Yer haqqında elmlər

 

II dərəcəli meteroloji stansiyalarına rəhbər [Mətn] SŞCİ Hidro-Meteoroloji Komitəsi, ASŞC Xalk Torpaq Komissarlığı yanında Azərbaycan Hidro-Meteoroloji Komitəsi.- B.: Azərb. Hidro-meteorolojikomitəsi, 1932.- 94 s.

 

IV Azərbaycan Beynəlxalq Geofiziki Konfransının materialları (texniki proqram və məruzələrin tezisləri), 24-26 sentyabr Azərbaycan Beynəlxalq Geofiziki Konfransı (IV; 2002 Bakı).- B.: 2002.- 270 s.

 

A. M. F. Ş. məktəbi nəzdində olan II dərəcəli qayibanə şura firqə məktəbi üçün iqtisadi coğrafiya tapşırıq 6 Bakı: [s. n.], [1933?] 5 s.

Abasov Əli Seyidabbas oğlu. Azərbaycanın gender xəritələri [Mətn] /Ə.Abasov, R.Mirzəzadə; Gender və İnsan Hüququ.- Bakı: 2006.- 175 s.

 

Abbasova Mahirə Əkbər qızı. Böyük Qafqazın Cənub-Şərq hissəsinin toponimiyası [Mətn] /M.Ə.Abbasova, N.S.Bəndəliyev, X.H.Məmmədov; Red. B.Ə.Budaqov; AzEA, Coğrafiya İnstitutu.- B.: Elm, 1993.- 196 s.

Abdullayev Famil Qaytaran oğlu. Sivilizasiyalar və kataklizmlər [Mətn] /F.Q.Abdullayev.- Bakı: Təknur, 2005.-124 s.

 

Abdullayev İmran Məmmədəli oğlu. Dəniz cərəyanları və okean sirkulyasiyası: Ali məktəb tələbələri üçün dərs vəsaiti İ.M.Abdullayev; Elmi red.: Q.M.Məmmədov; Rəyçilər: T.M.Tatarayev, A.İ.Hümbətov; Bakı Dövlət Universiteti.- B.: Bakı Universiteti, 2001.- 142 səh.

 

Abdullayev İmran Məmmədəli oğlu. Okeanoloji terminlərin izahlı lüğəti [Mətn] /İ.M.Abdullayev, M.Ə.Məmmədov; Elmi red.: F.Ə.İmanov.- B.: Çaşıoğlu, 1998.- 78 s.: cədv., 20 sm.

Abşeron gölləri [Mətn]: ISAR təşkilatlarının Qrantı əsasında həyata kecirilmiş Layihənin hesabatı /İ. Mustafayev, V. Məmədov, M.Salmanov, S.Hüseynov; Red. İ. Mustafayev; "Rüzgar" Ekoloji Cəmiyyəti.- B.: 2001.-52 s.

 

Aeronaviqasiyada kartoqrafik proyeksiyalar [Mətn]: Azərbaycan Respublikası "Azərbaycan Hava Yolları" Dövlət Konserni Milli Aviasiya Akademiyası tələbələri üçün dərslik /A.M. Paşayev, Q.Ş. Məmmədov, H.İ. Quliyev, İ.H. Əhmədov; Elmi red.: S.A.Qəniyeva, R.V.Bayramov; Rəyçilər: R.Ə.Hüseynli, R.Ə.Eminov.- Bakı: Nafta-Press, 2006.- 304 s.

 Ağayev Ağamehdi. Çökmə proseslərin geokimyası /Ağayev Ağamehdi; Red.: Ç.M.Xəlifəzadə; Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası.- Bakı: Adiloğlu, 2006.- 136 s.

 

Akademik Ş.Ə.Əzizbəyovun anadan olmasının 100-illiyinə həsr olunmuş "Qafqazın geodinamika, petrologiya və metallogeniyasının problem məsələləri", Elmi Sessiya (2006; Bakı) Qafqazın geodinamika, petrologiya və metallogeniyasının problem məsələləri [Mətn]: Akademik Ş.Ə.Əzizbəyovun anadan olmasının 100-illiyinə həsr olunmuş Elmi Sessiyanın materialları /red. A.A.Əlizadə; red. hey. A.C.İsmayılzadə; AMEA, Geologiya İn-tu; Azərb. Geoloqlarının Milli Komitəsi.- B.: [Nafta-Press], 2006.- 364, [1] s. cədv., portr., şək

 

Albıçev P. Göy qurşağı /P.Albıçev.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 30 s.

 

 Allahverdiyev Fazil Novruz oğlu. Azərbaycan Respublikasının Qarabağ bölgəsində eroziya prosesi, erməni təcavüzü nəticəsində əmələ gələn hərbi eroziya, onun ekosistemlərə və ekoloji duruma təsiri [Mətn] /F. Allahverdiyev; elmi red. B. Q. Şəkuri (ön söz). B.: MBM, 2010. 207, [1] s.: cədv., fotoşək., şək., port

Altıdilli izahlı ensiklopedik coğrafiya terminləri lüğəti: Azərbaycan-Rus-İngilis-Alman-Fransız-Türk dilləri /Tərtib edənlər: Ş.G. Həsənov, Q.Ş.Məmmədov, S.B.Məmmədov və b.; Azərbaycan Respublikası "Təhsil" Mərkəzi.- Bakı: Təhsil, 2005.- 235 s.
 

 Amundsen Roald. Qanadlar üzərində buzlar ölkəsinə [Mətn] /R. Amundsen Bakı: Azərnəşr, 1927. 88 s.

 

Araz çayı [Mətn]: Hidrologiya, ekologiya, irriqasiya /Red. İ. Mustafayev; "Ruzgar" ekoloji Cəmiyyəti.- B.: Adiloğlu, 2006.- 72 s.

 

Arjanov S. P. Coğrafiyaya mədaxil [Mətn]: /S. P. Arjanov; tərcümə. Səlimə, C. Osmanzadə Bakı: Azərnəşr, 1927. 116 s.

 

Aslanov Bəylər. Qravi-kəşfiyyat kursu [Mətn]: I hissə.-Bakı: ADNA, 2011.- 132 s.

 

Aslanov Hamlet Qurbanəli oğlu. Kürün aşağı axarının ekocoğrafi problemləri [monoqrafiya] /H. Q. Aslanov ; elmi red. A. P. Gərayzadə.-Bakı : Çaşıoğlu , 2013.- 233, [1] s.

 

Azadəliyev Cəbrayıl Əbdüləli oğlu. Dağlıq Qarabağın geologiyası və faydalı qazıntıları: Ali məktəblər üçün dərslik C.Ə.Azadəliyev; Bakı Dövlət Universiteti Geologiya fakültəsi Faydalı qazıntılar kafedrası; Elmi red.: V.M.Babazadə.- B.: Nafta-Press, 2001.- 146 səh. 1 portr. 20 sm.

 

Azərbaycan Beynəlxalq geofiziki konfrans (3; 2000; Bakı). Üçüncü Azərbaycan Beynəlxalq Geofiziki Konfrans 19-21 Oktyabr: Tezislər toplusu.- B.: 2000.- 356 səh.

 

Azərbaycan coğrafiya cəmiyyəti 60 ildə: uğurlar, naliyətlər və prespektivlər [Mətn] /Baş red.: B.Ə. Budaqov; Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyəti. B.: Nafta press, 1999. 76 s

 

Azərbaycan keçmiş əsrlərdə və bu gün [Xəritə]: memarlıq abidələri /İ.Məmmədov; Red.: M.İsayeva, Y.Volkova; Tərcümə: Ü.Cavadova; Buta; İRS; Super Avia; Azərbaycan Hava Yolları [xəritə].- [Yersiz]: [İRS], 2007.- 1s.: ill., 50 x70 sm.

 

Azərbaycan mineralları [Mətn]: ensiklopediya /A.Əli-zadə, M.İ.Çıraqov, S.F.Vəli-zadə, H.A.Vəliyev; dizayn. Z.Əzizov.- B,: Nafta-Press, 2008.- 361 s. şək., portr

 

Azərbaycan Respublikası ərazisində hidrometeoroloji şərait və təhlükəli hidrometeoroloji hadisələr [Mətn] : (2008-ci il) /Azərb. Resp. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi Milli Hidrometeorologiya Departamenti Hidrometeorologiya Elm-Tədqiqat İn-tu ; baş red. S. Şirəliyev ; burax. məs. R. Mahmudov. B,: [s. n.], 2009. 43 s. cədv., şək

 

Azərbaycan Respublikasının fiziki, iqtisadi və sosial coğrafiyası [Mətn]: ümumtəhsil məktəbləri üçün dərs vəsaiti M.A.Müseyibov və b.; Elmi red. M.A.Müseyibov; Rəyçilər. M.C.İsmayılov, M.A.Cabbarov, H.A.Quliyeva, R.İ.Baloğlanov; Üz qabığının tərtibatı. T.Məlik; Ön söz. M.M.Abbaszadə; Tələbə Qəbulu Üzrə Dövlət Komissiyası.- B.: TQDK-"Abituriyent", 2007.- 217 s.

 

Azərbaycan Respublikasının konstruktiv coğrafiyası [Mətn]: 3 cilddə /baş red. B.Budaqov; məsul red. və ön söz. N.Ş.Şirinov və b.; AzEA Coğrafiya İn-tu I hissə.- Bakı: Elm, 1996.- 268 s.

 

Azərbaycan Respublikasının regional coğrafi problemləri [Mətn]: Balakən rayonu /Baş red.: B. Ə. Budaqov; Məsul red.: Ə.C. Əyyubov, AEA, Akad. H. Ə. Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu; Şəki Regional Elmi Mərkəzi. B.: İsmayıl, 2000. 96 s.: cədvəl, + Xəritə ([1] v.; 24 x.)

Azərbaycan Respublikasının regional coğrafi problemləri: Qax rayonu /Baş red. və önsöz: B.Ə.Budaqov; Məsulred.: Ə.V.Məmmədov; , akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu; Şəki Regional Elm Mərkəzi.- Bakı: İsmayıl NPM, 2001.- 80 s.

 

Azərbaycan Respublikasının regional coğrafi problemləri [Mətn]: Şəki rayonu /Baş red.: B. Ə. Budaqov; Məsul red.: Ə. C. Əyyubov, AEA, Akad. H. Ə. Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu; Şəki Regional Elmi Mərkəzi. B.: İsmayıl, 1999. 112 s.: cədvəl, + xəritə ([1] v.; 24 x)

 Azərbaycan Respublikasının regional coğrafi problemləri. Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu /AMEA, akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, Şəki Regional Elmi Mərkəzi; Baş red.: B.Ə.Budaqov; Məsul red.: R.M.Məmmədov, N.H.Əyyubov.- Bakı: "Nafta-Press", 2003.- 190 s.

 

Azərbaycan SSR-nin fiziki coğrafiyası /S.M.Kirov ad. Azərb. Döv. Un-ti; red. və ön söz. Q.K.Gül.- Bakı: Azərbaycan Universiteti, 1959.- 366, [2] s.

Azərbaycan SSR-in fiziki coğrafiyası və təbiəti mühafizəsi məsələləri [Mətn]: elmi əsərlərin tematik məcmuəsi /AzSSR Xalq Təhsili Nazirliyi, S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti; məsul red. M.A.Müseyibov.- B.: Azərbaycan Universiteti, 1989.- 81 s.

 

Azərbaycan tarixi atlası [Xəritə] /Atlasın xüsusi məzmununun red.: Y.M.Mahmudov; Məsul red.: Ə.M.Qasımov; Red.: İ.V.Konovalova; Azərbaycan Respublikası Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Tarix İnstitutu.- Bakı : Bakı kartoqrafiya fabriki , 2007.-55 s.

 

Azərbaycanın endogen metallogeniyası: Magistrantlar ücün ixtisas kursunun proqramı C.Ə.Azadəliyev; Red.: V.M. Babazadə; Rəyçilər: A.İ.Xasayev, B.H.Qələndərov; Bakı Dövlət Universiteti Geologiya fakultəsi, Faydalı qazıntılar kafedrası.- B.: 2001.- 12 səh. 20 sm.

 

Azərbaycanın geoloq və geofizik alimləri [Mətn] /tərt. ed. S.B.Axundova; red. A.C.İsmayılzadə, Ş.A.Balakişibəyli, Ə.Ə.Feyzullayev; ön söz. A.Əlizadə; AMEA, Geologiya İn-tu.- B.:Nafta-Press.- 2004.- 358 s.

 

 Azərbaycanın mineral xammal bazası [Mətn] /AzSSR Nazirlər Sovetinin Geologiya İdarəsi.- B.: [İşıq], 1970. [13] v. şək

 

 Azərbaycanın potensial Ramsar (beynəlxalq əhəmiyyətli su-bataqlıq sahələri) sahələri Baş red., ön sözün müəllifi: E. Sultanov; Məsləhətçilər: Ş.Xəlilov, S.Əliyev; Hazırlayanlar: A.Musayev, H.Muxtarov, R. Hüseynov; Tərcümə: E.Sultanov, T.Kərimov, S.Hümbətova; Dizayn: R.Əskərov.- B.: Wetlands International - AEME 2000.122 səh.

