Z

 

Zahid. Qəzəllər [Mətn] /Zahid; Red. A.Qaflanov.- B.: Vətən, 2007.- 136 s. portr

 

Zabit Məmmədov: Ölüm sevinməsin qoy... /tərtibatçı P. S. Paşayeva (ön söz.) ; məsləhətçi Ə. V. Tanırverdiyev.-Bakı : Elm və təhsil , 2012.- 199, [1] s.

 

Zahid Xəlilin sənət dünyası [Mətn] /tərtib ed. F. Əsgərli; elmi red. N. Cəfərli; - ADPU, 2010.- 323.

 

Zahidli Mahirə Ağasəf qızı. Dan yeri sökülür [Mətn] : [şeirlər] /M. A. Zahidli ; red. [ön söz müəl.] S. Hüseynoğlu. Bakı: Yazıçı, 2014.- 86, [2] s.: 20 sm.

 

Zahidoğlu Babək. Dəniz məni çağırır: Şerlər B.Zahidoğlu; Red.: F.Ramazanoğlu.- B.: Gənclik, 2002.- 30 səh.

 

Zahidov Bəhram Saffan oğlu. Azərbaycanda narkotizmlə və narkobizneslə mübarizənin aktual proeblemləri [Mətn] /B.Zahidov; Elmi red. F.Y.Səməndərov; AMEA Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu.- B.: Təknur, 2007.- 594 s. cədvəl

 

Zahidov Bəhram Saffan oğlu. Qısqanclıq motivi ilə qəsdən adamöldürmə əməllərini doğuran hallar və bu cinayətlərin profilaktika məsələləri [Mətn]: Monoqrafiya /B.S.Zahidov; Elmi red. F.Y.Səməndərov; Rəyçilər. R.Ə.Şəmsizadə, A.N.Muradov.- B.: Bakı Universiteti nəşriyyatı, 1997.- 106 s. cədvəl

 

Zahidov Bəhram Saffan oğlu. Qisqanclıq motivi ilə qəsdən adam öldürmə, onun cinayət-hüquqi və kriminoloji problemləri [Mətn] /Bəhram Zahidov; Elmi red.: Səməndərov F.; Rəyçi: H.S. Qurbanov və b.- B.: Hüquq ədəbiyyatı, 1998.- 192 s.: 1 portr., cəd., 20 sm.

 

Zahidov Bəhram Saffan oğlu. Narkotizm və narkobiznes [Mətn]: Tovsif məsələləri /B.S.Zahidov; Elmi red. İ.M.Rəhimov; Rəyçilər. A.X. Kişiyev, M.Ə.Cəfərquliyev.- B.: Bakı Universiteti, 2003.- 214 s.

 

Zahidov Bəhram Saffan oğlu Narkotizm və narkobiznes: kriminalogiya məsələləri [Mətn] /B.S.Zahidov; Elmi red. H.S. Qurbanov.- B.: Bakı Universiteti, 2004.- 310 s.

 

Zahidov Bəhram Saffan oğlu. Narkotizm və narkobiznes: mübarizənin aktual problemləri [Mətn]: cinayət-hüquqi və kriminoloji askpektlər /B.S.Zahidov; Elmi red. H.S.Qurbanov.- B.: Bakı Universiteti, 2004.- 603 s.

 

Zahidov Bəhram Saffan oğlu. Narkotizm və narkobiznes: profilaktika məsələləri [Mətn] /B.S. Zahidov; Elmi red. S.M.Səlimov.- B.: Bakı Universiteti, 2004.- 152 s.

 

Zahidov Əsgər. Tarix dərslərində sinifdənkənar məşqələlərdə mətnlə əlaqədar işin metodları [Mətn] /Ə. Zahidov; Red.: H. Sadıqov.- B.: Maarif, 1998.-116 s.: cədvəl, 20 sm.

 

Zahidov Əsgər. Tarix dərslərində təlimin texniki vasitələrindən istifadə edilməsi [Mətn]: (Tədris vəsaiti) /Ə.Zahidov, M.İsmayılov, H.Zahidov; Elmi red. N.İbadov; Rəy verənlər. İ.Ağayev, H.Sadıqov; Gəncə Zona Müəllimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu Gəncə: 1993.- 34 s.

 

Zahidov Əsgər Sərdar oğlu. Sinifdənxaric iş vasitəsilə Azərbaycan maddi abidələrinin tarixi keçmişinin öyrənilməsinin metodik üsul və priyomları [Mətn]: metodik göstəriş /AzSSR Maarif Nazirliyi, Kirovabad Zona Müəllimləri Təkmilləşdirmə İn-tu.- Kirovabad: [s. n.], 1978.- 52, [4] s. , şək. ; 20 sm.
 

Zahidova Həqiqət Əhmədağa qızı. Azərbaycan etnoqrafiyası Cəfər Cabbarlı yaradıcılığında [Mətn]: tarixi-etnoqrafik tədqiqat /H.Zahidova; elmi red. T. Bünyadov; AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu.- Bakı: Elm, 2011.- 279, [1] s.

 

Zahiri Manaf Cavad oğlu. Nadir element yataqlarının geologiyası [Mətn] /M.C.Zahiri, S.Ə.Bəktaşi; [red. M.Qaşqay, C.Məmmədzadə]Bakı: Azərnəşr, 1974.- 170 s.

