R

Rable Fransua. Qarqantua və pantaqruel [Mətn] /Fransua Rable; tərcümə edəni: Əhməd Cavad; ön sözün müəllifi: Cəlil Nağıyev.- B.: Öndər, 2005. -304 s.

Rabitə tarixindən [Mətn]: (Radiotexnika fakültəsinin tələbələri üçün metodik göstəriş) /Elmi red. L.M.Vəliyev; Rəyçi. K.Ə.Hacıyev, L.İ.Hüseyinova; Tərt. İ.H.Tağıyev; Respublika Tədris-Metodika Mərkəzi; Ç.İldırım adına APİ.- I hissə.- B.: 1991.- 56 s.

Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi. Beynəlxalq elmi-praktik konfrans Ümummilli lider Heydər Əliyevin Azərbaycan Respublikasının rəhbəyliyinə gəlməsinin 36-cı il dönümünə həsr olunmuş beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları [Mətn] /Rabitə və İnformasiya Texnoligiyaları Nazirliyi; "Azərpoçt" Dövlət Müəssisəsi; elmi red. T.M.Mansurov.- B.: Elm, 2005.- 375 s.: ill., fotoşək., cədvəl

Radiotexniki dövrələrin əsasları fənnindən laboratoriya işlərinin simulyasiya proqramının köməyilə aparılması üçün dərs vəsaiti [Mətn] /V. İ. Nəsirov, N. N. Camalov, Ə. R. Rüstəmov, İ. S. Baxşiyev ; red. E. Nəsirov ; Heydər Əliyev ad. Azərb. Ali Hərbi Məktəbi.- Bakı: [n. y.], 2018.- 133, [1] s.: ill., cədv., 20 sm.

  Radiotexniki dövrələrin nəzəri əsasları [Mətn] : dərs vəsaiti /V. İ. Nəsirov [red.] , Ə. R. Rüstəmov, N. N. Camalov, E. V. Nəsirov ; Azərb. Resp. Müdafiə Nazirliyi, H. Əliyev ad. Azərb. Ali Hərbi Məktəbi.- Bakı: [n. y.], 2019.- 349, [1] s.: şək., 20 sm.

Radiojurnalistikanın əsasları kursunun proqramı [Mətn] /AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, S.M.Kirov adına ADU; [tərt. ed. T.Rüstəmov; red. F.Mehdiyev]Bakı: [s.n.], 1971.- 7 s. ; 22 sm.

Radiotexnika və elektronika [Mətn]: ali texniki məktəblər üçün dərs vəsaiti Az SSR, Alivə Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, M.Əzizbəyov ad. Azərb. Neft və Kimya İn-tu; müəllif və red. K.N.Quluzadə C.S.Əsgərov, R.V.Babayev [və b.]; I hissə.- B.: Azərb. NKİ, 1979.- 128, [4] s.

Radioverici qurğular [Mətn]: fənnindən laboratoriya işlərinə dair metodiki göstərişlər /Azərb. SSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, Ç. İldırım ad. Azərb. Politexnik İn-tu; tərt. ed. E.Ə.Əhmədov, Ə.A.Məmmədov; elmi red. İ.R.Məmmədov; rəyçi Ə.B.Əsgərov, B.Ə.Abdullayev.- B.: [Ç.İldırım ad. APİ], 1984.- 57, [3] s.

Radişşev Aleksandr Nikolayeviç. Peterburqdan Moskvaya səyahət [Mətn] /A. N. Nikolayeviç; Tərc. və ön sözün müəl.: H. Şərifov.- B.: Avrasiya Press, 2006.- 184 s.

Rafiqoğlu Rövşən. Lider jurnalist praktik vəsait /R. Rafiqoğlu ; elmi red. M. Şahbazov ; red. R. Məmmədli, Q. Cabbarlı ; dizayn. Lider Dizayn ; Lider TV və Radio-Azərbaycan MMC.-Bakı : Elm , 2013.- 240 s

Axundov M.F. adına Azərbaycan Milli Kitabxanası. Məmməd Rahim-100:Metodik tövsiyələr /Tərtib edəni: S.Mehrəliyeva.- B., 2006.- 22 s.

Rahim Məmməd. Seçilmiş əsərləri.- Şeirlər / M.Rahim; [red. M.İ.İbrahim] I cild.- Bakı: Azərnəşr, 1967.- 406, [2] s. , portr. ; 17 sm.

Məmməd Rahim. Seçilmiş əsərləri [Mətn] İki cilddə /Məmməd Rahim; tərtib edənlər. S. Quliyeva, İ. Əliyeva.- I cild.- B.: Avrasiya Press, 2006.-272 s.

Məmməd Rahim. Seçilmişəsərləri [Mətn] İki cilddə /Məmməd Rahim; tərtib edənlər. S. Quliyeva, İ. Əliyeva.- II cild.- B.: Avrasiya Press, 2006.-368 s.

Ramazanlı Həsənağa Xanhəsən oğlu. Eneolit-orta əsrlərdə Şimali Azərbaycanda Fayans qabları mədəniyyəti [Mətn]: (eradan əvvəl IV min. il yeni eranın XIV əsrinədək) /H.X.Ramazanlı; Elmi red.: Q.Hacıyev, S.Əliyev, Y.Yusifov; Rəyçilər: X.Qasımov, D.İsmayılov.- B.: Nafta-Press, 2006.- 103 səh.: cədvəl, portr., ill., 20 sm.

Ramazanlı Həsənağa Xanhəsən oğlu. Ələsgər Ələkbərov və XX tarixi əsrin 20-30-cu illərində Azərbaycan arxeologiyası problemləri elmi-nəzəri monoqrafiya /H. Ramazanlı ; elmi red. V. H. Əliyev.-Bakı : Elm və təhsil , 2012.- 154, [2] s.

Ramazanlı Həsənağa Xanhəsən oğlu. Qədim Qəbələ şəhəri orta əsrlərdə [Mətn]: monoqrafiya H.X.Ramazanlı; elmired. V.H.Əliyev.- B.: Elm, 2013.- 392, [2] s.

Ramazanlı Həsənağa. Şimali Azərbaycanda fayans istehsalı [Mətn]: e.ə. IV min.-y.e. XIV ə.- B.: Elm, 2010.- 384 s.

Ramazanoğlu Füzuli. (Quliyev Füzuli Ramazan oğlu) Dəyanət F.Ramazanoğlu; Red.: V.Miskinli; Kitabın sponsoru: V.İ.Mürsəlov.- B.: Gənclik, 2001.- 172 səh. portr., fotoşək. 20 sm.

Ramazanov Adil Mirzə oğlu. Ev heyvanlarının anatomiyası [Mətn]: dərslik /A.M.Ramazanov; red. N.Q.Ramazanova.- B.: [Gəncə Poliqrafiya], 2009-2010.- 517, [1] s.: şək., cədv., 20 sm.

Ramazanov Adil Mirzə oğlu. Ev heyvanlarının anatomiyası [Mətn] : dərslik /A. M. Ramazanov ; red. Ə. Zahidov. Gəncə: [Əsgəroğlu], 2014. 688, [2] s. portr., şək., cədv

Ramazanov Arif. Mahmud bin Osman Lamei Çələbi və onun "Münşəat-i məkatib" əsəri [Mətn] : (Bakı nüsxəsi).-Bakı: Elm və təhsil, 2019.-479, [1] s.: 22 sm.

Ramazanov Murad. Həyatdan 5 kadr [Mətn]: [uşaqlıqdan gələcəyə doğru beş fərqli taleh: roman] /M.Ramazanov.- [Bakı]: [Qanun], [2014].- 376 s. portr

Ramazanov Müşfiq Köçəri oğlu. İnformasiya sistemləri menecmenti [Mətn] : dərslik /M. K. Ramazanov ; elmi red. A. Orucəliyev ; Azərb. Resp. Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin H. Əliyev ad. Akademiyası. Bakı: [DTX-nin Heydər Əliyev ad. Akademiyasının nəşriyyatı], 2017.- 186 s.: cədv., şək., 21 sm.

Ramazanov Telman Qurban oğlu. Zəlzələlərin mexanikası, xəbərvericiləri və tektonik dalğalar [Mətn] /T.Q.Ramazanov; Elmi red: A.D.Zamanov, Ə.Q.Novruzov.- Bakı: Bakı Universiteti, 2005.- 407 s.

Ramazanov Yusif Məmməd oğlu. XIX əsr ermənin əsrində Azərbaycan folkloru motivləri [Mətn] /Y.M.Ramazanov; red. İ.Abbasov; AzSSREA, Nizami ad. Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi.- Bakı: Elm, 1985.- 110, [2] s.

Ramazanzadə Malik Heydər oğlu. Fizika kursu [Mətn]: dərs vəsaiti /M.H.Ramazanzadə; elmi red. V.M.Qocayev.- Bakı: Maarif, 1987.- 378, [4] s.

Ramiz Ənvər oğlu Mehdiyev. Biblioqrafiya.-Bakı: AzərTac , 2009. 371, [5] s.

  Ramiz Gülnar. Çağdaş nəsrdə milli tarix konsepti [Mətn] : /G. Ramiz ; elmi red. T. Mustafayev ; Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, N. Gəncəvi ad. Ədəbiyyat İnstitutu.- Bakı: Ecoprint, 2019.- 151, [1] s.: portr., 21 sm.

Rast muğamı [Mətn]: Muğam fənni üzrə metodik vəsait.- B.- 2010. -35 s.

Reardon Betti A. Sülh mədəniyyəti Təhsili - Gender Perspektivindən /Betti A.Reardon; Tərc.: F.Aslanova; Redaksiya qrupu: E.Süleymanova, S.Quliyeva.- Bakı: 2003.- 224 s.

Redaktənin nəzəriyyə və təcrübəsi proqramı /Bakı Dövlət Universiteti, Kitabxanaşünaslıq və nəşriyyat işi kafedrası; Tərt. edəni: İ.Ö.Vəliyev; Red.: B.V.Allahverdiyev.- Bakı: Bakı Universiteti, 2001.- 42 s.

Referendum haqqında: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi Buraxılışa məsul: N.Belova, Ş.Quliyeva Azərbaycan Respublikası Qanunlar.- B.: 2002.- 16 səh.

Regional iqtisadiyyat və təsərrüfat hesabı [Mətn]: Elmi əsərlərin tematik məcmuəsi /Məsul red. T.Ə.Quliyeva; Red. K.A.Şahbazov, M.H.Məmmədov; Azərbaycan Dövlət İqtisad İnstitutu.-B.: 1991.- 188 s.

Regionların İnkişafı İctimai Birliyi. Biz Azərbaycanı sevirik.- B.: Çaşıoğlu, 2008.- 206 s.

Regionların İnkişafı İctimai Birliyi. Biz Azərbaycanı sevirik.- B,: Regionların İnkişafı İctimai Birliyi., 2008.-271 s.

Regionların İnkişafı İctimai Birliyi. Biz Azərbaycanı sevirik.- B,: Çaşıoğlu, 2008.- 284 s.

Regional inkişafın iki ili [Mətn]: Nailiyyətlər və perspektivlər /Azərbaycan Respublikası İqtisadi İnkişaf Nazirliyi.- B.: [İsmayıl NPM] , 2006.- 154 s.

Regionların sosial-iqtisadi inkişaf problemləri [Mətn]: Şəki-Zaqatala regionu timsalında /Elmi məsləhətçi: Ş. H. Hacıyev; Elmi red.: A. A. Nadirov; Rəyçilər: R. H. Məmmədov, S. T. Vəliyev, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti.-B.: İqtisad Universiteti nəşriyyatı , 2006.- 304 s.

Regionların sosial-iqtisadi inkişafı (2009-2013-cü illər) [Mətn]: [statistik məcmuə] Azərb. Resp. Dövlət Statistika Komitəsi; [məc. haz. ümumi rəh. A.Vəliyev; burax. üzrə məsul şəxs N.Quliyeva] Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi.Yanvar – 2014ş- B.: [Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi] 2014.- 509, [3] s.

Regionların sosial-iqtisadi inkişafının tənzimlənməsi kursunun proqramı [Elektron resurs]: ali məktəb tələbələrinin bakalavr təhsili pilləsi üzrə ixtisas qrupları üçün: İİ010400 - iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Təhsil Problemləri üzrə Respublika Elmi-Metodiki Mərkəz; ADİU.- B.: [s.n.] 2008.- 17 s.

Rejissor sənətinin tədrisi. Öyrənmə hədəflərindən, öyrənmə sahələrindən [Mətn]: metodik vəsait /Hazırlayan D.Mehdi; Red. B.Hacıyev.- Bakı: Qanun, 2005.- 52 s.

Rejisorluq və aktyor sənətinin tədrisində musiqinin rolu və əhəmiyyəti haqqında metodiki göstərişlər [Mətn] /AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi Ali Təhsil üzrə Tədris - Metodika Kabineti; M.A.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət İnsənət İnstitutu; tərt.ed. N.Qazıyeva; red. H.Qurbanov; rəy verənlər. B.Kazımov, S.Teymurova.- B.: APİ, 1989.

Reklam bazarı: təhlillər, proqnozlar... [Mətn] /"İntellekt-servis" təqdim edir; Müəlliflər qrupunun rəhbəri: N.Bədəlov; Rəssam: A.Əzizov.- B.: 1998.- 147 s.

Reklam yayımına icazə verilməsi qaydaları: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi /Buraxılışa məsul: İ.Vlasova, Ş.Quliyeva.- Bakı: 2001.- 12 s.

Remark Erix Maria. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /E.M.Remark; alman dilindən tərc. ed. V.Hacıyev, Ç.Qurbanlı; ön söz. müəl. Q.Quliyev; red. M.Qarayev; bədii tərtibat və dizaynın müəl. T.Qorçu.- Bakı: Şərq-Qərb, 2009.- 669, [2] s.

Rentgen quruluş təhlilindən xüsusi praktikum [Mətn]: metodik göstərişlər / Tərtib edən. V.İ. Nəsirov; Elmi red. M.İ. Murquzov; Rəy verən. Y.Q.Əsədov N.Tusi adına Pedaqoji Universitet Bakı ;1992.- 72 s.

Reproduktiv sağlamlığın əsasları [Mətn]: Şagirdlər üçün dərs vəsaiti (Giriş kursu). B.: 1999. 28 s.: ill., cədv

Reproduktiv sağlamlığın əsasları [Mətn]: orta ümumtəhsil məktəblərinin 9-cu sinif şagirdləri üçün tədris tövsiyyəsi /Elmi red.: A.Mehrabov; Red.: E.Qasımov, Ə.Ağayev.- B.: 2003.- 92 s.

Repkova Tatyana. Yeni dönəm: Demokratik cəmiyyətdə peşəkar qəzet buraxmaq yolları: [dərslik] /Tatyana Repkova; Azərbaycan dilinə tərcümə edən: Z.Məmmədli.- Bakı: Qanun, 2006.- 446 s.

Respublika mətbuatı insan hüquqları və demokratik azadlıqlar haqqında [Mətn]: Layihə /Sülh və Demokratiya İnstitutu "İnsan Hüquqlarının Müdafiəsi" Departamentinin Layihəsi; Layihənin koordinatoru: S.Qocamanlı. CildI II.- B.: 1997.- 16 s.

Respublika mətbuatı insan hüquqları və demokratik azadlıqlar haqqında [Mətn]: [Layihə] /Sülh və Demokratiya İnstitutu "İnsan Hüquqlarının Müdafiəsi" Departamentinin Layihəsi; Layihənin koordinatoru: S.Qocamanlı. Cild IV.- B.: 1997.- 16 s.

Respublika mətbuatı insan hüquqları və demokratik azadlıqlar haqqında [Mətn]: [Layihə] /Sülh və Demokratiya İnstitutu "İnsan Hüquqlarının Müdafiəsi" Departamentinin Layihəsi; Layihənin koordinatoru: S.Qocamanlı. Cild VII.- B.: 1997.- 15 s.

Respublika mətbuatı insan hüquqları və demokratik azadlıqlar haqqında [Mətn]: Layihə /Sülh və Demokratiya İnstitutu "İnsan Hüquqlarının Müdafiəsi" Departamentinin Layihəsi; Layihənin koordinatoru: S. Qocamanlı. IX.- B.: 1998.- 16 s.: 20 sm.

Respublika mətbuatı insan hüquqları və demokratik azadlıqlar haqqında [Mətn]: Layihə /Sülh və Demokratiya İnstitutu "İnsan Hüquqlarının Müdafiəsi" Departamentinin Layihəsi; Layihənin koordinatoru: S.Qocamanlı. XI.- B,: 1998.- 15 s.: 20 sm.

