S

 

0405-"Mateallurgiya proseslərinin fiziki-kimyəvi tədqiqi" ixtisasının "metalların korroziyası və mühafizəsi" ixtisaslaşması üzrə diplom layihələndirilməsinə aid metodik göstərişlər [Mətn]: Pedaqoji İnstitutların qiyabiçi tələbələri üçün /AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, Ali Təhsil Üzrə Tədris-Metodika Kabineti; Ç.İldırım ad. Azərb. Politexnik İn-tu; tərt. ed. X.İ.İmanov, B.Y.Eyvazov, T.İ.Şirinov; rəyçi. A.H.Məhərrəmov, S.Ş.Şəmiyev.- Bakı: [s.n.], 1987.- 37, [2] s.

 

S. Ağamalıoğlu ad. Azərbaycan Dövlət Kənd Təsərrüfatı Akademiyası. Elmi əsərlər [Mətn]: Zootexniya /S. Ağamalıoğlu adına Azərbaycan Dövlət Kənd Təsərrüfatı Akademiyası; Baş red.: M.İ.Cəfərov; Red. heyəti: S.Z.Məmmədov və b.; Burax. məsul: Q.Q.Abdullayev, Z.M.Salmanov. B.: [Çaşıoğlu], 1999. 130 s.: cədvəl, şək

 

Sabaha doğru [Mətn] : Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin çıxışları əsasında /Heydər Əliyev İrsinin Araşdırma Mərkəzi; məsləhətçilər. A. Nadirov, T. İsmayılov; burax. məs. V. Süleymanov; dizayn. E. İsmayılov. B,: Apostrof, 2009. 709, [1] s. fotoşək., portr., faks

 

 Sabir Mirzə Ələkbər. Gəl, gəl a yaz günləri [Mətn] /M.Ə.Sabir; rəssamı: R.Babayev.- Bakı: Azərnəşr, 15 s.

 

Sabir Mirzə Ələkbər. Hophopnamə

 

Sabir Mirzə Ələkbər. Hophopnamə [Mətn]: [şeirlər, hekayə və tərcümələr] /M.Ə.Sabir.- Bakı: Azərnəşr, 1960.- 495 s.
 

Sabir Mirzə Ələkbər. Hophopnamə. Üç cilddə /M.Ə.Sabir; tərt.ed. M.Məmmədov; red. hey. Mir Cəlal, Ə.Mirəhmədov, K.Talıbzadə; Azərb. SSR EA Nizami ad. Ədəbiyyat və Dil İn-tu.- I cild.- B.: AzSSR EA, 1962.- 328, [3] s.

 

Sabir Mirzə Ələkbər. Hophopnamə. üç cilddə /M.Ə.Sabir; tərt.ed. M.Məmmədov; red. hey. Mir Cəlal, Ə.Mirəhmədov, K.Talıbzadə; Azərb. SSR EA Nizami ad. Ədəbiyyat və Dil İn-tu.- II cild.- Bakı: AzSSR EA, 1962.- 269, [2] s.

 

Sabir Mirzə Ələkbər. Hophopnamə [Mətn]: 3 cilddə /M.Ə.Sabir; red. H.Zeynalov.- Bakı, 1965.- C.3.- 350 s.

 

Sabir Mirzə Ələkbər. Hophopnamə. /M.Ə.Sabir; (1862-1911)tərt.ed. M.Məmmədov; .- Bakı, 1979.- 559 s.

 

Sabir Mirzə Ələkbər (Ələkbər Zeynəlabdin oğlu Tahirzadə Şirvani) Hophopnamə [Mətn] /M.Ə.Sabir, Bədii ədəbiyyat Azərbaycan ədəbiyyatı- Bakı: Şərq-Qərb, 1992.- 80 s.

 

Sabir Mirzə Ələkbər. Hop-hop namə [Mətn] /M.Ə.Sabir; rəssamı. Nəcəfqulu.- Bakı: Şərq-Qərb, 1992.- 80 s.

 

Sabir Mirzə Ələkbər. Hop-hop namə [Mətn] kitab M.Ə.Sabirin anadan olmasının 140 illik yubileyinə "Turan" nəşrlər evinin töhfəsidir /Sabir; nəşrə haz. və red. V.Sultanlı, O.Hüseynli, rəssam. Ə.Əzimzadə, əski əlifbadan çevirənlər. A.Gəncəli, A.Hüseynov.- Bakı: Turan, 2002.- 368 s.

 

Sabir Mirzə Ələkbər. Hophopnamə [Mətn] M.Ə.Sabir; tərt.ed. M.Məmmədov.- B.: Yazıçı, 1992.- 560 s.

 

Sabir Mirzə Ələkbər. Hphpnamə. İki cilddə. I cild.- B., ŞərqQərb, 2004.- 480 s.

 

Sabir Mirzə Ələkbər. Hophopnamə. İki cilddə. II cild.- B., ŞərqQərb, 2004.- 384 s.

 

Sabir Mirzə Ələkbər. Məktəb şərqisi [Mətn].- 5-ci nəşri /M.Ə.Sabir; red. Y.Məmmədov; müqəd. M.Məmmədov.- Bakı: Uşaq-gəncnəşr, 1962.- 44 s.: şəkilli.

 

Sabir Mirzə Ələkbər. Məktəblilərə töhfə [Mətn]. 4-cü çapı /M.Ə.Sabir:red. Y.Məmmədov.- Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1959.- 52 s.
 

Sabir Mirzə Ələkbər. Molla Nəsrəddin və oğru [Mətn]: məktəb uşaqlarına töhfə.Hop-hopnamədən seçilmiş şeirlər/M.Ə.Sabir; tərt.ed. M. Məmmədov Yersiz, 1991.- 63 s.

 

Sabir Mirzə Ələkbər. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Ə.Sabir; tərt. ed. və red. C.Xəndan.- Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1946.- 184 s.

 

Sabir Mirzə Ələkbər. Təmsillər[Mətn]. [kiçikyaşlı uşaqlar üçün] /M.Ə.Sabir- Bakı:Uşaqgəncnəşr, 1961.- 16 s.

 

Sabir Mirzə Ələkbər. Uşaq və buz [Mətn] /M.Ə.Sabir; rəssam İ.Məmmədov; [red. V.Nəsib]Bakı: Gənclik, 1977.- 10, [2] s.
 

Sabir xatirələrdə [Mətn] /topl. nəşrə hazırl., ön söz müəl. və red. A.Zamanov.- Bakı: Gənclik, 1982.- 160 [4] s.

 

Sabir poeziya günləri [Mətn] /red. R.Rza; tərt. ed. İ. Tapdıq I hissə.- Bakı: Gənclik, 1975.- 173, [3] s.

 

Sabir poeziya günləri [Mətn] : [şeirlər] /red.: İ.Tapdiq, V.Nəsib; S.Rüstəm, R.Rza, O.Sarıvəlli, M.Dilbazi, Ə.Cəmil, N.Rəfibəyli, B.Vahabzadə, N.Xəzri, Azəroğlu, M.Seyidzadə, M.Rzaquluzadə, B.Qasımzadə, H.Hüseynzadə, Q.Qasımzadə və b.- Bakı: Gənclik, 1976.- 202 s.

 

Sabir poeziya günləri [Mətn] : [şeirlər] /tərt. ed. və red. Ə.Kürçaylı.- Bakı: Gənclik, 1977.- Kitab 3.- 184 s.


Sabir poeziya günləri [Mətn] : [şeirlər] /tərt. ed. Nüsrət Kəsəmənli; red. hey. R.Rza və b.- Bakı: Yazıçı, 1978.- Kitab 4.- 156 s.


Sabir poeziya günləri [Mətn] : [şeirlər] /tərt. ed. Çingiz Əlioğlu.- Bakı: Yazıçı, 1979.- Kitab 5.- 198 s.

 

Sabiroğlu Əyyub. Şəfəq dolu bir nəğmə /Ə. Sabiroğlu ; red. T. Əlibəyli.-Bakı : Elm və təhsil , 2013.- 92, [3] s.
 

Sabiroğlu İlkin (Məcidov). Kapitalizm kapitalizmə bənzəməz /İ.Sabiroğlu; Red.: Ş.Əhmədoğlu; "Qloballaşan Azərbaycan" Sivil İnkişaf Mərkəzinın Kitabxanası (QASİM).- B.: 6.- 232 s.

 

Sabiroğlu Natiq (Məcidov). Qloballaşma xarici investisiyalar /İ.Sabiroğlu; Red.: Ş.Əhmədoğlu; "Qloballaşan Azərbaycan" Sivil İnkişaf Mərkəzinın Kitabxanası (QASİM).- B.: 2006.- 287 s.

 

Sabitova Aynur. Amerika romantizmi: təşəkkülü, inkişafı və özəllikləri [Mətn] /A. Sabitova; elmi red. S. Cəbrayılova.B.: Adiloğlu, 2009.- 134, [2] s.

 

Sadələşdirilmiş sistem üzrə vergi: (Metodiki göstərişlər) [Mətn]: vergi Məcəlləsinin tətbiqi sənədləri /Burax. məsul: N.Belova, Ş.Quliyeva.- B.: 2001.- 6 s.

 

"Sadələşdirilmiş verginin bəyannaməsi"nin tərtib edilməsi (qaydası) [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi.- B.: Biznesmenin Bülleteni N.E., 2005.- 8 s.

 

Sadıxov Əhməd. Assembler proqramlaşdırma dili.- B.: 2012.- 62 s.

 

Sadıxov Əhməd. C++ proqramlaşdırma dili 3-cü buraxiliş.- B.: 2013.- 74 s.

 

Sadıxov Əli Hidayət oğlu. Maşınların təmir texnologiyası [Mətn]: [Dərs vəsaiti] /Ə.H. Sadıqov, Ə.M. Hacıyev, H.A. Məmmədov; Red.: Y.M. Ümid; Rəy verənlər: H.Ə.Hüseynov, S.H. Babayev.- Bakı: 2007.- 170 s. , şək. ; 20 sm.
 

Sadıxov Fikrət Yaqub oğlu. Diplomatiya və diplomatik xidmət [Mətn] /F.Sadıxov; Elmi red. R.Zeynalov; Red. S.Cabbarova.- B.: Azərnəşr, 1993.- 116 s.

 

Sadıxov Nazim. Azərbaycan bədii kinosu (1920-1935-ci illər) /N. Sadıxov ; red. C. Cəfərov ; AzSSR EA Memarlıq və İncəsənət İn-tu.- Bakı: Elm, 1970.- 207, [1] s. , portr. ; 20 sm. 1970-930
 

Sadıxov Nüsrət Abdulla oğlu. Riyaziyyat [Mətn]: pedaqoji institutların ibtidai təlim pedaqogikası və metodikası fakültəsinin tələbələri üçün /N.A.Sadıxov; AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, V.İ.Lenin ad. Azərb. Döv. Pedaqoji İn-tu I hissə.- Bakı: APİ, 1973.- 134, [2] s.

 

Sadıxov Nüsrət Abdulla oğlu. Riyaziyyat tədrisi metodikası [Mətn] : xüsusi metodika : ibtidai təhsil pedaqogikası və metodikası fakültəsi tələbələri üçün dərs vəsaiti /N. A. Sadıxov, N. S. Kazımov ; elmi red. S. S. Həmidov ; rəyçi. Z. A. Osmanov [və b.] ; Azərb. SSR, Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, V. İ. Lenin ad. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutu.B.: APİ , 1981.90, [5] s.


Sadıxov Nüsrət Abdulla oğlu. Riyaziyyatın ibtidai kursunun elmi əsasları [Mətn]: ali pedaqoji məktəb tələbələri üçün dərslik /N.A.Sadıxov; Elmi red. K.İ.Xudaverdiyev.- Bakı: Maarif, 1991.- 352 s.

 

Sadıxov R.Ə. Proqramlaşdırma [Mətn] /R.Ə.Sadıxov, S.B.Həbibullayev; "Azərbaycan Hava Yolları" Dövlət Konserni; Milli Aviasiya Akademiyası; Red.:V.İ.Bədəlov. III hissə.- B.: 2007.- 99 s. cədvəl, ill

 

Sadıxov Yusif. Suraxanı: ( Suraxanı neft yatağının sənaye üsulu ilə işlənməsinin 100 illiyinə həsr olunur ).- Bakı: 2004.- 146 səh.

 

Sadıxov Rasim. Xuliqanlıq əməlləri ilə cinayət-hüquqi mübarizə Monoqrafiya.- Bakı : Nurlar , 2013.- 167 [] s.
 

Sadıq Fikrət. Ömrün bir günü: Lirik poema /Fikrət Sadıq.- Bakı: Şirvannəşr, 2002.- 16 s.

 

Sadıq Fikrət. Seçilmiş əsərləri [Mətn] / F.Sadıq.- B,: Azərnəşr; 1991.- 384 s.

 

Sadıq İslam. (Sadıqov İslam Hüseyn oğlu) Elmdə erməni virusu [Mətn] /İ.Sadıq.- B.: Azərnəşr, 2009.-36 s.: portr., 20 sm.

 

Sadıq İslam. Ermənilərin Birinci Pyotorla görüşü [Mətn] İ.Sadıq; Red. M.İsmayılzadə.- B.: Azərnəşr, 1993.- 32 s.
 

Sadıq İslam. Qanlı çaydaşı /İslam Sadıq.- Bakı: Azərnəşr, 2003.- 44 səh.
 

Sadıq Saleh [İzomaterial] /Azərbaycan Teatr Cəmiyyəti.- Bakı: Elm, 1974.- [1] qat. v. , portr., fotoşək. ; 19 sm.

 

Sadıq Şəmil. Azərbaycan dili [Mətn]: dərs vəsaiti Ş.Sadıq, E.Nəcəfov, A.Əsədov; red. T.M.Hacıyev, R.Ə.İsmayılov; rəyçilər. Z.Mustafayev və b.; dizayner. F.Baqvanov.- B.: Çaşıoğlu, 2009.- 270, [2] s.

 

Sadıqlı Ayşən Əsəd qızı. Ümummilli lider Heydər Əliyev və Azərbaycan dili /A.Sadıqlı; elmi red. Y.Seyidov.- Bakı: Mütərcim, 2011.- 177, [2] s.

 

Sadıqlı Ayşən Əsəd qızı. Ümummilli lider Heydər Əliyev və Azərbaycan ədəbiyyatı [Mətn]: kitab ulu öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illiyinə həsr olunur / A.Ə.Sadıqlı; elmi red. T.Hüseynoğlu, M.Vəliyev.- B.: Mütərcim; 2013.- 304, [2] s.

 

Sadıqoğlu A. Naxçıvan qədim diyardır [Mətn] /A. Sadıqoğlu. B.: [Steyk kiçik müəssisəsi], 1999. 16 s.: portr., fotoşək

 

Sadıqoğlu Afət. (Məmmədov) Azərbaycan-Hindistan əlaqələri [Mətn] /A.Sadıqoğlu; elmi red. və rəyçi A. Seyidov; tərc. S. Mütəllimova; sponsor. Hindistan Assosiasiyası Azərbaycan.- B.: [Nurlan], 2009.- 138, [1] s., [7] v. rəngli fotoşək.: portr., fotoşək., 20 sm.

 

 Sadıqov Ağa Səhliyalı oğlu. Ekologiya və ətraf mühitin mühafizəsi [Mətn]: dərs vəsaiti /A.S.Sadıqov, İ.B.Xəlilov; elmi red. R.L.Sultanov; rəyçilər. T.Ə.Səmədov, Y.B.İsmayılov, F.B.Eminov; Azərb. Respub. Təhsil Nazirliyi Bakı: [s.n. , 2009.- 268, [2] s.

 

Sadıqov Bəxtiyar Yusif oğlu. Həqiqət və yalan /Bəxtiyar Sadıqov; Red.: Afət Əliş qızı.- Bakı: Təhsil, 2003.- 488 s.
 

Sadıqov Elnur Məhəmməd oğlu. Bank əməliyyatları [Mətn] : dərs vəsaiti /E. M. Sadıqov; rəyçilər. Ə. Ə. Əzizova, Z. H. İbrahimov; [red. İ. Hüseynova]; Azərb. Resp., ADİU.-Bakı:İqtisad Universiteti ,2010.

 

Sadıqov Əbdül Ağa Sadıq oğlu. Mühasibat uçotu [Mətn]: Dərs vəsaiti /Ə.A.Sadıqov, R.P.Rüstəmov; Red. S.M.Səbzəliyev, Ə.Daşdəmirov, Y.Q.Qasımov; Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti I hissə.- B.: Dİİ, 1994.- 90 s.

 

Sadıqov Əfsər İsa oğlu. Beynəlxalq iqtisadi hüquq [Mətn]: dərslik /Ə.Sadıqov; rəyçilər H.K.Hüseynova və b.- Bakı: 2008.- 395, [1] s.
 

Sadıqov Əlövsət Həsən oğlu. Azərbaycanın yemlik seleksiya tut sortları [Mətn] /Ə. H. Sadıqov, O. R. Ələkbərova; elmi red. Z. M. Həsənov.- Gəncə :Gəncə Poliqrafiya ASC, 2008. -293 s.

 

Sadıqov Faiq Sultanmurad oğlu. Kvant mexanikası (məsələlərdə): Dərs vəsaiti /Sadıqov F.S.; İxtisas red. Ə.V.Cavadov; Rəyçilər. Azərbaycan Sənaye Universitetinin fizika kafedrası, N.M.Atakişiyev.- Bakı: Bakı Universiteti nəş-tı, 1992.- 344 s.

 

Sadıqov Fərahim Balakişi oğlu. Azərbaycan muğamları şagirdlərin vətənpərvərlik tərbiyəsi məktəbidir [Mətn] /Fərahim Sadıqov, Qorxmaz Abdulla, Qəsirə Məmmədova; Elmi red.: V. Xəlilov; Red.: H.Əsədov; Rəyçilər: R. Mustafayeva, O. Rəcəbov, İ. Əliyev; Azərbaycan Respublikası "Naxçıvan" Universiteti.B.: Ünsiyyət, 1999.- 93 s.


Sadıqov Fərahim Balakişi oğlu. Didaktik oyunlar [Mətn] /F. Sadıqov, L. Əliyeva; Elmi red.: A. Abbasov; Red.: Qorxmaz Abdulla; Naxçıvan Universiteti Bakı : Ünsiyyət , 2000 32 s.
 

 Sadıqov Fərahim Balakişi oğlu. Ekoloji tərbiyənin etnopedaqoji əsasları [Mətn] /F.Sadıqov, G.Əliyeva, M.Abbasov; elmi red. O.Həsənli.- Bakı: Nurlan, 2007.- 181, [3] s.

 

Sadıqov Fərahim Balakişi oğlu. Pedaqogika [Mətn]: təlim, təhsil, tərbiyə /F.B.Sadıqov; elmi red. F.Rüstəmov, Ş.Hüseynov; rəyçilər. A.Abbasov, O.Həsənli, F.Seyidov, S.Əmirxanov; Azərbayan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Bakı Biznes Universiteti.- Bakı: Bakı Biznes Universiteti, 2006.- 556 s.
 

Sadıqov Fərahim Balakişi oğlu. Pedaqogika [Mətn]: dərs vəsaiti /F. B. Sadıqov; elmi red. N. Kazımov; red. A. Qasımov, H.Hüseynli; rəyçilər. A.Abbasov və b.; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Təhsil Problemləri İn-tu; Bakı Elm Təhsil Mərkəzi; Azərb. Un-ti.- Bakı: Adiloğlu, 2009.- 599, [1] s.
 

Sadıqov Fikrət Məmməd oğlu. Heydər Əliyev və Azərbaycanın kimya sənayesi [Mətn] /F.Sadıqov; Red.: U.O.Osmanov; Tərcüməçi: Ü.Hüseynova.- B.: Azərbaycan, 2003.- 144 s.
 

Sadıqov Həsənbala Hənifə oğlu. Azərbaycan Avropa dövlətlərinin diplomatiyasında [Mətn]: 1747-1829 /H.Sadıqov; Elmi red. İ.M.Hacıyev; Red. R.Y.Sadıqova.- Bakı: Təfəkkür, 2004.- 376 s. ; 21 sm.

 

Sadıqov Həsənbala Hənifə oğlu. Erməni məsələsi: xəyanəti, deportasiyanı, soyqırımını və işğalı pərdələyən yalan [20 illik Müstəqil Azərbaycan Respublikasının memarı, ümummilli lider Heydər Əlirza oğlu Əliyevin əziz xatirəsinə ithaf olunur] /H.H.Sadıqov; elmi red. İ.Hacıyev; red. R.Y.Sadıqova.- Bakı: Adiloğlu, 2012.- 573, [1] s.

Sadıqov İsmayıl Calal oğlu.
İnformatika 9 ümumtəhsil məktəblərinin 9-cu sinfi üçün dərslik /İ.C.Sadıqov, R.Mahmudzadə, N.İsayeva; elmi red. R.Əliquliyev; rəyçi Ə.Əliyev [və b.]Bakı: Bakı nəşr: [Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi], 2011.- 128 s. , fotoşək., ill., cədv., sxem ; 24 sm.

Sadıqov İsmayıl Rza oğlu. Materiallar müqaviməti [Mətn]: [texniki ali təhsil müəssisələri üçün dərslik] /İ.R.Sadıqov; rəyçilər. Ə.İsayev, V.Mirsəlimov; [rəssam. R.Sadiq] I Hissə.- Bakı: Təhsil, 2010.- 376 s.

 

Sadıqov İsmayıl Rza oğlu. Materiallar müqaviməti [Mətn]: dərslik [texniki ali təhsil müəssisələri üçün] İ.R.Sadıqov; rəy. Ə.İsayev, V.Mirsəlimov II Hissə.- B.: Təhsil, 2013.- 639, [1] s.

 

Sadıqov Qalib Süleyman oğlu. Sənaye müəssisələrinin elektrik təchizatı [Mətn]: Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /Q.S.Sadıqov, N.İ.Orucov; Red. O.S.Sadıqov.- Bakı: AzTU, 2004.- 312 s. , ill. ; 21 sm.
 

Məmməd Sadıqov [İzomaterial] /Azərbaycan Teatr Cəmiyyəti.- Bakı: [İşıq], 1974.- [1] qat. v. , portr.

 

Sadıqov Məmməd Oruc oğlu. Gürcüstan Respublikasında Azərbaycanlıların sosial-iqtisadi və ictimai-siyasi vəziyyəti [Mətn]: tarixi-coğrafi aspektdə /M.Sadıqov; elmi red. R.Məmmədov; AMEA, A.A.Bakıxanov ad. Tarix İn-tu.- Bakı: Təhsil, 2010.- 166, [2] s. , cədv. ; 22 sm.
 

Sadıqov Mirdamət Mirsadıq oğlu. Beynəlxalq valyuta-kredit münasibətləri və xarici ölkələrin pul-kredit sistemi [Mətn]: Dərslik /M.M.Sadıqov, E.Ə.Balayeva, Ş.Ü.Həmişəyeva; Red. Z.Ə.Səmədzadə, R.M.Rzayev; Rəyçilər. A.F.Musayev, X.Ə.Hüseynov.- B.: İqtisad universiteti 2003.- 195 s.

 

Sadıqov Mirdamət Mirsadıq oğlu. Korporativ maliyyə [Mətn]: dərslik /M.Sadıqov (red.), A.Hüseynov, V.Zeynalov; elmi red. Ə.Bayramov; rəyçilər. M.Meybullayev, K.Şahbazov, L.Əhmədov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət İqtisad Un-ti.- B.: [İqtisad Universiteti], 2007.- 502, [2] s.


Sadıqov Oqtay Məcid oğlu. Elektronika İngilis, rus və azərbaycan dillərində izahlı terminoloji lüğət /J. V. Sadıqov, Z. S. Musayev ; elmi red. Z. Ə. İsgəndərzadə, M. R. Axundov II hissə.-Bakı : Elm , 2013.-313, [2] s.
 

Sadıqov Oqtay Məcid oğlu. Elektronika [Mətn]: ingilis, rus və azərbaycan dillərində izahlı terminoloji lüğət /O. M. Sadıqov, Z. S. Musayev ; elmi red. Z. Ə. İsgəndərzadə, M. R. Axundov.- I Hissə.- Bakı : Elm , 2011. - 284, [1] s.

