Tağıbəyli Vüsal Vaqif oğlu. İki çay arasında cənnət [Mətn] :- Bakı: Təknur, 2019.- 127, [1] s.: 20 sm.

 

Tağıoğlu Əjdər. (İsmayılov) Hüseyn Cavid yaradıcılığı və dünya ədəbiyyatında demonizm ənənəsi [Mətn]: Monoqrafiya /Əjdər Tağıoğlu; Akademik Y.H. Məmmədəliyev adına Naxçıvan Dövlət Universiteti B.: Elm, 1991.- 224 s.

 

Tağıoğlu Əjdər. Hüseyn Cavid yaradıcılığı və dünya ədəbiyyatında demonizm ənənəsi [Mətn] /Ə. Tağıoğlu ; red. İ. Həbibbəyli ; Akad. Y. H. Məmmədəliyev ad. Naxçıvan Dövlət Un-ti. Bakı: Elm və təhsil, 2015.- 294, [2] s.: [portr.], 21 sm.

 

Tağıoğlu Əjdər. Qədim Ön Asiya və Ön Qafqaz türk tayfaları: 2 cilddə Ermənilər və gürcülər Qafqaz Oğuz Albaniyası ərazisində [Mətn]: II cild /Əjdər Tağıoğlu.- B.: Nurlan, 2006.- 672 s.

 

Tağıoğlu Əjdər. Qədim Ön Asiya və Ön Qafqaz türk tayfaları [Mətin]: 2 cilddə /Ə. Tağıoğlu; red. hey. V. Əliyev [və b.]; elmi red. T. Məmmədov, K. Əliyev; AMEA, A. A. Bakıxanov ad. Tarix İn-tu. II cild. Bakı: Nurlan, 2008.- 799, [1] s.: ill., 25 sm. + [3] v. qat. xəritə

 

Tağısoy Nizami. Etnos və epos: keçmişdən bugünə [Mətn] /N. Tağısoy; elmi red. H. İsmayılov; red. R. Kamal.-B.: Mütərcim, 2010.- 370 s.

 

Tağısoy Nizami. Meyxanənin poetikası [Mətn] /N. Tağısoy, Z. Zakariyya; elmi red. N. Cəfərov; red. R. Kamal.- [Bakı]: Çaşıoğlu, 2011. -428, [2] s.

 

  Tağısoy Nizami. Nəsrin axarı: zaman və məkan konteksti [Mətn] /N. Tağısoy; red. M. P. Qasımlı.- B.: BQU, 2008.- 151 s.

 

Tağısoy Nizami. Şilyan: özü, sözü-çeşmənin gözü. [Mətn] : Birinci kitab. Bakı: Mütərcim, 2009.- 163 [1] s.: 20 sm.

 

Tağıyev Əlibəy. Bədən tərbiyəsi nəzəriyyəsi və metodikası [Mətn]: (dərs vəsaiti) /Ə.Tağıyev, A.Şirinov; Elmi red. S.Hacıyev, Rəyçilər. K.Kəbirlinski, R.Əliyev; N.Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.- B.: N.TusiadınaADPU, 1996.- 180 s. cədvəl

 

Tağıyev Əlikram. Qloballaşma və millilik fəlsəfi-siyasi reallıqlar kontekstində [Mətn] /Ə. Tağıyev; red. A. X. Mustafayev. B.: [Təknur], 2010. 146, [1] s

 

Tağıyev Əlikiram Mirhəsən oğlu. Fəlsəfə [Mətn]: [dərs vəsaiti] Ə.M.Tağıyev; red. M.C.Manafova; rəyçi S.M.Mustafayev [və b.]; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Un-ti, Sosial-siyasi elmlər kafedrası.- B.: [Zərdabi LTD], 2012.- 382, [2] s.

Tağıyev Hüseyn Novruz oğlu. Sovet hakimiyyəti illərində Azərbaycanda kitabxana işinin inkişafı 1920-1955 /H.N.Tağıyev; [red. Ə.Salahov].- B.: Azərnəşr, 1960.- 133, [3] s.

 

Tağıyev Bəşir Məhərrəm oğlu. Oxu təlimində söz və onun mahiyyətinə dair /B.Tağıyev; Təhsil Problemləri Üzrə Respublika Elmi Metodik Mərkəzi; Red.: B.Xəlilov; Rəyçi: H.Mirzəyev.- B.: 1999.- 40 s.

Tağıyev A.H. Bazar iqtisadiyyatı haqqında [Mətn]: Mühazirələr toplusu /A.H.Tağıyev, B.B.İsayeva, İ.V.Əbdilov.- B.: Oğuz eli, 1993.- 160 s.

 

Tağıyev Albert Həmid oğlu. Azad iqtisadi zona [Mətn] /A.H.Tağıyev, Q.O.Kərimov; Elmi red.: İ.M.Abbasov; Azərbaycan Respublikası Bakı Biznes Universiteti.- B.: Sabah, 1996.- 40 s.

 

Tağıyev Albert Həmid oğlu. Biznesin təşkili və idarə edilməsi [Mətn] /A.H.Tağıyev, S.A.Fərzəliyev; Elmi red. M.Axundov.- Sumqayıt: Təknur, 2007.-340 s.

 

Tağıyev Albert Həmid oğlu. İnnovasiya layihələrinin menecmenti [Mətn]: [monoqrafiya] A.H.Tağıyev, Q.Ə.Səfərov; elmi red. F. Nurəddinoğlu.- B.: Təknur, 2013.- 271, [1] s.

 

Tağıyev Albert Həmid oğlu. İnnovasiya menecmenti [Mətn] /A.H.Tağıyev, İ.B.Əmirov (ön söz.)Bakı: Təknur, 2010.- 191, [1] s.

 

Tağıyev Albert Həmid oğlu. İnnovasiya: sual-cavabda [Mətn] : [broşura] /A. H. Tağıyev ; elmi red. Z. Səmədzadə. Cild 7. B.: Təknur, 2015. 63, [1] s.: cədv., şək

 

Tağıyev Albert Həmid oğlu. Müəssisələrin idarə edilməsi [Mətn]: (Qabaqcıl dünya təcrübəsindən ) I hissə /A.H.Tağıyev; Elmi red.: Z.Ə.Səmədzadə.- B.: Gənclik, 2003- 70 s.

 

Tağıyev Aydın. Mərcanlı bulaq [Mətn]: oçerklər /Aydın Tağıyev; Naşiri və red.: T. Vəlixanlı.- B,: Mütərcim, 1998.- 79 s.: fotoşək., portr., 20 sm.

Tağıyev Aydın. Ömürlərə düşən işıq /Aydın Tağıyev.- B.: Şirvannəşr, 2005.- 40 s.

 

Tağıyev Bəşir Məhərrəm oğlu. Oxu təlimi [Mətn]: [metodik vəsait]Bakı: ADPU, 2006.- 315 s.
 

Tağıyev Cəmil. Xan qızı... [Mətn]:Bakı: Şur, 2011.-120 s.

 

Tağıyev Cəmil Vəli oğlu. Təlimi rus dilində olan orta ümumtəhsil məktəblərində Azərbaycan dilinin tədrisi məsələləri [Mətn]: müəllimlər və yuxarı sinif şagirdləri ücün vəsait /C. V. Tağıyev A. Y. Süleymanlı; elmi red. A. Paşayev.-B.: Mütərcim, 2009.- 224 s., cədv.

 

Tağıyev Cəmil Vəli oğlu. Yaddaşlardan yığılan kitab [Mətn] /C. Tağıyev; red. S. Cavadlı.- B.: Şur, 2009.- 101, [2] s., portr., fotoşək.

 

Tağıyev Dilqəm Bəbir oğlu. Bioüzvi kimyadan mühazirələr [Mətn]: tibb Universitetlərinin tələbələri üçün dərslik /D. B. Tağıyev, S. Ş. Verdiyeva; rəy. A.M.Əfəndiyev, F.Ə.Quliyev.- B.: [Təbib], 2012.- 338, [1] s.: 21 sm.

 

Tağıyev Dilqəm Bəbir oğlu. Tək atomdan supramolekulyar kimyaya [Mətn] /D.Tağıyev, A.Məmmədov; elmi red. Ə.Ə.Məcidov (önsöz); AMEA, Akad. M.Nağıyev ad. Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İn-tu.- B.: [Elm], 2015.- 315, [1] s. cədv., şək

 

Tağıyev Əlikram Mirhəsən oğlu. Hökmdarlardan filosoflaradək [Mətn] /Ə.Tağıyev; red. R.Qurbanov. K.2.- B.: [ADMİU], 2014.- 255, [1] s. portr

 

Tağıyev Əlikram Mirhəsən oğlu. İlk həqiqi liberal və müasir siyasi fəlsəfənin atası: Con Lokk [Mətn]: [monoqrafiya] /Ə. Tağıyev D. İsmayilov; elmi red. Ə. S. Abasov.- B.: [s.n.], 2009.- 143, [1] s.

 

Tağıyev Əlikram Mirhəsən oğlu. Siyasət nəzəriyyəsi [Mətn]:ensiklopedik məlumat kitabı Ə.Tağıyev, M.Seyidov; red. M.Rzayev.- B.: Elm və təhsil, 2012.- 225, [3] s., [4] v.

 

Tağıyev H. M.F.Axundov [Mətn]: biblioqrafiya: 1837-1957-ci illər H.Tağıyev; red. Ə.Mir Əhmədov; M.F.Axundov ad. Azərb. Resp. Kitabxanası.Bakı [s.n.] 1960.- 100, [4] s.

 

Tağıyev Mərdan Məhərrəm oğlu. İaşə məhsullarının istehsal texnologiyasından laboratoriya praktikumu [Mətn] : dərs vəsaiti /M. M. Tağıyev ; elmi red. A. N. Həsənov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Texnologiya Un-ti.: B.: MBM, 2014.- 224 s.: 20sm.

Tağıyev Şahin Tağı oğlu. Fənlərarası əlaqə və məktəbli-gənclərin çağırışaqədərki hərbi hazırlığı monoqrafiya /Ş. Tağıyev; elmi red. N. M. Kazımov; Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Gəncə Dövlət Universiteti.-Bakı: [Mütərcim], 2012. -277, [3] s.

 

Tağıyeva Röya Seyfəddin qızı. Azərbaycan xalçası məişətdə [Mətn] /R.Tağıyeva; red. R.Əfəndiyev, T.Bünyadov; rəyçi T.Bayramov; bədii tərtibat: T.Qorçu; Lətif Kərimov ad. Azərb. xalçasi və xalq Tətbiqi Sənət Dövlət Muzeyi.- B.: Şeyf Səfi, 2006.- 120 s. + [12] v.

 

Tağıyeva Röya Seyfəddin qızı. Lətif Kərimov fenomeni [Mətn]: görkəmli xalçaçı-rəssam, alimLətifKərimovunanadanolmasının 100 illiyinə həsr olunur /R.Tağıyeva; Azərb. Resp. Mədəniyyət vəTurizm Nazirliyi; L.Kərimov ad. Azərb. Xalçası və Xalq Tətbiqi Sənəti Dövlət Muzeyi.- B.: Elm, TUTU Design, 2006.- 149, [3] s. portr., fotoşək

 

Tağıyeva Röya Seyfəddin qızı. Nizami obrazları xalçalarda [Mətn]: Albom /R.Tağıyeva; Red. M.Əmirova, S.Quliyev, B.Ağarzayev; Foto. H.Quliyev.- B.: İşıq, 1991.- 148 s.

 

Tağıyeva Mahrux Məzahim qızı. Fyodor Dostoyevski Azərbaycan dilində [Mətn] :- Bakı: Mütərcim, 2020.- 221, [3] s.: 21 sm.

 

Tağıyeva Mahrux Məzahim qızı. Fyodor Dostoyevski yaradıcılığının Azərbaycanda tədqiqi tarixi [Mətn] :- Bakı: Mütərcim, 2020.- 255, [1] s.: 20 sm.

Tağıyeva Zemfira. İnformatika və İKT [Mətn]: dərs vəsaiti /Z.Tağıyeva, G.Həsənov, S.Cəbrayılzadə; red. Ə.Q.Pələngov; rəyçilər. G.M.Gülablı, F.Qırxlarov, S.S.Həmidov; S.Kərimzadə; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Ped. Un-ti.- B.: [s. n.], 2011.- 315.

 

Tağızadə Sakit Məmmədqulu oğlu. Elektrotexnikanın əsasları [Mətn] : ali məktəblər üçün dərslik /S. M. Tağızadə, S. B. Yusifova ; elmi red. R. Kazımzadə. H. 1. Bakı: [ADNA], 2015.- 273, [2] s.: şək., 20 sm.

 

Tağızadə Sakit Məmmədqulu oğlu. Elektrotexnikanın əsasları H. 2.[Mətn] : dərslik : [ali məktəblər üçün dərslik] /S. M. Tağızadə, M. H. Həmidov, S. B. Yusifova ; elmi red. N. Yusifbəyli ; Azərb. Döv. Neft və Sənaye Un-ti.- Bakı: [ADNSU], 2019.- 222, [1] s.: şək., cədv., 21 sm.

 

Tahir Məhəmməd. Şeyx Şamil [Mətn]: [xatirələr] /M. Tahir; burax məs. V. Bəhmənli; red. Ə. Əsədzadə; dizayn. N. Mahmudov; [rus dilindən tərc. ed. və son sözün müəl. Ə. Nicat; red. T. Babayev]; Azərb.Resp.Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, M.F.Axundov ad. Milli Kitabxana.-B.: Xatun Plyus, 2010.- 130, [2] s.: 20 sm.

 

Tahir Salahov [İzomaterial]: rəngkarlıq, qrafika, səhnə tərtibatı lay. rəhb. Ç.Fərzəliyev ;mətnin müəl. G.Qacar ;ing. dilinətərc. İ.Peart, S.İbrahimova, Ə.Məlikova; fotolar Ə.Ağasiyev; baş dizayner İ.Eldarova.- B.: Sərvət [Şərq-Qərb], 2013.- 104 s.

