az | en | ru
Xəbərlər
Şöbələr
Tarix
Struktur
Kitabxanaya yazılma
İstifadə qaydaları
Oxu zalları
Elektron kataloq
Elektron kitabxana
Yeni kitablar
Kitabxanamızın nəşrləri
İş vaxtı
Metodik xidmət
Əlaqə
aze | eng | rus


 

 

 
Siyasət. Siyasi elmlər

 

 1 may [Mətn] /çevirən. Ə.Qasımi.- B.: Azərnəşr, 1926.- 40 s.

 

12-ci Ümum Bakı konfransının qərarnamə və qətnamələri [Mətn]: (6-12 iyun 1923).- B.: Bakı fəhləsi, 1923.- 56 s.

 

16-cı ümum Bakı firqə konfransı qərarları [Mətn]: 1926 dekabr 1927 yanvar /Azərbaycan komunist (b) firqəsi Bakı komitəsi.- B.: Azərbaycan komunist (b) firqəsi Bakı komitəsi, 1927.- 45 s.

 

1905-ci il çağrışı məruzəçilərinə məxsus tezislər [Mətn]Bakı: [s.n.], 1928.- 11 s.

 

1928-29-cu tədris ilində siyasi təhsil [Mətn]Bakı: A. K. (b) F. B. K. təbliğat-təşviqat, 1928.- 11 s.

 

1930-31-ci tədris ili üçün komsomolda siyasi təhsilə dair yaddaş /tərt. ed. F.Neqazov.- B.: ALKGİ MK və BK Nəzəri Təhsil Təbliğat Şöbəsi, 1930.- 27, [1] s.

 

7-ci Şimali Qafqaz ölkə firqə konfransının qərarları /çevirən. L. Savin.B.: Dağnəşr , 1932.- 62 s.

9-cu çağırış Lenin-Suraxanı dairə şurasının işləıri barədə dairənin zəhmətkeşlərinə haqq-hesabı [Mətn]Bakı: Lenin dairə şurası, 1929.- 40 s.

 

I-II dərəcəli piyada hərbi bilik dərnəkləri haqqında ümumi qaydalar.- B.: AZOSOAVİAXİM, 1930.- 22 s.

 

VI çağırışlı Zakafqaziya Mərkəzi İcraiyyə Komitəsi ikinci sessiyasının stenoqram haqq-hesablı [Mətn]: ixtisar edilmiş.Tiflis : ZMİK-nin nəşri, 1932.- 140, [3] s.

İKQ Ordusunun səhra təlimnaməsi [1929] /Hərbiyə və Bəhriyə Xalq Komissarlığı.-Bakı: Azərbaycan Atıcı Diviziyası, 1930.- 309, [3] s.

 

VII çağırış Binəqədi dairə şurasının işləri barədə dairənin zəhmətkeşlərinə haqq-hesabı[Mətn]Bakı: Bakı Şurası Təbliğat şöbəsi, 1929.- 40 s.

 

IX çağırış Bakı Şurası işləri barədə konspekt [Mətn]: məruzəçilər üçün bloknot /FQKƏ və BN Bakı şurası.- B.: Bakı Şurası, 1929.- 127 s.

 

X çağırış Bakı şurasının fəaliyyəti barədə haqq-hesabın konspekti Müxtəsər haqq-hesab üzrə düzəlib /İKQƏ və QDN Bakı Şurası Bakı: Ümum Bakı Seçki Komissiyonu, 1930.- 47 s.

 

XI beynəlxalq uşaqlar həftəsi /ASŞC XMK Tədris-Metod Sektoru.- B.: Azərnəşr, 1931.- 32 s.

 

XII-ci firqə konfransı üçün Azərbaycan Kommunist (bolşevik) Firqəsi Bakı komitəsinin izahatı [Mətn] /Azərbaycan Kommunist (bolşevik) Firqəsi Bakı komitəsi.- B.: AKF BK nəzdində "Bakı fəhləsi, 1923.- 106 s.

 

 XIV şəhər dairəsi firqə konfransı materialı.- B.: [s.n.], 1930.- 40 s.

 

 XIV ümum şəhər firqə konfransında məruzə üçün materiallar.- B.: [s.n.], 1930.- 57 s.

 

XV-ci Beynəlxalq gənclər günü və kommunist gənclər İnternasionalının 10 illiyi haqqında məruzəçilər üçün tezislər.- B.: Gənc İşçi, 1930.- 12 s.

 

XVI firqə qurultayı haqqında komsomolçulara kənd üçün /Komsomol Cari Siyasət Dərnəyi.- B.: Azərnəşr, 1931.- 67 s.

 

 XVI ümum şəhər firqə konfransında AK(b)F şəhər dairə komitəsinin haqq-hesabı üzrə qətnamə layihəsi.- B.: [s.n.], 1930.- 26 s.

 

 XVII Bakı firqə konfransının qərarları [Mətn] /Azərbaycan komunist (b) firqəsi Bakı komitəsi.-B.: [s. n.], 1927.- 61 s.

 

 XVII Bakı firqə konfransının tezislər layihəsi [Mətn] Bakı şurası fraksyonunun məruzəsinə dair qətnamə lahiəsi.- B.: [s. n.], 1927.- 60 s.

 

XVII ümum Bakı firqə konfransı qərarları [Mətn]: dekabr 1926 yanvar 1927 /A. K. (b) F. Bakı komitəsi.- B.: Azərnəşr, 1927.- 35 s.

 

XIX ümum Bakı firqə konfransının qərarları.- B.: Azərnəşr, 1930.- 47 s.

 

3-cü ümum ordu ÜİK(b)F özək katibləri müşavirəsinin qərarları 7-11 may 1931-ci il.- B.: Azərnəşr, 1931.- 87, [1] s.

 

A. K. F. şəhər dairəsinin atçotu üzrə qətnamə [Mətn].-B.: [s. n.], 1927.- 22 s.

 

AK(b)F kənd özəyinin işini yenidən qurmaq uğrunda materiallar məcmuəsi /AK(b)F Firqə Kabinəsi.- B.: Azərnəşr, 1931.- 46, [1] s.; 19 sm. 

 

AK(b)F Mərkəzi Komitəsinin haqq hesabı üzrə qərar proje.- B.: [s.n.], 1931.- 11 s.

 

AK(b)F mərkəzi komitəsinin və Bakı komitəsinin sentyabr plenumu yekunları haqqında məruzəçilər üçün müxtəsər tezislər /AK(b)F Mərkəzi Komitəsinin Təşvikat və Kütləvi Kampaniyalar Şöbəsi.- B.: Azərnəşr, 1930.- 23 s.

 

AK(b)F mərkəzi və Bakı komitələri və mərkəzi kontrol komissiyasının Bakı firqə təşkilatı aktivilə birlikdə olan 28 noyabr tarixli plenumunda yoldaş Kirovun firqə daxili vəziyyəti haqqındakı məruzəyə dair qətnamə /AK(b)F Bakı Komitəsi Təşkilat və Kütləvi Kampaniyalar Şöbəsi.- B.: Azərnəşr, 1930.- 14 s.

 

 AK(b)F Mərkəzi və Bakı komitələri yol. Stalinin direktivlərinin yerinə yetirilməsini yoxlayırız özünü yoxlama briqadalarına yardım üçün 2-ci buraxılış.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 15, [1] s.; 21 sm.

 

AK(b)F-nin X-qurultayında MKK-İKM məruzəsi üzrə qətnamə layihə.- B.: Azərnəşr, 1930.- 16 s.

 

A. L. K. G. İ. VII qurultayının qərar və qətnamələri [Mətn]: 31 mart-6 aprel 1928-ci il /Azərbaycan Lenin Kommunist Gənclər İttifaqı.- B.: Azərnəşr, 1928.- 127 s.

 

A. L. K. G. İ. 19-cu Bakı konfransının qərarları [Mətn] fevral 1927 /Azərbaycan Lenin komunist gənclər ittifaqının Bakı komitəsi.- B.: Azərnəşr, 1927.- 99 s.

 

A. L. K. Q. İ. və Azərb. kommunist çocukl. təşkilatının rəqəmli məlumat kitabçası [Mətn]: 1 aprel 1927 ilin A. L. K. Q. İ. 2-ci Azərbaycan konfransı kimi.- B.: [s. n.], 1927.- 24 s.

 

A. L. K. N. ittifaqının ikinci Azərbaycan konfransının qərar və qətnamələri [Mətn].- B.: Azərnəşr, 1927.- 54 s.

 

Abasov Əli Seyidabbas oğlu. Müasir Azərbaycanda gender siyasəti: fəlsəfə, tarix, nəzəriyyə, statistika Ə.Abbasov, R.Mirzəzadə.- B.: Səda, 2006.- 204 s.

 

Abbasbəyli Ağalar Nəriman oğlu. Beynəlxalq münasibətlər nəzəriyyəsi [Mətn]: dərslik /A.Abbasbəyli, E.Nəcəfov; [red. P.Q.Darabadi; rəyçilər. H.C.Əlibəyli, H.N.Məmmədov]; Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Bakı Dövlət Universiteti.- B.: Mütərcim, 2007.- 206 [2] s.

 

Abbasbəyli Ağalar Nəriman oğlu. Beynəlxalq münaqişələr: nəzəri və konseptual yanaşmalar [Mətn] /A.N.Abasbəyli; elmi red. P.Q.Darabadi; elmi məsləhətçilər. E. Ə. Əliyev, Q. H. Məmmədov, O.F.Əfəndiyev.- B.: Şirvannəşr, 2006.- 194 s.

 

Abbasbəyli Ağalar Nəriman oğlu. Beynəlxalq münasibətlər nəzəriyyəsi [Mətn]: dərslik /A.N.Abbasbəyli, E.Nəcəfov; red. P.Q.Darabadi; rəyçilər H.C.Əlibəyli, H.N.Məmmədov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Bakı Dövlət Un-ti.- B.: Mütərcim, 2007.- 211, [1] s. şək

 

Abbasbəyli Ağalar Nəriman oğlu. Beynəlxalq münasibətlər tarixi (ən qədim dövrlərdən XIX yüzilliyin 70-ci illərinin sonuna qədər) [Mətn]: dərslik /A.N.Abbasbəyli, S.Z.Yusifzadə; red.Q.H.Məmmədov; rəyçi. H.C.Əlibəyli, P.Q.Darabadi.- B.: [BDU], 2009.- 309, [2] s.

 

Abbasbəyli Ağalar Nəriman oğlu. Diplomatik protokol [Mətn]: dərslik /A.Abbasbəyli, V.Cəfərov; elmi red. S.R. Zeynalov, Z.M.Qatarov; rəyçilər P.Q.Darabadi, S.Z.Yusifzadə.- B.: ADPU, 2004.- 206 s.

 

Abbasbəyli Ağalar Nəriman oğlu. Diplomatik protokol [Mətn]: dərslik /A.A.bbasbəyli, V.B.Cəfərov; elmi red. S.R.Zeynalov, Z.M.Qafarov.- Bakı: ADPU, 2004.- 213, [1] s. şək., cədv

 

Abbasbəyli Ağalar Nəriman oğlu. Dünya siyasəti [Mətn]: XX əsrin ikinci -XXI əsrin əvvəlləri: dərslik A.N.Abbasbəyli; elmi red. Q.H.Məmmədov, R.Ə.Sadıqov; rəyçi Z.M.Həsənalıyev [və b.].- B.: [Nurlar], 2011.- 582, [1] s.

 

Abbasbəyli Ağalar Nəriman oğlu. Konfliktologiya [Mətn]: Dərslik /A.N.Abbasbəyli, P.Q.Darabadi, Ə.G.İbrahimov; Elmi red. Q.H.Məmmədov; Rəyçilər. H.Q.Əlibəyli, S.Z.Yusifzadə.- B.: BDU, 2006.- 292 s.

 

Abbasbəyli Ağalar Nəriman oğlu. Müasir beynəlxalq münasibətlər və qloballaşma [Mətn]: dərslik /A.N.Abbasbəyli; [elmi red. F.F.Qasımzadə; elmi məsləhətçi. P.Q.Dadaşov və b.; rəyçilər: P.Q.Darabadi və b.]Bakı:Şirvannəşr, 2007.- 164 s.

 

Abdallı Həcər. Dağlıq Qarabağ: Azərbaycana erməni təcavüzü və beynəlxalq təşkilatların mövqeyi [Mətn]: tarix və müasirlik /H. Abdallı; elmi red. Ə. Tağıyev; red. H. Həmidov. B:. [s.n.], 2009. 274, [1] s. 1 port

 

Abdullayev Elşad İslam oğlu. Azərbaycan demokratik inkişaf yolunda [Mətn] /Elşad Abdullayev; red. Lətif Hüseynov; foto.: R.Bağırov.- B.: Təhsil, 2004.- 279, [1] s.

 

Abdullayev Elşad İslam oğlu. Azərbaycan demokratik inkişaf yolunda [Mətn] /E.Abdullayev; elmi red. və ön söz. L.Hüseynov, A.Qasımov; məsləhətçi. H.Əhmədov II kitab.- B.: Təhsil, 2005.- 350, [2] s.: portr., fotoşək

 

Abdullayev Elşad İslam oğlu. Azərbaycanın inzibati hüququ.Üçüncü hissə (Xüsusi hissənin davamı) [Mətn]: hüquqi ali məktəblər və hüquq fakültələri üçün dərslik /E.İ.Abdullayev, A.Abdullayev; Elmi red. L.Hüseynov; Rəyçilər. Z.A.Əsgərov, H.A.Qasımov, Z.M.Qafarov və b.; Azərbaycan Beynəlxalq Universiteti.- B.: ABU, 2007.- 303 s.

 

Abdullayev Elşad İslam oğlu. Dağlıq Qarabağ problemi Avropa Şurasının hüquqi sənədlərində [Mətn]: /E.Abdullayev; elmi red. və ön söz. L.Hüseynov.- B.: Təhsil, 2006.- 286, [2] s. + [26] v. fotoşək., portr

 

Abdullayev Elşad İslam oğlu. Dövlət quruculuğu [Mətn] /Elşad Abdullayev; Red.: N.Aqaşova; Ön sözün müəll.: Ə.Qarayev.- B.: Ozan, 2002.- 232 s.

 

Abdullayev Elşad İslam oğlu. İnzibati məsuliyyət [Mətn]: dərs vəsaiti /E.Abdullayev; elmi red.T.M.Qafarov; rəy verənlər. Ş.M.Əliyev, O.Ş.Bağırov; AzSSR Xalq Təhsili Nazirliyi. V.İ.lenin adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstiututu.- B.: 1989.- 78, [1] s.

 

Abdullayev Əsgər İbrahim oğlu. Dünya şöhrətli dövlət xadimi Heydər Əliyev [Mətn] /Əsgər Abdullayev; Elmi red: M.F.Cəlilov; Rəyçilər: B.M.Abdullayev və b.- B.: İqtisad Universiteti, 2005,250 s,fotoşək

 

Abdullayev Əsgər İbrahim oğlu. Müstəqil Azərbaycan və Fransa [Elektron resurs]: monoqrafiya Ə.İ.Abdullayev; elmi red. M.F.Cəlilov.- Bakı [İqtisad Un-ti] 2007.- 211 s.

 

Abdullayev Fətəli. Müasir Azərbaycan dövlətinin miqrasiya siyasəti və beynəlxalq əməkdaşlıq [Mətn] /F.Abdullayev; elmi red. H.Hüseynova.- B.: Elm və Təhsil, 2009.- 327, [1] s.

 

 Abdullayev Mahir İslam oğlu. Beynəlxalq münasibətlər tarixi (XX əsr) [Mətn]: dərslik /M. İ. Abdullayev; red. M. Qasımlı, M. Baxışov; rəyçilər. A. Abbasbəyli, İ. Quliyev, P. Səfərov; Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Beynəlxalq Universiteti.-B.: Təhsil: ABU, 2003.- 537 s.