 

Sadıqov Sabir T. Alın yazısı. Hər kəs üçün genetika [Mətn] /Sabir T.Sadıqov.- Bakı: Altun kitab, 2006.- 160 s.
 

Sadıqov Səid Həsən oğlu. Naxçıvan Muxtar Respublikası tarixindən.-Bakı: İrşad mərkəzi , 1995. 144 s.

 

Sadıqov Ş.Ə. Sovet Sosialist Respublikaları İttifaqının yaradılması və onun ümumdünya tarixi əhəmiyyəti [Mətn]: SSRİ tarixindən ixtisas kursu Ş.Ə.Sadıqov; [red. D.Qüdrətov]; Azərb. SSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, V.İ.Lenin ad. Azərb. Döv. Pedaqoji İn-tu.- B.: APİ, 1975.- 123, [3] s.

 

Sadıqova Afət Əliyulla qızı. Vətəndaş fəryadı [Mətn]: Qulu Xəlillinin publisistikası /A.Sadıqova; red. A.Nəbiyev.- Bakı: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, 2000.- 140 s. ; 20 sm.

 

Məhluqə Sadıqova [İzomaterial] /Azərbaycan Teatr Cəmiyyəti.- Bakı: [İşıq], 1974.- [1] qat. v. , portr.

 

Sadıqova Mənzərə. Qadınlar və kişilər [Mətn] : [hekayələr və povest] /M. Sadıqova ; red. N. Cəfərov. Bakı: Nurlan, 2014.- 271, [1] s.: portr., ill., 21 sm.

 

Sadıqova Mənzərə. Yaşam [Mətn] /M. Sadıqova ; red. N. Cəfərov.-Bakı : Elm və təhsil , 2011.-427, [1] s.
 

Sadıqova S.A. Abuzər Xələfov: Biblioqrafik məlumat kitabı.- B: Nagıl Evi nəsriyyatı, 2011.- 342 s.

 

 Sadıqova Sayalı Allahverdi qızı. Azərbaycan dilinin terminologiyası /S.A.Sadıqova; elmi red. A.A.Axundov; AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.- Bakı: Elm, 2011.- 378, [2] s.
 

Sadıqova Sayalı Allahverdi qızı. Dilçilik elmində Afad Qurbanov irsi [Mətn] : İstanbul: İmak, 2019. 196 [4] s.: 22 sm.

 

 Sadıqova Təranə. Məktəbəhazırlıq qrupunda ətraf aləmlə tanışlıq üzrə məşğələlər.- Bakı: Nərgiz nəşriyyatı, 2008.- 140 s.

 

 Sadıqova Təranə Buta qızı. Uşaq bağçasının böyük qrupunda fiziki mədəniyyət məşğələləri [Mətn]: metodik vəsait /T.Sadıqova; elmi red. Y.Ş.Kərimov; rəyçilər. A.N.Abbasov [və b.]B.: Nərgiz; 2009.- 159, [1] s.

 

 Sadıqzadə Qumral Seyid Hüseyn qızı. Son mənzili Xəzər oldu... [Mətn]: Tarixi-publisistik roman /Q.Sadıqzadə; [Naşir: Buzovnalı Rəhimağa İmaməliyev]II hissə.- B.: Bozoğuz, 1998.- 332 s. 1portr

 

Sadıqzadə Sadıq İsmayıl oğlu. Ümumi kimya praktikumu [Mətn]: Ali məktəb tələbələri üçün dərs vəsaiti /S.İ.Sadıqzadə, Ə.B.Əliyev, R.M.Məmmədov, S.Ə.Novruzov; rəy. ver. R.S.Həmidov, Z.Q.Dadaşbəyova; ixtisas red. S.İ.Sadıqzadə.- Bakı: Maarif, 1988.- 305, [3] s.

 

Sadiq Balayar. (Əliyev Balayar Sadıq oğlu) Müdrikliyin zirvəsi [Mətn]: poema /S.Balayar; red. İ.Əmənullayev.- B.: Əbilov, Zeynalov və oğulları, 2007.- 95, [1] s. portr

 

Sadiq İmam Cəfər. Ya Əli [Mətn]: Məhəmməd peyğəmbərin vəsiyyəti /İmam Cəfər Sadiq; Ön sözün müəllifi: Ş.H.A.Paşazadə; Red. və naşir: H.A.Mansurzadə.- Sumqayıt: 1998.- 56 s.: 17 sm.

 

Sadiq Qulam. 1937-ci ilin repressiya qurbanı. Böyük övliya Ağa Mirbağır ağa [Mətn] /Qulam Sadiq, Saday Quliyev; Ön sözün müəllifi. Hacı Salman Babazadə.- B., 2007.- 178 s.+ [9] v. portr., fotoşəkil., ill.

 

Sadiq Şəmil. Azərbaycan dili [Mətn]: [V-XI]: abituriyentlər üçün vəsait /Ş.Sadıq, E.Nəcəfov, A.Əsədov; red. T.M.Hacıyev, R.Ə.İsmayılov; dizayner E.Sadiqli.- Bakı: [s. n.], [20??]208 s. sxem., cədv

 

Safruh. Ata səcdəsində - Ruh yaddaşı [Mətn]: Safruhun yaradılması: (Mütləqə İnam Peyğəmbəri Asif Ata ilə ürəkləşmələr - yazışmalar) /Safruh; Bakı: Günəş, 2007.- 296 s.: 1portr. ill., 21 sm.

 

Safruh. Başlanğıc: [Gündəliklərdən seçmələr] /Safruh (Atalı).-Bakı : Azərbaycan Milli Ensiklopediyası NPB , 2003.-296 səh.
 

Safruh. İnama Doğru. Haraylar [Mətn]: (YOS-un, "Yön"ün davamı) /Safruh.- B.: Nərgiz, 2008 .- 416 s.

 

Safruh. İnamın gəlişi [Mətn] /S. Atalı, Y. Atalı.-Bakı : Qanun, 2010.-57, [1] s.

 

Safruh. Qu nəğmələri [Mətn] : [haraylar, içsəslər, gileylər...] /Safruh, B.: Nərgiz, 2014. 155, [1] s.: portr., fotoşək., şək., 17 sm.

 

Safruh. Oğuz yönü [Mətn]: Deyimlər kitabı. ("Yeni Oğuz Sözü" nün davamı) /Safrun.-Bakı : "Azərbaycan .-Ensklopediyası" NPB , 1997.- 528 s.

 

Safruh. Yeni oğuz sözü [Mətn]: deyimlər /Safruh.-Bakı : [İşıq] , 1991.- 508 s.

 

Sağlam və uzunömürlü olmaq istəyirsinizmi? [Mətn] /tərt. Ə.S.Tağıyev, S.H.Tağıyeva.- B.: Nurlan, 2005.- 48 s.: 20 sm.

 

Sahibkarlığa dövlət himayəsi haqqında(Fərman): Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi Buraxılışa məsul: İnna Vlasova, Şölə Quliyeva.- B.: 2002.- 7 səh.

 

Sahibkarlığa kömək milli fondu haqqında: (779 li fərman): Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi Burax. məsul: T.Kuzmina, Ş.Quliyeva.- B.: 2002.- 12 səh.

 

Sahibkarlığın inkişafına mane olan müdaxilələrin qarşısının alınması haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı: Azərbaycan Respublikası qanunlar toplusu. Burax.məsul: Ə.Babayev.- B.: BUSİNESS PRESS, 2002.- 8 səh. 21 sm.

 

Sahibkarlığın inkişafına mane olan müdaxilələrin qarşısının alınması haqqında (790 -li fərman): Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi Buraxılışa məsul: Natalya Belova, Şölə Quliyeva.- B.: 2002.- 8 səh.

 

Sahibkarlıq fəaliyyətinin əsasları [Mətn]: metodik göstəriş /Z.H.Rzayev, Q.S.Süleymanov; elmi red. F.A.Qasımlı; rəyçilər. R.T.Həsənov, Y.T.Əliyeva; Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası.- B.: [ADNA], 1996.- 40 s.

 

 Sahibkarlıq fəaliyyətinin iqtisadi-hüquqi mexanizmi [Mətn]: İstehsal, xidmət, fərmanlar, qanunlar, qərarlar, sərəncamlar, əsasnamələr, qaydalar, təlimatlar, göstərişlər, tapşırıqlar /tərtibçi müəlliflər: İ.H.İbrahimov, E.R.İbrahimov.- Bakı: 2004.- 279 s.
 

Sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında sənədlər toplusu [Mətn] /nəşrə məs. Ş.Xuduoğlu.- Bakı: Qanun, 2006.- 236 s.

 

Sahibkarlıq hüququ [Mətn]: mühazirələr toplusu /Tərt. ed. M.M.Məmmədov; R.Y.Məmmədov; Rəyçilər S.Allahverdiyev; E.Xələfov; Məsul red. M.B.Əhmədov; Azərbaycan Respublikası Polis Akademiyası Mülkü Hüquq Kafedrası.- B.: 2005.- 138 s.: 21 sm.
 

Sahilsiz dəniz [Mətn]: Ədəbi almanax /Tərt. Varis və İbrahim İlyaslı; Red. Musa Ələkbərli.-B.: Gənclik, 1992.- 128 s.

 

Sahir Həbib. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /S.Həbib; Tərt. edəni. V.Əliyev; Ön sözün müəllifi. P.Məmmədli.-B.: Lider nəşriyyat, 2005. -192 s.

 

Saxarov D.İ. Fizika məsələləri [dərs vəsaiti] /D.İ.Saxarov; tərc. ed. A.Məmmədov, M.Bağırzadə, A.Əmiraslanov, B.Haqverdiyev; red. İ.Bənənyarlı; Azərb. SSR Maarif Nazirliyi, V.İ.Lenin adına Azərb. Döv. Ped. İn-tu.- Bakı: APİ, 1960.- 303, [1] s .

 

Sail Məmmədəli. Qiymətli olur söz həmişə kamil olanda [Mətn] /S. Məmmədəli; Tərtib edəni. S. Əliyeva.-B.: Maarif, 1993. -128 s.

 

Sailov Cəmil İsfəndiyar oğlu. Parazitologiyadan ixtisas kursu [Mətn]: pedaqoji institutların biologiya, biologiya və coğrafiya, kimya və biologiya fakültələrinin tələbələri üçün dərs vəsaiti /C.İ.Sailov; elmi red. N.M.Şirinov; AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, V.İ.Lenin adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutu I hissə.- Bakı: APİ, 1977.- 90, [2] s .
 

Sailov Sahib Ağagül oğlu. Zəkanın gücü 1954-2013 /S. Sailov ; tərt. X. İsmayılova ; red. Ə. Ağayev.- Bakı : Araz , 2014.- 415, [1] s.

 

Salahlı Aida Rza qızı. Azərbaycan dastanlarının leksik-qrammatik xüsusiyyətləri [Mətn] /Aida Salahlı; Red. S.Əzizova; [Üz qabığının rəs.] S.Ağayeva.- B.: Azərnəşr, 1995.- 112 s. il

 

Salahov Z.A. Azərbaycanca-ingiliscə praktik tibbi danışıq kitabı For doctors and students of Medical University /Z.A.Salahov, E.A.Gasimov.- Baku: The Azerbaijan Translational enter, 1995.- 151 p.

 

Salahov Zahir Əli oğlu. Hərbi cərrahlıq [Mətn] /Z.Ə.Salahov, M.Y.Nəsirov, E.Y.Şərifov; red. H.A.Sultanov.- Bakı: [Nurlan], 2009.- 361, [1] s. , fotoşək., cədv. ; 29 sm.

Salahov Zahir Əli oğlu. Hərbi-səhra cərrahiyyəsinə dair müharizələr [Mətn] /Z.Salahov; Red.: Ş.B.Quliyev; Məsləhətçi: M.Y.Nəsirov.- Bakı: Nurlan, 2004.- 600 səh. , 1 portr. ; 21 sm.

 

Salahova Zərifə Teymur qızı. Miniatür kitab muzeyi Zərifə Salahova; Dizayın və fotolar: . Məmmədov. B.: 2002.- 6 səh.
 

Salahova Zərifə Teymur qızı. Miniatür Kitab Muzeyi /Z.Salahova; [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi]Bakı: [s n], [2012].- 39, [1] s. , fotoşək., ill., cədv. ; 21 sm.


Salahzadə Ələkbər Baba oğlu. Gözlər baxır dünyaya [Mətn]: şerlər və poemalar /Ə.Salahzadə.- Bakı: Yazıçı, 1979.- 134, [2] s.
 

Salahzadə Ələkbər. Qobustan poema /Ə.Salahzadə; naşir və red. Q.İsabəyli.- Bakı: Şirvannəşr, 2010.- 79, [1] s.
 

Salam Hollandiya! /[red. şurası Rabitə Departamenti, Hollandiya Xarici İşlər Nazirliyi; red. JCM Context (Utrecht); tərt.-rəs. və dizayn KrisKras (Utrecht); foto. C.Boll]Haaqa: [Niderland kralliği Xarici İşlər Nazirliyi], [2012.].- 33, [1] s. , fotoşək., ill., portr., xəritə ; 30 sm.

 

Salamoğlu Təyyar. Azərbaycan ədəbiyyatının müasir problemləri [Mətn]: [elmi-nəzəri və ədəbi-tənqidi məqalələr] /T.Salamoğlu; elmi red. H.Qasımov; ön söz müəl. S.Rzasoy.- B.: E.L NPŞ MMC, 2014.- 506, [6] s.: portr., 23 sm.

 

Salamoğlu Təyyar. Azərbaycan tənqidi realizminin estetikası [Mətn] : (C. Məmmədquluzadə və M. Ə. Sabir yaradıcılığı əsasında) : [monoqrafiya] /T. Salamoğlu ; elmi red. və ön sözün müəl. İ. Həbibbəyli.- Bakı: [Orxan NPM], 2018.- 182, [2] s.: portr., 21sm.

 

Salamoğlu Təyyar. Ədəbi tənqid tarixinə dair portret-oçerklər dərs vəsaiti /T.Salamoğlu; elmi red. H.Qasımov, Z.Əsgərli; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Döv. Ped. Un-ti.- Bakı: ["E.L" Nəşriyyat Poliqrafiya Şirkəti MMC], 2011.- 262, [2] s. ; 21 sm.

 

Salamoğlu Təyyar. (Cavadov) Ədəbi tənqid tarixinə dair portret-oçerklər [Mətn]: dərs vəsaiti T.Salamoğlu; elmi red. H.Qasımov, Z.Ələsgərli; rəyçilər R.Qeybullayeva [və b.]; Azərb. Respub. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Döv. Ped. Un-ti.- B.: [EL NPŞ MMC], 2013.- 329, [3] s.
 

Salamoğlu Təyyar. Ən yeni Azərbaycan ədəbiyyatı məsələləri[Mətn].- B.: BQU, 2008.- 554 s.

 

 Salamoğlu Təyyar. Ən yeni Azərbaycan ədəbiyyatı məsələləri [Mətn]: [monoqrafiya və ədəbi tənqidi məqalələr] /T. Salamoğlu; elmi red. və ön sözün müəl. B.Nəbiyev.- Bakı: E.L NPŞ MMC, 2009.- 476, [3] s.

 

 Salamoğlu Təyyar. (Cavadov) Ən yeni Azərbaycan ədəbiyyatı məsələləri [Mətn] : monoqrafiya və ədəbi tənqidi məqalələr T.Salam oğlu (Cavadov); elmi red. və ön sözün müəl. B.Nəbiyev.- B.: [E.L][Səda] 2012.- 476, [3] s.

 

    Salamoğlu, Təyyar. (Cavadov). Elmi red.: A. Hacıyev; Rəyçilər: H. Qasımov, T. Novruzov, E. Quliyev. Faciəli talelər [Mətn]: Bakı: Elm, 1998.100 s.: portr., 20 sm.

 

 Salamoğlu Təyyar. İsmayıl Şıxlının bədii nəsri [Mətn]: monoqrafiya /T.Salamoğlu; elmi red. Ə.Tanrıverdi; ön söz V.Yusifli, Ə.R.Xələfli.- B.: E.L. NPŞ MMC, 2014.-170, [6] s.: portr., 19 sm.

 

 Salamoğlu Təyyar. (Cavadov) Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı [Mətn]: dərs vəsaiti T.Salamoğlu; elmi red. H.Qasımov; ön sözün müəl. N.Nəcəfov; rəyçi. Z.Xəlil [və b.]; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Pedaqoji Un-ti.- B.: [s.n.] 2012.- [E.L]312, [2] s.

 Salamoğlu Təyyar. Tarixi və çağdaş ədəbi prosesə dair araşdırmalar [Mətn]: [məqalələr toplusu] /T.Salamoğlu; elmi red. H.Qasımov.- Bakı: E.L.- 2009.- 213, [3] s.
 

Salamov Əhəd Gülməmməd oğlu. Exsel: Məlumat bazalarının yaradılması və mühasibat sənədlərinin tərtibatı I hissə /Əhəd Salamov.- Bakı: Çıraq, 2004.- 196 s.

 

Salamov Əhəd Gülməmməd oğlu. Kargüzarlığın əsasları və çap vasitələrindən istifadə qaydaları: Dərslik /Ə.G.Salamov; Elmi red.: N.Cəfərov; Naşir: T.Vəlixanlı.-B.: Mütərcim, 2002.- 332 s.

 

Salamzadə Ə.B. XVIII-XIX əsrlərdə Azərbaycandayaşayış binaları [Mətn] Ə.B.Salamzadə, Ə.Ə.Sadıqzadə; red. Q.Qənizadə;Azərb. SSREA, Memarlıqvə İncəsənət İn-tu.- B.: Azərb. SSREA, 1961.- 167, [1] s.

 

Həsənağa Salayev [İzomaterial] /Azərbaycan Teatr Cəmiyyəti.- Bakı: Elm, 1974.- [1] qat. v. , portr.

 

Salayev Sübhi Haşım oğlu. Azərbaycanın neft mədənlərinə səyahət [Mətn] S.Salayev, M.Zeynalov; red. A.Hüseynov.- B.: Azərnəşr, 1966.- 83, [5] s.

 

Salayeva Zəhra Məmməd qızı. Sinir xəstəlikləri [Mətn]: Tibb institutu tələbələri üçün dərslik /Z.M.Salayeva.- Bakı: Maarif, 1983.- 284 s. , şəkilli ; 22 sm.
 

Saleh Firudin Qəmbər. Nurlu kəlamlar "Şüarə" fəhmilə [Mətn]: rübailər /F. Q. Saleh ; red. T. Əlibəyli.-B.: Nurlan, 2009.- 115, [1] s.

 

Saleh Firudin Qəmbər. Allah, Allah...deyir ürək. [Mətn] : Şeirlər.-Allah, Allah...deyir ürək. [Mətn] : şeirlər F. Q. Saleh ; red. T. Əlibəyli. -Bakı İrfan 2012.-211 [1] s. 21 sm.

 

Salmanov Əhməd Mayis oğlu. Azərbaycanın neftli-qazlı rayonlarının paleogeologiyası [Mətn]: [monoqrafiya] /Ə.M.Salmanov, Ə.M.Süleymanov, B.İ.Məhərrəmov; elmi red. R.R.Rəhmanov.- B.: [Mars Print], 2015.- 471 s. portr., cədv., xəritə., şək

 

Saləddin Əli. (Mehdiyev Əli Musa oğlu) Bir kərə yüksələn bayraq [Mətn]: Əhməd Cavadın həyat və yaradıcılığı haqqında /Ə.Saləddin; red. Z.Balayev; rəssam A.Ələkbərov.- B.: Yazıçı, 1993.- 64 s.
 

Saləddin Əli. Təlatüm[Mətn]. Azərbaycan Dövlət nəşriyyatı, Bakı: 1966.- 25 s.

 

Salim Əli Əl-Bəhnəsavi. Dialoq və fikir ayrılığı ədəb-ərkanı [Mətn] /Salim Əli Əl-Bəhnəsavi; tərc., red., ön söz və şərhlərin müəl. E.Məmmədov; Beynəlxalq İslam Fikri İn-tu.- B.: İdrak, [CBS], 2014.- 178, [6] s.

 

Salman Bahəddin. Canlı qətli. [Mətn] : vəhşət /B. Salman ; red. R. İlyasoğlu.-B.: MBM, 2015.107 [1] s.: 17 sm.

 

Salmanlı Rəhman. Gizli güllələnən alim [Mətn] : xatirə-memuar : Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illik yubileyi qarşısında [K. 2] /R. Salmanlı ; red. B. Sadıqov ; elmi məsləhətçi Ş. Vəliyev. Bakı: [Elm və təhsil], 2016.- 183, [1] s.: portr., fotoşək., faksim., 22 sm.

 

Salamoğlu,Təyyar.(Cavadov) .Mir Cəlal nəsri və müasirlik [Mətn] :-Bakı:2018.130,[3] s.: 19 sm.

 

Salmanov M.A. Praktiki aqrobioekologiya [Mətn] / M.A.Salmanov, N.M.İsmailov, Ə.M.Cəfərov; elmi red. P.Z.Muradov; rəyçi M.N.Vəliyev, A.H.Babayev.- B.:"Elm"; 2013.- 281, [1] s.

 

Salmanov Məmməd Əhəd oğlu. Tətbiqi ekologiyanın əsasları [Mətn] /Məmməd Salmanov; Red. S. Nəzərli; İxtisas red. T.Ə. İsmayılov; AREA Mikrobiologiya Bölməsi; Azərbaycan Respublikası Dövlət Ekologiya və Təbiətdən İstifadəyə Nəzarət Komitəsi.-B.: Azərbaycan "Bilik" Maarifçilik Cəmiyyətinin "Bayatı" Sifariş Ədəbiyyatı Mərkəzi, 1993.- 192 s.

 

Salmanov Şamil Məmməd oğlu. Mikayıl Rəfili [Mətn]: anadan olmasının 60 illiyi münasibəti ilə M.Salmanov; red. S.M.Rzayev; Az SSR Mədəniyyət Nazirliyi, M.F.Axundov ad. Azərbaycan Resp. Kitabxanası, Elmi-metodik kitabxanaşünaslıq şöbəsi.- B.: [s.n.] 1965.- 8 s.

 

Salmanov Yusif Cəmulla oğlu. Riyazi fizika tənlikləri [Mətn]: [dərslik] /Y.C.Salmanov; Elmi red.: M.S.Cəbrayılov; Rəyçilər: H.İ. Aslanov, V.M.Qurbanov; Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.- Bakı: 2005.- 195 s.

Salmanov Yusif Cəmulla oğlu.
Riyazi fizika tənliklərinə aid məsələlər [Mətn]: [dərslik] /Y.C.Salmanov, Ş.Y.Salmanova; Elmi red.: A.C.Cəbrayılov; Rəyçilər: H.J.Aslanov, V.M.Musayev; Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.- Bakı: 2005.- 157 s.

 

Salmanova Mahilə Əlif qızı. İnformatikanın əsasları [Mətn]: dərs vəsaiti M.Ə.Salmanova, M.N.Əlizadə; elmi red. Y.Abdullayev; elmi məsh. E.Seyidzadə; rəyçi Ə.Məmmədov [və b.]; dizayner Z.Əliyev; Azərb. Resp. TəhsilNazirliyi, Bakı Biznes Un-ti.- B.: [Bakı Biznes Universiteti], 2013.- 379, [1] s.

 

Salmanova Zahirə. Bədii ədəbiyyatda sənətkarlıq məsələləri [Mətn] /Z.Salmanova; red. B.Babayev; rəyçilər. T.Mütəllimov, L.Əliyeva; Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Bakı Dövlət Universiteti.- Bakı: Nurlan, 2002.-79, [1] s. ; 20 sm.
 

Saltıkov-Şedrin Mixail Yevqrafoviç. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /M.Y. Saltıkov-Şedrin; Rus dilindən tərcümə edənlər. B.Musayev, İ. Vəliyev, E. Cabbarov; Ön sözün müəllifi. İ. Vəliyev. B.: Şərq-Qərb, 2006. -240 s.

 

Salyan ümumxalq kədəri içində [Mətn] / Toplayanı və tərtib edəni: İbrahim Qüdrət oğlu Hüseynov, Red.: Nəbi Məmməd oğlu İbrahimov.-B.: Təfəkkür; 2004.- 160 s.

