Elm. Maarif. Pedaqoji elmlər
 

0405-"Mateallurgiya proseslərinin fiziki-kimyəvi tədqiqi" ixtisasının "metalların korroziyası və mühafizəsi" ixtisaslaşması üzrə diplom layihələndirilməsinə aid metodik göstərişlər [Mətn]: Pedaqoji İnstitutların qiyabiçi tələbələri üçün /AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, Ali Təhsil Üzrə Tədris-Metodika Kabineti; Ç.İldırım ad. Azərb. Politexnik İn-tu; tərt. ed. X.İ.İmanov, B.Y.Eyvazov, T.İ.Şirinov; rəyçi. A.H.Məhərrəmov, S.Ş.Şəmiyev.- Bakı: [s.n.], 1987.- 37, [2] s.

 10 il öncə başlanan yol [Mətn]: [sənədli publistika] /Azərb. Resp. Gənclər, İdman və Turizm Nazirliyi; ideya müəl. A.Rəhimov; red. T.Quliyev; dizayn E.Hacıməmmədov.- B.: [s. n.], 2007.- 250, [3] s. portr., fotoşək., ill., faks

1925-26-cı tədris ilində Azərbaycan İctimai Şura Cümhuriyyətində bulunan sənət təhsili məktəbləri haqqında statistik məlumatı [Mətn] : dekabrda icra olunmuş tədqiqat məlumatına görə.- [Bakı]: [s. n.], [1926]. [28], [1] s. cədv

1927-28-ci tədris ilində A. İ. Ş. C. ali məktəblərinə və texnikomlarına qəbul yekunları [Mətn]: A. L. K. G. İ. M. K. və A. X. M. K. materialları üzrə.- Bakı: Azərnəşr, 1928.- 39 s.

1929-30-cu tədris ilində ASŞC ali məktəbləri və texnikumlarına daxil olanlar üçün məlumat kitabçası [Mətn] /ASŞC Xalq Maarif Komissarlığı Ali Sənət Məktəbləri Baş İdarəsi.- B.: Azərnəşr, 1929.- 136 s.

1930/31-ci tədris ilində ASŞC ali, ali texniki məktəbləri və texnikumlara daxil olanlar üçün məlumat kitabçası /ASŞC Xalq Maarif Komissarlığı.- Bakı: [s.n.], 1930.- 58 s.

1930-31-ci tədris ilində savadsızlığı ləğv hücumu üçün ümumi müqavilənamə /ASŞC Xalq Maarif Komissarlığı Mədəni Quruluş Şurası.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 23 s.

1931-32-33-cü dərs illəri tədrisat proqramı Fabrik Zavod Yeddillik və Komsomol Gənclər Məktəbi /GSŞC Xalq Maarif Komisarlığının Tədrisat- Metodik sektoru.- Tiflis:GSŞC-nin dövlət nəşriyyatı; 1932.- 15 s.

1932 ilə ibtidai və orta məktəb müəllimləri və başka mədəni-maarif müəssəsələri kateqoryalarının əmək haqqına dair ASŞC Xalq Əmək Komisarlığının qərarları [Mətn]: ASŞC rayonları üşün red. Axudzadə.- B.: ASŞC XƏK nəşriyyatı, 1932.- 23, [1] s.

1932/33-cü tədris ilinə hazırlıq aylığının materialları /AXM Komissarlığının Məktəb sektoru; red. Y.Yusifli; buraxıcı. H.Rəhimov.- B.: Azərnəşr, 1932.- 23 s.

1988-1989-cu dərs ilində orta məktəb kursu üzrə buraxılış imtahanları üçün biletlər [Mətn] /AzSSR Xalq Təhsili Nazirliyi.- B.: Maarif, 1989.- 39, [1] s.

1988-1989-cu dərs ilində səkkizillik məktəb kursu üzrə buraxılış imtahanları üçün biletlər [Mətn] /AzSSR Xalq Təhsili Nazirliyi.- B.: Maarif, 1989.- 31, [1] s.

3-cü konsentrə daxil olmaq üçün yoxlama işləri /Xalq Maarif Komissarlığı, Qiyabi Təhsil Bürosu.-Bakı: [s.n.], 1930.- 7 s.

I dərəcəli məktəblərin III-cü tədris ili üçün proqram [Mətn] /AİŞC Xalq Maarif Komissarlığı, Baş İctimai Tərbiyə Dairəsi.- B.: [s.n.], 1929.- 77 s.

I dərəcəli vahid zəhmət məktəblərinin I və II qruplarına aid proqram və izahat vərəqəsi [Mətn] /Azərbaycan İctimai Şura Cümhuriyyəti Xalq Maarif Komissarlığı, Baş İctimai Tərbiyə Dairəsi.-B.: [s.n.], 1929.- 240 s.

1-ci Azərbaycan politexniki təhsil qurultayında gedəcək məruzələrə aid tezislər /AXMK Tədris-Metod Sektoru.- Bakı: [s.n.], 1931.- 22 s.; 24 sm.

 1-ci politexnik təhsil qurultayı məktəblərin politexnikləşdirilməsinə yardımçı vasitə /AXMK Müəllimlər İxtisasını Artırma İnstitutu Qiyabi Politexnik Kursları.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 62 s.; 18 sm.

IX-XIII əsrlər Türk dünyasında təbiət elmləri: Metodik vəsait /Tərtib edən: K.Məcidova; Rəyçi: M.Babayev; A.Ələkbərov; Elmi red.: M.Babayev, Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutu, Səbail Rayon Təhsil Şöbəsi.- Bakı: Nurlan, 2004.- 88 s.

 XIX əsr-XX əsrin birinci yarısı Azərbaycan maarifçiliyi və maarifçiləri [Mətn]: məqalələr toplusu /AMEA, Milli Azərb. Tarixi Muzeyi; elmi red. N.Vəlixanlı; ön söz. müəl. F.Cabbarov.- B.: [Ziya], 2013.- 143, [1] s.: portr., fotoşək., faks., 20 sm.

 XXI əsr Azərbaycan alimləri və maarifçiləri [Mətn]: (Ensiklopedik nəşr) tərtib ed. və red. E.İsgəndərzadə; İngilis dilinə çevirəni və ing. mətninin red. K. Zamanlı; VEKTOR Beynəlxalq Elm Mərkəzi.- B.: Vektor, 2003.- 322, [2] s.

XXIV olimpiya oyunlarında [Mətn]: metodik göstəriş /Azərbaycan SSR dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Komitəsi. S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi İnstitutu; tərt. ed. A.Ə.Əliyev, C.Yaqubov, Y.Səmədov, S.Sultanov; rəyçi. X.Qurbanov; red. M.Dadaşov.- B.: 1989.- 53, [3] s.

Abasov Abdulla Əsgər oğlu. Mətbuat və ədəbiyyat (1920-1930) [Mətn]: [dərs vəsaiti] /A.Ə.Abasov; red. T.Rüstəmov; rəyçilər. F.Mehdiyev, T.Hüseynov; AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, S.M.Kirov ad. ADU.- Bakı: ADU, 1986.- 97, [2] s.

Abbasov Akif Nurağa oğlu. Oxu -3 [Mətn]: zəif eşidən uşaqlar üçün dərslik/A.Abbasov; elmi red. Y.Kərimov; rəyçilər R. Əliyev, S. Qasımov. B,: Təhsil, 2008.- 157, [3] s. şək., portr., + [1] elektronoptikdisk (CDROM)

 

Abbasov Akif Nurağa oğlu. Oxu - 4 [Mətn]: zəif eşidən uşaqlar üçün dərslik /A.Abbasov; elmi red. Y.Kərimov; rəyçilər R.Əliyev, S.Qasımov.- B,: Təhsil, 2008.- 159, [1] s. şək., portr., + [1] elektronoptikdisk (CDROM)

Abbasov Akif Nurağa oğlu. Pedaqogika [Mətn]: orta ixtisas məktəbləri üçün dərs vəsaiti /A.Abbasov; elmi red. Ə.Ağayev; rəyçilər. H.Əhmədov və b.- Bakı: Mütərcim, 2010.- 341, [3] s.

Abbasov Akif Nurağa oğlu. Pedaqoji internatura [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının Təhsil Problemləri İnstitutunun 85 illik yubileyinə həsr olunur /A.N.Abbasov; elmi red. H.Əlizadə. B.: Mütərcim, 2015.- 47, [1] s.: cədv., 20 sm.

Abbasov Akif Nurağaoğlu. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: [12 cilddə] /A.N.Abbasov; tərt. ed.: L.Abbasova, B.Akifoğlu (Abbaszadə) C. 2.- B.: Mütərcim, 2014.- 356, [3] s.: portr., cədv., 21 sm.

Abbasov Əli Məmməd oğlu. Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 70 /Əli Abbasov; Red.: Ş.Ə.Əsgərov.- Bakı: XXI YNE, 2001.- 224 s.

Abbasov Mütəllim Məhərrəm oğlu. Məktəblinin təbiət elmləri lüğəti: J-Z [Mətn] /Mütəllim Abbasov, Samirə Məşədibəyova, Rəfail İbadov.B.: AynaMətbuEvi, 2006.220 s. portr., fotoşək., ill  

Abbasov Namiq. Mədəniyyət siyasəti və mədəni irs kulturoloji təhlil /N.Abbasov; elmi red. V.Cəfərov; rəyçi İ.Hüseynov [və b.]Bakı: [s.n.], 2011.- 218, [2] s.

Abbasov Namiq Ələkbər oğlu. Mədəniyyət siyasəti və mənəvi dəyərlər [Mətn] /N. Ə. Abbasov; elmi red. və ön sözün müəl. M. Süleymanlı.- B.: [s.n.], 2009.- 451, [1] s.

Abbasov Namiq Ələkbər oğlu. Müasir şəraitdə Azərbaycan dövlətinin mədəniyyət siyasəti və mənəvi dəyərlərinin inkişaf amilləri [Mətn] /N. Abbasov; elmi red. İ. Hüseynov.- B.: [Təknur], 2008.- 239, [1] s.

Abbasov Nazim Ramiz oğlu. Riyaziyyatın ibtidai kursunun təlimi prosesində şagirdlərin ümumi inkişaf səviyyəsinin yüksəldilməsi: B.: 2005.- 25 s.

Abbasova Lalə Akif qızı. Tərbiyənin milli zəmində qurulmasında sinif müəlliminin rolu [Mətn] /Lalə Abbasova; Elmi red.: Akif Nəzərov; Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu.- Bakı: Mütərcim, 2006.- 44 s.

Abbaszadə Balaş. Bir portretin nağılı... [Mətn]: kitab Tahir Hadı oğlu Paşazadənin 80 illiyinə həsr olunur /B. Abbaszadə, E. Sadıx; red. Ə. H. Elşən, F. Qurbansoy, M. Cabiroğlu.- B.: Ozan, 2010.- 103, [1] s.

Abbaszadə Məleykə Mehdi qızı. 2012-2014-cü illərdə ümumtəhsil fənləri üzrə dərslik və dərs vəsaitlərinin elmi-metodiki monitorinqinin nəticələri [Mətn]: 2014-cü il "Abituriyent" jurnalının 12-ci sayına əlavə /M.M.Abbaszadə, T.A.Bədəlov; [Tələbə Qəbulu Üzrə Dövlət Komissiyası (TQDK].- Bakı: [s. n.], 2014.- 47, [1] s. fotoşək., cədv

Abdullayev A.K. Uşaq psixologiyası uşaqlarda hafizənin təşəkkülü və inkişafı: qiyabiçi tələbələr üçün tədris vəsaiti /A.K.Abdullayev; [red. Ə.Abdullayev]; Azərb. SSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, V.İ.Lenin ad. Azərb. Döv. Ped. İn-tu.- Bakı: [s.n.], 1966.- 19, [1] s.

Abdullayev Adil. Azərbaycanda nəşriyyat tarixi [Mətn] : dərslik /A. Abdullayev, İ. Sadıq ; elmi red. A. İ. Əliyeva-Kəngərli ; red. Q. Abdullayeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Döv. Mədəniyyət və İncəsənət Un-ti. B.: Gənclik, 2015. 423, [1] s.: şək., cədv

Abdullayev Mübariz. Sərbəst mövzular və ədəbi əsərlər üzrə inşalar [Mətn] M.Abdullayev; Naşir. Q.İsabəyli; Red. N.Qaramanlı; Məsləhətçi. A.Hüseynov; Ön söz. A.Həsənov.- B.: Şirvannəşr, 2007.- 214 s.

Abdullayeva Nərminə Dəmir qızı. Kitabxana innovatikasının elmi-nəzəri və təcrübi məsələləri [Mətn] : monoqrafiya /N. Abdullayeva ; elmi. red. X. İsmayılov ; red. N. Mürsəlov. B.: Xəzər Universiteti, 2015. 178, [1] s

Abituriyent [Mətn]: ixtisas seçimi zamanı nələrə diqqət yetirməli?: II ixtisas qrupunun abituriyentləri üçün /Tələbə Qəbulu Üzrə Dövlət Komissiyası; red. hey. R.H.Novruzov və b. Cild.- B.: TQDK, 2010.- 12 s.: cədv., 21 sm.

Acalov Eldar Fərhad oğlu. Bədən tərbiyəsi və idman tarixi [Mətn]: ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /E.Acalov, Ş.Əzizova, V.Əkbərov; red. M.A.Nəsrullayev; rəycilər. D.D.Quliyev, B.S.Quliyev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi; Azərb. Resp. Gənclər və İdman Nazirliyi, Azərb. Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyası.- Bakı: Müəllim, 2007.- 194, [2] s.

Ağakərimov Müzəffər Mehdi oğlu. Ekskursiya və ekskursiya rəhbəri: Dərs vəsaiti /Elmi məsləhətçi: F.İ.Qurbanov; Elmi red.: H.B.Soltanova; Red.: S.H.Rəhimov.- Bakı: OSKAR, 2006.- 176 səh., portr., fotoşək.; 21 sm.

"Ağamalı oğlu" namınə yer quruluşu texnikumunun və əlavə olunan hidrotexnika şöbəsi və məlumat vərəqələri nizamnaməsi və ştatası [Mətn] B.: Xalq Ziraət Komissarlığında Yer quruluşu texnikumu, 1924.- 20 + 7 s.

Ağamalıyev Kamil Qulu oğlu. Azərbaycanda müasir peşə təhsili: kadr hazırlığı və idarəetmə [Mətn]: texniki peşə təhsili üçün dərs vəsaiti /K.Ağamalıyev, Z.H.Orucov; red. A.O.Mehrabov; rəyçilər. A.O.Mehrabov, Ə.M.Quliyev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Müəllimlər İn-tu.- B.: Mütərcim, 2009.- 240, [3] s.

Ağamalıyev Rəhim Ağamalı oğlu. Azərbaycan təhsili XXI əsrə doğru: İdarəetmə, prioritetlər, islahatlar [Mətn]: [Monoqrafiya] /R.Ağamalıyev; Red.: Ə.Quliyev.- Bakı: Təhsil, 1998.- 376 s.

Ağayev E. "DİO-da təhqiqat" fənnindən mühazirələr toplusu [Mətn]: Dərs vəsaiti /Tərtib etdilər. S.; Red. R. Nağıyev; Polis Akademiyası "Cinayət prosesi" kafedrası.- B.: 2007.- 220 s.

Ağayev Əjdər Əbdülhüseyn oğlu. Azərbaycan ictimai-pedaqoji fikrində şəxsiyyətin formalaşması problemi [Mətn] /Əjdər, Ağayev; İxtisas red.Y.R.Talıbov; Rəyçi: Z.İ.Qaralov.- Bakı: Avropa, 2005.- 288 s.

Ağayev Əjdər Əbdülhüseyn oğlu. Güney Qafqaz xalqlarının pedaqoji əlaqələri tarixindən [Mətn] /Ə. Ağayev, V. Rzayev; elmi red. C.M.Əhmədov.- Bakı: Təhsil, 2004.- 136 s.

Ağayev Əjdər Əbdülhüseyn oğlu. Təlim prosesi: ənənə və müasirlik Ə.Ağayev; Elmi red.: A.O.Mehrabov; Rəyçilər: S.M.Hüseynli, M.A.İbadova, Təhsil Problemləri İnstitutu.- B.: Adiloğlu, 2006.- 138 səh.

Ağayev Əjdər Əbdülhüseyn oğlu. Ümumtəhsil məktəblərində xalq oyun ənənələrindən istifadə: Metodik vəsait /Ə.Ağayev, Y.Səmədov; Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutu.- Bakı: Mütərcim, 2005.- 152 s.

 Ağayev Məmmədəli Hənnan oğlu. Kiçik yaşlı məktəblilərin tərbiyəsi [Mətn] M.H.Ağayev; red. R.Mustafayeva; ön söz. A.Nəzərov.- B.: [s.n.] 2006.- 211, [1]s.

Ağayev Məmmədəli Hənnan oğlu. Pedaqoji fikir tarixində tərbiyə və təhsil [Mətn]: dərs vəsaiti /M. H. Ağayev; elmi red. R. L. Hüseynzadə; rəyçilər. A. N. Abasov, A. M. Həsənov, Ə. S. Bədəlova, S. A. Abdullayeva; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Müəllimlər İn-tu.- B.: [s. n.], 2011. 215, [1] s.

Ağayev Rəcəb Əbdüləli oğlu. İbtidai sinif şagirdlərinin xeyirxahlıq tərbiyəsi [Mətn]: [Dərs vəsaiti] /R.Ə.Ağayev; Elmi red.: Y.R.Talıbov; Rəyçilər: N.B.Orucəliyev, V.Rzayev; Naşir: T.Vəlixanlı; Y.Məmmədəliyev adına Naxçıvan Dövlət Universiteti.- B,: Mütərcim, 1998.- 128 səh.: 1 portr., cədvəl, şəcərə, 20 sm.

  Ağayev Şahrza Oğul oğlu. İbtidai siniflərdə əmək hazırlığından proqramlaşdırılmış yoxlamalar : III-IV siniflər /Ş.O.Ağayev; elmi red. M.Həsənov.- B,: Nasir, 2004.- 32 s.

 

  Ağayev Şahrza Oğul oğlu. Məktəbəqədər yaşlı uşaqların quraşdırma işlərinin təşkili metodikası: metodik vəsait /Ş.O.Ağayev; elmi red. M.Həsənov.- B,: Nasir, 2005.- 79, [1] s.: şək.,

 

  Ağayev Şahrza Oğul oğlu. Texniki-peşə təhsili müəssisələrində təlimin təşkilinin didaktik məsələləri [Mətn] /Ş.O.Ağayev, S.H.Məmmədova; elmi red. S.Rəsulov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi.- B.: Nasir, 2010.- 204 s. ill., cədv

Ağayev Şövqi Süleyman oğlu. Əmək, tərbiyə və inkişaf [Mətn] Ş.S.Ağayev; elmi red. Ə. Bayramov. Ağayev, Şövqi Süleyman oğlu. prof. B.: Maarif, 1967.- 286, [2] s. 20 sm

Ağazadə Fərhad. Zəhmət məktəbi II il. Birinci dərəcəli məktəblərin 2-ci qrupu /F.Ağazadə, Y.Əliyev, H.K.Sanılı.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 224, [6] s.

Ağlın zirvəsində sönən bir çıraq [Mətn] : [xatirələr] /red., ön söz. müəl. və tərt. B. Xəlilov ; tərt. ideya rəhb. E. Ömərova. B.: [Çap evi], 2015. 251, [1] s.: portr., fotoşək., 22 sm.

Axundov Bəhruz Həsən oğlu. Nəşriyyat işinin əsasları [Mətn]: dərs vəsaiti /B.Axundov, M.Mahmudov; elmi məsləhətçi. Ç.Əlioğlu; elmi red. A.Rüstəmov, A.Musayev; rəyçilər. N.Əhmədli, A.Zeynalov.- Bakı: Aspoliqraf, 2006.- 224 s.

Axundov Bəhruz Həsən oğlu. Nəşriyyat-poliqrafiya və jurnalistika terminlərinin izahlı lüğəti dərs vəsaiti /B.Axundov, R.İmaməliyev, M.Mahmudov; elmi red. F.Şahbazlı, G.Əliyeva; rəyçilər: Q.Məhərrəmli, İ.Vəliyev, K.Rəhimov.- Bakı: Aspoliqraf, 2009.- 189, [3] s.

Axundov Fuad Hüseyn oğlu. Savadlı millətin təməli-savadlı qadın [Mətn]: H.Z.Tağıyevin Bakıdakı qızlar məktəbi /F.Axundov; Ön söz. H.Hüseynova, R.İbrahimbəyova; BMT-nin İnkişaf Proqramı, BMT-nin Əhali Fondu.- Bakı: 2007.- 168 s.

M.F.Axundov adına Azərbaycan Respublika Dövlət Kitabxanası [Mətn]: yaddaş / / /AzSSR Mədəniyyət Nazirliyi, M.F. Axundov ad. Azərb. Resp. Dövlət Kitabxanası; [tərt. E.Ş.Bəşirov, B.M.Səfiyev; red. L.Y.Qafurova]Bakı: [Kommunist], 1984.- 19, [1] s.  

Axundov M.F. adına Azərbaycan Respublikası Dövlət kitabxanası. 01;t kitabxanası. Bələdçi.- Bakı:1991.- 11 s.  

M.F.Axundov adına Azərbaycan Dövlət kitabxanası. kitabxanası.305;. kitabxanası. Elmi əsərlər [Mətn] /M.F.Axundov adına Azərbaycan Dövlət kitabxanası; baş redaktor L.Qafurova.- Bakı, 1980.- I burax.-179 s.

M.F.Axundov adına Azərbaycan Dövlət kitabxanası. Elmi əsərlər [Mətn] /M.F.Axundov adına Azərbaycan Dövlət kitabxanası; baş redaktor L.Qafurova.- Bakı, 1983.- II burax.-170 s.

M.F.Axundov adına Azərbaycan Dövlət kitabxanası. Elmi əsərlər [Mətn] /M.F.Axundov adına Azərbaycan Dövlət kitabxanası; baş redaktor L.Qafurova.- Bakı, 1986.- III burax.- 137 s.

M.F.Axundov adına Azərbaycan Dövlət kitabxanası. Elmi əsərlər [Mətn] /M.F.Axundov adına Azərbaycan Dövlət kitabxanası; baş redaktor L.Qafurova.- Bakı; 1988.- IV burax.-112 s.

M.F.Axundov adına Azərbaycan Dövlət kitabxanası. Elmi əsərlər [Mətn] /M.F.Axundov adına Azərbaycan Dövlət kitabxanası; baş redaktor L.Qafurova.- Bakı, 1990.- V burax.- 135 s.

M.F.Axundov adına Azərbaycan Dövlət kitabxanası. n Dövlət kitabxanası. Elmi əsərlər [Mətn] /M.F.Axundov adına Azərbaycan Dövlət kitabxanası; baş redaktor L.Qafurova.-Bakı, 1992.- VI buraxılış.-105 s.

M.F. Axundov adına Azərbaycan Respublika Dövlət Kitabxanası əməkdaşlarının əsərləri [Mətn]: (1923-1993-cü illər): biblioqrafik göstərici /tərt.ed. F. Məmmədov; red. T. Ağamirov, E. Bəşirova; Azərb.Respub. Mədəniyyət Nazirliyi; M.F. Axundov adına Azərbaycan Respublika Dövlət Kitabxanası.- Bakı: [s.n.], 1993.-124 s.

M.F. Axundov adına Azərbaycan Respublika Dövlət Kitabxanasının nəşrləri [Mətn]: (1923-1993-cü illər): Biblioqrafik göstərici /Azərb.Respub. Mədəniyyət Nazirliyi; M. F. Axundov adına Azərbaycan Respublika Dövlət Kitabxanası; tərt.ed. F. Məmmədov; red. T. Ağamirov, E. Bəşirova Bakı: [s.n.], 1993.-124 s.s.

Axundov M.F. adına Azərbaycan Milli Kitabxanası. Əlamətdar və tarixi günlər təqvimi: 2007-ci il /Metodik tövsiyələr toplusu: Baş redaktor: K.Tahirov.- B., 2006.- 198 s. 

Axundov M.F. adına Azərbaycan Milli Kitabxanası. Əlfi Qasımovun anadan olmasının 80 illik yubileyinin qeyd olunması: Metodik tövsiyələr /Tərtib edəni: N.Alışova.- B., 2006.- 15 s.

  Axundov M.F. adına Azərbaycan Milli Kitabxanası. Xalq şairi Səməd Vurğunun anadan olmasının 100 illik yubileyi: Metodik vəsait /Tərt. ed. Dəmir Bayramov, Yeganə Qarayeva, Konul Səmədzadə, Red. Tahir Sadıqov, Firuzə Quliyeva, Nailə Alışova.- B., 2006.- 59 s.

Axundov M.F. adına Azərbaycan Milli Kitabxanası. Xalq şairi Süleyman Rüstəmin 100 illiyi:Metodik tövsiyələr /Tərtib edəni: Zenfira Qulamova, red. Samirə Eminova.- B., 2006.- 19 s.

Axundov M.F. adına Azərbaycan Milli Kitabxanası. Kitabxanalarda Nüsrət Kəsəmənlinin anadan olmasının 60 illik yubileyi ilə əlaqədar keçirilən tədbirlər: Metodik vəsait/Tərt. ed. S.İsayeva.- B., 2006.- 12 s.

Axundov M.F. adına Azərbaycan Milli Kitabxanası. Məmməd Rahim-100:Metodik tövsiyələr /Tərtib edəni: S.Mehrəliyeva.- B., 2006.- 22 s.

Axundov M.F. adına Azərbaycan Milli Kitabxanası. M.S.Ordubadinin 135 illikyubileyinin keçirilməsi ilə əlaqədar kitabxanaların vəzifələri: Metodik tövsiyələr /Tərt. edəni.: S. Eminova.: B., 2006.- 24 s.

Axundova N.F. Təşkilati davranış [Mətn]: dərs vəsaiti /N.F.Axundova; elmi red. K.A.Şahbazov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, ADİU.- Bakı: [İqtisad Universiteti], 2014.- 132, [1] s. şək., cədv

Axundov Soltansəlim Həsən oğlu. Ailədə uşaqların əxlaq tərbiyəsi [Mətn]: /Soltansəlim Axundov, Ağahüseyn Həsənov.- B.: Maarif, 1991.- 94 s.

Axundov Soltansəlim Həsən oğlu. İbtidai təhsil pedaqoqları və metodistləri [Mətn] /S.H.Axundov, X.Q.Fətəliyev, S.H.Məcidov; N.Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti II hissə.- B.: 1994.- 106 s.

Axundova Sənubər Museib qızı. Azərbaycan uşaq oyunları/S.Axundova.- Bakı: Gənclik, 1980.- 60 s.

Ailədə böyüklər və çocuqlar. Çocuğun həyatına mühitin təsiri.- Bakı: [s.n.], 1930.- 19 s.

Ailədə uşaqların həyatını necə təşkil etməli.- Bakı: [s.n.], 1930.- 19 s.

 Akademik Əhməd Mahmudovun 75 illiyinə həsr olunmuş elmi konfrans (1998; Bakı) Akademik Əhməd Mahmudovun 75 illiyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları [Mətn]: 23 may - 3 iyun /red. hey. A.Nadirov [və b.].- B.: Az. Respublikası Elmlər Akademiyası, 1998.- 338, [2] s.: portr., 20 sm. 

 Akademik Mehdi Mehdizadə [Mətn]: Biblioqrafiya /Tərtib edən. və ön söz. müəl. H.A.Musayev; Red. T.Ə.İsmixanova, F.Z.Abdinzadə; Respublika Elmi-Pedaqoji Kitabxanası.- B.: Öyrətmən, 1992.- 60 s.

Aqrar Elm Mərkəzinin Elmi Tədqiqat Eroziya və Suvarma İnstitutunun 50 illik yubileyinə həsr edilmiş məruzələr.- B.: 2001.- 29 səh.

Ali dərəcəli savad məktəblərinə məxsus proqramlar [Mətn] /Ali Siyasi Maarif İdarəsi cənbində savadsızlığı təsviyyə edici mərkəzi komisyon.- B.: Ali Siyasi Maarif idarəsi, 1923.- 15+14 s.

Ali məktəb pedaqogikası [Mətn] AzSSR Xalq Təhsili Nazirliyi, V.İ.Lenin adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutu; müəllif. B.Y.Bəşirov; H.M.Əhmədov.- B.: APİ, 1989.- 20,[1] s.

Ali məktəb tələbələrinin mülki müdafiə və tibbi bilikləri əsaslarının hazırlanması proqramı [Mətn] Tərtib ed.: H.O.Ocaqov, Ş.D.Danyalov, Ş.Ə.Nağıyev; Ümumi red.: H.O.Ocaqov; Azərbaycan Respublikası Mülki Müdafiə Qərargahı.- B.: 1995.- 72 s.

Ali pedaqoji institutu salnaməsi [Mətn]: Azərbaycan dövlət türk ali pedaqoji institutu 3 sənəliyi və ilk məzunları dolayısı ilə nəşr olunur Bakı: Azərnəşr, 1924. 62 s.

Ali təhsilin bakalavr pilləsində istehsalat təcrübəsinin gündəliyi [Mətn] /Tərtib ed. F.B.Sadıqov, A.O.Mehrabov, R.F. Sadıqov və b.; Elmi red. K.M.Məcidov; Naxçıvan Universiteti.- B.: Ünsiyyət, 2001.- 48 s.: 20 sm.

 

Ali təhsilin bakalavriyat pilləsində musiqi müəllimi hazırlığı üzrə "Xor aranjımanı" seçmə fənninin proqramı [Elektron resurs] : 050109 - "Musiqi müəllimliyi" /Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, ADPU ; tərt. ed. M. T. Əliyeva ; elmi red. J. H. Qədimova. Bakı: [ADPU], 2016.- 45 s.: cədv.,

 

Ali təhsilin magistratura pilləsində musiqi müəllimi hazırlığı üzrə "Xor partiturasının oxunuşu" seçmə fənnin kurikulumu [Mətn] : ixt.: 060108 "Musiqi müəllimliyi" : istiqamət: "Musiqi tədrisinin metodikası və metodologiyası" /Azərb. Resp. Təh. Naz., ADPU ; tərt. ed.: P. Ə. Babayeva, M. T. Əliyeva ; elmi red. J. H. Qədimova. Bakı: [ADPU], 2015.- 34, [1] s.: cədv., 20 sm. + [1] elektron optik disk (CD ROM) ; 12 sm.

Allahverdiyev Bayram Vəli oğlu. Kitabşünaslığın əsasları /B.V.Allahverdiyev; red. N.M.Mehrəliyeva.- B.: UniPrint; 2011.- 444, [2] s.,portr. ;20 sm.

Allahverdiyeva F. Məktəbəqədər yaşlı uşaqlar üçün bədii əsərlər məcmuəsi /F.Allahverdiyeva, Ş.Həsənzadə, A.Cəfərova; Azərb. SSR Maarif Nazirliyi, Məktəbəqədər Tərbiyə Metodik kabinəsi.- Bakı: Birləşmiş, 1958.- 219, [1] s.

 Almidingin Tummim. Məktəbəqədər tərbiyə nədir [Mətn] /T.Almidingin; çevirən. C.Cuvarlı.- B.: Azərnəşr, 1926.- 42 s.

Altıyaşlıların məktəbə hazırlanmasının nəzəri və praktik problemləri [Mətn]: metodik tövsiyə /AzSSR Maarif Nazirliyi Azərb. Elmi-Tədqiqat Pedaqoji Elmlər İn-tu; tərt. ed. Y.Ş.Kərimov; red. Ə.R.Əfəndizadə.- Bakı: [s. n.], 1982.- 19, [1] s.; 20 sm.

 Amaşov Əflatun. Media və hakimiyyət [Mətn] /Ə.Amaşov, Q.Əlibəyli; Red.: Ə.Məmmədov, F.Cəfərli; Azərbaycan Jurnalistləri Müdafiə Komitəsi.- Bakı: 2002.- 152 s.

 Ammosov A.M. Riyaziyyat [Mətn]: ikinci il /A.M.Ammosov; M.Əfəndiyev; Oktyabr İnqilabı adına Evdə Pedaqoji Texnikumu.- B.: Azərnəşr, 1929.- 224 s.

 Ammasov. Riyaziyyat metodikası [Mətn] /Ammasov; tərc. Ə.Hacızadə.- Bakı: [s. n.], 1928.- 137 s.

Anomal uşaqların həyata hazırlanmasının bəzi məsələləri [Mətn]: metodik tövsiyə /Azərb. SSR Maarif Nazirliyi, Azərb. Elmi-Tədqiqat Pedoqoji Elmlər İn-tu; hazırlayan. S.Qasımov; red. X.Məmmədov.- B.: [s. n.], 1985.- 19, [1] s.

Anomal uşaqların təlim və tərbiyəsində, biliklərə yiyələnməsində pedaqoji xüsusiyyətlərin öyrənilməsi[Mətn]: (metodik tövsiyə) /Red. V.Qurbanov; Hazırlayan N.M.Xudiyev; Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Pedaqoji Elimlər İnstututu.- B.: 1992.- 68 s.

Apoyev Bayram Fəti oğlu. Nizami Gəncəvinin pedaqoji görüşləri [Mətn]: monoqrafiya /B. Apoyev.- B.: Adiloğlu, 2008.- 242, [2] s., portr.

Apoyev Bayram. Nizami Gəncəvi irsindən pedaqoji prosesdə istifadə işinin sistemi dərs vəsaiti /B. F. /B. F. /B. F. /B. F. /B. F. Apoyev; rəyçi. X. Yusifli, Ş. Tağıyev, A. Abbasov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Gəncə Dövlət Un-ti.-Bakı: Mütərcim, 2012. - 211, [2] s.

Arxarova V.L. Siyasi-maarif işinin teoriya və praktikasına mədxəl [Mətn]: ümumi hissə /V.L.Arxarova; Azərbaycan Xalq Maarif Komissarlığı Müəllimlər İxtisası Artırma İnstitutu.- Bakı: Azərnəşr, 1929.- 68 s.

Arxarova Vera Lvovna. Siyasi-maarif işinin teoriya və praktikasına mədxəl [Mətn]: ümumi hissə /V.L.Arxarova; Azərbaycan Xalq Maarif Komissarlığı Müəllimlər İxtisasını Artırma İnstitutu.- B.: Azərnəşr, 1930.- 68 s.

Arzumanlı Vaqif Minad oğlu. Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutu-10 Vaqif Arzumanlı; Elmi red.: V.Həbiboğlu; AMEA, Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutu.- B.: Qartal, 2002.- 219 səh.

Arzumanlı Vaqif, Hüseynov Adil. Azərbaycan ünvanlı...- B.: Qorqud, 1994.- 110 s.

Aslanov Aslan Əhməd oğlu. Müasir dünyanın informasiya şəbəkəsində AzərTAC-ın yeri: təşəkkül tarixi və inkişaf mərhələləri [Mətn]: [monoqrafiya] /A.Aslanov; elmi red. Y.Mahmudov; ön söz müəl. Ə.Həsənov.- Bakı: Şərq-Qərb, 2011.- 229, [1] s., portr., cədv.; 22 sm.

Aslanov Aslan Əhməd oğlu. Müasir dünyanın informasiya şəbəkəsində AzərTAc-ın yeri: təşəkkül tarixi və inkişaf mərhələləri dərs vəsaiti /A.Ə.Aslanov; elmi red. Y.Mahmudov; ön sözün müəll. Ə.Həsənov; rəyçi. Ş.Vəliyev [və b.]; ixt. red. Y.Quluzadə, D.İsmayılov, B.Eyvazlı.- Bakı: Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı, 2012.- 221, [3] s.

Aslanov Mirabbas Seyidağa oğlu. Orta məktəbdə dramatik əsərlərin tədrisi metodikası [Mətn] M.Aslanov; [red. İ.Hümmətov].- B.: Azərtədrisnəşr, 1964.- 120, [4] s.

Aslanov Yusif Yusubəli oğlu. Ədəbi axtarışlar və tədris [dərs vəsaiti] /Y. Aslanov; elmi red. və ön söz. müəl. N. Cəfərov; rəyçilər N. Şəmsizadə [və b.]; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Sumqayıt Dövlət Un-ti.-Bakı: Elm və təhsil, 2013.- 398, [2] s.

Aslanova Rəbiyyət Nurullah qızı. Qloballaşma və mədəni müxtəliflik [Mətn] /R.Aslanova.- Bakı: Elm, 2004.- 264 s.

Aslanova Rəbiyyət Nurullah qızı. XXI əsr: Yeni mədəniyyət məkanına inteqrasiya [Mətn] /R.N.Aslanova.- Bakı: Nurlan, 2007.- 440 s.

 Aslan Knyaz. Dünya kitabxanaları tarixi [Mətn]: dərs vəsaiti /K.Aslan; elmi red. A.A.Xələfov; rəyçi M.Ə.Məmmədov, E.Y.Əhmədov, A.Ə.Cəfərov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Bakı Dövlət Un-ti.- Bakı: Bakı Universiteti nəşriyyatı, 2010.- 446, [2] s.

Aslan Knyaz. (Aslanov Knyaz İlyas oğlu) Qədim və orta əsrlər dünya kitabxanaları [Mətn]: dərs vəsaiti /K.Aslan; elmi red. A.A.Xələfov; rəyçi M.M.Məmmədov, E.Y.Əhmədov, A.Ə.Cəfərov; Azərb. Resp. Təhsil nazirliyi, Bakı Dövlət Un-ti.- B.: Bakı Universiteti nəşriyyatı, 2008.- 238, [2] s.: 21 sm.

Aslanlı Mobil İsmayıl oğlu. Azərbaycan ədəbi və ictimai-pedaqoji fikrində fiziki tərbiyə məsələləri [Mətn]: [monoqrafiya] /M.İ.Aslanlı; elmi red. H.Əhmədov.- Bakı: Azərnəşr, 2008.- 423, [1] s.

Aslanoğlu Əli. Muğam poetikası və idrak [Mətn] /Ə.Aslanoğlu; elmi red. R. İmrani, T. Kərimli, F.Əliyev.- Bakı: Elm, 2004.- 300 s.

Aspirant, gənc tədqiqatçı, magistrant və tələbələrin elmi-texniki konfransın məruzə materialları [Mətn] /Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Texniki Universiteti; red. Z. A. İskəndərzadə. B.: [s.n.], 1999. 328, [2] s.: cədv., şək

Aspirantların və elmi iş sahəsində özünü göstərən tələbələrin elmi konfransının məruzələrinin tezisləri [Mətn] /Azərbaycan Dövlət İqtisad İnstitutuB.: ADİU, 1993.- 105 s.

Aspirantların və gənc tədqiqatçıların elmi konfransı Aspirantların və gənc tədqiqatçıların X respublika elmi konfransının materialları: Konfrans Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 09.06.2004-cü il tarixli 520 nömrəli əmrinə əsasən 8-9 fevral 2005-ci ildə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetində keçirilmişdir Bakı, 2005 257 səh.

Aşırlı Akif. Azərbaycan mətbuatı tarixi (1875-1920) [Mətn] /A.Aşırlı; red. A.Bayramoğlu.- Bakı: Elm və Təhsil, 2009.- 295, [1] s.

Aşırlı Akif. Azərbaycan mətbuatı tarixi[Mətn] 1920-1990 /A.Aşırlı; elmi red. C.Məmmədli II hissə.- Bakı: Elm və təhsil, 2010.

 Ata yurdu [Mətn]: didaktik materiallar /O. B. Sultanov, T. İskəndərov, R. Z. Xəlilov və b.; red. R. Ə. Əliyev; rəyçilər. S. A. Məmmədov, İ. H. Cəbrayılov.-Bakı: Elm və təhsil, 2009. -255, [1] s.

 Atakişiyev Aslan Məcid oğlu. M.Ə.Rəsulzadə adına Bakı Dövlət Universitetinin tarixi [Mətn]: İki hissədə /A.M.Atakişiyev; Red. R.Orucov, Y.Ə.Seyidov I hissə.- Bakı: Bakı Universiteti, 1991.- 528 s.+, [54] s.

Atakişiyev Hacıəmi. Şəhər mühiti və reklam. [Mətn] Azərbaycan dilində. Naşir: Şahbaz Xuduoğlu, Korrektor: Sahib Qəniyev.- Bakı: Qanun, 2004.- 112 s.

Atayev Soltan Həmid oğlu. İbtidai siniflərdə təsviri sənətin tədrisi metodikası: Pedaqoji təmayüllü orta ixtisas və ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /S. Atayev; Red.: F.Sadıqov, V.Xəlilov; Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.- B.: Nurlan, 2001.-207 s.

Atmalar: Atletikanın öyrədilməsinə dair İAAF-ın rəsmi təlimatı I/II mərhələ /Çapa hazırlayan: F.A.Hüseynov; Atletika Federasiyalarının Beynəlxalq Assosiasiyası; İAAF-ın Moskva regional inkişaf mərkəzi; Azərbaycan DBTİA-nın Atletika Kafedrası.- B.: 2005,188 səh.: ill., cədvəl.

Avropa ali təhsilinə inteqrasiya: problemlər, perspektivlər, elmi-praktik konfrans. "Azərbaycan Respublikasında ali təhsilin yeniləşməsi uğrunda: təhsil islahatlarına dəstək" layihəsi çərçivəsində "Avropa ali təhsilinə inteqrasiya: problemlər, perspektivlər" mövzusunda Tətbiqi Tədqiqatlar Fondu və Azərbaycan Turizm İnstitutunun birgə keçirdikləri elmi-praktik konfransın materialları [Mətn] /Azərb. Resp. Prezidenti yanında Qeyri Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası, Azərb. Turizm İn-tu, Tətbiqi Tədqiqatlar Fondu; layihənin rəhbəri İ. Əliyev; red. İ. Qasımov; buraxılışa məsul V. Məmmədova.--Bakı: [Fəxrim-film], 2011. - 181 s.

Azaqbəyli Ə. Fənni-tərbiyə (Pedaqoji) [Mətn]: darülmüəlliminlər üçün yazılmışdir /Ə.Azaqbəyli.- B.: Azərnəşr, 1924.- 203, [11] s.

Azərbaycan S. Ş. Cumhuriyyəti ali məktəblərinə və texnikomlarına girmək isdəyənlər üçün soraq kitabçası [Mətn]Bakı: Azərnəşr, 1928.- 37 s.

Azərbaycan alimlərinin sosial-iqtisadi inkişafda rolu, elmi-praktiki konfrans Azərbaycan alimlərinin sosial-iqtisadi inkişafda rolu [Mətn]: elmi-praktiki konfransın materialları: [informasiya vərəqəsi] /İqtisadi İnkişaf Nazirliyi.- Bakı: İsmayıl NPM, 2005.- 518 s., cədv.; 21 sm.

Azərbaycan-Almaniya [Mətn]: tövsiyə ədəbiyyat göstəricisi /Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, M. F. Axundov ad. Azərb. Milli Kitabxanası; tərt. ed. H. Bəşirova; red. M. Vəliyeva. B.: M.F.Axundov ad. Azərb. Milli Kitabxanası, 2008. 23, [1] s.

Azərbaycan-Avstriya [Mətn]:: tövsiyə ədəbiyyat göstəricisi /M. F. Axundov ad. Azərbaycan Milli Kitabxanası, Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi; tərt. S. Əsədova, N. Aslanbəyova; red. M. Vəliyeva. B., 2008. 15, [3] s.

Azərbaycan-Belçika [Mətn]: tövsiyə ədəbiyyat göstəricisi /Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, M. F. Axundov ad. Azərb. Milli Kitabxanası; tərt. ed. G. Hüseynova; red. M. Vəliyeva.- B.: M.F.Axundov ad. Azərb. Milli Kitabxanası, 2008. - 9, [1] s.

Azərbaycan cümhuriyyəti və ölkə daxilində periodik surətdə nəşr olunan qəzetə və jurnalların kataloqu [Mətn]: bu qəzet və jurnallara Az. şöbəsi vasitəsilə abunələr qəbul olunur.- B.: Az. Soyuzpeçat, 1936.- 16 s.: cədv., 17 sm.

Azərbaycan XXIX Olimpiya oyunlarında [Mətn] /Azərbaycan Respublikası Milli Olimpiya Komitəsi.- Bakı: [s.l.], 2008.- 96 s.

 Azərbaycan dilinin qramatikası. II hissə (Sintaksis).- Bakı: Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının mətbəəsi, 1959.- 403 s.

Azərbaycan dilinin onomalogiyası [Mətn]: filologiya fakültələri üçün /AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, Ali Təhsil Üzrə Elmi-Metodik Kabinet;V.İ.Lenin adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutu; tərt. ed. A.M.Qurbanov; [red. T.M.Əhmədov, A.Ş.Hacıyev] B.: APİ, 1987.- 22, [1] s.

Azərbaycan dilinin tədrisi metodikası [Mətn]: pedaqoji institutların filologiya fakültələri üçün AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, V.İ.Lenin adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İn-tu; tərt. ed. H.Balıyev, Ə.Əhmədov; elmi red. M.Həsənov.- B.: APİ, 1987.- 19 s.

Azərbaycan dilinin tədrisi metodikası [Mətn]: pedaqoji institutların filologiya fakültələri üçün AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, V.İ.Lenin adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İn-tu; tərt. ed. H.Balıyev, Ə.Əhmədov; elmi red. M.Həsənov.- B.: APİ, 1987.- 19 s.

Azərbaycan Dövlət Elmi-Tədqiqat "Olifin" institutunun 65 illiyinə həsr olunmuş "Neft kimyası və neftkimya sənayesinin aktual problemləri" mövzusunda Respublika elmi-texniki konfransı: Məruzələrinin tezisləri, sentyabr, 2001-ci il Neft kimyası və neftkimya sənayesinin aktual problemləri (2001; Bakı)B.: 2001.- 113 səh.

Azərbaycan Elmlər Akademiyası aspirantlarının elmi konfransı ((1991;). (Bakı)); Azərbaycan Elmlər Akademiyası aspirantlarının elmi konfransının materialları [Mətn]: Oktyabr 1991-ci il / Azərbaycan Elmlər Akademiyası.- B.: Elm; 1992.- 180 s.

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 70: [Məlumat kitabı] Red.: Ş.Əsgərov; Dizayn və tərtibat: BUTA.- B.: 2001.- 32 səh.

Azərbaycan Dövlət İncəsənət Muzeyi [Mətn]: Rəngkarlıq. Qrafika. Heykəltəraşlıq. Dekorativ-tətbiqi incəsənət /Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi; tərt. Ç. Fərzəliyev.-B.; 2010. -351s.

Azərbaycan Dövlət Qiyabi Pedaqoji İnstitutunun əsərləri [Mətn] Azərbaycan SSR Maarif Nazirliyi; məsul red. Ə.M.Tağıyev; red. T.S.Vəliyev [və b.] IVcild II buraxılış.- B.: [s.n.] 1958.- 241, [3] s.

Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası ((2004;). (Bakı)) ; Aspirantların və gənc tədqiqatçıların elmi konfransı: "Respublika gününə" həsr olunur: Məruzələr: 24 may 2004-cü il.- B.: 2004.- 312 s.

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti Fakültə tələbələrinin elmi-praktik konfransı (2009 Bakı) Pedaqoji fakültənin 50 illiyinə həsr olunmuş fakültə tələbələrinin elmi-praktik konfransının meterialları [Mətn] /Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, ADPU.- B.: ADPU-nəşriyyatı, 2009.- 109, [1] s.

Azərbaycan-Fransa [Mətn]: tövsiyə ədəbiyyat göstəricisi /Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, M. F. Axundov ad. Azərbaycan Milli Kitabxanası; tərt. ed. A. Babayeva; red. M. Vəliyeva.-B., 2008

Azərbaycan-Hindistan əlaqələri [Mətn]: tövsiyə ədəbiyyat göstəricisi /Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, M. F. Axundov ad. Azərb. Milli Kitabxanası; tərt. ed. Y. Sadıqova.-B., 2009. -13 s.

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 80 illiyinə həsr olunmuş elmi konfrans. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 80 illiyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları [Mətn]: 25-26 may /Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, M.Ə.Rəsulzadə ad. Bakı Döv. Un-ti I Cild.- Bakı: Bakı Universiteti, 1998.- 213, [1] s., cədv.; 26 sm.

Azərbaycan idmançıları 1952-1988-ci illərin olimpiya oyunlarında [Mətn]: metodik göstəriş /Azərbaycan SSR dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Komitəsi. S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi İnstitutu; tərt. ed. A.Ə.Əliyev; rəyçi. D.F.Novruzov; red. S.Vahidov.- B.: 1989.- 22, [1] s.

Azərbaycan idmançıları SSRİ xalqlarının VIII və IX spartakiadalarında [Mətn]: metodik tövsiyə /Azərbaycan SSR Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Komitəsi. S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi İnstitutu; tərt.ed. A.Ə.Əliyev və b.red. Y.Nuriyev; rəyçi. K.Rzayev I hissə.- B.: [s.n.], 1989.- 66, [1] s.

Azərbaycan-İngiltərə [Mətn]: tövsiyə ədəbiyyat göstəricisi /Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, M. F. Axundov ad. Azərb. Milli Kitabxanası; tərt. ed. M. İbrahimova; red. M. Vəliyeva. B.: [s.n.], 2008. -32, [2]

Azərbaycan jurnalistlər birliyinin nizamnaməsi [Mətn]: Azərbaycan Respublikası jurnalistinin peşə etikası kodeksi /Red. S.Vəliyeva.- B.: Nicat, 1993.- 16 s.

Azərbaycan kitabxanaları XXI əsrin informasiya məkanında [Mətn]: rəqəmlər və faktlar layihənin rəhbəri Ə.Qarayev; tərtibçı S.Məmmədəliyeva (elmi red.), L.Məmmədova; burax. məsul. F.Babayev; red. hey. S.Abbasov, Ə.Əhmədov; Azərb. Respub. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi I və II cild.- B.: Nurlar, 2007.- 820 s. cədvəl. 29 sm.

Azərbaycan kitabxanaları XXI əsrin informasiya məkanında. Rəqəmlər və faktlar: Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin ümumtəhsil məktəblərinin kitabxanaları. Bakı şəhərinin rayonları üzrə ümumtəhsil məktəblərinin kitabxanaları. IV cild.-Bakı, 2010.-782 s.

Azərbaycan kitabxanaları XXI əsrin informasiya məkanında [Mətn]: Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi ümumtəhsil məktəblərinin kitabxanaları /Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi; M. F. Axundov ad. Azərb. Milli Kitabxanası; layihənin rəhbəri Ə. Qarayev; elmi red. S. Məmmədəliyeva; tərt. F. Məmmədov; red. və burax. məs. K. Tahirov.- 5-ci cild.-Bakı: Adiloğlu, 2011.- 611, [1] s.

Azərbaycan kitabxanalarında oxuculara biblioqrafik xidmət problemləri [Mətn]: müasir vəziyyəti və inkişaf perspektivləri: Elmi əsərləri mövzu məcmuəsi /AzSSR Xalq Təhsili Nazirliyi.S. M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti; red. hey.: Z. H. Əliyev, H. B. Həsənov, F. A. Bayramov və b.; B.: Azərbaycan Universiteti, 1989.- 80 s.

Azərbaycan KP-nin XXXI qurultayına və sovet xalqının Böyük Vətən müharibəsindəki qələbənin 40 illiyinə həsr edilmiş pioner və məktəblilərin "SSRİ-mənim vətənimdir" Ümumittifaq turist-diyarşünaslıq ekspedisiyası iştirakçılarına tapşırıq [Mətn]: 1-ci məcmuə /AzSSR Maarif Nazirliyi, Respublika Gənc Turistlər stansiyası. B.: [s.n.], 1984. 19, [1] s

  Azərbaycan-Qazaxıstan [Mətn]: tövsiyə ədəbiyyat siyahısı /Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, M. F. Axundov ad. Azərb. Milli Kitabxanası; tərt. ed. S. Mehrəliyeva.-B., 2009.

Azərbaycan-Qırğızıstan [Mətn]: tövsiyyə ədəbiyyat gösətricisi Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, M. F. Axundov ad. Azərb. Milli Kitabxanası; tərt. ed. T. Qarayeva; red. G. Səfərəliyeva.- B., 2008 

 Azərbaycan maarifinin yorulmaz carçısı: Həsən bəy Zərdаbi – 170: metodik vəsait /tərt.ed. A.Abdullayeva; ixt. red. və bur. məs. K.Tahirov; red. G.Səfərəliyeva; M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2012.- 46 s.

 Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti. 1975-2000 [Mətn]: 25 illik yubileyə həsr olunmuş Beynəlxalq elmi konfransın materialları Red. H.Məmmədova .- B.: 2001.- 384 s. ill. 20 sm.

Azərbayсan mədəniyyəti tarixi məsələləri [Mətn]: Gənc alimlərin elmi-nəzəri konfransının materialları. Bakı, 15 dekabr 1987-ciil Az SSR Elmlər Akademiyası Əlyazmalar İn-tu ;burax. məsul. C.V.Qəhrəmanov, M.M.Adilov, A.M. Fərzəliyev "Azərbayсan mədəniyyəti tarixi məsələləri" elmi-nəzəri konfrans (1987; Bakı).- B.: Elm, 1988.- 75, [1] s.

Azərbaycan mədəniyyəti və incəsənəti [Mətn]: [elmi-publisistik məqalələr, oçerk, zarisovka, ədəbi düşüncələr] /tərt. ed. N.Rzayev; red. İ.Hümbətov; məsləhətçi. T.Əfəndiyev [I kitab]B.: [Azərbaycan], 2005.- 650 s.: portr., şək., fotoşək

Azərbaycan mətbuatı tarixi: Ali məktəb tələbələri üçün dərslik /Tərtibçi və red.: A. B. Şahverdiyev; Elmi məsləhətçi: Ə. Vəliyev.- B.: Təhsil, 2006.- 252 s.

Azərbaycan mətbuatı tarixi kursunun proqramı [Mətn]: maarifçi, inqilabi-demokratik mətbuat, 1875-1917) /AzSSR, Ali və Orta İxtisas Təhsili nazirliyi, S.M.Kirov ad. Azərbaycan Dövlət Un-ti; [tərt. ed. Q.Xəlilov; red. Ə.Mirəhmədov]Bakı: ADU, 1981.- 13, [2] s.

 Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası. Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu [Mətn]B.: Çaşıoğlu, 2005,112 s.: fotoşək

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 2008-ci ildəki fəaliyyəti haqqında hesabat [Mətn] /Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası. B:. Elm, 2009. 307, [1] s. şək., cədv

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının üzvləri haqqında məlumat kitabı [Mətn] /red. M.Kərimov; red. hey. N.Quliyev, A.Mehdiyev, C.Əliyevvə b.; tərt. A.Əsədova I cild.- B.: Elm, 2005.456 s.: portr

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının üzvləri haqqında məlumat kitabı [Mətn] /red. M.Kərimov; red.hey. N.Quliyev, A.Mehdiyev, C.Əliyev və b.; tərt. A.Əsədova II cild.- Bakı: Elm, 2005.- 448 s., potr.; 25 sm.+ Cədvəllər: XVI s.

Azərbaycan Milli izahlı ensiklopedik pedaqoji lüğəti [Mətn] /Red.: N.Kazımovun; Azərbaycan Dillər Universiteti Pedaqogika Kafedrası.- Bakı: OKA, 2005.- 246 s.

Azərbaycan Milli Kitabxanası [Mətn]: [Kataloq] /red. və burax. məs. K.Tahirov; tərt. G.Səfərəliyeva; foto. S.İmanov.- Bakı:[s.n.], [2008?].- 55, [3] s.:şək., fotoşək. faks.-(Azərb. rus və ingilis dillərində)

 Azərbaycan Milli Kitabxanası - 90: biblioqrafiya /tərt. ed. M.Vəliyeva, L.Şirinova; ixt. red. və burax. məsul K.Tahirov; red. G.Səfərəliyeva; Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2013.- 304 s.

 Azərbaycan Milli Kitabxanası - 90: məqalələr məcmuəsi /baş red. və burax. məsul K.Tahirov; red. A.Abdullayeva.- Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2013.- 152 s.

Azərbaycan Milli Kitabxanası [fotoalbom] /Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Azərbaycan Milli Kitabxanası; layihənin rəhbəri və ön sözün müəl. Ə. Qarayev; tərt. K. Tahirov, G. Səfərəliyeva.- Bakı: Təhsil, 2013.- 161 s.

Azərbaycan Müəllimlərinin Qurultayı. Azərbaycan müəllimlərinin XIII qurultayı [Mətn]: 22 sentyabr 2008-ci il /layihənin rəhbəri və baş məsləhətçi. M.Mərdanov; [tərt. ed. Ş.Məmmədov, E.Əbdülov]Bakı: Çaşıoğlu, 2009.- 303, [1] s.

Azərbaycan Müəllimlərinin Qurultayı. Azərbaycan Müəllimlərinin XII Qurultayı (4 oktyabr, 2003-cü il) [Mətn] /Burax. məsul.: M.Mərdanov; Tərt. və red.: Ə.Quliyev.- Bakı: Çaşıoğlu, 2003.- 328 s.

Azərbaycan mühacirət irsi /materialları haz., ön sözün müəl. və elmi red. N.Yaqublu; "Milli Jurnalistika Konqresi" İctimai Birliyi.- Bakı: Elm və təhsil, 2011.- 228, [4] s., [36]

Azərbaycan neftinin dünəni, bu günü və sabahı [Mətn]: Gənc alim və tələbələrin elmi-tədqiqat işləri /Baş red.: M.C.Mərdanov, B.Budaqov, A.Əlizadə və b.; M.Ə.Rəsulzadə adına Bakı Dövlət Universiteti, AEA, Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkəti, AİOC.- B.: 1997.- 263 s.

Azərbaycan onomastikası problemlərinə həsr olunmuş ali məktəblərarası respublika konfransının proqramı [Mətn] /AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, V. İ. Lenin ad. Azərb. Döv. Pedaqoji İn-tu. Bakı: [s.n.], 1986. 47 s

Azərbaycan-Pakistan əlaqələri [Mətn]: tövsiyə ədəbiyyat göstəricisi /Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, M. F. Axundov ad. Azərb. Milli Kitabxanası; tərt. ed. J. Məmmədova.-B., 2009. -23 s.