 

Abdullayev Mahir İslam oğlu. Beynəlxalq münasibətlər tarixi XX əsr [Mətn]: dərslik /M.İ. Abdullayev; red. M. Qasımlı, M.Baxışov; rəyçi A.Abbasbəyli, İ.Quliyev, P.Səfərov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Beynəlxalq Un-ti.- Bakı: Təhsil: ABU, 2006.- 463, [1] s.

 

Abdullayev Vaqif İdris oğlu. Millət ideyası: siyasi aspekt [Mətn] /V.İ.Abdullayev; Red.: A.X.MustafayevB,: Təbib, 1998.- 48 s.: 21 sm.

 

Abdullayev Vaqif İdris oğlu. Milli şüur və siyasi proseslər [Mətn] /V.İ.Abdullayev; Elmi red. və ön söz: V.Arzumanlı.- B,: Təbib, 1998.- 112 s.: 21 sm.

 

Abdullayev Vaqif İdris oğlu. O, böyük siyasətə hazırdır /Vaqif Abdullayev. B.: Azərbaycan, 2000. 96 səh

 

Adil Abdulla Əl-Fəlah. Heydər Əliyev və milli-mənəvi dəyərlər [Mətn] /Adil Abdulla Əl-Fəlah; Elmi red. və ön sözün müəll. A.Paşazadə; Dizayn. M.Xəlilov.- B.: Qismət, 2007.- 108 s.

 

Ağayeva Kifayət. Azərbaycanda gender məsələləri [Mətn] : dərs vəsaiti /K. Ağayeva ; rəyçi M. Ə. Mahmudov [və b.] ; elmi red. S. F. Əliyeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Qərb Un-ti. Bakı: [s. n.], 2014.- 416 s.: cədv., 24 sm.

 

Ağamalı oğlu S. Türk aləmində mədəni məsələlər [Mətn] S.Ağamalı oğlu.- B.: Yeni türk əlifba komitəsi, 1924.- 19 s. 18 sm.

 

Axundova Elmira Hüseyn qızı. Heydər Əliyev. Şəxsiyyət və Zaman [Mətn] 1923-1969 /E. Axundova; red. V. Morozkov; rəssam. İ.Məmmədov I hissə.- B.: Ozan, 2007.- 352 s.

 

Axundova Elmira Hüseyn qızı. Heydər Əliyev. Şəxsiyyət və Zaman [Mətn] 1969-1982 /E.Axundova; red. V.Morozkov; rəssam. İ.Məmmədov II hissə.- B.: Ozan, 2007.- 784 s.

 

Axundova Elmira Hüseyn qızı. Heydər Əliyev. Şəxsiyyət və Zaman [Mətn] Kreml beşilliyi: 1982-1990 /E. Axundova; red. D. Vəkilova; rəssam. İ. Məmmədov, tərc. Y. Quluzadə, N. Qurbanova, S. Məmmədzadə.- III hissə.-Bakı: Ozan, 2009.- 803 s.

 

Axundova Elmira Hüseyn qızı. Heydər Əliyev. Şəxsiyyət və Zaman [Mətn] Həyat fəaliyyətinin xronikası 1969-1989 /tərt. ed. E.H.Axundova, Y.Axundova; red. N.Qurbanova; rəssam. İ.Məmmədov.- IV hissə.- B.: Ozan, 2008.- 327, [1] s.

 

 "Ailə təsərrüfatının başçısı olub büdcə təşkilatlarında işləyən qadınlar arasında kasıblığın azaldılması və aradan qaldırılması" layihəsi: Qadınlar üçün insan haqları üzrə liderliyi təkmilləşdirmə treninqi: Beynəlxalq Qadın, Qanun və İnkişaf /Tərtibçi: İ.Əliyeva, Açıq Cəmiyyət İnstitutu-Azərbaycan, Qadınların Proqram Şəbəkəsi, Qadınların İnsan haqları-Addım-Addım. Bakı: Yeni Nəsil, 2000. 68 səh.: fotoşək., cədvəl

 

Aleksandrov İ. Pionerlərin ictimai-siyasi işləri [Mətn] /İ.Aleksandrov; mütərcimi. Ş.Vəzirli.- B.: Bakı fəhləsi, 1926.- 84 s.

 

Ali təhsilin bakalavr pilləsi üçün Müasir beynəlxalq münasibətlər və Azərbaycanın xarici siyasəti fənninə dair metodik vəsait İxtisas HS 160 000 100 - Beynəlxalq münasibətlər /Tərtib edən: Ə.M.Həsənov; Elmi red.: N.Məhərrəmov; Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutu; Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası.- B.: Azərbaycan, 2005.- 112 s.

 

Aliksandrov P. Kəndliləri ferğiyeyə qəbul etmək haqqında [Mətn] /P. Aliksandrov; E. Yusifov; Şəhərin kənd ilə rabitəsi cəmiyyəti.- B.: Bakı fəhləsi, 1925.- 16 s.

 

Alıpov S. Beynəlxalq vəziyyətimiz haqqında XIV firqə qurultayı nə demişdir [Mətn]: Stalin yoldaşın məruzəsi üzrə /S.Alıpov; mütərcimi. Z.Abdullazadə.- B.: Bakı fəhləsi, 1926.- 36 s.

 

Alıpov S. Daxili vəziyyətimiz haqqında və sosialist quruluşunun növbəti vəzifələri xüsusunda XIV firqə qurultayı nə demişdir [Mətn]: Stalin yoldaşın /S.Alıpov; tərc. ed. Ş.Vəzirli.- B.: Bakı fəhləsi, 1926.- 31, [1] s.

 

Alışanova Mehriban Nadir qızı. Heydər Əliyev-iqtisadi müstəqilliyimizin banisidir [Mətn] /M.Alışanova; elmi red. və məsləhətçi. Ş.M.Muradov.- B.: Çinar-Çap, 2006.- 212, [2] s.

 

Allahyarova Tahirə. Azərbaycanda siyasi partiyalar: seçkidən seçkiyə [Mətn] /T.Allahyarova, F.Məmmədov; elmi red. E.Nuriyev; Dizayner: İ.Məhəmmədli; [Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Yanında Strateji Araşdırmalar Mərkəzi]Bakı: CBS-PP MMC, 2010.- 146 s., ill., port.; 19 sm.

 

Almaniya inqilabının Azərbaycan kəndlilərinə dəxli varmı? [Mətn] /Azərbaycan Kommunist (bolşevik) Firqəsi.- B.: Azərb.KF MK təbliğat və təşviqat şöbəsi, 1923.- 54 s.

 

Alovlu Xıdır. Həqiqətin tarixi- tarixin həqiqəti [Mətn] / X.Alovlu Birinci cild.- B.: Nurlan, 2004.- 304 s.

 

Alovlu Xıdır. İttiham [Mətn] /Xıdır Alovlu. B.: 1999. 111 s.

 

Andreyev A. Sosializm quruluşu məsələləri və KK İKM işlərinin təşkili ÜİK(b)F MKK-nın III plenumunda A.Andreyev yoldaşın məruzəsi /A.Andreyev.- B.: Azərnəşr, 1931.- 58 s.

 

Andriyanov Viktor İvanoviç, Mirələmov Hüseynbala Fazil oğlu. Heydər Əliyev.- B, 2008, 559s.

 

Aran Səyyad. Üfüqdə Nobel sülh mükafatı görünür /Səyyad Aran.B.: Azərbaycan, 2003.- 304 s.

 

Arıxov Camal Cuma oğlu. Azərbaycan-Gürcüstan: dostluq münasibətlərinin inkişaf dinamikası [Mətn] : 1992-2003-cü illər /C. Arıxov; elmi red. H. Əlibəyli ; naşir Ş. Xuduoğlu. Bakı: Qanun, 2008.- 128 s.: 21 sm.

 

Arif Emin. Erməni iddialarının siyası mahiyyəti [Mətn] /E.Arif; elmi red.: H.Həşimli; Azərbaycan MEA Naxçıvan bölməsi Tarix, Etnoqrafiya və Arxeologiya İnstitutu.- B.: Nurlan, 2006.- 187 s.

 

Arlovits P. İstehsalçı piyonerlər.- B.: Bakı fəhləsi, 1925.- 39 s.

 

Arzumanlı Vaqif Minad oğlu. Azərbaycan diasporu: Reallıqlar, qayğılar, problemlər Vaqif Arzumanlı; Red.: Vəli Həbiboğlu; AMEA, Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutu.- B.: Qartal, 2001.- 800 səh.

 

 Aslanov Aslan Əhməd oğlu. Dövlət siyasətinin informasiya təminatı [Mətn]: [məqalələr, çıxışlar, müsahibələr, rəylər, xatirələr] A.Ə.Aslanov; tərtib ed. B.Eyvazlı; ön söz müəl. N.Cəfərov; buraxılışa məsul və red. D.İsmayılov B.: [Şərq-Qərb], 2013.-617, [3] s., [8] v.

 

Aslanov Aslan Əhməd oğlu. Heydər Əliyev və AzərTac /Aslan Aslanov; Red.: Vaqif Musayev, Dağbəyi İsmayılov.- B.: Nurlan, 2005.- 178 s.

 

Aslanov Elnur Kazım oğlu. Yeni dünya nizamı və milli inkişaf /Elnur Aslanov; Elmi red.: Ə.Həsənov.- B.: Azərbaycan, 2006.- 296 s.

 

Aşağı firqə orqanlarının haqq-hesab seçki kampaniyası vəzifələri haqqında ÜİK(b)FZÖK-nin Zaqafqaziya firqə təşkilatlarına, bütün firqə üzv və namizədlərinə müraciəti və firqə özək büroları haqq-hesab seçki kampaniyası haqqında AK(b)F Bakı Komitəsi plenumunun 1932-ci il 20 noyabr tarixli qərarı /AK(b)F Bakı Komitəsi.B.: [s. n.] , 1932.- 51 s.

 

Aşağı firqə təşkilatları seçkiləri haqqında AK(b)F MK Təşkilat Şöbəsi.- Bakı:Azərnəşr; 1931.- 31 s. 18 sm.

 

Aşağı kənd firqə təşkilatlarını istehsalat əlaməti üzərində ən sürətlə yenidən qurmaq uğrunda Kənddə firqə işləri üçün qüvvətli istinad məntəqələri yaratmaq və onları möhkəmlətmək uğrunda: Aşağı kənd firqə təşkilatları üzərindəki operativ rəhbərliyi həyata keçirmək uğrunda: Kənddəki firqə işləri məsələlərinə dair qərarlar, materiallar və rəhbər göstərişlər məcmuəsidir.- Tiflis: Yeni kənd qəzetəsi nəşriyyatı, 1931.- 112, [2] s. 18 sm.

 

 Aşağı komsomol orqanlarının hak-hesab və seçki kampaniyası haqqında aşağı komsomol orqanlarının hak-hesab və seçki kampaniyası haqqında AK(B)F MK katibliyinin qərarı ; Zaqafqaziya komsomol orqanlarının hak-hesab və seçki kampaniyasını keçirmək haqqqında ÜİLKGİ ÖK qərarı ; aşağı komsomol orqanlarının hak-hesab və seçki kampaniyası keçirmək haqqında ALKGİ MK qərarı /Lenin Kommunist Gənclər İttifaqı Azərbaycan təşkilatı. B.: Azərnəşr, 1932.- 31 s.

 

Avqust A. Firqə və müxalifət /A.Avqust; çevirəni. Y.İsmailov; red. R.Yusifzadə.- B.: Azərnəşr, 1928.- 57 s.

 

Avrasiya-Böyük İpək yolu-XXI yüzilliyin geoiqtisadi məkanı [Mətn]: [Qafqaz və Orta Asiya ölkələri üçün toplu] /Azərbaycan Reklamçılar İttifaqı; Reklam və İnformasiya Deportamenti; Red.heyyəti: H.Atakişiyev və b.;Red.: A.Sultanov; Tərcümə: L.Manafova.- B.: 1998.- 48 s.: ill., xəritə, şəkilli, 30 sm.

 

Azərbaycan 1995: Qarşıdurmadan milli həmrəyliyə [Mətn]: [3 hissədə] /tərt. və ön söz. müəl. Ə.Mehdiyev; red. T.Ağayev; fotolar. R.Bağırov [və b.]1-ci hissə.- B.: 2005.- 456 s.: portr., fotoşək

 

Azərbaycan 1995: Qarşıdurmadan milli həmrəyliyə [Mətn]: [3 hissədə] /tərt. və ön sözün müəl. Ə.Mehdiyev; red. T.Ağayev; fotolar. R.Bağırov və b.İkinci hissə.- B.: [s.n.], 2005.- 408 s. portr., fotoşək

 

Azərbaycan 1995: Qarşıdurmadan milli həmrəyliyə [Mətn]: [3 hissədə] /tərt. və ön sözün müəl. Ə.Mehdiyev; red. T.Ağayev; fotolar. R.Bağırov [və b.]3-cü hissə.- B.: 2005.- 456 s. portr., fotoşək

 

Azərbaycan. Qaçqın qadınlar [Mətn]: Bülletenin xüsusi buraxılışı /"Sevil" Azərbaycan Qadınları Məclisi, "Qadın və cəmiyyət" Elmi Mərkəzi.- Bakı: 1998.- 35 s. ; 21 sm.

 

Azərbaycan - ABŞ strateji tərəfdaşlığın yeni üfüqləri [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Amerika Birləşmiş Ştatlarına rəsmi səfəri Vaşinqton, 25-28 aprel 2006-cı il /Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Katibliyi.- B.: 2006.- 110 s. portr., fotoşək

 

Azərbaycan Ali siyasi-maarif idarəsi cənbində təşkil olunmuş metod şurası tərəfindən az savadlı böyüklərə məxsus tərtib edilən proqram [Mətn]: /Ali siyasi maarif idarəsi.- B.: Ali siyasi maarif idarəsi, 1925.- 12+10 s.

 

Azərbaycan - Almaniya: Respublikamız Avropa ölkələri ailəsində öz mövqeyini möhkəmləndirir [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Almaniya Federativ Respublikasına rəsmi səfəri /Buraxılışa Məsul: H.Orucov, E.Namazov; Tərtibçilər: N.Həsənzadə, Ş.Şahməmmədov, O.Sadıxov.- B.: Şərq-Qərb, 1996.- 96 s., fotoşək.; 24 sm.

 

Azərbaycan-Avropa əlaqələri: mövcud problemlər və əməkdaşlığın əsas istiqamətləri [Mətn]: Beynəlxalq münasibətlər və beynəlxalq hüquq fakültəsinin elmi konfransının materialları: (Bakı, 4 dekabr 2004-cü il): Bakı Dövlət Universitetinin 85 illiyinə həsr olunur /Baş red.: A.M.Məhərrəmov; Red. heyəti: Y.Ə.Məmmədov və b.; Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Bakı Dövlət Universiteti.- B.: Şirvannəşr, 2005,564 s.

 

Azərbaycan-Böyük Britaniya: Əməkdaşlıq və tərəfdaşlıq: 1991-2001: Tarixi xronika /Ön sözün müəllifi: Sirus Təbrizli; Red.: İ.Mirzəbəyli; Layihənin müəllifi: Azərbaycan-Böyük Britaniya Gənclər Cəmiyyəti.- B.: Əbilov, Zeynalov və oğulları, 2001.- 451 s.

 

Azərbaycan Demokratik İstiqlal Partiyasının nizamnaməsi [Mətn]B.: 1994.- 15 s.

