz [Mətn]: kinossenari və Nobel nitqi /Orxan Pamuk; tərc. ed. A. Əmrahoğlu, P. Əlioğlu, S.Babullaoğlu; dizayner. M.Qaraxanlı.- B.: Qanun, 2009.- 68 s.

 

Pamuk Orxan. Qar [Mətn]: roman /O.Pamuk; tərc.ed. və red. Y.Orucov; naşir. X.Qüvvətov.- B.: Yurd, 2006.- 356 s.

 

Pamuk Orxan. Mənim adım qırmızı [Mətn]: roman /Orxan Pamuk; Naşir: Şahbaz Xuduoğlu, Red.: Əsgər Rəsulov; Məsləhətçi: Fəthi Gədikli.- B.: Qanun, 2007.- 612 s.

 

Pamuk Orxan. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /O.Pamuk; tərc. ed. və ön söz müəl. N.Əbdülrəhmanlı; red. Ə.Rəsulov; bədii tərtibat və dizaynın müəl. T.Qorçu.- Bakı: "Şərq-Qərb", 2009.- 615, [1] s., portr.; 21 sm.

 

Pamuk Orxan. Səssiz ev [Mətn]: [roman] Orhan Pamuk ; türk dil. tərc. V.Əlixanlı [Bakı] [Qanun] [2014].- 415, [1] s.
 

Panova V.F. Mühəmməd peyğəmbərin həyatı [Mətn]: [rus dilindən tərcümə] /V.F.Panova, Y.B.Vaxtin; tərc. ed. V.Quliyev; ön söz. P.Əliyev; rd. .Məmmədov.- B.: zan, 2003.- 512 s.

 

 Parçalar üzərində iş [Mətn]: özfəaliyyət teatr kollektivinin rəhbəri ixtisası üçün metodiki göstəriş /Azərbaycan SSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi. Ali Təhsil Üzrə Tədris Metodika Kabineti; M.A. Əliyev adına Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutu; tərt.ed. N.Qazıyeva; red. H.Qurbanov; rəy verənlər. S.Dadaşova, B.Hacıyev.- B.: 1989.-46,[1] s.

 

Parenti Maykl. Seçilmişlər üçün demokratiya [Mətn]: [Amerika Birləşmiş Ştatlarında siyasi oyunlar haqqında stolüstü kitab] /M.Parenti; ruscadan tərcümə. Z.Abbas, C.Cabbaroğlu (red); üz qabığı. Elçin; Regionların İnkişafı İctimai Birliyi.- B.: [s.n.], 2008.- 509, [3] s.

 

Parisdə rus hamamı [Mətn]: I Pyotrun sərgüzəştləri /tərc. ed. V.Bəhmənli; red. Rasimə; rəssam A.Ələkbərov.- B.: Yazıçı, 1996.- 56 s.

 

Parlaq ömrün salnaməsi [Mətn] tərt. ed. İ.Ə.Həbibov, A.Ş.Xasayeva, A.Ş.Mahmudova; [tərt. Ə.Əliyev].- B.: [s. n.] 2014.- 159, [1] s.

 

Parodont xəstəlikləri [Mətn]: tələbələr üçün metodik işləmə /AzSSR Səhiyyə Nazirliyi, N. Nərimanov ad. Azərb. Dövlət Tibb İn-tu; tərt. ed. Ç.A.Paşayev.- B.: [s.n], 1987.- 16, [1] s.

 

Partiyaların mətbuat xidməti və Pavlik Rileyşn [Mətn] /Tərtibçi müəllif: A.Əliyev; "İnam" Plüralizm Mərkəzi. B.: Azərbaycan, 1999. 28 s
 

Pasınkov Yefim İosifoviç. Ümumi fizioterapiya [Mətn]: tibb institutları üçün dərslik /Y.İ.Pasınkov; [tərc. ed. K.Aslanlı]Bakı: Maarif, 1980.- 376 s., şək., xəritə; 21 sm.

 

Pasportlar, şəxsiyyət vəsiqəsi və qeydiyyatla bağlı normativ aktlar [Mətn] /Tərtibçilər: M.M.Əliyev, Ə.X.Əliyev.-B,: Qanun, 1998.- 96 s.: 20 sm.

 

Pasportlar, şəxsiyyət vəsiqəsi və qeydiyyatla bağlı normativ aktlar [Mətn] B.: Qanun, 2005,172 s.
 

 Pasportlar, şəxsiyyət vəsiqəsi və qeydiyyatla bağlı normativ aktlar [Mətn]: 2007-ci ilin 25 dekabrına qədər olan əlavə və dəyişikliklərlə /Tərtibçi və naşir. Ş.Xuduoğlu.- Bakı: Qanun, 2007.- 220 s.

 

 Paşa Aydın. (Aydın Məmməd oğlu Paşayev) Maarif dünyasının qoşa ulduzu Aydın Paşa; Elmi red.: Ə. Ağayev; Red.: . Məmmədova.- B.: 2002.- 154 səh.
 

 Paşa Tahir. Beş gürzə,..üç erməni, bir kor azəri.-Bakı: MBM, 2012. -255 [1] s.
 

Paşa Tahir. Ərizə(Povestlər və hekayələr.).- B.: Araz, 2007.- 220 s.

 

Paşa Tahir. Savaş [Mətn]: [romanlar və povest] /T. Paşa; red. V. İsaqoğlu; Bakı: [MBM], 2009.- 223, [1] s.: portr., 20 sm.

 

Paşaoğlu Tofiq. Atatürk və Türkiyədə mədəni inqilab [Mətn]: (1920-1930-cu illər) /T. Paşaoğlu; Red. O.S.Məlikov.- B.: Azərnəşr, 1993.- 232 s.

 

Paşayev Arif Mir Cəlal oğlu. Atmosfer proseslərinin fiziki əsasları [Mətn]: "Azərbaycan Hava Yolları" Dövlət Konserni Milli Aviasiya Akademiyasının tələbələri üçün dərslik /A.M.Paşayev, H.İ.Quliyev, S.H.Səfərov; elmi red. Q.İ.Qaryağdı; rəyçilər. R.N.Mahmudov, A.Ə.Kərimov.- B.: [Nafta-Press], 2007.- 416 s.

 

Paşayev Arif Mir Cəlal oğlu. NANO materiallar, tədqiqat üsulları, cihazlar [Mətn]: dərs vəsaiti A.M.Paşayev, S.X.Ağayeva; elmi red. H.S.Orucov; rəy verənlər T.H.İsmayılov, Z.Ə.İskəndərzadə; "Azərb. Hava Yolları" Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti, Milli Aviasiya Akad. Bakı [s. n.] 2012.- 329, [2] s.

 

Paşayev Arif Mir Cəlal oğlu. Radiasiyadan mühafizə: Dərs vəsaiti /A.M.Paşayev, A.A.Bayramov, S.X. Ağayeva; Resenzentlər: Ç.O.Qacar, M.K.Kərimov.- B.: Çaşıoğlu, 2001.- 148 s.

 

Paşayev Arif Mir Cəlal oğlu. Radioaktiv və kosmik şüalar [Mətn] /A.M.Paşayev, Ç.M.Abbasov, Z.A.İbrahimov; elmi red. M.K.Kərimov; AMEA, Radiasiya Elmləri İn-tu, Azərb. "Hava yolları" Dövlət Konserni Milli Aviasiya Akad.- Bakı: Elm, 2006.- 244 s.
 

Arif Mir Cəlal oğlu Paşayev [Mətn]: biblioqrafiya /tərt. müəl. A.Əliyeva-Kəngərli, Ə.Həzərxanov; red. F.Hüseynova, İ.Səfərov; AMEA, Mərkəzi Elmi Kitabxana.- Bakı: Şərq-Qərb, 2011.- 239, [1] s.
 

Paşayev Ataxan Əvəz oğlu. XIX-XX əsrlərdə ermənilərin azərbaycanlılara qarşı ərazi iddiaları, soyqırımları və deportasiyalar arxiv sənəd və materialları əsasında /A.Ə.Paşayev; elmi red. Y.Mahmudov.- Bakı: Çaşıoğlu, 2011.- 327, [1] s. ; 24 sm.

 

Paşayev Ataxan Əvəz oğlu. Açılmamış səhifələrin izi ilə [Mətn]: /Ataxan Paşayev.- B.: Azərbaycan, 2001.- 536 s.


Paşayev Ataxan Əvəz oğlu. Cümhuriyyət parlamentinə gedən yol [Mətn] /A.Paşayev.- Bakı: Adiloğlu, 2005.- 88 s.

 

Paşayev Ataxan Əvəz oğlu. Köçürülmə [Mətn] /A.Ə.Paşayev; Red.: T.Cahangir; Rəssam: E.Lazımov.- B.: Azərnəşr, 1995.- 40 s.

 

Paşayev Aydın Məmməd oğlu. Azərbaycan antroponimikası [Mətn] : dərs vəsaiti : [monoqrafiya] /A. Paşayev (ön söz) ; elmi red. N. Cəfərov. B.: Elm və təhsil, 2015. 316, [4] s.: portr., 20 sm.

 

 Paşayev Aydın Məmməd oglu. Azərbaycan dili dərslərində ümumi və xüsusi sözlərin müqayisəli tədrisi məsələləri [Mətn]: Metodik vəsait /Aydın Paşayev; Elmi red.: A.M.Qurbanov; Azərbaycan Respublikasının Təhsil Problemləri İnstitutu; Bakı Pedaqoji Kadrların İxtisasartırma və Yenidənhazırlanma İnstitutu.- Bakı: Mütərcim, 2005 192 s.

 

Paşayev Aydın Məmməd oglu. Azərbaycan dili və ədəbiyyat dərslərində interaktiv təlim metodlarının tətbiqi imkanları: Metodik vəsait /Azərbaycan Respublikasının Təhsil Problemləri İnstitutu; Bakı Pedaqoji Kadrların İxtisasartırma və Yenidənhazırlanma İnstitutu; A.Paşayev, E. Cəfərova; Red.: Akif Məmmədov.- Bakı: 2005.- 209 s.


Paşayev Aydın Məmməd oglu. Azərbaycan dili və ədəbiyyatı tədrisinin bəzi problemləri (metodik vəsait).- Bakı: Hədəf Nəşrləri, 2012. - 180 [] s
 

 Paşayev Aydın Məmməd oglu. Azərbaycan şəxs adlarının izahlı lüğəti. -Bakı: Mütərcim, 2011. -339 [1] s.

 

 Paşayev Aydın Məmməd oğlu. Azərbaycan təxəllüslərinin izahlı sözlüyü [Mətn] /A. Paşayev (ön söz) ; red. N. Məmmədli. B.: Elm və təhsil, 2014. 419, [1] s.: portr., 20 sm.

 

Paşayev Aydın Məmməd oğlu. Bədii üslubda obrazlılığın ifadə imkanları: Ümumi və xüsusi sözlər əsasında [Mətn]: Metodik vəsait /Aydın Paşayev, Esmira Cəfərova; Elmi red.: N.Q.Cəfərov; Rəyçilər: A.G.Məmmədov, M.Q.Sadıqov, B.B.Abbasov; Bakı Pedaqoji Kadrların İxtisasartırma və Yenidənhazırlanma İnstitutu.- Bakı: Mütərcim, 2006.- 124 s.


Paşayev Aydın Məmməd oğlu. "Xəmsə"də işlənən xüsusi adların izahlı lüğəti. Poetik onomastikon.- Bakı , 2013.- 421 [1] s.

Paşayev Aydın Məmməd oglu. İnteraktiv təlim Azərbaycan dili və ədəbiyyat dərslərində [Mətn]: metodik vəsait /A.Paşayev, E.Cəfərova; red.: A.Məmmədov; Azərb. Respub. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Respub. Təhsil Problemləri İn-tu, Bakı Pedaqoji Kadrların İxtisasartırma və Yenidənhazırlanma İnstitutu.- Bakı: [Mürtəcm], 2008.- 379, [5] s.
 