 

Tahirqızı Şəhla. Müəlliflik hüququ [Mətn] /Ş.Tahirqızı. Nəşriyyat işi və redaktə etmə ixtisası üzrə təhsil alan tələbələr üçün nəzərdə tutulmuşdur. Dərs vəsaiti. Elmi redaktorlar: B.Allahverdiyev, tarix elmləri doktoru, professor, A.Talıbov hüquq elmləri namizədi, dosent; Rəyçilər N.Mehrəliyeva pedaqoji elmləri namizədi, dosent; Bakı: 2008.- 152 s.

 

Tahirli Abid Həmid oğlu. Azərbaycan mühacirət mətbuatında publisistika [Mətn]: 1921-1991 /Abid Tahirli; Elmi red. Ş.Vəliyev; Rəyçilər. X.Məmmədov; B.Ağayev, Bakı Dövlət Universiteti.- B.: 2005.- 528 s.

 

Tahirli Abid Həmid oğlu. Azərbaycan mühacirət mətbuatı [Mətn]: 2 hissədə: "Yeni Qafqasya", "Azərbaycan" (Paris), "Odlu yurd", Azərbaycan yurd bilgisi", "İstiqlal", "Azərbaycan" (Ankara) /A.Tahirli; red. Y.Qarayev I hissə.- B.: Qapp-Poliqraf, 2002.- 160 s.

 

Tahirli Abid Həmid oğlu. Azərbaycan mühacirət mətbuatı 2 hissədə /Abid Tahirli; red. A.Rüstəmov, A.Rüstəmli II Hissə.- B.: Ozan, 2003.- 276 s., portr.; 20sm.


Tahirli Abid Həmid oğlu. Bütün türklərin tərcümanı [Mətn]: İsmayıl bəy Qaspiralı /A. Taxirli; ön söz. müəl. Anar; red. N. Cəfərov.- B.: Ozan, 2011.- 239, [1] s.

 

Tahirli Abid Həmid oğlu. Bütün türklərin tərcümanı [Mətn]: İsmayıl bəy Qaspiralı /A. Taxirli; ön söz. müəl. Anar; red. N. Cəfərov.-Bakı: Ozan, 2012.- 312, [1] s.

 

  Tahirli Abid. Ceyhun Hacıbəylinin həyat və yaradıcılığı [Mətn] :- Bakı: Elm və Təhsil, 2019.- 342, [2] s.: 20 sm.

 

Tahirli Abid Həmid oğlu. İdrak işığında [Mətn]: [ədəbi-tənqidi, elmi-publisistik məqalələr toplusu] /A. H. Tahirli.- B.: Ozan, 2010.- 573, [3] s. 

 

  Tahirli Abid. Generalın qayıdışı [Mətn] : (iki hissəli dram).- Bakı: Elm və təhsil, 2019.- 114, [2] s.: 20 sm

 

Tahirli Abid Həmid oğlu. Mətbuat: millətin dili, gücü və güzgüsü [Mətn] : (2011-2017-ci illərdə dövrü mətbuatda dərc olunmuş məqalələr toplusu) Bakı: Elm və təhsil, 2017.- 695 [1] s.: 23sm.

 

Tahirli Sevda Təbiət bildiklərimiz və bilmədiklərimiz /S.Tahirli; Red.: İ.Qasımzadə; Rəssam: N. Əliyeva; Sponsor: Ekson Azərbaycan Əməliyyat Şirkəti. B.: Ayna Mətbu evi, 1999. 95 səh. ill

 

Tahiroğlu Mübariz. Muğamla yaşanan ömür [Mətn] /M.Tahiroğlu; ixtisas red. T.İbrahim, Ə. Rəhmətov.- Bakı: Maarif, 1996.- 115, [1] s., [20] v. fotoşək., notlar, portr. , portr. ; 20 sm.

 

Tahirov İlham Mikayıl oğlu. Azərbaycan və ingilis dillərində zaman kateqoriyası [Mətn] /İ.Tahirov; Elmi məsləhətçi və red. A.Axundov; Rəyçi. M.Mahmudov, A.Ələkbərov, A.Mustafayev. B.: Nurlan, 2007.324 s. portr., cədvəl

 

Tahirov İlham Mikayıl oğlu. Temporal leksika [Mətn]: Azərbaycan və ingilis dillərinin materialları üzrə: [Monoqrafiya] /İ.Tahirov; Elmi məsləhətçi və red. A.Axundov; AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu.- B,: Nurlan, 2008.- 142 s. portr

 

Tahirov Kərim Məhəmməd oğlu. Dünya milli kitabxanaları. M.F.Axundzadə adına Azərbaycan Milli Kitabxanası [Mətn]: dərs vəsaiti K.M.Tahirov; elmi red. A.Xələfov; rəyçi. K.Aslan, P.Kazımi; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, B.: Dövlət Universiteti.- B.: Bakı Universiteti, 2013.- 211, [1] s.

 

Tahirov Vladimir İsmayıl oğlu. Molekulyar fizika [Mətn]: ümumi fizika kursu /V. İ. Tahirov ; red. M. Ə. Cəfərov. B.: Elm, 1999. 260 s.: cədv., ill

 

Tahirov Vladimir İsmayıl oğlu. Ümumi fizika kursu: Elektrik və maqnit hadisələri: Dərslik /V. İ. Tahirov; Elmi red.: N. Qəhrəmanov; Rəyçilər: Q. Həsənov.- B.: Bakı Universiteti, 2000.-426 s.

 

Tahirov Vladimir İsmayıl oğlu. Ümumi fizika kursu. Mexanika [Mətn]: Dərs vəsaiti V.İ.Tahirov.- Bakı: Elm, 1998.- 208 s.

 

Tahirzadə Ədalət Şərif oğlu. "Kitabi-Dədə Qorqud" un faciəsi /Ə.Tahirzadə; Elmi red.: K.V.Nərimanoğlu.- B.: Kür, 2002.- 32 s.

Tahirzadə Ədalət Şərif oğlu. Ağaməhəmməd şah Qacar: Tərcümeyi-hal oçerki /Ə.Tahirzadə; Elmi red.: İ.Musayev; Bədii tərt.: E.Faxralı, F.Xırxatalalı; Ön sözün müəllifi: B.Vahabzadə.- B.: Kür, 2002.- 44 s.

 

Tahirzadə Ədalət Şərif oğlu. Aşurovlar [Mətn]: soyun sənədli tarixi / Ə.Ş.Tahirzadə; elmi red. və [ön söz] Y.Mahmudov; red. S.Qocayeva.- B.:[İndigo]; 2014.- 288 s.

 

Tahirzadə Ədalət Şərif oğlu. Elçi bəy /Ə.Tahirzadə; Red.: F.Qəzənfəroğlu; Məsləhətçilər: Q.Əliyev, O.Qasımov; Naşir: M.Yusifli; Dizayn: H.Tahirzadə.- B.: Cümhuriyyət qəzetinin nəşri; 1999.- 354 səh.

Tahirzadə Ədalət Şərif oğlu. İsgəndər Rzazadə-Azərbaycanın ilk energetiki /Ə.Tahirzadə; Elmi red.: R.Rəhimli.- B.: Kür, 2000.- 37 səh.

Tahirzadə Ədalət Şərif oğlu. Meydan: 4 il 4 ay [Mətn]: Azərbaycan Xalq hərəkatı haqqında gündəlik-qeydlər /Ə.Tahirzadə; Elmi red. C.Həsənli; Naşir: R.Rəhimov İkinci cild.- B.: Ay-Ulduz, 1997.- 416 s.

Tahirzadə Ədalət Şərif oğlu. Meydan: 4 il 4 ay [Mətn]: Azərbaycan Xalq hərəkatı haqqında gündəlik-qeydlər /Ə.Tahirzadə; Elmi red. C.Həsənli; Naşir: R.Rəhimov Birinci cild.- B.: Ay-Ulduz, 1997.- 488 s.

Tahirzadə Ədalət Şərif oğlu. Nadir şah Əfşar: Tərcümeyi-hal oçerki /Ə.Tahirzadə; Elmi red.: İ.Musayev; Bədii tərtibat: E. Faxralı, F.Xırxatalalı.- B.: Kür, 2002.- 40 s.

 

Tahirzadə Ədalət Şərif oğlu. Prezident Elçibəy [Mətn]: Ə.Tahirzadə.- B.: Yeni Müsavat, 2001.- 420 səh.

Tahirzadə Ədalət Şərif oğlu. Salman Mümtaz: Tərcümeyi-hal oçerki /Ə.Tahirzadə.- B.: Kür, 2002.- 16 s.

Tahirzadə Ədalət Şərif oğlu. Şəkinin tarixi. Qaynaqlarda.- B.: MASTER nəşriyyatı, 2005.- 256 s.

 

Tahirzadə Ədalət Şərif oğlu. Tarixi öyrənənlərə kömək [Mətn] : Azərbaycan tarixi, türk dünyası tarixi və ümümdünya tarixindən testlər /Ə. Ş. Tahirzadə., N. Y. Tahirzadə Elmi red.: S. Əlyarlı; Rəssam: F. Səvzəliyev, E. Faxralı. B.: Ay-Ulduz, 1999. 174 səh.: ill

Tahirzadə Ədalət Şərif oğlu. Türkiyəmizdə 10 gün [Mətn] /Ə.Tahirzadə (kitabın tərtibatçısı); cildin və fotoların tərtibçisi H.Tahirzadə; naşir AMEA, Şəki Regional Elmi Mərkəzi.- B.: Ləman Nəşriyyat Poliqrafiya MMC, 2011.- 175, [1] s.

 

Taqor Rabindranat. Fəlakət [Mətn]/R.Taqor; rus dilindən tərc. ed. Ə.Səbri.- B.: Şərq-Qərb, 2006.- 280s.

 

Talassemiyanın klinik müalicəsi üzrə rəhbərlik [Mətn] /Beynəlxalq Talassemiya Federasiyası; red. və müəl. M.-D. Cappellini [və b.]; tərc. Ç.Əsədov, T.Məmmədova; [ön söz. P.Englezos][Nikosia]: [Beynəlxalq Talassemiya Federasiyası], [dekabr 2007] 203 s. şək., cədv

 

Tale duaları bəxt ulduzları [Mətn] /Tərtibçi-müəll. A. Rəcəbov; Red. M. Əfəndiyeva; Rəssam. F. Fərəcov.- B.: Azərnəşr, 1994.-144 s.

 

  Talıboğlu Ələsgər. Göylər mənim deyil ki... [Mətn] :Bakı: Orxan, 2019.-398, [2] s.: 19 sm.

 

Talıboğlu Ələsgər. Vətən nəğmələri /Ə. Talıboğlu ; red. və ön sözün müəllifi A. Mirseyid.-Bakı : "OL" MMC , 2014.-383, [1] s.

 

Talıboğlu Ələsgər. (Novruzov) O yurd mənim yurdum idi [Mətn] : Bakı: Elm və təhsil, 2018. 319, [1] s.: 20 sm.

 

Talıboğlu Ələsgər. Ömrün 60 yarpağı [Mətn] :- Bakı: Orxan NPM, 2019.- 212, [4] s.: 21 sm.

 

Talıboğlu Ələsgər. (Novruzov) Şeir göyərçin dənidi [Mətn] : Bakı: Orxan NPM, 2019. 95 [1] s.: 20sm.

 

Talıbov Abdulla Əli oğlu. Elektrik sistemlərinin etibarlığı [Mətn]: dərs vəsaiti /A.Ə.Talıbov; red. A.M.Kərimov; rəyçilər T. M. Lazımov, V. İ. Abdullayev, A.M.Hüseynov, E.N.Hüseynov.- Bakı: ADNA, 2009.- 96 s. , cədv., şək. ; 21 sm.

 

Talıbov F.T. Osman Sarıvəlli [Mətn]: qısa ədəbiyyat göstəricisi /F.T.Talıbov; red. Ə.T.Əfəndiyev; Azərb. SSR Mədəniyyət Nazirliyi, M.F.Axundov ad. Azərb. Resp. Kitabxanası, Elmi-metodik kitabxanaşünaslıq şöbəsi.Bakı: [s. n.], 1966.- 18, [2] s. portr


Talıbov Mirzə Əbdürrəhim oğlu. Səma elçisi [Mətn]: Məhəmməd Peyğəmbərin tarixi /M.Ə.Talıbov; Ruscadan tərcümə edəni. Ş.Nəcəfov; Elmi red. R.Sultanov.- Bakı: Azərbaycan Dövlət Kitab Palatası, 1991.- 120 s. ; 20 sm.

Talıbov Tapdıq Ağa oğlu. Nəqliyyat maşınları [Mətn]: texnoloji maşın və avadanlıqlar mühəndisliyi üçün: ali texniki universitetlərin bakalavr təhsil pilləsi üçün dərs vəsaiti /T.A.Talıbov; ixtisas red. F.C.Məmmədov; rəyçi A.R.Şərifov, S.Gözəlov.- B.: Təhsil NPM, 2009.- 83, [1] s.

Talıbov Yusif Rəhim oğlu. Azərbaycanda məktəb və pedaqoji fikir tarixi [Mətn] Yusif Talıbov, Fərahim Sadıqov, Sərdar Quliyev; elmi red.: Akif Abbasov; Naxçıvan Universiteti.- B.: Ünsiyyət, 2000.- 513, [3] s.

 

Talıbzadə Aydın Ağayunus oğlu. Əbuhübb (M+O+N+A+M+O+R) [Mətn] /A. Talıbzadə. Bakı: Qanun, 2014.- 320 s.: portr., 20 sm.

Talıbzadə Aydın Ağayunus oğlu.
Mehdi müəmması və ya sənətdə konseptual hamletizm [Mətn] /A.Talıbzadə; elmi red. Ə.Vəliyev; Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi.- B.: Elm və Təhsil, 2009.- 382, [2] s., fotoşək., portr.

 

Talıbzadə Aydın Ağa Yunus oğlu. Min maska və bir mən.. yaxud islam mədəniyyətinin semiolojisi [Mətn] : [məqalələr toplusu] /A. A. Talıbzadə ; Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. B.: Təhsil, 2015.-372, [4] s.: 22 sm.

