İctimai elmlər

 

1926-cı il 17 dekabr əhali siyahısı üzrə Azərbaycanın əhalisi [Mətn]: ilk yekunlar /Azərbaycan Mərkəzi Statistik İdarəsi.- B.: [s.n.], 1926.- 17 s.

 

1926 il əhali sıyahısı məlumatı üzrə A. S. Ş. C. kənd əhalisinin sıxlıq xəritəsi [Mətn]Bakı: M. S. İ. nəşriyyatı, 1928.- 15 s.

 

1926-cı ilin ümum ittifaq təhriri nüfusu Azərbaycan Sosialist Şura Cümhuriyyəti /ZSFŞC Mərkəzi Statistika Müdiriyyəti Şöbə II.- Tiflis: ZSFŞC MSM, 1930.- 133 s.

 

1926-cı ilin ümum ittifaq təhriri nufusi Azərbaycan Sosialist Şura Cümhuriyyəti [Mətn] ZSFŞC Xalq Təsərrüfatı Hesabı Müdiriyyəti Şöbə III Ailə vəziyyəti-anadan olan yer və yaşamaq müddəti-şikəstlik. [s.l.] Dövləti İctimai-İqtisadi nəşriyyat 1932.- 73 s. cədv. 30 sm.

1927-ci il dövləti kəndçi istiqrazı nə ilə fydalıdır [Mətn].- B.: [s. n.], 1927.- 30 s.

 

1927 və 1928 birinci yarım il ərzində xalq ədliyyə komisarlığının fəaliyəti [Mətn]: anlaklı bir nəzəriyə.- B.: E. S. Ş. C. xalq ədliyə komisarlığı nəşriyatı, 1928.- 48 s.

1928-29-cu il üçün işçi, kəndli, ev sahibləri və dağınıq halda dolanaraq ayrı-ayrı çalışan müəssisələrdəki işçi qadınların nümayəndə qadın yığıncaqları üçün proqramma.- B.: AK(b)F MK yanında işçi-kəndli qadınlar şöbəsi, 1928.- 54 s.
 

 1928-29-ncu tədris ilində siyasi təhsil [Mətn]Bakı: Vışka, 1928.- 11 s.
 

1929-1930-cu təhsil ili üçün gənclər siyasi təhsili yaddaşı [Mətn] /ALKGİ BK Təbliğat-Təşviqat Şöbəsi.- B.: [s.n.], 1929.- 11, [2] s.

 

1929-30 dərs ilində şəhər firqə məktəbləri üçün proqram [Mətn] /AK(b)F MK TTMŞ.- B.: Azərnəşr, 1929.- 36 s.

 

1929-30-cu dərs ilində siyasi təhsil [Mətn] /AK(b)F MK Təbliğat-Təşviqat Şöbəsi.- B.: Azərnəşr, 1929.- 17, [1] s.

 

1933-cü il yaz balıq ovunda seld rayonlarında ovun rekonstruksiyası tədbirlərinin həyata keçirilməsi haqqında təlimat /çevirəni. B.A.İslamov; red. M.Ə.Kərimov.- Bakı: Azərnəşr, 1933.- 20, [2] s. , sxem ; 22 sm.

 

1931-ci ildə pambıq kontraktasiyası haqqında Zaqafqaziya SŞC Federasiyası Xalq Komissarlar Şurasının 334 qərarı.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 15 s. ; 19 sm.

 

1931-ci ilin Azərbaycan əhalisinin siyahısı /ASŞC Xalq Maarif Komissarlığı ; məs. red. B. A. Striqunov II burax.B.: Azərnəşr, 1932.- 280, [1] s.

1933-cü ildə-ikincibeş illiyin birinciilində-yaz əkin kampaniyasının vəzifələri /çevirən. H.Məcnunbəyov, Ə.Əbdurəhimov; red. Y.Məhəmmədov.- Bakı:Azərnəşr, 1933.- 114, [3] s.

 

26 Bakı Komissarı [Mətn] red. S.Yusifov, E.Musayeva.- B.: [s.n.]1966.- [52] s.

II Firqə qurultayının 25 illiyi 1903-1928 ÜİK(b)F Tarixi bölməsi tezisləri .- Bakı: Azərnəşr, 1928.- 58 s.
 

III-ci Ümum Azərbaycan Şuraları qurultayına 1922-1923 illərin hesabı[Mətn]: /A. İ. Ş. C. Xalq Komissarlar Şurası.- Bakı: Xalq Komissarlar Şurası, 1923.- 369 s.

 

XII-ci Dağıstan Firqə konfransının qərarları [Mətn] [çevirən. L.Savin].- Mahaçqala: [Dağlit] 1932.- 83 s.

 

XVI ümum Bakı firqə konfransı münasibətilə [Mətn].- B.: Bakı işçisi, 1926.- 24 s.

 

 A. K. (bol.) F. Bakı komitəsinin IV pilenumu qərarları (7-10 may 1928-ci il) [Mətn]Bakı: A.K. (bol.) F. Bakı komitəsi, 1928.- 44 s.

  A. L. K. G. İ. XX Bakı konfransının qərar və qətnamələri məcmuəsi [Mətn]: 12-17 mart 1928 senə.-Bakı: [s. n.], 1928.- 89 s.

 A. K. (b) F. M. K. və M. K. K. birləşmiş iyun plenyumunun qətnaməsi (16-20 iyun 1928 il) [Mətn]Bakı: A. K. (b) F. M. K. , 1928.- 60 s.

A. S. Ş. cumhuriyyətindəki dövlət sığortasının agentləri üçün dəstur əl əməl [Mətn] sığorta olunacaq obyektlərin qeydinə, sığorta hesablanması, toplanması və sahəsinə aid 1928/29-cu il üçün icbari aklad sığortasının bütün növlərinə dair güzəştlərin verilməsinə aiddir.- B.: [s. n.], 1928.- 27 s.

 

ASŞC-də sovxoz-kolxoz təhsil sistemi.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 19 s. , sxem ; 26 sm.

 ASŞC Cinayət Qodeqsi. Dördüncü təbi .-Bakı.-Azərnəşr.- 1934.-137, [1] s.

 

Abadov Məsim Kazım oğlu. Turizm məhsulunun tərtibi texnologiyası [Mətn]: (dərs vəsaiti): ["Turizm və otelçilik" istiqamətində T 050810- "Turizm və otelçilik" ixtisası üzrə təhsil alan tələbələr üçün dərslik] M.K.Abadov; elmi red. F.Ə.Məmmədov; rəy ver. Ə.Ə.Nəbiyev [və b.]; Azərbaycan Texnologiya Universiteti.- B.: Elm, 2011.- 133, [3] s.

 

Abasov Əli. Müasir dövrün sosiomədəni problemləri [Mətn] /Ə. Abasov ; AMEA, Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İn-tu. B.: Səda, 2006,374 səh.

Abbasova Elmira. Insan ekologiyası bioloji və sosioloji aspektlər.- B.: 2005.- 121s.

 

Abbasova Qızılgül Yasin qızı. Sosial fəlsəfə [Mətn]: [dərs vəsaiti] /Q.Abbasova, Z. Hacıyev.-B.: Ayna Mətbuat evi, 2001.-130 s.

 

Abbasquliyev Məhəmmədnağı bəy. Tacirin vəfalı iti [Mətn] /M.Abbasquliyev I hissə.- B.: [ s. n.], 1916(1334 h.).- 9 s.

 

Abdallı Həcər. Azərbaycan: müstəqilliyimizin sosial-siyasi problemləri /H.Abdallı; elmi red. Ə.Tağıyev; red. H.Dayızadə.- Bakı: [s.n.], 2005.- 238, [1] s.


Abezqauz Q. Firqə savadı [Mətn]: qısa müddətli şəhər siyasi savad məktəbləri üçün tədris kitabıdır /Q.Abezqauz, A.Protasov.- B.: Bakı işçisi, 1927.- 100 s.

 

Abezqauz Q. Firqə savadı [Mətn]: qısa müddətli şəhər siyasi savad məktəbləri üçün tədris kitabıdır /Q.Abezqauz, A.Protasov; red. C.Məmmədzadə, Sami Kamal; mütərcimi. Əli Rağib.- B.: Bakı işçisi, 1926.- 53 s.

 

Abezqauz Q. Firqə savadı [Mətn]: siyasi savad məktəbləri üçün. Qısa müddətli şəhər siyasi savad məktəbləri və II dərəcəli komsomol siyasi məktəbləri üçün tədris kitabıdır /Q.Abezqauz, A.Protasov; red. C.Məhəmmədzadə, Sami Kamal; mütərcimi. Əli Rağib birinci qism.- B.: Bakı işçisi, 1926.- 327 s.

 

Abezqauz Q. Firqə savadı [Mətn]: qısa müddətli şəhər siyasi savad məktəbləri üçün tədris kitabıdır /Q. Abezqauz, A. Protasov ; red. C. Məhəmmədzadə, Sami Kamal ; mütərcimi. Ə. Rağib.- Bakı: Bakı işçisi , 1926. -414 s.

 

Abezqauz Q. Firqə savadı [Mətn]: siyasi savad məktəbləri üçün. Qısa müddətli şəhər siyasi savad məktəbləri və II dərəcəli komsomol siyasi məktəbləri üçün tədris kitabıdır /Q. Abezqauz, A. Protasov.- II qism.- Bakı: Bakı işçisi , 1926. 81-144 s.

 

Abdullayev Oruc İsmayıl oğlu. İctimai münasibətlər sistemi və adət-ənənələr [Mətn]: [Monoqrafiya] /O. İ. Abdullayev; Red.:A. Şükürov; Rəycilər: Ə.M.Tağıyev, H.T.Budaqov; AEA Fəlsəfə və Hüquq İnstitutu; "Elm" Redaksiya-Nəşriyyat və Poliqrafiya Mərkəzi.- B.: Elm, 1998.-192 s.

 

Ağayev Vahid Musa oğlu. Azərbaycan komsomolu VI beşillik planın yerinə yetrilməsi uğrunda mübarizədə /V. Ağayev; [red. Ə.Salahov].- B.:Azərnəşr; 1958.- 58 s.

 

Ağayeva Kifayət. Azərbaycanda gender məsələləri [Mətn] : dərs vəsaiti /K. Ağayeva ; rəyçi M. Ə. Mahmudov [və b.] ; elmi red. S. F. Əliyeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Qərb Un-ti. Bakı: [s. n.], 2014.- 416 s.: cədv., 24 sm.

 

Ağayeva Kifayət. Qafqazda gender məsələləri [Mətn] : dərs vəsaiti /K. Ağayeva ; elmi red. A. Ş. Şahmuradov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, ADU. Bakı: Elm və təhsil, 2017.- 435, [1] s.: cədv., 20 sm.

 

Axundov Ə. Telli saz ustadları [Mətn] /Tərtib edən: Ə.Axundov; Red.: M.Təhmasib.- B.: Azərnəşr, 1964.- 160 s.

 

Axundov Nazim. Azərbaycanda dövri mətbuat: (1832-1920): Nazim Axundov; Red.: Ə. Mirəhmədov; Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası, Nizami adına Ədəbiyyat və Dil İnstitutu.- Bakı; 1965.- 176 s.

 

Axundov Vəli Yusif oğlu. Azərbaycan kommunist partiyası XXV qurultayına Azərbaycan KP MK-nın işi haqqında hesabat məruzəsi [Mətn]: 7 sentyabr 1961-ci il V.Y.Axundov.- B.: Azərnəşr, 1961.- 83, [1] s.

 

Ağamalıoğlu. İki mədəniyyət [Mətn]: Orta Asyada olduğum zaman aldığım təssurat/ Ağamalıoğlu.- Bakı: Azərnəşr, 1928.- 48 s.

 

Ağamalıoğlu Səmədağa. Namus [Mətn] /S.Ağamalıoğlu.- Bakı: Azərnəşr, 1929.- 137 s.


 Aliyev İdris. Abşeron açıqlamaları [Mətn] /İ.Aliyev; [tərc.G.Rzayeva; foto. A.Rzayev; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi]Bakı: [s.n.], [2009] [24] s.
 

Alıpov S. Beynəlxalq vəziyyətimiz haqqında XIV firqə qurultayı nə demişdir [Mətn]: Stalin yoldaşın məruzəsi üzrə /S.Alıpov; tərc. ed. Z.Abdullazadə.- B.: Bakı fəhləsi, 1926.- 28 s.

Alıpov S. Daxili vəziyyətimiz haqqında və sosialist quruluşunun növbəti vəzifələri haqqında 14-cü firqə qurultayı nə demişdir [Mətn]: Stalin yoldaşın məruzəsi üzrə /S.Alıpov; mütərcimi. Ş.Vəzirli.- B.: Bakı fəhləsi, 1926.- 41, [1] s.

 

Allahverdiyev Qərib Vəli oğlu. Azadlıq [Mətn]: sosial-fəlsəfi təhlil: monoqrafiya Q. Allahverdiyev; elmi red. İ.Ə.Həbibbəyli; rəyçilər. İ.M.Hacıyev, K.A.Əzimov.- B.: [ s.n.] 2008.- 360, [1] s.

 

Andreyev S. Aktivlər kadrosu hazırlayalım kənd komsomol kadroları hazırlamaq və yenidən hazırlamaq haqqında ÜİLKGİ MK 1932-ci il 26 noyabr tarixli 6-cı plenumunda edilmiş məruzə /S.Andreyev; red. S.Vurğun; çevirən. S.Məlikov.- Bakı: Azərnəşr, 1933.- 35 s. ; 14 sm.

 

Artyuxina A. Firqənin qadınlar arasında görüləcək işlərdəki növbəti vəzifələri [Mətn] /A.Artyuxina; çevirəni. T.Məhəmmədov.- Bakı: Azərnəşr, 1929.- 97, [2] s.


Artyuxina A. Nümayəndə qadın, firqənin baş xəttini keçirmək uğrunda çarpış /A.Artyuxina.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 48 s.

 

Azadlıq yolunun mübarizləri [Mətn] /[red. C. Müciri]. [s. l.]: Azərbaycan Ruznaməsi, 1962 (1341 h.) 207, XXI, XXVIII s.: port


Azər dövləti davacat alveri tresti nizamnaməsi [Mətn]: azqosmedtorq.- B.: Azqosmedtorq, 1924.- 20 + 15 s.

 

Azər dövləti davacat alveri tresti nizamnaməsi [Mətn]: azqosmedtorq.- B.: Azqosmedtorq, 1924.- 20 + 15 s.

 

 Azərbaycan hilal əhmər cəmiyyətinin nizamnaməsi [Mətn]: ümumi əsaslar /Azərbaycan mərkəzi icrayə komitəsi.- B.: Azərbaycan mərkəzi icrayə komitəsi, 1925.- 19 s.

 

Azərbaycan firqə təşkilatlarına müraciətnamə /AK(b)F Mərkəzi Komitəsi.- B.: AK(b)F MK, 1928.- 15 s.

 

Azərbaycan firqə təşkilatının vəziyyətinə dair material və qərarlar [Mətn] B.: Azərnəşr, 1929.- 80 s.

Azərbaycan İctimai Sığorta Komitəsi. Azərbaycan İctimai Sığorta Komitəsinin IV plenumunun qərarları 21/VI-24/VI-1930-cu il, Bakı.- Bakı: Azictsığorta, 1930.- 28 s.

Azərbaycan İctimai Sığorta Komitəsi. Azərbaycan İctimai Sığorta Komitəsinin 21/VI-24/VI-1930-cu ildə olmuş IV plenumunun qərarları /ASŞC XƏK.- Bakı: Azicsığorta, 1930.- 28 s.

Azərbaycan İctimai Sığorta Komitəsi Azərbaycan İctimai Sığorta Komitəsi 6-cı plenumunun qətnamələri 4-7 mart 1931-ci il /ASŞC XƏK, Azərbaycan İctimai Sığorta Komitəsi.- Bakı: [s.n.], 1931.- 49 s.

 
Azərbaycan İctimai Şura Cumhuriyyəti islah- zəhmət məcəlləsi [Mətn]: Azərbaycan mərkəzi icrayə komitəsi tərəfindən 14 şubat 1925 tarixində qəbul edilmişdir.- B.: A.İ. Ş.C. xalq ədliyə komissarlığı, 1925.- 84 s.

 

Azərbaycan ictimai şura cəmiyyətinin cəza məcəlləsi.- B., 1926.-150 s.

 

Azərbaycan Kommunist (b) Firqəsi. Azərbaycan Kommunist (b) Firqəsi XIII fabrik-zavod dairə konfransının qərar və qətnamələri [Mətn]: 25-30 dekabr 1929.- Bakı: AK(b)F Fabrik-Zavod dairə firqə komitəsi, 1929.- 23 s.

 

Azərbaycan Kommunist (b) Firqəsi. Azərbaycan Kommunis (bolşevik) Firqəsi Bakı komitəsi III plenumunun qərarları [Mətn]: 6-7 aprel.- B.: AK(b)F Bakı komitəsi, 1929.- 34 s.

 

Azərbaycan Kommunist (bolşevik) Firqəsi Bakı komitəsinin təbliğat-təşviqat kabinəsi materialları ancaq firqə üzvləri üçün; Təslimçilər və təhəvvülçülər əleyhinə; Şuralar ittifaqının təsərrüfatçılarının yaxın beş illik perspektivi.- Bakı: Azərnəşr, 1928.- 49, [1] s.

Azərbaycan Kommunist (b) Firqəsi. AK(b)F IX qurultayının qərarları [Mətn]Bakı: AK(b)F MK, 1929.- 60 s.

 

Azərbaycan Kommunist (b) Firqəsi. AK(b)F Lenin dairə komitəsi haqq-hesabı üzrə X dairə firqə konfransının qərarları [Mətn]Bakı: Azərnəşr, 1929.- 63 s.

 

Azərbaycan Kommunist (b) Firqəsi. Bakı komitəsi konfransı. XVIII Bakı firqə konfransının qətnamələri [Mətn]: 20-31 yanvar 1929.- B.: [s. n.], 1929.- 58 s.

 

Azərbaycan Kommunist (b) Firqəsi. Bakı komitəsinin IV plenumu [Mətn]: 1-4 iyun 1929.- Bakı: AK(b)F Bakı komitəsi, 1929.- 37 s.

 

Azərbaycan Kommunist (b) Firqəsi. Bakı Komitəsinin Təbliğat Təşviqat Şöbəsi Firqə maarifinin bütün xətti üçün tapşırıq [Mətn]Bakı: [s.n.], 1929.- 14 s.

 

Azərbaycan Kommunist (b) Firqəsi. Bakı şəhər dairə komitəsi konfransı XIII şəhər dairə konfransı materialları [Mətn]Bakı: AK(b)F Şəhər dairə komitəsi, 1929.- 46 s.

 

Azərbaycan Kommunist (b) Firqəsi. Mərkəzi Komitəsi məruzəsi üzrə ÜİK(b)F Mərkəzi komitəsinin qərarı [Mətn]Bakı: Azərnəşr, 1929.- 14 s.

 

Azərbaycan Kommunist (bolşevik) Firqəsi Bakı komitəsinin təbliğat-təşviqat kabinəsi materialları ancaq firqə üzvləri üçün; Təslimçilər və təhəvvülçülər əleyhinə; Şuralar ittifaqının təsərrüfatçılarının yaxın beş illik perspektivi.- B.: Azərnəşr, 1928.- 49, [1] s.

 

Azərbaycan Kommunist (bolşevik) Firqəsi Lenin dairə komitəsi AK(b)F Lenin dairə komitəsi V-ci plenumunun qərarları 3-6 may 1928-ci il.- B.: [s.n.], 1928.- 44 s.

Azərbaycan Kommunist (bolşevik) Firqəsi Mərkəzi Komitəsi və Bakı Komitəsi Metod Bürosu. Tapşırıq 3 Leninizmi öyrənən ibtidai firqə məktəbləri üçün /AK(b)F MK və BK Metod Bürosu; [tərt. edən. Sokolovski,; red. Q.Saar, C.Əliyev; çevirəni. R.Yusufzadə.]Bakı: [Partizdat], 1933.- 3, [1] s. ; 20 sm.

Azərbaycan Kommunist (bolşevik) Firqəsi Mərkəzi Komitəsi və Bakı Komitəsi Metod Bürosu. Tapşırıq 2 ÜİK(b)F proqramını öyrənən dərnəklər üçün /AK(b)F MK və BK Metod Bürosu; red. C.Əliyev.- Bakı: Partizdat], 1933.- 6, [1] s. ; 19 sm.

Azərbaycan Kommunist (bolşevik) Firqəsi Mərkəzi Komitəsi və Bakı Komitəsi Metod Bürosu. Tapşırıq 2 Leninizmi öyrənən ibtidai firqə məktəbi üçün /AK(b)F MK və BK; [ tərt. ed. Ravin; red. Kuzovenko, C.Əliyev; çevirəni. R.Yusufzadə.]Bakı: [Partizdat], 1933.- 3, [1] s. ; 19 sm.


Azərbaycan Kommunist (bolşevik) Firqəsi Mərkəzi Komitəsi və Bakı Komitəsi Metod Bürosu ZSFŞC bolşevikləri ÜİK(b)Finin XVII qurultayı ərəfəsində: kütləvi firqə şəbəkəsində təhlil olunacaq materiallar /[tər. ed. İ.Dubinski; red. Ə.Axundov.]Bakı: Partizdat, 1933.- 5, [1] s.

 

Azərbaycan Kommunist (bolşevik) Firqəsinin Fabrik-Zavod dairə komitəsi. AK(b)F XIII fabrik-zavod dairə konfransının qərar və qətnamələri 25-30 dekabr 1928.- B.: AK(b)F Fabrik-Zavod dairə firqə komitəsi, 1929.- 28 s.

Azərbaycan Kommunist (bolşevik) Firqəsinin 8-ci qurultayının qərar və qətnamələri [Mətn].-Bakı: Azərnəşr, 1928.- 75 s.

 Azərbaycan qadını ensiklopediyası [Mətn] /red. hey. R.Mehdiyev və b.; baş red. İ.Vəliyev; [müəl. X.Abbasov və b.] Bakı: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası nəşriyyat-poliqrafiya birliyi, 2002.- 402, [2] s.

 

Azərbaycan Lenin Kommunist Gənclər İttifaqı qurultayı. Hesabat material ALKGİ VII-ci qurultayına fevral 1926-cı il-mart 1928-ci il.- Bakı: [s.n.], 1928.- 43 s.

Azərbaycan Leninçi Kommunist Gənclər İttifaqının Bakı təşkilatının təqvimi [Mətn]: 1918-1926 /[tərt. ed. A.Q.]Bakı: Bakı fəhləsi, 1926.- 21 s.

 

Azərbaycan Mərkəzi İcraiyyə Komitəsi. IV-ci Çağırış, III yığnağı (dövreyi-ictimaisi) [Mətn] B.: AİŞC MİK , 1926.- 89 s.

 

Azərbaycan pionerləri ALKGİ VIII qurultayına qədər [Mətn] /ALKGİ MK yanında KCTMB.- Bakı: ALKGİ MK yanında KCTMB, 1929.- 26 s.

 

Azərbaycan Respublikası Bakı şəhərinin və onun qəsəbələrinn sosial-iqtisadi inkişafı (2014-2016) [Mətn]: [statistik məcmuə] /Azərb. Resp. Dövlət Statistika Komitəsi; [məc. haz. ümumi rəh. H.Bağırov; burax. üzrə məsul şəxs N.Quliyeva] Oktyabr - 2014[Bakı]: [Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi];[2014].- 197, [1] s.

 

Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi. 2013-cü ildə mehmanaxanaların fəaliyyətinə dair əsas göstəricilər [Mətn]: illik hesabatlar əsasında: [bülleten: məcmuə] Azərb. Resp. Dövlət Statistika Komitəsi; [burax. üzrə məsul şəxs F.T.Şahbazov]..- B.: [Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi] 2014.- 204, [2] s.

 

Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi. 2013-cü ildə turizm müəsisələrinin fəaliyyətinə dair əsas göstəricilər [Mətn]: illik hesabatlar əsasında: [bülleten] Azərb. Resp. Dövlət Statistika Komitəsi; [burax. üzrə məsul şəxs F.T.Şahbazov]..- B.: [Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi] 2014.- 96, [2] s.

 

Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi. Azərbaycan rəqəmlərdə 2001 /Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi.- B.: Səda, 2001.- 123 s.

 

Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi. Azərbaycan rəqəmlərdə 2005 /Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi.- B.: Səda, 2005.- 249 s.

Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi. Azərbaycan rəqəmlərdə 2007 [Mətn]: [statistik məcmuə] /Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi; Məcmuənin ümumi rəhbəri A.Vəliyev; Hazırlayan M.Əmirova.- B.: Səda, 2007.- 264 s.

 

Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi. Azərbaycan rəqəmlərdə 2008 [Mətn]: [Statistik məcmuə] /Məcmuənin ümumi rəhbəri. A.Vəliyev; Məcmuənin hazırlanması üçün məsul şəxs. M.Əmirova; Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi.- B.: Səda, 2008.- 264 s.

Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi. Azərbaycan rəqəmlərdə 2009 [Mətn]: [statistik məcmuə] /Azərb. Resp. Dövlət Statistika Komitəsi; [məcmuənin ümumi rəhbəri. A.Vəliyev; məcmuənin hazırlanması üçün məsul şəxs. M.Əmirova] Bakı: [s.n.], 2009.- 269, [1] s.

 

Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi. Azərbaycan rəqəmlərdə 2013 [Mətn]: [statistik məcmuə] Azərb. Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi; [məcmuənin ümumi rəhbəri A.Vəliyev; məcmuənin haz. üçün məsul şəxs M.Əmirova]B.: [Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi] 2013.- 278, [2] s.

 

 Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi. Azərbaycanda ərzaq təhlükəsizliyi 2003 [Mətn]: Statistik məcmuə /Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi; Məcmuənin hazırlanmasına məsul: Ə. Zeynallı.-Bakı : Səda , 2003.- 696 s.


 Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi. Azərbaycanda Ərzaq Təhlükəsizliyi 2004 [Mətn]: statistik məcmuə /Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi.- B.: Səda, 2004.- 814 s.


 Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi. Azərbaycanda ərzaq təhlükəsizliyi 2005 [Mətn]: Statistik məcmuə /Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi.- B.: Səda, 2005.- 898 s.

 Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi. Azərbaycanda ərzaq təhlükəsizliyi 2006 [Mətn]: statistik məcmuə /Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi.- B.: Səda, 2006.-889, [1] s.


 Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi. Azərbaycanda ərzaq təhlükəsizliyi 2007 [Mətn]: Statistik məcmuə /Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi.- B.: Səda, 2007.- 906 s.

 

Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi. Azərbaycanda təhsil, elm və mədəniyyət 2010 [Mətn]: statistik məcmuə /Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi; məcmuənin ümimi rəhbəri. A.Vəliyev; burax. üzrə məs. şəxs. A.Məmmədov.- B.: [s.n.], 2010.- 446, [1] s. cədv

 

Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi. Azərbaycanın demoqrafik göstəricələri 2008 [Mətn]: statistik məcmuə /Azərb. Resp. Dövlət Statistika Komitəsi; məcmuənin ümumi rəhbəri: A.Vəliyev; məcmuənin haz. üçün məsul şəxslər. H.Bağırov [və b.]Bakı: [Səda], 2008.- 431 s.

 

 Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi. Azərbaycanın əhalisi 2010 [Mətn]: statistik bülleten /Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi; [burax. məs. R.Allahverdiyev]Bakı: [Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi Baş hesablama mərkəzi], 2010.- 109, [1] s.

 

Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi. Azərbaycanın əhalisi. 2015 [Mətn]: statistik bülleten /Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi; [burax. məs. R.Allahverdiyev]B.: [s. n.], 2015.134, [2] s. xəritə, cədv

 

 Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi. Azərbaycanın nəqliyyatı [Mətn]: Statistik məcmuə /Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi; Məcmuənin ümumi rəhbəri: A.Vəliyev.- Bakı: Səda, 2005.- 298 s.

 

Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi. Azərbaycanın regionları [Mətn] /Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi.- B.: Səda, 2002.- 606 s.

 

Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi. Azərbaycanın regionları: 2003 [Mətn] /Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi; [Məcmuənin üm. rəhbəri. A.Vəliyev; Məcmuənin haz. məsul şəxs. M.Qardaşxanova]Bakı: Səda, 2003.- 610 s.

 

Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi. Azərbaycanın regionaları [Mətn]: [Məcmuə] /Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Kamitəsi.- Bı: Səda, 2004.- 700 s.

 

Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi. Azərbaycanın regionları [Mətn] : [2005] /Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi ; [məcmuənin üm. rəhbəri A. Vəliyev; məcmuənin haz. məsul şəxs. M. Əmirova].- B.: Səda, 2005.- 716 səh.: xəritə

 

Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi. Azərbaycanın regionları 2009 [Mətn]: [stastik məcmuə] /[məcm. üm. rəhb. A. Vəliyev; məcm. haz. məs. şəxs. M. Əmirova]; Azərb. Resp. Döv. Statistika Kom.- B.: [Səda], 2009.- 659, [3] s.


Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi. Azərbaycanın regionları [Mətn]: [statistik məcmuə] /Azərb. Resp. Dövlət Statistika Komitəsi; [məcmuənin ümimi rəhbəri: A.Vəliyev; məsul şəxs M.Əliyeva] Bakı: Səda, 2010.- 651, [2] s.

 

 Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi. Azərbaycanın sənayesi [Mətn]: statistik məcmuə/Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi; [məcmuənin rəh. A.Vəliyev; məcmuənin haz. məsul şəxs. Y.Yusifov.- Bakı: 2009.- 579, [3] s.

 

Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi. Azərbaycanın statistik göstəriciləri 1996 [Mətn] /Məcmuənin hazırlanması üçün məsul şəxs: M. Qardaşxanova; Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi.- B.: 1996.- 240 s.

 

Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi. Azərbaycanın statistik göstəriciləri 1999 [Mətn]: /Məcmuənin hazırlanması üçün məsul şəxs: . Qardaşxanova; Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi.- B.: Səda, 1999.- 439 s.

 

Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi. Azərbaycanın statistik göstəriciləri 2000 [Mətn] /Məcmuənin hazırlanması üçün məsul şəxs: .Qardaşxanova; Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi.- Bakı: Səda, 2000.- 564 s.

Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi. Azərbaycanın statistik göstəriciləri 2001 [Mətn] /Məcmuənin hazırlanması üçün məsul şəxs: .Qardaşxanova; Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi.- Bakı: Səda, 2001.- 700 s.

 

Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi. Azərbaycanın statistik göstəriciləri 2002 [Mətn] /Məcmuənin hazırlanması üçün məsul şəxs: .Qardaşxanova; Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi.- B.: Səda, 2002.- 768 s.

 

Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi. Azərbaycanın statistik göstəriciləri 2003 [Mətn] /Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi.- B.: Səda, 2003.- 774 s.


Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi.
Azərbaycanın statistik göstəriciləri 2004 [Mətn] /Məcmuənin hazırlanması üçün məsul şəxs, statistika məlumatlar idarəsinin rəisi: M.Qardaşxanova; Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi.- B.: Səda, 2004.- 804 s.


Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəi. Azərbaycanın statistik göstəriciləri 2005 [Mətn]: Rəsmi nəşr /Məcmuənin hazırlanması üçün məsul şəxs, statistika məlumatlar idarəsinin rəisi: M.Qardaşxanova; Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi.- B.: Səda, 2005.- 869 s.

 

Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi. Azərbaycanın statistik göstəriciləri 2006 [Mətn]Statistika Azərb. Respub. Dövlət Statistika Komitəsi; [məcmuənin ümümi rəhbəri. A. Vəliyev]Bakı: Səda 867, [5] s., [9] v.

 

Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi. Azərbaycanın statistik göstəriciləri 2007 [Mətn] /Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi; [Məcmuənin ümümi rəhbəri: A.Vəliyev; Məsul şəxs: M.Əmirova; Foto: F.Xayrulin]Bakı: Səda, 2007.- 728, [2] s., [15] v

Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi. Azərbaycanın statistik göstəriciləri 2008 [Mətn] /Məcmuənin ümumi rəhbəri. A.Vəliyev;Məcmuənin hazırlanması üçün məsul şəxs statistik məlumatlar şöbəsinin müdiri: M.Əmirova]; Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi.-Bakı: [Səda], 2008.- 774 s.

 

Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi. Azərbaycanın statistik göstəriciləri 2009 [Mətn]: [statistik məcmuə] /Azərb. Resp. Dövlət Statistika Komitəsi [məcmuənin ümumi rəhbəri. AVəliyev; məcmuənin hazırlanması üçün məsul şəxs, statistik məlumatlar şöbəsinin müdiri: M.Əmirova].- B.: Səda, 2009.- 767, [3] s.

 

Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi. Azərbaycanın statistik göstəriciləri 2010 [Mətn]: [statistik məcmuə] /Azərb. Resp. Dövlət Statistika Komitəsi [məcmuənin ümumi rəhbəri. A.Vəliyev; məcmuənin hazır. M.Əmirova].- B.: [Səda], 2010.- 838, [2] s.+ [9]

 

Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi. Azərbaycanın statistik göstəriciləri 2013 [Mətn]: [statistik məcmuə] Azərb. Resp. Dövlət Statistika Komitəsi; [məcmuənin ümumi rəh. A.Vəliyev; məc. haz. üçün məsul şəxs M.Əmirova; tərc. G.Xəlilova][Bakı] [Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi] [2013].- 803, [3] s.

 

Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi. Yeni tərəqqi illəri (2003-2011) Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi B.:2011.- 254 s.

 

Azərbaycan Respublikası əhalisinin siyahıya alınması: 1999-cu il [Mətn] /Azərb. Resp. Dövlət Statistika Komitəsi; Əhalinin siyahıya alinması idarəsi; məcmuənin hazır. məsul: Z.Abbasəliyev. Azərbaycan Respublikası əhalisinin 1999-cu il siyahıya alınmasının yekunları I hissə.- B.: Səda, 2000.- 568 səh.: cədvəl, xəritə

 

Azərbaycan Respublikası əhalisinin siyahıya alınması: 1999-cu il [Mətn] /Azərb. Respub. Dövlət Statistika Komitəsi ; Əhalinin siyahıya alinması idarəsi ; məcmuənin haz. məsul Z. Abbasəliyev. Cild-II, 1-ci hissə. B.: Səda, 2000. 746 səh.: cədvəl, xəritə

 

Azərbaycan Respublikası əhalisinin siyahıya alınması: 1999-cu il [Mətn] /Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi ; Əhalinin siyahıya alinması İdarəsi ; məcmuənin haz. məsul Z. Abbasəliyev. Cild II, 2-ci hissə. B.: Səda, 2000. 622 səh.: cədvəl, xəritə

 

Azərbaycan Respublikası əhalisinin siyahıya alınması: 1999-cu il [Mətn] /Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi; Əhalinin siyahıya alinması idarəsi; məcmuənin haz. məsul Z.Abbasəliyev. Cild III. 1-ci hissə. B.: Səda, 2000.- 622 səh.: cədvəl, xəritə

 

Azərbaycan Respublikası əhalisinin siyahıya alınması: 1999-cu il [Mətn] /Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi ; Əhalinin siyahıya alinması idarəsi ; məcmuənin haz. məsul Z. Abbasəliyev. Cild III. 2-ci hissə. B.: Səda, 2000. 636 səh.: cədvəl, xəritə

 

Azərbaycan Respublikası əhalisinin siyahıya alınması: 1999-cu il [Mətn] /Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi; Əhalinin siyahıya alinması idarəsi; məcmuənin haz. məsul Z.Abbasəliyev IV hissə.- B.: Səda, 2000.- 584 səh.: cədvəl, xəritə, 24 sm.

 

Azərbaycan Respublikası əhalisinin siyahıya alınması: 1999-cu il [Mətn] Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi; Əhalinin Siyahıya Alinması İdarəsi; Məcmuənin hazırlanmasına məsul: Z. Abbasəliyev V hissə.- B.: Səda, 2001.- 842 s.

 

Azərbaycan Respublikası əhalisinin siyahıya alınması: 1999-cu il [Mətn] Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi; Əhalinin Siyahıya Alinması İdarəsi; Məcmuənin hazırlanmasına məsul: Z.Abbasəliyev VII hissə.- B.: Səda, 2001.- 820 s.

 

Azərbaycan Respublikası əhalisinin siyahıya alınması 1999-cu il [Mətn] Azərb. Resp. Döv. Statistika Komitəsi; Əhalinin Siyahıya Alınması İdarəsi; məcmuənin hazırlanmasına məsul. Z.Abbasəliyev VIII hissə Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi.- B.: Səda, 2001.- 660 s.

 

Azərbaycan Respublikası əhalisinin siyahıya alınması 1999-cu il [Mətn] Azərb. Resp. Döv. Statistika Komitəsi; Əhalinin Siyahıya Alınması İdarəsi; məcmuənin hazırlanmasına məsul. Z.Abbasəliyev IX hissə Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi.- B.: Səda, 2001.- 612 s.

 

Azərbaycan Respublikası qadınlarının qurultayı. Uşaq [Mətn] /Azərbaycan Respublikası qadınlarının III qurultayı.- Bakı: [s.n.], 2008.-14 s.

Azərbaycan Respublikası qadınlarının qurultayı. Qadın. [Mətn] /Azərbaycan Respublikası qadınlarının III qurultayı.- Bakı: [s.n.], 2008.-12 s.

Azərbaycan Respublikası qadınlarının qurultayı.
Ailə. Qadın. Uşaq [Mətn] /Azərbaycan Respublikası qadınlarının III qurultayı.- Bakı: [s.n.], 2008.- 5 s.

Azərbaycan Respublikası qadınlarının qurultayı.
Ailə. [Mətn] /Azərbaycan Respublikası qadınlarının III qurultayı.- Bakı: [s.n.], 2008.-12 s.

Azərbaycan Respublikası qadınlarının qurultayı.
Ailə. Qadın. Uşaq [Mətn] /Azərbaycan Respublikası qadınlarının III qurultayı.- Bakı: [s.n.], 2008.- 5 s.

 

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi. Mədəniyyət [Mətn]: statistik məcmuə /Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi; Mədəniyyət üzrə Elmi-Metodiki Mərkəz.- B.: 2003.- 69 s.

 

Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı [Mətn]: Dövlət Proqramının həyata keçirilməsinə dair materiallar: biblioqrafik göstərici /Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi., M. F. Axundov ad. Azərb Milli Kitabxanası; burax. haz. M. Vəliyeva, M. İbrahimova; red. G. Səfərəliyeva II buraxılış.- B.: [M. F. Axundov ad. Azərbaycan Milli Kitabxanası], 2009. - 345 s.

 

Azərbaycan Respublikası Sosial, iqtisadi inkişaf [Mətn] / Azərb. Resp. Dövlət Statistika Komitəsi 4.- Bakı : [Azərb. Resp. Dövlət Statistika Komitəsi]; 2014.- 231, [2] s.

 

Azərbaycan Respublikası Sosial, iqtisadi inkişaf [Mətn] / Azərb. Resp. Dövlət Statistika Komitəsi 9.- B.: [Azərb. Resp. Dövlət Statistika Komitəsi]; 2014.- 179, [2] s.

 

Azərbaycan Respublikası Sosial, iqtisadi inkişaf [Mətn] / Azərb. Resp. Dövlət Statistika Komitəsi 10.- B.: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi; 2014.- 242, [2] s.

 

"Azərbaycan Respublikasında dövlət uşaq müəssisələrindən uşaqların ailələrə verilməsi (De-İnstitusionalizasiya) və alternativ qayğı Dövlət Proqramı" çərçivəsində "2009-cu ilin yekunları və qarşıda duran vəzifələr" mövzusunda konfrans Bakı 2009 [3] "Azərbaycan Respublikasında dövlət uşaq müəssisələrindən uşaqların ailələrə verilməsi (De-İnstitusionalizasiya) və alternativ qayğı Dövlət Proqramı" çərçivəsində "2009-cu ilin yekunları və qarşıda duran vəzifələr" mövzusunda konfransın materialları [Mətn] : 15 dekabr 2009-cu il : [1 kitabça və 2 DVD-dən ibarət komplekt] B.: [Çaşıoğlu multimedia], [2009]. 64 s.: rəngli foto., 2 DVD bir futlyarda

 

Azərbaycan Respublikasında İnsan İnkişafı Haqqında Hesabat 1998 [Mətn] /[ön söz E.Murat; məsl. və red. K.T.Dann; red. B. Nəbiyev; tərt. A.Vəliyev; tərc. Z.Zeynalova; fotoqraf. O.Litvin [və b.]].- [Bakı]: [s. n.], [1998].- 102 s.: şək., fotoşək., cədv., 30 sm.

 

Azərbaycan Respublikasında insan inkişafı haqqında hesabat 1999 [Mətn] /[ön söz: E. Murat ; tərt. A. Gözəlova [və b.] ; məsl. və red. K. T. Dann ; red. B. Nəbiyev ; tərc. X. İskəndərova, E. Musayev ; fotoqraf O. Litvin [və b.] B.: [s. n.], [1999]. 71 s.: fotoşək., şək., cədv., xəritə

 

Azərbaycan Respublikasında insan inkişafı haqqında hesabat 1995 [Mətn] /Ön söz: P.Lembo; Məsləhətçi: O. Noman; Red.: B.Nəbiyev; Tərc.: M.Əliyev; Rəssamlar: N.Novruzov, A.İsmayılov; Fotoqraflar: O.Litvin, F.Fətəliyev; Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnkişaf Proqramı UNDP.- B.: Göytürk, 1995.- 67 s. il., cədvəl, 1 xəritə, fotoşək

 

Azərbaycan Respublikasında insan inkişafı haqqında hesabat 2002 Red. və məsləhətçi: B.Blayer; Red.: B.Nəbiyev; Bədii tərtibatçı və rəssam: N.Novruzov, G.Səfərova; Fotoqraflar: F.Xayrulin və b.; Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnkişaf Proqramı UNDP.- B.: 2002.- 88 səh.

 

Azərbaycan Respublikasında insan inkişafı haqqında hesabat 2003 / Red.: B.Blayer; Red.: B.Nəbiyev; Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnkişaf Proqramı UNDP.- Bakı; 2004.- 76 səh.

 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi. Azərbaycan Respublikası əhalisinin siyahıyaalınması 2009-cu il [Mətn] /Azərb. Resp. Döv. Statistika Komitəsi; məcmuənin haz. məs. Z.Abbasəliyev; məcmuənin nəşrə haz. X.Nəsibov; ümumi rəhbər A.Vəliyev Cild 21 Əhalinin və ev təsərrüfatlarının milli tərkibinə, gəlir mənbələrinə və iqtisadi fəallığına görə bölgüsü.- B.: Azərb. Resp. Dövlət Siatistika Komtəsi, 2011.- 632, [2] s.: cədv., ill., 24 sm.

 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi. Azərbaycan Respublikası Minilliyin İnkişaf Məqsədlərinin Göstəriciləri [Mətn] /Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi.- Bakı: [s.n.], 2010.- 80, [1] s. , cədv. ; 24 sm.

 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi. Azərbaycan və Müstəqil Dövlətlər Birliyi ölkələri [Mətn]: statistik məcmuə / Azərb. Resp. döv. statistika komitəsi; məcmuənin ümumi rəhbəri Arif Vəliyev.- B.: [Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi]; 2013.- 227, [1] s.

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi. Azərbaycanda ailələr 2009 [Mətn]: statistik məcmuə /Azərb. Resp. Dövlət Statistika Komitəsi; [məcmuənin ümumi rəhbəri. A.Vəliyev; məcmuənin haz. məsul şəxs. S.Ələkbərov, A.Məmmədov]Bakı: [s.n.], 2009.- 388, [2] s. , cədv.l, şək., xəritə ; 24 sm.

 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi. Azərbaycanda cinayətkarlıq və hüquqpozmalar [Mətn]: statistik məcmuə: 2010 /Azərb. Resp. Dövlət Statistika Komitəsi; [məcmuənin hazırlanmasının ümumi rəhbəri. A. Vəliyev; burax. üzrə məs. A.Məmmədov]. B.: [s.n.], 2010. 94, [1] s.: xəritə, cədv., şək

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi. Azərbaycanda cinayətkarlıq və hüquqpozmalar [Mətn]: statistik məcmuə /[məcmuənin haz. A.Vəliyev [və b.]; bur. məs. E.Hacı (tərc.)]; Azərb. Resp. Dövlət Statistika Komitəsi.- Bakı: [s. n.], 2012.- 100, [2] s. qrafik, xəritə

 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi. Azərbaycan Respublikası əhalisinin siyahıyaalınması 2009-cu il [Mətn]. XI cild. B.: Azərb. Resp. Dövlət Siatistika Komtəsi, 2010. 697 s.: cədv., diaqramma

 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi. Azərbaycan Respublikası əhalisinin siyahıyaalınması 2009-cu il [Mətn] Ev təsərrüfatlarının strukturu /Azərb. Resp. Döv. Statistika Komitəsi ; məcmuənin haz. məsul Z. Abbasəliyev ; məcmuənin nəşrə hazırlanması X.Nəsibov; ümumi rəhbər A.Vəliyev XVI Cild.- B: Azərb. Resp. Dövlət Siatistika Komtəsi, 2010.- 875 s.

 

 Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi. Azərbaycanda ətraf mühit 2010 [Mətn]: statistik məcmuə /Azərb. Resp.-nın Dövlət Statistika Komitəsi.- B.: [s.n.], 2010.- 128, [1] s.

 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi. Azərbaycanda informasiya cəmiyyəti informasiya və kommunikasiya texnologiyaları 2007 [Mətn]: statistik məcmuə /Azərb. Resp. Döv. Statistika Komitəsi; [məcmuənin üm. rəhbəri A.Vəliyev; burax. məs. Y.Yusifov]B.: [s.n.], 2007.- 134, [2] s. cədv., portr

 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi. Azərbaycanda qadınlar və kişilər 2005 [Mətn] /Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi.- Bakı: 2005.- 240 s.

 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi. Azərbaycanda qadınlar və kişilər 2009 [Mətn] /Azərb. Resp. Dövlət Statistika Komitəsi.- B.: [s.n.], 2009.- 315, [1] s.: cədv., şək., 16 sm.

 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi. Azərbaycanda qadınlar və kişilər 2011 [Mətn] / Azərb. Resp. Dövlət Statistika Komitəsi; [məcmuənin ümumi rəhbəri A.Vəliyev; məcmuənin hazır. məsul şəxs A.Məmmədov]B.: [s. n.]; 2011.- 316, [2] s.

 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi. Azərbaycanda səhiyyə 2009 [Mətn]: [statistik məcmuə] /Azərb. Resp. Dövlət Statistika Komitəsi; [məcmuənin ümumi rəhbəri. A.Vəliyev; məcmuənin haz. məsul şəxs. S. Ələkbərov, A.Məmmədov, R.Lazımova; ingilis dilinə tərc. G.Xəlilova]B.: [s.n.], 2009.- 403, [3] s.: xəritə, cədv., 25 sm.
 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi. Azərbaycanda səhiyyə, sosial təminat və mənzil şəraiti 2013 statistik məcmuə /[məcmuənin ümumi rəhbəri A.Vəliyev; məcmuənin hazırlanması üçün məsul şəxslər Elçin Hacı və b.; ingilis dilinə tərc. ed. G.Xəlilova]; Azərb. Resp. Dövlət Statistika Komitəsi.- Bakı: [Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi], 2013.- 250, [2] s.

 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi. Azərbaycanda səhiyyə və sosial təminat [Mətn]: statistik məcmuə /məcmuənin ümumi rəhbəri. A. Vəliyev; məsul şəxslər. A. Məmmədov, R. Lazımova; qingilis dilinə tərc. G. Xəlilova; Azərb. Resp. Dövlət Statistika Komitəsi. B.: [s. n.], 2010. 200, [2] s.: xəritə, qrafiklər

 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi. Azərbaycanda sosial təminat 2008 [Mətn]: [statistik məcmuə] /Azərb. Resp. Dövlət Statistika Komitəsi; [məcmuənin ümumi rəhbəri. A.Vəliyev; məs. şəxs. H.Bağırov, A.Məmmədov, R.Lazımova; ingilis dilinə tərc. G.Xəlilova][Bakı]: [Səda], 2008.- 192, [2] s.: cədv., 24 sm.

 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi. Azərbaycanda təhsil, elm və mədəniyyət 2008 [Mətn]: statistik məcmuə /Azərb. Resp. Dövlət Statistika Komitəsi; [məcmuəni nümumirəhbəri. A.Vəliyev; məcmuənin hazırlanmasında məsul şəxs. H.Bağırov, A.Məmmədov, S.Antyuxina; ingilis dilinə tərc. G.Xəlilova]B,: [Səda], 2008.- 517, [3] s. cədv., şək

 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi. Azərbaycanda uşaqlar, 2015 [Mətn]: statistik məcmuə /Azərb. Resp. Dövlət Statistika Komitəsi; [ümumi rəh. H.Bağırov; burax. məs. R.Allahverdiyev].- B.: [Dövlət Statistika Komitəsi], 2015.- 191, [3] s.: cədv., 24 sm.

 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi. Azərbaycanın demoqrafik göstəricələri 2009 [Mətn]: statistik məcmuə /Azərb. Resp. Dövlət Statistika Komitəsi; məcmuənin ümumi rəhbəri: A.Vəliyev; məcmuənin haz. üçün məsul şəxslər. S.Ələkbərov və b.- B.: [s.n.], 2009.- 385, [1] s.: 24 sm.

 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi. Azərbaycanın demoqrafik göstəriciləri 2010 [Mətn]: statistik məcmuə /Azərb. Resp. Dövlət Statistika Komitəsi; [məcmuənin ümumi rəh. A.Vəliyev; buraxılışa məs. A.Məmmədov]Bakı: [Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi], 2010.- 427, [1] s.

 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi. Azərbaycanın əhalisi 2008 [Mətn]: statistik bülleten /Azərb. Resp. Döv. Statistika Komitəsi; bülletenin ümumi rəhbəri. A. Məmmədov; məs. şəxslər. R.Allahverdiyeva, G.Əhmədova, S.Bababayeva. B.: [s.n.], 2008.- 113, [2] s.: xəritə, cədv., 28 sm.

 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi. Azərbaycanın əhalisi 2009 [Mətn]: statistik bülleten /Azərb. Resp. Döv. Statistika Komitəsi; bülletenin ümumi rəhbəri. A.Məmmədov.- B.: [s.n.], 2009.- 97, [1] s.: xəritə, 28 sm.

 

Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi. Azərbaycanın əhalisi. 2015 [Mətn]: statistik bülleten /Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi; [burax. məs. R.Allahverdiyev]B.: [s. n.], 2015.134, [2] s. xəritə, cədv

 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi. Azərbaycanın regionları [Mətn]: statistik məcmuə Azərb. Resp. Dövlət Statistika Komitəsi; [məcmuənin ümumi rəhbəri, Dövlət Statistika Komitəsinin sədri A.Vəliyev; məcmuənin hazırlanması üçün məsul şəxs M.Əmirova].- B.: [Azərb. Resp. Dövlət Statistika Komitəsi] 2013.- 777, [3] s.

 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi. Azərbaycanın statistik göstəriciləri 2011 [Mətn]: [statistik məcmuə] /Azərb. Resp. Dövlət Statistika Komitəsi, məcmuənin ümumi rəh. A. Vəliyev ; məc. hazırlanması üçün məsul şəxs M. Əmirova ; tərc. G. Xəlilova Bakı : Azərb. Resp. Dövlət Statistika Komitəsi , 2011. 846, [2] s.

 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi. Malların idxal və ixracına dair göstəricilər: ölkələr üzrə, əməliyyat növləri üzrə, bölmələr və mal qrupları üzrə, mallar üzrə: yanvar-may 2008: [bülleten] /Azərb. Resp. Dövlət Statistika Komitəsi.- B.: [Dövlət Statistika Komitəsi], 2008.- 571, [3] s.: cədv., diaqram., 29 sm.

 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi. Malların idxal və ixracına dair göstəricilər [Mətn]: ölkələr üzrə, əməliyyat növləri üzrə, bölmələr və mal qrupları üzrə, mallar üzrə.- B.: [Dövlət Statistika Komitəsi], 2008.- 661, [1] s.: cədv., sxem, 29 sm.

 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi. Malların idxal və ixracına dair göstəricilər [Mətn]: ölkələrüzrə, əməliyyat növləri üzrə, bölmələrvə mal qrupları üzrə, mallar üzrə.- B,: [Dövlət Statistika Komitəsi], 2008.- 691, [1] s.cədv., sxem

 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi. Malların idxal və ixracına dair göstəricilər [Mətn]: ölkələr üzrə, əməliyyat növləri üzrə, bölmələr və mal qrupları üzrə, mallar üzrə.- B.: [Dövlət Statistika Komitəsi], 2009.- 433, [1] s.: cədv., sxem., 29 sm.

 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi. Malların idxal və ixracına dair göstəricilər [Mətn]: ölkələr üzrə, əməliyyat növləri üzrə, bölmələr və mal qrupları üzrə, mallar üzrə.- B.: [Dövlət Statistika Komitəsi], 2009.- 433, [2] s.: cədv., diaqram., 28 sm.

 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi. Malların idxal və ixracına dair göstəricilər [Mətn]: ölkələr üzrə, əməliyyat növləri üzrə, bölmələr və mal qrupları üzrə, mallar üzrə.- B.: [Dövlət Statistika Komitəsi], 2009.- 373, [1] s.: cədv., sxem., 29 sm.

 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi. Regionların sosial-iqtisadi inkişafı (2004-2008-ci illər) [Mətn]: [statistik məcmuə] /Azərb. Resp. Dövlət Statistika Komitəsi; [məcmuənin üm. rəhbəri. A.Vəliyev; məcmuəni nəşrə haz. Ş.Kəlbiyev, E.Əzimov, A.Məmmədova] Cild [oktyabr 2006-cı il][Bakı]: [Səda], aprel 2007.- 516, [2] s. xəritə, cədv., gerb

 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi. Regionların sosial-iqtisadi inkişafı (2004-2008-ci illər) [Mətn]: [statistik məcmuə] /Azərb. Resp. Dövlət Statistika Komitəsi; [məcmuənin üm. rəhbəri. A.Vəliyev; məcmuəni nəşrə haz. Ş.Kəlbiyev, E.Əzimov, A.Məmmədova][Bakı]: [s. n.], yanvar 2007.- 525, [3] s. xəritə, cədv., gerb

 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi. Regionların sosial-iqtisadi inkişafı (2004-2008-ci illər) [Mətn]: [statistik məcmuə] /Azərb. Resp. Dövlət Statistika Komitəsi; [məcmuənin üm. rəhbəri. A.Vəliyev; məcmuəni nəşrə haz. E.Əzimov, A.Məmmədova] B.: [Səda], oktyabr 2008.- 634, [2] s. xəritə, cədv., gerb

 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi. Regionların sosial-iqtisadi inkişafı (2014-2018-ci illər) [Mətn]: [statistik məcmuə] / Azərb. Resp. Dövlət Statistika Komitəsi; [məc. haz. ümumi rəh. H.Bağırov; burax. üzrə məsul şəxs N.Quliyeva] Oktyabr - 2014[Bakı]: [Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi]; [2014].- 578, [2] s.

 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi. Yeni iş yerləri [Mətn]: [Yanvar 2006-ci il]: [statistik məcmuə] /Azərb. Resp. Dövlət Statistika Komitəsi; [məcmuənin ümumirəhbəri. A.Vəliyev; məcmuənin haz. məsul A.Abbasəliyev; məcmuəni nəşrə haz. X.Nəsibov, Ş.Kəlbiyev, E.Əzimov][Bakı]: [s. n.], [2006].- 326, [2] s., [32] v. ill. xəritə: cədv

 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi. Yeni iş yerləri [Mətn]: [Yanvar 2008-ci il]: [statistik məcmuə] /Azərb. Resp. Dövlət Statistika Komitəsi; [məcmuənin ümumi rəhbəri. A.Vəliyev; məcmuənin haz. məsul A.Abbasəliyev; məcmuəni nəşrə haz. Ş.Kəlbiyev, E.Əzimov, A.Məmmədova].- [Bakı]: [s. n.], [2008].- 314, [2] s., [40] v. ill., fotoşək.: cədv., xəritə, 22 sm.

 

Azərbaycan SSR Ali Soveti deputatlarının tərcümeyi halı plakat albomu 4-cü çağırış: 6 mart 1955-ci il 2.- Bakı: [s. n.], [1956].- [286] s. , portr. ; 20 sm.

Azərbaycan sığorta idarəsinin kəndlərdə 1927-28-ci ildə gördüyü işlər haqqında qısa məlumat [Mətn] /AİŞC, Sığorta idarəsi "Azərsığorta".- B.: Azərbaycan Sığorta idarəsi, 1929.- 15 s.

 

Azərbaycan Sosialist Şura Cümhuriyyəti kəndli el koməyi komitəsinin nizamnaməsi [Mətn] /Xalq təminat ictimaiyyə komissarlığının nəzdində mərkəzi kəndli el köməyi komitəsi.- B.: [s.n.], 1926.- 35 s.

 

Azərbaycan Sosialist Şura Cümhuriyyəti dövləti sığorta aagentləri üçün sığorta növlərinin qeydi, vergilərin təyini, hesabatın toplanması və Azərbaycan Sosialist Şura Cümhuriyyətində 1929-30-cu sənədə hər məcburi aklad sığortalarına güzəştlər vermək üçün dəsturüləməl [Mətn] /Azərbaycan İctimai Şura Cümhuriyyəti Sığorta İdarəsi " Azər Sığorta".- B.: Azqosstrax, 1929.- 54 s.

 

Azərbaycan şəhər və kənd şuraları, dairə və qəza qurultayları seçkilərinin icrasına aid təlimat [Mətn] /Azərbaycan Mərkəzi İcraiyyə Komitəsi.- B.: [s.n.], 1929.- 14 s.