Azərbaycan proletar tələbələri. Azərbaycan proletar tələbələri VIII qurultay qərarları /ANİŞ Mərkəzi Proletar Tələbələr bürosu; naşiri. AHİŞ nəşriyyat şöbəsi.- Bakı: [s.n.], 1930.- 49 s.

Azərbaycan Respublikası ali məktəbləri gənc tədqiqatçılarının Respublika elmi konfransı. Azərbaycan Respublikası ali məktəbləri gənc tədqiqatçılarının XIV Respublika elmi konfransının tezisləri [Mətn]: Bakı, 26-27 dekabr 1991-ci il /M.Ə.Rəsulzadə adına Bakı Dövlət Universiteti; Red. A.Y.Əliyev; Tərtibçilər. S.Ə.Əliyeva, S.F.Nuriyeva I hissə.- Bakı: Elmlər Akademiyası, 1993.- 178 s.; 20 sm.

Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi. Statistik nəşrlərin kataloqu [Mətn] /Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi.- B.: Səda, 2005,50 səh.: şək

Azərbaycan Respublikası Xatirə Kitabı [Mətin]: İyirmi cilddə. A [Mətn] I cild /Baş red.: N.C.Həsənəliyev; Baş red. və ön sözün müəllifi: N.Həsənli.- B.: Respublika Xatirə Kitabı, 1998.- 560 s.

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin illik hesabatı [Mətn] /Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi; burax. məs. F.Qurbanov; red. V.Quliyev, T.Vəliyev. 2012.- B.: [Nağılevi], 2013.- 123, [1] s.

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin 2006-cı il üçün perspektiv iş planı [Mətn] /Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi.- B.: 2006.- 39 s. cədv

Azərbaycan Respublikası muzey sərvətlərinin və muzey kolleksiyasının uçotu və mühafizəsinə dair təlimat [Mətn] /Tərtibçi. F.Şəmsi; Red.A.Hüseynova; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi.- Bakı: 2008.- 221 s., cədvəl.; 20 sm. + [16] v. qat.

  Azərbaycan Respublikası Polis Akademiyasının tarixi [Mətn] Polis Akademiyasının 80 illik yubileyinə həsr olunur /Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi. Polis Akademiyası; Tərtibçilər: R.Rəsulov; N.Cəfərov; Red.: Canıyeva, U.- Bakı: Novruz-94, 2001.- 120 s.

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. Pedaqoji kadrların ixtisasartırma təhsilində həyata keçirilən islahatların gedişi, əldə olunan nəticələr və perspektiv inkişaf barədə [Mətn]: kollegiya materialları /Azərb. Respub. Təhsil Nazirliyi.- B.: [Azərb. Müəllimlər İn-tu], 2003.- 185, [1] s.

Azərbaycan Respublikası ümumtəhsil məktəbinin nümunəvi əsasnaməsi [Mətn] /İ.Hacıyev.- B.: [Öyrətmən], 1994.- 20 s.

"Azərbaycan Respublikasında dövlət uşaq müəssisələrindən uşaqların ailələrə verilməsi (De-İnstitusionalizasiya) və alternativ qayğı Dövlət Proqramı" çərçivəsində "2009-cu ilin yekunları və qarşıda duran vəzifələr" mövzusunda konfrans Bakı 2009 [3] "Azərbaycan Respublikasında dövlət uşaq müəssisələrindən uşaqların ailələrə verilməsi (De-İnstitusionalizasiya) və alternativ qayğı Dövlət Proqramı" çərçivəsində "2009-cu ilin yekunları və qarşıda duran vəzifələr" mövzusunda konfransın materialları [Mətn] : 15 dekabr 2009-cu il : [1 kitabça və 2 DVD-dən ibarət komplekt] B.: [Çaşıoğlu multimedia], [2009]. 64 s.: rəngli foto., 2 DVD bir futlyarda

"Azərbaycan Respublikasında təhsil islahatı" konfransı [materialı] [Mətn]: Bakı 27-28 yanvar 1995-ci il /Red. H.İsaxanlı; Xəzər Universiteti.- B.: Elm, 1995,176 s.

Azərbaycan Respublikasının Milli Arxiv İdarəsi Azərbaycan Respublikası Dövlət Arxivləri: Məlumat kitabı /Azərbaycan Respublikasının Milli Arxiv İdarəsi; müqqədimənin müəllifi və məsul red.:Ataxan Paşayev.- Bakı: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası NPB, 2003.-168 s.

Azərbaycan Respublikasının Milli Olimpiya Komitəsi 10 il [Mətn] Layihənin rəhbəri. İ.Əliyev; Müəlliflər. Ç.Hüseynzadə, C.Rəhmanov; Tərcüməçilər. G.Rüstəmova, L.Mədətova, T.Cəfərov; Dizayner. A.Əliyev; Rəssam. B.Yəhyayev; Foto. O.Aydınoğlu və b.- B.: [Mega] 2002.- 440 s.

Azərbaycan Respublikasının Milli Olimpiya Komitəsi. 15 il [Mətn] /Tərc. L.Hüseynova; Baş red. Ç.Hüseynzadə; Red. hey. C.Rəhmanov və b.; Fotoqraf. İ.Cəfərov və b.- B.: [İmak], 2007.- 461, [2] s. foto., portr

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası 1999-2009 [Mətn]: [materiallar toplusu] /red. S.Qəndilov.- B.: Azərbaycan, 2009.- 303, [1] s.: fotoşək., portr., şək., şəcərə, 25 sm.

Azərbaycan Respublikasının təhsil sahəsində islahat proqramı [Mətn]: Proqram /Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi.- B.: 1999.- 66 s.

Azərbaycan SSR-də arxiv işinin tarixi və təşkili: (XIX əsrin əvvəlləri- 1970-ci illər) [Mətn]: (İxtisas kursu üzrə proqram) /Tərt. F.M.Əliyev; Elmi red. A.Ə.Paşayev; BDU.- B.: Bakı Universiteti, 1990. 18 s.

Azərbaycan SSR-də mədəni-maarif işi [Mətn]: elmi əsərlərin tematik məcmuəsi /AzSSr Xalq Təhsili Nazirliyi. S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti; red. hey. A.M.Atakişiyev, R.C.Süleymanov, S.M.Kərimov və b.- Bakı: Azərbaycan Universiteti, 1989.- 76,[1] s., cədv.; 20 sm.

Azərbaycan "Savadsızlıqla mübarizə" cəmiyyətinin nizamnaməsi [Mətn]B.: A.S.M. C-nin M.Ş. nəşriyyatı, 1929.- 32 s.

Azərbaycan Sosialist Şura Cümhuriyyəti Xalq Maarif Komissarlığının rəsmi sərəncamlar və ittilaat bülleteni yanvar-fevral 1929-cu il.- Bakı: [s.n.], 1929.- 66+82+77+36+94+142+74 s.

Azərbaycan Sosialist Şura Cümhuriyyətində xalq maarif müəssisələrinin yaz əkin kampaniyası iştirakı planı /Xalq Maarif Komissarlığı.- Bakı: [s.n.], 1930.- 26, [1] s.

Azərbaycan tarixi muzeyi -2004 /Red.: N. Vəlixanlı; AMEA, Azərbaycan Tarix Muzeyi; Üz qabığının tərtibi və çapa hazırlayan: Ramil Cəbrayılov.-B.: Elm, 2004. -366 s.

Azərbaycan tarixində gender aspekti kursu üzrə tədris proqramı: Ali məktəb müəllim və tələbələri üçün Qərb Universiteti, Gender Tədqiqatları Mərkəzi; Müəllif - tərt.: F.D.Məmmədova; Elmi red.: A.Abbasov; Rəyçilər: M.Abdullayeva, C.Bəhramov.- B.: 2001.- 16 səh.

Azərbaycan teatr xadimləri ittifaqının nizamnaməsi [Mətn] Bakı.: 1989- 14, [1]s.

Azərbaycan təhsili müstəqillik illərində [Mətn] /Toplayan və tərtibatçı Almaz Məmmədova, Mahir Zeynalov.B.: ?şıoğlu, 2003.- 368 s.

Azərbaycan Tibb Universiteti professor-müəllim heyətinin 1993-cü ilin yekununa həsr olunmuş elmi konfransı (1994; Bakı) Azərbaycan Tibb Universiteti professor-müəllim heyətinin 1993-cü ilin yekununa həsr olunmuş elmi konfransı məruzələrinin tezisləri [Mətn] /Red. heyəti. Ə.T.Əmiraslanov, R.M.Məmmədhəsənov, Q.Ş.Qarayev, N.R.Dadaşova; N.Nərimanov adına Azərbaycan Tibb Universiteti.- B.: Təbib, 1994.- 348 s.

Azərbaycan türk ped texnikomlarında keçilən fənlərə aid proqram [Mətn]: Azərbaycan maarif komisarlığının ddövlət elmi şurası tərfindən təsdiq edilmişdir Bakı: Maarif komissarlığı baş tərbiyə idarəsi, 1928. 262 s., cədv.; 16 sm

Azərbaycan və Avropa Şurası /Tərt.ed. Hüseynova G., Babayeva A. M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- B., 2008.- 90 s.

Azərbaycanda 1998-ci il (oktyabr) prezident seçkilərinin kütləvi informasiya vasitələrində işıqlandırılmasına dair monitorinq: Yukun məruzə Yanvar, 1999 /Avropa Media İnstitutu; Avropa Birliyi. Almaniya: Düsseldorf: 1999. 55 səh

Azərbaycanda hankı bədii məktəblər var və onlara kimlər qəbul olunur /Xalq Maarif Komissarlığı, Ali və Sənət Məktəbləri Baş İdarəsi.- B.: XMK Ali və Sənət Məktəbləri Baş İdarəsi, 1928.- 8, 7 s.

Azərbaycanda informasiya vasitələrinin ümumi dəyərləndirilməsi /İnternyus Azərbaycan İctimai Birliyi.- Bakı: Uni Print, 2005.- 108 s.

Azərbaycanda kitabxana işinin mərkəzləşdirilməsi məsələləri [Mətn]: elmi əsərlərin tematik məcmuəsi /AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, S.M.Kirov ad. ADU; red. hey. A.A.Xələfov [və b.]Bakı: ADU, 1986.- 78, [2] s.

Azərbaycanda kitabxanaçı kadrların hazırlanması [Mətn]: elmi əsərlərin tematik məcmuəsi /Az SSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, S.M.Kirov adına ADU; red. hey. A.A.Xələfov, Z.H.Əliyev, R.Ə.Kazımov.- Bakı: ADU, 1987.- 116, [2] s.

Azərbaycanda nəşriyyat işi [Mətn] /Tərtibatçı: R.İsmayılov; Red.: Ş.Sərkəroğlu; Müəllif heyəti: İ.Zəkiyev, Z.Əliyeva, R.İsmayılov; Naşir Assosiasiyası.- Bakı: Yeni nəsil, 2000.- 160 s.

"Azərbaycanda təhsil quruculuğunun prioritetləri: müasir yanaşmalar" mövzusunda beynəlxalq elmi konfransın materialları [Mətn]: Naxçıvan şəhəri, 5-6 iyun 2015-ci il /burax. məsul Q.Novruzov; elmi red. A.Abbasov Azərbaycanda təhsil quruculuğunun prioritetləri: müasir yanaşmalar", beynəlxalq elmi konfrans (2015; Naxçıvan).- B.: [Mütərcim], 2015.- 362, [1] s.: 29 sm.

Azərbaycan Tibb Universitetinin insan anatomiyası kafedrasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq konfransın elmi məqalələr toplusu [Mətn] /red. heyəti. Ə. T. Əmiraslanov və b.; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti. B:. [ATU], 2009.326 s. portr., şək., cədv., fotoşək

Azərbaycanda turizm strategiyasının inkişafı üçün texniki yardım [Mətn]: [Yekun Hesabat] /Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi; Caspian Group Consulting, LLC/PA Consulting Group; ABŞ-ın Ticarət və İnkişaf Agentliyi (USTDA); Təmas: Qalib Məmməd, Manuel Knight.- Bakı: 2006.- 188 s.

Azərbaycanda yaşayan azsaylı xalqların adət və ənənələrinin təbliğində kitabxanaların rolu [Mətn] tərt. S.Quliyeva; ixt. red. və burax. məsul K.Tahirov; red. G.Səfərəliyeva; Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, M.F.Axundov ad. Azərb. Milli Kitabxanası.- Bakı [M.F.Axundov adına Milli Kitabxana] 2012.- 45, [1] s.

Azərbaycanda yeni mədəniyyət siyasətinin formalaşdırılmasına yardım /Red. heyəti: Fuad Məmmədov (baş red.) və b.; Tərt.: Fuad Məmmədov, Firudin Əhmədov, Roman Şulman və b.; Tərc.: Ağazəki Məlikov və b.; "Simurq" Azərbaycan Mədəniyyət Assosiasiyası.- Bakı: Sabah, 2001.- 196 s.

Azərbaycanın gömrük muzeyləri [Mətn] /Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi; nəşrin rəhbəri A.Əliyev; tərc. B.Hacıyev, D.Vahabova, ATTAS P; Azərbaycan dili red. İ.Cəfəroğlu; bədii tərtibat və dizayn R.Gülməmmədli.- Bakı: [CBS Polygraphic Production, 2010.- 207 s., portr., rəngli fotoşək.; 30x25sm.+ [1] elektron. opt. disk (CD-ROM); 12 sm.

Azərbaycanın xalq yazıçısı Anarın anadan olmasının 70 illiyi: metodik tövsiyə /S.Eminova; red. F.Məmmədov; M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- B., 2007.- 17 s.

Azkomplektli məktəblərdə müstəqil işlərin təşkili [Mətn] /AzSSR Maarif Nazirliyi, Elmi-Tədqiqat Pedaqoji Elmlər İn-tu ; haz. S. H. Məmmədov ; red. A. N. Rəhimov. B.: [s.n.], 1988. 16 s.

Azsavadlı qruplara məxsus 1931/32-ci tədris ili üçün 1-ci fəslin 2, 3, 4, və 5-ci mövzu və yarım mövzuya aid gündəlik kalendar planı /[Tərt. ed. A. Quliyev, Yüzbaşinski]; Derjinski rayonun Mədəni Quruluş Şurası İşçi Təhsili Savadsızlıqla Mübarizə Ştabı 9-cu məşğələ.- Bakı: [s.n.], 1931.- 13 s.

Azsavadlılar ilə tədrisə məşğul üçün komplekslər [Mətn] Bakı: [s.n.], 1926.- 12 s.

Azsavadlılar qruplarına aid proqramma kənd təmayülü /Ali Siyasi Maarif Komitəsi Bakı: Az."S.M."cəmiyyəti, 1929.- 21 s.

Azsavadlılar qruplarının proqramı [Mətn].- B.: Ali Siyasi Maarif İdarəsinin heyəti-təhririyyə, 1926.- [6] s.

Azsavadlılar qruplarının proqramması /AİŞC Ali Siyasi Maarif Komitəsi.- Bakı: Az."Savadsızlıqla mübarizə" cəmiyyəti, 1928.- 51 s.

Azsavadlılar qruplarının proqramması [Mətn] /AİŞC Ali Siyasi Maarif Komitəsi.- B.: Azərb."Savadsızlıqla mübarizə" cəmiyyəti, 1929.- 24 s.

Babaxanova Nigar Xan qızı. Beynəlxalq informasiya mühiti və elmi-mədəni inteqrasiya [Mətn] : [monoqrafiya] /N. X. Babaxanova; elmi red. A. Əliyeva-Kəngərli; AMEA, M. Füzuli ad. Əlyazmalar İn-tu. Bakı: Zərdabi, 2017.- 255, [1] s.: cədv., 21 sm.

Babayev Fuad İlyas oğlu. Azərbaycanda vətəndaş inteqrasiyası və KİV [Mətn]: məqalələr toplusu /F.İ.Babayev; [red. G.Nəsibov]Bakı: [Apostrof], 2011.- 100, [2] s., portr.; 17 sm.

Babayev N. Gənc texniklərə yol /N.Babayev.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 20 s.

Babayeva-Vəkilova Nüşabə. Cənubi Azərbaycan maarifçiləri [Mətn]: monoqrafiya /N.Vəkilova-Babayeva; red. A. K.Eyyubov.- B.: [Azərnəşr], 2009.- 108, [1] s.: portr., 21 sm.

Bağırov Hüseyn Seyid oğlu. Akonkaqua gündəliyi [Mətn] İlk Azərbaycan-Cənubi Amerika elmi ekspediyası /H. Bağırov; baş red. Ə. Həsənov; red. S. Mikayılqızı.-Bakı: [s. n.], 2011.-167, [1] s.

Bağmanov Balakişi Tağı oğlu. "Təhsildə dinamik fəzavi təfəkkür" nəzəriyyəsinə gedən yol [Mətn] /B. T. Bağmanov ; red. R. Oday. B.: Nurlan, 2009.415, [1] s. port., fotoşək

Baharlı Məhəmməd Əhməd oğlu. Məktəbdə pedaqoji işə rəhbərlik [Mətn] /M.Baharlı; Rəyçilər: Ə.Ş.Həşimov, N.A.Abdullayev. B.: Təhsil, 1999. 100 s.: 1portr

Bakalavr təhsil pilləsi üçün nəqliyyat hüququ fənninin tədris proqramı elm sahəsi: 12.00.00. - "Hüquq elmləri" /tərt. ed. Ə. İ. Əliyev, E. Ə. Əliyev, F. E. Əliyeva; elmi red. Ə. Q. Məmmədov; rəyçilər İ. M. Abbasov [və b.]; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU "Hüquq" fakültəsinin "Beynəlxalq xüsusi hüquq və Avropa hüququ" kafedrası, Bakı Biznes Un-ti.-akı: UniPrint, 2012.- 74, [2] s.

Bakı Dövlət Universiteti 75: 1919-1994 [Mətn]: Xüsusi büraxılış /"Xüsusi büraxılış" ın müəllifi. M.Ələsgərov, M.Mərdanov, F.Vahidov.- Bakı: BDU, 1994.- 121+10 v şəkil. s.

Bakı Dövlət Universiteti "90 illik yubileyə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfrans" Bakı Dövlət Universitetinin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları. (Humanitar elmləri) [Mətn]: 30-31 oktyabr 2009-cu il /Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.- B.: [Bakı Universiteti], 2009.- 527, [1] s.

Bakı Dövlət Univeristeti, elmi konfrans. Bakı Dövlət Univeristeti-elmi konfransın materialları 1919-1999 /baş red. A.M.Məhərrəmov; red. heyəti E.B.Hüseynov [və b.]Bakı: Bakı Universiteti, 1999.- 541, [1] s., cədv., il.; 23 sm.

Bakı Dövlət Universitetinin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları. (Təbiət elmləri) [Mətn]: 30-31 oktyabr 2009-cu il /Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU Bakı Dövlət Universiteti "90 illik yubileyə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfrans" (2009; Bakı).- B.: [Bakı Universiteti], 2009.- 591, [1] s.: cədv., şək., 30 sm.

Bakı-İslam Mədəniyyətinin Paytaxtı-2009 [Mətn]: proqram /[Azərbaycan Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi; foto. M.Rəhimov, B.Cəfərov, C.Qasımova, C.Rossi][Bakı]: ["Pencere" Ltd], 2009.- 103, [1] s.: fotoşək., 28 sm.

Bakı işçi fakültəsinin on illiyi 1921-1931.- Bakı: İşçi fakültəsi nəşriyyatı, 1931.- 108, [1] s.

Bakı işçi fakültəsinin 10 illiyi münasibətilə 1930-31-ci tədris ili zərbəçi məzununun yaddaşı.- Bakı: İşçi Fakültəsi Akademiyası, 1930.- 21 s.

Bakı kitabxanaları /Tərtib edənlər: Z.Əliyeva, A.Rüstəmova; Tərcüməçilər: T.Sadıxova, G.Xələfova, (rusdilinə): A.Zeynalova (ing. dil.); Red.: Ə.Əfəndiyev; Azərbaycan Elmlər Akademiyası Mərkəzi Elmi Kitabxana.- Bakı: 2000,92 səh.

Bakı muzeyləri /Tərtib edənlər: R.Tağıyeva, A.Bayramov, A.Vəkilova və b.; Beynəlxalq Muzeylər Şurasının (İKOM) Azərbaycan Milli Komitəsi.- B.: 2006,123 səh. fotoşək., ill

Bakı şurasının 28-VII-31-ci tarixli plenumuna BXMŞ işləri haqqında təklif projesi /Bakı Şurasının İstixbarat və Mətbuat Sektoru.- Bakı: [s.n.], 1931.- 16 s.

Bakının ədəbiyyat muzeyləri [Mətn]: Bələdçi /Tərt. edənlər: M.Mehdiyeva, S.Mövlayeva; Red.: İ.İsrafilov; AMEA Nizami Gəncəvi adına Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi.- B., 2002.- 75 s.

Bayramlı Zakir Həmid oğlu. Günəşdən nur alanlar [Mətn] /Z. H. Bayramlı ; red. A. Tağıyev ; dizayn Ç. Xalidoğlu. K. 1 Məktəbin dünəni, B.: Müəllim, 2015.446, [1] s.: portr., fotoşək., 22 sm.

Bayramlı Zakir. Min ilə bərabər yüz il [Mətn] /Z. Bayramlı ; red. A. Tağıyev (öz sözün müəl.). Bakı: Müəllim, 2014.- 514, [1] s.: portr., 21 sm.

Bayramoğlu Alxan. Azərbaycan mühacirət mətbuatına dair mühazirələr (1920-1990-cı illər) [Mətn]: [Dərs vəsaiti] /А.Bayramoğlu; Red.: C. Məmmədli; Rəyçilər. A. Tahirli, P. Məmmədli; Bakı Dövlət Universiteti.-B.: [Bakı Universiteti], 2004.- 102 s.

Bayramov Adilxan Hüseynəli oğlu. Tariximiz, yaddaşımız, sərvətimiz [Mətn] /A.Bayramov; Elmi red. R.Tağıyeva; Rəyçi. A. Hüseynova; Az. Res-sı Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi/- B.: [E.L. NPŞ ], 2007.- 140 s.

Behbudov Qəhrəman Novruz oğlu. Həsən bəy Zərdabinin siyasi-hüquqi görüşləri /Q.Behbudov; Elmi red.: A.Rzayev; Azərbaycan Elmlər Akademiyası İctimai-Siyasi Tədqiqatlar və İnformasiya İnstitutu.- Bakı:Elm, 2000.- 116 s.

 Belvonski P.P. Birinci dərəcəli yeni məktəbdə birinci tədris dövrəsi [Mətn]: yeni məktəb məcmuəsi silsiləsi /P., P.Belvonski; tərcümə. Z.Əbdülzadə.- B.: Azər nəşr, 1925.- 122 s.

Benyux P. Benyux P. Kənd pioner dəstəsinə politexnizm /P.Benyux.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 35, [1] s.; 19 sm.

Berectov Valentin. Oxumağa gedirəm. [Mətn] /V.D.Berestov; [tərc. ed. V.Nəsib; red. M.Namaz] Bakı: Gənclik, 1987.- 18 s.

Berqman S. Klub dərnəkləri və kütləvi iş [Mətn] /S.Berqman; türkcəyə çevirəni. M.Mirzəquluzadə.- B: Ali Siyasi Maarif Komitəsi, 1926.- 148, [1] s.

Beynəlxalq mədəni əlaqələr [Mətn]: dərslik /Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi; [ müəl. kol. M.Manafova və b.; elmi red. V.İ.Məmmədova; rəyçilər. N.M.Mehdi, O.Ə.Əfəndiyev, F.T.Məmmədov, Ş.M.Məmmədov]Bakı: Sabah, 2008.- 652, [4] s.; 22 sm.

Beynəlxalq mədəni əlaqələr [Mətn]: dərslik /Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi; [ müəl. kol. M.Manafova və b.]; elmi red. V.İ.Məmmədova; rəyçilər. N.M.Mehdi, O.Ə.Əfəndiyev, F.T.Məmmədov, Ş.M.Məmmədov II cild.- Bakı: Sabah, 2009.- 398, [2] s., cədv., bayraqlar; 22 sm.

Beynəlxalq olimpiya komitəsi və beynəlxalq federasiyaların fəaliyyəti [Mətn]: metodik göstəriş /Azərbaycan SSR dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Komitəsi. S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi İnstitutu; tərt. ed. A.Əliyev, R.Quliyev, C.Yaqubob, G.Bədirbəyli; rəyçi. S.Ə.Bağırova; red. Y.Səmədov.- B.: 1989.- 54, [2] s.

Beynəlxalq təşkilatlar ixtisas kursu üzrə metodik vəsait [Mətn]: Alit əhsilin bakalavr pilləsi üçün: İxtisas HS 160 100 - Beynəlxalq münasibətlər /Tərtib edən. E.Əhmədov; Elmi red. S.Qəndilov; Rəyçilər. N.Axundov, V.İbayev; Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutu; Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası. Bakı: Mütərcim, 2005.- 104 s.

Bədəlova Əsmər Sadıq qızı. Azərbaycan xalq pedaqogikası [Mətn] : mühazirə mətnləri və seminar məşğələləri üçün materiallar /Ə. S. Bədəlova ; red. R. L. Hüseynzadə ; F. B. Sadıqov, M. M. Həsənov, A. M. Nəzərov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Müəllimlər İn-tu. Bakı: Müəllim, 2009.- 188 s.: 21 sm.

Bədəlova Əsmər Sadıq qızı. Təlim-tərbiyə [Mətn] : mühazirə mətnləri : [dərs vəsaiti] /Ə. S. Bədəlova ; red. R. L. Hüseynzadə ; [dizayn M. Hacıyev] ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Müəllimlər İn-tu. Bakı: [s. n.], 2015.- 291, [1] s.: cədv., 20 sm.

Bədən tərbiyəsi [Mətn] /mütərcimi. İ.Şirvanzadə.- B.: AHİ şurası, 1926.- 36 s.

 Bədən tərbiyəsi proqramı f.z.y. məktəbinin (I və II konsentr) /ASŞC Xalq Maarif Komissarlığı, tədris-metod sektoru.- B.:[Azərnəşr], 1932.- 65, [2] s.

 Bədən tərbiyəsi və idmanla bağlı hüquqi sənədlər [Mətn]: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamları, qanunlar, dövlət proqramları, qərarlar və normativlər: 1994-2008-ci illər /Azərb. Resp-nın Gənclər və İdman Nazirliyi; nəşrə haz. Q.Mehdiyev.- B.: [Avropa], 2008.- 256 s.: portr., cədv., 22 sm.

 Bədən tərbiyəçisinin əmək və müdafiəyə hazıram nişanı Şuralar İttifaqı ABTŞ tərəfindən təsdiq edilmiş imtahan nizamnaməsi və təlimatı /müq. N.Antipov.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 51, [1] s.; 17 sm.

Bəxtiyar Vüsal. Sevinclə yaşanan ömür: [Bədii publisistika] V.Bəxtiyar; Red.: Z.Bəxtiyar.- B.: 2001.- 80 səh.

Bərdə və bərdəlilər [Mətn]: Biblioqrafik məlumat kitabı.-B.: Nərgiz, 2010.- 448 s.

Bəsirov Vidadi Pasa oglu. Azərbaycan pedaqoji fikrində milli tərəqqi ideyalarə. (XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəlləri) [Mətn]: [Monoqrafiya] /V.Bəsirov; Elmi red. ə.Agayev; Rəyci. F.Sadıqov və b.;Azərbaycan Respublikasənən Təhsil Problemləri Institutu.- Bakı: [Oka-Ofset], 2008.- 228 s.

Bəşirli Aynur Əlövsət qızı. Azad mətbuatın çərçivəsində [Mətn]: "The Nyu York Tayms" Azərbaycandan. Nə? Nə zaman? Necə?: Monoqrafiya /A.Bəşirli; Elim red.: Y.Məmmədov; Məsləhətçi: H.Hüseynova; Red.: D.Vəkilova.-Bakı: Şərq-Qərb, 2007.- 224 s., faksimle; 21 sm.

 Bəşirli Aynur Əlövsət qızı. Xəbərçilik [Mətn]: Xəbərin toplanması və yazılması: Dərslik /A.Bəşirli, A.Kərimova, D.Vəkilova; Elmi red.: Z.Məmmədli; Məsləhətçi: D.Kosper; Rəyçilər: Q.Məhərrəmli, E.Şıxlı, A.Əliyev; Rəssam: L.Salamova.- Bakı: 2007.- 196 s.

Biblioqrafik göstəricilərin tərtibi metodikası [Mətn]: metodik məsləhət /AMEA, Mərkəzi Elmi Kitabxana; elmi red. A.İ.Əliyeva-Kəngərli; tərt. K.Ənvərqızı, A.Karapınar; red. N.İsmayılov, F.Hüseynova.- Bakı: MEK, 2009.- 25 s.

Biblioqrafik vəsaitlərin tərtibi metodikası [Mətn]: metodiki tövsiyələr /AMEA, Mərkəzi Elmi Kitabxana; elmi red. A.İ.Əliyeva-Kəngərli; tərt. K.Ənvərqızı.- B.: 2008.- 36 s.

"Biblioqrafiyaşünaslıq" [Mətn]: Mədəniyyət institutları, pedaqoji ali məktəblər, universitetlər və incəsənət institutları üçün. Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya üzrə 2113№-li ixtisasın proqramı /AzSSR Xalq Təhsili Naziriliyi. S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti; tərt.ed. O.P.Korşunov; tərc. ed. N.İ.İsmayılov.- B.: Azərbaycan Dövlət Universiteti, 1989.- 23, [1]s.

Biblioqrafiyaşünaslıq. Ümumi kurs" fənninin öyrənilməsinə dair metodiki göstəriş [Mətn] /AzSSR Xalq Təhsili Nazirliyi S.M. Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti, Biblioqrafiya kafedrası; tərt. ed. Z.H. Əliyev; red. Ə.T. Xələfov; rəyçi. N.İ.İsmayılov.- B.: Azərbaycan Universiteti, 1989.- 24, [1] s.

Bilalov Bahadur Ənvər oğlu. Turizmin menecmenti [Mətn]: dərs vəsaiti /B.Ə.Bilalov; elmi red. C.A. Məmmədov.-Bakı: Mütərcim, 2005.- 372 s., 1 portr., cədvəl,; 20 sm.

Bilalov Bahadur Ənvər oğlu. Turizm fəaliyyətinin tənzimlənməsi: Dərs vəsaiti /B.Bilalov; Elmi red.: H.B.Soltanova; Elmi məsləhətçi: A.M.Qasımov; Rəyçilər: C.A.Məmmədov, S.H.Rəhimov.- Bakı: Mütərcim, 2006.- 275 s., cədvəl; 20 sm.

Bir may klub vəzifələri [Mətn]: müntəxibat /tərcümə. X.İbrahim; ali siyasi maarif idarəsi.- B.: Ali siyasi maarif idarəsi, 1925.- 77 s.

Birinci Azərbaycan politexnik təhsil qurultayı qətnamələri /ASŞC Xalq Maarif Komissarlığı.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 71 s. 931.- 71 s.

Birinci dərəcə məktəbin proqramları [Mətn]/Xalq Maarif Komissarlığı Baş ictimai tərbiyə dairəsi.- Bakı: Azərnəşr, 1926.- 93 s.

Birinci dərəcəli komsomol siyasi məktəblərinin proqramı [Mətn]Bakı: ALKGİ MK, 1926.- 10 s.

Birinci dərəcəli məktəblərin proqramları [Mətn]: təlim və tərbiyə cəhətlərinə aid təlimat və proqramlara aid mədaxil əlavə olunur /Azərbaycan xalq maarif komissariyatı.- B.: Azərbaycan xalq maarif komissariyatı, 1925.- 99 s.

Birinci dərəcəli məktəblərin proqramları [Mətn]: təlim və tərbiyə cəhətlərinə aid təlimat və proqramlara aid mədxəl əlavə olunur /Azərbaycan Sosialist Şura Cümhuriyyəti Xalq Maarif Komissarlığı.- B.: Azərnəşr, 1923.- 82 s.

Birinci dərəcəli zəhmət məktəblərinin təbiət elmləri proqramı /GSŞC Xalq Maarif Komisarlığının Tədrisat- Metodik sektoru; m?ərcimi Safrastyan.- Tiflis:GSŞC-nin dövlət nəşriyyatı; 1932.- 18 s.

 Birinci dərəcəli Dağıstan məktəbləri proqramı [Mətn]Buynaksk: DXMK, 1926.- 58 s.

Birinci dərəcəli kənd məktəbinin birinci, ikinci və üçüncü illərinə aid Qus proqramı[Mətn]: hesabat nəticələri əsasları üzrə lazimi təbdilat əmələ gətrilmişdir/tərc. ed. M.Mustafazadə; AİŞC Dövlət Elmi Şurasının Fənni və Pedaqoji Bölməsi.- Bakı: Azərnəşr, 1928.- 71 s.

Birinci dərəcəli məktəbdə oxuyanlar üçün tapşırıqlar.- Moskva: SŞCİ Xalqlarının Mərkəzi nəşriyyatı, 1931.- 12 s.; 19 sm.

 Birinci dərəcəli zəhmət məktəblərinin ilk üç qruplarına aid kompleks proqramlar [Mətn] /Xalq Maarif Komissarlığı Baş ictimai tərbiyə dairəsi.- Bakı: Azərnəşr, 1926.- 67 s.

Birillik Azərbaycan kitabiyyatı-1970 [Mətn] /AzSSR Nazirlər Sov. Döv. Mətbuat Komitəsi, Azərb. Dövlət Kitab Palatası; tərt. ed. N.Ağayeva [və b.].- B.: [s.n.], 1971.- 338, [2] s.

Birillik Azərbaycan Kitabiyyatı – 1992 /tərt. L.Talıbova, N.Rzaquliyeva; baş red. K.Tahirov.- M.F.Axundov ad. Azərbaycan Milli Kitabxanası.- B., 2009.- 144 s.

Birillik Azərbaycan Kitabiyyatı – 1996 /baş red. K.Tahirov; tərt. L.Talıbova, N.Rzaquliyeva.- Bakı, 2011.- 215 s.

Birillik Azərbaycan Kitabiyyatı – 1998 /baş red. K.Tahirov; tərt. L.Talıbova, N.Rzaquliyeva.- M.F.Axundov ad. Milli Kitabxana.- B., 2011.- 229 s.

Birillik Azərbaycan kitabiyyatı -1999 [Mətn] /Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi M. F. Axundov ad. Azərbaycan Milli Kitabxanası; baş red. K. M. Tahirov; tərt. L. Talıbova, N. Rzaquliyeva; red. Z. Qulamova, L. Bağırova.-B.: M. F.Axundov ad. Azərbaycan Milli Kitabxanası, 2010. -255 s.

Birillik Azərbaycan Kitabiyyatı. 2001-ci il /Baş redaktor K.Tahirov.- B., 2007.- 260 s.

Birillik Azərbaycan Kitabiyyatı-2002 /tərt. L.Talıbova, N.Rzaquliyeva; baş redaktor K.Tahirov; M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- B., 2009.- 288 s.

Birillik Azərbaycan Kitabiyyatı. 2003-cü il /Baş redaktor K.Tahirov.- B., 2007.- 318 s.

Birillik Azərbaycan Kitabiyyatı. 2004-ci il /Baş redaktor K.Tahirov.- B., 2007.- 320 s. 

Birillik Azərbaycan Kitabiyyatı. 2005-ci il /Baş redaktor K.Tahirov.- B., 2007.- 382 s.

Birillik Azərbaycan Kitabiyyatı – 2006 /tərt. L.Talıbova, N.Rzaquliyeva; baş red. K.Tahirov.- M.F.Axundov ad. Azərbaycan Milli Kitabxanası.- B., 2008.- 362 s.

Birillik Azərbaycan Kitabiyyatı - 2007 /baş redaktor K.Tahirov; tərt. L.Talıbova, N.Rzaquliyeva.- B., 2009.- 280 s.

Birillik Azərbaycan kitabiyyatı -2008 [Mətn] /Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi M. F. Axundov ad. Azərbaycan Milli Kitabxanası; baş red. K. M. Tahirov; tərt. L. Talıbova, N. Rzaquliyeva.-B., 2010.- 318 s

Birinci dərəcəli kənd məktəbinin birinci, ikinci və üçüncü senələrinə aid kurs proqramı [Mətn] hesabat nəticələri əsasları üzrə lazimi təbdilat əmələ gətrilmişdir /tərc. M. Mustafazadə; A. İ, Ş. C. dövlət elmi şurasının fənni pedaqoji bölməsi.-Bakı: Azərnəşr, 1927.- 69 s.

Birinci dərəcəli kənd məktəbinin birinci, ikinci və üçüncü illərinə aid Qus proqramı [Mətn]: hesabat nəticələri əsasları üzrə lazimi təbdilat əmələ gətrilmişdir /tərc. M.Mustafazadə; A. İ. Ş. C. dövlət elmi şurasının fənni və pedaqoji bölməsi.- B.: Azərnəşr, 1928.- 71 s.

Boks [Mətn]: idman kollektivlərində yeniyetmələrin boks bölmələri üçün tədris vəsaiti / Müəlliflər. T.M.Rızayev,O.A.Quliyev; Elmi red. E.Q.Məmmədov.- B.: AzTU; 1992.- 99 s.

Borçalı Ziya. Tiflis Azərbaycan mətbuatı tarixindən [Mətn]: 1830-1920 /Z.Borçalı; red. A.Zeynalzadə.- Bakı: Borçalı, 2004.- 117, [1] s.

Böyük Vətən Müharibəsində qələbənin 60 illiyi və kitabxanaların qarşısında duran vəzifələr [Mətn]: Metodik tövsiyələr İxtisas red. K.Tahirov; Tərt. ed. D.Bayramov; Red. S.İsayeva; M.F.Axundov ad. Azərbaycan Milli Kitabxanası.- B.: 2005.- 20 s.

Böyüklərə məxsus ibtidai ümumi təhsil məktəblərinin proqramması [Mətn].- Bakı [s. n.] [ilsiz.] 7 s.

Bubnov A.S. Çocuqları kommunistcəsinə tərbiyə etmək və ÇDC vəzifələri 24 may 1931-ci ildə "Çocuq Dostu" Cəmiyyəti qurultayında A. S. Bubnov qoldaşın nitqi /A.S.Bubnov/- Bakı: "Çocuq Dostu" C-ti Bakı Şurasının nəşriyyatı, 1931.- 23 s.; 19 sm.

Bubnov A. S. Məktəb dönüşdə [Mətn] A.S.Bubnov; çevirən. Z.Abdullayev; red. M.Mehdizadə.- B.: Azərnəşr, 1932.- 47, [1] s. 20 sm.

Budaqov Budaq Əbdüləli oğlu. Əsrin yaşıdı müəllimimiz [Mətn]: (M. İbrahimbəylinin anadan olmasının 100 illiyi; -1898-1973) B.Budaqov; red. R.Kərimova; sponsor. A.Zeynalov.- B.: [Oğuz eli] 2001.- 23, [1]s.

Bulatov N. Politexnizmə doğru /N.Bulatov.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 68 s.

Bülleten oktyabr inqlabı adına evdə "pedaqoji texnikomunun" nizamnaməsi [Mətn] /Azərbaycan xalq maarif komisarlığı.- B.: Azərnəşr, 1927.- 16 s.

Bünyatova Fatma xanım. Konstruktiv təlim: mahiyyət, prinsip, vəzifələr və dərslərdən nümunələr [Mətn] /F.Bünyatova; red. Ş.H.Məmmədov; Azərb. Respub. Təhsil Nazirliyi, "İdrak Məktəbi". B,: [Ziya-Nurlan], 2008.- 217, [1] s. port., cədv., fotoşək

 Cavadova Esmira. Həsən bəy Zərdabinin etnoqrafik görüşləri /E.Cavadova; red. P.Kərimov; AMEA, M.Füzuli ad. Əlyazmalar İn-tu.- Bakı: Elm və təhsil, 2012.- 164, [2] s.

 Cavadova Esmira. O həm də görkəmli etnoqraf idi [Mətn]: (Teymur bəy Bayraməlibəyovun həyat və yaradıcılığından səhifələr) /E.Cavadova; red. A.Ş.Musayeva; AMEA M. Füzuli ad. Əlyazmalar İn-tu.- B.: Nurlan, 2009.- 203, [1] s.: portr., 21 sm.

Cavadova Esmira. Sətirlərdə döyünən ürək /E.Cavadova; rəy ver. T.Bünyadov, İ.Rüstəmov; [red. T.Məmmədov].- Bakı: Azərnəşr, 1988.- 159, [1] s.

Cavadova Zərifə. XI-XV əsrlərdə türk xalqlarının mədəniyyəti [Mətn]: metodik vəsait /Z.Cavadova; red. S.Mustafayeva; rəyçilər. Q.Bəşirov, M.Alıcanov, V.Xanəliyev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirlyi, Azərb. Resp. Təhsil Nazirlyi Prob. İn-tu.- Bakı: ADPU-nun mətbəəsi, 2008.- 69, [2] s.

Cəbrayılbəyli C. Təbiyyat metodikası /C.Cəbrayılbəyli; Azərbaycan Xalq Maarif Komissarlığı; Müəllimlər İxtisasını Artırma İnstitutu, Evdə Pedaqoji Fakültəsi.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 110, [1] s.

Cəbrayılov Fazil Bəynişan oğlu. Mədəniyyətə xidmət edən təhsil ocağı [Mətn] /F.B.Cəbrayılov.- Bakı: [Vətən ], 2005.- 223 s.

Cəbrayılov İntiqam Hilal oğlu. Azərbaycan tarixinin tədrisi metodikası [Mətn]: [Monoqrafiya] /İ.Cəbrayılov; elmi red. A.Abbasov, T.Dostiyev; Azərb. Resp. Təhsil Problemləri İn-tu.- Bakı: Mütərcim, 2006.- 236 s.

Cəbrayılov İntiqam Hilal oğlu. Müəllim kadırları hazırlayan ali məktəblərdə azərbaycan tarixi təliminin müasir problemləri /İ.Cəbrayılov; Red.: T.Dostiyev.- Bakı: Nərgiz, 2004.- 63 s.

Cəbrayılov İntiqam Hilal oğlu. Orta ümumtəhsil məktəblərinin təhsil standartları. Tarix. İnsan və cəmiyyət: Layihə /İ.Cəbrayılov, İ.M.Məmmədov, S.A.Məmmədov və b.- Bakı: Ünsiyyət, 2004.- 55 s.

Cəbrayılov İntiqam Hilal oğlu. Şəxsiyyət yönümlü təhsil və vətəndaş cəmiyyəti [Mətn]: [monoqrafiya] İ.Cəbrayılov; elmi red. A.Mehrabov.- B.: Mütərcim, 2011.- 216, [2] s.

Cəbrayılov Qubad Əli oğlu. Ağırlıqqaldırma idmanında idmançıların taktiki, texniki və psixoloji hazırlığı [Mətn] : Dərs vəsaiti. Bakı: Victory, 2014.- 104 [] s.: 22 sm.

Cəfər Cabbarlı adına Azərbaycan Dövlət Teatr Muzeyi -75 il [Mətn] /Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Muzeyi; C.Cabbarlı Azərbaycan Dövlət Teatr Muzeyi; [layihənin rəhbəri. N.Nurullayeva; mətnin müəl. S.Mikayılova; ön sözün müəl. A.P.Nemət; dizayn. A.Babiç]Bakı: [s.n.], 2009.- 35 s.

Cəfərov Cavid Ağalar oğlu. Kitabxana-informasiya xidmətində elektron kataloq [monoqrafiya] /C.Cəfərov; elmi red. A. Xələfov; red. H.Hüseynov; AMEA, Mərkəzi Elmi Kitabxana.- Bakı: Proqres, 2012.- 223, [1] s.

 Cəfərov Cəfər Əsəd oğlu. İrəvanda milli maarifçilik mühiti [Mətn] /C. Cəfərov, C. Allahverdiyev ; elmi red.: B. Xəlilov, N. Mustafa. Bakı: Şərq-Qərb, 2017.- 439, [1] s.: portr., fotoşək., 22 sm.

Cəfərov Telman Həmzağa oğlu. Məktəblinin ədəbiyyat lüğəti [Mətn] /T.Cəfərov, Ş.Əhmədova, Ç.Məmmədova; ExsonMobil Exson Azərbaycan Əməliyyat Şirkəti MMM, ExsonMobilin törəmə şirkəti.- Bakı: Ayna Mətbu Evi, 2007.- 220 s.

Cəfərova Laləzar Kazım qızı. Uşaqları ətraf aləmlə tanış edək [Mətn]: [Metodik vəsait] /L.Cəfərova; Elmi red. Y.Ş.Kərimov.- Bakı: Maarif, 1992.- 36 s.

Cəfərova Nabat Beydulla qızı. İbtidai siniflərdə Azərbaycan dilinin tədrisi metodikası [Mətn] : dərslik /N. B. Cəfərova ; elmi red. N. Q. Cəfərov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Pedaqoji Un-ti. H. 1. Bakı: [s.n.], 2016.- 403, [1] s.: cədv., sxem., ill., 21 sm.

 Cəfərova Nabat Beydulla qızı. İbtidai siniflərdə morfologiyanın tədrisinin nəzəri və praktik əsasları [Mətn]: [monoqrafiya] /N.B.Cəfərova; elmi red. Y.Ş.Kərimov.- B.: Elm, 2006.- 343, [1] s. cədv

Coğrafiyanın təlimi metodikası AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi. V.İ.Lenin ad. Azərb. Dövlət Pedaqoji İn-tu; tərc. ed. N.N.Allahverdiyev, D.M.Ələsgərov, O.K.Alxasov; red. H.Ə.Sadıxlı.- B.: APİ, 1988.- 43, [1] s.

Cuvarlinski M. Təhsil keyfiyyətini yüksəltmək və 1933-cü ildə Azərbaycanda ibtidai ümumi təhsili başa vurmaq uğrunda mübarizə XMK Kollegiyasının geniş iclasında edilmiş və düzəldilmiş məruzə /M.Cuvarlinski.- Bakı: Azərnəşr, 1933.- 59, [3] s., cədv.; 22 sm.

Çağdaş dünyada televiziya [Mətn]: Rejisor sənəti, Kulturologiya, Sənətşünaslıq fakültələrinin tələbələri üçün estetika və televiziya sənəti üzrə metodik vəsait /D.Mehdi; Red.: N.Mehdi.- Bakı: Qanun, 2005.- 44 s.

Çidarlanmamış mətbuat [Mətn] /Red. Hedli Böril; Tərc. V. Aslanov. B,: 1999. 96 s. fotoşək., ill

Çobanlı Müşfiq Mədəd oğlu. "Ziya"dan "Çənlibel"ədək. Gürcüstanda Azərbaycan mətbuatı (1878-1998) [Mətn]: /Müşfiq Çobanlı; Elmi red.: Nizami Xudiyev; Rəyçilər: Kamal Talıbzadə, İsmayıl Ömərov.- Bakı: Təhsil, 2000.- 80 s.

Çobanov Mədəd Namaz oğlu. Ali hərbi məktəblərdə metodik işin təşkili: Ali hərbi məktəblər üçün metdik vəsait /M.N.Çobanov, H.K.Piriyev; Red.: A.Mehrabov; Rəyçilər: Ş.Mikayılov, Ə.Paşayevheydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbi.- Bakı: 2005.- 186 s.

Çobanov Mədəd Namaz oğlu. Xarici dil dərslərində nitq fəaliyyətinin əsas növlərinin tədrisi [Mətn]: Xarici dilləri tədris edən müəllimlər üçün metodik vəsait /M.N.Çobanov, F.Kazımova; Red. N.Xudiyev III hissə.- Bakı: Təhsil EİM, 1999.- 24 s.

Çobanov Mədəd Namaz oğlu. Xariçi dil dərslərində nitq fəaliyyətinin əsas növlərinin tədrisi Xarici dillər üzrə tədris edən müəllimlər üçün vəsait /M.N.Çobanov, B.Məmmədova; red. N.Xudiyev II Hissə.- Bakı: Təhsil, 2003.- 35 s.

Çobanov Mədəd Namaz oğlu. Pedaqoji suallar və onlara verilən metodiki tələblər [Mətn]: Müəllimlər üçün metodiki vəsait /M.N.Çobanov; Red.: N.M.Xudiyev.- Bakı: Təhsil EİM, 2003.- 32 s.

Çobanov Mədəd Namaz oğlu. Pedaqoji və metodik məsələlər [Mətn]: [Məqalələr] /M.Çobanov; Rəyçilər: Ə.Paşayev, S.Ağabəyova; Tərtib ed. T.Cəbiyeva; Naşir: M.Borçalı.- Bakı: Təhsil EİM, 2007.- 215 s.

Çobanov Mədəd Namaz oğlu. Şagirdlərin elmi təfəkkürünün inkişaf etdirilməsində morfoloji və leksik təhlilin rolu [Mətn]: Ümumtəhsil məktəblərinin Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimləri üçün metodik vəsait /M.N.Çobanov, G.İ.Bəşirova; Təhsil Problemləri İnstitutu; Red.: N.Cəfərov, Ə.Abbasov.- I kitab.- Bakı: Təhsil EİM, 2005.- 156 s.

Çobanov Mədəd Namaz oğlu. Şagirdlərin elmi təfəkkürünün inkişaf etdirilməsində morfoloji və leksik təhlilin rolu [Mətn]: Ümumtəhsil məktəblərinin Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimləri üçün metodik vəsait /M.N.Çobanov, G.İ.Bəşirova; Təhsil Problemləri İnstitutu; Red. N.Cəfərov, Ə.Abbasov.- II kitab.- Bakı: Təhsil EİM, 2005.- 124 s.

Çocuq evləri haqqında qanun [Mətn] [Bakı]: [s. n.], 1924.- 12 s.

Çocuq kənd təsərrüfat kollektivləri və məktəblərin aqronomlaşdırılması məktəblərin politexnikləş-dirilməsinə yardımçı ədəbiyyat /Azərbaycan Xalq Maaarif Komissarlığı, Müəllimlər İxtisasını Artırmaq İn-tu.- Bakı: [Azərnəşr], 1930.- 15 s.

Cuvarlı Cavad. Pedaqojya müsahibələri məktəb və çocuğlar [Mətn]: 1927-il Quba yay pedaqoji kurslarında oxunan leksikalar /C. Cuvarlı; redaktor Ə. Yusifov, M. N. Əli Əkbərli, Ə. İ. Cabbarlı 1 kitab Bakı: Quba pedaqoji kurslar nəşriyyatı, 1927. -15 s.

Dadaşov Aydın Ərşad oğlu. Ger?#601;kliyin astanasında [Mətn]: [Elmi-publisistik oçerklər] /A.Ə.Dadaşov; Elmi red. Q. Xəlilov; Red. S. İsmayılova; Rəyçilər. F.A. Mehdiyev, İ.S. Kərimov.B.: İşıq, 1992.- 136 s.

Dadaşov Aydın Ərşad oğlu. Məhəmməd Həsən Hacınski. Bakı: BDU, 2004. 256 səh.

Dadaşov Aydın Ərşad oğlu. Televiziya reklamı:demokratiya və bazar iqdisadiyyatı kontekstində [Mətn]: Dərslik /Aydın Dadaşov; Elmi red. Z.Səmədzadə; Rəyçilər. A.Babayev, Q.Məhərrəmli.- Bakı Nurlan, 2008.- 272 s., portr.; 20 sm.

Dadaşov Muxtar Hüseyn oğlu. Azərbaycan pəhləvanları [Mətn] /M.Dadaşov, S.Aslanov; red. E.Fərruxzadə.- B.: Gənclik, 1989.- 158, [1] s.

Dağıstan I dərəcəli kənd məktəbləri üçün proqram və metodik məktublar [Mətn] /Dağıstan Sosialist Şura Cümhariyyəti.- B.: Dağıstan, 1929.- 298 s.

Dağıstan 1-dərəcəli milli məktəbləri üçün ictimaiyyət proqramı /DMSŞC XMK Tədris Metodik Sektoru; red. Ə.Ç.Əskərov; çevirən. R.Nurollayev.- Mahaç-Qala: Dağnəşr, 1933.- 31 s.; 23 sm.

Dağıstan ibtidai milli məktəblərinin proqramı [Mətn]: 1-5 qrup: giriş; tədris planı; ana dili; coğrafiya; riyaziyyat; təbiət; politexnik zəhməti DMSŞC Xalq Maarif Komissarlığı; tərc. ed. və red. M.Əliyev [və b.].- Maha?Qala Dağnəşr 1932.- 189, [1] s.

Davamlı insan inkişafı: [Mətn]: Aliməktəblər üçünproqramvə kursunqısaməzmunuTərtibedəni: U.Ələkbərov; Red.: N.Nəcəfov.- Bakı: Təhsil, 2006.- 88 s.

Demokratik dövlətlərin seçki prosesində televiziya və radionun rolu. Kitabın redaktoru: Nəsiman Yaqublu, Bakı-“Araz”-2001.- 352 s.

Dəmirçizadə Əbdüləzəl Məmməd oğlu. Müasir Azərbaycan dili [Mətn] Fonetika, orfoepiya, orfoqrafiya: [dərslik]/Ə.M.Dəmirçizadə; red. A.Axundov; [buraxılışa məsul Ə.Güləliyev] birinci hissə.- Bakı: Şərq-Qərb, 2007.- 253, [3] s.

Dəmirov Aslan Həsən oğlu. Yeni təlim texnologiyaları və müasir dərs [Elektron resurs]: pedaqoji ali təhsil müəssisələrinin tələbləri, ümumtəhsil məktəb müəllimlərinin və ixtisasartırma və yenidən hazırlanma fakültələrinin dinləyiciləri üçün vəsait A.H.Dəmirov, S.M.Məmmədov, Ş.N.İsmayılov; elmi red. N.R.Manafov; rəyçilər S.Q.İbrahimli, S.Ə.Məmmədov, F.K.Namazova.- B.: 2007.- 109 s. cədv.

Dil və əlifba (horufat) barəsində [Mətn]: yoldaş Qorqomasovun məruzəsinə aid materiallar /Dağıstan xalq komisarlar şurası.- Mahaç-Qala: Dağıstan xalq komisarlar şurası, 1927.- 27 s.

 Dioqaniski A. Kəndçinin kənd təsərrüfatı kitabxanası, kənd təsərrüfatı dərnəkləri [Mətn] /A. Dioqaniski; tərcümə. H. Məcnun; Azərbaycan ali siyasi maarif idarəsi.- B.: Azərbaycan ali siyasi maarif idarəsi, 1925.- 94 s.

Dlokoqanski A. Kənd təsərrüfatı dərnəkləri [Mətn] /A. Dlokoqanski; türkcəyə çevirən. Hüseyn Məcnun.- B.: Azərbaycan Ali Siyasi Maarif idarəsi, 1924.- 94 s.

Dörd illik məktəb üçün kompleks proqramları [Mətn]: 1927-ci il /Gürcüstan S. Ş. C. maarif xalq komissarlığı.- Tiflis: İctimai tərbiyənin baş müdriyyəti, 1927.- 32 s.

Drozdrova N.N. Kənd kitabxanalarında qəzet və jurnallarla aparılan iş [Mətn] N.N.Drozdrova; tərc. ed. Q.Məmmədov; red. H.Bağırov; Azərbaycan SSR Mədəniyyət Nazirliyi, M.F.Axundov adına Azərbaycan Respublika Ümumi Kitabxanası.- Bakı [s.n.] 1956.- 31, [1] s.

Drujnıy A. Uşaq kolxozu Yaropoles kəndli cavanlar məktəbi tələbələrinin təcrübəsi /A.Drujnıy.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 93, [1] s.

Dünya mədəniyyətinin inkişafında şərqin yolu [Mətn]: Metodik vəsait /Tərtib edən: M.Qubadova; Red.: N.Qazıyeva; Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti.- B.: 1998.- 47 s.: 20 sm.

Dünya milli kitabxanaları. M.F. Axundzadə adına Azərbaycan Milli Kitabxanası Kitabxanaçılıq-informasiya fakültəsi üçün "Kitabxanaçılıq və informasiya" (magistr pilləsi) "050215" ixtisası üzrə metodik göstəriş /Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU Kitabxanaşünaslıq kafedrası; tər. ed. K.Tahirov; elmi red. A.Xələfov; rəy. N.İsmayılov, E.Əhmədov.- Bakı: Bakı Universiteti, 2013.- 40 s.

Dünyaminqızı Qərənfil. Cümhuriyyət dövrü Azərbaycan mətbuatı: 1918-1920-ci illər. / Q.Dünyaminqızı; Elmi red. və ön sözün müəllifi: A.Bayramoğlu 1 hissə. B.: ADPU, 2005. -129 s.

Ekologiya, fəlsəfə, mədəniyyət [Mətn] : elmi məqalələr məcmuəsi /AzEA Bəhmənyar adına Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutu, "Qlobal və sosial ekologiyanın fəlsəfi problemləri" şöbəsi ; red. heyəti A. Şükürov, M. Seyfəddini, M. Dövran [və b.] ; burax. məs. A. Şükürov, A. Gözəlov. 25-ci buraxılış. B.: Elm, 2000. 229 s.: cədvəl

 Elçin. Ədəbiyyat və cəsarət tərcümanı - Abbas Zamanov [Mətn] /Elçin ; red. M. Seyidov. Bakı: Gənclik, 2016.- 142, [2] s.: portr., fotoşək., faksim., 22 sm.

 Elçin. Ədəbiyyat və cəsarət tərcümanı - Abbas Zamanov [Mətn] /Elçin ; red. M. Seyidov. Bakı: Gənclik, 2016.- 142, [2] s.: portr., fotoşək., faksim., 22 sm.

Elçin Nəsib. "Əkinçi" də maarifçilik ideyalarının təbliği.- Bakı: “Elm və təhsil”, 2012.- 32 s.

Elm və praktikanın qarşılıqlı əlaqəsi [Mətn]: Elm konfransının tezisləri. [Bakı, 26-28 aprel 1988-ci il.] /AzSSR Xalq Təhsili Nazirliyi. S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti; red. İsmayılov, Ç.N. və b.- B.: Azərbaycan Dövlət Universiteti, 1989.- 131, [l] s.

Elmi axtarışlar: Filologiya. Tarix. İncəsənət [Mətn] /red. hey. A.Rüstəmova, Ş.Salmanov, Q.Namazov və b.; məsul red. Ə.Ələkbərli III toplu.- B.: Elm, 2001.- 306 s.