 

Sancaq Ercan Rasim oğlu. Azərbaycan İqtisdiyyatı: keçid iqtisadiyyatı və infilasiyanın tənzimlənməsi [Mətn] /Ercan Sancak; Rəy verənlər: İnkilap Alibeyov, Eyyup Zengin, Ömer Faruk Ünal; Red.: İnkilap Alibeyov. B.: 1999. 104 s.: cədvəl

 

Sand Jorj. İndiana [Mətn]: roman /J.Sand; tərcümə ed. C.Əlibəyov, Z.Babayev; red. S.Həbibzadə.- B.: Gənclik, 1989.- 230, [1] s.

 

Sarabski Hüseynqulu. Köhnə Bakı [Mətn] /Hüseynqulu Sarabski; Rəsmlərin müəl. Ə.Əzimzadə; red. Ə.Quliyev; ön sözün müəl. R.Məmmədova. B.: Şərq-Qərb, 2006. -144 s.

 

Saraclı Əflatun Yunus oğlu. Azərbaycan yazıçıları Cümhuriyyət dönəmində [Mətn] /Ə.Saraçlı; Elmi red. Y.Qarayev; AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu.- Bakı: Elm, 2007.- 424 s.

 

 Saraclı Əflatun Yunus oğlu. Dünya həmən dünyadı [Mətn]: şeirlər Ə.Saraçlı; red. Z.Yaqub; naşiri. M.Borçalı; ön söz. N.Saraçlı.- B.: Borçalı, 2001.- 166 s. 1 portr. 21 sm.

 

Saraclı Əflatun Yunus oğlu. Ömür keçdi yuxu kimi Ə.Saraclı; Kitabı hazırlayanlar: L.Kamran qızı, A.Əflatun qızı; Red.: K.Talıbzadə.- B.: Xəzər, 2002.- 219 səh.+ 24 səh. fotoşək. 20 sm.

 

Saramaqo Joze. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /J.Saramaqo; tərt. ed. A.Hacılı; tərc. ed. və ön söz. müəl. İ.Əlifoğlu; red. N.Cabbarlı; bədii tərtibat və dizaynın müəl. T.Qorçu.- Bakı: Şərq-Qərb, 2010.- 797, [2] s.

 

Sarıvəlli Qafar.- B.: 2001.- 48 səh.
 

Sarıvəlli Osman Abdulla oğlu. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Osman Sarıvəlli; ön sözün müəll.: B.Vahabzadə; tərtib edəni və red.: A.Qurbanov / B.: Şərq-Qərb, 2004.- 208 s.

 

Sarıyev Əkbər Çoban oğlu. Müəllim-şagird münasibətlərinin bəzi cəhətləri [Mətn] Ə.Ç.Sarıyev.-B.: Maarif, 1981.- 39, [1] s.

 

Sartr Jan-Pol. Sözlər [Mətn] Jan-PolSartr; fransızcadan tərc. Ç.Vəliyeva [Bakı] [Qanun] [2012].- 236 s.

 

Sarvanlı Firdovsi. Sarvan şəhidləri [Mətn]: /F.Sarvanlı.- B.: [Murad], 1994.- 32 s.

 

Sasani Ç.S. Orta əsrlər Azərbaycan poeziyasında naturalist ədəbi-fəlsəfi fikir [Mətn] /Elmi red. T.Kərimli; Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Nizami adına Ədəbiyyat İnstitut.- Bakı: Elm, 2007.- 432 s.

 

Sauşkin Yulian Qleboviç. İqtisadi coğrafiyaya giriş [Mətn]: dərs vəsaiti /Y.Q.Sauşkin; tərc. ed. Ə.M.Hacızadə; elmi red. T.G.Həsənov.- B.: Maarif, 1981.- 342, [2] s.
 

Sayadov Sayad Ataş oğlu. XX əsr: Azərbaycan və dünya: Beynəlxalq inteqrasiaya sistemində: SSRİ, Avropa, Asiya, Afrika, Amerika: (1945-1990-cı illər) /S.A.Sayadov; Elmi red.: M.Qasımlı; AMEA A. A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.- Bakı: Elm, 2006.- 186 s.

 

Sayat Nova [Mətn] tərt. ed. H.Araslı; [tərc. ed. Ə. Cəmil [və b.]].- B.: Azərnəşr, 1963.- 177, [3] s. portr. 16 sm.

 

Sayılov Əlirza Əlisəfa oğlu. İzi qalan insan-İbrahim Qurbanov.- B.: Araz, 2001.- 192 səh.

 

SEBA (Seul-Bakı) Azərbaycan-Koreya Mədəniyyət Mübadiləsi Assosiasiyası Qəbələ Arxeoloji Ekspedisiyası 2005-2010 tapıntılar /SEBA (Seul-Bakı) Azərbaycan-Koreya Mədəniyyət Mübadiləsi Assosiasiyası; layihə müəl. R.Heydərova; elmi məsləhətçi. İ.Babayev [və b.]; red. hey. İ.Zeynalova, Ü.Hacıyeva, S.Nəbiyeva; tərc. N.Alıyeva, S.Quliyeva; dizayn Ə.Ələsgərov[Bakı] :[CBS Publishing House]; [2011].- 236 s.

 

Seçki şikayətləri :I/ B:. [Hüquq və İnkişaf İB], 2009. 34 s

 

Seçki şikayətləri : II /B:. [Hüquq və İnkişaf İB], 2009. 40 s

 

Seçki texnologiyası [Mətn] /Tərt.-müəll.: R.Musabəyov; "İnam" Plüralizm Mərkəzi. B.: Azərbaycan, 1999. 24 s

 

Sehrli sünbüllər [Mətn]: Azərbaycan mifləri /topl. A.Nəbiyev; red. M.Namaz.- B.: Gənclik, 1990.-139, [5] s. 

 

Seliqman damş. Vətəndaş cəmiyyəti ideyası [Mətn] /A.Seliqman; Tərc.ed.: E.Hüseynov; Red.: Ə.Rzabəyli.- B.: Nurlar, 2005.- 240 s.

 

Selincer Devid Cerom. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /D.C.Selincer; tərc ed və ön söz müəl. T.Vəliyev; red. C.Nağıyev; bədii tərtibat və dizaynın müəl. T.Qorçu.- Bakı: Şərq-Qərb, 2009.- 485, [2] s.

 

Sençaqov Vyaçeslav Konstatinoviç. İqtisadi təhlükəsizlik: geosiyasət, qloballaşma, özünüqoruma və inkişaf [Elektron resurs]: V.K.Sençaqov; ümumi rəhbər və red. A.Ş.Şəkərəliyev; tərc. ed. Gömrük işinin təşkili kafedrası 4-cü Kitab.Bakı [İqtisad Un-ti] 2008.- 157 s.
 

Sent-Ekzüperi de Antuan. Gecə uçuşu [Mətn]: [roman] /Antuan dö Sent-Ekzüperi; red. S. Şahbazov; fransız dilindən tərc. ed. R.Quliyev.- B.: Şərq-Qərb, 2007.- 119, [1] s.

 

Servantes Migel de Saavedra. Lamançlı Don Kixot [Mətn] /Migel de Servantes Saavedra; Tərcümə edəni və ön sözün müəllifi: Pənah Xəlilov.- B.:Öndər, 2004.

 

Sevda qapısı: Şerlər Red.: O.Ənvəroğlu; "Odlar Yurdu" ədəbi birliyi.- B.: Odlar yurdu, 2002.- 64 səh.

 

Sevgin Dayandur. Üç rəngli göy qurşağı [Mətn] /D. Sevgin ; red. E. İsgəndərzadə ; [son söz. N. Muradoğlu] Bakı: Vektor Beynəlxalq Nəşrlər Evi, 2016.- 83, [1] s.: portr., 17 sm.

 

Sevirəm Gürcüstanı [Mətn]: Azərbaycan şairləri Gürcüstan haqqında /tərt. ed. M.Çobanov; [red. M.Şükür] Bakı: Azərnəşr, 1977.- 78, [2] s.
 

Seyfəddini M.Ə. Parfiya dövləti: Parfiya dövlətində pul sistemi və sikkə zərbi /Seyfəddini, M.A., Əliyeva, R.Z.; Elmi red.: Bünyadov, Tevmur.- B.: Adiloğlu, 2004.- 118 s.

 

Seyfəlmüluk [Mətn]: [Xalq dastanı] /Transliterasiya və tərt. ed.: Şamil Cəmşidov; Red.: S.Əzizova.- B.: Azərnəşr, 1997.- 72 s.

 

Ələkbər Seyfi [İzomaterial] /Azərbaycan Teatr Cəmiyyəti.- Bakı: Elm, 1974.- [1] qat. v. , portr.

 

Seyfullayev İlqar Zülfüqar oğlu. Marketinq [Mətn]: iqtisadiyyat və idarəetmə ixtisasları üzrə bakalavr və magistrlər üçün: dərs vəsaiti /İ.Seyfullayev; elmi red. Ş.Ə. Səmədzadə, X.M.Yahudov; rəyçi. T.N.Əliyev [və b.] Bakı: Təhsil, 2011.- 403, [1] s.

 

Seyfullayev Qulu (Cənnət) Camal oğlu. Hipnotizmin psixologiyası /Q.C.Seyfullayev.- Bakı: Nağıl evi, 2005.- 248 s.
 

Seyfullayev Sübhan Məmməd oğlu. Aqrar-sənaye müəssisələrində iqtisadi təhlil [Mətn] /S.Seyfullayev; Red. İ.Sadıq, Z.Ağayeva.- B.: Azərnəşr, 1992.- 136 s.

 

Seyfullayev Sübhan Məmməd oğlu. Bazar münasibətlərində iqtisadi təhlil [Mətn] /S.M.Seyfullayev, İ.M.Abbasov; Elmi red. İ.Məmmədov; Red. B.Eyvazlı; Azərbaycan Respublikası Bakı Biznes İnstitutu.- B.: Ergün, 1993.- 176 s.

 

Seyidbəyli Həsən Mehdi oğlu. Cəbhədən cəbhəyə [Mətn]: povest /H.Seyidbəyli; [red. Z.Cavanşir]Bakı: Gənclik, 1988.- 269, [3] s. , portr. ; 20 sm.

 

Seyidbəyli Həsən Mehdi oğlu. Xəzər [Mətn] /H. Seyidbəyli; ön söz. S. Kazımova; Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. B.: E.L, 2010.198, [2] s.: 20 sm.

 

  Seyidəliyev Nəriman Fərman oğlu. Afad Qurbanov və ümumi dilçilik [Mətn] /N. F. Seyidəliyev ; red. A. Babayev, İ. Məmmədli ; ön söz N. Q. Cəfərov ; AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.- Bakı: [n. y.], 2019.- 420, [4] s.: portr., 22 sm.

 

Seyidəliyev Nəriman Fərman oğlu. Azərbaycan dastan və nağıl dilinin frazeologiyası [Mətn] /N.Seyidəliyev; Red. İ.O.Məmmədov; AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu.- B.:Araz, 2006.- 326 s.

 

 Seyidəliyev Nəriman Fərman oğlu. Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti [Mətn]: dərs vəsaiti /N.Seyidəliyev, T.Qurbanova; red. T.Hacıyev.- Bakı: Maarif, 2003.- 327 s. ; 20 sm.

 

 Seyidov A.K. İpəkçiliyin əsasları [Mətn]: dərslik A.K.Seyidov, B.H.Abbasov; rəyçi V.Novruzov [və b.]; red. A.Seyidov.- B.: "Müəllim" nəşriyyatı, 2012.- 164, [2] s.
 

Seyidov Abbas Qadir oğlu. Naxçıvan e. ə. VII-II minilliklərdə [Mətn]: [monoqrafiya] /A. G. Seyidov; elmi red. İ. H. Nərimanov; elmi məsl. H. F. Cəfərov; AMEA, Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu.-B.: Elm, 2003. 337 s.

 

Seyidov Abbas Qadir oğlu. Yelenondorf-Yeleneno-Xanlar [Mətn] Abbas Qadir oğlu Seyidov; Elmi red. Y.M.Mahmudov, H.F.Cəfərov; AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu, AMEA A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu; Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti. Arxeologiya Xanlar rayonu.- Bakı: Elm, 2007.- 286 s.

 

Seyidov Etibar Vaqif oğlu. Borland C++ ilə obyektyönlü proqramlaşdırma /E.V.Seyidov; Qafqaz Universiteti; Korrektor: V.Abbasova; Dizayner: S.Kazımov.- B.: Adiloğlu, 2004.- 302 s.

 

Seyidov Ə.Y. Pedaqogika tarixi [tədris vəsaiti] /Ə.Y.Seyidov; red. Ə.Həşimzadə; Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin Ali və Orta İxtisas Təhsili Komitəsi, V.İ.lenin ad. Azərb. Dövlət Pedaqoji İn-tu III hissə.- Bakı: V.İ.lenin adına APİ, 1960.- 127, [1] s.

 

Əhməd Seyidov [Mətn]: biblioqrafiya /tərt. ed.H. A. Musayev; red. T.Ə.İsmixanova; Azərbaycan SSR Xalq Təhsili Nazirliyi, Respublika Elmi-Pedaqoji Kitabxanası.- B.: [s.n.] , 1990. 52, [2] s.

 

 Seyidov Ənvər Cümşüd oğlu. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının və hüququnun əsasları [Mətn]: Dərs vəsaiti /Ə.Seyidov; Rəyçilər. M.Ə.Cəfərquliyev, H.S.Qurbanov, N.H.Cəfərli; Baş red. İ.İ.İsmayılov; Red. C.E.Hüseynov, Z.S.Nağıyev.- Bakı: Uniprint, 2008.- 488 s.

 Seyidov Ənvər Cümşüd oğlu.
Azərbaycan Respublikası məhkəmə icraatında beynəlxalq hüquq normalarının tətbiqi [Mətn] /Ə.Seyidov; Elmi red. Məmmədov, R.F.- Bakı: Gənclik, 2002.- 242 s.
 

 Seyidov Ənvər Cümşüd oğlu. Heydər Əliyev və Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası [Mətn]: dərs vəsaiti /Ə.Seyidov; rəyçilər Z.Ə.Səmədzadə [və b.]; ön söz müəl. A.N.Qasımov; baş red. H.S.Qurbanov; red. Z.S.Nağıyev.- Bakı: UniPrint, 2009.- 255, [1] s.

 Seyidov Ənvər Cümşüd oğlu.
Hüququn əsasları [Mətn]: metodik vəsait /Ə.Seyidov, Z.Nağıyev; Elmi red. İ.İ.İsmayılov; rəyçi M.S.Qəfərov, C.S.Cəfərli; Azərb. Respub. Təhsil Problemləri İn-tu.- Bakı: UNİPRİNT, 2008.- 344 s.

 

 Seyid Əzim Şirvani. (Mir Cəfərzadə Seyid Əzim Seyid Məhəmməd oğlu) Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Seyid Əzim Şirvani; Red. hey. Ə.Quliyev (baş. red.); Tərtib edəni və ön sözün müəllifi. X.Məmmədov; Red. M.Mustafayev.- B.: Çaşıoğlu, 2005.- 360 s.: 1 portr.

 

 Seyidov Fəxrəddin İbrahim oğlu. Elektrostatik sahə və onun hesablanma metodları: Dərs vəsaiti /F.İ. Seyidov, C.N. Həsənov, G.Ş. Salayev; Rəy verənlər: A.M. Həşimov, H.Ə. Məmmədov; Azərbaycan Texniki Universiteti. B.: Çaşıoğlu, 1999. 124 s. ill

 

 Seyidov Fikrət Əhməd oğlu. XIX əsrin sonu və XX əsrin əvvəllərində mürtəce və mütərəqqi rus maarif siyasətinin Azərbaycanda yayılması yolları [Mətn]: [dərslik] F.Ə.Seyidov; Elmi red.: A.Eminov IX kitab; Rəyçilər Ə.Paşayev, Ə.Ağayev, F.Rüstəmov, V.Bəşirov.- B.: 2007.- 141 s.

 

Seyidov Fikrət Əhməd oğlu. Qori seminariyası və onun məzunları [Mətn] /F.Ə.Seyidov; ixtisas red. H.M.Əhmədov; rəyçi. Ə.Ş.Həşimov.- B.: Maarif, 1988.- 295, [1] s.

 

Seyidov Fikrət Əhməd oğlu. Məhəmməd Hüseyn Şəhriyarın pedaqoji görüşləri [Mətn] /F.Seyidov; Elmi red. A.Eminov; Rəyçi. Ə.Paşayev.- Bakı: ADU Nəşriyyatı, 2008.- 88 s. ; 21 sm.

 

Seyidov Fikrət Əhməd oğlu. Soy kökümüzdən gələn pedaqoji fikir /Fikrət Seyidov; Elmi red.: Allahverdi Eminov (V kitab).- Bakı: 2004.- 224 s.

 

 Seyidov Fikrət Əhməd oğlu. Türk xalqlarının tərbiyə və məktəb tarixinə dair: İslamdan əvvəl və sonrakı dövrlərdə [Mətn]: Ali pedaqoji və orta məktəblər üçün vəsait /F.Ə.Seyidov; Elmi red.: Y.Talıbov; Rəyçilər: H.Əhmədov, Ə.Həşimov.- Bakı: ADDİ, 1997.- 189 s. ; 20 sm.

 

 Seyidov Məmməd İbad oğlu. Sistemli təhlil və modelləşdirmə [Mətn]: Laboratoriya işlərinin yerinə yetirilməsi üçün metodik göstərişlər M.İ.Seyidov; Naşir. Q.İsabəyli; Red. B.O.Əhmədov; Azərbaycan Respublikasının Təhsil Problemləri İnstitutu, Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası.- B.: Şirvannəşr, 2007.- 72 s.
 

 Seyidov Mirafərim Nəzir oğlu. Qədim dövrdə və erkən orta əsrlərdə Azərbaycanda dövlət idarəçiliyinin və qanunvericiliyinin formalaşması [Mətn] /M.N.Seyidov; elmi red. A.İ.Quliyev; Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu.- Bakı: Səda, 2008.- 139, [1] s.

 

Seyidov Mirali. Altın elbiseli adam [Metn]: Altın savaşçının yazgısı /M. Seyidov ; çev. O. Alizade ; kapak C. Uluç.- İstanbul: Kutlu, 2019.- 131, [1] s.: ill., 24 sm.
 

Seyidov Mirəli Mirələkbər oğlu. Azərbaycan-erməni ədəbi əlaqələri [Mətn]: orta əsrlər /M. Seyidov ; red. Ə. Ağayev ; Aərb. SSR EA, Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu.- Bakı: Elm, 1976.- 177, [4] s.

 

Seyidov Mirkazım Hacı Heydər oğlu. Aydınlığın gül nişanı [Mətn]: 12 fəsildən ibarət poema /M.Seyidov.- B.:Elm və Təhsil; 2009.- 554, [6] s.

 

Seyidov Mirkazım Hacı Heydər oğlu. Əbədiyyət məbədi [Mətn] : kitab Heydər Əliyev Fondunun beş illiyinə həsr olunmuşdur /M. Seyidov; tərt. M. Seyidov, Q. Kamiloğlu ; red. M. Həsənov .- Baku: Elm və Təhsil, 2010.- 540, [4] p. portr.; photo 25 cm.

 

Seyidov Mirkazım Hacı Heydər oğlu. Haqqın sədası Ana... [Mətn] /M.H.Seyidov; red. M.Abdalov.- B.: Adiloğlu, 2004.- 176, [2] s.: portr., fotoşək.

 

Seyidov Mirkazım Hacı Heydər oğlu. Heydər dühası [Mətn] M.Seyidov; red. Ə.Əsgəroğlu, V.Əskərov.- B.: Elm və təhsil, 2013.- 389, [3] s., [16] v.

 

Seyidov Mirkazım Hacı Heydər oğlu. İnamla, İlhamla sabaha doğru Mirkazım Seyidov; Red.: Mərdan Abdalov B.: Adiloğlu, 2003.- 214 s.
 

Seyidov Mirkazım Hacı Heydər oğlu. Qaranlığa nur saçan zəka [Mətn] /M.Seyidov; red. G.Mirkazımqızı; ön söz. müəl. M.C.Cavadzadə.- Bakı: [s.n.], 2010.- 589, [3] s.
 

Seyidov Mirkazım Hacı Heydər oğlu. Ömrümü xalqıma bağışlayıram [Mətn]: ikipərdəli dram /M. Seyidov; red. red. G. Mirkəzımqızı.-Bakı : Elm və təhsil , 2010.- 428, [4] s. 

 

Seyidov Mirkazım Hacı Heydər oğlu. Vətənin Mehriban qızı: Poema /Mirkazım Seyidov; Red.: Mirələkbər Seyidov.- B.: Şirvannəşr, 2004.- 300 s.

 

Seyidov Mirkazım Hacı Heydər oğlu. Zamanı qabaqlayan dahi [Mətn] /M.Seyidov, M.Rzayev; elmi red. İ.Hacıyev.- B.: Vektor, 2008.- 288 s.

 

Seyidov Nürəddin. Bəhlul Danəndə lətifələri [Mətn] toplayanı və tərt. ed. N.Seyidov.- B.: Yazıçı, 1979.- 45, [3] s. 20 sm.

 

Seyidov Tofiq Mustafa oğlu. V-VI siniflərdə fars dili dərsləri [Mətn]: Metodik vəsait T.M.Seyidov; Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Pedaqoji Elmlər İnstitutu; Təhsil Problemləri Üzrə Respublika Elmi-Metodik Mərkəzi; Elmi red.: T.Z.Rüstəmova.- B.: Təhsil, 1999.- 80 s.

 

Seyidov Tofiq Mustafa oğlu. Fars dili [Mətn]: V sinif üçün dərs vəsaiti T.M.Seyidov; İxt. red. H.Ş.Mahmudov.- B.: Maarif, 1989.- 270,[1] s.

 

Seyidov Yəhya Qasım oğlu. İlyas Əfəndiyev [Mətn]: həyatı və yaradıcılığı haqqında müxtəsər oçerk /Y.Q.Seyidov; [red. Z.Qiyasbəyli]Bakı: Azərnəşr, 1975.- 234, [2] s.
 

Seyidov Yusif Mirəhməd oğlu. Akademik İsa Həbibbəyli 60 /Y.M.Seyidov; elmi red. N.Cəfərov.- Bakı: Elm və təhsil, 2009.- 186, [2] s., [2] v. fotoşək. , portr. ; 21 sm.

 

Seyidov Yusif Mirəhməd oğlu. Azərbaycan dili [Mətn]: ali məktəblərin rus bölmələri üçün /Y.M.Seyidov; [elmi red. F.Zeynalov]Bakı: Maarif, 1978.- 287, [1] s.

 

Seyidov Yusif Mirəhməd oğlu. Azərbaycan dilində söz birləşmələri [Mətn] / Y.M. Seyidov.- B.: Bakı Universiteti; 1992. 408 s.

 

Seyidov Yusif Mirəhməd oğlu. Azərbaycan dilinin qrammatikası: Morfologiya: nəzəri kurs /Yusif Seyidov; M. T. Məmmədov; Rəyçilər: N. Q. Cəfərov, M.S.Həsənov.- B.: Bakı Universiteti, 2000.-403 s.

 

Seyidov Yusif Mirəhməd oğlu. Azərbaycan ədəbi dilində söz birləşmələri /Y.Seyidov; red. R.Rüstəmov.- Bakı: Maarif, 1966.- 340 s.


Seyidov Yusif Mirəhməd oğlu. Əsərləri [Mətn]: on beş cilddə /Y.Seyidov; hazırlayan və ümumi red. N.Cəfərov IX cild.- Bakı: Bakı Universiteti, 2010.- 670, [1] s.

 

Seyidov Yusif Mirəhməd oğlu. Xalq yazıçısı Elçin /Y.M.Seyidov; red. T.Hüseynoğlu.- Bakı: [Bakı Universiteti], 2012.- 325, [2] s. ; 20 sm.
 

Seyidov Yusif Mirəhməd oğlu. Klassik Azərbaycan şairləri söz haqqında [Mətn]: XI-XVIII əsrlər /Y.Seyidov, S.Əlizadə; Red.: F.C.Hüseynov.- B.: Gənclik, 1977.- 112 s.
 