 

Talıbzadə Aydın Ağayunus oğlu. Şərq teatrı tarixi [Mətn]: Ali məktəblər üçün dərslik /Aydın Talıbzadə; Elmi red. T.Əfəndiyev; Rəyçilər. İ.Rəhimli, M.Əlizadə; Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti.- B.: Qanun, 2008.- 236 s.

 

Talıbzadə Aydın Ağayunus oğlu. Şərq teatrı tarixi [Mətn] : ali məktəblər üçün dərslik /A. Talıbzadə ; elmi red. N. Mehdi ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Un-ti. Bakı: [ADMİU], 2016.- 315, [1] s.: 20 sm.

 

Talıbzadə Aydın Ağa Yunus oğlu. Teatral freskalar [Mətn] : [məqalələr toplusu] /A. A. Talıbzadə ; elmi red. Ə. Vəliyev ; [red. A. Quliyeva] ; Azərb. Resp. Məd. və Turizm Naz.B.: Təhsil, 2015.413, [2] s.: 22 sm.

 

Talıbzadə Kamal Abdulla Şaiq oğlu. XX əsr Azərbaycan ədəbi tənqidi 1905-1917-ci illər /K.A.Talıbzadə; red. M.C.Cəfərov; Azərb.SSR EA Nizami ad Ədəbiyyat və Dil İn-tu.- B.: AzSSR EA, 1966.- 535, [5] s.; 21 sm.

Talıbzadə Kamal Abdulla Şaiq oğlu. Ədəbi irs və varislər [Mətn] /K.Talıbzadə; red. Y.Qarayev.- B.: Azərnəşr, 1974.- 316 s.

 

Talıbzadə Kamal Abdulla Şaiq oğlu. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: iki cilddə K.A.Talıbzadə II cild.- B.: Azərnəşr, 1994.- 432 s.

 

Talıbzadə Kamal Abdulla Şaiq oğlu. Şaiqanə yad et [Mətn]: Xatirələr, məqalələr, bədii əsərlər /Kamal Talıbzadə.- B.: Gənclik, 1981.- 230 s.
 

Talıstanlı Oktay. Allahın 99 adı və mənaları [Mətn] O. Talıstanlı; red. F. Qədirov; dizayn. M. Məmmədova.-Bakı Elm və təhsil 2011.315, [1] s.

Talıstanlı Oktay. Qədim Şərqin möcüzələri [Mətn] /O.Talıstanlı; Red. O.Cəfərov.-Bakı: Adiloğlu, 2007.- 316 s.

 

Talış dili proqramı [Mətn]: I-IVsiniflər üçün Hazırl. K.Kərimov; Respublika Tədris-Metodika Mərkəzi.- B.: 1990.- 32 s.

 

Talışınski Rəfael. Bərpa olunan saf enerji mənbələri [Mətn] /R.İ.Talışınski, N.M.Əliyev, L.H.Həsənova, R.R.Əlizadə.- B.: Ayna Mətbuat Evi, 2007.- 71 s.

Tanrıverdi Əzizxan Vəli oğlu. Anarın nəsri /Əzizxan Tanrıverdi; elmi red. T. Salamoğlu; [ön söz. M. Hüseynov].- B.: [Elm və təhsil], 2013.- 67, [1] s.

 

Tanrıverdi Əzizxan Vəli oğlu. Azərbaycan dilinin tarixi qrammatikası [Mətn] Ə.Tanrıverdi; elmi red. N.Xudiyev.- B.: Elm və təhsil, 2012.- 464, [2] s.

 

Tanrıverdi Əzizxan Vəli oğlu. Azərbaycan dilinin tarixi qrammatikası [Mətn] /Ə.V.Tanrıverdi; elmi red. N.Xudiyev.- Bakı: Elm və təhsil, 2014.- 463, [1] s. portr

 

Tanrıverdi Əzizxan Vəli oğlu. Azərbaycan dilinin tarixi qrammatikası [Mətn] : Ə. V. Tanrıverdi ; red. N. Xudiyev ; elmi məsləhətçi N. Cəfərov. Bakı: Elm və təhsil, 2017.- 537, [1] s.: 21 sm.

 

Tanrıverdi Əzizxan Vəli oğlu. Çal qılıncını, Xan Qazan! [Mətn] : "Dədə Qorqud kitabı"nda silah adları : [monoqrafiya] /Ə. V. Tanrıverdi ; red. M. Kazımoğlu (İmanov) ; AMEA, Folklor İn-tu.- B.: Elm və təhsil, 2015.- 191, [1] s.: ill., portr., cədv., 20 sm.

Tanrıverdi Əzizxan Vəli oğlu. "Dədə Qorqud kitabı"nda at kultu "Dədə Qorqud kitabı"nın elm aləminə bəlli olmasının 200 illiyinə həsr olunur /Ə. Tanrıverdi; red. M. Kazımoğlu (İmanov); nəşrinə məsul Ə. Ələkbərli; AMEA, Folklor İnstitutu.-Bakı: [Elm və təhsil], 2012. - 143, [1] s.


Tanrıverdi Əzizxan Vəli oğlu. "Dədə Qorqud kitabı"nda dağ kultu [monoqrafiya] /Ə. V. Tanrıverdi; red. M. Kazımoğlu. Bakı: Elm və təhsil, 2013.- 119, [1] s.

Tanrıverdi Əzizxan Vəli oğlu. Dədə Qorqud kitabının dil möcüzəsi [Mətn] /Əzizxan Tanrıverdi; Red. H.İsmayılov.- B.: Nurlan, 2008.- 184 s.

 

Tanrıverdi Əzizxan Vəli oğlu. "Dədə Qorqud kitabı"nın obrazlar aləmi /Ə. V. Tanrıverdi ; red. M. Kazımoğlu ; AMEA, Folklor İn-tu.-Bakı : Nurlan , 2013.- 391, [1] s.

 

Tanrıverdi Əzizxan Vəli oğlu. Dədə sözü işığında [Mətn] : "Dədə Qorqud" eposunun elm aləminə bəlli olmasının 200 illiyinə həsr olunur Ə. V. Tanrıverdi ; red. M. Kazımoğlu ; AMEA, Folklor İn-tu. B.: Elm və təhsil, 2014.- 230, [2] s. portr. 20 sm.

 

Tanrıverdi Əzizxan Vəli oğlu. "Dədəm Qorqud"un zamanı [Mətn] : [monoqrafiya] : "Dədə Qorqud" eposunun elm aləminə bəlli olmasının 200 illiyinə həsr olunur /Ə. V. Tanrıverdi ; red. M. Kazımoğlu (İmanov) ; [ön söz K. Bəşirov] ; AMEA, Folklor İn-tu. Bakı: [Elm və təhsil], 2015.- 203, [1] s.: portr., 20 sm.

 

Tanrıverdi Əzizxan Vəli oğlu. "Dəli Kür" romanının poetik dili /Ə. V. Tanrıverdi; elmi red. N. Cəfərov; rəyçi. T. Salamoğlu [və b.].-Bakı: Elm və təhsil, 2012.- 247, [1] s.

 

Tanrıverdi Əzizxan Vəli oğlu. Dilimiz, düşüncəmiz [Mətn] /Ə. V. Tanrıverdi ; red. T. Salamoğlu. Bakı: Elm və təhsil, 2017.- 359, [1] s.: portr., cədv., 21 sm.

Tanrıverdi Əzizxan Vəli oğlu. Dilimiz, mənəviyyatımız [Mətn] /Ə.Tanrıverdi; Red. A.Qurbanov.- B.: Nurlan, 2008.- 232 s.

 

Tanrıverdi Əzizxan Vəli oğlu. "Kitabi-Dədə Qorqud"un obrazlı dili: /Əzizxan Tanrıverdi., Red.: A. Qurbanov.- B.: Nurlan, 2006.- 144 s.

 

Tanrıverdi Əzizxan Vəli oğlu. "Koroğlu"nun şeir dili [Mətn] : [monoqrafiya] /Ə. V. Tanrıverdi ; red. M. Kazımoğlu (İmanov) ; AMEA, Folklor İn-tu. Bakı: Elm və təhsil, 2015.- 254, [2] s.: portr., 21 sm.

 

 Tanrıverdi Əzizxan Vəli oğlu. "Dədə Qorqud"un möcuzələr dünyası [Mətn] : "Dədə Qorqud" eposunun elm aləminə bəlli olmasının 200 illiyinə həsr olunur : [monoqrafiya] /Ə. V. Tanrıverdi ; elmi məsl. N. Cəfərov ; red. M. Kazımoğlu. Bakı: Elm və təhsil, 2015.- 535, [1] s.: portr., cədv., 21 sm.

 

Tanrıverdi Əzizxan.Ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq problemləri [Mətn] :Bakı: Elm və təhsil, 2018.253, [3] s.: 20 sm.

 

Tanrıverdi Əzizxan Vəli oğlu. "Kitabi-Dədə Qorqud"un söz dünyası [Mətn] /Əzizxan Tanrıverdi; Red.: A. Qurbanov; Nəşrə məsul. Ə.Ələkbərli.- B.: Nurlan, 2006.- 456 s.

 

Tanrıverdi Əzizxan Vəli oğlu. Qədim türk mənbələrində yaşayan şəxs adları [Mətn]: Orxon-Yenisey abidələri, Dədə Qorqud kitabı", "Manas", Mahmud Kaşğari "Divanü lüğat-it-türk", Balasağunlu Yusif Xas Hacib "Qutadğu Bilig", "Alpamış", "Dəftəri-müfəssəli-əyaləti-Tiflis": [monoqrafiya] /Ə. Tanrıverdi; red. A. Qurbanov.- B.: Nurlan, 2009.- 441, [1] s., cədv.

 

Tanrıverdi Əzizxan. Poeziyanın dili dilin poeziyası [Mətn].- B.: Nurlan, 2008.- 203 s.

 

Tanrıverdi Əzizxan Vəli oğlu. Türk mənşəli Azərbaycan şəxs adlarının tarixi-linqvistik tədqiqi [Mətn] Ə. V. Tanrıverdi; elmi red. F. XalıqovBakı.- Elm və təhsil.- 2012.-214, [2] s.

 

    Tanrıverdi, Əzizxan Vəli oğlu.Türkologiyamızın Afad Qurbanovu [Mətn] :Bakı: 2018.243, [1] s.: 22 sm.

 

Tanrıverdiyev Fuad. Hamlet İsaxanlı [Mətn]: Alim və qurucu ömrü F.Tanrıverdiyev; Red.: E.Quliyev.- B.: Xəzər Universitəsi, 1998.- 96 s. + [18] v.

 

Tantəkin Hatəmi. Acı həqiqətlər [Mətn] H.Tantəkin; Naşir: Q.İsabəyli.- B.: Şirvannəşr, 1998.- 112 s. portr., fotoşək. 20 sm.

 

Tapdıqoğlu Nazim. (Vəlişov) Ağdam rayonu və onun toponimiyası: Ensiklopedik dərgi /Nazim Tapdıqoğlu, Aydın Əliyev; Elmi red.: B.Budaqov; Elmi məsləhətçilər:T.Bünyadov, T.Hacıyev, A.Quliyev; Rəyçilər: T.Vəliyev, Ş. Göyçaylı və b.- B.: Təhsil, 2006,444 səh.: fotoşək

 

Tapdıqoğlu Nazim. Azərbaycan faciələrinin təqvim tarixi [Mətn]: hər bir azərbaycanlı üçün yaddaş kitabı /Nazim Tapdıqoğlu, Aydın Cəlaloğlu.- B.: 2008.- 300 s.

 Tapdıqoğlu Nazim. Xocalı soyqırımı-insanlıq əleyhinə olan cinayət /N. Tapdıqoğlu (tərt.) ; red. C. Bayramov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Bakı Slavyan Un-ti ; Azərbaycanşünaslıq Tədris -Mədəniyyət Mərkəzi.-Bakı : [s. n.] , 2010.- 22 s.

 

 Tapdıqoğlu Nazim. (Vəlişov) Xocavənd ensiklopediyası [Mətn] /N.Tapdıqoğlu.- B.: [ Zərdabi LTD], 2009.- 543, [1] s.: cədv., fotoşək., portr., xaritə, 22 sm.

 

Tapdıqoğlu Nazim. Laçın rayonu və onun toponomiyası [Mətn]: qısa ensiklopedik lüğət /N.Tapdıqoğlu; elmi red. B.Budaqov.- B.: Araz, 2005.- 370 s.

Tapdıqoğlu Nazim. Şəmkir rayonu və onun toponimiyası: Qısa ensiklopedik dərgi /N.Tapdıqoğlu; Elmi red.: B.Budaqov, T.Bünyadov.- B.: Adiloğlu, 2005.- 456 s., portr.; 21sm.

Tapdıqoğlu Nazim. Zərdab ensiklopediyası [Mətn]: /N.Tapdıqoğlu (Vəlişov); red. hey. B.Budaqov və b.- B.: Gənclik, 2009.- 287, [1] s.

 

Tapdılar bir-birini - sevgini bölüşdülər: (Rəsul Rza və Nigar Rəfibəyliyə həsr olunmuş şerlər, poemalar) /Tərtib edən: Anar; Rəssam: V.Allahyarova.- Bı: Nurlan, 2002.- 278 s. ; 20 sm.

Tapmacalar [Mətn] /toplayanı və tərt. N. Seyidov; red. T.Fərzəliyev. B.: Şərq-Qərb, 2004.- 208 s.

 

Tarixi-linqvistik fənlərin tədrisi problemləri [Mətn] /Red. heyəti. A.Qurbanovvə b.; Tusi N. adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.- B.: 1994.- 122 s.
 

Tarixi materiallar şagirdlərin vətənpərvərlik tərbiyəsinin vasitəsi kimi [Mətn]: (metodik tövsiyə) /Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutu; Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti; Elmi red.: İ.Cəbrayılov; Rəyçilər: A.Hacıyev, Q.Bəşirov.- B.: ADPU, 2006.- 32 s.

 

Tarixi rəvayətlər [Mətn] /Tərtibçi- red. R.İsmayılov; Rəssam: Z.Cabbarov.- Bakı: Altun - Kitab, 2005.- 96 s.