 

Azərbaycanın sel təhlükəli çaylarının kataloqu /Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi Milli Hidrometeorologiya Departamenti Hidrometeorologiya Elmi-Tədqiqat İn-tu; hazırlayan R.Mahmudov.- Bakı: [s. n.], 2008.- 103, [1] s.

 

Azərbaycanın stratiqrafiya kodeksi [Mətn]: Qanun və tövsiyyələrin məcmusu /red. heyəti. A.Əlizadə (baş red.); tərt. Ə.B.Abbasov, Ş.Ə.Babayev, A.B.Məmmədov və b.; Azərbaycan Elmlər Akademiyası Geologiya İnstitutu, Azərbaycan Dövlət Geologiya və Mineral Ehtiyatları Komitəsi, Azərbaycan İdarələrarası Stratiqrafiya Komitəsi.- B,: Nafta-Press, 1998.- 110 s.: cədv., 21 sm.

 

Babayev Əliheydər Xanbaba oğlu. Nizami Gəncəvinin əsərlərində geologiya məsələləri [Mətn] /Ə.Babayev; Red. A.Əlizadə; Rəyçi. Ə.Məmmədov Bakı: Nafta-Press, 1999. 140 s.

 

Babayev N.İ. Mühəndisi geodinamika [Mətn]: Mühazirələrin konspekti / N.İ.Babayev; Red. B.A.Abadov; Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası.- Bakı; 1992.- 58 s.

 

Babayev Səfərəli Yaqub oğlu. Naxçıvan Muxtar Respublikasının coğrafiyası [Mətn] /S.Babayev; elmi red. B.Ə.Budaqov; rəyçi. M.A.Museyibov.- Bakı: Elm, 1999.- 298 s.

 

Babazadə Vasif Məmməd Ağa oğlu. Faydalı qazıntı yataqlarının kəşfiyyatının texnikası [Mətn]: [dərslik] /V.M.Babazadə, A.İ.Xasayev; [red. S.Ə.Bəktaşi; rəyçilər. V.G.Ramazanov, Z.İ.Məmmədov]Bakı: [BDU], 2007.- 236 s., şək., cədv.; 20 sm.

 

Babazadə Vasif Məmməd Ağa oğlu. Petroqrafiya [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /V.M.Babazadə (red.), M.N.Məmmədov, N.Ə.İmamverdiyev; [rəyçilər. S.Ə.Bəktaşi, M.İ.Rüstəmov];Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Bakı Dövlət Universiteti.- Bakı: [Bakı Universiteti], 2007.- 512 s.

Babazadə V.M., Çıraqov M.İ., Ramazanov B.K. Riyazi statistikanın geologiyada tətbiqi. Dərslik.- Bakı: BAKI Universitetinin nəşriyyatı, 1991.- 223 s.

 

Bağırov Hüseyn Seyid oğlu. Afrikanın geologiyası [Mətn]: (ilk Azərbaycan-Afrika Elmi Ekspedisiyasının qitədə topladığı materiallardan istifadə edilmişdir): dərs vəsaiti /H.S.Bağırov, Ə.F.Kərimov; elmi red. A.Əlizadə; baş red. Ə.Həsənov; red. S.Mikayılqızı; rəyçi H.Mustafayev IV kitab.- Bakı: Ziya, 2011.- 326, [1] s.

Bağırov Hüseyn Seyid oğlu. Afrikanın bioloji müxtəlifliyi [Mətn]: ilk Azərbaycan-Afrika Elmi Ekspedisiyasıyasının qətədə topladığı materiallardan istifadə edilmişdir: dərs vəsaiti /H. Bağırov, Q. Mustafayev, A. Muradov; elmi red. A. İbrahimov; baş red. Ə. Həsənov; red. S. Mikayılqızı; rəyçilər Ş. Göyçalı, İ. Raxmatulina.-Bakı:Ziya,2011. 411, [5] s.

 

Bağırov Hüseyn Seyid oğlu. Cənubi Amerikanın geologiyası [ Mətn]: (ilk Azərbaycan-Cənubi Amerika Elmi Ensiklopediyasının topladığı materiallarından istisadə edilmişdir): dərs vəsaiti /H.Bağırov, V.Babazadə; elmi red. A.Əlizadə; rəyçilər M.Məmmədov, S.İsayev, N.İmamverdiyev; red. Ə.Həsənov (baş red.); red. X.Mirzəbəyov, S.Mikayılqızı Cild Kitab 9.- B.: [Ziya], 2011.- 283, [3] s.: cədv., şək., xəritə, portr., 21 sm.

 

Bağırov Hüseyn Seyid oğlu. İlk Azərbaycan - Antarktida Ekspedisiyası. Cənub Qütbünə xizək yürüşü [Mətn]Antarktida gündəliyi /H.S.Bağırov; baş red. Ə.Həsənov; red. S.Mikayılqızı I Kitab.- Bakı: Ziya, 2009.- 255, [1] s.


Bağırov Hüseyn, Mahmudov Rza. İlk Azərbaycan - Antarktida Ekspedisiyası. Cənub Qütbünə xizək yürüşü. Antarktida iqlimi. Qlobal təsirlər [Mətn]: Antarktida iqliminin və meteoroloji şəraitinin tədqiqi istiqamətində bir töhfə /H.S.Bağırov, R.Mahmudov; baş red. Ə.Həsənov; red. S.Mikayılqızı, elmi red. F.İmanov II Kitab.- Bakı: Ziya, 2009.- 227, [1] s.


Bağırov Hüseyn Seyid oğlu. İlk Azərbaycan - Antarktida Ekspedisiyası. Cənub Qütbünə xizək yürüşü [Mətn]Hondvananın donmuş parçası [Mətn]: antarktida geoloji tədqiqatlar istiqamətində bir töhfə /H.S.Bağırov, V.M.Babazadə, Ə.F.Kərimov; baş red. Ə.Həsənov; red. S.Mikayılqızı, elmi red. M.Məmmədov III kitab.- Bakı: Ziya, 2009.- 243, [1] s.

 

Bağırzadə Faiq Məmməd oğlu. Geomorfologiyanın əsasları daxil olmaqla geotektonika kursuna dair metodik göstərişlər və kontrol tapşırıqlar [Mətn]: geoloji-kəşfiyyat fakültəsinin qiyabiçi tələbələri üçün F.M.Bağırzadə; red. Ə.Yaqubov; Azərb. SSR Nazirlər Sovetinin Ali və Orta İxtisas Təhsili Komitəsi, M.Əzizbəyov ad. Azərb. Neft və Kimya İn-tu.- B.: Azərtədrisnəşr, 1962.- 15, [1] s.

Bağırzadə Faiq Məmməd oğlu. Neftli-qazlı vilayətlərin geologiyası /F.M.Bağırzadə; [red. S.H.Salayev].- Bakı: Azərnəşr, 1962.- 275, [1] s.

Baranski Nikolay Nikolayeviç. Müxtəsər iqtisadi coğrafiya kursu /N.N.Baranski II hissə I kitab.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 171 s.

Baranski Nikolay Nikolayeviç. Müxtəsər iqtisadi coğrafiya kursu /N.N.Baranski II hissə II kitab.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 507 s.

 

Baranski Nikolay Nikolayeviç. SSRİ fiziki coğrafiyası [Mətn]: natamam orta və orta məktəbin 7-ci sinfi üçün N.N.Baranski; [tərc. ed. Məcnunbəyov, Z.Abdullayev; red. A.Quliyev] Birinci hissə.- B.: Azərnəşr, 1941.- 109, [3] s.
 

Bəktaşi Sübhi Əli oğlu. Azərbaycanın bəzək daşları [Mətn] /S.Bəktaşi, E. Mütəllibov; elmi red. Ə. Şəkinski.- B.: Azərnəşr, 1981.- 64, [4] s.

 

Bəktaşi Sübhi Əli oğlu. Geokimya dərs vəsaiti /S.Ə.Bəktaşi; red. Q.M.Sultanov, Ə.S.Heydərov; AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, S.M.Kirov ad. ADU.- Bakı: ADU, 1972.- 329, [3] s.

 

Biocoğrafiya kursuna aid metodik göstəriş Universitetin coğrafiya fakültəsinin II-IV kurs tələbələri üçün /S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Un-ti; rəy ver. B.H.Məmmədov, V.Ə.Məmmədov.- Bakı: ADU, 1986.- 32 s. ; 22 sm.

 

 Bir dərəcəli zəhmət məktəblərinin coğrafiya proqramı /Gürcüstan Sosialist Şura Cümhuriyyəti Xalq Maarif Komissarlığının Tədrisat- Metodik sektoru; mütərccimi. Safrastyan.- Tiflis: GSŞC dövlət nəşriyyatı; 1932.- 30 s.

Brounov P.İ. Göy və hava /P.İ.Brounov.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 72 s.

Brilinski A.N. Sel nədən əmələ gəlir və onun qabağını nə cür almalıdır [Mətn] /N.A.Brilinski; tərc. R.Səfərov.- B.: Azərnəşr, 1928.- 57 s.

 

 Böyük Avropa müharibəsi [Mətn]: [iki hissədə] Belçika: tarixi, ictimai, siyasi, iqtisadi üsuli-idarəsi, maliyyə və qüvveyi-əsgəriyyəsi /Ruscadan iqtibas edən.Y. Əliyev I hissə.- Bakı: nəşriyyati-bəradəran Orucov, 1914 (1332 h.).- 19 s.

 

Brounov P.İ. Göy və hava /P.İ.Brounov.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 72 s.

 

Budaqov Budaq Əbdüləli oğlu. Azərbaycan Respublikasının fiziki coğrafiyası 8-ci sinif üçün dərslik /Budaq Budaqov, Yaqub Qəribli; Red.: M.Müseyibov; Rəyçi: O.Alxasov.- B.: Təhsil, 2004.- 184 s.

Budaqov Budaq Əbdüləli oğlu. Coğrafiya elminin uğurları /B.Budaqov; AMEA, H.Ə.Əliyev ad. Coğrafiya İn-tu I kitab.- Bakı: İsmayıl NPM, 2001.- 320 s.

Budaqov Budaq Əbdüləli oğlu. Gürcüstanda türkmənşəli toponimlərin izahlı lüğəti [Mətn] /B. Ə. Budaqov; Q. Ə. AMEA, H. Əliyev ad. Coğrafiya İn-tu.- B.: İsmayıl NPM, 2002. -318 s.

 

 Budaqov Budaq Əbdüləli oğlu. Heykəli xalq məhəbbətindən qoyulmuş yenilməz alim: Akademik Şəfaət F.Mehdiyev-95 /B.Budaqov.- B.: Nafta-Press, 2006,32 səh. fotoşək

 

Budaqova Sahibə İbrahim qızı. Naxçıvan diyarının tarixi coğrafiyası. XVIII əsrin ikinci yarısı - XIX əsrin birinci qərinəsi. Bakı : Elm , 1995. 96 s.

Bütün dünya dövlətləri əsas məlumat /çevirəni. M.Kamil; red. Ə.Heydərli.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 202, [1] s.

 Cəfərov Bəhlul Surxay oğlu. Materiklərin fiziki coğrafiyası [Mətn]: [dərslik] / B.S.Cəfərov; red. M.M.Əsgərova.- B.:[s. n.] 2014.- 279 s.

 

Coğrafi kəşflər [Mətn] layihənin rəhbəri M.Əliyev; red. Ə.Yusifqızı; tərtibatçı. A.Əsədov, K.Əliyev.- B.: Çıraq, 2013.- 125, [3] s.

 

 Coğrafiya [Mətn].- Kazan: [s. n.], 1914. - 32 s

 

 Coğrafiya [Mətn]: V il İ. İ. Qostromin, S.M.Lukyanov və Q.D.Rixter; çevirən. Məcnunbəyov; red. Y.Şirvani.-B.: Azərnəşr, 1932.- 230, [2] s. şək.,xəritə 20 sm.

 

Coğrafiya [Mətn]: qəbul imtahanlarına hazırlaşanlar, yuxarı sinif şagirdləri və müəllimləri üçün dərs vəsaiti /M.A.Müseyibov [və b.]; red. heyəti. R.N.Novruzov [və b.]; elmi red. M.A.Müseyibov; rəyçilər. F.Ə.İmanov [və b.]; Tələbə Qəbulu Üzrə Dövlət Komissiyası.- B.: TQDK, 2010.- 347, [1] s. şək., xəritə, fotoşək

 

Coğrafiya: [3 hissədə] Ümumi fiziki və iqtisadi coğrafiya [Mətn]: Məlumat kitabı I hissə /Azərb. EA H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu; işləyəni və tərt. ed. Z.N.Eminov; elmi red. E.Q.Mehrəliyev, N.D.Uluxanlı; rəyçilər. F.Ə.İmanov, M.C.İsmayılov, Ə.H.Abdullayev.- Bakı: 2000.- 396 s.

 

Coğrafiya [Mətn]: [3 hissədə]: məlumat kitabı Azərb. EA H. Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu; işləyəni və tərt. ed. Z.N.Eminov; elmi red. E.Q. Mehrəliyev, N.D.Uluxanlı; rəyçilər. F.Ə.İmanov, M. C.İsmayılov, Ə.H.Abdullayev. Materiklər və ölkələr. Türk dünyası ölkələri 2-ci hissə.- B.: 2000.- 263 s.