Azərbaycan və Müstəqil Dövlətlər Birliyi 1996 [Mətn]: [Məcmuə] /Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi; Məcmuənin hazırlanması üçün məsul şəxs: M.Qardaşxanova.- B.: 1997.- 262 s.

 

Azərbaycanda ailələr: 2007 [Mətn]: Statistik məcmuə /Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi; [Məcmuənin ümumi rəhbəri. A.Vəliyev; Məcmuənin haz. məsul şəxs. R.M.Allahverdiyev, H.Bağırov, A.Məmmədov və b.] B.: Səda, 2007.- 384 s. cədvəl

 

 Azərbaycanda cinayətkarlıq və hüquqpozmalar 2008 [Mətn] /Azərb. Resp. Dövlət Statistika Komitəsi; [məcmuənin üm. rəhbəri. A.Vəliyev; məcmuənin haz. məsul şəxs. H.Bağırov, A.Məmmədov, S.Antyuxina; ingilis dilinə tərc. G.Xəlilova]B,: [Səda], 2008.- 94, [2] s. cədvəl, şək

 

 Azərbaycanda cinayətkarlıq və hüquqpozmalar 2009 [Mətn] /Azərb. Resp. Dövlət Statistika Komitəsi; [məcmuənin üm. rəhbəri. A.Vəliyev; məcmuənin haz. məsul şəxs. H.Bağırov, A.Məmmədov, S. Antyuxina; ingilis dilinə tərc. G.Xəlilova]B.: [s.l.], 2009.- 97, [2] s.: cədvəl, xəritə, 24 sm.

 

Azərbaycanda demoqrafik inkişafın xüsusiyyətləri və perspektiv meylləri [Mətn]: Kollektiv monoqrafiya /M.H.Məmmədova, V.F.Məmmədov, N.Q.Quliyeva, Z.R.Rəhimova; Elmi red.: Ş.M.Muradov; Əmək və Sosial Problemlər üzrə Elmi-Tədqiqat və Tədris Mərkəzi, Əhali Sakinliyi və Demoqrafiya üzrə Tədqiqat və Təlim Mərkəzi.- B.: Səda, 2007.- 244 s. 

 

 Azərbaycanda ev təsərrüfatları tədqiqatının əsas yekunları [Mətn] /Azərb. Resp. Dövlət Statistika Komitəsi.B.: [Səda], 2007.- 341, [1] s. cədv

 

 Azərbaycanda ətraf mühit 2009 [Mətn]: [statistik məcmuə] /Azərb. Resp. Dövlət Statistika Komitəsi; [məcmuənin ümumi rəhbəri. A.Vəliyev; məcmuənin haz. məsul şəxs. H.Bağırov, A.Məmmədov, R.Lazımova; ingilis dilinə tərc. G.Xəlilova][Bakı]: [Səda], 2009.- 271, [3] s.: cədv., xəritə, 24 sm.

 

 "Azərbaycanda gender problemləri: mövcud vəziyyət və əsas istiqamətlərdə inkişaf" mövzusunda II Respublika konfransının materialları [Mətn]: 5 mart 2013-cü il /red. hey. : Ə.Abasov [və b.]; elmi red. H.Qaraşov. "Azərbaycanda gender problemləri: mövcud vəziyyət və əsas istiqamətlərdə inkişaf", Azərbaycan Respublikasının konfransı (2; 2013; Bakı).- B.: [Avropa], 2013.- 239, [1] s.: portr., fotoşək., cədv., 21 sm.

 

 Azərbaycanda gender problemləri: mövcud vəziyyət və əsas istiqamətlərdə inkişaf mövzusunda III Respublika konfransının materialları [Mətn]: 04.03.2014-cü il /red. hey.: M.Məcidov [və b.]; elmi red. H.Qaraşov."Azərbaycanda gender problemləri: mövcud vəziyyət və əsas istiqamətlərdə inkişaf", Azərbaycan Respublikasının konfransı (3; 2014; Bakı).- B.: [Avropa], 2014.- 327, [1] s.: portr., fotoşək., cədv., 21 sm.

 

 "Azərbaycanda gender problemləri: mövcud vəziyyət və əsas istiqamətlərin inkişafı" mövzusunda dəyirmi masanın materialları [Mətn]: 14 mart 2012-ci il: [məcmuə] /elmi red. H.Qaraşov; red. hey. : R. İbrahimbəyova [və b.]. "Azərbaycanda gender problemləri: mövcud vəziyyət və əsas istiqamətlərdə inkişafı", dəyirmi masa (2012 ; Bakı).- [Bakı]: [AFpoliqrAF], [2012].- 151, [1] s.: ill., portr., fotoşək., 21 sm

 

Azərbaycanda informasiya cəmiyyəti informasiya və kommunikasiya texnologiyaları 2009 [Mətn]: statistik məcmuə /Azərb. Resp. Dövlət Statistika Komitəsi; [məcmuənin ümumi rəhbəri A.Vəliyev; burax. məs. Y.Yusifov][Bakı]: [s.n.], 2009.- 147, [5] s.: cədv., portr., 24 sm.

 

Azərbaycanda kiçik sahibkarlıq [Mətn]: statistik məcmuə/Məcmuənin ümumi rəhbəri. A.Vəliyev; Burax. məsul. Y.Yusifov; Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi.- B.: Səda, 2008.- 367 s.


Azərbaycanda kiçik sahibkarlıq [Mətn]: statistik məcmuə Məcmuənin ümumi rəhbəri. A.Vəliyev; Buraxılışa məsul. Y. Yusifov; Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi Bakı: Səda, 2007.- 341 s.

 

Azərbaycanda qadınlar və kişilər [Mətn] /Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi; burax. məs. A. Məmmədov, Y. Paşa. B.: [Səda], 1999. 80 s.: cədvəl

 

Azərbaycanda qadınlar və kişilər 2000 [Mətn] / Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi; Burax. məsul: Ağadadaş Məmmədov, Yaşar Paşa B.:[Səda]; 2000.- 56 s.

 

Azərbaycanda səhiyyə və sosial təminat: 2007 [Mətn]: Statistik məcmuə /Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi; [Məcmuənin ümumi rəhbəri. A.Vəliyev; Məcmuənin hazırlanmasında məsul şəxs. H.Bağırov, A. Məmmədov, S. Antyuxina; İngilis dilinə tərcümə. G.Xəlilova] B.: Səda, 2007.- 398 s. cədvəl

Azərbaycanda sosial təminat 2009 [Mətn]: [statistik məcmuə] /Azərb. Resp. Dövlət Statistika Komitəsi; [Məcmuənin ümumi rəhbəri. A.Vəliyev; məs. şəxs. H.Bağırov, A.Məmmədov, R.Lazımova; ingilis dilinə tərc. G. Xəlilova] [Bakı]: [s.n.], 2009.-222, [2] s.

 

Azərbaycanda telekommunikasiya və poçt [Mətn]: statistik məcmuə Azərb. Resp. Dövlət Statistika Komitəsi; [məcmuənin ümumi rəhbəri A. Vəliyev; burax. məs.E.Hacı].-B.: [s. n.] 2013.- 161, [1] s.

 

Azərbaycanda tikinti [Mətn]: [məcmuə] Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi; məcmuənin ümumi rəhbəri. A. Vəliyev; məcmuənin haz. məsul şəxs. Z.Ağayev.- B.: Səda, 2002.- 286 s.

 

Azərbaycanda uşaqlar: 2007 [Mətn]: Statistik məcmuə /Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi; [Məcmuənin üm. rəhbəri. A. Vəliyev; Məcmuənin haz. məsul şəxs. R.M.Allahverdiyev, H.Bağırov, A.Məmmədov; İngilis dilinə tərc. G. Xəlilova] B.: Səda, 2007.- 158 s. cədvəl

 

 Azərbaycanın 100 və yuxarı yaşlı sakinləri Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi; Kitabın hazırlanmasına məsul: Z.Abbasəliyeva.- B.: Səda, 2001.- 148 səh.

 

Azərbaycanın bütün həmkarlar təşkilatları və mühəndis texniklərinə Mühəndis-Texnik bölmələrinin Azərbaycan Beynəlittifaq 3-cü qurultayını çağırmaq haqqında.- Bakı: [s. n.], [1931].- 8 s. ; 21 sm.

 

Azərbaycanın kənd təsərrüfatı [Mətn]: statistik məcmuə /Azərb. Resp. Dövlət Statistika Komitəsi; [məcmuənin hazırlanmasına məsul S.Yusifov] B.: Səda, 2008.- 294, [2] s. cədv., sxem

Azərsığorta idarəsinin məcburi və könüllü sığorta haqqındakı məruzənin layihəsi [Mətn] /Azərbaycan İctimai Şura Cümhuriyyəti Sığorta İdarəsi "Azərsığorta".- Bakı: Azqosstrax, 1929.- 5 s.

 

Babaoğlu Hikmət. İnfoimperializm və media [monoqrafiya] /H. Babaoğlu ; elmi red. Ə. M. Həsənov ; red. N. V. Qələndərov.-Bakı : MSA , 2013.- 191, [1] s.

 

Babayev Yadigar Süleyman oğlu. Analitik optimallaşdırma [Mətn]: Monoqrafiya /Y.Babayev; Elmi red. və ön sözün müəllifi: M.Əliyev; Elmi rəyçilər: A.Bədəlov, Ə.Qəşəmoğlu, A.Abbasov, Ə.Amaşov.- B.: Elm, 1998.- 175 s.: 21 sm.

 

 Bakı bəradəran Orucov kitabxanasının əsamiül-kütübü [Mətn].-B.: 1914.- 52 s.

 

 Bakı təşkilatının məruzəsi üzrə materiallar Ümum İttifaq Kommunist (bolşevik) Firqəsi Mərkəzi Komitəsi direktivlərinin yoxlanması məsələsinə dair. XVIII Ümum Bakı firqə konfransı münasibətilə.- B.: [s.n.], 1929.- 174, [1] s.

Bakı şəhər işçilərinin istehlak mallarıla təmini və qadın aktivinin vəzifələri Bakı-sentyabr-1930 /AK (b) F Bakı Komitəsinin Təşvikat və Kütləvi Kampaniyalar Şöbəsi.- B.: Azərnəşr, 1930.- 22, [1] s

 

Bakı şəhəri və dairələrində olan, dairə sığorta kassalarında başqa dairə sığorta bürolarında və Şamaxı kasssasında Maliyyə hesabatı aparılması qaydası haqqında təlimat.- B.: [s.n.], 1930.- 50 s.

 

Bakı şəhərinin ərzaq ilə təchiz edilməsi haqqında [Mətn] /AK(b) F Mərkəzi və Bakı Komitələri Təbliğat və Kütləvi Kampaniyalar Şöbəsi.- B.: Kommunist, 1930.- 30, [1] s.

 

Bakı şəhərinin və qəsəbələrinin sosial-iqtisadi inkişafı (2011-2013) [Mətn]: statistik məcmuə Azərb. Resp. Dövlət Statistika Komitəsi; [məc. haz. ümumi rəh. A.Vəliyev; burax. üzrə məsul şəxs N.Quliyeva] Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi.Yanvar 2014. B.: [Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi], 2014.- 210, [2] s.

Bakı şurasının 1926-27 illər büdcəsinə müxtəsər izzahat vərəqəsi [Mətn].- B.: Bakı Şurası, 1927.- 37 s.

 

Bakı şurası prolitariyaya diktatorluğunun orqanıdır [Mətn].- B.: [s. n.], 1927.- 49 s.

 

 Bakı təşkilatı Stalin yoldaşın 6 göstərişinin həyata keçirilməsi uğrunda mübarizədə özünü yoxlama işləri yekunları : XX umum Bakı firqə konfransı və XI AK(b) F qurultayına /AK(b) F BK Təşkilat-Təlimat şöbəsi. B.: AK(b) F MK və BK nəşriyyatı , 1932.- 28 s.

 

Bakı Universitetinin xəbərləri. BDU-80. Sosial- siyasi elmlər seriyası. Bakı: Bakı Universitetinin Nəşriyyatı,1999.- 250 s.

Bakı Universitetinin xəbərləri. Sosial- siyasi elmlər seriyası. Bakı: Bakı Universitetinin Nəşriyyatı,1994.- 187 s.

Bakı Universitetinin xəbərləri. Sosial- siyasi elmlər seriyası. 1.- Bakı: Bakı Universitetinin Nəşriyyatı, 1992.- 138 s.

Bakı və mədən-zavod dairəsində 1926-cı ildə aparılmış Ümunittifaq təhrir-nüfusun yekunları [Mətn] I cild.- B.: Bakı şurası, 1929.- 121,s. [1]

 

Bakı və mədən-zavod dairəsində 1926-cı ildə aparılmış Ümunittifaq təhrir-nüfusun yekunları II cild.- B.: Bakı Şurası, 1929.- 231 s.

 

Bağyeyev S. Şərq qadın qızları və kustarlar koperasiyası [Mətn] /S.Bağyeyev.- Moskva: SSR əhalisinin mərkəzi nəşriyyatı, 1928.- 78 s.

 

Bayramov İmdad Mustafa oğlu. "Kitabi-Dədə Qorqud" dastanlarında Azərbaycan xalqının etnik psixoloji xüsusiyyətlərinin inikası [Mətn]: psixol. e. n. al.dər. a. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 19.00.05. /İ.M.Bayramov; M.Ə.Rəsulzadə ad. BDU.- B.: 1995.- 34 s.

 

Berinqov. Öz malını piroplazmoz (qan paraziti) xəstəliyindən qorumaq haqqında məsləhətlər /Berinqov; red. M.Ə.Kərimov; çevirən. S.Məlikov; ASŞC Xalq Torpaq Komissarlığı Texniki-Təbliğat şöbəsi.- Bakı: Azərnəşr, 1933.- 10, [1] s. ; 16 sm.

Beriya L. ÜİK(b)P XIX qurultayında nitq 7 oktyabr 1952-ci il /L.Beriya.- Bakı: Azərnəşr, 1952.- 31, [1] s. ; 20 sm.

Beş illiyin üçüncü ili ÜİK(b)Firqəsi Mərkəzi Komitəsi və Mərkəzi Kontrol Komissiyası birləşmiş dekabr plenumunun yekunları:1930-cu il 28 dekabrda yoldaş Polonskinin ümum Bakı firqə aktivindəki nitqindən.- B.: Azərnəşr, 1931.- 44 s.; 18 sm.

 

Beynəlxalq kommunist qadınlar günü və kəndlərdəki vəzifələrimiz [Mətn]: məruzə üçün material.-B.: AİŞC Siyasi Maarif Komitəsi, 1928.- 20 s.

 

Beynəlxalq qadın kommunist günü məruzəçilər və qrup təşviqatçıları üçün materiallar.- Bakı: Azərnəşr, 1931.-32 s. ; 16 sm.


 Beynəlxalq uşaqlar həftəsi [Mətn] /çevirəni. Ə.Kasımı 2-ci kitab.- B.: Azərnəşr, 1926.- 28 s.

 

Beynəlxalq vəziyyət və şuralar ittifaqı [Mətn]Bakı: Yeni yol, 1928.- 7 s.

 

Bilyuminau A. Qızıl yardım cəmiyyəti özəklərinin Divani-Rəyasəti nə təhər işləməlidir [Mətn] /A. Bilyuminau.- B.: Azərb., Mərkəzi MOPR Komitəsi, 1926.- 13 s.

 

Birinci dərəcəli zəhmət məktəblərinin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü siniflərinə məxsus proqram [Mətn] /Ermənistan Sosialist Şura Cumhuriyyəti Xalq Maarif Komisarlığı.- B.: Ermənistan Maarif Komisarlığı, 1928.- 83 s.

 

Birinci pioner slyotuna (konfransına) [Mətn]Tiflis: Xalq Maarif Komissarlığı, 1929.- 45 s.

 

Birləşmiş Millətlər Təşkilatı nədir? [Mətn] B.: Azərbaycan, 1994.- 24 s.

 

 Bolşevizm tarixinin bir neçə məsələləri haqqında [Mətn]: İ.V.Stalin yoldaşın "Proletarskaya Revolyutsiya" jurnalına yazdığı və "Bolşevik"in 19-20-ci nömrəsində dərc olunan məktubu İ.K.Stalin.- Tiflis: "Yeni kənd"qəzetəsi və GİTƏ MK nəşriyyatı, 1932.- 20, [1] s.

 

Briqadirov N. Sığorta kassasının sədri [Mətn]: ictimai sığorta işçilərə nə verir /N. Briqodirov ; [müq. B. Lyubimov] B.: Ümumittifaq Həmkarlar İttifaqları Şurası və Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Şurası, 1924.- 86 s.

 

Bronin Ya. Komsomol siyasi savadı [Mətn]: birinci dərəcə siyasi məktəbləri üçün tədris kitabıdır /Ya. Bronin I qism.- B.: Bakı işçisi, 1926.- 80 s.

 

Bronin Y.A. Komsomol siyasi savadı [Mətn]: birinci dərəcə komsomol siyasi məktəbləri üçün tədris kitabıdır /Y.A.Bronin.- B.: Bakı işçisi, 1926.- 273, [3] s.

 

 Bronin Y. Komsomol siyasi savadı [Mətn]: birinci dərəcə komsomol siyasi məktəbləri üçün tədris kitabıdır /Y.Bronin.- B.: Bakı işçisi, 1927.- 332 s.

 

Bıxovski N.İ. İctimai sığorta fəhləyə nə verir [Mətn] /N.İ.Bıxovski; tərc. və təbdil edən.Əlisəttar İbrahimov; Azərbaycan İctimai Sığorta İdarəsi.- B.: [s. n.], 1923.- 47 s.

 

Budaqov V. Yaz əkin kampaniyasında qadının rolu/V.Budaqov.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 19 s.

Budyonnu adına zavodun zavod komitəsinin haqq hesabı 1929-cu il aprel ayının 25-dən 1930-cu il may ayının 10-a qədər.- Bakı: [s.n.], 1930.- 10 s.

 Buxarin N. İşçi qadın, sözümüz şikayətdir [Mətn] /N.Buxarin; Azərbaycan Sosialist Şura Cümhuriyyəti.- B.: Azərbaycan Hökumət Mərkəzi mətbuat idarəsi, 1920.- 12 s.

 

Buxarin N.İ. Sosializmə doğru gedən yol və işçi-kəndli ittifaqı [Mətn] /N.Buxarin; mütərcimi. R.Hacızadə.- B.: Bakı işçisi, 1926.- 108, [1] s.

 

Buqayski İ. Pioner, sağlam ol! [Mətn] /İ.Buqayski.- B.: Bakı işçisi, 1926.- 18 s.

 

Buqayski Ya. Pioner, sağlam ol! [Mətn] /Ya. Buqayski.- B.: Bakı işçisi, 1926.- 24 s.

 

 Bulatov V. Kənd komunisti kəndin kollektivləşməsində mütəşəbbüs olmalıdır [Mətn] /V.Bulatov; tərc. Ə.Heydərli.- B.: Ali siyasi maarif komitəsi, 1928.- 14 s.

 

 Bünyadzadə Dadaş. ASŞC-də 1931-ci il taxıl tədarüki siyasi vəzifələri AK(b)F MK-nin 1931-ci il 23 iyun plenumunda edilmiş məruzənin stenoqramı /D.Bünyadzadə.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 48 s. , cədv. ; 17 sm.

Bütün İttifaq Kommunist(b) Firqəsinin XV qurultayı məsələlərinə aid məruzəçilərdən ötrü materiallar Müxalifət ilə aparılan mübarizənin yekunları /AK(b)F Bakı Komitəsinin Təbliğat-Təşviqat Şöbəsi I buraxılış.- Bakı: [s.n.], 1928.- 11 s.

Cavid Hüseyn. Peyğəmbər [Mətn]: 4 pərdəli mənzum dram /H.Cavid.- B.: Azərnəşr, 1926.- 147 s.

 

Cəbrayılov Malik Saday oğlu. Ədədi üsullardan mühazirələr [Mətn]/M.S.Cəbrayılov; Elmi red. R.Y.Şükürov;N. Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.- Bakı: 1993.- 140 s.

 Cəfərova Vəsxanım Meylaqulu qızı. Sosial təsisatlar [Mətn]: /V.Cəfərova; Red.: A.Mustafayev.- B.: Elm, 2000.- 27 s.

 

Cəmiyyət. İdeologiya. Təfəkkür. [Mətn]: məqalələr toplusu /AMEA, Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu "Sosial fəlsəfə" şöbəsi; Baş red.: Ə.Abbasov.- B.: Bakı Universiteti, 2004.- 201 s.

 

 Cəmiyyət keçid dövründə [Mətn]: Sosioloji və sosial-psixoloji aspektlərAMEA, Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu; Red.-tərtibatçı: R.D.Əzimova.- B.: Ziya-Nurlan, 2003.- 140 s.

 

Cəmiyyət keçid dövründə [Mətn]: Sosioloji və sosial-psixoloji aspektlər /AMEA Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu; Elmi red.: R.C.Əzimova II buraxılış.- B.: Elm, 2005.- 222 s.

 

Cocuq müəsissələrində Oktyabr inqilabı bayramının keçirilməsinə aid metodik göstərişlər [Mətn] Xalq Maarif Komissarlığı, Tədris Metod Sektoru; red. M.Mərdan.- B.: Azərnəşr, 1932.- 6, [2] s.

 

Cümhuriyyət mərkəzi komitələrinin və oblast firqə komitələrinin qadın sektorları ikinci zakafkaziya müşavirəsinin qərarları [Mətn]B.: Azərnəşr, 1932.- 23, [1] s.

 

 Çağırışdan qabaq döyüşə hazırlanmak üçün proqramlar [Mətn]: qoşun soyları üçün ümumi və hər növ soy üçün xüsusi proqramlar /Ruscadan çevirən. N. B. Nəzərli.- B.:Azərbaycan hərbi nəşriyyat komisyonu, 1926.- 120 s.

 

  Çaplin N. Gənc kommunistlər hərəkatının növbəti vəzifələri [Mətn]: 1925-ci il yanvarın 31-də RLKG İttifaqının (Tula) şəhərindəki vilayət komitəsinin plenum iclasında olan məruzədir /N. Çaplin.- B.: Bakı işçisi, 1926.- 65 s.

 

  Çaplin N. Yeni nəsl uğrunda mübarizə ÜİLKGİ MK-nın ÜİLKGİ VIII Ümum İttifaq qurultayında haqq-hesabı /N.Çaplin.- B.: Azərnəşr, 1929.- 123, [1] s.

Çiçerin Georgi. Gənclər beynəlmilli tarixi [Mətn] /G. Çiçerin ; müqəddimə. O. Skar.- B.: Bakı fəhləsi, 1924.- 109 s.

 

 Çocuklar arasında ictimai tərbiyyə sistemi üzrə məktəbdən xaric işlər [Mətn]: pioner dəstəbaşıları seminarları üçün iş materialı.- B.: Azərnəşr, 1927.- 39 s.

 

Çocuklar arasında ictimai tərbiyyə sistemi üzrə məktəbdən xaric işlər [Mətn]: pioner dəstəbaşıları seminarları üçün iş materialı.- B.: Azərnəşr, 1927.- 39 s.

 

DSSR Qərar və buyruqlar [Mətn] /Dağ. Mərkəzi İcraiyyə komitəsi.- Mahaç-Qala: Dağ. Mərkəzi İcraiyyə komitəsi, 1926.- 20 s.

 

Danski B.Q. Xarici ölkələrdə ictimai sığorta [Mətn] /B.Q.Danski; çevirəni. R.Qafarov.- B.: Azərnəşr, 1929.- 48 s.

 

Deborin A. Lenin bir mütəfəkkirdir /A.Deborin; çevirəni. H.Axundov; tərcmənin red. Ə.Heydərli.-Bakı: Azərnəşr, 1928.- 116, [1] s.

Denisova E. Paris kommunası qadınları /E.Denisova.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 83 s.

 

Dəmir yol nəqliyyatının bolşevikcəsinə yenidən qurulması uğrunda Zaqafqaziya Dəmir yolunun Azərbaycan uçastokundakı bütün firqə maarifi şəbəkəsi üçün tapşırıq iş materialı ilə /AK(b)F Mərkəzi və Bakı Komitələri metod bürosu.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 40 s. ; 18 sm.

Dəmirçiyeva Məhəbbət Dəyirman qızı. Uşaqların tərbiyəsində valideynlərin hüquq və vəzifələri [Mətn] /Məhəbbət Dəmirçiyeva; Elmi red.: B.Əsədov.- Bakı: Qanun, 1996.- 64 s. ; 20 sm.

Dəmiryol transportunun bütün firqə maarifi xətti və cari siyasət dərnəkləri /AK(b)F MK BK Metod Bürosu Tapşırıq 6.- Bakı: [s.n.], 1931.- 12 s. ; 25 sm.

Diman Ya. Siyasi minimum işçi fakültələri, işçi kursları və özü-özünə təhsil üçün siyasi savaddan dərs kitabı /Ya.Diman; mütərcimi və red. Ə.Heydərli I hissə.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 220 s. ; 22 sm.

Dimanşteyn S. Lenin təhsili Şuralar Şərqi üçün siyasi savad kitabı /S.Dimanşteyn, M.Vanne, Zelkina; red. Y.Smolyanski.- B.: Azərnəşr, 1929.- 193, [1] s.

Diomidov İ.M. Şura quruluşu [Mətn]: zəhmət məktəbləri /İ.M.Demidov; mütərcim. Ə.Hacızadə.- B.: Azərnəşr, 1926.- 227 s.

 

Dolu vurğunundan kənd təsərrüfatı əkin növlərinin dövləti könüllü sığorta qaydası [Mətn] /Dövləti Sığortanın Baş İdarəsi.- B.: Dövləti Sığorta İdarəsinin Ali İdarəsi, 1927.- 11 s.

 

Dövlət qulluqçuları [Mətn]: statistik məcmuə /Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi;[məcmuənin ümumi rəhbəri A.Vəliyev] B.: [Səda], [2008].- 107, [2] s.: cədv., portr., 24 sm.

 

Dubrovski. Leninizm əlifbası [Mətn]: kənd siyasi məktəbləri üçün dərs kitabıdır /Dubrovski, Gurev.- B.: Azərnəşr, 1928.- 247 s.

 

Dubrovskiy N. Ölkə müdafiəsi və həmkarlar ittifaqlarının vəzifələri /N.Dubrovskiy, K.Pavlyuçenko.- Bakı: AHİŞ, 1931.- 56, [1] s. ; 14 sm.

Dzidziquri N. Qızıl bayraq II qrup üçün ictimaiyyətdən iş kitabı /N.Dzidziquri; mütərc. H.Həsənzadə; red. Əsgər.- Tiflis: Gürcüstan Dövlət nəşr.-tı, 1933.- 120 s.

Eminov Zakir Namin oğlu. Azərbaycanın əhalisi [Mətn]: İqtisadi, sosial və demoqrafik problemlər: [Monoqrafiya] /Z.N.Eminov; Elmi red.: E.Q.Mehrəliyev.- B.: 2005.- 560 s.


Engels Fridrix. Meymunun insanlaşması prosesində əməyin rolu /F.Engels; red. S.Kamal; çevirən. M.İsmayıllı.- Bakı: Azərnəşr, 1933.- 16, [1] s.

Etibar İskəndər. Gənc ailə üçün yaddaş [Mətn] /İ. Etibar.- B.: MBM, 2009. -75 s.

 

 Ədəbiyyata dair [Mətn]: ibtidai məktəblərin şagirdləri üçün tərtib edilmiş bir kitabçadır /tərc. ed. Ə.Nərimanov.- Tiflis: [s.n.], 1906 (1324 h.).- 24 s.

 

Əfəndiyev Abdulla. İctimaiyyətdan iş kitabı [Mətn]: III qruplar üçün A.Əfəndiyev; red. M.Rəhimli.- B.: Azərnəşr, 1932.- 130 s.

 

Əfəndiyev Məcid Əhməd oğlu Sosiologiyanın nəzəri problemləri [Mətn] /M.Ə.Əfəndiyev, A.M.Şirinov; Elmi red.: C.Əhmədli.- B.: Bakı Universiteti, 2001.- 514 s.

Əfəndiyev Məcid Əhməd oğlu. Sosiologiya [Mətn] /M.Əfəndiyev; elmi red. C.Əhmədli.- B.: Bakı Universiteti, 2009.- 519, [1] s.

 

Əfəndiyev Məcid Əhməd oğlu. Şəxsiyyət-mədəniyyət sistemi. Sosial fəlsəfi təhlil [Mətn] /M.Əfəndiyev, S.Məcid qızı; Elmi red. H.İmanov.- Bakı: Elm, 2008.- 384 s.

 

 Əfəndizadə Rəşid bəy İsmayıl oğlu. Arvad məsələsi [Mətn]: Analarımızın təlim və tərbiyəsi xüsusunda şəriət fitvalarına aid risalədir. Asari -mütəfərriqə əlavəsi ilə. /Rəşid bəy Əfəndizadə.-Tiflis: [s. n. ], [1912.].- 46 s.

