Təbiət elmləri bütövlükdə

 

Abbasov Mütəllim Məhərrəm oğlu. Məktəblinin təbiət elmləri lüğəti: J-Z [Mətn] /Mütəllim Abbasov, Samirə Məşədibəyova, Rəfail İbadov.B.: AynaMətbuEvi, 2006.220 s. portr., fotoşək., ill

 

Abdulkərimov Teyfur Abdulkərim oğlu. Müşahidə gündəliyi [Mətn]: dördillik ibtidai məktəbin 2-ci sinifi üçün /T.A.Abdulkərimov, M.T.Səfərov; red. Z.C.Hacıyev; rəssamı. S.A.Şatikov.- B.: Maarif, 1989.- 62,[1] s

 

Adıgözəlov Azadxan Səfərxan oğlu. Həndəsi qurmalar [Mətn] : ali məktəb tələbələri üçün dərs vəsaiti /A. Adıgözəlov, X. Həsənova ; rəyçilər N. Əliyev, Y. Baxşəliyev.- Bakı : Elm və təhsil , 2011.-191, [1] s.

 

Axundov Saleh Seyfulla oğlu. Diferensial həndəsədən mühazirələr [Mətn]: dərs vəsaiti /S.S.Axundov, X.X.Paşayev, Y.L.İsmayılova; elmi red. M.H.Cavadov; AzSSR Xalq Təhsili Nazirliyi. V.İ.Lenin adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutu.- B.: V.İ.lenin adına APİ, 1989.- 135,[1] s.

 

Apoyev Bayram Fəti oğlu. Müşahidə gündəliyi [Mətn]: dördillik ibtidai məktəbin IV sinif şagirdləri üçün /B.F.Apoyev, L.B.Rzayeva.- B.: Maarif, 1989.- 72 s.

 

ASŞC Xalq Torpaq Komissarlığı yanında ASŞC hidrometeoroloji komitəsi nizamnaməsinin yeni redaksiyada təsdiq olunması haqqında[Bakı]: [s.n.], 1930.- 12 s.

 

Avtomatik idarəetmə üzrə laboratoriya işləri [Mətn] /[R.Ə. Əliyev, Ş.H. Qarayev (red.), Q.S. Süleymanov]; Rəy verənlər. S.İ. Yusifov, Ə.Ə. Məmmədov; Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası.- B.: ADNA, 1993.- 140 s.

 

Bəşirbəyli, Ədalət İsmayıl oğlu Kainatın bioqrafiyası /Ə. Bəşirbəyli ; elmi red. Ə. Məmmədov.- Bakı : [Təhsil] , 2013.- 66 s.
 

Boqomolova O.B. Məntiq məsələləri [Mətn] /O.B.Boqomolova; tərc.ed. V.Ə.Rzayev; red. Ə.Cəfərli.- B.: Çıraq, 2007.- 239 s.


Budaqov Budaq Əbdüləli oğlu. Dözümlü, dözümsüz təbiət... [Mətn] /B.Ə.Budaqov.- Bakı: Azərnəşr, 1990.- 119, [1] s.

 

Cəbrayılbəyli C. Təbiyyatdan metodik məktub Tapşırıq /C.Cəbrayılbəyli; red. H.B.Quliyev; ASŞCXMK Maarif Kadrosunu Təkmilləşdirən və Hazırlayan Təhsil Kombinatı.- Bakı: MKTHT Kombinatının nəşriyyatı, 1933.- 23 s.

 

Cəbrayılbəyli Cəmo. Müxtəsər nəbatat [Mətn]: birinci dərəcə məktəblərə görə yazılmışdır /C. Cəbrayılbəyli; məxəzlər: Troyanski, Vaqner, Traçevski, Kalugin, Harun ər-Rəşid.- B.: Azərnəşr, 1924.- 75, [2] s.