Seyidova Səadət. Azərbaycan xalq professional musiqisi [Mətn]: [Dərslik] /Səadət Seyidova; İxtisas red.: R. Zöhrabov; Rəyçilər: S. Abdullayeva, F. Xalıqzadə.-B.: Şirvannəşr , 1998.- 56 s.

 

Seyidova Sevinc Məmməd qızı. Azərbaycanın beynəlxalq əlaqələri (1920-1930-cu illər) [Mətn]: Monoqrafiya /S.M.Seyidova; Red.: D.H.Qüdrətova.- B.: Diplomat, 1998.- 86 s.: cədvəl, 20 sm.

 

Seyidova Sevinc Məmməd qızı. Osmanlı imperiyasında milli münasibətlər-erməni məsələsi (I əsrin II yarısı əsrin I rübü): Ali məktəb tələbələri üçün dərs vəsaiti. S.Seyidova, R.Uslu; Elmi red.: O.B.Sultanov; Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.- B.: Adiloğlu, 2002.- 79 səh.

 

Seyidzadə Dilarə Bağır qızı. Azərbaycan əsrin əvvəllərində: müstəqilliyə aparan yollar.-Bakı , 1998. 256 s.
 

Seyidzadə Dilarə. Azərbaycan əsrin əvvəllərində: müstəqilliyə aparan yollar [Mətn] /D. Seyidzadə; red. A. Həsənov. Bakı : [s.n.] , 2004. 348 s.

 

Seyidzadə Etibar Vaqif oğlu. Borland C++ ilə obyektyönlü proqramlaşdırma [Mətn]: [dərs vəsaiti] /E.Seyidzadə; Elmi red. X.İsmayılov; Rəyçilər: F.İsayev, A.Adamov; Qafqaz Universiteti.- Bakı: 2007.- 303 s.

Seyidzadə Etibar Vaqif oğlu. Corel Draw 12 [Mətn]: Vektor qrafik redaktoru. versiya 12 Dərs vəsaiti /Etibar Seyidzadə, Mətləb Əlizadə; Elmi red. Y.Abdullayev, X.İsmayılov; Elmi məsləhətçi. T.Əliyeva; Rəyçilər. H.Orucov, T.Əliyeva, V.Lalayev.- Bakı: MSV, 2006.- 280 s.

 

Seyidzadə Etibar Vaqif oğlu. Microsoft Power Point [Mətn] /E.V.Seyidzadə, M.Əlizadə, M.Salmanova; Elmi red. X.İsmayılov, N.Bəşirov; Rəyçi. A.Adamov, H.Quliyev.- Bakı: Orxan, 2005.- 32 s. , ill. ; 21sm.

Seyidzadə Etibar Vaqif oğlu. Microsoft PowerPoint XP [Mətn]: Dərs vəsaiti /E.Seyidzadə, M.Əlizadə, S.Şabanova; Elmi red. Y.Abdullayev, X.İsmayılov.- Bakı: Orxan, 2005.- 164 s.

 

Seyidzadə Mir Mehdi Həsən oğlu. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /M. M. Seyidzadə; [Buraxılışa məsul: U. Rəhimoğlu].- B.: Avrasiya Press, 2006.- 320 s.

 

Seyyidzadə Mirəziz Qazi Hacı. İslami söhbətlər [Mətn]: [2 hissədə] Şəriət: Dərslik I hissə /Q.H..Seyyidzadə; Red.: N.Niftiyev.- B.: Gənclik, 2003.- 687 s.

Seyyidzadə Mirəziz Qazi Hacı.
İslami söhbətlər [Mətn]: dərslik: [2 hissədə] /Q.H..Seyyidzadə; red. V.Hüseynov, N.Niftiyev II hissə.- B.: Gənclik, 2002.- 524 s.

 

Seymur. Ət və ət məhsulları: Sklet roman /Seymur XXX; Red.: . Astanbəyli.- B.: Vektor NE, 204.- 140 s.

 

Səbayel Seyfəddin. İki sarıbuğda sünbülü [Mətn]: povestlər, nağıllar, əfsanələr /S.Sabayel.- B.: Yazıçı, 1989.- 142, [2] s.

 

Səbayel Sənəm. Şahanə şeirlər və hekayələr /S. Səbayel ; red. E. Məmmədli.-Bakı : [Qismət] , 2013.- 319, [1] s.

 

Sədi Şirazi. Bustan. Gülüstan / S.Şirazi; "Bustan" əsərini farscadan tərc. edən: Mir Mehdi Seyidzadə; "Gülüstan" əsərini farscadan tərc. edən: Ə.Cəfər; Red.: V.Məmmədəliyev.- B.: Çaşıoğlu ; 2004.- 320 səh.

 

Sədi Şirazi. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Şirazi Sədi; Farscadan tərcümə ed. M.Seyidzadə, M.Soltan, R.Sultanov, İ.Şəms; Ön sözün müəllifi. M.Məhəmmədi.- B.: Öndər, 2004.- 400 s.

 

Sədiyev İdris Mirsədi Ağa. Azərbaycan tarixindən məqamlar və Heydər Əliyev [Mətn] /İdris Mirsədi Ağa Sədiyev; Red. Y.Mahmudov, N.Q.Cəfərov; Ön söz. Y.Mahmudov.- B.: Mars-Print, 2008.- 449 s.

 

Səhnə danışığı [Mətn]: (nitq mədəniyyəti) mədəni-marif fakultələri ( klub kütləvi tamaşalarının rejissoru ixtisası) üçün proqram /AzSSRİ Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, M.A.Əliyev adına Azərb. Dövlət İncəsənət İn-tu; red. T.Əfəndiyev; tərc. ed. Ə. Quliyev.- Bakı: [s. n.], 1979.- 19, [3] s. ; 20 sm.

 

Səfərbərlik hazırlığı və səfərbərlik haqqında sənədlər [Mətn]: 2007-ci ilin mayına qədər olan əlavə və dəyişikliklərlə /Buraxlışa məsul. Ş.Xuduoğlu.- B.: Qanun, 2007.- 83 s.
 

Səfərəliyeva Rəna. İşgüzar etika [Mətn]: Azərbaycan biznesmenləri üçün vəsait /R.Səfərəliyeva, S.Məmmədov, V.Qaziyev; red. F.Musayev.- B.: Yeni Nəsil, 2004.- 172 s.

 

Səfərli Elşad Məhərrəm oğlu. Azərbaycan sonetinin poetik xüsusiyyətləri [Mətn] / E. Səfərli; elmi red.: T. Novruzov; Bakı: Elm və təhsil, 2014.- 286[] s.: 23 sm.

 

Səfərli Elşad Məhərrəm oğlu. Bu, Elşad Səfərlidir [Mətn] : şeirlər və poemalar /E. Səfərli ; ön sözün müəl. A. Eminov. Bakı: Gənclik, 2012.- 312 s.: portr., 21 sm.

 

Səfərli Elşad Məhərrəm oğlu. Səhərə tələsən qatar [Mətn]: şeirlər və poemalar.- B.: Gənclik, 2009.- 194 s.

 

Səfərli Elşad Məhərrəm oğlu. Sonet janrı və Azərbaycan soneti [Mətn]: monoqrafiya /E.M.Səfərli; ön söz müəl. və elmi red. H.Həşimli; [red. A.Eminov]; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Lənkəran Dövlət Un-ti.- B.: Elm və təhsil, 2014.- 379, [1] s.: portr., ill., 23 sm.

 

Səfərli Əlyar Qurbanəli oğlu. Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi [Mətn]: qədim və orta əsrlər tarixi: ali məktəblər üçün dərslik /Ə.Səfərli, X.Yusifli.- B.:[Ozan]; 2008.- 695, [1] s.

 

Səfərli Əlyar Qurbanəli oğlu. Ədəbiyyat [Mətn]: IX sinif üçün dərslik /Əlyar Səfərli, əlil Yusifli; İxtisas red.: R. Azadə. Bı : Öyrətmən, 1994.- 368 s.

 

Səfərli Əlyar Qurbanəli oğlu. Ədəbiyyat [Mətn]: 9-cu sinif üçün dərslik /Ə. Səfərli, X. Yusifli; İxtisas red.: R. Azadə. B.: Təhsil, 1997.- 368 s.

 

Səfərli Əlyar Qurbanəli oğlu. Qədim və orta əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatı [Mətn]: Ali məktəblər üçün dərslik /Əlyar Səfərli, Xəlil Yusifli.- Bakı: Ozan, 1998.- 632 s.

 

Səfərli Əlyar Qurbanəli oğlu. Tarixin dörd günü [Mətn] /Ə.Səfərli, H.Əlibəyli; Azərbaycan Respublikasının İrandakı səfirliyi.- Tehran: 1994.- 52+94 s. ; 11 v. fotoşək.: 24 sm

 

Səfərli Fəxrəddin Yəhya oğlu. Culfa bölgəsinin epiqrafik abidələri /H.F.Səfərli; Elmi red.: M.S.Nemətova; Elmi məsləhətçi: İ.Ə.Həbibbəyli; Naxçıvan Dövlət Universiteti, Naxçıvan Regional Elm Mərkəzi.- B.: Elm, 2002.- 62 səh.: əlavə 7 v. 18 şəkil, 20 sm.

 

Səfərli Fəxrəddin Yəhya oğlu. Ordubad şəhərinin epiqrafik abidələri [Mətn]: Xatirə kitabələri Hacı Fəxrəddin Səfərli; Naxçıvan Dövlət Universiteti; Naxçıvan Regional Elm Mərkəzi; Elmi red. M.S.Nemətova.- B.: Elm, 2001.- 80 s.

 

Səfərli Fəxrəddin Yəhya oğlu. Orta əsrlərdə Naxçıvanın sosial-siyasi həyatında dini mərkəzlərin rolu /Hacıfəxrəddin Səfərli; Elmi red.: Məşədixanım Nemət; Naxcıvan Dövlət Universiteti.- Bakı: Elm, 2003.- 392 s.

 

Səfərli İslam Əhməd oğlu. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /İ.Səfərli; Tərt. edəni. H.Səfərli; Ön sözün müəllifi. V.Yusifli.- B.: Lider nəşriyyat, 2005.- 224 s.

 

Səfərov Cəmil İldır oğlu. Cilalama dəzgahları və cilalama [Mətn]: dərs vəsaiti /C.İ.Səfərov, S.M.Musayeva, N.S.Zeynalova; rəyçilər V.A.Abbasov, Ə.S.Məmmədov.- Bakı: [Təhsil NPM], 2009.- 125, [1] s.

 

Səfərov Cəmil İldır oğlu. Sənaye istehsalının əsasları. [Mətn]: dərs vəsaiti /C.İ.Səfərov, M.Ə.Bayramov; [elmi red. H.K.Fətəliyev]B.: [İSBN mərkəzi], [Xəzər Universiteti], 2015.- 283, [1] s. şək
 

Səfərov Elnur İbiş oğlu. Kiçik Qafqazın faydalı qazıntı yataqları /E. İ. Səfərov ; red. P. İ. Səfərov ; məsləhətçi. Ə. C. Fərəcov, E. Ə. Həsənov.-Bakı : Apostrof , 2012.- 119, [1] s.

 

Səfərov Elnur İbiş oğlu. Qruntların fiziki-mexaniki xüsusiyyətlərinin təyini [Mətn] E.İ.Səfərov.- B.: Səda, 2013.- 100 s.

 

Səfərov Hüseyn Heydər oğlu. Müxtəsər kristalloqrafiya və pyezoelastiklik [Mətn] : [dərs vəsaiti] /H. H. Səfərov, K. İ. Qəhrəmanov ; elmi red. E. M. Qocayev ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Texniki Un-ti. Bakı: [s. n.], 2016.- 383, [1] s.: şək., cədv., 22 sm.

 

Səfərov Qəşəm İskəndər oğlu. Neft və qaz emalının texnologiyası: Ali texniki məktəblərin kimya-texnologiya fakültələri üçün dərs vəsaiti Q.İ.Səfərov, A.S.Məmmədov; Elmi red.: M.İ.Rüstəmov.- B.: Maarif, 2000.- 464 s.

 

Səfərov Məhərrəm Tağı oğlu. Müşahidə gündəliyi [Mətn]: dördillik ibtidai məktəbin III sinifi üçün /M.T. Səfərov; elmi red. Y.Ş. Kərimov.- B.: Maarif, 1989.- 54,[1] s.

 

Səfərov Misir Qaraoğlan oğlu. Azərbaycan dili məsələləri [Mətn] /M. Q. Səfərov ; red. Ə. Tanrıverdi. Bakı: Elm və təhsil, 2016.- 290, [2] s.: portr., 21 sm.

 

Səfərov Rabil Sabir oğlu. Güclü təsirli zəhərli maddələr və onlardan mühafizə /R.S.Səfərov, N.S.Əhmədov; Azərbaycan Ali Hərbi Dənizçilik Məktəbi; Rəy verən: T.M.Quliyev.- Bakı: 2001.- 144 səh. , cədvəl, ill. ; 20 sm.
 

Səfərov Rabil Sabir oğlu. Qoşunlarda xüsusi təmizləmə və aerozol maskalanma[Mətn]: Dərs vəsaiti /R.Səfərov; Azərbaycan Ali Hərbi Dənizçilik Məktəbi.- Bakı: 2002.- 91 s.

 

Səfərov Rabil Sabir oğlu. Radiasiya təhlükəsizliyi, radiometriya və radiokimyanın əsasları: [Dərslik] /R.S.Səfərov, S.S.Gözəlov; Azərbaycan Ali Hərbi Dənizçilik Məktəbi.- B.: 2001.- 112 s.

 

Səfərov Rabil Sabir oğlu. Radiasiya nəzarəti vasitələrinin nəzəriyyəsi və quruluşu: Dərs vəsaiti /R.Səfərov, S.Gözəlov; Red.: H. Ocaqov; Azərbaycan Ali Hərbi Dənizçilik məktəbi.- Bakı: AAHDM, 2003.- 143 s. , şək. ; 21 sm.

 

Səfərov Rza Əmikişi oğlu. Bir əsrin iki xatirəsi [Mətn] /R. Səfərov; red. A. Məmmədli; tərt. S. R. Abdullayeva, G. R. Zeynallı.- B.: [Mars Print], 2009.- 109 s.

 

Səfərov Səttar İsmayıl oğlu. Heydər Əliyev kursu yeni keyfiyyət halında [Mətn]: İqtisadiyyat, siyasət, dinamizm, perspektivlər /Səfərov Səttar.- B.: Azərnəşr, 2005.- 504 s.

 

Səfərov Səttar İsmayıl oğlu. İqtisadi sistemin transformasiyası [Mətn]: Dövlət tənzimlənməsi problemləri: [Monoqrafiya] /Səttar Səfərov; Rəyçilər: Həsən Allahverdiyev, Sevil Rizayeva; Red.: Akif Abdullayev.- B.: Azərnəşr, 1997.- 192 s.

 

Səfərov Səttar İsmayıl oğlu. Sovet cəmiyyəti: yeni kefiyyət halına doğru [Mətn] /Səttar Səfərov; rəy verəni. Y.Məmmədov.- B.: Azərnəşr, 1989.- 252,[2] s.

 

Səfərov Surxay Həsən oğlu. Meteoroloji proqnoz üsullarının əsasları [Mətn]: [dərslik] /S.H.Səfərov; elmi red. H.İ.Quliyev; rəyçilər N.Ş.Hüseynov, Ə.S.Məmmədov, Y.C.Hadıyev, R.P.Cuvarov; Azərb. Resp. "Azərb. Hava Yolları" Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti, Milli Aviasiya Akad.- B.: Vektor, 2011.- 231, [1] s.: cədv., şək

 

Səfərov Yaqub İsmayıl oğlu Mürəkkəb şəraitdə neft və qaz quyularının qazıma texnologiyasının təkmilləşdirilməsi /Y.İ.Səfərov, Ş.İ.İsmayılov; Rəyçi: R.İ.Quliyev; Elmi red.: C.M.Mahmudov.- Bakı: Sada, 2001.-182 s.

 

Səfərov Yusif Həbibulla oğlu. Azərbaycan folklorunda tarixilik [Mətn]: [Monoqrafiya]Yusif Səfərov; Elmi red. İsa Həbibbəyli.- B.: Elm, 2005,240 s.

 

Səfərov Yusif Həbibulla oğlu. Qədim Azərbaycan: nə bilirik [Mətn] /Y.H.Səfərov; Rəyçi: İ.Babayev.- B.: Azərnəşr, 1989.- 155[2], s.

 

Səfərova Nəbibə Həbib qızı. Ömrümün əvəzsiz vəfadarı [Mətn] : [şeirlər] /N. H. Səfərova ; red. R. İlyasoğlu ; ön söz müəl. və kitabın məsləhətçisi V. Məmmədəliyev. B.: [MBM], 2015.- 123, [1] s.: portr., fotoşək., 21 sm.

 

Səfərova S.S. Mamalıq və ginekologiya aspektində deontologiya [Mətn]: metodik vəsait S.S.Səfərova, R.Ş.Vəzirova, N.M.Kamilova; red. Z.M.Topçubaşov; rəyçi X.F.Bağırova, S.K.Bağırova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti, mamalıq və ginekologiya kafedrası.- B.: Adiloğlu, 2013.-67, [1] s.

 

Səfərova Zemfira Yusif qızı. Ardı yaşanılır: Xatirələr /Z.Səfərova.- B.: Nurlan, 2000.- 152 s

 

Səfərova Zemfira Yusif qızı. Azərbaycanın musiqi elmi [Mətn]: (XIII-XX əsrlər) /Z.Səfərova; Red.: Ş.Alışanlı; Azərbaycan Elmlər Akademiyası Memarlıq və İncəsənət İnstitutu.- B.: Elm, 1998.- 584 s.: portr, 22 sm.

 

Səfərova Zemfira Yusif qızı. Azərbaycanın musiqi elmi [Mətn]: XIII-XX əsrlər /Z.Səfərova; Rəyçi. V.Adıgözəlov, Red. S.Aslanova.- B.: Azərnəşr, 2006.-544 s.

 

Səfərova Zemfira Yusif qızı. Qədim Azərbaycan musiqi terminləri lüğəti [Mətn]: S.Urməvi, Ə.Marağai və M.M.Nəvvabın risalələri əsasında /Z.Y.Səfərova (ön söz); naşir S.Şəkərli; Azərb. Resp. Elmlər Akad-sı Memarlıq və İncəsənət İn-tu.- Bakı: Təbriz, 1997.- 53, [3] s.

 

Səfərova Zemfira Yusif qızı. Dedim, dedilər... [məqalələr, xatirələr, müsahibələr] /Zemfira Səfərova; tərtibçi Ülkər Talıbzadə; red. Nazim İbrahimov; Azərb. Milli EA, Memarlıq və İncəsənət İn-tu.- Bakı: [s. n.], [2012] 268 s., şək. ; 21x30 sm

 

Səfərova Zemfira Yusif qızı. Əbdülqadir Marağai [Mətn] /Z. Y. Səfərova ; naşir S. Şəkərli ; Azərb. Resp. Elmlər Akad., Memarlıq və İncəsənət İn-tu.B.: Təbriz, 1997.62, [2] s. ill., not

Səfərova Zemfira Yusif qızı. Ölməzlik Üzeyir Hacıbəylinin anadan olmasının 125 illiyinə həsr olunur: [məqalələr toplusu] /Z.Səfərova; red. N.İbrahimov; AMEA, Memarlıq və İncəsənət İn-tu.- Bakı: [s. n.], [2010].- 603 s. , ill. ; 21x30 sm.

 

Səffar Həsən. (Şeyx Həsən Səffar ibn Musa ibn Şeyx Rza) İslamda etiqad və vicdan azadlığı [Mətn] Həsən Səffar; ərəb dilindən tərc. ed. C.Ələkbərov; red. Z.Sadıqov, B.: Nurlar, 2012.- 231, [1] s.

 

Səfixanlı Aydın. İnsan Hüquqlarının və əsas azadlıqlarının müdafiəsi haqqında vropa konvensiyasında insan hüquq və azadlıqları ilə bağlı müddəaların Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik sistemində təsbiti /Aydın Səfixanlı; Rd.: . Süleymanova B.: Azərnəşr, 2003.- 128 s.

 

Səfiyeva Fəridə. Bəxtiyar Vahabzadənin dramaturgiyası [Mətn] /F.Səfiyeva; elmi red. C. Abdullayev; rəyçilər. T.Hüseynov, İ.Əliyeva.- B.: Nurlan, 2006.- 144 s.

 

Səfiyeva Vüsal Arif qızı.Akademik Həmid Araslının folklorşünaslıq irsi [Mətn]:Bakı: Elm və təhsil,2018.155 [1]s:21 sm.

 

Səfolu Alı. Qərbi Azərbaycanda (indiki Ermənistan) yaşamış azərbaycanlıların tarixi faciələri: (1905-1991-ci illər) [Mətn]: Dərələyəz dəhşətləri A.Səfolu; Red.: R.Əliyev; Rəyçilər: Ə.Qocayev, Ş.Ağayeva.- B.: Adiloğlu, 2001.- 45 s.

 

Alıyev Alı Abdulla oğlu( Alı Səfolu). Dərələyəz folklorunun regional xüsusiyyətləri [Mətn].- B.: Dərələyəz-M, 2008.- 68 s.

 

Səhənd. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: [2 cilddə] /Səhənd; [Ön söz: Şəhriyar Məmmədhüseyn].-B.: Şərq-Qərb, 2006.-280 s.

 

Səhih əl-Buxari [Mətn]: müxtəsər /tərt. ed. Zeynuddin Əhməd ibn Əhməd ibn Abdul-Lətif-əz-Zəbidi; ərəb dilindən tərc. ed. Ə.Musayev; red. heyəti Ə.Z.Musayev [və b.] [Bakı]: [ Şərq-Qərb], [2009.].- 973, [3] s.

 

Səhhət Abbas. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Abbas Səhhət; tərt. ed., ön söz və qeydlərin müəl. K.Talıbzadə.- B.: Lider, 2005.- 456 s.

 

Səhmdar cəmiyyətləri haqqında əsas müddəalar: Azərbaycan Respublikasının Qanunvericiliyi.-B., 2004.- 20 s.

 

Səhmdar cəmiyyətlərin və müəssisələrin vaxtında ödənilməmiş borclarının ödənilməsi şərtləri [Mətn] /Red. heyəti: F.Əbdüləzimli, T.Kuzmina, K.Şükürov.- B,: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1998.- 6 s.: 21 sm.

 

Səhlikov Azər İsgəndər oğlu.İdman masajı [Mətn] /A. Səhlikov ; elmi red. Q. M. Cəfərov.Sumqayıt: [Azəri], 2018.159, [1] s.: fotoşək., portr., 24 sm.

 

Səklikov İsgəndər Fərhad oğlu. (Fərhadoğlu İsgəndər) Şagird üçün qısa izahlı biologiya lüğəti [Mətn] : orta ümumtəhsil məktəbləri üçün dərs vəsaiti /İ. Səklikov, A. Zeynalova, A. Səhlikov ; elmi red. M. M. Ələsgərov/Bakı: [Bilik], 2013.431, [1] s.: portr., 24 sm.

 

Səklikov İsgəndər Fərhad oğlu.(Fərhadoğlu İsgəndər) Xalq təbabətindən bir damla [Mətn] /İ. F. Səklikov ; elmi red., rəyçi D. HüseynovBakı: ASSA, 2008.126, [2] s.: port., cədv., 21 sm.

 

 Səklikov İsgəndər. (Səklikov İsgəndər Fərhad oğlu) İnsan zaman heykəlidir [Mətn] : [şeirlər] /İ. Fərhadoğlu ; [bədii red. F. Hüseynov]Bakı: [Assa NE], 2010.151, [1] s.: portr., il., 20 sm.

 

Səklikov İsgəndər Fərhad oğlu. (Fərhadoğlu İsgəndər)Xalq pedaqogikasından bir damla [Mətn] /İ. Səklikov ; elmi red. Ə. Ağayev ; [ön söz. Ə. Abdullayev]Bakı: [İsmayıl NPM], 2010.255, [1] s.: portr., 20 sm.