Zakir Qasım bəy. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Qasım bəy Zakir; tərt. ed. və ön sözün müəl. K. Məmmədov.- B.: Avrasiya Press, 2005.-400 s.

 

Zakiri Ayətullah Duqtur Hüccətullah. Sümerlər [Mətn] /H.Zakiri; hazırlayanı. Ə.H.Əlyar.- [Tehran]: Oral, [2006].- 297 s.

Zaqafqaziya Seyminin müsəlman fraksiyası və Azərbaycan Milli Şurası iclaslarının protokolları 1918-cı il.-Bakı: Adiloğlu , 2006. 216 səh.

Zalova Əminə Bayram qızı. Azərbaycan ədəbiyyatında Fransa mövzusu [Mətn] Ə.B.Zalova.- Naxçıvan: [Əcəmi], 2012.- 175, [1] s.

 

Zamanlı Mirsəyyaf Şükür oğlu. Ahımdan daş oyandı... [Mətn]: [Şeirlər] /Mirsəyyaf Zamanlı; Red.: M.Nərimanoğlu; Rəssamı: B.Qasımov.- B.: Azərnəşr, 1996.- 84 s. ill

Zamanov Abbas Fəttah oğlu. Cənubdan səslər [Mətn]: [xatirələr, elmi məqalələr, fikirlər] /A. Zamanov; elmi red. İ. Həbibbəyli; toplayanı, tərt. ed. O. Seyidov; red. A. Əzimov.-B.: Min bir mahnı, 2010. -364, [4] s. :portr.,21 sm.

Zamanov Abbas Fəttah oğlu. Əməl dostları [Mətn] /A.Zamanov; red. B.Nəbiyev.- Bakı: Yazıçı, 1979.- 368,[4] s.

Zamanov Abbas Fəttah oğlu. Müasirləri Sabir haqqında /toplayıb tərt. ed., müqəddimə və şərhlərin müəl. A.Zamanov; red. H.Araslı.- B.: Uşaqgəncnəşr, 1962.- 322, [2] s.


Zamanov Abbas Fəttah oğlu.
Sabir və müasirləri [Mətn] /A.Zamanov; red. H.Araslı.- Bakı: Azərnəşr, 1973.- 281, [3] s.

 

Zamanov Abbas Fəttah oğlu. Sabir gülür [Mətn] /A.Zamanov; elmi red. və ön söz. H.Araslı.- Bakı: Gənclik, 1981.- 260, [2] s.

 

Zamanov Asəf Dağbəyi oğlu. Sosial işin əsasları [Mətn]: [dərslik] /A.D.Zamanov, H.İ.Əliyeva; elmi red. İ.Ə.Rüstəmov; [red. İ.Hüseynova]B.: [Təhsil işçisi mətbəəsi MMC], 2015.- 451, [1] s.: 25 sm.

 

Zamanov Nağdəli Tapdıq oğlu. Heydər Əliyev və Azərbaycan nitq mədəniyyəti [Mətn]: [monoqrafiya] N.Zamanov; elmi red. M.Mahmudov [K. 1.].- B.: Elm və təhsil, 2013.- 466 [2] s.

 

Zamanov Nağdəli Tapdıq oğlu. Heydər Əliyev və Azərbaycan nitq mədəniyyəti [Mətn]: [monoqrafiya] N.Zamanov; elmi red. M.Mahmudov; ön söz müəl. N.Cəfərov [K. 2.].- B.: Elm və təhsil, 2014.- 495, [1] s.

Zamanova Elmira Emin qızı. Türk estetikası [Mətn]: tarixi və müasir inkişafı /Elmira Zamanova; Red.: Y. Rüstəmov; Rəyçi: R. Bədəlov.- B.: az, 2005.- 262 s.

 

Zanet Todur (1958-) Ana dilim [Mətn]: / T.Zanet; tərt. ed., qaqauzcadan uyğ., və ön sözün müəl. R. Əskər, red. Ə.Şamil, naşir. R.Babayev.- B.: MBM; 2010.- 102 [1] s.

 

Zaslavski M. Avtomatçının hekayələri /M.Zaslavski; [red. C.Cəfərov].- Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1943.- 25, [2] s.; 20 sm.

Zaurlu Vaqif. Poeziyanın inkişaf yolları [Mətn] /Vaqif Zaurlu; Red.: Arif Abdullazadə; Azərbaycan Elmlər Akademiyası Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu Bakı : Ozan , 1997.- 112 s.

Zenkoviç Nikolay. Heydər Əliyev. Tale yolları [Mətn] /N.Zenkoviç; Red. V.Kərimov; Tərcümə edən. S.Əbdürəhmanova, H.Babayev.- B.: Azərnəşr, 2007.- 608 s. portr., fotoşək

Zenkoviç Nikolay Aleksandroviç. Putin ensiklopediyası [Mətn] : Ailəsi. Komandası. Rəqibləri. Ardıcılları : [rus dilindən tərcümə] /N. A. Zenkoviç. B.: [Nurlan], 2006. 799, [1] s.: portr., fotoşək

Zeynal Sərdar. Orta məktəbin "Azərbaycan dili" dərsliklərində dilçilik məsələləri [Mətn]: Sintaksis, 1945-1995-ci illər /Sərdar Zeynal; elmi red. T.Hacıyev.- B.: Çaşıoğlu, 1999.- 120 s.