 

Cəbrayılbəyli Cəmo. Müxtəsər nəbatat [Mətn]: birinci dərəcə məktəblərə görə yazılmışdır/C.Cəbrayılbəyli.- B.: Azərnəşr, 1926.- 75 s.

 

Cəbrayılbəyli Cəmo bəy. Tarixi -təbii [Mətn]: İnsan; Heyvanat /C.Cəbrayılbəyli.- B.: [s. n.], [1919.] 153 [8] s.

 

Cəbrayılbəyli Cəmo bəy. Tarixi -təbii [Mətn]: İnsan; Heyvanat /C.Cəbrayılbəyli.- B.: [s. n.], [1919.].- 153 [8] s.

 

Cəbrayılbəyli Cəmo. Təbiəti öyrən [Mətn] /C.Cəbrayılbəyli.- B.: Azərnəşr, 1926.- 155 s.

 

Cəbrayılbəyli Cəmo Adil oğlu. Təbiyyatdan iş kitabı [Mətn]: III qrup üçün C.Cəbrayılbəyli, M.Mustafazadə, İ.Hacızadə; çevirən. Y.Şirvan.- B.: Azərnəşr, 1932.- 156, [2] s.

 

Cəbrayılbəyli Cəmo Adil oğlu. Təbiyyatdan iş kitabı [Mətn]: IV qruplar üçün /C.Cəbrayılbəyli, M.Mustafazadə, İ.Hacızadə; red. Şirvani.- B.: Azərnəşr, 1932.- 164 s.: şək., 20 sm.

 

Cəbrayılbəyli Cəmo Adil oğlu. Təbiyyatdan iş kitabı [Mətn]: beşinci il C.Cəbrayılbəyli, M.Mustafazadə, İ.Hacızadə; red. M.M.Ağamirov.- B.: Azərnəşr, 1932.- 112 s.

 

Çubinidze Ş. Təbiyyat ibtidai məktəbin IV qrupu üçün dərs kitabı/Ş. və T.Çubinidze; tərc. ed. A.A.Xancanbəyli.-Tiflis: Saxelkami nəşriyyatı, 1933.- 145, [1] s. , şək. ; 23 sm.

 

Çubinidze T. Təbiət elmi [Mətn]: III qruppa üçün iş kitabı T. Çubinidze, Ş. Çubinidze, Q.Çubinidze; mütərcim. M.Abaşidze, H.Həsənzadə; red. Əsgər.- Tiflis: Gürcüstan Dövlət nəşriyyatı, 1932.- 132 s.

 

"Ekologiya və həyat fəaliyyətinin mühafizəsi" III Beynəlxalq elmi konfransının materialları (14-16 noyabr 2000-ciil) [Mətn] Baş red.: N.F.Qəhrəmanov; Red.heyəti: A.A.Əfəndiyev, Y.Y.Hüseynov, Y.Ə.Yüzbəyov və b.; Sumqayıt Dövlət Universiteti, AzərbaycanRespublikası ElmlərAkademiyası PolimerMaterialları İnstitutu.- Sumqayıt: 2000.- 191 s.
 

Əhmədov Həsən Əbdül Əli oğlu. Azərbaycanın neftli-qazlı vilayətlərinin geologiyası [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /H.Ə.Əhmədov, F.M.Bağırzadə, S.H.Salayev.- Bakı: Maarif, 1973.- 261, [3] s.
 

Əkbərov Maarif Süleyman oğlu. Ədədlər və fiqurlar aləmində /Professor Maarif Əkbərov; İxtisas red.: A.P.Bayramov; Rəyçilər: A.Ə.Babayev, M.H.Yaqubov.- B.: Təbib, 1999.- 335 s.

 

Əlizadə Əli Əşrəf Əbdül Hüseyn oğlu. Ümumi geologiya ali texniki məktəblərin tələbələri üçün dərslik /Ə. Əlizadə, M.Babayev.- Bakı: Azərtədrisnəşr, 1961.- 361, [3] s.
 

