U

 

U-Tszin Hərb sənəti [Mətn] : Qədim Çinin yeddi hərb qanunu /U-Tszin ; tərc. Qrupu. B:. Zəkioğlu, 2009. 618, [2] s.

 

Uca sözün işığında [Mətn] / tərt. M.Nəbioğlu.- B.: Elm və Təhsil; 2009.- 23, [1] s.

 

Uğur Brilyant. Unudulmayan anlar [Mətn]/B.Uğur; red. N.İlkin.- Bakı: Araz, 2011.- 149, [1] s.

 

Uğurlu əməkdaşlığın qurulması...Valideyn-müəllim Assosiasiyası: yaradılması zərurəti və funksional fəaliyyəti Ümüdlü Gələcək Günlər Təşkilatı, Məmmədova V., Debora K.Vels, Şərifova T., Seyidov, N.;"Ümüdlü Gələcək"Günlər Təşkilatı.- [B.:] Ümüdlü Gələcək Günlər Təşkilatı, 2003.- 103 səh.

 

Ukrayna ət sənayesində avtomatik idarəetmə sisteminin tətbiqi perspektivləri [Mətn]: iqtisadi məlumat Azərb. SSR, Döv. Plan Komitəsinin Azərb. Elmi-Tədqiqat Elmi Texniki Məlumat və Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İn-tu; [V.Yuximinko; tərc. A.C.Məmmədov] Azərbaycan SSR Dövlət Plan Komitəsinin Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki Məlumat və Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu.- B.: AzETETMİ, 1973.- 3, [1] s.

 

Ulduzov Heybət Rzalı oğlu. Azərbaycanın neft sənayesi və neft strategiyasının əsasları [Mətn]: ümumi tarixi icmal H.R Ulduzov; elmi red. Z.Kərimov (ön söz).- B.: Elm, 2013.- 137, [1] s., [1] v.

 

Ulu Öndər Heydər Əliyevin irsi və politologiyanın aktual problemləri [Mətn]: Ulu Öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 88-ci ildönümünə və İnstitutun "Heydər Əliyev Məktəbi"nin 5 illik fəaliyyətinə həsr edilmiş ümumrespublika elmi-praktik konfransının materialları AMEA, Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İn-tu, "Heydər Əliyev Məktəbi"; red. hey. İ.Məmmədzadə [və b.] Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutu Heydər Əliyev Məktəbi.- B.: [ADPU], 2012.293, [2] s.

 

Ulu Şirvanlı Mətanət. Ağ ayaqqabı [Mətn] : şeirlər /M. Ulu Şirvanlı ; red. H. Məlikzadə ; layihə. rəhb., [ön söz] X. Rza. Bakı: Mütərcim, 2015.- 215 s.: 17 sm.

 

Ulu Şirvanlı Mətanət. Merinin nağıllar dünyası [Mətn] : sinifdənxaric oxu /M. Ulu Şirvanlı; layihənin rəh. X. Rza ; red. Q. Nəcəfzadə. Bakı: Mütərcim, 2016.- 68, [4] s.: ill., portr., 25 sm.

 

Ulu Şirvanlı Mətanət. Salam, qoca. [Mətn] : Ədəbi-bədii-fəlsəfi düşüncələr. Bakı: Mütərcim, 2017.- 139 [1] s.: 17sm.

 

Ulusel Rahid. S. Heydər Əliyev və Azərbaycan-Dünya münasibətləri [Mətn]: siyasətdən mədəniyyətədək /R.Ulusel; elmi red. N.Cəfərov; red. S.Süleymanlı; naşir A.Dənzizadə; Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi.- B.: İdeal-Print, 2010.- 609, [1] s.

 

Ulusel Rahid. S. Heydər Əliyev və Azərbaycan, Atatürk və türk dünyası: Nizami Cəfərovun elmi araşdırmalarında /Rahid C. Ulusel; AMEA Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu; Elmi red.: Y.Rüstəmov.- Bakı: Elm, 2004.- 148 s.

 

Ulusel Rahid. S. (Xəlilov Rahid Süleyman oğlu) Qlobal düşüncə məkanında Azərbaycan ədəbiyyatı Anar yaradıcılığı ilə /Rahid S.Ulusel; AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu; Elmi red.: Bəkir NəbiyevB.: Elm, 2005,80 səh.

 

Ulusel Rahid. S. Qloballaşma və harmoniya fəlsəfəsi [Mətn] / Rahid S.Ulusel; Elmi red.: A.M.Şükürov; AMEA. Fəlsəfə və siyasi-hüquqi tədqiqatlar institute.- B.: Elm; 2005.- 352 s.
 

Ulusel Rahid. S. Qloballaşma və Türk Sivilizasiyası [Mətn] /Rahid S.Ulusel; Elmi redaktor: Nizami Cəfərov; Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi.- B.: Çaşıoğlu, 2005.- 152 s.