Respublika mətbuatı insan hüquqları və demokratik azadlıqlar haqqında [Mətn]: Layihə /Sülh və Demokratiya İnstitutu "İnsan Hüquqlarının Müdafiəsi" Departamentinin Layihəsi; Layihənin koordinatoru: S. Qocamanlı. XII.- B.: 1998.- 15 s.: 20 sm.

Respublika neft sənayesinin problemlərinin həlli yolları [Mətn]: AzNSETLİ-nin elmi əsərlər toplusu /Red. heyəti: M.K.Bağırov və b.; Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti, "Quruda Neft və Qazçıxarma" İstehsalat Birliyi; Azərbaycan Dövlət Neft Sənayesi Elmi-Tədqiqat və Layihə İnstitutu.- Bakı: AzNSETLİ, 1997.- 511 s.

Reşetov D.N. Maşın detalları ali məktəblərin maşınqayırma ixtisaslı tələbələri üçün dərslik /D.N.Reşetov; [tərc. ed. S.Miriyev; M.Məmmədov; red. Ş.Şükürlü]Bakı: Maarif, 1965.- 756 s. , cədvəl, ill. ; 22 sm.

Reyşəhri Məhəmmədi. Əhli-Beyt (ə) Quranda və hədisdə [Mətn] /M.Reyşəhri; tərc. S.H.Musəvi; red. S.Ə.Behbudlu I Cild.-[Bakı]: [Nurlar Nəşriyyat Poliqrafiya Mərkəzi], [2009].- 518, [1] s.

Reyşəhri Məhəmmədi. Əhli-Beyt (ə) Quranda və hədisdə [Mətn] /M.Reyşəhri; tərc. S.H.Musəvi; red. S.Ə.Behbudlu II Cild [Bakı]: [Nurlar Nəşriyyat Poliqrafiya Mərkəzi], [2009].- 351, [1] s.

Reyşəhri Məhəmmədi. Mizanul-hikmət (xülasəsi) [Mətn] : Peyğəmbər (s) və İmamlar (ə)ın mübarək hədisləri /M. Reyşəhri ; ixtisas red. H. A. Mövlayi ; ədəb. red. D. Cəfərli ; tərc. et. A. Mehdiyev ; E. Mahmudov ; E. Quliyev. B:. [Nurlar], 2009.991, [1] s.

Rezident və qeyri-rezidentlərin xarici valyuta hesablarının rejimi [Mətn] /Red. heyəti: Ə.Babayev, T.Kuzmina, K.Şükürov.- Bakı: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1997.- 13 s. ; 21 sm.

Rezident və qeyri-rezidentlərin valyuta əməliyyatları (Qaydalar): Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi Buraxılışa məsul: İnna Vlasova, Şölə Quliyeva.- B.: 2002.- 24 səh.

Rəcəb Malik. Həyat burulğanında [Mətn]: Roman Malik Rəcəb.- B.: Yazıçı, 1999.- 560 səh.

  Rəcəb Malik. Həyat burulğanında... [Mətn] : -Bakı: MM-S, 2016. 771 [] s.

Rəcəbli Əbülfəz Əjdər oğlu. Azərbaycan dilçiliyi [Mətn] /Ə.Ə.Rəcəbli; Elmi red. N.Ə.Rəcəbova.- Bakı: Nurlan, 2007.- 416 s.

Rəcəbli Əbülfəz Əjdər oğlu. Dilçilik tarixi [Mətn]: Ali məktəblərin filologiya fakültələri üçün dərs vəsaiti /Ə.Ə.Rəcəbov; rəyçi.: K.M.Abdullayev; elmi red.: A.M.Qurbanov.- Bakı: Maarif, 1988.- 537, [7] s.

Rəcəbli Əbülfəz Əjdər oğlu. Dilçilik tarixi [Mətn]: Universitetlərin filologiya fakültələri üçün dərs vəsaiti II kitab /Əbülfəz Rəcəbli; Elmi red.: A.M.Qurbanov; Rəyçi: K.M.Abdullayev.- Bakı: Nurlan, 2006.- 616 s.

Rəcəbli Əbülfəz Əjdər oğlu. Dilçilik tarixi [Mətn]: [Universitetlərin filologiya fakültələri üçün dərs vəsaiti] I kitab /Ə. Rəcəbli; Elmi red.: A.M.Qurbanov; Rəyçi: K.M.Abdullayev.- Bakı: Nurlan, 2007.- 528 s.

Rəcəbli Əbülfəz Əjdər oğlu. "Dilçiliyə giriş" kursundan mühazirə mətnləri [Mətn]: [dərslik] /Ə.Ə.Rəcəbli; Elmi red. N.Q.Cəfərov; Rəyçi. M.T.Məmmədov.- B.: Nurlan, 2008.- 208 s.

Rəcəbli Əbülfəz Əjdər oğlu. "Dilçiliyə giriş" kursundan praktikum [Mətn]: Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti Əbülfəz Rəcəbov; Rəyçi: K.N.Vəliyev; Elmi red.: M.İ.Adilov.- B.: Maarif, 1997.- 240 s.

Rəcəbli Əbülfəz Əjdər oğlu. Göytürkdilinin fonetikası /Ə.Ə.Rəcəbli; Elmi red.: E.İ.Əzizov 1.-Bakı: Nurlan, 2004.- 418 s.

Rəcəbli Əbülfəz Əjdər oğlu. Qədim türk yazısı abidələrinin dili. II hissə [Mətn]: Universitetlərin filologiya fakültələri üçün dərs vəsaiti /Əbülfəz Rəcəbli; Elmi red.: E.İ.Əzizov; Rəyçilər: M.D.Novruzov, İ.D.Vəliyev.-Bakı: Nurlan, 2006.- 480 s.

Rəcəbli Əbülfəz Əjdər oğlu. Qədim türk yazısı abidələri [Mət n]: 4 cilddə Göytürk yazısı abidələri /Ə.Ə.Rəcəbli; elmi red. N.Əliyeva I cild, I hissə.- Bakı: Nurlan, 2009.- 567, [1] s.

Rəcəbli Əbülfəz Əjdər oğlu. Qədim türk yazısı abidələri [Mətn] : 4 cilddə. Göytürk yazısı abidələri /Ə. Rəcəbli; elmi red. N. Əliyeva II cild II hissə.- Bakı: Nurlan, 2009.- 463, [1] s. , şək., faksm., xəritə ; 21 sm.

Rəcəbli Əbülfəz Əjdər oğlu. Qədim türk yazısı abidələri [Mətn]: 4 cilddə Qədim Uyğur yazısı abidələri /Ə.Rəcəbli; elmi red. N.Əliyeva IV cild II hissə.- Bakı: Elm və təhsil, 2010.- 499, [1] s.

Rəcəbli Əbülfəz Əjdər oğlu. Linqvistik ölkəşünaslığın əsasları /Ə.Ə.Rəcəbli; Elmi red.: A.M.Babayev.- Bakı: Nurlan, 2004.- 128 s.

Rəcəbli Əbülfəz Əjdər oğlu. Nəzəri dilçilik [Mətn] /Ə.Rəcəbəli; Red. N.B.Məmmədli.- Bakı: Nurlan, 2003.- 515 s.

Rəcəbli Əbülfəz Əjdər oğlu. Orta məktəbdə tabeli mürəkkəb cümlənin tədrisi [Mətn] /Əbülfəz Rəcəbli; Elmi red.: N.Ə.Rəcəbova.- Bakı: Nurlan, 2006.- 96 s.

Rəcəbli Əbülfəz Əjdər oğlu. S.Vurğunun "Komsomol" poemasının ilk variantı haqqında /Əbülfəz Rəcəbli; Elmi red.: N.Q.Cəfərov.- Bakı: Nurlan, 2006.- 32 s.

Rəcəbli Əbülfəz Əjdər oğlu. Struktur dilçilik [Mətn] /Ə. Rəcəbli; Elmi red.: N.Məmmədli.-B.: Nurlan, 2005.-531 s.

Rəcəbli Əbülfəz Əjdər oğlu. T.Drayzer və onun "Amerika faciəsi" romanı /Ə.Ə.Rəcəbli; elmi red. Z.Ağayev.- Bakı: Nurlan, 2004.- 152 s.

Rəcəbli Əbülfəz Əjdər oğlu. Talış dilinin fonetikası [Mətn] /Ə.Rəcəbli; elmi red. N.Əliyeva.- Bakı: Nurlan, 2009.- 187, [1] s.

Rəcəbli Əbülfəz Əjdər oğlu. Tipoloji dilçilik [Mətn] /Ə.Ə.Rəcəbli; elmi red. N.Əliyeva.- Bakı: Elm və təhsil, 2010. 98, [2] s.

Rəcəbli Əbülfəz Əjdər oğlu. Ulu Türklər Ə.Ə.Rəcəbli; Elmi red.: Q.Ə.Rəcəbli.- B.: Nurlan, 2003.- 319 səh.

Rəcəbli Əbülfəz Əjdər oğlu. Uyğurlar [Mətn] /Əbülfəz Rəcəbov; Red.: T.Cahangir.- Bakı: Azərnəşr, 1996.- 84 s.

Rəcəbli Əhməd: (Elmi-kütləvi məqalələr toplusu) /Elmi red.: Cəlal Əliyev.- Bakı: Elm, 2004.- 108 s.

Rəcəbli Əli Məhəmməd oğlu. Azərbaycan sikkələri [Mətn]: Xalq əmanəti layihəsi /Ə.M.Rəcəbli; ideya Xalq Bank; layihənin rəhbəri R.Həşimov; elmi red. R.Hüseynov, T.Əfəndiyev; tərc. H.Dayıyev, E.Kərimov, E.Bağırov; foto M.Həsənoğlu, P.Bağırov, N.Novruzov (bədii tərt. və dizayn); layihənin red. S.Babullaoğlu.- B.: Xalq Bank, 2012.- 356, [4] s.: portr., fotoşək., şək., xəritə., 29 sm.

Rəcəbli Hadı Musa oğlu. Avropa Şurası /H.Rəcəbli, V.İbayev; Elmi red.: R.Məmmədov.- B.:Elm, 1999.- 118 s.

Rəcəbli Xəndan Əhməd oğlu. Dilbaz atı [Mətn] /X.Ə.Rəcəbli, N.M.Səfərov; Elmi red. E.Bəşirov; Elmi məsləhətçi. E.Əliyev; RİE "Azərdamazlıq" birliyi.- Bakı: RİE "Azərdamazlıq" birliyi, 2005.- 152 s. , şəkilli, cədvəl., portr. ; 21 sm.

Rəcəbli Qəzənfər Əjdər oğlu. Azərbaycan tarixi oçerklər /Q. Ə. Rəcəbli ; elmi red. T. Bünyadov ; rəyçi Q. İsmayılzadə, A. İskəndərov.- Bakı : Elm və təhsil , 2013.- 542, [2] s.

Rəcəbli Qəzənfər Əjdər oğlu. Azərbaycanda qarşılıqlı yardım formaları [Mətn]: (Tarixi-etnoloji tədqiqat ) /Q.Rəcəbli; Elmi red. T.Babayev; Rəyçi X.Xəlilli, M.Allahmanlı.- B.: [MBM], 2008.- 60 s.

 

Rəcəbov Hadi Musa oğlu. BMT-nin ixtisaslaşmış qurumları və Azərbaycan [Mətn] /Hadi Rəcəbov; Elmi red.: A.Abbasbəyli; Rəyçilər: M.Qasımov, H.Hüseynova.- Bakı: Azərbaycan, 1997.- 80 s.

 

Rəcəbli Hadı Musa oğlu. Sosial terminlərin izahlı lüğəti [Mətn] /Hadi Rəcəbli; Himayədar Humanitar Təşkilatı.- B.: [Ünsiyyət], 2000.- 130 s.: 1portr., 20 sm.

Rəcəbov Oqtay Məmmədağa oğlu. Çörək haqqında nəğmələr [Mətn]: [mahnılar və şeirlər] /O.M. Rəcəbov (söz.), Q. İsabəyli (mus.); red. L.İmanov; rəssam İ.Mehdiyev.- B.: Şirvannəşr, 2009. 97, [1] s.

 

Rəcəbov Oqtay Məmmədağa oğlu. Pedaqoji təmayüllü orta ixtisas və ali məktəblərdə musiqi tədrisinin metodikası [Mətn] /O.M.Rəcəbov; G.Ə.Məmmədova; red. Ş.Həsənova.- B.: Şirvannəşr, 2009.- 202, [1] s. portr., cədv., notlar

 

Rəcəbova Almaz Oqtay qızı. İbtidai siniflərdə riyaziyyatın incəsənət, ana dili və ədəbiyyat nümunələri ilə qarşılıqlı əlaqəsinin imkanları /Almaz Rəcəbova; Red.: Yəhya Kərimov, Sevda Abbasova B.: Şirvannəşr, 2005,168 s.: ill., notlar

Rəcəbova Badisəbah Əliqulu qızı. Azərbaycanın ənənəvi sənətkarlıq məmulatı və istehsalı tarixindən (IV-XVII əsrlər) [Mətn]: tarixi-arxeoloji tədqiqat /B.Rəcəbova; elmi red. T.M.Dostiyev; rəssam. R.Cəfərova; AMEA, Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu.- Bakı: Elm, 2009.- 303+46 s.

Rəcəbova Naibə Ağaverdi qızı. Komponentlər vəhdəti tamaşa [Mətn]: [dərslik] N.Rəcəbova; red. M.Qubadova; rəssam S.Məmmədova, V.Naib; rəyçi G.Əlibəyli [və b.] B.: [s.n.] 2011.- 359, [1] s.

Rəcəbova Nərmin Əbülfəz qızı. Qrammatik səviyyədə dilin struktur modelləri [Mətn] /N.Rəcəbova; Elmi red. A.A.Axundov; Rəyçi. Qurbanov A.M.- Bakı: Nurlan, 2007.- 160 s.

Rəfibəyli Günay Lətif qızı. İngilis və Azərbaycan dillərində feli tərkiblər /G.Rəfibəyli; Elmi red.: A.Axundov; Rəyçilər: İ.Məmmədov, F.Cahingirov.- Bakı: Nurlan, 2005.- 144 s. , cədvəl, sxem ; 20 sm.

Rəfibəyli Günay Lətif qızı. İngilis və Azərbaycan dillərində feli tərkiblər [Mətn]: Metodik vəsait /G.L.Rəfibəyli; Elmi red.: A.Abbasov; Rəyçilər: H.Quliyev, İ.Tahirov; Azərbaycan Respublikasının Təhsil Problemləri İnstitutu, Bakı Dövlət Universiteti.- Bakı: Kooperasiya, 2008.- 40 s.

Rəfibəyli Nigar Xudadat qızı. Bahar nəğməsi: Şerlər /N.Rəfibəyli; Tərt. və red.: Ə.Əliyev.- Bakı: Gənclik, 2003.- 192 səh. ; 16 sm.

Rəfibəyli Nigar Xudadat qızı. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Nigar Rəfibəyli; Tərtib edəni. Anar; Ön sözün müəll. B.Nəbiyev B.: Şərq-Qərb, 2004.- 392 s.

Rəfili Oqtay Kərim oğlu. (Oqtay Eldəgəz) Fələstin çoxbucaqlısı [Mətn] /O.K.Rəfili; red. R.Rəfiyeva (ön söz müəl.)B.: Elm və təhsil, 2014.- 235, [1] s. portr

Rəfizadə Fərəhim Oruc oğlu. Maddələr mübadiləsi, tənəffüsün mexanizmi və ağciyər vərəmi [Mətn] /F. O. Rəfihizadə; Elmi red.: Y.Şaxəliyev; Rəyçi: C.Gümşüdov; [Tərtibat və dizayn: Yaşar Tağıyev] B.: Nurlan, 2007.- 299 s

Rəfsəncani Hüccətül İslam Vəlmüslümin Haşimi. Dünya besət dövründə [Mətn] /Hüccətül islam vəlmüslümin Haşimi Rəfsəncani, Şəhiddoktor Məhəmməd Cəvad Bahünər Qum: 1994.- 210 s.

Rəhimqızı Səlvi.Yarımçıq qalan ömürdən xatirələr [Mətn] : Bakı: Mütərcim, 2018.58 [2] s.: 20 sm.

Rəhimli Əkrəm (Bije). Mübarizə burulğanlarında keçən ömür. Seyid Cəfər Pişəvəri [Mətn]: həyatı və ictimai-siyasi fəaliyyəti /Ə. Rəhimli (Bije); elmi red. Ş. Tağıyeva, C. Həsənli; red. M. Tağı oğlu; AMEA-nın akad. Z. M. Bünyadov adına Şərqşünaslıq İn-tu.-Bakı : Nurlar , 2009.- 399, [1] s.