Paşayev Aydın Məmməd oglu. Nizami Gəncəvinin poetik adlar aləmi [Mətn]: Azərbaycan dili Onomastika, poetik antroponimika A.Paşayev; red. M.Adilov. Ədəbiyyatşünaslıq Azərbaycan ədəbiyyatı İnqilaba qədərki dövr.- Bakı: Mütərcim, 2010.- 207, [1] s.

 

Paşayev Aydın Məmməd oğlu. Türk mənşəli beynəlmiləl onomastik vahidlər [Mətn] : müqayisəli onomastika /A. Paşayev [ön söz əvəzi] ; elmi red. N. Q. Cəfərov. Bakı: [AzTU], 2017.- 252, [1] s.: portr., 20 sm.

 

Paşayev Aydın Məmməd oğlu.Azərbaycan təxəllüsşünaslığının əsasları [Mətn] :Bakı: Elm və təhsil, 2018.301 [3] s.: 20 sm.

 

  Paşayev Aydın Məmməd oğlu. Azərbaycan təxəllüsşünaslığının əsasları [Mətn] : [dərs vəsaiti] /A. Paşayev ; elmi red. N. Cəfərov. Bakı: Elm və təhsil, 2018.301, [3] s.: portr., 20 sm.

 

Paşayev Elbrus Paşa oğlu. "Azdövsutəslayihə" İnstitutu-80 /E. P. Paşayev; F. H. Həsənov; elmi red. R. O. Əliyev; red. Y. C. Qaziyev, L. Q. Novruzov.-Bakı: Şərq-Qərb, 2013.- 199, [1] s.
 

Paşayev Elbrus Paşa oğlu. Azdövsutəslayihə institutunun tarixi və inkişaf yolu [Mətn] /E. P. Paşayev, F. H. Həsənov; elmi red. R. O. Əliyev, red. Y. C. Qaziyev, L. Q. Novruzov.- B.: Şərq-Qərb, 2010. -190 s.

 

Paşayev Ə.X., Rüstəmov F.A. Pedaqogika. Yeni kurs. Pedaqoji universitetlərin və ali pedaqojı məktəblərin tələbələri üçün dərs vəsaiti.- B.; "Nurlan, 2007. -464 s.

 

 Paşayev Əmrulla Xanməd oğlu. Pedaqogika. Yeni kurs: Pedaqoji universitetlərin və ali pedaqoji məktəblərin tələbələri üçün dərs vəsaiti /Ə.X.Paşayev, F.A.Rüstəmov; Rəyçilər: H.M.Əhmədov, Ə.Ə.Ağayev.- Bakı: Çaşıoğlu, 2002.- 512 s.

 

 Paşayev Faiq. Azərbaycan diviziyaları Böyük vətən müharibəsi cəbhələrində [Mətn]: faşist Almaniyası üzərində qələbənin 30 illiyi münasibətilə /F.Paşayev; [red. T.Qurbanov]; Azərb. SSR "Bilik" Cəmiyyəti.- B.: Elm; 1975.- 26, [2] s.
 

 Paşayev Fikrət Məmmədəli oğlu. Elm sahələri terminlərinin işlənməsi və istifadəsi [Mətn] /Fikrət Paşayev, Şərqiyyə Paşayeva; Elmi red. N.Q.Cəfərov; Red. A.B.Şahverdiyev.- Bakı: Təhsil, 2008.- 474 s.

 

 Paşayev Hafiz Mir Cəlal oğlu. Bir səfirin manifesti [Mətn] /Hafiz Paşayev.-Bakı: Şərq-Qərb, 2007.- 248 s., [8] s. fotoşək., portr., portr.; 21 sm.

 Paşayev Hafiz Mir Cəlal oğlu.
Yüksəkliyə doğru Azərbaycanın Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı ilk səfirinin seçilmiş məqalələri /H. M. C. Paşayev; layihənin rəhbəri R. Hüseynov; elmi red. P. Xəlilov; tərc. red. L. Tağıyeva; tərc. R. Hacıyev, X. Hüseynova.-Bakı: Azərbaycan Marketinq Cəmiyyəti, 2008.- XVIII, [2] v. xəritə, 339 s.
 

Paşayev Kərim Paşa oğlu. Ticarətin idarə edilməsi (menecmenti) [Mətn]: dərslik /K.P.Paşayev; red. A.H.Səmədov, T.C.Məmmədov; rəycilər. M.X.Meybullayev, K.A.Şahbazov.- B.: [İqtisad universiteti], 2009.- 329, [1] s.
 

Paşayev Qəzənfər Məhəmməd oğlu. Altı il Dəclə-Fərat sahillərində [Mətn] /Qəzənfər Paşayev; rəyçi. V.Yusifli; red.və ön sözün müəl. A.Vəfalı.- Bakı: Yazıçı, 1987.- 228, [2] s.

 

Paşayev Qəzənfər Məhəmməd oğlu. Borcumuzdur bu ehtiram [Mətn] /Q. Paşayev; elmi red. B. Nəbiyev; rəyçi və ön sözün müəl. N. Şəmsizadə.-Bakı: Qarabağ, 2010.-199, [1] s.

 

Paşayev Qəzənfər Məhəmməd oğlu. Dilimiz - varlığımız [Mətn] /Q. M. Paşayev; elmi red. və ön söz. müəl. T. Hacıyev.-Bakı: Ozan, 2011.-207 [1] s.

 

Paşayev Qəzənfər Məhəmməd oğlu. Elçin haqqında düşüncələrim /Q. M. Paşayev; red. və ön sözün müəllifi Yaşar.-Bakı: Təhsil, 2013.- 141, [3] s.

 

Paşayev Qəzənfər Məhəmməd oğlu. Ədəbi estafetlərdə keçən ömür [Mətn] /Q. M. Paşayev ; red. və ön sözün müəl. Ş. Alışanlı. Bakı: Təhsil, 2017.- 415, [1] s.: portr., şək., 22 sm.

 

Paşayev Qəzənfər. Ədəbi məktublar [Mətn] /Q. Paşayev ; red və ön sözün müəl. B. Əhmədli. Bakı: Təhsil, 2015.- 238, [17] s.: portr., ill., 20 sm.

 

Paşayev Qəzənfər Məhəmməd oğlu. Ədəbiyyatşünaslıq elmimizin patriarxı [Elektron resurs] /Q. M. Paşayev ; elmi red., ön söz. müəl. A. Rüstəmli. Bakı: Ozan, 2010.- 116 s.

 

Paşayev Qəzənfər Məhəmməd oğlu. Əta Tərzibaşının folklorşünaslıq fəaliyyəti [Mətn] : [monoqrafiya] /M. Q. Paşayev ; ön söz müəl. M. Qasımlı ; red.: S. Saatçı, M. Naqib. Bakı: Təhsil, 2016.- 262, [2] s.: portr., fotoşək., 20 sm.

 

Paşayev Qəzənfər Məhəmməd oğlu. Hüseyn Kürdoğlunun poetik dünyası [Mətn] : [monoqrafiya] /Q. M. Paşayev ; elmi red. Ş. Alışanlı ; ön söz. müəl. İ. Həbibbəyli ; AMEA, Nizami ad. Ədəbiyyat İn-tu. Bakı: Sabah, 2017.- 239, [3] s., [23] v. portr., fotoşək.: ill., 21 sm.
 

Paşayev Qəzənfər. Kərkük folklorunun janrları /Elmi red.: Bəkir Nəbiyev; Mahir Naqib.- B.: Elm, 2003.- 316 s.

 

Paşayev Qəzənfər Məhəmməd oğlu. Nəsimi haqqında araşdırmalar [Mətn]: [məqalələr toplusu] /Q. M. Paşayev; elmi red. və ön sözün müəl. B. Nəbiyev.-Bakı: [Qarabağ], 2010.-168 s.

 

Paşayev Qəzənfər. Nostradamusun möcüzəli aləmi [Mətn] /Qəzənfər Paşayev; Elmi red.Bəkir Nəbiyev; Rəyçi. A. Vəfalı.- B.: Təhsil, 2007.-760 s.

 

Paşayev Qəzənfər. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 7 cilddə /Q. M. Paşayev; red. A. Nəbiyev, Ə. Bəndəroğlu, A. Vəfalı.- 1-ci Cild.-Bakı: Təhsil, 2012.-567 s.


Paşayev Qəzənfər. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 7 cilddə /Q. M. Paşayev; red. A. Axundov, T. Hacıyev, M. Arqunşah.- 2-ci cild.-Bakı: Təhsil, 2012.-535, [1] s.


Paşayev Qəzənfər. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 7 cilddə /Q. M. Paşayev; red. B. Nəbiyev, M. Naqib, S. Saatçı.- 3-cü Cild.-Bakı: Təhsil, 2012.- 511, [1] s.

 

Paşayev Qəzənfər. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 7 cilddə /Q. M. Paşayev; red. N. Cəfərov, S. Saatçı.-4-cü Cild.-Bakı: Təhsil, 2012.-543, [1] s.


Paşayev Qəzənfər. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 7 cilddə. 5-ci cild.-Bakı: Təhsil, 2012.-623[] s.


Paşayev Qəzənfər. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 7 cilddə. 6-cı cild.- Bakı: "Təhsil", 2012.- 679[1] s.


Paşayev Qəzənfər. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 7 cilddə. 7-cı cild. - Bakı: Təhsil, 2012.-607 [1] s.

 

Paşayev Qəzənfər Məhəmməd oğlu. Seçilmiş əsərləri [Mətn] : (yeddi cildliyin davamı) /Q. Paşayev ; elmi red. B. Əhmədov Cild 8. Bakı: Təhsil, 2018. 479, [1] s.: portr., şək., 22 sm.

 

Paşayev Qəzənfər Məhəmməd oğlu.Seçilmiş əsərləri [Mətn] : yeddi cildliyin davamı /Q. Paşayev ; elmi red. Ş. Alışanlı.Cild- 9.Bakı: Təhsil, 2018.478, [2] s.: 22 sm.

 

Paşayev Qəzənfər Məhəmməd oğlu.Seçilmiş əsərləri [Mətn] : (yeddi cildliyin davamı) /Q. Paşayev ; elmi red. İ. HəbibbəyliCild-10.Bakı: Təhsil, 2018.431, [1] s.: portr., şək., 22 sm.

 

Qəzənfər Məhəmməd oğlu Paşayev biblioqrafiya /AMEA, Mərkəzi Elmi Kitabxana; tərt. İ. Səfərov; red. A. Əliyeva-Kəngərli.-Bakı: Təhsil, 2013.- 247, [1] s.

 

Paşayev Məmmədəli İsmayıl oğlu. 1905-1907-ci illərdə Azərbaycanda dəmiryolçuların azadlıq mübarizəsi [Mətn]: [monoqrafiya] /M. İ. Paşayev; elmi rəhbəri və red. Ə. N. Quliyev; red. A. A. Hüseynov.- Bakı, 2011.- 252, [2] s.

 

Paşayev Məmmədəli. Azərbaycanda dəmiryolu: dəmiryolçuların sosial-iqtisadi vəziyyəti və mübarizəsi (1880-1920).-Bakı, 2012.- 361[] s.

Paşayev Nəriman Əziz oğlu. Azərbaycan Respublikasının iqtisadi, sosial və siyasi coğrafiyası [Mətn]: problemlər, proseslər, konstruktiv aspektlər /N.Ə.Paşayev, N.H.Əyyubov, Z.N.Eminov; elmi red. B.Ə.Budaqov; red. E.K.Əlizadə Ümumi hissə.- Bakı: Çıraq, 2010.- 416, [1] s.

 Paşayev Nəriman Əziz oğlu. Böyük Britaniyanın coğrafiyası [Mətn]: dərs vəsaiti /N.Ə.Paşayev; elmi red. B.Ə.Budaqov; rəyçilər. E.K.Əlizadə, H.B. Soltanova, G.R.Ağakişiyeva.- Bakı: [s.n.], 2009.- 190, [2] s.

Paşayev Paşa Ağabala oğlu. Təbiət elmlərinin əlaqəli öyrənilməsi [Mətn]: (Biofizika materialları əsasında) /P.Paşayev.- B.: Maarif, 1977.- 108 s.