 

 Azərbaycan diaspor təşkilatları üçün sənədlər və məlumatlar toplusu [Mətn] /Azərb. Resp. Diasporla İş Üzrə Dövlət Komitəsi; burax. məs. N.İbrahimov; tərt. ed. N.Qurbanov, E.Miraləm. I kitab.- B,: Şirvannəşr, 2008.-306, [2] s.

 

Azərbaycan Elmi-Texniki Məlumat İnstitutu. Mükafatlandırma sistemlərinin sosioloji tədqiqatları [Mətn] /Azərb. Elmi-Texniki Məlumat İn-tu; [tərc. ed. S.Q.Şərifov; red. M.N.Vəlixanov].- Bakı: AzETMİ, 1969.- 6, [1] s. cədv

 

Azərbaycan əməkçilərinə, kənd şuralarına və kənd seçki komisyonlarına! [Mətn] /Azərbaycan Mərkəzi İcraiyyə Komitəsi.1928/3 29 dekabr 1928-ci il.- B.: [s. n.], [1929]8 s.

 

Azərbaycan gənclər forumu (III; 2003; Bakı) Azərbaycan gənclərinin III forumu [Mətn]: 13 oktyabr 2003-ci il /burax. məs. Ə.Qarayev.- B.: [OKA Ofset], 2005.- 125, [3] s., [6] s. fotoşək.: portr

 

Azərbaycan-Gürcüstan: Dostluğumuzun təntənəsi [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının prezidenti Heydər Əliyevin Gürcüstana rəsmi səfəri /Buraxılışa məsul: H.Orucov; Tərt.: H.Orucov, Ş.Şahməmmədov; [Red.: E.Əlləzoğlu, Rəssam: N.Rəhimov, Fotolar: R.Bağırov]B.: Şərq-Qərb, 1996.- 108 s. fotoşək

 

Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının nizamnaməsi [Mətn] /Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası.- B.: 1993.- 8 s.

 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin milli siyasəti [Mətn] /Tərtib ed. və elmi red.: V.Arzumanlı; Azərbaycan Elmlər Akademiyası Milli Münasibətlər İnstitutu.- Bakı: Qartal, 1998.- 200 s.

 

Azərbaycan gəncliyi. Azərbaycanın gələcəyi [Mətn]: [Kataloq] /Red. Ə.Qarayev; Red. hey. İ.Babayev və b.; Azərbaycan Respublikası Gənclər, İdman və Turizm Nazirliyinin nəşri.- B.: Azərbaycan, 2003.- 144 s.

 

Azərbaycan İctimai Şura Cümhuriyyəti. Azərbaycan İctimai Şura Cümhuriyyətinin mülki məcəlləsi [Mətn]: Azərbaycan MİK-in 16 həziran 1922 sənədə vaqe olmuş dövreyi ictimai tərəfindən qəbul olunmuşdur.- B.: AİŞC Xalq Ədliyyə komissarlığı, 1926.- 209, [2] s.

 

Azərbaycan ictimai şura cumhuriyyəti xalq maarif komisarlığının rəsmi sərəncamlar və ittilaat [Mətn]: bülleten yanvar 1927.- B.: Azərnəşr, 1927.- 128 s.

 

Azərbaycan ictimai şura cumhuriyyətinin meşə qanunları [Mətn] /Azərbaycan xalq torpaq komissarlığı.- B.: Yeni kənd, 1925.- 31 s.

 

Azərbaycan inqilab komitəsi sədri yoldaş Nəriman Nərimanovun Azərbaycan cümhuriyyəti daxilində müsafirəti [Mətn]: 30 sentyabr-14 oktyabr /Azərbaycan İctimai Şura Cümhuriyyəti.- B.: Azərbaycan Türk Mərkəzi mətbuat şöbəsi, 1920.- 79 s.

 

Azərbaycan İslam Konfransı təşkilatı sıralarında [Mətn]: İslam Konfransı Təşkilatının Kasablanka (1994-cü il), Tehran (1997-ci il), Məkkə (2005-ci il) və Dakar (2008-ci il) Zirvə görüşlərinin və Xarici İşlər Nazirləri Şurasının 33-cü Bakı sessiyasının (2006-cı il) materialları əsasında /Heydər Əliyev İrsini Araşdırma Mərkəzi; məsləhətçi A.Nadirov; buraxməsul V. Süleymanov.- Bakı: Apostrof, 2008.- 414 s.

 

Azərbaycan işləri haqqında /AK(b)F Mərkəzi və Bakı Komitələrinin Təşviqat və Kütləvi İşlər Şöbəsi.- B.: Azərnəşr, 1930.- 30 s.

 

Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Şurası. Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Şurası plenumu 70-11 oktyabr 1930-cu il, Bakı.- B.: [s.n.], 1930.- 20 s.

 

Azərbaycan Kommunist (b) Firqəsi. Azərbaycan Kommunist (b) Firqəsinin şəhər dairəsi konfransının materialları[Mətn]: 25-30 noyabr 1926-cı il.- B.: [s.n.], 1926.- 12+18 s.

 

Azərbaycan Kommunist (b) Firqəsi. Azərbaycan Kommunist (b) Firqəsinin Bakı təşkilatının XI fabrika-zavod dairə konfransının qərarları [Mətn]: 24-29 noyabr 1926.- B.: [s.n.], 1926.- 19 s.

 

Azərbaycan Komunist (bolşivik) Firqəsi. Azərbaycan Komunist (bolşivik) Firqəsi Bakı komitəsinin V plenumu qərarları [Mətn]: 1-3 sentyabr 1928-ci il.- B.: AK(b)F Bakı komitəsi, 1928.- 27 s.

 

Azərbaycan Kommunist Firqəsinin Qurultayı. Azərbaycan Kommunist Firqəsi 5-ci Qurultayı: stenoqrafik otçotu: 12-16 mart.- B.: AK(b)F MK, 1923.- 172 s.

 

Azərbaycan Kommunist (b) Firqəsi Azərbaycan Kommunist (b) Firqəsinin şəhər dairəsi konfransının materialları [Mətn]: 25-30 noyabr 1926-cı il.- B.: 1926.- 30 s.

 

Azərbaycan Kommunist (bolşevik) Firqəsi Bakı Komitəsi AK(b)F Bakı Komitəsi pleynumunun qərarları 27-31 dekabr 1929 il.- B.: AK(b) F BK, 1930.- 45 s.

 

Azərbaycan Kommunist (bolşevik) Firqəsi Bakı Komitəsi. AK(b)F Bakı komitəsi plenumunun qərarları sentyabr 1930.- B.: Azərnəşr, 1930.- 52 s.

 

Azərbaycan Kommunist (bolşevik) Firqəsi Mərkəzi Komitəsi. AK(b)F Mərkəzi komitəsinin 1929 dekabrındakı plenumunun qərarları.- B.: Azərnəşr, 1930.- 72 s.

 

Azərbaycan Kommunist (bolşevik) Firqəsi. Azərbaycan Kommunist (bolşevik) Firqəsinin 6-cı qurultayının qərardad və qətnamələri [Mətn] /Azərbaycan Kommunist (bolşevik) Firqəsinin Mərkəzi Komitəsi B.: Bakı fəhləsi, 1924.- 55 s.

 

Azərbaycan Kommunist (bolşevik) firqəsi. Haqq-hesab Azərbaycan Kommunist (bolşevik) Firqəsi Mərkəzi komitəsi tərəfindən A.K.(b) firqəsinin 6-cı qurultayına 1923-cü ildə mart-1924-cü ildə aprel [Mətn]: A.K.firqəsinin 6-cı qurultayı nümayəndəsinə verilir /Azərbaycan Kommunist (bolşevik) Firqəsi Bakı: A.K.(b)F MK, 1924. 171, [17] s.

 

  Azərbaycan Kommunist (bolşevik) Firqəsi Azərbaycan Kommunist (bolşevik) Firqəsinin 7-ci qurultayının qərar və qətnamələri [Mətn] B.: Bakı fəhləsi, 1926.- 32 s.

 

Azərbaycan Kommunist (b) Firqəsi. Qərar layihəsi. Azərbaycanda kənd təsərrüfatını yüksəltmək haqqında tədbirlər [Mətn] /AK(b)F IX qurultay.- B.: [s.n.], 1929.- 14 s.

Azərbaycan Kominist (Bolşevik) Firqəsi. Lenin dairə komitəsinin V plenumu qətnamələri [Mətn]: 3-6 may 1928-ci il.- B.: AK (b) F. Lenin dairə komitəsi, 1928.- 51 s.

 

Azərbaycan Kommunist (bolşevik) Firqəsi Mərkəzi Komitəsinin fitqə içərisində demokratik üsulunu aparmaq barəsində təklifləri [Mətn ] B.: Mərkəzi komitənin təbliğat və təşviqat şöbəsi, 1924.- 43 s.

 

Azərbaycan komunist (b) firqəsi VIII qurultayının qərar və qətnamələri [Mətn] /Azərbaycan komunist ( b) firqəsinin mərkəzi komitəsi.- B.: Azərnəşr, 1928.- 92 s.

 

Azərbaycan Kommunist firqəsinin ikinci qurultayında qəbul edilmiş qətnamələr [Mətn] /Azərbaycan Kommunist firqəsi (bolşeviklər).- B.: Azərbaycan Mərkəzi mətbuatının dövlət nəşriyyatı, 1921.- 46 s. 

 

Azərbaycan Kommunist firqəsinin on dördüncü firqə konfransı üçün hazırlanan otçot materialları [Mətn] /Azərbaycan Kommunist (bolşevik) firqəsinin Bakı komitəsi.-Bakı: Bakı fəhləsi, 1924.-200 s.

 

Azərbaycan Kommunist firqəsinin on üçüncü firqə konfransı üçün hazırlanan otçot materialları [Mətn] /Azərbaycan Kommunist (bolşevik) firqəsinin Bakı komitəsi.- B.: Bakı fəhləsi, 1924.- 236 s.

 

Azərbaycan Kommunist (bolşevik) Firqəsinin Ümum Bakı konfransı Azərbaycan Kommunist (bolşevik) Firqəsinin 10-cu ümum Bakı konfransında Mərkəzi Kontrol Komissiyası-İşçi Kəndli müfəttişliyi məruzəsi üzrə [qətnamə layihəsi][Bakı]: [s.n.], [1930.]- 13 s.

 

Azərbaycan Kommunist Partiyası tarixinin oçerkləri [Mətn]: [3 cilddə] /Azərb. KP MK yanında Partiya Tarixi İn-tu, Sov. İKP yanında Marksizm-Leninizm İn-tunun filialı; red. hey. D.P.Quluyev [və b.] cild I.- Bakı: Azərnəşr, 1986.- 501, [3] s.

Azərbaycan qadınları [Mətn]: ensiklopedik toplu /layihənin müəllifi və baş red. L. Abbasova; toplayan. X.Bilal qızı.- B.: , 2003.- 196 s.

 

Azərbaycan qadınları [Mətn]: ensiklopedik toplu /baş red. L.Abbasova; toplayan. X.Bilal qızı II cild.-B.: , 2002.- 240 s.

 

 Azərbaycan qadını ensiklopediyası [Mətn] /red. hey. R.Mehdiyev və b.; baş red. İ.Vəliyev; [müəl. X.Abbasov və b.] Bakı: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası nəşriyyat-poliqrafiya birliyi, 2002.- 402, [2] s.

 

Azərbaycan qadınları [Mətn]: ensiklopedik toplu azərb. və rus dilinə tərc. M.Mehdiyeva, S.Movlayeva, ing. dilinə tərc. "CREDO LTD"; baş red. L.G.Abbasova.- B.: , 2001.- 237 s.

 

Azərbaycan QHT-lərinin Məlumat Kitabçası [Mətn]: Oktyabr 2001 ISAR - Azərbaycan.- [Bakı] [s. n.] [2001.].- 95 s. 21 sm.

 

Azərbaycan Lenin Kommunist Gənclər İttifaqı, Ümum Bakı konfransı Azərbaycan Lenin Kommunist Gənclər İttifaqı XVIII Ümum Bakı konfransının qərarları [Mətn]: 4-10 fevral B.: Bakı işçisi, 1926.- 128 s.

 

Azərbaycan Lenin Kommunist Gənclər İttifaqı VI-ci qurultayında ALKG İ mərkəzi komitəsinin haqq-hesabı üzrə qəbul olunan qərar [Mətn].-B.: Gənc işçi, 1928.- 24 s.

 

Azərbaycan Lenin Kommunist Gənclər İttifaqının 6-cı qurultayında çıxarılan qərar və qətnamələr [Mətn] /Azərbaycan Lenin Kommunist Gənclər İttifaqı Bakı: ALKGİ MK, 1926. 87, [1] s.

 

Azərbaycan Lenin Kommunist Gənclər İttifaqının 6-cı qurultayında Xalq maarif Komissarlığı və Xalq Torpaq Komissarlığı məruzələri üzrə çıxarılan qərarlar [Mətn] /Azərbaycan Lenin Kommunist Gənclər İttifaqı.- B.: ALKGİ MK, 1926.- 12 s.

 

Azərbaycan MKK-İKM 1931-ci il yanvar-iyun müddəti içərisindəki fəaliyyətinin hesabatı.- B.: [s.n.], 1931.- 83 s.

 

Azərbaycan Mədəniyyət İşçiləri Müstəqil Həmkarlar İttifaqı. Mədəniyyət işçiləri müstəqil həmkarlar ittifaqının nizamnaməsi [Mətn]: üçüncü redaksiya /Mədəniyyət İşçiləri Müstəqil Həmkarlar İttifaqı B.: 2005.- 27 s.

 

 Azərbaycan Mərkəzi İcraiyyə Komitəsi. Dairə İcraiyyə Komitələri və kənd şuralarının yoxlama komissionlarına dair nizamnamələr [Mətn]: dairə və kənd yoxlama komissionlarına təlimat.- B.: AMİK Təşkilat şöbəsi, 1929.- 59 s.

 

Azərbaycan mərkəzi kontrol komissiyası və işçi-kəndli müfəttişliyinin fəaliyyəti haqqında AK(b) F X qurultayına haq-hesab.- B.: Azərnəşr, 1930.- 246, [1] s.

 

Azərbaycan müstəqillik yollarında. Elmi-nəzəri konfrans Azərbaycan müstəqillik yollarında mövzusunda elmi-nəzəri konfransın materialları [Mətn]: [tarixi həqiqətlər, faktlar və reallıqlar]: (2 may 2002-ci il) /Çapa haz. Siyasi Partiyaların Məşvərət Məclisi; Tərtib ed. və ön sözün müəll. X.Kazımlı; Red. heyəti. M.Əlizadə və b.- B.: Bakı Universiteti, 2002.- 526 s.+, [28] v. fotoşək., portr.; 22 sm.

 

Azərbaycan-Nato: tərəfdaşlıqdan başlanan yol (1994-2009) [Mətn] /Heydər Əliyev irsini Araşdırma Mərkəzi; burax. məs. V. Süleymanov; məsləhətçi. A. Nadirov; dilçi-red. M. Babayeva; dizayn. E. İsmayılov.-Bakı : [s.n.] , 2009.- 342, [1] s

 

Azərbaycan nefti dünya siyasətində [Mətn]: [5 kitabda] /tərt. İ. Əliyev, A. Muradverdiyev; red. N. Əliyev; rəssam. Z. Əliyev [II kitab].-Bakı : Azərbaycan , 1997.- 264 s.

 

Azərbaycan Osoaviaxim şurası heyəti rəyasətinin qərarı cəmiyyətin növbəti məsələləri barədə.- B.: Az.osoaviaximin Kütləvi-Təbliğat və kampaniyaları şöbəsi, 1930.- 36 s.

 

Azərbaycan prezidenti [Mətn] /Red.: V.Yolçiyev.- B.: Azərbaycan, 2004.- 264 s.