Əsgərov Ələddin Abdulla oğlu. Ətraf mühitin qorunması və təbii sərvətlərdən istifadə [Mətn]: Dərs vəsaiti /Ə.A.Əsgərov; Rəy verən: N.Axundov; İxtisas red.: Ə.Hüseynov.- B.: Maarif, 1989.- 252 s.

 

Ətraf mühit və ekologiya [Mətn]: Elmi-metodik konfransın materialları /Red.: Ş.Y.Göyçaylı, V.Hacıyev, C.Nəcəfov, N.Mikayılov və b.- B.: Ozan, 1997.- 768 s.

 

Gül Qasım Kazım oğlu. Meteorologiya və iqlimşünaslıq/Q.K.Gül; [red. Ş.Kərimov]; S.M.Kirov ad. Azərb. Dövlət Un-ti.- Bakı: Azərbaycan Universiteti, 1960.- 268, [3] s.
 

Gülablı Gülab Məhərrəm oğlu. "Hesablama təcrübələrinin avtomatlaşdırılmasının əsasları" fənnindən laboratoriya işləri [Mətn]: metodiki rəhbərlik /G.M.Gülablı (red.); rəyçilər A.Ş.Süleymanov, T.İ.İbrahimzadə, R.Z.Abasov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası.- Bakı: 2010.- 91, [1] s. , cədv., şək. ; 20 sm.
 

Fərzəlibəyli H. 1933/34-cü il təbiyyat proqramına dair metodikiişləmə sumövzusu üzrə /H.Fərzəliyev; [red. H.Verdiyev]; ASŞC, Xalq Maarif Komissarlığı Tədris-Metod Sektoru.- Bakı:Azərnəşr, 1933.- 10, [1] s.

 

 Fərzəlibəyli H. Azərbaycanda təbiyyat elmlərinin inkişafı tarixindən [monoqrafiya] /H.Fərzəlibəyli; [red. Q.Qəmbəroğlu]; Azərb. SSR Maarif Nazirliyi, H.Zərdabi adına Kirovabad Ped. İn-tu I hissə.- Kirovabad:[s. n.] 1958.- 239, [2] s
 

Hesablama texnikasının və eksperimentin riyazi nəzəriyyəsinin elmi tədqiqatlarda tətbiqi [Mətn]: Dərs vəsaiti /T.Ə.Babayev, A.R.Bünyatov, Q.C.Əfəndiyev və b.; Red.: M-B.Ə.Babayev;Azərbaycan Elm və Texnika Komitəsi, Bakı Elmi-Tədris Mərkəzi.- B.: Elm, 1999.- 102 s.
 

Həmzəyev G.Ə. Təbiət elmləri tədrisinin tərbiyə funksiyası [Mətn]: etodik vəsait /G.Ə.Həmzəyev; elmi red. Q.İdrisov; rəyçilər N.Mikayılov, Ə.Abbasov, Ş.İsmayılov; Azərb. Resp. Təhsil nazirliyi, Azərb. Resp. Təhsil problemləri İn-tu, Azərb. Müəllimlər İn-nun Quba filialı.- Bakı: [s.n.], 2009.- 82, [1.] s.

 

Həyat bilgisinin əsasları [Mətn]: ali məktəbin bakalavr pilləsi üçün dərslik H.M.Hacıyeva, F.M.Orucov, O.Q.Qafarova, A.A.Axundova; elmi red. Ə.M.Hüseynov; rəyçi Ə.N.Fərəcov, E.A.Hacıbəyova, L.B.Rzayeva, A.Q.Qəmbərova.- B.: Elm, 2013.- 239, [1] s.
 

Hüseynov Əli Məhərrəm oğlu. Təbiətşünaslıq [Mətn]: dördillik ibtidai məktəb üçün dərs vəsaiti /Ə. M.Hüseynov, M.H.Mirzəyev; red. Z.İ.Qaralov.- B.: Maarif, 1989.- 197, [2] s.