Rəhimli Xaliq. Bu sevgidən mənə qalan... : [şerlər] Xaliq Rəhimli; Naşir: Əkbər Əşrəf.- B.: Zaman, 2001.- 68 səh.

Rəhimli İlham Əziz oğlu. AkademikMilli Dram Teatrı [Mətn]: 2 kitabda /İ.Rəhimli; elmi red. B.Nəbiyev, İ.Kərimov. 1-ci Kitab.- Bakı: QAPP-POLİQRAF, 2002.- 438, [2] s.

Rəhimli İlham Əziz oğlu. Akademik Milli Dram Teatrı [Mətn]: 2 kitabda İ.Rəhimli; elmi red. B.Nəbiyev, İ.Kərimov 2-ci Kitab.- B.: QAPP-POLİQRAF, 2002.- 463, [1] s.

Rəhimli İlham Əziz oğlu. Aktyor taleyinin dolayları [Mətn]: Azərbaycanın xalq artisti, tanınmış teatr və kino aktyoru Ağasadıq Gəraybəylinin 100 illiyi ərəfəsində sənətkarın həyat və yaradıcılığı haqqında düşüncələr /İlham Rəhimli; Red.: Ə.Vəliyev.- B.: İsmayıl: Patronat; 1998.- 160 s.

Rəhimli İlham Əziz oğlu. Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrı [Mətn] : Mirzə Fətəli Axundzadənin adını daşıyan ADAOBT-nin yaradıcılıq yolu haqqında salnamə-monoqrafiya. 1908-2007 /İ.Rəhimli; red. F.Əliyeva; Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi.- Bakı: "Nağıl Evi", 2008.- 373, [2] s.

Rəhimli İlham. Azərbaycan teatr tarixi: Dərslik /Elmi red.: Timurçin Əfəndiyev.- B . : Çaşıoğlu, 2005 .- 864 s.

Rəhimli İlham Əziz oğlu. Azərbaycan teatrının estetik prinsipləri /İ.Ə.Rəhimli; elmi red. T.Əfəndiyev.- Bakı: Çaşıoğlu, 2004.- 280 s. ; 19 sm.

Rəhimli İlham Əziz oğlu. Barat Şəkinskaya [Mətn]: Xalq artisti Barat xanım Şəkinskayanın həyatı və yaradıcılıq yolu /İ.Rəhimli; tərtibatçılar. T.Qorçu, İ.T.Əliyev.- Bakı: TUTU, 2005.- 149 s.

 

Rəhimli İlham Əziz oğlu. Həzin ömrun nağılı [Mətn]: Xalq artisti Bəşir Səfəroğlunun yaradıcılığı haqqında kövrək düşüncələr/İ.Rəhimli; red. K.Cəfərzadə; cildin rəssamı. İ.Rəhimli.- Bakı: Çaşıoğlu, 2004.- 128 s.

Rəhimli İlham Əziz oğlu. Xalq oyun-tamaşaları [Mətn] /İ.Rəhimli; elmi red. B.Nəbiyev, İ.Kərimov.- Bakı: QAPP-POLİQRAF, 2002.- 237, [3] s. , şək. ; 17 sm.

Rəhimli İlham Əziz oğlu. İrəvan Dövlət Azərbaycan Dram Teatrı [Mətn]: Cəfər Cabbarlı adına İrəvan Dövlət Azərbaycan Dram Teatrının yaradıcılıq yolu haqqında monoqrafiya: 1882-2006 /İ. Ə.Rəhiml; red. H.Orucov; Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi.- B.: E.L. MMC, 2007.- 324, [4] s.

Rəhimli İlham Əziz oğlu. Segah yanğısı [Mətn]: Azərbaycan SSR xalq artisti Arif Babayev haqqında /İlham Rəhimli; Red. Q.Aslanov; Ön sözün müəll. H.Turabov.- Bakı: İşıq, 1991.- 156 s.

Rəhimli İlham Əziz oğlu. Seçilmiş məqalələr [Mətn] /İ.Rəhimli.- Bakı: Çaşıoğlu, 2008.- 552 s.

Rəhimli İlham Əziz oğlu. Siyavuş Aslan [Mətn] /İ.Rəhimli; red. A.Qəmbərovю.- B.: İşıq, 1989.- 94,[17] s.

Rəhimli İlham Əziz oğlu. Təbriz Azərbaycan teatrı /İ.Rəhimli.- Bakı: Çaşıoğlu, 2005.- 156 s.

Rəhimli İlham Əziz oğlu. Tiflis Azərbaycan Teatrı [Mətn] /İ.Rəhimli; Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi; cildin rəssamı. T.Qorçu.- Bakı: Xəzər, 2006.- 224 s.

Rəhimli İlham Əziz oğlu. Yaşadan əbədi Yaşar Azərbaycan Respublikasının xalq artisti Yaşar Nuriyevin yaradıcılığının poetika səciyyələrindən estetik naxışlar /İ.Rəhimli; elmi red. İ.İsrafilov; red. M.Əlizadə; naşir A.Dənzizadə; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi.- Bakı: Apostroff, 2012.- 255, [1] s.

Rəhimli İlham. Üç əsrin yüz otuz ili : (Akademik Milli Dram Teatrı bu gün) /Red: T. Əfəndiyev.- B.: Qapp-Poliqraf, 2003.- 263 s.

Rəhimli Mütəllim Qara oğlu. Kütləvi informasiya vasitələri demokratikləşmə prosesində /M.Rəhimli; aşir: Ş.Xuduoğlu.- Bakı: Qanun, 2002.- 152 s.

Rəhimli Rafiq Səfər oğlu. Səhnə də bir həyatdır [Mətn] / R.S.Rəhimli; red. V.Əliyev; [dizayner R.Qasımov]. B.: Adiloğlu;2012.- 343, [1] s.

Rəhimli Rafiq Səfər oğlu. Teatr kraliçası. 40 il səhnədə [Mətn] /R.Rəhimli; red. N.Hüseynli.- Bakı: Adiloğlu, 2004.- 351, [1] s.

Rəhimli Rəcəb Zakir oğlu. Azərbaycan Respublikasının idarəetmə sistemində yerli özünüidarələr [Mətn]: [monoqrafiya] /R.Rəhimli; elmi red. İ.Hacıyev.- Bakı: Elm, 2009.- 168, [3] s.

Rəhimli Ruslan Hilal oğlu. Azərbaycan-Rusiya münasibətlərində Şimali Qafqaz faktoru [Mətn]: [1991-1997] /R.Rəhimli; elmi red. A.Balayev; elmi məsləhətçi. Ə.Məmmədli.- Bakı: Elm, 2009.- 199, [1] s. , cədv., xəritə ; 21 sm.

Rəhimli Təranə. Böyük nəslin layiqli yadigarı [Mətn].- B.: ADPU, 2002.- 115s., portr.

Rəhimli Təranə Yusif qızı. Dərdin pıçıltısı [Mətn]: [şeirlər] /Təranə Rəhimli; Red. və ön sözün müəllifi: B. Azəroğlu.- B.: ADPU, 2007.- 160 s.

Rəhimli Təranə Yusif qızı. Ədəbiyyat və tənqidin yaradıcılıq problemləri [Mətn]: Akademik Kamal Talıbzadənin elmi-nəzəri irsi əsasında: dərs vasaiti /T. Rəhimli; elmi red. və ön söz. müəl. H. Qasımov; rəyçilər. A. Hacıyev, E. Quliyev, T. Cavadov.- B.: Avropa, 2009.- 251, [1] s.

Rəhimoğlu Həbib. (Həsənov). Silinməz adlar, sağalmaz yaralar... [Mətn] H. Rəhimoğlu; Red.: T. Cahangir.- B.: Azərnəşr 1997.- 260 s. cədvəl.

    Rəhimoğlu İdrak. Sofular [Mətn] : Bakı: Gənclik, 2017. -455, [1] s.

Rəhimov A.İ. Tekstil materialşünaslığı [Mətn]: tekstil lifləri: Texnologiya fakültəsində təhsil alan tələbələr üçün "Tekstil materialşünaslığı" kursundan tədris vəsaiti /A.İ.Rəhimov; elmi red. N.İmanov; Azərb. SSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, Ç.İldırım ad. Azərbaycan Politexnik İn-tu, Texnologiya fakültəsi.- I hissə.- B.: [s.n.], 1973.- 146, [2] s.

Rəhimov A. N. Ana dilinin tədris metodikası (ibtidai siniflərdə) [Mətn]: Dərs vəsaiti /A. N. Rəhimov; Elmi red.: A. N. Abbasov; Bakı Ali Pedaqoji Qızlar Seminariyası.-B.: Mütərcim, 1997.-435 s.

Rəhimov A. N. Ana dilinin tədrisi metodikası [Mətn] : ibtidai siniflərdə / A. N. Rəhimov ; elmi red. F. A. Rüstəmov ; rəyçi. N. T. Məmmədov, M. Ə. Həmzəyev, Ə. M. Abbasov ; Bakı Pedaqoji Qızlar Seminariyası B.:[Nurlan] ;2003.- 406, [2] s.

Rəhimov Ağarəhim. Əsərlər [Mətn]: 10 cilddə Kinossenarilər, düşüncələr, duyumlar və deyimlər, portretlər, müşahidələr /A.Rəhimov; red. və ön söz müəl. Ə.Əsgərli, T.Salamoğlu X cild.- Bakı: BQU, 2009.- 574, [1] s.

 

Rəhimov Ağarəhim Nüsrət oğlu. Ölüm və ölməzlik [Mətn] A.N. Rəhimov; Red.: A.Abbasov; Elmi red.: Ç.Həmzəyev; Bakı Ali Pedaqoji Qızlar Seminariyası.- B.: Elm, 1997.- 97 s.

Rəhimov Elşən Rasif oğlu. Korporativ şəbəkələrin idarə edilməsi [Mətn] /Rəhimov,E.R.; Elmi red.Y.N.İmamverdiyev; AMEA İnformasiya Texnalogiyası İnstitutu.- B.: İnformasiya Texnologiyaları, 2008.- 323 s.

Rəhimov, Ə. C. 1920-ci ildə Azərbaycanda mülkədar torpaq sahibliyinin ləğvi.-Bakı: Azərb. SSR EA , 1962. 210, [2] s.

Rəhimov Ənvər Nəbi oğlu. Qəbələ ürəyimdir, Vəndam düşünən beynim /Ə.N.Rəhimov.- B.: Nasir, 2002.- 244 səh.: fotoşək., ill., 21 sm.

Rəhimov İsmixan Məmməd oğlu. İngilis dilinin praktik qrammatikası [Mətn]: Ali məktəb tələbələri üçün vəsait /İ. Rəhimov, T. Hidayətzadə.-B.: Maarif, 1966. -317 s.

Rəhimov Q.Ə. Rabitə texnikasında ölçmələr [Mətn]: Ali texniki məktəbdə 0702, 0703, 0708 ixtisasları üzrə təhsil alan tələbələr üçün mühazirənin konspekti /Q.Ə.Rəhimov; elmi red. T.H.Səmədov; AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, Ç. İldırım ad. Azərb. Politexnik İn-tu II hissə.- Bakı: [s. n.], 1978.- 107, [1] s. , şək. ; 20 sm.

Rəhimov Mail. Azərbaycan Respublikasının iqtisadi inkişafını tənzimləyən qanunlar [Mətn]: 1991-1995-ci illər /Mail Rəhimov.-B.: Azərbaycan, 1996.- 248 s.

Rəhimov Mehdi Nizami oğlu. Kimya terminlərinin leksik-semantik təhlili Azərbaycan və ingilis dillərinin materialları əsasında : [monoqrafiya] /M. N. Rəhimov ; elmi red. S. A. Sadıqova ; rəy. M. İ. Yusifov, T. Z. Quliyev, Y. Ə. Yusibov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Gəncə Dövlət Un-ti.-Bakı : Elm və təhsil , 2014.-166, [2] s.

Rəhimov Mirzə Şıxəli oğlu. Azərbaycan dilində fel şəkillərinin formalaşması tarixi /M.Ş.Rəhimov; red. M.Ş.Şirəliyev; Azərb. SSR EA Nizami ad. Ədəbiyyat və Dil İn-tu.- Bakı: AzSSR EA, 1965.- 266, [2] s.

Rəhimov Sabir Hilal oğlu. Turizm-ekskursiya işinin təşkili [Mətn]: Dərs vəsaiti /S.Rəhimov; Elmi red.: H.B.Soltanov; Rəyçi: F.L.Nuriyev, T.G.Həsənov.- Bakı: Mütərcim, 2004.- 312 s.

Rəhimov Süleyman Hüseyn oğlu. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 2 cilddə /Süleyman Rəhimov I cild.- B.: Şərq-Qərb, 2005.- 288 s.

Rəhimov Süleyman Hüseyn oğlu. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 2 cilddə /Süleyman Rəhimov II cild.- B.: Şərq-Qərb, 2005.- 312 s.

Rəhimova Aytac Elxan qızı. Azərbaycan musiqisində meyxana janrı [Mətn]: B., Nurlan, 2002 .- 122 s.

Rəhimova Elmira Abdulla qızı. Dədəm Qorqud /E.A.Rəhimova; elmi red. B.Ə.Nəbiyev.- Bakı: Avropa, 2011.-168, [2] s.

Rəhimova Esmira Hüseyn qızı. Elektrotexnikanın əsasları ilk peşə-ixtisas təhsili müəssisələri üçün : dərs vəsaiti /E. H. Rəhimova ; red. Ş. Əsgərov ; elmi red. F. İbadov ; rəyçilər. M. İ. Murquzov, Y. Q. Nurullayev, A. M. Hüseynov, S. Ə. Nəbiyeva.-Bakı : MBM , 2013.- 183, [1] s.

Rəhman Sabit. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 2 cilddə /S. Rəhman; ön sözün müəll. Y. Qarayev.- I cild.-B.: Avrasiya Press, 2005.- 312 s.

Rəhman Sabit. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 2 cilddə /Sabit Rəhman.-II cild.-B.: Avrasiya Press , 2005.- 328 s.

 

Rəhmanlı Nizami. Bir budağın yarpaqları [Mətn] /Nizami Rəhmanlı; Red.: Sadıq Elcanlı; Sponsor: Nadir Şahvələdov.- Bakı: Mütərcim, 1996.-124 s.

 

Rəhmanov Fərhad Pənah oğlu. Sosial sfera keçid iqtisadiyyatı şəraitində /Fərhad Rəhmanov; Elmi red.: N.М. Rimaşevskaya.- Bакı: Gənclik, 2002.- 265 səh. ; 21 sm.

 

 Rəhmanov Rahid Ramiz oğlu.Palçıq vulkanları [Mətn] /Bakı: Azərneftnəşr, 1960.44, [2] s.: cədv. şək., 20 sm.

Rəhmanov Rahid Ramiz oğlu.Xəzər və neft [Mətn] /R. R. Rəhmanov, A. S. Rəhimov ; [red. B. Cəfərov]. Bakı: Azərnəşr, 1961.181, [3] s.: şək., cədvəl, 20 sm.

 

Rəhmanzadə Şamil Fazil oğlu. Azərbaycan-Gürcüstan münasibətlərində ərazi məsələləri.-Bakı: Aspoliqraf , 2008. 375, [1] s.

 

Rəxşanlı Rəsul. Neft kimyasının soltanı [Mətn] /R. Rəxşanlı; elmi red. E. Süleymanova. B.: Elm, 1999. 49, [3] s.: portr., foto

 

Rəqabət qabiliyyətli iqtisadiyyatın inkişafında davamlılığın təmin olunması [Mətn]: [kollektiv monoqrafiya] AMEA, İqtisadiyyat İn-tu; elmi red. İ.H.Alıyev.- B.: [Avropa], 2013.- 176, [1] s.

 

Rəqabət qabiliyyətlilik şəraitində milli iqtisadiyyatın formalaşması və inkişafı problemləri [Mətn]: [kollektiv monoqrafiya] AMEA, İqtisadiyyat İn-tu; [Rüstəmbəyov, H.B. [və b.]]; elmi red. İ.H.Alıyev.- B.: [Avropa] 2014.- 198, [2] s.

Rəmzi Anayasa Məhkəməsi [Mətn] : Azərbaycan demokratiyasının problemləri Rəmzi İctimai Dinləmələrdə /Red.: Ş.Xuduoğlu.- Bakı: Qanun, 2006.- 292 s.