 

Paşayev Sədnik Xəlil oğlu. Azərbaycan folkloru və aşıq yaradıcılığı [Mətn]: Dərs vəsaiti /Sədnik Paşayev; elmi red. M.Qasımov, A.Səmədov; rəyçilər. D.Hacıyev, S.Axundov; Azərbaycan SSR xalq Təhsili Nazirliyi. H.Zərdabi ad. Kirovabad Dövlət Pedaqoji İnstitutu.- B.: Azərbaycan Dövlət Universiteti, 1989.- 87,[1] s.

 

Paşayev Sədnik Xəlil oğlu. Azərbaycan folkloruna dair tədqiqlər [Mətn] /Sədnik Paşa Pirsultanlı; Elmi red. S. Əliyev; Red. S. Paşayeva.-Gəncə: Pirsultan, 2006.- 405 s.
 

Paşayev Sədnik Xəlil oğlu. Nizami və folklor /Sədnik Paşayev; Elmi red.: X.Yusifov; Red.: A.Cəfər; Azərbaycan SSR "Bilik" Cəmiyyəti.- B.: 1976.- 48 s.

 

Paşayev Sədnik Xəlil oğlu. XIX əsr Azərbaycan aşıq yaradıcılığı [Mətn]: Dərs vəsaiti /Sədnik Paşayev; Elmi red. M.Qasımov; Rəyçilər. M.Həkimov, S.Şükürov, X.Yusifov; H.Zərdabi ad. Gəncə Dövlət Pedaqoji İnstitutu.- B.: 1990.- 98 s.

 

Paşayev Talıb Surxay oğlu. Azərbaycan tarixinin tədrisində iqtisadi biliklərin verilməsi yolları [Mətn]: Monoqrafiya /T.S.Paşayev; elmired. A.N.Abbasov, İ.H.Cəbrayılov; Azərb. Resp. TəhsilNazirliyi, Azərb. Resp.; Təhsil Problemləri İn-tu.- Bakı: Mütərcim, 2008.- 247, [1] s.
 

Paşayev Talıb Surxay oğlu. Diyarşünaslıq materialları əsasında gənc nəslin vətənpərvərlik tərbiyəsi /Talıb Paşayev; Elmi red.: Akif Abbasov; Red.: İntiqam Cəbrayılov; Təhsil Problemləri İnstitutu.- B.: Nərgiz, 2002.-160 s.; 20 sm.

 

Paşayev Talıb Surxay oğlu. Diyarşünaslıq materialları gənc nəslin vətənpərvərlik tərbiyəsinin mühüm vasitəsi kimi [Mətn]: [monoqrafiya] /T.Paşayev; elmi red. Ə.Ağayev, İ.Cəbrayılov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. Təhsil Problemləri İn-tu.- Bakı: Mütərcim, 2010.- 298, [2] s. , portr. ; 21 sm.

Paşayev Talıb Surxay oğlu. Tarixin tədrisi: tarixilik və müasirlik [Mətn]: monoqrafiya /T.S.Paşayev; elmi red. A. Abbasov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. Təhsil Problemləri İn-tu.- Bakı: [Nurlan] 2006.- 279, [1] s.
 

Paşayev Talıb Surxay oğlu. Təhsilə xidmət yollarında [Mətn] /Talıb Paşayev; Elmi məsləhətçi: F.B.Sadıqov; Red.: S.Ə.Məmmədov; Naşir: Vəlixanlı T.H.; Rəyçilər: Ə.Ə.Ağayev, Ş.İ.Qaralov, V.P.Bəşirov.- Bakı: Mütərcim, 1998.- 28 s.

 

Paşayev Tanrıverdi Əhməd oğlu. Azərbaycanda vergilər [Mətn] /Tanrıverdi Paşayev; Layihənin icraçısı: Sahibkarlığın və Bazar İqtisadiyyatının İnkişafına Yardım Fondu.- B.: 2001.- 114 səh.

 

Paşayev Vaqif Məmməd oğlu Doqquz oğuz eli /Vaqif Paşayev; Red.: Hüseyn İsrafilov, Rauf Sadıqov; AMEA, Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu. XVcild.- B.: Elm, 2005,240 səh.: 1 portr., fotoşək

 

Paşayeva Aynurə Niyaz qızı."Azərbaycan" jurnalında publisistika məsələləri (1953-2010) [Mətn] : [monoqrafiya] /A. Paşayeva ; elmi red. və ön sözün müəl. A. Rüstəmli ; AMEA, N. Gəncəvi ad. Ədəbiyyat İn-tu.- Bakı: Elm və təhsil, 2019.- 215, [1] s.: 21 sm


 Paşayeva Aynurə. Məni nə vədə Şuşaya yetirərsən? Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin "Xortdanın cəhənnəm məktubları" povesti haqqında.-Bakı: Elm və təhsil, 2012. -142 [2] s.


  Paşayeva Qənirə Ələsgər qızı. Xocalı soyqırımı [26 fevral 1992 ] : şahidlərin dilindən /Q. Paşayeva, H. Məmmədova ; red. Ə. Qoşalı [Yolçuyev].-Bakı : Elm və təhsil , 2011.- 285, [3] s.

 

 Paşayeva Qənirə Ələsgər qızı. Tarixə adını yazan qadınlar [Mətn] /Q.Paşayeva; red. Ə.Qoşalı; [dizayner İ. Nizamioğlu].-I cild.- B.: Ozan, 2011.-437 s.

 Paşayeva Qənirə Ələsgər qızı. Tarixə adını yazan qadınlar [Mətn] /Q.Paşayeva; red. Ə.Qoşalı; [dizayner İ.Nizamioğlu].-II cild.- B.: Ozan, 2011.- 463, [1] s.

 Paşayeva Qənirə Ələsgər qızı. Tarixə adını yazan qadınlar [Mətn] /Q.Paşayeva; red. Ə.Qoşalı; [dizayner. İ.Nizamioğlu].-III cild.- B.: Ozan, 2011.- 443, [1] s.
 

Paşayeva Məhəbbət Tofiq qızı. Azərbaycanlıların ailə mərasimlərində etnik ənənələr [Mətn]: XIX - XX əsrin əvvəlləri. Şəki - Zaqatalabölgəsininmaterialları üzrə /M.Paşayeva; önsözünmüəl. Q.Paşayev; elmired. N.Quliyeva; AMEA, Arxeologiyavə Etnoqrafiya İn-tu.- Bakı: Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı, 2008.- 307, [1] s.
 

Paşayeva Məhəbbət Tofiq qızı. Qədim dünya ölkələrinin iqtisadi tarixinin tədrisinə dair [Mətn]: metodik vəsait /P.Məhəbbət; Elmi red.: H.Cəfərov; Rəyçilər: V.Həsənov; N.Müseyibli; Azərbaycan Respublikasının Təhsil Problemləri İnstitutu; Azərbaycan Dövlət İqtisad Unversiteti.- B.: İqtisad Universiteti, 2005.- 56 s.

 

Paşayeva Mərziyə. Salman Mümtaz arxivinin təsviri [Mətn] /M.Paşayeva, Z.Hacıyeva; Red. M.Məmmədova; AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu.- B.: Nurlan, 2005.- 240 s.

 

Paşayeva N. Sabir novatorluğu [Mətn] /Nərgiz Paşayeva; elmi red.: T.Novruzov; X.Məmmədov; red. A.Məmmədov.- Bakı: Mütərcim, 1997.- 112 s.
 

Paşayeva Nərgiz Arif qızı. İnsan bədii tədqiq obyekti kimi: Xalq yazıçısı Elçinin yaradıcılığı əsasında /N.Paşayeva; Elmi red.: K.Talıbzadə.- Bakı: XXI- YNE, 2003.- 256 s.

Paşayeva Nərgiz Arif qızı. Yeniləşən ədəbiyyatın yeni insanı: Xalq yazışısı Elçinin yaradıcılığı əsasında /N.A.Paşayeva; Elmi red.: K.Talıbzadə.- Bakı: ATİ, 2004.- 224 s.; 20 sm.
 

Paşayeva Şərqiyyə Rüstəm qızı. Ana dili tədrisində nəzəri və praktik məsələlər [Mətn] /Elmi red.: N.Q.Cəfərov; Red.: A.B.Şahverdiyev.- B.:Təhsil, 2007.- 464 s.

 

Paşayeva Şərqiyyə Rüstəm qızı. Azərbaycan dilində iqtisadi nəzəriyyə terminləri /Ş. Paşayeva; Elmi red.: Ə.Ə.Orucov; Red.və ön söz: S.H.Pürhani; Rəyçilər: H.Ə.Dadaşov, S.Ə.Cəfərov, A.B.Şahverdiyev.- Bakı: Təhsil, 2005.- 163 s.
 

Paşazadə Allahşükür Hümmət oğlu. İslamda ümmət və şüubilik[Mətn] Din nəzəriyyəsi və tarixi İslamşünaslıq.- Bakı: Bilik, 1992.- 127 s.
 

Patoloji fiziologiya [Mətn]: tibb institutları tələbələri üçün dərslik /kollektiv müəllif və red. A.D.Ado, L.M.İşimova və b.; tərc. ed. G.Hüseynov.- Bakı: Maarif, 1980.- 535 s.
 

 Patoloji fiziologiyadan təcrübi dərs vəsaiti [Mətn]: proqramlaşdırılmış yoxlama vasitələri ilə birlikdə /tərt. ed. S.C.Əliyev və b.; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Universiteti.- Bakı: Azərbaycan Tibb Universiteti nəş-tı, 2004.- 286, [2] s. , şək., cədv. ; 22 sm.
 

Paustovski Konstantin Georgiyeviç. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /K.G.Paustovski.- B.: Avrasiya press, 2006.- 304 s.

 

Pavçek Tone. Deyə bilmədiklərim [Mətn]: şeirlər /T. Pavçek; tərt.ed. və ön sözün müəll. B. Vahabzadə. B.: Yazıçı, 1989.94, [1] s

 

Pedaqogika: Tədris vəsaiti /Y.Talıbov, Ə.Ağayev, .Eminov,İ.İsayev; Red.: Y.Talıbov.- Bakı: Adiloğlu, 2003.- 140 s.

 

Pedaqogika [Mətn]: [Ali və orta-ixtisas məktəblərinin tələbələri üçün dərs vəsaiti] /Ə.Ağayev, Y.Talıbov, A.Eminov, İ.İsayev; Red.: Ə.Ağayev; Rəyçilər: A.N.Abbasov, Ş.Ə.Hüseynov.- Bakı: Adiloğlu, 2006.- 184 s.
 

Pedaqogika tarixindən tələbələrin müstəqil işlərinə dair metodik göstəriş [Mətn] /AzSSR Xalq Təhsili Nazirliyi. V.İ.Lenin adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutu; tərt. ed.A.M.İsmayılov; red. H.M.Əhmədov; rəyçilər. H.Əliyev, M.Həsənov.- B.: V.İ.Lenin adına APİ, 1989.- 77,[2] s.

 

Pedaqogikadan kurs və buraxılış işlərinə dair [Mətn]: metodiki göstəriş Tərtib edənlər. F.A.Rüstəmov və b.; Rəyçilər. B.M.Nəsirov.- B.: 2007.- 228 s.

 

Pedaqoji fakültənin professor-müəllim heyətinin ADPU-nun 90 illiyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransının materialları [Mətn] Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti; elmi red. F.Rüstəmov Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti Pedaqoji fakültənin professor-müəllim heyətinin ADPU-nun 90 illiyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfrans (2011; Bakı).- B.: Elm və təhsil, 2011.- 386, [2] s

 

Pedaqoji institut tələbələrinin elmi-tədqiqat işlərinin təşkili yolları [Mətn]: metodik göstəriş /Azərbaycan SSR Xalq Təhsili Nazirliyi. Respublika Tədris-Metodika Mərkəzi; V.İ.Lenin adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutu; hazırlayanı. T.Məmmədov, K.Məcidov, H.Bayramov; elmi red. B.Bəşirov.- Bakı: APİ, 1989.- 47,[2] s.