Elmi konfrans, "Pedaqoji elmlər təhsilin xidmətidə". Pedaqoji elmlər təhsilin xidmətində [Mətn]: 2008-ci ildə yerinə yetirilmiş tədqiqat işlərinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları /tərt. və red. Y.Kərimov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. Təhsil Problemləri İnstitutu.- Bakı: [ARTPİ], 2009.- 335, [1] s., cədv.; 20 sm.

Eminov Allahverdi İsgəndər oğlu. Pedaqogika dərs vəsaiti /A.İ.Eminov, P.Mədədov; elmi red. F.Əliyev; [red. H.Rüstəm]; rəyçi M. Həsənov [və b.]; [naşir X.Həsənoğlu]Bakı: Kövsər, 2012.- 316, [4] s.

Ermənistan Sosial Şura Cümhuriyyəti şəhər və kənd şuralarının qurultayları çağırmaq haqqında təlimat [Mətn] 5.- İrəvan: ESŞC Xalq Ədliyyə Komissarlığı, 1926.- 34 s.

Ermənistan Sosialist Şura Cümhuriyyəti kənd şuralarının nizamnaməsi [Mətn] 2.- B.: ESŞC XƏK, 1926.- 60 s.

Ermənistan Soaialist Şura Cümhuriyyəti. Ermənistan Soaialist Şura Cümhuriyyətinin qanun əsası [Mətn]: əsas qanun № 3.- B.: ESŞC XƏK, 1926- 42 s.

Eyvazova Yeganə Məhəmməd qızı. Muzey ekspoziyası [Mətn]: dərs vəsaiti /Y.Eyvazova; elmi red. V.Məmmədova, rəyçi. R.Ağayev, R.Tağıyeva, İ.İsrafilov, A.Ələsgərov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi; Azərb. Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Un-ti.- Bakı: Mars Print, 2009.- 227, [1] s., cədv., şək.; 21 sm.

Eyvazova Yeganə Məhəmməd qızı. Müzeydənkənar tarix və mədəniyyət abidələrinin mühafizəsi və istismarı [Mətn]: dərs vəsaiti /Y.M.Eyvazova; elmi red. R.Ağayev; rəyçi C.Qiyasi, R.Bayramov, M.C.Manafova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Un-ti.- Bakı: [Mars-Print], 2010.- 344 s., şək., cədv., fotoşək.; 21 sm.

Ə.Əliyev adına Azərbaycan dövlət həkimləri təkmilləşdirmə institutu [Mətn] /Red. F.Nağıyeva; Fotoqraf. F.Xayrulin; Rəssam. E.Məmmədov; Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi. B.: Azərbaycan, 1995.48 s. foto, il

 Əbiyev Telman Qulam oğlu. İdmanın texniki vasitələri bakalavr tədris pilləsi üçün dərslik /müəll. və tərt. ed. T.Q.Əbiyev, M.S.Ağayeva, E.M.Əliyeva; rəy verən. A.Q.Abiyev [və b.]; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi; Azərb. Resp. Gənclər və İdman Nazirliyi, Azərb. Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyası.- Bakı: Müəllim, 2012.-205, [3] s., cədv., şək.; 22 sm. + [1] elektron. opt. disk (CD-ROM); 12 sm.

Ədəbiyyatın KBT cədvəlləri üzrə sistemləşdirilməsi [Mətn]: mədəniyyət institutlarında "Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya" 2113 №-li ixtisas üzrə qiyabi və axşam şöbəsinin tələbələri üçün metodik göstərişlər AzSSR Xalq Təhsili Nazirliyi. S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti; tərtibçil. E.A.Marçenko, L.V.Xortyunova, Q.İ.Çijnova, A.Lifanova; tərc. ed. və işləyən. A.A.Əliyev, N.Ə.İsmixanov.- B.: Azərbaycan Universiteti, 1989.- 85,[2] s.

 

Əfəndiyev Eldar Məmməd oğlu. Jurnalistlər üçün hüquqi terminlər lüğəti [Mətn] /E.Əfəndiyev; elmi red. E.Nuriyev.- B.: Hüquq ədəbiyyatı, 2005.- 350, [2] s.

Əfəndiyeva Z. Kənd müəllimlərinə rəhbər I və II tədris illəri üçün /Z.Əfəndiyeva; çevirəni. A.Qasımxanlı; ASŞC Baş İctimai Tərbiyə İdarəsi.- Bakı: [Azərnəşr], 1930.- 54, [1] s.

Əhməd Əsgər Sücayət oğlu. XII-XV əsrlərdə Azərbaycanın mənəvi mədəniyyəti tarixi etnoqrafik araşdırma /Ə. S. Əhməd; elmi red. R. Rəsulov, Ş. Bünyadova.-Bakı: Elm, 2012.- 367, [1] s.

Əhmədli Nəsir. Kütləvi informasiya vasitələri xaricə siyasi təbliğat sistemində [Mətn]: [Dərs vəsaiti] /N.Əhmədli; Elmi red.: S.Məmmədli.- Bakı: Bakı Universiteti, 2004.- 155 s.

Əhmədli Nəsir. Jurnalistin nitq mədəniyyəti [Mətn]: Dərsvəsaiti /Nəsir Əhmədli; Red.: Q.M.Məhərrəmli; Rəyçilər: C.Ə.Məmmədli, Z.Ə.Məmmədli.- Bakı: [Bakı Universiteti], 2005.-162 s.

 

Əhmədli Nəsir. Jurnalistin nitq mədəniyyətinin əsasları. [Mətn] : Dərslik B.: Elm və təhsil 2014.- 279 [1] s.- 21 sm.

Əhmədov Bəşir Abbas oğlu. Pedaqogikadan mühazirə konspektləri [Mətn]: Pedaqoji ali məktəb tələbələri üçün vəsait /B.A.Əhmədov, A.Q.Rzayev; elmi red. S.Axundov.- Bakı: Maarif, 1983.- 350, [2] s.

Əhmədov Elçin Yusif oğlu. Dünya milli kitabxanaları [Mətn]: ümumi məlumat: magistrantlar üçün dərs vəsaiti /E.Y.Əhmədov; elmi red. A.A.Xələfov; rəyçilər. K.Aslan, M.Ə.Məmmədov.- Bakı: [Bakı Universiteti], 2008.- 135, [2] s.

Əhmədov Hümeyir Hüseyn oğlu. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasında təhsil və tərbiyə məsələləri [Mətn] Hümeyir Əhmədov; Elmi red.: Əjdər Ağayev; Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Pedaqoji Elmlər İnstitutu B.: Elm 1998.- 88 s.

Əhmədov Hümeyir Hüseyn oğlu. Pedaqogika [Mətn]: eksperimental dərs vəsaiti: orta ixtisas məktəblərinin pedaqoji fakültələri üçün /H.Əhmədov; elmi red. Ə.A.Ağayev; rəyçilər. A.M.Həsənov, P.B.Əliyev, H.B.Bayramoğlu; ön sözün müəl. H.Əhmədov; Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Beynəlxalq Universiteti; Beynəlxalq Kollec.- Bakı: ABU, 2006.- 295, [1] s.

Əhmədov Hüseyn Mustafa oğlu. XIX əsr Azərbaycan məktəbi [Mətn] /H.Əhmədov.- Bakı: Maarif, 1985.- 297, [3] s.

Əhmədov Hüseyn Mustafa oğlu. XIX əsr Azərbaycan məktəbi [Mətn] /H.M.Əhmədov; [elmi red. Ə.Ağayev];Azərb. Beynəlxalq Un-ti.- B.: Maarif, 2000.- 364, [2] s.

Əhmədov Hüseyn Mustafa oğlu. XIX əsr Azərbaycan məktəbi [Mətn] /Hüseyn Əhmədov; Elmi red.Ə.Ağayev, A.Bayramoğlu; Azərbaycan Beynəlxalq Universiteti.- B.: ABU: Təhsil, 2006.- 580 s.+ [17] s.

 Əhmədov Hüseyn Mustafa oğlu. XIX əsrdə Azərbaycanda məktəb təhsilinin inkişafı tarixinə həsr edilmiş əsərlər /H.M.Əhmədov; Tərt. edənlər: F.Abbas oğlu, H.Hüseyn oğlu, M.Hətəmoğlu; Elmi red.: H.Bayramoğlu; Azərbaycan Beynəlxalq Universiteti.- B.: Elm, 2001. - I cild: //Seçilmiş pedaqoji əsərləri: 5 cildlik.- 450 s.

Əhmədov Hüseyn Mustafa oğlu. Azərbaycan məktəb və pedaqoji fikir tarixi [Mətn]: Dərs vəsaiti /H.M.Əhmədov; elmi red. S.M.Onullahi, H.B.Bayramov; Azərbaycan Beynəlxalq Universiteti I hissə.- Bakı: Elm, 2001.- 320 s.

Əhmədov Hüseyn Mustafa oğlu. Maarif fədailəri Firidun bəy Köçərli-150, Rəşid bəy Əfəndiyev-150 [qoşa qanad] /Hüseyn Əhmədov; elmi red. A.Həsənov; [ön söz. H.Əhmədov].- Bakı: ADPU, 2013.- 199, [1] s., portr., faksimile, şək.; 20 sm.

Əhmədov Hüseyn Mustafa oğlu. Nəriman Nərimanov: həyatı, fəaliyyəti, pedaqoji və tibbi fikirləri / Hüseyn Əhmədov; Elmi red.: Alxan, Bayramoğlu; Azərbaycan Beynəlxalq Universiteti.- Bакı: АBU; 2004.- 284 s.

Əhmədov Hüseyn Mustafa oğlu. Seçilmiş pedaqoji əsərləri [Mətn]: Beş cildlik. Azərbaycanda pedaqoji fikir tarixi: II cild /H.M.Əhmədov; tərt. ed. F.Abbasoğlu, H.Hüseynoğlu, M.Hətəmoğlu; elmi red. Ə.Ağayev; Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Beynəlxalq Universiteti.- Bakı: Elm: ABU, 2003.- 500, [4] s.

Əhmədov Hüseyn Mustafa oğlu. Seçilmiş pedaqoji əsərləri [Mətn]: 5 cildlik H.M.Əhmədov; tərt. ed. F.A.Rüstəmov, H.H.Əhmədov, M.H.Nəzərov; elmi red. M.İ.İlyasov; Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Beynəlxalq Universiteti Pedaqogikanın elmi-nəzəri və metodoloji problemlərinə aid məqalələr toplusu 3-cü Cild.- B.: ABU, 2003.- 439, [1] s.

 

Əhmədov Hüseyn Mustafa oğlu. Seçilmiş pedaqoji əsərləri [Mətn]: beş cildlik H.M.Əhmədov; tərtib edənlər. F.A.Rüstəmov, H.H.Əhmədov, M.H.Nəzərov; elmi red. A.Bayramoğlu; Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Beynəlxalq Universiteti Araşdırmalar, rəylər, mülahizələr. Yubliyar məktəblər 5-ci cild.- B.: Maarif ABU, 2003.- 365, [1] s.

Əhmədov Hüseyn Mustafa oğlu Seçilmiş pedaqoji əsərləri: On iki cildlik. XIX əsrdə Azərbaycanda məktəb təhsilinin inkişafı tarixinə həsr edilmiş əsərlər [Mətn] /Hüseyn Əhmədov; Tərtib edənlər. F.Abbas oğlu; Azərbaycan Beynəlxalq Universiteti I cild ].- B.: Təhsil-NPM: ABU, 2006.- 436 s.

Əhmədov Hüseyn Mustafa oğlu. Seçilmiş pedaqoji əsərləri: On iki cildlik. Azərbaycan pedaqoji fikir tarixi [Mətn]: II cild /Hüseyn Əhmədov; Tərtib ed. F.A.Rüstəmov, H.H.Əhmədov, M.H.Nəzərov; Elmi red. və ön söz. müəll. Ə.Ağayev; Azərbaycan Beynəlxalq Universiteti.- B.: Təhsil-NPM: ABU, 2006.- 504 s.

Əhmədov Hüseyn Mustafa oğlu. afa oğlu. Seçilmiş pedaqoji əsərləri: On iki cildlik. Pedaqogikanın elmi-nəzəri və metodoloji problemlərinə aid məqalələr toplusu [Mətn] /Hüseyn Əhmədov; Tərtib edənlər. F.A.Rüstəmov, H.H.Əhmədov, M.H.Nəzərov; Elmi red. M.İ.İlyasov; Ön söz. Z.Qaralov; Azərbaycan Beynəlxalq Universiteti. III cild.- B.: Təhsil-NPM: ABU, 2006.- 438 s.

Əhmədov Hüseyn Mustafa oğlu. Seçilmiş pedaqoji əsərləri: On iki cildlik. XIX əsr Azərbaycan məktəbi [Mətn] /Hüseyn Əhmədov; Elmi red. Ə.Ağayev, A.Bayramoğlu; Azərbaycan Beynəlxalq Universiteti. IV cild.- B.: Təhsil-NPM: ABU, 2006.- 580 s.

Əhmədov Hüseyn Mustafa oğlu. Seçilmiş pedaqoji əsərləri: On iki cildlik. Araşdırmalar, rəylər, mülahizələr: Yubilyar məktəblər [Mətn] /Hüseyn Əhmədov; Tərt. ed.: F.A.Rüstəmov, H.H.Əhmədov, M.H.Nəzərov; Elmi red. və ön söz. müəl. A.Bayramoğlu; Azərbaycan Beynəlxalq Universiteti. V cild.- B.: Təhsil-NPM: ABU, 2006.- 364 s.

Əhmədov Hüseyn Mustafa oğlu. Seçilmiş pedaqoji əsərləri: On iki cildlik. Nəriman Nərimanov. Həyatı, fəliyyəti pedoqoji və tibbi fikirləri [Mətn] /Hüseyn Əhmədov; Elmi red. A.Bayramoğlu. VI cild.- B: Təhsil-NPM: ABU, 2006.- 283 s.

Əhmədov Hüseyn Mustafa oğlu. Seçilmiş pedaqoji əsərləri: On iki cildlik. Azərbaycan məktəb və pedaqoji fikir tarixi [Mətn] /Hüseyn Əhmədov; Elmi red. H.Bayramoğlu; Tərtib ed. F.Ə.Seyidov, F.A.Rüstəmov. VII cild [I hissə].- B.: Təhsil-NPM: ABU, 2006.- 320 s.

Əhmədov Hüseyn Mustafa oğlu. Seçilmiş pedaqoji əsərləri: On iki cildlik. /Hüseyn Əhmədov; Tərt. ed. İ.İsayev, M.İlyasov, M.Ənsərli; Red. H.H.Əhmədov; Azərbaycan Beynəlxalq Universiteti. IX cild.- B.: Təhsil-NPM: ABU, 2006.- 211 s.

Əhmədov Hüseyn Mustafa oğlu. Seçilmiş pedaqoji əsərləri: On iki cildlik. Xatirələrim və ya nəslimin şəcərəsi. Xatirə çələngi [Mətn] /Hüseyn Əhmədov; Elmi red. İbrahim Bayramov, Ənvər Əhməd; Azərbaycan Beynəlxalq Universiteti. XII cild.- B.: Təhsil-NPM: ABU, 2006.- 272 s.

Əhmədov Hüseyn Mustafa oğlu. Seçilmiş pedaqoji əsərləri [Mətn]: [25 cilddə] / H.M.Əhmədov; red. M.Şirzadova; tərt. ed. A.Əsgərova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, ADPU C. 22.- B.: Təhsil: ADPU; 2014.- 307, [1] s.

 Əhmədov Nəsir Abbas oğlu. Səslər içində [Mətn]: Azərbaycan radiosu ellərarası efirdə /Nəsir Əhmədov; Red. S.İsmayılova; Rəyçi. E.Quliyev.- B.: İşıq, 1990.- 112 s.

Əhmədova Şəfiqə. Ümumi texniki fənnlərin tədrisi metodikası Ş.Əhmədova, S.Abdullayev, Ə.Əliyev; Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti; Elmi red.: H.İ.Həşim; Rəyçilər: S.Axundov, X.Padarov.- B.: 2001.- 124 səh.

Əhmədzadə Nizami Məhəmmədəli oğlu. Təhsil və məktəbəqədər tərbiyə müəssisələrində fiziki hazırlıq: Dərs vəsaiti /Nizami Əhmədzadə; Elmi red. Ağacan Əbiyev.- Bakı: Nurlan, 2005.- 264 s.

Əkbərov Nazim. Ailə və cəmiyyətdə əxlaq və davranış qaydaları [Mətn] : [I-II siniflər üçün"Həyat bilgisi" fənninə metodik vəsait] /N. Əkbərov ; red. Y. Kərimov ; dizayn İ. İbrahimoğlu ; rəssam Ö. Qələndər. B.: Bərəkət, 2009. 78, [1] s.: rəngli şək

 Əkbərov Nazim Fərrux oğlu. Mənəviyyat: inam və əxlaq vəhdəti [Mətn]: Ümumtəhsil məktəblərinin 8-ci sinifləri və orta ixtisas məktəbləri üçün eksperimental dərs vəsaiti /N.Əkbərov, N.Camalov; Baş red. Z.Qaralov; Red. R.Hüseynzadə, B.Mustafa oğlu.- B.: 2006.- 232 s.

Əkinçi.1875-1877. [Mətn]: Tam mətni.- Bakı: “Avrasiya Press”, 2005.- 496 s.

"Əkinçi" qəzetinin biblioqrafiyası [Mətn] /tərt. M.Aslanov.- Bakı: Şirvannəşr, 2005.- 40 s.

Əlamətdar və tarixi günlər təqvimi (2006-cı il) /baş red. K.Tahirov.- Bakı, 2005.- 155 s.

Əlamətdar və tarixi günlər təqvimi: 2007-ci il /Metodik tövsiyələr toplusu: Baş redaktor: K.Tahirov.- B., 2006.- 198 s.

Əlamətdar və tarixi günlər təqvimi: 2008-cı il /baş red. K.Tahirov.- B., 2007.- 183 s.

Əlamətdar və tarixi günlər təqvimi - 2009 /baş red. K.M.Tahirov; M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- B., 2008.- 389 s.

Əlamətdar və tarixi günlər təqvimi - 2010 /[Mətn] /Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, M. F. Axundov ad. Azərb. Milli Kitabxanası; baş red. K. M. Tahirov; red. D. Bayramov.- B.: [M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası], 2009. -434 s.

Əlamətdar və tarixi günlər təqvimi - 2011[Mətn] /Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, M. F. Axundov ad. Azərb. Milli Kitabxanası; baş red. K. M. Tahirov; red. D. Bayramov.-B.: M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası, 2010.- 436 s.

 Əlamətdar və tarixi günlər təqvimi - 2013 /baş red. K.Tahirov; red. G.Səfərəliyeva; məsul katib N.Alışova; M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2012.- 440 s.

Əlamətdar və tarixi günlər təqvimi - 2014/ baş red. K.Tahirov; red. M.Cəfərova; məsul katib N.Alışova; Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2013.- 424 s.

Ələkbərqızı Nəzakət. Ziyalılıq zirvəsi /N.Ələkbərqızı; red. E.Əlibəyzadə, M.Qarayeva; naşir S.Aslan.- Bakı: Bayramoğlu, 2011.- 244, [1] s.

Ələkbərov Əliheydər. Azərbaycan SSR xalq artistkası Sona Hacıyeva /Ə.Ələkbərov; red. A.Babayev; Azərb. Teatr Cəmiyyəti.- Bakı: [s. n.], 1959.- 48, [6] s., portr., fotoşək.; 21 sm.

 Ələsgərova İradə Hacı qızı. Azərbaycan kitabının bədii və texniki tərtibat tarixi [Mətn]: monoqrafiya: [dərs vəsaiti] /İ.H.Ələsgərova; [red. E.Səmədova; ön söz A.Babayev; rəssam N.Rzaquliyev]B.: Təhsil, 2015.- 246, [2] s., [16] v. rəng. il. portr

Ələsgərova İradə Hacı qızı. Kitabın bədii və texniki tərtibatı "Nəşriyyat işi və redaktəetmə" ixtisası üzrə dərs vəsaiti: [ali məktəblət üçün dərs vəsaiti] /İ.Ələsgərova; elmi red. B.V.Allahverdiyev; rəyçi. L.H.Səmədova [və b.]; rəssam N.M.Rzaquliyev.- Bakı: [Azərbaycan], 2010.- 184 s.

Əlibəyli Elçin Vidadi oğlu. Azərbaycan televiziyası [Mətn] /E.Əlibəyli; red. A.K.Məmmədova.- Bakı: MBM, 2005.- 160 s.

 Əlibəyli Sevda Bəhram qızı. İlk poliqrafçı alim [Mətn]: [Şəddat-70] /S. Əliybəyli; red. Q. İsabəyli; ön sözün müəl. S. Rüstəmxanlı.-Bakı: Gənclik, 2010. -501, [1] s.

Əliquliyev Rasim Məhəmməd oğlu. Elmi kadr hazırlığı [Mətn]: monitorinq /R.Əliquliyev, R.Mahmudova, G.Nəbibəyova; AMEA, İnformasiyaTexn. İn-tu.- Bакı: [Informasiya texnologiyaları], 2009.- 142, [2] s.

Əliquliyev Rasim Məhəmməd oğlu. İnternet-jurnalistikanın formalaşmasının bəzi aspektləri [Mətn] /Rasim Ə., Cəsarət V., Rasim M.; Elmi red. Yadigar İ.; Azərbaycan Milli Elimlər Akademiyası; İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu.- B.: "İnformasiya Texnologiyaları", 2008.- 32 s.

Əliquliyev Rasim Məhəmməd oğlu. İnformasiya asılılığı problemləri və onlarla mübarizə yolları [Mətn] /R.Əliquliyev, R.Mahmudov; elmi red. R.Q.Ələkbərov; AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu.- B.: [İnformasiya Texnologiyaları], 2009.- 63 s. ., 20 sm.

Əliquliyev Rasim Məhəmməd oğlu. Müasir dövrdə elektron kitabxanaların formalaşması perspektivləri [Mətn] /R. M. Əliquluyev, K. P. Qasımova, E. Ç. Məmmədov ; elmi red. F. Yusifov ; AMEA, İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu. B.: [İnformasiya texnologiyaları], 2014. 74, [2] s.: portr., gerb

Əlioğlu Əkbər. Azərbaycan aşıq şerinin poetikası[Mətn]: Folklorşünaslıq. Elmi rəhbər f.e.d. prof. M.Seyidov, rəyçi f.e.d. prof. P.Əfəndiyevdir. Azərbaycan dilində.- Bakı: 2002.- 128 s.

Əliyev A. Bədən tərbiyəsi və idmanın idarə edilməsi və iqtisadiyyatı: Dərslik /A.Əliyev, V.Əliyev, Ə.Qasımov; Rəyçilər: X.Qurbanov, D.Quliyev, E.Acalov; İxtisas red.: R.F.Quliyev; Red.: S. Hüseynov; Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyası.- Bakı: AzDBTİA, 2005.- 228 s., cədvəl; 21 sm.

Əliyev A.Ə. Bədən tərbiyəsi və idman hərəkatının idarə edilməsi: Dərslik /A.Ə.Əliyev; A.Y.Əsgırov; A.K.Qurbanov; Azərbaycan Beynəlxalq Universiteti; Elmi red.: Xanlar Kazım oğlu Qurbanov; Rəyçilər: Rəşid Zeynalabdin oğlu Əliyev, Elmar Afis oğlu Hüseynov.- Bakı: ABU, 2006.- 220 s.

 Əliyev A.H. Müasir pedaqoji texnologiyalar və kimyanın tədrisində onlardan istifadənin metodikası [Mətn] /A.H.Əliyev; elmi red. A.O.Mehrabov; Azərb. Respub. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Respub. Təhsil Problemləri İn-tu..- B.: Mütərcim, 2009.- 255, [1] s. cədv

Əliyev Akif. Azərbaycan milli idman oyunlarının tarixi [Mətn]: Dərs vəsaiti /A.Əliyev; Elmi red.: Y.Talıbov; Rəyçilər: S.Onullahi, X.Qurbanov, K.Rzayev.- Bakı: Şərq-Qərb, 2001.- 124 səh., fotoşək.; 21 sm.

Əliyev Akif. Bədən tərbiyəsi və idman tarixi [Mətn]: Ali məktəblər üçün dərslik /A.Əliyev, D.Quliyev; Red.: S.Allahverdiyev, S.Hüseynov; Rəyçilər: S.Onullahi, S.Əsədov, E.Acalov; Azərbaycan Respublikası Gənclər, İdman və Turizm Nazirliyi, Azərbaycan Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyası.- Bakı: AzDBTİA, 2005.- 332 s.

Əliyev Akif Əbdül oğlu. Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin prezidentləri: 1895-2006 [Mətn]: Dərs vəsaiti /A.Əliyev, N.Əsgərova, J.Ağayeva; Rəyçilər: A.K.Qurbanov, E.F.Acalov; Elmi red.: R.F.Quliyev; Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyası.Bakı: [AzDBTİA], 2006,118 s. portr., cədvəl., ill

 Əliyev Eynal Hacı oğlu. Azərbaycan SSR-də ХХ əsrin siyasi repressiya qurbanları /E.H.Əliyev; Red.: R.Ş.Abbasov. B.: Hüquq ədəbiyyatı, 2003.- 296 s.

Əliyev Əlipaşa Hacıvəli oğlu. Mədəniyyət və din [Mətn] /Əlipaşa Əliyev; Elmi red.: Ə.Məmmədov.- Bakı: Çaşıoğlu, 1999.- 76 s.

Əliyev Əsgər Hüseyn oğlu. Fransa və fransızlar [Mətn] /Ə.Əliyev; red. A.Aslanov.- B,: Elm və təhsil, 2010.- 339, [1] s.: fotoşək., şək., xəritə, 21 sm.

Əliyev Fuad Akif oğlu. Müasir mərhələdə vətənpərvərlk tərbiyəsi metodik vəsait /F.Əliyev; elmi red. R.Baxşəliyev; rəyçi M.Allahmanlı [və b.]Bakı: [ADPU], 2012.- 156, [1] s.; 20 sm.

Əliyev Heydər. Azərbaycan elminin keşiyində [Mətn]: sənədlər və materiallar: [2 cilddə: toplu] Azərb. MEA, A.A.Bakıxanov adına tarix in-tu; layihənin rəhbəri, elmi red. və ön sözün müəl. Yaqub Mahmudov; burax məs. Ə.Q.Qasımov.Cild 1.- B.: Turxan, 2013.- 665, [1] s.

Əliyev Heydər. Azərbaycan elminin keşiyində [Mətn]: sənədlər və materiallar: [2 cilddə: toplu] Azərb. MEA, A.A.Bakıxanov adına tarix in-tu; layihənin rəhbəri, elmi red. və ön sözün müəl. Yaqub Mahmudov; burax məs. Ə. Q.Qasımov.- Cild 2.- B.: Turxan, 2013.- 637, [1] s.

Əliyev Heydər Əlirza oğlu Təhsil millətin gələcəyidir... /H.Ə.Əliyev; Tərt.edənlər: Misir Mərdanov, Əsgər Quliyev.B.: Təhsil, 2002.- 580 s.

Heydər Əliyev Sarayı /layihənin rəhbəri Ə. Qarayev; mətnin müəl. İ. Rəhimli; Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi.-Bakı: Təhsil, 2010.- 167, [1] s.

 Heydər Əliyev və mədəniyyət: 3-cilddə: Müraciətlər, çıxışlar, müsahibələr, təbriklər, məlumatlar. 1969-1982, 1993-1996 [Mətn]: I cild /Layihənin rəhbəri və ön sözün müəllifi. Ə.Qarayev; Tərtib edənlər. S.Məmmədəliyeva, T.Əhmədov; Red. L.Məmmədova.- B.: Nurlar, 2008.- 504 s., [16] v. fotoşək.

 Heydər Əliyev və mədəniyyət: 3-cilddə: Müraciətlər, çıxışlar, müsahibələr, təbriklər, məlumatlar. 1997-1998 [Mətn]: II cild /Layihənin rəhbəri və ön sözün müəllifi. Ə.Qarayev; Tərtib edənlər. S.Məmmədəliyeva, T.Əhmədov; Red. L.Məmmədova.- B.: Nurlar, 2008.- 520 s., [8] v. fotoşək.

 Heydər Əliyev və mədəniyyət: 3-cilddə: Müraciətlər, çıxışlar, müsahibələr, təbriklər, məlumatlar. 1999-2003 [Mətn]: III cild /Layihənin rəhbəri və ön sözün müəllifi. Ə.Qarayev; Tərtib edənlər. S.Məmmədəliyeva, T.Əhmədov; Red. L.Məmmədova.- B.: Nurlar, 2008.- 536 s., [8] v. fotoşək. 1;ək.

 Heydər Əliyev və mətbuat: 4-cilddə: Müsahibələr, bəyanatlar, müraciətlər, çıxışlar. Yanvar, 1990-iyul, 1996 [Mətn] /Red. və ön sözün müəllifi: R.Mehdiyev; Tərtib edənlər: Ə.Abbasov, T.Əhmədov I cild.- Bakı: Nurlan, 2003.- 640 s.

 Heydər Əliyev və mətbuat: 4-cilddə: Müsahibələr, bəyanatlar, müraciətlər, çıxışlar. İyul, 1996-iyul, 1998 [Mətn] /Red. və ön sözün müəllifi. R.Mehdiyev; Tərtib edənlər. Ə.Abbasov, T.Əhmədov II cild.- Bakı: Nurlan, 2003.- 640 s.

 Heydər Əliyev və mətbuat: 4-cilddə: Müsahibələr, bəyanatlar, müraciətlər, çıxışlar İyul, 1998-sentyabr, 2000 [Mətn] /Red. və ön sözün müəllifi: R.Mehdiyev; Tərtib edənlər: Ə.Abbasov, T.Əhmədov III cild.- Bakı: Nurlan, 2003.- 640 s.

 Heydər Əliyev və mətbuat: 4-cilddə: Müsahibələr, bəyanatlar, müraciətlər, çıxışlar. Noyabr, 2002-mart, 2003 [Mətn] /Red. və ön sözün müəllifi: R.Mehdiyev; Tərtib edənlər: Ə.Abbasov, T.Əhmədov IV cild.- Bakı: Nurlan, 2003.- 640 s.

Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri: Respublika ali məktəblərarası elmi konfransının məruzə və bildirişlərinin tezisləri: (1-2 mart 1999-cu il) /Red. hey.: A. N. Abbasov, F. F. İbişov və b.: Naşir: T. Vəlixanlı; M. F. Axundov adına Azərbaycan Pedaqoji Rus dili və Ədəbiyyatı İnstitutu. B.: Mütərcim, 1999. 100 səh

Əliyev Həmzə Qənbər oğlu. Pedaqoji ustalığın əsasları: dərs vəsaiti /Həmzə Əliyev; Red.: F.A.Rüstəmov; Rəyçilər: S.M.Quliyev, F.Ə.Seyidov; N.Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.- B.: 1999.- 112 s.

Əliyev İbrahim Zülfiqar oğlu. Avropada Boloniya prosesi və onun Azərbaycanda perspektivləri [Mətn] /İ.Z.Əliyev, C.M.Cəfərov; red. E.A.Mədətova; tərt. A.Ə.Əlizadə; Tətbiqi Tədqiqatlar Fondu, Azərb. Resp. Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası.- Bakı: "Ulu" İKF, 2009.- 99, [1] s

 Əliyev İbrahim Zülfiqar oğlu. Qloballaşma dövründə Azərbaycanda orta məktəb məzunlarının təhsil və məşğulluq problemləri [Mətn] İ. Z. Əliyev; tərt. G. Məmmədova; red. A. Əlizadə; Tətbiqi Tədqiqatlar Fondu; Azərb. Resp-nın Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası.-B.:[Maarif]; -2010. -51 s.

 Əliyev Kazım Oruc oğlu. İdmançının qələbə psixologiyası [Mətn] /K. Əliyev; elmi red. T. İsmayılov; məsləhətçi-red. B. Fərəcbəyli. B.: Ozan, 2008.- 199, [1] s., portr., cədv.

Əliyev M.A. adına Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutu İxtisasa giriş [Mətn]: Mədəni-maarif fakultəsinin "Özfəaliyyət teatr kollektivinin rəhbəri" ixtisası üçün proqram /Azərbaycan SSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi. Ali Təhsil Üzrə Tədris-Metodika Kabineti; M.A.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət İncəsət İnstitutu; tərt ed. N.Qazıyeva; red. B.Kazımov; rəy verənlər. S.Dadaşova.- B.: 1989.- 17, [1] s.

Əliyev Məmməd Teymur oğlu. Azərbaycan iqtisadiyyatının formalaşması və inkişaf problemləri /Məmməd Əliyev; Red.: A.Abbasov.- Bakı: Mütərcim, 2001.- 764 s.

 Əliyev Nemət. Sov. İKP MK yanvar plenumunun qərarları və kitabxanaların vəzifələri [Mətn] N.Əliyev; [red. A.Məmmədov]; M.F.Axundov ad. Azərb. Respb. Kitabxanasının Elmi-Metodik Kitabxanaşünaslıq Şöbəsi.- Bakı: [s. n.], 1961.- 54, [1] s. cədv

Əliyev Piralı Behbudalı oğlu. Gənclərin milli-mənəvi dəyərlər əsasında tərbiyəsi [Mətn] /P.B.Əliyev; H.H.Əhmədov; elmi red. Z.İ.Qaralov; rəyçi. A.N.Abbasov, V.C.Xəlilov, H.B.Bayramov; Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi, Təhsil Problemləri İnstitutu; Beynəlxalq Kollec.- Bakı: Təhsil, 2006.- 263, [1] s.

Əliyev Piralı Behbudalı oğlu. Təhsil müəssisələrində tərbiyə işinin təşkili [Mətn] /P.Əliyev, H.Əhmədov; elmi red. Z.İ.Qaralov; Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Təhsil Problemləri İnstitutu; Beynəlxalq Kollec.- Bakı: Təhsil, 2004.- 219, [1] s.

 Əliyev Rezo Rəhim oğlu. Elmi işlərin yerinə yetirilməsi metodikası [Mətn] : elmi layihələrin, diplom və dissertasiya işlərinin uğurlu hazırlanmasına dair vəsait /R. R. Əliyev ; elmi red. Ə. Məmmədov. Bakı: [Alatoran Yayınları], 2016.- 146 s.: şək., cədv., portr., 21 sm.

Əliyev Y. Nəğmə dərsinin tədrisi metodikası[Mətn]: Dərs vəsaiti. (I-VI siniflər üçün) Redaktorları K.Kərimov, İ.Hümmətov. Azərbaycan Dövlət Tədris-Pedoqoji Ədəbiyyatı Nəşriyyatı.- B.: 1964.- 90 s.

Əliyev Zöhrab Hüseyn oğlu. Azərbaycan biblioqrafiyasının tarixi [Mətn]: Kitabxanaçılıq-informasiya fakültəsində təhsil alan tələbələr üçün dərslik /Z.H.Əliyev; Red. N.İ.İsmayılov; Rəyçilər. N.İ.İsmayılov, S.A.Sadıqova.- Bakı: Bakı Universiteti, 2007.- 186 s.

Əliyev Zöhrab Hüseyn oğlu. Ümumi biblioqrafiyaşünaslıq [Mətn]: Dərs vəsaiti /Z.Əliyev; Elmi red.: N. İsmayılov; Rəyçilər: Ə.Xələfov, R.Vəzirova.- B.: Bakı Universiteti, 2001.- 144 s.

Əliyeva-Kəngərli Aybəniz İbrahim qızı. Müasir Azərbaycanda elmin informasiya təminatı və kitabxanalar [Mətn] /A.K.Əliyeva; Elmi red.A.Xələfov; Rəyçi. R.Kazımov, X.İsmayılov.- B.: Elm, 2007.- 394 s.: portr., fotoşək., 21 sm.

Əliyeva Nurlana Müzəffər qızı. Müstəqillik ərəfəsi və mədəni inqilab dəyərləri [Mətn]: Monoqrafiya Nurlana Əliyeva; Elmi red. vərəyçi. B.Nəbiyev.- B.: Azərnəşr, 2008.- 368 s.

Əliyeva Tinatin Məmməd qızı. Ali pedaqoji məktəblərin riyaziyyat fakültəsində riyaziyyat və riyaziyyatın tədrisi metodikası fənləri arasındakı əlaqələrin reallaşdırılmasının yol və vasitələri: [Monoqrafiya] /T.Əliyeva; Elmi red.: M.H.Yaqubov.- B.: Elm, 2004.- 288 s.

Əliyeva Zərifə. Pedaqogika [Mətn]: Mədəniyyət və İncəsənət təmayüllü ali məktəblərin bakalavr pilləsində təhsil alan tələbələr üçün dərs vəsaiti. /Z.Əliyeva, A.Mollayeva; Elmi red.: Ə.Məmmədov.- Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin Nəşriyyatı, 2005.- 239 s.

  Əliyeva Zərifə. Yüksək əqidə: (Həkimlik etikası, həkimin ürəyinin və fikirlərinin paklığı) /Zərifə Əliyeva; Elmi red.: Mustafa Topçubaşov.- B.: Azərbaycan, 2003.- 104 səh., 1port.

Zərifə xanım Əliyeva [Mətn] /Layihənin müəllifi, red.-ru və rəhbəri: F.Abdullazadə; Rəssam: Ş.Şıxəliyev; Foto: R. Bağırov, M. Həsənoğlu, İ. Cəfərov; N. Əliyeva.- B.: XXI YNE, 1998.- 288 s., fotoşək., portr., ill.

Əliyeva Zöhrə Soltan qızı. Azərbaycan maarifçiliyi və dünya ədəbi-nəzəri fikri [Mətn]: Mirzə Fətəli Axundzadə maarifçiliyi Azərbaycan və dünya ədəbi-nəzəri fikrinin gözü ilə /Zöhrə Əliyeva; Elmi red. V. Arzumanlı; AMEA Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu Bakı: Səda, 2008. 113 s.

Əlizadə Əbdül Əli oğlu. Pedaqoji psixologiya [Mətn] /Ə.Ə.Əlizadə, H.Ə.Əlizadə; elmi red. U.M.Şiriyeva, C.Ə.Əlizadə; rəyçilər L.C.Əmrahlı, H.T.Rzayeva.- I kitab.- B.: [ADPU], 2010.- 319, [1] s.

Əlizadə Əbdül Əli oğlu. Pedaqoji psixologiya [Mətn] /Ə.Ə.Əlizadə, H.Ə.Əlizadə; U.M.Şiriyeva, C.Ə. Əlizadə; rəyçilər L.C.Əmrahlı, H.T.Rzayeva, II kitab.- B.: [ADPU], 2010.- 288, [2] s.

Əlizadə Əbdül Əli oğlu. Müasir Azərbaycan məktəbinin psixoloji problemləri [Mətn] /Prof. Əbdül Əlizadə; Elmi red.: Zahid Qaralov; Məsul red.: İradə Akifqızı.- B.: Pedaqogika, 2004.- 432 s.

Əlizadə Ə.Ə. Uşaqlar və yeniyetmələr: seksual inkişafın psixopedaqogikası [Mətn] /Ə. Ə. Əlizadə; elmi red. L.Ş.Əmrahlı.- B.: [s.n.], 2009.- 563, [1] s.

Əlizadə Hikmət Əbdül oğlu. Tərbiyənin demoqrafik problemləri [Mətn] /H.Ə.Əlizadə; Elmi red. M.Ə.Həmzəyev.-Bakı: Maarif, 1993.- 232 s.

Əlizadə Yalçın. Azərbaycan efiri: tarix və müasirlik [Mətn] /Y.M.Əlizadə, Q.M.Məhərrəmli; Red.: Ə.Həsənov.-Bakı: Nurlan, 2006.- 184 s.

Əmirxanov Sabir Abuzər oğlu. Azərbaycanda muzey quruculuğu və muzeyşünaslığın inkişafı [Mətn]: [monoqrafiya] S. A.Əmirxanov; elmi red. İ.H.Hüseynov; Azərb. Resp. TəhsilNazirliyi, Bakı Biznes Un-ti.- B.: [Bakı Biznes Universiteti] 2012.- 289, [2] s., [4] v.

Əmirxanov Sabir Abuzər oğlu. Dünya muzeyləri və tarixi mədəniyyət abidələri [Mətn]: ali məktəb tələbələri üçün dərs vəsaiti /S.Əmirxanov, İ.H.Hüseynov; Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti, Bakı Biznes Universiteti; elmi red. A.Əzizov; red. M.Süleymanov; rəyçilər. M.Abdullayev və b.- Bakı: MarsPrint, 2008.- 298 s.

Əmirxanov Sabir Abuzər oğlu. Nəzəri muzeyşünaslıq [Mətn]: qarşılıqlı əlaqələr, qanunauyğunluqlar, texnologiyalar: monoqrafiya /S.A.Əmirxanov; elmi red. V.Xəlilov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Bakı Biznes Un-ti.- Bakı: [s.n.], 2009. 211, [1] s.

Əmirxanov Sabir Abuzər oğlu. Muzey pedaqogikası [Mətn]: [monoqrafiya] /S.A.Əmirxanov; elmi red. V.C.Xəlilov.- Bakı: Mars-Print, 2004.- 117, [1] s.

Əmirxanov Sabir Abuzər oğlu. Muzeyşünaslıq tədris-metodik vəsait /S.Əmirxanov; elmi red. V.C.Xəlilov; rəy. İ.Hüseynov, A.Əlizadə; Azərb. Respub. Təhsil Nazirliyi, Bakı Biznes Un-ti Bakı: [Bakı Biznes Un-ti], 2012.- 112 s.

Əmirov Mübariz Mirəziz oğlu. Tarix dərslərində şagirdlərdə elmi dünyagörüşünün formalaşdırılması [Mətn]: HSM 060111- "Tarixin tədrisi metodikası və metodologiyası" ixtisası üzrə magistr hazırlığı üçün dərs vəsaiti M.M.Əmirov (ön söz); elmi red. F.Rüstəmov.- B.: [ADPU] 2014.- 126, [1] s.

Əmirov Mübariz Mirəziz oğlu. Tarix üzrə dərsdənkənar iş [Mətn]: HSM 060111-"Tarixin tədrisi metodikası və metodologiyası" ixtisası üzrə magistr hazırlığı üçün dərs vəsaiti: [metodik vəsait] M.M.Əmirov (ön söz); red. R.Əliyev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, ADPU.- B.: [ADPU] 2014.-115, [1] s.

Əmirov Mübariz Mirəziz oğlu. Ümumtəhsil məktəblərində tarixin fəal/interaktiv təlimi metodikası [Mətn]: ali məktəblərin tarix fakültəsi tələbələri üçün dərs vəsaiti M.M.Əmirov (ön söz); elmi red. O.Sultanov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, ADPU.- B.: [ADPU] 2014.-678, [2] s.

Əmrahlı Limunət Şəfi qızı. Məktəbə hazırlığın psixodiaqnostikası [Mətn] /L.Ş.Əmrahlı; Red.P.B.Əliyev; Azərbaycan RespublikasınınTəhsil Problemləri İnstitutu.- B.: Nərgiz, 2006.- 188 s.

 Fikrət Əmirov - 90 [Mətn]: Biblioqrafiya (Əlavələrlə və düzəlişlərlə elektron resurs) / M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.-Bakı, 2012.

Əmirov Mübariz Mirəziz oğlu. Tam orta məktəbdə tarixin fəal/interaktiv təlimi metodikası [Mətn]: Ali məktəblərin tarix fakültəsi tələbələri üçün dərs vəsaiti.- Bakı, 2011.-700 s.

Ənsərli Mirzə Məsim oğlu Ləmbəli. İstanbulun məşhur kitabxanaları [Mətn] /Mirzə Ənsərli (Ləmbəli); Red.: A. Məmmədova; Azərbaycan Elmlər Akademiyası Mərkəzi Elmi Kitabxana.- B.: 1998.- 31 s.: 20 sm.

Əsəd Rza Yaqubi. Azərbaycanda təlim-tərbiyə mədəniyyəti, təhsil və pedaqoji fikir tarixi– B.: "Nurlan", 2005.- 628 s.

Əsədov Adil. Azərbaycanın dünya birliyinə inteqrasiyası prosesində milli mədəniyyətin inkişaf perspektivləri [Mətn]: metodik vəsait /A. Əsədov; Azərb. Resp. Prezidenti yanında Qeyri-Hökümət Təşkilatlarına Döv. Dəstəyi Şurası; Fəlsəfi Maarifçilik Assosiasiyası İctimai Birliyi.- B.: [s.n.], 2009.- 23, [1] s.: 21 sm.

Əsədov Elsevər Sabir oğlu. Biologiyadan biliklərin yoxlanılması [Mətn]: yoxlamasuallarvə çalışmalartoplusu /E.S.Əsədov (tərt. ed.); elmi red. R.Sultanov;Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. Təhsil Problemləri İn-tu, NaxçıvanDövlətUn-ti.H. 1 Botanika.- B.: [MBM], 2009.- 98, [1] s. cədv

Əsgər Əfzələddin. Türk savaş sənəti [Mətn] /Əfzələddin Əsgər, Məmmədli Qıpçaq; Elmi red.: N.Cəfərov, M.Rəsulov, M. Fətəliyev; Məsləhətçi: A.Rəhimov; Kitabın sponsoru: Q.C.Məmmədov.-Bakı: Yazıçı, 1996.-176 s.

Əsgəroğlu Ədalət. Texnika elmləri doktoru, professor Calal Mahmudov - 70. Alim və pedaqoq ömrü [Mətn] /Ə.Əsgəroğlu.-Bakı: Adiloğlu, 2003.- 117, [1] s., fotoşək., faks.; 20 sm.

Əsgəroğlu İslam. Təhsil quruculuğu və yeni pedaqoji təfəkkür: ideyalar, perspektivlər, problemlər... [Mətn]: Abşeron rayon məktəblərində pedaqoji-psixoloji araşdırmalar İ.Əsgəroğlu; ön sözün müəl. Ə.Ağayev; məsləhətçi N.Ağayev; red. V.Mövsümov.- B.: [s. n.] 2012.- 860, [2] s.

Əsgərov İsmayıl Binnət oğlu. İbtidai hərbi təlimin metodikası [Mətn]: [Dərs vəsaiti] /İ.B.Əsgərov; T.R.Fərzəliyev; Red.: H.O.Ocaqov; Rəyçilər: M.A.Cahangirov, T.O.Həsənov; Naşir: Ə.Ələkbərov.- Bakı: Ağrıdağ, 1999.- 248 s.

Əsgərov İsmayıl Binnət oğlu. Hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsinin əsasları [Mətn] /İ.B.Əsgərov; Elmi red.: H.O.Ocağov; Rəyçilər: M.A.Cahangirov; B.S.Quliyev.- Bakı, 2000.- 152 s.

Əsgərov Şahlar Qaçay oğlu. Təhsilimiz dünən, bu gün, sabah /Ş.Əsgərv; Red.: S.Ağababayeva; Rəssam: N.Rzaquliyev.- Bаkı: Azərbaycan, 2003.- 280 s.

 Əsgərova Rəfiqə Əsgər qızı. Yaşlıların təhsilinin aktual məsələləri [Mətn]: [monoqrafiya] R.Əsgərova; elmi red. A.A.Abdullayev; rəyçilər A.D.Zamanov [və b.]; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. Təhsil Problemləri İn-tu Bakı [s. n.] 2013.- 423, [1] s.

Əski çap kitabları kataloqu [Mətn]. I cild. B.: Nurlan, 2008. 250 s

Əski çap kitabları kataloqu [Mətn] Farsdilli kitablar [Mətn] /Tərtib edən: T.Həsənzadə; Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İstitutu.- II cild.- Bakı: Nurlan, 2007.- 440 s.

Əski çap kitabları kataloqu [Mətn] Ərəbdilli kitabları /tərt. ed. və ön söz müəl. K.Şərifli; elmi red. M.Adilov; red. S.Nəsirova; AMEA, M.Füzuli ad. Əlyazmalar İn-tu III-cü cild.- Bakı: Nurlan, 2010.- 412, [4] s.

 Ətfalül məktəb [Mətn]. Yersiz: [s.n.], 1898.- 48 s.

Əzizov Rahim Zaman oğlu. Ümumtəhsil məktəblərində peşəyönümü məsələləri [Mətn]: metodik vəsait R.Z.Əzizov; elmi red. İ. M. Mayılov; rəyçi Ə. M. Abbasov [və b.]; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi , Azərb. Müəllimlər İn-tu.- B.: Müəllim, 2013.- 137, [1] s.

Əzizov Rüstəm Duman oğlu. Televiziya həyatımızda [Mətn]: Azərbaycan televiziyasının 30 illiyi münasibətilə /R. D.Əzizov; AzSSR "Bilik" Cəmiyyəti; [red. Q.Həsənov].- Bakı: [s.n.], 1988.- 83, [3] s.; 20 sm.

Fabrik-zavod Yeddiilliklərinin 1932-33 tədris ilində əsas vəzifələri [Mətn] /ASŞC Xalq Maarif Komissarlığı, Məktəb İşləri vəTədris-Metod Sektoru; red. İ.Abdullayev.- B.: Azərnəşr, 1932.- 71 s.: 15 sm.

Fars dili: (IV-X siniflər üçün) AzSSR Maarif Nazirliyi, Proqram-metodika idarəsi; tərt. ed. T. Seyidov.- B.: [s.n.] 1984.- 66 s.

 Fasiləsiz milli təhsil konsepsiyası və şagirdlərin peşəyönümünün aktual problemləri [Mətn]: tematik məcmuə /Red. H.M.Əhmədov və b.; N.Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.- B.: 1992.- 81s.

Feofilaktov N.N. Yaşlılara qiraəti necə öyrətməli [Mətn]: savad məktəbləri üçün tədris vəsaiti /N.N.Flotilaktov; çevirəni. Əhmədov; ASŞC Ali Siyasi Maarif Komitəsi.- B.: Azərnəşr, 1929.- 55, [1] s.

 Fəlsəfənin gender aspektləri kursu üzrə tədris proqramı: Ali məktəblərin müəllim və tələbələri üçün Qərb Universiteti, Gender Tədqiqatları Mərkəzi; Müəllif - tərt.: A.B.Əzimov; Elmi red.: E.Ş.Hüsey.- B.: 2001.- 12 səh.

Fənlərin inteqrasiyası [Elektron resurs]: [metodik vəsait] /M.Həsənov, Ş.Ağayev, V.Məmmədova, Y.Fərzəliyeva; elmi red. A.Həsənov.- B,: MM-S müəssisəsi, 2013.- 64 s.

Fərhadoğlu Maqsud. Tərəqqi, insan və şəxsiyyətin dünya görüşü /M.Fərhadoğlu; Elmi red.: Q.Talıbov.- B.: Qanun, 2001.- 400 s.

Fərzullayev Mehman. Şərəfli ömür yolu [Mətn] /Hacı M. Fərzullayev; red. Hacı Q. Piriyev.-Bakı: Vətən, 2011.- 79, [1] s.

Fətəliyev Xəlil Qənimət oğlu. Ailədə milli tərbiyə [Mətn] /X.Fətəliyev; Elmi red. V.C.Xəlilov; N.Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedoqoji Universiteti.- Bakı: 1996.- 187 s.; 22 sm.

Fətəliyev Xəlil Qənimət oğlu. Məktəbdə hərbi-vətənpərvərlik tərbiyəsi [Mətn] X.Fətəliyev.- B.: Maarif, 1987.- 146, [1] s.

Fəzilət yolu 60 [Mətn] Red. və tərt. ed. T.Əlibəyli.- B.: Nasir, 2002.- 284 s.

Fillipov S. Qiraət komasının mə`lumat işləri [Mətn]: Şiryamovun redaktəsi altında /S.Filippov; tərcümə. H.Qasımov.- B.: Azərbaycan Ali Siyasi maarif komitəsi, 1927.- 32 s.

 Flamm T.K. Kitab kəndliyə nə verir [Mətn] /T.K.Flamm.- B.: Azərittifaq, 1929.- 14 s.

Futbol-1989 [Mətn]: Soraq kitabı. təqvim /tərt. və müəl. O.Atayev, P. Savin; çevr. E. Əliyev; red. A. Qəmbərov.- B.: İşıq, 1989.- 147, [3]s.

Füyuzat (1906-1907) /Transliterasiya edəni, çapa hazırlayanı və ön sözün müəllifi: O.Bayramlı; Red.: B.Nəbiyev, T.Kərimli; ARMEA, Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu.- B.: Çaşıoğlu, 2006.- 672 s.

Gender sosiologiyası kursu üzrə tədris proqramı: Ali məktəb müəllim və tələbələri üçün Qərb Universiteti, Gender Tədqiqatları Mərkəzi; Müəllif - tərt.: A.B.Axundov; Elmi red.: A.B.Əzimov; Rəyçilər: İ.Məmmədzadə, M.Abdullayeva.- B.: 2001.- 17 səh.

Gender sosiologiyası kursu üzrə tədris proqramı [Mətn]: ali məktəblərin müəllimləri və tələbələri üçün /müəllif-tərt. А. B.Axundov; elmi red. А.B.Əzimov; Qərb Universiteti, Gender Araşdırmaları Mərkəzi.- Bakı: [s.n.], 2003.-13 s.

Gender tədqiqatlarının hüquqi aspektləri kursu üzrə tədris proqramı: Ali məktəb müəllim və tələbələri üçün Qərb Universiteti, Gender Tədqiqatları Mərkəzi; Müəllif - tərt.: E.N.Hacıyeva; Elmi red.: İ.İ.Musayev; Rəyçilər: E.R.Kərimov, M.N.İmanov.- B.: 2001.-16 səh.

Gender və mədəniyyət kursu üzrə tədris proqramı: Ali məktəb müəllim və tələbələri üçün Qərb Universiteti, Gender Tədqiqatları Mərkəzi; Müəllif - tərt.: F.F.Fərəcova; Elmi red.: A.Abbasov; Rəyçilər: Z.A.Quluzadə, A.B.Axundov.- B.: 2001.- 20 səh.

 Gəldim, gördüm.... mənimsədim [Mətn] : Azərbaycan mədəni ənənələrinin mənimsənilməsi erməni ənənəsi haqqında /Azərbaycan Respublikası Müəllif Hüquqları Agentliyi. Bakı: Azərb. Resp. Müəl. Hüquqları Agentliyi, 2016.- 113 s.: 21 sm.

 Gənclərin ibtidai hərbi hazırlığı proqramı [Mətn] /Tərtib edənlər. Ə.S.Hüseynov, C.M. Ələkbərov, A.Rza oğlu və b.; Respublika Tədris-Metodika Mərkəzi.- B.: 1994.- 48 s. + [1] v. qat. cədv.

Göyüşov Ziyəddin Bahadur oğlu. Azərbaycan maarifçilərinin etik görüşləri XIX əsrin ikinci yarısı /Z.B.Göyüşov; red. A.O.Makovelski, F.Q.Köçərli; Azərb. SSR EA Fəlsəfə bölməsi.- Bakı: AzSSR EA, 1960.- 211, [1] s.

Göyüşov Ziyəddin Bahadur oğlu. Azərbaycan maarifçilərinin əsərlərində əxlaq məsələləri XIX əsrin sonu-XX əsrin əvvəlləri /Z.B.Göyüşov; [red. M.R.Vilayi].- Bakı: Azərnəşr, 1964.- 189, [3] s.

Göyyallı Xeybər. Şərəfli ömür yolu [Mətn] : Kərim Məmmədxan oğlu Kərimova ithaf olunur /X. Göyyallı ; red. R. İlyasoğlu ; ön sözün müəl. Ə. Əfqan. Bakı: [Ecoprint], 2017.- 191, [1] s.: portr., fotoşək., faks., 21 sm.

 Gülgün Rəhilə. Xəbərin rəngi [Mətn]: Milli mətbuatın Nəsir İmanquliyev fenomeni: [publisistik araşdırma] /R.Gülgün; red. R.Məcid; naşir. Q.İsmayıloğlu; Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi.- B.: Kür-Araz, 2009.- 219, [5] s.

Güney Azərbaycan: tarixi, siyasi və kulturoloji müstəvidə [Mətn] : məqalələr toplusu /tərt. ed., nəşrə hazır. və elmi red. V. Sultanlı; Bakı: Azərnəşr, 2010.- 169, [1] s.: 22 sm.

H.Aslanovun ev muzeyində gənclərin hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsi [Mətn]: iş təcrübəsində/ /Azərbaycan SSR Mədəniyyət Nazirliyi Muzey İşi Üzrə Respublika Elmi-Metodiki Kabineti.- B.: 1991.- 8 s.

H. Zərdabi adına Gəncə Dövlət Pedaqoji İnstitutunun elmi əsərlər məcmuəsi [Mətn] /Baş red.: Ş. T. Tağıyev; Naşir: T. H. Vəlixanlı; H. Zərdabi adına Gəncə Dövlət Pedaqoji İnstitutu. B.: Mütərcim, 1999. 288 s.

Hacıyev Akif Novruz oğlu. Pedaqoji prosesin ziddiyyətləri və onların həlli yolları [Mətn]: Metodik vəsait/A.Hacıyev; Elmi red. N.Əhmədov.- B.: Maarif, 1992.- 92 s. 22 sm.

Hacıyeva Əzizə Hüseyn qızı. Məktəbəqədər yaşlı uşaqların nitq inkişafı [Mətn]: Nəzəri və praktik materiallar: [Metodik vəsait] /Ə.Hacıyeva; Elmi red. К.B. Hacıyev.- Bakı: Maarif, 1992.- 107 s.; 20 sm.

Hacıyev Hacı Əliheydər oğlu. Gənc jurnalistlərə xitab [Mətn] /H.Haciyev; tərt. ed. R.Əskər; red. Ş.Babayev; önsözmüəl. Y.Əlizadə.- B.: [s.n.], 2005,135, [1] s.: portr., fotoşək

Hacıyeva Həqiqət Məmmədhacı qızı. Orta məktəblərdə biologiyanın tədrisində tibbi biliklərin verilməsinin imkan və yolları [Mətn]: monoqrafiya /H. M. Hacıyeva; elmi red. M. Ş. Babayev.- B.: Araz, 2007.- 221, [1] s.