Zeynallı Atif. Dünya arxayındır etibarıma [Mətn]: şeirlər A.Zeynallı.- B.: Yazıçı, 1990.- 110, [2] s.

Zeynallı Firudin. Ata fəryadı [Mətn] F. Zeynallı; red. və ön söz müəl. V. Nəsir ; ön söz əvəzi M. Hüseynov.- Bakı [s. n.] 2014.- 153, [1] s., [4] v. fotoşək. portr., fotoşək. 21 sm.

Zeynallı Firudin. Ölüm haqdı, belə də yox [Mətn] F. Zeynallı; red. və ön söz müəl. V. Nəsir. - Bakı [s. n.] 2014.- 219, [2] s., [5] v. fotoşək., portr. portr. 21 sm.

Zeynallı Hənəfi. Azərbaycan atalar sözü [Mətn] /H. Zeynallı ; red. hey. M. Kazımoğlu (İmanov), İ. Abbaslı, R. Xəlilov (transliterasiya ed. və tərt. ed.), M. Teymurov tərt. ed. A. Xürrəmqızı elmi red. S. İsayeva AMEA, Folklor İn-tu; "Azərbaycan folklorunun ilkin nəşrləri" seriyası.- Bakı: [Elm və təhsil], 2012.- 173, [1] s.: 20 sm..

Zeynallı M. İngilis dilində söz yaradıcılığı [Mətn]: dərs vəsaiti /M.Zeynallı, K.Gözəlova; rəyçilər: A. Hüseynov, A.Hacıyeva, E.Nəcəfov.- B.: Mütərcim, 2005.- 116 s.

 

Zeynallı Yusasif Qurban oğlu. Azərbaycanda turizm sistemi fəaliyyətinin və idarəolunmasının iqtisadi-coğrafi problemləri [Mətn] /Y.Q.Zeynallı; Red.: B.T.Nəzirova; AEA Akad. Q.A.Əliyeva adına Coğrafiya İnstitutu.- B.: Tuna, 1999.- 107 s.

 

Zeynaloğlu Cahangir. Müxtəsər Azərbaycan tarixi [Mətn]: elmi-publisistik və tarixi kitab C.Zeynaloğlu; Red. T.İsmayılova; Ön sözün və şərhin müəllifi. K.Şükürov; Transliterasiya edən. M.Teymur.- B.: Azərbaycan Dövlət Kitab Palatası, 1992.- 144 s.

 

Zeynaloğlu Camal. Ağrılı düşüncələrim [Mətn] /C. Zeynaloğlu ; red. H. Kərimova. B.: Print-S, 2015.332 s.: portr., 20 sm.

 

Zeynaloğlu Camal. Baş tutmayan intihar [Mətn] /C. Zeynaloğlu ; red. A. Şahverdiyev. Bakı: Print-S, 2015.- 163, [1] s.: ill., portr., 20 sm.

 

Zeynaloğlu Camal. Cəsur kəşfiyyatçı, igid partizan [Mətn] : Azərbaycanlı kəşfiyyatçı Xanlar Babanlının əziz xatirəsinə /C. Zeynaloğlu ; məsləhətçi Ə. Tağıyev ; red. H. Kərimova. Bakı: UniPrint-S, 2016.- 240 s., [6] v. fotoşək., portr.: faksim., portr., ill., 22 sm.

 

Zeynaloğlu Camal. Gecikmiş sevgi [hekayələr, esselər] /C. Zeynaloğlu ; red. və ön söz müəl. H. Kərimova.-Bakı : Ünsiyyət , 2014.-159, [1] s.
 

Zeynaloğlu Camal. Həqiqət işığında /C. Zeynaloğlu ; red. Ş. Əliyeva.-Bakı : Şəms , 2012. -208 s.

 

 Zeynaloğlu Camal. Xəyalındakı ağ yaylıqlar [Mətn] /C. Zeynaloğlu ; red. H. Kərimova. Bakı: Print-S, 2015.- 208, [1] s.: portr., 20 sm.

 

Zeynaloğlu Camal. Qanlı Fevral gecesi [Mətn] /Camal Zeynaloğlu; Red.: Ə.Elsevər.- Bakı: Təbib, 1999.- 172 s. , portr., fotoşək. ; 20 sm.

 

Zeynaloğlu Camal. Qarabağ dərdi-Erməni vandalizmi. [Mətn] : (Tarixi həqiqətlər, faktlar...).- B.: UniPrint 2014.- 456[] s. 21 sm.

 

Zeynaloğlu Camal. Qəfil döyülən qapı [Mətn] : [povest] /Camal Zeynaloğlu ; red. B. Bağırlı. B.: Print-S, 2015.83, [1] s.: portr., 20 sm.

 

Zeynaloğlu Camal. Nakam məhəbbət /C. Zeynaloğlu ; red. N. Hüseynzadə .- Bakı : Yazıçı , 2012. -161, [1] s.

 

Zeynaloğlu Camal. Ölüm doğmalığı seçilmiş hekayələr /C. Zeynaloğlu ; red. Ə. Nuri.- Bakı : Yazıçı , 2013.- 165, [1] s.