 

Pedaqoji institutlar üçün proqram [Mətn]B.: V.İ.Lenin ad. APİ, 1981.- 21, [1] s. 20 sm.


Pedaqoji institutlar üçün proqram[Mətn] Əlavə musiqi aləti.- Bakı: APİ, 1984.- 11 s.
 

Pedaqoji institutlar üçün proqram. Avtomobillər [Mətn] /Azərbaycan SSR Xalq Təhsili Nazirliyi, V.İ.Lenin adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutu; tərt.ed. M.İ. Nəsirov, Ə.T. Mehrəliyev; ixtisas red. S.İ.Abdullayev.- B.: V.İ.Lenin adına APİ, 1989.- 7,[1] s.

 

Pedaqoji institutlar üçün proqram Azərbaycan dili [Mətn]: V.İ. Lenin adına APİ-nin rus quruppalarında Azərbaycan dili dərsləri üçün /Azərbaycan SSR Xalq Təhsili Nazirliyi, Ali Təhsil üzrə Tədris Metodika Kabineti; V.İ.Lenin adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutu; tərt.ed. H. Balıyev; red. İ.Bayramov.- Bakı: V.İ. Lenin adına APİ, 1989.- 10,[1] s.

 

Pedaqoji institutlar üçün proqram [Mətn]Azərbaycan dilindən təcrübi məşğələlər: filologiya fakültələri üçün /AzSSR Ali və Ortaq İxtisas Təhsili Nazirliyi, V.İ.Lenin ad. Azərb. Dövlət Pedaqoji İn-tu; tərt. ed. Ə.Əfəndizadə, Q.Kazımov; red. A.M.Qurbanov.- Bakı: APİ, 1984.- 11, [3] s. ;20 sm.
 

Pedaqoji institutlar üçün proqram [Mətn]Azərbaycan dilinin üslubiyyatı [Mətn]: filologiya fakültələri üçün /Azərb. SSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, V.İ.Lenin ad. Azərb. Dövlət Pedaqoji İn-tu; tərt. ed.: Ə. Dəmirçizadə; tərt. ed. A.M.Qurbanov.- B.: [s.n.], 1984.- 7, [1] s.

 

 Pedaqoji institutlar üçün proqram [Mətn]Azərbaycan dilinin üslubiyyatı: pedaqoji institutların filologiya fakültələri üçün /AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, V.İ.Lenin ad. Azərb. Döv. Ped. İn-tu; tərt. ed. Ə.Dəmirçizadə; red. A.Qurbanov.- Bakı: APİ, 1977.- 7, [1] s. ; 20 sm.

 

 Pedaqoji institutlar üçün proqram [Mətn].- B.: APİ, 1987.- 10, [1] s.: 20 sm.
 

Pedaqoji institutlar üçün proqram [Mətn]Azərbaycan tarixi /AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, Ali Təhsil Üzrə Elmi-Metodik Kabineti; V.İ.Lenin ad. Azərb. Döv. Pedaqoji İn-tu; tərt. ed. Y.Yusifov, R.Əliyev; elmi red. Ə.Haqverdiyev, N.Əsədov; rəyçilər. D.Qüdrətov, S.Məmmədov.- Bakı: APİ, 1987.- 75, [1] s. ; 20 sm.

 

Pedaqoji institutlar üçün proqram. Bitki fiziologiyasından tədris çöl təcrübələri [Mətn] /Azərbaycan SSR Xalq Təhsili Nazirliyi, V.İ.Lenin adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutu; tərc. ed. Y.K.Əhmədov; tərc. red. F.S.Cəfərova.- B.: V.İ.Lenin adına APİ, 1989.- 7, [1] s.
 

Pedaqoji institutlar üçün proqram [Mətn] Dekorativ tərtibat incəsənətinin əsasları: məktəbdə dekorativ iş /Azərb. SSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, V.İ.Lenin ad. Azərb. Döv. Pedaqoji İn-tu; S.İ.Ponomarkov; məs. red. N.N.Rostovsev; tərc. ed. P.Ə.Hacıyev.- Bakı: APİ, 1978.- 8, [2] s.

 

Pedaqoji institutlar üçün proqram Xarici ədəbiyyat tarixi[Mətn]: (Antik ədəbiyyat, orta əsrlər, intibah dövrü və XVII-XVIII əsrlər) /Tərt. T.Novruzov; Red. A.Hacıyev; V.İ.Lenin adına Qırmızı Əmək Bayrağı Ordenli Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutu.- Bakı: 1990.- 38 s. ; 20 sm.
 

Pedaqoji institutlar üçün proqram [Mətn]İbtidai siniflərdə ana dili və ifadəli qiraət tədrisinin metodikası: pedaqoji institut və pedaqoji məktəblər üçün /AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, V.İ.Lenin ad. Azərb. Döv. Pedaqoji İn-tu; tərt. ed. A.S.Abdullayev, Y.Kərimov; elmi red. M.Məmmədov.- Bakı: APİ, 1977.- 16 s. ; 20 sm.
 

Pedaqoji institutlar üçün proqram [Mətn] Kompozisiya: rəsm, rəsmxət və əmək ixtisası üzrə (2109) /AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, V.İ.Lenin ad. Azərb. Dövlət Pedaqoji İn-tu; müəl. A.S.Puçkov, N.Q.Kozlov ( red.); tərc. ed. P.Ə.Hacıyev.- Bakı: APİ, 1977.- 16, [2] s. ; 20 sm.

Pedaqoji institutlar üçün proqram [Mətn] Pedaqogika /SSRİ Maarif Nazirliyi, SSRİ Pedaqoji EA; tərt. ed. Y.K.Babanski, L.İ.Ruvinski, V.A.Slestenin; tərc. ed. H.Ə.Əliyev; red. H.M.Əhmədov, İ.V.Musayev.- Bakı: APİ, 1987.- 45, [1] s. 20 sm.

Pedaqoji institutlar üçün proqram [Mətn]Pedaqogika tarixi /AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, V.İ.Lenin ad. Azərb. Döv. Pedaqoji İn-tu; tərc. ed. H.Ə.Əliyev; red. H.M.Əhmədov; müəllif. F.F.Korolyov, A.İ.Piskunov.-Bakı: V.İ.Lenin ad. APİ, 1979.- 21 s. ; 20 sm.


Pedaqoji institutlar üçün proqram. Pedaqoji ustalığın əsasları [Mətn]: xüsusi kurs /tərt. ed. H.Əliyev; ADPİ.- Bakı: 1990.- 17, [1] s. ; 20 sm.


Pedaqoji institutlar üçün proqram. Loqopediya: 2110 -li "Məktəbəqədər pedaqogika və psixologiya" ixtisası üçün /AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, V.İ.Lenin ad. Azərb. Döv. Pedaqoji İn-tu; tərt. ed. M.Q.Abbasov; elmi red. M.Ş.Əbdülov.- Bakı: APİ, 1987.- 11, [1] s. 57396

 

Pedaqoji institutlar üçün proqram. Materiklərin fiziki coğrafiyası: [Mətn] 2107 li ixtisas üçün "Coğrafiya əlavə biologiya ixtisası" və "Coğrafiya" ixtisası /AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, V.İ.Lenin ad. Azərb. Döv. Ped. İn-tu; tərt. ed. T.V.Vlasova, N.P.Neklyukova; məsul red. T.V.Vlasova, M.İ.Davıdova, N.P.Neklyukova; tərc. ed. B.S.Cəfərov, V.N.Nəbiyev; red. R.B.Tarverdiyev, F.H.Baxmalov.- B.: APİ, 1983.- 31, [1] s.


 

Pedaqoji institutlar üçün proqram [Mətn] Məktəbəqədər pedaqogika və metodikalardan laborator praktikum: məktəbəqədər pedaqogika və psixologiya ixtisası üçün 2110 /Azərb. SSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, V.İ.Lenin ad. Azərb. Döv. Pedaqoji İn-tu; tərt. ed. Y.D.Belova [və b.]; tərc. ed. K.Abdullayeva; red. N.Rüstəmova.- B.: V.İ.Lenin ad. APİ, 1983.- 56, [1] s.

 

Pedaqoji institutlar üçün proqram [Mətn] Məktəbəqədər yaşlı uşaqların fiziki tərbiyəsinin nəzəriyyəsi və metodikası: 2110 -li ixtisas üçün "Pedaqogika və psixologiya" (məktəbəqədər) /AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, V.İ.Lenin ad. Azərb. Döv. Pedaqoji İn-tu; tərt. ed. M.P.Qoloşenkina, A.V.Keneman, Q.P.Leskova, D.V.Xuxlayeva.- B.: V.İ.Lenin ad. APİ, 1982.- 41 s.

 

Pedaqoji İnstitutlar üçün proqram Müasir Azəri ədəbi dili: filoloji fakültə üçün /Azərb. SSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, V.İ. Lenin ad. Azərb. Döv. Pedaqoji İn-tu; tərt. ed. Ə.Dəmirçizadə; red. H.Mirzəyev.- Bakı: APİ, 1969.- 10, [3] s. ; 21 sm.
 

Pedaqoji institutlar üçün proqram. XIX əsr xarici ölkələr ədəbiyyatı [Mətn]: (paris kommunasına qədər) /AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, V.İ.Lenin adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutu; tərc. ed. İ.Şıxlı; red. N.Mustafayev.- Bakı: APİ, 1987.- 18,[1] s. ; 20 sm.
 

Pedaqoji institutlar üçün proqram [Mətn] Orta əsrlər, intibah dövrü və XVII əsr xarici ölkələr ədəbiyyatı[Mətn]: (xüsusi kurs) /AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi. V.İ.Lenin adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutu; tərt. ed. İ. Şıxlı; red. İ.Mustafayev.- B.: APİ, 1987.- 11, [2] s.

 

Pedaqoji institutlar üçün proqram. Pedaqogikadan dövlət imtahanı [Mətn] /AzSSR Xalq Təhsili Nazirliyi, V.İ.Lenin adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutu; tərt.ed. N.M.Maqomedov, M.N.Terexin, N.A.Sorokin; məsul red. A.İ.Piskunov; tərcümə ed. Ə.Ə.Əhmədov.- B.: APİ, 1989.- 15,[1] s.

 

Pedaqoji institutlar üçün proqram [Mətn] SSRİ-də məktəbəqədər tərbiyənin təşkili və ona rəhbərlik /Azərbaycan SSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, V.İ.Lenin ad. Azərb. Dövlət Pedaqoji İn-tu; tərt. Z.N.Oqaryova; məsul red. N.P.Pivovarova; tərc. K.Abdullayeva; red. N.Rüstəmova II hissə.- Bakı: APİ, 1984.- 41, [1] s.

 

Pedaqoji institutlar üçün proqram [Mətn] SSRİ-nin beynəlxalq münasibətlər və xarici siyasət tarixi. tarix fakültələri üçün /SSRİ Dövlət Xalq Komitəsi; tərt. ed. V.K.Furayev; məsul red. P.İ.Ostrikov; tərc. ed. O.B.Sultanov; red. Ş.Ə.Sadıqov.- B.: 1989.- 44, [1] s.

 

Pedaqoji institutlar üçün proqram [Mətn] Təlim prosesində şagirdlərə fərdi yanaşma: xüsusi kurs /AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, V. İ. Lenin adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutu; tərt. ed. S. Axundov; red. H. Əhmədov.-B.: APİ, 1986. 10,[1] s.

 

Pedaqoji institutlar üçün proqram [Mətn]Türkologiya /AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, V.İ.lenin ad. Azərb. Dövlət Ped. İn-tu; tərt. ed. Ə. Şükürov; red. A.Qurbanov.- Bakı: APİ, 1977.- 6, [2] s. ; 20 sm.
 

Pedaqoji institutlar üçün proqram [Mətn] Uşaqların musiqi tərbiyəsinin nəzəriyyəsi və metodikası: tərc. ed. A.H.Qəribova.- Bakı: APİ, 1988.- 55, [1] s.


