az | en | ru
Xəbərlər
Şöbələr
Tarix
Struktur
Kitabxanaya yazılma
İstifadə qaydaları
Oxu zalları
Elektron kataloq
Elektron kitabxana
Yeni kitablar
Kitabxanamızın nəşrləri
İş vaxtı
Metodik xidmət
Əlaqə


  

 X

 

 Xaçınçaylı Qələndər. Qarabağa gedən yollar [Mətn]: [Şerlər] Q. Xaçınçaylı, Red., tərtibçi və ön sözün müəllifi. İ.Göyçaylı, Q.Bayramov.- B.: Sabah, 2000.- 184 s.

 

 Xaqani Şirvani. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /X. Şirvani; tərt. ed. M. Sultanov; ön sözün müəl. və elmi red. X. Yusifli.- B.: Lider, 2004.- 672 s.

 

Xalxali Məhəmmədbağır. Sələbiyyə. Tülkünamə [Mətn]: şeirlər /M.Xalxali.- Təbriz: [s.n.], [1991].- 82 s.

 

 Xalıqov Fikrət Ramazan oğlu. Folklor onomastikası [Mətn]: monoqrafiya F.Sadıqov; elmi red. A. Axundov, Q.Məşədiyev; rəyçilər. B.Əhmədov, M.Qasımlı, İ.Məmmədov; AzEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu I hissə B.: Elm 1998.- 138 s.

 

 Xalıqova Rəna. Azərbaycan antroponimiyasının inkişaf yolları [Mətn]: sosioloji dlçilik aspektində /R.Xalıqova; elmi red. Q.Məşədiyev; AMEA, Nəsmi adına Dilçilik İnstutu.- B.: Elm və Təhsil, 2009.- 150, [2] s.: portr., 20 sm.

 

Xalisbəyli Tağı. Nizami Gəncəvi və Azərbaycan qaynaqları [Mətn] /T.Xalisbəyli.- Bakı: Azərnəşr, 1991.- 296 s.

 

Xalistürk Babək. Həyat labirintlərində [Mətn] : hekayə və povestlər /B. Xalistürk ; red. M. Şəmkirli. Bakı: [Ecoprint], 2017.- 262, [2] s.: portr., ill., 21 sm.

 

Xalistürk Babək. Tanrıdan kəm sevinc payım [Mətn] /B. Xalistürk ; red. N. Tapdıqoğlu. Bakı: [Ecoprint], 2017.- 159, [1] s.: portr., 21 sm.

 

Xalq istehlakı mallarının estetikası kurs üzrə metodik göstəriş [Mətn]: 1732 -li "qeyri-ərzaq malları əmtəşünaslığı ixtisası üzrə" /AzSSR Ali və orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, D.Bünyadzadə ad. Azərb. Xalq Təsərrüfatı İn-tu; tərt. ed. N.N.Həsənov; red. F.N.Ələskərov.- Bakı: [s.n.], 1986.- 24 s. ; 20 sm.

 

Xalq təbabəti xəzinəsindən [Mətn] Tərcüməçi və tərtibçi. N.Göyüşov; Red. S.Əliyev.- B.: Azərbaycan Ensiklopediyası, 1992.- 224 s.

 

Xalq təbabəti xəzinəsindən [Mətn] /Tərcüməçi və tərtibçi. N.Göyüşov; Red. S.Əliyev.- Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası, 1994.- 224 s.

 Xalq təbabətinin izi ilə [Mətn] /tərt. ed. H.Mehdiyeva; rəy verəni. D.Hüseynov; farsca mənbələrdən tərc. ed. N.Göyüşov.- B.: Azərnəşr, 1987.- 104, [2] s.

 

 Xalq yaddaşının izləri: [Miflər, əfsanələr, nağıllar... Folklor toplusu] /Toplayan və nəşrə hazırlayan: M. İsmayıl; Red.: R. Babayev. AMEA-sı Naxçıvan bölməsi. İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutu.- B.: Elm, 2005.- 144 s.

 

 Xalqa bağışlanan ömür [Mətn]: Bu kitab Azərbaycan Respublikasının Prezidenti möhtərəm Heydər Əlirza oğlu Əliyevin ömrünün 78-ci il dönümünə həsr olunur. Tərtibçilər.Ş.Mirzəyev, S.İsmayılov; Red. Ş.Şəmsizadə. I kitab.- B.: Nurlan, 2001.- 218 s.

 

 Xalqa bağışlanan ömür [Mətn]: Bu kitab müstəqil Azərbaycan Respublikasının qurucusu, bütün azərbaycanlıların ümuminli lideri Heydər Əlirza oğlu Əliyevin Azərbaycanda hakimiyyətə gəlişinin 35 illiyinə həsr olunur /Tərtibçi. Ə.Əliyev; Elmi red. M.Urud V kitab.- B.: Şəms, 2004.- 428 s.

 

 Xlqa həsr olunan illər [Mətn] Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi; məcmuənin hazırlanması üçün məsul şəxs. .Qardaşxanova.- Bkı: Səda, 2003.- 512 s.

 

 Xalqa həsr olunan illər [Mətn] Azərb. Resp. Dövlət Statistika Komitəsi.- B.: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi, 2013.- 525, [1] s.

 

 Xalqın böyük xilaskarı: Heydər Əliyevin 32 illik rəhbərlik dövrünə və Azərbaycanın müstəqilliyinin 10 illiyinə həsr olunmuş elmi-nəzəri konfransın materialları [Mətn]: tarixi həqiqətlər, faktlar və reallıqlar Tərtib edəni. X.Kazımlı; Məsul red. Ə.Həsənov; Red. hey. M.Əlizadə və b.- B.: Bakı Universiteti, 2001.- 220 s.

 

Xamenei Seyyid Əli. Şəri suallara cavablar: əcvibətül-istiftaat İbadət bölməsi [Mətn] /Seyyid Əli Xamenei; Astani-Qüdsi-Rəzəvinin İslami Tədqiqat Mərkəzi I cild.- [İran], 1999.- 382 s. , portr. ; 24 sm.

Xankişiyev Aslan. Diplomatiya və iqtisadiyyat [Mətn] /A.Xankişiyev, S.Mehdiyev; elmi red. Y.Mahmudov; red. M.Salahov; məsləhətçi. A.Əbiyev; naşir. B.A.Təhmasibi.- B.: Elm-təhsil, 2003.- 264 s.

 

Xankişiyev Bəybala. Büdcə təşkilatlarında ucot və hesabat [Mətn]: /B. Xankişiyev, Ş..Əliyev.-Bakı, Şərq-Qərb Nəşriyyat Evi, 2013.- 320 səh.

 

 Xankişiyev Bəybala Aslan oğlu. Büdcə uçotu [Mətn]: Dərs vəsaiti /B.Xankişiyev; Elmi red.: S.N.İsmayılov; Rəyçilər: Ş.Bədəlov, M.Rəsulov.-Bakı: Biznes Universiteti, 2000.-198 s.

 Xankişiyev Bəybala Aslan oğlu. Dövlət maliyyəsi [Mətn]: Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /B.F. Xankişiyev, M.M. Mirzəyev; Elmi red.: X. Hüseynov; Rəyçi: S. Seyfullayev; Azərbaycan Respublikası Bakı Biznes Universiteti. -B.: [Bakı Biznes Universiteti], 1998.- 60 s.

 

 Xankişiyev Bəybala Aslan oğlu. Qiymətəmələgəlmə [Mətn]: Dərs vəsaiti /B.A.Xankişiyev, F.Ə.Qəniyev; Red.: Ş.Bədəlov; Rəyçilər: Ş.Ağabəyov, Ə.İmanov; Bakı Biznes Universiteti.- B.: [Bakı Biznes Universiteti], 1998.- 38 s.

 

 Xankişiyev Bəybala Aslan oğlu. Maliyyə nəzarəti [Mətn]: Dərs vəsaiti /B.A.Xankişiyev; Elmi red.: A.M.Kərimov; Rəyçilər: M.M.Sadıqov C.Ə.Yusifov.- B.: Turan, 2002.- 94 s.

 

 Xankişiyev Bəybala Aslan oğlu. Sığorta [Mətn]: hamı üçün /B.Xankişiyev; red. T.R.Məmtiyev; rəyçi A.M.Kərimov, A.Haciyev.- B.: Adiloğlu, 2005.- 74 s.

 

 Xankişiyev Bəybala Aslan oğlu. Sığorta fəaliyyətinin əsasları (dərs vəsaiti).- B.: İqtisad Universiteti, 2006. - 274 s.


 Xankişiyev Bəybala Aslan oğlu. Sığorta işi [Mətn]: [Dərs vəsaiti] /B. A. Xankişiyev, P. N. Abdullayev; Elmi red.: A. M. Kərimov.-B.: Adiloğlu, 2004

 Xankişiyev Bəybala. Ömrümün izləri[Mətn].- B.: Gənclik, 2009.- 220 s., şək.

 

 Xankişiyev Nəsir Famil oğlu. İngilis dili fakültəsinin tələbələri üçün ev oxusu üzrə metodik vəsait [Mətn] : T.Drayzerin "Kerri bacı" əsəri üzrə /N. Xankişiyev; Rəyçi. B.Q. Hüseynov; Naşir. T.Vəlixanlı; Təhsil Problemləri üzrə Respublika Elmi-Metodik Mərkəzi; Azərbaycan Dövlət Dillər İnstitutu. B.: Mütərcim, 1999. 64 s

 

Xanməmmədli Əmrah. İlahi sevgi [Mətn] /Ə.Xanməmmədli; red. T.Qaraqaya; rəssam. E.Xanməmmədli.- B.: Nərgiz, 2009.- 71, [1] s.

 

 Xanməmmədova Şövkət. 20-dən 20-yə [Mətn]: [povest] 20 Yanvar şəhidlərinin əziz xatirəsinə həsr olunur /Ş. Xanməmmədova; red. T. Pənahqızı.- B.: [MBM MMC], 2010.- 95, [1] s.

 

 Xanoğlan Vəfa. İlyas Əfəndiyev və Azərbaycan mədəniyyəti [Mətn]: [monoqrafiya] /V.Xanoğlan; elmi red. A.Babayev.- B.: Elm, 2013.- 334, [1] s.