 

 Əfqanıstan [Mətn].-Bakı: Azərnəşr, 1929.- 68 s.

 

 Əhmədli Baba Məmmədəli oğlu. Azərizm haqqında düşüncələrim [Mətn] /B.Əhmədli.- B,: Azərbaycan Tərcümə Mərkəzi, 1998.- 60 s.: 20 sm

 

 Əhmədov Nadir Alı oğlu. Telefon aparatları [Mətn] /N.A.Əhmədov; elmi red. R.H.Səfərov.- B.: Azərnəşr, 1992.- 95 s.

 

Əks inqilabçı ziyankarlıq kənd üçün /çevirəni. H.Mütəlibzadə; Komsomol Cari Siyasət Dərnəyi.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 37, [1] s.

 

 Əliyev Aqil Əlirza oğlu. Sosial sferanın iqtisadi və metodoloji əsasları [Mətn] /Əliyev, A. Ə, Quliyev, A.S; Red.: Şəkərəliyev, A.Ş.B.: Adiloğlu, 2005.- 304 s.: cədvəllər

 

 Əliyev Eynal Hacı oğlu. Azərbaycan SSR-də əsrin siyasi repressiya qurbanları /E.H.Əliyev; Red.: R.Ş.Abbasov. B.: Hüquq ədəbiyyatı, 2003.- 296 s.

 

 Əliyev Qoşqar Cəlal oğlu. Heydər Əliyev və milli mentalitet fəlsəfəsi [Mətn] /Qoşqar Cəlal oğlu; Elmi red.: P.Ə.Mehdiyev.- B.: Qismət, 2003.- 248 s.

 

Əliyev Mətləb Nuruş oğlu. Möcüzəli sistem [Mətn] /M.N.Əliyev, Y.Ə.Quliyev; Rəyçilər: K.Ə.Əmrahov, B.Ə.Dadaşov.- B.: Bakı Universiteti, 1995.- 108 s.

 

Əliyev Zöhrab İlyas oğlu. Statistikanın ümumi nəzəriyyəsi kursu üzrə mühazirələr konspekti [Mətn]: İxtisaslaşdırılmış fakültə tələbələri üçün mühazirələrin konspekti /Z.Əliyev, F.Quliyev; Red. A.F.Musayev; Rəyçi K.F.Sadıqov, H.A.Əliyev; Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası Bakı : Azərb. DNA-nın. nəşri, 1995.- 72 s.

 

 Əliyeva Fatimə Etibar qızı. Avropa sosial hüququ [Mətn] /F.E.Əliyeva; elmi red. Ə.İ.Əliyev ;[ön söz Ə.Q.Məmmədov]; Azərb. Resp. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naz.Bakı: Kooperasiya, 2015.- 47, [1] s. sxem

 

 Əlizadə Mətləb Nuruş oğlu. 3ds Max 2009. Üçölçülü qrafika və animasiya [Mətn]: dərs vəsaiti /M.N.Əlizadə, V.İ.Lalayev, M.Ə.Rüstəmova; elmi red. R.Balayev; rəyçilər. E.Əliyev, K.Məmtiyev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət İqtisad Un-ti İkinci kitab.- Bakı: Adiloğlu, 2009.- 226, [2] s.

 Əlizadə Mətləb Nuruş oğlu. Microsoft Word XP [Mətn]: [dərs vəsaiti] /M.Əlizadə, E.Seyidzadə; Elmi red. S. Kərimov, X.İsmayılov; Rəyçilər. F.İsayev, S.Salihov; Naşir. Valeh Mayılov.- Bakı: MSV Nəşr, 2006.- 350 s.

 Əlizadə Mətləb Nuruş oğlu. Microsoft word 2007 yeni öyrənənlər üçün: [Vista versiyası] /M.N.Əlizadə, V.İ.Lalayev, S.R.Əhədova; elmi red. Y.R.Abdullayev; dizayn. Z.Əliyev; rəy. Z.Xankişiyev, R.Həsənov, A.Mahmudov, İ.Musayev; Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, Gəncə Dövlət Universiteti.- Bakı: Səda, 2012.- 231, [1] s. , ill., şək., cədv., portr. ; 20 sm.


 Əlizadə Mətləb Nuruş oğlu. Visual Basic və Microsoft Excel XP-də məsələlər həlli [Mətn]: [Dərs vəsaiti] /M.N.Əlizadə, B.A.Qurbanov, N.F.Abdullayeva; Elmi red. E.Seyidzadə; Rəy verən. R.Balayev, Z.Bayramov; Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti.- Bakı: MSV NƏŞR, 2007.- 576 s. , cədvəl, ill. ; 22 sm.

 Əmirhacıyan müsəlman cəmiyyəti-xeyriyyəsinin nizamnaməsi [Mətn].- B.: [s .n.], 1916.- 16 [14] s.

 

Əsəd Sərdar. Cərrah ürəyi şeirlər və poemalar /S.Əsəd; [red. M.İbrahim].- Bakı: Azərnəşr, 1965.- 113, [3] s. ; 14 sm.

 Əsgərov Ələddin Abdulla oğlu. Davamlı insan inkişafı [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /Ə.A.Əsgərov, E.M.Hüseynov, S.Y.Hüseynov; elmi red. M.M.Sadıqov; rəyçilər. İ.Məmmədzadə [və b.]Bakı: [Azərb. Döv. Aqrar Un-ti], 2009.- 495 s.

 

 Əşar məcmuəsi [Mətn][Tiflis]: [Yeni fikir], 1923.- 16 s.

 

Fabrik Zavod Yeddiillik və Komsomolçu Gənclər Məktəbinin proqramları [Mətn]: ictimaiyyət (müasir): 5-ci və 6-cı tədris illəri Azərbaycan Xalq Maarif Komissarlığı Tədris-Metod sektoru.- B.: [Azərnəşr], 1932.- 23 s.

Fainqold Boris. Zavod və məhəlli komitələrinin ictimai sığorta dairəsindəki vəzifələri [Mətn] /B.Fainqold; tərc. ed. M.Rzaquluzadə.- B.: AHİŞ, 1926.- 45 s.

 

Fəhlə kəndli qızıl əsgər və matroslar nümayəndələrinin Bakı şurası fəaliyəti barəsində müxtəsər hesab [Mətn]: 1924 il oqtyabrın 1-dən 1925 il aprelin birinədək.- B.: [s. n.], 1925.- 67 s.

 

 Fəlsəfə və həyat: Elmi məqalələr toplusu /Redaksiya heyəti: Yusif Rüstəmov, Əbülhəsən Abbasov, Afaq Rüstəmova, Dilqəm İsmayılov Həlimə Məmmədova; Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu. "Sosial fəlsəfə" şöbəsiI buraxılış.- B.: Təknur, 2005, 244 s.

 

Fin V. Beynəlxalq pionerlər /V.Fin.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 32 s. , şək. ; 18 sm.

 

Firqə aktivi qış seminariyasının materialları [Mətn] çevirən. A.B.Ağayev; red. H.A.Cavadov.- B.:Azərnəşr, 1932.- 83, [1] s.

 

Firqə aktivi yay kursları üçün materiallar məcmuəsi [Mətn] hazırlayan. Malışev; red. Ə.Qərib; çevirən. Ə.Qulamzadə; AK(b) F MK və BK Metod bürosu.- B.: Azərnəşr, 1932.- 68 s.

 

Firqə hazırkı mərhələdə iki cəbhəyə qarşı mübarizədə [Mətn] AK(b)FM və BK Metod bürosu; red. Abd. İsmayıl; çevirən. K.İsrafilov.- B.: Azərnəşr, 1932.- 84 s.

 

Firqə maarifinin bütün şəbəkəsi üçün tapşırıq /AK(b)F MK və BK Metod Bürosu; çevirəni. S.Melikov; red. Q.Abasov.- Bakı: Azərnəşr, 1933.- 6, [1] s. ; 20 sm.

 

Firqə təmizliyi haqqında ÜİK(b)F MK 10 dekabr 1932-ci il tarixli qərarı [Mətn]: ["Pravda"nın 1 dekabr tarixli baş məqaləsi] AK(b)F Bakı Komitəsi.- B.: [s. n.] 1932.- 6, [1] s.

 

 FKQO çağırılmış dəyişici qızıl əsgərlər və məhəlli hissələrin alay məktəblərini bitirmiş kiçik komandanlar ilə aparılacaq siyasi məşğələlərin proqramları [Mətn]: FKQO Baş Siyasi İdarəsinin əmr və təlimatları.- B.: Azər-nişançı diviziyası Siyasi şöbəsi, 1926.- 63 s.)

 

 Fokus-qrupların siyasi fəaliyyətində istifadəsi [Mətn] /Tərtibatçı müəllif: R.Quliyev; "İnam" Prüalizm Mərkəzi.- B.: Azərbaycan, 1998.- 24 s.: cədvəl., 20 sm.

 

Gender elminə giriş [Mətn]: [Məcmuə] /Müəllif kol. F.C.Məmmədova və b.; Elmi red. E.Ş.Hüseynova və b.; Məsləhətçi UNFPA: N.S.Abbaszadə; Qərb Universiteti Qender Araşdırmaları Mərkəzi (GRC); BMT-nin Əhali Fondu (UNFPA).- I cild.- B.: 2005.- 476 s.

 

Gender elminə giriş [Mətn]: [Məcmuə] /Müəllif kol. F.F.Fərəcova və b.; Elmi red. F.T.Məmmədov və b.; Məsləhətçi UNFPA: N.S.Abbaszadə; Qərb Universiteti Qender Araşdırmaları Mərkəzi (GRC); BMT-nin Əhali Fondu (UNFPA) II cild.- B.: 2005.- 592 s.

 

Gender sosiologiyası /Müəll. tərt.: A.V.Axundov; Qərb Universiteti, Gender Araşdırmaları Mərkəzi.- Bakı: 2003.-180 s.

 

Gəncəli Sabir. Ailə. Nəsillər, ailələr, talelər. Ev üçün, ailə üçün ensiklopedik toplu /S.Gəncəli II kitab.- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2011.- 168 s. , portr., fotoşək. ; 28 sm.

 Hacıyev Rövşən Sabir oğlu. İctimai şüurun inkişaf dinamikası və ya bəşəriyyətin intellektual təkamülünə bir baxış /R.S.Hacıyev; elmi red. D.İsmayılov; Azərb. Milli Elmlər Akademiyası, Fəlsəfə, Sosiologiya Hüquq İn-tu.-Bakı: Elm, 2012.- 158, [2] s. ; 20 sm.

 

 Hacıyev Sədi Məmməd oğlu. Statistikanın ümumi nəzəriyyəsi [Mətn]: ali məktəblər üçün dərs vəsaiti / S.M.Hacıyev.- B.:1974.- 197, [3] s., cədv.; 22 sm.

 Hesab. Azərbaycan Şuralar Mərkəzi İcraiyyə Komitəsinin cənbində vaqe aclara yardımçı mərkəzi komitə (pomqol) və aclıq nətayici ilə mübarizə aparan komisyonun (posledqol) 1921-1923 illərə məxsus hesabı [Mətn] Bakı: [s. n.], 1923.- 84 s.

 

 Heyvanların ölüm ittifaqlarında dövlət könüllü sığorta qanunları [Mətn] /Dövlət Sığorta Baş İdarəsi (Qosstrax)Bakı: Döv.Sığorta Baş idarəsi, 1929.- 32 s.

Həbibov Qulu. Muzdur və çobanlar arasında mədənii- maarif işləri [Mətn] /Q.Həbibov.- B.: M. Ş. Q. və M. T. İ. İ. Azərbaycan mərkəzi idarəsi, 1927.- 37 s.

 

Həkimov Cavad. İntiqam. [Mətn]. 1964.- 286 s.

 

Həmkarlar İttifaqı Qurultay (IX) Həmkarlar İttifaqlarının IX Ümum İttifaq qurultayı materialları [Mətn] Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Şurası; red. Ə.Qərib; çevirən. R.Yusifzadə.- B.: Azərnəşr, 1932.- 168 s.

 

Həmkarlar İttifaqları kommunizm məktəbidir [Mətn]: firqə maarifi kütləvi şəbəkələri üçün dərs materialları çevirən. Ə. H.Orucov; red. Abd. İsmayıl.- B.: Azərnəşr, 1932.- 104 s.

 

Həmkarlar İttifaqlarının VII qurultayına Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Şurasının haqq-hesabı [Mətn]: 1923-1/1 1932 Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Şurası; red. İ.B.Nayman.- B.: AHİŞ nəşriyyatı, 1932.- 171, [1] s.

 

Həmkarlar İttifaqlarının IX Ümum İttifaq qurultayı materialları [Mətn] Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Şurası; red. Ə.Qərib; çevirən. R.Yusifzadə. Həmkarlar İttifaqı Qurultay(IX).- B.: Azərnəşr, 1932.- 168 s.

 

Hər bir həmkarlar aktivi qiyabi təhsil haqqında nə bilməlidir /AHİ Şurası yanında Həmkarlar aktivləri hazırlamaq üçün qiyabi təhsil bürosu ; MMHŞ yanında həmkarlar hərəkatı ali məktəbinin qiyabi bölməsi şöbəsi. Bakı : AHİŞ-sı nəşriyyatı , 1931. 24 s. , cədv. ; 21sm

 

Hərəkət ordularında yaralı və xəstələrin aqibətini yaxşılaşdırmaq haqqında Cenevrə Konvensiyası Cenevrədə 1929-cu il 27 iyulda Beynəlxalq Diplomatik Konfransda qəbul edilmişdir /SŞCİ Səlibi-Əhmər və Hilali-Əhmər Cəmiyyətlərinin İcraiyyə Komitəsi; çevirəni. H.Məcnun; red. C.Əliyev.- Bakı: Azərnəşr, 1933.- 23 s. ; 19 sm.


Həsənbəyov B. Marksın dəyər nəzərriyyəsi /B.Həsənbəyov; Azərbaycan Dövlət Elmi Tədqiqat İnstitutu, İctimai-İqtisadi Şöbə.- Bakı: ADETİ, 1930.- 32 s.

Həsənov Kərim. Azərbaycan sovet poeziyasında Lenin obrazı [Mətn]: qısa bibliqrafiya: V.İ.Leninin anadan olmasının 95 illiyinə həsr olunur /AzSSR Mədəniyyət Nazirliyi, M.F.Axundov adına Azərbaycan Respublika Kitabxanası; K.Həsənov; red. H.A.Rzaquliyev.- Bakı: [s.n.], 1965.- 26, [1] s.

 

Həsənova Lətifə Lazım qızı. Azərbaycan əhalisi yüzilliyin ikinci yarısında: sovet siyahıya lmaları əsasında. /L.L.Həsənova; Elmi red.: ..Şükürov.- Bakı: BDU, 2003.- 302 səh. , ill. ; 20 sm. 75426

Həyat sığortası /Dövlət Sığorta Baş İdarəsi [Bakı]: [s.n.], [1928].- 24 s .

Həyatı sığortalamaq [Mətn] /Məcani ; Dövləti sığorta idarəsinin ali idarəsi.-Bakı : Dövləti sığorta idarəsinin ali idarəsi , 1927. -20 s.

 

Hilalov Cavad. İctimai şura sığortası [Mətn] /C.Hilalov, Y.Əlizadə.- B.: AİŞC XƏK, 1929.- 36, [1] s.

 

Hökumət idarə və müəssisələr və kooperativ və ictimai təşkilatlarından ötrü yanğından könüllü sığortanın xüsusi qaydaları [Mətn] /Dövlət Sığortanın Baş İdarəsi.- B.: Dövlət Sığortanın Baş İdarəsi, 1929.- 27 s.

Hüseyn Ərəblinski 1881-1919[Mətn] /T. T. T. tələbələr təşkilatı .- Bakı: [s.n.], 1925.- 22 s.

 

Hüseynov H.A. İctimaiyyətdən iş kitabı [Mətn]: V qruplar üçün H.A.Hüseynov, A.Məcidov; red. Xəlilov.- B.: Azərnəşr, 1932.- 299, [4] s.

 

Hüseynov Rəşad. Hüquqi dövlət və vətəndaş cəmiyyəti [Mətn].- B.: Elm və təhsil, 2017.- 135 [1] s.: 21sm.

 

Hüseynova A.M. Statistikanın ümumi nəzəriyyəsi [Mətn]: ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /A.M.Hüseynova; rəyçilər S.M.Yaqubov, N.A.Novruzov; elmi red. M.Məmmədov, Ə.F.Mehdiyev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Memarlıq və İnşaat Un-ti.- Bakı: Səda, 2008.- 246 s. , cədv. ; 20 sm.


Xalq təsərrüfatı xüsusi sektorunun əmlakının yanğından sığortalamaq üçün yanğın sığortası 2 nömrəli tarifə təmimi 14 noyabr 1929 il.- Bakı: Dövlət Sığortanın Mərkəzi İdarəsi, 1930.- 21 s.


Xalq təsərrüfatının ümumiləşmiş qismi əmlakının icbari sığorta qaydaları [Mətn] /Dövlət Sığortanın Ali İdarəsi.- B.: MSŞC Dövlət Maliyyə, 1929.- 38 s.

 

 Xalqa həsr olunan illər [Mətn] Azərb. Resp. Dövlət Statistika Komitəsi.- B.: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi, 2013.- 525, [1] s.

Xarici hökumətlər müdaxiləsindən zərərdidələrə yardım edən Ümumittifaqlar cəmiyyətinin nizamnaməsi [Mətn] Moskva: Xarici hökumətlər müdaxiləsində zərərdidələrə yardım cəmiyyəti, 1924.- 19 s.

 

 Xudadov V.N . Gürci qadını /V.N.Xudadov, Q.V.Demidov; çevirəni. B.Əsgərov.- B.: Azərnəşr, 1928.- 38 s.

 

Xudiyev Nizami Manaf oğlu. Xaçmaz [Mətn]: seçilmiş əsərləri: XI cild /N. M. Xudiyev; elmi red. Y. Mahmudov.- B. "Təhsil" EİM, 2010; Elm və təhsil, 2014.- 474 s.

Xuramoviç İ. Yunun kontrataksiyası qoyunçulara nə xeyir verir /İ.Xuramoviç.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 18, [1] s.

 

İbrahimbəyova Rəna. Gender büdcəsi [Mətn] / R. İbrahimbəyova, O. Haqverdiyev; Ön söz. H. Hüseynova B.:[Səda]; 2007.- 120 s.

İbrahimov Əli Səttar. Təbliğatçıya rəhbər [Mətn]: firqə təbliğatçıları üçün normal, qısa müddətli siyasi savad məktəbləri və komunist gənclər dərnəkləri rəhbərləri üçün dəsturdur /Ə.S.İbrahimov.-B.: Azərnəşr, 1927.- 71 s.

 

İbrahimov Mirzə. Böyük demoqrat. Bakı: 1939.- 160 s.

 

İbrahimov Tağı Əbülqasım oğlu. İran Kommunist Partiyasının yaranması /T.Ə.İbrahimov; red. Ş.Tağıyeva; Azərb. SSR EA Şərqşünaslıq İn-tu.- Bakı: AzSSR EA, 1963.- 259, [5] s. ; 20 sm.

İbtidai firqə məktəblərinin proqramı 1931-32-ci təlim ili üçün /İKQO Təbliğat-Təşviqat şöbəsi; çevirəni. Qasımov; red. H.A.Cavadov.- Bakı: [Azərnəşr], 1931.- 20 s. ; 22 sm.

İcbari oklad sığortası haqqında qaydalar /çevirəni. Tatarxan;red. S.Fazil.- Bakı: ASŞC Xalq Maliyyə Komissarlığının nəşriyyatı, 1933.- 14 s.

 

İctimai sığorta haqqında yeni qanunlar /Azərbaycan İctimai Sığorta Komitəsi.- Bakı: Azərictimai sığorta komitəsi nəşriyyatı, 1931.- 127, [1] s.


İctimai sığorta parası miqdarı tarif cədvəli /ASŞC Xalq Əmək Komissarlığı; Azərbaycan Cümhuriyyəti İctimai Sığorta Kassası.- Bakı: Aİ Sığorta komitəsi nəşriyyatı, 1931.- 56 , [1] s.

 

İctimai sığorta üzrə əlillik və ailəni bəsləyənin vəfatı münasibətilə verilən təqaüdlər kütləvi müzakirə üçün.- Bakı: [s.n.], 1930.- 35 s.

 "İctimaiyyat" kursu üzrə təkrar üçün suallar [Mətn] /RSFSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi. N.A.Voznesenski adına Leninqrad Maliyyə-İqtisad İnstitutunun Bakı Filialı; Fəlsəfə Kafedrası.- B.: [s.n], 1989.- 12 s.

 

Ictimaiyyat metodikası birinci kurs /[M.Rəhimli]; Oktyabr inqilabı adına Evdə Pedaqoji Texnikumu 5-6.- Bakı: Azərnəşr, 1928.- 56, [3] s.

İctimaiyyatdan iş kitabı [Mətn]: yeddinci tədris ili.- Bakı: Azərnəşr, 1929.- 430, [1] s.

 

İkinci il [Mətn]: [dərslik] /M.Mahmudbəyzadə, S.Əbdürrəhmanbəyzadə, S.Axundzadə [və b.] B.: Yeni türk əlifba komitəsi, 1924.- 70, [2] s.

 

İqtisadi xəbərlər məcmuəsində dərc olunmuş məqalələrin siyahısı (1921-1925-ci illər) [Mətn]: iqtisadi xəbərlər məcmuəsinə əlavə /naşir. Ali İqtisad Şurası.- B.: [s.n.], 1926.- 24 s.

 

İmtiyazlı məhbuslar üçün qanunlar toplusu [Mətn] : maarifləndirmə kitabı /Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası, "Beynəlxalq Əlillər Cəmiyyəti" İctimai Birliyi ; tərtibatçı T. B. Xudiyev ; red. Ə. M. Babayev.Bakı: Elm və təhsil, 2015.-386, [2] s., [10] v. fotoşək., faks.: portr., cədv., gerb., 20 sm.

 

İnsan amili: mahiyyəti və fəallaşdırılması yoları [Mətn]: elmi əsərlərin tematik məcmuəsi /AzSSr Xalq Təhsili Nazirliyi S.M. Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti; red. hey. H.R. İmanov və b.. Bakı : Azərbaycan Dövlət Universiteti, 1989.- B.: 105,[1] s.

 

  İranlı arvad /Z.L.Xartsrevin; çevirəni. Ə.Orucov.- Bakı: Azərnəşr, 1928.- 34 s.

 

İşə yeni sistemlə [Mətn] /ALKGİ MK yanında Mərkəzi Pioner Bürosu.- B.: ALKGİ MK, 1929.- 144 s.

 

İşçi təchizatı işində qəti dönüş uğrunda ÜİK(b)F Zaqafqaziya ölkə komitəsi bürosunun işçi təchizatını yaxşılaşdırmaq haqqında 28 sentyabr 1930 tarixli qətnaməsi /AK(b)F Bakı Komitəsinin Təşviqat və Kütləvi Kampaniyalar Şöbəsi.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 20 s.

İşçi və əməkçilər həyatının (canlarının) kollektiv sığortası /Dövləti Sığortanın Baş İdarəsi; ÜİSŞC Dövləti Sığortası.- Bakı: Dövləti Sığorta, 1930.- 19 s.

İşçi və əməkçilərin ölüm ittifaqı və əlil olmasından müştərək sığorta olunması nizamnaməsi /Azərbaycan Dövləti Sığortanın Baş İdarəsi.- Bakı: [s.n. , 1930.- 15 s.

İşçi və xidmətçilərin müvəqqəti əmək iqtidarsızlığı vaxtında təmin edilmələri ictimai sığorta qanunnaməsi üçün materiallar.- Bakı: Azərsığorta Komitəsi, 1930.- 12 s.

İşçi və kəndli qadın nümayəndə yığıncaqlarına məxsus materiallar [Mətn] B.: AKF MK İKKŞ, 1926.- 51 s.

 

İşkova K. Azərbaycan qadınları arasında aparılan işin 5 illiyinə aid material [Mətn] /K.İşkova.- B.: [s.n.], 1926.- 67, [1] s.

 

 İşlənilmədə olan ictimai sığorta qanununda əmələ gələn dəyişikliklər haqqında [Mətn]: Fab.Zav. yerli komitələrinin, mədən komitələrinin və sığorta nümayəndələrinin nəzər diqqətlərinə.- B.: İctimai sığorta, 1929.- 24 s.

 

İtsına S. Sosializm fabriki və ailədə işçi qadın /S.İtsına.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 71 s.

 İttifaq və hökumət inşaat işçilərini işsizlik zamanı nə cür təmin edir mövzu dərnəklərinə məxsus məramnamə və material /tərt. ed. A.Baranov; Ümum İttifaq İnşaat İşçiləri Həmkarlar İttifaqı.- B.: Üİİİ Az. Heyət İdarə, 1928.- 26 s.

K.L. İnqilab girdabında [Mətn]: Bakı komsomolunun fəaliyyəti haqqında xatirələr /K.L. ; ALKGİ Mərkəzi və Bakı komitələrinin gənclər tarixini öyrənən komissiya.- B.: Azərnəşr, 1929.- 102 s. Qəza komitəsində hesabat [Mətn] Bakı: [s.n.] , 1929.- 20 s.

 

Kadikova İ. Kəndli qadınını kooperativə necə cəlb etmək lazımdır [Mətn]: ruscadan tərcümə və təbdil edilmişdir /İ.Kadikova; Kooperativ kitabxanası.- B.: Azər ittifaq, 1927.- 24 s.

 

Kadıkova Y. Qadını kooperasiyaya necə cəlb etmək lazımdır /Y.Kadıkova.- Bakı: Azərittifaq, 1928.-19 s.

Kaqanoviç L.M. Firqə təmizliyi haqqında Moskva şəhər aktivinin 22 may 1933-cü il tarixli iclasında L.M.Kaqanoviç yoldaşın nitqi /L.M.Kaqanoviç; [red. Ə.Ə.Heydərli] Bakı: Azərnəşr, 1933.- 29, [2] s. ; 16 sm.

Kantuoralar, təşkilatçı inspektorlar, ajantalar və akkuizitorlara kəndli həyatı sığortası xüsusunda təlimat [Mətn] /tərcümə. H.Mahmudov; Dövləti sığortanın baş idarəsi.- B.: Ş.M.C. xalq maliyə komissarlığı, 1927.- 36 s.


Kantoralar, müfəttiş-təşkilatçılar, acentələr və akvizitorlar üçün kəndli sığortası üzrə dəsturüləməl /Dövləti Sığortanın Baş İdarəsi.- [Bakı]: Dövləti Sığortanın nəşriyyatı, 1931.- 42 s. ; 18 sm.

 

Karl Marksın Kapital əsəri [Mətn] red. M.Vilayi.- B.:Azərnəşr, 1968.- 86, [2] s.

Karpinski, V. Leninizm haqqında müsahibələr /V.Karpinski; red. C.Əliyev; mütərcim. H.Məcnunbəyov, R.Yusifzadə, K.İsrafil, X.Əzizbəyli.- Bakı: Firqənəşr, 1933.- 228, [3] s.

Kautski Karl. Karl Marksın iqtisad nəzəriyyəsi /K.Kautski; çevirəni. S.Ş. red. Ə.Heydərli.- Bakı: Azərnəşr, 1928.- 230, [2] s.

Kazakov A. Bolşevik firqəsi muzdurun mənafeini necə müdafiə edir /A.Kazakov; çevirəni. Ə.Orucov; red. Ə.Heydərli.- Bakı: Azərnəşr, 1928.- 43 s.
 

Kəmrad S. Komsomol nizamnaməsi aclıq dil ilə [Mətn] /S.Kəmrad; Gənc kommunistlər kitabxanası.- B.: Azərnəşr, 1927.- 72 s.

 

Kəmrad İ.S. Komsomolçuya Lenin haqqında Lenin komsomol haqqında: Lenin komsomolunun nizamnaməsi: komsomol siyasi məktəbinin birinci üç məşğələsinin temaları /İ.S.Kəmrad; çevirəni. C.Əzimov, S.Yusif; red. S.Melikov.- Bakı: Azərnəşr Firqə nəşriyyatı, 1933.- 110 , [1] s. ; 19 sm.

 

Kənd əhalisi arasında metro üsulunu təbliğat yapan məruzəçilərə metod yaddaştı [Mətn]Bakı: Zaqafqaziya Beynəl müəsissat metro və komisyonu, 1928.- 10 s.

 

Kənd komsomolçularının siyasi savad kitabçası [Mətn].-Bakı: Azərnəşr, 1929.- 244, [4] s.

 

Kənd məhəllələrində əmlakın yanğından sadə sığortası üzrə ümumi şərait və dəsturüləməl [Mətn] /Azərbaycan Dövlət Sığorta İdarəsi.- B.: Dövlət Sığorta idarəsi, 1929.- 31 s.