 

Coğrafiya: [3 hissədə] Azərbaycanın fiziki və iqtisadi coğrafiyası [Mətn]: Məlumat kitabı III hissə /Azərb. EA H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu; işləyəni və tərt. ed. Z.N.Eminov; elmi red. E.Q.Mehrəliyev, N.D.Uluxanlı; rəyçilər. F.Ə.İmanov, M.C.İsmayılov, Ə.H.Abdullayev.- Bakı: 2000.- 194 s. , cədv. ; 20 sm.


Coğrafiya: Abituriyentlər və yuxarı sinif şagirdləri üçün vəsait /M.A.Müseyibov, E.K.Əlizadə, R. H. Daşdiyev və b.- Bakı: 2005.- 416 səh. , ill. ; 21 sm.

 

Coğrafiya [Mətn]: abituriyentlər və yuxarı sinif şagirdləri üçün vəsait /M.A.Müseyibov və b.; Elmi red.: M.A.Müseyibov; Rəyçi: Z.F.Əmirov; Ön söz: M.Abbaszadə; Tələbə Qəbulu Üzrə Dövlət Komissiyası.- B.: 2006.- 416 s.

 

 Çijov E. Kainatın möcüzə və sirləri Yer və göy, müxtəlif məmləkətlər, yer kürəsi, ulduzlar və səyyarələr haqqında söhbətlər /E.Çijov.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 203 s. , şək. ; 21 sm.

 

Dağlıq Qarabağın geologiyası və faydalı qazıntıları: Magistrantlar ücün ixtisas kursunun proqramı Cəbrayıl Azadəliyev; Red.: V.M.Babazadə; Bakı Dövlət Universiteti. Geologiya fakültəsi, Faydalı qazıntılar kafedrası.- B.: 2001.- 11 səh. 20 sm.

Dobrovinin N. F. Dağıstan ictimai şura cumhuriyyəti coğrafiyası [Mətn]: Ədhəm Feyzi yoldaşın idareyi təhriryəsində tərcümə olunmuşdur /N. F. Dobrovinin; tərcümə. İ. M. Şeyxzadə; Dağıstan xalq maarif komissarlığı.-Mahaç- Qala: Dağıstan xalq maarif komissarlığı, 1927. -130 s.

 

 Dobryanskiy A.F. Neft nədir /A.F.Dobryanskiy; çev. M.İbrahimbəyli; red. M.Rzaquliyev.- Bakı- Moskva: Elmi-texniki nəşriyyat birləşməsi Azərneftnəşr ;1932. 15, [1] s.

 

Dünya landşaftları və ekoloji problemlər fənnindən metodik göstəriş [Mətn] /Hazırlayan. Y.Ə.Qəribov; Red. M.A.Müseyibov; Rəyçi. R.H.Daşdiyev; Azərbaycan Respublikasının Təhsil Problemləri İnstitutu, Bakı Dövlət Universiteti.- Bakı: [Mars-Print], 2005.- 34 s.

 

"Dünyanın iqtisadi və sosial coğrafiyası" kursunun tədrisinə dair metodik tövsiyələr [Mətn]: ("Dünyanın iqtisadi və sosial coğrafiyası" kursunun, "Dünyanın siaysi xəritəsi" bölməsinin mövzuları üzrə) /AzSSR Xalq Təhsili Nazirliyi,Tədris-Metodika Mərkəzi;V. İ. Lenin adına Azərb. Dövlət Ped. İn-tu; tərt. ed. A. M. Mirzəyev, C. A. Məmmədov; məsul red. T. P. Gərayzadə; rəyçilər. L. İ. Nəsibzadə, H. B. Soltanova.B.: V. İ. LeninadınaAPİ, 1989.71, [1] s. cədv

 

Dünyanın və yerin əmələ gəlməsi [Mətn] /Azərbaycan Allahsızlar İttifaqının Bakı Şurası.- B.: Azərnəşr, 1929.- 40 s.

 

Eldarov Nəzər Şəfa oğlu. Coğrafiyanın tədrisi metodikası [Mətn]: ali məktəblərin bakalavr pilləsi ücün dərs vəsaiti /N.Eldarov; elmi red. B.C.Ələsgərov; red. R.N.Nuriyev; rəyçilər T.D.Ağayev, S.Ə.Allahverdiyeva Ümumi hissə.- Bakı: [Qanun], 2008.- 190, [2] s.

Eldarov Nəzər Şəfa oğlu. Coğrafiyanın tədrisi metodikası test tapşırıqları: ali məktəblərin bakalavr pilləsi üçün /N.Ş.Eldarov; elmi red. S.N.Seyfullayeva; rəy. B.C.Ələsgərov, T.D.Ağayev, T.M.Məmmədov, S.Ə.Allahverdiyeva.-Bakı: [Bilik], 2011.- 102, [2] s. , ill. ; 22 sm.

 

Elin oğlu [Mətn]: Akademik Həsən Əliyev haqqında xatirələr /tərt. ed. və red. Budaq Budaqov, Zahid Əhmədov; AzMEA H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu.- B.: Elm, 2007.- 183 s. portr.foto

 

Eminov Zakir Namin oğlu. Coğrafiya: [Məlumat kitabı ] /Z.N.Eminov; Elmi red.: E.Q.Mehrəliyev.- Bakı: Çıraq, 2004.- 656 s.

 

Əfəndiyeva Dünyabəyim Teymur qızı. Diyarşunaslıq [Mətn]: ali məktəbin magistr və bakalavr pilləsi üçün: ali məktəblərin coğrafiya və Pedaqoji fakültələrinin bakalavr və magistr pilləsinin tələbələri üçün: [metodik vəsait] D.T.Əfəndiyeva, D.S.Ələsgərova; elmi red. D.M.Ələsgərova.- B.: [s. n.] 2014.65, [1] s.  

 

Əhmədov Aydın. Azərbaycanda neft-qaz yataqlarının seysmik kəşfiyyat üsulu ilə birbaşa axtarışı [Mətn] /A.Q.Əhmədov; Red. M.Ə. Mirzəyev, H.İ.Şəkərov; Rəyçi və ön söz. H.Ö.Vəliyev.- Bakı: Günəş, 2006.- 256 s.


Əhmədov Şahin Əliağa oğlu. Atmosferin radiasiya rejimi /Ş.Ə.Əhmədov, M.A.Hüseynli; Elmi red.: A.Ş.Mehdiyev; Elmi rəyçi: A.A.Bayramov, A.N.Bədəlova.- Bakı: Min bir mahnı, 2005.- 160 s.

Əfəndiyev Vüsət Əmir oğlu. Əhali coğrafiyası [Mətn]: Dərslik /V.Əfəndiyev, S.Nağıyev; Elmi red. Ş.Y.Göyçaylı; Rəyçilər. N.A.Babaxanov, T.G.Həsənov.- B.: [Bakı Universiteti], 2006.- 338 s.

 

Əliyev Alı Heydər oğlu. Avstraliya və Okeaniyanın fiziki coğrafiyası [Mətn]: [Tədris vəsaiti] / A.Əliyev; Elmi red. M.S.Çobanzadə; Rəyçilər. B.S.Cəfərov, V.N.Nəbiyev; N.Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.- Bakı; 1992.- 88 s., [4] v.

 

Əliyev Alı Heydər oğlu. Azərbaycanın təbii şəraiti və eroziya prosesinin inkişafı, ona qarşı mübarizə tədbirləri [Mətn] /A.H.Əliyev, H.Mikayılova; red. A.S.İbrahimov.- B,:[s.n.], 2008.-147, [2] s. portr

 

Əliyev Alı Heydər oğlu. Torpaq coğrafiyası [Mətn]: Torpaqşünaslığın əsasları ilə dərslik /A.Əliyev, A.Hüseynov; Rəyçi N.K.Mikayılov; İxtisas red. F.Ə.Hacıyev.- Bakı: Bakı Universiteti, 1995.- 504 s.

 

Əliyev Alı Heydər oğlu. Torpaq coğrafiyası, torpaq ehtiyatları və onun mühafizəsi [Mətn]: torpaqşünaslığın əsasları ilə: dərslik /A.H.Əliyev, N.S.Süleymanova; red. Q.S.Məmmədov, rəyçi. M. Əliyev, B. Cəfərov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, ADPU.- B.: 2009.- 255, [1] s.: portr., cədv., 21 sm.

 

Əliyev Firdovsi Şamil oğlu. Bakı şəhəri əhalisinin mövcud və gələcək su təchizatı mənbələri, onların ekoloji problemləri /F.Ş.Əliyev, M.A.Məmmədov; red. A.Əlizadə, S.M.Kazımov; AMEA Geologiya İnstitutu, Bakı Dövlət Universiteti.- Bkı: Çaşıoğlu, 2003.- 200 s.

 

Əliyev Firdovsi Şamil oğlu. Yeraltı suların rejimi və balansı [Mətn]: Dərslik /Tərtib ed. F.Ş.Əliyev; Red. B.Ə.Hacıyev, R.M.Əliyeva; Rəy verənlər: H.Y.İsrafilov, S.M.Kazımov; Təhsil Problemləri üzrə Respublika Elmi-Metodik Mərkəzi; Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası. B.: Çaşıoğlu, 1999. 130 s. cədvəl, ill

Əliyev M.Q. Geodezi ali və orta ixtisas məktəbləri üçün /M.Q.Əliyev.- Bakı: Azərnəşr, 1928.- 402, [3] s.

Əliyev M. Geodeziya ali və orta ixtisas məktəbləri üçün /M.Əliyev; Əzizbəyov adına Azərbaycan Dövlət Neft İn-tu.- Bakı: ANİ, 1931.- 318, [4] s.

Əliyev Mustafa Cahan oğlu. Coğrafi kəşflərin tarixi və səyyahlar [Mətn]: Pedoqoji universitetlər üçün dərs vəsaiti /M.C.Əliyev, F. A. Həsənli; Elmi red. M.Y.Xəlilov; Rəyçilər. Ş.G.Həsənov, M.S.Həsənov; Azərbaycan Dövlət Pedqoji Universiteti.- Bakı, 2008.- 244 s.

 

 Əliyev Mustafa Cahan oğlu. Coğrafi kəşflərin tarixi və səyyahlar [Mətn]: pedaqoji universitetlər üçün dərs vəsaiti /M.C. Əliyev F. A. Həsənli; elmi red. M.Y. Xəlilov; rəyçilər. Ş. G. Həsənov M.S. Həsənov; Azerb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Döv. Ped.Un-ti.- B.: [s.n.], 2009.- 284 s.

 

 Əliyev Mutafa Cahan oğlu. Meliorativ coğrafiya [Mətn]: Pedaqoji Universitetlər üçün dərs vəsaiti /M. C. Əliyev, F. A. Həsənli; elmi red. M. M. Əsgərova, rəyçi. Ş. G. Həsənov, M. S. Həsənov.-Bakı: Elm, 2010.- 114, [2] s.

 

Əsgərov Aydın Musa oğlu. Azərbaycanın ali bitkiləri [Mətn]: Azərbaycan florasının konspekti /A.M.Əsgərov; Red.: V.C.Hacıyev; AMEA Botanika İnstitutu; ETM "Təfəkkür" Universiteti I.- B.:Elm, 2005.- 248 s.

 

 Əsgərov B. Coğrafiyadan iş kitabı [Mətn] : 3-cü qrup üçün B.Əsgərov, Q.Rəşad; red. A.Quliyev.- B.: Azərnəşr, 1932.- 79, [1] s. şək., portr. 23 sm.

 

 Əsgərov B. Coğrafiyadan iş kitabı [Mətn]: IV qrup üçün B.Əsgərov, Q.Rəşad.- B.: Azərnəşr, 1932.- 78 s.

 

Əsgərov B. Coğrafiyadan iş kitabı V qruplar üçün /B.Əsgərov.- Bakı: Azərnəşr, 1931 (üz qabığında 1932.) 202, [1] s.

 

Faydalı qazıntı yataqlarının axtarışı və kəşfiyyatı [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /V.M.Babazadə və b.; [red. S.Ə.Bəktaşi; rəyçilər. D.M.Əhmədov, Ş.D.Musayev]Bakı: [BDU], 2007.- 395, [1] s.


 Feyzi Ədhəm. Coğrafiya dərsləri [Mətn]: birinci dərəcəli məktəblərin dördüncü sinifləri üçün qəbul olunmuşdur /Ə.Feyzi ikinci qisim.- Dağıstan: Maarif kommisarlığı, 1925.- 96 s.

 

Fətullayev Ş. Gəncə abidələri [Mətn] Ş.Fətullayev; red. M.Nəcəfov.- B.: Gənclik, 1969.- [10] s.

 

"Fiziki-coğrafi rayonlaşma" kursunun proqramı [Mətn]: Coğrafiya ixtisası Tərtib ed.: M.Ə.Süleymanov; məsul red. M.A.Müseyibov; Azərb/ SSR, Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, S.M.Kirov ad. Azərb. Dövlət Un-ti.- B.: ADU, 1983.- 4 s. 20 sm.