Pedaqoji institutlar üçün proqram [Mətn] Ümumtexniki fənlər və əmək təliminin tədrisi metodikası: /AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, V.İ.Lenin ad. Azərb. Döv. Pedaqoji İn-tu; A.S.Lında; red. L.P.Antonov; tərc. ed. F.A.Rzayev.- Bakı: V.İ.Lenin ad. APİ, 1978.- 15, [1] s. 1, [2] s.

 

Pedaqoji institutlar üçün proqram. Üzvi kimya [Mətn]: 2106-li "Biologiya əlavə kimya" ixtisası üçün proqram /Azərbaycan SSR Xalq Təhsili Nazirliyi, V.İ.Lenin adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutu; tərcümə ed. X.X.Şamilov, V.S.Həsənov; red. R.Q.Ələkbərov.- B.: V.İ.Lenin adına APİ, 1989.- 38,[1] s.

 

Pedaqoji institutlarda təlim-tərbiyə işinin kefiyyətinə nəzarətin təşkilinə dair metodik göstərişlər [Mətn]: /Azərbaycan SSR xalq Təhsili Nazirliyi. V.İ.Lenin adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutu; tərt.ed. S.Ş.İmanov, K.M.Həsənov; red.H.B.Balıyev.- B.: V.İ.Lenin adına APİ, 1989.- 28,[1] s.

 

Pedaqoji institutların proqramları [Mətn]Tarixin tədris metodikası: ictimaiyyatın tədrisi metodikası; məktəblilərin hüquq tərbiyəsinin metodikası; tarixin tədrisi metidikasından dövlət imtahanı tarix fakültələri üçün; /məs. red. A.V.Drujkova, S.A.Yejova; tərt ed. A.V.Drujkova [və.b.]; tərc ed. Y.Ş.Əliyev [və.b.]; SSRİ Maarif Nazirliyi.- Bakı: APİ, 1986.- 55, [1] s.

 

Pedaqoji psixologiyanın əsasları [Mətn] : Bakalavr hazırlığı üçün: "050121 - Təhsildə sosial-psixoloji xidmət : 050120 - Məktəbəqədər təlim və tərbiyə" : pedaqoji universitet və institutlarda bakalavr hazırlığı üçün proqram /Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Təhsil Problemləri İn-tu, Azərb. Döv. Pedaqoji Un-ti ; tərt. ed. E. M. Quliyev ; rəy. N. T. Rzayeva, Z. İ. Əliyeva, Ş. Q. Əliyeva ; red. Ə. Ə. Əlizadə. Bakı: [s. n.], 2014.- 27, [1] s.: cədv., 20 sm.

 

Pedaqoji texnologiyalar [Mətn] /A. Mehrabov, Ə. Abbasov, Z. Zeynalov, R. Həsənov; Red.: R. Qəndilov; Rəyçilər: Ş. Mikayılov, R. Əliyev; Təhsil Problemləri İnstitutu.- B.: Mütərcim, 2006.- 372 s.

 

Pedaqoji təcrübə proqramı və ixtisas üzrə təcrübənin təşkili [Elektron resurs] : dərs vəsaiti tərt. ed. A. H. Dəmirov, S. M. Məmmədov, Ş. N. İsmayılov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi ; Azərb. Müəllimlər İn-tu, Mingəçevir filialı.- Mingəçevir: 2007.- 72 s.

 

Pedaqoji tədqiqatlar [Mətn]: Elmi məqalələr məcmuəsi /Red.: F.Rüstəmov; N.Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti I buraxılış.- B,: ADPU, 1998.- 136 s.: 20 sm.

 

Pedaqoji tədqiqatlar [Mətn]: Elmi məqalələr məcmuəsi /Red.: F.Rüstəmov; N.Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti II buraxılış.- B,: ADPU, 1998.- 136 s.: portr., 20 sm.

 

Pedaqoji tədqiqatlar [Mətn]: Elmi məqalələr məcmuəsi /Red.: F.Rüstəmov; Red. heyyəti: H.Əhmədov və b.; N. Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti. I Buraxılış. B.: ADPU, 1999. 178 səh.: 1 portr

 

Pedaqoji Universitet üçün proqram [Mətn]: Ədəbiyyat tədrisi metodikası Tərtib ed. A.Hacıyev, B.Muradov, Red. F.Fərhadov; Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.- B.: 1991.- 24 s.

 

Pedaqoji universitetlər və institutlar üçün proqram [Mətn]: Ümumi yerşünaslıq: (Yerşünaslığa giriş, meteorologiya və iqlimşünaslıq, hidrologiya, geomorfologiya və landşaftşünaslıq) Red. N.P.Neklyunova, P.S.Mirzəyev; İşləyənlər: X.Ə.Vəliyev və b.; N.Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universteti.- B.: 1995.- 24 s.

 

Pediatriya və məktəbəqədər yaşlı uşaqların gigiyenasının əsasları: pedaqogika və psixologiya (məktəbəqədər) 2110 li ixtisas üçün AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, V.İ.Lenin ad. Azərb. Döv. Pedaqoji İn-tu; tərc. ed.T.Ə.Feyzullayeva; red. S.M.Cəfərli; məsul red. V.İ.Dobreyser; tərt. ed. A.P.Çabovskaya.- B.: V.İ.Lenin ad. APİ, 1981.- 20, [3] s.

 

 Pensiya təyin edilməsi üçün 1991-ci il oktyabrın 18-dək dövlət qulluğu vəzifələrinin siyahısı: Azərbaycan Respublikasının Qanunvericiliyi /Buraxılışa məsul: Ə.Babayev.- B.: BUSİNESS PRESS, 2005.- 20 səh.: 20 sm.

 

 Peritoneal intoksikasiya [Mətn]: [monoqrafiya] /Q.S.Qarayev, Ş.X.Əliyev, Y.Q.Əliyev, M.C.Həsənov; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.B.: [MBM], 2008.- 183, [1] s. şək., cədv

 

Pələngov Əbülfət Qulam oğlu. İnformatika: Basic və Pascal proqramları üzrə praktik və nəzəri kurs [Mətn] /Ə.Q.Pələgov, M.Ə.Alışov, Q.İ.Əliyev; Rəy. Ə.M.Məmmədov, N.S.Rüstəmov; Elmi red. Z.Ə.Tağıyeva Bakı, 2005.- 194 s.

 

Pənah Gülxani. (Şükürova Gülxani Vaqif qızı). Azərbaycan ədəbiyyatı məsələləri [Mətn]: müasir ədəbi mühitə ümumibaxış /G.Pənah, S.Əhmədli; elmi red. Q.Namazov, S.Rzasoy, R.Əhmədov.- Bakı: [UniPrint], 2014.- 626, [2] s.

 

Pənah Gülxani. Oğuz şəhidləri, itkinləri /Gülxani Pənah; Red.: L.Məmmədova; Rəssam: A.Ərəbov; Rəyçi: N.Cəfərov.- Bakı: Mürtəcim, 1999.- 294 s. , portr., fotoşək. ; 20 sm.

 

Pənah Gülxani. (Şükürova Gülxani Vaqif qızı) Qarabağ dərdi [Mətn] /G.Pənah; ön sözün müəl. F.Məmmədli, Fəridə; red. A. Arif qızı; tərt. ed. Tural.- B.: Çinar-Çap, 2005.- 399, [1] s.: portr
 

Pənahi Şəfiq Abbas oğlu. Ümumi geologiyanın qısa kursu [Mətn]: Ali məktəblərin geoloji-kəşfiyyat fakültələrinin tələbələri üçün dərslik /Ş.Ə.Pənahi; Rəy verənlər: B.Y.Kərimov, T.C.Şahsuvarov.- Bakı: Adiloğlu, 2005.- 332 s.
 

Pənahi Şəfiq Abbas oğlu. Ümumi geologiyanın qısa nəzəri və təcrübi kursu [Mətn]: Ali məktəb tələbələri üçün dərslik /Ş.A.Pənahi; Rəy verənlər. V.Y.Kərimov, T.S.Şahsuvarov.- Bakı: Maarif, 1993.- 304 s. , ill., cədvəl

 

Pənahi Şəfiq Abbas oğlu. Ümumi geologiyanın qısa nəzəri və təcrübi kursu [Mətn]: ali məktəblərin geoloji-kəşfiyyat fakültələrinin tələbələri üçün dərslik /Ş.A.Pənahi; rəy verənlər. B. Y. Kərimov, T. C.Şahsuvarov.- B.: Adiloğlu, 2009.- 343, [1] s.: şək., cədv., 20 sm.

Pənahov T. M. Metal və ərintilərin istilik xassələrinin fiziki-tədqiqat metodları [metallar fizikası ixtisasında oxuyan tələbələr üçün metodik vəsait] /T. M. Pənahov, V. İ. Əhmədov ; rəyçi Ç. İ. Əbilov, S. S. Əliyev ; Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Təhsil Problemləri İnstitutu, Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Un-ti.-Bakı : [s. n.] , 2007.- 86, [1] s.

 

Pənahov Tahir Musa oğlu. Dəqiq ərintilərin fiziki metalşünaslığı [Mətn]: Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /T.M.Pənahov, G.Ə.Quliyeva, N.T.Pənahov; Rəyçi: R.Əliyev, V.Qocayev. B.: AzTU, 2000. 556 s.: cədvəl, ill
 

Pənahov Tahir Musa oğlu. Ümumi fizika kursu. Fizika -1 qısa müharizə kursu : dərs vəsaiti /T. M. Pənahov, V. İ. Əhmədov ; rəyçi E. M. Qocayev [və b.].-Bakı : [Mars-Print] , 2013.-303, [1] s.
 

Pənahov Tariyel Məhəmməd oğlu. Azərbaycanda üzümçülük [Mətn] /T. M. Pənahov, V. S. Səlimov, Ə. M. Zari; elmi red. M. R. Qurbanov, H. M. Şıxlınski; Azərb. Resp. Kənd Təs. Nazirliyi; Aqrar Elm Mərkəzi; Azərb. Elmi-Tədqiqat Üzümçülük və Şərabçılıq İn-tu.- B.: Müəllim, 2010. -223 s.

 

Pənahov Tariyel Məhəmməd oğlu. Azərbaycanın aborigen və introduksiya olunmuş üzüm sortları [Mətn] /tərt. ed. T. M. Pənahov, V. S. Səlimov; elmi red. M. R. Qurbanov, H. M. Şıxlinski; Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Aqrar Elm Mərkəzi.- B.: "MBM-R", 2008. -255 s.

 

Pənahov Tariyel Məhəmməd oğlu. Üzüm bağlarında aqrotexniki tədbirlərin təqvim üzrə yerinə yetirilməsinə dair tövsiyələr [Mətn] : fermer və digər fərdi üzümçülük təsərrüfatları üçün /T. M. Pənahov, A. S. Şükürov, G. H. Əliyeva (tərt.) ; Azərb. Resp. Kənd Təs. Nazirliyi ; Azərb. Elmi-Tədqiqat Üzümçülük və Şərabçılıq İn-tu. B.: Müəllim, 2009. 23, [1] s.: şək

 

Amaliya Pənahova [İzomaterial] /Azərbaycan Teatr Cəmiyyəti.- Bakı: Elm, 1974.- [1] qat. v., portr., fotoşək.; 19 sm.

 

Pərviz. Öləngi: [Roman. Novella. Esselər. Hekayə və şerlər] /Pərviz; Red.: Q.Zahidov; Ön söz: R.Tağı. B.: Azadlıq, 2000. 236 səh

 

Pikte Jan. Beynəlxalq humanitar hüququn inkişafı və prinsipləri [Mətn]: 1982-ci ilin iyulunda Beynəlxalq İnsan hüquqları İnstitutu tərəfindən təşkil edilən informasiya sessiyası çərçivəsində Strasburq universitetində oxunmuş kurs /Jan Pikte; İngilis mətni ilə tutuşdurmaqla rus dilindən tərcümə edən: H. M. Zərbəliyev; Elmi məs.: A. Ə. Rəcəbli; Elmi red.: Ə. Z. Abdullayev; Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi. B.: Siyasət, 1999. 129 s

 

Pilavoğlu Mehmet Kamal. Müsəlman qızın din kitabı Mehmet Kamal Pilavoğlu; Azərbaycan türkcəsində nəşrə hazırlayan: Vüsalə Rauf qızı.- B.: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası NPB, 2002.- 144 səh.