 

"Azərbaycan Respublikasında dövlət uşaq müəssisələrindən uşaqların ailələrə verilməsi (De-İnstitusionalizasiya) və alternativ qayğı Dövlət Proqramı" çərçivəsində "2009-cu ilin yekunları və qarşıda duran vəzifələr" mövzusunda konfrans Bakı 2009 [3] "Azərbaycan Respublikasında dövlət uşaq müəssisələrindən uşaqların ailələrə verilməsi (De-İnstitusionalizasiya) və alternativ qayğı Dövlət Proqramı" çərçivəsində "2009-cu ilin yekunları və qarşıda duran vəzifələr" mövzusunda konfransın materialları [Mətn] : 15 dekabr 2009-cu il : [1 kitabça və 2 DVD-dən ibarət komplekt] B.: [Çaşıoğlu multimedia], [2009]. 64 s.: rəngli foto., 2 DVD bir futlyarda

 

Azərbaycan Respublikasında qadınların vəziyyəti haqqında hesabat [Mətn] /BMT, İnkişaf Proqramı; Az.Res-nında qadınların vəziyyəti üzrə hesabatı hazırlayanlar. R.İbrahimova; BMT İP məsul işçi. Nərminə Quliyeva; Hesabatın hazırlanmasında iştirak edənlər. Əli Abbasov və b.; Tərc. T.Mustafayev, S.Abdullayeva; Red. G.Nəcəfova; Rəssam. S.Şıxlinskaya.- [Bakı], 2002.- 80 s. , ill. ; 29 sm.

 

Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasından, qanunlarından, normativ aktlarından qadınlarla, onların hüquqları ilə bağlı olan müddəalar [Mətn] : [toplu] /burax. məsul Mədəniyyət İşçiləri Müstəqil Həmkarlar İttifaqı Respublika Komitəsinin sosial-iqtisad şöbəsi. B.: [Ziya], 2009. 87, [1] s.

 

Azərbaycan SSR Dövlət Plan KomitəsininElmi-Tədqiqat Elmi-Texniki Məlumat və Əməyin Elmi Təşkili İnstitutu. Maddi mükafatlandırma sistemini təkmilləşdirməli [Mətn]: iqtisadi məlumat /AzSSRDöv. Plan Komitəsinin Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki Məlumat və Əməyin Elmi Təşkili İn-tu; tərt. ed. İ.S.Kokorev, N.S.Marmıtko; [tərc. S.Q.Şərifov; red. M.N.Vəlixanov].- Bakı: [AzETMƏET], 1970.- 8 s. cədv

 

Azərbaycan SSR Dövlət Plan Komitəsinin Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki Məlumat və Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu. Normativ götürə əmək haqqında mükafatlandırma sisteminin təkmilləşdirilməsi [Mətn]: iqtisadi məlumat /Azərb. SSR, Döv. Plan Komitəsinin Azərb. Elmi-Tədqiqat Elmi Texniki Məlumat və Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İn-tu; [M.A.Tumesyan; tərc. S.Q.Şərifov]Bakı: AzETETMİ, 1973.- 6, [2] s. cədv

Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası. Daglıq Qarabag Muxtar Vilayəti haqqında Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının Qanunu [Mətn] /[buraxılışa məsul. A.İsayev] B.: Azərnəşr, 1987.- 50, [1] s.

 

Azərbaycan SSR Dövlət Plan Komitəsinin Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki Məlumat və Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu. Normativ götürə əmək haqqında mükafatlandırma sisteminin təkmilləşdirilməsi [Mətn]: iqtisadi məlumat /Azərb. SSR, Döv. Plan Komitəsinin Azərb. Elmi-Tədqiqat Elmi Texniki Məlumat və Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İn-tu; [M.A.Tumesyan; tərc. S.Q.Şərifov]Bakı: AzETETMİ, 1973.- 6, [2] s. cədv

 

Azərbaycan SSR Dövlət Plan Komitəsinin Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki Məlumat və Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu. Keyfiyyətli məhsul təhvilverilməsinə görə mükafatlandırma sisteminin tətbiqi [Mətn]: texniki məlumat /Azərb. SSR, Döv. Plan Komitəsinin Azərb. Elmi-Tədqiqat Elmi Texniki Məlumat və Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İn-tu; [V.D.Kireyev; tərc. Ə.B.Novruzov]Bakı: AzETETMİ, 1973.- 9, [1] s. cədv

 

Azərbaycan SSR Dövlət Plan KomitəsininAzərbaycan Elmi-TədqiqatElmi-Texniki Məlumat və Əməyin Elmi Təşkili İnstitutu. İl ərzində işin yekunları üzrə mükafatlandırma şərtləri və qaydaları [Mətn]:iqtisadi məlumat /Azərb. SSR Döv. Plan KomitəsininAzərb. Elmi-Tədqiqat və Əməyin Elmi Təşkili İnstitutu İnstitutu.; [A.Y.Daukello; tərc. S.Q.Şərifov]Bakı: AzETMƏET, 1972.- [10] s.

 

Azərbaycan-Türkiyə əlaqələri və Heydər Əliyev [Mətn] Red. M.C. Mərdanov; Buraxılışa məsul. E. Oral.I kitab.- B.: Qafqaz Universiteti, 2002.- 180 s.

 

Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri 1920-1922: Sənədlər və materiallar /Elmi red. və ön söz: Hüsaməddin Məmmədov (Qaramanlı); Çapa hazırlayanlar: Jalə Qurbanova və Musa Piriyev; Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi.- B.: AzAtaM, 2002.- 334 s.

 

Azərbaycan Respublikası 1991-2001 [Mətn] /müəl. A.Fatma və b.; red. R.Mehdiyev.- B.: XXI-Yeni nəşrlər Evi, 2001.- 358, [1] s.

 

Azərbaycan Respublikası ilə Avropa İttifaqı və onun üzv dövlətləri arasında əməkdaşlıq və tərəfdaşlıq sazişinin təqdimatı.- Bakı, 2002.- 50 s.

 

Azərbaycan Respublikası Könüllü Hərbi Vətənpərvərlik Texniki İdman Cəmiyyətinin /KHVTİC/ nizamnaməsi [Mətn]: KHVTİC -nin növbədənkənar VII qurultayında qəbul olunmuşdur.B.: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1996.- 40 s.

 

Azərbaycan-Rusiya münasibətlərində yeni mərhələ [Mətn]: Rusya Federasiyasının prezidenti V.V.Putinin Azerbaycana rəsmi səfəri: (9-10 yanvar 2001-ci il) /Ön sözün müəllifi və elmi red.: R.Mehdiyev; Buraxılışa məsul: Ə.Həsənov; Tərt.: T.Əhmədov, H.Musayev.- B.: Qismət, 2001.-184 s.

 

Azərbaycan Sosialist Şura Cümhuriyyəti şəhər və kənd şuralarına və dairə şuraları qurultaylarına seçki aparılması haqqında təlimat /Azərbaycan Mərkəzi İcraiyyə Komitəsi.- B.: [s.n.], 1930.- 14, [1] s.

 

Azərbaycan Sosialist Şura Cümhuriyyəti. Azərbaycan Sosialist Şura Cümhuriyyəti mülki məcəlləsi 1929-cu il 26 oktyabrına qədər olmuş bütün dəyişikliklər və əlavələr daxil edilmişdir.- B.: Azərnəşr, 1930.- 386, [4] s.

 

Azərbaycan Sosialist Şura Cümhuriyyəti. İşçi-kəndli hökumətinin Qanunları və Əmrləri Külliyyatı.- B.: 1934.- 34 s.

 

Azərbaycan şəhər və kənd şuraları, dairə və okruq qurultayları seçkilərinin icrasına aid təlimat /Azərbaycan Mərkəzi İcraiyyə Komitəsi.- B.: [s.n.], 1930.- 24 s.

 

Azərbaycan vahid və bölünməz Avropada [Mətn]: [Heydər Əliyev və İlham Əliyevin çıxışları] /elmi məs. E.Lintner, E.Süleymanov; yar. hey. F.Babayev [və b.]; dil. red. M.Babayeva; super cildin və cildin dizaynı C.Əzizov; foto-blok. dizaynı. E.İsmayılov; Heydər Əliyev İrsini Araşdırma Mərkəzi.- Bakı: [s. n.], 2011.- 436, [1] s.

 

Azərbaycan və ATƏT [Elektron resurs]: dərs vəsaiti Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, ADİU; [B.M.Abdullayev, Z.R.Bayramov, Ə.S.Ələsgərzadə [və b.]]; red. R.M.Qurbanov; rəyçilər H.F.Cəfərov, M. Q. MəmmədovşBakı [İqtisad Un-ti] 2010.- 99 s.

 

Azərbaycan və ATƏT. dərs vəsaiti.- B.: [İqtisad Un-ti nəş-tı] 2010.-100 s.

 

Azərbaycan və Avropa şurası. (Avropa şurasının 60 illik yubileyinə həsr olunur).- B.: Avrasiya Press, 2009.-133 s.

 

Azərbaycan və Bakı təşkilatındakı vəziyyət haqqında AK(b)F MK və BK sentyabr plenumları: Propaqandistlər üçün material /AK(b)F MK və BK Mədəni Təbliğat Şöbəsi.- B.: Azərnəşr, 1931.- 83 s.

 

Azərbaycan və UNESCO. /Ön sözün müəllifi: V.Quliyev; UNESCO üzrə Azərbaycan Milli Komissiyası.- Bakı: Əbilov, Zeynalovvə oğulları, 2002.- 47 s.

 

Azərbaycan-Yaxın Şərq ədəbi əlaqələri [Mətn]: elmi əsərlərin mövzu məcmuəsi /AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, S.M.Kirov ad. ADU; red. heyyəti. M.M.Əlizadə, M.R.Mahmudov, Ə.İ.Kərimov [və b.].- B.: ADU, 1986.- 89, [2] s.

 

Azərbaycanda 1998-ci il (oktyabr) prezident seçkilərinin kütləvi informasiya vasitələrində işıqlandırılmasına dair monitorinq: Yukun məruzə Yanvar, 1999 /Avropa Media İnstitutu; Avropa Birliyi. Almaniya: Düsseldorf: 1999. 55 səh

 

 Azərbaycanda gender problemləri: mövcud vəziyyət və əsas istiqamətlərdə inkişaf mövzusunda III Respublika konfransının materialları [Mətn]: 04.03.2014-cü il /red. hey.: M.Məcidov [və b.]; elmi red. H.Qaraşov."Azərbaycanda gender problemləri: mövcud vəziyyət və əsas istiqamətlərdə inkişaf", Azərbaycan Respublikasının konfransı (3; 2014; Bakı).- B.: [Avropa], 2014.- 327, [1] s.: portr., fotoşək., cədv., 21 sm.

 

 "Azərbaycanda gender problemləri: mövcud vəziyyət və əsas istiqamətlərin inkişafı" mövzusunda dəyirmi masanın materialları [Mətn]: 14 mart 2012-ci il: [məcmuə] /elmi red. H.Qaraşov; red. hey. : R. İbrahimbəyova [və b.]. "Azərbaycanda gender problemləri: mövcud vəziyyət və əsas istiqamətlərdə inkişafı", dəyirmi masa (2012 ; Bakı).- [Bakı]: [AFpoliqrAF], [2012].- 151, [1] s.: ill., portr., fotoşək., 21 sm

 

Azərbaycanda gənclər arasında məşğulluq vəziyyətinin təhlili [Mətn]: Həmkarlar ittifaqı təşkilatları üçün /Elmi rəhbər. S. Mehbalıyev; Layihənin rəhbəri. İ. Əliyev; Buraxılışa məsul. AHİK-in zəhmətkeşlərin əməyinin və sosial-iqtisadi mənafelərinin müdafiəsi üzrə şöbəsi; Red. B. Rzayev; Beynəlxalq Əmək Təşkilatı, Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası.- B.: 2006.- 358 s.

 

Azərbaycanda qadın məsələsi [Mətn]: Tarix və müasirlik XIX əsrin sonu -XX əsrin əvvəli /Red.: H. Hüseynova və b.; Azərb. Res-sı Ailə, qadın və uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsi; AMEA Fəlsəfə və siyasi-hüquqi tədqiqatlar İnstitutunun "Fəlsəfənin yeni istiqamətləri və gender tədqiqatlar" şöbəsi.-Bakı: Azərbaycan Nəşriyyatı, 2006.- 272 s.

 

Azərbaycanda Ombudsman təsisatı [Mətn] : elmi versiyalar /AMEA, İnsan Hüquqları İnstitutu ; [elmi tərc. M. Nəcəfov] ; red. heyəti R. Mustafayev [və b.]B.: [s. n.], 2001.97, [2] s.

 

Azərbaycanın gələcəyi etibarlı əllərdədir [Mətn]: [Gəncliyə atalıq qayğısı] /Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi. B.: Azərbaycan, 1999. 152 səh.: fotoşək

 

Azərbaycanın gənclər siyasəti [Mətn] /tərt. ed. T.İ.Əliyev; elmi red. F.Şahbazlı, A.Əhmədov.- B.: Aspoliqraf, 2012.- 285, [3] s. fotoşək., portr., cədv

 

 Azərbaycanın Post-Konflikt ərazilərin bərpası: konseptual əsaslar[Mətn]: Nazim Müzəffərli, Eldar İsmayılov.- B.: Qafqaz nəşriyyat evi, 2010.-270 s.

 

Babaoğlu Hikmət. (Məmmədov Hikmət Baba oğlu) Akdamardan Sarı Gəlinədək erməni yalanı [Mətn] H.Babaoğlu; məs. Ə.M.Həsənov; red. Z.Cəfərov, A.Qurbanova; tərc. N.Məmmədov, S.Gültən, O.Hacımusalı.- B.: [Yazıçı] 2011.- 230, [2] s.

 

Babaoğlu Hikmət. Azərbaycan beynəlxalq münasibətlərin aktoru kimi [Mətn]: siyasi ideoloji və diplomatik məsələlər /H.Babaoğlu; elmi red. A.Şirinov.- B.: Elm, 2007.- 516 s.

 

Bbğlu Hikmət. zərbycn Rspubliksinin müsir düny siysətində yri və rlu [Mətn]: B., 2009. -328 s.

 

Babaoğlu Hikmət. Dünya siyasəti və beynəlxalq münasibətlər [Mətn]: Dərslik.- B.: Çinar-çap, 2010. -568 s.

 

Babaoğlu Hikmət. Dünya siyasəti və beynəlxalq münasibətlər [Elektron resurs]: dərslik H.Babaoğlu; elmi. red. Ə.Həsənov; rəyçilər M.Qasımlı, A.Şirinov, E.Mirbəşiroğlu.- B.: 2010.- 587 s.

 

Babaoğlu Hikmət. İnfoimperializm və media [monoqrafiya] /H. Babaoğlu ; elmi red. Ə. M. Həsənov ; red. N. V. Qələndərov.-Bakı : MSA , 2013.- 191, [1] s.

 

Babaoğlu Hikmət (Məmmədov). "Siyasi təhlil və proqnozlaşdırma" dərslik.-Bakı: MSA, 2012.= 299[1] s.

 

Babayev Xanəli. Azərbaycançılıq, elmi-dini maarifçilik, mənəvi özünüdərk nümunəsi [Mətn] /H..Babayev; Elmi red.: N.Abdullayev; Naşiri: .Borçalı.- B.: Borçalı NPM, 2004.- 144 s.

 

Bağırov M.C. Azərbaycan ziyalılarının növbəti vəzifələri haqqında Bakı şəhəri ziyalılarının yığıncağında edilmiş və yenidən üzərində işlənmiş məruzə 14 iyul 1950-ci il /M.C.Bağırov.- B.: Azərnəşr, 1950.- 76, [3] s.