Hacıyeva Həqiqət Məmmədhacı qızı. Ümumtəhsil məktəblərində biologiya fənninin tədrisində tibbi biliklərin öyrədilməsi üzrə işin sistemi [Mətn] /H. M. Hacıyeva; elmi red. Ə. M. Hüseynov.- B.: Ünsiyyət, 2007.- 338, [1] s.

Harada oxumalı 1930-31-ci tədris ili üçün məlumat kitabçası /AK(b)F Bakı Komitəsinin Mədəni və Təbliğat Şöbəsi Bakı: [s. n.], 1930.- 20, [1] s.

Helsinkidən başlayan yol... :Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin yaranmasının 10 illiyinə həsr edilir Ağacan Abiyev;Dilqəm Quliyev; Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsi, Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyası.- B.: Adiloğlu, 2002.- 96 səh.

Heydər Əliyev məktəblilərin gözü ilə [Mətn] /Tərt. F.Şahbazlı, Ə.Quliyev, T.Hacıyeva və b. B.: Təhsil, 2007.324 s. [6] v. fotoşək

Heydər Əliyev məktəblilərin gözü ilə [Mətn]: [inşa yazıları] /tərt. : F.Şahbazlı və b. K. 3.- B.: Təhsil, 2009.-349, [3] s.: portr., fotoşək., 25 sm.

Heydər Əliyev məktəblilərin gözü ilə [Mətn]: [inşa yazıları] /tərt.: F.Şahbazlı, A.Əhmədov, Ə.Quliyev, Ş.Balakişiyev; [burax. məs. F.Şahbazlı; nəşrə haz. S.Məmmədova [və b.] Cild K. 9.- B.: Təhsil, 2015.- 303, [1] s. portr., fotoşək

Heydər Əliyev və Azərbaycan idmanı [Mətn]: [Sənədli bublisistika] /Red. hey. Ə.Qarayev və b. B.: Turan Evi, 2004.- 149 s.

Heydər Əliyev və Bakı Dövlət Universiteti [Mətn] /Buraxılışa məsul, ön sözün və məqalələrin müəllifi: Misir Mərdanov; Tərtib edəni: Ə.Əhmədov.- B.: 1997.- 140 s. portr., fotoşəkil., faksimle

Heydər Əliyev və mədəni irs [İzomaterial] /Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi ; [ideya müəl. Ə. Qarayev ; layihənin rəhbəri V. Əliyev ; nəşrin red. T. Vəliyev, K. Cəfərova ; nəşrin tərtibatçıları Z. Sankina, A. Əmirova ; bədii tərtibat və dizayn V. Əli].- B.: [s. n.], 2014.- [272] s.: fotoşək., portr., 28 sm.

Həbibbəyli İsa Əkbər oğlu. Ədəbi-tarixi yaddaş və müasirlik [Mətn] /İ.Həbibbəyli; elmi red. Y.Axundlu; red. V.Məmmədov.- Bakı: Nurlan, 2007.- 689, [3] s.

Həbibbəyli İsa Əkbər oğlu. Heydər Əliyevin həyatı və fəaliyyətinin Naxçıvan dövründə Naxçıvan Dövlət Universiteti /İ.Həbibbəyli; Red.: İ.Həbibbəyli; Red.: Z. Vəliyev, M. Rzayev; Rəyçi: İ. Hacıyev.- Naxçıvan: Qeyrət, 1998.- 54 s.: fotoşək., 20 sm.

Həbibi Teymur. Həbibi dünyası. -Bakı: MTR group, 2010.-160 [] s.

Həmidov Habil Ağanemət oğlu. Azərbaycanda elm və təhsil siyasəti [Mətn]: Qərbə inteqrasiya və modernləşmə /H.Həmidov; elmi red. A.Bəşirov.- Bakı: [Təknur], 2012.- 118, [1] s.

Həmidov Habil Ağanemət oğlu. Azərbaycanda təhsil siyasəti: mərhələli inkişaf və konseptual aspektlər [Mətn]: monoqrafiya /H.A.Həmidov; elmi red. A.Bəşirov; AMEA, Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İn-tu.- Bakı: Təknur, 2010.- 159, [1] s.

 Həmidov Habil Ağanemət oğlu. Azərbaycanda təhsil siyasəti strategiyası [Mətn]: monoqrafiya /H.Həmidov; elmi red. R.Mirzəzadə; AMEA. Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu.- Bakı: Qartal, 2008.- 91, [1] s.

 Həmidov Habil Ağanemət oğlu. İdman pedaqogikası [Mətn]: [dərslik] /H.Həmidov; elmi red. Y.Talıbov; rəyçi. H.Əhmədov.- Bakı: Qartal, 2002.- 195 s.

 Həmidov Habil. Heydər Əliyev və Azərbaycanda təhsil siyasəti [Mətn]: [monoqrafiya] /H.Həmidov; elmi red. A.Mustafayev; AMEA, Fəls. və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İn-tu.- B.: Gənclik, 2007.- 102, [2] s. portr

Həmidov Seyidağa Sail oğlu. I-IV siniflərdə riyaziyyatın tədrisi metodikası: Xüsusi metodika /S.S.Həmidov; Elmi red.: N.S.Kazımov; Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.- Bakı: ADPU, 2004.- 247 səh., şək.,

Həmidov Seyidağa Sail oğlu. Bağça tərbiyəçilərin riyaziyyatdan metodiki hazırlığının əsasları [Mətn]: 2110 №-li ixtisas üzrə "Pedaqogika və psixologiya" (məktəbəqədər) fakultəsi tələbələri üçün dərs vəsaiti /S.S. Həmidov, S.C.Tağıyeva; elmi red.: Q.Qasımov; rəyçilər. G.Pələngov, B.Cəbrayılov; Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.- Bakı: ADPU, 2004.- 119, [1] s.

 Həmidova H.M. Mütaliəyə rəhbərlikdə tövsiyə biblioqrafiyasının rolu [Mətn]: metodiki göstəriş /AzSSR Mədəniyyət Nazirliyi, M.F.Axundov ad. Azərb. Resp. Dövlət Kitabxanası, Ölkəşünaslıq və milli biblioqrafiya şöbəsi; tərt. ed. H.M.Həmidova; red. B.M.Səfiyev.- Bakı: [s. n.], 1977.- 28, [2] s. cədv

Həsənqızı Fatma. Acılı-şirinli günlər [Mətn]: [bioqrafik əsər] /Fatma Həsənqızı.- B.: Şur, 1994.- 260 s.

Həsənov Aydın Vladimir oğlu. Pedaqoji məntiq [Mətn]: dərs vəsaiti /A.Həsənov, M.Nəzərov; elmi red. H.M.Əhmədov; rəyçilər. M.A.Balayev, M.İ.İlyasov.- Bakı: Təhsil, 2009.- 166, [1] s.

Həsənov Ağahüseyn Məmmədhüseyn oğlu. Kiçik yaşlı məktəblilərin mənəvi tərbiyəsi [Mətn] A.M.Həsənov; elmi. red. S.Axundov.- B.: Maarif, 1987.- 129, [3] s.

Həsənov Ağahüseyn Məmmədhüseyn oğlu. Məktəbəqədər pedaqogika [Mətn]: Məktəbəqədər tərbiyənin pedaqogikası və metodikası ixtisası üzrə təhsil alan tələbələr üçün dərs vəsaiti. /Elmi red. Ə.Ağayev; Rəyçi. R.Mursaqulova.- Bakı: Nasir, 2000.- 374 s.

Həsənov Ağahüseyn Məmmədhüseyn oğlu. Məktəbəqədər yaşlı uşaqların əqli tərbiyəsi [Mətn]: Metodik vəsait /A.M. Həsənov; Red. K. Namazov; Vahid Elmi-Metodika Şurası; Bakı Məktəbəqədər Pedaqoji Texnikumu.-B., 1993.- 32 s.

Həsənov Ağahüseyn Məmmədhüseyn oğlu. Məktəbəqədər yaşlı uşaqların əmək tərbiyəsi [Mətn]: Tədris-metodik vəsait /A.Həsənov; Elmi red. Y.Kərimov; Bakı Məktəbəqədər Pedaqoji Texnikumu.- Bakı: Azərbaycan, 1993.- 48 s.

Həsənov Ağahüseyn Məmmədhüseyn oğlu. Pedaqogika [Mətn]: [ali məktəblər üçün dərslik] /A.Həsənov, Ə.Ağayev, elmi məsləhətçi. Y.Talıbov; elmi red. A.Abbasov; rəyçilər. B.Əhmədov, H.Əlizadə, M.Həsənov.- Bakı: Nasir, 2007.- 496 s.

Həsənov Eldəniz Əli oğlu. Həsən bəy Zərdabi Azərbaycanda yerquruluşu elminin və torpaq islahatının banisidir [Mətn] /E.Ə.Həsənov; Azərbaycan Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi; "Azdövyerqurlayihə" İnstitutu; Azərbaycan MEA-nın Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu; Elmi red.: B.Q.Şəkuri; Rəyçilər: Ş.G.Həsənov, M.Y.Xəlilov.- Bakı: Azərnəşr, 2006.- 368 s.

Həsənov F.M. Fiziki tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası [Mətn]: Dərs vəsaiti F.M.Həsənov, İ.M.Namazov; Red.: D.Quliyev; Rəyçilər: X.Qurbanov, K.Rzayev; H.Zərdabi adına Gəncə Dövlət Pedaqoji İnstitutu.- B.: 1999.- 158 s.

Həsənov M.M. Kitabxana fondunun yaranması, formalaşması və idarə edilməsi: Dərs vəsaiti /M.M.Həsənov; Red.: T.F.Quliyev; Bakı Dövlət Universiteti, Kitabxana fondu və kataloqların təşkili kafedrası.- Bakı: Bakı Universiteti nəşriyyatı, 2004.- 143 s.

Həsənov Mircəfər Mirməsi oğlu. İbtidai sinif müəllimləri üçün kurikulumun məzmunu və həyata keçirilməsi yolları [Elektron resurs] : metodik vəsait /M. Həsənov, N. Cəfərova, C. Bəhmənova ; elmi red. F. Xalıqov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Müəllimlər İn-tu. Bakı: [s.n.], 2014.- 75, [1] s.: cədv., sxem.

Həsənov Yusifəli Lətif oğlu. Azərbaycan Respublikası beynəlxalq idman və turizm əlaqələri sistemində [Mətn] : (1991-2005-ci illər) /Y. Həsənov ; elmi red. S. A. Sayadov ; AMEA, A. A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu. B.: Elm və təhsil, 2015. 206 [2] s.: 20 sm.

Həsənоva Sədaqət. "Füyuzat" jurnalı və dil prоblеmləri.- B.: 2006.- 298 s.

Həsənova Sədaqət Qurbanəli qızı. "Nitq mədəniyyəti və üslubiyyat" fənninin tədrisi məsələləri: Metodik vəsait /Həsənova Sədaqət; Red.: A.M.Əsgərov; Rəyçi: Ə.Quliyev, A.İmanlı; Azərbaycan Respublikasının Təhsil Problemləri İnstitutu, Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu.- Bakı: Elm, 2004.- 112 s.

Həşimov Ağamir Cəlal oğlu. Meliorasiya və suvarma əkinçiliyi elmində yaradıcılıq yolu [Mətn] : texnika elmləri doktoru, professor, Azərbaycanın əməkdar elm xadimi Əkbər Qasım oğlu Behbudovun anadan olmasının 100 illiyinə həsr edilir /A. C. Həşimov, S. T. Həsənov ; elmi red. Ə. Ə. Verdiyev. // Творческий путь в науке мелиорации и орошаемого земледелия :Bakı: [Elm], 2016.- 170, [1] s.: fotoşək., portr., 20 sm.

Həşimov Əliheydər Şirin oğlu. Pedaqogika kursunun tədrisində xalq hikmətindən istifadə [Mətn] /Əliheydər Həşimov.- Bakı: Maarif, 1991.- 240 s.

Həşimova Aybəniz Şirin qızı. Tələbə gənclərin özünütəhsil hazırlığının sistemi /Aybəniz Həşimova; Elmi red. və ön sözün müəllifi: Ə.Ə.Ağayev; Rəyçi: A.N.Abbasov.- Bakı: Adiloğlu, 2005.- 148 s.

Həyat bilgisinin tədrisi metodikası [Mətn]: ali məktəblərin pedaqoji fakültə tələbələri üçün dərslik / H.M.Hacıyeva, O.Q.Qafarova, F.M.Orucov, S.L.Axundova; elmi red. Ə.M.Məhərrəmov; rəyçi Ə.N.Fərəcov [və b.] B.: [s. n.]; 2013.- 187, [1] s.

Həyati bacarıqlara əsaslanan təhsil [Mətn]: müəllimlər üçün tədris vəsaiti: (V-IX siniflər) /Ş.Ə. Topçiyeva [və b.]; elmi red. M.Babayev; red. R.Qəndirov, Ş.Qocayev; rəyçi. Ə.Hüseynov, F.Orucov; ön söz müəl. M. Mərdanov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi; Investing in our future The Global Fund To Fight AIDS, Tuberculosis and Malariya; UNICEF.- B.: Çaşıoğlu, 2009.- 607, [1] s.: cədv., portr., şək., fotoşək., 25 sm.

 

Həyati bacarıqlara əsaslanan təhsil [Mətn]: orta ümumtəhsil məktəblərinin ibtidai sinif müəllimləri üçün tədris vəsaiti /H.M.Haciyeva [və b.]; elmi red. M.Babayev; red. R.Qəndilov, Ş.Qocayev; rəyçi. Ə.Hüseynov, F. Orucov; ön söz müəl. M.Mərdanov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi; İnvesting in our future The Global Fund To Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria; UNİCEF.- B.: Çaşıoğlu, 2009.- 495, [1] s.: cədv., şək., portr., fotoşək., 25 sm.

 

Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri: Respublika ali məktəblərarası elmi konfransının məruzə və bildirişlərinin tezisləri: (1-2 mart 1999-cu il) /Red. hey.: A. N. Abbasov, F. F. İbişov və b.: Naşir: T. Vəlixanlı; M. F. Axundov adına Azərbaycan Pedaqoji Rus dili və Ədəbiyyatı İnstitutu. B.: Mütərcim, 1999. 100 səh

Humanitar və sosial-siyasi elmlər [Mətn] /M. Ə. Rəsulzadə adına Bakı Dövlət Universiteti; Baş red.: M.Əlizadə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 80 illiyinə həsr olunmuş elmi konfrans ( [1998]; Bakı) II cild.- B.: 1998.- 266 s.: 25 sm.

Hümmətov Əşrəf Əli oğlu. Müəllimlər, məktəblər, tədbirlər... [Mətn] : [məqalələr] /Ə. Hümmətov; red. M. Rəcəb (Qurbanov).- B.: Elm və təhsil, 2015.- 191, [1] s.: portr., fotoşək., 21 sm.

Hümmətov Əşrəf Əli oğlu. Ötən günlər, ötən illər [Mətn] : [məqalələr] /Ə. Ə. Hümmətov ; red. R. Hacıyeva. B.: Elm və təhsil, 2012.215, [1] s.: portr., faks., fotoşək., 21 sm.

 

Hümmətov Əşrəf Əli oğlu. Təhsilimizin tərəqqisi yolunda [Mətn] /Ə. Hümmətov ; red. R. Ə. Hacıyeva, S. S. Seyfullayeva. B.: Elm və təhsil, 2014. 270, [2] s.: portr., fotoşək., faks., 21 sm.

 

Hümmətov Əşrəf Əli oğlu. Uğurlar təsadüfi deyil [Mətn] /Ə. Ə. Hümmətov ; [red. M. Rəcəb (Qurbanov)]. Bakı: Elm və təhsil, 2017.- 219, [1] s.: portr., fotoşək., faks., 21 sm.

 Hüseyn-Xəzər. Burdan bir atlı keçdi... sağlığında özünə abidə qoymuş insan /Hüseyn-Xəzər; red. M. Yaqub, M. Aslan; məsləhətçi Q. Məhərrəmli.-Bakı: [Elm və təhsil], 2012. -311, [1] s.

Hüseynəliyeva Adilə. Müəllim nüfuzu şagird məhəbbəti [Mətn] /A. Hüseynəliyeva I kitab.- Bakı: Mütərcim, 2007.- 108 s.

Hüseynli Qənbər. Tərbiyənin mərhələləri [Mətn]: [metodiki tövsiyyə] Qənbər Hüseynli Oralı-HQO.- B.: Müəllim 2007.- 20 s.

Hüseynlı Sevil Məmmədşir qızı. "Dəbistan" və "Məktəb" jurnallarında xalq maarifi və təlim-tərbiyə məsələləri [Mətn] /S.M.Hüseynli; Rəy verən: V.Bəşirov. B.: Maarif, 1995.- 48 s.

Hüseynov İlqar. Azərbaycan milli adət və ənənələrinin bədii-estetik mahiyyəti: [monoqrafiya] /İlqar Hüseynov; Red.: Nizaməddin Şəmsizadə; Rəs.: E. Nəzərov.- B.: Mars-Print, 2002.- 308 s.

Hüseynov İlqar Həsrət oğlu. Xarici ölkələrdə mədəni fəaliyyətin təşkili [Mətn]: dərslik /İ.Hüseynov, N.Əfəndiyeva; red. P.Rzaquliyev; elmi red. N.Rüstəmova, A.Abbasbəyli; rəyçilər. A.Şükürov, Ə.Tağıyev, R.Ağayev; Azərb. Respub.-sı Təhsil Nazirliyi; Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti.- Bakı: [Mars-Print], 2008.- 377, [1] s.

Hüseynov İlqar Həsrət oğlu. Kulturologiya tarixi dərslik: [ali məktəblər üçün] /İ.H.Hüseynov, T.Əfəndiyev; red. P.Rzaquliyev; elmi red. A.Babayev; rəyçi. Ə.Tağıyev [və b.].- Bakı: [Mars-Print], 2012.- 876 s., fotoşək., şək.; 21 sm.

Hüseynov İlqar. Turizmin əsasları [Mətn]: Dərslik /İ.Hüseynov, N.Əfəndiyeva; Red., və naşir. P.Rzaquliyev; Elmi red. N.Rüstəmova; Rəyçilər. A.Salmanov, R.Ağayev, E.Hacıyev; Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti.- B.: "Mars-Print"NPF, 2007.- 442 s.

Hüseynov Rafael. Söz məbədi. Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi [İzomaterial] /mətnin müəl. və tərt. R.Hüseynov; rəssam S.Şatikov; Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi.- B.: [Araz], 2009.- 47, [1] s.

Hüseynov Süleyman Səfər oğlu. İdman terminlərinin izahlı lüğəti [Mətn] /müəl., tərt.: S.S.Hüseynov, S.İ.Allahverdiyev; baş red. S.Sadıqova; red.: D.Quliyev, V.Quliyev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akad., “Təhsil” Resp. İdman Mərkəzi.- Bakı: Elm və təhsil, 2016.- 551, [1] s.: 25 sm.

Hüseynov Şirməmməd Ağaməmməd oğlu. Həqiqət və ədalət carçısı [Mətn]: /Ş.Hüseynov; rəyçi. M.İsmayılov.- Bakı: Azərnəşr, 1988.- 190, [2] s.

Hüseynov Şirməmməd Ağaməmməd oğlu. Mətbu irsimizdən səhifələr [Mətn] /Ş.Hüseynov; Red.: Ü.Hüseynova.-Bakı: Çənlibel, 2007.- 484 s.

Hüseynova Fərqanə İsmayıl qızı. Müstəqillik dövründə Azərbaycan-Türkiyə əlaqələrinin kulturoloji aspektləri [Mətn]: elm, təhsil, mədəniyyət /F. Hüseynova; elmi red. M. Süleymanlı.- B.: [Nurlan], 2007.- 301, [1] s.

Hüseynova İradə. Heydər Əliyev və Qafqazda sülh prosesi: Maqistr hazırlığı üçün proqram /İ. Hüseynova; Red.: Ə.İ. Muxtarov; Bakı Dövlət Universiteti Tarix Fakültəsi.- B.: Təhsil, 2003.- 112 s.

Hüseynova Nailə Tofiq qızı. Loqopedik Atlas [Mətn] : dərs vəsaiti / tərt. ed. N. T. Hüseynova. B.:[s. n.] ;2014.- 115, [1] s.

Hüseynоva Sədaqət. "Füyuzat" jurnalı və dil prоblеmləri.- B.: 2006.- 298 s.

Hüseynova Ülkər İbrahim qızı. "Elm və həyat"ın işığında /Ü.Hüseynova; Red.: M.Axundova.- B.: 2004.- 260 s.

Hüseynova Ülkər İbrahim qızı. Mənim fəxrim-məktəbim [Mətn] /Ü. Hüseynova; red. M. Poladova, M. Axundova.- B.: Azərnəşr, 2008.- 484 s., portr., fotoşək., şək.

Hüseynzadə Çingiz. Azərbaycan Respublikasının Milli Olimpiya Komitəsi 20 il [Mətn]: [1992-2012] /[Ç.Hüseynzadə, C.Rəhmanov; tərc. L.Hüseynova; dizayner A.Əliyev; foto. D.Nəcəfov [və b]B.: [İMAK], 2012.-455, [1] s.

Hüseynzadə Rüfət Lətif oğlu. Azərbaycan məktəb və pedaqoji fikir tarixi fənni üzrə proqram[Mətn]: B: ADPU-nun mətbəəsi, 2010. -45 s.

Hüseynzadə Rüfət Lətif oğlu. Azərbaycan təhsil tarixi proqramı [Mətn] : bakalavr hazırlığı təhsil pilləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur /R. L. Hüseynzadə, F. N. İbrahimov ; red. L. N. Qasımova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Müəllimlər İn-tu. B.: [s. n.], 2015. -45, [1] s.: cədv., 21 sm.

Hüseynzadə Rüfət Lətif oğlu. Pedaqogika elminin tarixi və metodologiyası [Mətn]: magistr hazırlığı üçün proqram.- B., 2010.

Hüseynzadə Rüfət Lətif oğlu. Pedaqogika fənni üzrə proqram [Mətn]: Bolonya prosesi, kredit sistemi üzrə ali pedaqoji məktəblərin bakalavr pilləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur /R. L. Hüseynzadə; elmi red. F. A. Rüstəmov; rəyçilər A. Həsənov [və b.]; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Müəllimlər İn-tu.- B., 2010.- 71 s.

Hüseynzadə Rüfət Lətif oğlu. Pedaqogika tarixi fənni üzrə proqram [Mətn]: B.; 2010. -49s.

Hüseynzadə Rüfət Lətif oğlu. Magistr dissertasiyası [Mətn]: metodik vəsait: yazılış qaydası, metodikası, tərtibi, müdafiəsi /R. L. Hüseynzadə; elmi red. A. H. Naxçıvanlı; rəyçilər. Ş. Qasımlı, B. Babayev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Müəllimlər İn-tu.- B.: [Nurlan], 2009.- 100, [1] s., cədv., portr.

Hüseynzadə Rüfət Lətif oğlu. Tərbiyə: hüquqi-normativ əsaslar [Mətn] : dərs vəsaiti /R. L. Hüseynzadə, K. K. Qəhrəmanova ; elmi red. L. N. Qasımova. B.: [Bakı Universiteti], 2015.- 147, [1] s.: 21 sm.

Hüseynzadə Rüfət Lətif oğlu. Tərbiyə işi və onun metodikası [Mətn]: dərs vəsaiti R.Hüseynzadə, M.İsmayılova; elmi red. L.N.Qasımova; rəyçi A.N.Abbasov [və b.] B.: [ADPU] 2012.- 441, [1] s.

Hüseynzadə Rüfət Lətif oğlu. Tərbiyə işinin metodikası [Mətn]: Proqram.- B., 2010. -46 s.

Hüseynzadə Rüfət Lətif oğlu. Tərbiyə prosesinin hüquqi-normativ əsasları [Mətn] : magistr hazırlığı təhsil pilləsi üçün nəzərdə tutulmuş proqram /R. L. Hüseynzadə, K. K. Qəhrəmanova ; elmi red. L. N. Qasımova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.B.: [ADPU], 2015.59, [1] s.: cədv., 21 sm.

Hüsiyev Faiq Nuruş oğlu. Xarici ölkələrdə Azərbaycan mətbuatı: 1990-2005-ci illər postsovet məkanında: [monoqrafiya] /F. N. Hüsiyev; elmi red. Ş. Vəliyev.-Bakı: [OL MMC], 2014.-192, [4] s

Xaritonova-Ostrovskaya R. Kommunist çocuqlar hərəkatı və məktəbəqədər tərbiyə [Mətn] /R. Xaritonova-Ostrovskaya; çevirəni. M.Ə.Əfəndizadə.- B.: Azərbaycan, 1929.- 52, [1] s.

Xələfov Abuzər [Mətn]: Biblioqrafik məlumat kitabı /Tərtibçil-: S.Sadıqova; Red.: K.M. Tahirov; Rəyçilər: Z.H. Əliyev, E.Y. Əhmədov M.F.Axundov adına Azərbaycan Dövlət Kitabxanası.-II Hissə.- Bakı, 2006.-144 s.

Xələfov Abuzər [Mətn]: Biblioqrafik mə'lumat kitabı /Tərtibçilər: S.Sadıqova, Ş.Tahirqızı; Red.: K.Aslan; M.F.Axundov adına Azərbaycan Dövlət Kitabxanası.- B.: Bakı Universiteti, 2001.-226 s.

Xələfov Abuzər Alı oğlu. Azərbaycanda ali kitabxanaçılıq təhsili [Mətn]: A. A. Xələfov; Elmi red.: Z. H. Əliyev, X. İ. İsmayılov; Red.: K. Aslan.-Bakı:BDU;1998.-110 s.

 Xələfov Abuzər Alı oğlu. Azərbaycanda kitabxana işinə dair Heydər Əliyev doktrinası uğurla davam edir [Mətn] /A. A. Xələfov; lay. rəhb. Ə. Qarayev; elmi məsləhətçi. S. Məmmədəliyeva; elmi red. L. Məmmədova; red. K. Tahirov.-B.: [M.F.Axundov adına Az.Milli Kitabxanası], 2009. -185, [1] s.

Xələfov Abuzər Alı oğlu. Azərbaycanda kitabxana işinin tarixi [Mətn]: (1933-1958) /A.A. Xələfov.-Bakı: Azərnəşr, 1974..-244 s.

Xələfov Abuzər Alı oğlu. Azərbaycanda kitabxana işinin tarixi 3 hissədə: dərslik /A. A. Xələfov; red. T. F. Quliyev, K. Aslan. Hissə 1: Ən qədim dövrdən XX əsrə qədər.- B.:BDU,2004.- 328 s., 1 portr., 21 sm.

Xələfov Abuzər Alı oğlu. Azərbaycanda kitabxana işinin tarixi 3 hissədə : dərslik /A. Xələfov ; red. K. Aslan. Hissə 2: XX əsrin birinci yarısında Azərbaycanda kitabxana işinin tarixi.- B.:[BDU],2007.- 552 s., 1 portr., 21 sm.

Xələfov Abuzər Alı oğlu. Azərbaycanda kitabxana işinin tarixi [Mətn]: 3 hissədə : dərslik /A. Xələfov ; red. K. Aslan. H. 3 : XX əsrin ikinci yarısında və XXI əsrin əvvələrində Azərbaycanda kitabxana işinin tarixi.- B.:Bakı Universiteti, 2010.- 431, [1] :1 portr.,21 sm.

Xələfov Abuzər Alı oğlu. Azərbaycanda kitabxana işinin tarixi: Qısa icmal /Abuzər Xələfov; Rəyçilər: R. Ə. Kazımov, A. Ə. Cəfərov; Red.: K. Aslan.-Bakı: Bakı Universiteti, 2001.-52 s.

Xələfov Abuzər Alı oğlu. Azərbaycanda kitabxana işinin tarixindən [Mətn] /A. A. Xələfov; elmi red. S. M.Onullahi; AzSSR "Bilik" Cəmiyyəti.- Bakı: [s.n.], 1986. 51, [2] s.

Xələfov Abuzər Alı oğlu. Azərbaycanda kitabxana işinin tarixindən (1870-1920) [Mətn]: / A. Xələfov.- B.: “ADU” nəşriyyatı.-1960.-83 s.

Xələfov Abuzər Alı oğlu. Azərbaycanda kitabxanaçılıq təhsilin inkişafı [Mətn]: /A. Xələfov.- B.: “Maarif” nəşriyyatı.-1987.-130 s.

 Xələfov Abuzər Alı oğlu. Bakı Dövlət Universitetinin Elmi Kitabxanası 90 il elm və təhsilin xidmətində [Mətn]: [monoqrafiya] /A. Xələfov; red. K. Aslan, N. Məmmədov.-B.: Bakı Universiteti, 2009.-208, [1] s.

 Xələfov Abuzər Alı oğlu. Heydər Əliyev və Azərbaycanda kitabxana işi [Mətn]: Elmi məsləhətçi: S.Y.Məmmədəliyeva; Elmi red.: T.X.Musayeva; Red.: K.İ.Aslan, L.A.Məmmədova.- B.: Azərnəşr, 2006.- 312 s.

Heydər Əliyev [Mətn]: Biblioqrafik məlumat kitabı /Tərtib edənlər: A. Xələfov, S. Sadıqova; Red.:A. Məhərrəmov.- Bakı: Bakı Universiteti, 2003.- 434 s.

Əliyev Heydərin əsərlərinin öyrənilməsi üzrə fakultativ məşğələ proqram /Proqramın müəllifi: İ.Cəbrayılov; Elmi red.: A.Abbasov.- B.: Mütərcim, 2005.- 32 s.

Xələfov Abuzər Alı oğlu. XXI əsrin əvvələrində Azərbaycanda kitabxana işinin əsas inkişaf istiqamətləri [Mətn]: mülahizələr, təkliflər və proqnozlar /A. Xələfov; Red.: K. İ. Aslan; Elmi məsləhətçi: A. İ. Əliyeva-Kəngərli; AMEA Mərkəzi Elmi Kitabxana.-Bakı, 2006.-106 s.

Xələfov Abuzər Alı oğlu. Kitabxana fondu təşkilinin bəzi məsələləri [Mətn]: / A. Xələfov.- B.: “ADU” nəşriyyatı.-1958.-64 s.

Xələfov Abuzər Alı oğlu. Kitabxana işçisinin məlumat kitabı [Mətn]: /A. A. Xələfov, R. Ə. Kazımov, E. M. Bədəlov; rəy ver. F. Əliyev.-Bakı: Azərnəşr, 1986.-286 s.

 Xələfov Abuzər Alı oğlu. Kitabxana işinin tarixi kursuna giriş [Mətn] /A.A.Xələfov; Red.: K.Aslan Bakı:Bakı Universiteti, 1996 36 s., 20 sm.

 Xələfov Abuzər Alı oğlu. Kitabxana işinin tarixi kursuna giriş /A.A.Xələfov; Red.: K.Aslan.-Bakı: Bakı Universiteti, 2002.-38 s.

Xələfov Abuzər Alı oğlu. Kitabxana və cəmiyyət. Monoqrafiya.- B: “Azərnəşr”, 2011.- 348 s.

 Xələfov Abuzər Alı oğlu. Kitabxanaların kompüterləşdirilməsinin əsasları [Mətn]: dərslik /A. Xələfov, A. Qurbanov; Elmi red. R. Ə. Kazımov; Rəyçi. M.S. Xəlilov, E.Y. Əhmədov.-B.: [Bakı Universiteti], 2007. -200 s.

 Xələfov Abuzər Alı oğlu. Kitabxanaşünaslıq: Kitabxana kataloqları [Mətn]: "Kitabxanaşünaslıq" ixtisası üzrə təhsil alan ali məktəb tələbələri üçün dərs vəsaiti /A. A. Xələfov, E. M. Bədəlov, A. N. Abbasova və b.; Red.: A. A. Xələfov; Rəyçilər: Respublika Elmi-Texniki Kitabxanası və b..-Bakı: Bakı Universiteti, 1996.-212 s.

 Xələfov Abuzər Alı oğlu. Kitabxanaşünaslığa giriş [Mətn]: dərs vəsaiti /A. A. Xələfov; Red. R. Kazımov, K. Aslan.-Bakı, 1996.-58 s.

 Xələfov Abuzər Alı oğlu. Kitabxanaşünaslığa giriş: 3 hissədə. Kitabxanaşünaslığın nəzəri əsasları [Mətn]: dərslik /A. A. Xələfov; elmi red. R. Kazımov; red. К. Aslan; BDU.- I hissə.- Bakı: BDU, 2001.-400 s.

Xələfov Abuzər Alı oğlu. Kitabxanaşünaslığa giriş: 3 hissədə.-Kitabxana işi haqqında təlim [Mətn]: dərslik /A. A. Xələfov; elmi red. R.Kazımov; red. К.Aslan; BDU.- III hissə.-Bakı: BDU, 2003. -314 s.

 Xələfov Abuzər Alı oğlu. Lenin və kitabxana işi [Mətn]: /A. Xələfov.- B.: Azərnəşr, 1974.- 102 s.

 Xələfov Abuzər Alı oğlu. M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası 90 il elm və mədəniyyətin xidmətində [Mətn] /A.A.Xələfov; red. K.Aslan; rəyçi E.Əhmədov, P. azımi.- Bakı: Bakı Universiteti, 2013.- 61, [1] s.: portr., 20 sm.

Xələfov Abuzər Alı oğlu. Respublika Elmi-Texniki kitabxanası (1930-2000): Kitabxananın 70 illiyinə həsr edilmiş qısa tarixi oçerk /A. Xələfov; Red.: R. Kazımov.-Bakı: Bakı Universiteti, 2001.-38 s.

 Xələfov Abuzər Alı oğlu. Sovet Azərbaycanında kitabxana işinin tarixi [Mətn] A. A. Xələfov; Respublika Metod Kabinəsi.-Bakı, 1960.-188 s.

Xələfov Əşrəf Teymur oğlu. Kitabxanalarda partiyanın XX qurultayı materiallarının təbliğ edilməsi [Mətn]: metodik vəsait /[tərt. ed. Ə.Xələfov; red. H.Ağayev]; M.F.Axundov ad. Azərb. Resp. Ümumi Kitabxanası.B.:[M.F.Axundov ad. Azərb. Resp. Ümumi kitabxanası], 1956.- 43, [4] s.

Xəlil Fikrət. rət. Tərbiyə tədris tarixi [Mətn] /Fikrət Xəlil.- I hissə.- B.: Azərnəşr, 1926.- 332, [XIII] s.

Xəlil Fikrət. Tərbiyə tədris tarixi [Mətn] /Fikrət Xəlil.- II hissə.- B.: Azərnəşr, 1926.- 333-587 s.

Xəlil Fikrət. Tərbiyə tədris tarixi [Mətn] /Xəlil Fikrət [Bakı]: [s. n.], 1924.- 333-556 s.

Xəlilbəyli Həmidə Əhməd qızı. Azərbaycanı Tədqiq və Tətəbbə Cəmiyyətinin fəaliyyətində filologiya məsələləri (1923-1929) /H.Xəlilbəyli; Red. və ön sözün müəllifi: V.Quliyev; AEA, Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu.- Bakı: Ozan, 1999.- 132 s., şəkilli, port.; 22 sm.

Xəlilov Nəriman. Yeni insanın formalaşmasında ailə etikasının rolu [Mətn] N.Xəlilov; AzSSR "Bilik" Cəmiyyəti.- B.: [s.n.] 1976.- 38, [1] s.

 Xəlilov Səlahəddin Sədrəddin oğlu. Xatirələrdə davam edən dostluq [Mətn]: şəxsiyyətlər, portretlər S.S.Xəlilov.- B.: Çaşıoğlu, 2013.- 159, [1] s.

Xəlilov Səlahəddin Sədrəddin oğlu. din oğlu. Təhsil, təlim, tərbiyə[Mətn] /Səlahəddin Xəlilov.- Bakı: Azərbaycan Universiteti, 2005.- 650 s.

Xəlilov Vidadi Cəmil oğlu. Məktəbli mədəniyyəti [Mətn]: [Dərs vəsaiti] /V. C. Xəlilov; Rəyçi: F. Rüstəmov; Elmi red.: R. Mustafayeva. B.: Nərgiz, 1999. 61 s

Xubanlı Fərhad. Bəxtiyar Vahabzadə yaradıcılığı və şagirdlərin milli ruhda tərbiyəsi məsələləri [Mətn]: Metodik vəsait /F. Xubanlı; Elmi red.: Ş. Mikayılov; Red.: N. Əbdülrəhmanlı; Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun Qazax filialı. B.: Adiloğlu, 2005. 170 s.: portr.

Xudiyev Nizami Manaf oğlu. Zamanın axarı ilə. [Mətn]: iki hissəli: I hissə: seçilmiş əsərləri: IV cild /N.M.Xudiyev; elmi red. Q.Kazımov.- B: Azərnəşr, 2004; «Elm və təhsil», 2013.- 788 s.

Xudiyev Nizami Manaf oğlu. Zamanın axarı ilə. [Mətn]: iki hissəli: II hissə: seçilmiş əsərləri: V cild /N.M.Xudiyev; elmi red. Q.Kazımov.- B: Azərnəşr, 2008; «Elm və təhsil», 2013.- 724 s.

Xüsusi istedada malik uşaqların (gənclərin) yaradıcılıq potensialının inkişafı üzrə dövlət proqramı (2006-2010-cu illər): [Mətn].- Bakı: Təhsil, 2006.- 47 s., cədvəl; 21 sm.

Hesab öyrətməkdə mədəniyyət əsgərinə yaddalıq.- Mahaç-Qala: Dağıstan Hökumət nəşriyyatı, 1931.-29, [1] s.

Həbibov İbrahim. Mühəndis qrafikası kafedrası: 80 illik şərəfli yolun tarixi /İ. Həbibov.-Bakı, 2013.- 155, [1] s.

 Həşimov Ə. Dərs, onun quruluşu və dərsdə təlim modeli haqqında. Bakı: 1983.- 27 s.

Əlibəy Hüseynzadənin Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafında rolu [Mətn]: Metodik vəsait /Hazırlayan: M.Qubadova; Rəyçi: Ş.Məmmədovvə b.; Red.: M.Məmmədova; Təhsil Problemləri üzrə Respublika Elmi-Metodik Mərkəz; Ə.Hüseynzadə adına Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti.- Bakı: [Çaşıoğlu], 1998.- 56 s.

250 avtoqraf /Red.: V. Quliyev; Tərtibçi və ön sözün müəllifi: M.Teymur.- Bakı: Şuşa, 2000.- 80 s.

 İbişova Ruzə Məhərrəm qızı. Əbədiyyət notları [Mətn] Azərbaycanın xilaskarı, bütün sahələr kimi, musiqimizin də inkişafında həlledici rolu olan ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin əziz xatirəsinə ithaf edirəm /R.İbişova; məsləhətçilər. A.Abdullayev, A.Əsədullayev, Q.Abbasov; red. A.Fərzəli.- Bakı: MBM, 2011.- 199, [1] s.

İbrahimov Ağababa Bayram oğlu. Uşaq tərbiyyəsinin bəzi aktual problemləri [Mətn] /Ağababa İbrahimov, Hüseyn Xəlilov; Elmi red. M.Hacıyev, N.Məmmədov.- B,: Elm, 1998.- 100 s.: ill., cədv., 20 sm.

 İbrahimov Cəfər. XV əsrdə Azərbaycan mədəniyyəti [Mətn]: qiyabiçilər üçün tədris vəsaiti C.İbrahimov; [red. S.Əfəndiyev].-B.: [s.n.] 1961.- 41, [1] s.

İbrahimov Firədun Nadiroğlu. Pedaqogikaya giriş [Mətn] /F.İbrahimov; elmi red. R.Mustafayeva; rəyçilər. A.Abbasov, H.Əlizadə.- Bakı: Mütərcim, 2008.- 395, [1] s.

 İbrahimov Firədun Nadir oğlu. Pedaqogika dərslik: 2 cilddə /F.N.İbrahimov, R.L.Hüseynzadə; elmi red. Ə.Ə.Ağayev; rəyçilər A.Abbasov [və b.]; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Müəllimlər İn-tu 1-ci Cild.- Bakı: Mütərcim, 2013.- 706, [2] s., şək., cədv.; 22 sm.

İbrahimov Firədun Nadir oğlu. Təlim prosesinin idarə edilməsinin bəzi məsələlərinə dair mühazirə konspektləri: Öyrənənləri öyrədənlərə kömək /Firudin İbrahimov; Məsləhətçi: Əjdər Ağayev.- Bakı: Mütərcim, 2005.- 204 s., şəkilli, sxemlər; 20 sm.

İbrahimov Firədun Nadir oğlu. Ümumi pedaqogikadan mühazirələr [Mətn]F.İbrahimov; elmi red. R.Mustafayeva.B.: Mütərcim, 2009.- 541, [2] s. portr., sxem

İbtidai məktəb proqramları [Mətn] Azərbaycan SSR Maarif Nazirliyi İbtidai və Orta Məktəblər İdarəsi [red. Xasməmmədov].- B.: Azərnəşr, 1947.- 61, [4] s.

İbtidai məktəb proqramları Politexniki əmək hazırlığı /ASŞC Xalq Maarif Komissarlığı Tədris-Metod Sektoru; çevirəni. Z.Abdullazadə; red. H.A.Hüseynov 2-ci kitab.- Bakı: Azərnəşr, 1933.- 40 s., cədv.; 23 sm.

 İbtidai məktəbdə ana dili (Azərbaycan dili) tədrisi metodikası proqram [Mətn]: pedaqoji institutların ibtidai təhsil pedaqogikası və metodikası fakültələri üçün /AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, V.İ.Lenin ad. Azərb. Döv. Pedaqoji İn-tu; tərt. ed. H.Balıyev, S.Quliyeva, F.Əbdürrəhimov; məsul red. M.Həsənov, M.Məmmədov.- B.: APİ, 1982.- 16, [1] s. cədv

İbtidai məktəblər proqramı I dərəcəli məktəblərin sıfır qrupları proqramı /Xalq Maarif Komissarlığı Tədris-Metod Sektoru.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 51, [1] s.

 İbtidai məktəblər proqramı kənd variantı /Azərbaycan Xalq Maarif Komissarlığı.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 85, [2] s.

İbtidai məktəblərə yardım müəllimə kömək məcmuəsinə əlavə /AXMK Tədris Metod Sektoru İbtidai Məktəblər Qrupu.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 24 s.

İbtidai məktəblər üçün formal vərdişlərin tərkibi həcmi /ASŞC Xalq Maarif Komissarlığı.- Bakı: Azərnəşr, 1931.-86 s.

İbtidai məktəblərin II qrup proqramı kənd variantı /A. S. Ş. C., X. M. K., Tədris Metod Sektoru. [Bakı]:[Azərnəşr];[ilsiz.] 21, [1] s.

İbtidai məktəblərin III qrup proqramı kənd variantı: üçüncü il /AXMK Elmi Metod Sektoru.-[Bakı]: [Azərnəşr], 1931.- 27, [1] s.; 18 sm.

İbtidai məktəblərin IV qrup proqramı kənd variantı /ASŞC XMK Tədris Sektoru.- Bakı: [Azərnəşr], 1931.- 22, [1] s.; 25 sm.

İbtidai və orta məktəb proqramları İctimaiyyat: I, II, III, IV qruplar üçün /ASŞC Xalq Maarif Komissarlığı Tədris-Metod Sektoru; red. Rəhimli 9-cu kitab.- Bakı: Azərnəşr, 1933.- 22 s.; 23 sm.

İbtidai məktəb proqramları İctimaiyyət. Coğrafiya. Təbiət /GXMK Tədrisat-Metodik sektoru.-Tiflis: GXMK, 1933.- 97 s., cədv.; 16 sm.

 İbtidai sinif şagirdlərinin ana dilindən müstəqil işlərinin təşkilinə dair metadik göstərişlər [Mətn] /AzSSR Ali və Orta Təhsili Nazirliyi V.İ.Lenin adına Azərb. Dövlət Pedaqoji İn-tu; red. H.B.Balıyev; tərt. et. S .M. Quliyeva.- B.: APİ, 1979.- 32, [2] s.

 İbtidai siniflərdə məsələ həlli metodikası [Mətn] /Azərb. SSR Maarif Nazirliyi, Azərbaycan Dövlət Elmi-Tədqiqat Pedaqogika İnstitutu; tərt. ed. Z.Osmanov; red. S.Həmidov.- B.: Maarif, 1975.- 68 s.: şək., cədv

 İbtidai siniflərin proqramları [Mətn] Elmi red.: Y.Ş.Kərimov; Təhsil problemləri üzrə Respublika Elmi-Metodiki Mərkəz; Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Pedaqoji Elmlər İnstitutu.- B.: Gənclik, 1996.- 164 s.

İbtidai və orta məktəb proqramları Politexniki əmək: I-IVqruplar üçün /ASŞC Xalq Maarif Komissarlığı Tədris-Metod Sektoru; red. H.A.Hüseynov XII kitab.- Bakı: Azərnəşr, 1933.- 33 s.

İbtidai və orta məktəbdə keçmə və buraxılış imtahanlarını aparmaq haqqında təlimat /ASŞC Xalq Maarif Komissarlığı Tədris-Metod Sektoru; red. A.Əfəndiyev.- Bakı: Azərnəşr, 1933.- 7 s.

İbtidai və orta məktəblər haqqında ÜİK (b) F Mərkəzi Komitəsinin qərarı.- Bakı:Azərnəşr, 1931.- 55, [1] s.

İbtidai və orta məktəblərin 1933/34 tədrisili üçün dərs planları altı günlük və yeddigünlük həftə üçün /ASŞC Xalq Maaarif Komissarlığı Tədris-Metod Sektoru; red. İ.Zərgərli.- Bakı: Azərnəşr, 1933.- 7 s.

İbtidai və üç illik kolxoz gənclər məktəbinin və fabrik-zavod məktəblərinin dərs planı [Mətn] Xalq Maarif Komissarlığı.- B.: Azərnəşr, 1930.- 4 s.

 İdmanın təbliğində kitbxanaların iştirakı: metodik vəsait /tərt. ed. M.Talıbova; ixtis. red. və bur. məs. K.Tahirov; red. G.Səfərəliyeva; M.F.Axundzadə adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2013.- 42 s.

İctimai tərbiyə müəssisələrində Azərbaycanın şuralaşmasının on illiyi 28.04.1920-28.04.1930 /ASŞC Xalq Maarif Komissarlığı, Baş İctimai Tərbiyə İdarəsi.- Bakı: [s.n.], 1930.- 16, [16] s.

İctimaiyyat Birinci kurs: sinfi mübarizə tarixi /çevirəni. Qasımov; Oktyabr İnqilabı adına Evdə Pedaqoji Texnikumu.- III buraxılış.- B.: Azərnəşr, 1928.- 76 s.

İctimaiyyatdan iş kitabı [Mətn]: ikinci il /Oktyabr İnqilabı adına Evdə Pedaqoji Texnikumu.- B.: Azərnəşr, 1929.- 274 s.

İçərişəhər Şirvanşahlar sarayı kompleksi "qoruq-muzeyi".- Bakı: Azərnəşr, 1967.- [2] qat. v., şək.; 19 sm.

İxtisasa giriş kursunun proqramı [Mətn]: mühasibat uçotu və təsərrüfat fəaliyyətinin təhlili ixtisası üçün /AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, D. Bünyadzadə ad. Azərbaycan Xalq Təsər. İn-tu.- Bakı: [s.n.], 1984.- 12 s.

İxtisasartırma təhsilində yeni mexanizmlərin tətbiqi forma və üsulları [Mətn] /Tərtib edənlər. R.Əzizov, X.Babayev; Red. A.Abdullayev; Azərbaycan Respublikasının Təhsil Problemləri İnstitutu, Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu.- Bakı: Müəllim, 2007.- 76 s.

İkinci dərəcəli zəhmət məktəblərinin proqramları [Mətn] /Xalq maarif komissarlığı.- B.: Azərnəşr, 1923.- 123 s.

İkinci dərəcəli məsai məktəblərinin proqramı [Mətn]: (təlim-tərbiyə qisminin təlimnaməsi ilə "qərarlar" əlavə olunur) /Azərbaycan Sosialist Şura Cümhuriyyəti Xalq Maarif Komitəsi.- B.: Azərnəşr, 1923.- 112 [7] s.

 İkirəqəmli müəllif işarəsi cədvəlləri İxtisas red.: K.M.Tahirov; Tərtib edəni: G.İ, İsmayılova, Red: S.Məcidli; M.F. Axundov adına Azərbaycan Dövlət Kitabxanası.- B.: 2001.- 24 səh.

İqnatyev B.V. Əmək məktəblərində əsas metod olan projelər metodu/B.V.İqnatyev.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 31 s.

İqulov S. Siyasi savad namizəd və firqə məktəbləri üçün dərs kitabı /S.İqulov; mütərc. S.Məlikov, H.Mütəllibzadə, R.Yusifzadə [və b.]; red. C.Məhəmmədzadə.- Bakı: Firqənəşr, 1933.- 418, [1] s.

 İlk kontrol işlərini necə icra etmək haqqında göstəriş konsentr üçün ilk kontrol işi /AXMK Qayibanə Təhsil bürosu.- Bakı: [s. n.], 1931.- 3, [1] s., şək.; 21 sm.

İlyasov Müseyyib İbrahim oğlu. Məktəbdə peşəyönümü işinin sistemi [Mətn]: Dərs vəsaiti /M.İlyasov; Rəyçilər: Ə.Ə.Əhmədov, B.A.Abdullayev; Red.: H.M.Əhmədov, N.Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.- B.: 1997.- 64 s.

İlyasov Müseyib İbrahim oğlu. Peşə, ixtisas seçimi [Mətn] : yeniyetmə və gənclər üçün elmi-metodik vəsait /M. İ. İlyasov ; elmi red. və ön söz. müəl. İ. N. İsayev. Bakı: [ADPU], 2015.- 99, [1] s.: portr., cədv., 20 sm.

 İlyasov Müseyyib İbrahim oğlu. Peşəyönümün əsasları [Mətn]: dərs vəsaiti /M. İlyasov; elmi red. H. M. Əhmədov; rəyçi. Ə. Ə. Ağayev [və b.]; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Ped. Un-ti - Bakı: Mütərcim, 2011.- 323, [1] s.

 İlyasov Müseyyib İbrahim oğlu. Şagirdlərin peşə seçməyə hazırlanması [Mətn]: [monoqrafiya] /M. İlyasov; elmi red. Z. Qaralov.- B.: Elm, 2009.- 290, [2] s.

İlyasov Müseyyib İbrahim oğlu. Şagirdlərin peşə seçməyə hazırlanmasının pedaqoji əsasları [Mətn] /Müseyib İlyasov; Elmi red.: Zahid Qaralov.- Bakı: Elm, 2005.- 300 s.

İmanov Sədi Şahsəddin oğlu. Orta məktəbdə fizika tədrisi metodikası: Ümumi hissə /S. İmanov; Elmi red.: X.Padarov, R.S.İmanov; Rəyçilər: M.İ.Murquzov, Ə.M.Kərimov, Ş.Əlizadə.- Bakı: ADPU, 2004.- 496 səh.

İmla və onun aparılması metodikası: Metodik vəsait /Tərtib ed. T.Ə.Muradova; Red. A.İ.Abbasova; Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutu; Əzizbəyov r-nu İftixar Tağıyev ad. 26№-li məktəb.- Bakı: Təhsil, 2005.-64 s.

İnformasiya - məlumat bülleteni [Mətn] /Azərbaycan SSR Dövlət Əmək və sosial Məsələlər Komitəsi Respublika Əhalinin İşə Düzəltmə, Yenidən Öyrətmə və Peşə Yönümü Mərkəzi birinci buraxılış..- B.: [s.n.], 1989.- 23, [1]s.

İnformatikanın əsasları [Mətn]: kitabxanaçılıq fakültəsinin tələbələri üçün metodik göstərişlər /Azərbaycan SSR Xalq Təhsili Nazirliyi, S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti; tərt.ed. Ə.M.Rüstəmov; rəyçilər. X.İ.İsmayılov, R.Ə.Kazımov.- B.: Azərbaycan Universiteti, 1989.-29, [1] s.

 İnkluziv təhsil [Mətn]: Müəllimlər, tərbiyəçilər, tibb işçiləri və psixoloqlar üçün vəsait /S.Qasımov, E.Kərimova, İ.Sultanova, T.Ağayeva; Elmi red. E.Kərimova.- Bakı: OKA Ofset, 2006.- 168 s.

İnsan fiziologiyası [Mətn]: dərslik /Azərb. Resp. Gənclər və İdman Nazirliyi, Azərb. Döv. Bədən Tərbiyəsi və İdman Akad.; tərt. ed. R.H.Qayıbov; elmi red. Q.M.Məmmədyarov; rəyçilər. Ə.N.Fərəcov, S.A.Əliyev.- B.: Adiloğlu, 2009.- 263, [1] s.

İnstitut və kompüterləşdirmə problemləri [Mətn]: elmi-praktik konfrasın materialları (6 aprel 1989-cu il) /Azərbaycan SSR Xalq Təhsili Nazirliyi. V.İ. Lenin adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutu.- B.: V.İ.Lenin adına APİ, 1989.- 30, [1] s.

İnteraktiv təlim ensiklopediyası [Mətn]: [müəllimlər üçün tədris vəsaiti] /tərc. və red. K.R.Quliyeva; üz qabığının dizaynı. Jeyhun İmanov Studio; Müasir Təhsil və Tədrisə Yardım Mərkəzi.- Bakı: [s. n.], 2010.- 162 s.

İnternat tipli məktəblərdə şagirdlərin bəynəlmiləl tərbiyəsi [Mətn]: metodik tövsiyə /AzSSR Maarif Nazirliyi. Azərb. Mərkəzi Müəllimləri Təkmilləşdirmə İn-Tu; tərt. ed. C.Məmmədov; red. H.Əhmədov.- Bakı: [s.n.], 1988.- 15, [1] s.

İnternat-məktəblərin işçilərinə kömək sənədlər və materiallar /Azərb. SSR Maarif Nazirliyinin Məktəblər İdarəsi.- Bakı: Birləşmiş nəşriyyat, 1957.- 91, [1] s.

İsaxanlı Hamlet Abdulla oğlu. "Xəzər"in sorağında [Mətn] H.İsaxanlı; [cildin rəssamı R.Abdurrəhimov]B.: XəzərUniversitəsi, [2006.]467, [1] s.

İsmayılov Həşim İsmayıl oğlu. Zaqatala idmanı H.İsmayılov; Red.: Ə.Ələkbərli B.: Ağrıdağ 2002.- 78 səh.

 İsgəndərzadə Elçin. Azərbaycanın 100 görkəmli alimi. Ensiklopedik nəşr [Mətn] /E. İsgəndərzadə; red. A. İsgəndərova; Vektor Beynəlxalq Elm Mərkəzi.-B.: Azərnəşr, 2001.- 212 s.

İsmayılov Xəlil İsmayıl oğlu. Azərbaycan Respublikasında kitabxana işinin metodik təminat sisteminin inkişaf tarixi (1918-2000-ci illər): Monoqrafiya /Xəlil İsmayılov; Elmi red.: A.Xələfov.- Bakı: Bakı Universiteti, 2000.- 416 s.

İsmayılov Xəlil İsmayıl oğlu. Kitabxana-informasiya texnologiyaları [Mətn]: dərs vəsaiti /X.İsmayılov; red. Ə.Ə.Əliyev; rəyçilər. N.İ.İsmayılov, E.M.Məmmədov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.- Bakı: Nurlar, 2009.- 311, [1] s.

İsmayılov Xəlil İsmayıl oğlu. Kitabxana işinin təşkili və idarə edilməsi [Mətn]: ali məktəb tələbələri üçün dərslik /X.İ.İsmayılov; elmi red. A.A.Xələfov; rəyçi. M.Ə.Məmmədov, E.Y.Əhmədov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi., BDU.- Bakı: Nurlar NPM, 2010.- 327, [1] s.

İsmayılov Xəlil İsmayıl oğlu. Kitabxana menecmentinin əsasları [Mətn]: Dərs vəsaiti /X.İsmayılov; Red. A.A.Xələfov; Rəyçilər. R.Ə.Kazımov, K.Aslan; Bakı Dövlət Universiteti.- Bakı: Bakı Universiteti, 2007.- 200 s.

İsmayılov Xəlil. Kitabxana menecmentinin əsasları: Dərs vəsaiti.- B.: Bakı Universiteti nəşriyyatı, 2005.- 200 s.

İsmayılov İxtiyar Məhəmməd oğlu. Riyaziyyat və intellekt. Variant-A [Mətn]: riyazi, məntiqi, psixoloji testlər toplusu: intellektin əsas meyar və əlamətləri: müdrik kəlamlar: məktəb şagirdləri üçün inkişafetdirici vəsait birinci pillə /İxtiyar İsmayılov; Rəyçilər: A. Əhmədov, R. Qəmbərova.- B.: Mütərcim, 2006. -32 s.

İsmayılov İxtiyar Məhəmməd oğlu. Riyaziyyat və intellekt. Variant-B [Mətn]: riyazi, məntiqi, psixoloji testlər toplusu: intellektin əsas meyar və əlamətləri: müdrik kəlamlar: məktəb şagirdləri üçün inkişafetdirici vəsait birinci pillə /İxtiyar İsmayılov; Rəyçilər: A. Əhmədov, R. Qəmbərova- B.: Mütərcim, 2006. -32 s.

İsmayılov İxtiyar Məhəmməd oğlu. Riyaziyyat və intellekt. Variant-C [Mətn]: riyazi, məntiqi, psixoloji testlər toplusu: intellektin əsas meyar və əlamətləri: müdrik kəlamlar: məktəb şagirdləri üçün inkişafetdirici vəsait birinci pillə /İxtiyar İsmayılov; Rəyçilər: A. Əhmədov, R. Qəmbərova - B.: Mütərcim, 2006. -32 s.

İsmayılov İsa Namaz oğlu. Fizikanın tədrisi metodikasının müasir problemləri [Mətn] : magistr hazırlığı üçün dərslik /İ. N. İsmayılov ; elmi red. M. İ. Murquzov, Ə. B. Məmmədov. Bakı: [ADPU], 2016.- 456, [1] s.: cədv., şək., 21 sm. + [1] elektron. opt. disk (CD-ROM) ; 12 sm.