 

Umudlu İsmayıl Balı oğlu. Kitab nəşri bu gün [Mətn]: Azərbaycanda kitab nəşrinin monitorinqi /İsmayıl Umudlu; Red. Fikrət Süleymanoğlu.- Bakı: Əbilov, Zeynalov və oğulları, 2004.- 322 s. ; 20 sm.


Umudlu Vidadi Umud oğlu. Şimali Azərbaycanın çar Rusiyası tərəfindən işğalı və müstəmləkəçilik əleyhinə mübarizə (1801-1828) /V.Umudlu; , A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu; Elmi red.: Mahmud İsmayılov.-Bakı: Elm, 2004.- 180 s.

 

Umudov Məhəmməd Murtuzəli oğlu. Alıcılar: hüquqlarınız və səlahiyyətlərininz: Keyfiyyətli məhsulu necə almalı? Alınmış malları qaytarmaq olarmı? Şikayətlərinizə kim baxmalıdır? /M.M.Umudov; Red.: Ə.Bağırov.-B.: Adiloğlu, 2002.- 140 səh.: şəkilli, 20 sm.
 

Ummugülsüm. Gözümüz yaşlıdır, sinəmiz dağlı [Mətn] /Ümmugülsüm; Red. M.Səfərli; Tərtib və ön söz. A.Hüseynzadə.- Bakı: Nicat, 1992.- 320. s.


Urməvi Səfiyəddin. Kitabül-ədvar [Mətn] /S.Urməvi; ərəb dilindən tərc. ed. M.Payizov; red., ön söz və şərhlərin müəl. Z.Səfərova; red. M.Adilov; Azərb. Mədəniyyətinin Dostları Fondu; AMEA, M.Füzuli ad. Əlyazmalar İn-tu, Muğam-irs layihəsi.- Bakı: Şərq-Qərb, 2006.- 107 + [100] s.

Urməvi Səfiyəddin. Kompozisiya nisbətləri və ritm elmi haqqında Şərəfiyyə risaləsi [Mətn] /S.Urməvi; ərəb dilindən tərc. ed. M.Əzizov; red., ön söz və şərhlərin müəl. Z.Səfərova; red. M.Adilov; Azərb. Mədəniyyətinin Dostları Fondu; AMEA, M.Füzuli ad. Əlyazmalar İn-tu, Muğam-irs layihəsi.- Bakı: Şərq-Qərb, 2006.- 159 + [184] s.

 

Urud Musa. (Quliyev Musa İsa oğlu) Üzü haqqa gedirəm [Mətn]: şeirlər /M.Urud; red. V.Bəhmənli.- B.: XXI Yeni Nəşrlər Evi, 1999.- 78, [2] s. portr

Urud Musa. Zəngəzur.-Bakı: Nurlar , 2005. 504 s.
 

Usta Veysəl. Tənha ulduz [Mətn]: Şeirlər /Usta Veysəl.- Bakı: [Ağrıdağ], 1998.- 74 s.

 

Ustac Zaur. Bayatılar [Elektron resurs] /Z. Ustac ; red. və rəssam Şəhin Senayi Fərd. Bakı: [s.n.], 2016.- 43 s.

 

Ustac Zaur. Çəhrayı kitab [Elektron resurs] : seçmə şeirlər /Z. Ustac [red.] ; rəssam və tərtibatçı Gülü. Bakı: ["Ustac.az" nəşrləri], 2017.- 88 s.: şək.,

 

Ustac Zaur. Gülünün şeirləri [Elektron resurs] : sinifdənxaric oxu 1-ci sinif /Z. Ustac [red.] Bakı: [s.n.], 2016.- 30 s.:

 

Ustac Zaur. Qəlbimin açıqcası [Elektron resurs] /Z. Ustac. Bakı: [s.n.], 2016.- 157 s.: şək.,

 

Ustac Zaur. Oriyentir ulduzu [Elektron resurs] : sinifdənxaric oxu vəsaiti /Z. Ustac [red.] Bakı: [s.n.], 2016.- 34 s.

 

Ustac, Zaur. Otuz ildir,əldə qələm.1988-2018 [Mətn]: [şeirlər] /Z.Ustac[red.] ;[rəssam və tərtibatçı Gülü ;naşir Xaqani ;üz qabığının müəl. Tuncay].Bakı: [n. y.], 2018.73, [1] s.: faksimile, 20 sm.
 