 

Fiziki coğrafiya iqtisadi coğrafiyaya mədxəl: tapşırıq 7 /ÜİHİŞ, AHİŞ filialı, Qiyabi Həmkarlar hərəkatı İnstitutu; red. M.Kamil.- Bakı: Azərnəşr, 1933.- 18 s. , şək., xəritə ; 23 sm.

 

 Fövqəladə geoloji hadisələr: Respublika-seminar müşavirəsi. Bakı: 2000. 111 səh

Geologiya, Texnologiya, Ekologiya və Qazma üzrə Rusca - Azərbaycanca - İngiliscə terminoloji lügət [Mətn] /A.Ə.Əliyev, Ə.F.Kərimov, B.V.Mustafazədə; Baş red.: ..Məmmədov.- Bakı: XXI-YNE, 2003.- 507 s.

 

Geologiya terminləri lüğəti /tərt. ed. A.S.Bayramov (red.) [və. b.]; red. Ş.F.Mehdiyev; Azərb. SSR EA-nın Rəyasət Heyəti Yanında Terminologiya Komitəsi.- Bakı: AzSSR EA 1958.- 171, [1] s.

 

Geologiya terminləri lüğəti [Mətn] /Red.: A. Əlizadə, Ə.Ş.Şıxəlibəyli; Tərtib ed: R.N.Abdullayev, A.Əlizadə, Ş.F.Mehdiyev və b.; Azərbaycan Elmlər Akademiyası Geologiya İnstitutu, Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti, Azərbaycan Dövlət Geologiya və Mineral Ehtiyatları Komitəsi.- B.: Elm, 1996.- 360 s. cədv


Geologiya terminlərinin izahlı lüğəti [Mətn] /Müəllif: Q.Ə.Əliyev və b.; Baş red.: A.Əlizadə; Məsul red.: Q.Əliyev, A.Pənahov; Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Geologiya İnstitutu, Terminologiya Komissiyası.- Bakı: Nafta-Press, 2006.- 680 s.

 

"Geotektonika" fənni üzrə laboratoriya işləri üçün tapşırıqlar və onların yerinə yetirlməsinə dair metodik göstərişlər [Mətn] /Tərt. ed.: B.Ə.Hacıyev, A.Q.Abbasov, M.M.Abasov; Red.: A.Ə.Kərimov; Təhsil Problemləri Üzrə Respublika Elmi-Metodik Mərkəzi, Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası.- B,: Azərb. DNA, 1998.- 52 s.: cədvəl, ill., 20 sm.

 

  Göyçaylı Şövqi Yusifziya oğlu. Əhali coğrafiyası [Mətn]: dərs vəsaiti /Ş.Y.Göyçayski.- Bakı: Maarif, 1979.- 213, [3] s., cədv., xəritə; 22 sm.

Göyçaylı Şövqi Yusifziya oğlu. Coğrafiya və coğrafi ekologiyanın problemləri /Şövqi Göyçaylı; Bakı Dövlət Universiteti.- Bakı: Ulu, 2004.- 268 s.

 

H.Ə.Əhmədov: Yetirmələlərinin, həmkarlarının, övladlarının və yaxın dostlarının xatirələri /Tərtibçilər: M. -A. M.Zeynalov, A.İ.Manaflı; Red.: K.M.Kərimov.- B.: Adiloğlu, 2005,208 səh.: 24 səh. fotoşək., portr., cədvəl
 

Hacıqasımov Ağalar Sultan-Murad oğlu. Neft və qaz geologiyasının əsasları [Mətn]: ali texniki məktəblər üçün dərslik /A.Hacıqasımov, V.Orucov, H.Hüseynov; elmi red. T.Ə.Məmmədov.- Bakı: Maarif, 1982.- 304, [4] s.
 

Hacızadə Firuz Muxtar oğlu. Azərbaycanın Orta Kür çökəkliyinin geoloji quruluşu və neft-qazlılığı /F. M. Hacızadə.- Bakı: Adiloğlu, 2003.- 377 səh. , ill. ; 29 sm.+ [6] əlavə v. sxem.

 Harunərrəşid. Elmi-təbəqatül-ərz [Mətn]: ikinci dərəcəli məktəblərə məxsusdur /Harunərrəşid.- B.: Azərnəşr, 1923.- 133 [9] s.

 

Herbertson A. və F. Topraq və insanın zəhməti [Mətn] /A. və F.Herberston; ruscadan mütərcimi: Xəlil İbrahim.- B.: Bakı fəhləsi, 1923.- 150 s.

 

Həmzəyev G.Ə. Təbii fəlakətlər [Mətn]: metodik vəsait /G.Ə.Həmzəyev; G.G.Həmzəyeva; elmi red. R.Babayev; rəy verənlər. M.Mirzəyev, Y.Qəribov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. Təhsil Problemləri İn-tu, Azərb. Müəllimlər İn-nun Quba filialı.- Bakı: [s.n.], 2008.- 67, [1] s.

Həsənov Arif Həsən oğlu. Seysmologiyanın əsas elementləri [Mətn]: Dərs vəsaiti /A.H.Həsənov, T.Y.Məmmədli; Red.: Ə.Q.Novruzov; Rəyçilər: Ş.A.Balakişibəyli, Ə.L.Məmmədov.- Bakı: Elm, 2006.- 172 s. , cədvəl, ill. ; 21sm.


Hidrogeologiya və mühəndisi-geologiya terminləri lüğəti [Mətn] /tərt. ed. F.Əliyev; red. V.M.Babazadə, İ.İ.Tağıyev; Təhsil problemləri üzrə Respublika Elmi-Metodik Mərkəzi, Azərbaycan Respublikası Dövlət Geologiya və Mineral Ehtiyatlar Komitəsi.- B.: Çaşıoğlu, 1999.- 163 s.

 

Hidrogeoloji modelləşdirmə [Mətn]: Dərs vəsaiti. Mühazirələrin konspekti /Tərtib ed.: S. M. Kazımov, A. V. Səfərov; Red.: Ə. K. Əlimov; Rəy verənlər: R. İ. Əliquliyev, H. Y. Mayılov; Təhsil Problemləri Üzrə Respublika Elmi-Metodik Mərkəz, Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası. B.: Azərb.DNA, 1999. 48 s.: cədv., sxem, ill

 

Hüseynov İ.İ. Geodeziya üzrə kontrol tapşırıq və metodik göstərişlər [Mətn]: qiyabi fakültə tələbələri üçün İ.İ.Hüseynov, K.H.Quliyev; red. M.İ.Şəfiyev; Azərb. Politexnik İn-tu, Geodeziyakafedrası.- B.: [s.n.] 1961.- 52, [2] s.

 

 Xələfli Ayvaz Alı oğlu. Kiçik Qafqazın şərq hissəsinin üst təbaşir süxurlarının paleomaqnetizmi [Mətn]: [Azərbaycanın timsalında] /Xələfli A.A.; Red.: Ə.B.Məmmədov.- B.: BDU, 1998.- 215 s.: ill., cədv., portret, 21 sm.

 

 Xəlilov Şahbələd Binnət oğlu. Azərbaycan SSR-in böyük su anbarları sahillərinin dinamikası [Mətn] Ş.B.Xəlilov; red. S.H.Rüstəmov; Az SSR Elmlər Akad., Goğrafiya İn-tu.- B.: Elm, 1979.- 87, [4] s.

 

Xəlilov Telman Abdulhəmid oğlu. Qlobal ekoloji problemlər ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /T. A. Xəlilov, M. Ə. Zeynalova ; elmi red. Ş. Y. Göyçaylı ; rəyçilər T. Həsənov, N. Ə. Paşayev.-Bakı : [MBM] , 2014.-211, [1] s.

 Xəzineyi əxbar [Mətn]: tarix və coğrafiya və ədəbiyyat və təracimi əhvalə mütəəlliq lüğət və əxbar kitabıdır. /naşiri: D. Q. 1 və 2 cild.- Bağçasaray: [s.n.], 1890.-240 s.

 

Xromov S.P. Meteorologiya və iqlimşünaslıq [Mətn] : Universitetlərin coğrafiya fakültələri üçün /S.P.Xromov; elmi red. M.Məmmədov; rəyçi Ə.Məmmədov; tərc. ed. S.Səfərov, Ə.Həsənəliyev.- Bakı: [s. n.], 2005.- 316-320 s. şək., cədv

 

Xromov Sergey Petroviç. Meteorologiya və iqlimşünaslıq [Mətn]: universitetlərin coğrafiya fakültələri üçün /S.P.Xromov; elmi red. M.Ə.Məmmədov; tərc. ed. M.Ə.Məmmədov, S.H.Səfərov, Ə.Ə.Həsənəliyev.- Bakı: [s. n.], 2005.- 326, [1] s. şək

 

II-dərəcəli S. Şaumyan adına qayibanə firqə məktəbi üçün "iqtisadi coğrafiya" kursu tapşırıq 5.- Bakı [s.n.], [1933?].- 6 s. , cədv. ; 25 sm.

 

İbrahimov Ağalar Allahverdi oğlu. Sualtı dünya [Mətn]: Xəzər Dəniz Dalğıc Qəza Xilasetmə İşləri İdarəsinin yaradılmasının 30 illiyinə həsr olunur /A. İbrahimov; rəyçi. Ş. Mustafayev; A. Nərimanov; red. M. Mirzəyev.-Bakı: Ozan, 2005.- 152 s

 

İbrahimov Tahir Oruc oğlu. Azərbaycan qoruqlarının landşaftı [Mətn]: iki hissədə /T. İbrahimov; elmi red. Ş.Göyçaylı; BDU, Coğrafiya fakültəsi.- I hissə. Mars-Print, 2010.- 336 s.

 

İmamverdiyev Nazim Əjdər oğlu. Maqmatik proseslərin geokimyası (petroloji əsalarla) [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /N.Ə.İmamverdiyev; [red. V.M.Babazadə; rəyçilər. M.N.Məmmədov, Z.B.Abdullayev]Azərb. Resp. Təhsil nazirliyi, Bakı Dövlət Universiteti.- Bakı: [BDU], 2008.- 192 s.

 

 İmanov Fərda Əli oğlu. Hidrologiya [Mətn]: [dərslik] /F.Ə.İmanov, V.A.Məmmədov, İ.M.Abdullayev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Bakı Dövlət Un-ti.- B.: [MBM], 2014.- 563, [1] s. cədv, şək., xəritə

 

 İmanov N.A. Azərbaycanda sel axınları və onların aerokosmik üsullarla tədqiqi [Mətn] /N.A.İmanov; Red.: Q.Q.Məmmədov; Azərbaycan Milli Aerokosmik Agentliyi, Ekologiya İnstitutu.- B.: 1997,128 s.: cədvəl, şəkil

 

İmrani Zaur Tahir oğlu. Azərbaycanda təsərrüfatın ərazi təşkilinin iqtisadi-coğrafi xüsusiyyətləri [Mətn]: [monoqrafiya] /Z.T.İmrani, K.Z.Zeynalova; elmi red. R.M.Məmmədov; [burax. məsul Z.M.Məmmədova]; AMEA, Akad. H.Ə.Əliyev ad. Coğrafiya İn-tu, Azərb. Dövlət İqtisad Un-ti.- B.: [Nafta-Press], 2014.- 231, [1] s.: ill., portr., cədv., xəritə., 21 sm.

İsmayılov Cabbar İsrafil oğlu. Azərbaycanın mineral xammal yataqlarının sənaye genetik tipləri, iqtisadi və ekoloji qiymətləndirilməsi [Mətn] /C.İ.İsmayılov; elmi red. A.A.Qurbanzadə; rəyçilər. K.Q.Rəhimov, K.Ş.Allahverdiyev.- Bakı: Elm, 2009.- 159, [1] s.

 İsmayılov Çingiz. Xəzər dənizinin və sahilyanı ərazilərin ekologiyası /Ç.İsmayılov; Red.: İ.Qasımzadı; ExxonMobil.- B.: Ayna Mətbu evi, 2005.- 127 s.

 

İsmayılov Mübariz, Qəniyeva Saçlı. Torpaq və çoxməqsədli kadastr: Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti. /Elmi red.: Q.Ş.Məmmədov, dos. R.M.Quliyev.- B.: "Ziya+", 2006.- 345 s.

 

 İsmayılov Mübariz Mayıl oğlu. Mühəndis geodeziyasından praktikum [Mətn]: Ali təhsil məktəbləri üçün dərs vəsaiti M.M.İsmayılov, A.N.Dadaşov; Rəy verənlər: R.Ə.Babayev, A.A.Atakişiyev; Azərbaycan İnşaat-Mühəndisləri Universiteti.- B.: Azərbaycan, 1997.- 192 s.

 

İvanov Q.İ. Coğrafiya /Q.İ.İvanov; çevirəni. Ə.Əbdürrəhimzadə; red. Sami Kamal I hissə.- B.: Azərnəşr, 1928.- 159, [1] s.
 

İvanov Q.İ. Coğrafiya /İvanov; çevirəni. Ə.Əbdürrəhimzadə I hissə.- B.: Azərnəşr, 1929.- 168 s.

İvanov Q.İ.
Coğrafiya /İvanov; çevirəni. S.Məlikov; red. Sami Kamal. III hissə.- B.: zərnəşr, 1929.- 196,[1] s.