İsmayılov İsa Namaz oğlu. Ümumtəhsil məktəblərində fizikanın tədrisində yeni informasiya texnologiyalarından istifadənin nəzəri və praktik problemləri [monoqrafiya] /İ. N. İsmayılov; elmi red. M. İ. Murquzov; rəy. İ. H. Cəfərov, Ş. H. Əlizadə, Ə. G. Pələngov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Pedaqoji Universiteti.-Bakı: -Mütərcim, 2013.- 278, [2] s.

İsmayılov İsrafil Zakir oğlu. Azərbaycan-Türkiyə mədəni əlaqələri ХХ əsrdə [Mətn] İ.İsmayılov.- B.: [s.n.] 2004.- 154 s.

İsmayılov İsrafil Zakir oğlu. Azərbaycanın XX əsrdə Almaniya və Fransa ilə əlaqələri [Mətn] /İ.İsmayılov.- Bakı: [s.n.], 2006.- 79 s., portr., fotoşək., cədv.; 21 sm.

İsmayılov İsrafil Zakir oğlu. Dünyanın türk-müsəlman dövlətlərinin mədəni əlaqələrinin genişlənməsi [Mətn]: /İ. İsmayılov, red. Y. Əhmədov; [ön söz. İ. İbrahimov]. B.: 2010. 203, [1] s.: port., fotoşək., şək

 İsmayılov Nadir İslam oğlu. Biblioqrafik tərtibatın metodikası /Nadir İsmayılov, Raifə Vəzirova; Elmi red.: Z.H.Əliyev; Azərbaycan Respublikası Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Agentliyi; Respublika Elmi-Texniki Kitabxanası; Bakı Dövlət Universiteti.- Bakı: Mütərcim, 2004.- 52 s.

İsmayılov Nadir İslam oğlu. Kitabxanada ölkəşünaslıq (diyarşünaslıq) üzrə biblioqrafik fəaliyyət [Mətn]: Nəzəri-tarixi, təşkilati-metodiki məsələləri /Nadir İsmayılov, Qəmzə Hacıyeva; Elmi red.: Z.H.Əliyev; Azərbaycan Respublikası Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Agentliyi; Respublika Elmi-Texniki Kitabxanası; Bakı Dövlət Universiteti.- Bakı: Mütərcim, 2004.- 111 s.

İsmayılov Rufik. Naxçıvan bir məktəbdir.- B.: Nurlan, 2007.- 232 s.

İsmayılova Xuraman İsbi qızı. Hüseynbala Mirələmov [Mətn]: Biblioqrafiya (1961-2007) /X.İsmayılova; Elmi red. K.Tahirov; Red. N.Nağıyeva; Axundov M.F. adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı: Çinar-çap, 2008.-240 s.

 İsmayılova Mehriban Cəlal qızı. Psixologiyanın tədrisi metodikası dərs vəsaiti /M.C.İsmayılova; elmi red. R.İ.Əliyev, N.T.Rzayeva; rəyçi. L.M.Qurbanova [və b.]; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Müəllilmlər İn-tu.- Bakı: [s.n.], 2012.-446, [2] s., sxem., cədv.; 22 sm.

İsmayılova Nigar Ramiz qızı. Müstəqillik illərində Azərbaycanda ibtidai təhsilin inkişafı /N. R. İsmayılova; elmi red. Ə. Ə. Ağayev.-Bakı: Mütərcim, 2013.- 161, [3] s.

İsmayılova Sima. Azərbaycanda bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq biblioqrfaiyası [Mətn]: 1965-2000-ci illər /S.İsmayılova; elmi red. Z.H.Əliyev; red. Ş.Tahirqızı; Azərb. Respub. Təhsil Nazirliyi, BDU.- Bakı: Nurlan, 2009.-181, [3] s.; 20 sm.

İsmayıl-zadə Natəvan Nağı qızı. Dünya və vətən mədəniyyətinin əsasları II hissə.- B.: 1991.- 80 s.

 İsmixanov Məcid Abdulla oğlu. Pedaqogika [Mətn]: (Təlim və təhsil nəzəriyyəsi-Didaktika): Pedaqoji institut və universitet tələbələri üçün tədris vəsaiti /M. İsmixanov; Elmi red.: S. Axundov; Rəyçi: Ə. Həşimov, R. Mustafayeva, H. Əlizadə, L. Qasımova.-B.: Bakı Universiteti, 1998.-228 s.

İsmixanov Məcid Abdulla oğlu. Pedaqogikanın əsasları [Mətn]: pedaqoji institut və universitet tələbələr üçün tədris vəsaiti /M.A.İsmixanov; elmi red. A.Həsənov; rəy. ver. H.Əlizadə, L.Qasımova.- Bakı: ["Bakı Universiteti"], 2008.- 234, [1] s.

İsmixanov Məcid Abdulla oğlu. Pedaqogikanın əsasları [Mətn]: pedaqoji institut və universitet tələbələri üçün dərs vəsaiti M.A.İsmixanov; elmi red. A.Həsənov; rəyçi. H.Əlizadə, L.Qasımova.- B.: [ADPU-nun nəşriyyatı], 2012.- 303, [1] s.

İşçi fakültəsinə girənlər üçün qəbul qaydaları və yoxlama proqramları /V.İ.Lenin adına Azərbaycan Ali Pedaqoji İn-tu.- Bakı: [s.n.], 1931.- 11 s.

 İzrailit Ye. Uşaq nə üçün oynamalı və çalışmalıdır [Mətn] /Ye.İzrailit; çevirəni. Ə.A.Mustafazadə; red. Əbdürrəhimzadə.- B.: Azərnəşr, 1929.- 23 s.

 Jurnalist-hüquqçu münasibətləri [Mətn]: bələdçi nəşrin müəl. Z.Məmmədli, X.İsmayılova, Ə.Məmmədli; nəşrə hazırladı. G.Quliyeva, X.Ağalıyev; Media Hüququ İn-tu; ABA CEELİ[B.:] Qanun, 2012.- 191, [1] s.

Kaqarov Y. Metodik lüğət [Mətn] /Y.Kaqarov; tərc. ed. Ə.Rəhimov.- B.: Azərnəşr, 1926.- 112 s.

Kamal bəy Namiq. Röya [Mətn] /Namiq Kamal bəy; tərc. ed. M.M.Axundzadə.- Tiflis: [s.n.], 1907.- 37 s.

Kataloq [Mətn]: rəngarlıq, miniatür, heykəltaraşlıq, dekorativ tətbiqi əsərlər /AMEA, Nizami adına Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi İncəsənət Fondu; Red.: İ.İsrafilov, X.B. Bəşirova; Tərt.: S.F.Bünyadzadə, A.N.Şəfiyeva; Texniki red. və rəssamı: S.Mustafaoğlu.- B.: Şərq-Qərb, 1999.- 253 s.

Kataloq - 1: [Azərbaycan, Rusiya və başqa MDB ölkələrində nəşr olunan kitabların kataloqu] "Yayım" Assosiasiyası; "Avrasiya" Fondu; Layihənin direktoru: Yaşar Zeynalov.- B.: Yayım, 2001.- 32 səh.

 

Kataloq - 3: [Azərbaycan, Rusiya və başqa MDB ölkələrində nəşr olunan kitabların kataloqu] "Yayım" Assosiasiyası; "Avrasiya" Fondu; Layihənin direktoru: Yaşar Zeynalov.- B.: Yayım, 2001.- 36 səh.

Kazımzadə. Məktəbdə illik istehsal planı, iş? planları və cədvəllər nə cür tərtib edilməlidir /Kazımzadə; ASŞC XMK Məktəb Sektoru İşləri.- B.:[s.n.];1932.- 38 s.

"Kazımbəy Mirzə- 200" Beynəlxalq Elmi Konfransının materialları (11-12 iyun 2003 Bakı): Elmi araşdırmalar: Xüsusi buraxılış /Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, akad. Z.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu; Elmi red: Səadət Şıxıyeva " Kazımbəy Mirzə- 200" Beynəlxalq Elmi Konfrans ( 2003; Bakı)B.: Nurlan, 2003.- 130 səh.: portr., 20 sm.

Kazımi Pərviz Firudin oğlu. İnformasiya mühəndisliyi müasir kitabxana fəaliyyəti /P.F.Kazımi; elmi red. A.A.Xələfov; red. K.Aslan; rəy. və ön söz. müəl. A.Qurbanov.- Bakı: [Bakı Universiteti], 2011.- 235 s.

Kazımi Pərviz Firudin oğlu. Səfəvilər dövründə Azərbaycanda kitabxana işi [Elektron resurs]: P.F.Kazımi; elmi red. A.A.Xələfov; elmi red. A.A.Xələfov.- B.: [Bakı Un-ti nəş-tı] 2008.- 61 s.

Kazımi Pərviz Firudin oğlu. Türk xalqlarının kitab və kitabxana mədəniyyəti /P.F.Kazımi; elmi red. A.A.Xələfov.- Bakı: [ABC], 2012.- 313, [2] s.

Kazımov A.S. Orta məktəbdə Azərbaycan dilinin tədrisi metodikası [Mətn]: [dərsvəsaiti] A.S.Kazımov; elmi red. Ə.Tanrıverdi; rəyçi A.Hacıyev, H.Əliyev, A.Balıyev.- I hissə.- B.: [ADPU], 2013.- 186, [1] s.

Kazımov Nurəddin Mustafa oğlu. Ali məktəb pedaqoqikası [Mətn]: [Dərs vəsaiti] /N.Kazımov; Rəyçilər: H.Əlizadə, S.Əliyeva, Ə.Ağayev.- Bakı: Əlfərül, 2006.- 392 s.

Kazımov Nurəddin Mustafa oğlu. Ali məktəb pedaqikası /N.Kazımov; Rəyçilər: H.Əlizadə, S.Əliyeva, Ə.Ağayev.- B.: Nicat, 1999.- 340 s.

Kazımov Nurəddin Mustafa oğlu. Ali məktəb pedaqogikası [Mətn]: dərslik /N.Kazımov; rəyçi. H.Əlizadə, S.Əliyeva, Ə.Ağayev.- Bakı: Çıraq, 2011.- 391, [1] s.

Kazımov Nurəddin. İki əsrin sönməz pedaqoji məşəli [Mətn] /hazırlayanlar. F.Sadıqov, Z.Əliyeva, A.Mollayeva, A.Kazımov; elmi red.N.Mirzə; red.A.Qasımov, H.Hüseynov, M.Əliyev; rəyçilər. Z.Qaralov, A.Mehrabov.- Bakı: Oka Ofeset, 2006.- 262, [2] s., portr., fotoşək.; 21 sm.

Kazımov Nurəddin Mustafa oğlu. Pedaqoji ustalığın problemləri [Mətn]: ali məktəblər üçün vəsait /N.M.Kazımov; red. M.Ələkbərova; rəyçilər. V.Bəşirov, O.Abbasov.- Bakı: Çaşıoğlu, 2009.- 294, [2] s., cədv., portr.;

Kazımov Nurəddin Mustafa oğlu. Məktəb pedaqogikası [Mətn]: Dərslik /N.Kazımov; Rəyçilər: Z. Qaralov, F. Sadıqov və b.; Elmi red.: Z.Qaralov.- Bakı: Çaşıoğlu, 2005.- 476 s.; 22 s.

Kazımov Nurəddin Mustafa oğlu. Məktəb pedaqogikası [Mətn]: [dərslik] /N.Kazimov; elmi red. Z.Qaralov; rəyçilər F.Sadıqov [və b.].- Bakı: [OKA Ofset], 2008.- 436, [2] s.

Kazımov Nurəddin Mustafa oğlu. Məktəb pedaqogikası [Mətn]: dərslik /N.M.Kazımov; elmi red. Z.Qaralov; rəyçilər Z.Qaralov [və b.] Bakı: Çıraq, 2011.- 440 s.

Kazımov Nurəddin Mustafa oğlu. Mərhələli tərbiyə nəzəriyyəsi [Mətn] /N.Kazimov.- B.: Əlfərül, 2007.- 116 s.

Kazımov Nurəddin Mustafa oğlu. Müqayisənin nəzəri və əməli problemləri [Mətn]: ağlın sönməz məşəli /N.M.Kazımov.- B.: OKA Ofest Nəşriyyat Poliqrafiya Şirkəti, 2005.- 109, [1] s.: şək., 20 s.

Kazımov Nurəddin Mustafa oğlu. Pedaqogika [Mətn]: [Pedaqoji İnstitut və Universitet tələbələri üçün dərslik] /Nurəddin Kazımov, Əliheydər Həşimov; Elmi red.: Y. R. Talıbov; Rəyçilər: X. Fətəliyev, R. Mustafayeva.-B.: Maarif, 1996. -416 s.

Kazımov Nurəddin Mustafa oğlu. Oxu [Mətn]: Dördillik ibtidai məktəbin 4-cü sinifi üçün dərs vəsaiti /N.M.Kazımov; elmi red. Z.Xəlilov.- B.: Maarif, 1989.- 318, [2] s.

Kazımov Nurəddin Mustafa oğlu. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: [14 cilddə]Müqayisə nəzəriyyəsinin formalaşması /N.M.Kazımov; elmi red. F.B.Sadıqov; tərt. ed. A.N.Kazımov I cild.- Bakı: [s.n.], 2008.- 361 s.

Kazımov Nurəddin Mustafa oğlu. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: [14 cilddə]Psixoloji inkişaf pedaqoji prosesin tərkib hissəsi kimi /N.M.Kazımov; elmi red. F.B.Sadıqov; tərt. ed. A.N.Kazımov VIII cild.- Bakı: [s.n.], 2008.- 353 s., portr.; 22 s.

Kazımov Nurəddin Mustafa oğlu. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: [14 cilddə] Pedaqoji fikir tarixindən səhifələr /N.M.Kazımov; elmi red. F.B.Sadıqov; tərt. ed. A.N.Kazımov IX cild.- Bakı: [s.n.], 2009.- 438, [1] s., portr.; 22 s.

Kazımov Rasim. Kitabxana işinin iqtisadiyyatı: Dərs bəsaiti /Rasim Kazımov; Elmi red.: Abuzər Xələfov.- Bakı: Bakı Universiteti nəşriyyatı, 2004.- 88 s.; 20 sm.

Kazımov Rasim Əhməd oğlu. Azərbaycanda bədii ədəbiyyat və ədəbiyyat şünaslıq biqliqrafiyasının vəziyyəti və inkişafı məsələləri [Mətn]: 1946-1964 /R.Ə.Kazımov; [red. İ.M.Rzayev]; AzSSR Nazirlər Sovetinin Dövlət Mətbuat Komitəsi, Azərbaycan Respublika Kitab Palatası.- Bakı: [s.n.], 1965.- 74, [2] s.

Kəlbəliyev Əhməd Allahverdi oğlu. Pedaqoji əməyin elmi təşkili [Mətn] /Ə.Kəlbəliyev; Rəy verənlər: Ə.R.Əfəndizadə, N. H. Əhmədov.- B.: Maarif, 1996.- 112 s.: 20 sm.

Kəlbəliyev Əhməd Allahverdi oğlu. Təhsili idarəetmənin əsasları [Mətn]: Məktəbşünaslıq /Əhməd Kəlbəliyev; Elmi red., tərt. və nəşrə hazırl.: F.Rüstəmov; Rəyçilər: V.Xəlilov, Ə.Abbasov.- Bakı: Nurlan, 2006.- 88 s.

 Kənd şuraları, kolxozlar, sovxozlar və məktəblərin icbari təhsil və savadsızlığı ləğv yolund görəcəkləri işlərə aid materiallar /SŞCİ XMK kütləvi işlər sektoru.- Bakı: Xalq Maarif Komissarlığı nəşriyyatı, 1931.- 12 s.; 18 sm.

Kənd təsərrüfat dərnəkləri [Mətn]: onları nasıl təşkil etməli və orada nasıl işləməli /çevirəni. M.H.Möhsünzadə.- B.: Ali siyasi Maarif İdarəsi, 1926.- 39 s.

Kənd təsərrüfatı mütəxəssislərinin hazırlanması problemləri: müasir vəziyyət, beynəlxalq təcrübə və yeni aqrar təhsil modeli mövzusunda Beynəlxalq Konfransın materialları [Mətn]: (14...16) may 2009 /Azərb. Resp. Kənd Təsər. Nazirliyi, Azərb. Döv. Aqrar Un-ti; red. R.S.Kərimova.- "Kənd təsərrüfatı mütəxəssislərinin hazırlanması problemləri: müasir vəziyyət, beynəlxalq təcrübə və yeni aqrar təhsil modeli" mövzusunda Beynəlxalq Konfrans (2009; Gəncə).- Gəncə: [s.n.], 2009.- 124, [1] s., [2] v. fotoşək.: şək., cədv., sxem, 30 sm.

Kəndli gənclər məktəbləri və kənd təsərrüfatının kollektivləşdirilməsi.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 32 s.

Kərimli Şərif. Ötən illərin harayı [Mətn] : 3 cilddə, I cild. Seçilmiş publisistik əsərlər.-B.: Elm və təhsil, 2015.466 [2] s.: 21 sm.

 

Kərimli Şərif. Ötən illərin harayı [Mətn] : 3 cilddə, II cild. Seçilmiş publisistik əsərlər.-B.: Elm və təhsil, 2015.350 [2] s.: 21 sm

Kərimov İnqilab Saleh oğlu. Heydər Əliyev: Sənət, sənətkarlar və sənətkarlıq haqqında /İnqilab, Kərimov.- Bakı: ULU İKF, 2005.- 228 s.

Kərimov Kərəm. Akademik Zərifə xanım Əliyeva və milli oftalmologiyamız [Mətn] /K. Kərimov; red. A. Bayramova, Ş. Hüseynova.- B.: [Parni iz Baku Nəşriyyat Evi], 2009.- 104 s., şək., portr.

Kərimov Kərəm Təbriz oğlu. Akademik Zərifə xanım Əliyeva və müasir oftalmologiya [Mətn] /K.Kərimov; [red. A.Bayramova, Ş.Hüseynova; məsul red. E.Rəşidəlizadə; dizayner. A.İbrahim]Bakı: Parni iz Baku, 2010.- 182, [2] s.

Kərimov Yəhya Şəfi oğlu. Ana dilinin tədrisi metodikası [Mətn]: Dərslik /Y.Ş.Кərimov; Red. B.А.Əhmədov.- B.: Naşir, 2003. -519 s

Kərimov Yəhya Şəfi oğlu. "Əlifba" dərsliyinə metodik göstərişlər [Mətn] /Y. Kərimov; Red.: Ə. Abbasov.- B.: 1998.- 86 s.: 21 sm.

Kərimov Yəhya Şəfi oğlu. Hüsnxət təliminin metodikası [Mətn]: Dərs vəsaiti /Y. Ş. Kərimov, S.İ. Abbasov; Rəyçilər: M.R. Musayev, F. Mürsəlova.- B.: Nasir, 2004.- 54 s.

Kərimov Yəhya Şəfi oğlu. İlk addımlar [Mətn] Y.Ş.Kərimov, Ə.Ə.Əlizadə; xüs. red. M.Muradxanov.- B.: Maarif, 1968.- 204, [4] s.

Kərimov Yəhya Şəfi oğlu. İlk addımlar kitabına metodik göstərişlər [Mətn]Y.Ş.Kərimov[xüsusi red. M.Muradxanov].- B.: Maarif, 1967.- 21, [2] s.

Kərimov Yəhya Şəfi oğlu. Qönçə [Mətn]: orta ümumtəhsil məktəblərinin hazırlıq sinifləri və məktəbəqədər müəssisələrin böyük (hazırlıq) qruplarının müəllim və tərbiyəçiləri üçün vəsait Y.Ş.Kərimov; elmi red. Ə.Əfəndizadə; rəyçi. B.Vahabzadə.- B.: Maarif, 1989.- 176 s.

Kərimov Yəhya Şəfi oğlu. Məktəbəqədər yaşlı uşaqların nitq inkişafının metodikası [Mətn]: dərs vəsaiti /Y.Ş.Kərimov; elmi red. E.Kərimova; rəyçilər. L.Əmrahlı, L.Cəfərova.- B.:[s.n.];2009.- 319, [1] s.

Kərimov Yəhya Şəfi oğlu. Məktəbəqədər yaşlı uşaqların nitq inkişafının metodikası [Mətn] /Y.Ş.Kərimov; Rəyçilər: M.Ə.Həmzəyev, B.A.Əhmədov, A.N.Rəhimov.- Bakı: 1997.- 218 s., portr.; 21 sm.

Kərimov Yəhya Şəfi oğlu. Pedaqoji tədqiqat metodları [Mətn]: dərs vəsaiti /Y.Ş.Kərimov; elmi red. Ə.X.Paşayev; məsləhətçi. Ə.Ə.Ağayev, A.N.Abbasov.- Bakı: [Azərnəşr], 2009.- 279, [1] s.,

Kərimov Yəhya Şəfi oğlu. Savad təliminin metodikası [Mətn] /Y.Ş.Kərimov.- B.: 1996.- 50 s.

Kərimov Yəhya Şəfi oğlu. Seçilmiş əsərləri [Mətn]İbtidai təhsilin nəzəri problemləri /Y.Kərimov; Tərt. ed. F.Rüstəmov, E.Kərimova II cild.- Bakı: Pedaqogika, 2007.- 431[1] s.

Kərimov Yəhya Şəfi oğlu. Təlim metodları [Mətn]: dərs vəsaiti /Y.Ş.Kərimov; elmi red. Ə.Ə.Ağayev; məsləhətçi. Ə.M.Abbasov, S.İ.Abbasova.- B.: [s.n.], 2009.- 279, [1] s.

Kərimov Yəhya Şəfi oğlu. Təlim metodları [Mətn]: dərs vəsaiti /Y.Ş.Kərimov; Elmi red. Ə.Ə.Ağayev; Məsləhətçi. Ə.X. Paşayev.- Bakı: [RS Poliqraf], 2007.- 271 s.

Kərimov Y. Ş. Uşaq bağçasının məktəbə hazırlıq qrupunda təlim və tərbiyə proqramı [Mətn] /Y. Ş. Kərimov; red. S. Məmmədov; Azərb. SSR Maarif Nazirliyi, Proqram - Metodika İdarəsi.- B.: [s.n.], 1982.- 79, [1] s.

Kitab istehsalının texnologiyası proqramı /Bakı Dövlət Universiteti; Tərt. edəni: İ.Ö.Vəliyev; Red.: B.V.Allahverdiyev.- Bakı: Bakı Universiteti, 2001.- 14 s.

Kiçikyaşlı məktəblilərin düzlük və doğruçuluq tərbiyəsi [Mətn]: Metodik tövsiyə /Təhsil Problemləri Üzrə Respublika Elmi-Metodik Mərkəz; Tərt. edən: Ə.Ə.Mustafayev; Elmi red.: Y.Ş.Kərimov; Rəyçilər: H.M.Əhmədov, M.B.Həsənov, A.Abdullayev.- Bakı: ADPU, 1998.- 34 s.; 20 sm.

Kiçik yaşlı məktəblilərin ictimai fəallıq tərbiyəsi [Mətn]: metodik tövsiyələr AzSSR Maarif Nazirliyi, Azərb. Elmi-Tədqiqat Ped. Elmlər İn-tu; tərt.ed. R.Əliyev; red. A.Abbasov.- B.: [s.n.] 1984.- 21, [1] s.

“Kitabxana fondu" fənni üzrə praktiki məşğələlər [Mətn]:metodik göstəriş /AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, S.M.Kirov adına ADU; tərc. ed. M.Həsənov, S.Mustafayeva; red. A.A.Xələfov.- Bakı: ADU, 1986.- 66, [2] s.

Kitabxana fondlarının məzmunca köhnəlmiş ədəbiyyatdan təmizlənməsi və mühafizəsi [Mətn]: normativ sənədlər toplusu. /tərtib ed. К. М. Tahirov; ixtisas red. L. Y. Qafurova; red. D. Bayramov, М. Həsənov, S. Məcidli; M.F.Axundov adına Azərbaycan Dövlət Kitabxanası.- B., 2002.- 2 s.; 20 sm.

Kitabxana-informasiya terminlərinin qısa lüğəti [Mətn] /tərtibçi L.Məmmədova, M.Əhmədov, S.Abbasov; elmi məsləhətçi S.Məmmədəliyeva; burax. məs. F.Babayev; Azərb. Respub. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi; Программа ЮНЕСКО "Информаöия для всех"; Ассоöиаöии ЭБНИТ.- Bakı: Nurlar, 2010.- 143, [1] s.

Kitabxana işçisinə kömək [Mətn] / M.F.Axundov adına Azərb. Döv. Kitabxanası; red. M.Bəşirov.- Bakı; 1992.- 134 s.

Kitabxana işi və biblioqrafiyanın əsasları [Mətn]: mədəni-maarif fakultəsinin "kulub işinin təşkilatçı metodisti" bölməsində təhsil alan tələbələr üçün proqram /AzSSR Xalq Təhsili Nazirliyi, M.A.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutu; tərt.ed. Ə.T.Əfəndiyev; red. Q.R.Bağırov; rəyçilər. R. Ağayev, G.Məmmədova.- B.: [s.n.], 1989.- 10 s.

Kitabxana işinə dair normativ aktlar: Qanun və qanun qüvvəli normativ hüquqlu sənədlər toplusu / Tərtib edən: K.M.Tahirov; Red: Ş.Əhmədova, S.Mehrəliyeva, Z.Qulamova, S.Məcidli; M.F.Axundov adına Azərbaycan Dövlət Kitabxanası.- B.: 2001.- 52 səh. ;20 sm.

Kitabxana işinin təşkili, iqtisadiyyatı və idarə edilməsi [Mətn]: kitabxanaçılıq fakültələri üçün proqram /Tərtibçi. X.İ.İsmayılov; Red. A.A.Xələfov; M.Ə.Rəsulzadə adına Bakı Dövlət Universiteti Kitabxanaşünaslıq kafedrası.- Bakı: Bakı Universiteti, 1994.- 23 s.

Kitabxana işinin təşkili və idarə olunması fənninin proqramı: Bakalavr hazırlığı üçün: İxtisas: HS 151700 Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya /Tərtibçi: X.İ.İsmayılov; Red.: A.A.Xələfov; Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutu; Bakı Dövlət Universiteti.- Bakı: Bakı Universiteti, 2005.- 24 s.

Kitabxanalar biliklər cəmiyyətində. ikidilli Azərbaycan-Rusiya layihəsi. Bakı: Nurlar NPM, 2006.-520 s.

 Kitabxanalarda kənd təsərrüfatı ədəbiyyatının təbliği [Mətn]: metodik göstərişlər /Azərb. SSR Mədəniyyət Nazirliyi, M.F.Axundov Adına Azərbaycan Resp. Dövlət Kitabxanası, Elmi-metodik kitabxanaşünaslıq şöbəsi; tərt. ed. D.Ə.Bayramov; red. M.Y.Nəcəfova.- Bakı: [M.F.Axundov adına kitabxana], 1978.- 30, [2] s.

 Klub müəssisələrində mühazirə təbliğatının təkmilləşdirilməsi məsələləri [Mətn]: Mədəni-maarif işi fakültəsinin tələbələri üçün tövsiyə Hazırl. G.C.Məmmədova; Red. A.Adilov; M.A.Əliyev adına ADİİ.- B.: 1990.- 15 s. 20 sm.

Klubşünaslıq [Mətn]: [mədəniyyət, incəsənət və pedaqoji institutların mədəni-maarif işi fakültələri üçün dərs vəsaiti] /red.: S.N.İkonnikova, V.İ.Çepelevin; tərc. edəni A.Adilov; ixtisas red. E.Əfəndiyev.- Bakı: Maarif, 1984.-382, [2] s.

Kolxoz çocuq meydançalarının planlaşdırılma və təchizatı /ASŞC XMK Tədris Metod Sektoru.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 35 s., şək.; 18 sm.

Kolxoz gənclər məktəbi proqramları /Azərbaycan Xalq Maarif Komissarlığı Tədris-Metod Sektoru VI kitab.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 24 s.; 25 sm.

Kolxoz gənclər məktəbinin proqramı bütün təmayüllər üçün /ASŞC Xalq Maarif Komissarlığı Tədris-Metod Sektoru II kitab.- Bakı: [Azərnəşr], 1931.- 82, [1] s., şək.; 22 sm.

Kolxoz yay çocuq meydançalarında gənc naturalistlərin işləri /ASŞC XMK Tədris Metod Sektoru İbtidai məktəblər qrupu V buraxılış.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 16 s.; 18 sm.

Kolxoz yay çocuq meydançalarında klub işləri /ASŞC XMK Tədris Metod Sektoru İbtidai məktəblər bölməsi III hissə.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 12, [1] s.; 18 sm.

Kolxoz yay meydançalarında ümumi faydalı işlər və kommunist tərbiyəsi /ASŞC Xalq Maarif Komissarlığı Tədris Metod Sektoru İbtidai Məktəblər Bölməsi II hissə.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 15 s.; 18 sm.

Komarovski B.B. Məktəbşünaslıq birinci kurs /B.B.Komarovski; çevirəni. M.Ə.Əfəndiyev; Oktyabr İnqilabı adına Evdə Pedaqoji Texnikumu İkinci buraxılış.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 51-146 s.

Komarovski B.B. Pedaqoji seminarlar müəllimlər, tələbələr, aspirantlar və kitabxana işçilərindən ötri pedaqoji şəxsi təhsil üçün /B.B.Komarovski; çevirəni. Rəcəb; Azərbaycan Xalq Maarif Komissarlığı, Pedaqoqların İxtisasını Artırma İnstitutu, Evdə Pedaqoji Fakültəsi.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 148, [8] s.

Komarovski B.B. Pedaqojinin ümumi əsasları /B.B.Komarovski; mütərcimi. R.Əfəndizadə I buraxılış.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 64 s.

Kompleks birləşmələr kimyası üzrə xüsusi kurs və praktikum: 2122 "kimya əlavə biologiya ixtisasları üçün" /AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, V.İ.Lenin ad. Azərb. Döv. Pedaqoji İn-tu; tərt. ed. B.H.Həsənov, R.Y.Əliyev, A.C.Quliyev; məsul red. R.Y.Əliyev.- B.: V.İ.Lenin ad. APİ, 1980.- v. 16, [2] s.

Kompleks qrupları proqramına əlavə /Azərbaycan Xalq Maarif Komissarlığı Tədris-Metod Sektoru.- Bakı: [Azərnəşr], 1931.- 63 s.; 26 sm.

Konoplyev N. Politexnizm haqqında söhbətlər [Mətn] N.Konoplyev; çevirən. N.Ağazadə; red. Xəlifəzadə.- B.: Azərnəşr, 1932.- 105 s.

Korolyov F.F. Politexnikləşdirmə nə deməkdir /F.F.Korolyov.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 51, [1] s., fotoşək.; 19 sm.

 Kovalenko B. Siyasi savad kitabçası[Mətn] /B.Kovalenko; Azərbaycan Kommunist (bolşevik) firqəsi Bakı komitəsi.- B.: Bakı komitəsi təbliğat şöbəsi, 1922.- 66 s.

 Kovalenko P. Siyasi savad kitabçası [Mətn] /P.Kovalenko; tərcümə. R.Yusifzadə.- B.: Bakı fəhləsi, 1925.- 189 s.

 Köçərli Firudin Qasım oğlu. "Molla Nəsrəddin"çi Ömər Faiq [Mətn]/F.Köçərli; red. F.Vahidov.- Bakı: Elm, 1995.- 76 s.

"Köməkçi tarix fənləri" fənninin proqramı [Mətn]: Dövlət universitetləri üçün ixtisas 2008-tarix /AzSSR Xalq Təhsili Nazirliyi, S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti;tərt.ed. A.T. Nikolayeva və b.; məsul red. Y.İ.Kamentseva; tərcümə ed. N.G. Məmmədov, Ə.A. Baxşıyev; rəyçilər. Q.Ə.Qeybullayev, F.M.Əliyev.- B.: Azərbaycan Universiteti, 1989.- 44, [2] s.

Kütləvi məktəblərdə 28 aprel və 1 may günləri prosesi /ASŞC XMK Tədris-Metod Sektoru.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 31 s.

Krupskaya Nadejda Konstantinovna. Həyat məktəbi böyük yaşlı uşaqlar üçün /N.K.Krupskaya.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 32 s.

Krupskaya Nadejda Konstantinovna. Xalq təsərrüfatının rekonstruksiyası və politexnik təlim /N.K.Krupskaya.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 59 s.

Krupskaya N.K. Müəlllimsiz təhsil nə tövr olmalı? [Mətn] /N.K.Krupskaya; Azərbaycan Kommunist Gənclər İttifaqının Mərkəzi Komitəsi 8.- B.: [s. n.], 1923.- 43 s.

Krupskaya Nadejda Konstantinovna. Savad nəyə lazımdır /N.K.Krupskaya.- Bakı: Azərb. Savad müb. cəmiyyəti, 1930.- 13 s.

Krupskaya N. Savadsızlığı ləğv edicinin yoldaşı [Mətn]: savadsızlığı ləğv edənlər üçün təcrübi rəhbərlik /N. Krupskaya.-Mahaç-Qala: Dağıstan siyasi maarif şöbəsi, 1927. -93 s.

Krupskaya Nadejda Konstantinovna. Şura quruluşu ilə məmləkətin sənayeləşdirilməsinin siyasi maarif işlərinə təsiri /N.K.Krupskaya; çevirəni. S.Məlik; red. V.Xuluflu.- B.: Azərnəşr, 1928.- 39 s.

Kurbatova N. Kağız və kardon üzərində iş I dərəcəli məktəblər üçün: məktəblərin politexnikləşdirilməsinə yardımçı bar vasitə /N.Kurbatova; Azərbaycan Xalq Maarif Komissarlığı; Müəllimlər İxtisasını Artırma İnstitutu Qiyabi Politexnik Kursları.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 40 s., şək.; 25 sm.

Kurs və diplom layihələrini yerinə yetirmək üçün metodik göstəriş [Mətn] /Azərbaycan SSR Xalq Təhsili Nazirliyi, Respublika Tədris-Metodik Mərkəzi, Ç.İldırım adına Azərbaycan Poltexnik İnstitutu; tərt. ed. A.M.Qafarov, T.P.Mövsümov, O.X.Əhmədov; elmi red. S.Ə.Quliyev; rəy verənlər. A.A.Qasımov, R.A.Babayev.- B.: Ç.İldırım adına AzPİ, 1990.

Kurs və diplom işlərinin yazılmasına dair metodik göstəriş [Mətn]: turist-ekskursiya işinin metodikası üzrə /S.M. Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti, Geologiya - coğrafiya fakültəsi Xarici Ölkələrin İqtisadi və Siyasi Coğrafiyası Kafedrası; tərt. ed.G.A.Hacıyeva, A.İ.İbrahimov; red. T.Q.Həsənov; rəy verənlər.Ç.H.İsmayılov, O.Ə.Əliyev.- B.: Azərbaycan Dövlət Universiteti, 1989.- 19, [2] s.

 Kutilov A. Mülki işlər mülahizələri nə tövr ilə həll olunur /A.Kutilov; çevirəni. H.Məcnun XI buraxılış.-Bakı: [Azərnəşr], 1930.- 75 s.

Kuzik K.O. Zaqafqaziyanın iqtisadi coğrafiyası /Q.O.Kuzik; çevirəni. T.Məhəmmədov; Azərbaycan Xalq Maarif Komissarlığı, Müəllimlər İxtisasını Artırma İnstitutu, Evdə Pedaqoji Texnikumu.- Bakı: [s. n.], 1930.- 26 s.

Kütləvi mədəni-siyasi işlərin növbəti məsələləri haqqında sex, briqada, klub, sovxoz, kolxoz və MTS-ləri mədəni təşkilatçılarına və mədəni hücumçulara yardım üçün /AHİŞ Mədəni-Maarif Bölməsi Həmkarlar İşləri Kabinəsi.-Bakı: AHİŞ, 1931.- 31 s.; 18 sm.

40 il mətbuatda: Sorğu-məlumat kitabı /Toplayıb tərt.ed.: Hikmət Məlikzadə; Red.: Şamo Nərimanoğlu, Cahan Salmanqızı; Rəssam: Bulud Qasımov.- Bakı: MBM, 2006.- 224 s.

Qafqaz Universiteti [Mətn]: nümunəvi təlim-tərbiyə və müasir texnologiya Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Çağ Öyrətim İşlətmələri.- B.: 2006.- 56 s.

Qaralov Zahid İbrahim oğlu. Məktəbdə peşə oriyentasiyası üzrə iş [Mətn]: müəllimlər üçün metodik vəsait /Z.İ.Qaralov (ümumi red.), Ə.M.Hüseynov, S.K.Seyidbəyova; [red. İ.Hümmətov, Ş.Əhədova]; Azərbaycan dövlət Elmi-Tədqiqat Pedaqogika İnstitutu.- B.: Maarif, 1974.- 205, [3] s.

Qaralov Zahid İbrahim oğlu. Məktəblərdə peşələrə maraq və meyllərin yaranmasına təsir edən amillər [Mətn]: müəlimlər üçün metodik vəsait /Z.Qaralov, Ə.Hüseynov; [red. Ə.Ağayev]; Azərb. Döv. Elmi - Tədq. Pedaq. İn-tu Bakı: Maarif, 1976.- 81, [3] s.

Qaralov Zahid İbrahim oğlu. Tərbiyə: 3 cilddə Prinsiplər, məzmun, metodika I cild /Z.İ.Qaralov; Red.: F.Süleymanoğlu, Rəssam.: Ö.Qoçulu.- Bakı: Pedaqogika, 2003.- 268 s.

Qaralov Zahid İbrahim oglu. Tərbiyə: 3 cilddə Prinsiplər, məzmun, metodika, huquq II cild /Z.İ.Qaralov; Red.: F. Suleymanoglu, Rəssam.: O.Qoculu.- Bakı: Pedaqogika, 2003.- 302 s.

Qaralov Zahid İbrahim oglu. Tərbiyə: 3 cilddə Prinsiplər, məzmun, metodika, huquq III cild /Z.İ.Qaralov; Red.: F.Suleymanoglu, Rəssam.: O. Qoculu.- Bakı: Pedaqogika, 2003.- 320 s. )

Qarayev Məmməd Abbas oğlu. İnsanın anatomiyası: dərslik /M. A. Qarayev; Rəyçilər: M. S. Abdullayev; M. R. Mehdiyev; Ş. A. Məhərrəmov.- B.: [Təhsil], 2005.- 464 s.

Qarayev Telman Fərman oğlu. Sənətin keçdiyi yollar [Mətn] /T.F.Qarayev; red. B.Sadıqov;önsöz B.Nəbiyev; məsləhətçi Anar; naşiri A.Dənzizadə. K. 1.- B.: [Apostroff], 2014.- 518, [6] s. ill., portr., fotoşək

Qasımov Xeyirbəy Sabir oğlu. Azərbaycan mədəniyyəti [Mətn]: XVI-XVII əsrlər /Xeyirbəy Qasımov; Elmi red. O.Ə.Əfəndiyev; Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.Bakı: Nurlan, 2002.-170 s.

Qasımov Mehbalı Məmməd oğlu. Azərbaycanda estetik fikir tarixindən /M.M.Qasımov, C.C.Cəfərov; red. S.Tarverdiyev.- Bakı: Azərnəşr, 1964.- 79, [1] s.

Qasımov Səməd Əli oğlu. Gəlin ünsiyyətdə olaq [Mətn]: /Səməd Qasımov, Emilya Kərimova; Elmi red.: R.İ.Əliyev; Təhsil Problemləri İnstitutu.- B.: 2006.- 246 s.

Qasımov Şikar Məhəmmədəli oğlu. Azərbaycan SSR yaradıcılıq ittifaqlarının yaranması və fəaliyyəti (1920-30-cuillər) [Mətn] /Ş.M.Qasımov; elmi red. T.H.Musayeva;rəyçi D.H.Qüdrətov, M.Ə.Abbasov, M.P.Qasımlı, V.S.Həsənov; AMEA., A.A.Bakıxanov ad. Tarix İn-tu.- B.: Elm, 2007.- 337, [2] s. portr

 Qasımova Amalya Nəbi qızı. XX əsrin əvvəllərində Şimali Azərbaycan mətbuatında qadın mövzusu (1901-1917) [Mətn]: biblioqrafiya /A.Qasımova.- Bakı: Adiloğlu, 2010.- 24 s.

 Qasımova Amalya Nəbi qızı. XX əsrin əvvəllərində Şimali Azərbaycan mətbuatında qadın problemləri (1901-1917) [Mətn] /A.Qasımova; elmi red. D.B.Seyidzadə, H.N.Həsənov; AMEA, A.A.Bakıxanov ad. Tarix İn-tu Bakı: Adiloğlu, 2010.- 167, [1] s.

Qasımova Amalya Nəbi qızı. Zülmətdə "İşıq" /Amalya Qasımova; Red.: H.Zeynallı.- Bakı: [Agah], 2000.- 107 s., portr., fotoşək.; 21 sm.

Qasımova Ləzifə Nağı qızı. Məktəblilərin milli-mənəvi dəyərlər əsasında tərbiyəsi təcrübəsindən [Mətn] L.N.Qasımova; Elmi red.: H.Ə.Əlizadə.- B.: Nurlan, 2004.- 220 s.

Qasımova Ləzifə Nağı qızı.. Pedaqogika [Mətn]: mühazirə kursu /L.Qasımova, R.Mahmudova; elmi red. Ə.Ə.Ağayev.- Bakı: 2003.- 536 s.

Qazıyev Yusif Xıdır oğlu. Mütaliə pedaqogikası: Monoqrafiya /Yusif Qazıyev; Elmi red. və ön söz: A.A.Xələfov.-Bakı: "Maarif", 2002.- 264 s.

Qeybullayev Qeybulla Ramazan oğlu. Ali məktəblərdə təlim və tədrisin keyfiyyətinə nəzarət sisteminin əsasları [Mətn] /Q.R.Qeybullayev. B.: 1999. 122 s.: cədvəl, ill

Qəhrəmanova Aytən Fikrət qızı. Azərbaycan Demokratik Respublikasında хalq maarifinin təşkili yolları [Mətn] /А.Qəhrəmanovа; Elmi red.: Ə.Ağayev.- Bakı: 2005.- 156 s.

Qəndilov Rəfiq Tağı oğlu. Həyati bacarıqlara əsaslanan təhsil [Mətn]: müəllimlər üçün tədris vəsaiti (X-XI siniflər) /R.T.Qəndilov və b.; elmi red. M.Babayev; red. R.T.Qəndilov, Ş.Ə.Qocayev; rəyçilər. Ə.Hüseynov, F.Orucov; ön söz. M.Mərdanov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi; İnvesting in our future The Global Fund To Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria; UNİCEF.- B.: Çaşıoğlu, 2009.- 303 s.: portr., fotoşək., şək., cədvəl, 25 sm.

Qəniyev Seyfəddin Həmzə oğlu. Şamaxı məktəbləri, maarif fədailəri: altı cilddə [Mətn] /S. Qəniyev, M. İsmayılova; Elmi red.: F. Sadıqov; Rəyçilər: M. Qasımlı, M. Alıcanov. I cild. B.: Ozan, 1999. 268s.: portr., fotoşək

Qəza siyasi savad məktəbləri [Mətn]: nizamnamə və məramnamələr /Azərbaycan Kommunist (bolşeviklər) Firqəsi.- B.: A.K.F. MK təbliğat və təşviqat şöbəsi, 1923.- 23 s.

 Qəzalarda siyasi tərbiyə [Mətn]: nizamnamələr, izahatnamələr, dərs proqramları və biblioqrafiya.- B.: AKF MK təbliğat və təşviqat şöbəsi, 1924.- 56, [3] s.

Qiyabi kommunist darulfununu [Mətn] B.: [ZaryaVostoka] [1930].- 37, [1] s.

Qiyabi təhsil işində sosializm yarışı və zərbəçilik qiyabi təhsilçilərə metodik məktub /ASŞC Xalq Maarif Komissarlığı Xalq Maarifi Kadrları İxtisasını Yüksəltmə İnstitutu.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 15 s.

Qiyabi təhsil müdavimi necə çalışmalı /tərc. ed. T.Məlikov; MMHŞ Həmkarlar Hərəkatı Ali Məktəbi Qiyabi Təhsil Bölməsi AHİŞ Yanındakı Şöbəsi.- Bakı: AHİŞ, 1931.- 32 s.

Qlyanseva. Azərbaycan kəndlərində məktəbəqədər tərbiyə təcrübələri [Mətn] /Qlyanseva; AXMK Baş tərbiyə şöbəsi.- B.: Azərnəşr, 1929.- 50, [2] s.

Qobustan [Mətn] /Mətnin müəllifi. C.Rüstəmov; Red. Q.İsabəyli; Fotoların müəllifi. F.Fətəliyev B.: İşıq, 1991.

Qocayev Nəzir-Mahmud. XX əsrin görkəmli ixtiraçı alimi Saleh Balay oğlu Qocayev [Mətn] /N.M.Qocayev; red. Z.Şahsevənli.- Bakı: MBM, 2011.- 199, [1] s., fotoşək., por

Qorski A. Almaniya az savadlılar məktəbləri ilə dərnəklərində oxumaya və çalışmaya yardım edici kitabçadır [Mətn] /A.Qorski, Quznitsov, Ay.; Ali siyasi maarif idarəsi.- B.: Ali siyasi maarif idarəsi.- 1925.- 45 s.

Qriqoryev A. Hal-hazırda gənclərin sinfi tərbiyəsi [Mətn] /A.Qriqoryev.- B.: Azərnəşr, 1929.- 75, [1] s.

Qubadova Məsməxanım Məmmədhəsən qızı. Azərbaycanda maarifçiliyin inkişaf mərhələləri[Mətn]: (Metodik vəsait) /Hazırlayanı. M.Qubadova; Rəyçi. S.Dadaşova, N.Qazıykva, S.Əliyev; Red. İ.Hüseynov; Təhsil Problemləri üzrə Respublika Elmi-Metodik Mərkəz; Ə.Hüseynzadə adına Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti.- Bakı: 1996.- 27 s.

 Qubatoğlu Böyükağa. Mədəniyyət tarixi [Mətn]: 2 cilddə /B.Qubatoğlu; Elmi red. N.Mikayılov, N.Şəmşizadə I cild.- Bakı: Nasir, 2002.- 346 s.

 Qubatoğlu Böyükağa. Mədəniyyət tarixi [Mətn]: 2 cilddə /B.Qubatoğlu; elmi red. N.Mikayılov, N.Şəmşizadə II cild.- Bakı: Nasir, 2002.- 252 s.

Quliyev Baloğlan Sarı oğlu. Fiziki tərbiyənin nəzəri-metodik və praktik işlərinin əsasları [Mətn] /B. S. /B. S. /B. S. Quluyev; elmi red. M. Nəsrullayev; rəyçilər. F. Rüstəmov, R. Əliyev, A. Əmiraslanov, Ə. Mehdiyev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, ADPU.- B.: ADPU, 2010. -654, [4] s.

 Quliyev Dilqəm Qasım oğlu. Azərbaycan ulduzları olimpiya oyunlarında [Mətn]: 1952-1996 /D.Quliyev; Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi İnstitutu.- B.: İşıq, 1996.- 64 s. portr., fotoşək., cədvəl

 Quliyev Edison Məmməd oğlu. Eksperimental psixologiya [Mətn]: testlər 370 E.M.Quliyev (ön söz.); rəy. Ə.Ə.Əlizadə, N.T.Hüseynova, M.S.Əliyev.- B.: [ADPU] 2014.- 144, [1] s.

Quliyev Əsab Aslan oğlu. X-XI siniflərdə cəbr və analizin başlanğıcı [Mətn]: [vəsait] /Ə. A. Quliyev; elmi red. V. M. Qurbanov.- B.: [Elm] 2014.- 416 s. şək. 21 sm.

Quliyev H.B. İctimaiyyat [Mətn]: I-II konsentr. 5-ci dərs red. H.B.Quliyev; A. X. M. K., Bakı Qiyabi Təhsil bürosu.- [Bakı] [s.n.] [s.a.]14 s.

 

Quliyev İbrahim Orucoğlu. Vətəndaşların hüquqlarının təmin edilməsində kütləvi informasiya vasitələrinin rolu [Mətn]: dərsvəsaiti /İ.O.Quliyev; rəyçilər: L.Hüseynov [və b.]; Milli Aviasiya Akademiyası.- B.: Adiloğlu, 2006.- 170, [1] s.

Quliyev Mustafa. Mədəni inqilab və islam/M.Quliyev; red. A.Yusifzadə; Azərbaycan Allahsızlar İttifaqının Bakı Şurası.- B.: Azərnəşr, 1928.- 52 s.

Quliyev S.M. Tərbiyə işinin metodikası [Mətn]: mühazirə mətnləri /S.M.Quliyev; Elmi red. S.Əliyev; N.Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.-B., 1991.- 83 s.

Quliyev Sabir. Musiqi və onun tədrisi metodikası [Mətn]: Pedoqoji institutların pedoqoji fakultələri üçün tədris vəsaiti S.Quliyev; E.Əfəndiyeva; AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, V.İ.Lenin ad. Azərb. Döv. Ped. İn-tu.- B.: APİ, 1978.- 125, [3] s. cədv. 20 sm.

Quliyev Şəhriyar Paşaoğlu. Azərbaycanda şahmatın tarixi [Mətn]: ədəbi və tarixi qaynaqlar əsasında araşdırma Ş.P.Quliyev; red., tərtib edən, ön sözün və əlavələrin müəllifi Q.Şəhriyar.- B.: [s. n.] 2012.- 319, [1] s.

Quliyev Tacəddin Fəzrəddin oğlu. Azərbaycanda kitabxanaçılıq işi: Respublika Həmkarlar İttifaqı kitabxanalarının materialları əsasında II hissə /T.Quliyev; Elmi red.: A.A.Xələfov.- Bakı: Vətən, 2004.- 230 s.

Quliyev Tacəddin Fəzrəddin oğlu. Biblioqrafik təsvirin tərtibi qaydaları [Mətn]: dərs vəsaiti / T. F. Quliyev, A. N. Abbasova, S. M. Mustafayeva; Red.: T. F. Quliyev; M. Ə. Rəsulzadə adına Bakı Dövlət Universiteti Kitabxana Fondu və Kataloqların Təşkili Kafedrası B.: 1996.- 72 s.

 Quliyev Vilayət Muxtar oğlu. Böyük əkinci: Həsənbəy Zərdabi (tərtib, tərcümə müqəddimə izah və şərhlər) /Vilayət Quliyev.- Bakı: Ozan, 2001.- 180 s.

Quliyev Vilayət Muxtar oğlu. Mirzə Kazımbəy [Mətn] /V.M.Quliyev; red. və önsözünmüəl. K.Tağızadə.- Bakı: Yazıçı, 1987.- 203, [5] s.

Qurbani Abdulla. (Qurbanov Abdulla Novruz oğlu) Heydər Əliyev məktəbi [Mətn] /A.Qurbani; Buraxılışa məsul: D.Məmmədov.- B.: Hərbi Nəşriyyatı, 1996.- 60 s. portr., fotoşək

Qurbani Abdulla. Mənim hərbi litseyim А.Qurbani; Red.V.Əliyev.- B.: Əbilov, Zeynalov və oğulları, 2002.- 336 səh.

 Qurbanov A.İ. Kitabxana-informasiya fəaliyyətinin iqtisadiyyatı ali məktəb tələbələri üçün dərs vəsaiti / / /A.İ.Qurbanov, P.F.Kazımi, N.N.İsmayılova; elmi red. A.A.Xəlilov; rəyçi. E.Y.Əhmədov, K.Abdullayev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Bakı Dövlət Un-ti.- Bakı: Mütərcim, 2012.- 306, [2] s.

 Qurbanov Xanlar Kazım oğlu. Bədən tərbiyəsi və idmanın ümumi tarixi [Mətn] : ali məktəblər üçün dərslik /X.K.Qurbanov, E.F.Acalov; elmi red. C.K.Qurbanov; rəyçi. R.Z.Əliyev, E.H.Hüseynov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. Gənclər və İdman Nazirliyi.- B.: 3 saylı Bakı mətbəəsi, 2007.- 420, [3] s., [4] v. portr. portr., cədv, ill., fotoşək

Qurbanov Şamil Dünyamalı oğlu. Müəllimlər [Mətn] /Ş.Qurbanov.- Bакı: Çaşıoğlu, 2003.-368 s.

Qurbanova Elfira.a. "Muzeylərdə elmi-tədqiqat işinin təşkili və metodikası" fənni üzrə tədrisin Baloniya təhsil sisteminə uyğunlaşdırılması və tətbiqi dərslik /E.Qurbanova, A.Əlizadə; elmi red. R.Ağayev; rəyçilər İ.Hüseynov, M.Mehdiyeva, A.Bayramova [və b.]; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Döv. Mədəniyyət və İncəsənət Un-ti.- B: Təknur, 2011.- 271, [1]s.

Lenin adında Az. Döv. Darülfün işçi fakültəsinin gündüz şöbəsinə girənlərə qəbul qaydaları və yoxlama proqramı.[Bakı] : [s. n.] , [ilsiz.].- 6 s.

Lenin adına Azərbaycan Dövlət Darülfünunu. Lenin adına Azərbaycan Dövlət Darülfünunu işçi fakültəsinin gündüz şöbəsinə girənlərə qəbul qaydaları və yoxlama proqramı [Mətn]Bakı: [s.n.], 1929.- 6 s.

Lenin adına Azərbaycan Dövlət Darülfünunu Birinci on illik 1919-1929 /[ön söz. D.Bünyadzadə]Bakı: Azərbaycan Dövlət Darülfünunu, 1930.- 103, [17] s.

Lenin Vladimir İliç. style="mso-bidi-font-weight: normal; "> Maarif haqqında /V.İ.Lenin; müqəddimə. N.K.Krupskaya; ASŞC XMK Xalq Maarif Kadrosu İşçilərinin İxtisasını Artırma İnstitutu.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- [14] s.

Lidyakov. Böyüklərə məxsus ali dərəcəli savad məktəbləri və onlar kimlərə lazımdır [Mətn] /Lidyakov; A. İ. Ş. C.- B.: Ali Siyasi Maarif idarəsi, 1923.- 24 s.

Linıç P. Kənd müəlliməsi ictimai işdə/P.Linıç.- Bakı: Azərnəşr, 1928.- 56 s.

  Livof Q.İ. Məktəb klubu [Mətn] /Q.İ.Livof; tərcümə. M.Rzaquluzadə.- B.: Azər nəşr, 1925.- 75 s.

Lubanov V. B. İctimaət ekskursiyaları [Mətn] /V. B. Lubanov, A. Musaxanlı, Ə. Zülfüqar Bakı: Azərnəşr, 1927.- 146 s.

Lutsiqaya F. Kitabı nə cür oxumalı [Mətn] F.Lutsiqaya; çevirən. A.Qasımov; red. M.Cəfərov; ÜİHMİŞ Qiyabi Təhsil Sektoru, Ali Həmkarlar Hərəkatına Məktəbi.- B.: [s.n.] 1932.- [12] , s. cədv. 19 sm.

Magistr dissertasiyasının yerinə yetirilməsi, elmi-tədqiqat və elmi-pedaqoji təcrübələrin təşkilinə dair metodik göstərişlər toplusu [Mətn]: B.: İqtisad Universiteti, 2007. -122 s.

Magistrant referatlarının yerinə yetirilməsi üzrə metodiki tövsiyə [Mətn]: B.:ADİU-nun mətbəəsi, 2009. -46 s.

Mahmudov Mahmud Ağəli oğlu. Mətbuat və ədəbi tənqid [Mətn]: Azərbaycan partiya-sovet mətbuatının 1953-1965-ci il materialları əsasında: [dərs vəsaiti] /M.Mahmudov; elmi red. F.Mehdi; rəyçilər. F.Mehdi, A.Rüstəmov.- Bakı: ADU, 1986.- 77, [3] s.

Mahmudov Müdafiə Cəmil oğlu. Bolonya prosesi və Azərbaycan [Mətn] /M.Mahmudov; Elmi red. F.A.Rüstəmov I hissə.- B.: ADPU, 2008.- 104 s.

Mahmudov Müdafiə Cəmil oğlu. fiə Cəmil oğlu. Bolonya prosesi və Azərbaycan [Mətn] /M.C.Mahmudov; elmi red. F.A. Rüstəmov; Elmi İstehsalat Mərkəzi MMC.- Bakı: ADPU, 2008.- 340, [2] s.

Mahmudov Müdafiə Cəmil oğlu Dünyada təhsil sistemləri [Mətn] : monoqrafiya /M. C. Mahmudov ; elmi red. A. Mehrabov ; ön söz müəl. Q. Novruzov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi ; Azərb. Resp. Təhsil Problemləri İn-tu. Bakı: Mütərcim, 2014.- 479, [1] s.: portr., fotoşək., cədv., ill., 25 sm.

Mahmudov Müdafiə Cəmil oğlu. Dünyada və Azərbaycanda təhsil sistemi [Mətn] /M.C.Mahmudov; Dnepropetrovsk Milli Universitetinin Bakı Filialı; Azərbaycan Texniki Universiteti; Red. L.N.Qasımova.- Bakı: AzTU, 2005.- 51 s.

Mahmudova Rəhimə Mahmud qızı. Ali məktəbdə tələbə müstəqil işinin imkanları və yolları [Mətn]: [Metodik vəsait] /R.Mahmudova; Elmi red.: Ə.Ə.Ağayev; Rəyçi: L.N.Qasımova, S.Ə.Səfiyev; Bakı Dövlət Universiteti Bakı: Çaşıoğlu, 2005.- 136 s.

Makarenko Anton Semyonoviç. Seçilmiş pedaqoji əsərləri /A.S.Makarenko;[tərc. ed. C.Məmmədov; red. M.Muradxanov, R.Hüseynov] Bakı: Azərbaycan məktəbi, 1950.- 440 s.

Makarenko Anton Semyonoviç. Tərbiyə işləri haqqında məruzə və məqalələri /A.S.Makarenko; red. H.Hüseynov, Q.Musayev; Azərb. SSR Maarif Nazirliyi, Elmi-Tədqiqat Pedaqoji İnstitutu.- Bakı: Azərnəşr, 1948.- 173, [3] s.