Ustac Zaur. Ustadnamə [Elektron resurs] : kitab haqqında kitab : [şeirlər toplusu] /Z. Ustac [red.] Bakı: [s.n.], 2016.- 105, [1] s.: portr.,

 

Ustac Zaur. Usubcan əfsanəsi [Elektron resurs] : məqalələr /Z. Ustac [red.] ; tərtibat Gülü. H. 1. Bakı: ["Ustac.az" nəşrləri], 2017.- 70 s


Uşaq bağçası [Mətn]: Müdirlər üçün kitab /tərt. ed. V.M.İzqarşeva, T.P.Safonova, Y. A. Lebedeva və b.; tərc. ed. Z. C. Hacıyeva; ixtisa red. Y. Ş. Kərimov; red. L. P. Tarasova Bakı : Maarif , 1988. 241, [3] s.

 

 Uşaq baxçasında idman bayramları və əyləncələrin təşkili [Mətn]: metodik tövsiyə /AzSSR Maarif Nazirliyi, Respublika Məktəbəqədər Metodkabineti; tərt. ed. A.Məmmədova; red. S.Məmmədov.-Bakı: [s.n.], 1986.- 39 s.

 

 Uşaq inkişafı metodikası [metodik vəsait] /Açıq Cəmiyyət İn-tu-Yardım Fondu; giriş sözü Ü.Mikayılova; müəl. Ü.Axundova [və b.]; red. X.Həsənova; layihənin direktoru L.İmanova.- [Bakı]: [Qanun], 2011.- 572, [4] s.


 Uşaq bağçasında nitq inkişafı üzrə aparılan işin forma və yolları [Mətn]: metodik tövsiyə /Azərbaycan Xalq Təhsili Nazirliyi, Azərbaycan Baş Pedaqoji Kadrların İxtisanının Artırılması və Yenidən Hazırlanması İnstitutu; red. Y. Aslanov.- Bakı : [s.n.] , 1990. 38, [1] s.

 

 Uşaq bağçasında şeir və hekayələr [Mətn] Azərbaycan SSR Maarif Nazirliyi, Məktəbə qədər tərbiyə metod kabineti; red. F.Tarıverdiyev.- B.: [s.n.] 1972.- 35, [1] s.

 

Uşaq bağçasında tərbiyə-təlim proqramı əsasında hazırlanmış evdə uşaq bağçaları üçün metodik vəsait [Mətn] /AzSSR Xalq Təhsili Nazirliyi, Məktəbəqədər Tərbiyə Şöbəsi, Resp. Tədris Metodika Mərkəzinin Məktəbəqədər tərbiyə Metodkabineti; tərt. ed. T.Y.Axundova, S.M.Abasova, Z.A.Qədirova; red. Ə.H.Əhmədov.- Bakı: [s.n.], 1989.- 15 s.

 

"Uşaq baxçasında tərbiyə və təlim proqramı"nın tətbiqinə dair tövsiyələr [Mətn] /AzSSR Maarif Nazirliyi, Respublika Məktəbəqədər Tərbiyə Metodkabineti; tərt. ed. X.Məmmədova, A.Məmmədova; red. Ə.İmanov.-Bakı: [s.n.], 1986.- 54 s.

 

"Uşaq bagçasında tərbiyə və təlim proqramı" na dair münəxabat məktəbə hazırlıq qrupu /AzSSR Xalq Təhsili Nazirliyi, Respublika Məktəbəqədər Metodkabneti; rəyçilər. R. Əsgərova, L. Qədirova, X. Səlimxanova; red. Ə. İmanov.- Bakı: [s.n.], 1989.- 187, [1] s.

 

Uşaq bağçasının orta qurupunda sadə riyazi təsəvvürlərin inkişafı üzrə məşğələlər [Mətn]: [metodik tövsiyə] /AzSSR Xalq Təhsili Nazirliyi. Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Pedaqoji Elmlər İnstitutu; hazırlayanı. Z. A. Osmanov; red. N.R.Abbasov.- B.: 1989.- 41,[1]s.: 20 sm.
 

Uşaq ensiklopediyası: Nədir. Kimdir [Mətn]: [3 cilddə] /baş red. C.B.Quliyev; baş red. hey. M.H.Abdullayev və b. II cild.- Bakı: ASE, 1987.- 335 s.

 

Uşaq ensiklopediyası: 3 cilddə: III cild, B,: Azərbaycan ensiklopediyası NPB, 1999. 352 səh. ill., şəkilli, xəritələr

 

Uşaq folkloru [Mətn] /nəşrə haz. R.İsmayılov.- Bakı:Altun Kitab, 2007.- 96 s.


Uşaq xəstəlikləri [Mətn]: Tibb Universitetinin pediatriya fakültəsinin IV-VI kurs tələbələri üçün dərslik /A.A.Əyyubova [və b.]; red. A.A.Əyyubova.- Bakı: Şərq-Qərb, 2008.- 429, [3] s.
 

Uşaq haqları və onların tədrisi [Mətn]: Təlimvəsaiti /"ÜmidliGələcək" GənclərTəşkilatı; YUNİCEF-in Azərbaycandakı Nümayəndəliyi.- Bakı: 2002.- 119 s.