 

Pilavoğlu Mehmet Kamal. Vəhhabilərin yanlış yolları: Dünya dinləri və missionerlik; Təsəvvüf və əxlaq İkinci kitab /Mehmet Kamal Pilavoğlu.- B.: 2003.- 144 s.

 

Pinter Harold. Absurd pyeslər [Mətn]: Viktoriya stansiyası; Monoloq; İldönümü; Alyaska kimi; Yeni dünya düzəni; Ziyafət; Ay işığı /Harold Pinter; İngilis dil. tərc. və ön söz: X.Məmmədova; Red.: Z.Ağayev.- Bakı: Ünsiyyət, 2007.- 152 s.

 

Piriyev Abbas Musa oğlu. Siyasi strategiya və milli təhlükəsizlik [Mətn] /A. Piriyev; Red.: F. Vahidov; Rəyçilər: H. İmanov, N. Cəfərov, Y. Mahmudov, R. Məmmədov; Bakı Dövlət Universiteti. - B.: BDU, 2005.-545 s.

 

Piriyev Abbas Musa oğlu. Sosiologiya və politologiya fənnindən mühazirə mətnləri [Mətn]: dərs vəsaiti /A. M. Piriyev, X. B. Əfəndiyeva; red. Ə.C.Əhmədov; rəyçilər. N.Mikayılov, F.Vahidov.- B.: "Təhsil" NPM, 2009.- 350, [1] s.

 

 Piriyev Əzim. Azərbaycan Respublikasının hüquq-mühafizə orqanları [Mətn]: dərslik: ali məktəblərin hüquq fakültələri üçün: (Yeni redaksiyada) /Ə.Piriyev; red. M.C.Qarayeva.- Bakı: Çıraq, 2005.- 608 s.

 

 Piriyev Mustafa. Xərçəng üzərində qələbə [Mətn] /M.Piriyev, Q.Piriyev; Naşir. Q.İsabəyli; Azərbaycan RespublikasınınTəhsil Problemləri İnstitutu. I hissə.- B.: Şirvannəşr, 2007.- 116 s. cədv
 

Piriyev Rizvan Xanəmi oğlu. Geodeziyanın əsasları və topoqrafiya [Mətn]: Dərslik /R.X. Piriyev; İxt. red. R.Ə. Babayev, R.B. Bayramov.- B.: Bakı Universiteti, 1994.- 392 s. 

 

Piriyev Rizvan Xanəmi oğlu. Kartoqrafiya universitet tələbələri üçün dərslik /R.Piriyev; [elmi red. Ş.Əliyev].- Bakı: Azərtədrisnəşr, 1964.- 241, [3] s. , şək., cədv.
 

Piriyev Vaqif Ziyəddin oğlu. Azərbaycan XIII-XIV əsrlərdə [Mətn]: [Monoqrafiya] /V.Z.Piriyev; Red. Ş.F.Fərzəliyev; AMEA, Tarix İnstitutu.- Bakı: Nurlan, 2003.- 458 s.

 

Piriyev Vaqif Ziyəddin oğlu. Azərbaycanın tarixi-siyasi coğrafiyası [Mətn]: ali məktəblərin tarix fakültələri və tarix üzrə yenidənhazırlama kursları üçün dərs vəsaiti /V.Piriyev; elmi red. N..Vəlixanlı.- Bı: Müəllim, 2006.- 150 s.

 

Piriyev Vaqif Ziyəddin oğlu. Buduq və Buduqlular [Mətn] /V.Piriyev; Elmi red. A.Səlimzadə, Z.Qafarov; Ön söz. Ş.Fazil.- Bı: Sabah; 1994.- 138 s.

 

Piriyev Yaqub Maksim oğlu. Avtomobil yolları [Mətn]: ali texniki məktəblər üçün dərslik /Y.M.Piriyev; elmi red. R.M.Əliyev, A.Q.Binnətov; rəyçilər. F.M.Cəfərov, N.M.Qaraisayev.- Bakı: Azərbaycan, 1999.- 556, [3] s. , şək., cədv. ; 21 sm.

 

Piriyev Yaqub Maksim oğlu. Avtomobil yollarının nəqliyyat-istismar göstəricilərinin yüksəldilməsi [Mətn]: ali texniki məktəblər üçün dərs vəsaiti /Y.M.Piriyev, Ş.H.Həsənov, N.M.Qaraisayev ; elmi red. R. M. Əliyev.- B.: Azərbaycan, 2000.-238, [2] s.: cədv., şək., 22 sm.

 

Piriyev Yaqub Maksim oğlu. Avtomobil yollarının nəqliyyat-istismar göstəricilərinin yüksəldilməsi [Mətn]: ali texniki məktəblər üçün dərs vəsaiti /Y.M.Piriyev, Ş.H.Həsənov, N.M.Qaraisayev; elmi red. S.K.Gözəlov; rəy verənlər. F.M.Cəfərov, X.İ.Kazımov.- Bakı: Təhsil, 2009.- 359, [1] s.

 

Piriyeva Sevil Allahverdi qızı. Ahıska türkləri Azərbaycanda.-Bakı: Elm , 2005. -264 s.

 

Piriyeva Sevil Allahverdi qızı. Türkdünyası və AtayurdumAhıska [Mətn] /S.Piriyeva, A.Piriyev; elmired. A.A.Hacılı; önsözünmüəl. Q.Cavadov; naşir. R.Çulaqov; üzqabığınınvə kitabınsəhifə tərtibatçısı. A.Rəhmanoğlu; fotoşək. müəl. S.Piriyeva, Ç.Səmədzadə, Y.Rusyayeva.- Bakı: Tuna, 2003.- 298 s.

 

Piriyeva Ülkər Söhbət qızı. Fikir qayıqları [Mətn] : [şeirlər] /Ü. S. Piriyeva ; red. E. B. İsgəndərzadə ; məsləhətçi V. Əziz. Bakı: Vektor, 2017.- 113, [3] s.: portr., 17 sm.

 

Pirsultanlı Sədnik Paşa. Azərbaycan ağız ədəbiyyatında bayatılar /S. P. Pirsultanlı ; red. S. Paşayeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Gəncə Dövlət Un-ti.-Gəncə : [s. n.] , 2012. - 376, [1] s.

Pirsultanlı Sədnik Paşa. Azərbaycan ağız ədəbiyyatında nağıllar /S. P. Pirsultanlı (toplayanı, tərt. ed. və ön sözün müəl.) ; red. S. Paşayeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Gəncə Dövlət Un-ti.-Gəncə : [s. n.] , 2012.-143, [1] s.

Pirsultanlı Sədnik Paşa. Azərbaycan ağız ədəbiyyatında təmsillər /S. P. Pirsultanlı (toplayanı, tərt. ed. və ön sözün müəl.) ; red. S. Paşayeva.-Bakı : [s. n.] , 2012.- 95, [1] s.

Pirsultanlı Sədnik Paşa. Azərbaycan aşıq poeziyasında və yazılı poeziyada təcnisin inkişaf tarixi /S. P. Pirsultanlı ; elmi red. E. Məmmədli ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Gəncə Dövlət Un-ti.-Gəncə : GDU , 2010.- 155, [1] s.

Pirsultanlı Sədnik Paşa. Azərbaycan folklorunda gülüş /S. P. Pirsultanlı ; red. B. Abdulla ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Gəncə Dövlət Un-ti.-Gəncə : GDU , 2010.- 127, [1] s.

Pirsultanlı Sədnik Paşa. Azərbaycan türklərinin xalq əfsanələri /S. P. Pirsultanlı (toplayanı və tərt. ed.) ; elmi red. S. Rzasoy.-Bakı : Azərnəşr , 2009.- 442, [1] s.

Pirsultanlı Sədnik Paşa. Azərbaycan türklərinin xalq rəvayətləri /S. P. Pirsultanlı ; toplayanı və tərt. ed. S. P. Pirsultanlı ; red. S. Əjdərzadə ; AMEA, Folklor İn-tu.- Bakı , 2011.- 631, [1] s.

Pirsultanlı Sədnik Paşa. Eldən-obadan eşitdiklərim [Mətn] /Toplayanı və tərtib edəni: S. Paşayev (Pirsultanlı); Red. S. İbrahimli.-Bakı : Agah , 2006.- 138 s.

 

 Pirsultanlı Sədnik Paşa. Heca vəzninin bayatı və qoşma möcüzələri: (Dərs vəsaiti) /Sədnik Paşa Pirsultanlı; lmi red.: Sabir Əliyev, Red.: Ramiz Təmkin.-Bı, 2003.- 80 səh.

 

 Pirsultanlı Sədnik Paşa. Heca vəznli şer və mənzum ata sözləri Sədnik Paşa Pirsultanlı; Rəyçi: B.Abdulla; Elmi red.: M.Qasımlı; Red.: A.Murovdağlı.- Gəncə: Əsgəroğlu, 2001.-103 səh. 1 portr., şək. 20 sm.


Pirsultanlı Sədnik Paşa. Xoş xatirələrim və ipək duyğularım /S. P. Pirsultanlı ; red. S. Paşayeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Gəncə Dövlət Un-ti.-Gəncə : GDU , 2012.- 43, [1] s.
 

Pirsultanlı Sədnik Paşa. Lilpar bulaq şeirlər /S. P. Pirsultanlı ; red. Ş. Albalıyev.- Gəncə : Pirsultan , 2010.- 157, [1] s. Ar2010/2504

 

Pirsultanlı Sədnik Paşa. (Paşayev Sədnik Xəlil oğlu) Mir Cəfər Bağırov yaddaşlarda [Mətn] /S.P.Pirsultanlı; Red. A.Murovdağlı; Rəyçi. S.İbrahimli.- B.: Agah, 2008.- 80 s. portr


Pirsultanlı Sədnik Paşa. "Novruz-Qəndab" və digər məhəbbət dastanlarının müqayisəli tədqiqi [monoqrafiya] /S. P. Pirsultanlı ; elmi red. İ. Sadıq ; AMEA, Folklor İn-tu.- Bakı : Azərnəşr , 2009.- 111, [1] s.

 

Pirsultanlı Sədnik Paşa. (Paşayev Sədnik Xəlil oğlu) Ozan-aşıq sənətinin nəzəri məsələləri [Mətn]: [saz havaları] S. P. Pirsultanlı ; elmi red. S. Əliyev B.: Ozan, 2002.- 208, [1] s.


Pirsultanlı Sədnik Paşa. Ozan-aşıq yaradıcılığına dair araşdırmalar 2 cilddə /S. P. Pirsultanlı ; elmi red. S. Əliyev Hissə 1.-[Gəncə] : Pirsultan , 2002.- 183, [1] s.


Pirsultanlı Sədnik Paşa. Ozan-aşıq yaradıcılığına dair araşdırmalar 2 cilddə /S. P. Pirsultanlı ; elmi red. S. Əliyev Cild 2.-[Gəncə] : Pirsultan , 2002.- 224 s.


Pirsultanlı Sədnik Paşa. Pirsultan pinarı [Mətn]: Şeirlər /Sədnik Paşa Pirsultanlı; Red. S.İbrahimli.-Gəncə : Pirsultan , 2007.- 690 s.


Pirsultanlı Sədnik Paşa. Poeziyamızda Sarı Aşığın bayatı zirvəsi [monoqrafiya] /S. P. Pirsultanlı ; elmi red. N. Cəfərov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Gəncə Dövlət Un-ti.-Bakı : Azərnəşr , 2011.- 155, [1] s.
 

Pirsultanlı Sədnik Paşa. Publisistika və folklor [Mətn] /Sədnik Paşa Pirsultanlı; Elmi red. Ə.Mirzəyev; Red. S.Paşayeva.- Gəncə : Pirsultan , 2007.- 326 s.