Makovelski Aleksandr Osipoviç. Pedoloji /A.O.Makovelski; mütərcimi. Ə.Əfəndiyev.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 206 s., şək.

Makovelski A. Pedoloji ikinci il /A.Makovelski; çevirəni. M.E.Əfəndiyev; Oktyabr İnqilabı adına Evdə Pedaqoji Texnikumu.- B.: Azərnəşr, 1929.- 163 s.

Makovelski Aleksandr Osipoviç. Uşaq inkişafının ana rəhmi və çağalıq dövrləri /A.O.Makovelski; çevirəni. V.Mustafayev; Azərbaycan Xalq Maarif Komissarlığı Müəllimlər İxtisasını Artırma İnstitutu Evdə Pedaqoji Texnikumu.- Bakı: [s.n.], 1931.- 46, [1] s.

Maqsudov Fərəməz Qəzənfər oğlu. Heydər Əliyev və Azərbaycan elmi [Mətn] /F.Maqsudov; AEA "Elm" Redaksiya-Nəşriyyat və Poliqrafiya Mərkəzi; Red.: C. Quliyev.- B.: Elm, 1998.- 260 səh.: fotoşək., 20 sm.

Manafova Maral. Mədəniyyət tarixi və nəzəriyyəsi: Dərslik /M.Manafova; Rəyçilər: A.Şükürov, N.Mehdi, G.Abdullazadə, Ə.Tağıyev; Elmi red.: V.Məmmədova.- Bakı: Təbib, 2006.- 402 s.

Manafova Maral. Mədəniyyət tarixi və nəzəriyyəsi: Dərslik /M.Manafova; Rəyçilər: A.Şükürov, N.Mehdi, G.Abdullazadə, Ə.Tağıyev; Elmi red.: V.Məmmədova.- Bakı: Təbib, 2006.- 402 s.; 23 sm.

Mansurzadə Ağəddin Mansur oğlu. Nəsir İmanquliyev məktəbi [Mətn]: xatirə-povest /Hacı Ağəddin Mansurzadə; Red. Orxan.- B.: Adiloğlu, 2007.- 292 s.

Marks-Lenin tərbiyəsi uğrunda yolyoldaş Postışevin məruzəsinin ildönümü /AK(b)Fmetod Bürosu; red. Məcnunbəyov.- Bakı:Azərnəşr, 1933.- 35, [1] s.

Marksizm və milli məsələ Otto Bauer, Karl Kautskiy, V.Medem, V.İ.Lenin və İ.Stalin məqalələrinin məcmuəsi /çevirəni. R.Yusifzadə.- Bakı: Azərnəşr, 1930.-, [] s.

Matsuura Koiçiro. Quruculuq səlnaməsi [Mətn]: seçilmiş nitqlər və çıxışlar 1999-2005-ci illər /K.Matsuura; red. C.Məmmədov; foto. O. Aydınoğlu; Azərbaycan Mədəniyyətinin Dostları Fondu.- B.: Lider, 2005.- 408.: fotşək., 23 sm.

Mayılov İbrahim Mirsaqulu oğlu. Əmək hazırlığı [Mətn]: peşəseçmə və istehsalatın əsasları: ümumtəhsil məktəblərinin 8-ci sinif şagirdləri üçün dərs vəsaiti /İ.M.Mayılov, H.H.Əhmədov; elmi red. N.Quliyev; rəyçilər. V.Xəlilov, K.Məcidov.- Bakı: Nurlan, 2003.- 119, [1] s., cədv., şək., sxem.; 20 sm.

Mazanlı İlham Abbas oğlu. Jurnalistika və müasir dövrün qlobal problemləri jurnalistika fakültələrinin müəllim və tələbələri üçün tədris-metodik vəsait; /tərt. ed. İ. A. Mazanlı, A. Ə. Zeynalova; elmi red. H. A. Vəliyev; rəyçi. Ş. Q. Vəliyev, N. A. Əhmədli, V. Z. Əliyev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Bakı Dövlət Universiteti, Jurnalistika fakültəsi, Beynəlxalq jurnalistika kafedrası.- Bakı: Bakı Universiteti, 2012. 104 s.

Mazanlı İlham Abbas oğlu. Jurnalistika və müasir dövrün qlobal problemləri dərs vəsaiti /İ. Mazanlı; elmi red. H. A. Vəliyev; rəyçilər. Ş. Q. Vəliyev, N. A. Əhmədli.- Bakı: Bakı Universiteti, 2013.- 415, [1] s.

Mazanlı İlham Abbas oğlu. KİV millətlərarası və dövlətlərarası münasibətlərin təkmilləşdirilməsi faktoru kimi [Mətn] : monoqrafiya /İ. A. Mazanlı ; elmi red. Ş. Q. Vəliyeva ; məsl. A. G. Mendeleyev. Bakı: Renessans, 2014.- 623 [1] s.: portr., xəritə, cədv., 20 sm.

Media - Azərbaycan [Mətn] /Tərt. edənlər: M.Məmmədova, A.Musa, Z.Abbas; Red. G.Əmrullah qızı.- B.: Şərq-Qərb, 1998.- 160 s.: portr., 20 sm.

Mehdizadə Mehdi Мəmməd oğlu. Azərbaycan xalq maarifinin sürətli inkişafı [Mətn] /M.M.Mehdizadə, T.Ə.Allahverdiyev, Q.H.Əliyev; [tərc. tərc. ed. M.Əbdülov, A.Həsənov; red. B.Eyvazov].- B.: Maarif, 1980.- 270, [5] s.

Mehrabov Abdulla Oruc oğlu. Azərbaycan təhsilinin müasir problemləri [Mətn] /A.O.Mehrabov; Elmi red. Y.Ş.Kərimov, Ə.M.Abbasov; Rəyçi. A.N.Abbasov, R.İ.Əliyev; Təhsil Problemləri İnstitutu.- B.: Mütərcim, 2007.- 448 s.

Mehrabov Abdulla Oruc oğlu. Müasir təhsilin konseptual problemləri [Mətn] /A.Mehrabov; elmi red. Ə.M.Abbasov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. Təhsil Problemləri İn-tu.- Bakı: Mütərcim, 2010.- 512, [2] s.

Mehrabov Abdulla Oruc oğlu. Təhsil sahəsində tədqiqatların əsas istiqamətləri [Mətn]: (2009-2013-cü illər) /A.Mehrabov, Y.Kərimov; elmi red. A.N.Abbasov; Azərb. Respub. Təhsil Nazirliyi, Təhsil Problemləri İn-tu.-Baki: [Yazıçı], 2009.- 54, [1] s.; 20 sm.

Mehrəliyev Eybalı Qara oğlu. Şirvan Elmlər Akademiyası: (X-XIII əsrlər) /E.Q. Mehrəliyev; Elmi red.: H. Hüseynov. B.: Çaşıoğlu, 2000. 72 səh.

Mehriban Əliyeva: tərəqqi və yüksəliş yolları ilə [Mətn]: 2 cilddə elmi red., ideya müəl. A.H.Naxçıvanlı; elmi məsl. K.R.Əliyeva.- Cild 1.- B.: [s. n.] 2014.- 405, [4] s.

Mehriban Əliyeva: tərəqqi və yüksəliş yolları ilə [Mətn]: 2 cilddə elmi red., ideya müəl. A.H.Naxçıvanlı; elmi məsl. K. R. Əliyeva.Cild 2.- B.: [s. n.] 2014.- 381, [4] s.

Metodik məktub 1931-ci ilin əkin kampaniyasında siyasi-maarif dairələrinin iştirakı haqqında /Xalq Maarif Komissarlığı Elmi Metod Şurası.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 12 s.; 18 sm.

Məcidova Nigar Zahid qızı. Tibbi jurnalistika /N.Z.Məcidova; Ruscadan tərcümə edəni: İ.Umudlu.- Bakı: Ziya-Nurlan, 2005.- 196 s.

Məcnun Hüseyn. Qiraət komasında müsahibələri nasıl aparmalı [Mətn] /təbdil edib Azərbaycan həyatına uyğunlaşdıranı. Hüseyn Məcnun.- B.: A.S.M.İ., 1926.- 78 s.

Mədəni-maarif işlərini qoxlamaqda briqadir və mədəni-maarif təşkilatçısına yardım /Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Şurası. Mədəni-Maarif Sektoru.- Bakı: AHİŞ Nəşriyyat şöbəsi, 1930.- 24 s.

Mədəni quruluş şuraları haqqında qayda /Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Şurası Mədəni Bölməsi.- Bakı: AHİŞ nəşriyyatı, 1931.- 12 s.; 23 sm.

 Mədəniyyət fəaliyyətinə aid qanunlar toplusu [Mətn] /məsul şəxs. M.Əmrullayeva, Az.Res.Mədəniyyət Nazirliyi.- Bakı: Nağıl evi, 2003.- 182, [2] s.

 Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat [Mətn]: cari biblioqrafik informasiya göstəricisi: qəzet materialları əsasında /M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası, Mədəniyyət üzrə informasiya şöbəsi; burax. məs. D.Sadıxova və b.; red. G.Səfərəliyeva İyun – 2006 B.: M.F.Axundov adına Millikitabxana, 2006.- 59 s.

Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat: cari biblioqrafik informasiya göstəricisi: Dekabr - 2012 /baş red. və bur. məsul K.Tahirov; bur. haz. Analitik Elektron Məlumat Bazasının Təşkili şöbəsi; red. D.Sadıxova, H.Bəşirova. M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2012.- 87 s.

Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat: cari biblioqrafik informasiya göstəricisi: Yanvar - 2013 /baş red. və bur. məsul K.Tahirov; bur. haz. Analitik Elektron Məlumat Bazasının Təşkili şöbəsi;red. D.Sadıxova, H.Bəşirova. M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2013.-64 s.

Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat: cari biblioqrafik informasiya göstəricisi: Fevral - 2013 /baş red. və bur. məsul K.Tahirov; bur. haz. Analitik Elektron Məlumat Bazasının Təşkili şöbəsi; red. D.Sadıxova, H.Bəşirova. M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2013.- 63 s.

Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat: cari biblioqrafik informasiya göstəricisi: Mart - 2013 /baş red. və bur. məsul K.Tahirov; bur. haz. Analitik Elektron Məlumat Bazasının Təşkili şöbəsi; red. D.Sadıxova, H.Bəşirova. M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2013.- 75 s.

Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat: cari biblioqrafik informasiya göstəricisi: Aprel - 2013 /baş red. və bur. məsul K.Tahirov; bur. haz. Analitik Elektron Məlumat Bazasının Təşkili şöbəsi; red. D.Sadıxova, H.Bəşirova. M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2013.- 89 s.

Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat: cari biblioqrafik informasiya göstəricisi: May - 2013 / /baş red. və bur. məsul K.Tahirov; bur. haz. Analitik Elektron Məlumat Bazasının Təşkili şöbəsi; red. D.Sadıxova, H.Bəşirova. M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2013.- 93 s.

Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat: cari biblioqrafik informasiya göstəricisi: İyun - 2013 /baş red. və bur. məsul K.Tahirov; bur. haz. Analitik Elektron Məlumat Bazasının Təşkili şöbəsi; red. D.Sadıxova, H.Bəşirova. M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2013.- 96 s.

Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat: cari biblioqrafik informasiya göstəricisi: İyul - 2013 /baş red. və bur. məsul K.Tahirov; bur. haz. Analitik Elektron Məlumat Bazasının Təşkili şöbəsi; red. D.Sadıxova, H.Bəşirova. M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2013.- 79 s.

Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat: cari biblioqrafik informasiya göstəricisi: Avqust - 2013 /baş red. və bur. məsul K.Tahirov; bur. haz. Analitik Elektron Məlumat Bazasının Təşkili şöbəsi; red. D.Sadıxova, H.Bəşirova. M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2013.- 51 s.

Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat: cari biblioqrafik informasiya göstəricisi: Sentyabr - 2013/baş red. və bur. məsul K.Tahirov; bur. haz. Analitik Elektron Məlumat Bazasının Təşkili şöbəsi; red. D.Sadıxova, N.Səlimova. M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2013.- 76s

Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat: cari biblioqrafik informasiya göstəricisi: Oktyabr - 2013 /baş red. və bur. məsul K.Tahirov; bur. haz. Analitik Elektron Məlumat Bazasının Təşkili şöbəsi; red. D.Sadıxova, N.Səlimova. M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2013.- 86s.

Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat: cari biblioqrafik informasiya göstəricisi: Noyabr - 2013 /baş red. və bur. məsul K.Tahirov; bur. haz. Analitik Elektron Məlumat Bazasının Təşkili şöbəsi; red. D.Sadıxova, N.Səlimova. M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2013.- 90s.

Mədəniyyət sarayları işləri üzrə konfrans materialları /Mədəniyyət Sarayları İşləri üzrə çağrılan Bakı Konfransının Təşkilat komisiyonu; red. Abd. İsmayıl.- B.:[s.n.]; 1932.- 31 s.

Mədəniyyət saraylarının işləri haqqında Azərbaycan Kommunist (bolşevik) Firqəsinin Bakı Komitəsi Bürosunun 1932-ci il 4 aprel tarixli qərarı. Şaumyan rayonu mədəniyyət sarayının idarələri sistemi və daxili intizamı qaydası haqqında Azərbaycan Kommunist (bolşevik) Firqəsinin Bakı Komitəsi 25 dekabr 1932-ci il tarixli qərarı /Azərbaycan Kommunist (bolşevik) Firqəsinin Bakı Komitəsi Mədəni-Təşviqat şöbəsi; red. Abd. İsmayıl.- Bakı: [s.n.], 1933.- 16 s.

Mədəniyyət tarixi və nəzəriyyəsi [Mətn]: dərslik /M.C.Manafova və b.; elmi red. V.İ.Məmmədova.- Bakı: Təbib, 2006.- 819 s.

Mədəniyyət tarixi və nəzəriyyəsi [Mətn]: dərslik /Azərb. Resp. Təhsil Nazirlyi; ümumi red. M.C.Manafova, N.T.Əfəndiyeva, S.A.Şahhüseynova; rəyçilər. İ.Kərimov, G.Sultanova, N.Cərulla qızı, Ş.Məmmədov; elmi red. V.İ.Məmmədova.- Bakı: Sabah, 2010.- 872, [4] s.

Mədəniyyətin əsas göstəriciləri: Statistik bülleten Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi.- B.: 2001.- 19 səh.

Məhəmməd Tağı Sidqi: taleyi və sənəti [Mətn] /tərt. ed. F.Xəlilov; elmi red. Ə.Quliyev.- [Naxçıvan]: [Əcəmi], [2015].- 183, [1] s.: 24 sm.

Məhəmmədzadə Cəmaləddin Fani ibn Məhəmməd Dağıstani. Nəsihəti-pedər [Mətn] /Cəmaləddin Fani ibn Məhəmməd Dağıstani Məhəmmədzadə; naşir. H.B.Vəzirov.- B.: [s. n.], 1911 (1329 h. ).- 27 s.

Məhəmmədzadə Hənifə Şəfiq. Maarifə doğru [Mətn]: məktəblilər həyatından alınmış bir pərdəli pyes /H.Ş. Məhəmmədzadə; Ali siyasi maarif idarəsi.- B.: Ali siyasi maarif idarəsi, 1925.- 16 s.

Məhərrəmli Qulu Məmmədqulu oğlu. Danışır Təbriz [Mətn] /Qulu Məhərrəmli; Red. Cəmil Həsənli.- Bakı: Nurlan, 2004.- 80 s.

Məhərrəmli Qulu Məmmədqulu oğlu. İctimai televiziya [Mətn]: Prinsiplər, reallıqlar, perspektivlər /Qulu Məhərrəmli; Elmi red. Aynur İmamverdiyeva; Red. Firuzə Nadir.- Bakı: Bakı, 2003.- 176 s.

Məhərrəmli Qulu Məmmədqulu oğlu. Jurnalistikanın əsasları [Mətn]: ali məktəblərin Jurnalistika fakültələrinin tələbələri üçün dərslik Q.M.Məhərrəmli; red. K.Abdulla; rəyçi R.Qeybullayeva, O.Aydemir, A.Rüstəmov.- B.: [Qanun] 2012.- 434, [1] s.

Məhərrəmli Qulu Məmmədqulu oğlu. Kino, televiziya, radio terminləri [Mətn]: İzahlı lüğət /Q.Məhərrəmli; Elmi red. və rəyçi: İ.Kərimov.- B.: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, 2002.- 352 s.

 Məhərrəmli Qulu Məmmədqulu oğlu. Kütləvi kommunikasiya və dil [Mətn]: dərs vəsaiti /Q.M.Məhərrəmli; rəyçilər. N.A.Cəfərov, M.B.Məmmədov; red.: Y.M.Əlizadə.- Bakı: Çaşıoğlu, 2004.- 208 s.

 Məhərrəmli Qulu Məmmədqulu oğlu. Mediada işlənən alınma sözlər [Mətn]: izahlı lüğət /Q.M.Məhərrəmli; red. A.Axundov.- Bakı: Elm, 2008.- 254, [2] s.

 Məhərrəmli Qulu Məmmədqulu oğlu. Radio dərsləri [Mətn]: Tarix. Nəzəriyyə.Təcrübə: dərs vəsaiti /Q.Məhərrəmli; red. Y.Əlizadə; rəyçi. R.Hüseynov.- Bakı: Nurlan, 2007.- 495, [1] s.

Məhərrəmli Qulu Məmmədqulu oğlu. Televiziya dili [Mətn]: Spesifika: funksiya və struktur /Q. Məhərrəmli; Rəyçi: K.Abdullayev, F.Mehdi; Elmi red.: M.Məmmədov.- B.: Elm, 2002.- 304 s.

 Məhərrəmli Qulu Məmmədqulu oğlu. Televiziya jurnalistikasının əsasları [Mətn]: metodik vəsait /Q.M.Məhərrəmli; elmi red. Y.Əlizadə; rəyçi. A.Dadaşov; Azərb. Resp. Təhsil Problemləri İn-tu; BDU.- Bakı: Bakı Universiteti, 2005.- 144 s.

Məhərrəmov Abel Məmmədəli oğlu. Bakı Dövlət Universiteti 90 [Mətn]/A.Məhərrəmov; dizayner K.Məcidov.- Bakı: Bakı Universiteti, 2009.- 689, [5] s.

Məhərrəmov Qulu Məmmədqulu oğlu. Audiovizual nitq [Mətn]: Televiziya və radio dilinin nəzəri-təcrübi problemləri /Qulu Məhərrəmov; Elmi red.: M.Məmmədov; Red.: F.Nadir; Dizayn: T.Məlik.- B.: Elm, 2000.- 444 s.

Məhərrəmov Qulu Məmmədqulu oğlu. Televiziya nitqi və ədəbi tələffüz [Mətn] /Q.M.Məhərrəmov; Elmi red.: M.Məmmədov; Rəyçi: M.Qasımov, S.Axundov. B.: Təhsil, 1999. 128 s

Məhərrəmov Məmmədəli Cavad oğlu. İradə tərbiyəsinin yolları [Mətn]: valideynlər üçün M.C.Məhərrəmov; red. M.Muradxanov, Ə.Rəcəbov.- B.: Azərtədrisnəşr, 1961.- 43, [1] s.

Məhərrəmov Ziyəddin Həmid oğlu. İrəvanda məktəbdarlıq və maarifçilik [Mətn]: 1800-1920-ci illərdə ədəbi-mədəni mühit /Z. Məhərrəmov; elmi red. Q. Namazov, İ. Məmmədov, Ə. Ələkbərli; AMEA, Nizami ad. Ədəbiyyat İn-tu.- B.: Nurlan, 2010. -319 s.

Məhv olsun savadsızlıq cəmiyyətinin təlimat və nizamnaməsi [Mətn] /Azərbaycan İctimai Şura Cümhuriyyəti.- B.: Məhv olsun savadsızlıq cəmiyyəti, 1924.- 20 + 14 s.

Məktəb emalatxanasında əmək təlimi [Mətn]: 6-7-cisiniflər üçün dərs vəsaiti A.İ.Dyomin, İ.V.Zeldis, D.A.Smetanin, D.M.Tarnopolski; [tərc. ed. N.Quliyev, S.Əlayi; red. S.Həşimzadə].- B.: Maarif, 1977.- 210, [2] s.

Məktəbdə politexnik əmək /Azərbaycan Xalq Maarif Komissarlığı.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 116 s.

Məktəbdə tərbiyə işinin metodikası [Mətn]: bütünixtisaslar üzrə proqram /Azərb. SSRAlivə Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, Ali Təhsil Üzrə Tədris-Metodika Kabineti, V.İ.Lenin ad. Azərb. Döv. Pedaqoji İn-tu; tərt. ed. A.M.İsmayılov; elmi red. Ə.Ə.Əlizadə..- Bakı: [V.İ.Lenin ad. APİ], 1985.- 16, [2] s.

Məktəbdə tərbiyə işinin metodikası kursunun tədrisinə dair metodik tövsiyələr [Mətn] /Tərt. H.Ə.Əlizadə, L.N.Qasımova, B.H.Əliyev; Red. T.Y.Dadaşova; BDU.- B.: Bakı Universiteti, 1990. - 43 s.

Məktəbdə tərbiyəvi tədbirlərin planlaşdırılması məsələləri [Mətn]: metodik məktub Azərbaycan SSR Maarif Nazirliyinin Tədris-Metodika Şöbəsi; red. Y.Talıbov.- Bakı [s.n.] 1967.- 43, [1] s.

Məktəbə qədər tərbiyə işlərinə dair metodik məktub məktəbə qədər müəssisələrin yaşayışın sağlamlaşdırılmasında iştirakı; cocuqların bağçada öz həyatlarını təşkil etməkdə iştirakı; cocuq kollektivinin uçot sxeması /Xalq Maarif Komissarlığı, Tədris-Məktəb Sektoru.- B.:Azərnəşr, 1932.- 15 s.

Məktəbə qədər tərbiyə uğrunda. B.: Azərnəşr, [ilsiz.].- 18, [2] s.

Məktəbə qədər yaşlı uşaqlar üçün müntəxabat [Mətn] Tərtibçilər: Ş.Abdullayeva, X.Məmmədova, A.Məmmədovavə b.; Rəyçilər: Z.Vəliyeva, Z.Ağayeva; Red.: Y.Ş.Kərimov; Buraxılışa məsul: R.T.Qəndilov; Təhsil Problemləri Üzrə Respulika Elmi-Metodik Mərkəzi.- B.: Təhsil, 2000.- 276 s.

Məktəbəqədər pedaqogika /red. A.V.Surovtseva; [tərc. ed. R.Məmmədov, O.Vəliyev, Ə.Qasımov]Bakı: Maarif, 1964.- 246, [2] s.

Məktəbəqədər pedaqogika fənni üzrə proqram /Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Müəllimlər İn-tu; tərt. ed. A. M. Nəzərov; elmi red. R. L. Hüseynzadə; rəyçilər A. M. Həsənov [və b.].-Bakı: [s. n.], 2013.- 55, [1] s.

Məktəbəqədər tərbiyəyə dair metodik məktublar [Mətn]: məktəbə qədər tərbiyə müəsissələrinin hefz əlsəhesi /A. İ. Ş. C. ali ictimai tərbiyə idarəsi birinci məktub.- Bakı: Azərnəşr, 1927. 45 s.

Məktəbəqədər tərbiyə barəsində metodik məktublar [Mətn]: məktəbə qədər tərbiyə müəsissələrində ictimai-pedaqoji işlər /A. İ. Ş. C. ali ictimai tərbiyə idarəsi dördüncü məktub.- Bakı: Azərnəşr, 1927. 26 s.

Məktəbəqədər tərbiyə barəsində metodik məktublar [Mətn]: məktəbəqədər müəssisələrin məktəb ilə rabitəsi və işi plana salmaq xüsusunda /ASŞC Baş İctimai Tərbiyə İdarəsi VIII məktub.- B.: Azərnəşr, 1929.- 87 s.

Məktəbəqədər tərbiyə barəsində metodik məktublar [Mətn]: məktəbəqədər yaşlının oyun və əməyi /ASŞC Baş İctimai Tərbiyə İdarəsi IX məktub.- B.: Azərnəşr, 1929.- 63 s.

Məktəbəqədər tərbiyə barəsində metodik məktublar [Mətn]: məktəbəqədər müəssisələrdə tərbiyə hifzüssihhəsi haqqında /ASŞC Baş İctimai Tərbiyə İdarəsi VII məktub.- B.: Azərnəşr, 1929.- 73, [1] s.

Məktəbəqədər tərbiyəyə dair metodik məktublar. məktəbəqədər tərbiyə müəssisələrində canlı söhbət və kitabça.-Bakı: [АÇГИÇ], 1930.- 44 s.; 20 sm.

Məktəbəqədər yaşlı uşağın əməkdə tərbiyəsi [Mətn] /R.S.Bure, V.Q.Neçayev, L.V.Zagik və b.; еərçumə edənləri: J.İ.Həsənova, Z.C.Hacıyeva.- B.: Maarif, 1989.- 220 s.

Məktəbəqədər yaşlı uşaqların fiziki tərbiyəsi [Mətn]: dərslik H.H.Qurbanov, S.S.Bağırov, N.T.Quliyev, T.Q.Berzigiyarov; elmi red. N.Məcidov; M.Həsənov [və b.]; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Müəllimlər İn-tu; Milli Aviasiya Akademiyas ; Resp. Bədən Tərbiyə Mərkəzi.- B.: [s.n.] 2012.- 195, [23] s.

Məktəbin idarə olunması [Mətn]: (məktəbşünaslıq): universitetlərin müəllim hazırlığı ixtisasları üzrə bakalavr təhsil pilləsi üçün fənn proqramı Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Gəncə Dövlət Un-ti; haz. L. N. Nağıyeva; elmi red. F. A. Rüstəmov; rəyçilər A. N. Abbasov, Ş. T. Tağıyev, B. F. Apoyev.-Bakı [Mütərcim NPM] 2012. 17, [1] s.

Məktəblə müəssisə arasındakı müqavilənamənin sxeması.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 11, [1] s.; 22 sm.

Məktəblər ilə kolxoz, sovxoz, MTS-lər arasında müqavilə bağlanması haqqında [Mətn] /ASŞC XMK Məktəb İşləri Sektoru; [red. Ələkbərov; buraxıcı Z.Kazımov].- B.: Azərnəşr, 1932.- 7, [1] s.: 20 sm.

Məktəblilərin gigiyena və sağlamlıq üzrə biliyini artırmaq üçün metodik tövsiyələr [Mətn] /Azərbaycan Respublikasının Təhsil Problemləri İnstitutu; Azərbaycan Tibb Universiteti; Tərt. edənlər: M.S.Qasımov, İ.R.Əhmədov, İ.F.Ramazanova, S.A.Gürzəliyev, Ş.M.Balayeva, F.C.Tağızadə; Rəy verənlər: R.H.Əliyeva, F.H.Məmmədzadə; Red.: M.A.Kazımov.- Bakı: Qismət, 2006.- 88 s.

Məktəblilərin pambıq toplama kampaniyasında iştirakı [Mətn]: təlim metodiki məktub ASŞC XMK Məktəb İşləri Sektoru; red. Ələkbərov.- B.: Azərnəşr, 1932.- 15 s.

Məktəblinin toponimik lüğəti /İ.Ə.Quliyev; Elmi red.: F.A.Həsənli.- Bakı: Nərgiz, 2005.- 200 s.

Məktəblər oktyabr inqilabının XV ild??? bayramını necə ke?rməlidirlər /ASŞC XMK Məktəb Sektoru İşləri; [red. C.Nəsirli].- B.: Azərnəşr, 1932.- 7, [1] s.

Məktəblər ilə müəssisələr arasında müqavilə bağlanması haqqında [Mətn] ASŞC XMK Məktəb İşləri Sektoru; [red. Ələkbərov].- B.: Azərnəşr, 1932.- 7, [1] s.

 Məmmədli Cahangir Əbdüləli oğlu. Jurnalistikanın nəzəriyyəsi və təcrübəsi [Mətn]: dəslik C.Məmmədli; elmi red. K.Niftəliyeva; rəyçi N.Əhmədli, R.Məcid.- B.: [Zərdabi LTD], 2012.- 614, [2] s.

Məmmədli Mahal Səməd oğlu. Azərbaycan mədəniyyəti tarixindən Mühazirə mətnləri [Mətn]: ali məktəb tələbələri üçün dərs vəsaiti /M.S.Məmmədli; elmi red. T.Quliyev.- Bakı: Vətən, 2004.- 175 s.

Məmmədli Pərvanə Hacı qızı. Cənubi Azərbaycan mətbuat tarixi. Dərslik. Bakı: Elm, 2009.- 200 s.

Məmmədli Zəlimxan. İdman böyük diplomatiyadır [Mətn]: ASF - 10 /Zəlimxan Məmmədli; Rəyçilər. Əbülfəz Əliyev, Sabir Hüseynov; Red. Malik Bayramov; Rəssam. Zirəddin Quliyev.- Bakı: 2002.- 300 s.

Məmmədov Allahverdi Paşa oğlu. Jurnalist bunları bilməlidir... [Mətn]: Kütləvi informasiya vasitələri işçiləri üçün stolüstü məlumat kitabı /Məmmədov Allahverdi, R.Xan-Sayadoğlu, C.Mirzəliyev; Red.: B.Hüseynov Bakı: Azərbaycan, 2005.- 500 s.

 Məmmədov Ç.H. İnkişaf etmiş sosializm və Azərbaycan kəndində mədəni quruculuq [Mətn] /Ç.H.Məmmədov; red. İ.Səfərov; AzSSR "Bilik" Cəmiyyəti.- Bakı: [s. n.], 1977.- 40 s.; 20 sm.

Məmmədov Fuad Teyyub oğlu. İdarəetmə mədəniyyəti xarici ölkələrin təcrübəsi: dərs vəsaiti /F. T. Məmmədov; elmi red. və ön söz müəl. F. Qasımzadə; tərc. və ədəbi red. Ş. Kəsəmənli; Azərb. Resp. Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası; "Simurq" Azərb. Mədəniyyət Assosiasiyası.- B.: [Apostrof], 2013.- 671, [1] s.

Məmmədov Fuad Teyyub oğlu. Kulturologiya. Effektivli həyat və fəaliyyətə aparan yol kimi [Mətn]: təriflər, düsturlar, mədəniyyət müddəaları, ayrı-ayrı məqalə, məruzə və çıxışlar /F.Məmmədov; elmi red. və müqəddimənin müəl. F.Qasımzadə; tərc. V.Mehdiyeva; "Simurq" Azərbaycan Mədəniyyət Assosiasiyası.- Bakı: Çıraq, 2008.- 400 s.

Məmmədov Fuad Teyyub oğlu. Kulturologiya, mədəniyyət, sivilizasiya [Mətn] : /F. T. Məmmədov; Bakı: OL, 2016.- 257 [1] s.: 25 sm.

Məmmədov Xeyrulla Qulam oğlu. XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəllində Azərbaycan maarifçi realist ədəbiyyatı [Mətn]: xüsusi kurs /X.Q.Məmmədov; AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Naziriliyi, V.İ.Lenin adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutu; rəyçi. Ə.Mirəhmədov, K.Qəhrəmanov, M.Mustafayev; elmi red. K.Tarverdiyeva.- Bakı: APİ, 1978.- 110, [2] s.

Xəqani Məmmədov [Mətn]: Biblioqrafiya.-B.: M. F. Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası, 2010.- 132 s.

Məmmədov İsmayıl. Azərbaycan dilinin semantikası [Mətn] /İ.Məmmədov; Elmi red. N.Q.Cəfərov;Rəyçi. Ə.Rəcəbov, T.Haciyev; Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi.- Bakı: Xəzər, 2006.- 372 s.

Məmmədov Kərim Alı oğlu. Şərq pedaqoji fikir tarixindən [Mətn]: tədris vəsaiti /K.A.Məmmədov; rəyçi. F.Rüstəmov [və b.]; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Bakı Slavyan Un-ti.- Bakı: [Mütərcim], 2011.- 134, [2] s.

Məmmədov Nadir Baloğlan oğlu. Moskva Şərq Dilləri İnstitutunun azərbaycanlı alimləri (1876-1930) [Mətn] /N.Məmmədov; Azərbaycan Elmlər Akademiyası, Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, Azərbaycan Milli Yaradıcılıq Akademiyası.- Bakı: Sabah, 1993.- 106 s. portr

Məmmədov Qulu. Kütləvi kitabxanalarda bədii ədəbiyyat vasitəsilə elmi-ateizm təbliğinin formaları [Mətn] /Azərbaycan SSR Mədəniyyət Nazirliyi, M.F.Axundov ad. Azərb. Resp. Kitabxanası, Elmi-Metodik Kitabxanaşünaslıq şöbəsi; [red. Q.R.Süleymanzadə].- Bakı: Maarif, 1967.- 40, [1] s. sxem

Məmmədov Rövşən Raqif oğlu. Azərbaycan diasporu və Milli Mətbuat /Rövşən Məmmədov; Elmi red. və ön sözün müəllifi: Arzumanlı Vaqif.- Bakı: Qartal, 2004.- 168 s.

Məmmədov Şamxəlil Hətəm oğlu. Milli təhsilin fədailəri /Ş.Məmmədov. Red.: F.Rüstəmov B.: Nasir, 2004.- 247 s.

Məmmədov Şamxəlil Hətəm oğlu. Tədrisin estetikası [Mətn] /Ş.Məmmədov; Red.: A.Abbasov.- B.: Nasir, 2005,136 s, portr

Məmmədov Zahid Fərrux. İstehsalat təcrübəsi üzrə metodik göstəriş [Mətn]: "Bank işi " kafedrası üzrə Z.F.Məmmədov, P.V.Zeynalov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət İqtisad Un-ti, "Bank işi" kafedrası.- Bakı [s. n.] 2014.- 23, [1] s.

Məmmədova Almas İbadulla qızı. Kiçikyaşlı məktəblilərin milli ruhda tərbiyəsi [Mətn] Almas İbadulla qızı Məmmədova; Elmi red.: Y.Ş.Kərimov; Rəyçilər: A.N.Abbasov, P.B.Əliyev; Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutu.- B.: [Nasir] 2002.- 112 s.

Məmmədova Ayşə Musa qızı. Uşaq bağçasında beşyaşlıların məktəbə hazırlanması [Mətn]: Dərs vəsiati /A.M. Məmmədova; Elmi red. Y.Ş. Kərimov; Rəyçilər. L.K. Cəfərova, R.Ə. Əsgərova.- B.: ADPU-nun nəş-tı, 2007.- 160 s.

Məmmədova Cəmilə Muxtar qızı. Məktəblilərdə iradi kefiyyətlərin formalşması [Mətn]: bədən tərbiyəsi dərsləri materialları əsasında tədris vəsaiti /C.M.Məmmədova; rəyçilər. M.Ə.Həmzəyev, B.Ə.Nərimanov; red. Y.R.Talıbov; Azərb. Döv. Bədən Tərbiyəsi və İdman Komitəsi; S.M.Kirov ad. Azərb. Bədən Tərbiyəsi İn-tu.-B.: [s.n.], 1989.- 121, [2] s.

Məmmədova Esmiralda Allahverdi qızı. Su təchizatı və meliorativ hidrogeologiya [Mətn].- B.: Kür, 2003.- 219s.

 Məmmədova Nüşabə Ələsgər qızı. "Nəşri-Maarif" cəmiyyətinin yaranması və fəaliyyəti /N.Məmmədova; Elmi red.: H.N.Həsənov.- Bakı: Elm, 2005.- 188 s.

Məmmədova Sədaqət. Mədəniyyətşınaslıq. Dərslik.- B.: Kooperasiya, 2001.- 202 s.

 Məmmədzadə Mirzəbala. Azərbaycan türk mətbuatı [Mətn] /M. Məmmədzadə; Red. C. Məmmədli; Rəyçi. H. Vəliyev, M. Mehdiyev; Ərəb əlifbasından çevirib tərtib edən, ön söz, lüğət və qeydlərin müəllifi: A. Bayramoğlu Bakı: [Bakı Universiteti], 2004. 84 s.

Məmmədzadə Ramiz. Andraqogikaya giriş [Mətn]: Yaşlıların təhsili: metodoloji, nəzəri və praktiki məsələlər: Monoqrafiya /R.Məmmədzadə, A.Abdullayev; Red.: B.Həsənli.- Bakı: Müəllim, 2005.- 167 s.

Məmmədzadə Ramiz. Təhsildə keyfiyyət aparıcı istiqamətlərdən biri kimi [Mətn]: [metodik vəsait] /R. Məmmədzadə; elmi red. M. Həsənov, Ə. Bədəlova; rəyçi. Ə. Ağayev, R. Hüseynzadə, S. Rəsulov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Müəllimlər İn-tu.- B.: Müəllim, 2010.- 169 s.

Məramnamə [Mətn]: qısa müddətli siyasi savad məktəbləri üçün /Azərbaycan Kommunist (b) Firqəsinin Bakı komitəsi.- B.: Bakı fəhləsi, 1924.- 15 s.

Mərdanov Misir Cümayıl oğlu. Azərbaycan təhsili yeni inkişaf mərhələsində [Mətn] /M.Mərdanov; red. F.Qədirov; naşir. H.Hüseynov; [fotolar. A.Sultanov] Bakı: Çaşıoğlu, 2009.- 526, [2] s.

  Mərdanov Misir Cümayıl oğlu. Azərbaycan təhsili dünən, bu gün, sabah /Misir Mərdanov; Red.: F.Qədirov; Naşiri: B.Axundov.- Bakı: Təhsil, 2006.- 300 s.

Mərdanov Misir Cümayıl oğlu. Azərbaycan təhsili Xalq Cümhuriyyəti illərində: 1918-1920 /M.Mərdanov, Ə.Quliyev; Red: Ə.Ağayev.- Bakı: Çaşıoğlu, 2003.- 240 s., fotoşək., portr.; 24 sm.

Mərdanov Misir, Şahbazlı Faiq. Azərbaycanın təhsil siyasəti 1998-2004 I kitab.- B.: Çaşıoğlu, 2005.- 832 səh.

Məsimov Aydın Əli oğlu. Hidrogeoloji və mühəndisi-geoloji tədqiqatlarda geofiziki və aerokosmik üsullar [Mətn]: [Dərs vəsaiti] /A.Ə.Məsimov, E.A.Məmmədova, V.C.Axundov; Red. və ön söz: S.S.Səmədov; Rəyçilər: V.G.Ramazanov, A.D.Aslanov.- B.: Sabah, 1996.- 95 s., cədv., ill.

Məşədiyev Ənvər İbrahim oğlu. "Bakı" axşamın xeyir! [Mətn]: xatirə-povest /Ənvər Məşədiyev; Red. S.Quliyev.- B.: Şuşa, 2007.- 96 s.

Mətbuat tarixi və publisistika məsələləri [Elektron resurs] : [məqalələr toplusu] /AMEA, Nizami ad. Ədəbiyyat İn-tu ; tərt. ed. A. Rüstəmli ; elmi red. İ. Həbibbəyli. Bakı: [Ozan], 2016.-184 s.: ill.,

Mətbuat və təhsil müəssisələri [Mətn]: Jurnalistlər üçün metodik vəsait /Tərtib edənlər: N.İsmayılov, V.Baxşəliyev; Elmi məsləhətçi: Ə.Ağayev; Red.: Q.Təbiətoğlu; Azərbaycan Respublikası "Təhsil" Cəmiyyəti; Açıq Cəmiyyət İnstitutu-Yardım Fondu.- Bakı: Təhsil, 2006.- 80 s.

Mətbuatımızın klassiki [Mətn] /Red.: N.Paşayeva; Tərt.: Ş.Cəlilli.- B.: Öndər, 2006.- 352 s.

Mikayılov Şəmistan Abdul oğlu. Elmi-metodik əsərlərdən seçmələr [Mətn]: seçmələr müəllifin 80 yaşı tamam olması münasibətilə nəşr edilir /Ş.A.Mikayılov; toplayıb nəş. haz. A.M.Bəkirova, Ş. X. Əliyeva; elmi red. A.M.Bəkirova.- B.: Araz, 2009.- 519, [1] s.: şək., cədv., portr., 21 sm.

Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi-2009 [Mətn] /AMEA, Milli Azərb. Tarixi Muzeyi; red. N.Vəlixanlı; red. hey. N.Əliyeva, F.Cabbarov, M.Zeynalova.- B.: Elm, 2009.- 328, [2] s.: cədv., fotoşək., şək., faks., 24 sm.

Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi-2010 [Mətn] /AMEA, Milli Azərb. Tarixi Muzeyi; red. N.Vəlixanlı; red. hey. N.Əliyeva, F. Cabbarov, M. Zeynalova.- Bakı: Elm, 2010.- 286, [2] s.

Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi-2011 /təsisçi AMEA, Milli Azərb. Tarixi Muzeyi; red. hey. N.Vəlixanlı.- Bakı: Elm, 2011.- 355, [1] s.

Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi-2012 /təsisçi AMEA, Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi; red. heyəti N.Vəlixanlı (baş red.) [və b.]Bakı: [Elm], 2012.- 335, [1] s.

Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi-2013 [Mətn] AMEA, Milli Azərb. Tarixi Muzeyi; red. hey. N.Vəlixanlı [və b.]B.: [Ziya] 2013.- 367, [1] s.

Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi - 2014 [Mətn] /AMEA, Milli Azərb. Tarixi Muzeyi; red hey.: N.Vəlixanlı (baş red.) [və b.] B.: Ziya, 2014.- 406, [1] s. fotoşək., ill., portr

 Milli Kitabxananın nəşrləri (2000-2012): Metodik tövsiyələr /tərt.ed. A.Abdullayeva; ixtisas red. və bur.məs. K.Tahirov; M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2013.- 21 s.

 Milli mədəniyyət siyasətlərinin icmalları üzrə Avropa proqramı. Azərbaycan Respublikasında mədəniyyət siyasəti [Mətn]: Avropa Şurasının "Stage" layihəsi: [məruzələr] Avropa Şurası; hazırlayanlar S.Məmmədəliyeva, N.Axundova, Terri Sandell [və b.][Bakı] [s. n.] [2002].- 142 s.

Milli mənəvi dəyərlərin təbliğində kitabxanaların rolu /tərt. ed. N.Alışova; ixtisas red. və bur. məs. K.Tahirov; red. A.Abdullayeva; M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2011.- 85 s.

  Miniatür Kitab Muzeyi [Mətn] /Z.Salahova; [Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirlyi]Bakı: [s. n.], [2010.] 32 s.; 20 sm.+ [1] elektron. opt. disk (DVD); 12 sm.

Mirzə bəy. Musiqi risaləsi [Mətn]: /Mirzə bəy; Fars. tərcümə, ön söz, izah. və şərhlər. G.Şamilli; Red. V.Quliyev.- B.: Azərbaycan, 1995.- 86 s.

Mirzəcamalov Hüseyn. Fridrix Frubel (1782-1852) [Mətn] /H. Mirzəcamalov Bakı: Azərbaycan Mərkəzi Mətbuat Türk şöbəsi, 1921. 12 s.

Məmmədov Oqtay Mustafa oğlu. Elektron hesablama maşınlarının fiziki iş prinsiplərinin orta məktəbdə öyrədilməsi [Mətn] /O.M. Məmmədov Elmi red.: E.Ə. Eyvazov; Təhsil Problemləri Üzrə Elmi-Metodik Mərkəz; Azərbaycan Baş Pedaqoji Kadrların İxtisasının Artırılması və yenidən hazırlanması İnstitutu. B.: Elm, 2000. 124 s.: sxem, cədvəl, ill

Molla Nəsrəddin [Mətn]: 10 cilddə (1906-1931) 1906-1907 /tərt. ed. T. Həsənzadə; cildin red. və ön sözün müəl. Ə.Mirəhmədov; cildin bədii tərt. F.Fərəcov; AMEA, Nizami ad. Ədəbiyyat İn-tu.- I cild.-B.: Azərnəşr, 1996.- 712 s.

Molla Nəsrəddin [Mətn]: 10 cilddə (1906-1931) 1908-1909 /transliterasiya və tərt. ed. T. Həsənzadə; red. Ə. Mirəhmədov; cildin bədii tərt. F.Fərəcov.- II cild.- B.: Azərnəşr, 2002.- 720 s.

Molla Nəsrəddin [Mətn]: 10 cilddə /1909-cu ilin saylarının transliterasiya ed. və çapa haz. T.Həsənzadə; 1910-cu ilin saylarının transliterasiya ed. və çapa haz. E. Qasımova; ön sözün müəl. İ.Həbibbəyli; red. T.Kərimli; naşir. Q.İsmayıloğlu.- III cild.- B.: Çinar-Çap, 2005.- 700 s.

Molla Nəsrəddin [Mətn]: 8 cilddə(1906-1931) /1911-cu ilin saylarının transliterasiya ed. və çapa haz. Əliheydər Hüseynov; 1912-1913-cu ilin saylarının transliterasiya ed. və çapa haz. Turan Həsənzadə; naşir. Q.İsmayıloğlu.- IV cild(1911-1914-cü illər).- B.: Çinar-Çap, 2008.- 884 s.

Monitorinq imtahanlarının nəticələrinin elmi-statistik təhlili [Mətn]: 2014-cü il "Abituriyent" jurnalının 12-ci sayına əlavə /[M.M.Abbaszadə, O.Y.Şelaginov, A.Ə.Qasımov]; Tələbə Qəbulu Üzrə Dövlət Komissiyası.- B.: [s. n.], 2014.- 143, [1] s. cədv., şək

Mozanlı İlham Abbas oğlu. Söz azadlığı və informasiya təhlükəsizliyi: milli və beynəlxalq təminat [Mətn]: Terminlər və anlayışlar /İlham Mozanlı.- Bakı: UniPrint, 2005.- 160 s.

Muxtarova N.M. Didaktika [Mətn] /N.M.Muxtarova, B.A.Abdullayev, R.N.Vəkilova; Elmi red.: S.M.Quliyev; N. Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.- B.: 1997.- 128 s.

  Muradxanov Mərdan Əsədulla oğlu. Ailə və məktəb /M.Muradxanov; [red. Q.Musayev].- Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1950.- 138, [2] s.

Mursaqulova R. Körpə yaşlı (0-2) uşaqların tərbiyəsi [Mətn]: Dərs vəsaiti /R.Mursaqulova, S.Cəmilzadə, P.Cəfərova; elmi red. N.Rüstəmova; rəyçilər. Ə.Baxşəliyev, Z.Zeynalova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, ADPU.- Bakı: 2010.- 116, [2] s.

Mursaqulova Raya. Məktəbəqədər pedaqogika [Mətn]: dərslik R.Mursaqulova, N.Rüstəmova; elmi red. Ə.Paşayev; rəyçilər K.Məmmədov [və b.]B.: [ADPU] 2012.- 432, [1] s.

Musa Abbas Məmmədtağı oğlu. Elm insanların yeganə ümid yeridir [Mətn] /A.M.Musa.- B.: Mütərcim, 2009.- 315, [1] s.: şək., cədv., 20 sm.

Mustafayeva Rəfiqə Şahgül qızı. Pedaqogika [Mətn]: Ümumi pedaqogika üzrə mühazirə xülasələri /R.Ş.Mustafayeva, S.Ə.Mustafayeva; Rəyçilər: A.N.Abbasov, A.A.Abdullayev, K.M.Məcidov; Red.: J.Ə. Mustafayeva; Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu.- B.: 2005,140 s.

Mustafayeva Səmayə Məmməd qızı. Müasir tarix üzrə testlər [Mətn] 1945-2007-ci illər ABŞ /S. Mustafayeva, Ş.Qurbanova; red. Ş.Nuruzadə; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, ADPU.- II hissə.- B.: 2009.- 177 s.

  Mustafayeva Sənubər. Biblioqrafik təsvirin tərtibi qaydaları [Mətn]: dərs vəsaiti /Sənubər Mustafayeva; Red. Ə.M.Rüstəmov; Rəyçilər. A.M.Əliyev, M.Ə.Məmmədov; Bakı Dövlət Universiteti Kitabxana Fondu və Kataloqların Təşkili Kafedrası.- Bakı: [Bakı Universiteti], 2007.- 136 s.

  Muzey eksponatlarının ikinci həyatı-2 2011-ci ildə bərpa olunan muzey eksponatlarının sərgisi /AMEA, Milli Azərb. Tarixi Muzeyi; tərt. N.Vəlixanlı (ümumi red.), F.Cabbarov, E.Dadaşov, M.Zeynalova; foto M.Nəsirov Bakı: [s. n.], 2012.- 31, [1] s.

Muzey işinin əsasları [Mətn]: ixtisas kursunun proqramı /AzSSR Xalq Təhsili Nazirliyi, Respublika Tədris-Metodika Kabineti; S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti; tərt. ed. V.Axundov, V.Qarnik; rəyçilər. M.Quliyev, B.Paşayev, Röya Tağıyeva.- B.: Azərbaycan Universiteti, 1989.- 21, [1] s.

  Muzeylərin müasir durumu və inkişaf perspektivləri, beynəlxalq elmi konfrans Muzeylərin müasir durumu və inkişaf perspektivləri [Mətn]: beynəlxalq elmi konfransin materialları /Azərbaycan Milli Elmlər Akad., Milli Azərb. Tarixi Muzeyi; red. hey. N.Vəlixanlı (məsul red.) [və b.]Bakı: Ziya, 2011.- 102, [2] s.

Muzeyşünaslıq: Dərslik /Tərtib edənlər və red. heyəti: Ramiz Ağayev, Sabir Əmirxanov, Abdin Əlizadə; Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti.-B.: Mars-Print, 2002.- 448 s.

Müasir mərhələdə Azərbaycanda kitabxana işi məsələləri [Mətn]: elmi əsərlərin tematik məcmuəsi /Azərb. SSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi; red. hey. A.A.Xələfov, R.A.Kazımov, T.F.Quliyev, E.M.Bədəlov.- Bakı: S.M. Kirov ad. ADU, 1981.- 131, [1] s.

Müasir təhsilin keyfiyyətini yüksəltməyin eimi-metodik problemləri. I Elmi-metodik konfransın materialları Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu Sumqayıt Flialı; Elmi red.: B. İ. Rzayev; İ. А. Hacıyev; Sponsor: Hacı Əli Məhəmməd. Sumqayıt: BSU, 2002.- 46 səh.

Müəllimlərin pedaqogikadan özünütəhsil proqramı [Mətn] /AzSSR Maarif Nazirliyi, Azərbaycan Müəllimləri Təkmilləşdirmə İn-tu; Y.Talıbov; red. M.Musayev.- Bakı: Maarif, 1976.- 41, [3] s.

Müəllimlərin yeni proqramlara keçməsini hazırlamaq üçün materiallar /ASŞÇ XMK Tədris Metod Sektoru.- B.: Azərnəşr, 1932.- 47, [1] s.,cədv.

Müəllimliyin Əşrəf Bayramov ucalığı [Mətn] tərt. ed. Ə.Bayramov, A. Bayramova, E.Bayramova, Z.Bayramova; məsləhətçi. və ön söz. B.Budaqov; red. S.Mikayılqızı.- B.: Ziya-Nurlan, 2002.- 219, [4] s., [12] v. şək. fotoşək

 Mürəkkəb tədris haqqında [Mətn]: Məruzə və məqalələri /Çevirən. E.R.- B.: Yeni məktub məcmuəsi, 1924.- 40 s.

  Mürsəliyev Oqtay Qulu oğlu Elektronika. Yarımkeçirici və elektrovakuum cihazları.- I hissə.- B.: 2002.- 119 s.

Müsəlman Şərqində ilk dünyəvi qız məktəbinin yaradılmasının 110 illiyinə həsr olunmuş Beynəlxalq Elmi Simpozium. Müsəlman Şərqində ilk dünyəvi qız məktəbinin yaradılmasının 110 illiyinə həsr olunmuş Beynəlxalq Elmi Simpoziumun tezisləri [Mətn]: Bakı, 6-7. X. 2011 /AMEA, Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi; məsul red. N.Vəlixanlı; tərt. F.Cabbarov.- Bakı: Ziya, 2011.- 31, [1] s.

Müslümov Vasif Babaqulu oğlu. İnformatika tələbələr, bakalvrlar, doktorantlar, dissertantlar, magistraturaya, və vakant iş yerlərinə qəbula hazırlaşanlar üçün vəsait /V.B.Müslümov, M.M.Mehdiyev; red. şurası M.M.Abbaszadə [və b.] (elmi red., ön söz); red. heyəti T.A.Bədəlov [və b.]; red. N. L.Əliyev; rəyçi. Ə.Ə.Əliyev, R.Ə.Mahmud-zadə, A.P.Orucəliyev; dil və üslub üzrə red. S.Ş.Nuriyev, N.M.Musayev; Tələbə Qəbulu Üzrə Dövlət Komissiyası.- Bakı: [TQDK-Abituriyent], 2013.- 359, [1] s., şək., cədv.,; 26 sm.

"Müstəqillik dövründə gənclik" müsabiqəli tələbə elmi konfransı. "Müstəqillik dövründə gənclik" müsabiqəli tələbə elmi konfransının materialları [Mətn]: 29 aprel 2005 /Azərb. Respub. Təhsil Nazirliyi, Qafqaz Universiteti.-Bakı: Adiloğlu, 2005.- 313, [5] s.

Nağıyev Zahid Əşrəf oğlu. Təhsil işçilərinin əmək haqqı [Mətn] /Zahid Nağıyev; Red.: Məsudə Əvəz qızı.- B.: Təhsil, 1997.- 91 s. cədvəl

Namizəd siyası savad məktəblərində və dərnəklərində və dərnəklərində və dərnəklərdə tədris metodı /AK(b)F MK və BK metod bürosu.- Bakı: [s.n.], 1933.- 7, [1] s.; 20 sm.

 Nazimqızı Könül. Çingiz ömrü [ Mətn] /K.Nazimqızı; Red.: Q. İlqar, A.Şahverdiyev.- Bаkı: Səda, 1999.- 208 s.

Neft boy maddəsinin (NBM) K/T bitkiləri məhsulları və K/T heyvanlarının məhsuldarlığına təsiri məsələsinə həsr edilmiş I Ümumittifaq tələbə konfransı dəvətnamə /AzSSR Nazirlər Sovetinin Ali və Orta İxtisas Təhsili Komitəsi, S.M.Kirov ad. Azərb. Döv. Un-ti.- Bakı: [s.n.], 1963.- [20] s.

Nə? Harada? Nə zaman? məcəlləsi [rus dilindən tərcümə] /Azərb. Resp. Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi şurası; "Atəşgah İntellektual Oyunlar Klubu" İctimai Birliyi; "Nə? Harada? Nə zaman?" Klublarının Beynəlxalq Assosasiyası; red. heyyəti O. Ə. Məhərrəmov, A. S. Atalızadə, F. F. Eminov; [ön söz M. Potaşev].- Bakı: [QHT], -2013.- 79 s.

 Nəbili Əliş Fəyyaz oğlu. Qəzet tərtibi və buraxılışı texnikasının əsasları [Mətn]: [dərslik] /Ə.Nəbili; elmi red. N.Zeynalov I hissə.- Bakı: Maarif, 1983.- 209, [3] s.

Nəcəfov Canbaxış Əli oğlu. Orta məktəblərdə insanın anatomiyası, fiziologiyası və gigiyenasının tədrisi metodikası [Mətn]: orta məktəblərin biologiya müəllimləri və şagirdləri üçün vəsait /C. Ə. Nəcəfov; rəyçilər. Ə.Fərəcov, H.Hacıyeva.- B.: Müəllim, 2003.-21 sm.

Nəcəfov Canbaxış Əli oğlu. “Orta məktəblərdə ümumi biologiyanın tədrisi metodikası” (orta məktəblərin biolgiya müəllimləri və şagirdləri üçün vəsait).- Bakı: 2004.-328 s.

 Nəhmətova Könül Aydın qızı. Dəyanət [Mətn] /K. A. Nəhmətova. B.: Elm və təhsil, 2015.- 47, [1] s.: portr., faks., foto. 20 sm.

 Nəcəfov Canbaxış Əli oğlu. Zoologiyanın tədris metodikası /Canbaxış Nəcəfov; Red.: S.Vəlioğlu; Rəyçilər: Ş.İbrahimov; T.M.Rüstəmov.- Bakı: QAPP-Poliqraf NPK, 2002.- 163 s.

Nəqliyyatın Mərkəzi qiyabi Politexnik İnstitutu Bakı, Xəzər dənizi şura ticarət flotunun kadr şöbəsi: İkinci hazırlıq şöbəsinin yoxlama işləri.- Bakı: [s.n.], 1930.- 6 s.

Nərimanoğlu Məhəmməd. (Sadıqzadə) Şərəfli ömürlərin işıqlı yolları: Bədii publisistika M. Nərimanoğlu; Məsləhətçilər: A. Ağadadaşov, E. Dəmirov; Red.və ön sözün müəllifi: F. Rzabəyova Bakı Təfəkkür NPM, 2001.- 248 səh.

Nəsibov Elşən Misir oğlu. Cəmiyyət, mədəniyyət və siyasət fəlsəfəsi [Mətn] /E. M. Nəsibov. C. 3 Siyasət. Kitabın ikinci bölümü. Bakı: Elm və təhsil, 2015.- 94, [1] s.: [portr.], 20 sm.

Nəsibov Elşən Misir oğlu. İnkişaf və sülh ideyaları [Mətn] 1-ci kitab /E. M. Nəsibov; elmi red. H. Cabbarlı.- B.: [Elm və təhsil] 2011.- 154, [2] s. portr. 20

 

Nəsibov Elşən Misir oğlu. İnkişaf və sülh ideyaları [Mətn] II kitab./E. Nəsibov; elmi red. C. İsmayıl (Cabbaroğlu) - B.: [Elm və təhsil] 2012.- 159, [1] s. portr. 20

 

Nəsibov Elşən Misir oğlu. İnkişaf və sülh ideyaları [Mətn] III kitab /E. M. Nəsibov; elmi red. P. İbrahimova.- B.: Elm və təhsil 2013.- 215, [1] s. portr. 21

 

Nəsibov Elşən Misir oğlu. İnkişaf və sülh ideyaları [Mətn] IV kitab /E. M. Nəsibov; elmi red. A. Əsgərzadə Və Təbiət haqqında düşüncələr...- B.: [Elm və Təhsil] 2014.- 251, [1] s. portr. 21

 

Nəsibov Elşən Misir oğlu. İnkişaf və sülh ideyaları [Mətn] V kitab /E. M. Nəsibov; elmi red. A. Əsgərzadə Və Təbiət haqqında düşüncələr...- B.: [Elm və Təhsil] 2014.- 251, [1] s. portr. 21

 Nəşriyyat işi /İ.Vəliyev, Q.Əbilov, Ş.Səlimov (tərc.), R.Ömərov, R.İsmayılov (tərt. red.) və b.; "Naşir" Birliyi; Tərc.: F.Ağayev, B.Bayramov.- Bakı: Yeni nəsil, 2001.- 218 s., cədvəl, ill.; 20 sm. + 1 v. sxem 26 sm.