 

Xanoğlan Vəfa. Kino və televiziya ssenariləri [Mətn]: dərslik /V.Xanoğlan; elmi red. T.İ.Əfəndiyev; rəyçilər A.Ə.Babayev, A.Ə.Dadaşov, A.Ə.Kazımzadə, C.E.Quliyev; [burax. məs. E.Fərruxzadə]; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Döv. Mədəniyyət və İncəsənət Un-ti.- Bakı: Gənclik, 2011.- 395 s. ; 22 sm.

 

Xanzadə Şakir Şəmil oğlu. Sınaqlar və yozumlar [Mətn] Ş. Ş. Xanzadə; red. İ. Xanzadə B.: [s.n.] 2002.44 s.

 Xasiyev Zirəddin Əsgər oğlu. Tovuzun toponim dünyası [Mətn] /Z. Xasiyev; Red.: A. Axundov, Q. Paşayev; Azərbaycan Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu.- B.: Sabah, 1997.- 112 s.

 

Xarici arbitraj qərarlarının tanınması və icra edilməsi barədə Konvensiya = /Naşir: Ş.Xuduoğlu.- Bakı: Qanun, 2003.- 24 s.
 

 "Xarici avropa sosialist ölkələri tarixi" kursunun proqramı [Mətn]: tarix fakültəsinin tələbələri üçün /AzSSR Xalq Təhsili Nazirliyi, S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti; tərt. ed. E.A.Hüseynova, R.X.Hüseynov; red. R.A.Orucov; tərc.ed. M.Ə.Baxışov.- B.: Azərbaycan Universiteti, 1989.- 22,[1] s.

 

Xarici iqtisadi əlaqələr [Mətn]: terminlər lüğəti /Tərtibçi: K.Şükürov, F.Ələskərov, A.Hüseynoğlu.- B.: Azərnəşr, 1991.- 176 s.

 

Xarici dövlətlərin konstitusiyaları [Mətn] /tərt. və nəşrə məsul. Ş.Xuduoğlu.- Bakı: Qanun, 2010.- 387, [1] s.

 

Xarici hüquqi şəxslərin gəlirlərindən vergi [Mətn]: təlimat Red. heyəti: Ə.Babayev, T.Kuzmina, K.Şükürov.- B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1997.- 41 s.

 

Xarici hüquqi şəxslərin mənfəətindən və gəlirlərindən verginin hesablanması və büdcəyə ödənilməsi qaydaları haqqında təlimat [Mətn] Red. heyəti: F.Əbdüləzimli, T.Kuzmina, K.Şükürov.- B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1995.- 30 s.

 

Xarici ölkələrdə yaşayan Azərbaycanlılarla İş üzrə Dövlət Komitəsi Azərbaycan diasporu: böyuk yolun başlanğcı [Mətn] /Xarici ölkələrdə yaşayan Azərbaycanlılarla İş üzrə Dövlət Komitəsi; tərt. N.Qurbanov, R.Hüseynov, E.Miraləm; buraxılışa məsul. N.İbrahimov.- B.: Çaşıoğlu, 2006.- 208 s. fotoşək., cədv

Xarici ölkələrin konstitusiya (dövlət) hüququ [Mətn] Konstitusiya (dövlət) hüququ və onun əsas institutları: ümumi hissə: hüquq fakültələri tələbələri üçün dərslik /haz. Q.N.Andreyeva, İ.A. Andreyeva, S.Y.Kaşkin və b.; müəl. kollektivinin rəhbəri və məsul red. B.A.Straşun; tərc. elmi red. E.İ.Abdullayev; tərc. ed. İ.N.Balayev; ABU I cild.- Bakı: ABU, 2001.- 383, [1] s.

 

Xarici ölkələrin konstitusiya (dövlət) hüququ [Mətn] Ali hüquq məktəblərinin və hüquq fakültələrinin tələbələri üçün dərslik: 4 cilddə /Müəllif kollek. rəhbəri və məsul red.B. A.Straşun; Tərcüməçilər. N.Səfərov, O.Qəbələli, H.Səlimov; Nəşrə məsul. Ş. Xuduoğlu Ümumi hissə I-II cildlər.- Bakı: Qanun, 2007.- 728 s.


Xarici ölkələrin konstitusiya (dövlət) hüququ [Mətn] Ali hüquq məktəblərinin və hüquq fakültələrinin tələbələri üçün dərslik: 4 cilddə /Məsul red. B.A.Straşun; Tərcüməçi. F.Ağazadə; Nəşrə məsul. Ş.Xuduoğlu Xüsusi hissə III cild.- Bakı: Qanun, 2007.- 803 s.

 

Xarici sosialist ölkələrin iqtisadi və siyasi coğrafiyası kursu üzrə praktik məşğələlərin aparılması üçün metodiki göstəriş [Mətn] /AzSSR Xalq Təhsili Nazirliyi. S.M. Kirov adına Azərbaycan Dövlət universiteti. Geologiya-coğrafiya fakültəsi; tərt. ed. H.Soltanova; elmi red. C.Məmmədov; rəyçilər. G.Hacıyeva, T.Gərayzadə, Ç.Rəşidov.- B.: Azərbaycan Universiteti, 1989.- 34, [1] s.

 

 Xarici tələbələrlə rus və Azərbaycan dilinin tədrisi [Mətn]: metodik tövsiyyələr /Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. Təhsil Problemləri İn-tu; Ü.Hacıbəyli ad. B.. Musiqi Akad.; tərt. ed. N.Salamova; elmi red. T.Quliyev; rəyçilər. N.Rzayeva, M.Cavadova.- B..:[s.n.];2009.- 20, [2] s.

 

 Xarici ticarətin qaydaları [Mətn]: 6 avqust 1996-cı il tarixli 481 saylı fərman /Red. heyəti: F.Əbdüləzimli, T.Kuzmina, K.Şükürov.- B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1996.- 16 s. cədv

 

 Xələfli Ayvaz Alı oğlu. Kiçik Qafqazın şərq hissəsinin üst təbaşir süxurlarının paleomaqnetizmi [Mətn]: [Azərbaycanın timsalında] /Xələfli A.A.; Red.: Ə.B.Məmmədov.- B.: BDU, 1998.- 215 s.: ill., cədv., portret, 21 sm.

 

 Xələfli Əli Rza. Dilimiz-varlığımız [Mətn]: [ədəbi-publisistik düşüncələr] /Ə.R.Xələfli; elmi red. N.Həsənzadə; red. E.Kamal.- B.:[MBM];2009.- 159, [1] s.

 

 Xələfli Əli Rza. (Əzizli Əlirza Zal oğlu) Meyar [Mətn]: portret esselər, ədəbi qeydlər və məktublar /Ə.R.Xələfli; red. N.Şəmsizadə.- B.: Səda, 2008.- 767, [1] s. portr., fotoşək

 

 Xələfov A.A. [Mətn]: biblioqrafiya AzSSR Mədəniyyət Nazirliyi, M.F.Axundov ad. Azərb. Döv. Kitabxanası; tərt.ed. R.Ə.Kazımov, E.M.Bədəlov; red. L.Y.Qafurova.- Bakı: [s.n.] 1987.- 94, [4] s.

 

Xələfov Abuzər [Mətn]: Biblioqrafik mə'lumat kitabı /Tərtibçilər: S.Sadıqova, Ş.Tahirqızı; Red.: K.Aslan; M.F.Axundov adına Azərbaycan Dövlət Kitabxanası.- B.: Bakı Universiteti, 2001.-226 s.

 

Xələfov Abuzər [Mətn]: Biblioqrafik məlumat kitabı /Tərtibçil-: S.Sadıqova; Red.: K.M. Tahirov; Rəyçilər: Z.H. Əliyev, E.Y. Əhmədov M.F.Axundov adına Azərbaycan Dövlət Kitabxanası.-II Hissə.- Bakı, 2006.-144 s.

 

Xələfov Abuzər Alı oğlu. Azərbaycanda ali kitabxanaçılıq təhsili [Mətn]: A. A. Xələfov; Elmi red.: Z. H. Əliyev, X. İ. İsmayılov; Red.: K. Aslan.-Bakı :BDU ;1998.-110 s.

 

 Xələfov Abuzər Alı oğlu. Azərbaycanda kitabxana işinə dair Heydər Əliyev doktrinası uğurla davam edir [Mətn] /A. A. Xələfov; lay. rəhb. Ə. Qarayev; elmi məsləhətçi. S. Məmmədəliyeva; elmi red. L. Məmmədova; red. K. Tahirov.-B.: [M.F.Axundov adına Az.Milli Kitabxanası], 2009. -185, [1] s.

 

Xələfov Abuzər Alı oğlu. Azərbaycanda kitabxana işinin tarixi [Mətn]: (1933-1958) /A.A. Xələfov .-Bakı : Azərnəşr , 1974.-244 s.

 

Xələfov Abuzər Alı oğlu. Azərbaycanda kitabxana işinin tarixi 3 hissədə: dərslik /A. A. Xələfov; red. T. F. Quliyev, K. Aslan. Hissə 1: Ən qədim dövrdən XX əsrə qədər.- B.:BDU,2004.- 328 s.,1 portr.,21 sm.

 

Xələfov Abuzər Alı oğlu. Azərbaycanda kitabxana işinin tarixi 3 hissədə : dərslik /A. Xələfov ; red. K. Aslan. Hissə 2: XX əsrin birinci yarısında Azərbaycanda kitabxana işinin tarixi.- B.:[BDU],2007.- 552 s.,1 portr.,21 sm.

 

Xələfov Abuzər Alı oğlu. Azərbaycanda kitabxana işinin tarixi [Mətn]: 3 hissədə : dərslik /A. Xələfov ; red. K. Aslan. H. 3 : XX əsrin ikinci yarısında və XXI əsrin əvvələrində Azərbaycanda kitabxana işinin tarixi.- B.:Bakı Universiteti,2010.- 431, [1] :1 portr.,21 sm.