Pirsultanlı Sədnik Paşa. Tikmədaşlı Xəstə Qasımın ədəbi irsinin tədqiqi [monoqrafiya] /S. P. Pirsultanlı ; elmi red. A. Səmədov ; AMEA, Folklor İn-tu.-Bakı : Azərnəşr , 2011.- 255, [1] s.
 

 Pirsultanlı Sədnik Paşa. Yıldızdağdan əsən külək [Mətn] /Sədnik Paşa Pirsultanlı; Red. P. Loğmanzadə.-Gəncə: Agah, 2006. -96 s.

 

Pirsultanlı Sədnik Paşa. Yuxular olmasaydı [Mətn]: [şeirlər] S.P.Pirsultanlı; red. R.Təmkin.- Gəncə: Pirsultan, 2002.- 59, [1] s.

 

Piskunov Nikolay Semenoviç. Diferensial və inteqral hesabı ali texniki məktəblər üçün dərslik /N.S.Piskunov; tərc. ed. R.Sultanov; red. A.Babayev I cild.- Bakı: Maarif, 1965.- 580 s.


Piskunov Nikolay Semenoviç. Diferensial və inteqral hesabı [Mətn]: ali texniki məktəblər üçün dərslik /N.S.Piskunov; tərc. ed. R.Sultanov; elmi red. A.Babayev.- Bakı: Maarif, 1966.- 312 s.

 

Pişəvəri Seyid Cəfər. (Cavadzadə; Xalxali.) Xatirələr (1941-1945): 21 Azər hərəkatının 60 illiyinə həsr olunur /S.C.Pişəvəri; Tərtib edən: Y.Kənani (Nəminli); Azərbaycan Demokrat Firqəsinin nəşri.- B.: 2005,394 səh.: 1 port
 

Pişvayi Mehdi. İmam Riza (ə), İmam Məhdi (ə.c.) və Həzrət Məsumə (ə) haqqında qısa məlumat [Mətn] /M. Pişvari; tərc. ed. Z.Hüseynzadə.- [yersiz]: [Cəmkəran], 2005.- 96 s.

 

Plastik kütlə və rezin qarışıqlarının emalı üçün avadanlıq və qurğular [Mətn]: (Bölmə: qarışdırıcı maşınlar): Metodikgöstəriş /Tərtibed.: A.C.İbrahimov, L.R.Məmmədova; Red.: Y.M.Bilalov; Rəyçilər: F.V.Məmmədov, N.T.Qəhrəmanov; Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası.- Bakı: ADNA, 1996.- 40 s.

 

Plastiki və termiki emaldan laboratoriya işləri [Mətn] /Azərbaycan Respublikası XalqTəhsili Nazirliyi, C.İldırım adına Azərbaycan Politexnik İnstitutu; tərt. ed. R.H.Əliyev; elmi red. X.İ.İmanov; rəyverənlər.F.M. Mustafazadə, N.H. Hüseynov.- Bakı: AzPİ, 1990.- 92 s.
 

Platon. Dövlət [Mətn] /Çevirəni, qeydlər və şərhlərin müəll., ön söz.: A.Tağıyev; Elmi məsləhətçi: H.İmanov; Elmi red.: Q. Əliyev; Azərbaycan EA Bəhmənyar adına Fəlsəfə və Hüquq İnstitutu, M.Ə.Rəsulzadə adına Bakı Dövlət Universiteti Fəlsəfə Kafedrası.- B.: Təbib, 1999.- 358 s.

 

Plener [Mətn]: [Dərs vəsaiti] /Tərtib edənlər. F.İ.Zeynalov, A.Ə.Həşimov; Elmi red. C.Həsənzadə; Rəyçilər. A.İbrahimov, Ç.Rüstəmov; Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.- B,: Adiloğlu, 2008.96 s. ill

 

Pleşkov Dmitriy İvanoviç. Buldozerlər, skreperlər, qreyderlər [Mətn]: texniki peşə məktəbləri üçün dərslik /D.İ.Pleşkov, M.İ.Xeyfets, A.A.Yarkin; tərc.ed. S.M.Miriyev.- Bakı: Maarif, 1990.- 293, [3] s.

 

Plutarx. Siseron [Mətn] red. F.Naci; tərc. ed. Ş.Əbusəttar, Z.Əbusəttar, M.Məmmədova; ön söz. N.Cəfərov; tərtibatçı İ. Nəcəfov; rəssam F. Ələkbərov.- B.: Adiloğlu, 2006.- 248 s.

 

Po Alan Edqar. Morq küçəsində qətl [Elektron resurs]:hekayə Allan Edqar Po.- B.: [s.n.] [s.a.][21] s.

 

Poetik tərcümələr [Mətn] /red., ön sözün və "Poetik tərcümələr" məqaləsinin müəl. H. İsaxanlı.Toplu 1B.: Xəzər Universiteti Nəşriyyatı, 2008.389, [21] s
 

Poeziya dünyasının dahisi: metodik vəsait /tərt. ed. M.Məmmədov; ixtis. red. və bur. məs. K.Tahirov; red. G.Səfərəliyeva; M.F.Axundzadə adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2012.- 64 s.

 

Poçt və teleqraf Nazirliyinin təşkil edilməsinin 86 illik yubileyinə həsr olunmuş "Azərbaycanda poçt rabitəsi və elmi-texniki tərəqqi" Respublika elmi-texniki Konfrans Poçt və teleqraf Nazirliyinin təşkil edilməsinin 86 illik yubileyinə həsr olunmuş "Azərbaycanda poçt rabitəsi və elmi-texniki tərəqqi" Respublika Elmi-Texniki Konfransı : Proqram və materiallar /Elmi red.: T.M.Mansurov; S.M. Yusifov adina RER ETS "Azərpoçt" Dövlət Müəssisəsi Oktyabr 2004.- Bakı: Elm, 2004.- 142 s.
 

Pokrovski Vadim Alikseyeviç. Gigiyena dərslik /V.A.Pokrovski; tərc. ed. A.Tahirova; red. M.Kərimov.- Bakı: Maarif, 1965.- 391, [1] s.
 

Polad Əli. Həzrəti Əli [Mətn] /Əli Polad; Red.: V.Məmmədəliyev; N.Cəfərov; Rəssam: V.İbrahimqızı.-Bakı: Nurlan, 2004.- 256 s.

 

Polad - Gürcüstanın dostu [Mətn] /[tərt. L. Əliyeva ; red. V. Asatiani ; tərc. ed. L. Çavqalova ; "Mədəniyyətlər Dialoqu - XXI" Assosiasiyası, Gürcüstan - Azərb. Mədəni Əlaqələr Cəmiyyəti, M. F. Axundov ad. Azərb. Mədəniyyəti Muzeyi]. Tbilisi: İntellekti, 2015. 133, [2] s. portr., fotoşək

 

Poladgüc Bünyad. (Xasməmmədov Bünyad Davud oğlu.) İngilis dili [Mətn]: [dil öyrənməyə başlayanlar üçün dərslik] /Bünyad Poladgüc; Naşir: Qəşəm İsabəyli; Rəyçi: Qılıncxan Bayramov.- B,: Şirvannəşr, 1998.- 178 s.: cədvəl, 20 sm.

 

Poladova Maral Bahadur qızı. Ömrün izləri /M.Poladova; Red.: M.Axundova B.: Əbilov, Zeynalov və oğulları, 2004.- 212 s.

 

Polimerlər fizikası üzrə praktikum [Mətn] / Tərt. F.A.Əhmədov; Elmi red. A.U.Mahmudov; Rəyçi. E.Ə.Məsimov; Bakı Dövlət Universiteti.- B.: Bakı Universiteti; 1993.- 52 s. ;22 sm.

 

Polis haqqında sənədlər toplusu: 15 noyabr 2005-ci ilə qədər olan əlavə və dəyişikliklərlə /Nəşrə məsul: Şahbaz, Xuduoğlu.- Bakı: Qanun, 2005.- 156 s.

 

Polis haqqında sənədlər toplusu [Mətn]: [25 oktyabr 2006-cı ilə qədər olan əlavə və dəyişikliklərlə] /Nəşrə məsul. Ş.Xuduoğlu.- Bakı: Qanun, 2006.- 576 s., cədv.; 20 sm.

 

Politologiya [Mətn]: dərslik /F.Q.Vahidov, Ə.M.Abdiyeva, V.M.Cəfərova, P.Ə.İmanov; red. M.Ə.Teymurlu; rəyçi. H.R.İmanov, M.Ə.Əfəndiyev.- B.: Təknur, 2005.- 268 s.

 

Politologiya izahlı lüğət /baş red. və ön söz. R. Mehdiyev; elmi red. S. Qəndilov; müəl. kol. R. Mehdiyev [və b. ]; Azərb. Resp. Prezidenti Yanında Dövlət İdarəçilik Akad. - Bakı: Şərq-Qərb, 2007. - 352 s.

 

Politologiya. Ensiklopedik lüğət [Mətn] /Z.Abıyeva [və b.]; baş red. İ.Vəliyev; red. T.Quliyev; AMEA, Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İn-tu.- B.:Günəş, 2008.

 

Politologiya" kursunun proqramı [Mətn]: Ali məktəblər üçün /Tərt.ed. Q.İ.Hüseynov, T.M.Əliyev, S.T.Həsənov; Red. Ə.C.Əhmədov; Respublika Tədris-Metodika Kabineti; Azərbaycan Texniki Universiteti.- Bakı: AzTU, 1991.- 37 s.

 

Politologiyanın gender aspektləri Müəll.-tərt.: M.M.Əliyeva, F.Ş.Orduxanova; Elmi red.: E.Ş.Hüseynova; QərbUniversiteti, Gender AraşdırmalarıMərkəzi.- B.: 2003.- 193 səh.
 

Politologiyanın gender aspektləri kursu üzrə tədris proqramı: Ali məktəblərin müəllim və tələbələri üçün /Qərb Universiteti, GenderTədqiqatları Mərkəzi; Müəllif - tərt.: F.Ş.Orduxanova; Elmired.: Q.S.Bağırov; Rəyçilər: A.B.Axundov, M.M.Əliyeva.- Bakı: 2001.- 22 s.

 

Pomidor xammalı və emalı məhsullarının əsas keyfiyyət göstəricilərinin elmi əsaslarla təyin olunmasına aid metodik vəsait [Mətn] /Azərb. Resp. Kənd Təs. Nazirliyi, Aqrar Elm və İnformasiya Məlumat Mərkəzi, Tərəvəzçilik Elmi-Tədqiqat İn-tu ; [tərt.: S. P. Həsənov, Ə. Q. Eyvazov] ; elmi red. Ə. Q. Eyvazov. Bakı: [s. n.], 2015.- 42 s.: şək., cədv., 20 sm.
 

Pompeyev Yuri Aleksandroviç. Qarabağ qan içində.-Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası , 1996.

 

Popov Kirill Nikolaeviç. Bənnalar və konstruksiya quraşdıranlar üçün materialşünaslıq [Mətn]: texniki peşə məktəbləri üçün dərs vəsaiti K.N.Popov; tərcümə ed. N.Ağabəyov.- B.: Maarif, 1989.- 197, [2] s. cədv., şək. 20 sm.

 

Pot Con Dyon. Məhəmməd və Quran [Mətn] /C. D. Pot; red. və ön sözün müəl. M. Nağısoylu; tərc. M. Y. Yusifli. Bakı: [s.n.], 2009.- 149, [3] s.: 21 sm.

 

Putilova İya Nikolayevna. Kolloidal kimyadan praktiki məşğələlər dərs vəsaiti /İ.N.Putilova; [tərc. ed. S.Ələkbərova; elmi red. A.Misgərli].- Bakı: Azərtədrisnəşr, 1964.- 325, [3] s.
 

 Prezident İlham Əliyev və mədəniyyət 2003-2008 [Mətn]: İki cilddə(I cild). Qəbullar,nitqlər, cıxışlar, görüş və mərasimlər, səfərlər, müşahidələr /Azərb.Resp.Məd. və Turizm Naz.; lay.rəh.və baş məsl.Ə.Qarayev; burax.məsul. T.Mehdiyev, S.Məmmədəliyeva, Ə.Vəliyev; tərt.ed..L.Məmmədova, M.Əhmədov; elmi məsləhətçilər.T.Əhmədov, Ə.Eyvazov I cild.- B., "İDEAL-PRİNT", 2008.- 506 s.