 

Tarixi terminlərin lüğəti [Mətn] /Tərt. K. Məhəmməd oğlu İbrahim.- Gəncə: 1993.- 208 s.


Tarixin tədrisi metodikasından kurs işlərinin yazılması [Mətn]: (metodik tövsiyə) /Tərtib edən. T.F.İsgəndərov; Elmi red. T.S.Paşayev; Red. Y.Q.Məmmədov; Rəy verənlər. Ə.Ş.Şahmirov, M.M.Fətəliyev, R.Z.Xəlilov; N.Tusi adınaAzərbaycan Dövlət Pedoqoji Universiteti.- B.: 1995.- 24 s.

 

Tariverdiyeva Esmira Qulam qızı. Ağızın selikli qişa xəstəlikləri [Mətn]: [dərslik]/ E.Q.Tariverdiyeva, F.Ə.Musayev, G.V.Hüseynova; elmi red. E.E.Kərimov; rəyçilər Ç.R.Rəhimov, F.R.Mahmudov.- B.: Müəllim, 2013.- 187, [2] s.

Tarq Semyon Mixayloviç. Nəzəri mexanikanın qısa kursu ali texniki məktəb tələbələri üçün dərslik /S.M.Tarq; tərc. ed. S.Ağayeva, F.Vəliyev, N.Həsənzadə.- B.: Maarif, 1983.- 511, [1] s.

Tatarova Q. Q. Sosiologiyada məlumatların təhlili metodologiyası (giriş) [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /Q.Q.Tatarova; elmi red. B.Cəfərova; tərc. Q.Abbasova.- B.: Turan, 2010.- 324 s.

 

Tatarova Q.Q. Sosiologiyada məlumatların təhlili metodologiyası (giriş) [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /Q.Q.Tatarova; tərc. B.Cəfərova;elmi red. Q.Abbasova.- B.: [Turan], 2014.- 318 s. şək., cədv

 

Tavus ibn Seyyid. İmam Hüseyn [Mətn]: Üçüncü imam həzrət Hüseyn (ə)-ın həyatı /Seyyid ibni Tavus; Mütərcim: Mahir Bəylərzadə.- B.: Əhli-beyt (ə) məktəbi, 1998.- 179 s.

 

Tehrani Əbubəkr. Kitabi-Diyarbəkriyyə [Mətn]: Həsən bəy Ağqoyunlunun, onun sələflərinin tarixi və Qaraqoyunlu və Cığatay tarixlərindən ona aid olanlar / AREA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu; Ə.Tehrani; Fars dilindən tərc. edən, ön söz, şərhlər və göstəricilərin müəllifi: R.Şükürova; Red.: O.Əfəndiyev.- B.: Elm ;1998.- 336 s.

Texniki terminlər lüğəti (Rusca-azərbaycanca-ingiliscə) [Mətn] /Bakıhidrolayihə layihə- xtarış İnstitutu; Baş red.: A.Y.Piriyev.- B.: Azərbaycan Tərcümə Mərkəzi, 2004.- 368 s.

Texniki tərəqqinin ətraf mühitə təsiri [Mətn] /S. Abdullayev (ön söz) və b.; elmi red. Ə.M.Ağalarov, N.V.Qasımov; rəyçi S.X.Məmmədəliyeva, İ.Ə.Əliyev, A.Ə.Mustafayev, K.Abbasov.- Bakı: Elm, 2010.- 199, [1] s. , cədv., şək. ; 21 sm.

 

Texnologiya 4-cü sinif: müəllim üçün metodik vəsait /N.Axundov, H.Əhmədov, X.Səlimova, N.Əliyeva; elmi məsləhətçi A.Mehrabov; rəyçilər F.Rüstəmov, S.Novruzov; elmi red. A.Abbasov; rəss. G.Ağayev.- Bakı: Aspoliqraf: [Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi], 2011.- 96 s.

Tender komissiyasının yekun protokolunun nümunəsi: Azərbaycan Respublikası Qanunlar Toplusu.- B.: 2003.- 12 səh.

 

Tender vasitəsi ilə satınalmaları tənzimləyən bəzi qaydalar: Azərbaycan respublikasının qanunlar toplusu Buraxılışa məsul: Ə.Babayev.- B.: BUSİNESSPRESS, 2002.- 8 səh.

 

Telemexanika [Mətn]: Funksional elementlər, qovşaqlar və qurğular: Dərs vəsaiti /R.T.Hümbətov, İ.M.Abdullayev, A.H.İsmayılov, A.Ə.Əhmədov; Rəy ver. M.Ç.Paşayev, B.Q.İbrahimov; Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası. B.: ADNA, 1994.- 116 s.

 

Televiziya jurnalistikasının nəzəriyyəsi və təcrübəsi" kursunun ixtisaslaşma proqramları [Mətn]: /AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, S.M.Kirov adına Azərb. Dövlət Un-ti, Jurnalistika fak.; red. T.Rüstəmov; tərc. ed. Z.Məmmədov.- B.: ADU, 1983.- 82, [2] s.

 

Terminologiya məsələləri [Mətn]: [Toplu] /red. və ön sözün müəllifi. S.A.Sadıqova; , Nəsimi adına Dilçilik İn-tu.- B.: Elm, 2002.- 136 s.

 

Testlər [Mətn]: Ali məktəblərə daxil olmaq istəyənlər üçün /Naşir və baş red. T.Vəlixanoğlu; Red. O.Səmədov; Tərtibçilər: A. Məmmədov və b.- B,: Mütərcim, 1998.- 208 s.: 20 sm

 

Teymurlu Məhəmməd Əbdüləziz oğlu. Politologiya [Mətn]: dərslik /M.Ə.Teymurlu; [elmi red. F.Q.Vahidov; rəyçilər. S.H.Daşdəmirov, X.H.Dadaşov; ön söz. F.Qasımzadə]Bakı: [Səda], 2008.- 288 s.

 

Teyibov Rəhim Abbas oğlu. Farmakologiya [Mətn]: Orta ixtisas tibb məktəbləri üçün dərslik /R.A.Teyibov; Rəyçilər. İ.A.Dəmirov, R.A.Axundov, C.M.Səmədov.- B.: Maarif, 1992.- 304 s.

 

Teyibov Rəhim Abbas oğlu. Farmakologiya [Mətn]: Dərslik. /R.A.eyibov; Red. C.Qasımov.- Bakı: Ozan, 2003.- 592 s.


Teyqubadoğlu Əli. Müdrik sözlər və məsləhətlər /Ə.Teyqubadoğlu.- B.: Elm və təhsil, 2012.- 142, [2] s.

 

Teymur Elçin [Mətn]: (Teymur Süleyman oğlu Əliyev): biblioqrafiya Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Azərbaycan Milli Kitabxanası; tərt. M.Vəliyeva, M.İbrahimova, S.Əsədova; ön söz. müəl. Elçin; red. və burax. məsul K.Tahirov.- B.: [Azərbaycan Milli Kitabxanası] 2014.- 246, [2] s.

 

Teymur Mövlud. Göyçay çinarları şeirlər və poema /M. Teymur ; red. T. Teymurova ; naşir Q. İsabəyli.-Bakı : Şirvannəşr , 2013.- 75, [1] s.

 

Teymur Mövlud. İsmayıllı dağları [Mətn] : şeirlər /M. Teymur ; red. V. Xramçaylı. Bakı: Təknur, 2015.- 487, [1] s.: ill., fotoşək., 20 sm.

Teymur Mövlud. İsti adamlar [şeirlər] /Mövlud Teymur ; red. H. Mahmud.-Bakı : Sabah , 2013.- 318, [2] s

 

Teymur Mövlud. (Teymurov Mövlud Məmmədhəsən oğlu). Gənclik illərim [Mətn]: (şeirlər və poema) /M. Teymur; red. İ. Sadıq.- Bakı Beynəlxalqkitab 2014.- 230, [2] s. portr.

 

Teymur Mövlud. Qəlbimin sazı [Mətn] : bircildlik /M. Teymur ; burax. məs. T. Teymur ; red. T. Məmnun. Bakı: Təknur, 2017.- 303, [1] s.: portr., 21 sm.

 

   Teymur Mövlud. Mən sözü düz dedim [Mətn]: şeirlər /M.Teymur; burax. məs. T.Teymur; red. V.Xramçaylı. Bib-ID vtls000665412.- Bakı: Təknur, 2018.- 391, [1] s.: portr., 21 sm.


Teymur Mövlud. (Teymurov Mövlud Məmmədhəsən oğlu). Yaxşı adam [Mətn]: şeirlər /M. Teymur; red. İ. Sadıq.- Bakı Azərnəşr 2012.- 79, [1] s. portr.

 

Teymurlu Məhəmməd Əbdüləziz oğlu. Politologiya [Mətn]: dərslik Teymurlu M.Ə.; [elmi red. F.Q.Vahidov; rəyçilər. S.H.Daşdəmirov, X.H.Dadaşov] B.: [Səda] 2001.(üz qabığında 2000).- 305, [1] s.

Teymurlu Məhəmməd Əbdüləziz oğlu. Politologiya [Mətn]: dərslik /M.Ə.Teymurlu; [elmi red. F.Q.Vahidov; rəyçilər. S.H.Daşdəmirov, X.H.Dadaşov; ön söz. F.Qasımzadə]Bakı: [Səda], 2008.- 288 s.

 

Teymuroğlu Əmir. Nəriman Nərimanov və türk xalqları [Mətn] /Ə. Teymuroğlu; Elmi red. G.B. Baxşəliyeva; AMEA Akad. Z.M. Bünyadov adına Şərşünaslıq İnstitutu.- B.: NURLAR, 2006.- 160 s.

 

Təbatəbai Əllamə Məhəmməd Hüseyn. Möcüzə və onun mahiyyəti [Mətn] /M. H. Ə. Təbatbai; tərc. ed. Beytül-hikmət tərcümə mərkəzi; red. C. Əkbərzadə [Yersiz]: [Fəcri-Quran], [2000] 80 s.

 

Təbib Həbib. Ana dağlar: [şerlər toplusu] Həbib Təbib.- B.: 2001.- 206 səh.

 

Təbiət Alxanı bir də yaratmaz [Mətn] /red. və çapa hazırlayan. E. Məmmədli, toplayıb tərt. ed. V. Ömərli, S. Mustafa oğlu; məsləhətçi. C. Mustafayev. B.: Çaşıoğlu, 2010.- 261, [2] s.: portr., fətəşək., 22 sm.

 

Təbiət gişəsində otaq bitkiləri [Mətn]: metodik vəsait /Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Respublikası Təhsil Problemləri İn-tu, ABU; tərt. ed. C.Orucova; rəyçilər. M.H.Nəzərov, T.Ə.Əliyev; elmi red. L.K.Cəfərova.- B.: [s.n.], 2007.- 87, [1]s.

Təbiət haqqında hekayələr [Mətn] /tərt. ed. Ş.A.Mikayılov, A.A.Səmədov.- B.: Maarif, 1989.- 179, [2] s.

 

Təbiətdən istifadənin iqtisadiyyatı kursuna dair metodik göstəriş [Mətn] /RSFSR Xalq Təhsili Nazirliyi. Voznesenski adına Leninqrad Maliyyə-İqtisad İnstitutunun Bakı Filialı. Məhsuldar qüvvələrin yerləşdirilməsi və təbiətdən istifadənin iqtisadiyyatı kafedrası; tərt. ed. S.İ.Əmrahov; elmi red. R.H.Məmmədov; rəyçilər. N.A.Babaxanov, N.N.Allahverdiyev.- B.: 1989, (30) 1 s.

Təbiəti mühafizə və təbiətdən istifadə haqqında hüquqi sənədlər toplusu [Mətn] /Tərtib ed. və red. T.Ə. İsmayılov; Azərbaycan Respublikası Dövlət Ekologiya və Təbiətdən İstifadəyə Nəzarət Komitəsi.-B., 1992. - 62 s.

 

Təbii qazın nəqlə hazırlanması və emalı üzrə ümumittifaq elmi-tədqiqat və layihə İnstitutu [Mətn] /[Q.Z.Ələkbərov]; Elmi red. M.Ə.Mürsəlova; Red. M.M.Muxtarov; Tərcüməçilər. Ə.Ə.Abdullayev və b.B.: Kommunist, 1991.- [35] s.

 

Təbii resurslar və davamlı inkişaf [Mətn] : dərs vəsaiti /T. Bəhərçi, R. Məmmədov, V. Mehdiyeva, T. Quliyev ; elmi red. A. A. Qurbanzadə ; red. T. Q. Süleymanov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət İqtisad Un-ti. Bakı: [İqtisad Universiteti], 2008.- 130, [1] s.: cədv., şək., 21 sm.

 

Təbrizi Əhməd Kəsrəvi Mir Qasım oğlu. İranın Məşrutə inqilabının tarixi [Mətn]: [2 cilddə] Əhməd Kəsrəvi Təbrizi; tərc. ed. A.H.Əmir (Cavanşir) 1-ci cild[Yersiz] 2003.s. 1-dən -528-ə qədər + [36] s. fotoşək., portr.

 

Təbrizi Əhməd Kəsrəvi Mir Qasım oğlu. İranın Məşrutə inqilabının tarixi : [2 cilddə] Əhməd Kəsrəvi Təbrizi; tərc. ed. A.H.Əmir (Cavanşir) [Yersiz] 2003.- 529-1047 s. + 45 s. fotoşək., portr.

 

Təbrizi Əssar. Mehr və Müştəri [Mətn] /Ə. Təbrizi; farscadan tərc.edəni, ön söz və şərhlərin müəl. M. Sultanov; red. B.Azəroğlu.-B.: Şərq-Qərb, 2006.-312 s.

 

Təbrizi Xətai. Yusifvə Züleyxa [Mətn]: elmi - tənqidi mətni və transfoneliterasiyası /Xətai Təbrizi; AMEA, Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu; red. İ.Y.İsmayılov.- Bakı: Nurlan, 2004.- 92 s. lat. qr. + 187 s.