 

Kənd mütəqabil yardım şirkətlərinin məramnaməsi [Mətn]: Nizamnamə /İctima Təminat Komissariatı Kənd mütəqabil yardım mərkəzi komitəsi.- İrəvan: [s. n.], 1924.- 19 s.

 

 Kənd nümayəndə yığıncaqları proqram /AK(b)F MK TTMŞ.- Bakı: [Azərnəşr], 1930.- 98 s.

Kənd poçtlarını necə düzəltməli [Mətn]: Poçt və rabitə komissarlığının "Kəndlərdə poçt" əsərindən türkcəyə tərcümə edilmişdir.- Mahaç-Qala: [s. n.], 1924.- 11 s.

 

Kənd təsərrüfatı istehsalçılarının gübrə və ziyanvericilərə qarşı kimyəvi preparatlardan istifadəyə dair birdəfəlik müayinənin yekunları [Mətn]: 2005-ci ilin əkinlərində /Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi.- B.: Səda, 2006.- 218 s.

 

Kənd təsərrüfatında muzd ilə çalışan şəxslərin sığortalanması haqqında qaydalar.- Bakı: Azərsığorta komitəsi, 1930.- 36 s.

 

Kənddə firqə işlərini yenidən qurmaq üzrə materiallar /AK(b) F MK Təşkilat-Təlimat şöbəsi ; red. Q. Abasov.B.: Azərnəşr, 1932.- 23 s.

 

 Kənddə komsomolun siyasi maarif işləri [Mətn] məlumatları.- B.: Azərnəşr, 1927.- 176 s.

 

 Kəndli həyatı sığortasının qaydası qanun /Dövlət Sığorta Baş İdarəsi.- Bakı: XMK, 1928.- 7 s.

 Kəndli həyatı sığortasının ğəvahidi [Mətn] /Dövləti sığortanın baş idarəsi.-Bakı: M. Ş. C. xalq maliyə komissarlığı, 1927.-7 s.

 

Kəndli qadın yığıncaqlarını yürütmək üçün məlumat və metodi göstərişlər [Mətn] /Dağıstan firqə komitəsi mətbuat şöbəsi. Mahaç-Qala: [s. n.], 1927.- 103 s.

 

Kəndli mütəqabil yardım cəmiyyətləri əsasnamə [Mətn] /Gürcüstan S.Ş.cumhuriyyəti mərkəzi icrayə komitəsi, İctimai təminat şöbəsi.- B.: [s. n.], 1928.- 18 s.

 

Kəndli təsərrüfatlarında muzd ilə çalışan işçi və işçi qadınların sığortalanması barədə qaydalar /Azərbaycan İctimai Sığorta Komitəsi.- Bakı: [s.n.], 1931.- 30 s.

Kəndlilər əmlakının qabaqlarda və imdilikdə sığortaya alınması [Mətn] [Bakı]: Azərbaycan Dövləti Sığorta İdarəsi, 1924.- 38 s.

 

Kəndli nümayəndə qadın yığıncaqları proqramı [Mətn]: 1926-27 /AK(b)F MK yanında işçi-kəndli qadınlar şöbəsi.- B.: Bakı işçisi, 1926.- 95 s.

 

Kəntdə yeni vəziyyət və qadınlar arasındakı iş vəzifələri ÜİK(b)F Zaqafqaziya Ölkə Komitəsi katibi Melerzon yoldaşın qadınlar arasında iş haqqındakı ölkə müşavirəsində nitqi /çevirən. Y.Yusifli, R.Yusifzadə; red. Ə.Heydərli.- Bakı: Azərnəşr-Firqənəşr, 1933.- 11 s. ; 22 sm

 

Kolxoz briqadasındakı firqə təşkilatçısı və firqə qrupu haqqında müvəqqəti nümunəvi yaddaş kitabçası /AK(b)F MK Təşkilat-Təlimat şöbəsi ; çev. K. İsrafilov ; red. Q. Abasov ; bur. məs. İ. Nəfisi.B.: Azərnəşr, 1932.- 6, [1] s.

Kolxoz gənclər məktəbləri və fabrika zavod yeddi illikləri üçün ictimaiyyat proqramı /ASŞC Xalq Maarif Komissarlığı.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 100 s.

 

Kominternin VI-cı konqresi haqqında məruzə üçün tezislər.- Bakı: [s.n.], 1928.- 22 s.

Kommunist internasyonalının proqramı [Mətn]: 1928-ci il sentyabrın 1 -də Moskvada VI konqra tərəfindən qəbul olunmuşdur.- B.: Azərbaycan dövlət nəşriyyat, 1928.- 120 s.

Kommunist İnternasionalının proqram və nizamnaməsi /red. Əlizadə.- Bakı: Firqənəşr, 1933.- 104 s. ; 17 sm.


Komsomol dənizlərdə [Mətn]: 1922-1925 illərin məqalələri /V.İ.Zov; tərcümə. X.Əzizbəyli; redaktor. H.Zeynallı, Orucov.- B.: Azərnəşr, 1927.- 187 s.

 

Komsomol sənaye-maliyyə planı uğrunda mübarizəyə qoş şəhər üçün /Komsomol Cari Siyasət Dərnəyi.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 33 s.

 

Komsomolçunun əlifbası şəhər siyasi məktəbləri üçün dərs kitabıdır.- I hissə.- Bakı: Azərnəşr, 1928.- 127, [1] s.

Komsomolçunun əlifbası şəhər siyasi məktəbləri üçün.- II hissə.- Bakı: Azərnəşr, 1928.- 118 s.

 

Kon Feliks. ÜİK(b)Firqəsinin XV qurultayı haqqında gənclərə /F.Kon, M.Korol; çevirəni. S.Məlikov; red. Ə.Heydərli.- B.: Azərnəşr, 1928.- 122 s.


Korolyov F.F.
Pioner dəstəbaşçısı nə bilməlidir Kommunist çocuq hərəkatının meydana gəlməsi /F.F.Korolyov, İ.A.Filtser I kitab.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 43, [1] s.

Kovalenko P. Siyasi savad kitabçası [Mətn] /P.Kovalenko.- Bakı: Bakı fəhləsi, 1923.- 92 s.

Kovnatur Roza. 8 mart beynəlxalq kommunist qadınlar günü [Mətn] /R.Kovnatur; mütərcimi. R.Hacızadə.- B.: Bakı fəhləsi, 1926.- 77, [1] s.
 

Kravçenko A.Q. XV qurultay kənd maarifi haqqında /A.Q.Kravçenko; çevirəni. Ə.Ağakişizadə; red. Ə.Heydərli.- B.: Azərnəşr, 1928.- 54 s.

 

Krovitski U. MOPR və sosialist kuruluşu [Mətn] /U.Krovitski; çevirəni. F.Axundzadə; [müq. A.Xalatov] B.: Az.SŞC, 1929.- 48 s.

 

Krovitskiy Q. Qızıl yardım cəmiyyəti (MOPR) nədir /Q.Krovitskiy.- B.: Azərnəşr, 1929.- 60 s.

 

Krovitski Q. MOPR işləri yenidən qurulmalıdır/Q.Krovitski.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 26 s.

 Krupskaya Nadejda Konstantinovna. Təbliğat və təşviqat haqqında /N.K.Krupskaya; çevirəni. Ə.A. Mustafazadə; red. Ə.Qərib.- B.: Azərnəşr, 1928.- 40 s.

 

Kudryavtsev S. Azərbaycan kəndində təşkilat-firqə işləriməsələləriAK(b)Frayonkomitələrivə MTS və sovxozlar siyasi şöbələri naçalniklərinin cümhuriyyət firqə müşavirəsində 20 iyun 1933 il tarixli məruzəsi /S.Kudryavtsev; red. M.Hüseynov;tərc. Ə.Tahirov.- Bakı: Kommunist, 1933.- 75, [1] s.

Kunanbayev Abay. Şeirlər və poemalar/A.Kunanbayev; [red. S.Almazov]Bakı: Azərnəşr, 1970.- 206, [2] s. , 1 portr. ; 14 sm.

 Kuybışev Valerian Vladimiroviç. ÜİK(b)F XVI qurultayında sənaye 5 illik planının həyata keçirilməsi haqqında məruzəsi və son sözü /V.V.Kuybışev.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 122, [1] s.

 

Qadın kooperativ işçiləri sırasına.- Bakı: Azərittifaq, 1930.- 20 s.

Qadın nümayəndələri yığıncaqlarının seçkilərinə dair materiallar [Mətn]: 1925-26 illər üçün /Azərbaycan komunist (B) firqəsi mərkəzi komitəsi.- B.: Şərq Qadını, 1925.- 32 s.

Qadınlar arasında aparılan işlər barəsində firqənin vəzifələribirinci fəaliyyətinin müxtəsər təhlili [Mətn]: fərqə quruluşu barəsində 2 məruzənin tezisləri /Azərbaycan kominist (B) fərqəsi mərkəzi komitəsi.- B: [s. n.], 1925.- 15 s.

 

Qafarova Sahibə. Gender və filologiya [Mətn]: dərs vəsaiti /S.Qafarova; elmi red. B.S.Musayeva; rəyçilər A. Hacıyev, S.Quliyeva; tərc. ed. Q.Abbasova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Qərb Universiteti B.: Mütərcim, 2009.- 142, [2] s.: 20 sm.

 

Qarayev Ə.H. Bakı proletariatı və Azərbaycan kəndi XVIII Ümum Bakı Firqə konfransında məruzə /Ə.H.Qarayev.- B.: Azərnəşr, 1929.- 77 s.

Qarayev Ə.H. 15-ci Bakı firqə konfransına və 7 Azərbaycan kommunist (bolşevik) firqəsinin qurultayına təqdim olunur milli məsələnin həllindən ötrü görülən işlərin yekunları [Mətn] /Azərbaycan kommunist firqəsinin Bakı komitəsi.- B.: Bakı fəhləsi, 1925.- 32 s.

 

Qaramuradlı Məlahət Yusifqızı. Qədərində götür [Mətn]: şeirlər /M.Y.Qaramuradlı; Red.: E.İsgəndərzadə; Ön sözün müəllifi: M.Araz.- Bakı: Vektor, 2007.- 185 s. , portr. ; 20 sm.

Qasımlı Aydın Mədətoğlu. Dünyanın tacı türklər [Mətn] : tarixi, siyasi-ideoloji əsər.-Bakı 2006. 351 s.

 

Qazıyev Məmməd Adil oğlu. Məşədi Əzizbəyov bioqrafik oçerk /M.A.Qazıyev; red. Ə.Abasov.- Bakı: Azərnəşr, 1966.- 110, [2] s.

 

Qazıyev Məmməd Adil oğlu. Məşədi Əzizbəyov həyat və fəaliyyəti [Mətn] /M.A.Qazıyev ; [xüs. red. M.Süleymanov]; Azərb. KP MK yan. Partiya Tarixi İn-tu, Sov. İKP MK yan. Marksizm - Leninizm İnstitutunun Filial.- B.: Gənclik, 1976.- 127, [1] s.

 

Qərbi Avropada və ABŞ-da sosiologiya tarixi [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /[müəl. P.P.Qaydenko və b.]; elmi red. İ.Rüstəmov; red. R.Həsənov, H.Cavadova; tərc. A.Məmmədova [və b.]Bakı: Turan nəşrlər evi, 2010.- 715 s.

 

Qəşəmoğlu Əhməd. Sosial idarəetmənin fəlsəfi, sosioloji problemləri [Mətn]: ahəngyol elminə giriş: [monoqrafiya] /Ə.Qəşəmoğlu; elmi red. Ə.Quliyev.- B.: Səda, 2008.- 263, [1] s.

 

Qəşəmoğlu Əhməd. Sosioloji araşdırma aparanlara kömək: Metodik vəsait /Ə.Qəşəmoğlu; Qeyri-hökumət təşkilatı Resurs və Təlim Mərkəzi; Tərəqqi və Demakratiya fondu.- Bakı: Sabah, 2001.- 111 s. , cədvəl ; 20 sm.

Qiyabi kommunist darülfununu tədris planı, proqramlar sxemaları, məşğuliyyət metodu /AK(b)F MK-sı yanında qiyabi kommunist darülfununu; red. Ə.Qərib; mütərc. M.Hasımov.- Bakı: Firgənəşr, 1933.- 36, s. , cədv. ; 19 sm.

Qızıl əsgər jurnalına əlavə [Mətn] fevral.-1925 1.- B.: [s.n.], 1925.- 22 s.

 

Qızıl əsgərlər üçün iki illik siyasi məşğələ proqramı [Mətn]: İŞCİ Fəhlə-kəndli Qızıl Ordusu Baş Siyasi İdarəsinin 21 nömrəli təlimnamə və əmrlər məcmuəsindən.- B.: Qızıl Əsgər, 1926.- 193, [1] s.

 

Qızıl əsgər yaddaşı [Mətn] Bakı: Bakı fəhləsi, 1925.- 142 s.

 

Qızıl əsgərin siyasi savad kitabı /mütərcimi. Ə.Atakişiyev; red. M. Kamil II qisim.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 148 s.

 

Qızıl əsgərin siyasi savad kitabı /Volkenşteyn, Dubrovski ; mütərcim. Məcnunbəyov, Qulamzadə ; red Cavadov V qısım.B.: Azərnəşr, 1932.- 35 s.

 

Qızıl əsgərin siyasi savad kitabı [Mətn] red. H.A.Cavadov; mütərcimi A.Əfəndiyev.- B.: Azərnəşr, 1932.- 36 s. 21 sm.

Qızıl əsgərin siyasi savad kitabı qızıl ordunun sinfi mahiyyəti və vəzifələri /mütərcimi. Ə.Atakişiyev; red. M.Kamil I qisim.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 54 s.

Qızıl əcgərlərlə iki illik siyasi məşğələ proqramı 1929-30cu il üçün: VI, VIII və ZSKŞC bölümləri və izahat vərəqəsi /İşçi-kəndli Qızıl Ordusunun siyasi İdarəsi.- Bakı: Az. Niş.Div. Siyasi Şöbəsi, 1930.- 92 s.

 

Qızıl əsgərlərlə iki illik siyasi məşğələ proqramı [Mətn]: İŞCİ-nin İQKO-nun siyasi idarəsinin əmr və təlimlər məcmuəsi 16.- B.: Azərbaycan Nişançı Diviz. siyasi şöbəsi, 1929.- 236 s.

 

Qocalıq üzrə təqaüd haqqında yeni qanun/ASŞC; Azərbaycan İctimai Sığorta Komitəsi.- Bakı: Azərbaycan Sığorta Komitəsi, 1930.- 24 s.

Qorniyev A. Hər kəndli nəyi bilməlidir [Mətn]: mopr üzvünün yarlığı /A.Qorniyev.- Moskva: Mopr mərkəzi komitəsinin nəşriyyatı, 1927.- 13 s.

 

Qoryev B.İ. Maddiyyat-füqərayi kasıbənin fəlsəfəsi [Mətn] /B.İ.Qorev.- B.: [s. n.], 1922.- 166 [1] s.

 

Qlatman L. Pioner, kimsəsizliklə mübarizə et! [Mətn] /L.Qlatman.- B.: Bakı işçisi, 1926.- 21 s.

 

Qlatman L. Pioner üçüncü qanunu unutma! [Mətn] /L. Qlatma; Gənc pionerlər kitabxanası.- B.: Bakı işçisi, 1927.- 26 s.

 

Qlatman L. Pioner üçüncü qanunu unutma! [Mətn] /L.Qlatman.- B.: Bakı işçisi, 1926.- 29, [3] s.

 

Qocatürk Nərman. İlham Əliyev: İpək Yolu sivilizasiyası və Azərbaycan diplomatiyası [Mətn] /N.Qocatürk; elmi red. Ə.Əhmədov.- B.: Nurlan, 2008.- 471, [1]s.

 

Qonikman S. Ümum İttifaq Kommunist (bolşevik) Firqəsi tarixi XV firqə konfransına qədər /S.Qonikman; çevirəni. A.Qərib; red. Ə.Heydərli.- B.: Azərnəşr, 1928.- 229, [1] s.
  "Qornyak" kooperativi müvəkkillərinin 6-cı çağırış yığıncağı üçün material və tezislər [Mətn].-[Bakı]: [s.n.], 1926.- 15 s.

 

"Qostrax" dövlət sığortasının Azərbaycan qanturası göyərti növləri köklü surətdə doludan sığorta eilməsi üçün müxtəsər məlumat [Mətn].- B.: [s. n.], 1925.- 19 s.

 

Qukovski A.İ. İctimai formaların inkişafı tarixinə dair müxtəsər dərs kitabı /A.İ.Qukovski, O.V.Traxtenberq; çevirəni. A.Tağızadə; red. Ə.Heydərli.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 231, [1] s.

 

Quliyev H.B. İctimaiyyət. Sinfi mübarizə tarixi /tərt. ed. H.B.Quliyev; AXMK Mərkəzi qiyabi ümumi təhsil burosu III-cü konsentr birinci məşğələ.- B.:[s.n.];1932.- 17 s.

 

Quliyev M. Türk qadınının yolu /M.Quliyev.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 46 s.

Quliyev Rüfət. Sosiologiya: nəzəriyyə və tədqiqat metodologiyası [Mətn]: dərs vəsaiti /Rüfət Quliyev; Elmi red.: C.T.Əhmədli; Rəyçi R.Z.Abdigeyev.- B.: Siyasət, 1995.- 424 s.

 

Quliyev Tofiq Əvəz oğlu. Əməyin sosiologiyası [Mətn]: [Dərs vəsaiti] /T.Ə.Quliyev; Elmi red.: A.B.Abbasov; Rəy verənlər: M.X.Meybullayev, M.F.Cəlilov.- B.: Maarif, 1998.- 336 s.

 

Quluzadə Mahmud Məmməd oğlu. İnsan amili və Azərbaycan Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafının sürətləndirilməsi [Elektron resurs] : monoqrafiya /M. M. Quluzadə ; red. İ. Kərimli ; Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti. Bakı: [İqtisad Un-ti], 2015.- 239 s.: cədv.,

 

Qremyatski M. Ölüm və canlanmak [Mətn] /M.Qremyatsqi.- B.: Azərnəşr, 1927.- 42 s. 

 

Qrişin M.İ. Lenin yolu ilə [Mətn]: şəhər normal siyasi savad məktəbləri və şəxsi biliyini artırmaq üçün tədris kitabıdır /M.İ.Qrişin; red. C.Məmmədzadə, H.Zeynallı; mütərcimi. R.Yusifzadə.- B.: Bakı işçisi, 1926.- 676 s.

 

Quliyeva Aida Aydın qızı. Azərbaycanda insan inkişafının sosial-iqtisadi problemləri /A. A. Quliyeva; Elmi red.: Ə. Q. Əlirzayev; Rəyçilər: Ə. P. Babayev, A. Ş. Şəkərəliyev; Azərbaycan Dövlət İqtisad İnstitutu. B.: Elm, 2000. 124 səh.: cədvəl

 

Quluzadə Zümrüd Əliqulu qızı. Gender Azərbaycanda [Mətn]: Azərbaycan, ingilis və rus dillərində /Z.Quluzadə; BMT-nin Əhali Fondu (UNFPA)B.: [s. n.], 2006.- 328 s.: şək
 

Qurbanzadə Ağazeynal Alı oğlu. Azərbaycanın kənd təsərrüfatı coğrafiyası [Mətn]: dərslik /A.A.Qurbanzadə; elmi red. Z.S.Məmmədov; rəyçilər V.Ə.Əfəndiyev, T.G.Həsənov, Ç.N.İsmayılov [və b.]Bakı: Kooperasiya, 2011.- 256 s.

 

Qureviç B.D. ASŞ Cümhuriyyətində ictimai sığortanın inkişafı /B.D.Qureviç.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 68 s.

Qureviç B.D. İctimai sığorta muzdur və çobana nə kimi yardım edir B.D.Qureviç.- Bakı: Azərnəşr, 930.- 39, [IV] s.


Qureviç B.D. İctimai sığorta muzdur və çobana nə kimi yardım edir /B.D.Qureviç.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 31 s.

Qureviç A. Lenin və həmkarlar ittifaqları [Mətn] /A.Qureviç; tərcümə. Cəliloğlu; Azərbaycan həmkarlar ittifaqı.- B.: Azərbaycan həmkarlar ittifaqı, 1925.- 116 s.

 

Qünter Q. Kominternin VI konqresi /Q.Qünter.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 80 s.

Lapidus İ. Siyasi iqtisad əmtəə-kapitalizm nəzəriyyəsi, şura təsərrüfatı nəzəriyyəsinin qısaca xülasəsi /İ.Lapidus, K.Ostrovityanov I hissə.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 297, [2] s. , cədv. ; 20 sm. ar1931/790

 Layihə [Mətn]: quberniya və ya ümumi Rusya həmkarlar ittifaqı şöbəsi yanında zabtə şura, ticarətxana və müəssələrdə xidmətçilər üçün təavon motağabilə (motağabilə yardım) kassasının layihəsidir.- B.: [s.n.], 1925.- 12+18 s.

 

Lebedenko A. Qızıl pionerlər həftəsi /A.Lebedenko.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 83 s.

Lenin [Mətn]: [həyat və fəaliyyəti ].- B.: [s. n.], 1924.- 184 s.

 

Lenin adına gənc pioner kommunist çocuqlar təşkilatının nizamnaməsi [Mətn] Bakı: Azərnəşr, 1929.- 24 s.

 

Lenin işci qadına [Mətn] Bakı: Şərq Qadını, 1925.- 30 s.

 

Lenin komsomolu Komsomolun müxtəsər tarixi və hazırlığı vəzifələri: tapşırıq iş materialı /ALKGİ MK və BK Metod bürosu.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 48 s. ; 25 sm.

Lenin komsomolunun nizamnaməsi /ALKGİ MK və BK Metod Bürosu; [tərt. ed. Salavyov, Qasımzadə; red. İ.Abasov].- Bakı: Partizdat, 1933.- 11, [1] s.

 

Lenin N. Az olsun, yaxşı olsun [Mətn]: işçi-kəndli müfəttişliyini yenidən necə təşgil etməliyik /V.İ.Lenin ; tərcümə. E. Məlikov.- B.: Azərnəşr, 1927.- 22 s.

 

Lenin N. Ərzaq vergisi haqqında [Mətn]: /N. Lenin; mütərcimlər. Ə.S., R.Səfərzadə.- Bakı: Bakı fəhləsi, 1923. Poliqraftrest I - 40 s.

 

Lenin N. İmperyalist müharibəsi və sosyalizmin təfriqəsi [Mətn]: məqalələr məcmuəsi /N.Lenin; tərcümə. M.Murad; redaktor. R.Axundov.- B.: Azərnəşr, 1927.- 198 s.

 

Lenin N. Komintern haqqında [Mətn] /N.Lenin.- B.: Azərnəşr, 1928.- 162 s.

 

Lenin təhsili [Mətn]: firqə namizədi məktəbləri və şəxsi təhsili çevirən. Heydərli; red. Ə.Heydərli.- Cild I hissə.- B.: Azərnəşr, 1932.- 259 s. 22 sm.


 Lenin və iqtisad quruluşu [Mətn] /V.Milyutin, V.Çubar, A.Şeynman [və b.]; tərc. ed. Ə.Qulamzadə.- B.: Bakı fəhləsi, 1924.- 41 s.

 

Lenin Vladimr İliç. Arvad işçiləri qurultayında söylənilən nitq [Mətn] /V.İ.Lenin; Azərbaycan Sosialist Şura Cümhuriyyəti.- B.: Azərbaycan Şura Dövləti nəşriyyatı, 1920.- 15 s.

 

Lenin Vladimr İliç. Beynəlxalq qadınlar günü [Mətn] /V.İ.Lenin.- B.: Azərnəşr, 1929.- 8 s.

 

Lenin Vladimr İliç. Dövlət aparatının yaxşılaşdırılması haqqında bürokratizm və süründürmə ilə mübarizə [Mətn]: məktub və qeydlər 1917-1922 /V.İ.Lenin.- B.: Azərnəşr, 1929.- 80 s.

 

Lenin Vladimir İliç. Demokratik inqilabda sosial-demokratiyanın iki taktikası /V.İ.Lenin; red. R.Axundov Altıncı kitab.- Bakı: AK(b)F MK nəşriyyatı, 1933.- 118, [1]s. ; 17 sm.


Lenin Vladimir İliç. Dövlət haqqında /V.İ.Lenin; red. R.Axundov Altıncı kitab.- Bakı: AK(b)F MK nəşriyyatı, 1933.- 32 s. ; 17 sm.

 

Lenin Vladimr İliç. Dövlət və inqilab [Mətn]: dövlət haqqında marksizm təlimi və inqilabda proletariatın vəzifələri /V.İ.Lenin.- B.: Azərnəşr, 1928.- 120] s.


Lenin Vladimir İliç. 1905-ci il /V.İ.Lenin; red. R. Axundov İkinci kitab.- Bakı: AK(b)F MK nəşriyyatı, 1933.- 40 s. 16 sm.

 

Lenin Vladimir İliç. İmperializm, kapitalizmin ən yüksək bir pilləsi kimi [Mətn] V.İ.Lenin.- B.: Azərnəşr, 1932.- 107, [1] s.

 

Lenin Vladimir İliç. Komsomolun vəzifələri [Mətn]: RKGİ III Ümumrusiya qurultayında 2 oktyabr 1920-ci ildə söylədiyi nitq V.İ.Lenin; red. Heydərli; çevirən. R.Yusifzadə.- B.: Azərnəşr, 1932.- 47, [1] s.

Lenin Vladimir İliç. Nə etməli /V.İ.Lenin; red. R.Axundov Üçüncü kitab.- Bakı: AK(b)F MK nəşriyyatı, 1933.- 222 ,[1] s. ; 17 sm.

Lenin Vladimir İliç. RSDİF ikinci qurultayı haqqında bir hekayə /V.İ.Lenin; red. R.Axundov Dördüncü kitab.-Bakı: AK(b)F MK nəşriyyatı, 1933.- 32 s. ; 16 sm.


Lenin Vladimir İliç. Rus sosial-demokratlarının vəzifələri /V.İ.Lenin; red. R.Axundov Beşinci kitab.- Bakı: AK(b)F MK nəşriyyatı, 1933.- 32 s. ; 16 sm.

Lenin Vladimir İliç. Rusiya inqilabının beş illiyi və dünya inqilabının perspektivləri 1922-ci ildə noyabrın 13-də Kominternin IV konfransında Hüseynov; tərc. ed. A.Xancanbəyli.- Tiflis: Gürcüstan Firqə nəşriyyatı, 1933.- 20 s. 21 sm.

Lenin Vladimir İliç. (UlyanovVladimir İliç) Əsərlərinin tam külliyyatı [Mətn] cild 1.- B.: Azərnəşr, 1973.- XXVIII, 691, [3] s.: faksimile, cədv.

Lenin Vladimir İliç. (Ulyanov Vladimir İliç) Əsərlərinin tam külliyyatı [Mətn]cild 2.- B.: Azərnəşr, 1974.- XVI, 722, [2] s.: portr., faksimile, cədv

Lenin Vladimir İliç. (Ulyanov Vladimir İliç) Əsərlərinin tam külliyyatı [Mətn]cild 3.- B.: Azərnəşr, 1974.- 193, [1] s.: cədv., portr.+ [4] v. qat. diaqram

Lenin Vladimir İliç. (Ulyanov Vladimir İliç) Əsərlərinin tam külliyyatı [Mətn]cild 4.- B.: Azərnəşr, 1975.- 606, [1] s.

Lenin Vladimir İliç. (UlyanovVladimir İliç ) Əsərlərinin tam külliyyatı [Mətn]cild 5.- B.: Azərnəşr, 1975.XIX, 603, [1] s.: faksimile, cədv.

Lenin Vladimir İliç. (Ulyanov Vladimir İliç) Əsərlərinin tam külliyyatı [Mətn]cild 6.- B.: Azərnəşr, 1975.671, [1] s.

Lenin Vladimir İliç. (Ulyanov Vladimir İliç) Əsərlərinin tam külliyyatı [Mətn]cild 7.- B.: Azərnəşr, 1976.- 663, [1] s. portr.

Lenin Vladimir İliç. (Ulyanov Vladimir İliç ) Əsərlərinin tam külliyyatı [Mətn]cild 8.- B.: Azərnəşr, 1976.- 716 s.

Lenin Vladimir İliç. (Ulyanov Vladimir İliç) Əsərlərinin tam külliyyatı [Mətn]cild 9.- B.: Azərnəşr, 1976.-623, [1] s.

Lenin Vladimir İliç. (Ulyanov Vladimir İliç ) Əsərlərinin tam külliyyatı [Mətn]cild 10 B.: Azərnəşr, 1977.- 610, [2] s.+ [1] v.