Rəmzi Nizami. Mahnılar, qəzəllər N.Rəmzi; Tərtibçi: A.Nəcəfzadə; Red.: M.Cabiroğlu.- Bakı: El-ALliance.- 2003.- 110 səh.

Rəngbərəngdir ləçəkləri çiçəyin /Red. və tərtibçi: Elmira Qasımova; Rəyçilər: Leyli Əliyeva, Kubra Quliyeva.-Bakı: Ozan, 2002.- 191 s.

Rəsm, rəngkarlıq, plener [Mətn]: bədii qrafika fakültəsi (ixtisas №2109) /AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, V.İ.Lenin ad. Azərb. Döv. Ped. İn-tu; tərc. ed. A.İbrahimov, R.Veysov, F.Atayev [və b.]; red. İ.Zeynalov, S.Ağayeva, N.Hacıyev; tərt. ed. N.N.Rostovtsev [və b.]Bakı: APİ, 1984.- 38, [1] s.

Rəsmxət [Mətn] : ümumtəhsil məktəblərinin 9-cu sinfi üçün dərslik /İ. Həbibov, R. Məlikov, N. Qurbanov, S. Qarayev ; red. N. Musayeva ; rəyçilər X. Səmidov [və b.] ; [burax. məs. R. Müzəffərli ; üz qabığının dizaynı E. Qurbanov]B.: Şərq-Qərb, [Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi], 2011.102, [2] s. şək

Rəssamlar üçün anatomiya [Mətn]: Dərslik /Tərtibatçılar: N.K.Əliyev, A.Ə.İsmayılov; Azərbaycan Dövlət Rəssamlar Akademiyası; Rəyçi: Ö.H.Eldarov, N.Q.Əbdürrəhmanov; Elmi red. T.H.Məmmədov B.: Səda, 2005.- 200 s.: portr., ill

Rəsulbəyova Tamilla İmamverdi qızı. Ümumikimya texnologiyası [Mətn]: Ali məktəblər üçün dərslik T.İ.Rəsulbəyova; Elmired.: Ə.Şabanov; Rəyçi: E.Mövsümzadə.- B.: Maarif, 2000.- 276 s.

Rəsuloğlu Böyük Bəy. Azərbaycan yolunda: Məqalələr toplusu /Böyük bəy Rəsuloğlu; Elmi red. və ön sözün müəll.: V.Arzumanlı;Azərbaycan Elmlər Akademiyası Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutu.-B.: Qartal, 2001.- 340 s.

Rəsulov Ataş Bayraməli oğlu. Azərbaycanda neft sənayesinin inkişafı tarixindən [Mətn] A.B.Rəsulov; [red. İ.Məmmədov].- B.: Azərnəşr, 1962.-151, [5] s.

Rəsulov Əsgər Adil oğlu. Tərcümə nəzəriyyəsi müstəvisində Türkiyə türkcəsi və Azərbaycan dili [Mətn] /Ə.A.Rəsulov; elmi red. R.Ə.Rüstəmov.- B.: [Nurlan], 2007.- 291, [1] s.: 21 sm.

Rəsulov Əsgər Adil oğlu. Türk sənədli-bədii nəsri [Mətn] /Ə.A.Rəsulov; elmi red. A.Qurbanov.- B.: Elm, 2004.- 426, [2] s.

Rəsulov Məmmədxan. Əmək hüquq münasibətlərində əmlak səlahiyyətləri sistemi [Mətn] /M.Rəsulov, A.Qasımov; Elmi red. Q.İ.Manayev.- B.: 1994.- 132 s.

Rəsulov Məmmədxan. Əmək hüququnun əsasları [Mətn]: Dərs vəsaiti: (1996-cı il mayın 1-nə olan dəyişiklik və əlavələr nəzərə alınmaqla) /Məmmədxan Rəsulov; Elmi red.: A.M.Qasımov; Red.: Sədaqət Cabbarova; Rəyçilər: Z.H.Sadıxov.- B.: Azərnəşr, 1997.- 202 s.

Rəsulov Nəriman Moğbil oğlu. Maşın istehsalı texnologiyası [Mətn]: dərslik /N.M.Rəsulov; rəy. ver. A.M.Rəhimov, V.A.Abbasov I hissə.- Bakı: Təhsil, 2010.- 431, [1] s.

Rəsulov Nəriman Moğbil oğlu. Maşınqayırma texnologiyası (Ölçü əlaqələri və bazalaşdırma) [Mətn]: (Dərs vəsaiti) /N.M.Rəsulov, V.Z.Mövla-zadə, C.B.Mirzəcanov; Azərbaycan Texniki Universiteti; elmi red. N.R.Hüseynova; rəy verənlər. V.A.Abbasov, Q.H.Əhədov.- B.: "Çaşıoğlu" EİF, 1995.- 105 s. ill., cədvəl

Rəsulov Nəriman Moğbil oğlu. Texnoloji proseslərin ölçü araşdırılması: Dərslik /N.M.Rəsulov; Elmi red.: V.Z.Mövlazadə.- Bakı: Elm, 2005.- 223 s.

Rəsulov,Sakit Rauf oğlu. prof.Yanma və partlayış nəzəriyyəsi [Mətn]: Dərslik.Bakı: ADNSU,2018.268 [] s.:21 sm.

Rəsulov Sirac Canqa oğlu. Təhsilin idarə edilməsinin nəzəri və praktik məsələləri [Mətn]: [vəsait] S.C. Rəsulov, R.Z.Əzizov; elmi red. R.Hüseynzadə; rəyçi R.Məmmədzadə [və b.]; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Müəllimlər İn-tu.- B.: Müəllim, 2012.- 173, [1] s.

Rəsulov Soltanhəmid Ömər oğlu. Geologiyanın əsasları və hidrogeologiya [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /S.Ə.Rəsulov ; ixtisas red. T.Ə.Məmmədov, S.M.Kazımov.- Bakı: Maarif, 1986.- 352, [8] s.

M.Ə. Rəsulzadə-nin 120- illiyinə həsr olunmuş elmi konfrans. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə və ictimai - siyasi ideallar: М. Ə. Rəsulzadənin 120- illiyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları (28 yanvar 2004-cü il). /Hazırlayan: Xəzər Universitetinin Tarix Departamenti; Red.: H.İsaxanlı.- Bakı: Xəzər Universiteti, 2005.- 286 s.

Rəsulzadə Məmməd Əmin Ələkbər oğlu. Azərbaycan davası [Mətn] /M.Ə.Rəsulzadə; Türkiyə türkcəsindən Azərbaycan türkcəsinə transliterasiya edən və red.: N.Yaqublu; M.Ə.Rəsulzadə İrsinin Araşdırma Fondu.- B.: Ay-Ulduz, 1998.- 68 s.

Rəsulzadə Məmməd Əmin Ələkbər oğlu. Azərbaycan şairi Nizami [Mətn] /M.Ə.Rəsulzadə; Türkcədən çevirəni. R.Əliyev.- B.: Azərnəşr, 1991.- 232 s.

Rəsulzadə Məmməd Əmin Ələkbər oğlu. Azərbaycan şairi Nizami [Mətn] /M.Ə.Rəsulzadə; Türkcədən çevirəni və elmi red. R.Əliyev; elmi red. Y.Türkel; elmi məsləhətçilər. Ə.Babaşahoğlu, S.Əlidostu.- B.: Çıraq, 2008. 411 s.

Rəsulzadə Məmməd Əmin Ələkbər oğlu. Azərbaycan şairi Nizami [Mətn] /M.Ə.Rəsulzadə; Təknur nəşriyyatı, 2011.- 520 s.

Rəsulzadə Məmməd Əmin Ələkbər oğlu. Azərbaycan cümhuriyyəti [Mətn] /M.Ə.Rəsulzadə; ərəb dilindən trans. edən. A.Rüstəmov; red.: İ.Həmidov, A.Həmidov.- Bakı: Elm, 1990.- 116 s.

Rəsulzadə Məmməd Əmin Ələkbər oğlu. Azərbaycanda Milli hərəkat [Mətn] /M.Ə.Rəsulzadə; təqdim ed. Ş.Hüseynov; tərcümənin red. N.Əhmədli; ümumi red. Ü.Hüseynova.- Bakı: Elm, 2009.- 127, [1] s. , portr. ; 21 sm.

Rəsulzadə Məhəmməd Əmin Ələkbər oğlu. Bir türk milliyətçisinin Stalinlə ixtilal xatirələri [Mətn]: [məqalələr] /M.Ə.Rəsulzadə; tərt. ed. və nəşrə haz. S.Həsənli; dizayn. M.Həsən; rəssam N.Quluzadə.- [Bakı]: [Elm və təhsil], [2011].- 103, [1] s. , portr. ; 20 sm.

Rəsulzadə Məmməd Əmin Ələkbər oğlu. Əsərləri [Mətn]: 1903-1909 /M.Ə.Rəsulzadə; Toplayanı, tərtib və transliterasiya edəni: Ş.Hüseynov; Red. E.Məmmədyarova; Rəssam. V.Şatikov I cild.- B.: Azərnəşr, 1992.- 470 s.

Rəsulzadə Məmməd Əmin Ələkbər oğlu. Əsərləri [Mətn]: 1909-1914 /M.Ə.Rəsulzadə; toplayanı, ərəb əlifbasından latın əlifbasına çevirəni, ön sözün müəl. Ş.Hüseynov; transliterasiya red. M.Müsəddiq, M.Qarayev; fars dilindən tərc. S.Hatəmi, M.Müsəddiq II cild.- B.: Şirvannəşr, 2001.- 528 s.

Rəsulzadə Məmməd Əmin Ələkbər oğlu. Əsərləri 1915-1916 /Ə.R.Məhəmməd; araşdırıb toplayan, ərəb əlifbasından latın əlifbasına çevirən, ön söz. müəl., lüğətin tərtibi Ş.Hüseynov; transliterasiya red. Ş.Vəliyev, S.Xalidoğlu (Mirzəyev); nəşrə haz. A.Əzimova 3-cü Cild.- Bakı: Elm, 2012.- 595, [1] s. ; 21 sm.

Rəsulzadə Məmməd Əmin Ələkbər oğlu. Əsərləri 1917 - aprel 1918 /M.Ə.Rəsulzadə; araşdırıb toplayan, ərəb əlifbasından latın əlifbasına çevirən, ön söz. müəl., lüğətin tərtibi Ş.Hüseynov; transliterasiya red. Ş.Vəliyev, S.Mirzəyev 4-cü Cild.- Bakı: [Qanun], 2013.- 456 s.

Rəsulzadə Məmməd Əmin Ələkbər oğlu. Əsrimizin Siyavuşu. Çağdaş Azərbaycan ədəbiyyatı. Çağdaş Azərbaycan tarixi [Mətn] /Məmməd Əmin Rəsulzadə;[red. A.Acalov]Bakı: Gənclik, 1991.- 112 s.

Rəsulzadə Məmməd Əmin Ələkbər oğlu. İran türkləri /M.Ə.Rəsulzadə; işləyib çap edən və ön söz. Y.Türkel.- Bakı: Təknur, 2013.- 99, [1] s.

Rəsulzadə Məmməd Əmin Ələkbər oğlu. Məktublar. Şəfibəyçilik [Mətn] /M. Ə. Rəsulzadə ; tərt. ed., ön sözün və izahların müəl. A. Balayev ; elmi red. Ə. E. Məmmədli, M. R. Oruclu. Bakı: [Kitab Klubu], 2017.- 195, [1] s.: portr., 20 sm.

Rəsulzadə Məmməd Əmin Ələkbər oğlu. Panturanizm.Qafqaz sorunu /M.Ə.Rəsulzadə; rus dilinə çevirən. Y.Türkel.- Bakı: Təknur, 2012.- 67, [1] s.

Rəşidov Çapay. Azərbaycan Respublikasının əhalisi [Mətn]: dərs vəsaiti /Ç.Rəşidov; elmi red. Ş.Y.Göyçaylı; rəyçilər. N.N.Allahverdiyev, T.A.Mirzəyeva; N.Tusi ad. Azərb. Dövlət Pedaqoji Un-ti.- B.: 1993.- 186 s.

Rihani Əmin. (Əmin ər-Reyhani.) Seçilmiş incilər [Mətn] /Ə. Rihani ; tərc., ön söz və şərh. müəl. Ə. İ. Məmmədova. [Bakı]: [Ecoprint], [2016.]- 318, [2] s.: ill., 21 sm.

Rizayeva Sevil. İqtisadiyyat [Mətn] : dərslik /S. Rizayeva, M. Ramazanov ; elmi red. A. Nadirov ; rəyçilər İ. Alıyev, M. Meybullayev, Z. Abadov ; Azərb. Resp. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin Heydər Əliyev adına Akademiyası. Bakı: [Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin Heydər Əliyev adına Akademiyası], 2013.- 343, [1] s.: cədv., sxem, 21 sm.

Risalə [Mətn]: araşdırmalar toplusu /AMEA, Nizami Gəncəvi ad. Milli Azərb. Ədəbiyyatı Muzeyi; [R.Hüseynov [və b.]; tərtibatçılar S.İsmayılova, Ə.İsmayılova; rəssam S.Şatikov, E.Hami] Cild №1.- B.: Nurlan, 2004.- 04, [8] s. ill., portr

Risalə [Mətn]: araşdırmalar toplusu / AMEA, Nizami Gəncəvi adına Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi ; red. R.Hüseynov C. 5.- B.: Nurlan, 2008.- 222, [2] s.

Risalə [Mətn]: araşdırmalar toplusu / AMEA, Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi; red. R.Hüseynov C. 6.- B.: Nurlan, 2009.- 235, [1] s.

Risalə [Mətn]: araşdırmalar toplusu: [Nizami Gəncəvinin 870 illiyinə həsr olunur] / AMEA, Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi; red. R.Hüseynov C. 8.- B.: Elm və təhsil, 2012.- 292, [4] s.

Risalə [Mətn]: araşdırmalar toplusu / AMEA, Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi; red. R.Hüseynov; red. heyəti K.Allahyarov, X.Bəşirli, Ş.Əlibəyli [və b.] C. 9.- B.: Elm və təhsil, 2013.- 134, [2] s.

Risalə [Mətn]: araşdırmalar toplusu /AMEA, Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi; red. R.Hüseynov; red. heyəti K.Allahyarov, X.Bəşirli, Ş.Əlibəyli, A.Qasımova CildC. 10..-B.: Elm və təhsil, 2014.- 175, [1] s.: ill., cədv., 28 sm.

Ritorika. Tarix, nəzəriyyə, praktika [Mətn]: Ali məktəb üçün dərs vəsaiti /Tərtibçi. Q.Y.Abbasova.- B.:[Turan evi]; 2008.- 459 s.

Riyazi analizdən çalışma və məsələlər [Mətn]: ali texniki universitetlər üçün dərslik /müəl. kol. Q.S.Barannikov [və b.]; red. B.P.Demidoviç; tərc. İ.Həsənov, V.Həsənova; tərc. red. Ə.Babayev.- B.: Ləman NP MMC, 2008.- 533 s. şək

Riyazi fizika tənlikləri [Mətn]: [metodik göstəriş] Tərt. ed. O.H.Əsədova; Red. M.L.Rəsulov; Rəyçilər Y.Ə.Məmmədov, B.A.İskəndərov; BDU.- B.: BU, 1990.- 48 s.

Riyazi məntiq və alqoritmlər Azərb. SSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, V.İ.Lenin ad. Azərb. Döv. Pedaqoji İn-tu; müəl. P.S.Novikov, E.A.Şekolkov; red. S.V.Yablonski, H.Əliyev; tərc.ed. V.Cabbarzadə.- B.: APİ, 1972.- 6, [2] s.

Riyazi modellərin və üsulların EHM-də tətbiqi [Mətn]: Ədədi üsullar və proqramlaşdırma üzrə rəhbərlik Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası; Tərt. edən. S.Q.Kərimov, R.N.Qədirov, Y.B.Sərdarov; Red. Ə.Y.Babanlı; Rəy verənlər. T.Q.Ramazanov, N.C.Cəfərov.- B.: AzDNA, 1993.- 60 s.

 Riyaziyyat [Mətn]: dördillik ibtidai məktəb üçün dərslik /M.İ.Moro, M.A.Bantova, Q.V.Beltyukovav və b.; tərc. ed. Z.A.Osmanov.- B.: Maarif, 1989.- 159,[1] s.