 

İvanov Q.İ. Coğrafiya /Q.İ.İvanov; çevirəni. C.Osmanzadə; red. Sami Kamal II hissə.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 201, [2] s.

Kalesnik Stanislav Vikentiyeviç. Ümumi yerşünaslığın qısa kursu universitet və pedaqoji institutlar üçün dərslik /S.V.Kalesnik.- Bakı: Maarif, 1968.- 236 s.

 

Kərimli Teymur Həşim oğlu. Akademik Akif Əlizadə: İstedadla enerjinin harmoniyası /Teymur Kərimli; Red.: İbrahim Quliyev.- B.: Nafta-Press, 2004.- 248 səh.57 səh. fotoşək., 1 portr.,+ əlavə [1] v. şəcərə

 

Kərimov Kərim Məmmədxan oğlu. Cənubi Xəzər meqaçökəkliyinin dərinlik quruluşu və nefrlilik-qazlılığı /K.M.Kərimov, N.Ö.Vəliyev.- Bakı: Elm, 2003.- 240 s.

Kərimov Zahid Hacı Bala oğlu. Geodinamika [Mətn] /Kərimov Zahid Hacıbala oğlu; Elmi red.T.Ə. Səmədov; Rəyçi. O.C. Hüseynzadə.- B.: Azərnəşr, 2007.- 158 s.

 

Klimaşvili Z.M. Gürcüstan coğrafiyası [Mətn]: zəhmət məktəblərinin 6-cı qrupları üçün dərs kitabıdır Z.M.Klimaşvili.- Tbilisi: Gürcüstan Dövlət nəşriyyatı, 1932.- 214, [2] s.

 

Klimiaşvili Z.M. Gürcüstan coğrafiyası zəhmət məktəblərinin 6-cı qrupları üçün dərs kitabıdır /Z.M.Klimiaşvili.-Tbilisi: Gürcüstan Dövlət nəşriyyatı, 1930.- 187, [4] s.

 

Kolxozlarda hesaba alma işi /SŞCİ Kolxozsentri.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 93 s.

 

Korinskaya Valentina Aleksandrovna. Materiklər coğrafiyası [Mətn]: orta məktəbin VI sinfi üçün dərslik /V.A.Korinskaya, L.D.Prozorov, V.A.Şenev; tərc. ed. A.M.Qəmbərov.- B.: Maarif, 1989.- 274, [1] s.

 

Kosmik geologiyanın əsasları [Mətn] : ali məktəblər üçün dərslik /V. M. Babazadə, E. A. Məmmədova, B. H. Qələndərov, M. İ. Mansurov ; elmi red. N. Ə. İmamverdiyev. Bakı: Politex MMC, 2015.- 350, [2] s.: şək., cədv., xəritə, 25 sm.

 

Krems A.Y. Yerin qatlarında neft necə yatım salır [Mətn] A.Y.Krems, Y.M.Perelman; red. A.Vəzirzadə; çevirən. Əl. Qasımov.- B.: Moskva: ETNB-Azərneftnəşr, 1932.- 27, [1] s. şək. 20 sm.

 

Kuzik K. Azərbaycnın iqtisadi coğrafiyası [Mətn] Azərbaycanın təbii-coğrafiya şərtləri: ikinci il /K.Kuzik; çevirəni. Əfəndiyev; Oktyabr İnqilabı adına Evdə Pedaqoji Texnikumu.- B.: [s.n.], 1929.- 262 s.

 

Qasımov Əbdül Hüseynəli oğlu. Xəzər dənizi [Mətn] Ə.Qasımov; rəyçilər. O.Q.Mironov, Y.İ.Staroboqatov, Q.N.Bujinskaya.- B.: Elm, 1999.- 208 s.

 

Qaşqay Mirəli Seyidəli oğlu. Yerin əmələ gəlməsi və inkişafı tarixindən /Q. Mirəli ; [red. H. Əfəndiyev] ; Azərbaycan SSR Siyasi və Elmi Bilikləri Yayan Cəmiyyət.B.: Azərb. SSR Siyasi və elmi bilikləri yayan cəmiyyətin nəşri, 1950.- 63, [3] s.

 

Qavrilov V.V. Suyu necə ölçməli mirablar, cuvarlar, onbaşılar və kəndlilər üçün rəhbər/V.V.Qavrilo.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 40 s.

 

"Qeyri-antiklinal tələlərdə karbohidrogen yığımlarının geofiziki kəşfiyyat üsulları ilə proqnozlaşdırılması" problemi üzrə seminarın proqramı [Mətn]: Materiallar Qeyri-antiklinal tələlərdə karbohidrogen yığımlarının geofiziki kəşfiyyat üsulları ilə proqnozlaşdırılması [problemi üzrə seminarın proqramı, tezisləri] (26-27 noyabr, 1998; Bakı) B.: 1998.- 80 s.: 21 sm.+ Qoşma sənəd: ([1] v.; 21x29 sm.)

 

Qədirov H.M. Bitki coğrafiyası [Mətn]: tədris vəsaiti H.M.Qədirov, Q.H.Əliyev; elmi red. Y.M.İsayev; Azərbaycan SSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, V.İ.Lenin adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutu.- B.: APİ-nin nəşri, 1973.- 175, [1] s.  

Qədirov Vaqif Qədir oğlu. Azərbaycanın Kür çökəkliyində neftli-qazlı strukturların axtarışında qravi-maqnit kəşfiyyatının tətbiqi [Mətn] /V. Q. Qədirov; red. R. R. Rəhmanov.-Bakı: Qanun, 2010. - 223, [1] s.

 

Qocamanov Məqsəd Hüseyn oğlu. Geodeziya ölçmələrinin riyazi hesablanması [Mətn]: Ali məktəblər üçün dərslik /M. H. Qocamanov, Z. A. Bağmanov; Elmi red.: R. Ə. Babayev; Rəyçilər: F. Ə. İmanov, A. A. Atakişiyev. B.: BDU, 2000. 176 s.: ill., cədv

 

Qruntşünaslıqdan laboratoriya işlərinə rəhbərlik [Mətn] AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, M.Əzizbəyov ad. Azərb. Neft və Kimya İn-tu; tərt. ed. Ş.A.Pənahi; red. B.A.Abadov.- B.: [s.n.], 1983.- 63, [5] s.

 

Quliyev H.B. İqtisadi coğrafiya [Mətn]: III Konsentr. 4-cü dərs /H.B.Quliyev; M.K.Bakı, Qiyabi Təhsil bürosu.- Bakı: [s. n.], 1923.- 17 s.
 

Quliyev Hətəm Hidayət oğlu. Aləmdən, Kainatdan zəlzələyə qədər /H.H.Quliyev.- Bı: Elm, 2003.- 140 s.

 

Qurbanzadə Ağazeynal Alı oğlu. Azərbaycanın kənd təsərrüfatı coğrafiyası [Mətn]: dərslik /A.A.Qurbanzadə; elmi red. Z.S.Məmmədov; rəyçilər V.Ə.Əfəndiyev, T.G.Həsənov, Ç.N.İsmayılov [və b.]Bakı: Kooperasiya, 2011.- 256 s.

 

Qurbanzadə Ağazeynal Alı oğlu. Dialektik coğrafiya. [Mətn] : Nəzəri coğrafi-dialektik təhlil. Bakı: Kooperasiya, 2017.- 243 [1] s.: 24sm.

 

Qurbanzadə Ağazeynal Alı oğlu. Dünya ölkələri: siyasi-iqtisadi və dialektik coğrafiyası [Mətn]: [monoqrafiya] A.A. Qurbanzadə.- B.: Kooperasiya, 2013.- 440 s.

 

Qurbanzadə Ağazeynal Alı oğlu. Ərazi-ekoloji qovşaqlarının sosial coğrafiyası [Mətn] /A.Qurbanzadə, Z.Ağayev; Elmi red.: M.Ə.Salmanov; Rəyçilər: N.K.Mikayılov, A.M.Mirzəzadə.- Bakı: 1998.- 30 s.

 

Qurbanzadə Ağazeynal Alı oğlu. Meteorologiya və iqlimşünaslıq [Mətn]: metodik vəsait Ağazeynal A.Qurbanzadə; red. S.A.Hüseynova; rəyçilər. A.M.Məhərrəmov, K.Ş.Allahverdiyev; Azərbaycan Kooperasiya Universiteti.- B.: Kooperasiya, 2006.- 56 s.

 

Qurbanzadə Ağazeynal Alı oğlu. Ölkəşünaslıq [Mətn]: regional iqtisadi inkişaf modeli: [dərslik] /A.A.Qurbanzadə; rəyçilər. Q.S.Süleymanov, P.Q.Dərabadi.- B.: Kooperasiya, 2008.- 308 s.

 

Quzik K.O. İbtidai coğrafiya tədrisinə dair metodik məktub /K.O.Quzik; Azərbaycan Xalq Maarif Komisarlığı Müəllimlər İxtisasını Artırma İnstitutu Evdə Pedaqoji Texnikumu.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 72 s. , şək. ; 22 sm.

Quzik K.O. Zaqafqaziyanın iqtisadi coğrafiyası/K.O.Quzik; çevirəni. T.Məmmədov.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 174, [2] s.

Lyalikov İ.N. SSRİ iqtisadi coğrafiyası orta məktəbin IX sinfi üçün /İ.N.Lyalikov.- Bakı: Dövlət tədris-pedaqogi ədəbiyyatı, 1962.- 292 s.

Lebedev İ.K. Yer necə törəmiş və neçə yaşı var [Mətn] /İ.K.Lebedev; mütərcim. D.Cavadlı.- B.: Bakı fəhləsi, 1926.- 40 s.

 

Lebedev N.Q. Dünyanı ilk dəfə necə dolandılar [Mətn] /N.Q.Lebedov.- B.: [s.n.], 1926.- 46, [2] s.

 

Mahmudov H.İ. Azərbaycan mineral xammal sərvətləri və ətraf mühit: Dərs vəsaiti /H.İ.Mahmudov; Elmi red.: A.Əlizadə.- Bakı: Nafta-press, 2000.- 80 s.

 

Mahmudov Hikmət İsmayıl oğlu. Təbii ehtiyatların istifadəsi və mühafizəsi [Mətn]: Dərs vəsaiti /H. İ. Mahmudov; Elmi red.: B. Budaqov; Rəyçi: Ş. Y. Göyçaylı, Ş. B.Xəlilov. B.: Nafta-press, 1999. 110 s.: cədvəl, xəritə, + Qoşma sənəd xəritə: ( [1] v.; 20x.)
 

Maksakovski V.P. Dünyanın coğrafi mənzərəsi [dərslik] Cild 1 /V.P.Maksakovski; tərtibatçı red. P.F.Kazımi; mətnlərintərc. F.İ.İbadov; dizayner S.A.Yaqubova.- Bakı: [s. n.], 2010.- 483, [2] s.

Maksimov Nikolay Aleksandroviç. Fiziki coğrafiya [Mətn]: orta məktəbin 5-cı siniif üçün dərslik /N.A.Maksimov; tərc. ed. B.S.Eyvazov; red. M.Çobanzadə.- B.: Maarif, 1989.- 163,[2] s.

 

Maqmatik formasiyalar [Mətn]: Ali məktəblər üçün dərslik /V.M.Babazadə, F.A.Axundov, M.N.Məmmədov, N.Ə.İmamverdiyev; Elmi red.: S.Ə.Bəktaşi; M.Ə.Rəsulzadə adına Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan Elmlər Akademiyası Geologiya İnstitutu.- B.: Nafta-Press, 2000.- 236 s.: cədv., 20 sm.

 

Materiklərin və okeanların fiziki coğrafiyası [Mətn]: ümumtəhsil məktəblərinin VII sinifi üçün dərslik /O.K.Alxasov, D.M.Ələsgərov, Ş.M.Pənahov, R.İ.Məmmədov; ümumi red. M.Müseyibov; rəyçilər İ.Məmmədov [və b.] B.: Aspoliqraf, [Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi], 2011.- 239, [1] s. şək., cədv., xəritə

 

MDB dövlətlərinin filiz və qeyri-filiz faydalı qazıntı yataqları: Magistrantlar ücün ixtisas kursunun proqramı C.Ə.Azadəliyev; Red.: V.M.Babazadə; Rəyçilər: A.İ.Xasayev, B.H.Qələndərov; Bakı Dövlət Universiteti Geologiya fakultəsi, Faydalı qazıntılar kafedrası.- B.: 2001.- 12 səh. 20 sm.

 

Mehbalıyev M.M. Yerşünaslıq və Türk dünyası coğrafiyası [Mətn]: Abituriyentlər üçün vəsait /M.M.Mehbalıyev.- B.: Azərbaycan Ensiklopediyası, 1993.- 122 s. xəritə, cədvəl

 

Mehdiyev Arif Şəfahət oğlu. Coğrafi informasiya sistemləri [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /A. Mehdiyev, A. İsmayılov; red. R. M. Məmmədov.-Bakı: Müəllim, 2011. 231, [1] s.

 

Mehdiyev Şəfaət Fərhad oğlu. Ümumi geologiya [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /Ş.F.Mehdiyev; rəy verənlər S.S.Səmədov, T.S.Şahsuvarov.- Bakı: [MarsPrint NPF], 2008.- 404 s.