Lenin Vladimir İliç. (Ulyanov Vladimir İliç) Əsərlərinin tam külliyyatı [Mətn] cild 11.- B.: Azərnəşr, 1977.- 625, [2] s. faks

Lenin Vladimir İliç. (Ulyanov Vladimir İliç) Əsərlərinin tam külliyyatı [Mətn] cild 12.- B.: Azərnəşr, 1977.- 603, [1] s.

Lenin Vladimir İliç. (UlyanovVladimir İliç) Əsərlərinin tam külliyyatı [Mətn] cild 13.- B.: Azərnəşr, 1977.- 634, [1] s.

Lenin Vladimir İliç. (Ulyanov Vladimir İliç) Əsərlərinin tam külliyyatı [Mətn] cild 14.- B.: Azərnəşr, 1978.- 608, [2] s. faksmile, cədv., + [2] v. qat. faksimile

Lenin Vladimir İliç. (UlyanovVladimir İliç) Əsərlərin tam külliyyatı [Mətn] cild 15.- B.: Azərnəşr, 1978.- 631, [1] s.

Lenin Vladimir İliç. (UlyanovVladimir İliç) Əsərlərinin tam külliyyatı [Mətn]cild 16.- B.: Azərnəşr, 1978.- 750, [2] s.

Lenin Vladimir İliç. (UlyanovVladimir İliç) Əsərlərinin tam külliyyatı [Mətn]cild 17.- B.: Azərnəşr, 1979.- 697, [2] s.

Lenin Vladimir İliç. (Ulyanov Vladimir İliç) Əsərlərinin tam külliyyatı [Mətn]cild 18.- B.: Azərnəşr, 1979.- 547, [1] s.

Lenin Vladimir İliç. (UlyanovVladimir İliç) Əsərlərinin tam külliyyatı [Mətn]cild 19.B.: Azərnəşr, 1979.- 677, [2] s.

Lenin Vladimir İliç. (Ulyanov Vladimir İliç) Əsərlərinin tam külliyyatı [Mətn]cild 20.- B.: Azərnəşr, 1979.- 631, [1] s. faks

Lenin Vladimir İliç. Seçilmiş əsərləri 6 cilddə 1894-1904 /V.İ.Lenin; red. hey. V.V.Adoratski [və b.]; [mütərcimləri. Xəlil İbrahim, H.İmanov, R.Yusifzadə]; ÜİK(b)F MK yanında Lenin İnstitutu; AK(b)F MK yanında Şaumyan İnstitut I cild.- Bakı: Azərnəşr, 1933.- 790, [8] s. ; 21 sm.

Lenin Vladimir İliç. Seçilmiş əsərləri 6 cilddə 1905-1914 /V.İ.Lenin; red. hey. V.V.Adoratski [və b.]; [mütərcimləri. Xəlil İbrahim, R.Yusifzadə]; ÜİK(b)F MK yanında Lenin İnstitutu; AK(b)F MK yanında Şaumyan İnstitut II cild.- Bakı: Azərnəşr, 1933.- 880, [8] s. ; 21 sm.

Lenin Vladimir İliç. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 6 cilddə.- 1914-1917 /V.İ.Lenin; red. hey. V.V.Adoratski [və b.]; ÜİK(b)F MK yanında Lenin İnstitutu; AK(b)F MK yanında Şaumyan İnstitutu III cild.- Bakı: Azərnəşr, 1931.-867, [7] s.

 

Lenin Vladimir İliç. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 10 cilddə 1894-1900 / V.İ.Lenin ; Azərb. KP MK yanında Partiya Tarixi İn-tu, Sov. İKP MK yanında Markizm-Leninizm İn-un Filialı I-ci cild.- B.: Azərnəşr, 1986.- 627, [1] s.

 

Lenin Vladimir İliç. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 10 cilddə Rusiyada kapitalizmin inkişafı / V.İ.Lenin; Azərb. KP MK yanında Partiya Tarixi İn-tu, Sov. İKP MK yanında Markizm-Leninizm İn-un Filialı; bur. məs. İ.İ.Xəlilova 2-ci cild.- B.: Azərnəşr, 1986.- 695 s.

 

Lenin Vladimir İliç. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 10 cilddə. 1905-1907 / V.İ.Lenin; Azərbaycan KP MK Partiya Tarixi İn-tu, Sov. İKP MK yanında Marksizm-Leninzm İnstitutunun Filialı 3 cild.- B.: Azərnəşr, 1987.- 694, [1] s.

 

Lenin Vladimir İliç. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 10 cilddə. 1905-1907 / V.İ.Lenin; Azərbaycan KP MK Partiya Tarixi İn-tu, Sov. İKP MK yanında Marksizm-Leninzm İnstitutunun Filialı 4 cild.- B.: Azərnəşr, 1987.- 694, [1] s.

 

Lenin Vladimir İliç. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 10 cilddə Fəlsəfə dəftərləri: II hissə / V.İ.Lenin; Azərbaycan KP MK yanında Partiya Tarixi İnstitutu.Sov.İKP MK yanında Markizm-Leninizm İnstitunun Filialı 5-ci cild.- B.: Azərnəşr, 1989.- 701,[2]s.

Lenin Vladimr İliç. Yeni iqtisadi siyasətdə firqənin əsaslı məsələləri [Mətn]: 1921-1923 illərə aid məqalələr və nitqlər məcmuəsi /V.İ.Lenin; mütərcim. C.Məmmədzadə.- B.: Bakı fəhləsi, 1924.- 184 s.

 

 Leninizmi öyrənmək üzrə ibtidai məktəb proqramı [Mətn] AK(b)F MK Mədəni-Təşviqat Şöbəsi; red. Abd. İsmayıl ; çev. S.M.- B.: Azərnəşr, 1932.- 30 s.

 

Leninizmi öyrənmək üzrə ibtidai məktəb proqramı /ÜİK(b)F MK Mədəni-Təşviqat Şöbəsi. [S. L.]: Gürcüstan Firqə nəşriyyatı, 1933.- 61 s.


Levqor A. Rusya Leninci kommunist gənclər ittifaqının tarixi [Mətn]: şura firqə məktəblərinin gənclər sesiyası və dərnək rəhbərləri üçün bir icmal olmaq üzrə yazılmışdır /Levqor; tərcümə. R.Yusifzadə; Kommunist gənclər kitabxanası.- B.: Bakı fəhləsi, 1925.- 81 s.

 

Lifşits L. Siyasi savad [Mətn]: kənd səyyar-siyasi savad məktəbləri üçün tədris kitabıdır /L.Lifşits; mütərcimi. Xəlil İbrahim.- B.: Bakı işçisi, 1926.- 325 s.

 

 Lilina Z. Lenin bir insan kimi [Mətn] /Z.Lilina; tərc. ed. H.Seyidbəyli.- B.: Bakı fəhləsi, 1924.- 21 s.

 

 Lilina Z. Ay. Şura hökuməti və zəhmətkeş qadınlar [Mətn] /Z.Ay.Lilina.- B.: Şərq qadını, 1925.- 43 s.

 

Litvinov M.M. Şuraların sülh siyasəti [Mətn]: dekabrın 10-da 1928-ci ildə Şuralar İttifaqı İcraiyyə komitəsi IV çağırışının 4-cü sessiyasında edilən məruzə /M.M.Litvinov.- B.: Azərnəşr, 1929.- 43 s.

 

MMHŞ yanında həmkarlar hərəkatı ali məktəbinin qiyabi bölməsinə qəbul qaydası /SŞCİ Mədənçilər İttifaqı Azərbaycan Mərkəzi İdarəsi.- Bakı: [s. n.], 1931.- 24 s. ; 16 sm.

MOPR və həmkarlar ittifaqları MOPR-ın Ümum İttifaq III qurultayında ÜİKMŞ katibi N.Antseloviç yoldaşın nitqi.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 16 s. ; 18 sm.


MOPR-un birinci ümum ittifaq təşkilat müşavirəsi qətnaməsi 4-8 iyun 1930 /İnqilab Mübarizlərinə Beynalxalq Yardım Komitəsi (MOPR).- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 56 s.

MTS və sovxozların siyasi şöbələri haqqında /red. M.Hüseynov; tərcüməçi. Ə.Tahirov.- Bakı: Kommunist, 1933.- 42 s.


Maddi-texniki təchizat və satış üzrə məlumat kitabı /R.Ə.Hüseynov, T.A.Hüseynov, İ.M.Qəhrəmanov və b.- B.: Azərnəşr, 1978.- 313 s.

 

Makaliv A.İ. Sğorta kassaları sanatoriyalara və istirahət evlərinə kimləri göndəriyorlar [Mətn]: sğorta kassası və zəhmət mühafizəsi komisyonu fəaliyyətindən bir hekayədir /A. İ. Makaliv; tərcümə. H.Məhəmmədzadə.- B.: A. H. İ. şurası, 1925.- 50 s.

Makinski A.A. Əlil və onun hüququ [Mətn] /A.A. Makinski ; Xalq İctimai Təminat Komissarlığı.- B.: [s.n.], 1929.- 43, [1] s.

 

Malların idxal və ixracına dair göstəricilər [Mətn]: ölkələr üzrə, əməliyyat növləri üzrə, bölmələr və mal qrupları üzrə, mallar üzrə.- B.: [Dövlət Statistika Komitəsi], 2008.- 729, [2] s.: cədv., sxem, 29 sm.

 

Malların idxal və ixracına dair göstəricilər [Mətn]: ölkələr üzrə, əməliyyat növləri üzrə, bölmələr və mal qrupları üzrə, mallar üzrə.- B.: [Dövlət Statistika Komitəsi], 2008.- 765, [2] s.: cədv., sxem, 29 sm.

 

Marks Karl. Hind haqqında iki məqalə /K.Marks; mütərcim. M.Hüseyn; red. Sami Kamal.- Bakı: Firqənəşr, 1933.- 23 s. ; 20 sm.

Marks Karl. Kommunist manifesti /K.Marks, F.Engels; red. Ə.Həsənov, Ə.Heydərli; mütərcimləri. Ə.H.Orucov, H.Zeynallı.- Bakı: AK(b)F MK nəşriyyatı, 1933.- 98, [1] s. , portr. ; 20 sm.


Marksizm-leninizm-cəmiyyətinin inqilabi yolla dəyişdirilməsinin elmi əsasıdır. Marksizm-leninizm fəlsəfəsi və sosial tərəqqi [Mətn]: tədris planları və proqramları /Sov.İKP MK yanında Ümumittifaq Siyasi Maarif Evi.- B.: Azərnəşr, 1989.- 41,[2] s.

 

Marksizm-leninizm təhsilinin zərbəli genişləndirilməsi uğrunda [Mətn] ALKGİ MK Mədəni-Təbliğat şöbəsi; red. Abd. İsmayıl; çevirən. Ç.Əzim.- B.: Azərnəşr, 1932.- 83 s.

 

 Masa təqvimi, 1333-1332 hicri-qəməri. 1915-1914 miladi [Mətn]: Qaplan ili (Bars ili).- B.: [s. n.], 1914.- 42 s.

 

Mehdiyeva Validə. Ekoloji-iqtisadi rayonlaşmanın sosial-iqtisadi aspektləri [Mətn] : monoqrafiya /V. Mehdiyeva, T. Bəhərçi ; elmi red. A. Qurbanlı ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət İqtisad Un-ti. Bakı: Gənclik, 2016.- 106, [2] s.: 21 sm.

 

Melkumov A.N. Kənd yoxsulları arasında firqənin işi [Mətn] /A.N.Melkumov; çevirəni. İsgəndərli.- B.: Azərnəşr, 1929.- 53 s.

 

Melkumov F.A. Beynəlxalq metr və ölçü və çəki üsuluMetr və ölçü və çəki üsulu [Mətn] /Z.K.S.Ş.C., Zaqafqaziya Baş ölçü və çəki komisyonu.- B.: X.T.S.Q. Poliqraf trest idarəsi, 1924.- 30 s.

 

Metr və ölçü və çəki üsulu [Mətn] /Z.K.S.Ş.C., Zaqafqaziya Baş ölçü və çəki komisyonu.- B.: X.T.S.Q. Poliqraf trest idarəsi, 1924.- 25 s.

 

Məcburi oklad sığorta haqqlarının kəndlilərdən yığanlara dəsturüləməl [Mətn]Bakı: [s.n.], 1929.- 11 s.

 

Məcburi oklad sığortası haqqında ediləcək məruzənin layihəsi [Mətn] /Azərbaycan İctimai Şura Cümhuriyyəti Sığorta idarəsi "AZƏRSIĞORTA".- B.: Azqosstrax, 1929.- 14 s.

 

Məcburi oklad sığortya haqqlarını kəndlərdən yığanlara dəsturüləməl.- Bakı: [s.n.], 1930.- 11 s.

Məcburi sığortanın ümumi qaydaları [Mətn] Mahaç-Qala: Dağıstan Dövlət sığorta kontoru, 1929. 46 s.

 

Məcidbəyli Rauf. İnsan resurslarının idarə edilməsi [Mətn]: (İnsan resurslarının idarə edilməsinin meydana gəlməsi anlayışı və tarixi inkişaf prosesi) R.Məcidbəyli.- B.: Bilik, 2013.- 111, [1] s.

 

Məhərrəmov Ramil. İctimaiyyətlə əlaqələr [Mətn] /R.Məhərrəmov.- B.: Adiloğlu, 2002. 87 s.

 

Məhsul toplama kampaniyası üçün materiallar rayonlarda qadınlar aktivinin müşavirəsinə.- Bakı: AMİK Təşkilat şöbəsi, 1930.- 26 s.

Məktəblərdə 8 mart beynəlxalq qadınlar gününün keçirilməsi /ASŞC Xalq Maarif Komissarlığı.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 8 s. ; 19 sm.


Məlikzadə İsi Abbas oğlu. Həsrətin sonu hekayələr /İ. A. Məlikzadə; red. Ə. Əhmədli.- B.: Azərnəşr, 1964.- 43, [1] s.

Məmmədov A. C. Əmtəə və xidmətlər bazarı statistikası [Mətn]: dərs vəsaiti /A.C.Məmmədov, B.Y.Səmədov; elmi red. S.M.Yaqubov; rəyçilər R.A.Səlimov, Ə.S. Salahov, Ş.M.Əbdürrəhmanov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət İqt. Un-ti.- Bakı: İqtisad Universiteti, 2011.- 120, [1] s.

 

Məmmədov Xəqani Məmməd oğlu. Azərbaycan xalqının milli istiqlal mübarizəsi [Mətn]: XIX yüzilliyin sonları-XX yüzilliyin əvvələri: [Dərs vəsaiti] /Xəqani Məmməd oğlu Məmmədov; Elmi red. S.S.Əliyarlı; Rəyçi. C.P.Həsənli, F.F.İbrahimli; Bakı Dövlət Universiteti.- B.: Elm, 2005.- 249 s.

 

Məmmədov Qurban Qulam Əli oğlu. Nizami Gəncəvinin ictimai və siyasi görüşləri [Mətn] /Q.Məmmədov; S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti; Red.: Ə.P.Əliyev.- B.: Azərnəşr, 1962.- 20 s.

 

 Məmmədov Rəşid Həmid oğlu . Füzulinin sosial fəlsəfəsi [Mətn] /Rəşid Məmmədov; Elmi red. C.Mustafayev; Rəyçi. Firidun Köçərli.- Bakı: Maarif, 1994.- 78 s

 

Məmmədova Məsumə Hüseyn qızı. İntellektual demoqrafik proqnoz sistemi [Mətn]: ekspress-informasiya /M.Məmmədova, Z.Cəbrayılova, M.Manaflı; elmi red. R.Alıquliyev; AMEA İnformasiya Texnologiyaları İn-tu.- B.: İnformasiya Texnologiyaları, 2009.- 55, [1] s.: cədv., şək., portr., 21 sm.

Məmmədova Səadət Davud qızı. Sosial proqnozlaşdırma və layihələşdirmə [Mətn]: [dərs vəsaiti] /S.D.Məmmədova; elmi red. İ.Rüstəmov; rəyçilər C.Əhmədli, T.Ağayev, Y.Əliyeva.- B.: Elm, 2009.- 291, [1] s.

 

Məsimov Nazim Məhəmməd oğlu. Gənclərin ekoloji tərbiyəsi [Mətn] /N.M.Məsimov; elmi red. B.X.Abdullayev; Azərbaycan "Bilik" Cəmiyyəti.- B.: 1989.- 46,[1]s.

 

Məzuniyyətçi komdomolçunun yaddaşı /mütərcim. K.Alıyev; red. K.Osman.- Bakı: Firqənəşr, 1933.- 15 s.


Milçakov A. Komsomol mədəni yaşayış uğrunda mübarizədə /A.Milçakov; çevirəni. Cəfərzadə; red. Ə.H.Orucov.- B.: Azərnəşr, 1928.- 54 s.

Milyutin B. 250 000 [Mətn]: sığorta kassalarının sanatoriya-kurort işləri.- B.: Bakı fəhləsi, 1926.- 38, [1] s.

Minkov M. Mopr üzvü nə bilməlidir [Mətn]: yaddaştəliq /M.Minkov; İnqilab Mübarizələrinə Beynəlxalq Yardım Cəmiyyəti (MOPR)B.: Azərbaycan Mopr mərkəzi komitəsi, 1928.- 40 s.

 

Minqov M. Qızıl yardım cəmiyyəti nədir? [Mətn] /M.Minqnov; tərcümə. A.Ağakişizadə.- B.: Azərbaycan "Mupər" mərkəzi koministinin naşir əfkarı , 1925.- 30 s.

 

Mirbəşir oğlu Elşad. Siyasi münaqişələr: mahiyyəti, quruluşu, həlli [Mətn]: [monoqrafiya] /E.Mirbəşir oğlu; elmi red. H.B.Məmmədov; Azərb. Resp. Prezidenti Yan. Döv. İdar. Akad.- Bakı: Elm, 2009.- 523, [1] s. , sxem., portr.

 

Mirşəkər Mirsəid. Mahtab poema /M.Mirşəkər; [tərc. ed. Ə.Cəmil; red. M.İbrahim].- Bakı: Azərnəşr, 1964.- 31, [5] s. ; 16 sm.

 Mitrofanov A. Kollektiv təsərrüfat quruluşunda kənd firqə təşkilatlarının vəzifələri [Mətn] /A.Mitrofanov; çevirəni. Əbülfəz Sadıq.- B.: Azərnəşr, 1929.- 64 s.

 

Mivlen G. Xalçaçı Əli [Mətn]: 9 hekayə /G. Mivlen; tərcümə. M.H.Münşizadə.- B.: Azərnəşr, 1925.- 30 s.

 

Mirzə İsazadə İbrahimxəlil. Kərbəlayı Kərimin imrari-həyatı [Mətn]: kəndlilər məişətindən /İbrahimxəlil Mirzə İsazadə (naşir) B.: "Məktəb", 1915 (1334 h.).- 16 s.

 

Molotov Vyaçeslav. İnqilab dövründə Lenin və firqə [Mətn] /V. Molotov ; mütərcimi. Ə. S. İbrahimov Bakı : Bakı fəhləsi , 1924. 42 s.

 

 Morozov N. Təşviqatı necə aparmalıdır [Mətn] /N.Morozov, Voronsov; tərc. Ə.A.- Bakı: Azərnəşr, 1928.- 36 s.

Moyrova V. Komintern proqramında qadın məsələsi/V.Moyrova; çevirəni. Canal oğlu Səfvət; red. Ə.H.Orucov.-Bakı: Azərnəşr, 1930.- 54 s.

 

 Muxtariyyatlı Dağıstan İctimai Şura Cümhuriyyəti kənd təavün cəmiyyətləri haqqında məramnamə-təlimat [Mətn]: kənd təavün cəmiyyətlərində iş aparış və dəftərdarlıq işləri qaydaları barəsində.- Mahaç-Qala: Təminat ictimaiyyə komissarlığı (Narkomsobes), 1926.- 57 s.

 

Mustafayev Radif Heybət oğlu. Orta əsrlər müsəlman sivilizasiyasında bərabərlik problemi [Mətn] /R.Mustafayev; elmi red. C.T.Əhmədli.- B.: [Təknur], 2010.- 159, [1] s.

 

Muradov Şahbaz Musa oğlu. Azərbaycan Respublikasında etno-demoqrafik proseslər : tarixi dəyişikliklər və reallıqlar /Ş. M. Muradov, Ç. Baxış ; red. A. Q. Gözəlova.- Bakı : [Avropa] , 2013.- 135, [1] s.

Muradov Şahbaz Musa oğlu. İnsan potensialı: əsas meyllər, reallıqlar, problemlər [Mətn] /Ş.M.Muradov; Red: A.A.Nadirov; AMEA, İqtisadiyyat İnstitutu.- Bakı: Elm, 2004.- 660 s.

 

Mustafayeva D. İctimaiyyatdan iş kitabı [Mətn] : IV qrup üçün /tərt. ed. D.Mustafayeva və Qasımzadə; red. M.Rəhimli.- B.: Azərnəşr, 1932.- 149, [3] s.: portr., fotoşək., 20 sm.

 

Muzdur və çobanlara ictimai sığorta kassası necə yardımlar verir /red. C.Hilalov; AİŞC XƏK, Azərbaycan İctimai Sığorta Komitəsi.- Bakı: Azərbaycan İctimai Sığorta İdarəsi, 1930.- 62 s.

 

Müasir dövrdə Azərbaycanda sosial-iqtisadi və mənəviinkişafın harmoniyası, virtual dəyirmi masa I 2014 Müasir dövrdə Azərbaycanda sosial-iqtisadi və mənəvi inkişafın harmoniyası [Mətn]:Ivirtual dəyirmi masa, 2014: IV Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumu ərəfəsində /Bakı Beynəlxalq Multi kulturalizm Mərkəzi; [red.: K.Abdullayev [və b.]Bakı: [Mütərcim], 2015.- 74, [2] s. portr

Müəssələrdə kütləvi işlər haqqında [Mətn]: U.İ.K. (b) F. Bakı komitəsinin mühüm qərarları külliyatı.- B.: A. K. (bolş) F. Bakı komitəsi, 1928.- 68 s.

 

Müxtəlif kənd təsərrüfat işlərində 1932 ildə qadın əməyinin koefisiyenti haqqında ASŞC Xalq Komissarlar Şurasının qərarı [Mətn].- B.: ASŞC XƏŞ nəşriyyatı, 1932.- 12 s.

Müqavilənaməni həyata keçirəlim /Zaqafqaziya ölkə komsomol komitə nəzdində Zaqafqaziya ölkə pionerlər bürosu.- Tiflis: [s. n.], 1931.- 46 s.

Müttəfiq şura çümhuriyyətləri kənd və meşə təsərrüfat işçiləri ittifaqının nizamnaməsi [Mətn].- B.: Azərbaycan mərkəzi idarəsi, 1927.- 38 s.

 

N.Buxarin. Tarixi materializm nəzəriyyəsi marksist sosiolojisindən populyar dərs kitabı /N.Buxarin; çevirəni. R.Yusifzadə.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 272 s

 

Namitokov A. Çərkəz qadını [Mətn] /A.Namitokov; tərc. ed. Ə.İmamzadə.- B.: Azərnəşr, 1929.- 42 s.

 

Nasimoviç A. Beynəlxalq gənclər oyununun axşamı [Mətn] A.Nasimoviç; çevirəni. Mahmudov; red. Ordubadi.- B.: Azərnəşr, 1932.- 30, [1] s.

 

Nevski V. İ. Vladimir İliç Lenin (Ulyanov) [Mətn] /V. İ. Nevski. Bakı : Bakı fəhləsi , 1924. 36 s.

Nevski V.İ . Vladimir İliç Lenin (Ulyanov) [Mətn]: [həyat və fəaliyyəti ] /V.İ.Nevski.- B.: Bakı fəhləsi, 1924.- 32 s.

 

 Nəbiyev Fikrət Həbib oğlu. Hüquqi təfəkkür: sosial detertminantları və dərketmə metodları [Mətn] : [monoqrafiya] /F. Nəbiyev ; elmi red. Ə. Hüseynov: B.: Avropa, 2015.- 142 s.: 20 sm.

 

Nəqliyyat komsomolçuları üçün söhbətlər [Mətn] mütərcimi. C.Əzimov; red. M.Hüseyn 1.- B.: Azərnəşr, 1932.- 64 s.

 

Nəqliyyatın üzünü yeni vəzifələrə doğru çevirmələri dəmir yolu nəqliyyatı haqqında SŞCİ XKS və ÜİK(b)F MK-nın qərarları.- Bakı: Firqənəşr, 1933.- 46, [1] s. ; 18 sm.

 

Nəsibov Elşən Misir oğlu. Miqrasiyanın əsasları [Mətn] : Miqrasiologiya. Miqrasiya prosesləri. Dünya miqrasiya mərkəzləri. I kitab.- B.: Elm və təhsil.- 2014.- 240 s. 21 sm.


Nuxrat A. Şərqdə 8 mart günü /A.Nuxrat.- B.: Azərnəşr, 1929.- 32 s.

 

Nuriyev Sabir Mikayıl oğlu. Müasir sivilizasiya və milli inkişafın xüsusiyyətləri [Mətn] /S.Nuriyev; İxtisas red.: Ə.M.Tağıyev.- B.: Çaşıoğlu, 1998.- 88 s. 1 portr

 

Nümayəndə qadının iş kitabı [Mətn]: I, II, III söhbət.- B.: Azərnəşr, 1929.- 32 s.

Nümayəndə qadının iş kitabı [Mətn]: IV, V, VI söhbət.- Bakı: Azərnəşr, 1929.- 58 s.

 

Nümunəvi əmək normaları [Mətn]: müxtəlif şəkildə olan kənd təsərrüfat işlərinin xasiyyətlərinə görə 5 qruppaya ayrılmış və götürə iş qiymətlərini əmək hesabı ilə göstərən əmək normaları Azərbaycan kənd təsərrüfat kollektivlərinin İttifaqı "Azkolxozsentr".- B.: Azkolxozsentr nəşriyyatı, 1932.- 67 s.

 

Nümunəvi əmək normaları [Mətn]: müxtəlif şəkildə olan kənd təsərrüfat işlərinin xasiyyətlərinə görə ayrılmış və götürə iş qiymətlərini əmək hesabı ilə göstərən əmək normaları: müvəqqəti nəşriyyat Azərbaycan kənd təsərrüfat kollektivlərinin İttifaqı "Azkolxozsentr".- B.: Azkolxozsentr nəşriyyatı, 1932.- 69 s.

 

Nyurina F. Əməkçi qadınlar şuralar ittifaqının müdafiəsində /F.Nyurina.- Bakı: Azərnəşr, 1929.- 23 s.

Oklad sığortasının ümumi qəvaidi [Mətn] /Dövlət Sığorta Ali İdarəsi.- B.: Dövlət Sığorta İdarəsi, 1929.- 47 s.

 

Oktyabr inqlabının 10 illiyinə Bakı şurasının əldə etdiyi əsaslı müvəffəqiyyətlər [Mətn] /Bakı şurası təşkilat şöbəsi.- B.: Bakı şurası təşkilat şöbəsi, 1927.- 50 s.

 

Oktyabr inqilabının XIV ildönümü münasibətilə mahnı məcmuəsi [Mətn]B.: Azərnəşr, 1932.- 39 s.

 

Olxovıy B. Leninizm əlifbası kənd firqə məktəbləri üçün /B.Olxovıy; red. Sami Kamal.- Bakı: Azərnəşr, 1930.-187, [1] s.


Olxovıy B. Leninizm əlifbası kənd siyasi məktəbləri üçün /B.Olxovıy.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 199, [1] s.

 

 Oraxelaşvili Mamiya. Zakafkasiya federasiyasının 10 illiyi [Mətn]: Gürcüstan K (b) F TK 22 fevral 1932-ci il tarixli plenumundakı məruzəsindən /M.Oraxelaşvili.- B.: Azərnəşr, 1932.- 23,[1] s.: 19 sm.

 

Orucov Əliyar Ağagül oğlu. Azərbaycan xalqı milli özünü dərk yollarında: XIX əsrin sonu-XX əsrin əvvələri [Mətn]: tarixi-fəlsəfi aspekt Ə.A.Orucov; elmired. A.Ə.Hacıyeva; AMEA, Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutu.-B.: [Avropa] 2012.-251, [1] s.

Osinski N. Sosializmdə şəhərlər /N.Osinski; mütərcimi. H.Mütəllibzadə.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 24 s.

 

Osinski N. Uçot nə deməkdir /N.Osinski.- Bakı: Soyuzorquçot Azərb. şöbəsi, 1931.- 27, [1] s. ; 23 sm.

 

Palepa G.A. Yox olsun əsarət zənciri [Mətn] /G.A.Palepa 1.- B.: Azərnəşr, 1926.- 128 s.

 

Panovko M. Beş illiyin üçüncü qəti ili istiqrazı /M.Panovko.- B.:Azərnəşr, 1931.- 61 s.; 19 sm.