 

Xələfov Abuzər Alı oğlu. Azərbaycanda kitabxana işinin tarixi: Qısa icmal /Abuzər Xələfov; Rəyçilər: R. Ə. Kazımov, A. Ə. Cəfərov; Red.: K. Aslan.-Bakı : Bakı Universiteti, 2001.-52 s.

 

Xələfov Abuzər Alı oğlu. Azərbaycanda kitabxana işinin tarixindən [Mətn] /A. A. Xələfov ; elmi red. S. M.Onullahi ; AzSSR "Bilik" Cəmiyyəti.- Bakı : [s.n.] , 1986. 51, [2] s.

 

Xələfov Abuzər Alı oğlu. Azərbaycanda kitabxana işinin tarixindən (1870-1920) [Mətn]: / A. Xələfov.- B.: ADU nəşriyyatı.-1960.-83 s.

 

Xələfov Abuzər Alı oğlu. Azərbaycanda kitabxanaçılıq təhsilin inkişafı [Mətn]: /A. Xələfov.- B.: Maarif nəşriyyatı.-1987.-130 s.

 

 Xələfov Abuzər Alı oğlu. Bakı Dövlət Universitetinin Elmi Kitabxanası 90 il elm və təhsilin xidmətində [Mətn]: [monoqrafiya] /A. Xələfov; red. K. Aslan, N. Məmmədov.-B.: Bakı Universiteti, 2009.-208, [1] s.

 

 Xələfov Abuzər Alı oğlu. Heydər Əliyev və Azərbaycanda kitabxana işi [Mətn]: Elmi məsləhətçi: S.Y.Məmmədəliyeva; Elmi red.: T.X.Musayeva; Red.: K.İ.Aslan, L.A.Məmmədova.- B.: Azərnəşr, 2006.- 312 s.

 

 Xələfov Abuzər Alı oğlu. Kitabxanaşünaslığın tarixi və metodologiyası [Mətn]: (1933-1958) /A.A.Xələfov.- B.: Bakı Universiteti nəşriyyatı, 2014.- 552 s. 

 

Heydər Əliyev [Mətn] : Biblioqrafik məlumat kitabı /Tərtib edənlər: A. Xələfov, S. Sadıqova; Red.:A. Məhərrəmov .- Bakı : Bakı Universiteti , 2003.- 434 s.

 

Xələfov Abuzər Alı oğlu. XXI əsrin əvvələrində Azərbaycanda kitabxana işinin əsas inkişaf istiqamətləri [Mətn]: mülahizələr, təkliflər və proqnozlar /A. Xələfov; Red.: K. İ. Aslan; Elmi məsləhətçi: A. İ. Əliyeva-Kəngərli; AMEA Mərkəzi Elmi Kitabxana.-Bakı, 2006.-106 s.

 

Xələfov Abuzər Alı oğlu. Kitabxana fondu təşkilinin bəzi məsələləri [Mətn]: / A. Xələfov.- B.: ADU nəşriyyatı.-1958.-64 s.

 

Xələfov Abuzər Alı oğlu. Kitabxana işçisinin məlumat kitabı [Mətn]: /A. A. Xələfov, R. Ə. Kazımov, E. M. Bədəlov ; rəy ver. F. Əliyev .-Bakı : Azərnəşr, 1986.-286 s.

 

 Xələfov Abuzər Alı oğlu. Kitabxana işinin tarixi kursuna giriş [Mətn] /A.A.Xələfov; Red.: K.Aslan Bakı :Bakı Universiteti,1996 36 s., 20 sm.

 

 Xələfov Abuzər Alı oğlu. Kitabxana işinin tarixi kursuna giriş /A.A.Xələfov; Red.: K.Aslan.-Bakı : Bakı Universiteti, 2002 .-38 s.

 

Xələfov Abuzər Alı oğlu. Kitabxana və cəmiyyət. Monoqrafiya.- B: Azərnəşr, 2011.- 348 s.

 

 Xələfov Abuzər Alı oğlu. Kitabxanaların kompüterləşdirilməsinin əsasları [Mətn]: dərslik /A. Xələfov, A. Qurbanov; Elmi red. R. Ə. Kazımov; Rəyçi. M.S. Xəlilov, E.Y. Əhmədov.-B.: [Bakı Universiteti], 2007. -200 s.

 

 Xələfov Abuzər Alı oğlu. Kitabxanaşünaslıq: Kitabxana kataloqları [Mətn]: "Kitabxanaşünaslıq" ixtisası üzrə təhsil alan ali məktəb tələbələri üçün dərs vəsaiti /A. A. Xələfov, E. M. Bədəlov, A. N. Abbasova və b.; Red.: A. A. Xələfov; Rəyçilər: Respublika Elmi-Texniki Kitabxanası və b. .-Bakı : Bakı Universiteti , 1996.-212 s.

 

 Xələfov Abuzər Alı oğlu. Kitabxanaşünaslığa giriş [Mətn]: dərs vəsaiti /A. A. Xələfov; Red. R. Kazımov, K. Aslan .-Bakı, 1996.-58 s.

 

 Xələfov Abuzər Alı oğlu. Kitabxanaşünaslığa giriş: 3 hissədə. Kitabxanaşünaslığın nəzəri əsasları [Mətn]: dərslik /A. A. Xələfov; elmi red. R. Kazımov; red. . Aslan; BDU.- I hissə.- Bakı : BDU, 2001.-400 s.

 

Xələfov Abuzər Alı oğlu. Kitabxanaşünaslığa giriş: 3 hissədə.-Kitabxana işi haqqında təlim [Mətn]: dərslik /A. A. Xələfov; elmi red. R.Kazımov; red. .Aslan; BDU.- III hissə.-Bakı : BDU, 2003. -314 s.

 

 Xələfov Abuzər Alı oğlu. Lenin və kitabxana işi [Mətn]: /A. Xələfov.- B.: Azərnəşr, 1974.- 102 s.

 

 Xələfov Abuzər Alı oğlu. M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası 90 il elm və mədəniyyətin xidmətində [Mətn] /A.A.Xələfov; red. K.Aslan; rəyçi E.Əhmədov, P. azımi.- Bakı: Bakı Universiteti, 2013.- 61, [1] s.: portr., 20 sm. 

 

Xələfov Abuzər Alı oğlu. Respublika Elmi-Texniki kitabxanası (1930-2000): Kitabxananın 70 illiyinə həsr edilmiş qısa tarixi oçerk /A. Xələfov; Red.: R. Kazımov.-Bakı : Bakı Universiteti, 2001.-38 s.

 

 Xələfov Abuzər Alı oğlu. Sovet Azərbaycanında kitabxana işinin tarixi [Mətn] A. A. Xələfov; Respublika Metod Kabinəsi.-Bakı , 1960 .-188 s.

 

Xələfov Ə.T. N.K.Krupskayanın əsərləri Azərbaycan dilində [Mətn]: biblioqrafiya: anadan olmasının 100 illiyi münasibəti ilə Ə.T.Xələfov; red. F.H.Məmmədov; AzSSR Mədəniyyət Nazirliyi, M.F.Axundov ad. Azərb. Resp. Dövlət Kitabxanası.- B.: [s.n.] 1968.- 48, [2] s.

 

Xələfov Əşrəf. K.Marks və F.Engels əsərlərinin biblioqrafik göstəricisi [Mətn] Ə.T.Xələfov; [red. H.B.Həsənov]; Azərb. SSR Mədəniyyət Nazirliyi, M.F.Axundov ad. Azərb. Resp. Kitabxanası.- B.: [s. n.] 1965.- 54, [1] s.

 

Xəlifəzadə Cabir Müzəffər oğlu. Azərbaycan milli kulinariyasının ləziz nemətləri [Mətn] /C. Xəlifəzadə ; red. F. Nadir ; ingilis dilinə çevirəni N. Xəlifə-zadə ; red. F. Nadir. B.: "Adiloğlu", 2009. 511, [1] s

 

Xəlifəzadə Cabir Müzəffər oğlu. Azərbaycan milli mətbəxinin süfrə nemətləri [Mətn] /C.Xəlifə-zadə; red. F.Nadir; fotoqraflar. R.Sadıqov, R.Qəmbərov; rəssam. T.Əliyev; ing. dilinə çevirən. A.Barxalov.- Bakı: Adiloğlu, 2006.- 504 s. , ill., fotoşək. ; 29 sm.

Xəlifəzadə Cabir Müzəffər oğlu. Düzgün qidalanma, sağlamlıq xörəklərin hazırlanması texnologiyası, reseptlər, dietalar /C. Xəlifəzadə; elmi red. F.İ.Cəfərov; mütəxəssis red. İ.Əhmədov; red. N.Tapdıqoğlu; fotoqraflar R.Sadıqov, R.Salmanov; Milli Kulinariya Akad.- Bakı: "Zərdabi LTD" MMC, 2012.- 190, [2] s.


Xəlifəzadə Cabir Müzəffər oğlu. Şərq və Qərb şirniyyatları [Mətn]: Şirin, dadlı həyat /Cabir Xəlifəzadə; Red.: Firuzə Nadir; İngilis dilindən tərcümə: Nailə Xəlifəzadə.- Bakı: Çaşıoğlu, 2004.- 284 s. , 1 portr., şəkilli, cədvəl ; 26 sm.


Xəlifəzadə Cabir Müzəffər oğlu. Yemək aləmi və can sağlığı [Mətn]: müalicəvi yemək kitabı /C.M.Xəlifəzadə; red. F.Nadir; elmi red. F.İ.Cəfərov.- Bakı: Çaşıoğlu, 2004.- 119, [2] s., [11] v. şək. , portr. ; 23 sm.

 

Xəlil Ağaverdi. Əski türk savlarının semiotikası [Mətn] /A.Xəlil; Elmi red.: S.Rzasoy; Rəyçi: H.İsmayılov və b.; Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Folklor İnstitutu.- Bakı: Səda, 2006.- 164 s.

 

Xəlil Ağaverdi Sərxan oğlu. Türk xalqlarının yaz bayramları və novruz [Mətn] / A.Xəlil; elmi red. S.Xavəri; AMEA, Folklor İn-tu.- B.: Elm və təhsil, 2012.- 143, [1] s.