 

Uşaq hüquqları [Mətn] /Tərc.: T.Vəliyev; "İnam" Plüralizm Mərkəzi. B.: Azərbaycan, 1999. 44 s
 

Uşaq hüquqları konvensiya [Mətn]: Konvensiyanın qeyri-rəsmi şərhlər və məlumat materialı ilə birlikdə tam mətni /BMT-nin insan hüquqları mərkəzi.- Bakı: 1999.-18 s.+ əlavə 4 v.

 

 Uşaq inkişafı metodikası [metodik vəsait] /Açıq Cəmiyyət İn-tu-Yardım Fondu; giriş sözü Ü.Mikayılova; müəl. Ü.Axundova [və b.]; red. X.Həsənova; layihənin direktoru L.İmanova.- [Bakı]: [Qanun], 2011.- 572, [4] s.

 

Uşaq kitabxanasında kataloq və kartotekaların tərtibi [Mətn]: metodiki göstərici /Azərb SSR Mədəniyyət Nazirliyi, M.F.Axundov ad. Azərb. Respublika Döv. Kitabxanası; F.Köçərli ad. Respublika Uşaq Kitabxanası; tərt. ed. S.Nəcəfova; red. M.Abidov.- Bakı: [s. n.], 1976.- 20 s.

 

Uşaq mahnıları Mahnıları topladılar: A. Fəttahova, N.Bağıriva; Red.: İ. Nəbiyev; Naşir: R. Babayev; Rəssam: A.Fəttahova.- B.: Araz, 2002.- 279 səh.

 

Uşaq psixologiyası [Mətn] : 050120. Məktəbəqədər təlim və tərbiyə : 050121.Təhsildə sosial-psixoloji xidmət : pedaqoji universitet və institutlarda bakalvr hazırlığı üçün proqram /Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, ADPU ; tərt. ed. E. M. Quliyev ; red. R. İ. Əliyev. Bakı: [ADPU], 2014.- 42, [1] s.: 21sm.

 

Uşaq və qadın əməyindən istifadə edilməsinin öyrənilməsinə dair seçmə statistik müayinənin yekunları haqqında [Mətn] /Azərb. Resp. Dövlət Statistika Komitəsi; [Dövlət Statistika Komitəsinin sədri. A.Vəliyev]B.: [s.n.], 2007.- 209, [3] s. cədv
 

Uşaqlar üçün ensiklopediya. Geologiya [Mətn] /Azərb. nəşri üzərində işləyənlər. A. Əlizadə və b. [tərc. AMEA-nın Geologiya və Coğrafiya İnsitutları; ADNA; BDU]Bakı: Şərq-Qərb, 2008. - 711, [1] s.

 

Uşaqlar üçün ensiklopediya. İnformatika [Mətn] /Azərb. nəşri üzərində işləyənlər. Ə. Abbasov, R. Əliquliyev, Ə. Əliyev. - Bakı: Şərq-Qərb, 2008. - 615, [1] s.

 

Uşaqlar üçün ensiklopediya. Kimya [Mətn] /Azərb. nəşri üzərində işləyənlər E. Məmmədov, N. Abışov, R. Süleymanov, E.Allahyarov. - Bakı: Şərq-Qərb, 2008. - 638, [2] s.

 

Uşaqlara V.İ. Lenin haqqqında [Mətn]: şeir və hekayələr /red. M.Namaz.- B.: Gənclik, 1989.- 38, [1] s.

 

Uşaqlarda hafizənin inkişafının səmərəli yolları [Mətn]: metodik vəsait /Tərtib edən. Q.Q.Əzizov; Elmi red. İ.Ə.Məmmədov; Bakı Sənaye-Pedaqoji Texnikumu.- B.: Mütərcim, 2007.- 40 s.

 

Uşaqlarda sidikli-sidik axarı reflyuksu. Etiopatogenez, klinika, diaqnostika və müalicəsi [Mətn]: Metodik tövsiyyələr /Respublika Uşaq Uroloji Xəstəxanası; Tərt. ed. T.R.Əkbərov, K.İ.Abdullayev.- B,: Çaşıoğlu, 1998.- 29 s.: cədvəl, ill., sxem, 20 sm.

 

Uzun ömür və bədən tərbiyəsi [Mətn]: metodiki məktub /AzSSR Səhiyyə Nazirliyi, Respublika Sanitariya Maarifi Evi; AzSSR Qırmızı Aypara Cəmiyyətinin Mərkəzi Komitəsi; tərt. ed. A.M.Əliyeva.- B.: [Respublika Sanitariya Maarifi Evi], 1984.- 15, [1] s.: 21 sm.

 
National Library of Azerbaijan All Rights Reserved