 

Hüseynov Rəhim Əyyub oğlu. Astronomiya [Mətn]: Ali məktəblər üçün dərslik /R.Ə.Hüseynov; Rəyçilər: T.K.İsmayılov, A.Y.Mehdiyev.- Bakı: Maarif, 1997.- 468 s. , ill., cədvəl ; 22 sm.

 

Hüseynov Rəhim Əyyub oğlu. Astronomiya terminləri lüğəti [Mətn]: Rusca-Azərbaycanca-İngiliscə 9000 termin /R.Hüseynov, B.Babayev, Q.Əhmədov.- B.: Azərnəşr, 1989.- 224 s.

 

İbtidai məktəb proqramları Riyaziyyat: Təbiyyat: Coğrafiya: İctimaiyyat :kəndvə şəhər üçün /ASŞCXalqMaarifKomissarlığı Tədris-Metod Sektoru; çevirəni. Z.Abdullayev, S.Məlikov; red. M.Rəhimli, Ağayev, Zülfüqarlı Birincikitab.- Bakı:Azərnəşr, 1933.- 79 s.

 

İbtidai məktəblərin təbiyyat proqramına aid metodik izahat /ASŞC XMK Tədris-Metod Sektoru.- B.:[s.n.] 1932.- 43, [1] s.

 

İbtidai və orta məktəb proqramları Təbiyyat /ASŞC Xalq Maarif Komissarlığı Tədris-Metod Sektoru; red. C.Zülfüqarlı 7-ci kitab.- Bakı: Azərnəşr, 1933.- 43 s.
 

İxtiraçı işçi üçün yaddaş.- Bakı: AHİŞ Nəşriyyat şöbəsi, 1 23, [1] s.

İxtiraçı işçinin yaddaşı.- Tiflis: İxtiraları yaymaq üzrə və SŞCİ AXTŞ yanında ixtiraçılığa yardım edən Mərkəzi Büronun Zaqafqaziya Şöbəsi, 1930.- 21, [1] s.


İxtiraçılıq haqqında qanun və təlimat.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 23, [1] s.

 

İsayev S.A. Tətbiqi ekologiya: Dərslik S.A.İsayev; Red.: V.M.Babazadə; Bakı Dövlət Universiteti.- Bakı: 2002.- 183 səh.

 

İsgəndərov Məmməd Əbdül oğlu. Neft-qaz mədən geologiyası və neft-qaz yataqlarının işlənilməsi ali məktəb üçün dərslik /M.Ə.İsgəndərov; elmi red. Ş.F.Mehdiyev.- Bakı: Maarif, 1968.- 398, [2] s.
 

Kapelqin. Təbiyyət dərsləri [Mətn]: cansız təbiət /Kapelqin, Çinqer; tərcümə. M.Qafarzadə 1hissə.- B.: Azərnəşr, 1927.- 97 s.

 

Kapelkin V. Təbiyyət dərsləri [Mətn]: /V.Kapelkin, A.Çinger; çevirəni. M.Qafarlı.- Bakı: Azərnəşr, 1926.- 127 s.

Kapelkin V. Təbiyyət dərsləri [Mətn]: /V.Kapelkin, A.Çinger; çevirəni. M.Qafarlı; red. Ə.Əbdürrəhimzadə I hissə.- B.: Azərnəşr, 1928.- 109, [3] s.
 

Kravsov P.İ. Su və həyat [Mətn] /P.İ.Kravtsov; tərcümə. A.M.Əlizadə.- B.: Azərnəşr, 1927.- 38 s.

 

 Quliyev Baloğlan Sarı oğlu. Mütəhərrik və əyləncəli oyunlar [Mətn] : [ali pedaqoji universitetlərin "Fiziki tərbiyə və gənclərin çağırışaqədər hazırlığı" ixtisası üçün dərs vəsaiti] /B. Quliyev ; red. R. Əliyev ; rəyçi Ə. Paşayev, M. Nəsrullayev, G. Quliyev ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Döv. Pedaqoji Universiteti.- Bakı : ADPU , 2011.- 493, [1] s.