 

Zeynaloğlu Camal. Snayper qız [Mətn] : [povest, hekayələr, esselər] /C. Zeynaloğlu ; red. X. Balaxanlı. Bakı: UniPrint-S, 2017.- 256 s.: portr., fotoşək., ill., 21 sm.

 

Zeynaloğlu Camal. Talelər dünyası /C. Zeynaloğlu ; red. H. Kərimova Kitab 1.-Bakı : Ünsiyyət , 2013.- 211, [1] s.

 

Zeynaloğlu Camal. Təlim fəaliyyətinin psixoloji prosesi [Mətn] : metodik tövsiyələr /C. Zeynaloğlu ; elmi red. H. Kərimova. Bakı: Print-S, 2017.- 144 s.: 20 sm.

 

Zeynaloğlu Camal. Ömrün qızıl payızı.. [Mətn] /C. Zeynaloğlu ; red. S. Kərimli [ön söz].Bakı: Print-S, 2018.435, [1] s.: portr., 21 sm.

 

Zeynalov Aftandil. XX əsrin sonunda "məzlum" hayların Qarabağ işğalı: millətçilərin Pirr qələbəsi,yoxsa onların sonunun başlanğıcı? [Mətn] /A.Zeynalov.- Gəncə: [s. n.], 2011.- 238 s.

 

Zeynalov Eyvaz. Qış günəşi [Mətn]: Povest və hekayələr /Eyvaz Zeynalov; Red. H.Hacıyev.- B.: [ADPU-nəşriyyatı], 2008.- 347 s.

 

Zeynalov F. R. Qədim türk yazılı abidələri. Orta türk dövrü [Mətn] /F. R. Zeynalov; buraxılışa məs. V. Bəhmənli; red. Ə. Əsədzadə; dizayn. N. Mahmudov; Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, M. F. Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.-Bakı: Nağıl evi, 2009.- 110, [2] s.: 19 sm.

 

Zeynalov Fərhad Ramazan oğlu. Türk dillərinin müqayisəli qrammatikası.Fonetika, leksika, morfologiya [Mətn]: I hissə /F.R.Zeynalov; Nəşrə haz., red. və ön sözün müəll. M.D.Qıpçaq B.: MBM , 2008.- 354 s.

 

Əli Zeynalov [İzomaterial] /Azərbaycan Teatr Cəmiyyəti.- Bakı: [İşıq], 1974.- [1] qat. v. , portr., fotoşək. ; 20 sm.

 

Zeynalov Əli Aslan oğlu. XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda kitab nəşri [Mətn]: Orucov qardaşları nəşriyyatının fəaliyyəti /Ə.A.Zeylanov; Elmi red.: T.Əhmədov.- B.: Azərbaycan, 1997.- 92 s.

 

Zeynalov Əsgər Məmməd oğlu. Fransız ədəbiyyatında Şərq [Mətn]: Volter və Hüqonun yaradıcılığı əsasında /Əsgər Zeynalov; Elmi red. T.Əhmədov.- Bakı: [Elm], 1996.- 156 s. ; 21 sm.

 

Zeynalov Əsgər Məmməd oğlu. Fransız ədəbiyyatında Şərq [Mətn]: Volter və Hüqonun yaradıcılığı üzrə /Əsgər Zeynalov; Elmi red.: T. Əhmədov. B.: Oğuz eli, 1999. 164 s

 

Zeynalov Fərahim İbrahim oğlu. Rəsm [Mətn]: dərslik; Pedaqoji Universitet və institutlar üçün /F.İ.Zeynalov, İ.E.Məmmədov; elmi red. C.Y.Həsənzadə, İ.H.Cəbrayılov; rəy. A.M.İbrahimov [və b.]; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Pedaqoji Universiteti.- Bakı:[s.n.], 2012.- 217 s. ill

 

Zeynalov Fərhad Ramazan oğlu. Qədim türk yazılı abidələri [Mətn]: orta türk dövrü /F.R.Zeynalov; AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhili Nazirliyi S.M.Kirov ad. Azərb. Dövlət Un-ti.- Bakı: ADU, 1980.- 94, [2] s. ; 20 sm.

 

Zeynalov Fərhad Ramazan oğlu. Müasir türk dillərində ağlayıcılar[Mətn].(Tələbələr üçün dərs vəsaiti).- Bakı: 1967.- 39 s. 4C (Türk) 3-40

Zeynalov Fərhad Ramazan oğlu. Türk dillərinin müqayisəli qrammatikası [Mətn]:dərs vəsaiti /F.R.Zeynalov; red. S.Əlizadə; Azərb. SSR Alivə Orta İxtisasTəhsiliNazirliyi, S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti I hissə.-Bakı: ADU, 1974.- 139, [5] s.
 

Zeynalov Fərhad Ramazan oğlu. Türkologiyanın əsasları [Mətn]: ali məktəblərin filoloji fakültələrinin tələbələri üçün dərslik /F.R.Zeynalov; elmi red. A.Qurbanov.- Bakı: Maarif, 1981.- 343, [5] s.

 

Zeynalov Fərrux Məmmədhəbi oğlu. Bilgəh: səfalı yurdun layiqli övladları F.Zeynalov; Burax. məsul: Ə.Balayev; Fotolar: S.Babayev, R. Əliyev.- B.: Oscar, 2003.- 264 səh.