 

 Prezident İlham Əliyev və mədəniyyət 2003-2008 [Mətn]: İki cilddə(II cild). Qəbullar,nitqlər, cıxışlar, görüş və mərasimlər, səfərlər, müşahidələr /Azərb.Resp.Məd. və Turizm Naz.; lay.rəh.və baş məsl.Ə.Qarayev; burax.məsul. T.Mehdiyev, S.Məmmədəliyeva, Ə.Vəliyev; tərt.ed..L.Məmmədova, M.Əhmədov; elmi məsləhətçilər.T.Əhmədov, Ə.Eyvazov I cild.- B., "İDEAL-PRİNT", 2008.- 568 s.

 

 Prezident İlham Əliyev və mədəniyyət 2008-2013 [Elektron resurs]: 2 cilddə lay. rəh. və baş məsl. Ə.Qarayev; [Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Azərb. Resp. Prezidentinin İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanası, Azərb. Dövlət Teleqraf Agentliyi; tərt. L.Məmmədova, M.Əhmədov, Ə.Eyvazov] Cild 1 Qəbullar, nitqlər, çıxışlar, görüş və mərasimlər, səfərlər, müsahibələr.- B.: Şərq-Qərb, 2013.- 952 s.

 

 Prezident İlham Əliyev və mədəniyyət 2008-2013. Qəbullar, nitqlər, çıxışlar, görüş və mərasimlər, səfərlər, müsahibələr /lay. rəh. və baş məsl. Ə.Qarayev; [Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Azərb. Resp. Prezidentinin İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanası, Azərb. Dövlət Teleqraf Agentliyi; tərt. L.Məmmədova, M.Əhmədov, Ə.Eyvazov] Cild 1.- Bakı: [Şərq-Qərb], 213.- 951, [1] s., [16] v. fotoşək.,

 

 Prezident İlham Əliyev və mədəniyyət 2008-2013 [Mətn] /[Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Azərb. Resp. Prezidentinin İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanası, Azərb. Dövlət Teleqraf Agentliyi ; tərt. L. Məmmədova, M. Əhmədov, Ə. Eyvazov ; lay. rəh. və baş məsl. Ə. Qarayev] Cild 2 .- Bakı: [Şərq-Qərb], 2013.- 623, [1] s., [32] v. fotoşək., portr.: portr., 25 sm.

 

 Prezident imzası-Prezident qayğısı [Mətn]: [qanunvericilik aktları toplusu. 1998-ci il yanvarın 1-dək olan dəyişiklik və əlavələrlə] /Tərtibçi və ön sözün müəllifi: A.Məmmədov.- Bakı: Azərnəşr, 1998.- 492 s.
 

Prişvin Mixail Mixayloviç. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /M.M.Prişvin; rus dilindən tərc. ed. Z.Sarıtorpaq.- B.: Şərq-Qərb, 2007.- 159 s.

 

Privalov İvan İvanoviç. Analitik həndəsə [Mətn]: ali texniki məktəblər üçün dərslik İ.İ.Privalov; red. M.Cavadov.- B.: Azərtədrisnəşr, 1964.- 290 s.

 

Professor A.Ə.Verdizadənin 95 illik yubileyinə həsr olunmuş "Üzvi reagentlər analitik kimyada" respublika konfransının materialları [Mətn] /çapa məsul V.H.Əliyev, N.A.Verdizadə, Ə.Z.Zalov; AMEA Azərb. Respub. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Pedaqoji Un-t. "Üzvi reagentlər analitik kimyada" Respublika Konfransı ( 2009; Bakı).- B.: [CBS], 2009.- 215, [1] s.: portr., cədv., şək., 29 sm.

 

Professor Vidadi Xəlilov [Mətn] : biblioqrafik göstərici /tərtibçi: H. Musayev, V. Xəlilov. B.: Nərgiz, 1999. 136 s.: portr., ill

 

Prokurorun stolüstü kitabı: Normativ-hüquqi aktlar toplusu /Buraxılışa məsul: E.M.Əfəndiyev.- B.: Hüquq ədəbiyyatı, 2000.- 1044 səh.: cədvəl

 

Proqram. Respublika (ümumittifaq çərçivəsində) xalq yaradıcılığı festifalı [Mətn]: folklor sənətinə baxış qaliblərinin iştirakı ilə.- B.: [s.n.], 1989.- 11 s.  

 

Proqram [Mətn] Məktəbəqədər tərbiyə müəssisələri tərbiyəçilərinin özünütəhsil proqramı /Azərbaycan SSR Maarif Nazirliyi, Azərbaycan Mərkəzi Müəllimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu; [tərt. ed. X.Səlimova; red. Ə.Məmmədov]Bakı: [s.n.], 1977.- 31, [1] s. ; 20 sm.

 

Prospekt sorğu kitabçası [Mətn] /Azərbaycan SSR Xalq Təhsili Nazirliyi. Ç. İldırım adına Azərbaycan Politexnik İnstitutu.-Bakı: [s.n.], 1989.-38, [1] s.

 

Protopopov A.S. Beynəlxalq münasibətlər və Rusiyanın xarici siyasət tarixi 1648-2005 [Mətn]: ali məktəb tələbələri üçün dərslik /A. S. Protopopov (red.), V.M.Kozmenko, N.S.Yelmanova; rəyçi A.N.Qlinkin, A.A.Belousov; tərc. A.M.Əliyeva.- B.: Qanun, 2009.- 443, [1] s.

 

Proyektiv müstəvidə və proyektiv düz xətt üzərində məsələlər həllinə aid metodik göstəriş [Mətn] /Azərbaycan SSR Xalq Təhsili Nazirliyi, Ali Təhsil üzrə Tədris-Metodika Kabineti. S.M. Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti; tərt. ed. S.S.Qasımov, A.S.Səfərov; elmi red.A.A.Səlimov; rəyçilər. N.T.Abbasov, B.H.Salayeva.- B.: Azərbaycan Universiteti, 1989.- 50[1] s.

 

 Prozorovski Valentin Borisoviç. Dərmanlar haqqında söhbətlər [Mətn] /V.B.Prozorovski; tərc. ed. T.Məmmədov.- B.: Azərnəşr, 1989.- 135 s.

 

Pryanişnikov Nikolay Dmitrieviç. Üzvi kimyadan təcrübə məşğələləri [dərs vəsaiti] /N.D.Pryanişnikov; [tərc. ed. Ş.Əhmədov; red. Q.Abdullayev].- Bakı: Azərtədrisnəşr, 1961.- 233, [3] s.

 

 Psixi və davranış pozuntularının beynəlxalq təsnifatı (10-cu baxış) [Mətn]: XBT-10/ICD-10 /Tərc. və tərtib ed.: N.V.İsmayılov; Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı.- Bakı: [Təbib], 1996.- 52 s. ; 20 sm.

 

Psixiatriya üzrə əsas normativ-hüquqi sənədlər toplusunun nümunəvi variantları [Mətn]: metodik və tədris vəsaiti /N.A.Əliyev, Z.N.Əliyev; rəyçilər. N.V.İsmayılov, T.Ə.Qafarov; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Bakı Baş Səhiyyə İdarəsinin Ruhi-Əsəb Xəstəlikləri Dispanseri; Azərb. Döv. Tibb Un-tinin Psixiatriya kafedrası Əliyev, N.A.psixiator.- B.: [s.n.], 2009.- 114, [1] s.: cədv., 21 sm.

 

Psixologiya [Mətn]: pedaqoji institutuların tələbələri üçün tədris vəsaiti /Ə. Zəkuzadə, Ş. Ağayev, A.Abdullayev, M.Mustafayeva; red. Ə.Bayramov; AzSSR Nazirlər Sovetinin Ali və Orta İxtisas Təhsili Komitəsi, V.İ.Lenin ad. Azərb. Döv. Pedaqoji İn-tu I hissə.- B.: V.İ.Lenin ad. APİ, 1960.- 208 s.

 

Psixologiya elminin müasir problemləri [Mətn] : 060209-Pedaqoji psixologiya, 060118-Təhsildə sosial-psixoloji xidmət : pedaqoji universitet və institutlarda magistr hazırlığı üçün proqram /Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Pedaqoji Un-ti ; tərt. ed. E. M. Quliyev ; red. N. T. Rzayeva. Bakı: [s. n.], 2015.- 21 s.: cədv., 20 sm.

 

Psixologiyada gender aspektləri kursu üzrə tədris proqramı: Ali məktəb müəllim və tələbələri üçün Qərb Universiteti, Gender Tədqiqatları Mərkəzi; Müəllif - tərt.: N.D.Abbaszadə; Elmi red.: Ə.Ə.Əlizadə; Rəyçilər: A.V.Həsənov, S.S.Şabanov.- B.: 2001.- 16 səh. 20 sm.

 

 Psixologiyadan praktiki məşğələnin aparılmasına aid metodik göstəriş [Mətn]: qiyabi təhsil alan tələbələr üçün /AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, H.Zərdabi ad. Kirovabad Döv. Pedaqoji İn-tu; tərt. ed. Ə.Qədirov, N.Şükürova.-Kirovabad: [s.n.], 1976. - 25, [3] s.

 

 Pul dövriyyəsini sabitləşdirmək tədbirləri haqqında [Mətn]: Azərbaycan Milli Bankının məktubları /Red. heyəti: F.Əbdüləzimli, T.Kuzmina, K.Şükürov.- B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1996.- 5 s.

 

 Pur Atəş Təği. Bayatılar [Mətn] Atəş Təği Pur.- Tehran: 2002.- 49 s.

 

 Pur Atəş Təği. Qorxuya salmayın məni [Mətn] : şeirlər Atəş TəğiPur.- Tehran, 2002.- 82 s.

 

 Pur Atəş Təği. Yalqız, yalqız [Mətn]: şeirlər Atəş Təği Pur.- Tehran: 2002.- 64 s.

 

Purpirar Nasir. On iki əsr sükut: İran tarixinin təməli barədə düşüncələr /Nasir Purpirar; Elmi ted.: Vaqif Sultanlı; Çevirən: Güntay Cavanşir.- Bakı: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, 2002.

 

 Puşkin A.S. və Azərbaycan ədəbiyyatı.- B.: 1949.-165 s.
 

 Puşkin Aleksandr Sergeyeviç. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: İki cilddə: [poemalar, dramlar] /A. S. Puşkin; tərt. ed. T. Cəfərov; [tərc. ed. M. Rahim, N. Rəfibəyli, R. Rza, M. Rzaquluzadə, B. Qasımzadə, O. Sarıvəlli] I cild.-B.: Avrasiya-Press, 2006.-280 s.

 

 Puşkin Aleksandr Sergeyeviç. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: İki cilddə: [poemalar, dramlar] /A. S. Puşkin; tərt. ed. T. Cəfərov; [tərc. ed. M. Rahim, N. Rəfibəyli, R. Rza, M. Rzaquluzadə, B. Qasımzadə, O. Sarıvəlli] II cild.-B.: Avrasiya-Press, 2006.-320 s.

 

 Pyeslər məcmuəsi [Notlar]: ali və orta ixtisas musiqi məktəblərinin kamança sinfi üçün dərs vəsaiti: kalvir kamança ilə fortepiano üçün işləyəni Yaqut Şıxseyid; rəyçilər R.Mirişli, Ş.Eyvazova, V.Məmmədəliyev, G.Zeynalov; red. M.Kərimov; Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Milli Konservatoriyası.- B.: Ziya, 2011.- 71, [1] s.

 

 Pyorışkin Aleksandr Vasilyeviç. Fizika [Mətn]: 8-ci sinif ümumtəhsil məktəbləri üçün dərslik A.V.Pyorışkin, N.A.Rodina.- B.: Maarif, 2002.- 190 s.
 

 

 
National Library of Azerbaijan All Rights Reserved