 

Quliyev H.B. Təbiətşünaslıq /H.B.Quliyev; AXMK mərkəzi qiyabi tədris bürosu, Təbiətşünaslıq.- Bakı: [s. n.], 1931.- 20 s. , cədv. ; 22 sm.

 

Quliyev Ə. A. Cəbrin məsələ vasitəsilə yekun təkrarı [dərs vəsaiti] /Ə. A. Quliyev ; elmi red. V. M. Qurbanov ; rəyçi H. F. Quliyev, A. S. Adıgözəlov, İ. C. Mərdanov.-ı Bakı : Elm , 2012.- 235 s.

 

Qurbanzadə Ağazeynal Alı oğlu. Təbiətşünaslıq: Nəzəri-metodoloji əsasları [Mətn]: Dərs vəsaiti /A.A.Qurbanzadə, Ə.Ə.Həmzəyev; Rəyçilər: A.M.Şükürov, B.C.Ələsgərov, A.M.Məhərrəmov.- Bakı: Nasir, 2006.- 416 s.
 

Leonov Georgiy Pavloviç. Tarixi geologiya ali məktəblər üçün dərslik /G.P.Leonovc; [tərc. ed. S.Səmədov; red. Q.Sultanov].- Bakı: Azərtədrisnəşr, 1964.- 365, [3] s. l
 

Mehdiyeva Gülər Ələkbər qızı. Həyat bilgisi. 3-cü sinif [Mətn]: müəllim üçün metodik vəsait /G.Mehdiyeva, F.Bayramova; [red. S.Nuruqızı; rəssam. G.Ağayev]Bakı: Aspoliqraf, 2010.- 110, [2] s. , şək., cədv., portr. ; 28 sm.
 

Məmmədov Əziz Bəşir oğlu. Müasir fizikanın metodoloji prinsiplərinin fəlsəfi təhlili [Mətn] /Ə.B.Məmmədov; Elmi red.: İ.F.Abutalıbov.- B.: Səda, 1998.- 84 s.

 

Məmmədov Əziz Bəşir oğlu. Müasir təbiətşünaslığın konsepsiyaları: Ali məktəblər üçün dərslik /Ə.B.Məmmədov, V.İ.İsmayılov, R.İ.Bəşirov, E.B.Hüseynov; Elmi red.: N.F.Qəhrəmanov, V.M.Kərimov.- Sumqayıt, 2002.- 506 s.
 

Məmmədov F.H. Kompüter riyaziyyatı [Mətn]: dərs vəsaiti /F.H.Məmmədov; M.T.Əliyeva; elmi red. Ə.U.Quliyev; rəyçi. Ə.Ə.Aslanov, R.H.Şirinov.- Gəncə: GDU nəşriyyatı, 2011.- 205, [1] s.
 

Məmmədov Tofiq Əhməd oğlu. SSRİ geologiyası [Mətn]: regional geologiya : ali texniki məktəblər üçün dərslik /T.Ə.Məmmədov; elmi red. Q.Ə.Əlizadə; AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, M.Əzizbəyov adına Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutu.- Bakı: Azərb. NKİ, 1975.- 207, [1] s. , şək., cədv. ; 20 sm.
 

Milyonlar ayaqlar altında.- Tiflis: [s.n.], 1930.- 20, [3] s.
 

Mustafayev Abbas Əli oğlu. Qruntlar mexanikası [Mətn]: ali texniki məktəblər üçün dərslik /A.Ə.Mustafayev.- Bakı: Maarif, 1973.- 301, [3]

 

Muşketov D.İ. Ümumi geolojinin qısa kursu /D.İ.Muşketov; çevirəni və red. Q.Əlizadə.- Bakı: Azərnəşr, 1933.- 380, [3] s. , şək., cədv., sxem ; 22 sm.