 

Pioner bilik uğrunda mübarizəyə /ALKGİ MK KÇT Mərkəzi Pioner Bürosu; red. M.Məhəmmədov.- Bakı: Azərnəşr, 1933.- 31 s. , fotoşək. ; 23 sm.


Pioner dəstəsində klub işi pioner dəstəbaşıları üçün iş materialı.- Bakı: [s.n.], 1930.- 27, [1] s.

 

Pioner işçiləri kursları üçün tədris planı və proqramı [Mətn] ÜLKGİ MK Mərkəzi Pionerlər Bürosu ; çevirən. M. Hüseyn; red. Ə.Cümşüd.- B.: Azərnəşr, 1932.- 53, [1] s.

 

Pioner işlərini yüksəltmək uğrunda [Mətn]: ÜLKGİ MK KCT MB plenumu materialları çevirən. Qulamzadə ; red. M.Hüseyn.- B.: Azərnəşr, 1932.- 94, [2] s.

 

 Pioner təşkilatlarına aid mühüm qərarlar [Mətn] red.Əzimov.- B.: Azərnəşr, 1932.- 41, [1] s.
 

Pionerlər məktəbdə [Mətn]: M.Zakdan iqtibas edilmişdir.- B.: Bakı işçisi, 1926.- 26 s.

 

Piriyev Abbas Musa oğlu. Sosiologiya və politologiya fənnindən mühazirə mətnləri [Mətn]: dərs vəsaiti /A. M. Piriyev, X. B. Əfəndiyeva; red. Ə.C.Əhmədov; rəyçilər. N.Mikayılov, F.Vahidov.- B.: "Təhsil" NPM, 2009.- 350, [1] s.

 

 Plexanov Q.V. Marksizmin əsas məsələləri /Q.V.Plexanov; mütərcimi. R.H.- B.: Azərnəşr, 1928.- 117, [1] s.
 

Pojitkov F. Komsomolun kəndədə hərbi işləri [Mətn] /F.Pojitkov; Komsomol kitabxanası.- B.: Azərnəşr, 1927.- 35 s.

 

Predmet dərnəklərindən və aşağı tipli axşam şura-firqə məktəblərindən ötrü leninizmə dairdir [Mətn] : tapşırıq 1 AK(b)F MK və BK Metod bürosu; [tərt. ed. İ.Kuzin; çevirən. Ə.Ə.Qulamzadə; red Y.Məhəmmədov].Bakı [Azərnəşr] 1932.- 3, [1] s.

 

Pşenitsin K. AK(b)firqəsinin yoxlanma yekunları [Mətn]: 1929-cu ilin avqust ayının 3-də vaqe olan AK(b)F MK və MKK-nın birləşmiş plenumunda edilən məruzə. /K.Pşenitsin; AK(b)F MK Bakı: AK(b)F MK, 1929.- 123 s.

 

 RSDFP II qurultayının, Bakıda və Rusiyanın cənubunda 1903-cü ilin yay tətillərinin 60 illiyinə həsr olunmuş elmi sessiya [Mətn]: 17-20 sentyabr 1963-cü il AzSSR EA Tarix İn-tu; Azərb. KP MK Partiya Tarixi İnstitutu-Sov.İKP MK yanında Marksizm-Leninizm İnstitutunun filialı.- B.: [s.n.] 1963.- 18, [1] s.

 

RSKŞC ümum Rusiya mərkəzi icrayə komitəsi və xalq komissarlar şurasının qətnaməsi və Dağıstan Sosial Şura Cəmiyətinin mərkəzi icraiyə komitəsi və xalq komisarlar şurasının təlimatı [Mətn]: özü-özünə vergi vəze etmək qaydası barədə.- Mahaç-Qala: MSŞC xalq maliyə komissarlığı nəşriyyatı, 1928.- 22 s.

 

Rahmetov V. Şuralar ittifaqı sosializm dövrinə girmişdir populyar nəzəri parçalar /V.Rahmetov.- Bakı: Azərnəşr , 1931.- 138, [1] s. , şək., cədv. ; sm.


Rayevski A. Alyoşa Caparidze /A.Rayevski; AK(b)F MK Yanında Stepan Şaumyan adına Firqə Tarixi İnstitutu.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 38 s. , port. ; 18 sm.

Razumova A. Beynəlxalq qadınlar gunu və MOPR /A.Razumova.- Bakı: Azərnəsr, 1930.- 34, [1] s.

 

Regionların sosial-iqtisadi inkişafı (2009-2013-cü illər) [Mətn]: [statistik məcmuə] Azərb. Resp. Dövlət Statistika Komitəsi; [məc. haz. ümumi rəh. A.Vəliyev; burax. üzrə məsul şəxs N.Quliyeva] Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi.Yanvar 2014ş- B.: [Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi] 2014.- 509, [3] s.

 

Rezvuşkin Ya. Kənddə komsomol təlimi nə cür təşkil etməli [Mətn]: komsomol siyasi qiraəti proqramının əlavəsilə /Ya.Rezvuşkin.- B.: Bakı işçisi, 1926.- 70 s.

 

Rezvyuşkin Ya. Kənddə komsomol siyasi təhsilini nər cür qurmalı /Ya.Rezvyuşkin; ALKGİ MK Təbliğat-Təşviqat Şöbəsi.- B.: [s.n.], 1928.- 64 s.

 

Rəcəbli Hadı Musa oğlu. Sosial terminlərin izahlı lüğəti [Mətn] /Hadi Rəcəbli; Himayədar Humanitar Təşkilatı.- B.: [Ünsiyyət], 2000.- 130 s.: 1portr., 20 sm.

 

Rəhmanov Fərhad Pənah oğlu. Sosial sfera keçid iqtisadiyyatı şəraitində /Fərhad Rəhmanov; Elmi red.: N.. Rimaşevskaya.- Bı: Gənclik, 2002.- 265 səh. ; 21 sm.

 

Rəşad Qafur. Rəhbəri-sərf [Mətn] /Rəşad Qafur Mirzəzadə, Axundov, Məmmədsadıq.- B: [s. n.], 1918.- 63 s.

 

Ris F. Mopər nədir [Mətn]: mopər xüsusunda ibtidai söhbətlər /F.Ris; Mopər mərkəzi komitəsi.- Moskva: Mopər mərkəzi komitəsi, 1927.- 14 s.

 

Ris T. Şəhərdə Mopr özəyi /T.Ris, D.Utges; çevirəni. T.Axundzadə.- Bakı: AİŞC Moprın MK, 1928.- 50 s.
 

Rudi İ. Komsomol nədir [Mətn]: kənd pioneri üçün /İ.Rudi.- B.: Azərnəşr, 1927.- 62 s.

 

Ruben R. Kütləvi-təşviqat vəzifələri haqqında /R.Ruben; mütərcimlər. Məcnunbəyov, S.Məlikov, M.Hüseyn; red. Ə.Cəbrayıl.- Bakı: Firqənəşr, 1933.- 72 s. ; 17 sm.


Ruben. Neft və yaz əkini uğrunda mübarizədə Bakı təşkilatının vəzifələri haqqında 1933-cü il martın 9-da AK(b)F BK plenumunda məruzə /Ruben; red. İ.Əminbəyli.- Bakı: Azərnəşr, 1933.- 73, [2] s. ; 14 sm.


Ruben R.K. Stalincəsinə işləməli AK(b)F MK-nın 1933 il 18 sentyabr tarixli plenumunda Ruben yoldaşın nitqi /R.K.Ruben; red. M.Hüseynov; mütərcim. Ə.Tahirov.- Bakı: Firqənəşr, 1933.- 40 s.

Rusiya Kommunist (bolşevik) Firqəsinin 12-ci qurultayında çıxarılan qərarlar [Mətn]Bakı: A. K. F. Mərkəzi və Bakı Komitələri, 1923.- A. X. T. və S. Q. Poliqraftrest I.- 104 s.

 

Rusiya Sosial Demokrat İşçi Firqəsi RSDİF-nin ikinci qurultayı 30 iyul-23 avqust 1903, Bruksel-London /çevirəni. M.Murad; red. Ə.Heydərli.- Bakı: Firqənəşr, 1933.- 58 s.

 

Rüstəmov Yusif İman oğlu. Sosial-siyasi və hüquqi təlimlər tarixi [Mətn] /Y.Rüstəmov; elmi red. A.Rzayev; rəyçilər F.Qasımzadə, N.Mikayılov, Ə.Əhmədov; red. R.Həsənova; AMEA-nın Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İn-tu; Azərb. Un-ti.- B.: Azərbaycan Universiteti, 2007.- 423 s.

 

Rzayev Məmməd Hüseyn oğlu. Qloballaşma və şəxsiyyət [Mətn] /M.Rzayev, N.Rəhimov; elmi red. H.İmanov.- B.: [Sabah], 2010.- 251, [1] s.

 

 Rzayev Məmməd Hüseyn oğlu. Müasir şəxsiyyət [Mətn] : sosial-fəlsəfi təhlil : [monoqrafiya] /M. Rzayev ; elmi red. Ə. M. Tağıyev.- B.: MBM, 2015.534, [1] s.: 21sm.

 

SŞCİ Xalq Mərkəzi İctimai sığorta idarəsinin təlimatı.- Bakı: [s. n.], 1931.- 58, [1] s. , cədv. ; 14 sm.

SŞCİ MOPRMK V plenumunun qətnaməsi MTS və sovxozlarda MOPR özəklərinin möhkəmləndirilməsi və onların yeni vəzifələri haqqında /çevirənivə burax. H.Məhəmməd-Əliyev; red. M.Ə.Babaxanov.- Bakı: ASŞCMOPRMK nəşri, 1933.- 18 s.

 

SŞCİ Şuralar qurultayı Qərarlar SŞCİ hökumətinin haqq-hesabı haqqında: Kolxoz quruluşu haqqında: [Tiflis]: Zakkniqa, 1931.- 31, [1] s. ; 18 sm.

SŞCİ-da sosialist quruluşunun müvəffəqiyyətləri [Mətn] Bakı: [s.n.], 1929.- 166 s.  

 

Sadıxov Fikrət Yaqub oğlu. Diplomatiya və diplomatik xidmət [Mətn] /F.Sadıxov; Elmi red. R.Zeynalov; Red. S.Cabbarova.- B.: Azərnəşr, 1993.- 116 s.

 

Sklyarskiy V.A. İctimai sığorta dönüşdə /V.A.Sklyarskiy; çevirəni. Ə.Abbasov.- Bakı: Azərictimai Sığorta Komitəsi, 1931.-31, [1] s. ; 18 sm.

Şatskin L . Noskenin gözləri önündə /L.Şatskin.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 50 s.

Sef Semyon. Şəmkir hadisələri haqqında doğru mə`lumat 7-12 yanvar 1918-ci il [Mətn]: Gürcüstan sosyalist şura cumhuriyyəti inqilab muzesinin çap olunmamış arxiv materiyaları üzrə /S.Sef; tərcümə. Ə.A.Mustafazadə; redaktor. H.Zeynallı, R.Yusifzadə.- B.: Azərnəşr, 1927.- 66 s.

 

Seliqman damş. Vətəndaş cəmiyyəti ideyası [Mətn] /A.Seliqman; Tərc.ed.: E.Hüseynov; Red.: Ə.Rzabəyli.- B.: Nurlar, 2005.- 240 s.

 

Semyonov N.S. XV qurultay firqənin kənd işləri haqqında nə qərar vermişdir /N.S.Semyonova; çevirəni. Ə.Ağakişizadə.- B.: Azərnəşr, 1928.- 70 s.

Serebrennikov P. Komsomol aktivinin tərbiyələndirilməsi və iləri çəkilməsi [Mətn] /P.Serebrennikov; Komsomol kitabxanası.- B.: Azərnəşr, 1927.- 96 s.

 

Setkin Klara. Lenin və qadın azadlığı [Mətn] /K.Setkin.- B.: Bakı işçisi, 1926.- 23 s.

 

Setkin Klara. Lenin və qadın azadlığı [Mətn] /K.Setkin.- B.: Bakı işçisi, 1926.- 39, [3] s.

 

Seyfi Z. Vətəndaş müharibəsində Şərq qadını [Mətn] /Z.Seyfi.- B.: Bakı işçisi, 1926.- 63, [1] s.

 

Sərdarov Məmmədağa Əhmədkərim oğlu. Azərbaycanda miqrasiya prosesləri [Mətn] /Məmmədağa Sərdarov; Red.: Ə.M.Tağıyev; AMEA Fəlsəfə və Siyasi Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu.- B.: Adiloğlu, 2004.- 155 s.

 

Sərdarov Məmmədağa Əhmədkərim oğlu. Qloballaşma və miqrasiya siyasəti [Mətn] /M.Ə.Sərdarov; elmi red. Ə.M.Tağıyev; AMEA Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İn-tu.- B.: Təknur, 2010.- 123, [1] s.

 

Səyyar vergi yoxlamalarının təyin olunması qaydaları [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunlar toplusu /Texniki red.: Zemfira Məmmədova.- B.: Business Press, 2000.- 8 s.

 

Siyasi tarix [Mətn]: Mühazirə kursu: Dərslik /Müəlliflər kollektivinin rəhbəri və elmi red. S.Qəndilov; Bakı Dövlət Universiteti; Ali İctimai-Siyasi Universiteti II hissə.- Bakı: Cik-Cik: Şur, 1995.- 176 s. ; 20 sm.

Siyasi təhsil [Mətn]: 1929-30-cu təhsil ilində /AK(b)F BK Təbliğat-Təşviqat Şöbəsi.- Bakı: AK(b)F BK TT Şöbəsi, 1929.- 14, [1] s.

Sığorta edilmiş kənd təsərrüfatı heyvanatının zərərləri təsviyəsindən ötrü təlimat [Mətn] B.: [s. n.], 1925.- 16 s

 

Sığorta edilmişin yaddaşı [Mətn] /Azərbaycan ictimai sğorta idarəsi; Azərbaycan həmkarlar ittifaqı.- B.: Azərbaycan həmkarlar ittifaqı, 1925.- 47 s.

 

Sığorta geniş təşkil olunmuş mütəkabil yardımdır /[DƏƏK, DK idarəsi].- Bakı: Əmanət kassaları İdarəsinin nəşriyyatı, 1931.- 24 s. ; 17 sm.

Sığorta olunmuş heyvanların zərərlərini təsviyyə etmək üçün kənd şuralarına dəsturüləməl [Mətn] /AİŞC Sığorta İdarəsi "Azərsığorta".- B.: Azqosstrax, 1929.- 5 s.

 

 Sığorta olunmuşun məlumat dəftərçəsi /çevirəni. Y.Əlizadə; red. C.İlalov; Azərbaycan İctimai Sığorta Komitəsi.- B.: [s.n.], 1929.- 128 s.

Siyasi bilgiyə aid 200 sual və cavab [Mətn] /ÜİK(b)F Dağıstan Komitəsinin təbliğat və təşviqat şöbəsi.- Buynaks: ÜİK(b)F Dağıstan komitəsinin təbliğat və təşviqat şöbəsi, 1926.- 33, [2] s.

 

Siyasi bilgiyə aid 200 sual və cavab [Mətn] /ÜİK(b)F Dağıstan Komitəsinin təbliğat və təşviqat şöbəsi.- Buynaks: ÜİK(b)F Dağıstan komitəsinin təbliğat və təşviqat şöbəsi, 1926.- 33, [2] s

 

Siyasi məşğələ rəhbərləri üçün qiraət kitabı [Mətn]Moskva: Dövlət Hərbi, 1926.- 377, IV s.

 

Siyasi savad [Mətn]: siyasi savad məktəbləri üçün. Kənd səyyar-siyasi savad məktəbləri və komsomol siyasi qiraət dərnəkləri üçün tədris kitabı /tərt. ed. Xəlil İbrahim.- II hissə.- B.: Bakı işçisi, 1926.- 103 s.

 

Sığortalanmış kənd təsərüffat heyvanatının zərərini təsviyə etmək üçün təlimat [Mətn] : tələf xüsusunda ərz hal.- B.: [s. n.], 1925.- 21 s.

 

Smirnov N.A. Kürd qadını /N.A.Smirnov; çevirəni. Bağırov; red. Ə.Heydərli.- B.: Azərnəşr, 1928.- 42 s.

 

Smirnov N.A. Türk qadını /N.A.Smirnov; çevirəni. Ə.Salamov; red. Ə.Heydərli.- Bakı: Azərnəşr, 1928.- 37, [1] s.

Sorin V.Q. V. İ. Lenin qısaca tərcümeyi-hal /V.Q.Sorin; red. R.Axundov I kitab.- Bakı: Azərnəşr, 1933.- 111, [1] s. ; 20 sm.

 

Sosial, iqtisadi inkişaf [Mətn]: yanvar-oktyabr 10 /Azərb. Respub. Dövlət Statistika Komitə.- B.: [s.n.], 2008.- 220, [1] s.

 

Sosial və siyasi proqnozlaşdırmanın əsasları [Mətn] /Tərtibatçı, müəl.: R.Musabəyov; "İnam" Plüralizm Mərkəzi.- B.: Azərbaycan, 1998.- 32 s.: 21 sm.

 

Sosialist hücumu və istehsalatı səmərələşdirmənin vəzifələri [Mətn] Xalq Maarifi Kadrolarının İxtisasını Artıran İnstitut, İstehsalın Təşkili və Səmərələşdirilməsi kursu; red. Xəlifəzadə; çevirən. H.Əmirxanlı I mövzu.- B.: Azərnəşr, 1932.- 24 s.

 

Sosializm yarışı bayrağını yüksəlt /Komsomol Cari Siyasət Dərnəyi.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 110, [2] s. ; 19 sm.

Sosiologiya [Mətn]: Dərslik /Müəlliflər: F. Q. Vahidov, T. B. Ağayev, M. Ə. Teymurlu və b.-B.: Təknur MMC , 2005.- 296 s.

 

Sosiologiyaya dair sxemlər: Mühazirələrin konspekti /Tərtibçi: T.B.Ağayev; Red.: F.Q.Vahidov.- B.: Nurlan, 2002.- 90 s.

 

Sosioloji tədqiqatlar: təcrübə, problemlər, perspektivlər. Əmək məhsuldarlığının və istehsalın səmərəliliyinin yüksəldilməsinin sosial amilləri. [Mətn]: Sosioloqların daimi fəaliyyətdə olan seminar-müşavirəsinin tezisləri /SSRİ Elmlər Akademiyası Sovet Sosioloji Assosiasiyasının Azərbaycan Şöbəsi; Azərbaycan SSR Dövlət Plan Komitəsinin Elmi-İqtisad Elmi-Texniki İnformasiya və Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu. Ümumittifaq İqtisadiyyat Cəmiyyətinin Azərbaycan Respublika İdarə Heyəti Bakı, 1990. 90 s.

 

Süleymanlı Mübariz Aslan oğlu. Sosial-mədəni sahənin idarə olunması [Mətn]: mədəniyyət kontekstində: dərslik /M. A. Süleymanlı; elmi red. İ. Hüseynov.- Bakı [Qanun] 2011.- 287, [1] s. cədv.

 

Stalin İosif Vissarionoviç. Bolşevizm tarixinin bəzi məsələləri haqqında [Mətn]: "Proletarskaya Revolyutsiya" jurnalı redaksiyasına məktub İ.V.Stalin.- B.: Azərnəşr, 1932.- 15, [1] s.

 

Stalin İosif Vissarionoviç. Kolxozçu yoldaşlara cavab /İ.V.Stalin; red. H.Zeynallı.- Bakı: Firqənəşr, 1933.- 24 s.

 

Stalin İosif Vissarionoviç. Komsomol haqqında [Mətn] İ.Y.Stalin; red. Zeynallı; çevirən. Ə.Cümşüd.- B.: Azərnəşr, 1932.- 56 s.

 

Stalin İosif Vissarionoviç. Lenin haqqında [Mətn]:Lenin RKF təşkilatçısı və rəhbəri sifətilə; anadan olmasının 50 illiyi münasibətilə məqaləsi; 1924-cü ilyanvarın 28-də Kremlkursantları musamərəsində nitqi İ.V.Stalin; çevirən. X.İbrahim.- B.: Azərnəşr, 1932.- 20 s.

Stalin İosif Vissarionoviç. Lenin və ortabablar ilə ittifaq məsələsi /İ.V.Stalin; çev. A.Qasımov; red. Ə.Heydərli.- B.: Azərnəşr, 1928.- 19 s.

 

Stalin İosif Vissarionoviç. Leninizm məsələləri /İ.V.Stalin; red. M.Məmmədov, M.Şahbazov, V.Xuluflu [və s.]Bakı: Azərnəşr, 1933.- 621, [4] s. ; 20 sm.

Stalin İosif Vissarionoviç. Mərkəzi komitənin ÜİK(b)Firqəsinin XV qurultayına otçotu /İ.V.Stalin, S.Kosior.- B.: Azərnəşr, 1928.- 126, [2] s.

 

 Stalin İ. Müharibə korkusu [Mətn]: hal-hazıra dair mövzular haqqında /İ.Stalin.- B.: Azərnəşr, 1927.- 46 s.

 

Stalin İosif Vissarionoviç. Rusiya Kommunist (bolşevik) Firqəsinin XIV qurultayına Mərkəzi Komitənin siyasi haqq-hesabı [Mətn] /İ.V.Stalin; mütərcimi. R.Yusifzadə.- B.: Bakı fəhləsi, 1926.-143 s.

 

Stalin İ. Suallar və cavablar [Mətn]: Moskvada Sverdlof adına kommunist darəlfnunu tələbələrinin Rusiya kommunist firqəsinin mərkəzi komitəsinin baş katibi yoldaş Stalinin Stalinin tələbələrin bir neçə suallarına verdiyi cavablar /İ.Stalin.- B.: Bakı fəhləsi, 1925.- 70 s.

 

Stalin İosif Vissarionoviç. SSRİ-də sosializmin iqtisadi problemləri [Mətn] İ.V.Stalin.- B.: Azərnəşr, 1952.-101, [2] s.

 

 Stalin İosif Vissarionoviç. Ümum İttifaq Lenin Kommunist Gənclər İttifaqının VIII qurultayındakı nitqi 16 may 1928 /İ.V.Stalin; çevirəni. Z.Qayıblı; red. Ə.Heydərli.- B.: Azərnəşr, 1928.- 15 s.

 

Stalin İosif Vissarionoviç. Ümum İttifaq Kommunist (bolşevik) Firqəsi Mərkəzi Komitə və Mərkəzi Kontrol komissiyası aprel ayındakı birləşmiş plenumunun işləri haqqında 13 aprel 1928-də Moskva təşkilatı aktivində Stalin yoldaşın məruzəsi /İ.V.Stalin.- B.: Azərnəşr, 1928.- 78 s.

 

Stalin İosif Vissarionoviç. ÜİK(b)F mərkəzi komitənin iyul plenumu yekunları haqqında iyulun 13-də Leninqrad firqə təşkilatları aktivi iclasında Stalin yoldaşın məruzəsi /İ.V.Stalin; çevirəni. İ.Ağababazadə.- B.: Azərnəşr, 1928.- 51 s.

Sultanzadə. İran /Sultanzadə.- VII buraxılış.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 36 s.

Sviridov İ. İşçi və kəndli qadın şura seçkilərində /İ.Sviridov; red. A.B.Yusifzadə.- B.: Azərnəşr, 1928.- 15 s.

Şəfi Üzeyir. Konfliktologiya [Mətn]: Siyasi-sosioloji təhlil /Üzeyir Şəfi; Rəyçilər M.Qasımov, A.Raqimov.- B.: Adiloğlu, 2002.- 182 s.

 

Şəhər üçün namizədlər məktəbi proqramı [Mətn] /AK(b)F MK və BK Metod bürosu; red. İsrafilov.- B.: Azərnəşr, 1932.- 79 s.: 20 sm.

 

Şərq qadınları və əqəliyyəti təşkil edən millətlərin qadınlar arasında çalışan işçilərin IV ümum ittifaq müşavirələrinin materialları 5-12 dekabr 1928.- B.: Azərnəşr, 1929.- 51, [1] s.

Şibayev A. Qadın dərrakəsi ixtiraçı işçi qadınlar /A.Şibayev; çevirəni. Hüseyn Məcnun; red. M.Kamil.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 40 s.

Şimali Qafqaziya başdan başa kollektivləşmə ölkəsi Andreyev yoldaşın ÜİK(b)F MK siyasi bürosunda 1930-cu il noyabrının axırında etdiyi nitq.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 32 s. ; 19 sm.

 

Şirinov A.Ə. Sosial fəlsəfə və sosial gerçəklik [Mətn] /Aydın Şirinov; Elmi red. Ə.F.Abbasov; AMEA Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu.- B.: Qanun, 2008.- 340 s.

 Şiryamov A. XV qurultay və kənddə mədəni maarif işləri /A.Şiryamov; çevirəni. İ.Əhmədov; red. Ə.Heydərli, Ə.Əbdürrəhimzadə; Ali Siyasi Maarif İdarəsi.- B.: [s.n.], 1928.- 16 s.

Şirvan Yusif. (Əsgərov Yusif Şirvan oğlu)Buludlar dağılır [roman] /Y.Şirvan; [red. C.Bağır].- Bakı: Azərnəşr, 1964.- 302, [2] s. , şək. ; 21 sm.

Şlemova Fəridə. Qadın və şura hökuməti [Mətn] /F.Şlemova; mütərcimi. X.Əzizbəyli.- B.: Bakı işçisi, 1926.- 38 s.

 

Stalin İosif Vissarionoviç. Kənddə iş haqqında 1933-cü il yanvar ayının 11-də ÜİK(b)F MK və MKK birləşmiş plenumunda söylənmiş nitq /İ.V.Stalin; mütərcimləri. H.Mütəllibzadə, S.Melikov; red. H.Zeynallı.- Bakı: Firqənəşr, 1933.- 16 s. , portr. ; 16 sm.

 

Stalin İosif Vissarionoviç. Qafqazdan məktub [Mətn] İ.V.Stalin; red. Ə.Kərimov; çevirən. X.İbrahim.- B.: Azərnəşr, 1932.- 14, [1] s. 15 sm.

 

Stalin İosif Vissarionoviç. Qafqazdan məktub /İ.V.Stalin; çevirəni. Ə.Tahirov; red. M.Hüseynov; burax. İ.Nəfisi.-Bakı: Azərnəşr, 1933.- 20 s. , portr. ; 16 sm.

 

Stalin, İosif Vissarionoviç. Yeni şərait-təsərrüfat qurluşunun yeni vəzifələri [Mətn]: altı tarixi şərt İ.V.Stalin; red. Ə.Kərimov; çevirən. S.Kamal.- B.: Azərnəşr, 1932.- 32 s.

Stalin İosif Vissarionoviç. Yeni şərait -təsərrüfat quruluşunun yeni vəzifələri /İ.V.Stalin; red. H.Zeynallı.- Bakı: Azərnəşr, 1933.- 30 s. ; 16 sm.

 

Subotski. Sosializm keşiyində /Subotski; çevirən. S.Əliyev, A.Əfəndiyev; red. Əliyev.- Bakı: Azərnəşr, 1933.- 162, [1] s. , portr., çədv. ; 20 sm.

 

Şabanov A. Dəzgahdan labaratoriyaya [Mətn] A.Şabanov; red. Əbdürrəhimzadə; çevirən. Axundov.- B.: Azərnəşr, 1932.- 31, [1] s.

 

Şteynberq A.P. Oqtyabr və ictimai sığorta [Mətn] /A.P.Ştenberq; tərcümə. Cəliloğlu; Azərbaycan həmkarlar ittifaqı şurası.- B.: Azərbaycan həmkarlar ittifaqı, 1925.- 54 s.

 

 Ştyenberq E. Çin qadını /E.Ştyenberq.- Bakı: Azərnəşr, 1929.- 46, [1] s.

 

Şurıgin F. Kənddə siyasi minimumu necə təşkil etməli /F.Şurıgin.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 39, [1] s. ; 19 sm.

Şükürov Kərim Kərəm oğlu. Türk xalqları XVI-XX yüzilliklərdə: Say dinamikası [Mətn]: Çar Rusiyası və Sovetlər İttifaqı üzrə /Kərim Şükürov; rəyçi. V.Həbiboğlu.- B.: Azərbaycan Dövlət Kitab Palatası, 1997.- 54 s.

 

Şükürov Müşfiq Yarəhməd oğlu. Siyasi idrak və yeni mənəvi imperativ /M.Y.Şükürov; Elmi red. A.Şükürov, T.Allahyarova; AMEA Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu, Qloballaşma və sosial-ekologiyanın fəlsəfi problemləri şöbəsi.- B.: Elm-Təhsil, 2004.- 144 s.

 

Şulqin B.N. Marks və Engelsin pedaqoji mülahizələri [Mətn] /B.N.Şulqin, S.Şamilli.- B.: Azərnəşr, 1926.- 91 s.

 

Şura Azərbaycanı rəqəmlərdə 1929-cu il üçün [Mətn] /red. V.Smirnov.- [Bakı]: AzMSİ, 1929.- 299, [3] s.