 Riyaziyyat [Mətn]: (qəbul imtahanlarına hazırlaşanlar, yuxarı sinif şagirdləri və müəllimlər üçün dərs vəsaiti) M.H.Yaqubov və b.; Redaksiya heyyəti. A.H.Bağırov və b.; Elmi red. M.M.Abbaszadə; Rəyçilər. F.S.Mustafayeva, M.H.Ağayarov, K.F.Şirinov, Ə.S.Rüstəmov; Tələbə Qəbulu Üzrə Dövlət Komissiyası.- Bakı Şərq-Qərb, 2007.- 855 s.

 Riyaziyyat tədrisi metodikası. İbtidai təlim pedaqogikası və metodikası 2121№-li ixtisas üçün /Tərtib ed. M. A. Bantova, Q.V.Beltyukova, N.F.Vannyar [və b.]; məsul red. A.M.Pışkalo; tərc. ed. N.A.Sadıxov, S. S. Həmidov; Azərb. SSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, Ali Təhsil üzrə Elmi-Metodik Kabinet, V. İ. Lenin adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutu.- B.: APİ, 1988.- 13, [1] s.: 20 sm.

Riyaziyyat: Abuturyentlər və hazırlıq şöbəsinin dinləyiciləri üçün vəsait /Red.: R.Məmmədov, H.Xəlilov, M.Heydərov, B.İsgəndərov, Ş.Hüseynov.- Bakı: Maarif, 1976.- 428 s.

Riyaziyyat [Mətn]: dördillik ibtidai məktəb üçün dərslik /M.İ.Moro, M.A.Bantova, Q.V.Beltyukovav və b.; tərc. ed. Z.A.Osmanov.- B.: Maarif, 1989.- 159,[1] s.

Riyaziyyat [Mətn]: qəbul imtahanlarına hazırlaşanlar, yuxarı sinif şagirdləri və müəllimlər üçün dərs vəsaiti /M. H.Yaqubov, İ.M.Abdullayev, Ə.H.Yaqubov və b.; elmi red. M.M.Abbaszadə; Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası.- B.: [s.n.], 2006.- 856 s. şək.

Riyaziyyat. Pedaqoji elmlər doktoru, professor Z.Qaralovun ümumi redaktəsilə 6- cı nəşri.- Bakı: 2005.-159 s

Riyaziyyat. Məsələ və misallar texniki ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /S.A.Çernetskiy, M.C.Mahmudov, V.M.Muradov, G.T.Məmmədova; MMC Elmi İstehsalat Mərkəzi; elmi red. M.A.Dünyamalıyev; rəyçi H.İ.Aslanov, Ş.İ.Şıxəliyev I hissə.- Bakı: [ADPU], 2008.- 234, [1] s.

Riyaziyyat: Texniki ali məktəblər üçün dərslik II hissə /A.N.Əlizadə, N.İ.Şıxəliyev, Ə.A.Məmmədov, A.D.Zamanov; Elmi red.: A.C.Hacıyev.- Bakı: Azərbaycan, 2006.- 568 s.

 Rizvan Nazim. (Abbas oğlu) Azərbaycan diasporasının tarixindən [Mətn] N. Rizvan; red. V.Arzumanlı, T.Əlizadə I cild.- B.: Borçalı NPM, 2002.- 206 s.

Rizvan Nazim. Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatının yeni inkişaf mərhələsi (1850-1920-ci illər) [Mətn]: monoqrafiya /N.Rizvan; elmi red. Ə.Hacızadə.- B.: Səda, 2005.- 240 s.

Rıhtım Mehmet. Seyid Yəhya Bakuvi və xəlvətilik [Mətn] /M.Rıhtım; elmi red. A.Musayeva, S.Şıxıyeva; red. F.Xəlilli, V.Səmədova.- B.: Qismət, 2005.- 264 s.

Robototexniki sistemlərin funksional mexanizmlərinin layihələndirilməsi və detallarının möhkəmliyə və ömüruzunluğuna hesablaşması [Mətn]: Elmi əsərlərin tematik məcmuəsi /Ç.İldırım adına Azərbaycan Politexnik İnstitutu.- B.: AzPİ, 1991.- 120 s.

Roce-Akerman Susan. Hakimiyyət və korrupsiya [Mətn]: Səbəblər, nəticələr və islahatlar /Susan Roce-Akerman; Tərcümə. P.Orucova, V.Bayramov; Red. R.Məmmədli.- Bakı: Məmmədli RH, 2004.- 268 s.

Roman-german və Azərbaycan dillərinin müqayisəli təliminə dair elmi-metodik ədəbiyyatın biblioqrafiyası [Mətn]: 1809-1980-ci illər tərtib ed. F.Ə.Hüseynova; red. L.Y.Qafurova; AzSSR Mədəniyyət Nazirliyi, M.F.Axundov adına Azərbaycan Dövlət Kitabxanası, SSRİ-nin 50 İlliyi adına Azərbaycan Pedaqoji Xarici Dillər institutu.Bakı [s.n.] 1989.- 88 s.

Romanovski V.E. Vitaminlər və vitamin terapiyası [Mətn] /V.E.Romanovski, E.A.Sinkova.- [Azərbaycan]: [s.n.], 2010.- 275, [1] s.

Rövşən Ramiz. Göy üzü daş saxlamaz [Mətn]: şeirlər və poema /R.Rövşən.- B.: Yazıçı, 1987.- 157, [1]s.

Rövşən Ramiz. Nəfəs kitablar kitabı [Mətn]: şeir, nəsr, esse /Ramiz Rövşən; bədii red. M.Qarayev, R.Ramizoğlu.- B.: Qanun, 2006.- 760 s.

 Rzayev Məmməd Hüseyn oğlu. Müasir şəxsiyyət [Mətn] : sosial-fəlsəfi təhlil : [monoqrafiya] /M. Rzayev ; elmi red. Ə. M. Tağıyev.- B.: MBM, 2015.534, [1] s.: 21sm.

 RSDFP II qurultayının, Bakıda və Rusiyanın cənubunda 1903-cü ilin yay tətillərinin 60 illiyinə həsr olunmuş elmi sessiya [Mətn]: 17-20 sentyabr 1963-cü il AzSSR EA Tarix İn-tu; Azərb. KP MK Partiya Tarixi İnstitutu-Sov.İKP MK yanında Marksizm-Leninizm İnstitutunun filialı.- B.: [s.n.] 1963.- 18, [1] s.

Rudıy Kirill Valentinoviç. Xarici ölkələrin maliyyə pul və kredit sistemləri [Mətn]: dərs vəsaiti /K.V.Rudıy; rus dilindən tərc., red. R.Rzayev.- B.: [İqtisad Universiteti], 2009.- 438, [1] s.

Ruintən Sevinc Fərrux qızı. Azərbaycan Türk dövlətləri ilə siyasi əlaqələr sistemində [Mətn]: XX əsrin 90-cı illəri [Mətn] /S.F.Ruintən; Elmi red. Ə.Muxtarova.- B.: Adiloğlu, 2005.- 212 s., [10] v.

Ruintən Kəmalə Fərrux qızı. Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü və dünya siyasəti [Mətn]: [monoqrafiya] /K.Ruintən; elmi red. M.Qasımlı; red. S.Ruintən; rəyçilər. E.İsmayılov və b.- Bakı: Adiloğlu, 2008.- 260 s. ; 20 sm.

Rumi Mövlana Cəlaləddin. Mənəviyyat məsnəviləri. I kitab /Red.: Ağayar Şükürov, Rüstəm Eminli; Tərcümə edən: Səfər Şirinov.- B.: Adiloğlu, 2002.- 331 s.

Rumi Mövlana Cəlaləddin. Mənəviyyat məsnəviləri. II kitab /Red.: Ağayar Şükürov, Rüstəm Eminli; Tərcümə edən: Səfər Şirinov.- B.: Adiloğlu, 2002.- 277 s.

Rumşiski Lev Zimonoviç. Ehtimal nəzəriyyəsinin elementləri [Mətn]: dərs vəsaiti /L.Z.Rumşiski; tərc. ed. H.Əliyev.- Bakı: Maarif, 1982.- 187, [1] s.

Rus ədəbiyyatı antologiyası [Mətn]: iki cilddə Poeziya /[tərt. edənlər. R.Kamal, T.Vəlixanlı, U.Rəhimoğlu] I cild.- Bakı: Avrasiya Press, 2007.- 232 s.

Rus ədəbiyyatı antologiyası [Mətn]: iki cilddə. Nəsr /[tərtib edənlər. R.Kamal, T.Vəlixanlı, Rəhimoğlu] II cild.- Bakı: Avrasiya Press, 2007.- 408 s.

Rus ədəbiyyatı Azərbaycan dilində [Mətn]: biblioqrafik göstərici AzSSR Mədəniyyət Nazirliyi, M.F.Axundov ad. Azərb. Resp. Dövlət Kitabxanası; tərt. B.Hüseynova, S.Şəmsizadə; red. Ə.Əliyev.- B.: [s.n.] 1984.- 104, [3] s.

Rus sovet ədəbiyyatı tarixi [Mətn]: dərslik /red. S.Əsədullayev.- Bakı: Maarif, 1976.- 412, [4] s.

Rus uşaq ədəbiyyatı [Mətn] /tərtib edəni və red. C Nağıyev; ön sözün müəllifi: Ə. Əliyev.-I kitab.- B.: Öndər, 2005.- 328 s.

Rus uşaq ədəbiyyatı [Mətn] /Tərtib edəni və red.: C Nağıyev, S. Mustafayev.- II kitab.- B.: Öndər, 2005. -392 s.

Rusca-Azərbaycanca bazar iqtisadiyyatı terminləri lüğəti [Mətn]/Tərtib ed. P.Ə.Qurbanov, N.Ə.Rüstəmli, B.M.Babayev, İ.V.Lukyanova; Red. S.Sultanova, C.Məmmədzadə.- Bakı: Azərnəşr, 1993.- 80 s. ; 19 sm.

Rusca-Azərbaycanca dəftərxana və mühasibat terminləri lüğəti /tərt. ed. M.Ş.Qasımov, B.T.Abdullayev.- B.: Azərnəşr, 1982.- 78 s.

Rusca-azərbaycanca heyvandarlıq terminləri lüğəti [Mətn]: /Tərt.ed. Z.Q.Verdiyev, N.B.İsmayılov, F.C.Məmmədova; Red. N.M.Əhmədov; Azərbaycan Elmlər Akademiyası Terminologiya Komitəsi.- B.: Elm, 1995.- 116 s.

Rusca-Azərbaycanca hərbi lüğət [Mətn] /Tərtib ed. M.Məhərrəmov; Məsləhətçi. Ç.Məmmədov; Elmi red. Z.Mustafayev.- B.: Vətən, 1994.- 208 s.

Rusca- Azərbaycanca- İngiliscə dəmiryol terminləri lüğəti [Mətn]: /Tərtib ed. R.Məmmədov, İ.Abbasov; Elmi red. S.M.Bağırov; Azərbaycan Respublikası Elmlər Akademiyası Terminologiya Komitəsi; Azərbaycan Texniki Universiteti.- B.: [AzTU], 1998.- 40 s.: 20 sm.

Rusca-azərbaycanca izahlı politexnik lüğət. 20 min termin [Mətn]: 4 cilddə /R.Novruzov, R.Şükürov, M.Abdullayev, H.Hüseynov; elmi red. N.Xudiyev, R.Əliyev, F.Məmmədov; red. S. Sadıqova A-З 1-ciCild.- B.: Çaşıoğlu, 2004.- 808 s.

Rusca-Azərbaycanca lüğət. [Mətn]: III cild P-Я.- Bakı: Elm nəşriyyatı, 1978.- 360 s.

Rusca-azərbaycanca lüğət [Mətn] /AzSSR EA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu; red. Ə.Ə.Orucov II cild.- Bakı: Azərnəşr, 1983.- 712 s.

Rusca-azərbaycanca lüğət [Mətn]: Üç cilddə Р-Я /Red. Ə.Ə.Orucov; Azərbaycan SSR EA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu.- III cild.- Bakı: Gənclik, 1983.- 555 s.

Rusca-azərbaycanca lüğət [Mətn]А-К /AzSSR EA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu; red. Ə.Orucov.- I cild.- Bakı: Maarif, 1984.- 605, [3] s.

Rusca-azərbaycanca lüğət [Mətn]: Üç cilddə Л-П /Red. Ə.Ə.Orucov; Azərbaycan SSR EA, Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu II cild.- Bakı: Azərnəşr, 1984.- 712 s.

Rusca-azərbaycanca lüğət [Mətn]:Üç cilddə, L-P /Red. Ə.Ə.Orucov; Azərbaycan SSR EA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu II cild.- Bakı: Azərbaycan Sovet Ensiklopediyasının baş redaksiyası, 1990.- 712 s.

Rusca-azərbaycanca lüğət [Mətn]: Üç cilddə, Р-Я /Red. Ə.Ə.Orucov; AzSSR EA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu III cild.- Bakı: 1990.- 555 s.

Rusca-azərbaycanca lüğət [Mətn]: Üç cilddə А-К /Red. Ə. Orucov; AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu I cild. - B. : Şərq-Qərb, 2005. - 728 s.

Rusca-azərbaycanca lüğət [Mətn]: Üç cilddə Л-П /Red. Ə. Orucov; AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu II cild. - B. : Şərq-Qərb, 2005. - 848 s.

Rusca-azərbaycanca lüğət [Mətn]: Üç cilddə Р-Я /Red. Ə. Ə. Orucov; AMEA, Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu III cild. - B. : Şərq-Qərb, 2005. - 672 s.

Rusca-azərbaycanca metropoliten terminləri lüğəti [Mətn]: [6000-ə yaxın termin] Tərtibci: A.Y.Rəsulov; Red.: E.C.İsayev; Bakı Metropoliteni.- Bakı Caşıoglu: 2000.- 176 s. 20 sm.

Rusca-azərbaycanca siyasi iqtisad terminləri sözlüyü [Mətn]: /AzSSR EA Terminologiya Komitəsi; tərt.n ed. T.S.Vəliyev (red.) [və b.]; red. A.C.Həsənov.- Bakı: Elm, 1983.- 166, [2] s.

Rusca-azərbaycanca tədris lüğəti [Mətn]: A-Я: 9853 söz /M.T.Tağıyevin, T.H.Şükürbəylinin redaktəsi ilə; Tərt.: T.H.Şükürbəyli və b.; Elmi red.: F.H.Hüseynov; Naşir: T.H.Vəlixanlı; M.F.Axundov adına Azərbaycan Pedaqoji Rus dili və Ədəbiyyatı İnstitutu.- Bakı: Mütərcim, 1997.- 385 s.

Rusca-azərbaycanca-türkcə-ingiliscə neft lüğəti [Mətn] /Tərtibçi müəllif. Ş.Köçərli, H.Quliyev, N.Əhmədov, Y.Küçükəli; Red. K.M.Kərimov, M.Zeynalov, R. Xayrulin; Rəyçi. Y.Gəmbərov; Azərbaycan Milli Geofizika Komitəsi. B.: Ankara: Çaşıoğlu, 1999. 195 s

Ruscadan türkcəyə yollar texniki istilahlar lüğəti [Mətn] B.: Yollar komissarlığı, 1926.- 230 s.

Rusiyanın Ərzurumdakı baş konsulu Mayevskinin qeydləri [Elektron resurs] tərc. ed. V.Quliyev; red. S.Ağayev.- B.: Azərbaycan, 1995.- [13] s.

Rustavelli Şota. Pələng dərisi geymiş pəhləvan [Mətn] /Ş.Rustaveli; red. M.İbrahim, tərc. S.Vurğun, M.Rahim, S.Rüstəm.- Bakı: Azərnəşr, 1966.- 298 s.

Rustavelli Şota. Pələng dərisi geymiş pəhləvan [Mətn] /Ş. Rustaveli; tərc. S. Vurğun, M. Rahim, S. Rüstəm.- B.: Avrasiya Press, 2006.- 232 s.

Axundov M.F. adına Azərbaycan Milli Kitabxanası. Xalq şairi Süleyman Rüstəmin 100 illiyi: Metodik tövsiyələr /Tərtib edəni: Zenfira Qulamova, red. Samirə Eminova.- B., 2006.- 19 s.

   Rüfətli Eşqin. Baltikdən Xəzərə [Mətn] : +CD ROM.Bakı: AzAtaM, 2018.260, [4] s.

Rüstəm Hafiz. Şərqşünas-əlyazmaşünas Əkrəm Bağırov [Mətn] /H.Rüstəm; elmi red. M.Nağısoylu; AMEA, M.Füzuli ad. Əlyazmalar İn-tu.- B.: Kövsər, 2013.-107, [1] s.: portr., ill., fotoşək., 21 sm.