Müasir təbiətşünaslığın konsepsiyaları R.İ.Bəşirov, Ə.B.Məmmədov; Elmi red.: Ə.H.Əliyev.- B.: RENESSANS, 2001.- 222 səh.

Müasir təbiətşünaslığın konsepsiyaları: Ali məktəblər üçün dərslik /Ə.V.Məmmədov, R.İ.Bəşirov, V.İ.İsmayılov, E.B. Hüseynov.- Bakı: Bakı Universiteti, 2003.- 512 s.
 

Müseyibov Müseyib Ağababa oğlu. Ümumi geomorfologiya [Mətn]: universitet üçün dərslik /M.Müseyibov, B.Budaqov, N.Şirinov; red. F.İsmayılova.- Bakı: Maarif, 1967.- i 230 s.
 

Naqayev A.G . Planetariy və kainat /A.G.Naqayev; çevirəni. K.İsrafilov; red. Yusifli.- Bakı: Azərnəşr, 1933.- 106, [1] s. , şək., sxem.

 

Orucov Həmzəağa Davud oğlu. Xətti cəbr və iqtisadi modellər [Mətn]: dərs vəsaiti /H.Orucov, Y.Həsənli, V.Vəliyev; elmi red. X.İ.İsmayılov; rəyç. H.İ.Aslanov, C.Bulut.- B.: [Qafqaz Universiteti], 2009.- 130, [2] s.


Orucov Valeh Əliağa oğlu. Umumi, neft və neft-mədən geologiyası. [Mətn]: I hissə. Neft texnikumları üçün dərslik.- Bakı: Maarif, 1973.- 240 s.
 

Paşayev Paşa Ağabala oğlu. Təbiət elmlərinin əlaqəli öyrənilməsi [Mətn]: (Biofizika materialları əsasında) /P.Paşayev.- B.: Maarif, 1977.- 108 s.

 

Pedtexnikumların proqramları Təbiyyat metodikası /ASŞC Xalq Maarif Komissarlığı Tədris-Metod Sektoru; çevirəni. M.Mustafayev; red. Ə.Əbdürrəhimzadə III buraxılış.- Bakı: Azərnəşr, 1933.- 7, [1] s.

Perelman Yakov İsidoroviç . Fişəng vasitəsilə aya səyahət /Ya. İ.Perelman; çevirəni. X.Mahmudzadə.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 87, [1] s.
 

Popov V. Yer və göy /V.Popov.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 59, [1] s.

 

Rubakin N.A. Təbiətin qorxunc hadisələri [Mətn] /N. A., Rubakin.- B.: Azərnəşr, 1927.- 91 s.

 

Səfərov Məhərrəm Tağı oğlu. Müşahidə gündəliyi [Mətn]: dördillik ibtidai məktəbin III sinifi üçün /M.T. Səfərov; elmi red. Y.Ş. Kərimov.- B.: Maarif, 1989.- 54,[1] s.

 

Şəfiyev Mənsur Nəsir oğlu. Geodeziya əsasları [Mətn] M.N.Şəfiyev V.Q.Plotnitski.- B.: Azərnəşr Kənd-təsərrüfat şöbəsi, 1937.- 324 s. şəkil, cədvəl 25 sm.

 

Şvann-Quriyski P.V. Təbiətşünaslıqdan dərs kitabı K. G.M-nin birinci tədris ili üçün /P.V.Şvann-Quriyski ;çevirəni. Məcnunbəyli; red. Y.Məmmədov I mövzu.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 76 s.

 

Şvann-Quriyski P.V. Təbiətşünaslıqdan dərs kitabı K. G.M-nin birinci tədris ili üçün /P.V.Şvann-Quriyski ;çevirəni. Məcnunbəyli; red. Y.Məmmədov I mövzu.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 76 s. , şək. ; 28 sm.
 