 

Şura qurluşu Azərbaycan ictimai şura cumhuriyyəti mərkəzi icrayə komitəsi və xalq komisarlar şurasının aylıq jurnalıdır[Mətn] 2 (4).- B.: [s. n.], 1925.- 158 s.

 

Şura seçki hüququ [Mətn] /Azərbaycan İctimai Şura Cümhuriyyəti Xalq Daxiliyyə Komissarlığı Bakı: [s. n.], 1923.- 14 s.

 

Şura uşaq bağçasının işi /çevirəni. A.İmamzadə; ASŞC Baş İctimai Tərbiyə İdarəsi.- Bakı: [s.n.], 1930.- 134 s.

 

Taxıl tədarükü haqqında kənd şuralarına təlim [Mətn] /Azərbaycan Mərkəzi İcraiyyə Komitəsi.- B.: Az. MİK təşkilat şöbəsi, 1929.- 9, [4] s.  

 

Tapşırıq 1-3 Proletar diktaturası silahı olan firqənin yaranmasında II qurultayın tarixi əhəmiyyəti: ÜİK(b)F nizamnaməsi üzrə: Firqə təmizlənməsinin lüzumu /ALKGİ MK və BK metod bürosu; çevirəni. S.Melikov; red. İ.Abasov.- Bakı: Firqənəşr, 1933.- 15, [1] s. ; 20 sm.

 

Tapşırıq 3 [Mətn]: namizədlərə məxsus firqə məktəbləri üçün mövzu: Stalin yoldaşın altı şərti AK(b)F MK və BK Metod Bürosu.- B.: [Azərnəşr], 1932.- 71, [1] s.

 

Tapşırıq 9 [Mətn]: namizəd firqə məktəbləri üçündür AK(b)F MK və BK Metod Bürosu; red. Q.Abasov ; çevirən. Qulamzadə.- B.: [s.n.] 1932.- 41, [1] s.

 

Tapşırıq 15 [Mətn]: mövzu: XVII firqə konfransının yekunları İkinci məşğələ[Bakı] [s.n.] 1932.- 10 s.


Tatarova Q. Q. Sosiologiyada məlumatların təhlili metodologiyası (giriş) [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /Q.Q.Tatarova; elmi red. B.Cəfərova; tərc. Q.Abbasova.- B.: Turan, 2010.- 324 s.

 

Tatarova Q.Q. Sosiologiyada məlumatların təhlili metodologiyası (giriş) [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /Q.Q.Tatarova; tərc. B.Cəfərova;elmi red. Q.Abbasova.- B.: [Turan], 2014.- 318 s. şək., cədv

 

Tayşin M.A. Siyasi savad [Mətn]: siyasi savad məktəbləri üçün təlim kitabı /M.A.Tayşin; tərc. X.İbrahim.- B.: Azərnəşr, 1927.- 217 s.

 

Tayşin M.A. Siyasi savad [Mətn]: siyasi savad məktəbləri üçün təlim kitabı /M.A.Tayşin; tərc. X.İbrahim.- B.: Azərnəşr, 1927.- 217 s.

 

Tayşin M.İ. Siyasi savad [Mətn]: kənd səyyar savad məktəbləri və komsomol siyasi qiraət dərnəkləri üçün tədris kitabıdır /M.İ.Tayşin, F.Kozlov; mütərcimi. Xəlil İbrahim.- B.: Bakı işçisi, 1926.- 127 s.

 

Tayşin M.İ. Suyasi savad Rusiya həyatından götürülmə materialları Azərbaycan materialları ilə əvəz edəni yoldaş L.Lifşisdir./M.İ.Tayşin; mütərcimi. Xəlil İbrahim I hissə.- Bakı: Azərnəşr, 1928.-216, [2] s.

Tayşin M.İ. Siyasi savad Rusiya həyatından götürülmə materialları Azərbaycan materialları ilə əvəz edən yoldaş L.Lifşist /M.İ.Tayşin; mütərcimi. Xəlil İbrahim II hissə.- Bakı: Azərnəşr, 1928.- 191, [1] s.

 

Texnikanı mənimsəmək uğrunda məruzəçilər üçün material məcmuu /AK(b)F BK Mədəni Təşviqat Şöbəsi; tərt. ed. N.Xaranyan; red. O.Bağırov.- Bakı: [s.n.], 1933.- 70, [2] s. ; 19 sm.

Tezislər və məruzənin planı mədəni inqilabın vəzifələri haqqında /AK(b)F Bakı Komitəsinin Təbliğat və Təşviqat Şöbəsi.- B.: [s.n.], 1928.- 24 s.

 

Təlimat 33 1k Kənd təsərrüfat bitkiləri əkinlərini məhsulsuzluqdan və quraqlıqdan sığorta etmək üzrə olan zərərlərin təsviyyəsi haqqında /mütərcim. F.Seyidov; red. Məcnunbəyov.- Bakı: [s. n.], 1933.- 18, [1] s. ; 20 sm.

Təlimat və təlimi məktublar [Mətn]: ÜLK(b)F sıralarında təmizləmə və yoxlama təşkil etmək və aparmaq xüsusunda (ÜİK(b) MK və MKK-nın müttəhid plenumlarının və XVI ümum ittifaq konfransının qətnamələrini tamamlamaq və inkişaf üçün).-Bakı: ÜİK(b)ZÖKK, 1929.- 82 s.

 

Təminat ictimaiyyə komissarlığının fəaliyyəti xüsusində 1922-ci ilin yanvarının (1) -dən 1923-cü ilin oktyabrının (1)-dək məruzə [Mətn]: [Azərbaycan İctimai Şura Cümhuriyyəti Xalq Təminat İctimaiyyə komissarlığının üç illik davamiyyəsi münasibətilə] /A. İ. Ş. C. B.: [s. n.], 1923.- 51 s.

 

Tərbiyəti-nisvan [Mətn] /ərəb dilindən fars lisanına mütərcimi: M. Y. xan Aştiyani.Türk dilinin mütərcimi: Y.Talıbzadə.- B.: [s. n.], 1902 (1319 h.).- 87 s.

 

Təşkilat-firqə və tərbiyə işlərini yuksək pilləyə [Mətn]: "Bolşevik" məcmuəsinin baş məqaləsi 5-6 1932-ci il.- B.: Azərnəşr, 1932.- 18, [1] s.

 

Təşkilat tədbirləri və kütlələri taxıl tədarükü ətrafında səfərbərliyə almaq barəsində ÜİK(b)F-si Mərkəzi Komitəsinin 26 iyul 1930 tarixli qərarı.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 7 s.

 

Toxucu komsomolçularının başlanğıc məktəbi [Mətn] mütərcimi. H.Əmirxanlı; red. M.Hüseyn 4-cü burax.- B.: Azərnəşr, 1932.- 34, [1] s.ızı Azərbaycan" Gəncə mahut fabrikası arasında əğd edilir. [Mətn]: müştərək müqavilənamə.- B.: [s. n.], 1927.- 62 s.
 

Tomski M. Rusiya həmkarlar hərəkatının tarixçəsi [Mətn] /M.Tomski.- B.: Bakı fəhləsi, 1924.- 81 s.

 

Toplanmış məlumat nömrə 1 [Mətn] /İSŞC Mərkəzi və Bakı komitələrinin MOPR cəmiyyətinin təşviqat-təbliğat şöbəsi.- B.: [s.n.], 1926.- 12 s.

 

Türkel Yadigar Sahibəli oğlu. İnsan, təbiət, cəmiyyət münasibətləri. Biososial və fəlsəfi aspeklər /Y.Türkel; Elmi red.: H.İmanov; Rəyçilər: Ə.Tağıyev, F.Ağayev; Red.: B.Əhmədov.- Bkı: İşıq, 1998.- 156 səh.: 20 sm.

 

Uşaq və qadın əməyindən istifadə edilməsinin öyrənilməsinə dair seçmə statistik müayinənin yekunları haqqında [Mətn] /Azərb. Resp. Dövlət Statistika Komitəsi; [Dövlət Statistika Komitəsinin sədri. A.Vəliyev]B.: [s.n.], 2007.- 209, [3] s. cədv

 

Utkes D. Kənddə MOPR özəgi [Mətn] /D.Utkis; mütərcimi. A.Məlikov.- Bakı: Azərbaycan MOPR Mərkəzi komitəsi, 1926.- 16 s.

 

ÜİlKGİ-na V. İ. Leninin adı verilməsinin 50 illiyinə həsr olunmuş, ictimai elmlər üzrə V. İ. Lenin adına APİ-nin tələbə elmi konfransı [Mətn] /Azərbaycan SSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi.B.:[s. n.], 1974.- 24, [3] s.

ÜİK(b)F XVI-Ümum İttifaq konfransında xalq təsərrüfatının genişləndirilməsinə dair beş illik plan haqqında Rıkov, Krijijanovski və Kuybışev yoldaşların məruzələri və bu xüsusda çıxarılmış qərar.- Bakı: Azərnəşr, 1930.-128 s.

 

ÜİK(b)F XVII konfrans qətnamələri [Mətn]: ÜİK(b)F plenumu tərəfindən 4 fevral 1932-ci ildə təsdiq edilmişdir çevirən. H.Mütəllibzadə; red. S.Kamal.- B.: Azərnəşr, 1932.- 37, [1] s.

 

ÜİK(b)F Mərkəzi Komitəsi və SŞCİ Xalq Komissarlar Şurasının 1932-ci ildə taxıl tədarükü və ət tədarükü haqqındakı qəraraları və buna dair materiallar [Mətn] AK(b)F MK və BK Mədəni təbliğat şöbəsi; red. Ə.Qərib.- B.: Azərnəşr, 1932.- 30, [1] s.

 

ÜİK(b)F Mərkəzi Komitəsinin ibtidai və orta məktəb haqqında qərarı [Mətn] XMK Tədris Metod Sektoru ; tərc. ed. S.Məlikov; red. H. Əfəndiyev.- B.: Azərnəşr, 1932.- 12 s.

ÜİK(b)F özəyi fəaliyyəti haqqında vəziyyətnamə ÜİK(b)F MK-nın 26 may 1927-ci il tarixli qərarı /AK(b)F Bakı Komitəsi.- B.: [s.n.], 1928.- 32 s.
 

UİK(b)F və FMK və MKK müttəhid plenum qərarları [Mətn] /tərcümə. Atakişiyev.- B.: Azərnəşr, 1927.- 63 s.

 

 ÜİK(b)F Zaqafqaziya ölkə Komitəsi, ÜİMHİŞ ZHİŞ və AHİ şurasının qərarları [Mətn]: Stalin yoldaşın 6 şərtinin həyata keçirilməsini kütləvi özünü yoxlama haqqında /çevirən. və red. T.Məlikov.- B.: Azərnəşr, 1932.- 27 s.: 17 sm.

 

 ÜİLKGİ VII konfransının yekunları [Mətn]: kənd komsomol siyasi təhsil şəbəkəsi üçün [tərt. ed. S.Kolesnisenko].- B.: [s.n.] 1932.- 36 s.

 

 ÜİLKGİ VII ümum ittifaq konfransı qərarları [Mətn] /ALKGİ MK-nın Təbliğat və Nəzəri Təhsil şöbəsi ; red. Abd. İsmayıl; çevirən. C.Əzimov.- B.: Azərnəşr, 1932.- 45, [1] s.: 16 sm.

 

ÜİLKGİ IX qurultayının yekunları haqqında məruzəçilər üçün tezislər.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 31, [1] s .

Ümum İttifaq Kommunist (bolşevik) Firqəsinin nizamnaməsi [Mətn]: Kommunist İnternasional bölməsi.- B.: Bakı işçisi, 1926.- 28 s.

 

Ümum İttifaq Kommunist (bolşevik) Firqəsi Mərkəzi Komitəsi statistik şöbəsi [Mətn] Bakı: [s.n.], 1929.- 13 s.


Ümum İttifaq Kommunist (bolşevik) Firqəsi Mərkəzi Kontrol Komissiyası firqə kollegiyasının təlimat məktubları [Mətn] Bakı: Azərnəşr, 1929.- 24 s.


Ümum İttifaq Kommunist (bolşevik) Firqəsi TTMŞ. XVI Ümum İttifaq Kommunist (b) Firqəsi konfransının yekunları haqqında məruzəyə dair materiallar [Mətn]: ÜİK(b)F üzvləri üçün.- B.: AK(b)F BK TTMŞ, 1929.- 61, [1] s.


Ümum İttifaq Kommunist (bolşevik) Firqəsi üzv və namizədlərinin yoxlama və təmizlənməsi haqqında Ümum İttifaq Kommunist (bolşevik) Firqəsi Mərkəzi Komitə və Mərkəzi Kontrol Komissiyasının müttəhid plenumunda Yaroslavski yoldaşın məruzəsinin tezisləri [Mətn]Bakı: Azərnəşr, 1929.- 11 s.

 

Ümum İttifaq Kommunist (bolşevik) Firqəsinin 16-cı qurultayının yekunları Tapşırıq 1.- Bakı: [s.n.], 1930.- 4, [3] s.

Ümum İttifaq Kommunist (bolşevik) Firqəsi. ÜİK(b)F Mərkəzi komitəsi plenumunun qərarları [Mətn]: 10-17 noyabr 1929.- B.: Azərnəşr, 1929.- 94 s.

 

Ümum İttifaq Kommunist (bolşevik) Firqəsinin proqram və nizamnaməsi [Mətn]B.: Azərnəşr, 1932.- 83, [1] s.: 13 sm.

 

Ümum İttifaq Kommunist (bolşevik) Firqəsinin proqram və nizamnaməsi /mütərcimləri. S.Melikov, M.Hüseyn; məs. burax. red. İ.Əliyev.- Bakı: Firqənəşr, 1933.- 60, [4] s.

Ümum İttifaq Lenin Komsomolunun 7-ci qurultayı haqqında komsomolçulara [Mətn].-Bakı: Bakı işçisi, 1926.- 117 s.

 

 Ümum İttifaq Lenin Kommunist Gənclər İttifaqı VIII qurultayının qərar və qətnamələri.- B.: Azərnəşr, 1928.- 94 s.

 

Ümum İttifaq Lenin Kommunist Gənclər İittifaqı tarixi [Mətn]: firqə tarixi ilə əlaqədar /ÜİK(b)F MK və ÜİLKGİ MK jurnalı; çevirən. K.İsrafilov; red. X.İbrahim Cild III kitab.- B.: Azərnəşr, 1932.- 80 s.: portr., şək., faksimile, 21 sm.

 Umum İttifaq Kommunist (bolşevik) Firqəsi. ÜİK(b)F MK 1928-ci il 16-24 noyabr plenumunun qərarları.- B.: Azərnəşr, 1929 (Üz qabığında 1928).- 71 s.


 
Ümum İttifaq Kommunist (bolşevik) Firqəsi Mərkəzi Komitəsi və Mərkəzi Kontrol Komissiyası ÜİK(b)F MK və MKK Birləşmiş plenumu 7-12 yanvar 1933 il /red. Ə.Qərib, Məcnunbəyov.- Bakı:Azərnəşr, 1933.- 148 s.

 Uşaq inkişafı metodikası [metodik vəsait] /Açıq Cəmiyyət İn-tu-Yardım Fondu; giriş sözü Ü.Mikayılova; müəl. Ü.Axundova [və b.]; red. X.Həsənova; layihənin direktoru L.İmanova.- [Bakı]: [Qanun], 2011.- 572, [4] s.


 Ümum İttifaq Kommunist (bolşevik) Firqəsi Mərkəzi Komitəsi qətnaməsilə əlaqədar olaraq ALKGİ Bakı təşkilatının vəzifələri [Mətn] /ALKGİ Bakı Komitəsi.- B.: ALKGİ BK, 1929.- 72 s.

 Ümum İttifaq Kommunist (bolşevik) Firqəsi MKK firqə kollegiyasının təlimat məktubları.- Bakı : Azərnəşr, 1929.- 24 s.

 

 Umum İttifaq Kommunist (bolşevik) Firqəsi. ÜİK(b)F MK 1928-ci il 16-24 noyabr plenumunun qərarları.- B.: Azərnəşr, 1929 (Üz qabığında 1928).- 71 s.
 

Ümum İttifaq (bolşevik) Firqəsinin XVI qurultayına tezisləri.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 61, [1] s.

 Ümum İttifaq Lenin Kommunist Gənclər İttifaqının proqram və nizamnaməsi [Mətn]Bakı: Azərnəşr, 1929.- 86 s.

 Ümum İttifaq Lenin Komsomol Gənclər İttifaqı Mərkəzi Komitəsi Azərbaycan komsomolunun vəziyyəti haqqında qərarı [Mətn]Bakı: Gənc işçi, 1929.- 8 s.


Ümum İttifaq Sosialist Şura Cümhuriyyəti Xalq Maliyyə Komissarlığı təsdiq etdiyi 29-cu il 14/XI-4/XI tarixli ictimailəşmiş xalq təsərrüfat sektorlarının əmlakını icbari sığortaya almaq qaydasına təlimat.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 38 s.
 

  Ümumittifaq Kommunist (bolşevik) Firqəsi. Dağıstan komitəsinin firqə özək bürolarını seçmək haqqında müraciətnaməsi [Mətn]Mahaç-Qala: Dağnəşr, 1929.- 19 s.

 

Üzvülük haqlarını toplamaq aylığını keçirmək barədə [Mətn]: ÜİKGİ-nin Zaqafqaziya Ölkə Komitəsinin qərarı; ÜİKGİ-nin Mərkəzi Komitəsinin məktubu; ÜİKGİ-nın təlimatı ÜİKGİ-nin Zaqafqaziya Ölkə Komitəsi.- Tiflis: Zarya Vostoka, 1932.- 14, [1] s.

 

Virqanski V. Komsomol siyasi qiraətləri kənddə komsomol siyasi qiraətləri üçün siyasi savad söhbəti /V.Virqanski; tərc. ed. Ə.Ağakişizadə.- Bakı: Azərnəşr, 1928.- 171, [1] s.

V. D. Qadın azadlığı sosyalizm [Mətn] /D. V.; tərcümə. R.Yusifzadə.- B.: Bakı əmələsi, 1925.- 48 s.

 

V. İ. Lenin adına pioner təşkilatının işi haqqında [Mətn] : ÜİLKGİ MK VII plenumunun qərarı. B.: Uşaqgəncnəşr, 1951. 31, [1] s

 

Vahidov Fazil Qulammirzə oğlu. Sosiologiya [Mətn]: Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /F.Vahidov, T.Ağayev; Elmi red.İ.Ə.Rüstəmov; Rəyçilər.H.R.İmanov, N.M.Mikayılov; Bakı Dövlət Universiteti.- B.: [Təknur], 2008.- 334 s.

 

Varlamov İ. BY RLKGİ-nin kənddəki ictimai siyasi işi [Mətn] /İ.Varlamov.- B.: Bakı işçisi, 1926.- 5 s.

 

Vəliyeva Pərvanə Mütdəlib qızı. İnformatika [Mətn]: magistraturaya hazırlıq testlləri /P.M.Vəliyeva, P.K.Kərimova, R.Ş.Həsənova; elmi red. R. Alıquliyev, E.Əhmədova; AMEA İnformasiya Texnologiyaları İn-tu.- Bakı: "İnformasiya Texnologiyaları", 2011.- 154, [2] s.

 

Viqdorçik. İctimai sığorta kassasında sığorta edilmiş işçi və xidmətçi nə bilməlidir [Mətn] /Viqdorçik.- B.: AHİŞ və İctimai Sığorta Şurası, 1924.- 36 s.

 

Vırqansqi V. Komsomol siyasi qiraətləri [Mətn]: kənddə komsomol siyasi qiraətləri üçün 12 siyasi savad müsahibəsi /V.Vırqansqi ; tərc. Ə.R.Ağakişizadə ; red. Ə.H.Orucov.- B.: Azərnəşr, 1927.- 148 s.

 

Virqanski V. Komsomol siyasi qiraətləri kənddə komsomol siyasi qiraətləri üçün siyasi savad söhbəti /V.Virqanski; tərc. ed. Ə.Ağakişizadə.- B.: Azərnəşr, 1928.- 171, [1] s.

 

Volfson M.B. İctimaiyyat xülasələri [Mətn] /M.B.Volfson; mütərcimi. M.N.Qaragözov.- B.: Bakı fəhləsi, 1924.- 364, [17] s.

 

Volfson M.B. Tarixi materializm xülasələri [Mətn] firqə-şura məktəbləri və marksizm-leninizm dərnəkləri üçün dərs kitabı M.B.Volfson, Q.M.Qak; çevirəni və red. Ə.Heydərli I hissə.- B.: Azərnəşr, 1932.- 127, [2] s. 22 sm

 

Volkov A. Manqalar və dəstə [Mətn] /A.Volkov.- B.: Bakı işçisi, 1926.- 16 s.

 

Volkov A. Pioner evdə [Mətn] /A.Volkov.- B.: Bakı işçisi, 1926.- 21, [1] s.

 

Volkov A. Manqalar və dəstə [Mətn] /A.Volkov.- B.: Bakı işçisi, 1926.- 19 s.

 

Vorobyov İ. Müxtəsər siyasi savad kursu [Mətn] /İ.Vorobyov; tərc. edən: R.Səfərzadə.- B.: Bakı fəhləsi, 1923.- 139, [4] s.

 

Yakovlev Kuybışev və Şvernik yoldaşın ÜİK(b)F XVI qurultayında edəcəkləri məruzələrinin tezisləri.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 63 s.

Yakovlev A. Bürokratizmlə mübarizənin yekunu və ən yaxın əsələləri [ÜİK(b)F XVI Ümum İttifaq konfransında A. Yakovlev yoldaşın məruzəsi və bu xüsusda çıxarılmış qərar] /A.Yakovlev.- B.: Azərnəşr, 929.- 82, [1] s.

Yakovlev Y. A.
Kolxoz hərəkatı və kənd təsərrüfatının yüksəlməsi Yakovlev yoldaşın ÜİK(b) Firqəsinin XVI qurultayında edəcəyi məruzəsinin tezisləri /Y.A.Yakovlev.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 23 s.

Yakovlev Y.A.
ÜİK(b)F XVI qurultayında kolxoz hərəkatı və kənd təsərrüfatının yüksəlişi haqqında məruzə /Y.A.Yakovlev.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 92, [1] s.

Yakovlev İ.A. ÜİK(b)F XVI qurultayında kolxoz hərəkatı və kənd təsərrüfatının yüksəlişi haqqında məruzə /İ.A.Yakovlev.-Bakı: Azərnəşr, 1931.- 104 s. ; 17 sm.

Yanğından könüllü sığortanın ümumi qaydaları /Dövlət Sığorta Baş İdarəsi.- B.: Dövlət Sığorta Baş İdarəsi, 1928.- 29 s.


Yaroslavski Yem.
Din haqqında Leninin fikirləri /Yem. Yaroslavski; mütərcimi. X.Əzizbəyli; red. H.Zeynallı, S.Məlikov.- B.: Azərnəşr, 1928.- 91, [1] s.


Yaroslavski Yem
. Trotskistlərin dünənki və sabahkı günü /Yem. Yaroslavski.- B.: Azərnəşr, 1929.- 43 s.

 

 Yaroslavski Y. Ümum İttifaq Kommunist (bolşevik) Firqəsi tarixi /Yem. Yaroslavski; mütərcimləri. M.Hüseyn, N.Ağazadə, K.Əliyev [və b.]; red. S.Kamal, O.Bağırov I cild I hissə.- Bakı: Firqənəşr, 1933- 159, [1] s. , portr., şək., faksimile

Yasəmən [Mətn]: Litva şairlərinin şeirləri /tərt. ed. V.Arzumanov (tərc. ed.); [tərc. ed. M.İsmayıl, M.Araz, T.Bayram]Bakı: Azərnəşr, 1976.- 74, [2] s. ; 16 sm.

 Yaylaqda köçəri arvadlarla söhbətlər [Mətn]: "Qırmızı çadır" rəhbəri üçün vasitədir /Ali Siyasi Maarif idarəsi.- Bakı: Azərnəşr, 1929.- 23 s.

Yaz əkininə hazırılıq ilə əlaqədar olaraq mərkəzi Qara torpaq oblastı Solntsevski rayon "İskra"kolxozunun və N.- Moskovski rayonu "Vperyod" kolxozu (Dnepropetrovski oblastı) özəklərinin işi haqqında ÜİK(b) F MK 1933-cü il 22 mart tarixli qərarı kommunistlər, kolxozların təsərrüfat quruluşunda mpcüzələr göstərin ("Pravda"nın 25 mart 1933 il baş məqaləsi) /red. A.B.Mikayılzadə.- Bakı: AK(b)F Oktyabr rayon komitəsinin nəşriyyatı, 1933.- 21, [1] s. ; 13 sm.

 

Yeni iş yerləri [Mətn]: aprel 2014: statistik məcmuə Azərb. Resp. Dövlət Statistika Komitəsi ; [məcmuənin haz. ümumi rəhbəri. A.Vəliyev; burax. üzrə məsul şəxs N.Quliyeva]. Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi.B.: [Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi] 2014.- 205, [1] s., [5] v.

 

Yeni komsomol kadrları bolşevik tərbiyəsi uğrunda [Mətn]: ÜİLKGİ MK-nın III plenumu materialları: P.P.Postışev yoldaşın nitqi: Denişev yoldaşın məruzəsi: Leşşiner yoldaşın məruzəsi tərc. ed. C.Əzimov; red. M.Hüseyn.- B.: Azərnəşr, 1932.- 75, [1] s.

 

Yerkumaşvili A. Kəndli ucuz kənd təsərüfatı kreditini nə cür ala bilər [Mətn] /A. Yerkumaşvili; Maliyə xalq komissarlığı.- Tiflis: Maliyə xalq komissarlığı, 1925.- 35 s.

 

"Yol hərəkətinin təşkili" kursu üzrə labaratoriya işləri üçün metodik göstərişlər [Mətn] AzSSr Xalq Təgsili Nazirliyi, Respublika Tədris-Metodika Mərkəzi; Ç.İldırım adına Azərbaycan Politexnik İnstitutu; tərt ed.T.P.Cəfərov, R.P.Bayramov; elmi red. H.M.Əhmədov; rəy verən. R.M. Cəfərov.- Bakı: AzPi, 1990.- 24 s. , cədv., şək.

 

ZHİŞ Zaqafqaziya təşkilat bürosu ziraət sovxozları işçilərinin ittifaqı və ZSFŞC-dəki pambıq şura təsərrüfatları dövlət birləşmələri ZAKSOVXOZLOPOK arasında bağlanan əsas müştərək müqavilənamə.- Tiflis: [s. n.], 1931.- 130 s. , cədv. ; 13 sm.

 

ZSFŞC Mərkəzi Statistika Müdiriyyəti. 1926 ilin ümum ittifaq təhriri nüfuzu [Mətn]: Azərbaycan Sosialist Şura Cümhuriyyəti /ZSFŞC Mərkəzi Statistika Müdiriyyəti.Şöbə 1. Milliyyət. Ana dili. Yaş. Savad.- Tiflis: ZSFŞC MSM, 1929.- 126, [1] s. cədv

ZSFŞCXƏK nəzdində Ali İctimai sığorta idarəsinin 30 yanvar 1931 il tarixli müvəqqəti təlimatı.- Bakı: [s.n.], 1931.- 31 s.

Zabor kitabçası vermək məqsədilə 1931-ci il mart ayında şəhər əhalisinin siyahıya alınması üçün təlimat 1931-ci ildə Azərbaycan şəhər əhalisinin miqdarı və ictimai tərkibi siyahısı /Ümum İttifaq Dövlət Plan Komisyonu-Centrosayuz.- Bakı: Azərittifaq, 1931.- 18 s. ; 18 sm.

 Zaqafqaziya dəmir yolları əməkçiləri və fəhlələri ictimai sığortasının nəqliyyat kassasının fəaliyyəti [Mətn]: 1924-1925-ci il arasındakı fəaliyyətə dair haqq-hesabıdır.- B.: AHİ, 1926.- 42 s.

 

Zamanov Asəf Dağbəyi oğlu. Sosial işin əsasları [Mətn]: [dərslik] /A.D.Zamanov, H.İ.Əliyeva; elmi red. İ.Ə.Rüstəmov; [red. İ.Hüseynova]B.: [Təhsil işçisi mətbəəsi MMC], 2015.- 451, [1] s.: 25 sm.

 

Zinovyev Qriqoriy Yevseyeviç. Lenin və kommunist beynəlmilli (komintern) [Mətn]/Q.Y.Zinovyev; mütərcimi. R.Səfərzadə.- B.: Bakı fəhləsi, 1926.- 44, [1] s.

 

Zorin V. 54 gün qərb pionerləri arasında [Mətn] /V.Zorin, H.Nahid; tərcümə. H.Kazımzadə, N.Zeynallı, Ə.H.Orucov; Gənc pioner kitabxanası.- B.: Azərnəşr, 1927.- 70 s.

 

 

National Library of Azerbaijan All Rights Reserved