 

Xəlil Yasin. Şehin nağılı [Mətn] : seçilmiş əsərləri /Y. Xəlil. Bakı: [Nurlar], 2014.- 463, [1] s.: ill., 22 sm.
 

Xəlil Zahid. Əsərləri [Mətn]: uşaqlar üçün şeirlər /Z. Xəlil; tərt. ed. Ş. Xəlil; ön söz müəl. F. Əsgərli; red. V. Əliyev I cild.- B.: [s.n.], 2008.- 387, [1], portr.

 

Xəlil Zahid. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: kiçik nağıllar və hekayələr /Z. Xəlil; tərt. ed. və ön sözün müəl. Ş. Xəlil; red. V. Əliyev II cild.- B.: [s.n.], 2008.- 411, [3]

Xəlil Zahid. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: uşaqlar üçün nağıl - povestlər /Z. Xəlil; tərt. ed. Ş. Nəbiyeva; ön söz müəl. Z. Tahirli; red. V. Əliyev III cild.- B.: [s.n.], 2008.- 405, [3].

Xəlil Zahid. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: gənclər üçün şeirlər, pyeslər, müsahibələr və xatirələr /Z. Xəlil; tərt. ed. Ş. Nəbiyeva; ön söz müəl. Ə. Tanrıverdiyev; red. V. Əliyev V cild.- B.: [s.n.], 2009.- 431, [1]

Xəlil Zahid. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Z. Xəlil; tərt. ed. Ş. Nəbiyeva; red. F. Əsgərli VI cild.- B.: [s.n.], 2008.- 414, [2].

 

Xəlil Zahid. Uşaq ədəbiyyatı [Mətn]: dərslik /Z. Xəlil, F. Əsgərli; elmi red. R. Əliyev; rəyçilər. H. Qasımov, Ə. Tanrıverdiyev.- B.: ADPU, 2007.- 489, [1] s.

 

 Xəlil Zeynal. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Zeynal Xəlil; Tərt. Zəkiyyə Xəlilova.- B.: Öndər, 2004.- 264 s.

 

Xəlilbəyli Həmidə Əhməd qızı. Azərbaycanı Tədqiq və Tətəbbə Cəmiyyətinin fəaliyyətində filologiya məsələləri (1923-1929) /H.Xəlilbəyli; Red. və ön sözün müəllifi: V.Quliyev; AEA, Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu.- Bakı: Ozan, 1999.- 132 s. , şəkilli, port. ; 22 sm.

 

Xəlilli Fariz Sabir oğlu. Qədim Nərgizava və Gəgəli /F.Xəlilli; Elmi red.F.L.Osmanov.- B.: Adiloğlu, 2003.- 40 s.

 

 Xəlilli Xəliyəddin. Azərbaycan xalqını dünyaya yenidən millət kimi təqdim edən 20 yanvar. - B., 2003.- 134 s.

 

 Xəlilli Xəliyəddin Dəsgiralı oğlu. Azərbaycan türklərinin etnogenezi və milli inkişaf tarixi [Mətn]: Monoqrafiya /X.Xəlili; Elmi red. M.Allahmanlı; T.Şahbazov; [Kitabın sponsoru. A.Minbaşı]Bakı: MBM, 2007.- 384 s.

 

 Xəlilli Xəliyəddin Dəsgiralı oğlu. Dədə Qorqud oğuznamələrinin yaranma tarixi və digər oğuznamələrlə paralellərin dövrü və səbəbləri [Mətn] /X.Xəlilli; Red. H.İsmayılov; Nəşrə məsul. Ə.Ələkbərli; Azərbaycan Milli Elmlər Arademiyası Folklor İnstitutu.- Bakı: Nurlan, 2007.- 44 s.

 Xəlili Xəliyəddin. Qarabağ: Etnomənəvi inkişaf tarixi - B.: Günəş, 2006.- 79 s.


 Xəlilli Xəliyəddin Dəsgiralı oğlu. Sovet tarixşünaslığı - milli ölüm elmi [Mətn]: [monoqrafiya] /X.Xəlilli; red. Q. Ə.-R. Qarannı.- Bakı: [s.n.], 2010.- 399, [1] s.

 

 Xəlilli Şahin. Azərbaycan-ingilis ədəbi əlaqələri [Mətn]: Folklor materialları əsasında /Ş. Xəlilli; Elmi red. və ön sözün müəll. V. Arzumanlı.- B.: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası NPM, 2002. - 216 s.

 

 Xəlilli Şahin. Ədəbi əlaqələr işığında: Tərcümələr, məqalələr, məktublar, təbriklər /Şahin Xəlilli; Elmi red. və ön sözün müəllifi: Vaqif Arzumanlı; AMEA Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutu; Azərbaycan Dillər Universiteti.- B.: Qartal 2002.- 166 s.

 

 Xəlilli Şahin. (Xəlilov Şahin Həmid oğlu) Şekspirin sonetləri [Mətn]: dərs vəsaiti /Ş. Xəlilli; red. S.Cəbrayılova; rəyçilər. C.Nağıyev, N.Nuriyeva; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi ADU.- B.: Mütərcim, 2009.- 247, [1] s.: 20 sm.

 

 Xəlilqızı Əsli. Güllələnmiş uşaqlıq [Mətn] /Ə. Xəlilqızı; Red.: M. Nazimoğlu; Tərcüməçilər: A. Qorina, N. Məmmədov, Dizayner: T. Gəncəliyev.- B.: Çaşıoğlu, 2007.- 295s.

 

Xəliloğlu Sabir Əlim. Füzuli qəzəlləri şərhi dörd cilddə /S.Ə.Xəliloğlu II cild.- Bakı: Adiloğlu, 2004.- 303, [1] s. , portr. ; 22 sm.

 Xəliloğlu Sabir Əlim. Füzuli qəzəlləri şərhi dörd cilddə /S.Ə.Xəliloğlu IV cild.- Bakı: Adiloğlu, 2004.- 307, [1] s. , portr. ; 22 sm.

 

 Xəlilov Ə.M. Sitologiya, histologiya və embriologiya [Mətn]: dərs vəsaiti Ə.M.Xəlilov, Ə.Ə.Xəlilov; S.Ağamalıoğlu ad. Azərb. Kənd Təs. İn-tu I hissə Sitologiya və embriologiya.- Kirovabad [s.n.], 1973.- 63, [3] s.

Xəlilov Buludxan Əziz oğlu. Azərbaycan dili: dünən, bu gün [Mətn] /B.Ə.Xəlilov.- Bakı: Adiloğlu, 2004.- 232 s.

 

Xəlilov Buludxan Əziz oğlu. Azərbaycan dili: milli varlığımız, mənəvi sərvətimiz [Mətn] B. Ə. Xəlilov ; elmi red. V. Əliyev.- B.: Bakı Çap Evi, 2013.- 268 s.
 

Xəlilov Buludxan Əziz oğlu. Bəxtiyar Vahabzadənin dilçilik görüşləri /B. Ə. Xəlilov ; elmi red. İ. Məmmədli.-Bakı : Bakı Çap Evi , 2014.-243, [1] s.
 

Xəlilov Buludxan Əziz oğlu. Birinci Beynəlxalq Türkoloji Qurultay [Mətn] /Buludxan Xəlilov; Elmi red. H.Mirzəyev.- Bakı: Elm, 1999.- 183 s. , portr., fotoşək. ; 20 sm.

 

Xəlilov Buludxan Əziz oğlu. İsmayıl Şıxlı: müəllim haqqında müəllim sözü [Mətn] /B. Ə. Xəlilov ; elmi red. Ə. Ağayev. Bakı: [Bakı Çap evi], 2014.- 106, [2] s.: ill., 20 sm.
 

Xəlilov Buludxan Əziz oğlu. İsmayıl Şıxlının dilçilik görüşləri [kitab İsmayıl Şıxlının anadan olmasının 95 illiyinə ithaf olunur] /B. Ə. Xəlilov ; elmi red. N. Cəfərov.-Bakı : [Bakı Çap Evi] , 2014.- 169, [1] s.

Xəlilov Buludxan Əziz oğlu. Müasir Azərbaycan dili: fonetika, yazı, əlifba, qrafika, orfoqrafiya, orfepiya [Mətn]: Dərslik /B.Xəliov; Rəyçilər. M.Məmmədov, S.Sadıqova.- Bakı: Nurlan, 2007.- 310 s.
 

Xəlilov Buludxan Əziz oğlu. Müasir Azərbaycan dilinin leksikologiyası [Mətn]: leksikologiya, semasiologiya, etimologiya, onomalogiya, frazeologiya, leksikoqrafiya, sözyaradıcılığı [Dərslik] /Buludxan Xəlilov; Elmi red. A.Ə.Bayramov; Rəyçilər. H.İ.Mirzəyev, H.B.Balıyev.- Bakı: Nurlan, 2008.- 444 s.


Xəlilov Buludxan Əziz oğlu. Müasir Azərbaycan dilinin morfologiyası [Mətn]: [2 hissədə]: [dərslik] /Buludxan Xəlilov.- I hissə.- Bakı: Elm, 2007.- 280 s.

Xəlilov Buludxan Əziz oğlu. Müasir Azərbaycan dilinin morfologiyası [Mətn]: [2 hissədə]: dərslik /Buludxan Xəlilov; Red. N.Q.Cəfərov, H.İ.Mirzəyev.- II hissə.- Bakı: Nurlan, 2007.- 352 s.

Xəlilov Buludxan Əziz oğlu. Türkologiyaya giriş: Dərslik /Xəlilov Buludxan; Red.: N.Cəfərov.- Bakı: Nurlan, 2006.- 384 s.
 

Xəlilov Eldar Sudef oğlu. Oxuyan barmaqlar /E.Xəlilov; baş red. İ.Həbibbəyli; ön söz müəl. İ.Rəhimli.-Bakı: Elm, 2009.- 191, [1] s.

 

 Xəlilov Əjdər Nəcəfqulu oğlu. Kimyadan əyləncəli təcrübələr və söhbətlər [Mətn] Elmi-kütləvi ədəbiyyat seiyasından. /Ə.N.Xəlilov, Y.V.Abışova; Rəyçi: D.M.Abdullayev, O.Ə.Əliyev.- Bakı: Maarif, 1997.- 124 s.