Rüstəm Süleyman. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 3 cilddə. I cild /S.Rüstəm; Tərtib edəni: A.Rüstəmzadə.- B.: Şərq-Qərb, 2005.- 256 s. Rüstəm Süleyman.

Rüstəm Süleyman. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 3 cilddə. II cild /S.Rüstəm; Tərtib edəni: A.Rüstəmzadə.- B.: Şərq-Qərb, 2005.- 328 s.

Rüstəm Süleyman. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 3 cilddə. III cild /S. Rüstəm; Tərtib edəni: A. Rüstəmzadə.- B.: Şərq-Qərb, 2005.- 280 s.

Rüstəmxanlı Sabir Xudu oğlu. Difai Fədailəri bəlgəsəl roman /S.Rüstəmxanlı.- Bakı: Qanun, 2012.- 446 s., portr.; 20 sm.

Rüstəmxanlı Sabir Xudu oğlu. Göy tanrı [Mətn]: [roman] /S.Rüstəmxanlı; red. E.Quliyev; rəssam A.Ələkbərov; [naşir Ş.Xuduoğlu] B.: Qanun, 2005.- 415, [1] s., [4] v.

Rüstəmxanlı Sabir Xudu oğlu. Xətai yurdu /Sabir Rüstəmxanlı.- B.: Qanun, 2003.- 556 s.

Rüstəmxanlı Sabir Xudu oğlu. Ömür kitabı [Mətn] /Sabir Rüstəmxanlı; red. T.Muxtarova.- B.: Gənclik, 1989.- 364, [2] s.

Rüstəmxanlı Sabir Xudu oğlu. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Sabir Rüstəmxanlı; ön sözün müəl. X. R. Ulutürk.- B.: Şərq-Qərb, 2004.- 344 s.

Rüstəmxanlı Tənzilə. Türk-müsəlman soyqırımı [Mətn]: kütləvi və dövri nəşrlərdə /T.Rüstəmxanlı; elmi red. Ş.Vəliyev; red. Q.Çaxmaqlı.- B.: [Hərbi nəş-t], 2009.- 191, [1] s.: portr., şək., 21 sm.

Rüstəmli Asif Heydər oğlu. Cəfər Cabbarlı: Həyatı və mühiti [Mətn] /A.Rüstəmli; elmi red. B.Nəbiyev; rəyçilər İ.Ağayev, N.Qəhrəmanlı;AMEA, Nizami ad. Ədəbiyyət İn-tu.- B.: Elm, 2009.-416, [24] s. portr., fotoşək., faksimile

Rüstəmli Asif Heydər oğlu. Ədəbi istiqlalımız [Mətn] /A.H.Rüstəmli; Red.: İ.Ağayev; AMEA, Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu.- Bakı: Elm, 2004.- 384 s. , 1 portr., ill. ; 21 sm.

Rüstəmli Asif Heydər oğlu. Müdriklik mücəssəməsi /A.H.Rüstəmli; elmi red. V.Arzumanlı; AMEA, Nizami ad. Ədəbiyyat İn-tu.- B.:[Elm və təhsil]; 2014.- 475, [1] s., [10] v. rəngli fotoşək.

Rüstəmli Asif Heydər oğlu. Mütərcim Cəfər Cabbarlı [Elektron resurs] /A. H. Rüstəmli ; elmi red. B. Nəbiyev ; ön sözün müəl. A. Feyzullayeva ; AMEA, Nizami ad. Ədəbiyyat İn-tu. Bakı: Ozan, 2011.- 135, [1] s.: fotoşək., portr.,

Rüstəmli Asif Heydər oğlu. Susmaz duyğuların səltənətində [Mətn] /Asif Rüstəmli; Red. İ.Ağayev; Rəyçilər. T.Məsimov, A.Salmanov; AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu.- Bakı: Elm, 2002.- 176 s. ; 21sm.

Rüstəmli, Fərzalı. Könül kitabı [Mətn]: [Şerlər] /Fərzalı Rüstəmli; Red.: Yaqub Babayev; Naşir: Fərrux Rüstəmov Bib-ID vtls000006121.- Bakı: Nurlan, 2005.- 80 səh.: 1 portr., 20 sm.

Rüstəmli Fərzalı Abbas oğlu. Seyid Nəsimidən Dədə Ələsgərə [Mətn] : dini-fəlsəfi düşüncələr /F. Rüstəmli ; elmi red. Y. Babayev ; red. V. Abiyev.- Bakı: Elm və Təhsil, 2019.- 323, [1] s.: portr., 21 sm.

Rüstəmov Adil Əliağa oğlu. Qarabağ şikəstəsi [İzomaterial]: qrafika /A.Rüstəmov; Azərb. Mədəniyyət və Turizim Nazirliyi, Azərb. Rəssamlar İttifaqı.- Bakı: [s. n.], 2010.- 26 s. , portr., şək. ; 23 sm.

Rüstəmov Akif Rüstəm oğlu. Dünya jurnalistika tarixi [Mətn]: dərs vəsaiti /A. Rüstəmov; elmi red. M. Mahmudov; rəyçilər. N. Əhmədli, M. Mehdiyev. B.: 2010. 195, [1] s

Rüstəmov Akif Rüstəm oğlu. Jurnalistikanın əsasları [Mətn]: [jurnalistikaya giriş] /A.Rüstəmov; elmi red. N.Əhmədli.- Bakı: AzTU nəşriyyatı, 2011.- 347, [1] s. , portr. ; 21 sm.

Rüstəmov Asəf İsgəndər oğlu. Əczaçılıq işinin təşkili [Mətn]: Tibb Universitetinin tələbələri üçün dərs vəsaiti /A.İ.Rüstəmov; Red. D.Y.Hüseynov; Rəyçilər. F.Ə.Təhmazov; İ.A.Dəmirov.- Bakı: Maarif, 1992.- 248 s. , cədv., ill., sxem ; 22 sm.

Rüstəmov Aydın. Erməni təcavüzünün xronikası [Mətn] A.Rüstəmov; Red. R.Bayramov.- B.: Elm, 1994.- 24 s.

Rüstəmov Cəfərqulu Nam az oğlu. Qədim Roma kitabəsi [Mətn] /C.N.Rüstəmov; red. M.Quliyev, S.Quliyev.- B.: [s.n.], 1985.- [5] s.

Rüstəmov Cəfərqulu Namaz oğlu. Qobustan [Mətn] /C.N.Rüstəmov; red. M.Əmirova, S.Quliyev.- Bakı: İşıq, 1985.- [5] s.

Rüstəmov Cəfərqulu Namaz oğlu. Qobustan-Azərbaycanın qədim mədəniyyət ocağı [Mətn] /C. Rüstəmov; red. F. Muradova.-B.: Nurlar, 2006. -96 s.

Rüstəmov Cəfərqulu Namaz oğlu. Qobustan dünyası [Mətn] /C. Rüstəmov; Red. M. Əsədova - Bakı : Azərnəşr , 1994. - 176 s.

Rüstəmov Cəfərqulu Namaz oğlu. Qobustan petroqlifləri: 4 cilddə Qobustan-Azərbaycanın qədim mədəniyyəti ocağı I cild: I-ci kitab /C.N.Rüstəmov, F.M.Muradova; Baş red.: İ.N.Əliyev.- Bакı: Kooperasiya, 2003.- 104 s.

Rüstəmov Ə.M. İnformatika [Mətn]: magistraturaya və dövlət qulluğuna qəbul imtahanlarına hazırlaşanlar və bakalavr təhsil pilləsində oxuyanlar üçün şəxsi təhsil yönümündə mövzular və testlər /Ə.M.Rüstəmov; elmi red. M.Ş.Qocayev; rəyçi. N.S.Süleymanov, E.M.Məmmədov.- Bakı: UniPrint, 2010.- 497, [1] s. , ill., cədv. ; 25 sm.

Rüstəmov Əli Musa oğlu. İnformatika [Mətn]: Azərbaycan, rus və ingilis dillərində izahlı terminlər lüğəti: Şagird və tələbələr üçün köməkçi dərs vəsaiti /Ə.M.Rüstəmov, E.M.Hüseynov; Elmi red.: T.M.Əliyev.- Bakı: BDU, 1996.- 365 s.

Rüstəmov Əli Musa oğlu. Respublika soraq-informasiya fondlarının avtomatlaşdırılması [Mətn] /Ə. M. Rüstəmov; elmi red. C.M.Mehdiyev.- Bakı: Azərnəşr, 1990.- 224 s.

Rüstəmov F.A. Dadaşova T.Y. Ali məktəb pedaqogikası[Mətn] Magistratura pilləsi üçün dərslik.- Bakı: “Nurlan”, 2007.- 568 s.

Rüstəmov Fərrux Abbas oğlu. Ali məktəb pedaqogikası magistratura pilləsi üçün dərslik /F.Rüstəmov, T.Dadaşova; elmi red. Ə.Ağayev, İ.İsayev; rəyçi. Ə.Paşayev, R.Əliyev.- Bakı: Nurlan, 2007.- 568 s.

Rüstəmov Fərrux Abbas oğlu. Ən yeni dövrün pedaqoqika tarixi [Mətn]: XX əsr- XXI əsrin əvvəlləri IV kitab /F.Rüstəmov; Elmi red.: H.Əhmədov.- Bakı: Nurlan, 2005.- 204 s.

Rüstəmov Fərrux Abbas oğlu. Pedaqogika tarixi [Mətn]: [xarici ölkələrdə təhsil və pedaqoji fikir tarixi]: dərslik /F.A.Rüstəmov; elmi red. H.Əhmədov; rəyçilər Ə.Ağayev, Ə.Paşayev, F.Seyidov [və b.]Bakı: Elm və təhsil, 2010.- 748, [2] s.

Rüstəmov Fərrux Abbas oğlu. Pedaqogika tarixi [Mətn]: Dərslik: [Xarici ölkələrdə təhsil və pedaqoji fikir tarixi] /Fərrux Rüstəmov; Elmi red. H.Əhmədov; Rəyçilər. Ə.Ağayev, Ə.Paşayev, F.Seyidov və b.- Bakı: Nurlan, 2006.- 750 s.

Rüstəmov Fərrux Abbas oğlu. Qərb pedaqoqika tarixi (qədim və orta əsrlər) [Mətn]: Dərs vəsaiti /F.Rüstəmov; Elmi red.: H.Əhmədov.- Bakı: Nasir, 2003.- 246 s.

Rüstəmov Fərrux Abbas oğlu. Yeni dövrün pedaqogika tarixi [Mətn]: XVII əsrin II yarısı-XIX əsr III kitab /F.A.Rüstəmov; Elmi red.: H.Əhmədov.- Bakı: Nurlan, 2004.- 320 s.

Rüstəmli Fərzalı Abbas oğlu. Hikmət damlası [Mətn] /Fərzalı Rüstəmli ; red. E. Məmmədli. B.: Elm və təhsil, 2015.- 74, [2] s.: portr., şək., 20 sm.

Rüstəmov İlham Samil oğlu. Korporativ idarəetmə [Mətn]: dərs vəsaiti İ.S.Rüstəmov; elmi red. M.C.Atakişiyev; rəyçilər Q.Süleymanov [və b.][Bakı] [YEK Production] [2013].- 190, [1] s.

Rüstəmov İzzət Əşrəf oğlu. XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda təbii-elmi və fəlsəfi fikrin vəhdəti [Mətn] /İ.Ə.Rüstəmov; Red. E.Məmmədyarova.- Bakı: Azərnəşr, 1992.- 120 s. , faksimile ; 21 sm.

Rüstəmov İzzət Əşrəf oğlu. Həsənbəy Zərdabi /İ.Ə.Rüstəmov; [red. S.Əsəd]Bakı: Gənclik, 1969.- 185, [3] s.

Rüstəmov İzzət Əşrəf oğlu. Mirzə Fətəli Axundov [Mətn ] /İ.Ə.Rüstəmov; rəyçi. F.Köçərli; [red. Q.İsmayılov]Bakı: Gənclik, 1986.- 70, [2] s.

Rüstəmov Qəzənfər Ərəstun oğlu. Avtomatik idarəetmə nəzəriyyəsi fənnindən MATLAB /Simulink paketində yerinə yetirilən laboratoriya işləri [Elektron resurs] : Xətti sistemlər /Q. Ə. Rüstəmov, V. Q. Fərhadov, R. Q. Rüstəmov ; Azərbaycan Texniki Universiteti "Avtomatika və idarəetmə" kafedrası.- B.: [s.n.], 2011.- 140 s.: şək., cədv.

Rüstəmov Qəzənfər Ərəstun oğlu. Avtomatik tənzimləmə nəzəriyyəsi. Xətti tənzimləmə sistemləri: ali texniki məktəblər üçün dərslik [Mətn]. 1-ci hissə /Q.Ə.Rüstəmov; elmi red. F.H.Ələkbərov; rəy verənlər. AMEA-nın akademiki T.A.Əliyev, t.e.d., prof. İ.R.Əfəndiyev.- B.: Nasir, 2003.- 528, [5] s.: cədv., şək., 21 sm.

Rüstəmov Qəzənfər Ərəstun oğlu. Avtomatik tənzimləmə nəzəriyyəsi. Qeyri-xətti və xüsusi təyinatlı xətti tənzimləmə sistemləri: ali texniki məktəblər üçün dərslik /Q.Ə.Rüstəmov; elmi red. F.H.Ələkbərov; rəy verənlər. T.A.Əliyev, İ.R.Əfəndiyev 2-ci hissə.- Bakı: Nasir, 2006.- 528, [5] s. , cədv., şək. ; 21 sm.

Rüstəmov Qəzənfər Ərəstun oğlu. Avtomatik tənzimləmə nəzəriyyəsi : MATLAB / Simulinkdə modelləşdirmə.-Xətti tənzimləmə sistemləri : ali texniki məktəblər üçün dərslik /Q. Ə. Rüstəmov ; rəy verən. T. A. Əliyev, İ. R. Əfəndiyev ; elmi red. F. H. Ələkbərli 1-ci hissə.-Bakı : Elm və təhsil , 2012.-749, [3] s.

Rüstəmov Qəzənfər Ərəstun oğlu. Dinamik sistemlərin identifikasiyası, modelləşdirilməsi və simulyasiyası [Elektron resurs] : ali texniki məktəblər üçün dərs vəsaiti : ["Education and culture - Tempus" proqramı əsasında] /Q. Ə. Rüstəmov ; red. R. Talibi-Dəryani. Bakı: AzTU, 2015.- 116 s.: şək., cədv.,

Rüstəmov Qəzənfər Ərəstun oğlu. Mühəndis riyaziyyatı. [Mətn] : Matlab/Simulinkdə modelləşdirmə. Ali texniki məktəblər üçün dərslik. H.Ə.Məmmədov, Q.Ə.Rüstəmov. R.Q.Rüstəmov; B.: AzTU, 2015.- 440 s.: 24sm.

Rüstəmov Qəzənfər Ərəstun oğlu. Optimal və adaptiv idarəetmə sistemləri [Elektron resurs]: MATLAB /Simulinkdə modelləşdirmə: ali texniki məktəblər üçün dərs vəsaiti /Q. Ə. Rüstəmov, A. T. Məmmədova ; elmi red. R. Əhmədov.- B.: [AzTu-nun nəş-tı], 2015.- 265 s.: şək., cədv.

Rüstəmov Qəzənfər Ərəstun oğlu. Rəqəm tənzimləmə sistemləri [Elektron resurs] : mühazirələr konspekti : [dərs vəsaiti] /Q. Ə. Rüstəmov ; elmi red. M. İ. Seyidov. Bakı: [AzTU], 2016.- 289 s.: şək., cədv.,

 

Rüstəmov Qəzənfər Ərəstun oğlu. Riyazi modelləşdirmə və simulyasiya [Elektron resurs] : ali texniki məktəblər üçün dərs vəsaiti : ["Education and culture - Tempus" proqramı əsasında] /Q. Ə. Rüstəmov ; red. R. Talibi-Dəryani. Bakı: AzTU, 2015.- 119 s.: şək., cədv.,

Rüstəmov Qəzənfər Ərəstun oğlu. Siqnalların rəqəmli emalı [Elektron resurs] : mühazirələr konspekti : ali texniki məktəblər üçün dərs vəsaiti /Q. Ə. Rüstəmov ; red. R. M. Əhmədov. Bakı: AzTU, 2016.- 294 s.: şək., cədv.,

Rüstəmov Qəzənfər Ərəstun oğlu. Sistemlərin dayanıqlığı [Elektron resurs]: MATLAB /Simulinkdə modelləşdirmə: ali texniki məktəblər üçün dərs vəsaiti /Q. Ə. Rüstəmov, A. T. Məmmədova ; elmi red. R. Əhmədov.- B.: AzTu-nun nəş-tı, 2015.- 163 s.: şək., cədv., portr.