 

Baxışov Məmmədağa Ələkbər oğlu. Beynəlxalq münasibətlər nəzəriyyəsi [Mətn]: Dərs vəsaiti /M. Baxışov; Red. H.C. Əlibəyli; Rəyçi A.N. Abbasbəyli, M.İ. Talışlı. -B.: Şirvannəşr, 2007.-116 s.

 

Baxışov Məmmədağa Ələkbər oğlu. Beynəlxalq münasibətlər tarixi (1871-1918- ci illər) [Mətn]: Dərslik /M.Baxışov; red. M.B.Fətəliyev; rəyçilər. F.Q.Yusifzadə, H.N.Məmmədov; naşir. Q.İsabəyli.- Bakı: Şirvannəşr, 2007.- 214 s.

 

Bakalavr hazırlığı üçün Müasir beynəlxalq münasibətlər və Azərbaycanın xarici siyasəti fənninin proqramı [Mətn]: İxtisas: HS 160 100 - Beynəlxalq münasibətlər /Tərtib edən: Ə.M.Həsənov; Elmi red.: Ə.B.Mehdiyev, E.İ.Əhmədov; Rəyçilər: K.C.Məmmədov, T.M.Nəsirov; Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutu; Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası.- Bakı: Azərbaycan, 2006.- 96 s.

 

 Bakı bolşevik təşkilatının 25 illiyi [Mətn] /Azərbaycan Kommunist (bolşevik) Firqəsi Bakı komitəsi.- B.: [s.n.], 1924.- 304 s.

 

Bakı-Brüssel [Mətn] : Azərbaycan-Avropa ittifaqı münasibətləri /Heydər Əliyev İrsini Araşdırma mərkəzi ; yaradıcı heyət. F. Babayev [və b.] ; elmi məsləhətçilər F. Blanşar, E. Süleymanov ; dilçi-red. M. Babayeva ; dizayn. E. İsmayılov.-Bakı : [s.n.] , 2011.- 404, [1] s

 

Bakı Şurası 10 ildə1920-1930.- B.: Bakı Şurası, 1930.- 196, [1] s.

 

Bakı təşkilatında kütləvi firqə maarifinin vəziyyəti və perspektivləri haqqında AK(b)F BK bürosunun 20 iyun 1931 tarixli qətnaməsi.- B.: Azərnəşr, 1931.- 8 s.; 19 sm.

 

Balayev Aydın. 20 yanvar hadisələri. Sənədlər, mövqelər, şərhlər: 1990-2000 /A.Balayev, R.Mirzə.- Bakı: Çaşıoğlu, 2000.- 242 səh.

 

Barabaşev O. Vladimir İliç cavanları nəyə təşviq ediyordu (öyrədirdi) [Mətn] /O.Barabaşev; mütərcim. A.Qasımzadə.- B.: Bakı fəhləsi, 1924.- 46 s.

 

 Baratov M. Fəhlə və kəndli ittifaqı nə üçün lazımdır [Mətn] /M.Baratov; mütərcimi. Sanılı.- B.: Bakı fəhləsi, 1926.- 42 s.

 

 Beriya L. ÜİK(b)F MK və MKK yanvar plenumunun yekunları haqqında Beriya yoldaşın məruzəsi /L.Beriya; çevirən. C.Əzimov, A.Əfəndiyev; red. Məcnunbəyov.- Bakı: Azərnəşr, 1933.- 48 s. ; 20 sm.

 

Beriya L.P. ÜİK(b) MK və MKK müttəhid yanvar plenumunun yekunları və Azərbaycan firqə təşkilatlarının vəzifələri /L.P.Beriya; red. Ə.Axundov.- Bakı: Firqənəşr, 1933.- 45, [1] s. ; 15 sm.

 

Berman Y. Şura dövlətini öyrəniş /Y.Berman; tərc.ed. İ.Savin; YRMİ Kadrlar Şöbəsi Yanında Şuralar Quruluşu Qiyabi Kursları.- Mahaç-Qala: Dağnəşr, 1932.- 71, [1] s.

 

Baturin N. Rusiyada sosial-demokratiyanın müxtəsər tarixçəsi /N.Baturin; tərc. edən: Xəlil İbrahim, Qasımov.- B.: Bakı fəhləsi, 1923.- 160 s.

 

Beynəlxalq çocuqlar həftəsi haqqında aparılacaq müsahibə tezisləri [Mətn]B.: "Pioner" məcmuəsi, 1929.- 16 s.

 

Beynəlxalq əlaqələr üzrə bələdçi [Mətn] /Red. Walter Carlsnaes, Thomas Risse və Beth A. Simmons; Tərc. S.Babazadə, V.Qliyeva; Red. H.Hacızadə.- London Thousand Oaks New Delhi: SAGE Publications, [2005].- 477 s.

 

"Beynəlxalq münasibətlər nəzəriyyəsi" fənninin proqramı [Mətn] Müəllif: M.Ə.Baxışov; Red.: H.C.Əlibəyli, H.N.Rzayev; Rəyçilər: M.F.Fətəliyev, M.Talışlı; Azərbaycan Universiteti.- B.: [AzərbaycanUniversiteti] 1997.- 10 s.

 

Beynəlxalq münasibətlər üzrə bələdçi [Mətn] tərc. ed. S.Babazadə, V.Guliyeva; red. H.Hacızadə; red. W.Carlsnaes, T.Rısse, B.A.Sımmons (müəl.).- B.: Kitab Klubu Apostrof Çap Evi, 2013.- 477, [1] s.

 

Beynəlxalq münasibətlərin Qlobal problemləri [Mətn]: məqalələr toplusu /AMEA, Fəlsəfə və Siyasi -Hüquqi Tədqiqatlar İn-tu; elmi red. H.Əlibəyli.- B.: [s.n.], 2006.- 241, [1] s.

 

Beynəlxalq və daxili vəziyyət və komsomolun vəzifəsi Komsomolun Ümum İttifaq IX qurultayında L.M.Koqanoviç və Voroşilov yoldaşların məruzələri.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 86 s. ; 17 sm.

 

Beynəlxalq vəziyyət kənd üçün.- B.: Azərnəşr, 1931.- 49 s., şək.; 22 sm.

 

Bərəkət Əbülfəz. (Qasımov) İki liderin siyasi portreti [Mətn] /Əbülfəz Bərəkət; Red. F.Qasımzadə.- B.: [CBS], 2008.- 104 s. portr., fotoşək

 

Bəşiroğlu Əşir Hamının sevimlisi H.Z.Tağıyev haqqında /Ə. Bəşiroğlu; red. B. S. Avilov.- B.: Təknur, 2012.- 198, [2] s.

 

Bəşirov Arif. Azərbaycanın xarici əlaqələrində sosial-siyasi münasibətlər [Mətn] /A. Bəşirov, H. Həmidov; elmi red. və ön sözün müəl. V.Həbiboğlu, Ə.Tağıyev.- B.: Qartal, 2003.- 233, [1] s.

 

 Bəzi fəaliyyət növlərinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi [Mətn].- B.: 2002.- 20 s.

 

Bir tərəfdən Avropa Birliyi və onun Üzvü olan Dövlətlər və digər tərəfdən Azərbaycan Respublikası arasında Tərəfdaşlıq və Əməkdaşlıq Sazişi Aİ-Azərbaycan Tərəfdaşlıq və Əməkdaşlıq Sazişi Aİ-Azərbaycan Tərəfdaşlıq və Əməkdaşlıq Sazişi (TƏS Aİ).- B.: 2002.- 133 səh.

 

 Birinci ümumittifaq gənc pionerlər toplanışı [Mətn]: 18-25 avqust, Moskva.- B.: [Azərnəşr], 1929.- 30 s.

 

Bitməyən ömür [Mətn] / Məsləhətçi. Ş.Əsgərov; Tərt. S.Kərimli, Ə.Hüseynzadə; Red. S.Aran.- B.: Əbilov, Zeynalov və oğulları; 2004.- 140 s.

 

Bjezinski Zbiqnev Kazimej. Böyük şahmat taxtası [Mətn]: Amerikanın hökmranlığı və onun geostrateji imperativləri / Zbiqnev Bjezinski; tərc. ed. Y.Əsədov.- B.: Qanun; [2013].- 328 s.

 

Bjezinski Zbiqnev. İkinci şans [Mətn]: üç prezident və Amerika fövqəldövlətinin böhranı /Z.Bjezinski; tərc ed. Əli Qara; red. A.Məmmədov; dizayn. İ.Məhəmmədov; [Starteji Araşdımalar Mərkəzi SAM] B.: Oğuz eli, 2009.- 267, [1] s.

 

Boçin L. Sözlə deyil-işlə Moskva, Bauman rayon "Osvobojdyonnıy trud" fabriki pioner bazasının iş təcrübəsindən /L.Boçin.- B.: Azərnəşr, 1930.- 52 s.

 

Bolşevizm tarixinin bəzi məsələləri haqqında /[red. Ə.Qədimov]Bakı: Azərnəşr, 1931.- 44 s.

 

Böyük babamız Lenin [Mətn] /çevirən. M.Əfəndizadə.- B.: Azərnəşr, 1926.- 24 s.

 

Böyük sənətin böyük dayağı [Mətn]: /Məsləhətçi. Anar; Tərtibçi müəll. S. Hüseynov, A. Novruzov; Buraxılışa məsul. Ə. Əsgəroğlu; Red. H. Aslanoğlu. II hissə. B.: Nurlan, 2006.- 200 s. 1portr

 

 Budaqov Budaq Əbdüləli oğlu. Heydər Əliyev fenomeni [Mətn] /B.Budaqov.- B.: İsmayıl NPM, 2002.- 136 s.

 

Buxarin N.İ. Beynəlxalq vəziyyət haqqında [Mətn]: ümum ittifak kommunist (b) firqəsinin XV konfransı /N.İ.Buxarin.- B.: Azərnəşr, 1927.- 96 s.

 

Buxarin N.İ. Gənclərin Lenin tərbiyəsi [Mətn]: 1924-cü il 15 iyulda LKGİ-nin ümum IV ittifaq qurultayında söylənilmiş nitq /N.İ.Buxarin; Azərb. LKGİ.- B.: ALKGİ MK, 1925.- 50 s.

 

Buxarin N.İ. Kapitalizmdən kommunizmaya doğru [Mətn]: "Kommunizm əlifbası"ndan /N.Buxarin; mütərcimi. Z.Abdullazadə.- B.: Bakı fəhləsi, 1926.- 162, [3] s.

 

Buxarin N. Komsomolun cari vəzifələri Komsomol təşkilatının VIII qurultayında N.Buxarin tərəfindən edilən məruzədir: 6 may 1928-ci il /N.Buxarin; çevirəni. A.Yusifzadə.- B.: Azərnəşr, 1928.- 72 s.

 

Buxarin N. Kommunist İnternasionalı VI konqresinin yekunları ÜİK(b)F Moskva təşkilatı aktivi iclasında Buxarin yoldaşın məruzəsi /N.Buxarin, İ.Ağababazadə.- B.: Azərnəşr, 1928.- 62 s.

 

Buxarin N.İ. Komintern icraiyyə komitəsindəki ÜİK(b)Firqəsi nümayəndəliyinin XV Firqə qurultayına atçotu /N.İ.Buxarin.- B.: Azərnəşr, 1928.- 184 s.

 

 Buxarin N.İ. Leninin siyasi vəsiyyəti [Mətn] /N.İ.Buxarin; çevirəni. T.Məhəmmədov.- B.: Azərnəşr, 1929.- 39, [1] s.

 

 Buxarin N.İ. Müəllimlər və kommsomol [Mətn]: müttəfiq şura cumhuriyyətlərinin müəllimlər qurultayında edilən məruzədir /N.Buxarin; Kommunist gənclər kitabxanası.- B.: Bakı fəhləsi, 1925.- 38 s.

 

 Buxarin, N. İ. Rusiya Lenin Kommunist Gənclər İttifaqı işi haqqında [Mətn]: Bütün Şuralar İttifaqının Kommunist (b) Firqəsinin 14-cü qurultayında oxunmuş məruzədir /N. Buxarin; mütərcimi. Ş. Vəzirli Bakı, 1926. 78 s.

 

Buxarin N.İ. UİK (b) və mərkəzi kontrol komisyası plenyumunun yekunları [Mətn] /İ.N.Buxarin; tərcümə. R.Hacızadə.- B.: Azərnəşr, 1927.- 65 s.

 

 Buxarski N. Kommunizm əlifbası [Mətn]: Rusiya Kommunist bolşevik firqəsi proqramını açıq xalq dilində anlatan kitabdır /N.Buxarski, Y.Preobrajenski; Tərc.ed. Xəlil İbrahim. Rusiya Kommunist (bolşevik) firqəsi.- B.: Azərbaycan Mərkəzi mətbuat idarəsinin türk şöbəsi, 1920.- 438 [7] s.

 

Bulatov N. Pioner ustalıqları /N.Bulatov.- B.: Azərnəşr, 1931.- 84 s.

 

Büdcələri olan dairə icrakomların və kənd şuraların hesabdarlığı və haqq-hesabı üzrə təlimat [Mətn].-Bakı: [s.n.], 1929.- 53 s.

 

 Bütün dünyadakı pionerlər [Mətn]: /Ş. N.; Komunist gənclər ittifaqı.- B.: Bakı fəhləsi, 1925.- 44 s.

 

Bütün firqə üzvlərinə, bütün işçilərə [Mətn].-Bakı: AK.(b) F. mərkəzi komitəsi, 1928.- 22 s.

 

Bütün İttifaq Kommunist (b) Firqəsinin qurultayı. Bütün İttifaq Kommunist (b) Firqəsinin qurultayının 14-cü qurultayının qərar və qətnamələri [Mətn].- B.: Bakı fəhləsi, 1926.- 87, [1] s.

 

Bütün İttifaqların mədənçilər ittifaqının onuncu Azərbaycan qurultayının xülaə və qərarları[Mətn]: əvvəlinci qurultayı nümayəndələrinin tərkibinin və yeni seçilmiş mərkəzi komitənin siyahısının əlavəsilə.- B.: Bütün İttifaqların mədənçilər ittifaqının Azərbaycan Mərkəzi idarısinin mətbuat və istixbarat bürosu, 1926.- 32, [1] s.

 

Bütün komsomol siyasi-maarif şəbəkəsindən ötrü metod tapşırığı 1. 2 məşğuliyyət üçün /ALKGİ MK və BK Metod Bürosu; çevirəni. Q.İsrafilzadə; red. M.Hüseyn.- B.: Azərnəşr, 1930.- 7, [1] s.

 

Cahangirli Cahangir Xanoğlan oğlu. Müasir dövrdə Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri [Mətn]: [Monoqrafiya] /C. X. Cahangirli; Elmi red.: A.N.Abbasbəyli.- B.: Araz, 2006.- 109 s.

 

Cahangirli Hacı Cahangir. Azərbaycan - Türkiyə... H.C.Cahangirli; Red.: N.Cəfərov.- B.: Çaşıoğlu, 2004.- 104 səh.

 

Camalova Dilruba. Qadın hərəkatının ön cərgələrində [Mətn] /Dilruba Camalova, Möminat Ömərova, Sabir Gəncəli; Red. Sabir Gəncəli; Rəssam. Nazim Rzaquliyev.- B.: Azərbaycan, 2004.- 224 s.

 

Cavadxidze. Şuralar ittifaqında milli-mədəni quruluş və ÜİLGİ vəzifələri haqqında ÜİLKGİ IX qurultayı: məruzə /Cavadxidze.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 32 s.; 18 sm.

 

Cəfərov Həmzə Rza oğlu. Azərbaycanda gənclər hərəkatı (XX əsr) [Mətn] /H.Cəfərov; ön sözün müəl. İ.Hacıyev; elmi red. N.Vəlixanlı.- B.: Nurlan, 2009.- 457, [1] s.