Xəlilov Əmirxan Məhərrəm oğlu. XX əsr rus ədəbiyyatı tarixi [Mətn]: Ali məktəblərin filologiya fakültələrinin tələbələri üçün dərslik /Ə.M.Xəlilov, A.M.Alməmmədov; İxtisas red. B.Ə.Nəbiyev.- Bakı: Bakı Universiteti, 1992.-289 s. , portr. ; 21 sm.
 

Xəlilov Əmirxan Məhərrəm oğlu. Məmməd Araz dühası [Mətn] /Ə.Xəlilov; elmi red. və ön sözün müəllifi: N.Cəfərov.- Bakı: Azərbaycan Universiteti, 2002.- 256 s. , şəkilli ; 22 sm.

 

 Xəlilov Əziz M. Tətbiqi mexanika (dəqiq mexanizmlərin hesabı və konstruksiya edilməsi) [Mətn]: dərslik /Ə.M.Xəlilov; rəyçilər. V.Ə.Məmmədov və b.; elmi red. A.H.Abdullayev.- Bakı: Çaşıoğlu, 2008.- 577, [1] s.

 Xəlilov Həmzə Ağakişi oğlu. Aqrar iqtisadiyyatda sistem transformasiyaları və modernləşdirmə şəraiti [Mətn] /H.Xəlilov; Elmi red.: ..Məmmədov.- B.: Mütərcim, 2005.- 228 s.

 

Xəlilov Həmzə Ağakişi oğlu. Milli ərzaq təhlükəsizliyi: bazar transformasiyaları və iqtisadi qloballaşma amilləri /Həmzə Xəlilov; Rəyçilər: Ə. Ç. Verdiyev; N. A. Novruzov; Elmi red.: M. A. Məmmədov.-B.: Adiloğlu, 2001.

Xəlilov Xaliyəddin Dəskiralı oğlu. Dövlətdə dəvə [Mətn] X.D. Xəlilov; rəyçi. B. Budaqov; red. A. Qəmbərov; fotoqraf. C. Zeynalov.-Bakı :İşıq ;1989.-45,[2] s


Xəlilov Xaliyəddin Dəskiralı oğlu. Qarabağın elat dünyası [Mətn] /X.D.Xəlilov; rəyçi. M.İsmayılov.-B.: Azərnəşr, 1992.- 119 s.

 

Xəlilov Qədir Rövşən oğlu. Heydər Əliyev adına Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin ekoloji təhlükəsizliyinin beynəlxalq hüquq və dövlətdaxili qanunvericilik problemləri [Mətn]: [monoqrafiya]/Q.R.Xəlilov; elmi məsləhətçilər. R.Mustafayev, R.Məmmədov.- Bakı: Elm və təhsil, 2009.- 391, [1] s.
 

Xəlilov Qulu Qasım oğlu. Azərbaycan romanının inkişaf tarixindən [Mətn] /Q.Xəlilov; red. Q.Qasımzadə; Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası, Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu.- Bakı: Elm, 1973.- 350, [2] s.

Xəlilov Qulu Qasım oğlu. Həyat və idrak [Mətn] /Q.Xəlilov.- Bakı: Yazıçı, 1980.- 361 s. ; 20 sm.

Xəlilov Qulu Qasım oğlu. Torpağın göz yaşı [Mətn] /Q.Xəlilov.- B.: Azərnəşr, 1989.- 182,[1] s.

 

Xəlilov Mirteyyub Mirseyfəl oğlu. Akvarel, rəngkarlıq, qrafika [Mətn] M.Xəlilov.- B.: 1991.- 48 s.

 

Xəlilov Mübariz Cabbar oğlu. Albaniyanın qəbir abidələri [Mətn]: IV-X əsrlər /M.Xəlilov; elmi red. T.M.Dostiyev, Q.O.Qoşqarlı; AMEA, Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu.- B.: [Nafta-press], 2009.- 179, [1] s.: şək., xəritə, portr., 20 sm.

 

Xəlilov Nəriman. Yeni insanın formalaşmasında ailə etikasının rolu [Mətn] N.Xəlilov; AzSSR "Bilik" Cəmiyyəti.- B.: [s.n.] 1976.- 38, [1] s.

 

Xəlilov Nizami. Xalq təfəkkürü, sənətkar qüdrəti [Mətn] /N. Xəlilov; Red. İ. Səfərov.B.: "Elm və həyat", 1996.- 136 s.

 

Xəlilov Pənah İmran oğlu. Ədəbiyyat dərslərində milli məfkurə təbliğinin imkan və üsulları [Mətn]: elmi-metodik vəsait /P.İ.Xəlilov. Cild I.- B.: Maarif, 1997.- 30, [2] s.

 

Xəlilov Pənah. "Əli və Nino" problemləri [Mətn]: /Pənah Xəlilov.- B.: Nurlan, 2000.- 34 s.

 

 Xəlilov Pənah İmran oğlu. SSRİ xalqları ədəbiyyatı [Mətn]: ali məktəblərin filoloji fakültəsi üçün dərslik /P.İ.Xəlilov; red. H.Babayev I hissə.- Bakı: Maarif, 1975.- 416 s. , portr. ; 22 sm.

 

 Xəlilov Pənah İmran oğlu. SSRİ xalqları ədəbiyyatı ali məktəblərin filoloji fakültəsi üçün dərslik /P.Xəlilov II hissə.- Bakı: Maarif, 1977.- 357, [3] s. , portr. ; 22 sm.

 

 Xəlilov Pənah İmran oğlu. Türk xalqlarının və Şərqi slavyanların ədəbiyyatı [Mətn]: Bakı Dövlət Universiteti tələbələri üçün dərslik /P.Xəlilov; Elmi red. H.Babayev Birinci kitab.- Bakı: Maarif, 1994.- 432 s. , portr. ; 21 sm.

 

 Xəlilov Sadıq Xosrov oğlu. Fizikadan məsələni necə həll etməli [Mətn]: göstərişlər, düsturlar, məsələ həllinə nümunələr. Abituriyentlər üçün vəsait / S.X.Xəlilov, F.Ş.Kərimov, A.Ə.Həsənov; Elmi red. C.K.Qəniyev, B.Q.Qaracayev.- B.: Təbib; 1992.- 148 s.

 Xəlilov Səlahəddin Sədrəddin oğlu. Baxış bucağı [Mətn]: fəlsəfi publisistika /S.S.Xəlilov.- B.: Elm və təhsil, 2010.- 252, [4] s.

 

 Xəlilov Səlahəddin Sədrəddin oğlu. Elmi-texniki tərəqqi: Bu gün və sabah [Mətn] /S.S.Xəlilov; elmi red. R.O.Qurbanov ; rəy ver. N.M.Məmmədov.- B.: Azərnəşr, 1988.- 134 , [2] s.

 

 Xəlilov Səlahəddin Sədrəddin oğlu. Xatirələrdə davam edən dostluq [Mətn]: şəxsiyyətlər, portretlər S.S.Xəlilov.- B.: Çaşıoğlu, 2013.- 159, [1] s.

 

Xəlilov Səlahəddin Sədrəddin oğlu. Lider. Dövlət. Cəmiyyət [Mətn] /S.S.Xəlilov; Elmi red. Ə.Həsənov.- Bakı: Azərbaycan Universiteti, 2001.- 358 s.

Xəlilov Səlahəddin Sədrəddin oğlu. Mənəviyyat fəlsəfəsi [Mətn]: /S.S.Xəlilov; Elmi red. və ön sözün müəllifi: R.Mehdiyev.- B.: Azərbaycan universiteti, 2007.- 520 s.

 

Xəlilov Səlahəddin Sədrəddin oğlu. Sivilizasiyalararası dialoq [Mətn] /S.Xəlilov.- Bakı: Adiloğlu, 2009.- 255, [1] s.

 

Xəlilov Səlahəddin Sədrəddin oğlu. Şərq ruhunun Qərb həyatı. Aida İmanquliyevanın yaradıcılıq axtarışlarının izi ilə [Mətn] S.Xəlilov; elmi red. N.Paşayeva; Şərq-Qərb Tədqiqat Mərkəzi.- B.: Şərq-Qərb, 2009.- 379 s.
 

 Xəlilov Səlahəddin Sədrəddin oğlu. Təhsil, təlim, tərbiyə[Mətn] /Səlahəddin Xəlilov.- Bakı: Azərbaycan Universiteti, 2005.- 650 s.

 

 Xəlilov Şahbələd Binnət oğlu. Azərbaycan SSR-in böyük su anbarları sahillərinin dinamikası [Mətn] Ş.B.Xəlilov; red. S.H.Rüstəmov; Az SSR Elmlər Akad., Goğrafiya İn-tu.- B.: Elm, 1979.- 87, [4] s.


 Xəlilov Şahvələd Binnət oğlu. Azərbaycanın ekocoğrafi problemləri [Mətn]: Dərslik /Ş.Xəlilov; Elmi red.: B.Ə.Budaqov; Rəyçilər: M.A.Müseyibov, Ş.Y.Göyçaylı; Bakı Dövlət Universiteti.- Bakı: Nafta-Press, 2006.- 160 s.

 

 Xəlilov Telman Abdulhəmid oğlu. Ekologiya və ətraf mühiti mühafizənin əsasları [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /T. Xəlilov; elmi red. Ş.Y. Göyçaylı; rəyçilər. N.K. Mikayılov, A.B.Dolxanov.- Bakı: MBM-R, 2009.- 231, [1] s.
 

 Xəlilov Telman Abdulhəmid oğlu. Qlobal ekoloji problemlər ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /T. A. Xəlilov, M. Ə. Zeynalova ; elmi red. Ş. Y. Göyçaylı ; rəyçilər T. Həsənov, N. Ə. Paşayev.-Bakı : [MBM] , 2014.-211, [1] s.
 

Xəlilov Vaqif Musa oğlu. Sənaye balıq ovu texnikası [Mətn]: Orta ixtisas məktəbləri üçün dərslik /V.M.Xəlilov; Rəyçilər: Quliyev, Z.M., N.Həsənov.- B.: Zəka, 2006.- 866 s.