 

Səhnə texnikası və tamaşanın bədii tərtibatına dair proqram və metodik göstəriş [Mətn]: özfəaliyyət teatr kollektivinin rejissoru ixtisası üçün /Az.SSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, Ali Təhsil Üzrə Tədris-Metodika Kabineti, M.A.Əliyev ad. Azərb. Dövlət İncəsənət İn-tu; tərt. ed. T.Axundov; red. B.Kazımov.- Bakı: [V.İ.Lenin ad. APİ], 1985.- 12 , [1] s. , cədv. ; 20 sm.
 

Səxavət Seyran. Daş evlər [Mətn]: [Roman] /Seyran Saxavət; red.: Z.Əsgərova.- B.: Gənclik, 1989.- 414,[1]: s.

 

Səxavət Seyran. Nekroloq [Mətn]: roman /S. Səxavət.- Bakı: Mütərcim, 2003.- 392 s.
 

Səid Qurban. Əli və Nino [Mətn]: [roman]  /Qurban Səid; burax. məs. Ə. Güləliyev.- B.: Şərq-Qərb, 2006.- 208 s.

 

 Səidova T. Kitabxana kataloqları üçün vahid kitab təsviri qaydaları [Mətn]: İkirəqəmli cədvəl /T.Səidova (tərt.), M.Rzaquluzadə; red. H.A.Rzaquliyev; Azərbaycan SSR Mədəniyyət Nazirliyi, M.F.Axundov adına Azərb. Resp. Dövlət Kitabxanası.- Bakı: [s.n.], 1974.- 148, [3] s.

 

Səkkizillik məktəb proqramları. Əmək təlimi: V-VIII siniflər: 1972/1973-cü dərs ili üçün /AzSSR Maarif Nazirliyi; [red. L.Əfəndiyev] Bakı: [s.n], 1972.- 84, [2] s.

 

Səkkizillik və orta məktəb proqramları [Mətn]Bakı: Maarif, 1985.- 25 s.

 

Səklikov İsgəndər Fərhad oğlu. (İsgəndər Fərhad oğlu) Xalq təbabətindən bir damla [Mətn] /İ. Səklikov; elmi və red. D.Hüseynov.- B.: İsmayıl NPM, 2006.- 128 s. portr

 

Səlahəddin Mərziyyə. (Nəcəfova) Bir ovuc torpaq [Mətn] /M.Səlahəddin; red. Ü.Rəhimova.- B.: Ozan, 2002.- 119, [1] s.: portr., 20 sm.

 

Səlcuq Elçin. Kədərin sirri [Mətn]: Kamal Abdullanın bədii yaradıcılığının özəllikləri: ədəbi-bədii esse Səlcuq Elçin; Red.: E.Başkeçid, Ə.Mirzalı.- B.: XXI-YNE, 2005.- 288 s.

 

  Səlimbəyli Şöhrət Əlvənd oğlu. Son kəşfiyyat, son döyüş [Mətn] : Qəhrəman döyüşçü Araz Pirimovun həyatından ştrixlər. V kitab.- Bakı: Avropa, 2019.

 

 Səlimbəyli Şöhrət Əlvənd oğlu. Terrorizm-qan çilənən torpaqlar [Mətn] :- K.3 "Azərbaycan bayrağı" ordenli Şahid Həbibullayevin həyatından ştrixlər /Ş. Səlimbəyli ; red.: B. Qurbanov, M. Allahmanlı.- Bakı: Avropa, 2010.- 223, [1] s.

 

Səlimbəyli Şöhrət Əlvənd oğlu. Terrorizm-qan çilənən torpaqlar [Mətn] /- K. 4.- Ş. Səlimbəyli ; red. Q. Hacıyev ; [ön söz B. Qurbanov].- Bakı: Avropa, 2013.- 503, [1] s.: 23 sm.

 

Səlimxanov Şamil. Məhkəmə təbabəti. Tibb institutu üçün dərslik.- Bakı: Maarif, 1972.- 273 s.

 

Səlimov Akif İsmayıl oğlu. Ora Vətəndir [Mətn] /A.İ.Səlimov.- B.: Sabah; 2009.- 187, [1] s.

 

Səlimov Fazil Həzi oğlu. Ali riyaziyyat: Dərslik /F.Səlimov, E.Zülfüqarov; Elmi red.:V.M.Musayev.- I.- B.: Çaşıoğlu, 2001.- 326 s.

 

Səlimov Kamil Nazim oğlu. Əməliyyat-axtarış fəaliyyətində psixologiya məlumatlarının tətbiqinin bəzi xüsusiyyətləri [Mətn]: dərs vəsaiti /.N.Səlimov; elmi red. C.Süleymanov; rəyçilər M.Qəfərov [və b.]B.: Səda, 2008.- 111, [1] s.

 

Səlimov Kamil Nazim oğlu. Sifarişli qətllərin araşdırılmasının kriminalistik metodikasının əsasları: Dərs vəsaiti /.N.Səlimov, .Ə.Bayramzadə; Elmi red.: Cəfər Mövsümov.- Bakı: Bakı Universiteti, 2004.- 140 s.

Səlimov Malik Dadaş oğlu. İnsan hüquq və azadlıqlarını məhdudlaşdıran bəzi cəzalar [Mətn]: [monoqrafiya] /M.D.Səlimov; elmi red. F.Y.Səməndərov; Azərb. Respub. Təhzil Nazirliyi, BDU; Azərb. Respub. Baş Prokurorluğu.- Bakı: Adiloğlu, 2009.- 211 s

 

Səlimov-Şağani Təvəkkül Qafar oğlu. Abşeron folklorundan seçmələr [Mətn] /T.Q.Səlimov-Şağani.; Red. R.Ə.Kərimova. Azərbaycan Elimlər Akademiyası Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu.- B.: Elm, 1994.- 120 s.

 

Səlimov-Şağani Təvəkkül Qafar oğlu. Bakının qədim yaşayış məntəqələri [Mətn] /T. Q. Səlimov; Red.: Q. Qeybullayev.- B.: Elm, 1993.- 56 s.

 

Səlimov-Şağani Təvəkkül Qafar oğlu. Əzizbəyov rayonunun tarixi-memarlıq abidələri [Mətn] /T.Q.Səlimov-Şağani, G.A.Qurbanov; Elmi red. B.Abdullayev; Fotoqraf. R.Ələkbərov.- Bakı: 2005.- 52 s.

 

Səlimov-Şağani Təvəkkül Qafar oğlu. Şüvəlan T.Səlimov-Şağani; Red.: V.Bəhmənli.- B.: XXI-YeniNəşrlər Evi, 2002.-104 s.

 

Səlimov Şirxan Dadaş oğlu. Avropa və Amerika ölkələrinin yeni tarixi ali məktəblər üçün dərslik /Ş.D.Səlimov; elmi red. T.Vəliyev, H.Həsənov; rəyçi V.Əliyev [və b.] II hissə.- Sumqayıt: [Zərdabi], 2012.- 504 s. , portr. ; 21 sm.

 

Səlimov Təvəkkül Qafar oğlu. Qala və qalalılar [Mətn] /T.Səlimov, F.Abdullayev.- B.: Azərbaycan, 1992.- 48 s.

 

Səlimov Vüqar Süleyman oğlu. Üzüm genotiplərinin ampeloqrafik tədqiqat üsulları [Mətn] /V. S. Səlimov ; elmi red. M. R. Qurbanov, H. M. Şıxlinski ; Azərb. Resp. Kənd Təsər. Naz., Aqrar Elm Mərkəzi ; Azərb. Elmi-Tədqiqat Üzümçülük və Şərabçılıq İn-tu. Bakı: Müəllim, 2014.- 183, [1] s.: ill., cədv., 24 sm.

 

Səlimov Yaşar Şakir oğlu. Ali riyaziyyatdan məsələlər. Çoxdəyişənli funksiyalar, qeyri-müəyyən inteqral, müəyyən inteqral və onun tətbiqləri, qeyri-məxsusi inteqrallar, çoxqat və əyrixətli inteqrallar [Mətn]: II hissə /Y. Səlimov, M. Səbzəliyev; Red.: C. A. İsmayılov; Rəyçilər: M. S. Cəbrayılov, R. H. Məmmədov; Naşir: T. Vəlixanlı; Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası.- B.: Mütərcim, 1999.- 224 s.

 

Səlimova N.Ə. Üzvi maddələr sintezinin nəzəri əsasları: Dərslik /N.Ə.Səlimova, S.Ə.Rzayeva, F.M.Sultanova; Red.: T.N.Şaxtaxtinski.- Bakı: Elm, 2005.- 424 s.

 

Səlimova Nigar Əzizağa qızı. Mühəndis ekologiyası [Mətn] : dərslik /N. Ə. Səlimova, B. Ş. Şahpələngova, Ə. İ. Babayev ; elmi red. L. M. Həsənova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, ADNA. Bakı: [s. n.], 2012.- 634, [1] s.: şək., cədv., 21 sm.

 

Səlimova Nigar Əzizağa qızı. Sənaye təhlükəsizliyi [Mətn] : dərslik : 050812 - "Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi" ixtisası üçün N. Ə. Səlimova, T. İ. Ayralova ; elmi red. Ə. Y. İsayev ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Neft Akad.- B.: [s. n.] 2014.- 250, [1] s. şək., cədv. 21 sm.

 

Səlimova Nigar Əzizağa qızı. Ümumi kimya texnologiyası [Mətn] : dərslik /N. Ə. Səlimova, B. Ş. Şahpələngova ; elmi red. L. M. Həsənova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, ADNA. Bakı: Elm və təhsil, 2013.- 308, [4] s.: şək., cədv., 21 sm.

 

Səlimova Nigar Əzizağa qızı. Yanacağın yandırma effektivliyinin artırılması ilə ətraf mühitin mühafizəsi: Dərs vəsaiti N.Səlimova, F.Sultanova; Red.: ..Ağamalıyev; Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası.- B.: Azərb. DNA, 2002.- 106 səh.

 

Səlimova Nigar Əzizağa qızı. Yeni ekoloji təhlükəsiz proseslər [Elektron resurs] : dərs vəsaiti /N. Ə. Səlimova, B. Ş. Şahpələngova ; Azərb. Resp. Təhsil Naz., ADNA. Bakı: ADNA, 2008.- 138 s.: cədv., şək.

 

Səlimzadə Əkrəm Qasım oğlu. İz itmir [Mətn]: sənədli povest /Ə.Q.Səlimzadə, R.Nurəliyev.- B.: Yazıçı, 1989.- 132,[2] s.

 

Səlimzadə Səidə. Nağıl ilmələr [Mətn] S.Səlimzadə; [naşir. Q.İsabəyli; red. A.İsabəyli; tərt. ed. S.Nemətzadə]B.: Şirvannəşr, 2008.- 182, [2] s.

 

Səməd Möhbəddin. Şux rənglərin təranəsi /M.Səməd; Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi.- Bakı: Çağdaş AS, 2011.- 239, [1] s.  

 

Səməd Möhbəddin. Yaddaşımızın yaşıdları M. Səməd; Elmi red. B.Qurbanov; Rrəssam. K.Cəlal.Bı Azərbaycan Milli Ensikpolediyası 2003.- 472 s.

 

Səməd Vurğunun bədii dilinin izahlı lüğəti [Mətn] AMEA, Nəsimi adına Dilçilik İn-tu; red. və ön sözün müəl. İ.Məmmədlı; tərt. İ.Məmmədlı [və b.]; rəyçilər M.Mahmudov, F.Ləman, S.Əhmədli.- B.: [Elm], 2011.- 670, [2] s.

 

Səməd Vurğunun ev muzeyi 100 [Mətn] /tərt. A.Vurğunqızı; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizim Nazirliyi.- Bakı: [s.n.], [2006].- 77,[1] s. , fotoşək. ; 14x20 sm.
 

Səmədoğlu Yusif. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Y.Səmədoğlu.- B.: Şərq-Qərb, 2005. 320 s.

 

Səmədoğlu Vaqif. Mən burdayam, ilahi... [Mətn]: şeirlər və poema /Vaqif Səmədoğlu; Red.:Zülfüqar Şahsevənli; [Ön söz: Anar]Bakı: Gənclik, 1996.- 440 s.

 

Səmədoğlu Vaqif. Uzaq yaşıl ada [Mətn] /Vaqif Səmədoğlu; Tərtib edəni və redaktoru: Nüşabə Babayeva-Vəkilova.- B.: Şərq-Qərb, 2004.- 264 s.

 

Səmədov A.H. Azərbaycan məktəblərində ədəbiyyat tədrisinin inkişaf probləmləri /Abbas Səmədov; Red.: Ş.Mikayılov; Rəyçilər: D.Hacıyev, Q.Namazov, Z.Qaralov; Gəncə Dövlət Universiteti.- Gəncə: 2006.- 303 s.

 

Səmədov Abbas Abbas oğlu. Böyük vətəndaş İlham Əliyevə ikinci dəfə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti seçilməsilə əlaqədar göndərilən təbriklər [Mətn] /A. A. Səmədov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Gəncə Dövlət Un-ti. Gəncə: Gəncə Poliqrafiya ASC, 2009. 144, [1] s. portr
 

Səmədov Abbas Abbas oğlu. Filologiya elmləri doktoru, professor Sədnik Paşa Pirsultanlının elmi-nəzəri ideyası /A. Səmədov ; elmi red. Q. Namazov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Gəncə Dövlət Un-ti.-Bakı : Azərnəşr , 2012.- 759, [1] s

 

Səmədov Abbas Abbas oğlu. (Qərbi) "Kitabi-Dədə Qorqud "dastanının tədqiqi və öyrənilməsi tarixindən /A.Səmədov; Red .: D.H.Hacıyev..- B.: Nurlan, 2003.- 537 səh.: 20 sm.

 

Səmədov Abbas Abbas oğlu. Maarifpərvər Gəncə müəllimlərinin ədəbi- pedaqoji fəaliyyəti (1830-1920) [Mətn] /Səmədov Abbas Abbas, Əliyev Əli Hüseyn oğlu; Red.: D. Hacıyev; Rəyçi: B. Bağırov; H.Zərdabi adına Gəncə Dövlət Pedaqoji İnstitutu. Gəncə: 1999. 180 s

 

Səmədov Abbas Abbas oğlu. (Qərbi) Mirzə Şəfi Vazeh-200 [Mətn] /A.A.Səmədov; [ön sözün müəl. İ.Əliyev]; elmi red. Q.Namazov; baş red. E.Vəliyev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Gəncə Dövlət Universiteti.- Gəncə: [GDU], 2014.- 143, [1] s.
 

Səmədov Abbas Abbas oğlu. Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin Azərbaycanda təhsilə və təhsil xadimlərinə qayğısı [Mətn]: [dərs vəsaiti] /A.Səmədov; red. S.C.Şükürov; rəyçi. Q.M.Namazov, X.H. Yusifli, S.P.Pirsultanlı; Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Gəncə Dövlət Un-ti.- Gəncə: 2010.- 498, [1] s.  

 

Səmədov Abdurrəhman Qubad oğlu. Ərkivan salnaməsi [Mətn] : [ensiklopedik əsər] /A. Səmədov ; elmi red. və məsləhətçi. Ə. Cəfərov ; red. H. Əliyev. B:. Viktor, 2009.600, [1] s. portr., fotoşək

 

Səmədov Abutalıb. Həqiqət- necə varsa. Azərbaycan- 1993 [Mətn]: /Abutalıb Səmədov; Məsləhətçi. S.Nuriyev. I cild.- B.: 2007.- 520 s.

 

Səmədov Abutalıb. Həqiqət- necə varsa. Azərbaycan- 1993 [Mətn] /A.Səmədov; məsləhətçi S.Nuriyev. II cild.- B.: Nurlan, 2007.- 524 s. portr

 

Səmədov Abutalıb. Prezident İlham Əliyev. İnkişafın Azərbaycan yolu [Mətn]: "Narıncı" fəlakətdən qurtuluş /A.Səmədov; Buraxılışa məsul. R.Mehdiyev; Elmi red.Ə.Həsənov; Məsləhətçi. S.Nuriyev II cild.- Bakı: 2007.- 464 s.[48] v. fotoşək. , fotoşək. ; 31sm.

 

Səmədov Elsevər. Azərbaycanda din-dövlət münasibətləri və dini təhsilin formalaşması [Mətn]: [monoqrafiya] /E.Səmədov; AMEA, Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İn-tu.- B.: [s.n.], 2009.- 169, [1] s.

 

Səmədov Əli Qafur oğlu. Bənovşə bəndə düşə [Mətn]: povestlər, hekayələr və xatirələr /Ə.Səmədov.- B.: Yazçı, 1989.- 317,[20] s.

 

Səmədov Əli Qafur oğlu. Sehrli xalça [Mətn] Ə.Q.Səmədov.- B.: Gənclik, 1981.- 210, [2] s.

 

Səmədov Sərdar Sadıx oğlu. Geomorfologiya və dördüncu dövr çöküntülərinin geologiyası [Mətn] : ali məktəblər üçün dərslik /S. S. Səmədov, P. Ə. Məmmədova ; elmi red. M. A. Müseyibov ; rəyçi. X. K. Tanrıverdiyev, M. N. Məmmədov.-Bakı : [Təhsil] , 2011.- 133, s. [3]

 

Səmədov Vasif. Leyla Əliyeva: "Xocalıya Ədalət!" Beynəlxalq erməni terroruna qarşı yeni strateji model : üç cilddə Cild 1 /V. Səmədov, R. Vəlizadə ; ön sözün müəl. R. Hüseynov ; baş elmi məsləhətçi A. Mustafayeva ; elmi red. İ. Quliyev, C. Bəhramov ; red. İ. Məmmədova, S. Sadıxqızı ; Azərb. MEA, İnsan Hüquqları İn-tu ; "Xocalıya Ədalət!" Beynəlxalq Təbliğat və Məlumatlandırma Kampaniyası ; "Kaspian İzvestiya" Beynəlxalq İnformasiya Agentliyi.-Bakı : [s. n.] , 2014.-344, [3] s.


Səmədov Vasif. Leyla Əliyeva: "Xocalıya Ədalət!" Beynəlxalq erməni terroruna qarşı yeni strateji model : üç cilddə Cild 2 /V. Səmədov, R. Vəlizadə ; ön sözün müəl. R. Hüseynov ; baş elmi məs. A. Mustafayeva ; elmi red. İ. Quliyev, C. Bəhramov ; red. İ. Məmmədova, S. Sadıxqızı ; Azərb. MEA, İnsan Hüquqları İn-tu ; "Xocalıya Ədalət!" Beynəlxalq Təbliğat və Məlumatlandırma Kampaniyası ; "Kaspian İzvestiya" Beynəlxalq İnformasiya Agentliyi.-Bakı : [s. n.] , 2014.-373, [3] s.

 

Səmədov Vasif. Leyla Əliyeva: "Xocalıya Ədalət!" Beynəlxalq erməni terroruna qarşı yeni strateji model : üç cilddə Cild 3 /V. Səmədov, R. Vəlizadə ; ön sözün müəl. R. Hüseynov ; baş elmi məs. A. Mustafayeva ; elmi red. İ. Quliyev, C. Bəhramov ; red. R. Ulusel, L. Məmmədova ; Azərbaycan Respublikası Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsi; Azərb. MEA, İnsan Hüquqları İn-tu; "Xocalıya Ədalət!" Beynəlxalq Təbliğat və Məlumatlandırma Kampaniyası ; "Kaspian İzvestiya" Beynəlxalq İnformasiya Agentliyi.-Bakı : [s. n.] , 2014.-480, [3] s.

 

Səmədova Könül. Qərbi Azərbaycan etnotoponimlərinin arealları [Mətn].- B.: Nurlan; 2008.- 155 s.

 

Səmədova Şəhla Tofiq qızı. Cinayətlərin kateqoriyaları [Mətn]: Dərs vəsaiti /Ş.T.Səmədova; Elmi red. F.Y.Səməndərov; Rəyçi. K.N.Səlimov, R.Ə.Şəmsizadə; Bakı Dövlət Universiteti.- Bakı: Adiloğlu, 2007.- 314 s.

 

Səmədzadə Şamil Əliabbas oğlu. İstehsal menecmenti [Mətn]: "Mühəndis iqtisadiyyatı və idarə etmə" istiqaməti üzrə təhsil alan ali məktəb tələbələri üçün dərs vəsaiti /Ş.Ə.Səmədzadə; Red.: X.M.Yahudov; Rəyçilər: T.N.Əliyev, İ.Z.Seyfullayev.- B.: Təhsil.- NPM, 2006.- 375 s.

 

Səmədzadə Ziyad Əliabbas oğlu. Dünya iqtisadiyyatı: Çin "iqtisadi möcüzə"-si /Z.Ə.Səmədzadə; Red.: R.Balayev, Y.Məmmədova.- B.: Gənclik, 2001.- 324 s.

 

Səmədzadə Ziyad Əliabbas oğlu. Çin qlobal dünya iqtisadiyyatında [Mətn] /Z.Ə.Səmədzadə.- B.: Elm və təhsil, 2009.- 607, [1] s.

 

 Səməndər, Rafiq. (Ələddinov Rafiq Səməndər oğlu) Şəhidlər [Mətn] /R.Səməndər; red. Şəfəq; ön söz. B.Vahabzadə.- Bakı: Gənclik, 1990.- 448 s.: portr.,

 

Səməndərov Firudin Yusif oğlu. Cinayət hüququ [Mətn]: Ümumi hissə: Ai məktəblər üçün dərslik/F.Y.Səməndərov; Elmi red.: E.H.Həsənov.- Bkı: Bakı Universiteti, 1999.- 736 s.

 

 Səməndərov Firudin Yusif oğlu. Cinayət hüququ: Ümumi hissə [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /F.Y.Səməndərov.- Bkı: Hüquq ədəbiyyatı, 2002.- 736 s.

 

 Səməndərov Firudin Yusif oğlu. Cinayət hüququ. Ümumi hissə [Mətn]: [Ali məktəblər üçün dərslik] /F.Y.Səməndərov; Rəyçilər: M.İ.Əhmədov, K.N.Səlimov, E.M.Əfəndiyev.- Bakı: Digesta, 2007.- 700 s.

 

 Səməndərov Firudin Yusif oğlu. Cinayət hüququ [Mətn]: ümumi hissə: dərslik /F.Y.Səməndərov; rəyçilər. M.İ.Əhmədov, K.N.Səlimov, E.M.Əfəndiyev.- Bakı: DİGESTA, 2009.- 699, [1] s.

 Səməndərov Firudin Yusif oğlu. Cinayət hüququnda cəza problemi: tarix və müasirlik [Mətn]: [dərs vəsaiti] /F.Y.Səməndərov; elmi red. M.N.İmanlı; rəyçilər. R.Ə.Şəmsizadə, F.M.Abbasova.- Bakı:Bakı Universiteti, 2009.- 286, [1] s.
 

 Səməndərov Firudin Yusif oğlu. Cinayətin subyektiv cəhəti [Mətn]: Dərs vəsaiti /F.Y.Səməndərov; Elmi red. T.M.Qafarov; S.M.Kirov adına Qırmızı Əmək Bayrağı ordenli Azərbaycan Dövlət Universiteti.- Bakı: Azərbaycan Universiteti, 1989.- 104 s.

 

 Səməndərov Firudin Yusif oğlu. Hüquqi şüur və cinayət hüquq yaradıcılığı [Mətn] /F.Y.Səməndərov; Elmi red. T.M.Qafarov.- B.: Qanun, 1996.- 280 s.
 

 Səməndərov Firudin Yusif oğlu. Şəxsiyyət əleyhinə edilən cinayətlər(tövsif məsələləri) [Mətn]: Dərs vəsaiti /F.Y.Səməndərov; Elmi red.: E.H.Həsənov; Rəyçilər: R.İ.Quliyev, A.N.Muradov.- Bkı: BDU, 1997.- 192 s.

 

 Sən həmişə bizimləsən Tərtib edənləri: Dilsuz və A.Tahirli; Red.: Dilsuz.- B.: Gənclik, 1999.- 390 səh.

 

 Sənan Fazil. Əzraillə rəqs [Mətn] : [povest və hekayələr] /F. Sənan ; red. İ. İnqilab ; [ön söz F. İdrisqızı] Bakı: Elm və təhsil, 2016.- 285, [3] s.: portr., 21 sm.