 

Təbrizi Qətran. Divan [Mətn] Q.Təbrizi; fars dilindən çevirən və çapa haz. Q.Beqdeli; red. M.Quluzadə; Azərb.SSR EA Nizami ad. Ədəbiyyat və Dil İn-tu.- B.: AzSSR EA, 1967.- 439, [1] s.

 

Təbrizi Saib. Seçilmiş əsərləri [Mətn] Saib Təbrizi; ön söz və şərh. müəllifi, tərc. ed. B.Azəroğlu; red. S.Tahir.- B.: Yazıçı, 1980.- 343, [5] s.

 

Təbrizi Saib. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Saib Təbrizi; tərt. və tərc. B.Azəroğlu; red. M.Adilov.-B.: Öndər, 2004. -256 s.

 

Təchizat və satış statistikası fənninin proqramı [Mətn]: Ali məktəblərin 06.03-İqtisadi və sosial planlaşdırma /"maddi-texniki təchizat" üzrə ixtisaslaşan/ixtisası üzrə /Tərc. ed. A.İ.Cabbarova; Tərc. red. R.M.Məmmədov; Azərbaycan Dövlət İqtisad İnstitutu.- B.: 1991.- 14 s.

 

Tədqiqlər [Mətn]: [elmi məqalələr toplusu]: [2 kitabda] red. A.Ələkpərov, K. Vəliyeva; AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu I [kitab].- B.: Elm, 2001.- 144 s.

 

Tədqiqlər [Mətn]: [elmi məqalələr toplusu]: [4 kitabda] /red. M.Mirzəliyeva, K.Vəliyeva; AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu I [kitab]Bakı: Elm, 2003.- 372 s. ; 20 sm. 72026

Tədqiqlər: [3 kitabda]2-ci [kitab] [Mətn] /AMEA Nəsimi adina Dilçilik İnstitutu; Red.: M. Mirzəliyeva, K.Vəliyeva, A.Ələkbərov və b.- Bakı: Nurlan, 2006.- 308 s. , cədv. ; 24 sm.

 

Tədqiqlər [Mətn]: [5 kitabda] /red. M.Mirzəliyeva, K.Vəliyeva; rəyçilər. A.Ələkbərov, R.Eyvazova, Ə.Sadıqov, G.Sədiyeva; AEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu. II [kitab] B.: Elm, 1998.- 246 s.: sxem, 20 sm.

 

Tədqiqlər [Mətn]: [5 kitabda] /red. M. Mirzəliyeva, K. Vəliyeva; rəyçilər. M. Mahmudov, G. Axundova, G. Sədiyeva; AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu. III [kitab] B.: Elm, 1999. 256 s

 

Tədqiqlər [Mətn]: [5 kitabda] /red. R.Eyvazova, K.Vəliyeva; AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.IV [kitab] Bakı: Elm, 1999.- 256 s.

 

Tədqiqlər [Mətn]: [5 kitabda] /red. R.Eyvazova, K.Vəliyeva; AEANəsimiadınaDilçilik İn-tu. 5 [kitab]Bakı: Elm, 1999.- 300 s. fotoşək

 

Tədqiqlər [Mətn]: [elmi məqalələr toplusu]: [2 kitabda] /red. R.Eyvazova, M.Mirzəliyeva; AzEANəsimi ad. Dilçilik İn-tu.I [kitab]Bakı: Elm, 2000.- 286 s. 1 portr


Tədqiqlər [Mətn]: [elmi məqalələr toplusu] /baş red. M.Mirzəliyeva; red. üzvləri. A.Ələkbərov və b.; AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu I.- Bakı: Nurlan, 2007.- 416 s. , fotoşək., şək., cədv.


Tədqiqlər 1[elmi məqalələr toplusu] /baş red. M. Mirzəliyeva; red. üzvləri. A. Ələkbərov və b.; AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu I.- B., 2008.- 312 s.

Tədqiqlər 2 [kitab] [Mətn]: [Elmi məqalələr toplusu] /Red.: M.Mirzəliyeva, K.Vəliyeva; Azərbaycan Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu Tədqiqlər: [2 kitabda]B.: Elm, 2000.- 273 s.

 

Tədqiqlər 2[elmi məqalələr toplusu] /baş red. M. Mirzəliyeva; red. üzvləri. A. Ələkbərov və b.; AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu I.- B., 2008.- 162 s.

 

Tədqiqlər 3-4 [elmi məqalələr toplusu] /baş red. M. Mirzəliyeva; red. üzvləri. A. Ələkbərov və b.; AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu I.- B., 2008.- 297 s.

 

Tədqiqlər toplu /AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu; baş red. M.Mirzəliyeva 4.- Bakı: [Nurlan], 2009.- 282, [2] s.

 

Tədris prosesinin təkmilləşdirilməsi və müasir təhsil konsepsiyaları mövzusunda Beynəlxalq elmi konfrans (2014; Naxçıvan) "Tədris prosesinin təkmilləşdirilməsi və müasir təhsil konsepsiyaları" mövzusunda Beynəlxalq elmi konfransın materialları [Mətn]: Naxçıvan şəhəri, 16-17 dekabr 2014-cü il /Azərb. Resp. Təh. Naz.,Azərb. Resp. Təh. Prob. İn-tu, Naxçıvan Dövlət Un-ti, Naxçıvan Müəllimlər İn-tu; burax. məsul Q.Novruzov.[Bakı]: [Mütərcim], [2014].- 275, [1] s.

 

Tədris-təcrübəsinin proqramı [Mətn]: baytarlıq-1507 ixtisası üzrə SSRİ Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, S.Ağamalıoğlu ad. Azərb. Kənd Təsərrüfatı İn-tu; [tərt. ed. E.Qocayev]Kirovabad [s.n.] 1983.- 43, [1] s.

 

"Tədris prosesinin təkmilləşdirilməsinin pedaqoji-psixoloji problemləri" mövzusunda Beynəlxalq elmi konfrans ((2013;). (Naxçıvan)); "Tədris prosesinin təkmilləşdirilməsinin pedaqoji-psixoloji problemləri" mövzusunda Beynəlxalq elmi konfransın materialları [Mətn] : Naxçıvan, 6 dekabr 2013 cü il / burax. məs. Q.Novruzov.- [Bakı]: [Mütərcim]; [2013].- 181, [1] s.

 

Təfsiri-Əlbəyan [Mətn]: Qurani-kərimin otuzuncu cüzünün tərcümə və təfsiri /Təfsirçi: Şeyxul-İslam Məhəmməd, Həsən Mövlazadə Şəkəri; Təshih: R.İsmayılzadə.- B.: Əlhuda, 2006.- 136 s.

 

Təhməzoğlu Rəşid. Dədəm Qorqut [Mətn]: epos-poema Rəşid Təhməzoğlu; Redaktoru və ön sözün müəllifi: İsmayıl Öməroğlu.- B.: Ağrıdağ, 1999.- 111 s.

 

Təhlükəli obyekt kadrlarının hazırlanma lisenziyası: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi /Burax. məsul: T.Kuzmina, Ş.Quliyeva.- B.: 2001.- 12 s.

 

Rza Təhmasib [İzomaterial] /Azərbaycan Teatr Cəmiyyəti.- B.: İşıq, 1974.- [1] qat. v., şək., portr.

 

Təhmasib Tamilla. Rza Təhmasib [Mətn]: Elmi-publisistik, sənədli xatirə /Tamilla Təhmasib; Redaktoru, nəşrə hazırlayan: Maarif Teymur.- Bakı: MBM, 2005.- 272 s. , fotoşəkil.

Təhməzli Həsən. Şıxalıağalı: tarixi keçmişdən bu günə [Mətn]: [Cəbrayıl rayonunun kəndi haqqında] H. Təhməzli; red. Ə. Əhmədov.-Bakı [MBM] 2011.495, [1] s.

 

Təhməzov Məzahir Oruc oğlu. Kəlbəcər ensiklopedik məlumatlar : elmi publisist kitab /M. Təhməzov ; elmi red. A. Məmmədov ; elmi məsl. V. G. Ramazanov, Z. A. Vəliyev, B. C. Ələsgərov.- Bakı : [Elm] , 2013.- 503, [1] s.


Təhməzov Rafiq Faiq. İridodiaqnostika [Mətn] /R.F.Təhməzov; Rəyçilər: R.N.Rəhimov, M.Y.Nəsirov, K.T.Kərimov.- B.: Azərbaycan Universiteti, 1998.- 168 s.

 

 Təhmirazqızı,Səadət. Kamilin sənət dünyası [Mətn]:- /S. Təhmirazqızı ; [red. L. Zöhrabova, F. Nəsirova ; ön söz Q. Qarayev] Bakı: Təhsil, 2017. 215 [1] s.:portr.,fotoşək., not,faksimile,22 sm.
 

Təhmiraz qızı Səadət. (Şirinova) Süleyman Ələsgərov xatirələrdə: [xatirələr, ürək sözləri] S.Təhmirazqızı; Red.: V.Xəlilov.- Bı: Təfəkkür, NPM 2002.- 392 səh.

 

Təhsil işçilərinin bəzi hüquqi və iqtisadi məsələləri [Mətn] /Tərtibçilər: A.Mehdiyev, Z.Nağıyev; M.Əvəz qızı.- B.: Təhsil, 1996.- 208 s.

 

Təhsilin aktual problemləri [Mətn]: AR TPİ-da aparılmış pedaqoji tədqiqatların nəticələrinə həsr olunmuş konfransadkı məruzələrin tezisləri /Tərt. və red. Y.Ş.Kərimov; Ön söz. A.Mehrabov; Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutu.- B.: Mütərcim, 2007.- 132 s.

Təhsilin idarə edilməsinin bəzi problemləri [Mətn] /Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu; R. Məmmədzadə [və b.]; red. hey. A. Abdullayev, R. Cabbarov, S. Rəsulov.- B.: [s.n.], 2008.- 238, [2] s.

 

Təhsilin konseptual problemləri [Mətn] /Müəl. Ə.Ağayev, S.Hüseynli, M.İbadova və b.; Elmi red. Ə.Ağayev; Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutu.- B.: 2008.- 192 s.
 

Təkləli Minaxanım. İstilalar müharibələr türk şəhərlərinin taleyi [Mətn] /M.Təkləli; elmi red. A.Qurbanov.-Bakı: Adiloğlu, 2005.- 184 s.

 

Təkləli Minaxanım. (Nuriyeva) Qafqaz İslam Ordusunun xronologiyası [Mətn] M.Təkləli, M.Rıhtım; elmi red. Dr. F.Əhmədova.- B.: Qafqaz Universiteti Qafqaz Araşdırmaları İnstitutu nəş-tı [Nurlar], 2008.- 103, [1] s.

 

Təkləli Minaxanım. Rus dilində türk sözləri [Mətn] /M.Təkləli; elmi red. N.Xudiyev; rəyçi. N.Cəfərov, C.Cəfərov, T.Əfəndiyeva.- B.: Nurlar, 2006.- 272 s.

 

Təkləli Minaxanım. Türk əsilli Ruslar [Mətn] /Minaxanım Təkləli; Elmi red.və ön sözün müəl. N.Cəfərov; Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi I kitab.- Bakı Nurlar, 2007.- 184 s. , portr. ; 22 sm.


Təkləli Minaxanım. Türk əsilli ruslar [Mətn]: metodik vəsait /M.Təkləli; elmi red. N.Cəfərov; rəyçi. R.Eyvazova, M.İsmayılova, İ.Kazımov; Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi.- B.: Nurlar, 2010.- 327, [1] s.

 

Təqvim (1409-1410), (1989-1990) [Mətn] Bakı: [s.n.], 1989.- 14 s.

 

Təqvim (1409-1410), (1989-1990) [Mətn] Bakı: [s.n.], 1989.-28 s.

 

Tələbə elmi tədqiqat işinin əsasları seçmə kursu üzrə proqram [Mətn]: (Maliyyə və kredit, 06.04 ixtisası üzrə) /Tərcümə edəni. R.M.Rzayev; Red. R.Ə.Mustafayev; Azərbaycan Dövlət İqtisad İnstitutu "Pul tədavülü və kredit" kafedrası.- Bakı: 1991.- 10 s. ; 21 sm.

Tələbə Qəbulu Üzrə Dövlət Komissiyası. Bakı şəhərinin 2010-cu il məzunlarının qəbul imtahanlarındakı nəticələrinə dair statistik məlumatlar [Mətn] /Tələbə Qəbulu Üzrə Dövlət Komissiyası;tərt.M.M.Abbaszadə, T.A.Bədəlov, O.Y.Şelaqinov.- Bakı:TQDK-Abituriyent, 2010.-21, [2]s.

 

Tələbələrlə müstəqil işin təşkili [Mətn]: tövsiyyələr /Tərtibçi. Y.R.Talıbov; Rəyçi. K.T.Rzayev, İ.Musayev, . H.Qurbanov; Red. T.M.İsmayılov; S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi İnstitutu.- B.: 1990.- 30 s.

 

Təlim prosesində və dərsdənkənar tədbirlər zamanı şagirdlərdə ailə həyatının mənəvi və psixoloji əsaslarının formalaşdırılması imkanları [Mətn] : metodik tövsiyələr /Hazırlayan. A. Abbasov ; red. Ə. Əlizadə ; Respublika Tədris Metodika Mərkəzi. Bakı: 1991.-64 s.: 20 sm.

 

Təlim-tərbiyə pedaqoji təcrübəsinin təşkili və keçirilməsinə dair metodik göstərişlər [Mətn]: filol. fakültəsi tələbələri üçün /AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, V.İ.Lenin ad. Azərb. Döv. Ped. İn-tu; tərt. ed. H.Balıyev; red. B.Muradov.- Bakı: [V.İ.Lenin ad. APİ], 1983.- 47, [1] s.

 

Təlimdə geridə qalan şagirdlərlə müstəqil işlərin təşkili yolları [Mətn] /Hazırlayan.: A.Zeynalov, S.Kərimova Red.: Ş.Məmmədov; N.Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti. B.: 1997. 40 s.: cədv

Təlimdə yetirməyən şagirdlərə fərdi yanaşma yolları [Mətn]: Metodik tövsiyə /Hazırl.A.Zeynalov; Red. X.Fətəliyev; Respublika Tədris-Metodika Mərkəzi.- Bakı: 1991.- 51 s. ; 20 sm.