 

Xəlilov Vidadi Cəmil oğlu. Bəstəkar Oqtay Zülfüqarov [Mətn]: Monoqrafiya /V.Xəlilov; Red.: Q.İsabəyliB.: Şur, 1997,190 s. + [9] v. fotoşək

 

Xəlilov Vidadi Cəmil oğlu. Məktəbli mədəniyyəti [Mətn]: [Dərs vəsaiti] /V. C. Xəlilov; Rəyçi: F. Rüstəmov; Elmi red.: R. Mustafayeva. B.: Nərgiz, 1999. 61 s


Xəlilov Vidadi Cəmil oğlu. Təsviri incəsənət [Mətn]: 4-cü sinif ümumtəhsil məktəbləri üçün dərslik /V.C. Xəlilov (red.), M.İ. Məmmədova, Ş.Ş. Vəliyeva.- B.: Elnicat, 2007. -96 s.

 

Xəlilov Yunis. Azərbaycan respulikasının konstitusiyasına dair 555 sual-555 cavab[Mətn].- B.: Qanun, 2008.- 96s.

 

 Xəlilov Yunis Fərman oğlu. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına dair suallar, test nümunələri, məsələlər və kazuslar [Mətn] /Y.Xəlilov; nəşrə məs. Ş.Xuduoğlu; elmi red. F.Nağıyev.- Bakı: Qanun, 2009.- 143, [1] s.

 

Xəlilov Yunis Fərman oğlu. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının preambulası və ümumi müddəalarının şərhi [Mətn]: /Y.F.Xəlilov; Elmi red.: E.Nəsirov.- B.: Qanun, 2007.- 248 s.

 

Xəlilova Həmidə Mahmud qızı. Bitkiçilik üzrə laboratoriya məşğələləri [Mətn]: Kənd Təsərrüfatı İnstitutu üçün dərs vəsaiti /H.Xəlilova; ixtisas red. A.Güləhmədov.- Bakı: Maarif, 1973.- 367, [1] s. , cədv., şək. ; 21 sm.

 

Xəlilzadə Flora. Məmməd Araza məktub /F.Xəlılzadə; Red.: S.Kərimova.- Bakı: Araz, 2003.- 108 səh. , 1 port. fotoşək. ; 19 sm.

 Xəndan Cəfər. Ədəbi qeydlər [Mətn] /C.Xəndan; Tərt. edən: Rəfiq Zəka Xəndan.- Bakı: Azərnəşr, 1966.- 196 s.

 

 Xəndan Cəfər. Ədəbiyyat nəzəriyyəsi [Mətn]: Orta məktəb üçün /C.Xəndan; [red. Mir Cəlal Paşayev]. Bakı: Azərnəşr; 1948.- 187,[1] s.

 

 Xəndan Cəfər. Ədəbiyyatımızın dünəni və bu günü [Mətn] /C.Xəndan; tərt. ed. R.Zəka; elmi red. və ön söz. Y.Qarayev.- B.: Yazıçı, 1980.- 244, [4] s.

 

Xəndan Cəfər. Sovet ədəbiyyatı orta məktəb üçün dərslik /C.X.Hacıyev, M.A.Dadaşzadə; [red. Ə.Əliyev]Bakı: Maarif, 1971.- 283, [1] s. ; 21 sm.
 

Xətai Şah İsmayıl. Əsərləri [Mətn] /Şah İsmayıl Xətayi; tərt. ed. Ə. Səfərli, X.Yusifli; ön sözün müəl. X.Yusifli.- B.: Şərq-Qərb, 2005.- 384 s.

 

Xəyal Sona. Anlanılmamaq dərdi: (Anarın yaradıcılığı əsasında) Sona Xəyal; Rd. və ön sözün müəllifi: Tahirə Həsənzadə.- Bkı: Nurlan, 2003.- 67 səh.

 

Xəyal Sona. Dünya sənin, dünya mənim, dünya heç kimin: (Məmməd Araz yaradıcılığı əsasında) /Sona Xəyal; lmi rd.: Azadə Musayeva; Rd.: Səidə Həmidqızı.- Bkı: 2003.- 80 s. ; 20 sm .

 

  Xəyal, Sona. Divan"dan seçmələr [Mətn] :red. T.Nurəliyeva ;bədii red.H.Mail ;ön söz müəl.R.A.Ruşanzadə ;Bakı: MBM, 2009.102, [2] s.: port.20sm.

 

Xəyal Sona. Elçin [Mətn]: (Yaradıcılığı üzərində düşüncələr) /Sona Xəyal; Red. və ön sözün müəllifi: Dilsuz.-Bakı: Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı, 2006.- 160 s.


Xəyal Sona. Halal şöhrət Hacı İntiqamın evində keçirilən "Azərbaycanın dünya şöhrətli qadınları" adlı məclisdən /S.Xəyal; red. A.Musayeva; ön söz müəl. M.Məmmədova.- Bakı: [MBM], 2011.- 87, [1] s. , fotoşək. ; 21 sm.


Xəyal Sona. Qabil [Mətn]: Yaradıcılığı əsasında /Sona Xəyal; Red. və ön sözün müəllifi. Fikrət Sadıq.- Bakı: Yurd, 2006.- 200 s.

Xəyal Sona. Mirzə Ələkbər Sabirə yeni nəzər /Sona Xəyal.- Bakı: Örnək, 2002.- 90 s.

 

  Xəyal, Sona. Musa Ələkbərli [Mətn] : yaradıcılığı əsasında :S.Xəyal ;red.və ön söz. müəl.V.Yusifli.Bakı: [Zərdabi LTD], 2015.223, [1] s.: portr., cədv., 18 sm.

 

Xəyal, Sona. Bakı gülzarının bülbülləri [Mətn] :S.Xəyal ;toplayıb tərt.ed.Ş.Kamil ;red. C.Nağıyeva,İ. Z.Kamiyab ;ön söz müəl. M.Nağısoylu.Bakı: [MBM], 2011. 127, [1] s.: portr., 20 sm.

 

Xəzani Mir Mehdi. Əsərləri [Mətn] /M.M.Xəzani; tərt. ed. N.Quliyev, R.Kərimov.- B.: Azərnəşr, 1989.- 124, [2]s.

 

Xəzər Donanması XIX-XX əsrlərdə [Mətn] SSRİ Dəniz Donanması Nazirliyi.- B.: [İşıq] 1970.- [8] s.

 

 Xəzri Nəbi. Heykəlsiz abidə [Mətn] /N. Xəzri ; [red. Ç. Əlioğlu] Bakı : Gənclik , 1982. 181, [3] s.

 

Xəzri Nəbi. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 2 cilddə /Nəbi Xəzri I cild.- B.: Lider, 2004. -248 s.

 

Xəzri Nəbi. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 2 cilddə /Nəbi Xəzri. II cild.- B.: Lider, 2004.- 264 s.

 

Xəzri Nəbi. Seçilmiş şeirlər [Mətn]: üç kitabda Cild I kitab.- B.: XXI-Yeni Nəşrlər Evi, 2002.- 207, [1] s.: portr., ill., 22 sm.

 

Xəzri Nəbi. Seçilmiş şeirlər [Mətn]: üç kitabda II kitab.- B.: XXI-Yeni Nəşrlər Evi, 2002.- 223, [1] s.

 

Xınalı Zəminə. Hərbi məktəblərin banisi [Mətn] /Z. Xınalı; Ön söz. F.Qoca; Red. T. Abbaslı; Rəyçilər. N. Cəfərov, N. Həsənzadə.- B.: Adiloğlu, 2006.- 264 s.

 

Xınalı Zəminə. (Bayramova Zəminə Məhəmməd qızı.) İncə duyğularda yaşayacaqsan Zəminə Xınalı; Red.: Əlirza Sayılov.- B.: Araz, 2002.- 84 səh.

 

Xınalı Zəminə. Seçilmiş əsərləri [Mətn] : dörd cilddə Z. Xınalı ; ön söz müəl. N. Cəfərov ; red. T. Abbaslı I cild.- B.: Təknur 2013.- 335, [1] s. portr. 21 sm.

Xınalı Zəminə. Seçilmiş əsərləri [Mətn] : dörd cilddə Z. Xınalı ; red. T. Abbaslı II cild.- B.: Təknur 2014.- 351, [1] s. portr., ill. 21 sm.

Xınalı Zəminə. Seçilmiş əsərləri [Mətn] : dörd cilddə Z. Xınalı ; red. T. Abbaslı III cild.- B.: Təknur 2014.- 383, [1] s. portr. 21 sm.

Xınalı Zəminə. Seçilmiş əsərləri. [Mətn] : dörd cilddə Z. Xınalı ; red. T. Abbaslı IV cild.- B.: Təknur 2014.- 295, [1] s. portr., fotoşək., faks., ill. 21 sm.

 

Xınalı Zəminə. Vətən sevgisi [Mətn] /Z. Xınalı; Red.: T. Abbaslı; Ön sözün müəllifi. Söhrab Tahir Azərazər.- B.: Adiloğlu, 2007- 264 s.

 

Xocalı XX əsrin soyqırımı /layihənin rəhbəri Ə.Həsənov, A.Aslanov; tərtibçi red. Ə.Mehdiyev, V.Əliyev, D.İsmayilov; tərcüməçi C.Səfərov [və b.]; rəssam E.Aslanov; dizayner İ.Nəcəfquliyev; Azərb. Resp. Prezidenti Administrasiyası ictimai-siyasi məsələlər şöbəsi; AzərTac, B.: 2012.

 

Xocalı Allahyar. Vətən ağrısı, torpaq yanğısı.-Bakı: Azərbaycan , 1993. 72 s.

 

Xocalı soyqırımı [Mətn] [Qarabağ Azadlıq Təşkilatı] ; red. hey. A. Nağı [və b.] ; [naşir N. Həbibov]. B.: [s. n.] 2014.- 36 s.