Rüstəmov Qəzənfər Ərəstun oğlu. Vəziyyətin adaptiv idarə edilməsi [Elektron resurs] : ali texniki məktəblər üçün dərs vəsaiti : ["Education and culture - Tempus" proqramı əsasında] /Q. Ə. Rüstəmov ; red. R. Talibi-Dəryani. Bakı: AzTU, 2015.- 119 s.: şək., cədv.,

Rüstəmov Qəzənfər Ərəstun oğlu. Vəziyyət tənzimləyiciləri və adaptiv idarəetmə [Elektron resurs] : ali texniki məktəblər üçün dərs vəsaiti : ["Education and culture - Tempus" proqramı əsasında] /Q. Ə. Rüstəmov ; red. R. Talibi-Dəryani. Bakı: AzTU, 2015.- 120 s.: şək., cədv.,

Rüstəmov Musa. Raket və reaktiv yanacaqları [Mətn] /M.İ.Rüstəmov, A.H.Həsənov, S.Ə.Sultanov; AMEA Akad. Y.H.Məmmədəliyev adına Neft - Kimya Prosesləri İnstitutu; Elmi red.: A.H.Əzizov.- Bakı: Elm, 2005.- 228 s.

 Rüstəmov Müslüm Abduləziz oğlu. Azərbaycan çörək və şirniyyatı [Mətn] M.A.Rüstəmov; red. Ə.Əhmədova; rəss. S.İskəndərov.- B.: Azərnəşr, 1963.- 43, [1] s.

Rüstəmov R.Ə. Quba dialekti [Mətn] /R.Ə.Rüstəmov; red. M.Ş.Şirəliyev; AzSSR EA, Nizami ad. Ədəbiyyat və Dil İn-tu.- B.: Azərbaycan SSR EA, 1961.- 281, [1] s.

Rüstəmov R. Ə. Müasir türk dilində təqlidi sözlər metodik vəsait /R. Ə. Rüstəmov ; məsul red. Ə. A. Rəsulov ; elmi red. R. S. Əhmədov ; red. H. Əsgərov.B.: [Bakı Universiteti Nəşriyyatı], 1998.- 81, [1] s.

Rüstəmov Rəsul Əliabas oğlu. Azərbaycan dili dialekt və şivələrində fel /R.Rüstəmov; red. M.Ş.Şirəliyev; zərb.SSR EA Nizami ad. Ədəbiyyat və Dil İn-tu.- Bakı: AzSSR EA, 1965.- 319, [1] s.

Rüstəmov Rüfət Əşrəf oğlu. Osmanlı-Türk dili [Mətn]: Bakı Dövlət Universitetinin Şərqşünaslıq fakültəsinin bakalavr pilləsi üzrə təhsil alan tələbələr üçün dərslik /R.Rüstəmov, C.Məmmədova; elmi red. R.S.Əhmədov; [ön söz əvəzi R.Siraçoğlu].- B.: Elm və təhsil, 2013.- 217, [3] s. cədv

Rüstəmov Rüfət Əşrəf oğlu. Türk dilinin morfologiyası [Mətn]: BDU-nin Şərqşünaslıqfakültəsininbakalavrpilləsi üzrə təhsilalantələbələri üçündərslik /R.Ə.Rüstəmov; elmi red. Ə.A.Rəsulov;rəy. R.S.Əhmədov, Ə.Q.Quliyev, C.R.Rüstəmova, A.Ə.Məşədiyeva.- B.: Nurlan, 2007.- 209, [1] s. cədv

Rüstəmov Rüstəm Bəhram oğlu. Kənd təsərrüfatı heyvanlarının anatomiyası [Mətn]: Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının tələbələri üçün dərs vəsaiti / R.B.Rüstəmov; Rəyçi. T.Qayıbov IV cild B.: Maarif ;1992. 183 [4] s.

Rüstəmov Samir Sabir oğlu. Fizika [Mətn]: Abituriyentlər üçün vəsait /S.S.Rüstəmov, A.S.Rüstəmov, Z.E.Rüstəmova; Rəyçilər. A.A.Bayramov, H.Q.Qasımov.- B.: Çaşıoğlu, 2007.- 320 s.: cədvəl, şək., 20 sm.

Rüstəmov Şahin Möhübbət oğlu. Fərarilik cinayət işləri üzrə ədalət mühakiməsinin bəzi prosessual problemləri /Ş.M.Rüstəmov; Elmi red.:M.Ə.Cəfərquliyev.- B.: Qanun, 2004.- 196 s.

Rüstəmov Yusif İman oğlu. Beynəlxalq münasibətlər sistemində ABŞ-ın rolu: Z.Bjezinski ilə qiyabi dialoq. /Y. Rüstəmov.- B.: Elm, 2005.- 188 s.

Rüstəmov Yusif İman oğlu. Fəlsəfənin əsasları [Mətn]: mühazirə kursu /Yusif Rüstəmov; Elmi red.: F.Qasımzadə; AMEA-nın Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu, Azərbaycan Universiteti.- B.: Azərbaycan Universiteti, 2004.- 499 s.

Rüstəmov Yusif İman oğlu. Fəlsəfənin əsasları [Mətn]: (mühazirə kursu) /Y.Rüstəmov; Elmi red. F.Qasımzadə; AMEA-nın Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu, Azərbaycan Universiteti.-B.: Nurlar, 2007. -504 s.

Rüstəmov Yusif İman oğlu. Siyasi-hüquqi təlimlər tarixi: Mühazirə kursu /Y.Rüstəmov; Elmi red.: A.Rzayev; Rəyçilər: F.Qasımzadə, M.Ə.Dəmirov; Azərbaycan Universiteti.- B.: Azərbaycan Universiteti, 2000.- 318 s.

Rüstəmov Yusif İman oğlu. Sosial-siyasi və hüquqi təlimlər tarixi [Mətn] /Y.Rüstəmov; elmi red. A.Rzayev; rəyçilər F.Qasımzadə, N.Mikayılov, Ə.Əhmədov; red. R.Həsənova; AMEA-nın Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İn-tu; Azərb. Un-ti.- B.: Azərbaycan Universiteti, 2007.- 423 s.

Rüstəmov Yusif İman oğlu. Tarix zaman daxilində insan reallığıdır (K. Yaspers) [Mətn] Y. Rüstəmov; elmi red. Ə.Abbasov; rəyç. Y.Əliyev; [AMEA., Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İn-tu] Bakı Təknur 2009.- 125, [1] s.

Rüstəmov Yusif İman oğlu. Türk fikir tarixi haqqında mülahizələr [Mətn] /Y.Rüstəmov; Elmi red.: N.Cəfərov; AMEA, Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu; Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi.- B.: Çaşıoğlu, 2005.- 140 s.

Rüstəmova Afaq Baloğlan qızı. Sosial linqvistikanın fəlsəfi problemləri [Mətn]: [Monoqrafiya] /Afaq Rüstəmova; Elmi red.: Ə.Abbasov.- B.: Adiloğlu, 2005.- 200 s.

Rüstəmova Azadə Cəfər qızı. Azərbaycan ədəbiyyatı [Mətn]: Müxtəsər oçerk (Хaricdə yaşayan azərbaycanlılar üçün) /Аzadə Rüstəmova, Bəkir Nəbiyev, Yaşar Qarayev; Red. Teymur Kərimli; АМЕА, Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu.- Bakı: Elm, 2003.- 376 s.

Rüstəmova Sayad Əli qızı. Nizami yaradıcılığının öyrənilməsi və şagirdlərin mənəvi tərbiyəsi [Mətn]: Müəllim üçün vəsait /S.Rüstəmova.- B.: Maarif, 1993.- 156 s.

Rüstəmova Səidə Əkbər qızı. Azərbaycan dilçiliyində qrammatika konsepsiyasının inkişaf tarixi /S. Rüstəmova; Elmi red.: A.M.Babayev.- Bакı: Elm, 2004.- 172 s.

Rüstəmova Təhminə Zəkəriyə qızı. Əski əlifba [Mətn] /T.Z.Rüstəmova; Red.: A.Bağırov.- B.: Azərbaycan Ensiklopediyası; 1996.- 72 s.

Rüstəmova Təhminə Zəkəriyə qızı. Fars dilli [Mətn]: dərslik /T.Z.Rüstəmova, H.Ş.Mahmudov Rəyçilər: B.Hüseynov və b.- B,: [Bakı Universiteti], 1998.- 178 s.: 21 sm.

Rüstəmova Təhminə Zəkəriyə qızı. Fars dili [Mətn]: dərslik /T.Rüstəmova; [ixt. red. A.Ələkbərova; rəyçilər. N.Musayeva, L.Mahmudova]; Bakı Dövlət Universiteti.- Bakı: [Beynəlxalq Əl-Huda Bakı şöbəsi], 2008.- 396 s.

Rüstəmova Təhminə Zəkəriyə qızı. Fars və Azərbaycan dillərinin qarşılıqlı-müqayisəli qrammatikası [Mətn]: [morfologiya] T.Z.Rüstəmova; baş və ixt. red. A. Axundov.- B.: Adiloğlu, 2010.- 341, [1] s.

Rüstəmova Tohidi Solmaz. Kominternin Şərq siyasəti və İran [Mətn]: 1919-1943 Solmaz Rüstəmova-Tohidi; Elmi red.: H.Əlibəyli; AMEA akad. Z.M.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu, Bakı Xəzər Universitəsi.- Bakı: 2001.- 508 s.

Rza Əjdər Yunus. Kimə dərd açım... [Mətn] /Ə. Y. Rza ; red. S. Cahagiroğlu ; ön söz. müəl. S. Cəfərova. Bakı: Təknur, 2015.- 175, [1] s.: portr., ill., 21 sm.

Rza Əjdər Yunus. Mən belə dünyanı istəməmişdim şeirlər /Əjdər Yunus Rza ; red. S. Cahangiroğlu.-Bakı : Təknur, 2012.- 478, s.

Rza Xəlil Ulutürk. Daşdan çıxan bulaq [Mətn]: [şeirlər] /X.R.Ulutürk; tərt. və red F.Ulutürk, Y.Məmmədəliyev, R.Rza; rəyçi. Ə.Əsgərli.- B.: [Beşik Nəşriyyatı], 2009.- 215, [1] s.

Rza Xəlil Ulutürk. Dünyanın ədəbi xəritəsi [Mətn] /Xəlil Rza Ulutürk; Tərtib edən. F.Ulutürk; Red. və ön sözün müəllifi: Ə.Əsgərli; Naşiri. Q. İsmayıloğlu.- B.: Çinar-Çap, 2008.- 694 s.

Rza Xəlil Ulutürk. Dünyaya pəncərə [Mətn] /Xəlil Rza Ulutürk; tərt. ed. F.Ulutürk; red. Ə.Əsgərli; ön sözün müəl. Ə.Əsgərli, N.Tağısoy.- B.: Çinar-Çap, 2010.- 1151, [1] s.

Rza Xəlil Ulutürk. Ədəbi tənqid [Mətn] /Xəlil Rza Ulutürk; Top. və tərt.ed.: Y.Məmmədəliyev, F.Ulutürk; Elmi red. və ön sözün müəll.: Əlizadə Əsgərli.- B.: Mütərcim, 2003.- 876 s.

RzaXəlil Ulutürk. Həyat, həyat deyə çırpınan könül [Mətn] /Xəlil Rza Ulutürk; tərt. ed. F.Ulutürk; red. və ön söz. Ə.Əsgərli.- B.: Çinar-Çap, 2009.- 291, [1] s.

RzaXəlil Ulutürk. İki qardaş, iki şair [Mətn]: Xalq şairi Söhrab Tahir Azər Azər haqqında /X.R.Ulutürk; tərt. ed. F.Ulutürk; red. və ön söz müəl. Ə.Əsgərli.- B.: [Naksuana], 2009.- 184, [8] s. + [3] v.

Rza Xəlil Ulutürk. Lefortovo zindanında [Mətn] /Ulutürk, Xəlil Rza; Tərtib edəni: F.Ulutürk; Red. və ön sözün müəllifi: Ə.Əsgərli.- B.: Çinar-Çap, 2006.- 482 s.

Rza Xəlil Ulutürk. Marallar da duz yeyərmiş [Mətn]: [uşaqlar üçün şeirlər] /X.R.Ulutürk; tərt. və red. F.Ulutürk, Y.Məmmədəliyev, R.Rza; rəyçi Ə.Əsgərli.- 175, [1] s.

Rza Xəlil Ulutürk. Mən onsuz da əbədiyəm [Mətn]: [şeirlər və poemalar] /X.R.Ulutürk; tərt. və red. F.Ulutürk, Y.Məmmədəliyev,- 1056 s.

Rza Xəlil Ulutürk. Rəsul Rza həsrəti: [Məqalələr, araşdırmalar, xatirələr, şerlər]/Xəlil Rza Ulutürk;Tərtib edən: F.Ulutürk; Red:Ə.Türkan; Rəssamı: A.Ələkbərli.- Bakı: Elm, 2000.- B.: Elm, 2000.- 220 s.

Rza Xəlil Ulutürk. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 2 cilddə /X.R.Ulutürk; tərt.ed. F. Ulutürk; ön sözün müəl. B.Nəbiyev.- I cild.-B.: Şərq-Qərb, 2005.- 296 s.

Rza Xəlil Ulutürk. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 2 cilddə /X.R.Ulutürk; tərt.ed. F.Ulutürk.- II cild.-B.: Şərq-Qərb, 2005.- 248 s.

Rza Xəlil Ulutürk. Ustadım Əkrəm Cəfər [Mətn] /tərtib ed. F.Ulutürk; red. və ön sözün müəllifi: Ə.Əsgərli.- B.: Mütərcim, 2005.- 336 s.

Rza N. Məhəmməd Füzulinin "Leyli və Məcnun" əsərinin bədii nəsrlə şərhi /N.Rza; Red.: S.Əlizadə; Rəssam: T.Məlik.- B.: Azərnəşr, 1999.- 224 s.

Rza Rəsul. Mənim fikrimcə [Mətn]: məqalələr /Rəsul Rza; Red.: M.Aslanov.- Bakı: Azərnəşr, 1967 419 s.

Rza Rəsul. (Rzayev Rəsul İbrahim oğlu) Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Rəsul Rza; Red. hey. Əsgər Quliyev (baş red.) və b.; Ön sözün müəllifi. Fikrət Qoca; Tərtib edəni. Arif Əmrahoğlu; Red. Fikrət Sadıq.- B.: Çaşıoğlu, 2005.- 480 s.1 portr.

Rza Rəsul. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 5 cilddə. I cild /Rəsul Rza; tərt.ed. Anar; red. A.Əmrahoğlu; ön sözüm müəl. Ş.Salmanov.- B.: Öndər, 2005.- 304 s.

Rza Rəsul. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 5 cilddə. II cild /Rəsul Rza; tərt.ed. Anar; red. A.Əmrahoğlu.- B.: Öndər, 2005.- 320 s.

Rza Rəsul. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 5 cilddə /Rəsul Rza; tərt.ed. Anar; red. A. Əmrahoğlu.- III cild.- B.: Öndər, 2005.- 255 s.

Rza Rəsul. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 5 cilddə /Rəsul Rza; tərt.ed. Anar; red. A. Əmrahoğlu.- IV cild B.: Öndər, 2005.- 336 s.

Rza Rəsul. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 5 cilddə /Rəsul Rza; tərt. ed. Anar; red. A. Əmrahoğlu.- V cild B.: Öndər, 2005.- 264 s.

Rza Rəsul. Seçilmiş əsərlər. I cild.-Bakı: Letterpress , 2010.

Rza Tahir. Qoru nadanlardan özünü, dünya [Mətn] Bədii ədəbiyyat Azərbaycan ədəbiyyatı.- Bakı: "Kamran V" MMC, 2005.- 187 s.

Rzaquliyev Hüseyn. Kənd təsərrüfatı heyvanlarında və quşlarda maddələr mübadiləsi pozğunluqları xəstəlikləri [Mətn] /Hüseyn Rzaquliyev; Red.: İ.Sadıq.- B.: Azərnəşr, 1998.- 171 s.: 20 sm.

Rzaquluzadə Mikayıl Manaf oğlu. M.F.Axundovun İctimai-Siyasi görüşləri metodik tövsiyə M.F.Axundovun 175 illiyinə həsr olunur /tərt. ed. Ş.Mikayılov, S.Qəniyev.- B.: Maarif, 1988.- 19, [1] s.