 

Cəfərov Həmzə Rza oğlu. Azərbaycanda gənclər hərəkatının təşəkkülü və inkişafı (XIX əsrin sonları-1940-cı ilədək) [Mətn] /H.Cəfərov; Elmi red.: İ.Hacıyev; On sözün müəllifi: C.Qasımov.- B.: Nurlan, 2007,500 s.

 

 Cəfərov Nizami Qulu oğlu. Azərbaycanlılar: Etnokulturoloji birliyin siyasi-ideoloji üfüqləri N.Cəfərov.- B.: YNE, 2001.- 176 səh.

 

Cəfərov Nizami Qulu oğlu. İlham Əliyev [Mətn]: Siyasi portret çizgiləri /N.Cəfərov, D.Osmanlı; elmi red. N.Əhmədli; Azərbaycan Atatürk Mərkəzi.- B.: AzAtaM, 2004.- 76 s.

 

Cəfərov Nizami Qulu oğlu. Türk dünyasının yeni lideri [Mətn]: [İlham Əliyev haqqında] /N. Cəfərov, O.Musayev, D.Osmanlı; Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi.- B.: Çaşıoğlu, 2009. 758, [2] s.

 

Cəfərova Vəsxanım Meylaqulu qızı. Türkiyə Respublikası [Mətn]: /Vəsxanım Cəfərova; Elmi red.: A.Mustafayeva; Rəyçi: Ə.F.Abbasov, Ə.M.Tağıyev.- B.: Elm, 2000.- 44 s.

 

Cəfərova Vəsxanım Meylaqulu qızı. Yaponiya [Mətn] /V.Cəfərova; Elmi red.: A.Mustafayeva.- Bakı: Elm, 2000.-35 s., cədvəl; 20 sm.

 

Cümhuriyyət mədəni-təbliğat müşavirəsinin qərarları /AK(b)F MK Mədəni-Təbliğat Şöbəsi; red. A.B.İsmail.-Bakı: Azərnəşr, 1933.- 23 s. ; 23 sm.

 

 Çadranın götürülməsi, din əleyhinə mübarizə və başqa işlər sahəsində AK(b)F-nın [Mətn]: AK(b)F MK aprel plenumu qərarlarından /AK(b)F Mərkəzi Komitəsi.- B.: AK(b)F MK, 1929.- 15 s.

 

Çaplin N. Kəndlərdə kommunist gənclər ittifaqının vəzifəsi və qarşısında duran məsələlər haqqında [Mətn] /N.Çaplin; tərcümə. M.H.Nəsirbəyli; Şəhər ilə kəndin birləşməsi cəmiyyəti.- B.: Bakı fəhləsi, 1925.- 10 s.

 

"Çembərlənə bizim cavabımız" və "müdafiə həftəsi" kompaniyalara aid məruzələr üçün tezislər [Mətn] Bakı: [s.n.], 1927.- 38 s.

 

Çocuqlar hərakatı və məktəb [Mətn]: Gənc pionerlərin (izcilərin) V.İ.Lenin adına olan mərkəzi birosunun müdürlüyü altında çap olunmuşdur /tərcümə. R.Hacızadə; Komunist gənclər kitabxanası.- B.: Bakı fəhləsi, 1925.- 187 s.

 

Çocuqlar və yeniyetmələrin orqanizmlərinin bioloji xüsusiyyətləri[Bakı]: [Azərnəşr], 1930.- 24 s.

 

 Çocuqların qüvvələrini neft uğrunda mübarizə aparmaq üçün səfərbərliyə alınması Bakı Pioner təşkilatı, Azərneft Tresti və Neftçilər İttifaqı arasında bağladığı sosializm müqavilənaməsi: ALKGİ BK BB-nun 1-ci plenumu.- Bakı: [s. n.], 1931.- 14 s.; 22 sm.

 

Dadaşov Aydın Ərşad oğlu. Demokratiya və islam [Mətn] /A.Dadaşov; Elmi red. F.Qasımzadə; AMEA Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu.- B.: Elm, 2007.- 280 s.

 

Dadaşov Yasin. İcma inkişafı üçün təlimat kitabı: İcma mütəxəssisləri və icma liderləri üçün vəsait Yasin Dadaşov, Gülbəniz Qənbərova; Red.: Məhəmməd Məhərrəmov, Ön söz: Əli Həsənov; Azərbaycan İcma İnkişafı Təşəbbüs Qrupu.- B.: 2002.- 264 səh.

 

Dadaşova Elmira Xəlil qızı. Azərbaycan respublikasında vətəndaş cəmiyyətinin formalaşmasında demokratik prosesin rolu [Mətn] /E.Dadaşova; Elmi red. və ön sözün müəllifi: V.Həbiboğlu.- Bakı: Elm, 2007.- 188 s. ; 21 sm.

 

Dağ mərkəz icrayə komitəsinin müraciəti [Mətn].-Maxaç-Qala: Dağ mərkəz icrayə komitəsi, 1927.-20 s.

 

Dağıstan mərkəzi icrayyə komitəsinin müraciəti və torpaq qurluşu barəsində ümumi qaydalar [Mətn] Mahaç-Qala: Dağıstan xalq torpaq komisarlığı, 1928.- 32 s.

 

Dağıstan Muxtariyyat Sosialist Şuralar Cümhuriyyəti VII Ümum Dağıstan şuralar qurultayının qərarı [Mətn]Mahaç-Qala: DSŞC MİK, 1929.- 59 s.

 

Dahl Robert. Demokratiya haqqında [Mətn] /Robert Dahl; tərc. N.Səfərov, H.Hacızadə; rəssam. Ə.Hacızadə; İqtisadi və Siyasi Araşdırmalar Mərkəzi.- B.: [s.n.], 2004.- 248 s.

 

Dahl Robert. Demokratiya haqqında [Mətn]: /R.Dahl; tərt., red.və şərh. H.Hacızadə; Azərb. türkcəs. çevir. N.Səfərov, H.Hacızadə; İqtisadi və Siyasi Araşdırmalar Mərkəzi (FAR CENTRE).- Bakı: 2005.- 248 s. ; 22 sm.

 

Dairə komitəsinin XIII çağırışı hesabatına dair materiallar [Mətn] /AK(b)F Fabrik-Zavod dairə komitəsi.- B.: [s.n.], 1929.- 32 s.

 

Daşdəmirov Əfrand Firudin oğlu. Millət və cəmiyyət tarixin sərt dönəmlərində [Mətn] /Ə.F.Daşdəmirov; elmi red. C.Quliyev;Azərb. Milli Elmlər Akad., Arxeologioya və Etnoqrafiya İn-tu.- B,: Elm, 2008.- 342, [2] s.

 

Davutoğlu Ahmet. Türkiyə xarici siyasətinin prinsipləri və regionda siyasi vəziyyət [Mətn] A.Davutoğlu; [Azərb. dilinə tərc. ed. Azərb. Resp. Prezidenti Yanında Strateji Araşdırmalar Mərkəzi][Ankara] Stratejik Araşdırmalar Mərkəzi [2012].- 12 s. fotoşək. 30 sm.

 

Dehqani M. Zindan xatirələri [Mətn] : Hizb Tudə İranın Azərbaycan təşkilatı- Azərbaycan Demokrat Firqəsinin nəşrlərindən / M. Dehqani Yersiz :[s.n.] ;1978. 60, [2] s.

 

Demokratiya diskussiyadır [Mətn]: məlumat kitabçası /red. S.Mayers Cild Yeni demokratik eranın çağırışları və vədi II kitab.- B.: 1998.- 86 s.: 28 sm.

 

Demokratiya: dövlət və cəmiyyət [Mətn]: orta ümumtəhsil məktəbləri, litsey və gimnaziyalar üçün dərs vəsaiti /N.V.Davletşina, B.B.Kimlika, R.C.Klark, D.U.Rey; tərc. və elmi red.: "Səda" nəşriyyatı.- B.: Səda, 1999.- 280 s.

 

Demokratiya: Gediləsi uzun bir yol: demokratiya və antidemokratiya antologiyası: e.ə. 430 - b.e. 1998 [Mətn] /Tərtib edəni və red. H.Hacızadə; Azərbaycan türkcəsinə çevirənlər: Akif Nağı və b.- B.: Əbilov, Zeynalov və oğulları, 2001.- 446 s.

 

Demokratiya nədir [Mətn]: demokratiyanı öyrənənlər üçün vəsait /Tərcüməçi. Q.Ə.Qarannı; Red. M.Çəmənli.- B.: Elnur-, 1995.-61 s. portr

 

Deportasiya: Azərbaycanlıların Ermənistan ərazisindəki tarixi-etnik torpaqlarından deportasiyası [Mətn]: [Toplu] /Buraxılışa məsul və ön sözün müəllifi: R.Mehdiyev; Tərt.: İ.Vəliyev, K.Muxtarov, F.Hüseynov.- B,: "Azərbaycan Ensiklopediyası" NPB, 1998.- 440 s.: fotoşək., 22 sm.

 

Dəstəbaşı, onun pioner dəstəsində rolu və işi [Bakı]: [Azərnəşr], 1930.- 32 s.

 

 Diplomatiya: ensiklopedik lüğət [Mətn] /Ə.V.Allahverdiyev və b.; Red. heyəti. C.T.Əhmədli və b.; [Bakı Diplomatiya Universiteti]. B.: Diplomat, 2005.- 580 s.

 

Ditrix Q.S. Pioner dəstəsində hərbi işlər /Q.S.Ditrix.- B.: Azərnəşr, 1931.- 96, [1] s., şək.; 18 sm.

 

Dokumentlər üzərində firqə və müxalifət [Mətn]: UİK (b) F XV qurultayına aid materiallar birinci qisim.- B.: Azərnəşr, 1928.- 114 s.

 

Dönüş mərhələsində qlobal idarəetmə: dəyişilən cəmiyyətdə sülhün qorunmasına innovasiya yanaşmaları. Dönüş mərhələsində qlobal idarəetmə: dəyişilən cəmiyyətdə sülhün qorunmasına innovasiya yanaşmaları: Beynəlxalq seminarın materialları /Red. heyəti: M.Əliyev və b.; Tərt.: F.Məmmədov və b.; Buraxılışa məsul: N.Hüseynov.- B.: Nağıl evi, 2005.- 176 s.

 

Dövlət, demokratiya, qanunçuluq haqqında. çıxış və nitqlərdən sitatlar. [s.l.] : [s.h.] , [2008]. 40 s.

 

Dövlət idarəçiliyində varislik, novatorluq və dinamizm [Mətn]: [2 kitabda] B.: Azərbaycan, 2007.942, [2] s., portr., fotoşək

Dövlətçiliyin, milli maraqların və təhlükəsizliyin Qarantı [Mətn] /[Azərb. Resp. Milli Təhlükəsizlik Naz.]; red. hey.: F.Vahabov, A.Babayev; [tərt.: H.Ağaməmmədov, T.Quliyev, E.Tağıyev [və b.]; burax. məs. S.İsmayılova; dizayner E.Qurbanov].[Bakı]: [Şərq-Qərb], [2015]- 372, [8] s. portr., fotoşək., gerb, faks

 

Duşak A. Firqə maarifinin quruluş və metodikası /A.Duşak; çevirəni. Y.Məhəmmədov; red. Ə.Heydərli.- B.: Azərnəşr, 1930.- 191, [3] s.

 

Elçibəy Əbülfəz. Bütöv Azərbaycan yolunda /Əbülfəz Elçibəy; Nəşrə hazırlayanlar: Ə. Tahirzadə, Ç.Göytürk; Naşirlər: Mirmahmud Mirəlioğlu, Hacı İsmayıl; Elmi red.: Ə.Tahirzadə.- B.: Nurlan, 2004.- 376 s.

 

 Elçibəyin bütöv Azərbaycan düşüncələri [Mətn] /Tərtibçi: Ə.Tahirzadə; Red.: A.Rəhimoğlu.- Bakı; 2003.- 44 s.

 

Elitalar və hakimiyyət [Mətn] /Müəllif: R.Musabəyov; "İnam" Plüralizm Mərkəzi. B.: Azərbaycan, 1999. 24 s

 

Erməni xəyanəti: terror, soyqırım və deportasiya siyasəti [Elektron resurs] layihənin rəhbəri, tərtibçi-müəllif S.Hüseynov; red. A.Şirin; buraxılışa məs. A.Xankişiyev, M.Nağıyev.- B.: [Avropa nəşriyyatı servis MMC] 2009.-121 s.

 

Əbədiləşən görüşlər [Mətn] /Məsləhətçi. T. Qaraşov; Kitabın tərtibçisi. A. Ağalarzadə; Buraxılışa məsul. A. Rəhimzadə.- B.: Təknur, 2008.- 120 s.

 

Əbilov Ataxan. Avropa Şurası və Azərbaycan Ataxan Əbilov; Naşir: Qoşqar Qarayev; Elmi red.: A.Rəcəbli; Xüsusi red.: V.Qardaşlı.- B.: Qapp-Poliqraf, 2001.- 100 səh.

 

Əfəndiyev Məcid Əhməd oğlu. Politologiya [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /M.Ə.Əfəndiyev; elmi red. H.İmanov; rəyçilər N.Mikayılov [və b.] B.: Elm, 2011.- 491 s.

 

Əfəndiyev Məcid Əhməd oğlu. Siyasi elm [Mətn] /M.Ə.Əfəndiyev; elmi red. Ə.Abdullayev.- B.: Siyasət, 2010.- 859, [1] s.

 

Əfəndiyev Məcid Əhməd oğlu. Siyasi elmin əsasları [Mətn] /Məcid Əfəndiyev; Elmi red.: Əlikram Abdullayev.- B.: Siyasət, 2004.- 604 s.

 

Əfəndiyev Məcid Əhməd oğlu. Siyasi və hüquqi təlimlər tarixi [Mətn] /M.Ə.Əfəndiyev; elmi red. N.Mikayılov.- B.: Elm, 2009.- 625, [1] s.

Əhmədoğlu Mübariz. Qloballaşma dövründə konsensus nəzəriyyələrinin mahiyyəti /M.Əhmədoğlu; Elmi red.: Ağayar Şükürov; Siyasi İnnovasiya və Texnologiya Mərkəzi.- B.: Adiloğlu, 2003.- 137 s.

 

Əhmədov Elçin İldırım oğlu. Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü [Mətn] /E. İ. Əhmədov ; elmi red. Ə. Həsənov ; Azərb. Resp. Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu. K. 1. Sənədlər və materiallar. Bakı: Elmin İnkişafı Fondu, 2015.- 319, [3] s.: fotoşək., xəritə, cədv., 25 sm.

 

Əhmədov Elçin İldırım oğlu. Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü [Mətn] /E. İ. Əhmədov ; elmi red. Ə. Həsənov ; Azərb. Resp. Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu. K. 2 Etnik təmizləmə, soyqırımı, terror, işğal. Bakı: Elmin İnkişafı Fondu, 2015.- 403, [5] s.: fotoşək., xəritə, 25 sm.

 

Əhmədov Elçin İldırım oğlu. Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü [Mətn] /E. İ. Əhmədov ; elmi red. Ə. Həsənov ; Azərb. Resp. Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu. K. 3. Beynəlxalq təşkilatların və böyük dövlətlərin siyasəti. Bakı: Elmin İnkişafı Fondu, 2015.- 365, [3] s.: portr., 25 sm.