Nəşriyyat və poliqrafiya işinin əsasları proqramı /Bakı Dövlət Universiteti, Kitabxanaşünaslıq və nəşriyyat işi kafedrası; Tərt. edəni: İ.Ö.Vəliyev; Red.: B.V.Allahverdiyev.- Bakı: Bakı Universiteti, 2001.- 26 s.

 Nəşriyyat işinə dair qısa məlumat kitabı /Tərtibçi: Ş.Tahirqızı, E.Zeynallı; Elmi red.: İ.Ö.Vəliyev.- Bakı: Bakı Universiteti, 2005.- 68 s.; 20 sm.

Nəvvab Mir Möhsün Qarabaği. Avropa ibtidai musiqi savadı dərsliyi [Mətn]: Azərbaycanda Avropa musiqi nəzəriyyəsi inkişafı tarixinə dair /Mir Möhsün Nəvvab Qarabaği; Farscadan tərcümə, ön söz və şərhlərin müəll. G.Şamilli; Red. V.Quliyev.- B.: Azərbaycan, 1995.- 96 s.

Nəzərov Akif Məmmədağa oğlu. Məktəbəqədər müəssisələrdə tərbiyə və təhsilin humanistləşdirilməsi və demokratikləşdirilməsi [Mətn]: dərs vəsaiti /A.M.Nəzərov; red. R.L.Hüseynzadə; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Müəllimlər İn-tu.- B.: ADPU, 2015.- 117, [1] s.: 20 sm.

Nəzərov Akif Məmmədağa oğlu. Məktəbəqədər müəssisələrdə tərbiyə və təhsilin humanistləşdirilməsi və demokratikləşdirilməsi fənni üzrə proqram [Mətn] /A. M. Nəzərov (tərt. ed.) ; elmi red. R. L. Hüseynzadə ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Müəllimlər İn-tu. Bakı: [ADPU], 2015.- 31, [1] s.: cədv., 20 sm.

Nəzərov Akif Məmmədağa oğlu. Məktəbəqədər pedaqogika dərs vəsaiti: mühazirə xülasələri /A.M.Nəzərov, Z.M.Kərimova, G.T.Eminova; elmi red. və ön söz. R.L.Hüseynzadə; rəyçilər. A.M.Həsənov, M.M.Həsənov, V.P.Bəşirov [və b.]; Azərb. Respub.Təhsil Nazirliyi, Azərb. Müəllimlər İn-tu.- Bakı: [s. n.], 2011.- 185, [1] s.; 20 sm.

Nəzərov Akif Məmmədağa oğlu. Təhsilin müasir problemləri fənni üzrə proqram [Mətn]: bolonya prosesi, kredit sistemi üzrə ali pedaqoji məktəblərin bakalavr pilləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur /Azərb. Resp. Təhsil Nazirlyi, Azərb. Müəllimlər İn-tu; proqramın müəl. A. M. Nəzərov; elmi red. R. L. Hüseynzadə; rəyçilər. E. Ə. Mollayeva, Z. M. Kərimova, İ. A. Cavadov.- Bakı: [s. n.], 2010. -22, [1] s.

 Nəzərov Akif Məmmədağa oğlu. Müasir dövrün təhsil problemləri [Mətn]: mühazirə xülasələri: dərs vəsaiti /A.M.Nəzərov, E.Ə.Mollayeva; elmi red. R.Hüseynzadə; rəyçi. M.M.Həsənov, Ə.S.Bədəlova, Z.M.Kərimova, İ.A.Cavadov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Müəllimlər İn-tu.- Bakı: ADPU-nun mətbəəsi, 2011.- 150, [1] s.

 Nəzərov Akif Məmmədağa oğlu. Müasir təlim texnologiyaları mühazirə xülasələri: dərs vəsaiti: vəsait boloniya prosesi, kredit sistemi üzrə ali pedaqoji məktəblərin bakalavr pilləsi üçün, habelə magistrlər üçün nəzərdə tutulmuşdur /A. M. Nəzərov; red. R. L. Hüseynzadə; rəyçilər A. N. Abbasov; A. M. Həsənov; M. M. Həsənov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Müəllimlər İn-tu -Bakı: [ADPU], 2012. - 103, [1] s.

Nəzərov Akif Məmmədağa oğlu. Pedaqoji ustalıq [Mətn]: mühazirə xülasələri: ibtidai təhsilin pedaqogika və metodikası ixtisası üzrə bakalavr təhsil alanlar üçün metodik vəsait /A.Nəzərov, R.Məmmədov; red. A.Həşimova; rəyçilər. R.Hüseynzadə, M.Ağayev, C.Mirzəyev; Azərb. Respub. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Müəllimlər İn-tu.- Bakı: Müəllim, 2008.- 84 s.

 Nəzərov Müslüm Hətəm oğlu. Məktəblilərin iqtisadi tərbiyəsi [Mətn]: dərs vəsaiti /M.Nəzərov; elmi red. H.M.Əhmədov; rəyçilər. M.İ.İlyasov, H.H.Abbasov.- Bakı: [ABU]: [Təhsil], 2006.- 129, [1] s.

Nikişin A.A. Doğru yolda APİ-ANİ-nun 10 illiyi 1921-1931 /A.A.Nikişin.- Bakı: M.Əzizbəyov adına Azər. Dövlət Neft İnstitutu və Mədənçilər İttifaqı nəşriyyatı, 1931.- 67 s., portr.; 24 sm.

Nizami Gəncəvi adına Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinin əsərləri [Mətn]: /Red. heyəti. A.A.Hacıyevvə b.; AzEA VI cild.- B.: Elm,1994.- 280 s. fotoşək

 Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi. Azərbaycan xalqının milli özünütəsdiqində ədəbiyyat və mədəniyyətin yeri [Mətn]: beynəlxalq konfransın materialları: 29-30 noyabr 2010 /Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi; red. R.Hüseynov.- Bakı: Elm, 2010.- 415, [1] s.; 22 sm.

Nizamnamə [Mətn] /Nuxa müsəlman "Nəşri-maarif" cəmiyyətinin nizamnaməsidir.- B.: [s. n.], 1911.- 16 + 14 s.

Novovski İlya. Kitab və qəzetə necə oxunmalıdır [Mətn] /İ. Novovski; tərcümə. M. Rəfili; redaktor. Ə. H. Orucov; Gənclər kitabxanası.-Bakı: Azərnəşr, 1927. -113 s.

Novruzova Xumar Tofiq qızı. İnformatikanın tədrisi metodikası [Mətn] : 1-4-cü siniflər : dərs vəsaiti /X. T. Novruzova ; elmi red. Ə. Q. Pələngov. Bakı: [ADPU-nəş.], 2017.- 151, [1] s.: cədv., sxem., şək., 20 sm.

Nurəliyeva Tahirə. Azərbaycan ədəbiyyatının tədqiqində əlyazma kolleksiyalarının əhəmiyyəti [Mətn] /T.Nurəliyeva; Elmi red.: C.Nağıyava; Red.: G.Əmrullah qızı; Azərbaycan Elmlər Akademiyası M. Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu.- B.: Şərq-Qərb, 1998.- 160 s.

Nümunə məktəblərinin vəzifələri [Mətn] Az Xalq Maarif Komissarlığı, Məktəb sektoru; red. Muradxanlı.- B.: Azərnəşr, 1932.- 27, [1] s.  

Oğuz Yunus. Türkün tarixinə yeni bir baxış [Mətn]: elmi-publisistik əsər /O.Yunus; red. F.Abbasquliyeva.-Bakı: Olaylar, 2007.- 204 s.; portr.; 20 sm.

Oktyabr klub və qiraətxana komalarında [Mətn]: məruzələr məcmuəsi /[V.Livniy; mütərcimi. H.Məcnun]Bakı: A. X. M. Q. Ali siyasi maarif idarəsi, 1924.- 96 s.

Olduğu kimi görünən insan [Mətn] /tərtibçi.: N. İbrahimova, G. Cahangir ; red. N. R. İsrafiloğlu ; ixt. üzrə red. F. Cabbarov. Bakı: Zərdabi LTD, 2017.- 256, [1] s., [30] s. fotoşək.: portr., cədv., faks., 22 sm.

Ömürdən səhifələr /Red.: Ə.Ağayev; Tərt.: M.Əliyeva, Ü.Ağazadə; Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Pedaqoji Elmlər İnstitutu; Respublika Pedaqoji Cəmiyyəti.- B.: Zaman, 2000.- 224 s.

Orta əsr əlyazmaları və Azərbaycan mədəniyyəti tarixi problemləri elmi-nəzəri konfransın materialları [Mətn] /AzSSR EA, Əlyazmalar İn-tu; burax. məs. C.B.Qəhrəmanov, M.M.Adilov, M.Z.Nağıyev.- Bakı: Elm, 1989.-104, [1] s.

 Orta məktəb proqramları [Mətn]B.: Azərtədrisnəşr, 1964.- 6, [2] s. cədv. 19 sm.

 Orta məktəb proqramları [Mətn] B.: Maarif, 1966.- 18, [2] s.

Orta məktəblərdə yeni təlim metodları Red.: M.Mürşüdlü, Tərcüməçilər: Z.Babayeva, D.Bünyadova.- B.: 2001.- 100 səh. fotoşək., cədvəl 20 sm.

Orta məktəblərin proqramları Riyaziyyat: Fizika: Rəsmi-xətt kənd və şəhər üçün: 5-8 tədris illəri /ASŞC Xalq Maarif Komissarlığının Tədris-Metod Sektoru; çevirəni. İ.Zərgərli, M.Abdullayev; red. B.Ağayev, M.Kamil I kitab.- Bakı: Azərnəşr, 1933.- 33, [1] s.; 23 sm.

Orta məktəblərin proqramları Tarix /ASŞC Xalq Maarif Komissarlığının Tədris-Metod sektoru; çevirən. S.Məlikov; red. M.Əliyev 3-cü kitab.- Bakı: Azərnəşr, 1933.- 27, [1] s.; 22 sm.

Orta ümumtəhsil məktəblərində təsviri incəsənətin tədrisi metodikası [Mətn]: rəsm, rəsmxət və əmək ixtisası üzrə (2109) /AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, V.İ.Lenin ad. Azərb. Döv. Pedaqoji İn-tu; tərt. ed. N.Anisimov, N.Rostovsev, A.Triselev; tərc. ed. P.Ə.Hacıyev; red. H.Hüseynov.- B.: APİ, 1980.- 13, [2] s.: 20 sm.

Orta ümumtəhsil məktəblərinin proqramları [Mətn] Şəhər və kənd məktəblərində V-VII siniflərin əmək təlimi /AzSSR Xalq Təhsili Nazirliyi; haz. İ.M.Mayılov; red. N.L.Axundov.- Bakı: [s.l.], 1990.- 64 s.

Orta ümumtəhsil məktəblərinin proqramları riyaziyyat VIII-XI siniflər. Riyaziyyat nəzəri və praktiki cəhətdən dərindən öyrənilən məktəblərin (siniflərin) proqramı.- Bakı: 1992.- 25 s.

Orta ümumtəhsil məktəblərinin və məktəbdənkənar müəssisələrin ekoloji dərnək, klub və digər birləşmələrinin nümunəvi tədris proqramları [Mətn]: Tədris vəsaiti /Respublika Ekoloji Tərbiyə və Təcrübəçilik Mərkəzi; Baş tərt. və burax. məsul: F. Əmirova; Kitabın sponsoru: Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkəti; Elmi red.: Y. Ş. Mustafayev; Red.: L. K. Dadaşova. B.: 1999. 152 s.: cədvəllər

 Orucov Firuddin Museyib oğlu. Ümumtəhsil məktəblərində biologiyanın kimya ilə əlaqələndirilməsinin nəzəri və praktik məsələləri: Metodik vəsait. /F.М.Orucov; Elmi red.: R.Ə.Babayev; Azərbaycan Respublikasının Təhsil Problemləri İnstitutu, Bakı Pedaqoji Qızlar Seminariyası.- Bakı: ADPU, 2003.- 142 s.

Ömərova Ş.N. Orta məktəbin IX-XI siniflərində epik əsərlərin tədrisində estetik zövqün formalaşdırılması yolları [Mətn]: Dərs vəsaiti /Ş.N.Ömərova; Red. A.C.Hacıyev; N.Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti B.: [ADPU], 1993.- 106 s.

Özünü hazırlamaqdan ötrü səfinə özəkləri dərnəyi təşkil etmək və onlarda iş aparmaq üçün dəstur əl əməl [Mətn] /Azərbaycan maarif işciləri ittifaqı.- B.: Azərbaycan maarif işciləri ittifaqı, 1925.- 48 s.

Paley İ.R. Mədəniyyət əsgərinə yaddaşlıq az savadlılar məktəbində oxumaq, yazmaq, qəzet və kitab ilə işləmək barəsində /İ.R.Paley.- Mahac-Qala: Dağıstan Hökumət nəşriyyatı, 1931.- 23 s.

Pambığçı kitabxanası pambığ əkini üçün torpağ hazırlığı [Mətn]: pambığ jımıxı heyvanlar üçün yemdir /tərc. A.İbrahimov; Zaqafqazya Pambıq Komitəsi.- B.: Zaqafqazya pambığ komitəsi, 1927.- 13 s.

Partiyaların mətbuat xidməti və Pavlik Rileyşn [Mətn] /Tərtibçi müəllif: A.Əliyev; "İnam" Plüralizm Mərkəzi. B.: Azərbaycan, 1999. 28 s

 Paşa Aydın. (Aydın Məmməd oğlu Paşayev) Maarif dünyasının qoşa ulduzu Aydın Paşa; Elmi red.: Ə. Ağayev; Red.: Т. Məmmədova.- B.: 2002.- 154 səh.

 Paşayev Aydın Məmməd oglu. Azərbaycan dili dərslərində ümumi və xüsusi sözlərin müqayisəli tədrisi məsələləri [Mətn]: Metodik vəsait /Aydın Paşayev; Elmi red.: A.M.Qurbanov; Azərbaycan Respublikasının Təhsil Problemləri İnstitutu; Bakı Pedaqoji Kadrların İxtisasartırma və Yenidənhazırlanma İnstitutu.- Bakı: Mütərcim, 2005 192 s.

Paşayev Aydın Məmməd oglu. Azərbaycan dili və ədəbiyyat dərslərində interaktiv təlim metodlarının tətbiqi imkanları: Metodik vəsait /Azərbaycan Respublikasının Təhsil Problemləri İnstitutu; Bakı Pedaqoji Kadrların İxtisasartırma və Yenidənhazırlanma İnstitutu; A.Paşayev, E. Cəfərova; Red.: Akif Məmmədov.- Bakı: 2005.- 209 s.

Paşayev Aydın Məmməd oğlu. Bədii üslubda obrazlılığın ifadə imkanları: Ümumi və xüsusi sözlər əsasında [Mətn]: Metodik vəsait /Aydın Paşayev, Esmira Cəfərova; Elmi red.: N.Q.Cəfərov; Rəyçilər: A.G.Məmmədov, M.Q.Sadıqov, B.B.Abbasov; Bakı Pedaqoji Kadrların İxtisasartırma və Yenidənhazırlanma İnstitutu.- Bakı: Mütərcim, 2006.- 124 s.

Paşayev Aydın Məmməd oglu. İnteraktiv təlim Azərbaycan dili və ədəbiyyat dərslərində [Mətn]: metodik vəsait /A.Paşayev, E.Cəfərova; red.: A.Məmmədov; Azərb. Respub. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Respub. Təhsil Problemləri İn-tu, Bakı Pedaqoji Kadrların İxtisasartırma və Yenidənhazırlanma İnstitutu.- Bakı: [Mürtəcm], 2008.- 379, [5] s.

Paşayev Elbrus Paşa oğlu. Azdövsutəslayihə institutunun tarixi və inkişaf yolu [Mətn] /E. P. Paşayev, F. H. Həsənov; elmi red. R. O. Əliyev, red. Y. C. Qaziyev, L. Q. Novruzov.- B.: Şərq-Qərb, 2010. -190 s.

Paşayev Ə.X., Rüstəmov F.A. Pedaqogika. Yeni kurs. Pedaqoji universitetlərin və ali pedaqojı məktəblərin tələbələri üçün dərs vəsaiti.- B.; "Nurlan, 2007. - 464 s.

 Paşayev Əmrulla Xanməd oğlu. Pedaqogika. Yeni kurs: Pedaqoji universitetlərin və ali pedaqoji məktəblərin tələbələri üçün dərs vəsaiti /Ə.X.Paşayev, F.A.Rüstəmov; Rəyçilər: H.M.Əhmədov, Ə.Ə.Ağayev.- Bakı: Çaşıoğlu, 2002.- 512 s.

 Paşayev Nəzər Abdulla oğlu. Azərbaycanda sosialist mədəniyyətinin inkişafı [Mətn]: 1920-1955-ci illər N.A.Paşayev; [red. Ş.Abasov].- B.: Azərnəşr, 1957.- 172, [3] s.

  Paşayev Talıb Surxay oğlu. Diyarşünaslıq materialları əsasında gənc nəslin vətənpərvərlik tərbiyəsi /Talıb Paşayev; Elmi red.: Akif Abbasov; Red.: İntiqam Cəbrayılov; Təhsil Problemləri İnstitutu.- B.: Nərgiz, 2002.-160 s.; 20 sm.

  Paşayev Talıb Surxay oğlu. Diyarşünaslıq materialları gənc nəslin vətənpərvərlik tərbiyəsinin mühüm vasitəsi kimi [Mətn]: [monoqrafiya] /T.Paşayev; elmi red. Ə.Ağayev, İ.Cəbrayılov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. Təhsil Problemləri İn-tu.- Bakı: Mütərcim, 2010.- 298, [2] s., portr.; 21 sm.

Paşayeva Şərqiyyə Rüstəm qızı. Ana dili tədrisində nəzəri və praktik məsələlər [Mətn] /Elmi red.: N.Q.Cəfərov; Red.: A.B.Şahverdiyev.- B.:Təhsil, 2007.- 464 s.

Pedaqogika: Tədris vəsaiti /Y.Talıbov, Ə.Ağayev, А.Eminov, İ.İsayev; Red.: Y.Talıbov.- Bakı: Adiloğlu, 2003.- 140 s.

Pedaqogika [Mətn]: [Ali və orta-ixtisas məktəblərinin tələbələri üçün dərs vəsaiti] /Ə.Ağayev, Y.Talıbov, A.Eminov, İ.İsayev; Red.: Ə.Ağayev; Rəyçilər: A.N.Abbasov, Ş.Ə.Hüseynov.- Bakı: Adiloğlu, 2006.- 184 s.

Pedaqogika tarixindən tələbələrin müstəqil işlərinə dair metodik göstəriş [Mətn] /AzSSR Xalq Təhsili Nazirliyi. V.İ.Lenin adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutu; tərt. ed.A.M.İsmayılov; red. H.M.Əhmədov; rəyçilər. H.Əliyev, M.Həsənov.- B.: V.İ.Lenin adına APİ, 1989.- 77, [2] s.

Pedaqogikadan kurs və buraxılış işlərinə dair [Mətn]: metodiki göstəriş Tərtib edənlər. F.A.Rüstəmov və b.; Rəyçilər. B.M.Nəsirov.- B.: 2007.- 228 s.

Pedaqoji fakültənin professor-müəllim heyətinin ADPU-nun 90 illiyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransının materialları [Mətn] Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti; elmi red. F.Rüstəmov Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti Pedaqoji fakültənin professor-müəllim heyətinin ADPU-nun 90 illiyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfrans (2011; Bakı).- B.: Elm və təhsil, 2011.- 386, [2] s

Pedaqoji institut tələbələrinin elmi-tədqiqat işlərinin təşkili yolları [Mətn]: metodik göstəriş /Azərbaycan SSR Xalq Təhsili Nazirliyi. Respublika Tədris-Metodika Mərkəzi; V.İ.Lenin adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutu; hazırlayanı. T.Məmmədov, K.Məcidov, H.Bayramov; elmi red. B.Bəşirov.- Bakı: APİ, 1989.- 47, [2] s.

Pedaqoji institutlar üçün proqram [Mətn]B.: V.İ.Lenin ad. APİ, 1981.- 21, [1] s. 20 sm.

Pedaqoji institutlar üçün proqram[Mətn] Əlavə musiqi aləti.- Bakı: APİ, 1984.- 11 s.

Pedaqoji institutlar üçün proqram [Mətn]Azərbaycan dilindən təcrübi məşğələlər: filologiya fakültələri üçün /AzSSR Ali və Ortaq İxtisas Təhsili Nazirliyi, V.İ.Lenin ad. Azərb. Dövlət Pedaqoji İn-tu; tərt. ed. Ə.Əfəndizadə, Q.Kazımov; red. A.M.Qurbanov.- Bakı: APİ, 1984.- 11, [3] s.;20 sm.

Pedaqoji institutlar üçün proqram [Mətn]Azərbaycan dilinin üslubiyyatı: pedaqoji institutların filologiya fakültələri üçün /AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, V.İ.Lenin ad. Azərb. Döv. Ped. İn-tu; tərt. ed. Ə.Dəmirçizadə; red. A.Qurbanov.- Bakı: APİ, 1977.- 7, [1] s.; 20 sm.

Pedaqoji institutlar üçün proqram [Mətn]Azərbaycan dilinin üslubiyyatı [Mətn]: filologiya fakültələri üçün /Azərb. SSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, V.İ.Lenin ad. Azərb. Dövlət Pedaqoji İn-tu; tərt. ed.: Ə. Dəmirçizadə; tərt. ed. A.M.Qurbanov.- B.: [s.n.], 1984.- 7, [1] s.

Pedaqoji institutlar üçün proqram [Mətn]Azərbaycan tarixi /AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, Ali Təhsil Üzrə Elmi-Metodik Kabineti; V.İ.Lenin ad. Azərb. Döv. Pedaqoji İn-tu; tərt. ed. Y.Yusifov, R.Əliyev; elmi red. Ə.Haqverdiyev, N.Əsədov; rəyçilər. D.Qüdrətov, S.Məmmədov.- Bakı: APİ, 1987.- 75, [1] s.; 20 sm.

Pedaqoji institutlar üçün proqram [Mətn] Dekorativ tərtibat incəsənətinin əsasları: məktəbdə dekorativ iş /Azərb. SSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, V.İ.Lenin ad. Azərb. Döv. Pedaqoji İn-tu; S.İ.Ponomarkov; məs. red. N.N.Rostovsev; tərc. ed. P.Ə.Hacıyev.- Bakı: APİ, 1978.- 8, [2] s.

Pedaqoji institutlar üçün proqram Xarici ədəbiyyat tarixi[Mətn]: (Antik ədəbiyyat, orta əsrlər, intibah dövrü və XVII-XVIII əsrlər) /Tərt. T.Novruzov; Red. A.Hacıyev; V.İ.Lenin adına Qırmızı Əmək Bayrağı Ordenli Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutu.- Bakı: 1990.- 38 s.; 20 sm.

Pedaqoji institutlar üçün proqram [Mətn]İbtidai siniflərdə ana dili və ifadəli qiraət tədrisinin metodikası: pedaqoji institut və pedaqoji məktəblər üçün /AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, V.İ.Lenin ad. Azərb. Döv. Pedaqoji İn-tu; tərt. ed. A.S.Abdullayev, Y.Kərimov; elmi red. M.Məmmədov.- Bakı: APİ, 1977.- 16 s.; 20 sm.

Pedaqoji institutlar üçün proqram [Mətn] Kompozisiya: rəsm, rəsmxət və əmək ixtisası üzrə (№2109) /AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, V.İ.Lenin ad. Azərb. Dövlət Pedaqoji İn-tu; müəl. A.S.Puçkov, N.Q.Kozlov ( red.); tərc. ed. P.Ə.Hacıyev.- Bakı: APİ, 1977.- 16, [2] s.; 20 sm.

Pedaqoji institutlar üçün proqram [Mətn] Pedaqogika /SSRİ Maarif Nazirliyi, SSRİ Pedaqoji EA; tərt. ed. Y.K.Babanski, L.İ.Ruvinski, V.A.Slestenin; tərc. ed. H.Ə.Əliyev; red. H.M.Əhmədov, İ.V.Musayev.- Bakı: APİ, 1987.- 45, [1] s. 20 sm.

Pedaqoji institutlar üçün proqram [Mətn]Pedaqogika tarixi /AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, V.İ.Lenin ad. Azərb. Döv. Pedaqoji İn-tu; tərc. ed. H.Ə.Əliyev; red. H.M.Əhmədov; müəllif. F.F.Korolyov, A.İ.Piskunov.-Bakı: V.İ.Lenin ad. APİ, 1979.- 21 s.; 20 sm.

Pedaqoji institutlar üçün proqram. Pedaqoji ustalığın əsasları [Mətn]: xüsusi kurs /tərt. ed. H.Əliyev; ADPİ.- Bakı: 1990.- 17, [1] s.; 20 sm.

Pedaqoji institutlar üçün proqram. Loqopediya: 2110 №-li "Məktəbəqədər pedaqogika və psixologiya" ixtisası üçün /AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, V.İ.Lenin ad. Azərb. Döv. Pedaqoji İn-tu; tərt. ed. M.Q.Abbasov; elmi red. M.Ş.Əbdülov.- Bakı: APİ, 1987.- 11, [1] s. 57396

Pedaqoji institutlar üçün proqram [Mətn] Məktəbəqədər pedaqogika və metodikalardan laborator praktikum: məktəbəqədər pedaqogika və psixologiya ixtisası üçün № 2110 /Azərb. SSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, V.İ.Lenin ad. Azərb. Döv. Pedaqoji İn-tu; tərt. ed. Y.D.Belova [və b.]; tərc. ed. K.Abdullayeva; red. N.Rüstəmova.- B.: V.İ.Lenin ad. APİ, 1983.- 56.

Pedaqoji institutlar üçün proqram [Mətn] Məktəbəqədər yaşlı uşaqların fiziki tərbiyəsinin nəzəriyyəsi və metodikası: 2110 №-li ixtisas üçün "Pedaqogika və psixologiya" (məktəbəqədər) /AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, V.İ.Lenin ad. Azərb. Döv. Pedaqoji İn-tu; tərt. ed. M.P.Qoloşenkina, A.V.Keneman, Q.P.Leskova, D.V.Xuxlayeva.- B.: V.İ.Lenin ad. APİ, 1982.- 41 s.

Pedaqoji İnstitutlar üçün proqram Müasir Azəri ədəbi dili: filoloji fakültə üçün /Azərb. SSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, V.İ. Lenin ad. Azərb. Döv. Pedaqoji İn-tu; tərt. ed. Ə.Dəmirçizadə; red. H.Mirzəyev.- Bakı: APİ, 1969.- 10, [3] s.; 21 sm.

Pedaqoji institutlar üçün proqram. XIX əsr xarici ölkələr ədəbiyyatı [Mətn]: (paris kommunasına qədər) /AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, V.İ.Lenin adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutu; tərc. ed. İ.Şıxlı; red. N.Mustafayev.- Bakı: APİ, 1987.- 18,[1] s.; 20 sm.

Pedaqoji institutlar üçün proqram [Mətn] Orta əsrlər, intibah dövrü və XVII əsr xarici ölkələr ədəbiyyatı[Mətn]: (xüsusi kurs) /AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi. V.İ.Lenin adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutu; tərt. ed. İ. Şıxlı; red. İ.Mustafayev.- B.: APİ, 1987.- 11, [2] s.

Pedaqoji institutlar üçün proqram [Mətn]Məktəbəqədər proqram: SSRİ-də məktəbəqədər tərbiyənin təşkili və ona rəhbərlik /Azərbaycan SSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, V.İ.Lenin ad. Azərb. Dövlət Pedaqoji İn-tu; tərt. Z.N.Oqaryova; məsul red. N.P.Pivovarova; tərc. K.Abdullayeva; red. N.Rüstəmova II hissə.- Bakı: APİ, 1984.- 41, [1] s.

Pedaqoji institutlar üçün proqram [Mətn] Təlim prosesində şagirdlərə fərdi yanaşma: xüsusi kurs /AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, V. İ. Lenin adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutu; tərt. ed. S. Axundov; red. H. Əhmədov.-B.: APİ, 1986. 10, [1] s.

Pedaqoji institutlar üçün proqram [Mətn]Türkologiya /AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, V.İ.lenin ad. Azərb. Dövlət Ped. İn-tu; tərt. ed. Ə. Şükürov; red. A.Qurbanov.- Bakı: APİ, 1977.- 6, [2] s.; 20 sm.

Pedaqoji institutlar üçün proqram [Mətn] Ümumtexniki fənlər və əmək təliminin tədrisi metodikası: /AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, V.İ.Lenin ad. Azərb. Döv. Pedaqoji İn-tu; A.S.Lında; red. L.P.Antonov; tərc. ed. F.A.Rzayev.- Bakı: V.İ.Lenin ad. APİ, 1978.- 15, [1] s. 1, [2] s.

 Pedaqoji institutlar üçün proqram [Mətn].- B.: APİ, 1987.- 10, [1] s.: 20 sm.

Pedaqoji institutlar üçün proqram [Mətn] Uşaqların musiqi tərbiyəsinin nəzəriyyəsi və metodikası: tərc. ed. A.H.Qəribova.- Bakı: APİ, 1988.- 55, [1] s.

Pedaqoji institutlar üçün proqram. Avtomobillər [Mətn] /Azərbaycan SSR Xalq Təhsili Nazirliyi, V.İ.Lenin adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutu; tərt.ed. M.İ. Nəsirov, Ə.T. Mehrəliyev; ixtisas red. S.İ.Abdullayev.- B.: V.İ.Lenin adına APİ, 1989.- 7, [1] s.

Pedaqoji institutlar üçün proqram [Mətn] SSRİ-nin beynəlxalq münasibətlər və xarici siyasət tarixi. tarix fakültələri üçün /SSRİ Dövlət Xalq Komitəsi; tərt. ed. V.K.Furayev; məsul red. P.İ.Ostrikov; tərc. ed. O.B.Sultanov; red. Ş.Ə.Sadıqov.- B.: 1989.- 44, [1] s.

Pedaqoji institutlar üçün proqram. Azərbaycan dili [Mətn]: V.İ. Lenin adına APİ-nin rus quruppalarında Azərbaycan dili dərsləri üçün /Azərbaycan SSR Xalq Təhsili Nazirliyi, Ali Təhsil üzrə Tədris Metodika Kabineti; V.İ.Lenin adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutu; tərt.ed. H. Balıyev; red. İ.Bayramov.- Bakı: V.İ. Lenin adına APİ, 1989.- 10, [1] s.

Pedaqoji institutlar üçün proqram. Bitki fiziologiyasından tədris çöl təcrübələri [Mətn] /Azərbaycan SSR Xalq Təhsili Nazirliyi, V.İ.Lenin adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutu; tərc. ed. Y.K.Əhmədov; tərc. red. F.S.Cəfərova.- B.: V.İ.Lenin adına APİ, 1989.- 7, [1] s

Pedaqoji institutlar üçün proqram. Materiklərin fiziki coğrafiyası: [Mətn] 2107 № li ixtisas üçün "Coğrafiya əlavə biologiya ixtisası" və "Coğrafiya" ixtisası /AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, V.İ.Lenin ad. Azərb. Döv. Ped. İn-tu; tərt. ed. T.V.Vlasova, N.P.Neklyukova; məsul red. T.V.Vlasova, M.İ.Davıdova, N.P.Neklyukova; tərc. ed. B.S.Cəfərov, V.N.Nəbiyev; red. R.B.Tarverdiyev, F.H.Baxmalov.- B.: APİ, 1983.- 31, [1] s.

Pedaqoji institutlar üçün proqram. Pedaqogikadan dövlət imtahanı [Mətn] /AzSSR Xalq Təhsili Nazirliyi, V.İ.Lenin adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutu; tərt.ed. N.M.Maqomedov, M.N.Terexin, N.A.Sorokin; məsul red. A.İ.Piskunov; tərcümə ed. Ə.Ə.Əhmədov.- B.: APİ, 1989.- 15, [1] s.

Pedaqoji institutlar üçün proqram. Üzvi kimya [Mətn]: 2106№-li "Biologiya əlavə kimya" ixtisası üçün proqram /Azərbaycan SSR Xalq Təhsili Nazirliyi, V.İ.Lenin adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutu; tərcümə ed. X.X.Şamilov, V.S.Həsənov; red. R.Q.Ələkbərov.- B.: V.İ.Lenin adına APİ, 1989.- 38, [1] s.

Pedaqoji institutlarda təlim-tərbiyə işinin kefiyyətinə nəzarətin təşkilinə dair metodik göstərişlər [Mətn]: /Azərbaycan SSR xalq Təhsili Nazirliyi. V.İ.Lenin adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutu; tərt.ed. S.Ş.İmanov, K.M.Həsənov; red.H.B.Balıyev.- B.: V.İ.Lenin adına APİ, 1989.- 28, [1] s.

Pedaqoji institutların proqramları [Mətn] Tarixin tədris metodikası: ictimaiyyatın tədrisi metodikası; məktəblilərin hüquq tərbiyəsinin metodikası; tarixin tədrisi metidikasından dövlət imtahanı tarix fakültələri üçün; /məs. red. A.V.Drujkova, S.A.Yejova; tərt ed. A.V.Drujkova [və.b.]; tərc ed. Y.Ş.Əliyev [və.b.]; SSRİ Maarif Nazirliyi.- Bakı: APİ, 1986.- 55, [1] s.

Pedaqoji psixologiyanın əsasları [Mətn] : Bakalavr hazırlığı üçün: "050121 - Təhsildə sosial-psixoloji xidmət : 050120 - Məktəbəqədər təlim və tərbiyə" : pedaqoji universitet və institutlarda bakalavr hazırlığı üçün proqram /Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Təhsil Problemləri İn-tu, Azərb. Döv. Pedaqoji Un-ti ; tərt. ed. E. M. Quliyev ; rəy. N. T. Rzayeva, Z. İ. Əliyeva, Ş. Q. Əliyeva ; red. Ə. Ə. Əlizadə. Bakı: [s. n.], 2014.- 27, [1] s.: cədv., 20 sm.

Pedaqoji texnikumları üçün pedaqoji proqramı [Mətn] Azərbaycan Xalq Maarif Komissarlığı Tədris-Metod Sektoru ;red. Qaryağdı.- B.: Azərnəşr, 1932.- 59 s.

Pedaqoji texnologiyalar [Mətn] /A. Mehrabov, Ə. Abbasov, Z. Zeynalov, R. Həsənov; Red.: R. Qəndilov; Rəyçilər: Ş. Mikayılov, R. Əliyev; Təhsil Problemləri İnstitutu.- B.: Mütərcim, 2006.- 372 s.

Pedaqoji təcrübə proqramı və ixtisas üzrə təcrübənin təşkili [Elektron resurs] : dərs vəsaiti tərt. ed. A. H. Dəmirov, S. M. Məmmədov, Ş. N. İsmayılov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi ; Azərb. Müəllimlər İn-tu, Mingəçevir filialı.- Mingəçevir: 2007.- 72 s.

Pedaqoji tədqiqatlar [Mətn]: Elmi məqalələr məcmuəsi /Red.: F.Rüstəmov; N.Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti I buraxılış.- B,: ADPU, 1998.- 136 s.: 20 sm.

Pedaqoji tədqiqatlar [Mətn]: Elmi məqalələr məcmuəsi /Red.: F.Rüstəmov; N.Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti II buraxılış.- B,: ADPU, 1998.- 136 s.: portr., 20 sm.

Pedaqoji tədqiqatlar [Mətn]: Elmi məqalələr məcmuəsi /Red.: F.Rüstəmov; Red. heyyəti: H.Əhmədov və b.; N. Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti. I Buraxılış. B.: ADPU, 1999. 178 səh.: 1 portr

Pedaqoji Universitet üçün proqram [Mətn]: Ədəbiyyat tədrisi metodikası Tərtib ed. A.Hacıyev, B.Muradov, Red. F.Fərhadov; Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.- B.: 1991.- 24 s.

Pedaqoji universitetlər və institutlar üçün proqram [Mətn]: Ümumi yerşünaslıq: (Yerşünaslığa giriş, meteorologiya və iqlimşünaslıq, hidrologiya, geomorfologiya və landşaftşünaslıq) Red. N.P.Neklyunova, P.S.Mirzəyev; İşləyənlər: X.Ə.Vəliyev və b.; N.Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universteti.- B.: 1995.- 24 s.

Pedaqoqika müsahibələri məktəb və çocuğ [Mətn]: 1927-ci il Quba yay pedaqoji kurslarında oxunan leksikalar /redaktor. E.Yusifov, M.K.Əliəkbərli, E.İ.Cabbarlı I.- B.: Quba yay pedaqoji kursları, 1927.- 15 s.

 Pedaqogika və psixologiya terminləri lüğəti /Azərb. SSR Elmlər Akad. Rəyasət Heyəti Yanında Terminologiya Komitəsi; red. Ş.S.Ağayev, M.Ə.Muradxanov.- Bakı: AzSSR EA, 1958.- 78, [1] s.

Pedaqoqlar İxtisasını Artırma İnstitutu Prospekt /ASŞC Xalq Maarif Komissarlığı.- Bakı: [s.n.], 1930.- 235, [2] s.

Peskov V.N. Sport insanın bədəninə nə kimi fayda veriyor [Mətn]: T. Şəhbazinin müqədiməsiylə /V.N.Peskov; Ali tərbiyə bədəniyə şurası.- B.: Bakı fəhləsi, 1925.- 24 s.

  Petrov N. Yayda şəxsi təhsil işləri ÜİLKGİ MK Təbliğat-Təşviqat şöbəsi tərəfindən tövsiyə edilmişdir /N.Petrov.- B.: Azərnəşr, 1929.- 32 s.

Petrov. Mühazirə və mühazirə məcəlləsi [Mətn] /Petrov; tərcümə. Qasımbəyli; Ali siyasi maarif idarəsi.- B.: Ali siyasi maarif idarəsi, 1925.- 266 s.

Pinkeviç A. P. Pedaqojiyə mədxəl /A.P.Pinkeviç; mütərcimi. Qasımbəyli.; türkcəyə tərcümənin red. S.Məlikov.- B.: Azərnəşr, 1928.- 141, [3] s.

Pioner dəstəsinin naturalistişi [Mətn]: pioner dəstəbaşıları seminarlar ıüçün iş materialı.- B.: [Azərnəşr], 1926.- 47, [1] s. cədv

Pisman. Çocuq özünü iadrəsi şocuq kütləsi təşkilatçısıdır çocuq özünü idarə orqanının nizamnaməsi /Pisman; çevirəni. D.Mustafayeva; red. M.Muradxanlı; Azərbaycan Xalq Maarif Komissarlığı.- Bakı: Azərnəşr, 1933.- 30, [1] s.

Poeziya dünyasının dahisi: metodik vəsait /tərt. ed. M.Məmmədov; ixtis. red. və bur. məs. K.Tahirov; red. G.Səfərəliyeva; M.F.Axundzadə adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2012.- 64 s.

 Politexniki əmək təlimi [Mətn]: bacarıq və bilik həcmi Xalq Maarif Komissarlığı Tədris-Metod sektoru; red. M. Kamil; çevirən. Z.Abdullayev.- B.: Azərnəşr, 1932.- 78, [1] s.  

Politologiyanın gender aspektləri kursu üzrə tədris proqramı: Ali məktəblərin müəllim və tələbələri üçün /Qərb Universiteti, Gender Tədqiqatları Mərkəzi; Müəllif - tərt.: F.Ş.Orduxanova; Elmired.: Q.S.Bağırov; Rəyçilər: A.B.Axundov, M.M.Əliyeva.- Bakı: 2001.- 22 s.

Popov P.İ. Hazırki texnika və maşınşünaslığın əsasları məktəblərin politexnikləşməsinə yardımçı bir vasitə /P.İ.Popov, V.V.Feld; Azərbaycan Xalq Maarif Komissarlığı Müəllimlər İxtisasını Artırma İnstitutu Qayibanə Politexnik Kursları.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 28 s.

Postışev P.P. Kütləvi-təşviqat işi və nəzəri təhsil [Mətn]: ÜİLKGİ Sokolnikov rayon konferansında (18 mart 1931-il) siyasi təhsil üzrə nitqi P.P.Postışev; red. Ç.Əzim; çevirən. K.İsrafilov.- B.: Azərnəşr, 1932.- 32 s.

 Prezident İlham Əliyev və mədəniyyət 2003-2008 [Mətn]: İki cilddə(I cild). Qəbullar, nitqlər, cıxışlar, görüş və mərasimlər, səfərlər, müşahidələr /Azərb.Resp.Məd. və Turizm Naz.; lay.rəh.və baş məsl.Ə.Qarayev; burax.məsul. T.Mehdiyev, S.Məmmədəliyeva, Ə.Vəliyev; tərt.ed..L.Məmmədova, M.Əhmədov; elmi məsləhətçilər.T.Əhmədov, Ə.Eyvazov I cild.- B., "İDEAL-PRİNT", 2008.- 506 s.

 Prezident İlham Əliyev və mədəniyyət 2003-2008 [Mətn]: İki cilddə(II cild). Qəbullar, nitqlər, cıxışlar, görüş və mərasimlər, səfərlər, müşahidələr /Azərb.Resp.Məd. və Turizm Naz.; lay.rəh.və baş məsl.Ə.Qarayev; burax.məsul. T.Mehdiyev, S.Məmmədəliyeva, Ə.Vəliyev; tərt.ed..L.Məmmədova, M.Əhmədov; elmi məsləhətçilər.T.Əhmədov, Ə.Eyvazov I cild.- B., "İDEAL-PRİNT", 2008.- 568 s.

Prezident İlham Əliyev və mədəniyyət 2003-2008. Qəbullar, nitqlər, çıxışlar, görüş və mərasimlər, səfərlər, müsahibələr /lay. rəh. və baş məsl. Ə.Qarayev; [Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Azərb. Resp. Prezidentinin İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanası, Azərb. Dövlət Teleqraf Agentliyi; tərt. L.Məmmədova, M.Əhmədov, Ə.Eyvazov] Cild 1.- Bakı: [Şərq-Qərb], 2013.- 951, [1] s., [16] v. fotoşək.,

Pribilov İ. Kənddə pionerlərin bədən tərbiyəsi [Mətn] /İ.Pribilov; redaktor Ə.H.Orucov.- B.Ə: Azərnəşr, 1927.- 73 s.

Professor Vidadi Xəlilov [Mətn] : biblioqrafik göstərici /tərtibçi: H. Musayev, V. Xəlilov. B.: Nərgiz, 1999. 136 s.: portr., ill

Proqram [Mətn] Məktəbəqədər tərbiyə müəssisələri tərbiyəçilərinin özünütəhsil proqramı /Azərbaycan SSR Maarif Nazirliyi, Azərbaycan Mərkəzi Müəllimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu; [tərt. ed. X.Səlimova; red. Ə.Məmmədov]Bakı: [s.n.], 1977.- 31, [1] s.; 20 sm.

Proqram əsasları və tədris planı Mərkəzi Komitənin qərarına görə tərtib edilmiş kütləvi məktəblər /ASŞC XMK Tədris-Metod Sektoru.- Bakı: [Azərnəşr], 1931.- 22 s.

Prospekt sorğu kitabçası [Mətn] /Azərbaycan SSR Xalq Təhsili Nazirliyi. Ç. İldırım adına Azərbaycan Politexnik İnstitutu.-Bakı: [s.n.], 1989.-38, [1] s.

Psixologiyada gender aspektləri kursu üzrə tədris proqramı: Ali məktəb müəllim və tələbələri üçün Qərb Universiteti, Gender Tədqiqatları Mərkəzi; Müəllif - tərt.: N.D.Abbaszadə; Elmi red.: Ə.Ə.Əlizadə; Rəyçilər: A.V.Həsənov, S.S.Şabanov.- B.: 2001.- 16 səh. 20 sm.

 Psixologiyadan praktiki məşğələnin aparılmasına aid metodik göstəriş [Mətn]: qiyabi təhsil alan tələbələr üçün /AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, H.Zərdabi ad. Kirovabad Döv. Pedaqoji İn-tu; tərt. ed. Ə.Qədirov, N.Şükürova.-Kirovabad: [s.n.], 1976. - 25, [3] s.

Radina Y.İ. Bizə çocuq bağçası nə üçün lazımdır və o uşaqlara nə verir /Y.İ.Radina.- [Bakı]: [Azərnəşr], 1931.- 7, [1] s.; 19 sm.

Radina Y.İ. Çocuq bağçası, ailənin yeni həyat qurmasına yardım edir /Y.İ.Radina.-[Bakı]: [Azərnəşr], 1931.- 7, [1] s.; 18 sm.

Rafiqoğlu Rövşən. Lider jurnalist praktik vəsait /R. Rafiqoğlu; elmi red. M. Şahbazov; red. R. Məmmədli, Q. Cabbarlı; dizayn. Lider Dizayn; Lider TV və Radio-Azərbaycan MMC.-Bakı: Elm, 2013.- 240 s

Rastopçina M. A. Klub işçiləri üçün üç yüz sual [Mətn] /M.A.Rastopçina.- B.: Ali siyasi maarif idarəsi, 1924.[Qızıl Şərq] 136 s.

Razqon İ. Texnikaya doğru pioner və məktəblilərin istehsalat və texnika uğrunda yürüşləri /İ.Razqon; çevirəni. M. Rahim.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 29, [1] s.

Reardon Betti A. Sülh mədəniyyəti Təhsili - Gender Perspektivindən /Betti A.Reardon; Tərc.: F.Aslanova; Redaksiya qrupu: E.Süleymanova, S.Quliyeva.- Bakı: 2003.- 224 s.

Redaktənin nəzəriyyə və təcrübəsi proqramı /Bakı Dövlət Universiteti, Kitabxanaşünaslıq və nəşriyyat işi kafedrası; Tərt. edəni: İ.Ö.Vəliyev; Red.: B.V.Allahverdiyev.- Bakı: Bakı Universiteti, 2001.- 42 s.

Repkova Tatyana. Yeni dönəm: Demokratik cəmiyyətdə peşəkar qəzet buraxmaq yolları: [dərslik] /Tatyana Repkova; Azərbaycan dilinə tərcümə edən: Z.Məmmədli.- Bakı: Qanun, 2006.- 446 s.

Reznik Vel. Firqəsiz gənclər arasında illik siyasi maarif işləri [Mətn] /V.Reznik; tərcümə. X.İbrahim; Ali siyasi maarif idarəsi.- B.: Ali siyasi maarif idarəsi, 1925.- 31 s.

Rəcəb Ə. İş otağı təşkil və metodikası /Ə.Rəcəb; red. H.B.Quliyev; Az. XMK Maarif Kadrosunu Təkmilləşdirən və Hazırlayan Təhsil Kombinatı.- Bakı: MKTHT Kombinatı nəşriyyatı, 1933.- 49, [1] s., şək.

Rəcəbli Əbülfəz Əjdər oğlu. Orta məktəbdə tabeli mürəkkəb cümlənin tədrisi [Mətn] /Əbülfəz Rəcəbli; Elmi red.: N.Ə.Rəcəbova.- Bakı: Nurlan, 2006.- 96 s.

Rəcəbov Oqtay Məmmədağa oğlu. Pedaqoji təmayüllü orta ixtisas və ali məktəblərdə musiqi tədrisinin metodikası [Mətn] /O.M.Rəcəbov; G.Ə.Məmmədova; red. Ş.Həsənova.- B.: Şirvannəşr, 2009.- 202, [1] s. portr., cədv., notlar

Rəcəbova Almaz Oqtay qızı. İbtidai siniflərdə riyaziyyatın incəsənət, ana dili və ədəbiyyat nümunələri ilə qarşılıqlı əlaqəsinin imkanları /Almaz Rəcəbova; Red.: Yəhya Kərimov, Sevda Abbasova B.: Şirvannəşr, 2005,168 s.: ill., notlar

Rəhimli Mütəllim Qara oğlu. Kütləvi informasiya vasitələri demokratikləşmə prosesində /M.Rəhimli; aşir: Ş.Xuduoğlu.- Bakı: Qanun, 2002.- 152 s.

Rəhimov Sabir Hilal oğlu. Turizm-ekskursiya işinin təşkili [Mətn]: Dərs vəsaiti /S.Rəhimov; Elmi red.: H.B.Soltanov; Rəyçi: F.L.Nuriyev, T.G.Həsənov.- Bakı: Mütərcim, 2004.- 312 s.

Rəxşanlı Rəsul. Neft kimyasının soltanı [Mətn] /R. Rəxşanlı; elmi red. E. Süleymanova. B.: Elm, 1999. 49, [3] s.: portr., foto

Rəsm, rəngkarlıq, plener [Mətn]: bədii qrafika fakültəsi (ixtisas №2109) /AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, V.İ.Lenin ad. Azərb. Döv. Ped. İn-tu; tərc. ed. A.İbrahimov, R.Veysov, F.Atayev [və b.]; red. İ.Zeynalov, S.Ağayeva, N.Hacıyev; tərt. ed. N.N.Rostovtsev [və b.]Bakı: APİ, 1984.- 38, [1] s.

Rəsulov M. Məktəblərdə öz-özünü idarə /M.Rəsulov; [ön söz. A.Sultanov]Bakı: Azərnəşr, 1930.- 42, [1] s.

Rəsulov Sirac Canqa oğlu. Təhsilin idarə edilməsinin nəzəri və praktik məsələləri [Mətn]: [vəsait] S.C. Rəsulov, R.Z.Əzizov; elmi red. R.Hüseynzadə; rəyçi R.Məmmədzadə [və b.]; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Müəllimlər İn-tu.- B.: Müəllim, 2012.- 173, [1] s.

Rımkeviç. Radyonun gələcəyi [Mətn] /Rımkeviç, Simirenin.- B.: Azərnəşr, 1927.- 81 s.

Rımkeviç. Radyonun gələcəyi [Mətn] /Rımkeviç, Simirenin.- B.: Bakı işçisi, 1927.- 99 s.

 Riyaziyyat tədrisi metodikası. İbtidai təlim pedaqogikası və metodikası 2121№-li ixtisas üçün /Tərtib ed. M. A. Bantova, Q.V.Beltyukova, N.F.Vannyar [və b.]; məsul red. A.M.Pışkalo; tərc. ed. N.A.Sadıxov, S. S. Həmidov; Azərb. SSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, Ali Təhsil üzrə Elmi-Metodik Kabinet, V. İ. Lenin adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutu.- B.: APİ, 1988.- 13, [1] s.: 20 sm.

Rüstəmov Akif Rüstəm oğlu. Dünya jurnalistika tarixi [Mətn]: dərs vəsaiti /A. Rüstəmov; elmi red. M. Mahmudov; rəyçilər. N. Əhmədli, M. Mehdiyev. B.: 2010. 195, [1] s

Rüstəmov Akif Rüstəm oğlu. Jurnalistikanın əsasları [Mətn]: [jurnalistikaya giriş] /A.Rüstəmov; elmi red. N.Əhmədli.- Bakı: AzTU nəşriyyatı, 2011.- 347, [1] s., portr.; 21 sm.

Rüstəmov F.A. Dadaşova T.Y. Ali məktəb pedaqogikası[Mətn] Magistratura pilləsi üçün dərslik.- Bakı: “Nurlan”, 2007.- 568 s.

Rüstəmov Fərrux Abbas oğlu. Ali məktəb pedaqogikası magistratura pilləsi üçün dərslik /F.Rüstəmov, T.Dadaşova; elmi red. Ə.Ağayev, İ.İsayev; rəyçi. Ə.Paşayev, R.Əliyev.- Bakı: Nurlan, 2007.- 568 s.

Rüstəmov Fərrux Abbas oğlu. Ən yeni dövrün pedaqoqika tarixi [Mətn]: XX əsr- XXI əsrin əvvəlləri IV kitab /F.Rüstəmov; Elmi red.: H.Əhmədov.- Bakı: Nurlan, 2005.- 204 s.

Rüstəmov Fərrux Abbas oğlu. Pedaqogika tarixi [Mətn]: [xarici ölkələrdə təhsil və pedaqoji fikir tarixi]: dərslik /F.A.Rüstəmov; elmi red. H.Əhmədov; rəyçilər Ə.Ağayev, Ə.Paşayev, F.Seyidov [və b.]Bakı: Elm və təhsil, 2010.- 748, [2] s.

Rüstəmov Fərrux Abbas oğlu. Pedaqogika tarixi [Mətn]: Dərslik: [Xarici ölkələrdə təhsil və pedaqoji fikir tarixi] /Fərrux Rüstəmov; Elmi red. H.Əhmədov; Rəyçilər. Ə.Ağayev, Ə.Paşayev, F.Seyidov və b.- Bakı: Nurlan, 2006.- 750 s.

Rüstəmov Fərrux Abbas oğlu. Qərb pedaqoqika tarixi (qədim və orta əsrlər) [Mətn]: Dərs vəsaiti /F.Rüstəmov; Elmi red.: H.Əhmədov.- Bakı: Nasir, 2003.- 246 s.

Rüstəmov Fərrux Abbas oğlu. Yeni dövrün pedaqogika tarixi [Mətn]: XVII əsrin II yarısı-XIX əsr III kitab /F.A.Rüstəmov; Elmi red.: H.Əhmədov.- Bakı: Nurlan, 2004.- 320 s.

Rüstəmova Sayad Əli qızı. Nizami yaradıcılığının öyrənilməsi və şagirdlərin mənəvi tərbiyəsi [Mətn]: Müəllim üçün vəsait /S.Rüstəmova.- B.: Maarif, 1993.- 156 s.

Rzayev Fərman Murad oğlu. Nizami Gəncəvi və teatr [Mətn]: [monoqrafiya] /F.M.Rzayev; elmi red. R.H.Abdullayev; elmi məsləhətçi. İ.S.Kərimov; AMEA, Memarlıq və İncəsənət İn-tu.- B.: Elm, 2008.- 369, [3] s.

Rzayev Orucəli Hüseynqulu oğlu. Təhsilin idarə olunmasının əsasları [Mətn]: dərs vəsaiti /[tərt. ed. O.H.Rzayev, S.M.Məmmədov, Ş.N.İsmayılov]; elmi red. N.R.Manafov; rəyçi. F.K.Namazova, İ.N.Səlimov; red. Z.M.Əzizova; Azərb. Respub. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Müəllimlər İn-tu Mingəçevir Filialı.- Bakı: Mütərcim, 2010.- 475, [1] s.

Rzayev Sahib Mirzalı oğlu. Kitabxana xidməti [Mətn]: dərslik /S.Rzayev; red. A.A.Xələfov; rəyçilər. K.Aslan, E.Əhmədov.- Bakı: Turan evi, 2009.- 337, [1] s.

Rzayev Sahib Mirzalı oğlu. Kitabxana xidməti dərslik /S.M.Rzayev; red. A.A.Xələfov; rəyçi K.Aslan; E.Əhmədov.- Bakı: [Bakı Universiteti], 2012.- 275 s.

Sadıqov Bəxtiyar Yusif oğlu. Həqiqət və yalan /Bəxtiyar Sadıqov; Red.: Afət Əliş qızı.- Bakı: Təhsil, 2003.- 488 s.

Sadıqov Fərahim Balakişi oğlu. Didaktik oyunlar [Mətn] /F. Sadıqov, L. Əliyeva; Elmi red.: A. Abbasov; Red.: Qorxmaz Abdulla; Naxçıvan Universiteti Bakı: Ünsiyyət, 2000 32 s.

Sadıqov Fərahim Balakişi oğlu. Pedaqogika [Mətn]: təlim, təhsil, tərbiyə /F.B.Sadıqov; elmi red. F.Rüstəmov, Ş.Hüseynov; rəyçilər. A.Abbasov, O.Həsənli, F.Seyidov, S.Əmirxanov; Azərbayan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Bakı Biznes Universiteti.- Bakı: Bakı Biznes Universiteti, 2006.- 556 s.

Sadıqov Fərahim Balakişi oğlu. Pedaqogika [Mətn]: dərs vəsaiti /F. B. Sadıqov; elmi red. N. Kazımov; red. A. Qasımov, H.Hüseynli; rəyçilər. A.Abbasov və b.; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Təhsil Problemləri İn-tu; Bakı Elm Təhsil Mərkəzi; Azərb. Un-ti.- Bakı: Adiloğlu, 2009.- 599, [1] s.

 Sadıqova Təranə. Məktəbəhazırlıq qrupunda ətraf aləmlə tanışlıq üzrə məşğələlər.- Bakı: “Nərgiz” nəşriyyatı, 2008.- 140 s.

 Sadıqova Təranə Buta qızı. Uşaq bağçasının böyük qrupunda fiziki mədəniyyət məşğələləri [Mətn]: metodik vəsait /T.Sadıqova; elmi red. Y.Ş.Kərimov; rəyçilər. A.N.Abbasov [və b.]B.: Nərgiz; 2009.- 159, [1] s.

Salahova Zərifə Teymur qızı. Miniatür kitab muzeyi Zərifə Salahova; Dizayın və fotolar: Т. Məmmədov. B.: 2002.- 6 səh.

Salahova Zərifə Teymur qızı. Miniatür Kitab Muzeyi /Z.Salahova; [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi]Bakı: [s n], [2012].- 39, [1] s., fotoşək., ill., cədv.; 21 sm.

Salamov Əhəd Gülməmməd oğlu. Kargüzarlığın əsasları və çap vasitələrindən istifadə qaydaları: Dərslik /Ə.G.Salamov; Elmi red.: N.Cəfərov; Naşir: T.Vəlixanlı.-B.: Mütərcim, 2002.- 332 s.

Sarıyev Əkbər Çoban oğlu. Müəllim-şagird münasibətlərinin bəzi cəhətləri [Mətn] Ə.Ç.Sarıyev.-B.: Maarif, 1981.- 39, [1] s.