 

Meşşaninov İ.İ. Azərbaycan dövri qədimininöyrənilməsi metodoloji məsələlərinə dair/İ.İ.Meşşaninov; [Azərbaycan Dövlət Elmi Tədqiqat İnstitutu, Tarix-etnoqrafiya şöbəsi]Bakı: AETİ, 1930.- 20 s.

Meyxemiyev. Topiqrafiya [Mətn]: hərbi məktəblər üçün dərs kitabı /Meyxemiyev, Seventisqi; tərcümə. A.Həsənzadə; Azərbaycan hərbi komisyonu.- B.: Azərbaycan hərbi komisyonu, 1925.- 151 s.

 

Məmmədov Qərib Şamil oğlu. Geodeziya [Mətn]: ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /Q.Ş.Məmmədov, İ.H.Əhmədov; elmi red. R.Ə.Babayev, R.Ə.Hüseynli.- Bakı: Maarif, 2002.- 520 s.
 

Məmmədov Qərib Şamil oğlu. Geodeziya və kartoqrafiyanın əsasları [Ali məktəblər - Universitet və Akademiyalar üçün dərs vəsaiti] /Q.Ş.Məmmədov, İ.H.Əhmədov; elmi red. S.A.Qəniyeva, R.V.Bayramov; rəyçilər H.İ.Quliyev, H.H.Mikayılova, R.Ə.Eminov, R.Ə.Hüseynli.- Bakı: [Nafta-Press], 2011.- 645, [1] s., şək.; 24 sm.+ [1] qat v. (21x29 sm.)

 

 Məmmədov İlman Əsdan oğlu. Naxçıvan Muxtar Respublikasının qeyri-metal faydalı qazıntıları [Mətn] /İ. Ə. Məmmədov; baş red. A. C. İsmayılzadə; red. H. V. Mustafayev; AMEA, Naxçıvan Bölməsi.- Bakı Elm 2012.- 253, [3] s. cədv., şək., xəritə, portr.
 

Məhəmməd Tahir bin Rifət Bursalı. Türklərrin ülum və fünuna xidmətləri [Mətn] /Məhəmməd Tahir bin Rifət Bursalı; naşir: Əhməd Cövdət.- İstanbul: [s. e.], 1896.- (1314 h.).- 42 s.

 

Məmmədov Cabir Ağəli oğlu. Ərəb ölkələrinin coğrafiyası [Mətn]: "Şərqşünaslıq" və "Yaxın və orta Şərq ölkələrinin tarixi" ixtisası üzrə təhsil alan ali məktəb tələbələri üçün dərslik /C.Məmmədov, H.Soltanova; Red.: A.İbrahimov.- Bakı: Bakı Universiteti, 1992.- 348 s.

Məmmədov Cabir Ağəli oğlu. İranın və Əfqanıstanın coğrafiyası [Mətn]: dərslik /C.A.Məmmədov, H.B.Soltanova.- Bakı: Azərbaycan Universiteti, 1989.- 204 s.

Məmmədov M.Ə. Təsərrüfat fəliyyətinin çayların rejiminə təsiri [Mətin]: [dərs vəsaiti]/M.Ə.Məmmədov, H. Y.Fətullayev; red. P.H.Mahmudov; rəyçilər. A.Ə.Kərimov, N.K.Mikayılov; M.Ə.Rəsulzadə adına Bakı Dövlət Universiteti birinci hissə.- B.: [Azərb. Ped. Un-ti], 1992.- 127 s.

Məmmədov Maqbet Ədil oğlu. Azərbaycanın hidroqrafiyası: Monoqrafiya /Maqbet Məmmədov; Elmi red.: F.İmanov, B.: Nafta-Press, 2002.- 266 s.

 

Məmmədov Maqbet Ədil oğlu. Azərbaycanın hidroqrafiyası /M. Ə. Məmmədov; elmi red. F. İmanov, G. İbrahimova.-Bakı: [Təhsil NPM], 2012.- 253, [1] s.

 

Məmmədov Maqbet Ədil oğlu. Çay axımı və hidroloji hesablamalar fənnindən metodiki göstəriş [Mətn] M.Ə.Məmmədov, R.Mahmudov, F.İmanov; Azərb. Resp. TəhsilNazirliyi, M.R.Rəsulzadə ad. Bakı Dövlət Un-ti[Bakı] [s. n.] [1995].- 84, [11] s.

 

Məmmədov R. M. Xəzər dənizinin hidrometerologiyası [Mətn] /R. M. Məmmədov ;AMEAakad. H. Ə. Əliyev ad. Coğrafiya İn-tu.B.: Avropa, 2013.176 s. ill., portr., cədv
 

Məmmədov Rafiq Hüseyn oğlu. Azərbaycan SSR-in respublikadaxili iqtisadi rayonları [Mətn]: Ali məktəblər üçün dərslik /R.H.Məmmədov; elmi red.: Ş.O.Orucov; rəyçilər: N.Ə.Nəbiyev, A.H. Məmmədov. - B.: Maarif, 1989.- 240 s.

 

Məmmədov Rafiq Hüseyn oğlu. SSRİ-nin iqtisadi coğrafiyası [Mətn]: rayonlar hissəsi: dərs vəsaiti /R.H.Məmmədov; elmi red.: T.Həsənov; rəyçi. Ə.M.Hacızadə.- Bakı: Maarif, 1984.- 290, [2] s.; 21 sm.

Məmmədov Vaqif Ağa Əli oğlu. Göllərin morfometriyası və su balansı [Mətn]: Monoqrafiya /V.A.Məmmədov; Red.: Ş.B.Xəlilov; Rəyçi: M.Ə.Məmmədov, T.M.Tatarayev.- Bakı: Elm, 1998.- 180 s.

Məmmədova Esmiralda Allahverdi qızı. Hidrogeoloji tədqiqat üsulları [Mətn]: Dərslik.- B.: B.-Universiteti nəşriyyatı, 2008.- 256 s.

 

Məmmədova Esmiralda Allahverdi qızı. Meliorativ hidrogeologiya [Mətn] : ali məktəblərin bakalavr pilləsi üçün dərslik /E. A. Məmmədova ; elmi red. S. Ə. Əliyev. Bakı: ["Ləman nəşriyyat poliqrafiya" MMC], 2016.- 267, [1] s.: şək., sxem, cədv., xəritə, 21 sm.

 

Məmmədova Esmiralda Allahverdi qızı. Su təchizatı və meliorativ hidrogeologiya [Mətn].- B.: Kür, 2003.- 219s.

 

Məmmədova E.A. Yeraltı suların dinamikası dərslik /E. A. Məmmədova; elmi red. Ə. K. Əlimov; rəyçi A. Ə. Məsimov, B. A. Abadov.- Bakı: [s. n.], 2012.- 171, [1 ] s.

 

Məsimov Aydın Əli oğlu. Hidrogeoloji və mühəndisi-geoloji tədqiqatlarda geofiziki və aerokosmik üsullar [Mətn]: [Dərs vəsaiti] /A.Ə.Məsimov, E.A.Məmmədova, V.C.Axundov; Red. və ön söz: S.S.Səmədov; Rəyçilər: V.G.Ramazanov, A.D.Aslanov.- B.: Sabah, 1996.- 95 s., cədv., ill.

 

Milkov F.N. MDB ölkələrinin fiziki coğrafiyası [Mətn]: [2 hissədə: dərslik] F.N.Milkov, N.A.Qvozdetski; tərc. və yeni nəşrin ixt. red. M.A.Müseyibov; rəyçilər H.A.Xəlilov, A.Ş.Cərullayev; tərc. ed. R.H.Muğalov; yeni nəşrə haz. T.O.İbrahimov; [Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi; BDU, Coğrafiya fakültəsi] I Hissə Ümumi icmal. MDB-nin Avropa hissəsi. Qafqaz.- B.: [BDU] 2012.- 297 s.

 

Milkov Fyodor Nikolayeviç. SSRİ-nin fiziki coğrafiyası. Ümumi icmal. SSRİ-nin Avropa hissəsi. Qafqaz [Mətn]: dərslik /F.N. Milkov, N.A. Qvozdetcki; rəyçi.V.K. Lukaşev; tərc. ed. R.H. Muğalov.- B.: Bakı Universiteti, 1990. --361 s.

 

Mirzə Həsən əfəndi bin əlhac Abdulla əfəndi Əlqədari əl Dağıstani. Asari-Dağıstan [Mətn] /Mirzə Həsən əfəndi Əlqədari.- B.: [s.n.], 1902.- 255 s.

 

Modotti T. Meksika peonları Meksikadakı kəndli hərəkatı haqqında /T.Modotti; [çevirən. Qulamzadə; red. G.Abasov].- B.: Azərnəşr, 1932.- 30, [1] s.

 

Muğanlinski Faiq Fuad oğlu. Ətraf mühitin kimyası: Dərs vəsaiti F.F.Muğanlinski, A.İ.Nağıyev, T.İ.Nağıyeva; Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası; Red.: K.C.Sultanova.- B.: ADNA, 1999.- 100 səh.

 

Musayev Əhməd Nəsir oğlu. Azərbaycan Respublikası ərazisinin səpinti qızıllılığı [Mətn] /Ə.N.Musayev; Azərbaycan Dövlət Qızıl Şirkəti; Azərbaycan Dövlət nəcib, əlvan və nadir metallar elmi-tədqiqat və lahiyə institutu; Red.: M.M.Məmmədov. B.: 1999. 160 s.: cədvəl+ xəritə

 

Musayev Murad Qədim oğlu. Kür-Araz ovalığındakı şirin su hövzələrinin flora və bitkiliyinin müasir ekoloji vəziyyəti [Mətn] /M.Q.Musayev; red. C.Ə.Əliyev; AMEA, Botanika İn-tu.- Bakı: Elm, 2010.- 138, [2] s.

Mustafayev Arif Nadir oğlu. Şirvanın maddi mədəniyyəti [Mətn]: tarixi-etnoqrafik tədqiqat /A.N.Mustafayev; red. M.Ə.İsmayılov, Q.T.Qaraqaşlı; AzSSR EA Tarix İn-tu, Arxeologiya və Etnoqrafiya Sektoru.- B.: Elm, 1977.- 157, [1] s., [3]

 

Mühəndis geologiyasının əsasları dərslik /Q. Ş. Məmmədov, A. C. Həşimov, Ə. Ə. Verdiyev, E. A. Məmmədova ; elmi red. V. M. Babazadə ; rəyçilər V. Ş. Qurbanov, Ə. K. Əlimov, B. A. Abadov, B. M. Məmmədov.- Bakı : Elm , 2012.- 800, [2] s.

Müseyibov Müseyib Ağababa oğlu. Azərbaycan SSR-nin geomorfologiyası [Mətn]: ali məktəblərin coğrafiya fakültələri üçün dərs vəsaiti /M.A.Müseyibov, R.Y.Quliyev; [elmi red. N.Ş.Şirinov; red. R.Abdullayev]; Azərbaycan SSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, S. M. Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti.- Bakı: ADU, 1974.- 239, [1] s. , cədv., şək. ; 22 sm. 39446

Müseyibov Müseyib Ağababa oğlu. Azərbaycanın fiziki coğrafiyası [Mətn]: Universitetlərin coğrafiya fakültələri üçün dərslik /M. A. Müseyibov; Rəy verənlər: Ə.V.Məmmədov, M.Ə.Süleymanov.- Ümumi hissə.-B.: Maarif, 1998.- 340 s.

 

Müseyibov Müseyib Ağababa oğlu. Qitələrin fiziki coğrafiyası [Mətn]Avropa, Asiya, Afrika: ali məktəblər üçün dərslik /M.Müseyibov, M.Çobanzadə; elmi red. F.Əhmədov I hissə.- Bakı: Maarif, 1973.- 305, [3] s.

 

Müseyibov Müseyib Ağababa oğlu. Ümumi geomorfologiya [Mətn]: dərslik M.A.Müseyibov, B.A.Budaqov, N.Ş.Şirinov; elmi red. Ə.V.Məmmədov.- B.: [Bakı Universiteti], 2012.- 303, [1] s.

Müseyibov Müseyib Ağababa oğlu. Türk dünyası coğrafiyası [Mətn]: 11-ci sinif üçün dərslik /Müseyib Müseyibov, Vüsət Əfəndiyev, Nərminə Seyfullayeva.- Bakı: Aspoliqraf, 2006.- 128 s., xəritə və cədv.; 20 sm.

 

Müseyibov Müseyib Ağababa oğlu. Yerşünaslıq [Mətn]: 9-cu sinfi üçün dərslik /M.A.Müseyibov, K.Əkbərov, S. Məmmədov; Elmi red. M.A.Müseyibov.- B.: Öyrətmən, 1993.- 256 s. xəritə, ill., sxem

Müseyibov Müseyib Ağababa oğlu. Yerşünaslıq [Mətn]: ümumtəhsil məktəblərinin 10-cu sinfi üçün dərslik /M.A.Müseyibov, E.K.Əlizadə, N.S.Seyfullayeva; Elmi red. M.A.Müseyibov; Rəyçilər. Y.Ə.Qəribov, L.İ.Bayramova.- Bakı: Çaşıoğlu, 2004.- 272 s.
 