 

Zeynalov Kamil Şahbaz oğlu. Azərbaycanda istehsal münasibətləri sisteminin ziddiyyətləri və onların həlli yolları [Mətn]: Dərs vəsaiti /K. Zeynalov; Rəyçilər. F.Əmikişiyev, Ə. Allahverdiyev; Elmi red. R.Qarayev; N.Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.- B.: N.Tusiad. ADPU, 1994.- 158 s.: cədvəl


Zeynalov Mayıl-Aslan Hacı Mirzəhmədin oğlu. Azərbaycanda atçılıq /Mayıl Zeynalov; Red.: M.Musayev; Ön sözün müəllifi: İ.Babayev.- Bakı: 2006.- 384 s.


Zeynalov Mayıl-Aslan Hacı Mirzəhmədin oğlu. Azərbaycanda heyvandarlığın inkişafı barədə[Mətn] /M.A.Zeynalov.- Bkı: Yurd, 2003.- 168 s.

 

Zeynalov Mayıl-Aslan Hacı Mirzəhməd oğlu. Azərbaycanda qoyunçuluq [Mətn] /Mayıl-Aslan Hacı Mirzəhməd oğlu Zeynalov ; red. hey. : M. Musayev və b. Bakı: MBM, 2008.- 397 s.: portr., xəritə, cədv., şək., 21 sm.

Zeynalov Mayıl-Aslan Hacı Mirzəhmədin oğlu. Heyvandarlıqda müasir yemləmə [Mətn] /Mayıl Zeynalov; Red.: C.X.Səttərov.- Bı: Şəms, 2005.- 225 s. , ill., cədvəl ; 20 sm

 

Zeynalov Mayıl-Aslan Hacı Mirzəhməd oğlu. İsrail dövlətində kənd təsərrüfatının inkişafı [Mətn] /Mayıl-Aslan Hacı Mirzəhməd oğlu Zeynalov. Bakı: Yurd, 2003.- 24 s.: ill., 20 sm.
 

Zeynalov Məmmədəli Baba oğlu. Fəlsəfə tarixi: Qərb fəlsəfəsi [Mətn]: Ali məktəblər üçün dərslik /M. Zeynalov; Elmi red. F.F. Qasımzadə; Rəyçilər: F.F. Ramazanov, Y.İ. Rüstəmov; M.Ə. Rəsulzadə adına Bakı Dövlət Universiteti Fəlsəfə Tarixi və Mədəniyyətşünaslıq Kafedrası.- B.: Azərbaycan, 2000.- 544 s.

 

Zeynalov Məmmədəli Baba oğlu. Xarici ölkələrin fəlsəfə tarixi [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /M.Zeynalov; elmi red. N.Qocatürk; rəyçi. F.F.Qasımzadə, F.F.Ramazanov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU, Fəlsəfə tarixı və mədəniyyətsünaslıq kafedrası.- B.: Şərq-Qərb, 2009.- 647, [1] s.: portr., 22 sm.

 

Zeynalov Nəriman Nəsrulla oğlu. Azərbaycan mətbuatı tarixi [Mətn]: dərs vəsaiti /N.N.Zeynalov; AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili nazirliyi, S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti.- II hissə.- B.: ADU, 1974.- 104, [3] s.
 

Zeynalov Ramiz Məhəmmədəli oğlu. Yol hərəkəti təhlükəsizliyinin hüquqi təminat sistemində sürücü faktoru və onun psixoloji durumu [Mətn] /R.M.Zeynalov, E.Ə.Əliyev; məsul red. K.H.Əliyev; Azərb. Resp. Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi.Bakı: Kooperasiya, 2015.- 63, [1] s.


Z
eynalov Rizvan. Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları [Mətn] /R. Zeynalov; Xüsusi red.: R. Hüseynov B.: Gənclik, 1996.- 136 s.

 

Zeynalov Teymur. Əsas fondlardan istifadənin təhlili [Mətn] /T.Zeynalov.- B.: Azərnəşr, 1990. 199, [1] s.

Zeynalov Vidadi Zeynal oğlu. Dövlət və bələdiyyə maliyyəsinin problemləri:[Mətn]: Dərs vəsaiti /V.Zeynalov, A.Hüseynov; Elmi red.: D.Bağırov; Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti.- Bı: Təhsil, 2006.- 432 s.

 

Zeynalova F. İbtidai musiqi nəzəriyyəsi [Mətn]: [dərslik] /F.Zeynalov, M.İsmayılov.- B.: El, 2007.- 144 s. not, ill

 

Zeynalova H.A. Lev Tolstoy Azərbaycan mətbuatında [Mətn]: biblioqrafik göstərici AzSSR Mədəniyyət Nazirliyi, M.F.Axundov ad. Azərb. Resp. Dövlət Kitabxanası,Ölkəşünaslıq və milli biblioqrafiya şöbəsi; tərt. ed. H.A.Zeynalova, O.A.Məmmədova; red. B.Səfiyev.- B.: [s. n.] 1979.67, [1] s.

 

Zeynalova H.A. N.B.Vəzirov (1854-1926) [Mətn]: tövsiyə ədəbiyyat göstəricisi tərt. ed. H.A.Zeynalova; red. S.Hüseyn qızı; AzSSR Mədəniyyət Nazirliyi, M.F.Axundov adına Azərbaycan Respublika Kitabxanası.- B.: [s. n.] 1970.- 23, [1] s.