 

Əhmədov Elçin İldırım oğlu. Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü: təhlili xronika [Mətn]: (1987-2011): [ensiklopedik nəşr] E.İ.Əhmədov; elmi red. Ə.Həsənov; məsləhətçi B.Səfərov; Azərb. Resp. Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası, "Azərb. Resp. Dağlıq Qarabağ bölgəsinin Azərbaycanlı İcması" İctimai Birliyi.- B.: LetterpressNE, 2012.- 910, [2] s.

 

Əhmədov Qalib Əhmədxan oğlu. Müsahiblərim: Demokratik idarəetmənin rəhbər kadrları [Mətn] /Q.Ə. Əhmədov.- B,: Siyasət, 1998.- 272 s.: portr., fotoşək., 20 sm.

 

 Əhmədov Misir Elbrus oğlu. Azərbaycan-Çin münasibətlərinin strategiyası və prespektivləri [Mətn] /M.Əhmədov; Red.: T.Kərimli, X.İbrahimoğlu.- B.: Qorqud, 1999.- 152 s.

 

Əhmədov Teymur Əkbər oğlu. Nəriman Nərimanov [İzomaterial]: [fotokitab] /T.Əhmədov; red. V.Məmmədov; rəssamı E.Haşımov.- B.: İşıq, 1977.- 32, [1] s., [153] s.

 

Əkbərov Bəxtiyar Süleyman oğlu. Heydər Əliyev milli konstitusiyamızın yaradıcısı və banisidir [Mətn] B.Əkbərov; Rəyçi və ön sözün müəl.: Z.Əsgərov; Red.: A.Qəhrəmanov.- B.: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1998.- 96 s.

 

Ələkbərov Faiq Qəzənfər oğlu. Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin dünyagörüşü [Mətn]: [monoqrafiya] F.Ələkbərov; elmi red. M.Ağayev; AMEA, Fəlsəfə və Siyasət -Hüquqi Tədqiqatlar İn-tu.- B.: Elm, 2007.- 269, [1] s.

 

Ələkbərova Nigar. Siyasi elmin tarixi və metodologiyası [Mətn]: Dərslik. /N. Ələkbərova; Elmi red.: V.Həbiboğlu; Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası.- B.: zərbaycan, 2005.- 240 s.

 

Ələkbərzadə Mehriban Zaur qızı. Tarixin bir günü və ya bir günün tarixi [Mətn] /M.Ələkbərzadə; elmi red. və ön söz. N.Cəfərov; rəyçi. K.Şükürov; Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi.- B.: Təhsil, 2005.-128 s.

 

Əli Akif. Böyük ömrün anları [Mətn]: Mustafa Kamal Atatürkün və Heydər Əliyevin şərəfli ömür yolundan bəhs edən fəlsəfi-publisistik foto-illüstrativ esse /Akif Əli.- B.: Təhsil, 2004.- 220 s.

 

 Əliyev Hacı Zamiq. Heydər Əliyev [Mətn]: Səhnəarxası görüşlər /H.Z.Əliyev; Red. M.Soltan; Rəyçilər. F.Qasımzadə, T.Əfəndiyev, S.Kərimi; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi.- B., 2008.- 102 s.

 

Əliyev Heydər Əlirza oğlu. Azərbaycanda iqtisadiyyatın və sosial sahənin yüksəlişi özəl sektorun inkişafından asılıdır [Mətn]: Görüşlər, fərmanlar, əsasnamələr, qaydalar, proqramlar, tədbirlər /H.Əliyev; Tərt. T.Əhmədov.- B.: Nurlar, 2002.- 112 s.

 

Əliyev Heydər Əlirza oğlu. Heydər Əliyevin İran İslam Respublikası ilə əlaqədar baxışları: İran İslam Respublikasının hörmətli Prezidenti Zati-Aliləri cənab Seyid Məhəmməd Xatəminin Azərbaycan Respublikasına rəsmi səfəri münasibətilə / Hazırlayanı: F.Bəyat.- B.: Çaşıoğlu:[İİR -sının Bakıdakı Səfirliyi]; 2004.- 84 s.+ 44 s.

 

Əliyev Heydər Əlirza oğlu. Müstəqillik yolu [Mətn]: Seçilmiş fikirlər /Heydər Əliyev; Burax. məsul: R.Mehdiyev; Tərt. ed.: Ş.Əsgərov, S.Xəlilov; Red.: Ə.Həsənov.- B.: [Azərbaycan niversiteti nəşriyyatı], 1997.- 136 s.

 

Əliyev Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: Çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar. İyun, 1993 - may, 1994. K.: 1 /H.Ə.Əliyev; Buraxılışa məsul: R. Mehdiyev, H.Orucov.- B.: Azərnəşr, 1997.- 606 s.

 

Əliyev Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: Çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar. May, 1994 - dekabr, 1994. K.: 2 /H.Ə.Əliyev; Buraxılışa məsul: R. Mehdiyev, H.Orucov.- B.: Azərnəşr, 1997.- 601 s.

 

Əliyev Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: Çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar. Dekabr, 1994 - iyun, 1995. K.: 3 /H.Ə.Əliyev; Buraxılışa məsul: R. Mehdiyev, H.Orucov.- B.: Azərnəşr, 1997.- 488 s.

 

Əliyev Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: Çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar. İyun, 1995 - noyabr, 1995 K.: 4 /H.Ə.Əliyev; Buraxılışa məsul: Ramiz Mehdiyev.-B.: Azərnəşr, 1998.- 511 s.

 

Əliyev Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: Çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar. Noyabr, 1995 - mart, 1996. K.: 5 /H. Ə. Əliyev; Buraxılışa məsul: Ramiz Mehdiyev.- B.: Azərnəşr, 1998.- 499 s.

 

Əliyev Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: Çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar. Mart, 1996 - noyabr, 1996. K.: 6 /H.Ə.Əliyev; Buraxılışa məsul: R. Mehdiyev, H.Orucov.- B.: Azərnəşr, 1997.- 527 s.

 

Əliyev Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: Çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar. İyun, 1996 - noyabr, 1996. K.: 7 /H. Ə. Əliyev; Buraxılışa məsul: Ramiz Mehdiyev.- B.: Azərnəşr, 1998.- 519 s.

 

Əliyev Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: Çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, məktublar, müsahibələr. Noyabr, 1996 -mart, 1997. K.: 8 /H. Ə. Əliyev; Buraxılışa məsul: Ramiz Mehdiyev.- B.: Azərnəşr, 1998.- 488 s.

 

Əliyev Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: Çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar Mart, 1997 - may, 1997. K.: 9 /H. Ə. Əliyev; Buraxılışa məsul: Ramiz Mehdiyev. B., Azərnəşr, 2000, 466 səh.

 

Əliyev Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: Çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar. May, 1997 - iyul, 1997. K.: 10 /H. Ə. Əliyev; Buraxılışa məsul: Ramiz Mehdiyev.- B.: Azərnəşr, 2002.- 472 s.

 

Əliyev Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: Çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar. İyul, 1997 - avqust, 1997. K.: 11 /H. Ə. Əliyev; Buraxılışa məsul: Ramiz Mehdiyev.- B.: Azərnəşr. 2003.- 452 s.

 

Əliyev Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: Çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar. avqust, 1997 - oktyabr, 1997. K.: 12/H. Ə. Əliyev; Buraxılışa məsul: Ramiz Mehdiyev.- B.: Azərnəşr. 2004.- 432 s.

 

Əliyev Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: Çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar. Oktyabr, 1997 - dekabr, 1997. K.: 13 /H. Ə. Əliyev; Buraxılışa məsul: Ramiz Mehdiyev.- B.: Azərnəşr. 2004.- 520 s.

 

Əliyev Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: Çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar. Dekabr, 1997 - fevral, 1998. K.: 14 /H. Ə. Əliyev; Buraxılışa məsul: Ramiz Mehdiyev.- B.: Azərnəşr. 2005.- 520 s.

 

Əliyev Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: Çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar. Mart, 1998 - iyun, 1998. K.: 15 /H. Ə. Əliyev; Buraxılışa məsul: Ramiz Mehdiyev.- B.: Azərnəşr. 2005.- 528 s.

 

Əliyev Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: Çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar. İyun, 1998 - iyul, 1998. K.:16 /H. Ə. Əliyev; Buraxılışa məsul: Ramiz Mehdiyev.- B.: Azərnəşr. 2005.- 552 s.

 

Əliyev Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: Çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar. İyul, 1998 - oktyabr, 1998. K.: 17 /H. Ə. Əliyev; Buraxılışa məsul: Ramiz Mehdiyev.- B.: Azərnəşr. 2005.- 528 s.

 

Əliyev Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: Çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar. Oktyabr, 1998 - dekabr, 1998. K.:18 /H. Ə. Əliyev; Buraxılışa məsul: Ramiz Mehdiyev.- B.: Azərnəşr. 2006.- 552 s.

 

Əliyev Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: Çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar. Yanvar, 1999 - aprel, 1999. K.:19 /H. Ə. Əliyev; Buraxılışa məsul: Ramiz Mehdiyev.- B.: Azərnəşr. 2006.- 528 s.

 

Əliyev Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: Çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar. Aprel, 1999 - iyul, 1999. K.:20 /H. Ə. Əliyev; Buraxılışa məsul: Ramiz Mehdiyev.- B.: Azərnəşr. 2007.- 536 s.

 

Əliyev Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: Çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar. İyul, 1999 - sentyabr, 1999. K.: 21 /H. Ə. Əliyev; Buraxılışa məsul: Ramiz Mehdiyev.- B.: Azərnəşr. 2007.- 480 s.

 

Əliyev Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: Çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar. Sentyabr, 1999 - noyabr, 1999. K.: 22 /H. Ə. Əliyev; Buraxılışa məsul: Ramiz Mehdiyev.- B.: Azərnəşr. 2007.- 528 s.

 

Əliyev Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: Çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar. Noyabr, 1999-dekabr, 1999. K.: 23 /H. Ə. Əliyev; Buraxılışa məsul: Ramiz Mehdiyev.- B.: Azərnəşr. 2008.- 480 s.

 

Əliyev Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: Çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar. Dekabr, 1999 - fevral, 2000. K.: 24 /H. Ə. Əliyev; Buraxılışa məsul: Ramiz Mehdiyev.- B.: Azərnəşr. 2008.- 504 s.

 

Əliyev Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: Çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar [Mətn]. Fevral, 2000 - mart, 2000 K.: 25 /H. Əliyev; burax. məs. R. Mehdiyev.- B.: Azərnəşr, 2008.- 520 s., portr.

 

Əliyev Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: Çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar [Mətn]. Mart, 2000 - aprel, 2000. K.:26 /H. Əliyev; burax. məs. R. Mehdiyev.- B.: Azərnəşr, 2008.- 512 s., portr.

 

Əliyev Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: Çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar [Mətn]. Aprel, 2000 - iyun, 2000. K.:27 /H. Əliyev; burax. məs. R. Mehdiyev. - B.: Azərnəşr, 2009.- 495, [1] s.

 

Əliyev Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: Çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar [Mətn]. İyun, 2000 - iyul, 2000. K.: 28 /H. Əliyev; burax. məs. R. Mehdiyev. - B.: Azərnəşr, 2009.- 480 s.

 

Əliyev Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: Çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar [Mətn] İyul, 2000 - sentyabr, 2000. K.: 29 /H. Əliyev; burax. məs. R. Mehdiyev. - B.: Azərnəşr, 2009.- 520 s.

 

Əliyev Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: Çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar [Mətn] Sentyabr, 2000 - noyabr, 2000. K.:30 /H. Əliyev; burax. məs. R. Mehdiyev. - B.: Azərnəşr, 2010. -512 s.

 

Əliyev Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir [Mətn]: K.:31. Noyabr 2000-yanvar 2001.Çıxışlar. Nitqlər. Bəyanatlar. Müsahibələr.Məktublar. Məruzələr. Müraciətlər. Fərmanlar.-B.: Azərnəşr, 2010. -512 s.

 

Əliyev Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: Çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar [Mətn].- Yanvar, 2001 - noyabr, 2001 /H. Əliyev; burax. məs. R. Mehdiyev K.: 32.- B.: Azərnəşr, 2010.- 511, [1 ] s.

 

Əliyev Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: Çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar [Mətn].- Mart, 2001 - aprel, 2001 H. Əliyev; burax. məs. R. Mehdiyev K.: 33.- Bakı:Azərnəşr; 2011. 480 s.

 

Əliyev Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: Çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar [Mətn].- May, 2001 - iyun, 2001 /H. Əliyev; burax. məs. R. Mehdiyev K.: 34.- B.: Azərnəşr, 2011.- 488 s.

 

Əliyev Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: Çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar [Mətn].- İyun, 2001 - avqust, 2001 /H. Əliyev; burax. məs. R. Mehdiyev K.: 35.-Bakı: Azərnəşr, 2011.- 519 s.

 

Əliyev Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: Çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar [Mətn].- Sentyabr, 2001 - noyabr, 2001 /H. Əliyev; burax. məs. R. Mehdiyev K.: 36.- B.: Azərnəşr, 2011.- 512 s.

 

Əliyev Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: Çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar [Mətn].- Noyabr, 2001- mart, 2002 /H. Əliyev; burax. məs. R. Mehdiyev K.: 37.- B.: Azərnəşr, 2011.- 520 s.

 

 Əliyev Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: Çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar [Mətn].- Mart, 2002 - may, 2001 /H. Əliyev; burax. məs. R. Mehdiyev K.: 38.- B.: Azərnəşr, 2011.- 480 s.

 

Əliyev Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: Çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar [Mətn].- İyun, 2002- iyul, 2002 /H. Əliyev; burax. məs. R. Mehdiyev.- K.: 39.- B.: Azərnəşr, 2012.- 486 s.

 

 Əliyev Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: Çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar [Mətn].- İyul, 2002- sentyabr, 2002 /H. Əliyev; burax. məs. R. Mehdiyev.- K.: 40.- B.: Azərnəşr, 2012.- 512 s.

 

Əliyev Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: Çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar [Mətn].- sentyabr, 2002 -oktyabr, 2002- /H. Əliyev; burax. məs. R. Mehdiyev.- K.: 41.- B.: Azərnəşr, 2012.- 488 s.

 

Əliyev Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: Çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar [Mətn].- oktyabr, 2002 - noyabr, 2002- /H. Əliyev; burax. məs. R. Mehdiyev.- K.: 42.- B.: Azərnəşr, 2012.- 473 s.

 

Əliyev Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: Çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar. Noyabr, 2002 - fevral, 2003 /H. Ə. Əliyev; burax. məs. R. Mehdiyev .-K. 43.-Bakı: Azərnəşr, 2013.- 463, [1] s.

 

Əliyev Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: Çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar.-Fevral, 2003 - may, 2003 /H. Ə. Əliyev; burax. məs. R. Mehdiyev.- K. 44.--Bakı: Azərnəşr, 2013.- 375, [1] s.

 

Əliyev Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: Çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar.-May, 2003 - oktyabr, 2003 /H. Ə. Əliyev; burax. məs. R. Mehdiyev.- K. 45.-Bakı: Azərnəşr, 2013.- 383, [1] s.

 

Əliyev Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir qeydlər, [çoxcildliyində ad və coğrafi göstəricilərlə bağlı məlumatlar] /burax. məs. R. Mehdiyev; [kitabı çapa haz. S. Əliyeva].- K. 46.- Bakı: Azərnəşr, 2013.- 495, [1] s.

 

 Əliyev Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: (Çoxcildliyin I-IX cildlərinin köməkçi aparatı)/M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- B., 2008.- 339 s.