 

 Sənan Fazil. Gözlə, qayıdacağam [Mətn] : roman /F. Sənan ; red. S. İbrahimli. Bakı: Elm və təhsil, 2016.- 182, [2] s.: portr., 20 sm.

 

  Sənan, Fazil. Məndən deməkdir... [Mətn] :- Bakı: Elm və təhsil, 2019.- 102 [2] s.: 20 sm.

 

    Sənan, Fazil. (Vəliyev Fazil Şirin oğlu) 1952. Nifrətin göz yaşları [Mətn] :Bakı: Elm və təhsil, 2018.213, [3] s.: 20 sm.

 

    Sənan Fazil. Ölümə ərizə [Mətn] : [povest, hekayələr] /F. Sənan ; red. və ön söz. müəl. S. İbrahimli. Bakı: Nərgiz, 2012.- 265, [1] s.: portr., 20 sm.

 

  Sənan Fazil. Özü də sözü kimi [Mətn] :- Bakı: Elm və təhsil, 2019.- 158, [2] s.: 20 sm

 

Möhsün Sənani [İzomaterial] /Azərbaycan Teatr Cəmiyyəti.- Bakı: İşıq, 1974.- [1] qat. v. , portr., fotoşək.

 

Sənaye elektronikasının əsasları [Mətn]: metodik göstərişlər və yoxlama tapşırıqları: ali məktəblərin mühəndis-texnik və mühəndis-iqtisad ixisaslı tələbələri üçün [tərc. ed. T.Məmmədov; Q.İ.İzyurova]; AzSSR Nazirlər Sovetinin Ali və Orta İxtisas Təhsili Komitəsi, M.Əzizbəyov ad. Azərb. Neft və Kimya İn-tu.- B.: [s. n.] 1965.- 34, [2] s.

 

Sənaye istehsal sahələrində su ehtiyatlarının istifadəsi və rekuperasiyasına aid [Mətn]: Metodik vəsait /Tərtib ed.: F. F. Muğanlinski, S. Ə. Rzayeva, F. M. Şahverdiyeva; Red.: A. İ. Nağıyev; Rəy verənlər: T. İ. Nağıyeva, İ. N. Hacıyev; Təhsil Problemləri Üzrə Respublika Elmi-Metodik Mərkəz, Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası. B.: Azərb.DNA, 1999. 36 s.: ill

 

Sənaye istehsalının iqtisadiyyatı, təşkili və planlaşdırılması fənni üzrə metodiki göstərişlər və nəzarət işlərinin tematikası [Mətn]: "xalq təsərrüfatının planlaşdırılması", "maliyyə kredit", "maddi-texniki təchizatın iqtisadiyyatı və planlaşdırılması", "statistika", "iqtisadi məlumatların mexaniki üsulla işlədilməsi" ixtisasları üzrə oxuyan tələbələr üçündür /AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, D. Bünyadzadə adına Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İn-tu; tərcümə ed. və işləyən. H.R.Hüseynov, Ş.İ.Əliyev, M.M.Miratayev, E.A.Orucov; red. M.B.Tağıyev.- B.: [s. n.], 1980.- 48, [2] s.

 

Sənaye istilik energetikası (0308) ixtisası üzrə gündüz şöbəsində təhsil alan tələbələr üçün istehsalat (layihə istismar) təcrübəsi proqramı [Mətn] /Azərb. SSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, M.Əzizbəyov adına Azərb. Neft-Kimya İn-tu; tərt. ed. K.M.Abdullayev, H.Q.Yaqubov, A.S.Əlizadə.- B.: Azərb. NKİ, 1980.- 12 s.

 

Sənaye - sanitariya laboratoriyasının (şöbəsinin) əsasnaməsi [Mətn] /Azərbaycan Dövlət Dağ TexnikiNəzarət Komitəsi; Azərbaycan Dövlət Əməyin Mühafizəsi və Təhlükəsizlik Texnikası Elmi-Tədqiqat İnstitutu (AzDƏMTTETİ); təlimatı işləyənlər. Z.R.Əmirov, S.S.Abdullayeva, A.M.Rizayeva; red. N.İ.Novruzov.- B.: [Ulu], 1997.- 62 s.

 

 Sənədlərin biblioqrafik təsvir qaydaları haqqında (7.1-2003 Dövlət standartı əsasında): metodik vəsait /tərt. S.Quliyeva; ixtisas red. və bur. məs. K.Tahirov; red.A.Abdullayeva; rəyçi G. Vəkilova; M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitab-xanası.- Bakı, 2011.- 45 s.

 

 Sənəm Telli. Oxu, lal bülbülüm, oxu [Mətn] : şeirlər /T. Sənəm ; red. B. Sadiq. Bakı: [Ecoprint], 2016.- 127, [1] s.: portr., ill., 21 sm.

 

 Sənəm Telli. Sözün Zəlimxan ətri [Mətn] : poema /T. Sənəm ; red. B. Sadiq ; [ön söz E. Məmmədli] [Bakı]: [Ecoprint], [2016].- 94, [2] s.: portr., 17 sm.

 

Sənətin Firuzəsi [Mətn] : məqalələr toplusu /tərtibçi Y. Qəhrəmanova ; [dizayn M. Hacıyev].- K. 2.- Bakı: [ADPU], 2019.- 180, [1] s.: foto., 21 sm.

 

Sərdar Zeynal. Azərbaycan dili morfologiyasının tədqiqi tarixi [Mətn] /S. Zeynal ; elmi red. T. Hacıyev -Bakı :Elm və təhsil, 2011.-203, [1] s.

 

Sərdariniya Səməd. Arazın hər iki tayında müsəlmanların soyqırımı [Mətn] /S.Sərdariniya; Elmi red. və ön söz. Ə.Rəhimli; Fars dilindən tərcümə edən. A.Maralanlı.- Bakı: Elm, 2006.- 120 s.

 

Sərdarov Həsənağa Əhməd Kərim oğlu. Avtonəqliyyat müəssisələri və texniki xidmət stansiyalarının texnoloji layihələndirilməsi: Diplom layihələrinin yerinə yetirlməsi üçün vəsait: /Həsənağa Sərdarov; Red.: A.C.Canmirzəyev; Rəyçil: A.Z.Verdiyev.- Bakı: [Xəzər Gəmiçiliy], 2000.- 242 səh. , cədvəl, ill. ; 20 sm.
 

Sərdarov Məmmədağa Əhmədkərim oğlu. Azərbaycanda miqrasiya prosesləri [Mətn] /Məmmədağa Sərdarov; Red.: Ə.M.Tağıyev; AMEA Fəlsəfə və Siyasi Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu.- B.: Adiloğlu, 2004.- 155 s.

 

Sərdarov Məmmədağa Əhmədkərim oğlu. Qloballaşma və miqrasiya siyasəti [Mətn] /M.Ə.Sərdarov; elmi red. Ə.M.Tağıyev; AMEA Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İn-tu.- B.: Təknur, 2010.- 123, [1] s.

 

Sərdarov Tahir Əlimiran oğlu. Bazar münasibətləri şəraitində Azərbaycan Respublikasında əhalinin və məşğulluğun formalaşması [Mətn] /T.Ə.Sərdarov; elmi red. Ş.M.Muradov.- B.: Avropa, 2009.- 240, [1] s.

 

Sərdarov Vüqar Zakir oğlu. Hüquqi dövlətin qurucusu /V. Z. Sərdarov ; red. və ön sözün müəl. N. Cəfərov.- Bakı : Elm və təhsil , 2013.- 187- s.

 

Sərdarov Vüqar Zakir oğlu. İnsan və vətəndaş hüquq və azadlıqları [Mətn] :Bakı: Elm və təhsil, 2016.- 147 [1] s.: 21 sm.

 

Sərdarov Vüqar Zakir oğlu . Mülki Hüquq münasibətləri.- Bakı, "AVROPA" nəşriyyatı, 2019.- 170 səh.

 

Sərdarov Vüqar Zakir oğlu. Nə yaxşı ki, sən varsan [Mətn] /V. Sərdarov ; red. E. Nəsirov ; ön söz N. Cəfərov. Bakı: Elm və təhsil, 2015.- 69, [3] s.: portr., 20 sm.

 

Sərdarov Zakir Həsən oğlu. Heydər Əliyev və milli mübarizə tariximiz [Mətn] /Zakir Sərdarov; Məsləhətçi. N.İsayev, V.Sərdarov; Elmi red. H.Həsənov; Buraxılışa məsul. R.Məhərrəmov; Rəyçi. N. Cəfərov, M.Urud.- B.: Çinar-Çap, 2008.- 166 s.

 

Sərraf Şiruyə. İgid ölər, adı qalar [Mətn]: [Şerlər, poemalar] /S.Ş.Həsənoğlu; Red.: B.Vətənoğlu.- Gəncə: Gəncə NPB; 2002.- 304 s.

 

Səs yaddaşımız: (Milli Kitabxananın Not nəşrləri və Səsyazmaları şöbəsinin fondunda saxlanılan qrammofon vallarından kompakt disklərə (CD) köçürülmüş əsərlər) /tərt. ed: M.İbrahimov; ixt. red. və burax. məsul: K.Tahirov; red. N.Şahbazova; M.F.Axundov ad. Azərbaycan Milli Kitabxana.- Bakı, 2011.- 150 s.

 

Səttar Bəhlulzadə, 1909-1974 [İzomaterial]: rəngkarlıq, qrafika lay. rəhb. Ç.Fərzəliyev; mətninmüəl. Ə. Məmmmədova; ing. dilinə tərc. N.Tağıyev, Ə.Məlikova; fotolar Ə.Ağasiyev; baş dizayner İ.Eldarova.- B.: Sərvət [Şərq-Qərb], 2013.- 104 s.

 

Səyyah Əlibala. Şəhid qardaş Əlibala Səyyah; Red. və naşir: Hacı Kamal Novruz.- B.: 2002.- 185 səh.

 

Səyyar vergi yoxlaması zamanı vergi orqanları tərəfindən inventarizasiyanın aparılması qaydaları: Azərbaycan Respublikasının Qanunlar toplusu.- B.: 2003.- 8 səh.

 

Səyyar vergi yoxlamalarının təyin olunması qaydaları [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunlar toplusu /Texniki red.: Zemfira Məmmədova.- B.: Business Press, 2000.- 8 s.

 

Sığırlı Namiq Fərəc. Azadlığın qədri [Mətn] /N. F. Sığırlı; Red.: A. Musayev. Bakı: İşıq, 1996.- 100 s.: 1 portr., 20 sm.

 

  Sığnaq Minarə. Haqqın sevdası [Mətn] : [şeirlər] /M. Sığnaq ; red. və naşir M. Ələkbərli [ön söz əvəzi].- Bakı: [Şur], 2018.- 379, [1] s

 

Sığorta haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu [Mətn]: əsasnamə /Red. heyəti: F.Əbdüləzimli, T.Kuzmina, K.Şükürov, S.Xanlar qızı.- B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1994,12 s.

 

Sideifzadə Fikrət İsrafil oğlu. Azərbaycan şahmat məktəbi [Mətn] /F.Sideyfzadə, T.Məmmədov.- B.: İşıq, 1989.- 53, [2] s.

 

Sidqi Məhəmməd Tağı. Əsərləri /M.T.Sidqi; Red.: Ə.Qədimov; Toplayanı, tərtib edəni və müqəddimənin müəllifi: İ.Həbibbəyli.- B.: Çaşıoğlu, 2004.- 280 s.

 

Silahlı münaqişələr zamanı tətbiq oluna bilən beynəlxalq insansevərlik hüququnun əsas qaydaları [Mətn] / Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi. Qızıl Xaç Cəmiyyətləri Federasionu.- Cenevrə; 1979- 1992.- 2 s.

 

Simurq Azərbaycan Mədəniyyət Assosiasiyasının tarixi [Mətn]: 1990-2015 /"Simurq" Azərb. Mədəniyyət Assosiasiyası, Azərb. Kulturoloqlar Cəmiyyəti ; elmi red.: T. Nağıyev ; tərc. və red. Ş. Kəsəmənli.- B.: ["OL" npkt], 2015.- 371, [1] s., [14] v. fotoşək.: fotoşək., cədv., faks., 24 sm.

 

Simürğ Tağı Şahbazi. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /T. Ş. Simürğ; Tərtib edəni və ön sözün müəllifi: T. Əlişanoğlu; [Buraxılışa məsul: Ə. Güləlıyev].- B.: Şərq-Qərb, 2006.- 168s.

 

Sitologiya [Mətn]: fənin proqramı /AzSSR Xalq Təhsili Nazirliyi, S.M. Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti; tərt.ed. F.C.Əmirova; rəyçilər. A.S. İsmayılov, Ə.Ə.Səmədov.- B.: Azərbaycan Universiteti, 1989.- 10,[1] s.

 

Sivilizasiyaların dialoqu: siyasi partiyaların rolu [Mətn]: Beynəlxalq konfarans (27 sentyabr 2007-ci il) /Ə. Əhmədov, A.Aslanov; Red. V.Musayev və b.; Tərcüməçilər N.Xıdırov və b.; Yeni Azərbaycan Parrtiyası və AzərTacın birgə layihəsi.- Bı: [AzərTAc], 2008.- 407 s.+[15] s. fotoşək.: 22 sm.

 

Siyahıya alınmış əmlakın satılması qaydaları: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi /N.Belova, Ş.Quliyeva.- B.: 2001.- 9 səh.: 20 sm.

 

Siyasi biliklərin əsasları [Mətn]: Iburaxılış H.Hacızadə, C.Əhmədli, Q.Əliyevvə b.; Rəyçilər: Ə.Abbasov, A.Vəliyev; Red. R.Musabəyov, V.Pərvizoğlu; "İnam" PlüralizmMərkəzi.- B.: Ulu, 1997.- 192 s.

 

Siyasi liderlik [Mətn] Tərt.-müəll.: R.Musabəyov; "İnam" Plüralizm Mərkəzi.- Bakı: Azərbaycan, 1999.- 28 s.

 

Siyasi liderlik: Gənclər üçün siyasi liderlik və seçki texnologiyalarına dair təlim vəsaiti Tərtibatçı-müəlliflər: N.Seyidov, D.Əhmədov, T.Şərifova.- B.: Ümidli Gələcək Gənclər Təşkilatı, 2005.- 160 səh.

 

Siyasi olimpə doğru [Mətn]: məqalələr toplusu red. R.Məcid; ön sözün müəl. R.Hüseynov.- B.: Azərbaycan Tərcümə Mərkəzi, 2003.- 430,[2] s.

 

"Siyasi tarix" fənninin proqramı [Mətn] /Tərtibçi. İ.M.Musayev, İ.X.Zeynalov; Red. S.B.Musayev; M.Ə.Rəsulzadə adına Bakı Dövlət Universiteti; Humanitar fakültələr üçün "Siyasi tarix" Kafedrası. - B.: Azərbaycan, 1993.- 24 s.

 

Siyasi tarix [Mətn]: Mühazirə kursu /Müəlliflər kollektivinin rəhbəri və baş red. S.R. Aslanov, S.T. Qəndilov; Bakı Dövlət Universiteti; Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti I hissə B.: ADPU , 1993. 258 s.

 

Siyasi tarix [Mətn]: Mühazirə kursu /Müəlliflər kollektivinin rəhbəri və elmi red. S. Qəndilov; Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.- II hissə.- B., 1993.- 481s.

 

Siyasi tarix [Mətn]: Mühazirə kursu /Müəlliflər kollektivinin rəhbəri və elmi red. S.Qəndilov; Bakı Dövlət Universiteti Cild I hissə.- B.: Cik-Cik, Şur, 1995.- 180 s.: 21 sm.

 

Siyasi tarix [Mətn]: Mühazirə kursu: Dərslik /Müəlliflər kollektivinin rəhbəri və elmi red. S.Qəndilov; Bakı Dövlət Universiteti; Ali İctimai-Siyasi Universiteti II hissə.- Bakı: Cik-Cik: Şur, 1995.- 176 s. ; 20 sm.

 

Sizin hüquqlarınız [Mətn] : [dərs vəsaiti] /tərt. Z. İsmayılova ; rəssam O. Hüseynov ; red. N. Quliyev. B.: İstedad, İşıq, 2000. 63, [1] s.: şək
 

Sizov Andrey. Uğurlu satış üçün 55 məsləhət [Mətn] /A.Sizov; [ruscadan tərc. A.Əliqızı; red.X.Kazımlı].[Bakı]: [Qanun], [2014].104 s. portr

 

Skandinav dastanları [Mətn] /tərc. ed. Y.Əzimzadə.- Bakı: Şərq-Qərb, 2006.- 248 s.

 

Skirbekk Qunnar. Fəlsəfə tarixi [Mətn]: Müasir dünyanın fəlsəfəsi: [Ali məktəblərin tələbələri üçün dərs vəsaiti] /Qunnar Skirbekk, Nils Gilye; Rus dilindən tərcümə ed. A.Əsədov; Red. Q.Əzizxanlı.- B.: Zəkioğlu, 2007.- 752 s. cədv., ill

 

Skirbekk Qunnar. Fəlsəfə tarixi [Mətn]: Müasir dünyanın fəlsəfi qaynaqlarına bir baxış: [ali məktəblərin tələbələri üçün dərs vəsaiti] /Q.Skirbekk, N.Gilye; tərc. ed. A.Əsədov.- B,: Zəkioğlu, 2008.- 581, [3] s.: portr., 24 sm.

 

 Sofiyev Məhəd Mahmud oğlu. Türkiyə 1918-1923-cü illərdə dərs vəsaiti/M.Sofiyev; red. M.Orucov; Azərb. SSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, S.M.Kirov adına Azərb. Dövlət Un-ti.- Bakı: [s.n], 1968.- 68 s.

 

Sofiyev Məhəd Mahmud oğlu Türkiyənin ən yeni tarixi [Mətn]: xüsusi kurs üzrə: dərs vəsaiti /M.Sofiyev; [red. Z.Abdullayev]; Azərb. SSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, S. M. Kirov adına Azərbaycan Dövlət UniversitetiBakı :ADU ;1973142, [4] s.
 

Solak-zadə Mehmed. Tarix [Mətn]: Azərbaycan tarixinə dair iqtibaslar /Mehmed Solak-zadə; Türk dilindən tərcümə edən. Z.M.Bünyadov; Red. F.Süleymanoğlu; Azərbaycan Elmlər Akademiyası.- Bakı: Elm, 1992.- 84 s. ; 20 sm.

 

Soltan Rüfət. Qovuşduq ki, ayrılmayaq [Mətn]: [roman] R.Soltan; red. F.Akifqızı[Sumqayıt] [Bilik] [2013].- 223, [1] s.

 

Soltanqızı Pərixanım. (Hüseynova) Klassik və müasir ədəbiyyatın aktual məsələləri [Mətn]: dərs vəsaiti /P.Soltanqızı; elmi red. R.Qafarlı; [red. A.Əliyeva]; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, ADPU.- B.: Elm və təhsil, 2015.- 221, [3] s. portr
 

Soltanqızı Zeynəb. Azərbaycan müsəlmanları və idman [Mətn] /Z.Soltan qızı; BDU.- B.: Ozan, 2005.- 112 s.

 

Soltanov Ağacamal Kamil oğlu. Tatca-Azərbaycanca Azərbaycanca-Tatca lüğət [Mətn]: Ərüsküş-Dağ Quşçu ləhcəsi A.K.Soltanov, M.C.Soltanov (tərt.); elmi red. Q. Ş. Kazımov.- B.: Qanun, 2013.- 260 s.

 

Soltanova Həbibə Bayraməli qızı. Mehmanxana təsərrüfatı [Mətn]: Dərs vəsaiti. /H.B.Soltanova, ..Ağakərimov, S.İ.Baba-zadə; Elmi red.: Ç.N.İsmayılov; Red.: S..Yeqanlı.-B.: Parni iz Baku, 2005.- 232 s.
 

Soltanova Həbibə Bayraməli qızı. Yaxın və Orta Şərq ölkələrinin iqtisadi və sosial coğrafiyası [Mətn]: dərslik /H. Soltanova, C.Məmmədov; rəyç. Ç.N.İsmayılov, N.Paşayev.- B.: Bakı Universiteti, 2008.- 303, [1] s.

 

Sonradan yaranan immun çatışmamazlığı sindromu (spid xəstəliyi) və gigiyenik tərbiyə problemləri [Mətn]: metodik məsləhət /SSRİ Dəmir Yol Nazirliyi, Azərbaycan Dəmir Yol İdarəsinin Sanitariya Xidməti; AzSSR Qırmızı Aypara Cəmiyyətinin Mərkəzi Komitəsi; tərt. ed. D.Ə.Əhmədov.- B.: [s.n.], 1989.- 10 s.

 

Sosial, iqtisadi inkişaf [Mətn]: yanvar-oktyabr 10 /Azərb. Respub. Dövlət Statistika Komitə.- B.: [s.n.], 2008.- 220, [1] s.

 

Sosial-iqtisadi statistika [Mətn]: dərs vəsaiti /Q.Q.Məmmədli, M.M.Məmmədov, İ.B.Qocayev [və b.]; rəyçilər. M.C.Hüseynov, F.Ə.Məmmədov, A.F.Abbasov.- Bakı: Kooperasiya, 2011.- 404 s.

 

Sosial kulturologiya [Mətn]: dərslik /Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Un-ti; müəl. M.C.Manafova (red.) və b.; rəyçilər. Ş.M.Məmmədov, Ə.M.Tağıyev, N.M.Mehdi; ön söz. R.Məmmədova.- Bakı: Sabah, 2010.- 259, [1] s.

 

Sosial-mənəvi tərəqqi və islam [Elektron resurs]: dərs vəsaiti Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, ADİU; tərt. ed. G.Əliyeva; elmi red. M.Cəlilov; rəyçilər Ə.Qurbanov, A.Şükürov.- B.: [İqtisad Un-ti] 2010.- 180 s.
 

Sosial psixologiya [Mətn]: dərs vəsaiti /Ə.S.Bayramov, Ə.Ə.Əlizadə, İ.Ə.Seyidov, C.A.Təhmasib; Azərb. SSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, S.M.Kirov ad. Azərbaycan Dövlət Un-ti.- B.:ADU, 1976.- 15 177, [3] s.

 

Sosial və siyasi proqnozlaşdırmanın əsasları [Mətn] /Tərtibatçı, müəl.: R.Musabəyov; "İnam" Plüralizm Mərkəzi.- B.: Azərbaycan, 1998.- 32 s.: 21 sm.

 

Sosialist demokratizminin hərtərəfli genişləndirilməsi, xalqın özünüidarəsinin dərinləşdirilməsi, sovet cəmiyyətinin hüquqi əsasının möhkəmləndirilməsi. Milli münasibətlərin inkişaf etdirilməsinin, beynəlmiləlçilik və vətənpərvərlik tərbiyəsinin aktual problemləri [Mətn]: tədris planları və proqramları /Sov.İKP MK yanında Ümumittifaq Siyasi Maarif Evi.- B.: Azərnəşr, 1989.- 48,[2] s.

 

Sosialist istehsalının amilləri və ETT [Mətn]: elmi əsərlərin mövzu məcmuəsi /AzSSR Xalq Təhsili Nazirliyi, S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövklət Universiteti; red. hey. C.A.Bağırov, T.S.Vəliyev, H.T.Hüseynov və b.- B.: Azərbaycan Universiteti, 1989.- 102, [1] s.

 

Sosialist realizmi [Mətn]: elmi əsərlərin tematik məcmuəsi /Azərbaycan SSR Xalq Təhsili Nazirliyi. S.M. Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti; red. hey. S.Q.Əsədullayev, R.R.Səfərov, E.Ə.Kərimov və b.- B.: Azərbaycan Universiteti, 1989.- 95,[1] s.

 

Sosializmin təkmilləşdirilməsi illərində Azərbaycanda elmi işçilərə kitabxana-biblioqrafiyaxidməti [Mətn]: elmi əsərlərin mövzu məcmuəsi /red. heyəti. A.A.Xələfov, Z.H.Əliyev, T.F.Quliyev [və b.]; AzSSR Ali və Orta İxtisasTəhsiliNazirliyi, S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti.- Bakı: ADU, 1985.- 91, [1] s.