 

Zeynalova Səidə. Tibbi mikrobiologiya və immunologiyadan təcrübə məşğələlərinə rəhbərlik [Mətn]: Azərbaycan Tibb Universitetinin bütün fakültələrinin tələbələri üçün dərslik /S.Q.Zeynalova, İ.B.Əhmədov, A.Q.Bayarmov; elmi red. Ə.Səmədov; rəyçi. İ.Ağayev.- Bakı: Təbib, 2007.- 357, [1] s. , cədv., şək. ; 22 sm.

 

Zeynalova Solmaz Eyyub qızı. İnsanlara nur bəxş edən alim ömrü [Mətn] S.Zeynalova; Red. A.Əliyev.- B.: Xəzər, 2003.- 208 s.

Zeynalova Ş.S. Tağı Şahbazi (Simurğ) [Mətn]: biblioqrafik göstərici /Ş.S.Zeynalova; red. Ş.M.Əfəndizadə; Azərb. SSR Mədəniyyət Nazirliyi, M.F.Axundov ad. Azərb. Resp. Döv. Kitabxanası, Ölkəşünaslıq və milli biblioqrafiya şöbəsi.- Bakı: [s.n.], 1975.- 36 s. portr

 

Zeynalova Tahirə Əli qızı. Axirətin bələdçiləri [Mətn] /top. və tərtib ed. T.Zeynalova; red. Ş.Səlimbəyli I cild.-Bakı: Avropa, 2007.- 352 s. ; 21 sm.
 

Zeynalzadə Ağarəfi. Azərbaycan mətbuatı və çar senzurası (1850-1905) [Mətn] /A.Zeynalzadə; Elmi red.: Ə.Mirəhmədov; AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu.- Bakı: Elm, 2006.- 328 s.

Zədələnmə zamanı ilk tibbi yardım [Mətn]: yaddaş /AzSSR Səhiyyə Nazirliyi. Bakı Elmi-Tədqiqat Travmatologiya və Ortopediya İnstitutu;tərt. ed. O.Ə.İsmayılov, K.N.Karapeyan, Şerenko, R.N.- B.: ETTSİ, 1989.- 6 s.

 

Zəka Rəfiq Xəndan. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Rəfiq Zəka Xəndan, tərt. ed. Aydan Xəndan B.: Şərq-Qərb, 2004.- 360 s.

 

Zəkəriyyə Nicati. Günəşə sevinək /N.Zəkəriyyə; azəricə işləyəni T.Elçin; [red. İ.Tapdıq].- Bakı: Gənclik, 1968.- 28, [4] s. , şək. ; 10 sm.

 

Zəkiyev İmaməddin Şahverdi oğlu. M.F.Axundov və kitab mədəniyyəti [Mətn] /İ.Zəkiyev; red. C.Məmmədzadə.-Bakı: Azərnəşr, 1974.- 80 s.

 

Zəlimxan Yaqubdan yazılanlar [Mətn]: məqalələr toplusu; red. A.Bağırov.- B.:[Vətən]; 2005. 403 s.

 

Zəmanəmizin böyük Azərbaycanlısı [Mətn]: Xüsusi buraxılış /Hazırlayanı: İ.Əsgəroğlu; Xüsusi buraxlışa məsul: "21 Azər" jurnalı.- B.: 2001.- 102 s.: portr., fotoşək., 29 sm.

 

Zəmanəmizin böyük Azərbaycanlısı [Mətn]: Xüsusi buraxılış Baş red.: İ.Əsgəroğlu; Red.: N.Aqaşova.- B.: 2002.- 104 s.

Zəngişalı Arif. Yeddi rəngli muğam teatrı [Mətn] /Arif Zənkişalı; Red.: M.Poladova.- Bakı: Ağrıdağ, 1998.- 88 s. , portr., foto şək. ; 20sm.
 

Zərifə Əliyeva: Ziyarətə çevrilmiş ünvanlar [Mətn] /müəl. və tərtibatçı N.Şamilqızı, N.Şneyder; məsləhətçi T.Şıxməmmədova; red. L.Əliyeva. I Hissə.- Bakı: Elm və təhsil, 2013.- 95, [1] s. portr., fotoşək

 

 Azərbaycan maarifinin yorulmaz çarçısı: Həsən bəy Zərdbi 170: metodik vəsait /tərt.ed. A.Abdullayeva; ixt. red. və bur. məs. K.Tahirov; red. G.Səfərəliyeva; M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2012.- 46 s.

 

Zərdabi Həsənbəy. Əkinçi [Mətn]: Xalq qəzetinin nəşri /H.Zərdabi, F.Ağazadə; Red. H.Həsənov; Ərəb əlifbasından transliterasiya edən. E.Qasımova; Ön söz. T.Aydınoğlu.- Bakı: Garisma, 2008.- 56 s.

Zərdabi Həsənbəy. Qarışqaların evi [Mətn] /Həsənbəy Zərdabi; tərt. ed. və işləyəni. Zahid Xəlil; red. Ş. Məmmədova .- Bakı : Gənclik , 1989.-30,[1] s. 

 

Zərdabi Həsənbəy. Seçilmiş əsərləri /H. Zərdabi; tərt. ed. və qeydlər. Z.B.Göyüşov; AzSSR EA, Fəlsəfə bölməsi.- Bakı: Azərnəşr, 1960.- 474, [2] s.