Savad qruplarının proqramması [Mətn] /A. İ. Ş. C. Ali Siyasi Maarif komitəsi.- B.: A. İ. Ş. C. Ali Siyasi Maarif komitəsi, 1927.- 12 s.

Savad qruplarının proqramması [Mətn] /ASŞC Ali Siyasi Maarif Komitəsi.- B.: Az."Savadsızlıqla mübarizə" cəmiyyəti, 1929.- 12 s.

 Savad məktəblərində buyruqlar ilə çalışmaq üçün proqramm.- Mahac-Qala: Dağıstan siyasi maaarif idarəsi, 1928.- 16 s.

Savad məktəbində yazını nə cür öyrətməli [Mətn] /Ali Siyasi Maarif Komitəsi.- B.: Azərb. "Savadsızlıqla mübarizə" cəmiyyəti, 1929.- 38 s.

Savad məntəqələri və az savadlılar məktəbinin tədris plan və proqramları /ASŞCXMK Tədris-Metod Sektoru; red. Səmədzadə, Zülfüqarov.- Bakı: Azərnəşr, 1933.- 50 s.

 Savad qruplarının proqramması şəhər məktəbləri üçün /AİŞC Ali Siyasi Maarif Komitəsi.- Bakı: Az. "Savadsızlıqla mübarizə" cəmiyyəti, 1928.- 16 s.

Savadsız qruplarının proqrammasına dair məlumat [Mətn]: [ümumi hissə]B.: Ali siyasi-Maarif İdarəsi nəşriyyatı, 1926.- 9 s.

Savadsızı savadlandır [Mətn]: "Savad və bilik" kitabı ilə əlifba dərsini aparmaq yolu /Ali Siyasi Maarif Komitəsi.- B.: Az."Savadsızlıqla mübarizə" cəmiyyəti, 1929.- 31 s.

 Savadsızları oxumağa və yazmağa öyrədən mədəni əsgərlər üçün yaddaş.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 19, [1] s.; 18 sm.

Savadsızlarla hesab təlimi necə keçirilməlidir [Mətn] AXMK Tədris Metod sektoru.- B.: [Azərnəşr], 1932.- 5, [2] s.

Savadsızlıqla mübarizə üçün ümum Gürcüstan cəmiyyəti-Tserkomsinin nizamnaməsi [Mətn] Tiflis: Tserkomsi, 1926.- 23 s.

Savadsızlığı ləğv edən cəmiyyət. Azərbaycan mərkəzi idarə [Mətn]Bakı: [s. n.], 1920.- 4 + 15 s.

Savadsızlığı ləğv qruplarının proqramması [Mətn]B.: Ali Siyasi Maarif İdarəsinin heyəti-təhririyyə, 1926.- 9 s.

Savadsızlığı ləğv kursları məhkəmə qarşısında.- Bakı: Azərittifaq, 1930.- 24 s.

 Savadsızlığı ləğv məktəblərində böyüklər ilə məşğul olmaq üçün vahid proqramma.- Tiflis: Gürcüstan Dövlət nəşriyyatı, 1931.- 20 s.

Savadsızlığı təsviyyə edici ali tip məktəblərdə kompleks üsulu ilə tədris üçün məramnamə [Mətn] B.: Siyasi maarif İdarəsi, 1924.- 18 s.

Seredgin N. Kənddə bədən tərbiyəsi [Mətn] /N.Seredgin; Gənclər kitabxanası.- B.: Azərnəşr, 1927.- 44 s.

Seredkin T. Kənddə də bədən tərbiyəsi [Mətn] /T.Seredkin; Gənclər kitabxanası.- B.: Azərnəşr, 1927.- 61 s.

Seyidov Ə.Y. Pedaqogika tarixi [tədris vəsaiti] /Ə.Y.Seyidov; red. Ə.Həşimzadə; Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin Ali və Orta İxtisas Təhsili Komitəsi, V.İ.lenin ad. Azərb. Dövlət Pedaqoji İn-tu III hissə.- Bakı: V.İ.lenin adına APİ, 1960.- 127, [1] s.

 Seyidov Fikrət Əhməd oğlu. XIX əsrin sonu və XX əsrin əvvəllərində mürtəce və mütərəqqi rus maarif siyasətinin Azərbaycanda yayılması yolları [Mətn]: [dərslik] F.Ə.Seyidov; Elmi red.: A.Eminov IX kitab; Rəyçilər Ə.Paşayev, Ə.Ağayev, F.Rüstəmov, V.Bəşirov.- B.: 2007.- 141 s.

Seyidov Fikrət Əhməd oğlu. Qori seminariyası və onun məzunları [Mətn] /F.Ə.Seyidov; ixtisas red. H.M.Əhmədov; rəyçi. Ə.Ş.Həşimov.- B.: Maarif, 1988.- 295, [1] s.

Seyidov Fikrət Əhməd oğlu. Soy kökümüzdən gələn pedaqoji fikir /Fikrət Seyidov; Elmi red.: Allahverdi Eminov (V kitab).- Bakı: 2004.- 224 s.

Seyidov Fikrət Əhməd oğlu. Türk xalqlarının tərbiyə və məktəb tarixinə dair: İslamdan əvvəl və sonrakı dövrlərdə [Mətn]: Ali pedaqoji və orta məktəblər üçün vəsait /F.Ə.Seyidov; Elmi red.: Y.Talıbov; Rəyçilər: H.Əhmədov, Ə.Həşimov.- Bakı: ADDİ, 1997.- 189 s.; 20 sm.

Əhməd Seyidov [Mətn]: biblioqrafiya /tərt. ed.H. A. Musayev; red. T.Ə.İsmixanova; Azərbaycan SSR Xalq Təhsili Nazirliyi, Respublika Elmi-Pedaqoji Kitabxanası.- B.: [s.n.], 1990. 52, [2] s.

Seyidov Yusif Mirəhməd oğlu. Akademik İsa Həbibbəyli 60 /Y.M.Seyidov; elmi red. N.Cəfərov.- Bakı: Elm və təhsil, 2009.- 186, [2] s., [2] v. fotoşək., portr.; 21 sm.

Seyidzadə Əli Əjdər. Klub işlərinin quruluşu [Mətn]: klub işində çalışanlar və siyasi -maarif işçiləri hazırlayan kurslar üçün rəhbər /Əli Əjdər Seyidzadə.- B.: Ali siyasi-maarif komitəsi, 1924.- 53 s.

Səfərbərliyə kimi hazırlıq keçən gənclər üçün siyasi dərs proqramı [Mətn]: birinci il üçün.- B.: Qızıl əsgər, 1926.- 32 s.

Səfərov R. Şahmat oyununun ibtidai kursu [Mətn] R.Səfərov; red. Yusifli.- B.: Azərnəşr, 1932.- 56 s.

Səkkizillik məktəb proqramları. Əmək təlimi: V-VIII siniflər: 1972/1973-cü dərs ili üçün /AzSSR Maarif Nazirliyi; [red. L.Əfəndiyev] Bakı: [s.n], 1972.- 84, [2] s.

Səkkizillik və orta məktəb proqramları [Mətn] Bakı: Maarif, 1985.- 25 s.

Səmədov Abbas Abbas oğlu. Maarifpərvər Gəncə müəllimlərinin ədəbi- pedaqoji fəaliyyəti (1830-1920) [Mətn] /Səmədov Abbas Abbas, Əliyev Əli Hüseyn oğlu; Red.: D. Hacıyev; Rəyçi: B. Bağırov; H.Zərdabi adına Gəncə Dövlət Pedaqoji İnstitutu. Gəncə: 1999. 180 s

Səmədov Abbas Abbas oğlu. Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin Azərbaycanda təhsilə və təhsil xadimlərinə qayğısı [Mətn]: [dərs vəsaiti] /A.Səmədov; red. S.C.Şükürov; rəyçi. Q.M.Namazov, X.H. Yusifli, S.P.Pirsultanlı; Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Gəncə Dövlət Un-ti.- Gəncə: 2010.- 498, [1] s.

Səmədov A.H. Azərbaycan məktəblərində ədəbiyyat tədrisinin inkişaf probləmləri /Abbas Səmədov; Red.: Ş.Mikayılov; Rəyçilər: D.Hacıyev, Q.Namazov, Z.Qaralov; Gəncə Dövlət Universiteti.- Gəncə: 2006.- 303 s.

Səttaroğlu Mürşüd. Klublarda kitab gecəsi [Mətn]: pionerlər dəstəsində məktəblərdə, kitabxanalarda, qiraət komalarında kitab üçün təbliğat aparmağa məxsus səhnə ədəbiyyatı /M. Səttaroğlu.- B.: Ali Siyasi Maarif idarəsi, 1926.- 101, [7] s.

Sideifzadə Fikrət İsrafil oğlu. Azərbaycan şahmat məktəbi [Mətn] /F.Sideyfzadə, T.Məmmədov.- B.: İşıq, 1989.- 53, [2] s.

“Simurq” Azərbaycan Mədəniyyət Assosiasiyasının tarixi [Mətn]: 1990-2015 /"Simurq" Azərb. Mədəniyyət Assosiasiyası, Azərb. Kulturoloqlar Cəmiyyəti ; elmi red.: T. Nağıyev ; tərc. və red. Ş. Kəsəmənli.- B.: ["OL" npkt], 2015.- 371, [1] s., [14] v. fotoşək.: fotoşək., cədv., faks., 24 sm.

 Siyasi-həmkarlar savad məktəbləri üçün 1930-31-ci il proqramı /Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Şurası; MMHİ Şurası Mədəni bölməsi.- Bakı: AHİŞ-sı nəşriyyatı, 1931.- 36 s.; 21 sm.

Siyasi maarif müəssisələrinin kütləvi hərbi propaqanda işləri /çevirəni. A.Yusifzadə; red. Ə.Heydərli, Ə.H.Orucov; Ali Siyasi Maarif Komitəsi.- B.: [s. n.], 1928.- 43 s.

Sokolov V.Q. Mürəkkəb (kompleks) tədris üsulları [Mətn] /Q.V.Sokolov; tərcümə. L.Əfəndiyev, M.M.Zeynallı; Ali siyasi maarif idarəsi.- B.: Ali siyasi maarif idarəsi, 1925.- 208 s.

Solomin Y. Məktəblinin emalatxanası [Mətn]: Əmək məktəbləri üçün tədris və pedaqoji kitabları. İbtidai məktəblərdə əl işi /Y. Solomin; çevirəni. Y. Əliyev; red. Sami Kamal I hissə.-Bakı: Azərnəşr, 1929.- 110 s.

Solomin Y. Məktəblinin emalatxanası ibtidai məktəblərdə əl işi /Y.Solomin; red. Sami Kamal I hissə.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 106, [1] s.

Solomin Y. Məktəblinin emalatxanası ibtidai məktəblərdə əl işi /Y.Solomin; red. Sami Kamal II hissə.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 66, [1] s.

Solomin Y. Məktəblinin emalatxanası ibtidai məktəblərdə əl işi /Y.Solomin; çevirəni. Y.Əliyev; red. Sami Kamal III hissə.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 92 s.

Soltan qızı Zeynəb. Azərbaycan müsəlmanları və idman [Mətn] /Z.Soltan qızı; BDU.- B.: Ozan, 2005.- 112 s.

Sosial kulturologiya [Mətn]: dərslik /Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Un-ti; müəl. M.C.Manafova (red.) və b.; rəyçilər. Ş.M.Məmmədov, Ə.M.Tağıyev, N.M.Mehdi; ön söz. R.Məmmədova.- Bakı: Sabah, 2010.- 259, [1] s.

Sosialist istehsalının amilləri və ETT [Mətn]: elmi əsərlərin mövzu məcmuəsi /AzSSR Xalq Təhsili Nazirliyi, S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövklət Universiteti; red. hey. C.A.Bağırov, T.S.Vəliyev, H.T.Hüseynov və b.- B.: Azərbaycan Universiteti, 1989.- 102, [1] s.

Sosialist realizmi [Mətn]: elmi əsərlərin tematik məcmuəsi /Azərbaycan SSR Xalq Təhsili Nazirliyi. S.M. Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti; red. hey. S.Q.Əsədullayev, R.R.Səfərov, E.Ə.Kərimov və b.- B.: Azərbaycan Universiteti, 1989.- 95, [1] s.

Sosializmin təkmilləşdirilməsi illərində Azərbaycanda elmi işçilərə kitabxana-biblioqrafiyaxidməti [Mətn]: elmi əsərlərin mövzu məcmuəsi /red. heyəti. A.A.Xələfov, Z.H.Əliyev, T.F.Quliyev [və b.]; AzSSR Ali və Orta İxtisasTəhsiliNazirliyi, S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti.- Bakı: ADU, 1985.- 91, [1] s.

Sosializmin təkmilləşdirilməsi şəraitində tələbələrdə yeni iqtisadi təfəkkürün formalaşması [Mətn]: Dərs vəsaiti /D.Q.İsayev; V.İ.Lenin adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutu.- B.: APİ, 1989.- 100, [2] s.

Sov.İKP tarixi kursu üzrə V.İ.Lenin "nə etməli?" əsərinin öyrənilməsinə dair metodik göstərişlər [Mətn] /Azərbaycan SSR Xalq Təhsili Nazirliyi, S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti; tərt. ed.S.X.Xəliov; elmi red.M.İ.Quliyev; rəyçi. İ.H.Quliyev.- B.: Azərbaycan Universiteti, 1989.- 52 s.

Sovxoz-kolxoz təhsili kombinatlarının kütləvi hissəsi işlərinə aid təşkilat-metod göstərişləri /[red. M.Hüseyn].- B.: Azərbnəşr, 1931.- 27 s.

Stenin N. Texnika ilə silahlanın /N.Stenin.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 22, [2] s., fotoşək.; 18 sm.

Sual-cavab gecələri.- B.: [Azərittifaq], 1929.- 16 s.

Sultanov Ağa. Azərbaycanda X illik mədəni inqilab /A.Sultanov.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 29 s.

Sultanov Rauf Lütvəli oğlu. Ali pedaqoji təhsil müəəsisələrində kurikulumların hazırlanmasının nəzəri-pedaqoji əsasları [monoqrafiya] /R.‪L.Sultanov; elmi red. F.Rüstəmov.- B.: [ADPU], 2012.- 248, [1] s.

Süleymanlı Mübariz Aslan oğlu. Azərbaycan kulturoloji fikir tarixindən [Mətn]: XX əsrin əvvəlləri /M. A. Süleymanlı; red. M. Əsədli; elmi məsl. və ön söz. müəl. K. Talıbzadə.- Bakı [Nafta-Press] 2011.- 207, [1] s.

Süleymanlı Mübariz Aslan oğlu. Kulturoloji irsin tədqiqi problemləri [Mətn]: XX əsrin əvvəllərinin mənbələri əsasında /M. A. Süleymanlı; red. V. Sultanlı; elmi məsl. K. Talıbzadə.- Bakı [Nafta-Press] 2011.- 206, [1] s.

Süleymanlı Nəsrin. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin informasiya modeli [Mətn] /N.Süleymanlı; elmi red. M.Süleymanov.- Bakı: [Hərbi nəş-t, 2011.- 279, [1] s.

 Süleymanlı Şamil. Nəşriyyat işi və Azərbaycan ədəbiyyatı dünya nəşrində: "Avesta"dan Hüseyn Cavidədək [Mətn]: Dərs vəsaiti/Ş.Süleymanlı; Elmi red.: X.Əliyev; Red.: R.Cəmilqızı; Rəyçilər: N.Muradəliyeva, M.Dəmirli, A.Rüstəmli.- Bakı: [Təhsil] 2007.- 258 s.

 Süleymanova Afət Yaqub qızı. Təhsilin əsasları [Mətn]: dərs vəsaiti /A.Y.Süleymanova; [red. G.Mehdiyeva].- B.: Təhsil, 2014.- 399, [1] s.portr., cədv., şək., + [1] elektron opt. disk (CD ROM)

Szabo Antal. Sahibkarlıq təhsili [Mətn]: problemlər, düşüncələr /A.Szabo, R.Quliyev, T.Quliyev; [bədii red.E.Əhmədov]; Beynəlxalq İqtisadi Araşdırmalar və İnkişaf Agentliyi, Azərb. Tex. Un-ti.-B.: Nurlar, 2011.- 198, [2] s.

Şabad E. Üçdən səkkiz yaşına kimi balalrın tərbiyəsi [Mətn] /E.Şabad; tərc. ed. M.İ.Əfəndiyev; red. S.Kamal.- B.: Azərnəşr, 1928.- 33 s.

Şagirdlərin sülhsevərlik tərbiyəsi [Mətn]: (tarix, ədəbiyyat və xarici dil dərslərində): (metodik tövsiyə) /Y.Qaraxanov; Red. Ə.Sarıyev; Lenin V.İ.adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutu.- B.: 1990.- 24 s.

Şahbazov M. Kənddə siyasi-maarif işləri haqqında məlumat /M.Şahbazov.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 173, [1] s.

Şahbazov M. Kütləvi mədəni işin növbəti məsələləri /M.Şahbazov.- Bakı: Azərnəşr, 1928.- 56 s.

Şahbazov M. Siyasi-maarif işləri pambıq, taxıl tədarükü və şura ticarəti xidmətinə [Mətn] M.Şahbazov.- B.: Azərnəşr, 1932.- 38 s. 15 sm.

Şanlı 100 il [Mətn]: metodik və biblioqrafik materiallar məcmuəsi /Azərb. SSR Mədəniyyət Nazirliyi, M.F.Axundov ad. Azərb. Resp. Kitabxanası; red. N.H.Tağıyev.- Bakı: [s.n.], 1969.- 38, [2] s. portr

Şenkman Stiv. Biz kişilər [Mətn] /S.Şenkman; tərc.ed. Q.İsazadə, H.Bədəlov; rəyçi. A.Tahirova.- B.: İşıq, 1988.- 249, [6] s.

Şəfiyev Əfqan Cəfər oğlu. UNESKO-İKOM-Azərbaycan milli-iftixarımızdır [Mətn] /Ə.Şəfiyev; məsləhətçi. C.Əliyev.- B.: Nurlan, 2008.- 164 s.

Şəfiyev Əfqan-Cövhər. Astara tarix - diyarşünaslıq muzeyi [Mətn]: bələdçi-məlumat kitabçası /Ə.C.Şəfiyev; red. Ş. Bayramov Bakı: Nurlan, 2009. 61, [3] s.

Şəxsiyyət və fəaliyyətin psixologiyası [Mətn] : 050121-Təhsildə sosial-psixoloji xidmət : pedaqoji universitet və institutlarda bakalavr hazırlığı üçün proqram /Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Pedaqoji Un-ti ; tərt. ed. E. M. Quliyev ; red. R. İ. Əliyev. Bakı: [s. n.], 2015.- 31, [1] s.: cədv., 20 sm.

Şərifli Kamandar Kazım oğlu. Azərbaycan əlyazma kitabı və kitabxanaları [Mətn] /K.Şərifli; elmi red. M.Z.Nağısoylu; AMEA, Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu.- Bakı: Nurlan, 2009.- 190, [2] s., şək., portr., faks.; 21 sm.

 Şərifzadə Qulamrza. Yovmiyyə dəftəri [Mətn] /Q.Şərifzadə, A.Kazımzadə.- B.: [s. n.], 1909 (1327 h.).- 112 s.

Şərq tərbiyə ənənələri şagirdlərə mənəvi keyfiyyətləri formalaşdırmağın vasitəsi kimi [Mətn]: metodik tövsiyələr /Hazırlayan. X.Qazıyeva; Red. A. Abbasov; Respublika Tədris-Metodik Mərkəzi.- Bakı: 1992.- 38 s.

Şirəliyev Məmmədağa Şirəli oğlu. Azərbaycan dialektologiyasının əsasları: Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /M.Şirəliyev.- B.: Azərnəşr, 1967.- 424 s.

Şmuleviç B. Fərdi-qrup təhsilinə kömək ediniz [Mətn] /B.Şmuleviç.- B.: Azərb."Savad. Müb." cəmiyyəti, 1929.- 20 s.

Şuxin. Gənc köylü məktəbi [Mətn] /Şuxin; tərcümə. Ə.Raqib.- B.: Azərnəşr, 1925.- 78 s

Şuşa həsrəti [Mətn]: Respublikanın kütləvi və ixtisaslaşdırılmış kitabxanaları, Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemləri üçün metodik vəsait /Tərtib edənlər: N. Alışova, A. Abdullayeva; Red.: G. Səfərəliyeva; M. F. Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- B.: M.F.Axundov adına Milli Kitabxana, 2007.- 39 s.

Şuvalov F.P. Rayonlarda bədən tərbiyəsi [Mətn]: rəsmi binagüzarlıqlar və rayon (dairə) Bədən Tərbiyəsi binasına metodik göstərişlər F.P.Şuvalov; çevirən. F.Seyidov; red. X.Əzizbəyli.- B.: Azərnəşr, 1932.- 126, [2] s.

Şükürov Ağayar Məhəmməd oğlu. Kulturologiya [Mətn]: dərslik /A. Şükürov; Elmi red.: M. Qasımlı.- B.: Adiloğlu, 2003.- 273 s.

Şükürov Ağayar Məhəmməd oğlu. Kulturologiya [Mətn]: Dərslik /Ağayar Şükürov; Elmi red.: İ.Əliyev; Elmi məsləhətçi: A.Nəbiyev, O.Abdullayev; Rəyçilər: R.İmrani, Ə.Tağıyev, S.Talışlı; AEA Lənkəran Dövlət Universiteti.- Bakı: Elm, 1998.- 286 s.

Tağıyev Aydın. Ömürlərə düşən işıq /Aydın Tağıyev.- Bakı: Şirvannəşr, 2005.- 40 s.

Tağıyev Bəşir Məhərrəm oğlu. Oxu təlimi [Mətn]: [metodik vəsait]Bakı: ADPU, 2006.- 315 s.

Tağıyev Cəmil Vəli oğlu. Təlimi rus dilində olan orta ümumtəhsil məktəblərində Azərbaycan dilinin tədrisi məsələləri [Mətn]: müəllimlər və yuxarı sinif şagirdləri ücün vəsait /C. V. Tağıyev A. Y. Süleymanlı; elmi red. A. Paşayev.-B.: Mütərcim, 2009.- 224 s., cədv.

Tağıyev Əlibəy. Bədən tərbiyəsi nəzəriyyəsi və metodikası [Mətn]: (dərs vəsaiti) /Ə.Tağıyev, A.Şirinov; Elmi red. S.Hacıyev, Rəyçilər. K.Kəbirlinski, R.Əliyev; N.Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.- B.: N.TusiadınaADPU, 1996.- 180 s. cədvəl

Tağıyev Şahin Tağı oğlu. Fənlərarası əlaqə və məktəbli-gənclərin çağırışaqədərki hərbi hazırlığı monoqrafiya /Ş. Tağıyev; elmi red. N. M. Kazımov; Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Gəncə Dövlət Universiteti.-Bakı: [Mütərcim], 2012. -277, [3] s.

Tağıyeva Röya Seyfəddin qızı. Nizami obrazları xalçalarda [Mətn]: Albom /R.Tağıyeva; Red. M.Əmirova, S.Quliyev, B.Ağarzayev; Foto. H.Quliyev.- B.: İşıq, 1991.- 148 s.

Tahirqızı Şəhla. Müəlliflik hüququ [Mətn] /Ş.Tahirqızı. “Nəşriyyat işi və redaktə etmə” ixtisası üzrə təhsil alan tələbələr üçün nəzərdə tutulmuşdur. Dərs vəsaiti. Elmi redaktorlar: B.Allahverdiyev, tarix elmləri doktoru, professor, A.Talıbov hüquq elmləri namizədi, dosent; Rəyçilər N.Mehrəliyeva pedaqoji elmləri namizədi, dosent; Bakı: 2008.- 152 s.

Tahirli Abid Həmid oğlu. Azərbaycan mühacirət mətbuatında publisistika [Mətn]: 1921-1991 /Abid Tahirli; Elmi red. Ş.Vəliyev; Rəyçilər. X.Məmmədov; B.Ağayev, Bakı Dövlət Universiteti.- Bakı: 2005.- 528 s.

Tahirli Abid Həmid oğlu. Azərbaycan mühacirət mətbuatı [Mətn]: 2 hissədə: "Yeni Qafqasya", "Azərbaycan" (Paris), "Odlu yurd", Azərbaycan yurd bilgisi", "İstiqlal", "Azərbaycan" (Ankara) /A.Tahirli; red. Y.Qarayev I hissə.- Bakı: Qapp-Poliqraf, 2002.- 160 s.

Tahirli Abid Həmid oğlu. Azərbaycan mühacirət mətbuatı 2 hissədə /Abid Tahirli; red. A.Rüstəmov, A.Rüstəmli II Hissə.- Bakı: Ozan, 2003.- 276 s., portr.; 20sm.

Tahirli Abid Həmid oğlu. Mətbuat: millətin dili, gücü və güzgüsü [Mətn] : (2011-2017-ci illərdə dövrü mətbuatda dərc olunmuş məqalələr toplusu) Bakı: Elm və təhsil, 2017.- 695 [1] s.: 23sm.

Tahirov Kərim Məhəmməd oğlu. Dünya milli kitabxanaları. M.F.Axundzadə adına Azərbaycan Milli Kitabxanası [Mətn]: dərs vəsaiti K.M.Tahirov; elmi red. A.Xələfov; rəyçi. K.Aslan, P.Kazımi; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, B.: Dövlət Universiteti.- B.: Bakı Universiteti, 2013.- 211, [1] s.

Talıbzadə Aydın Ağa Yunus oğlu. Min maska və bir mən.. yaxud islam mədəniyyətinin semiolojisi [Mətn] : [məqalələr toplusu] /A. A. Talıbzadə ; Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. B.: Təhsil, 2015.-372, [4] s.: 22 sm.

Talıstanlı Oktay. Qədim Şərqin möcüzələri [Mətn] /O.Talıstanlı; Red. O.Cəfərov.-Bakı: Adiloğlu, 2007.- 316 s.

Tanrıverdiyev Fuad. Hamlet İsaxanlı [Mətn]: Alim və qurucu ömrü F.Tanrıverdiyev; Red.: E.Quliyev.- B.: Xəzər Universitəsi, 1998.- 96 s. + [18] v.

Tarixi materiallar şagirdlərin vətənpərvərlik tərbiyəsinin vasitəsi kimi [Mətn]: (metodik tövsiyə) /Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutu; Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti; Elmi red.: İ.Cəbrayılov; Rəyçilər: A.Hacıyev, Q.Bəşirov.- Bakı: ADPU, 2006.- 32 s.

Tarnopoliski O. Yaradıcı yazı [Mətn]: az savadlılara məxsus məktəblərdə yazı dərsləri /O.Tarnapoliski; Ali siyasimaarif idarəsi.- B.: Ali siyasimaarif idarəsi, 1925.- 52 s.

Texnikumlar üçün proqram (ictimai-iqtisadi texnikumlardan başqa) və işçi fakültələri üçün proqram Siyasi iqtisad /ASŞC Xalq Maarif Komissarlığı Tədris-Metod Sektoru; çevirəni. Haşımova; red. A.Əfəndiyev.- Bakı: Azərnəşr, 1933.- 7, [1] s.

Texnikumlar (ictimai-iqtisadi texnikumlardan başqa) və işçi fakülrtələri üçün proqram. SŞCİ iqtisadi siyasəti /ASŞC Xalq Maarif Komissarlığı Tədris-Metod sektoru; çevirəni. Z.Abdullayev; red. A.Əfəndizadə.- Bakı: Azərnəşr, 1933.- 14, [1] s.; 23 sm.

Texnologiya 4-cü sinif: müəllim üçün metodik vəsait /N.Axundov, H.Əhmədov, X.Səlimova, N.Əliyeva; elmi məsləhətçi A.Mehrabov; rəyçilər F.Rüstəmov, S.Novruzov; elmi red. A.Abbasov; rəss. G.Ağayev.- Bakı: Aspoliqraf: [Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi], 2011.- 96 s., cədv., şək.; 27 sm.

Televiziya jurnalistikasının nəzəriyyəsi və təcrübəsi" kursunun ixtisaslaşma proqramları [Mətn]: /AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, S.M.Kirov adına Azərb. Dövlət Un-ti, Jurnalistika fak.; red. T.Rüstəmov; tərc. ed. Z.Məmmədov.- B.: ADU, 1983.- 82, [2] s.

Testlər [Mətn]: Ali məktəblərə daxil olmaq istəyənlər üçün /Naşir və baş red. T.Vəlixanoğlu; Red. O.Səmədov; Tərtibçilər: A. Məmmədov və b.- B,: Mütərcim, 1998.- 208 s.: 20 sm

Teterev A.K. Məktəb müvəffəqiyyətlərinin hesaba alınması haqqında /A.K.Teterev.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 12 s.

Təbiət gişəsində otaq bitkiləri [Mətn]: metodik vəsait /Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Respublikası Təhsil Problemləri İn-tu, ABU; tərt. ed. C.Orucova; rəyçilər. M.H.Nəzərov, T.Ə.Əliyev; elmi red. L.K.Cəfərova.- Bakı: [s.n.], 2007.- 87, [1]s.

Tədqiqlər 1[elmi məqalələr toplusu] /baş red. M. Mirzəliyeva; red. üzvləri. A. Ələkbərov və b.; AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu I.- B., 2008.- 312 s.

Tədqiqlər 2[elmi məqalələr toplusu] /baş red. M. Mirzəliyeva; red. üzvləri. A. Ələkbərov və b.; AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu I.- B., 2008.- 162 s.

Tədqiqlər 3-4 [elmi məqalələr toplusu] /baş red. M. Mirzəliyeva; red. üzvləri. A. Ələkbərov və b.; AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu I.- B., 2008.- 297 s.

Tədqiqlər toplu /AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu; baş red. M.Mirzəliyeva 4.- Bakı: [Nurlan], 2009.- 282, [2] s.

Tədris ilinin sonunda uçot [Mətn]: sinifdə qalmaqla mübarizə haqqında təlimat məktubu ASŞCXMK Tədris-Metodsektoru.- B.: [Azərnəşr], 1932.- 19, [1] s.

"Tədris prosesinin təkmilləşdirilməsinin pedaqoji-psixoloji problemləri" mövzusunda Beynəlxalq elmi konfrans ((2013;). (Naxçıvan)); "Tədris prosesinin təkmilləşdirilməsinin pedaqoji-psixoloji problemləri" mövzusunda Beynəlxalq elmi konfransın materialları [Mətn] : Naxçıvan, 6 dekabr 2013 cü il / burax. məs. Q.Novruzov.- [Bakı]: [Mütərcim]; [2013].- 181, [1] s.

Tədris prosesinin təkmilləşdirilməsi və müasir təhsil konsepsiyaları mövzusunda Beynəlxalq elmi konfrans (2014; Naxçıvan) "Tədris prosesinin təkmilləşdirilməsi və müasir təhsil konsepsiyaları" mövzusunda Beynəlxalq elmi konfransın materialları [Mətn]: Naxçıvan şəhəri, 16-17 dekabr 2014-cü il /Azərb. Resp. Təh. Naz.,Azərb. Resp. Təh. Prob. İn-tu, Naxçıvan Dövlət Un-ti, Naxçıvan Müəllimlər İn-tu; burax. məsul Q.Novruzov.[Bakı]: [Mütərcim], [2014].- 275, [1] s

Təhsilin aktual problemləri [Mətn]: AR TPİ-da aparılmış pedaqoji tədqiqatların nəticələrinə həsr olunmuş konfransadkı məruzələrin tezisləri /Tərt. və red. Y.Ş.Kərimov; Ön söz. A.Mehrabov; Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutu.- B.: Mütərcim, 2007.- 132 s.

Təhsilin idarə edilməsinin bəzi problemləri [Mətn] /Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu; R. Məmmədzadə [və b.]; red. hey. A. Abdullayev, R. Cabbarov, S. Rəsulov.- B.: [s.n.], 2008.- 238, [2] s.

Təhsilin konseptual problemləri [Mətn] /Müəl. Ə.Ağayev, S.Hüseynli, M.İbadova və b.; Elmi red. Ə.Ağayev; Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutu.- Bakı: 2008.- 192 s.

Tələbə Qəbulu Üzrə Dövlət Komissiyası. Bakı şəhərinin 2010-cu il məzunlarının qəbul imtahanlarındakı nəticələrinə dair statistik məlumatlar [Mətn] /Tələbə Qəbulu Üzrə Dövlət Komissiyası;tərt.M.M.Abbaszadə, T.A.Bədəlov, O.Y.Şelaqinov.- Bakı:TQDK-Abituriyent, 2010.-21, [2]s.

Tələbələrlə müstəqil işin təşkili [Mətn]: tövsiyyələr /Tərtibçi. Y.R.Talıbov; Rəyçi. K.T.Rzayev, İ.Musayev,. H.Qurbanov; Red. T.M.İsmayılov; S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi İnstitutu.- Bakı: 1990.- 30 s.

Təlim prosesində və dərsdənkənar tədbirlər zamanı şagirdlərdə ailə həyatının mənəvi və psixoloji əsaslarının formalaşdırılması imkanları [Mətn] : metodik tövsiyələr /Hazırlayan. A. Abbasov ; red. Ə. Əlizadə ; Respublika Tədris Metodika Mərkəzi. Bakı: 1991.-64 s.: 20 sm.

Təlim-tərbiyə pedaqoji təcrübəsinin təşkili və keçirilməsinə dair metodik göstərişlər [Mətn]: filol. fakültəsi tələbələri üçün /AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, V.İ.Lenin ad. Azərb. Döv. Ped. İn-tu; tərt. ed. H.Balıyev; red. B.Muradov.- Bakı: [V.İ.Lenin ad. APİ], 1983.- 47, [1] s.

Təlimat Qirayət komalarının vahid planı [Mətn]: qiraət komalarının fəaliyəti barəsində /Ali siyasi maarif idarəsi.- B.: Ali siyasi maarif idarəsi, 1925.- 15 s.

Təlimdə geridə qalan şagirdlərlə müstəqil işlərin təşkili yolları [Mətn] /Hazırlayan.: A.Zeynalov, S.Kərimova Red.: Ş.Məmmədov; N.Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti. B.: 1997. 40 s.: cədv

Təlimdə yetirməyən şagirdlərə fərdi yanaşma yolları [Mətn]: Metodik tövsiyə /Hazırl.A.Zeynalov; Red. X.Fətəliyev; Respublika Tədris-Metodika Mərkəzi.- Bakı: 1991.- 51 s.; 20 sm.

Təlimin psixoloji problemləri [Mətn] : 060209-Pedaqoji psixologiya : pedaqoji universitet və institutlarda magistr hazırlığı üçün proqram /Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Pedaqoji Un-ti ; tərt. ed. E. M. Quliyev ; red. R. İ. Əliyev. Bakı: [s. n.], 2015.- 26, [1] s.: cədv., 20 sm.

Təltif olunmuş kitadxana işçiləri haqqında məlumat kitabı [Mətn] /Az SSR Mədəniyyət Nazirliyi, M.F.Axundov ad. Azərb. Resp. Dövlət Kitabxanası, Elmi-metodik kitabxanaşünaslıq və elmi-tədqiqat şöbələri; tərt. ed. M.H.Həsənov, N.V.Şorkina; red. L.Y.Qafurova.- Bakı: [s. n.], 1986.- 52, [1] s.; 20 sm.

Təmimnamə [Mətn]: şəxsi kartalarının doldurulması haqqında.- Bakı: Qızıl Şərq Mətbəəsi, [ilsiz.].- 27 s.

Ticarət kapitalı dövri. Krepostnoyluq üsulunun meydana çıxması [Mətn] /çevirəni. Ə.S.Qasımov; AİŞC XMK Oktyabr İnqilabının 10 illiyi adına Evdə Pedaqoji Texnikumu.- B.: Evdə Pedaqoji Texnikum, 1929.- 59, [3] s.

Toğan Əhməd Zəki Validinin anadan olmasının 120 illiyinə həsr olunmuş Beynəlxalq elmi konfrans. Əhməd Zəki Validi Toğanın anadan olmasının 120 illiyinə həsr olunmuş Beynəlxalq elmi konfransın materialları [Mətn]: Bakı, 28-30 aprel 2010-cu il /Azərb. Respub. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, M. F. Axundov ad. Azərbaycan Milli Kitabxanası; TÜRKSOY Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı; AMEA, akad. Z. M. Bünyadov ad. Şərqşünaslıq İn-tu; red. və burax. məs. K. Tahirov; tərt. Ə. Cəfərova.-B.: M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxana, 2010. - 93 s.

Trotski L. Leninizm və işci klubları [Mətn] /L.Tervotski; tərcümə. H.Məcnun; Ali siyasi maarif idarəsi.- B.: Ali siyasi maarif idarəsi, 1925.- 47 s.

Türk epik ənənəsində dastan. "Ortaq türk keçmişindən ortaq türk gələcəyinə" VI Uluslararası folklor konfransının materialları: Bakı şəhəri, 25-26 noyabr 2010 [Mətn] /AMEA, Folklor İn-tu; KKTC Doğu Akdeniz Un-ti. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Folklor İnstitutu. Bakı: 2010.- 520 s.: 29 sm.

Türkcə qayibanə ümumi təhsil kursları. I və II-nci kurslar üçün prospekt [Mətn]: kurs dairəsində müxtəsər məlumat /Qayibanə dərs bürosu; Azərb. Ali Siyasi Maarif Komitəsi ilə BAQL siyasi maarif şöbəsi.- B.: Azərbaycan Ali Siyasi Maarif Komitəsi, 1928-1929.- 18, [2] s.

Uğurlu əməkdaşlığın qurulması...Valideyn-müəllim Assosiasiyası: yaradılması zərurəti və funksional fəaliyyəti Ümüdlü Gələcək Günlər Təşkilatı, Məmmədova V., Debora K.Vels, Şərifova T., Seyidov, N.;"Ümüdlü Gələcək"Günlər Təşkilatı.- [B.:] Ümüdlü Gələcək Günlər Təşkilatı, 2003.- 103 səh.

 Uippil Q. M. Faydalı çalışmaq yolları [Mətn]: mütəlimlər üçün qeyd dəftəri /Q. M. Uppil.- B.: Azərnəşr, 1927.- 46 s.

Umudlu İsmayıl Balı oğlu. Kitab nəşri bu gün [Mətn]: Azərbaycanda kitab nəşrinin monitorinqi /İsmayıl Umudlu; Red. Fikrət Süleymanoğlu.- Bakı: Əbilov, Zeynalov və oğulları, 2004.- 322 s.; 20 sm.

Ustac Zaur. Gülünün şeirləri [Elektron resurs] : sinifdənxaric oxu 1-ci sinif /Z. Ustac [red.] Bakı: [s.n.], 2016.- 30 s.:

 

Ustac Zaur. Oriyentir ulduzu [Elektron resurs] : sinifdənxaric oxu vəsaiti /Z. Ustac [red.] Bakı: [s.n.], 2016.- 34 s.

Uşaq bağçası [Mətn]: Müdirlər üçün kitab /tərt. ed. V.M.İzqarşeva, T.P.Safonova, Y. A. Lebedeva və b.; tərc. ed. Z. C. Hacıyeva; ixtisa red. Y. Ş. Kərimov; red. L. P. Tarasova Bakı: Maarif, 1988. 241, [3] s.

Uşaq bağçasında fiziki tərbiyə metodik göstəriş /AXMK Tərdris-Metod Sektoru; red. M.- Muradxanlı.- Bakı: Azərnəşr, 1933.- 7 s.

 Uşaq bağçasında hərəkətli oyunlar /Azərb. SSR Maarif Nazirliyi, Məktəbəqədər tərbiyə Metodkabinəsi; [red. G.Qədimbəyova].- Bakı: Birləşmiş nəşriyyat, 1956.- 67, [1] s.

 Uşaq baxçasında idman bayramları və əyləncələrin təşkili [Mətn]: metodik tövsiyə /AzSSR Maarif Nazirliyi, Respublika Məktəbəqədər Metodkabineti; tərt. ed. A.Məmmədova; red. S.Məmmədov.-Bakı: [s.n.], 1986.- 39 s. 

 Uşaq bağçasında Lenin günlərini keçirmək haqqıbında metodik göstərişlər /AXMK Tədris-Metod Sektoru; red. M.Muradxanlı.- Bakı: Azərnəşr, 1933.- 13 s.

Uşaq bağçasında nitq inkişafı üzrə aparılan işin forma və yolları [Mətn]: metodik tövsiyə /Azərbaycan Xalq Təhsili Nazirliyi, Azərbaycan Baş Pedaqoji Kadrların İxtisanının Artırılması və Yenidən Hazırlanması İnstitutu; red. Y. Aslanov Bakı: [s.n.], 1990. 38, [1] s.

 Uşaq bağçasında şeir və hekayələr [Mətn] Azərbaycan SSR Maarif Nazirliyi, Məktəbə qədər tərbiyə metod kabineti; red. F.Tarıverdiyev.- B.: [s.n.] 1972.- 35, [1] s.

Uşaq bağçasında tərbiyə-təlim proqramı əsasında hazırlanmış evdə uşaq bağçaları üçün metodik vəsait [Mətn] /AzSSR Xalq Təhsili Nazirliyi, Məktəbəqədər Tərbiyə Şöbəsi, Resp. Tədris Metodika Mərkəzinin Məktəbəqədər tərbiyə Metodkabineti; tərt. ed. T.Y.Axundova, S.M.Abasova, Z.A.Qədirova; red. Ə.H.Əhmədov.- Bakı: [s.n.], 1989.- 15 s.

"Uşaq baxçasında tərbiyə və təlim proqramı"nın tətbiqinə dair tövsiyələr [Mətn] /AzSSR Maarif Nazirliyi, Respublika Məktəbəqədər Tərbiyə Metodkabineti; tərt. ed. X.Məmmədova, A.Məmmədova; red. Ə.İmanov.-Bakı: [s.n.], 1986.- 54 s.

Uşaq bagçasında tərbiyə və təlim proqramı" na dair münəxabat məktəbə hazırlıq qrupu /AzSSR Xalq Təhsili Nazirliyi, Respublika Məktəbəqədər Metodkabneti; rəyçilər. R. Əsgərova, L. Qədirova, X. Səlimxanova; red. Ə. İmanov.- Bakı: [s.n.], 1989.- 187, [1] s.

"Uşaq baxçasında tərbiyə və təlim proqramı"nın tətbiqinə dair tövsiyələr [Mətn] /AzSSR Maarif Nazirliyi, Respublika Məktəbəqədər Tərbiyə Metodkabineti; tərt. ed. X.Məmmədova, A.Məmmədova; red. Ə.İmanov.-Bakı: [s.n.], 1986.- 54 s.

Uşaq bağçasında yaradıcı oyunlar /[tərc. ed. M.Sadıqov; red. İ.İsmayılzadə]; Azərbaycan SSR Maarif Nazirliyinin Məktəbə Qədər Tərbiyə Şöbəsi və Metodkabinəsi.- Bakı: [s.n.], 1952.- 47, [1] s.; 20 sm.

Uşaq bağçasının orta qurupunda sadə riyazi təsəvvürlərin inkişafı üzrə məşğələlər [Mətn]: [metodik tövsiyə] /AzSSR Xalq Təhsili Nazirliyi. Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Pedaqoji Elmlər İnstitutu; hazırlayanı. Z. A. Osmanov; red. N.R.Abbasov.- B.: 1989.- 41,[1]s.: 20 sm.

Uşaq baxçasını nə cür təşkil etməli [Mətn] Bakı: Azərnəşr, 1928.- 61 s.

Uşaq haqları və onların tədrisi [Mətn]: Təlimvəsaiti /"ÜmidliGələcək" GənclərTəşkilatı; YUNİCEF-inAzərbaycandakı Nümayəndəliyi.- Bakı: 2002.- 119 s.

Uşaq psixologiyası [Mətn] : 050120. Məktəbəqədər təlim və tərbiyə : 050121.Təhsildə sosial-psixoloji xidmət : pedaqoji universitet və institutlarda bakalvr hazırlığı üçün proqram /Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, ADPU ; tərt. ed. E. M. Quliyev ; red. R. İ. Əliyev. Bakı: [ADPU], 2014.- 42, [1] s.: 21sm.

Uşinski K.D. Seçilmiş pedaqoji əsərləri [Mətn] /K.D.Uşinski.- Bakı: Azərnəşr, 1953.- 314 s.

ÜİK(b) F MK-nın 25 avqust 1932-ci il məktəb haqqındakı qərarının həyata keçirilməsi uğrunda [Mətn]: məruzəçilər üçün material ASŞC Xalq Maarif Komissarlığı; red. Abd. İsmayıl; çevirən. Y.Yusifli.- B.: Azərnəşr, 1932.- 42, [1] s.

ÜİK(b)FMK 5 sentyabr 1931-ciil, 25 avqust 1932-ciil, SŞCİ MK 19 sentyabr 1932-ciilvə GK(b)FMK 17 sentyabr 1932-ci il məktəblər haqqındakı qərarları.- Bakı:Gürcüstan dövlət nəşriyyatı, 1933.- 43, [1] s.

ÜİK(b) F MK ibtidai və orta məktəblər barəsindəki 5 sentyabr 1931 il tarixli qərarı haqqında məcmuə [Mətn]: 1.ibtidai və orta məktəblər haqqında ÜİK(b) F MK-nın qərarı; 2.ÜİK(b) F MK-nın ibtidai və orta məktəblər haqqındakı qərarının həyata keçirilməsi xüsusunda AK(b) F MK-nın 11 oktyabr 1931-ci ildə çıxardığı qərarı; 3. P. Postışevin marksizm-leninizm tərbiyəsinin növbəti vəzifələri haqqındakı nitqi; 4.ÜİK(b) F MK-nın ibtidai və orta məktəblər haqqındakı qərarının zərbəli bir surətdə həyata keçirilməsi uğrunda; 5 N.K.Krupskaya-ÜİK(b) F MK-nın ibtidai və orta məktəblər haqqındakı qərarı və marksist-pedaqoqlar cəmiyyətinin vəzifələri; 6. ÜİK(b) F MK-nın ibtidai və orta məktəblər haqqındakı qərarının həyata keçirilməsi xüsusunda XMİ Kadrosu institunun tədbirləri Xalq Maarif işçilərinin ixtisasını artıran qiyabi institut; red. və çevirən. Y.Məhəmmədov.- B.: Azərnəşr, 1932.- 44 s.

ÜİK(b)FM Komitəsinin məktəb haqqındakı qərarı bütün firqə maarifi şəbəkələri üçün tapşırıq /AK(b) FM və BK Metod bürosu; [çevirən. F.Seyidov; red. Abd.İsmayıl].- Bakı:Azərnəşr, 1933.- 35, [1] s.

 "Ümumdünya fəlsəfə günü" nə həsr edilmiş Respublika elmi-nəzəri konfransı (2007; Bakı) YUNESKO-nun təsis etdiyi "Ümumdünya Fəlsəfə Günü" nə həsr edilmiş Respublika elmi-nəzəri konfransının materialları [Mətn] /red. hey. Y.İ.Rüstəmov; burax. məs. Q. Camalov; AMEA, Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İn-tu.- B.: [s.n.], 2007.- 276 s.

Ümumi ibtidai təhsil və istehlak kooperasiyasının vəzifələri.- Bakı: Azərittifaq, - 1930. 16 s.

 Ümumi təhsil kurslarının proqramması /AİŞC Ali Siyasi Maarif Komitəsi.- B.: Az."Savadaızlıqla mübarizə" cəmiyyəti, 1928.- 68 s.

Ümumi təhsilin tətbiqi, məktəblərin politexnikləşdirilməsi və savadsızlığın ləğvi haqqında məruzəçilər üçün tezis /Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Şurası Mədəni Bölməsi.- Bakı: AHİŞ, 1930.- 20 s.

Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 93-cü ildönümünə həsr olunmuş "Kitabxana-informasiya elmi: tədris və təcrübədə yeni çağırışlar" [Mətn] : beynəlxalq elmi konfransın materialları : 5 may 2016-cı il /red. hey. F. Əliyeva [və b.] Bakı: ADMİU mətbəəsi, 2016.- 307, [1] s.: şək., 29 sm.

Ümummilli Liderimiz Heydər Əliyevin anadan olmasının 87-ci ildönümünə həsr olunmuş gənc tədqiqatçıların ümumrespublika elmi konfransı [Mətn]: tezislər: Bakı, 06-07 may 2010 Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Çağ Öyrətim İşlətmələri Qafqaz Universiteti. Ümummilli Liderimiz Heydər Əliyevin anadan olmasının 87-ci ildönümünə həsr olunmuş gənc tədqiqatçıların ümumrespublika elmi konfransı (2010; Bakı).- B.: Qafqaz Universiteti, 2010.- XX, 628 s.

Ümumtəhsil məktəblərinin I-IV sinifləri üçün fənn kurrikulumları [Mətn] /Azərb. Resp. Təhsil Nazirlyi; elmi red. İ.İsgəndərov; tərt. ed. və çapa hazırlayan. A.Əhmədov, Ə.Abbasov; ön söz. M.Mərdanov.- Bakı: Təhsil, 2008.- 476, [4] s.

Ümumtəhsil məktəblərinin V-XI sinifləri üçün ədəbiyyat proqramı /Proqramı hazırlayanlar: P.Xəlilov və b. Bakı, 2003.- 64 s.

Ümumtəhsil və OTPM-də şagirdlərin peşəyə istiqamətləndirilməsinin yol və vasitələri haqqında [Mətn]: Metodik göstəriş /Red. B.A.Abdullayev, M.S.Muradova; Red. Ə.Ə.Əhmədov; V.İ.Lenin adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutu.- B.: 1990.- 55 s.

Ümumtəhsil və peşə məktəbi islahatı- inkişaf etmiş sosializmin təkmilləşdirilməsinin tərkib hissəsidir [Mətn]: xalq maarif işçiləri üçün elmi kommunizm məktəbi: tədris planı və proqramı /Sov.İKP MK yanında Ümumittifaq Siyasi Maarif Evi, SSRİ Maarif Nazirliyi Ped. kadrların Marksizm-Leninizm Təhsili üzrə Şura, SSRİ Dövlət Texniki Peşə Təhsili Sistemi Kadrların Marksizm-Leninizm Təhsili Üzrə Şura; tərc. et. S.Allahverdiyev; red. Ə.Ağayev.B.: [Maarif], 1984.- 27, [1] s.

Vahid elmi-metodik şura [Mətn] / Tədris Ədəbiyyatı və nəşriyyatlar İdarəsi.- B.:[Az. Res.-sı Xalq Təhsili Nazirliyinin]; 1992.- 93 s.

 Vahid zəhmət məktəblərinin metodiki məktubları və iş proqramıdır [Mətn]: III və IV təhsil illəri proze /Bakı xalq maarif şöbəsi ictimai tərbiyə idarəsi.- B.: BXMŞ nəşri, 1928.- 114 s.

Vahidov Məcnun Abdulvahid oğlu. Mənsubələr karvanı Böyük İpək yolunda [Mətn]: [şahmatın yaranma tarixindən] /M.A.Vahidov; tərc. İ.Babayev; red. V.Şərifov; rəssam. H.Qurbanov. B.: Azərnəşr, 2009.- 323, [1] s.: portr., şək., 21 sm.

Vaqif Məmmədov xatirələrdə [Mətn] /tərt. və ön söz müəll. A. Behbudova, S. Məmmədov (red.) Bakı: Elm və təhsil, 2017.- 355, [1] s.: portr., fotoşək., 21 sm.

Valehov Cəsarət Fikrət oğlu. Milli təhsil müasir transformasiyalar prosesində [Mətn]: sosial-fəlsəfi təhlil: [monoqrafiya] /C.F.Valehov; elmi red. İ.Məmmədzadə.- B.: Təhsil, 2015.- 231, [1] s. portr., cədv

Valideynlər üçün yaddaş Tərt.ed.: S. Abdullayeva, P. Məmmədbəyli; Red.: M.Mürşüdlü.- Bаkı: 2002.- 36 səh.

Vasim Məmmədəli oğlu Məmmədəliyevin anadan olmasının 60, elmi-pedaqoji fəaliyyətinin 35 illik yubileyinə həsr edilmiş "Şərqşünaslığın aktual problemləri" mövzusunda respublika elmi konfransının materialları. Elmi red.: B.Nəbiyev; Bakı Dövlət Universiteti. "Şərqşünaslığın aktual problemləri" mövzusunda respublika elmi konfrans 2002.- B.:Bakı Universiteti, 2002.- 289 səh.

Vavin Yu. Şura qaloşunun tarixi [Mətn] /Y.Vavin; tərcümə. M.M.Məradzadə; redaktor. H.Zeynallı; S.Məlikov.- B.: Azərnəşr, 1927.- 46 s.

Vedibasar [Mətn]: müstəqil qəzet, IV cild /təsisçi və baş red. S. İslamoğlu; məsləhətçi. A. Şadlinski; red. N. İsrafilqızı; xüsusi müxbirlər. T. Səmimi və b.- B.: Araz, 2009. 710, [1] s., portr., fotoşək., şək.

Vəkilov İ. Savad məktəblərində ana dilinin üsul tədris rəhbəri [Mətn] /İ.Vəkilov.- B: Ali Siyasi Maarif İdarəsi, 1926.- 16 s.

 Vəkilov Mehdixan Yusif Ağa oğlu. Azərbaycanda mədəni inqilab: 1920-1940-cı illər /Mehdixan Vəkilov; Çapa hazırlayan, ön söz və bioqrafik portret yazının müəllifi: İ.Umudlu; Elmi red.: C.Vəkilov.- Bakı: Əbilov, Zeynalov və oğulları, 2005.- 312 səh.+ 11 v. fotoşək., 1 portr., fotoşək.;)

 Vəliyev Həmid Alı oğlu. Dünya informasiya agentlikləri [Mətn]: dərs vəsaiti /H.Vəliyev; elmi red. C.Məmmədli; rəyçilər. M.Mehdiyev; P.Məmmədli.- Bakı: Bakı Universiteti, 2003.- 63, [1] s.

 Vəliyev Həmid Alı oğlu. Beynəlxalq jurnalist təşkilatları [Mətn]: Dərs vəsaiti /Həmid Vəliyev; Elmi red. Sabir Məmmədov; Rəyçilər: Cahangir Məmmədli, İlham Mazanlı.- Bakı: UniPrint, 2005.- 84 s.

Vəliyev İsmayıl Ömər oğlu. Redaktənin əsasları. Nəzəriyyə və təcrübə [Mətn]: nəşrin redaktor hazırlığı: redaktənin metodikası: mətn redaktor təhlili: redaktənin texnikası: [dərslik] /İ.Vəliyev; elmi red. B.Allahverdiyev, Z.Abbadullayev.- Bakı: Günəş, 2009.- 399, [1] s

Vəliyev Şamil Qiyas oğlu. Füyuzat ədəbi məktəbi /Ş.Q.Vəliyev; Elmi məsləhətçi və ön sözün müəllifi. K.Tahirzadə; Elmi red. Ə.Saraçlı; АМЕА, Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu. B.: Elm, 1999. 444 s.: 1 portr

Vəliyev Tariyel Təyyar oğlu. "Rejissor və aktyor sənəti" fənni üzrə proqram.Bakalavr hazırlığı üçün [Mətn]: Televiziya rejissoru ixtisası üzrə əyani təhsil alan 1 kurs tələbələri üçün nəzərdə tutulub /Tariyel Vəliyev; R.M.İsmayılov; C.E.Quliyev; Elmi red.: B.C.Hacıyev; Red.: Y.H.Əfəndiyev; Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutu, Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti.- Bakı: [MarsPrint], 2005.- 42 s.

Vəliyeva Arzu Kazım qızı. M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanasının biblioqrafik fəaliyyəti (1970-2000-ci illər) [Mətn] /A.Vəliyeva; elmi red. Z.H.Əliyev.- Bakı: Vektor NE, 2008.- 136, [2] s.

Vəliyeva Zemfira İsmayıl qızı. Məktəbəqədər yaşlı uşaqların əxlaq tərbiyəsi [Mətn] /Z.İ. Vəliyeva.- B.: Maarif, 1993.- 136 s.

Vəliyeva Zemfira İsmayıl qızı. Məktəbəqədər yaşlı uşaqların əxlaq tərbiyəsi /Z.İ.Vəliyeva; elmi red. S.Quliyev.- Bakı: [ADPU], 2012.- 136, [1] s., cədv.; 20 sm.

Vikalok A. Maarif işçisi öz ittifaqı haqqında nə bilməlidir /A.Vikalok; tərc. ed. Cəlil oğlu.- Bakı: Mİ İttifaqının Azərb. Mİ, 1929.- 164, [2] s.

Vojqaliski. Qirayətxana komasdında nasıl çalışmalı [Mətn] /Vojqalisk; tərcümə. İ. Vəkilov, Q. M. Qaımbəyli; Ali siyasi maarif idarəsi.- B.: Ali siyasi maarif idarəsi, 1925.- 79 s.

Yaddan çıxmaz Qarabağ [Mətn]: Metodik tövsiyə /Tərtibçi: X. İsmayılova; Red.: K. Tahirov; M. F. Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- B.: M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası, 2007.- 34 s.

Yaqublu Nəsiman Qara oğlu. Azərbaycan mühacirət mətbuatı [Mətn] : dərs vəsaiti /N. Q. Yaqublu ; elmi red. Ş. Vəliyev. Bakı: Elm və təhsil, 2014.- 150, [2] s.: 20 sm.

Yaqublu Nəsiman Qara oğlu. Xarici ölkələrin jurnalistikası [Mətn] /N.Yaqublu, A.Rüstəmli; red. S.Məmmədli.- B.: Adiloğlu, 2007.- 210, [2] s.

Yaqublu Nəsiman Qara oğlu. "Kaspi" qəzetinin yaranması və fəaliyyəti [Mətn] : "Kaspi" qəzetinin 130 illliyinə /N. Yaqublu ; red. Ş. Vəliyev. Bakı: Qanun, 2011.- 211, [1] s.: faksimile, portr., fotoşək., 20 sm.

Yaradıcı yazı [Mətn]: az savadlılara məxsus məktəblərdə yazı dərsləri /Ali siyasi mmarif idarəsi.-B.: Ali siyasi mmarif idarəsi, 1925.- 52 s.