 

Sosializmin təkmilləşdirilməsi şəraitində tələbələrdə yeni iqtisadi təfəkkürün formalaşması [Mətn]: Dərs vəsaiti /D.Q.İsayev; V.İ.Lenin adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutu.- B.: APİ, 1989.- 100,[2] s.

 

Sosiologiya [Mətn]: Dərslik /Müəlliflər: F. Q. Vahidov, T. B. Ağayev, M. Ə. Teymurlu və b.-B.: Təknur MMC , 2005.- 296 s.

 

Sosiologiyaya dair sxemlər: Mühazirələrin konspekti /Tərtibçi: T.B.Ağayev; Red.: F.Q.Vahidov.- B.: Nurlan, 2002.- 90 s.

 

Sosioloji tədqiqatlar: təcrübə, problemlər, perspektivlər. Əmək məhsuldarlığının və istehsalın səmərəliliyinin yüksəldilməsinin sosial amilləri. [Mətn]: Sosioloqların daimi fəaliyyətdə olan seminar-müşavirəsinin tezisləri /SSRİ Elmlər Akademiyası Sovet Sosioloji Assosiasiyasının Azərbaycan Şöbəsi; Azərbaycan SSR Dövlət Plan Komitəsinin Elmi-İqtisad Elmi-Texniki İnformasiya və Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu. Ümumittifaq İqtisadiyyat Cəmiyyətinin Azərbaycan Respublika İdarə Heyəti Bakı, 1990. 90 s.

 

Sov. İKP XXVII qurultayı sürətləndirmə strategiyası [Mətn]: tövsiyə ədəbiyyat siyahısı AzSSR Mədəniyyət Nazirliyi, M.F.Axundov adına Azərb. Döv. Kitabxanası.- B.: [s. n.] 1986.- [12] s.

 

Sov. İKP MK. Plenum (1989, yanvar). Sov. İKP Mərkəzi Komitəsi plenumunun materialları. 10 yanvar mart 1989-cu il. [Mətn] B.: Azərnəşr, 1989.- 25, [2] s.

 

Sov. İKP tarixi kursu üzrə yoxlama işlərinin təxmini mövzuları [Mətn]: ali təhsil müəssisələrinin qiyabiçi tələbələri üçün /AzSSR Xalq Təhsili Nazirliyi. Ali Təhsil üzrə Tədris-Metodika Kabineti; S.M. Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti; tərt.ed.X.M. Məmmədov, F.F. İbişov; red. H.Ə. Orucov.- B.: Azərbaycan Universiteti, 1989.- 43,[1] s.

 

Sov.İKP tarixi kursu üzrə V.İ.Lenin "nə etməli?" əsərinin öyrənilməsinə dair metodik göstərişlər [Mətn] /Azərbaycan SSR Xalq Təhsili Nazirliyi, S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti; tərt. ed.S.X.Xəliov; elmi red.M.İ.Quliyev; rəyçi. İ.H.Quliyev.- B.: Azərbaycan Universiteti, 1989.- 52 s.

 

Sovet Azərbaycanının incəsənəti [Mətn]: təsviri incəsənət (1959-1980). biblioqrafik göstərici Az SSR Mədəniyyət Nazirliyi, M.F.Axundov ad. Azərbaycan Dövlət Kitabxanası; tərt. ed. S.İ.Allahverənov, İ.İ.Qaracayev; red. L.Y.Qafurova.- Bakı: [s.n.] 1986.- 114, [1] s.

 

Sovet Ermənistanında Azərbaycan kitabı [Mətn]: biblioqrafiya (1925-1985) /Ermənistan SSR Döv. Nəşriyyat, Poliqrafiya və Kitab Ticarəti Komitəsi, Ermənistan SSR Döv. Kitab Palatası; tərt. ed. S.İ.Məmmədov; red. İ.S.Məmmədov, E.S.Saxinov.- Yerevan: [s. n.], 1985.- 161, [3] s.
 

Sovet ədəbiyyatşünaslığının aktual problemləri [Mətn]: məqalələr məcmuəsi /Azərb. SSR Elmlər Akad., Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu; red. hey. M.Y.Quluzadə, Q.X.Qasımzadə, S.L.Lukyanova, K.A.Talıbzadə.- Bakı: Elm, 1974.- 354, [1] s.
 

Sovet xalqının alman faşizmi üzərində böyük qələbəsi [Mətn] tərtib edənlər L.S.Borodetski, A.A.Qritsenko.- B.: Elm, 1975.- 45 s.

 

Sovet iqtisadiyyatı: artımın yeni kefiyyəti. ölkə iqtisadiyyatının idarə edilməsinin yeni sistemi [Mətn]: tədris planları və proqramları /Sov.İKP MK yanında Ümumittifaq Siyasi Maarif Evi.- B.: Azərnəşr, 1989.- 46,[1] s.

 

Sovet seçki sistemi: demokratizm və inkişaf yolları[ Mətn]: mühazirəçilərə, siyasi məlimatçılara, təşviqatçılara və təbligatçılara kömək üçün material /Azərbaycan KP MK-nın ideologiya şöbəsi AzSSR "Bilik" Cəmiyyəti; müəlliflər. N. H. Əliyev, F.Z.Qasımov.- B.: 1989.- 33,[1] s.

 

Soyqırım cinayəti [Mətn]: beynəlxalq aktlar normativ sənədlər müraciətlər və şərhlər toplusu /burax. məs. N.Abdullayev; red. H.İsgəndərov; [AZE Konsaltinq Qrup; Hüquqi İslahatlara Yardım Mərkəzi]Bakı: 2010.- 87, [1] s.

 

Soyuq silahın kriminalistik ekspertizası üzrə azərbayanca-rusca sözlük [Mətn] /Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi, Məhkəmə Ekspertizası Mərkəzi; hazırl. C.Əhmədov.- B,: Sabah, 2008.- 40, [2] s

 

Soyuq silahın kriminalistik ekspertizası üzrə xüsusi terminlərin izahlı sözlüyü [Mətn] /Azərb. Resp. Ədliyyə Nazirliyi, Məhkəmə Ekspertizası Mərkəzi; AMEA-nınTerminologiyaKomissiyası; hazırl. C.Əhmədov; red. F.Cavadov, Y.Rüstəmov.- B,: Sabah, 2008.- 83, [1]

 

Sönməz Kərim Məşrutəçi. Ağır illər [Mətn]: şeirlər /K.S.Məşrutəçi.- Tehran, 2003.- 80 s.

 

Sönməz Kərim Məşrutəçi. Bu yaşda [Mətn]: şeirlər /K.S.Məşrutəçi.- Tehran: [s.n.], 2002.- 135 s.: portr., 21 sm.

 

Sönməz Kərim Məşrutəçi. İsanın son şamı [Mətn]: [şeirlər] K.S.Məşrutəçi.- Tehran: [ƏndişeyeNo], 2002.-(h.1380)70 + [70] s.

 

Söz çələngi [Mətn] : almanax /tərt. ed.: H. Həsrəti, Q. Təbiətoğlu ; red. M. Çobanlı. Cild 1. Bakı: [Təhsil], 1999.- 134, [1] s.: portr., şək., 20 sm.
 

Söz sərrafı [Mətn]: Hacı Rza Sərraf Təbrizinin vəfatının 100 illiyi münasibətilə Təbriz və Bakı şəhərlərində keçirilmiş elmi konfransların materialları /red. H.Abıyev.- Bkı: [Əlhuda], 2005.- 151 s .

 

Sözlük [Mətn]: Azərbaycan türkcəsi-farsca elmi lüğət: [elmi araşdırmalarla məşğul olan iranlı tələbələr üçün vəsait] /yığıb topl. və [önsöz.] S.Mərifət; red. Ə.Mehdi.- B.: [Yazıçı], 2011.- 324, [1] s.

 

Sözün Aydını [Mətn]: məqalələr, tərcümələr və müsahibələr toplusu /Azərb. Resp. Nazirlər Kabineti Yanında Tərcümə Mərk.; tərt. ed. və nəşrə haz. N.Əbdülrəhmanlı; red.: Z.Sarıtorpaq, T.Rüstəmova.- B.: Azərbaycan Tərcümə Mərkəzi, 2015.- 525, [3] s. portr., il
 

 Sözün düzü [Mətn] /tərt. ed. Ə.Mustafayev; red. hey. Ə.Daşdəmirov və b.- B.: Azərnəşr, 1989.- 302, [2] s.

 

Sparks Nikolas. Sevgili Con /Nikolas Sparks; ingilis dilindən tərc ed. Firidun Ağazadə.- Bakı: Qanun, [2013].- 400 s. , portr. ; 16 sm.
 

Spok Bencamin. Uşaq və ona qulluq [Mətn] /B. Spok; Tərc. A. Tahirova; Red. M. Quliyeva.-B.: Azərnəşr, 1992. -448 s.

 

SSRİ-də kitabxanaların biblioqrafik işi haqqında əsasnamə [Mətn]: Azərbaycan SSR Mədəniyyət Nazirliyi. M.F.Axundov adına Azərbaycan Dövlət Kitabxanası; Azərbaycan SSR Xalq Maarif Nazirliyi. S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti; tərcümə ed. N.İsmayılov; red. H.Həmidov.- B.: 1989.- 22, [1] s.

 

SSRİ xalqları ədəbiyyatından nümunələr [Mətn]: tövsiyə ədəbiyyat siyahısı AzSSR Mədəniyyət Nazirliyi, M.F.Axundov adına Azərbaycan Dövlət Kitabxanası.- B.: [s.n.] 1987.- [44] s.

 

SSRİ tarixi kapitalizm dövrü /red. L.M.İvanov, A.L.Sidorov, V.K.Yatsunskin; [tərc. Ə.Dadaşlı] II Cild.- Bakı: Azərtədrisnəşr, 1963.- 777, [3] s.

 

"SSRİ tarixinin tarixşünaslığı" proqramı [Mətn]: /Dövlət universitetiləri üçün/ ixtisas 2008 - Tarix /AzSSR Xalq Təhsili Nazirliyi. S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti; tərt. ed. M.Ə.Talıbova, A.C.İsgəndərov, B.M.Mirzəyeva; red. Y.H.Səfərov; rəyçilər. B.Z.Yeqanov, Q.Əliyev.- B.: Azərbaycan Universiteti, 1989.- 36 s.

 

Staxanov hərəkatının 50 illiyi [Mətn]: tövsiyə ədəbiyyat siyahısı Azərbaycan SSR Mədəniyyət Nazirliyi, M.F.Axundov ad. Azərb. Respublika Dövlət Kitabxanası; tərt. ed. S.Şəmsizadə; red. T. Ağamirova.- Bakı [s. n.] 1985.- 6, [1] s.

 

Stanislavski Konstantin Serqeeviç. Mənim sənət həyatım [Mətn] K.S.Stanislavski; [tərc. ed. R.Təhmasib; red. M.Mirkişiyev].- B.: Azərtədrisnəşr, 1963.- 523, [1] s.

 

 Stanislavski Konstantin Sergeyeviç. Seçilmiş əsərləri. "Yaşantı" yaradıcılıq prosesində öz üzərində iş /K. S. Stanislavski ; tərc. ed. və ön sözün. Z. Abbas ; red. U. Rəhimoğlu ; Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi.- 1-ci Cild.-Bakı : Avrasiya Press , 2011.-469, [2] s
 

 Stanislavski Konstantin Sergeyeviç. Seçilmiş əsərləri. "Təcəssüm" yaradıcılıq prosesində öz üzərində iş /K. S. Stanislavski ; tərc. ed. Z. Abbas ; red. U. Rəhimoğlu ; Azərb. Respub. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi.- 2-ci cild. -Bakı : Avrasiya Press , 2011.-382, [2] s.

 

Stanislavski K.S. Səhnə danışığı haqqında [Mətn]: (Dram teatrı və kino aktyirluğu, musiqili komediya aktyorluğu, dram rejisorluğu və mədəni - maarif ixtisasları üzrə tələbələr üçün metodik göstəriş /AzSSR Xalq Təhsili Nazirliyi.Respublika Tədris Metodikası Mərkəzi; M.A.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutu; tərt. ed. Ə.R.Quliyev; red. T.Novruz; rəyçilər. C.Səfərov, N.Sadıqzadə.- B.: [s.n], 1989.- 25,[1] s.

 

Stivenson Robert Lyuis. Dəfinələr adası [Mətn] /R.L.Stivenson; tərc. ed. Ə.Babayeva; ön sözün müəllifi: B.Nəbiyev.-B.: Öndər, 2004. -216 s.

 

 Stoin İrvinq. Yaşamaq yanğısı [Mətn]/İ.Stoun; Ruscadan tərc. edəni. F.Qəmbəroğlu.- B.: Avrasiya press, 2006.- 456 s.

 

Stroqov N.İ. Mədəni mallar ticarətinin təşkili və texnikası dərslik /N.İ.Stroqov; tərc. ed. İ.Rəhimov; red. M.Miriyev, C.Məmmədzadə.- B.: Azərnəşr, 1962. 283, [1] s.

 

Strongiloidoz qurd xəstəliyi, mübarizə tədbirləri və profilaktikası [Mətn]: metodik məsləhət /Azərbaycan SSR Səhiyyə Nazirliyi. Respublika Sanitariya Maarifi Evi; tərt. ed. N.C.Quliyev.- B.: 1989.- 8,[1] s.

 

Struktur proqramlaşdırma: Metodik vəsait /Təhsil Problemləri üzrə Respublika Elmi-Metodik Mərkəz; Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası; Red.: F.H.Ağayev; Rəy verən: Ə.Ə.Əliyev, S.İ.Yusifov.- Bakı: ADNA, 2000.- 76 səh.

 

Su ehtiyyatlarının kompleks istifadə və mühafizəsi [Mətn]: dərs vəsaiti /M.F.Mir-Babayev, A.A.Xəlilova, Ə.M.Ələsgərov, A.İ.Hüseynov; rəyçi. A.L.Şabanov, A.Hüseynov, S.M.Abutalıbova, N.A.Dadaşov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Texniki Un-ti.- Bakı: AzTu, 2011.- 99, [1] s.

 

"Su təsərrüfatı, mühəndis kommunikasiya sistemlərinin müasir problemləri və ekologiya" beynəlxalq elmi-praktiki konfransın materialları [Mətn]: Bakı, 14-15-aprel 2014 / sədr. G.H.Məmmədova.- B.:[Mütərcim]; 2014.- 565, [2] s.
 

Su təsərrüfatının və hidrotexniki tikintilərin iqtisadiyyatı [Mətn]: təcrübə məşgələlərini yerinə yetirmək üçün metodiki göstərişlər (1511-"Hidromeliorasiya" və 123-"HES və çay qurğularının hidrotexniki tikintisi" ixtisası üzrə təhsil alan tələbələr üçün) /AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi. Azərbaycan İnşaat Mühəndisləri İnstitutu; tərt. ed. F.S.Adıgözəlov, M.K.Məmmədov; elmi red. N.L.Əhmədov; rəy verənlər. Q.İ.Əliyev, M.A.Axundov.- B.: AzPİ, 1987.- 43,[1] s.

 

Sudan pullu istifadə haqqında əsasnamə və tariflər: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi Buraxılışaməsul: İ.Vlasova, Ş.Quliyeva.- B.: 2002.- 24 səh.

 

Sukker B.V. Faişəlik və səbəbləri [Mətn] /Sukker B.V.- B.: Bakı işçisi, 1927.- 57 s

 

Sultan Məhəmməd [Izomaterial]: [18 ədəd rəsmdən ibarət açıqca dəsti] /Red. A.Xəlilova; Fotoqraf. Ə.Ağasıyev; Rəssam. A.Ələkbərov; Tərtib ed. K.Kərimov.- B.: İşıq, 1992.- 18 s.: ill., 21 sm.

 

Sultan Tahirə. Mavi yuxu [Mətn]: Nəsr /T. Sultan.-Bakı : Adiloğlu , 2007- 144 s.
 

Sultan Tahirə. Mənim ömrüm [Mətn]: Portretlər toplusu: (nəsr) /T.Sultan; Red.: Z.Məmmədiyyə oğlu.- B.: Adiloğlu, 2007. 376 s.

 

Sultanlı Əli Abdulla oğlu. Antik ədəbiyyat tarixi [Mətn]: [dərs vəsaiti] /Ə.Sultanlı; [red. N.Ə.Sultanlı]Bakı: Nurlan, 2008.- 517, [3] s. , portr. ; 21 sm.
 

Sultanlı Əli Abdulla oğlu. Azərbaycan dramaturgiyasının inkişafı tarixindən /Ə.Sultanlı; [red. A.Zamanov].- Bakı: Azərnəşr, 1964.- 301, [3] s. , portr. ; 21 sm.

 

Sultanlı Əli Abdulla oğlu. "Kitabi-Dədə Qorqud" və qədim Yunan dastanları [Mətn] /Əli Sultanlı; Red.: Ş.Alışanlı, T.Kərimli.- B.: Elm, 1999.- 84 s.


Sultanlı Əli Abdulla oğlu.
Roma ədəbiyyatı müntəxəbatı /Ə.Sultanlı; red. A.Ağayev; S.M.Kirov ad. Azərb. Dövlət Un-ti.- Bakı: Azərbaycan Universiteti, 1959.- 461, [2] s.

 

Sultanlı Qulamhüseyn İsgəndər oğlu. Bal arıları aləmində [Mətn] /Hacı Qulamhüseyn Sultanlı.- Bakı: Azər, 2007.-414 s.

 

Sultanlı Vaqif. Ağıryolunyolçusu [Mətn]: Məhəmməd ƏminRəsulzadəninhəyatı və ədəbifəaliyyəti: (portret-monoqrafiya) /Vaqif Sultanlı; Elmi red. T.Hüseynoğlu; Ön sözün müəllifi. İ.M.Yıldırım.- Bakı: Azərnəşr, 1996.- 191 s.
 

Sultanlı Vaqif. Azərbaycan mühacirət ədəbiyyatı [Mətn]: [Dərs vəsaiti] /V.Sultanlı; Elmired.: Q.S.Təbrizi; Önsözünmüəllifi: K.V.Nərimanoğlu.- Bakı: Şirvannəşr, 1998.- 160 s.

 

 Sultanlı Vaqif. Azərbaycan ədəbi tənqidi (dərs vəsaiti) /V.Sultanlı; elmi red. T.Hüseynoğlu; rəyçi Q.Namazov, M.Qasımlı.- B.: Elm və təhsil, 2012.- 223, [1] s.

 

 Sultanlı Vaqif. Azərbaycan ədəbi tənqidi [Mətn]: [dərs vəsaiti]/V.Sultanlı; elmi red. T.Hüseynoğlu; rəyçilər. Q.Namazov, M.Qasımlı.- Bakı: [Azərnəşr], 2009.- 202, [2] s.

 

Sultanlı Vaqif. Azərbaycan ədəbi tənqidi [Mətn] : Təkmilləşdirilmiş II nəşr.- Bakı: Nurlar, 2019.- 311, [1] s.: 22 sm.
 

Sultanlı Vaqif. İnsan dənizi roman /V. Sultanlı ; ön söz. müəl. dr. Əhməd Sami El Aydi.-Bakı : Azərnəşr , 2014.- 253, [3] s.

Sultanlı Vaqif. İstiqlal sevgisi. [Mətn] : Monoqrafiya.-Sultanlı, Vaqif. -Bakı Elm və təhsil 2014.-247 [2] s.

 

Sultanlı Vaqif. Səhra savaşı [Mətn] : roman /V. Sultanlı ; red. Ç. Hüseynov, S. Ağabalayeva ; ön söz müəl. C. Yusifli. Bakı: Azərnəşr, 2015.- 179, [5] s.: portr., 21 sm.

 

Sultanov Bayram İsmayıl oğlu. Azərbaycan polad magistralının tarixi oçerkləri [Mətn] /B.Sultanov; red. S.Sultanova, Ü.Kürçaylı.- B.: Zaman, 1997.- 315 s. portr., fotoşək., cədv

 

Sultanov Fikrət. Azərbaycanda teatr təhsili [Mətn]: Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti F.Sultanov; Red. A.Talıbov; Rəyçilər. İ.Kərimov, R.Sadıqov.- B.: Azərbaycan Dövlət Kitab Palatası, 1995.- 114 s.

 

Sultanov Həsən Abbas oğlu. Cərrahiyyə [Mətn]: Tibb məktəbləri üçün dərslik /H.A.Sultanov, Q.H.Əliyev, Z.Z.Məmmədli.- B.: Azərbaycan, 1997.- 312 s. ill

 

Sultanov Mehdi Nəcəf oğlu. Təcili tibbi yardım [Mətn]: Daxili xəstəliklər klinikasında /M.N.Sultanov.- B.: Azərnəşr, 1989.- 122,[3] s.

 

Sultanov Mehdi Nəcəf oğlu. Təcili tibbi yardım [Mətn]: Daxili xəstəliklər klinikasında /M.N.Sultanov; Red. M.Quliyeva; Rəssamı. X.Qasımova.- B.: Azərnəşr, 1995.- 120 s. cədvəl

 

Sultanov Oqtay Balaqadaş oğlu. 80-ci illərin sonu, 90-cı illərin əvvələrində Azərbaycanda siyasi mübarizə [Mətn]: [Monoqrafiya] /O.B.Sultanov; Elmi red.: R.Z.Xəlilov.- B.: Maarif, 1995.- 232 s.

 

Sultanov Rauf Lütvəli oğlu. Ali pedaqoji təhsil müəssisələrində kurikulumların hazırlanmasının nəzəri-pedaqoji əsasları [monoqrafiya] /R.‪L.Sultanov; elmi red. F.Rüstəmov.- B.: [ADPU], 2012.- 248, [1] s.

 

Sultanov Rauf Lütvəli oğlu. Azərbaycanda bal arılarının askosferozuna qarşı mübarizədə "Raniy-1" və "Raniy-2" dərman preparatlarından istifadə edilməsi [Mətn] : tövsiyə /R. L. Sultanov (elmi red.), N. İ. Nəcəfov ; Azərb. Resp. Kənd Təs. Nazirliyi. B.: [s.n.], 2009. 38, [2] s.: faks., qrafik, cədv

 

Sultanov Rauf Lütvəli oğlu Azərbaycanda bal arısının bioloji xüsusiyyətləri [Mətn] /R.Sultanov; Red. A.A.Abdinbəyova. I cild.- B.: İrşad, 1993.- 243 s.

 

Sultanov Rauf Lütvəli oğlu. Azərbaycanda bal arısının bioloji xüsusiyyətləri [Mətn] /R.Sultanov; Red. A.A.Abdinbəyova; G.M. Sultanova II cild.- B.: İrşad, 1993.- 144 s.

 

Sultanov Rauf Lütvəli oğlu. Bal arısının biologiyası, təsərrüfat əhəmiyyəti və təbabətdə rolu [Mətn]: dərs vəsaiti /R.L.Sultanov; elmi red. F.İ.Cəfərov; red. S.T.Əliyev.- B.: [Çaşıoğlu], 1998.- 83, [1] s.: şək., cədv., 20 sm.

 

Sultanov Rüstəm Möhsün oğlu. Xətti cəbrin əsasları /S.M.Sultanov; red. Y.C.Məmmədov; S.M.Kirov ad. Azərb. Dövlət Un-ti.- Bakı: Azərbaycan Universiteti, 1960.- 205, [3] s.

 

Sultanov Təzəxan İmiş oğlu. Ümumi kimyadan məsələ və çalışmalar: Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /T.İ.Sultanov, M.N.Hüseynov, Elmi red.: Ö.M.Əliyev.- Bakı: Adiloğlu, 2004.- 328 s. ; 20 sm.
 

Sultanov Ziyəddin Kamal oğlu. Ağdərədən gələn var [Mətn] /Z.Sultanov; Red.-tərtibçi. H.Sadıqova.- Bakı: İşıq, 1993.- 176 s.

 

Sultanov Ziyəddin Kamal oğlu. Qarabağ müharibəsi [Mətn]: faktlar... hadisələr... düşüncələr... Z.K.Sultanov.- B.: Maarif, 2003.- 770, [2] s.