Şvann-Quriyski P.V. Təbiətşünaslıqdan iş materialı F.Z. yeddi illik məktəblərinin VI qrupu üçün /P.V.Şvann-Quriyski, Z.F.Müller-Babayan, A.K.Papikyan I kitab.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 143, [1] s. , şək., cədv. ; 25 sm.

Şvann-Quriyski P.V. Təbiətşünaslıqdan iş materialı F.Z. yeddi illik məktəblərinin VI qrupu üçün /P.V.Şvann-Quriyski, Z.F.Müller-Babayan, A.K.Papikyan II kitab.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 160 s. , şək. ; 25 sm.

 

Tetyurev V.A. Təbiyyat ibtidai məktəb üçün: üçüncü tədris ili /V.A.Tetyurev; red. Zülfüqarlı birinci hissə.- Bakı: Azərnəşr, 1933.- 95, [1] s.

 

Tetyurev V.A. Təbiyyat ibtidai məktəb üçün: dördüncü tədris ili /V.A.Tetyurev; çevirəni. C.Cəbrayılbəyli; red. Y.Məhəmmədov II hissə.- Bakı: Azərnəşr, 1933.- 112 s.

 

Təbiət elminə dair nə oxunmalı [Mətn]: müxtəsər ədəbiyyat siyahısı M.F.Axundov ad. Azərb. Respublika Ümumi Kitabxanası; [red. S.A.Ələkbərov].- B.: [s. n.] 1950.- 13, [2] s.

 

Təbiyyat proqramı [Mətn]: şəhər və kənd məktəblərinin I-IV qrupları üçün ASŞC XMK Tədris-Metod sektoru.- B.: [Azərnəşr] 1932.- 22, [1] s.
 

Tərsimi həndəsə və rəsmxət fənni üzrə I -li yoxlama işinin yerinə yetirilməsinə dair metodik göstəriş [Mətn]: Mühəndis pedaqoji fakültənin 5 illik qiyabi təhsil alan tələbələri üçün /Tərtib edən. S.İ.Qasımov; Red. T.İ.Məmmədov; V.İ.Lenin adına Qırmızı Əmək Bayrağı Ordenli Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti Rəsmxət və onun tədrisi metodikası kafedrası.- B.: 1991.- 50 s.

 

Trofimov V.F. Təbiyyatdan iş kitabı ibtidai məktəblərin beşinci qrupları üzrə və kolxoz gənclər məktəblərinin I qrupları üçün /V.F.Trofimov; çevirəni. A.R.Qasımxanlı; red. Ə.Əbdürrəhimzadə.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 190, [2] s. , şək. ; 20 sm.

 

 Trofimov V.F. Təbiyyatdan iş kitabı [Mətn]: ibtidai məktəblərin beşinci qrupları üzrə və kolxoz gənclər məktəblərinin I qrupları üçün V.F.Trofimov; çevirəni. A.R.Qasımxanlı; red. Ə.Əbdürrəhimzadə II hissə.Bakı Azərnəşr, 1932.- 164 s.
 

Ulyaninski V. Cansız təbiət /V.Ulyaninski; çevirəni. M.Bayramzadə; red. Sami Kamal.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 228 s.
 

Zahiri Manaf Cavad oğlu. Nadir element yataqlarının geologiyası [Mətn] /M.C.Zahiri, S.Ə.Bəktaşi; [red. M.Qaşqay, C.Məmmədzadə]Bakı: Azərnəşr, 1974.- 170 s.
 

 Zaykov A.M. Yağış, dolu, qar, şeh və quru [Mətn]: 20 ədəd şəkl havidir /M.A.Zaykov; tərcümə. Z.Əbdülzadə.- B.: Bakı fəhləsi, 1925.- 53 s.

 

 
National Library of Azerbaijan All Rights Reserved