Nağıyev Fazil Əli oğlu. Ucarın tarixi coğrafiyası /F.Ə.Nağıyev; Baş məsləhətçi və elmi red.: Budaq Budaqov; Red.: Malik Novruzov.- Bakı: Araz, 2005.- 160 s.

 

Nağıyev Vasif Nağı oğlu. Naxçıvan Muxtar Respublikasının faydalı qaıntıları [Mətn] /V. N. Nağıyev, İ. Ə. Məmmədov; baş red. H. S. Bağırov; red. Y. Ə. Kərimov; Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Milli Geoloji Kəşfiyyat Xidməti.-B.: Elm, 2010.- 239 s.

 

Naxçıvan duzdağının qədim duz mədənləri /V. Baxşəliyev [və b.]; elmi red. İ. Hacıyev; məsləhətçi İ. Həbibbəyli; AMEA, Naxçıvan bölməsi, Fransa Milli Araşdırmalar Mərkəzi.-Naxçıvan: [Əcəmi NPB], 2012.-78, [2] s.

Naxçıvan tarixi atlası. Bı : [s.n.] , 2010.

 

Nəbibəyli Ziyadxan İsrafil oğlu. Zəngəzurun qısa tarixi və coğrafiyası /Z.Həbibəyli (red.), M.Zəngilanlı. - B.: Qanun, 2000.-72 s.

 

Nəbiyev Nəbi Əliabbas oğlu. Coğrafi adlar [Mətn]: izahlı lüğət /N.Nəbiyev; elmi red. B.Ə.Budaqov.- Bakı: Azərnəşr, 1982.- 282 s.

 

Nəsuh Həsən. Tərcümeyi töhfeyi nəsuhiyyə [Mətn] /Nəsuh Həsən; tərc. ed.: Məhəmməd Həsən Mövlazadə [1-ci cild].- B.: [s.n.], 1904.- 372 s.

 

Nəsuh Həsən. Coğrafiyayi- töhfeyi-nəsuhiyyənin tərcüməsi [Mətn] /Nəsuh Həsən; tərc. ed. Axund Hacı Məhəmməd Həsən Mövlazadə 2-ci cild.- B.: [s. n.], 1904 (1322).- 218 s.

 

 Orta məktəbdə coğrafiya təliminin metodikası [Mətn]: [müəllimlər metodik vəsait] /red. A.Y. Bibik və b.; [tərc. ed. Q. Adıgözəl, Q. Məmmədov]Bakı: Maarif, 1978.- 423, [1] s.

Orta məktəblərin proqramları Coğrafiya kənd və şəhər üçün: 5-8 tədris illi /ASŞC Xalq Maarif Komissarlığının Tədris-Metod Sektoru; çevirəni. K.Əliyeva; red. A.Əfəndiyev, A.Quliyev IV kitab.- Bakı: Azərnəşr, 1933.- 69, [1] s. ; 22 sm.

Orucov Valeh Əliağa oğlu. Struktur geologiya və geoloji xəritəalma [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /V.Ə.Orucov, H.M.Hüseynov; ixtisas red. T.Məmmədov.- Bakı: Maarif, 1985.- 285, [3] s. 280 şək.

Paşayev Arif Mir Cəlal oğlu. Atmosfer proseslərinin fiziki əsasları [Mətn]: "Azərbaycan Hava Yolları" Dövlət Konserni Milli Aviasiya Akademiyasının tələbələri üçün dərslik /A.M.Paşayev, H.İ.Quliyev, S.H.Səfərov; elmi red. Q.İ.Qaryağdı; rəyçilər. R.N.Mahmudov, A.Ə.Kərimov.- B.: [Nafta-Press], 2007.- 416 s.

 

 Paşayev Nəriman Əziz oğlu. Böyük Britaniyanın coğrafiyası [Mətn]: dərs vəsaiti /N.Ə.Paşayev; elmi red. B.Ə.Budaqov; rəyçilər. E.K.Əlizadə, H.B. Soltanova, G.R.Ağakişiyeva.- Bakı: [s.n.], 2009.- 190, [2] s.

Pavlov A.P. Dənizin dibi və dənizin vücudə gətirdiyi ərz təbəqələri [Mətn] /A.P.Pavlov; mütərcimi. C.Cəbrayılbəyli.- B.: Bakı fəhləsi, 1923. A.X.T. və S.Q. Poliqraftrestin I mətbəəsi.- 70 s.

 

Pelka V. Dağ aullarında /V.Pelka.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 43, [1] s.

 

Pənahi Şəfiq Abbas oğlu. Ümumi geologiyanın qısa kursu [Mətn]: Ali məktəblərin geoloji-kəşfiyyat fakültələrinin tələbələri üçün dərslik /Ş.Ə.Pənahi; Rəy verənlər: B.Y.Kərimov, T.C.Şahsuvarov.- Bakı: Adiloğlu, 2005.- 332 s.


Pənahi Şəfiq Abbas oğlu. Ümumi geologiyanın qısa nəzəri və təcrübi kursu [Mətn]: Ali məktəb tələbələri üçün dərslik /Ş.A.Pənahi; Rəy verənlər. V.Y.Kərimov, T.S.Şahsuvarov.- Bakı: Maarif, 1993.- 304 s. , ill., cədvəl

 

Pənahi Şəfiq Abbas oğlu. Ümumi geologiyanın qısa nəzəri və təcrübi kursu [Mətn]: ali məktəblərin geoloji-kəşfiyyat fakültələrinin tələbələri üçün dərslik /Ş.A.Pənahi; rəy verənlər. B. Y. Kərimov, T. C.Şahsuvarov.- B.: Adiloğlu, 2009.- 343, [1] s.: şək., cədv., 20 sm.

 

 Pimenov, E. Qütb yollarında [Mətn] /O.Pimenov; tərcümə. Təhmasib; redaktor S.Məlik.- B.: Azərnəşr, 1927.- 112 s.

 

Piriyev Rizvan Xanəmi oğlu. Geodeziyanın əsasları və topoqrafiya [Mətn]: Dərslik /R.X. Piriyev; İxt. red. R.Ə. Babayev, R.B. Bayramov.- B.: Bakı Universiteti, 1994.- 392 s.

 

Piriyev Rizvan Xanəmi oğlu. Kartoqrafiya universitet tələbələri üçün dərslik /R.Piriyev; [elmi red. Ş.Əliyev].- Bakı: Azərtədrisnəşr, 1964.- 241, [3] s. , şək., cədv.

R. Q. Coğrafiya [Mətn]: zəhmət məktəbləri üçün tədris və pedaqoji kitablar/Q.R.- B.: Azərnəşr, 1927.- 191 s.

 

Ramazanov Telman Qurban oğlu. Zəlzələlərin mexanikası, xəbərvericiləri və tektonik dalğalar [Mətn] /T.Q.Ramazanov; Elmi red: A.D.Zamanov, Ə.Q.Novruzov.- Bakı: Bakı Universiteti, 2005.- 407 s.

 

Rəfiqi Məhəmməd. Coğrafiyayi- riyazi, yaxud aləmi-şəms [Mətn]: Rüşdi məktəbləri üşün /M. Rəfiqi; naşir. bəradəran Kərimovlar.- I cüz Kazan: [s. n.], 1912.- 60 s.

 

Rəsulov Soltanhəmid Ömər oğlu. Geologiyanın əsasları və hidrogeologiya [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /S.Ə.Rəsulov; ixtisas red. T.Ə.Məmmədov, S.M.Kazımov.- Bakı: Maarif, 1986.- 352, [8] s.

 Rəşad Qafur. Coğrafiya [Mətn]:: ali tipdə savad məktəbləri üçün tərtib olunan məramnaməyə müvafiq yazılmışdır /Rəşad Qafur.- I hissə.- B.: [s. n.], 1924.- 148, [3] s.

 

Rəşad Qafur. Coğrafiya [Mətn] /Q.Rəşad I hissə.- B.: Azərnəşr, 1926.- 176 s.

 

 Rəşad Qafur. Coğrafiya [Mətn]: /Rəşad Qafur.-II qisim.- B.: Azərnəşr, 1924.- 117, [2] s.

 

 Rəşad Qafur. Coğrafiya [Mətn]: /Rəşad Qafur.- III qisim.-B.: Azərnəşr, 1924.- 257, [3] s.

 

Rəşad Qafur. Coğrafiya [Mətn]: /Q.Rəşad.- 4 qism.- B.: Azərnəşr, 1925.- 255 s.

 

Rəşad Qafur. Coğrafiya [Mətn]: birinci dərəcənin 4-cü sinfinə məxsus Q.Rəşad I hissə.- B.: Azərnəşr, 1924.- 190, [1] s.

 

 Rəşad Qafur. Coğrafiya [Mətn]: birinci dərəcənin 4-cü sinfinə məxsusdur /Rəşad Qafur I qisim.-B.: Azərnəşr, 1924.- 275, [4] s.

 Rəşad Qafur. Coğrafiya [Mətn]: birinci dərəcənin 4-cü sinfinə məxsusdur /Rəşad Qafur I qisim.-B.: Azərnəşr, 1920.- 190 [1] s.

 

 Rəşad Qafur Mirzəzadə. Qafqaz coğrafiyası.- B.: Orucov nəşriyyatı, 1910.- 118 s.

 

Rubakin N.A. Nuhun tufanı [Mətn] /N.A.Rubakin.- B.: Bakı işçisi, 1926.- 46, [1] s.

 

Rubakin N.A. Nuhun tufanı [Mətn] /N.A.Rubakin.- B.: Azərnəşr, 1927.- 36 s.

Rzazadə R.Y. Bitki coğrafiyası [Mətn]: pedaqoji institutun proqramı əsasında: dərs vəsaiti R.Y.Rzazadə; [red. Z.Ş.Quliyev]; Azərb. SSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, H.Zərdabi ad. Kirovabad Döv. Ped. İn-tu Kirovabad, [s.n.] 1972.- 46, [2] s.

 

Salam Hollandiya! /[red. şurası Rabitə Departamenti, Hollandiya Xarici İşlər Nazirliyi; red. JCM Context (Utrecht); tərt.-rəs. və dizayn KrisKras (Utrecht); foto. C.Boll]Haaqa: [Niderland kralliği Xarici İşlər Nazirliyi], [2012.].- 33, [1] s. , fotoşək., ill., portr., xəritə ; 30 sm.

 

Salmanov Əhməd Mayis oğlu. Azərbaycanın neftli-qazlı rayonlarının paleogeologiyası [Mətn]: [monoqrafiya] /Ə.M.Salmanov, Ə.M.Süleymanov, B.İ.Məhərrəmov; elmi red. R.R.Rəhmanov.- B.: [Mars Print], 2015.- 471 s. portr., cədv., xəritə., şək

Səfərov Elnur İbiş oğlu. Kiçik Qafqazın faydalı qazıntı yataqları /E. İ. Səfərov; red. P. İ. Səfərov; məsləhətçi. Ə. C. Fərəcov, E. Ə. Həsənov.-Bakı: Apostrof, 2012.- 119, [1] s.

 

Səfərov Surxay Həsən oğlu. Meteoroloji proqnoz üsullarının əsasları [Mətn]: [dərslik] /S.H.Səfərov; elmi red. H.İ.Quliyev; rəyçilər N.Ş.Hüseynov, Ə.S.Məmmədov, Y.C.Hadıyev, R.P.Cuvarov; Azərb. Resp. "Azərb. Hava Yolları" Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti, Milli Aviasiya Akad.- B.: Vektor, 2011.- 231, [1] s.: cədv., şək

 

Səmədov Sərdar Sadıx oğlu. Geomorfologiya və dördüncu dövr çöküntülərinin geologiyası [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /S. S. Səmədov, P. Ə. Məmmədova; elmi red. M. A. Müseyibov; rəyçi. X. K. Tanrıverdiyev, M. N. Məmmədov.-Bakı: [Təhsil], 2011.- 133, s. [3]

 

Sənaye istehsal sahələrində su ehtiyatlarının istifadəsi və rekuperasiyasına aid [Mətn]: Metodik vəsait /Tərtib ed.: F. F. Muğanlinski, S. Ə. Rzayeva, F. M. Şahverdiyeva; Red.: A. İ. Nağıyev; Rəy verənlər: T. İ. Nağıyeva, İ. N. Hacıyev; Təhsil Problemləri Üzrə Respublika Elmi-Metodik Mərkəz, Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası. B.: Azərb.DNA, 1999. 36 s.: ill

 

Sinitskiy L.D. Fiziki coğrafiya orta məktəb üçün: beşinçi tədris ili /L.D.Sinitskiy; çevirən Məcnunbəyov; red. M.Kamil.- Bakı: Azərnəşr, 1933.- 131, [1] s. , xəritə.,

Skabayeva A. Fiziki coğrafiya /A.Skabayeva; çevirəni. Sarıyev; red. M.Kamil; ÜMHİŞ qiyabi təhsil sektoru.- Bakı: Azərnəşr, 1933.- 27, [1] s. , şək. ; 20 sm.

Sokolov D.V. Neft yerləri və bunların aranılması /D.V.Sokolov; mütərcimi. Sami Kamal.- B.: Azərnəşr, 1931.-53 s., şək.; 20 sm.