 

Sultanov Ziyəddin Kamal oğlu. Ürək dözmür ayrılığa... [Mətn]: [sənədli povestlər və sənədli hekayələr] Z.Sultanov; red. V.Yusifli.- B.: Adiloğlu, 2011.- 279, [1] s.

 

Sultanova Ağanisə Əliqara qızı. Göylərə gedən yol [Mətn] /A.Sultanova; red. İ.Mirzəbəyli; dizayn İ.Cəbrayılov.-B.: Açıq dünya, 2002.- 147, [1] s.: portr., fotoşək., 20 sm.
 

Sultanova Mirvari Akif qızı. Ömrüm əmanət, izim zəmanət [Mətn] /M. A. Sultanov ; red. N. Hacıyeva.- Bakı : İndigo , 2010. -228, [7] s.

 

Sultanova Sevda. Bir şərabçının tarixçəsi... [Mətn] :- Bakı: Ecoprint, 2019.- 306, [2] s.: 20 sm.

 

Sultanzadə Zahid Müzəffər oğlu. Elektron aparatlarının konstruksiya və texnologiyasında mikroprosessorlar [Mətn]: dərs vəsaiti /Z.M.Sultanzadə, N.Q.Hüseynova; rəyçilər. O.Q.Nüsrətov, X.T.Bayramov.- B.: Çaşıoğlu, 2001.- 151, [1] s., cədv., şək.; 20 sm.
 

Sultanzadə Z. M. Mikrokontroller texnikası [Mətn]: "Elektron hesablayıcı vasitələrin konstruksiya edilməsi və texnologiyası", "Elektron cihazları və qurğuları", "Hesablama maşınları, kompleksləri, sistem və şəbəkələri" ixtisası üzrə ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /Z.M.Sultanzadə, N.Q.Hüseynova; elmi red. X.T.Bayramov; rəyçi. O.O.Nüsrətov [və b.]; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi., Azərb. Texn. Un-ti.- Bakı: [s.n.], 2010.- 311, [3] s.

 

Suxurların fizikası [Mətn]: Metodik vəsait /Tərt. ed.: A. M. Əzizov, Z. C. Əfəndiyeva, G. Ə. Ələkbərova; Red.: A. Ə. Qasımov; Təhsil Problemləri Üzrə Respublika Elmi Metodik Mərkəz; Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası Bakı : Azərb.DNA , 1998.- 76 s.

 

Sumqayıt polimer tikinti materialları kombinatı [Mətn] / Bədii və texniki red. H.Qasımov; Tərtib ed. T.Fərəcov, N.Eyvazov; Foto. R.Nağıyev.- B.: Azərbaycan, 1992.- 16 s.

 

Surət və reallıq [Mətn]: Birləşmiş Millətlər Təşkilatı haqqında suallar və cavablar /Tərcümə edən: Nahad Əliyev; Red.: Fərqan Abbaszadə;BMT-nin İctimai İnformasiya Departamenti. B,: BMT-nin Azərbaycandakı Nümayəndəliyi, 2000. 57 s.: ill

 

 Sutin İ.A. Mikrobiologiya orta tibb məktəbləri üçün dərslik /İ.A.Sutin, L.N.Zelenskaya, Q.R.Finn; tərc. ed. A.Tahirova; red. Y.Məmmədov.- Bakı: Maarif, 1968.- 368 s.

 

Suvarılan sahələrdən istifadənin vəziyyətinə dair birdəfəlik müşahidənin yekunları [Mətn]: (2006-cı ilin məlumatları) /Hazırlayanlar. Ə.Zeynallı və b.; Təcümə edəni. G.Xəlilova; Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi.- B.: Səda, 2007.- 230 s.

 

Sübhani Cəfər. Əbədiyyət nuru [Mətn] Həzrət Muhəmməd (s): İslam peyğəmbərinin həyatı barədə mükəmməl araşdırma /C.Sübhani; tərc. M.Ağaverdiyev; red. A.Babayev; [ön söz. V.Məmmədəliyev]B.: Şərq-Qərb, 2010.- 656 s.

 

Südabə Sərvi. Əfsanəvi qəhrəman /Südabə Səlvi, Aləmzar Sadıqqızı.- B.: "MBM", 2014.- 224s.

 

Süfrəniz üçün [Mətn] Sumqayıt Xovlu İplik Fabriki.- B.: 1991.- 16 s.

 

Süleyman Qafar. Gedirəm üzü sabaha [Mətn]: Bədii ədəbiyyat Azərbaycan ədəbiyyatı Ədəbiyyatşünaslıq Azərbaycan ədəbiyyatı.-Bakı: Şirvannəşr, 2009.-102, [2] s.

 

Süleyman Vasif. Bu, ömürdür mən dediyim nağıl yox /V. Süleyman ; red. E. Məmmədli.- Bakı : Elm və təhsil , 2013.- 258, [2] s.

 

Süleymanlı Abbas Yusif oğlu. Ana vətənim-Azərbaycan: Təlim rus dilində olan məktəblərin V-XI sinif şagirdləri üçün Azərbaycan dilindən əlavə oxu materialları: Metodik vəsait /.Y.Süleymanlı; Red.: Ə.Abbasov; Bakı Pedaqoji Kadrların İxtisasartırma və Yenidənhazırlanma İnstitutu.- B.: UniPrint, 2005,268 səh.
 

Süleymanlı Epikür Həsən oğlu. Elektrik sistemlərində keçid prosesləri [Mətn]: dərs vəsaiti /E.H.Süleymanlı, V.A.Kələntərov; red. A.M.Kərimov; rəyçilər. İ.A.Quliyev, Ə.Ə.Fərhadov; Azərbaycan SSR, Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, M.Əzizbəyov adına Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutu I hissə.- B.: [s.n.], 1985.- 123, [2] s.
 

Süleymanlı Mövlud. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /M. Süleymanlı.-B.: Şərq-Qərb, 2006.-480 s.

 

 Süleymanlı Mübariz. Əhməd Ağaoğlunun ilk elmi əsəri: Şiə dinidə məzdəki inancları [Mətn] M. Süleymanlı; ön söz. müəl. U. Özcan; red. M. Əsədli; [tərc. H. Qoca, Ü. Müriç].-Süleymanlı, Mübariz.-Bakı Letterpress 2007.-125, [3] s. portr. 21 sm.

 Süleymanlı Mübariz. Əhməd Ağaoğlunun "İslama görə və islamiyyətdə qadın" əsərinə elmi-tənqidi yanaşmalar [Mətn] M. Süleymanlı; elmi red. V. Məmmədəliyev;ön söz müəl. U. Özcan.-Süleymanlı, Mübariz. sənətşün. n., dos.-Bakı [s.n.] 2008.-145, [3] s. portr. 20 sm.

 

Süleymanlı Mübariz Aslan oğlu. Azərbaycan kulturoloji fikir tarixindən [Mətn]: XX əsrin əvvəlləri /M. A. Süleymanlı; red. M. Əsədli; elmi məsl. və ön söz. müəl. K. Talıbzadə.- Bakı [Nafta-Press] 2011.- 207, [1] s.

Süleymanlı Mübariz Aslan oğlu. Kulturoloji irsin tədqiqi problemləri [Mətn]: XX əsrin əvvəllərinin mənbələri əsasında /M. A. Süleymanlı; red. V. Sultanlı; elmi məsl. K. Talıbzadə.- Bakı [Nafta-Press] 2011.- 206, [1] s.

Süleymanlı Mübariz Aslan oğlu. Sosial-mədəni sahənin idarə olunması [Mətn]: mədəniyyət kontekstində: dərslik /M. A. Süleymanlı; elmi red. İ. Hüseynov.- Bakı [Qanun] 2011.- 287, [1] s. cədv.
 

Süleymanlı Nəsrin. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin informasiya modeli [Mətn] /N.Süleymanlı; elmi red. M.Süleymanov.- Bakı: [Hərbi nəş-t ], 2011.- 279, [1] s.


 Süleymanlı Şamil. Azərbaycan ədəbiyyatı ensiklopediyası [Mətn]: ən qədim dövrlərdən 1920-ci ilədək /Şamil Sülemanlı; elmi red. S.Rüstəmxanlı, Y.Nəsirli I cild.- Bakı: Nağıl evi, 2008.- 414 s.


 Süleymanlı Şamil. Nəşriyyat işi və Azərbaycan ədəbiyyatı dünya nəşrində: "Avesta"dan Hüseyn Cavidədək [Mətn]: Dərs vəsaiti/Ş.Süleymanlı; Elmi red.: X.Əliyev; Red.: R.Cəmilqızı; Rəyçilər: N.Muradəliyeva, M.Dəmirli, A.Rüstəmli.- Bakı: [Təhsil] 2007.- 258 s.
 

Süleymanoğlu Əvəz. Hicran dərdi [Mətn]: şeirlər /Ə. Süleymanoğlu; red. İ. Sadıq.- B.: Azərnəşr, 2009.- 218 s.

 

Süleymanoğlu Əvəz. Şöhrətim Bakım [Mətn] /Ə. Süleymanoğlu ; red. İ. Sadıq .-Bakı : Azərnəşr, 2011.- 186, [2] s.

 

Süleymanoğlu Nizami. Allaha səcdələrlə [Mətn]: Elmi-dini-ruhi tədqiqat / N. Süleymanoğlu, K. Asifqızı; Məsləhətçi: Ə. Asif; Red.: Ş. Şahbazqızı I B.:Adiloğlu; 2006.- 232 s.

 

Süleymanoğlu Məmməd. Nizaminin təbabət dünyası [Mətn] /M.Süleymanoğlu (Məmmədov); Rəyçilər: N.H.Araslı, F.B. Ağayev, Ə.Ə.Abbasquliyev və b.; Elmi red.: R.Ş.Rüstəmov.- B.: Təbib, 1998.-248 s.

 

Süleymanov Cəfər Nuru oğlu. Funksiya və onun limiti [Mətn]: Dərs vəsaiti /C.N.Süleymanov, B.Ə.Əliyev; Elmi red.: Q.Ə.Orucov, Rəyçilər: V.M.Musayev, A.X.Babayev. B.: Çaşıoğlu, 1999. 230 s

 

Süleymanov Cəfər Nuru oğlu. Riyazi analiz kursuna giriş [Mətn]: həqiqi ədədlər və ədədi ardıcıllıqlar; dərs vəsaiti C.N.Süleymanov, S.E.Süleymanov, V.Y.Məstəliyev (ön söz müəl.); elmi red. B.A.İsgəndərov.- B.: Elm, 2010.- 206, [2] s. 21 sm.

 

Süleymanov Elxan Sırac oğlu. Azərbaycan 10 il Avropa Şurasında [Mətn] /E.Süleymanov; elmi red. E.Lintner; [ön söz. müəl. J.P.Anri]Bakı: Xəzər, 2011.- 45, [1] s.
 

Süleymanov Elxan Sirac oğlu. Avropa İttifaqı və Azərbaycan: strateji tərəfdaşlığa doğru [Mətn] /E.Süleymanov; elmi red. R. Sevdimalıyev.- B.: [s.n.], 2011.- 112 s., [2] v.

 

Süleymanov Famil Cəbi oğlu. Bir ana bətnində doğulan iki körpənin taleyi. [Mətn] Türkiyə səfəri (Yol qeydləri). Azərbaycan dilində.- Bakı:Ulu, 1999.-288 s. 1999-424 s.


Süleymanov Manaf Fərəc oğlu. Azərbaycan milyonçuları: Hacı Zeynalabdin Tağıyev.-Bakı: Gənclik , 1996. 96 s.
 

Süleymanov Manaf Fərəc oğlu. Neft milyonçusu [Mətn]: Sənədli roman /Manaf Süleymanov.- B.: Azərbaycan, 1996.- 152 s.

 

Süleymanov Manaf Fərəc oğlu. Son bahara çatdıq... [Mətn] /Manaf Süleymanov; Red.: T.Rüstəmov. B.: Xəzər Universiteti Nəşriyyatı, 1996. 208 s.: portr., fotoşək

 

Süleymanov Mehman Sirac oğlu. Azərbaycanın hərb tarixi [Mətn] : Sovet dövrü /M. Süleymanov ; [elmi red. A. Məmmədov] .-Tehran : Firuzan, 2011. (1390).- 599, [1] s.

 

Süleymanov Mehman Sirac oğlu. Azərbaycanın hərb tarixi Sovet dövrü. 2-.[Tehran] : [Firuzan] , [2011] (1390).-731, [3] s.

 

Süleymanov Mehman Sirac oğlu. Azərbaycanın səma şahinləri [Mətn]: Hərbi oçerklər /M. Süleymanov; Red. Ş.Nəzirli; Ön sözün müəll. R.Rzayev.- B.: Şur, 1994.- 144 s.  

 

Süleymanov Mehman Sirac oğlu. Erməni millətçiliyi və təcavüzkarlığı tarixindən [Mətn] /M. Süleymanov; elmi red. P. Darabadi.- Bakı : [Hərbi nəşriyyat] , 2008.- 399, [1] s.

 

Süleymanov Mehman Sirac oğlu. Goranboy əməliyyatı [Mətn] /M.S.Süleymanov, R.Faxralı.- B.: Azərbaycan, 1992.- 59 s.

 

Süleymanov Mehman Sirac oğlu. Milli Qəhrəmanlar [Mətn] M.Süleymanov; Red. Ü.Kürçaylı; Rəssam. R.Əzizov.- B.: Azərnəşr, 1994.- 228 s.

 

Süleymanov Mehman Sirac oğlu. Nadir şah [Mətn] /M.Süleymanov; elmi red. P.Darabadi [Tehran]: [Neqare Endişe], 2010.- 740 s.

 

Süleymanov Mehman Sirac oğlu. Nuru Paşa [Mətn]: [Sənədli oçerklər] /M. Süleymanov; Elmi red.: N.Maksvel; Red.: R.Faxralı; Rəssam: M.Hüseynov.- B.: Hərbi nəşriyyat, 1999.- 142 s.

 

Süleymanov Məhəmmədəli. İsmayıllıda unudulmaz görüşlər.- B.: "Araz" nəşriyyatı, 2003.- 192 s.

 

Süleymanov Məhi Əhməd oğlu. Azərbaycanın təbii və antropogen landşaftlarının coğrafi qanunauyğunluqları [Mətn] /M.Süleymanov; Elmi red. və ön söz: M.A.Müseyibov, N.Ş.Şirinov.- Bakı: Əbilov, Zeynalov və oğulları, 2005.- 248 s.
 

Süleymanov Məhi Əhməd oğlu. Landşafşunaslığın əsasları [Mətn]: Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /M.Ə.Süleymanov, İ.S.Əliyeva; Elmi red.: M. A. Müseyibov.-B.: Az.K.C-nin mətbəəsi, 1998.- 389 s.

 

Süleymanov Mahi Əhməd oğlu. Landşaftşünaslığın əsasları [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /M.Ə.Süleymanov, İ.Ə.Əliyeva; elmi red. M.A.Müseyibov; rəyçi E.K.Əlizadə, Y.Ə.Qəribov.- Bakı: Bakı Universiteti, 2008.- 399, [1] s. , şək., cədv. ; 21 sm.
 

Süleymanov Nadir Məhəmməd oğlu. Ehtimal nəzəriyyəsi kursu [Mətn]: Dərs vəsaiti /N. Süleymanov; Rəy verənlər: Ə. Şəmilov, F.Rəhimov/- Bakı: Çaşıoğlu, 1999.- 362 s. ; 20 sm.

 

Süleymanov Nəriman Qoca oğlu. Ruhlar çağırır [Mətn] : povestlər və hekayələr /N. Q. Süleymanov ; tərt. ed. M. Çəmənli ; üz qabığının rəssamı E. Cəlilov. Bakı: Təhsil, 2015.- 831, [1] s.: ill., 24 sm.
 

Süleymanov Nizami Məmməd oğlu. Azərbaycanın iqtisadi tarixi: Dərs vəsaiti /Nizami Süleymanov; Red.: Ə.K.Dilbazov, H.F.Cəfərov.- B.: ABU 2001.- 264 s.
 

Süleymanov Nizami Məmməd oğlu. İqtisadi tarix [Mətn]: dərs vəsaiti /Nizami Süleymanov; Red.: Ə.K.Dilbazov; Rəyçilər: H.F.Cəfərov, İ.A.Kərimov, V.S.Həsənov;Azərbaycan Dövlət iqtisad İnstitutu.- B.: Elm, 1999.- 355 s.

 

Süleymanov Nizami Məmməd oğlu. Səfəvi dövlətinin təsərrüfat həyatı [Mətn] /N.M.Süleymanov; elmi red. S.Məmmədov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Beynəlxalq Un-ti.- Bakı: Elm, 2006.- 397, [1] s.

 

Süleymanov Nizami Məmməd oğlu. Səfəvi dövlətinin təsərrüfat həyatı/N.M.Süleymanov; elmi. red. S.Məmmədov.-Bakı: Elm, 2012.- 440, [2] s. cədv. ; 21 sm.

 

  Süleymanov Oljas. Az-ya [Mətn]/O.Süleymenov; rus dilindən tərc. ed. N.Səfərov; ön sözün müəllifi. C.Bəydili (Məmmədov).- B.: Şərq-Qərb, 2007.- 270, [2] s.

 

 Süleymanov Qubad. Dövlət qulluğunun qəbul imtahanları qanunvericilik proqramı üzrə test nümunələri: dövlət qulluğu proqramı üzrə sınaq testləri: dünya görüşünə aid nümunəvi suallar: tarix və coğrafiyaya aid plan konspektləri: qanunvericilik üzrə sərbəst cavablandırmaq üçün təqdim edilmiş suallar; müsabiqə və müsahibələrə hazırlaşanlar üçün vəsait; /Q.Süleymanov; elmi red. N.Novruzov, B.Hacıyev, M.Məmmədov, İ.Rəhmanov.- Bakı: MSA, 2012.- 369, [1] s.
 

 Süleymanov Hənifə Əbdülrəhman oğlu. Materiallar müqaviməti [Mətn]: Ali texniki məktəblər üçün dərslik /H.Ə.Süleymanov; Elmi red.: X.Mustafayev.- Bakı: Maarif, 1971.- 376 s.

 

 Süleymanova Afət Yaqub qızı. Təhsilin əsasları [Mətn]: dərs vəsaiti /A.Y.Süleymanova; [red. G.Mehdiyeva].- B.: Təhsil, 2014.- 399, [1] s.portr., cədv., şək., + [1] elektron opt. disk (CD ROM)
 

 Süleymanova Elmira Teymur qızı. Azərbaycanda insan hüquqlarının və azadlıqlarının təmin edilməsi və müdafiəsinin vəziyyəti [Mətn]: 2004-cü il üzrə illik məruzənin qısa icmalı /E.Süleymanova.- Bakı: Qanun, 2005.- 254 s.

 

Süleymanova Elmira Teymur qızı. Azərbaycanda insan hüquqlarının və azadlıqlarının təmin edilməsi və müdafiəsinin vəziyyəyi [Mətn]: 2005-ci il üzrə illik məruzənin qısa icmalı /E.Süleymanova.- Bakı: Qanun, 2006.- 254 s. ; 23 sm.

 Süleymanova Elmira Teymur qızı.
Azərbaycanda insan hüquqlarının və azadlıqlarının təmin edilməsi və müdafiəsinin vəziyyəti [Mətn]: 2007-ci il üzrə illik məruzənin qısa icmalı /E.Süleymanova.- Bakı: Qanun, 2008.- 207, [1] s.

 

Süleymanova Elmira Teymur qızı. Azərbaycanda insan hüquqlarının və azadlıqlarının təmin edilməsi və müdafiəsinin vəziyyəti [Mətn]: 2009-cu il üzrə illik məruzənin qısa icmalı /E.Süleymanova; Azərbaycan Respublikası İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman)Bakı: Qanun, 2010.- 231, [1] s. ; 24 sm.

 

Süleymanova Nailə Hüseynbala qızı. Təcvid [Mətn]: Nailə Süleymanova; Red.: K.Şərifov; Rəyçilər: H.V.Məmmədəliyev, H.S. Həsənli; AMEA, M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu.- B.: Nurlan, 2006,68 səh.

 

Süleymanova Nəzakət. Əslini tanı [Mətn]:"Nasir" nəşriyyatı, 2004.- 106 s.
 

 Süleymanova Sevda Yunis qızı. Azərbaycanda ictimai-siyasi hərəkat [Mətn]: XIX yüzilliyin sonu-XX yüzilliyin əvvəlləri /S.Y.Süleymanova; Elmi red.: S.T.Qəndilov, S.S.Əliyarlı.- B.: Azərbaycan Dövlət Kitab Palatası, 1999.- 422 s.

 

Süleymanova Sevda Y. Türk xalqları tarixi ən qədim zamanlardan bu günümüzədək: [ali məktəb tələbələri üçün dərs vəsaiti] /S.Süleymanova; elmi red. S.M.Qəndilov, Ə.İ.Muxtarova; rəyçi. Q.Ə.Əliyev, S.A.İsmayılova, Ş.N.Yagizarov.- Bakı: Elm və təhsil, 2011.- 351, [1] s. , xəritə, cədv. ; 21 sm.
 

Süleymanzadə Məzahir Bəybala oğlu. 20 yanvar: Güllələnmiş qəzet [Mətn]: 1990-cı il 20 Yanvar faciəsinin 20 illiyinə həsr olunur /M.Süleymanzadə; red. M.Süleymanov, N.Məmmədli.- Bakı: Nurlan, 2010.- 142, [2] s. , portr., şək.

 

Süleymenov Oljas Ömər oğlu. Az-Ya [Mətn] /O.Ö.Süleymenov; tərc. N.Səfərov; red.: Q.Alxanova, T.Rüstəmova; [Azərb. Resp. Nazirlər Kabineti yanında Tərcümə Mərkəzi].- Bakı: Tərcümə Mərkəzi, 2015.- 358, [2] s. ill., portr., cədv
 

Sümərinli Cəsur. Hərbi sahədə informasiya əldə etmək mədəniyyəti: Azərbaycan və dünya təcrübəsi [Mətn] C. Sümərinli; "Doktrina" Jurnalistlərin Hərbi Araşdırmalar Mərkəzi.-B.:[Apostrof]; 2010.- 71 s.

 

Sürücünün yaddaş kitabı (cərimələr) [Mətn] /[burax. məs. və naşir. Ş.Xuduoğlu]Bakı: Qanun, 2005.- 31, [1] s.

Sürücünün yaddaş kitabı [Mətn]: inzibati cərimələr, cəzalar və rüsumlar /nəşrə məs. Ş.Xuduoğlu.- Bakı: Qanun, 2009.- 55, [1] s.
 

 Svetlov Mixail Arkadyeviç. Şeirlər [Mətn] /M.A.Svetlov; [tərc. ed. M.Araz]Bakı: Azərnəşr, 1975.- 203, [1] s. , portr. ; 16 sm.
 

Svyatoçovski Tadeuş. Rusiya və Azərbaycan: Sərhədyanı bölgə keçid dövründə /Tadeuş Svyatoçovski; Red.: H.İsaxanlı; Tərc.: L.Mircəfərova, B.Hacıyev.- Bakı: Xəzər Universitəsi, 2000.- 374 s.
 

Svift Conatan. Qulliverin səyahəti [Mətn] /Conatan Svift; tərcümə ed. Mikayıl Rzaquluzadə B.: Öndər, 2004.- 344 s.

 

Sviridov O.Y. Pul Kredit Banklar 100 suala imtahan cavabı. Pul, kredit, banklar [Mətn]: 100 suala imtahan cavabı: dövlət təhsil standartlarına uyğun işlənib hazırlanmışdır [ali məktəb tələbələri üçün məlumat kitabçası: ekspress-məlumat] /O.Y.Sviridov; tərc. və red. R.Rzayev.- B.: "İqtisad Universiteti", 2009.- 297, [1] s.

 

Szabo Antal. Sahibkarlıq təhsili [Mətn]: problemlər, düşüncələr /A.Szabo, R.Quliyev, T.Quliyev; [bədii red.E.Əhmədov]; Beynəlxalq İqtisadi Araşdırmalar və İnkişaf Agentliyi, Azərb. Tex. Un-ti.-B.: Nurlar, 2011.- 198, [2] s.
 

 

National Library of Azerbaijan All Rights Reserved