 

 Həsən bəy Zərdabi və "Əkinçi" [Mətn]: bioqrafik məqalələr, məktublar, xatirələr, tədqiqatlar /red. heyəti. M.Yaqub, T.Aydınoğlu, V.Tofiqli, N.Zöhrablı; [burax. məs. V.Tofiqli]Bakı: [s. n.], 2010.- 225, [2] s., [7] v.

Həsən bəy Zərdabinin bioqrafiyası və epistolyar irsi [Mətn] /farsdilli məktubları tərc. ed. A.Ramazanov; red. R.Kərimov; AMEA, M.Füzuli ad. Əlyazmalar İn-tu.- Bakı: Nurlan, 2006.- 183 s.

 

Zərərin ödənilməsi qaydaları [Mətn]: Normativ aktlar və hüquqi şərhlər /Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası; Tərt. edən. İ.A. Əbdüləzizov, Q.M. İsmayılov Bakı , 1993.- 56 s.

 

Zərinəzadə H.H. Fars dilində Azərbaycan sözləri Səfəvilər dövrü /H.H.Zərinəzadə; red. Ə.Azəri; Azərb.SSR EA Şərqşünaslıq İn-tu.- Bakı: AzSSR EA, 1962.- 435, [1] s.
 

  Zərir Mustafa. Yusif və Züleyxa [Mətn] /Mustafa Zərir; Transfoneliterasiya edən və ön sözün müəllifi: Ş. Xəlilov; Red.: M. Adilov.-B.: Şərq-Qərb, 2006.-128 s.

 

Ziyalı sözü [Mətn] /Tərtib edəni və ön söz: M.Vəzir; Redaktor və naşir: T.Vəlixanlı.- B.: Mütərcim, 1998.- 56 s.: 1 portr., 20 sm.

 

Ziyarətnamələr. Müqəddəs ziyarətgahlar [Mətn]: Bağdad, Kazimey, Samirra, Nəcəf, Kufə, Kərbala /hazır. S.H.Müsəvi; ön söz müəl. S.Ə.O.Nejad; İİR-nın Mədəniyyət Mərkəzi.- Bakı: [Lisanus-sidq], 2005.- 317, [1] s.

 

Zoologiya [Mətn]: Orta məktəbin 7-8-ci sinifləri üçün sınaq dərsliyi /H.S.Abbasov və b.; Red. M.Ə.Musayev.- Bakı: Maarif, 1993.- 304 s. , ill. ; 22 sm.
 

Zoologiya [Mətn]: Ümumtəhsil məktəblərinin 7-8-ci sinifləri üçün sınaq dərsliyi /H.S.Abbasov, Ə.H. Qasımov, S.V.Əliyev və b.- B.: Maarif, 1998.- 304 s.

 

Zoologiya [Mətn]: ümumtəhsil məktəblərinin 8-ci sinfi üçün dərslik/R.Sultanov, E.Əsədov, K.Mahmudova [və b.]; elmi red. R.Hacıyev; rəyçilər M.Babayev, M.Nadirova.- B.: Şərq-Qərb:[Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi] ;2011. 159, [1] s.

 

Zoologiya fənnindən metodik göstəriş [Mətn]: ali məktəbin tələbələri üçün /SSRİ Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, S.Ağamalıoğlu ad. Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İn-tu, H.Zərdabi adına Kirovabad Dövlət Pedaqoji İn-tu; tərt. ed. Ə.A.Əsgərov, Z.Ş.Əliyev, V.T.Hacıyev [və b.]Kirovabad: [s.n.], 1985.- 37, [1] s.


Zoologiya fənnindən metodik göstəriş /S.Ağamalıoğlu adına Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İn-tu; tərt. ed. S.D.Kərimova.- Kirovabad: [s.n.], 1987.- 38, [1] s.

Zoologiya kursundakı terminlərin öyrənilməsinə dair metodik işləmələr [Mətn] /AzSSR Xalq Təhsili Nazirliyi Respublika Tədris-Metodika Mərkəzi; Akad. Y.H.Məmmədəliyev adına Naxçıvan Dövlət Pedaqoji İnstitutu; tərt. ed. A.M.Mehdiyev, H.M.Novruzov.- B.: 1989.- 70,[1] s.

 

Zoologiyadan biliklərin yoxlanılması [Mətn]: yoxlama suallar və çalışmalar toplusu /Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. Təhsil Problemləri İn-tu, Naxçıvan Dövlət Un-ti; tərt. ed. E.Əsədov; elmi red. R.Sultanov. H. 2 Zoologiya.- B.: [MBM], 2009.- 123, [1] s. ill., cədv

 

Zoologiyadan kurs işləri yoxlama yazı işlərinə dair metodiki göstəriş.- Kirovabad, 1981.- 56 s.

Zorakılığın metamorfozaları [Mətn]: Qadın Haqları üzrə Rəmzi Məhkəmənin İctimai Dinləmələrdə tapdıqlarından /Hazırlayanlar. D.Mehdi, N.Mehdi; Red. S.Abdullayeva.- Bakı: Qanun, 2006.- 180 s. ; 21sm.