 

Suxurların fizikası [Mətn]: Metodik vəsait /Tərt. ed.: A. M. Əzizov, Z. C. Əfəndiyeva, G. Ə. Ələkbərova; Red.: A. Ə. Qasımov; Təhsil Problemləri Üzrə Respublika Elmi Metodik Mərkəz; Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası Bakı: Azərb.DNA, 1998.- 76 s.

 

Slonim İ. Ərzin sirləri [Mətn]: ərz və onun üzərində bulunan bütün canlılar nasıl və nərədən əmələ gəlmiş /İ.Slonim; tərcümə. M.Kamiloğlu.- B.: Bakı fəhləsi, 1925.- 156 s

 

Süleymanov Məhi Əhməd oğlu. Azərbaycanın təbii və antropogen landşaftlarının coğrafi qanunauyğunluqları [Mətn] /M.Süleymanov; Elmi red. və ön söz: M.A.Müseyibov, N.Ş.Şirinov.- Bakı: Əbilov, Zeynalov və oğulları, 2005.- 248 s.

Süleymanov Məhi Əhməd oğlu. Landşafşunaslığın əsasları [Mətn]: Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /M.Ə.Süleymanov, İ.S.Əliyeva; Elmi red.: M. A. Müseyibov.-B.: Az.K.C-nin mətbəəsi, 1998.- 389 s.

 

Süleymanov Mahi Əhməd oğlu. Landşaftşünaslığın əsasları [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /M.Ə.Süleymanov, İ.Ə.Əliyeva; elmi red. M.A.Müseyibov; rəyçi E.K.Əlizadə, Y.Ə.Qəribov.- Bakı: Bakı Universiteti, 2008.- 399, [1] s. , şək., cədv. ; 21 sm.

Şəfiyev Mənsur Nəsir oğlu. Mühəndis geodeziyası kursu [Mətn]: ali texniki məktəblər üçün dərslik /M.N.Şəfiyev.-Bakı: Maarif, 1975.- 333, [3] s. , ill., cədv.

 

Şaumyan adına II-dərəcəli qayibanə firqə məktəbi [Mətn]: iqtisadi coğrafiya: tapşırıq 4.- B.: [s. n.];[1933?] 4 s.

Şəki-Zaqatala bölgəsinin təbii dağıdıcı hadisələri və regionun inkişafının ekocoğrafi problemləri Şəki-Zaqatala bölgəsinin təbii dağıdıcı hadisələri və regionun inkişafının ekocoğrafi problemləri elmi-praktik konfransı: 9-10 iyun /Red.heyəti: B.Ə.Budaqov (baş red.) və b.- Şəki, 2005.- 108 səh. , cədvəl, ill. ; 20 sm.


Şəkuri Bəhruz Qulamhüseyn oğlu. Azərbaycan Respublikasının düzən və dağ ətəyi regionlarında səhralaşma prosesinin bəzi nəzəri və təcrübi problemləri [Mətn] /Bəhruz Şəkuri; Red.: H.Ə.Qiyasi.- Bakı: MBM MMC, 2004.- 188 s.

 

Şəkuri Bəhruz Qulamhüseyn oğlu. Böyük Qafqazın Şimal-Şərq yamacı torpaqlarında humus əmələgəlmə prosesinin əsas parametrlərinə və münbitlik potensiyalına eroziya prosesinin təsiri [Mətn]: bu kitab eroziyaşünaslıq elminin banisi K.Ə.Ələkbərovun əziz xatirəsinə ithaf olunur /B.Şəkuri; red. H.Ə.Qiyasi; [ön söz. B.Q.Şəkuri].- B.: MBM, 2009.- 127, [1] s.: portr., fotoşək., cədv., 20 sm.

 

Şərifov D. Cənubi Qafqaz coğrafiyası [Mətn]: müəllimlər üçün /D.Şərifov; mütərcim. M.Əsədullazadə.- B.: Azərnəşr, 1924.- 54 s.

 

Şirinov Naib Şirin oğlu. İnsan və relyef [Mətn] /Naib Şirinov.- Bakı: Azərnəşr, 1991.- 120 s. ; 16 sm. 60135

 

Şirzadova Rəna Firudin qızı. Böyük Qafqazın cənub-şərq hissəsində dağ-qara və bozqırlaşmış dağ-qəhvəyi torpaqların ekoloji şəraitinə və münbitlik parametrlərinə eroziya prosesinin təsiri [Mətn]: [monoqrafiya] /R.F.Şirzadova; elmi red. B.Q.Şəkuri; red. H.Ə.Qiyasi; Azərb. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Elmi-Tədqiqat Eroziya və Suvarma İn-tu.- B.: Ocaq, 2005.- 111, [1] s.: portr., şək., cədv., 20 sm.

Şubayev Leanid Pavloviç. Ümumi yerşünaslıq [Mətn]: [Dərs vəsaiti] /tərc. ed. B. T. Abdullayev, Y. O. Osmanov; tərc. ixtisas red. Ə. M. Rüstəmov.- B.: Maarif, 1986.- 452 s.

 

Terexova L.Q. Coğrafiya ibtidai məktəb üçün: üçüncü tədrisili /L.Q.Terexova,V.Q.Erdeli; çevirəni. N.Ağayeva; red. A.Quliyev I hissə.- Bakı: Azərnəşr, 1933.- 85, [2] s.


Terexova L.Q. Coğrafiya ibtidai məktəb üçün: dördüncü tədrisili/L.Q.Terexova, V.Q.Erdeli; çevirəni. H.Məcnunbəyov; red. A.Əfəndiyev II hissə.- Bakı: Azərnəşr, 1933.- 111, [1] s.

Topoqrafiyadan çöl təcrübələrinin aparılmasına dair metodiki göstəriş [Mətn] /Azərbaycan SSR Xalq Təhsili Nazirliyi, V.İ.Lenin adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutu; tərt.ed. Ə.H. Hüseynov, Y.Q.Əliyev; elmi red. A.M.Hüseynov.- B.: V.İ.Lenin adına APİ, 1989.- 18, [1] s.

 

Torpaq coğrafiyası fənnindən çöl təcrübələrinin aparılmasına dair metodiki göstəriş [Mətn] Azərb. SSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, V.İ.Lenin ad. Azərb. Döv. Pedaqoji İn-tu; tərt. ed. Ş.G.Həsənov; elmi red. H.Ə.Əliyev.- B.: [V.İ.Lenin ad. APİ] 1985.- 38, [2] s. şək., cədv. 20 sm.

 

Troitski V.V. Qaralar ölkəsinə səyyahət /V.V.Troitski.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 60, [1] s. , şək. ; 17 sm.

Uzaq şimalda eskimoslar yaşayışı [Mətn] /F. Nansen.-Bakı: Azərnəşr, 1927.-84 s.

 

Ümumi və tarixi geologiya. [Mətn]: Ali məktəb tələbələri üçün dərs vəsaiti. Tofiq Məmmədov, Şəfiq Pənahi, Nəriman Babayev, Bəhmən Hacıyev, Oqtay Hüseynzadə.- Bakı: Maarif, 1981.- 384 s.

 

Ümumi Yerşünaslığın əsasları AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, V.İ.Lenin ad. Azərb. Döv. Ped. İn-tu; müəll. N.P.Neklyukova, L.P.Şubayev; red. N.P.Neklyukova; tərc. ed. H.Ə.Sadıxlı; red. N.K.Kərəmov.- B.: [s.n.] 1968.- 19, [1] s.

 

 Varjanski. Kapitalist ölkələrinin coğrafiyası 7-ci qruplar üçün /Varjanski, Sinitski ; çevirən. M. K. Sədullayev, T. X. Haşımova, Z. Abdullayev, İ. Məhəmmədov ; rəss. və red. V. Əsgərov I kitab I hissə.B.: Azərnəşr, [1932] üz qabığında 1933.- 240 s.

 

Vəlixanlı Nailə. IX-XII əsr ərəb coğrafiyaşünas səyyahları Azərbaycan haqqında [Mətn] /N.Vəlixanlı; red. Z.M.Bünyatov; Azərb. SSR Elmlər Akademiyası, Yaxın və Orta Şərq Xalqları İn-tu.- B.: Elm, 1974.- 222, [2] s.: 20 sm

 Vəlili Məmmədhəsən. Azərbaycan [Mətn]: Coğrafi-təbii, etnoqrafik və iqtisadi mülahizat /Məmmədhəsən Vəlili.-Bakı: Azərbaycan Xalq Təsərrüfat Şurası, 1921. 306 [2] s.

 

 Vəliyev Xostan Ələsgər oğlu. Ali məktəblərə daxil olan abituriyentlər üçün coğrafiyadan vəsait [Mətn] / X.Ə. Vəliyev, T.M.Mirzəyeva, Y.Q.Əliyev; Elmi red. P.S.Mirzəyev.- B.: Maarif, 1992.- 128 s.

 

Vorontsov-Velyaminov, Boris Aleksandroviç. Astronomiya [Mətn]: 10-cu sinif üçün dərslik /B.A.Vorontsov-Velyaminov; tərc. ed. M.Həşimzadə.- Bakı: Maarif, 1974.- 150, [2] s.

Vorontsov-Velyaminov, Boris Aleksandroviç. Astronomiya orta məktəbin 10-cu sinfi üçün /B.A.Vorontsov-Velyaminov; tərc. ed. M.Haşımzadə; red. Ə.Əliyev.- Bakı: Azərbaycan Dövlət Tədris-Pedaqoji Ədəbiyyatı, 1962.-152 s.

 

Yaqub Paşa Alı oğlu. Eminli ensiklopediyası [Mətn] /P. A. Yaqub ; red. N. Tapdıqoğlu. B.: Zərdabi LTD, 2015. 110, [2] s.: portr., şək., 21 sm. + [1] v. şəcərə
 

Yamacların dayanıqlıq məsələlərinin tədqiqi [Mətn]: Dərs vəsaiti /Musayev Z.S., məmmədov K.M., Mahmudov T.M., Mürsəlov A.Ə.; Rəy verənlər: Bəşirov Feyruz Bəşir oğlu, Hacıyev Məhəmmədəli Səfər oğlu; Elmi red.: Mansırov Məhəmmədəli Səfər oğlu.- Bakı: Təhsil, 2006.- 188 s.
 

Yeraltı suların dinamikası [Mətn]: mühazirələrin konspekti /AzSSR, Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, M.Əzizbəyov ad. Azərb. Neft və Kimya İn-tu; müəl. və tərt. ed. S.M.Kazımov, B.A.Abadov, Ə.M.Babayev, F.Ş.Əliyev; red. T.Ə.Məmmədov; rəyçi R.İ.Əliquliyev, Ə.Ə.Əlirzayev.- B.: [s. n.], 1984.- 86, [2] s.

 

 Yeraltı suların dinamikası kurs layihəsi üçün tapşırıqlar və metodik göstərişlər [Mətn] /tərt. ed. Ə. M.Babayyev, B.A.Abadov, Q.Ş.Şirinov; elmi red. T.Ə.Məmmədov; M.Əzizbəyov adına Qırmızı Əmək Bayrağı Ordenli Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutu.- B.: Azərb. NKİ, 1974.- 48 s.

 

 Yerin həyat və tarixi [Mətn]: [II dərəcəli məktəblər və şəxsi təhsil üçün tədris və pedaqoji kitablar] /N.Milkoviç; çevirəni. K.Əliyev.- B.: Azərnəşr, 1929.- 284 s.

 

Yusifov Elman F. Bioloji müxtəliflik: Abşeron yarımadasının təbiət abidələri [Mətn] /E.Yusifov, N.İsayeva, F.Əsgərov; Baş red. V.C. Hacıyev; Elmi red. Ad.A. Əliyev; Red. F.T.Əhmədov; BP, SOCAR, STATOİL.- Bakı: Nurlar, 2007.- 424 s.

Yusubov Namaz Puti oğlu. Seysmik yazıların emalı və seysmogeoloji modelləşdirmə əsasında geoloji dəyərləndirilməsi: /N.P.Yusubov; Red.: P.Z.Məmmədov.- Bakı: Adiloğlu, 2003.- 308 s.

Zaykov A.M. Yağış, dolu, qar, zen və krov [Mətn] /M.A.Zaykov; Yeni türk əlifba komitəsi.- B.: Bakı fəhləsi, 1925.- 53 s.

 

 Zaykov A.M. Yağış, dolu, qar, şeh və quru [Mətn]: 20 ədəd şəkl havidir /M.A.Zaykov; tərcümə. Z.Əbdülzadə.- B.: Bakı fəhləsi, 1925.- 53 s.

 

Zərdabi Həsən bəy. Torpaq, su və hava [Mətn] /H.Zərdabi.- B.: [s. n.], 1912 (1330 h.).- 75 s.

 

Zinovyev Q. Lenin [Mətn]: Vladimir İliç Ulyanovun həyat və fəaliyyəri /Q.Zinovyev; mütərcimi. Ə.S.Q.- Bakı: Bakı fəhləsi, 1923.- 76 s.

 Ziyadxanov Ədilxan. Avropada üç aylıq bir səyahətim [Mətn] /Ədilxan Ziyadxanov.- Gəncə: [s. n.], 1909 (1327 h.).- 60 s.

 

 

 
National Library of Azerbaijan All Rights Reserved