 

Təlimin psixoloji problemləri [Mətn] : 060209-Pedaqoji psixologiya : pedaqoji universitet və institutlarda magistr hazırlığı üçün proqram /Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Pedaqoji Un-ti ; tərt. ed. E. M. Quliyev ; red. R. İ. Əliyev. Bakı: [s. n.], 2015.- 26, [1] s.: cədv., 20 sm.

 

Təltif olunmuş kitabxana işçiləri haqqında məlumat kitabı [Mətn] /Az SSR Mədəniyyət Nazirliyi, M.F.Axundov ad. Azərb. Resp. Dövlət Kitabxanası, Elmi-metodik kitabxanaşünaslıq və elmi-tədqiqat şöbələri; tərt. ed. M.H.Həsənov, N.V.Şorkina; red. L.Y.Qafurova.- B.: [s. n.], 1986.- 52, [1] s.; 20 sm.

 

  Təmiz Əhməd Əmin. Həzrəti Ömər [Mətn] /Əhməd Əmin Təmiz; türkcədən çevirəni. N.Quliyev; red. R.İsmayılov; məsləhətçi. M.Qabiloğlu.- Bakı: Altun Kitab, 2006.- 206, [2] s. ; 20 sm.

 

 Tənha Təhməz Şəmkirli. Şuşa faciəsi [Mətn]: şeirlər və poemalar /T.Tənha; red. X.Rəhimli.- B.: Avropa, 2003.- 311, [1] s.
 

 Tənliklərin təqribi üsullarla həllinə dair göstərişlər [Mətn] / Tərt. ed. K.S.Əsgərov, T.M.Əliyeva, A.Ə.Sadıxov; Red. T.E.Mütəllimov; V.İ.Lenin adına Qırmızı Əmək Bayrağı ordenli Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutu.- B,: 1990.- 49 s.

 

Tərəvəz-bostan məhsullarının becərilməsi, saxlanması və emalı texnologiyası: Dərs vəsaiti Ş.A.Əliyev, T.Ç.Həmzəyev, S.X.Həsənova, R.F.Visali; Red.: Ş.Əliyev.- Gəncə: Əsgəroğlu, 2001.- 220 səh.

 

Tərcümə nəzəriyyəsi və praktikası kursunun proqramı [Mətn]: jurnalistika fakültəsinin tələbələri üçün /AzSSR Xalq Təhsili Nazirliyi, S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti; tərt. ed. T.Rüstəmov, red. N.Əhmədov; rəyçilər. Y.Əlizadə, Z.Məmmədov.- B.: Azərbaycan Universiteti, 1989.- 21, [1] s.

 

 Tərcümə sənəti [Mətn]: məqalələr məcmuəsi /Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası Nizami adına Xalqlar Dostluğu Ordenli Ədəbiyyat İnstitutu; red. heyəti. M.Z.Cəfərov, Ə.M.Mirəhmədov, F.A.Vəlixanova (məsul red.) B.: Elm, 1990.- 344 s.

 

 Tərəfsiz bələdiyyə namizədinə üç örnək [Mətn]: Bələdiyyədə birinci olmaq istəyənlərə Modernləşmə Mərkəzindən tövsiyyələr /Red.: Z.Məmmədli. B.: Azərbaycanı Modernləşdirmə Mərkəzi, 1999. 40 s.: cədv

 

Tərəvəzçilik fənni üzrə tədris proqramı AOYU-nin biologiya və aqronomluq fakültəsinin tələbələri üçün.- B.: Qanun, 2011. - 16 [] s.

 

Tərsimi həndəsə izahatla həll olunmuş məsələlər [Mətn]: Metrik məsələlər və çoxüzlülər: Metodik işlənmiş halda /M. Əzizbəyov adına Qırmızı Əmək Bayrağı Ordenli Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutu; Red.: Ə.Q. Həsənov.- B., 1984.-72 s.

 

  Tərsimi həndəsə və mühəndis qrafikası [Mətn] : (dərslik) /İ. Ə. Həbibov, C. X. İsmayılov, R. X. Məlikov, S. M. Abasova ; Azərb. Resp. Təhsil Naz., ADNSU ; red. V. Ş. Hüseynova.- Bakı: ADNSU, 2019.- 122, [1] s.: şək., 29 sm.

 

Tərsimi həndəsə və rəsmxət fənni üzrə I -li yoxlama işinin yerinə yetirilməsinə dair metodik göstəriş [Mətn]: Mühəndis pedaqoji fakültənin 5 illik qiyabi təhsil alan tələbələri üçün /Tərtib edən. S.İ.Qasımov; Red. T.İ.Məmmədov; V.İ.Lenin adına Qırmızı Əmək Bayrağı Ordenli Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti Rəsmxət və onun tədrisi metodikası kafedrası.- B.: 1991.- 50 s.

 

Təsərrüfatlararası müəssisələrin onların ayrı-ayrı fəaliyyət növləri üzrə əsasnamələrinin təsdiq edilməsi haqqında [Mətn]: 17 noyabr 1978-ci il [red. A.Məmmədov]Azərbaycan SSR Nazirler Sovetinin Qərarı.- B.: [s. n.] 1979.- 57, [2] s.

 

  Təvəkküloğlu, Mahir. (Nəbiyev). Ayrılma məndən [Mətn]: (Şeirlər və poemalar).- Bakı: Adiloğlu, 2019.- 124, [4] s.: 20 sm.

 

  Təvəkküloğlu Mahir. Zülfiyyə [Mətn] : (Roman).- Bakı: Adiloğlu, 2019.- 350, [2] s.: 20 sm

 

Tibb bacısının məlumat kitabı [Mətn] /Red. N.R.Paleyev; N.İ.Belova, B.A.Berenbeyn və b.; Tərt. V.A.Rayski I kitab.- Bakı: Azərnəşr, 2006.- 288 s.

Tibb bacısının məlumat kitabı [Mətn]: [xəstəyə qulluq] /tərc. ed. Ə.Q.Cəfərov; müəllif kollektivi. N.İ.Belova [və b.]; tərt. ed. V.A.Raysk; red. N.R.Paleyev.- B.: Çıraq, 2008.- 527, [1] s.,

Tibbi biologiyanın əsasları [Mətn]: Azərbaycan Tibb Universiteti tələbələri üçün dərslik /D.V.Hacıyev, Ə.Ə.Mehrəliyev, R.Ə.Əliyev və b.; Rəyçilər. T.K.Mikayılov, E.M.Axundova, V.Ə.Süleymanov; Elmi red. Ə.Ə. Mehrəliyev.- B.: 2005.- 598 s.

Tibbi biologoya və genetika [Mətn]: labaratoriya məşğələləri: dərslik /R.Ə.Əliyev, C.Ə.Nəcəfov, S.D.Əliyev və b.; rəyçilər. X.Q.Qəmbərov, Ş.R.İbrahimov; Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Tibb Universiteti.- B.: [s.n.], 2008.- 332 s., [18] v. şək., cədv.; 25 sm.

 

Tibbi biliklərin əsasları [Mətn]: Ali məktəblər üçün proqram /Tərtib edən: H.M.Hacıyeva, Red. K.A.Qurbanova; Naxçıvan Universiteti.- B,: 1998.- 26 s.: 20 sm.

Tibbi biliklərin əsasları və uşaqların sağlamlığının mühafizəsi üzrə [Mətn]: Metodik göstəriş (Epidemiologiyanın əsasları İmmunitet, QİDS) /Tərtib edənlər. L.Y.Ağayeva, L.V.Mursalbəyova, S.Ələkbərova; Elmi red. T.Ə.Feyzullayeva; N.Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.-Bakı, 1994.- 18 s.

 

Tibbi mikrobiologiyadan təcrübə məşğələlərinə dair [Mətn]: Azərbaycan Tibb Universiteti və tibb məktəbləri üçün dərslik /H.İbrahimov, S.Zeynalova, İ.Əhmədov, A.Bayramov; Elmi red.: Ə.Səmədov; Rəyçi: R.Bayramov, İ.Ağayev.- B.: Təhsil, 1998.- 340 s.: cədvəl, 20 sm.

 

Ticarət iqtisadiyyatı [Elektron resurs]: dərslik [müəl. kol. İ.Ə.Feyzullabəyli (ümumi rəhbər), S.İ.Allahyarlı, A.Ş.Əlizadə, L.A.Rəhimova] II Hisssə.- B.: [İqtisad Un-ti] 2006.- 64 s.

 

Ticarət müəssisəsinin maliyyəsi kursunun proqramı [Elektron resurs]: Azərbaycan və rus dillərində Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, ADİU; tərt. ed. S.İ.Allahyarlı, L.A.Rəhimova ;red. K.P.Paşayev; rəyçilər T.C.Məmmədov, A.T.Məmmədov.- B.: [İqtisad Un-ti nəş-tı] 2010.- 18 s.

 

Ticarətin texnikası [Mətn]: dərslik /A.Y.Kirillov[və b.]; ixtisas red. M.M.Zeynalov.- B.: Maarif, 1978.- 347, [1] s.
 

Tixonov A.N. Riyazi fizika tənlikləri Universitetin fizika və mexanika-riyaziyyat fakültələri üçün dərslik /A.N.Tixonov, A.A.Samarski; [tərc. ed. Q.Əhmədov, K.Şirinov; elmi red. Ə.Cəfərov; red. M.Məmmədov].- B.: Azərtədrisnəşr, 1962.- 734, [2] s.

 

Tikinti müəssisələrinin maliyyələşdirilməsi və kreditləşdirilməsi: Dərs vəsaiti /V.Şirəliyev, Q.Qeybullayev, İ.Həsənov, C.Əzimov; Rəyçilər: İ.Ə.Mehdiyev, R.M.Rzayev, T.S.Hasilov. B.: Maarif, 2000. 464 s.: cədv

 

Tikinti və arxitektura nəzarəti (qaydalar) [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının Qanunvericiliyi.- B.: 2003.- 17 s.

Tişkov Arseniy Vasileviç. Dzerjinski [Mətn] /A.V.Tişkov; tərcümə ed. İ.Xəlilov; red. Ş.Quliyeva.- B.: Gənclik, 1989.- 414, [1] s.

 

Tkaliç Aleksey İvanoviç. Konsaltinq xidməti [Mətn]: [ali məktəblər üçün metodik dərs vəsaiti] /A.İ.Tkaliç; tərc. ed. H.Nərimanoğlu, V.Kazımzadə.- B.: "AZE Konsaltinq Qrup", 2011.- 215, [3] s.

Tofiq İsmayılov: kino və həyat /məsl. N.Cəfərov (ön söz.); red. D.Osmanlı.- Bakı: AzAtaM, 2014.- 410, [2] s., portr.; 21 sm.


Tofiqli Vüqar. Bələdiyyələr: reallıqlar, problemlər, perspektivlər: Ötən beş ilin xronikası/V.Tofiqli; Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyası.- B.: Mütərcim, 2004.- 160 s.
 

Toğan Əhməd Zəki Validinin anadan olmasının 120 illiyinə həsr olunmuş Beynəlxalq elmi konfrans. Əhməd Zəki Validi Toğanın anadan olmasının 120 illiyinə həsr olunmuş Beynəlxalq elmi konfransın materialları [Mətn]: Bakı, 28-30 aprel 2010-cu il /Azərb. Respub. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, M. F. Axundov ad. Azərbaycan Milli Kitabxanası; TÜRKSOY Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı; AMEA, akad. Z. M. Bünyadov ad. Şərqşünaslıq İn-tu; red. və burax. məs. T. Kərimov; tərt. Ə. Cəfərova.-B.: M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxana, 2010. - 93 s.

 

Toksikologiyanın əsasları [Mətn]: Dərs vəsaiti /Tərt.: F.F.Muğanlinski, A.İ.Nağıyev, T.İ.Nağıyeva; Red.: İ. N. Hacıyev; Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası.- B.: ADNA, 2000.- 76 s.

 

Tolstoy Lev Nikolayeviç. Dirilmə [Mətn] /L.N.Tolstoy; rus dilindən tərc. ed. M.Rzaquluzadə, C.Məcnunbəyov; [ön söz. M.Qocayev]Bakı: Şərq-Qərb, 2007.- 478, [2] s.; 22 sm.

Tolstoy Lev Nikolayeviç. Hərb və sülh [Mətn]: [4 cilddə] /L.N.Tolstoy; tərc.ed. B.Musayev I cild.-Bakı: Şərq-Qərb, 2006.- 376 s.

Tolstoy Lev Nikolayeviç.
Hərb və sülh [Mətn]: [4 cilddə] /L.N.Tolstoy; tərc.ed. B.Musayev II cild.- B.: Şərq-Qərb, 2006.- 392 s.

Tolstoy Lev Nikolayeviç. Hərb və sülh [Mətn]: [4 cilddə]/L.N.Tolstoy; tərc.ed. B.Musayev III cild.-Bakı: Şərq-Qərb, 2006.- 416 s.

Tolstoy Lev Nikolayeviç. Hərb və sülh [Mətn]: [4 cilddə] /L.N.Tolstoy; tərc.ed. B.Musayev IV cild.- B.: Şərq-Qərb, 2006.- 344 s.

Tolstoy Lev Nikoloyeviç. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Lev Nikolayeviç Tolstoy; red. hey. Əsgər Quliyev (baş red.) və b.; tərt., ön sözün müəllifi və red. Aqil Hacıyev; tərc.ed. Qılman İlkin, Ənvər Məmmədxanlı, Mustafa Əfəndiyev, Rafiq Ağayev.- B.: Çaşıoğlu, 2004.- 336 s.

 

Topbaş Osman Nuri. Mövlana dərgahından əsintilər [Mətn] /Osman Nuri Topbaş; Azərb. türkcəsinə uyğunlaşdıran. M.Aslan; Elmi red. E.Salmanov; Nəşrə haz. S.Z.Meriç.- B.: İpək Yolu, 2008.432 s. ill

 

Topçubaşov Əlimәrdanbәy. Paris məktubları.-Bakı: Azərnəşr , 1998-120 s.