 

Xocalı Soyqırımı - 1992: Sənədlər, faktlar və xarici mətbuatda /Layihənin rəhbəri: E.Süleymanov; Baş red.: A.Şəfiyev; Red. heyəti: N.Abdullayev və b.; Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyası; Qaçqın və Məcburi Köçkünlərin Hüquqlarını Müdafiə Mərkəzi; Azərbaycanda Miqrantların, Qaçqın və Məcburi Köçkünlərin Hüquqlarının Müdafiəsi üzrə İctimai Birlik B.: Əbilov, Zeynalov və oğulları, 2006,582 səh. ill, fotoşəkilli

 

Xodov Leonid Qriqoreviç. Vergilər və iqtisadiyyatın vergi tənzimlənməsi [Elektron resurs]: dərs vəsaiti L.Q.Xodov; tərcümənin elmi red. A.F.Musayev.- B.: [İqtisad Un-ti] 2008.- 290 s.

Xoşməramlı səfir [Mətn]: I kitab /Elmi red. və ön sözün müəllifi. İ.Hüseynova; Tərtibçılər. H.Paşayev, A.Qasımov.- B.: Şəms, 2005.- 192 s.

 

 Xoşməramlı səfir [Mətn]: II kitab /Tərtibçi və ön sözün müəllifi. A.Qasımov; Elmi red. A.Naxçıvanlı; Rəyçi. M.Qəfərov və b.- B.: Şəms, 2006.- 208 s.+ 24 ill.

Xoşməramlı səfir [Mətn]: III kitab /Tərtibçi və ön sözün müəllifi. S.Cəfərov; Elmi red. A.Naxçıvanlı .- Bakı : Şəms , 2006. 192 s.


 Xoşməramlı səfir [Mətn]: IV kitab /Tərtibçi. Ə.Əliyev; Elmi red. Q.Əliyev; Ön sözün müəllifi. N.Məmmədov, L.Məmmədova.- B.: Şəms, 2007.- 212 s.

 

Xoşməramlı səfir [Mətn]: V kitab /Tərtibçi. Ş.Əhmədov; Elmi red. A.Naxçıvanlı.- B.: Şəms, 2007.- 160 s.

 

Xörəklərin hazırlanması texnologiyası [Mətn]: V kurs texnologiya şöbəsi tələbələri üçün metodiki göstərişlər və yoxlama tapşırıqları /Qiyabi Sovet Ticarəti Texnikumu; [tərc. ed. M.Ə.Miriyev; red. N.Alxasov]Bakı: [s.n.], 1973.- 44, [3] s.


Xörəklərin hazırlanması texnologiyası [Mətn]: xörəklərin hazırlanması texnalogiyası ixtisası üzrə (ixtisas 1016) V kurs tələbələri üçün proqram, metodiki göstərişlər və yoxlama tapşırıqları /RSFSR Ticarət Nazirliyi, Qiyabi Sovet Ticarəti Texnikumu; [tərc. ed. M.Mirzəyev; red. N.Alxasov]Bakı: [s.n.], 1978.- 70 s.


Xrapanyuk V.N. Dövlət və hüquq nəzəriyyəsi [Mətn] /V.N.Xrapanyuk; red. V.Q.Strekozov; tərc. və red. M.Dəmirov; tərc. H.Baratlı, İ.Əsədov; [ön söz. N.V.Artamanov]Bakı: MBM, 2009.- 247, [1] s.

Xrapanyuk V.N. Dövlət və hüquq nəzəriyyəsi [Mətn]: [İxtisarla] /V.N.Xrapanyuk; red. V.Q.Strekozov; tərc. qrupunun rəhbəri və red. M. Dəmirov; tərc. ed. H.Baratlı, İ.Əsədov.- Bakı: MBM, 2011.- 247, [1] s.

 

Xrapanyuk V.N. Dövlət və hüquq nəzəriyyəsi [Mətn]: [ixtisarla] /V.N.Xrapanyuk; tərc. qrupunun rəhbəri və red. M.Dəmirov; tərc. ed.: H.Baratlı, İ.Əsədov; red. V.Q.Strekozovun; [ön söz N.V.Artmanov].- B.: [MBM], 2014.- 247, [1] s.

Xromatoqrafiya üsullarından üzvi birləşmələrin analizində istifadə olunması [Mətn]: Metodik göstəriş /Tərtib edənlər. S.F. Qarayev və b.; Red. N.M. Abdullabəyov; Rəy verənlər. F.X.Ağayev, Ə.A.Məlikov; Respublika Tədris-Metodika Mərkəzi, Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası.- B.: Azərb.DNA, 1993.- 44 s.

 

Xromov S.P. Meteorologiya və iqlimşünaslıq [Mətn] : Universitetlərin coğrafiya fakültələri üçün /S.P.Xromov; elmi red. M.Məmmədov; rəyçi Ə.Məmmədov; tərc. ed. S.Səfərov, Ə.Həsənəliyev.- Bakı: [s. n.], 2005.- 316-320 s. şək., cədv

 

Xromov Sergey Petroviç. Meteorologiya və iqlimşünaslıq [Mətn]: universitetlərin coğrafiya fakültələri üçün /S.P.Xromov; elmi red. M.Ə.Məmmədov; tərc. ed. M.Ə.Məmmədov, S.H.Səfərov, Ə.Ə.Həsənəliyev.- Bakı: [s. n.], 2005.- 326, [1] s. şək

 

Xronometraj metodu ilə müşahidə aparılması: (Qaydalar): Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi Burax. məsul: N.Belova, Ş.Quliyeva, N.Mir-Bəşirova.- B.: 2001.- 6 səh.

 

Xubanlı Fərhad. Bəxtiyar Vahabzadə yaradıcılığı və şagirdlərin milli ruhda tərbiyəsi məsələləri [Mətn]: Metodik vəsait /F. Xubanlı; Elmi red.: Ş. Mikayılov; Red.: N. Əbdülrəhmanlı; Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun Qazax filialı. B.: Adiloğlu, 2005. 170 s.: portr

 

Xubanlı Fərhad. Zəlimxan Yaqub yaradıcılığı tərbiyə anlamında [Mətn] F.Xubanlı; Rəyçi: Ə.Ağayev; Elmi red.: Ş.Mikayılov; Red.: N.Əbdülrəhmanlı.- B.: Elm və həyat, 1998.- 96 s.

 

Xubanov X.İ. Tərsimi həndəsədən iş dəftəri [Mətn]: Metodik vəsait /X.İ.Xubanov, N.A.Quliyev, M.R.Mustafayev; Elmi red. İ.X. Xubanov; Azərbaycan Texniki Universiteti.- Bakı: [AzTU], 1992.- 65 s.

 

Xudaverdioğlu Gülbala. Nizami Rəmzi xatirələrdə /Gülbala Xudaverdioğlu; Red.: Rasimə Abbasova.- B.: Nurlan, 2004.- 104 səh.: şək., portr., 16 sm.

 

Xudiyev Nazim Nizami oğlu. Təkrar qəsdən adam öldürmə cinayətləri [Mətn]: cinayət-hüquqi və kriminoloji problemləri /N.Xudiyev; red. F.Səməndərov.- Bakı: Elm, 2004.- 204 s.

 

Xudiyev Nizami Manaf oğlu. Azərbaycan antroponimlərinin təşəkkülü və inkişafı [Mətn] /N.Xudiyev; Elmi red.: M.Çobanov; Rəyçi: Q.Məşədiyev.- Bakı: Azərnəşr, 2005.- 160 s.

 

  Xudiyev,Nizami Manaf oğlu. Azərbaycan ədəbi dili tarixi [Mətn]:- Red.və köçürən: H.S. Soytürk.Tehran: 1998.
414 s.:1portr., 21 sm.

 

Xudiyev Nizami Manaf oğlu. Azərbaycan antroponimlərinin təşəkkülü və inkişafı [Mətn]: seçilmiş əsərləri: IX cild /N.Xudiyev; Elmi red.: M.Çobanov; Rəyçi: Q.Məşədiyev.- Bakı: Azərnəşr, 2005; Elm və təhsil, 2014.- 282 s.

 

Xudiyev Nizami Manaf oğlu. Azərbaycan ədəbi dili lüğət tərkibinin inkişafı (sovet dövrü) [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik: seçilmiş əsərləri: II cild /N.Xudiyev; elmi redaktoru: Q. Ş. Kazımov.- B.: Elm və təhsil, 2013.- 480 s.

Xudiyev Nizami Manaf oğlu. Azərbaycan ədəbi dili tarixi [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /N.Xudiyev; rəyçi A.Axundov, F.Əhmədov; elmi red. T.Hacıyev.- Bakı: Maarif, 1995.- 496 s.


Xudiyev Nizami Manaf oğlu. Azərbaycan ədəbi dili tarixi [Mətn] /N.Xudiyev.- Ankara, 1997.- 491 s.

 

Xudiyev Nizami Manaf oğlu. Azərbaycan ədəbi dili tarixindən seminar məşğələləri [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik. II nəşr /N. M. Xudiyev; elmi red. M.Hüseynov.- B: Elm və təhsil, 2014.- 132 s.

Xudiyev Nizami Manaf oğlu. Azərbaycan ədəbi dili tarixi [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik: seçilmiş əsərləri I cild /N.M.Xudiyev; .- B: Elm və təhsil, 2012.- 686 s.

 

Xudiyev Nizami Manaf oğlu. Azərbaycan ədəbi dilinin sovet dövrü ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /NŞXudiyev; rəy. A.M.Qurbanov, T.İ.Hacıyev; elmi red. Q.Ş.Kazımov.- Bakı: Maarif, 1989.- 400, [3] s.

 

Xudiyev Nizami Manaf oğlu. Azərbaycan ədəbi dilinin təşəkkülü [Mətn]: [dərs vəsaiti] N.Xudiyev; elmi red. Y.Q.Məmmədov; rəy. Ə.C.Şükürlü, Ə.Ş.Haqverdiyev; N.Tusi ad. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.- B.: ADPU, 1991.-149 s.

       Xudiyev, Nizami Manaf oğlu. Ədəbi dilimiz efirdə və ekranda. Elmi red.:İsmayıl Məmmədov;Rəyçilər: Rəhilə Məhərrəmova,Faiq         Şahbazlı.Bakı: Təhsil, 2000. 162 səh.: 20 sm.