Rzaquluzadə Mikayıl. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /M.Rzaquluzadə; [burax. məsul. Ə.Güləliyev]B.: Şərq-Qərb, 2006.- 312 s.

Rzasoy Seyfəddin Gülverdi oğlu. Azərbaycan folklorşünaslıq tarixi və Sədnik Paşa Pirsultanlı [Mətn] /S.G.Rzasoy; elmi red. N.Cəfərov; nəşrinə məsul. Ə.Ələkbərli; AMEA, Folklor İn-tu.- Bakı: Nurlan, 2008.- 212 s.

Rzasoy Seyfəddin Gülverdi oğlu. Folklorlaşanalim ömrü [Mətn] /S.G.Rzasoy; elmi red. İ.Həbibbəyli; nəşr. məs. Ə.Ələkbərli; AMEA, Folklor İn-tu.- B.: Nurlan, 2007.- 197, [1] s.

Rzasoy Seyfəddin Gülverdi oğlu. Mifologiya və folklor: nəzəri-metodoloji kontekst [Mətn] /S. Seyfəddin; elmi red. H. İsmayılov F. Qurbanov; nəşrə məs. Ə. Ələkbərli; AMEA, Folklor İn-tu.- B.: Nurlan, 2008.- 188 s.

Rzasoy Seyfəddin Gülverdi oğlu. Nizami poeziyası: Mif-tarix konteksti [Mətn] /S.Rzasoy; Elmi red. N.İsmayılov; AMEA, Folklor İnstitutu.- B.: Ağrıdag, 2003.- 212 s.

Rzasoy Seyfəddin Gülverdi oğlu. Oğuz mifologiyası [Mətn]: metod, struktur, rekonstruksiya /S. Rzasoy; elmi red. H. İsmayılov; nəşrə məsul. Ə. Ələkbərli; AMEA Folklor İn-tu.-Bakı : Nurlan , 2009.- 363 s.

Rzasoy Seyfəddin Gülverdi oğlu. Oğuz mifinin paradiqmaları /S.Rzasoy; Red.:H.İsmayılov, A.Şükürov; Nəşrə məsul: Ə.Ələkbərli; AMEA, Folklor İnstitutu.- Bakı: Səda, 2004.- 200 s. , portr., sxem, cədvəl ; 21 sm.

Abbas Rzayev [İzomaterial] /Azərbaycan Teatr Cəmiyyəti.- Bakı:[İşıq], 1974.-[1] qat. v. , şək., portr. ; 19 sm.

Rzayev Ağababa Qasım oğlu. Dərbənddən başlanan əzablı yol [Mətn] /Ağababa Rzayev.- B.: Azərnəşr, 1989.- 160 s.

Rzayev Ağababa Səməd oğlu. Üç brliyant [Mətn] : sənədli hekayələr və oçerklər /rəy verən. X. Əlimirzəyev; [red. R.Bəydəmirli].- B.: Azərnəşr, 1986.- 190, [2] s.

Rzayev Baxış İmran oğlu. İdrak proseslərinin fəallaşdırılması yolları: [Metodik vəsait] /Baxış Rzayev; Еlmi rеd.: Ə.Əlizadə.- B.: Şirvannəşr, 2003.- 200 s.

Rzayev Baxış İmran oğlu. Psixi proseslərin fəallaşdırılması yolları: [Metodoki vəsait] Baxış Rzayev; Elmi red.: Ə.Əlizadə.- B.: Şirvannəşr, 2003.- 200 s.

Rzayev Bayram Zülfüqaroğlu. Flotasiya [Mətn] /Bayram Rzayev ;elmi red. Ə. Nuriyev.B.: [s. n.], 2013,198, [3] s. şək., cədv

Rzayev Əli. Azərbaycan Respublikasında dövlət qulluğu:Nəzəriyyə və praktika [Mətn]: [Monoqrafiya] /Ə.Rzayev; Elmi red.: B.Zahidov.- Bakı: Elm, 2005.- 264 s.

Rzayev Fərman Murad oğlu. Nizami Gəncəvi və teatr [Mətn]: [monoqrafiya] /F.M.Rzayev; elmi red. R.H.Abdullayev; elmi məsləhətçi. İ.S.Kərimov; AMEA, Memarlıq və İncəsənət İn-tu.- B.: Elm, 2008.- 369, [3] s.

Rzayev Fikrət Həsən oğlu. Söz /F. H. Rzayev ; red. B. Xəlilov.-Bakı : [Maarif] , 2012.-244, [1] s.

Rzayev Fikrət Həsən oğlu. Söz. Söz konstruktorluğu. Sözün sirri [Mətn] /F. H. Rzayev ; elmi red. B. Xəlilov ; tərc.: K. Əmiraslanova, K. Əliyeva, Y. Nəcəfov ; Azərb. Resp. Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təş. Dövlət Dəstəyi Şurası,"AqRa" EİDİB. Bakı: [Ziya], 2015.- 559, [1] s.: cədv., portr., 25 sm.

Rzayev Firudin Həsən oğlu. Qədim Şərur oykonimlərinin mənşəyi [Mətn] : /F.Rzayev; elmi məsləhətçi və ön söz. müəl. İ.Hacıyev; elmi red. A.Babayev; red. Ə.A.Quliyev, R.Babayev; sponsor. M.Ə.Vəliyev; AMEA, Naxçıvan Bölməsi İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İn-tu.- Bakı: Kitab aləmi, 2006.- 225, [3] s. , portr., cədv. ; 21 sm.

Rzayev Xalıq Ağa Həsən oğlu. Atalar sözü [Mətn] /X.Rzayev; Tərtib ed. R.Cəfərov, Y.Babayev. B.: -Nicat , 1993. 174 s.

Rzayev İmran Mirzə oğlu. Azərbaycan Respublikasında regionların davamlı sosial-iqtisadi inkişafı: mövcud vəziyyət və gələcək perspektivlər [Mətn] /İ.M.Rzayev; elmi red. və ön söz. Q.N.Manafov.- B.: Elm, 2010.- 464, [4] s.

Rzayev İmran Mirzə oğlu. Beynəlxalq vergitutmada ofşor mexanizmlərin tətbiqi [Mətn]: dərslik /İ.M.Rzayev; elmi red. A.F.Musayev; rəyçilər. D.A.Bağırov, R.B.Əliyev, İ.H.Alıyev.- B.: İqtisad Universiteti, 2006.- 207, [1] s.

Rzayev Qəhrəman Rəsul oğlu. Mühasibat uçotu və audit [Mətn]: Dərs vəsaiti /Qəhrəman Rzayev; Elmi red.: Səbzəliyev S.-B.: Təhsil , 2002.-329 s.

Rzayev Qəhrəman Rəsul oğlu. Mühasibat uçotu və audit [Mətn]: Q.R.Rzayev; Rəyçilər. B.S.Musayev, F.M.Quliyev; Elmi red. S.M.Səbzəliyev.-Bakı:İqtisad Universiteti ;2006.- 384 s.

Rzayev Qəhrəman Rəsul oğlu. Mühasibat uçotu və audit [Mətn]: dərslik /Q.R.Rzayev; rəyçilər. B.S.Musayev, S.M.Səbzəliyev.- B.: Adiloğlu, 2008.- 482, [2] s.

Rzayev Qəhrəman Rəsul oğlu. Nəzarət və təftiş [Mətn]: dərslik /Q.Rzayev; elmi red. S.M.Səbzəliyev; rəyçi. Q.Ə.Abbasov [və b.]B.: Adiloğlu, 2011.- 261, [2] s.

Rzayev Qurban İsmayıl oğlu. İngiliscə- azərbaycanca lüğət II hissə.- Bаkı: AzərbaycanTərcümə Mərkəzi, 1994.- 244 s.

Rzayev Qurban İsmayıl oğlu. Yeni İngiliscə-Azərbaycanca lüğət [Mətn]: 30 minə yaxın lüğət məqaləsi və ya 130 minə yaxın söz və söz birləşməsi /Q.Rzayev (ümumi red.); tərt. Q.İ.Rzayev, R.F.Rzayeva, G.Q.Rzayeva, A.Q.Rzayeva.- Bakı: [K.M.Kitab print], 2009.- 587, s. [1] , cədv., portr. ; 21 sm.

Rzayev Mehman Ağarza oğlu. Azərbaycan: suvarma əkinçiliyinin reformasiyası və ekoloji dayanıqlığı [Mətn] : [monoqrafiya] /M. A. Rzayev ; elmi red. Q. Ş. Məmmədov.- Bakı: Elm və təhsil, 2019.- 369, [3] s.: portr., cədv., ill., 21 sm.

Rzayev Məmməd Hüseyn oğlu. Fəlsəfə tarixi [Mətn]: dərslik /M.H.Rzayev; elmi red. H.R.İmanov; rəyçilər. Ə.M.Tağıyev, Z.C.Hacıyev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirlyi, Naxçıvan Dövlət Un-ti.- Naxçıvan: Qeyrət, 2011.- 277, [1] s.

Rzayev Məmməd Hüseyn oğlu. Fəlsəfə tarixi [Mətn]: [dərslik] /M.H.Rzayev; elmi red. Ə.M.Tağıyev.- Bakı: MBM, 2015.- 301, [1] s.

Rzayev Məmməd Hüseyn oğlu. Fəlsəfədə dəyər kateqoriyası [Mətn]: [dərs vəsaiti] /M.H.Rzayev; elmi red. H.R.İmanov; rəyçilər. İ.B.Cəfərzadə , Z.C.Hacıyev.- B.: [s. n.], 2009.- 59, [1] s.

Rzayev Məmməd Hüseyn oğlu. Keçid dövrü və şəxsiyyət [Mətn]: Sosial fəlsəfi təhlil /Məmməd Rzayev; Elmi red.: H.R.İmanov; Rəyçilər: A.M.Şükürov, Ə.M.Tağıyev.- B.: Yurd, 2007.- 391 s.

Rzayev Məmməd Hüseyn oğlu. Qloballaşma və şəxsiyyət [Mətn] /M.Rzayev, N.Rəhimov; elmi red. H.İmanov.- B.: [Sabah], 2010.- 251, [1] s.

Rzayev Məmməd Hüseyn oğlu. Müasir şəxsiyyət [Mətn]: sosial-fəlsəfi təhlil: [monoqrafiya] /M.Rzayev; elmired. Ə.M.Tağıyev.- Bakı: MBM, 2015.-534, [1] s.

Rzayev Məmməd Hüseyn oğlu. Şəxsiyyət: azadlıq və milli şüur [Mətn] /M.Rzayev; elmi red. H.R.İmanov; rəyçilər. İ.Ə.Rüstəmov, Z.C.Hacıyev.- B.: [s.n.], 2009.- 117, [1] s.

Rzayev Nəsir İsmayıl oğlu. Əcdadların izi ilə [Mətn] /N.Rzayev; Red. M.Quliyeva; Rəssam. E.Aslanov.- B.: Azərnəşr, 1992.- 103 s.

Rzayev Nəsir İsmayıl oğlu. Qayalar danışır [Mətn] :- Bakı: Elm və təhsil, 2019.- 391, [1] s.: 20 sm.

Rzayev Orucəli Hüseynqulu oğlu. Təhsilin idarə olunmasının əsasları [Mətn]: dərs vəsaiti /[tərt. ed. O.H.Rzayev, S.M.Məmmədov, Ş.N.İsmayılov]; elmi red. N.R.Manafov; rəyçi. F.K.Namazova, İ.N.Səlimov; red. Z.M.Əzizova; Azərb. Respub. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Müəllimlər İn-tu Mingəçevir Filialı.- Bakı: Mütərcim, 2010.- 475, [1] s.

Rzayev Ramiz Yaqub oğlu. Azərbaycan Respublikası məhkəmələrinin yaranması və inkişafı [Mətn] /[R.Y.Rzayev, S.C.Həsənova, H.M.Sadıqov]; elmi red. M.Məlikova.- B.: Çaşıoğlu, 2008.- 359, [1] s. portr., fotoşək., faks., sxem

 Rzayev S. Uşaqları beynəlxalq müdafiə günü [Mətn]: metodik və biblioqrafik vəsait Azərbaycan SSR Mədəniyyət Nazirliyi, M.F.Axundov adına Azərbaycan Respublika Kitabxanası, Elmi-metodik kitabxanaşünaslıq şöbəsi; [red. H.A.Rzaquliyev].- B.: [s.n.] 1962.- 9, [1] s.

Rzayev Sahib Mirzalı oğlu. Kitabxana xidməti [Mətn]: dərslik /S.Rzayev; red. A.A.Xələfov; rəyçilər. K.Aslan, E.Əhmədov.- Bakı: Turan evi, 2009.- 337, [1] s.

Rzayev Sahib Mirzalı oğlu. Kitabxana xidməti dərslik /S.M.Rzayev; red. A.A.Xələfov; rəyçi K.Aslan; E.Əhmədov.- Bakı: [Bakı Universiteti], 2012.- 275 s.

Rzayev Seyran Səid oğlu. Atomatikanın əsasları və elektron hesablama texnikası [Mətn]: dərs vəsaiti /S. S.Rzayev, H.İ.Həşimov; elmi red. A.P.Qurşumov; N.Tusi ad. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Un-ti.-B.: [s.n.], 1992.- 164 s.

Rzayev Tofiq Heydər oğlu. Texniki sistemlərin diaqnozlaşdırılması [Mətn] : [monoqrafiya] /T. H. Rzayev ; elmi red.: T. A. Əliyev, F. M. Abdullayev. Bakı: Elm və təhsil, 2016.- 627, [9] s.: portr., ill. cədv., 21 sm.

Rzayev Vahid. Kainatlardandır yaranışımız [Mətn] :- Bakı: Nərgiz, 2003.- 55, [1] s.: 14 sm.

Rzayev Vahid. Naxçıvanda məktəb və pedaqoji fikir [Mətn] : (XIX əsr və XX əsrin əvvəlləri).- Naxçıvan: Əcəmi, 2018.- 389, [3] s.: 20 sm

Rzayev Vahid Zeynal oğlu. Var olandan, var olmuşuq [Mətn] /V. Z. Rzayev ; red. V. Z. Rzaev. Bakı: [s. n.], 2015.- 220 s.: portr., 20 sm.

Rzayev, Vahid Zeynal oğlu. Ümidimiz sənədir .- Bakı: Nərgiz, 2000.- 80 səh.: 14 sm.

Rzayev Vahid Zeynal oğlu. "Yaranış" haqqında söhbət [Mətn] / V. Rzayev, F. Rzayev.- "Yaranış"deyimlərinin açıqlamalarına dair I hissə.- Bakı: Nərgiz, 1999.- 100 s. c 20 sm.:

Rzayev, Vahid Zeynal oğlu. "Yaranış" haqqında söhbət [Mətn] /V. Rzayev, F. Rzayev.- II hissə.- Bakı: Nərgiz, 1999.- 120 s. c 20 sm.

Rzayev, Vahid Zeynal oğlu."Yaranış" haqqında söhbət [Mətn] /V.Rzayev, F.Rzayev.- Cild III hissə.- Bakı: Nərgiz, 2000.- 144 s.: ill., 20 sm

Rzayev Yusif Kamil oğlu. Bura Oğuzdur: Oğuz rayonu haqqında məlumat-informasiya kitabı /Yusif Rzayev; Red.: Gondalov Rizvan Bayram oğlu.- Mingəçevir, 2004.- 155 s.

Rzayev Zahid Hüseyn oğlu. Vergi menecmenti [Mətn]: vergi işinin təşkili və idarə edilməsi: dərslik /Z.H.Rzayev; elmi red. A.F.Musayev; rəyçilər. YA.Kəlbiyev, R.B.Məhərrəmov Bakı , 2007. 323, [1] s.

Rzayev Zakir. Tarixə qədərki tarix [Mətn] /Z.Rzayev; elmi red. F.Səfərli.- Bakı: [s.n.], [2008].- 206, [1] s.

Rzayev Yaşar. Azərbaycan romanı: Siyasət və milli düşüncə [Mətn]: (1930-1955-ci illər).- B.: Elm, 2010.- 296 s.

Rzayeva Mehriban Xalıq qızı. Tərs qadınlar və sevimli kişi.-Bakı : İdrak , 2012.-416 [] s.

Rzazadə R.Y. Bitki coğrafiyası [Mətn]: pedaqoji institutun proqramı əsasında: dərs vəsaiti R.Y.Rzazadə; [red. Z.Ş.Quliyev]; Azərb. SSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, H.Zərdabi ad. Kirovabad Döv. Ped. İn-tu Kirovabad, [s.n.] 1972.- 46, [2] s.

National Library of Azerbaijan © All Rights Reserved