Topçubaşov Mustafa Ağabəy oğlu. Xüsusi cərrahlıq [Mətn]: [5 hissədə] Baş və üzün cərrahi xəstələnmələri: Tibb İnstitutu üçün dərslik /M.A.Topçubaşov; red. Ə. Əliyev I hissə.- B.: Maarif, 1974.- 273, [2] s.

 
Topçubaşov Mustafa Ağabəy oğlu.
Xüsusi cərrahlıq [Mətn]: [5 hissədə]Ağız boşluğu, çənə, əng və boyunun cərrahi xəstəlikləri: tibb institutu üçün dərslik II hissə /M.A.Topçubaşov.- B.: Maarif, 1978.- 269, [3] s., şək.; 22 sm.

Topçubaşov, Mustafa Ağabəy oğlu.
Xüsusi cərrahlıq [Mətn] Tibb İnstitutu üçün dərslik /M.A.Topçubaşov III Hissə.- B.: Maarif, 1979.- 518 s.


Topçubaşov Mustafa Ağabəy oğlu.
Xüsusi cərrahlıq [Mətn]: tibb institutu və məktəbləri üçün dərs vəsaiti /M.A.Topçubaşov; [elmi red. Ə.Əliyev] IV hissə.- B.: Azərtədrisnəşr, 1961.- 575, [1] s.


Topçubaşov Mustafa Ağabəy oğlu.
Xüsusi cərrahlıq [Mətn] [5 hissədə]Sidik-cinsiyyət sistemi orqanlarının cərrahi xəstələnmələri: Tibb İnstitutu üçün dərslik V hissə /M.A.Topçubaşov.- B.: Azərtədrisnəşr, 1962.- 308 s.

Topçubaşov Mustafa Ağabəy oğlu. Xüsusi cərrahlıq [5 hissədə]: tibb institutu tələbələri üçün dərslik /M.A.Topçubaşov IV hissə.- Bakı: Maarif, 1982.- 524 s. , şək. ; 22 sm.

Topçubaşov Mustafa Ağabəy oğlu. Xüsusi cərrahlıq [Mətn]: beş cilddə.- Baş və üzün cərrahi xəstəlikləri: Tibb Universiteti tələbələri üçün dərslik /M.A.Topçubaşov 1-ci Cild.- B.: [NEO Nəşriyyat evi], 2010.- 348 s., şək., portr.; 22 sm.


Topçubaşov Mustafa Ağabəy oğlu. Xüsusi cərrahlıq [Mətn]: beş cilddə. Ağız boşluğu, çənə, əng və boynun cərrahi xəstəlikləri: Tibb Universiteti tələbələri üçün dərslik /M.A.Topçubaşov 2-ci Cild.- B.: [NEO Nəşriyyat Evi], 2010.- 347 s., şək., portr.; 22 sm.

Topçubaşov Mustafa Ağabəy oğlu.
Xüsusi cərrahlıq [Mətn]: beş cilddə. Qalxanabənzər vəzi, yemək borusu, süd vəzisi, döş qəfəsi, orqanları və diafraqmanın cərrahi xəstəlikləri: Tibb Universiteti tələbələri üçün dərslik /M.A.Topçubaşov 3-cü cild.- B.: [NEO Nəşriyyat Evi], 2010.- 671, [1] s.

Topçubaşov Mustafa Ağabəy oğlu.
Xüsusi cərrahlıq [Mətn]: beş cilddə. Qarnın ön divarının və qarın boşluğu orqanlarının cərrahi xəstəlikləri: Tibb Universiteti tələbələri üçün dərslik /M.A.Topçubaşov 4-cü Cild.- B.: [NEO Nəşriyyat Evi], 2010.- 664 s.

Topçubaşov Mustafa Ağabəy oğlu. Xüsusi cərrahlıq [Mətn]: beş cilddə Sidik-cinsiyyət sistemi orqanlarının cərrahi xəstəlikləri: Tibb Universiteti tələbələri üçün dərslik /M.A.Topçubaşov 5-ci Cild.- Bakı: [NEO Nəşriyyat Evi], 2010.- 397 s. , şək., portr. ; 22 sm.

Topoqrafiyadan çöl təcrübələrinin aparılmasına dair metodiki göstəriş [Mətn] /Azərbaycan SSR Xalq Təhsili Nazirliyi, V.İ.Lenin adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutu; tərt.ed. Ə.H. Hüseynov, Y.Q.Əliyev; elmi red. A.M.Hüseynov.- B.: V.İ.Lenin adına APİ, 1989.- 18, [1] s.

 

Torpaq coğrafiyası fənnindən çöl təcrübələrinin aparılmasına dair metodiki göstəriş [Mətn] Azərb. SSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, V.İ.Lenin ad. Azərb. Döv. Pedaqoji İn-tu; tərt. ed. Ş.G.Həsənov; elmi red. H.Ə.Əliyev.- B.: [V.İ.Lenin ad. APİ] 1985.- 38, [2] s. şək., cədv. 20 sm.

 

Torpaq islahatının həyata keçirilməsini təmin edən normativ-hüquqi aktlar toplusu [Mətn] /Azərbaycan Respublikası Dövlət Torpaq Komitəsi.- B.: Azərbaycan, 1997.- 104 s. cədv

 

Torpaq sahələrindən istifadə qaydaları [Mətn]: özəlləşdirilmiş dövlət müəssisələrinin /Red. heyəti: Ə.Babayev, T.Kuzmina, K.Şükürov.- B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1997.- 8 s.; 21 sm.

 

Torpaq vergisi haqqında [Mətn]: Təlimat Red. heyəti: F.Əbdüləzimli, T.Kuzmina, K.Şükürov.- B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1996.- 24 s.

Torpaq və su ehtiyatlarının mühafizəsi [Mətn] /Red. hey. S.A.Səfərli, Ə.Ə.İbrahimov, B.Q.Şəkuri və b.; Ön söz. S.A.Səfərli; Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Aqrar Elm Mərkəzi, Elmi-Tədqiqat Eroziya və Suvarma İnstitutunun Elmi Əsərləri.- B.: 2007.- 444 s.

Torpaqdan istifadə və əhalinin topraq hüququ [Mətn] /tərcümə. Ə. Ağakişiyev; Azərbaycan müxalif torpaq komissarlığı.- B.: Yeni kənd, 1925.- 41 s.

 

Torpaqqazan maşınlar fənni üzrə, birçalovlu ekskavatorlar bölməsinə aid kurs layihəsini yerinə yetirmək üçün metodik göstəriş [Mətn]: inşaat və yol maşınları və avadanlığı (0511) ixtisası üzrə əyani, axşam və qiyabi şöbələrdə təhsil alan tələbələr üçün /Azərb. SSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, Azərb. İnşaat-Mühəndisləri İn-tu; tərt. ed. A.R.Şərifov, A.Ş.Cəfərov.- B.: [Azərbaycan SSR EA], 1985.- 96 s., şək., cədv.; 20 sm.

 

Torpaqşünaslıq və aqrokimya terminləri lüğəti [Mətn] /Red.: Q.Məmmədov, M.Babayev, Z.Mövsümov.- B.: Elm, 2004.- 148 s.

 Törəməyə görə həll olunmamış diferensial tənliklər [Mətn]: texniki institutların azərbaycan dilində təhsil alan tələbələri üçün metodik göstəriş /AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, Azərbaycan İnşat-Mühəndisləri İn-tu; rəyçi. A.K.Mextiyev, K.M.Musayev.- Bakı: [s.n.], 1987.- 24 s. , şək. ; 20 sm.

 

 Tövfiqi Hüseyn. Böyük dinlərlə tanışlıq [Elektron resurs] H.Tövfiqi; red., ön sözün müəl. H.İsaxanlı.- B.:[Xəzər Un-ti] 2013.- 362 s.

  

   Transfuziologiya üzrə rəhbərlik [Mətn] : +CD ROM. Bakı: Papirus NP, 2019. 455, [1] s.: 24 sm.
 

 Tribotexnika [Mətn]: Ali texniki məktəblər üçün dərslik /Ə.X.Canəhmədov, R.Ə.Qurbanov, Ə.H.Sadıxov, Ə.M.Əliyev; Rəyçilər: S.M.Mustafayev, A.P.Həsənov.- B.: Elm, 1998.- 202 s.: cədv., 20 sm.

 

 Triqonometriyadan məsələ və misallar: Hazırlıq şöbəsinin dinləyiciləri və abituriyentlərə kömək: Metodik vəsait Tərtib edənlər: S.X.Əfəndiyeva, Ş.İ.Veysova, F.B.Mikayılova; Red.: Y.Ş.Səlimov; Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutu; Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası.Bakı ADNA 2001.100 səh.

Trofimova Vera Mixaylovna. Quyuların yeraltı təmiri briqadaları üçün əməli rəhbərlik /V.M.Trofimova, M.L.Lanqleben, Y.M.Abdullayev; [tərc. ed. A.A.Hüseynov; red. C.Məmmədzadə].- Bakı: Azərnəşr, 1964.- 85, [3] s.


Trublaini Nikolay Petroviç. Qartal yuvaları [Mətn] /N.P.Trublaini; S.Tahirova.- B.: Gənclik, 1973.- 103, [1] s.

 

Trubnikov Viktor Filippoviç. Ortopediya və travmatologiya [Mətn]: tibb institutları tələbələri üçün dərslik /V.F.Trubnikov; tərc. ed. N.N.Bünyadov, X.F.Xalıqzadə; red. S.Səmimi.- B.: Maarif, 1979.- 395, [1] s.

Tsalik Svetlana. Xəzərin neft gəlirləri: Qazanan kim olacaq [Mətn] /S.Tsalik; red. R.Ebel; tərc. F.Musayev; Azərb. dilində red.: S.Bağırov, Ə.Tahirzadə; CASPIAN REVENUE WATCH B.: Açıq Cəmiyyət İnstitutu, 2003.- 259 s.

Tsuberbiller Olqa Nikolaevna. Analitik həndəsədən məsələ və misallar ali texniki məktəblər üçün dərs vəsaiti /O. N.Tsuberbiller; [tərc. ed. Q.Sultanov, B.Əhmədov, F.Xəlilov, Ə.Hüseynova; red. T.Abdullayev].- B.: Azərtədrisnəşr, 1964.- 370, [2] s.
 

Tsuzmer Anna Moyisevna. Biologiya. İnsan və onun sağlamlığı [Mətn]: Ümumtəhsil məktəblərinin 9-cu sinfi üçün dərslik /A.M.Tsuzmer, O.L.Petrişina; Tərcümə edəni: A.C.Tahirova.- B.: Maarif, 1998.- 240 s.


Tsuzmer Anna Moyisevna.
Biologiya. İnsan və onun sağlamlığı [Mətn]: Orta məktəbin 9-cu sinfi üçün dərslik /A.M.Tsuzmer, O.L.Petrişina; Tərcümə edəni: A.C.Tahirova.- B.: Maarif, 1996.- 234 s.

Tsuzmer Anna Moyiseevna. İnsan anatomiya, fiziologiya, gigiyena [Mətn]: orta məktəbin 8-ci sinfi üçün dərslik /A.M.Tsuzmer, O.L.Petrişina; tərc ed. A.C.Tahirova.- B.: Maarif, 1989.- 240 s.

 

Tszemin Tszyan. Çin kommunist partiyasının 80 illiyi ilə əlaqədar təntənəli yığıncaqda nitq [Mətn]: ( 1 iyul 2001-ci il.) T.Tszemin; tərc. ed. və buraxılışa məsul R.Əhmədov.- B.: Gənclik, 2001.- 63, [1] s.

Tufanın tərkində [Mətn]: Amerika və Kanada xalqlarının nagılları /red. T.Cəmilova; tərc. ed. F.Əhmədov, A.Talıbov.- B.: Gənclik, 1989.- 308, [3] s.

 

Tumas İlham. Simurq ömrü [Mətn]: Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Səfyar Behbudov İ.Tumas, R.Sahil; red. A.Rəhimli; məsl. N.Behbudova; ön söz. N.Abdullayev.- B.: Elm, 2014.- 127, [1] s.

 

Tuncay Bəxtiyar. Qafqaz albanlarının dili və ədəbiyyatı [Mətn] /B.Tuncay; məsləhətçi. Y.Oğuz; red. E.Cəfərli, M.Mirsucayev; ön söz. F.Ağamalı.- B.: Qanun, 2010.- 367, [1] s.

Həsən Turabov [İzomaterial] /Azərbaycan Teatr Cəmiyyəti.- B.: Elm, 1974.- [1] qat. v., portr., fotoşək.; 19 sm.

 

Tuncay Bəxtiyar. Sakların tarixi, dili və ədəbiyyatı [Mətn] /B.Tuncay; red. F.Abbasquliyeva; dizayner. A.Abdulzadə.- B.: Apostrof, 2009.- 279, [1] s.

 

Tuncay Bəxtiyar. Yunus Oğuza məktublar və ya qədim türk tarixinə yeni bir baxış. /B.Tuncay; Red.: F.Abbasquliyeva; Ön sözün müəllifi: Yunus Oğuz.- Bakı: "Əbilov, Zennalov və oğulları", 2005.- 236 səh. , ill., xəritə ; 20 sm.


Tunalı İsmail. Fəlsəfə [Mətn] /İsmail Tunalı; Çevirən: E.Zamanova.- Bakı: Araz, 2004.- 165 s. + , 3 v. xəritə, portr. ; 23 sm.

 

Turan. Kəpənəyin gündəliyi [Mətn] /T. Mütəllimov ; red. S. Babazadə ; dizayner R. Əsədov. Bakı: [İdiot], 2017.- 170, [2] s.: ill., 20 sm. + [1] əlfəçin

 

Turan Azər. Əli bəy Hüseynzadə [Mətn] /Azər Turan; lay. rəh. T.Süleyman; elmi red. N.Cəfərov; məsləhətçi. C.Hüseynzadə.- Moskva: Salam press, 2008.- 280 s.

 

Turan Azər. Əzəl-axır dünya türkün dünyası [Mətn]: [Xalq şairi Zəlimxan Yaqub haqqında] /A.Turan; ön söz müəl. H.Həsənov; red. İ.Əbilov; rəssam. Ö.Qoçulu; dizayner. İ.Kərəmətov.- Bakı: Vətən, 2007.- 209, [3] s. , portr., fotoşək. ; 21 sm.