Xudiyev Nizami Manaf oğlu. Fenomen [Mətn] : Ssenarilər /Nizami Xudiyev; Elmi red.: Adil Babayev. B.: Elm, 2000. 242 s.: portr., fotoşək.

 

  Xudiyev,Nizami Manaf oğlu. Heydər Əliyev və Azərbaycan dili [Mətn]:- Tehran: [s.n.], 2001.152, [1] s., [24] v. fotoşək.: portr., 24 sm.

 

Xudiyev Nizami Manaf oğlu. Heydər Əliyev və Azərbaycan dili [Mətn]: seçilmiş əsərləri: X cild /N.Xudiyev; Red. və ön söz: A.Axundov; Naşir: B.Axundov.- B.: Təhsil, 1997; Elm və təhsil, 2014.- 542 s.

     Xudiyev,Nizami Manaf oğlu.Xaçmaz [Mətn]:-elmi red. Y.Mahmudov.Bakı: "Təhsil" EİM, 2010.198, [1] s.,       [10] v. portr., fotoşək., xəritə, şəcərə: şək.,20 sm.

Xudiyev Nizami Manaf oğlu. Xaçmaz [Mətn]: seçilmiş əsərləri: XI cild /N. M. Xudiyev; elmi red. Y. Mahmudov.- B. "Təhsil" EİM, 2010; Elm və təhsil, 2014.- 474 s.

       Xudiyev,Nizami Manaf oğlu. Xalq və dövlət naminə [Mətn]:- Elmi red.: F.Şahbazlı.Bakı: Azərbaycan, 2004.400 s.: şək., 20 sm.

Xudiyev Nizami Manaf oğlu. Qədim türk yazılı abidələrinin dili [Mətn] /N. M. Xudiyev; elmi red. Ə.Quliyev.- B.: Elm və təhsil, 2015.- 596 s.

 

Xudiyev Nizami Manaf oğlu. Xalq və dövlər naminə [Mətn]: seçilmiş əsərləri: VII cild /N. M. Xudiyev; Elmi red.: F. Şahbazlı.- B.ı: Azərbaycan, 2004; Elm və təhsil, 2014.- 651 s.


Xudiyev Nizami Manaf oğlu. Xalqın tarixi haqqı: dilimiz, varlığımız/N.Xudiyev; Elmi red.: T.Hacıyev.- Bakı: Azərbaycan, 2003.- 336 s.

 

Xudiyev Nizami Manaf oğlu. Xalqın tarixi haqqı: dilimiz, varlığımız [Mətn]: seçilmiş əsərləri: VIII cild /N. Xudiyev ; elmi red. T. Hacıyev.- B.: Azərbaycan, 2003; Elm və təhsil, 2014.- 572 s.

 

Xudiyev Nizami Manaf oğlu. Raqdio, televiziya və ədəbi dil [Mətn]: seçilmiş əsərləri: III cild /N.Xudiyev; elmi redaktoru: K.Abdullayev.- B: Elm və təhsil, 2013.- 648 s.

 

   Xudiyev, Nizami Manaf oğlu. Sabaha inamla [Mətn]:- elmi red.A.Babayev.Bakı: Azərbaycan, 2002.432 s.: şək., 23 sm.

 

Xudiyev Nizami Manaf oğlu. Sabaha inamla [Mətn]: seçilmiş əsərləri: VI cild /N. Xudiyev ; elmi red. A. Babayev.- B: Azərnəşr, 2002; Elm və təhsil, 2013.- 544 s.

 

 Xudiyev, Nizami Manaf oğlu. Yüksəliş yollarında  [Mətn]: Elmi red.: Q.Mustafayeva.Bakı: Təhsil, 1999.166 s.: 20 sm.

 

Xudiyev Nizami Manaf oğlu. Zamanın axarı ilə. [Mətn]: iki hissəli: I hissə: seçilmiş əsərləri: IV cild /N.M.Xudiyev; elmi red. Q.Kazımov.- B: Azərnəşr, 2004; Elm və təhsil, 2013.- 788 s.

Xudiyev Nizami Manaf oğlu. Zamanın axarı ilə. [Mətn]: iki hissəli: II hissə: seçilmiş əsərləri: V cild /N.M.Xudiyev; elmi red. Q.Kazımov.- B: Azərnəşr, 2008; Elm və təhsil, 2013.- 724 s.

 

Xudiyev Nizami Manaf oğlu. Zamanın axarı ilə: Məqalələr, rəylər, müsahibələr, xatirələr, çıxışlar, ssenarilər /N.Xudiyev; Elmi red.: Q.Kazımov.- Bakı: Azərnəşr, 2004.- 744s.
 

Xudiyev Nizami Manaf oğlu. Zamanın axarı ilə iki cilddə: məqalələr, müsahibələr, rəylər, çıxışlar, ssenarilər /N.M.Xudiyev; elmi red. Q.Kazımov Cild 2.- Bakı: Azərnəşr, 2008.- 677, [3] s.

 

Xudiyev Nizami Nəcəfqulu oğlu. Dövlət sığortası və sığorta münasibətlərinin təkmilləşdirilməsi [Mətn] /N.N.Xudiyev; Red. M.İsmayılzadə; Rəssam. X.Qasımov.- B.: Azərnəşr, 1993.- 128 s.

 

  Xudiyev Nizami Nəcəfqulu oğlu. Sığorta işi. Sığortaçının maliyyə potensialı və sığorta resurslarının idarə edilməsi[Mətn] /N.Xudiyev; Elmi red.: A.M.Kərimov.- B.: Azərnəşr, 2003.- 400 s.

 

Xudubəyli Maşallah Bayraməli oğlu. Mənim sazlı-sözlü dünyam [Mətn]: 3 kitabda /M.Xudubəyli; elmi red. M.İ.Həkimov.- I kitab.- B.: Ulu, 1999.- 304 s.


Xudubəyli Maşallah. Mənim sazlı-sözlü dünyam [Mətn]: II kitab.- B.: Elm və Təhsil, 2010.- 184s.


 Xudubəyli Maşallah. Mənim sazlı-sözlü dünyam [Mətn]: 3 kitabda /M. Xudubəyli; elmi red. M. Həkimov; red. E. Məmmədli.- III kitab.- B.: Elm və təhsil, 2010.- 220 s.

 

 Xudubəyli Maşallah Bayraməli oğlu. Nəğməli, muğamlı dünyam /M. B. Xudubəyli ; kitabın məsləhətçisi, elmi red. və ön sözün müəll. S. Ələsgərov.-Bakı : Elm və təhsil , 2012.-209, [3] s.

 Xuraman. Könlüm Qarabağdadı /Red.: H. Musabəyli.- B.: Nərgiz, 2006.- 290 s.

 

 Xuraman. Qarabağım qəm ocağım: Poema və şerlər.- B.: Nağıl evi, 2004.- 112 s.

Xutrayev Ramazan Mahama oğlu. Könlüm bahar istəyir [Mətn]: [şerlər] /R.Xutrayev; Naşir. R.Sayad oğlu; Red. və ön söz.M.Camal; Bədii tərtibatçı. A.Nəbioğlu.- B.: MBM, 2007.- 240s.

 

Xüsusi histologiya [Mətn]: dərs vəsaiti N.Nərimanov ad. Azərb. Tibb Un-ti, Histologiya, embriologiya, sitologiya kafedrası; red. B.M.Qorxmazov; [tərt. ed. C.R.Abdullayeva və b.]B.: [s.n.] 2009.- 151, [1]s.

 

Xüsusi istedada malik uşaqların (gənclərin) yaradıcılıq potensialının inkişafı üzrə dövlət proqramı (2006-2010-cu illər): [Mətn].- Bakı: Təhsil, 2006.- 47 s. , cədvəl ; 21 sm.

Xüsusi kurs üzrə nəzarət işinin mövzuları [Mətn]: Toxuculuq, tikiş və trikotaj malları: sənaye malları əmtəəşünaslığı fakültəsinin paltar-ayaqqabı malları üzrə ixtisaslaşdırılmış IV kurs tələbələri üçün: /Tərcümə ed.: Ə.P.Həsənov; Red.: N.N.Həsənov; Tərtib edənlər: Tixomirova və b.; Qiyabi Sovet Ticarət İnstitutu.- Moskva, 1976.- 18 s.

 

Xüsusi nisbilik nəzəriyyəsinin elementləri [Mətn]: metodik göstəriş Tərtib edənlər. D.C.Əsgərov, A.N. Əhmədova, A.F.Xəlilova; Red. A.M.Ağayev; Rəy verən. T.C.Cəfərov; Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası.- Bakı Azərb. DNA, 1995.- 20 s.

 

Xüsusi razılıq (lisenziya) alınması üçün rüsum [Mətn] /Red. heyəti: Ə.Babayev, T.Kuzmina, K.Şükürov.- B,: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1998.- 9 s.: 21 sm.

 

Xüsusi razılıq (lisenziya) alınması üçün rüsum: Azərbaycan Respublikasının qanunları.-B.: 1999.- 12 səh.

 

Xüsusi razılıq (lisenziya) alınması üçün rüsum: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi /Buraxılışa məsul: İnna Vlasova, Şölə Quliyeva.- B.: 2000.- 12 səh.

 

Xüsusi razılıq (lisenziya) alınması üçün rüsum: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi Buraxlışa məsul: İ.Vlasova, Ş.Quliyeva.- B.: 2001.-12 səh.

 

Xüsusi razılıq (lisenziya) alınması üçün ödənilən dövlət rüsumunun məbləğləri: Azərbaycan Respublikasının qanunlar toplusu Buraxılışa məsul: Ə.Babayev.- B.: BUSİNESSPRESS, 2002.- 8 səh.

 

Xüsusi razılıq (lisenziya) tələb olunan fəaliyyət növlərinin siyahısının təsdiq edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi Buraxılışa məsul: İnna Vlasova, Şölə Quliyeva.-B.: 2000.- 13 səh.

 

Xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi üçün tələb olunan əlavə şərtlər: Azərbaycan Respublikasının qanunlar toplusu Buraxılışa məsul: Ə.Babayev.- B.: BUSİNESSPRESS, 2002.- 12səh.

 

 
National Library of Azerbaijan All Rights Reserved