 

Zöhrabov Ramiz Fərzulla oğlu. Muğam /R.Zöhrabov; red. M.İsmayılov.- Bakı: Azərnəşr, 1991.- 119 s.

 

Zöhrabov Ramiz Fərzulla oğlu. Şifahi ənənəli Azərbaycan professional musiqisi [Mətn]: ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /R.F.Zöhrabov; Ü.Hacıbəyov adına Bakı Musiqi Akademiyası; elmi red. E.Babayev; rəyçilər: R.Məmmədova, A.Ziyadlı.- B.: Azərbaycan Ensiklopediyası, 1996.- 72 s. cədvəl, not

Zülfüqarın söz dünyası [Mətn]: Zülfüqar Qodmanlının həyat və yaradıcılığına həsr olunmuş məqalələr toplusu /Red. və naşir: H.A.Mansurzadə; Tərtibçi: N.Əliyev.- Sumqayıt, 1998.- 336 s.

 

Zülfüqarlı Cümşüd İsmayıl oğlu. Qeyri-üzvi kimya praktikumu (dərs vəsaiti) [Red.A.Novruzova].- Bakı: Maarif, 1979.- 282 s.

 

Zülfüqarlı Məhərrəm Paşa oğlu. 2010-cu il Milli Məclisə seçkilərin monitorinqi [Mətn]: yaddaş kitabçası /M. Zülfüqarlı; naşir. Ş. Xuduoğlu; Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyası Seçki Qərargahı.-Bakı : Qanun , 2010.- 31, [1] s.

 Zülfüqarlı Məhərrəm Paşa oğlu. Azadlıq və demokratiya mübarizləri[Mətn]: 1988-2003 /.Zülfüqarlı; Red.: Z.Qasımlı.- B.: Qanun, 2004.- 112 s.


Zülfüqarlı Məhərrəm Paşa oğlu. Azərbaycan tarixi.İkinci respublika dövrünün tarixşünaslığı [Mətn]: 1920-1991-ci illər /M.P.Zülfüqarlı; elmi red. A.C.İsgəndərov.- Bakı: Çaşıoğlu, 2001.- 312 s. , portr. ; 21 sm.

Zülfüqarlı Məhərrəm Paşa oğlu. Azərbaycan tarixinə yeni baxış [Mətn] /Red.: Ə.Əliyev.- B.:Təhsil, 2003.- 90 s.

 

Zülfüqarlı Məhərrəm Paşa oğlu. Azərbaycanı kimlər idarə edib? [Mətn]: (may 1918-oktyabr 2003) /Məhərrəm Zülfüqarlı; red. B.Hüseynoğlu.- Bakı: Qanun, 2006.- 136 s.

Zülfüqarlı Məhərrəm Paşa oğlu. İstiqlal tarixini yaradanlar: 1972-1992-ci illər /Elmi red.: B. Nəcəfov.- B.: 2003.- 190 s.


Zülfüqarlı Məhərrəm Paşa oğlu. Dağlıq Qarabağda erməni terroru [Mətn] M. P. Zülfüqarlı.-Bakı :Qanun ;2010.- 35, [1] s

 

Zülfüqarlı Məhərrəm Paşa oğlu. İnsan hüquqları və seçkilər /Məhərrəm Zülfüqarlı; "İnam" Plüralizm Mərkəzi.- B.: Azərbaycan, 2000.- 28 səh.: 20 sm.

Zülfüqarlı Məhərrəm Paşa oğlu. Seçki sistemləri və seçki komissiyalarının təşkili yerli və beynəlxalq təcrübə [Mətn] /M. P. Zülfüqarlı; Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyası.-Bakı : Qanun , 2010.- 79, [1] s.

Zülfüqarlı Məhərrəm Paşa oğlu. Şamaxı soyqırımı [Mətn]: 1918-ci il /M.Zülfüqarlı; layihənin rəhbəri. E.Süleymanov; elmi red. K.Şüküröv.- Bakı: [AVCİYA], 2011.- 112 s.


Zülfüqarlı Solmaz Rza qızı. Azərbaycan dili [Mətn]: Ali məktəblərin rus bölmələri üçün dərslik /S.R.Zülfüqarlı (Hüseynova); Elmi red. Ə.Rəcəbli, K.Quliyeva; Rəyçilər. Q.Kazımov, İ.Məmmədov.- B.: İqtisad Universiteti, 2006.- 490 s.

 

Zülfüqarov Eldar İslam oğlu. Fizikadan çətinliyi artırılmış məsələlər və onların həlli [Mətn]: elektrostatistika, sabit cərəyan, elektromaqnetizm E.İ.Zülfüqarov, Q.M.Qasımov, V.Q.Qasımova; rəyçi Q. T.Həsənov, R.C.Qasımov.- B.: [Təhsil] 2010.- 471, [1] s.

 

Zülfüqarov Eldar İslam oğlu. Ümumi fizika kursu [Mətn] /E.İ.Zülfüqarov, Q.M.Qasımov, V.Q.Qasımova.- Bakı: Təhsil, 2008.- 836, [1] s.: şək., 20 sm.

 

Zmanovski Yuri Filippoviç. Sağlam uşaqlar böyüdək [Mətn]: /Y. Zmanovski; Çevirəni. E. Əliyev; red. S. İsmayılova B.: İşıq, 1992. -115 s.

 

 
National Library of Azerbaijan All Rights Reserved