 

Turgenev İvan Sergeyeviç. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 3 cilddə /İ.S.Turgenev; tərt.ed. Ə.Əfəndiyev; red.heyəti. Ə.Məmmədxanlı, A.Hacıyev, B.Tahirbəyov I cild.- B.: Azərnəşr, 1989.- 436, [2]s.

 

Turgenev İvan Sergeyeviç. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: iki cilddə /İ. S. Turgenev II cild.- B.: Şərq-Qərb, 2006.-360 s.

 

Turp [Mətn]: rus nağılı rəssamı M.Lebedeva; "TUTU" Uşaq Mədəniyyət Mərkəzi.- B.: "TUTU" Uşaq Mədəniyyət Mərkəzi, 2002.- 16 s.

 

Tusi Xacə Nəsirəddin. Əxlaqi-Nasiri [Mətn] /Xacə Nəsirəddin Tusi; Farscadan tərcümə edəni, ön sözün və şərhlərin müəllifi: R.Sultanov; Red.: M.Nağısoylu.-B.: Lider, 2005.- 280 s.

 

Türk dillərinin leksik-morfoloji quruluşu [Mətn]: elmi əsərlərin tematik məcmuəsi /AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi; red. hey. F.R.Zeynalov, A.A.Axundov, A.H.Vəliyev [və b.] Bakı: S.M.Kirov adına ADU, 1981.- 128, [4] s. ; 20 sm.

 

Türk dillərinin müqayisəli qrammatikası kursunun proqramı [Mətn] /tərt. ed. F.R.Zeynalov; red. S.Q.Əlizadə; Azərb. SSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti.- B.: ADU, 1973.- 10, [1] s.; 22 sm.


Türk dillərinin tarixi-müqayisəli leksikologiyası məsələləri [Mətn] /Elmi red.: ..Mirzəliyeva; İ.Nəsimi adina Dilçilik İnstitutu I cild.- B.: Kitab aləmi, 2004.- 331 s.

Türk dillərinin tarixi-müqayisəli leksikologiyası məsələləri [Mətn]Karluq qrupu türk dillərinin leksikası[Tekst] /elmi red. M.Mirzəliyeva; rəy. K.Vəliyeva, E.İnanc; AMEA, İ.Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu, Türk dilləri şöbəsi II cild.- Bakı: Nurlan, 2008.- 366, [2] s. ; 21 sm.

 

Türk dövlət və cəmiyyətlərinin XI dostluq, qardaşlıq və əməkdaşlıq qurultayı Bakı-17-19 noyabr -2007 [Mətn] /buraxılışa məs. N.İbrahimov; tərt. N.Qurbanov, E.Miraləm Türk dövlət və cəmiyyətlərinin dostluq, qardaşlıq və əməkdaşlıq qurultayı (XI; 2007 Bakı).- B.: Yurd, 2008.- 387, [1] s.: fotoşək., portr., 29 sm. 

 

Türk dünyasının Bəxtiyarı [Mətn]: Bəxtiyar Vahabzadənın həyatı, yaradıcılığı və ictimai fəaliyyəti haqqında məqalələr toplusu: 2 hissədə tərt. ed. və toplayanı. .Dəmirli I hissə.- Bakı: Təfəkkür NPM, 2002.- 364 s.

 

Türk dünyasının Bəxtiyarı [Mətn]: Bəxtiyar Vahabzadənın həyatı, yaradıcılığı və ictimai fəaliyyəti haqqında məqalələr toplusu: 2 hissədə tərt. ed. və toplayanı. . Dəmirli II hissə.- Bakı: Təfəkkür NPM, 2002.- 364 s.


Türk dunyasının birliyi.-Bakı: Elm və təhsil , 2011. 161, [7] s.

 

Türk epik ənənəsində dastan. "Ortaq türk keçmişindən ortaq türk gələcəyinə" VI Uluslararası folklor konfransının materialları: Bakı şəhəri, 25-26 noyabr 2010 [Mətn] /AMEA, Folklor İn-tu; KKTC Doğu Akdeniz Un-ti. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Folklor İnstitutu. Bakı: 2010.- 520 s.: 29 sm.

 

Türk ədəbiyyatı tarixi [Mətn]: [2 cilddə] tərt. ed. və ön söz müəl. M.Qayaxan Özgül; red. R.Hüseynov; türkcədən uyğunlaşdıran və ön söz müəl. R.Əskər; lahiyə rəhbəri Y.Dəliöməroğlu; naşir. R.Babayev II cild.- B.: MBM-Bəngü 2010.- 657, [1] s.

Türk əlyazmaları kataloqu [Mətn]Folklor abidələri və müəllifsiz əlyazmalar /AMEA Məhəmməd Füzuli adın Əlyazmalar İnstitutu; tərtib ed.və ön söz. Ş.Cəmşidov, Ə.Məmmədbağıroğlu; red. M.Adilov I cild.- B.: Elm, 2007.- 220 s.
 

Türk xalqları ədəbiyyatı: [4 cilddə]Qədim dövr [Mətn] /Tərt. ed. Prof. Dr. Nizami Cəfərov I cild.- B.: Çaşıoğlu: Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi, 2006.- 320 s.; 30 sm.


Türk xalqları ədəbiyyatı: [4 cilddə] Orta dövr [Mətn] II cild /Tərt. ed.: Prof. Dr. Nizami Cəfərov; Sponsor: cənab Cavid Qurbanov.- B.: Çaşıoğlu: Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi, 2006.- 320 s.; 30 sm.


Türk xalqları ədəbiyyatı: [4 cilddə] Yeni dövr [Mətn] III cild /Tərt. ed.: Prof. Dr. Nizami Cəfərov; Sponsor: cənab A.Qaraşov, Ə.Cavadov, H.Mirələmov və b.- B.: Çaşıoğlu: Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi, 2007.- 320 s.

 

Türk xalqları ədəbiyyatı [Mətn]: məqalələr toplusu AMEA, Nizami adına Ədəbiyyat İn-tu; red. hey. A.Məmmədov [və b.] 4.- B.: Elm və təhsil, 2012.- 143, [1] s.

 

Türk xalqları ədəbiyyatı [Mətn]: məqalələr toplusu AMEA, Nizami ad. Ədəbiyyat İn-tu ; [məqalələrin müəl. A.Məmmədov [və b.]]; red. hey. B.Nəbiyev [və b.]; red. A. Ülvi II.- B.: Elm və təhsil, 2012.- 203, [1] s.

 

Türk xalqları ədəbiyyatı [Mətn]: məqalələr toplusu AMEA, Nizami ad. Ədəbiyyat İn-tu; red. hey. İ.Həbibbəyli [və b.] VI Bakı Elm və təhsil 2013.- 127, [1] s.

Türk illəri və falnamə [Mətn] /Tərc. M. Payızov; Tərc. red. M. Adilov; Red. M. Əfəndiyeva; Rəssamı: V. Çernojukov.-B.: Azərnəşr, 1993.- 91 s.

 

Türk mahnıları [Mətn] mahnıları topladı və naşir R.Babayev, İ.Altıntaş.- B.: Araz, 2001.- 47, [1] s.

 

Türk mənşəli Azərbaycan şəxs adları sözlüyü [Mətn]: /Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi; tərtib ed. E.Həmzəyeva; elmi red. N.Cəfərov.- B.: AzAtaM, 2004.- 32 s.: 20 sm.

Türkdilli ölkələrin Parlament Assambleyası (TürkPA)Türkdilli ölkələrin konstitusiyaları [Azərbaycan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Özbəkistan, Türkiyə, Türkmənistan] /Türkdilli ölkələrin Parlament Assambleyası (TürkPA), Beynəlxalq Katiblik; tərc. ed. H.Babayev.- Ankara: [TürkPA, Beynəlxalq katiblik], 2012.- 260 s.

 

Türkel Yadigar Sahibəli oğlu. İnsan, təbiət, cəmiyyət münasibətləri. Biososial və fəlsəfi aspeklər /Y.Türkel; Elmi red.: H.İmanov; Rəyçilər: Ə.Tağıyev, F.Ağayev; Red.: B.Əhmədov.- Bkı: İşıq, 1998.- 156 səh.: 20 sm.

 Türkel Yadigar Sahibəli oğlu. Nizami Gəncəvinin siyasi və dini-ideoloji baxışları [Mətn]/Y.Türkel; elmi red. Ə.Tağıyev; red. Z.Məhəmmədoğlu.- B.: [Təknur], 2010.- 199, [1] s.
 

Türkel Yadigar Sahibəli oğlu. Politologiya [Mətn]: açıqlamalarla sözlük və ya milli kimlik dərsləri /Y. Türkel, B.: Təknur, 2008. -478 s.

Türkel Yadigar Sahibəli oğlu. Politologiya [Mətn]: Açıqlamalarla sözlük /Yadigar Türkel; AMEA Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu Politologiya Şöbəsi; Rəyçilər: Ə. Yüzbaşı oğlu, K.İsmayıl; Elmi red.: Ə. Mirhəsən oğlu.- B.: Səda, 2006.- 228 s.

 

Türkel Yadigar Sahibəli oğlu. Yazışma və kargüzarlıq [Mətn]: /Y.Türkel, Z.Məhəmmədoğlu; Elmi red.: B.Başkeçidli.- B.: Çıraq, 2007.- 56 s.

Türkər Qaimməqam Rüştü. Qafqaz Türk İslam Ordusu Bakı yollarında [Mətn] /Q. R. Türkər; nəşrə haz. M. Rıhtım, F. Xəlilli; elmi red. M. Süleymanov; red. M. Təkləli; Qafqaz Universiteti; Qafqaz Araşdırmaları İnstitutu [Nurlar]: Qafqaz Araşdırmaları İnstitutu Nəşriyyatı, 2008.- 215, [1]

 

Türkiyə [Mətn] [Dərs vəsaiti] Müəllif-tərt. Q.Allahverdiyev, V.Sultanzadə; Məsləhətçi-rəyçi. N.Məmmədov; Şərq Araşdırmalar Mərkəzi İkinci kitab.- B.: Çaşıoğlu, 2005.- 592 s.

 

Türkiyə [Mətn] [Dərs vəsaiti] Müəllif-tərt. Q.Allahverdiyev, V.Sultanzadə; Məsləhətçi-rəyçi. N.Məmmədov; Şərq Araşdırmalar Mərkəzi Üçüncü kitab.- B.: Çaşıoğlu, 2005.- 760 s.

 

Türkiyə Atatürkün, Azərbaycan Heydər Əliyevin əsəridir [Mətn]: Professor Nizami Cəfərovla Dəyanət Osmanlının söhbəti Red.:Osman Musayev; Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi.- B.: AzAtaM, 2002.- 82 s.

 

Türkiyə-Ermənistan Protokallararı: Udan kim, uduzan kim? SAM-ın icmalı. Buraxılış 1 may 2010.- B.: 2010.-43 s.
 

Türkiyə Respublikası və Osman dövləti, Türkiyə Cümhuriyyətinin 75 illiyi və Mustafa Kamal Atatürkün xatirəsinə həsr edilmiş elmi konfrans Türkiyə Cümhuriyyətinin 75 illiyi və Mustafa Kamal Atatürkün xatirəsinə həsr edilmiş elmi konfransın (Bakı, 9 noyabr 1998-ci il) və Osmanlı imperiyasının 700 illiyinə həsr edilmiş elmi sesiyanın (Bakı, 7 may 1999- cu il) materialları /Red. heyəti: F.Q.Maqsudov və b.- B.: Elm, 2000.- 232 s.

Türkiyədə masonların və sionistlərin fəaliyyəti [Mətn]: XVIII əsr -XX əsrin birinci yarısı /Tərtibçi. M.Ənsərli; Red. A.Rüstəmli, G.Qurbanova.- B.: Ocaq, 2007.- 124 s.

Türkmən xalq naağılları [Mətn]: SSRİ xalqlarının nağılları /tərt. ed. və türkməncədən çev.F.Əliyev; ön sözün müəllifi. A.Nəbiyev.- B.: Azərnəşr, 1989.- 270, [1] s.

 

Türkman İsgəndər bəy. Münşi Tarix-i aləmara-yi Abbasi [Mətn]: Abbasın dünyanı bəzəyən tarixi /İ.M.Türkman; AMEA A.A.Bakıxanov ad. Tarix İn-tu; farscadan tərc., ön sözün, şərhlərin və göstəricilərin müəl. O.Əfəndiyev, N.Musalı I cild.- B.: Təhsil, 2009.- 790, [2] s.

Türkmənçay - 180 [Mətn] /Azərb. tarix qurumu; Azərb. Resp. Hərb Tarixi Muzeyi; baş red. H.N.Həsənov; red. heyəti. C.M.Mustafayev və b.; ön söz. R.Əmirov.- B.: [s.n.], 2009.- 82 s.

Türkoloji dilçiliyə dairbiblioqrafiya [Mətn] 1 /Tərtibçilər: Red.: A.M.Qurbanov; İ.Hüseynov, S.Sadıqova.- Bakı: 2001.- 52 s.

 

Türkoloji dilçiliyə dair biblioqrafiya [Mətn] /N.S.Novruzova, D.T.Əliyeva; Red.: T.İ.Hacıyev; Bakı Slavyan Universiteti; Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi.- Bakı: Təhsil, 2005.- 212 s.

 

Tütün və tütün məmulatı haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi Buraxılışa məsul: Ş.Quliyeva, C.Əzizov Azərbaycan Respublikası Qanunlar.- B.: 2001.- 17 səh.

 

Tven Mark. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /M. Tven; Tərcümə edənlər: Ş. Ağayeva, H. Qasımzadə; Ön sözün müəllifi: Z. Ağayev.- B.: Öndər, 2005.- 464 s.

 

Tven Mark. Şahzadə və dilənçi [Mətn] /Mark Tven; Tərcümə edən: İsgəndər Nəfisi, Elçin Şıxlı.- B.: Öndər, 2005.- 336 s.

 

 
National Library of Azerbaijan All Rights Reserved