 

Heydər Əliyev. Müstəqilliyimiz əbədidir [Mətn]: çoxcildliyin X-XXVIII cildlərinin köməkçi göstəricisi: (qeydlər, şəxsi və coğrafi adlar göstəriciləri) /layihənin rəhbəri. Ə. Qarayev; elmi məsləhətçi. S. Məmmədəliyeva; ixtisas red. və burax. məsul. K. Tahirov; red. G. Səfərələyeva; Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, M. F. Axundov ad. Azərb. Milli Kitabxanası [2].- B.: M. F. Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası, 2010.-509 s.

 

 Heydər Əliyev. Müstəqilliyimiz əbədidir. Çoxcildliyin XXIX-XXXXII cildlərinin köməkçi göstəricisi: (Qeydlər, şəxsi və coğrafi adlar göstəricisi) //layihənin rəhbəri. Ə. Qarayev; ixtisas red. və burax. məsul. K. Tahirov; red. G. Səfərələyeva; Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, M. F. Axundov ad. Azərb. Milli Kitabxanası.- B.: M. F. Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası, 2013.- 448 s.

 

Əliyev Heydər Əlirza oğlu. Şəxsi mövqe.-Bakı: Azərbaycan , 1994. 28 s.

 

Əliyev Heydər Əlirza oğlu. Tarix, tarixdir [Mətn] /H.Ə.Əliyev; Toplayanı, tərtib edəni, müqəddimə və son söz yazanı. S.C.Şükürov; Elmi red. S.M.Mirzəyev; Rəssamı: H.Y.Bağırov.- II kitab.- Gəncə: 1995.- 135 s. 1portr

 

 Heydər Əliyev dil haqqında və Heydər Əliyevin dili [Mətn] /Red.: B. Nəbiyev; AEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu.- B.: Elm, 1998.- 196 s.

 

Heydər Əliyev dünyanın gözü ilə [Mətn] /burax. məs. B.Sadıqov; tərt. E.Mirələm, R.Qaraxanlı; rd. T.Tofiq qızı; fotoqr. R.Bağırov.- B.: Təhsil, 2003.- 148 s.

 

Heydər Əliyev: "Gürcüstan və Azərbaycan xalqlarının dostluğu dünyada nümunədir" /Heydər Əliyev İrsini Araşdırma Mərkəzi; buraxılışa məsul. V.Süleymanov; yar. hey. F.Babayev [və b.]; dilçi red. M.Babayeva; cildin dizaynı. C.Əzizov; fotoblokun dizaynı. E.İsmayılov.- Bakı: 2011.- 270 s., [8] v., fotoşək.

 

Heydər Əliyev fondu [Mətn]: [Xatirə kitabındam səhifələr], [2009].- 99 .

 

Heydər Əliyev fondu [Mətn]: /ön söz H.Əliyev Fondunun prezidenti. M.Əliyeva.- Bakı [Heydər Əliyev Fondu], [2009].- 225, [2] s.

 

Heydər Əliyev Fondu [Mətn] /Ön söz H.Əliyev Fondunun prezidenti. M.Əliyeva.- B.: 2006.- 129 s.

 

Heydər Əliyev Fondu [Mətn] /Ön söz H.Əliyev Fondunun prezidenti. M.Əliyeva.- B.: 2006.- 129 s.

 

 Heydər Əliyev Fondu [Mətn]: [Xatirə Kitabından səhifələr]Bakı, [2006].- 67 s.

 

Heydər Əliyev fondu [Mətn]: /Ön söz və H.Əliyev Fondunun prezidenti. M.Əliyeva.- B.: 2005.- 103 s.

 

Heydər Əliyev haqqında [Mətn] : teleqraf mətni ilə /Interfax-Azərbaycan İnformasiya Agentliyi. [Bakı]: [Interfaks Azərbaycan], [2009]. 462, [2] s., [35] s. portr., fotoşək.: portr

 

Heydər Əliyev mənim həyatımda [Mətn] /məsləhətçi və ön sözün müəl. R.Mehdiyev; red. Ə.Həsənov; burax. məs. B.Sadıqov; tərt. İ.Hüseynli.- B.: Təhsil, 2005.- 372 s.

 

Heydər Əliyev müasir Azərbaycan parlamentinin banisidir [Mətn]: /Məsul red. O.Əsədov; Tərtibçi-müəlliflər S.Mirzəyev, M.Qayıbov.- B.: Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin nəşri, 2008.- 496 s.

 

"Heydər Əliyev və Azərbaycanda dövlət qadın siyasəti", ümumrespublika konfransı. Ümumilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 85 illiyinə həsr olunmuş "Heydər Əliyev və Azərbaycanda dövlət qadın siyasəti" ümumrespublika konfransı materialları [Mətn] /Azərb. Respub. Təhsil Nazirliyi, Çağ Öyrətim İşlətmələri Qafqaz Un-ti, Azərb. Respub. Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi; ön söz. S.Sadıq; dizayn. S.Kazımov.-Bakı: [s.n.], 2008.- 208 s.

 

Heydər Əliyev və informasiya-kommunikasiya texnologiyaları siyasəti [Mətn] /Azərbaycan Respublikasının Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi. B.: 2007,176 s. portr., foto, gerb

 

 Heydər Əliyev və mədəniyyət: 3-cilddə: Müraciətlər, çıxışlar, müsahibələr, təbriklər, məlumatlar. 1969-1982, 1993-1996 [Mətn]: I cild /Layihənin rəhbəri və ön sözün müəllifi. Ə.Qarayev; Tərtib edənlər. S.Məmmədəliyeva, T.Əhmədov; Red. L.Məmmədova.- B.: Nurlar, 2008.- 504 s., [16] v. fotoşək.

 

 Heydər Əliyev və mədəniyyət: 3-cilddə: Müraciətlər, çıxışlar, müsahibələr, təbriklər, məlumatlar. 1997-1998 [Mətn]: II cild /Layihənin rəhbəri və ön sözün müəllifi. Ə.Qarayev; Tərtib edənlər. S.Məmmədəliyeva, T.Əhmədov; Red. L.Məmmədova.- B.: Nurlar, 2008.- 520 s., [8] v. fotoşək.

 

 Heydər Əliyev və mədəniyyət: 3-cilddə: Müraciətlər, çıxışlar, müsahibələr, təbriklər, məlumatlar. 1999-2003 [Mətn]: III cild /Layihənin rəhbəri və ön sözün müəllifi. Ə.Qarayev; Tərtib edənlər. S.Məmmədəliyeva, T.Əhmədov; Red. L.Məmmədova.- B.: Nurlar, 2008.- 536 s., [8] v. fotoşək.

 

 Heydər Əliyev və mətbuat: 4-cilddə: Müsahibələr, bəyanatlar, müraciətlər, çıxışlar. Yanvar, 1990-iyul, 1996 [Mətn] /Red. və ön sözün müəllifi: R.Mehdiyev; Tərtib edənlər: Ə.Abbasov, T.Əhmədov I cild.- B.: Nurlan, 2003.- 640 s.

 

 Heydər Əliyev və mətbuat: 4-cilddə: Müsahibələr, bəyanatlar, müraciətlər, çıxışlar. İyul, 1996-iyul, 1998 [Mətn] /Red. və ön sözün müəllifi. R.Mehdiyev; Tərtib edənlər. Ə.Abbasov, T.Əhmədov II cild.- B.: Nurlan, 2003.- 640 s.

 

 Heydər Əliyev və mətbuat: 4-cilddə: Müsahibələr, bəyanatlar, müraciətlər, çıxışlar İyul, 1998-sentyabr, 2000 [Mətn] /Red. və ön sözün müəllifi: R.Mehdiyev; Tərtib edənlər: Ə.Abbasov, T.Əhmədov III cild.- B.: Nurlan, 2003.- 640 s.

 

 Heydər Əliyev və mətbuat: 4-cilddə: Müsahibələr, bəyanatlar, müraciətlər, çıxışlar. Noyabr, 2002-mart, 2003 [Mətn] /Red. və ön sözün müəllifi: R.Mehdiyev; Tərtib edənlər: Ə.Abbasov, T.Əhmədov IV cild.- B.: Nurlan, 2003.- 640 s.

 

Əliyev Heydər və müstəqil Azərbaycan gəncliyi /Tərtib edənlər: Z.Adıgözəlov, İ.Mustafayev; Red.: M.Qurbanlı.- B.: Qapp-Poliqraf, 2003.- 368 s.)

 

 Heydər Əliyev və Şərq [Mətn]: Altı cilddə /İdeyanın və ön sözün müəllifi: V.Quliyev; Müəllif-tərt. Q.Allahverdiyev, V.Sultanzadə; Red. M. Qurbanlı Birinci kitab.- B.: Tural-Ə NPM, 2002.- 384 s.

 

 Heydər Əliyev və Şərq [Mətn] : altı cilddə : [dərs vəsaiti] /müəl.-tərt. : Q. Allahverdiyev, V. Sultanzadə ; red. və ön sözün müəl. M. Qurbanlı ; Şərq Araşdırmalar Mərkəzi.- K. 1 Türkiyə.- B.: Çaşıoğlu, 2005.- 544 s.: portr., fotoşək., xəritə, cədvəl, faks., 25 sm.

 

Heydər Əliyev və Şərq: Altı cilddə İran İslam Respublikası [Mətn]: İkinci kitab /İdeyanın və ön sözün müəllifi: V.Quliyev; Müəllif-tərt. Q.Allahverdiyev, V.Sultanzadə; Red. M.Qurbanlı.- B.: Ozan, 2002.- 452 s.

 

Heydər Əliyev və Şərq [Mətn]: Altı cilddə Müəllif-tərt. Q.Allahverdiyev, V.Sultanzadə; Red. . Qurbanlı.Üçüncü kitab.- B.: Çaşıoğlu, 2003.- 472 s. 2 portr., fotoşək., xəritə

 

Heydər Əliyev və Şərq [Mətn]: altı cilddə Heydər müəllif-tərt. Q.Allahverdiyev, V.Sultanzadə; red. M.Qurbanlı 4-cü kitab Türkiyə Cümhuriyyəti.- B.: Çaşıoğlu, 2003.- 520 s.

 

Heydər Əliyev və Şərq: Altı cilddə Türk dünyası [Mətn] [Dərs vəsaiti] /Müəllif-tərt. Q.Allahverdiyev, V.Sultanzadə; Məsləhətçi-rəyçi. N.Məmmədov; Ön sözün müəll. N.Cəfərov; Şərq Araşdırmalar Mərkəzi Altıncı kitab.- Bakı: Çaşıoğlu, 2006.- 480 s. , portr., fotoşək. ; 25 sm.

 

Əliyev Həmzə Hüseynoğlu. XXI əsr: Azərbaycan - MDB ölkələri [Mətn]: humanitar əlaqələr, 1991-2005-ci illər /H.Əliyev; Elmi red. S.Sayadov; AMEA A.A.BakıxanovadınaTarixİnstitutu.- Bakı: Ulu, 2008.- 316 s.

 

 Əliyev Həmzə Hüseyn oğlu. Azərbaycan Respublikasının Müstəqil Dövlətlər Birliyi ilə münasibətləri. /H. H. Əliyev; Baş red.: İ. Zeynalov.-Bakı: RENESSANS, 2005.- 164 s.

 

Əliyev İlham Heydər oğlu. Azərbaycanıma inanıram [Mətn] /İ.Əliyev; Kitabın müəll. M.Ozerov; Rus dilindən tərcümə. R.Əskər.- B.: Azərnəşr, 2007.- 376 s.

 

Əliyev İlham Heydər oğlu. İnkişaf-məqsədimizdir: Çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, məktublar, məruzələr, fərmanlar [Mətn] Avqust 2003-Oktyabr 2003 /İ.Əliyev; [burax məs. R.Mehdiyev] 1-ci kitab.-Bakı: Azərnəşr, 2008. -424 s.

 

Əliyev İlham Heydər oğlu. İnkişaf-məqsədimizdir: Çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar [Mətn] Oktyabr 2003 - Fevral 2004 /İ. Əliyev; burax. məs. R.Mehdiyev. 2-ci kitab.-Bakı: Azərnəşr, 2009. - 432 s.

 

Əliyev İlham Heydər oğlu. İnkişaf-məqsədimizdir: Çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar [Mətn] Fevral 2004 - Aprel 2004 /İ. Əliyev; burax. məs. R. Mehdiyev.- 3-cü kitab.-Bakı: Azərnəşr, 2009. -Fiziki xüsusiyyətləri 416 s.

 

Əliyev İlham Heydər oğlu. İnkişaf-məqsədimizdir: Çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar [Mətn] Aprel 2004 - İyun 2004 /İ. Əliyev; burax. məs. R. Mehdiyev.- 4-cü kitab.-Bakı: Azərnəşr, 2009. - 400 s.

 

Əliyev İlham Heydər oğlu. İnkişaf-məqsədimizdir: Çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar [Mətn] Noyabr 2004 - yanvar 2005 /İ. Əliyev; burax. məs. R. Mehdiyev. 7-ci Kitab.-Bakı: Azərnəşr, 2011. - 406, [2] s.

 

Əliyev İlham Heydər oğlu. İnkişaf-məqsədimizdir: Çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar [Mətn].- Mart 2005 - may 2005 /İ. Əliyev; burax. məs. R. Mehdiyev. 9-ci Kitab.-Bakı: Azərnəşr, 2012. - 411, [2] s.

 

Əliyev İlham Heydər oğlu. İnkişaf-məqsədimizdir. Avqust 2005 - sentyabr 2005 /İlham Əliyev; burax. məs. R. Mehdiyev.- 12-ci Kitab.-Bakı: Azərnəşr, 2013.- 400 s.

 

Əliyev İlham Heydər oğlu. İnkişaf-məqsədimizdir. Dekabr 2005 - mart 2006 /İ. H. Əliyev; burax. məs. R. Mehdiyev Kitab 15.- Bakı Azərnəşr 2014.- 383, [1] s. portr.

 

Əliyev İlham Heydər oğlu. İnkişaf-məqsədimizdir [Mətn] : çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar /İ. H. Əliyev ; burax. məs. R. Mehdiyev; Kitab 19 Avqust 2006 - Oktyabr 2006 B.: Azərnəşr, 2014. 391, [1] s.: portr., 21 sm.

 

Əliyev İlham Heydər oğlu. İnkişaf-məqsədimizdir [Mətn] : çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar /İ. H. Əliyev ; burax. məs. R. Mehdiyev; Kitab 20 Oktyabr 2006 - Noyabr 2006.-B.: Azərnəşr, 2015.408 s.: portr., 21 sm.

 

Əliyev İlham Heydər oğlu. İnkişaf-məqsədimizdir [Mətn] : çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar /İ. H. Əliyev ; burax. məs. R. Mehdiyev; Kitab 21 Noyabr 2006 - Dekabr 2006 B.: Azərnəşr, 2015. 391, [1] s.: portr., 21 sm.

 

Əliyev İlham Heydər oğlu. İnkişaf - məqsədimizdir [Mətn] : çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar /İ. H. Əliyev ; burax. məs. R. Mehdiyev. Kitab 22 Dekabr 2006 - Fevral 2007.- Bakı: Azərnəşr, 2015.- 383, [1] s., [1] s. portr.: portr., 20 sm.

 

Əliyev İlham Heydər oğlu. İnkişaf-məqsədimizdir [Mətn] : çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər /İ. H. Əliyev ; burax. məs. R. Mehdiyev. Kitab 23 Mart 2007-Aprel 2007.- Bakı: Azərnəşr, 2015.- 399, [1] s.: portr., 20 sm.

 

Əliyev İlham Heydər oğlu. İnkişaf-məqsədimizdir [Mətn] : çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər /İ. H. Əliyev ; burax. məs. R. Mehdiyev. Kitab 24 Aprel 2007-İyun 2007.- Bakı: Azərnəşr, 2015.- 407, [1] s.: portr., 21 sm.

 

Əliyev İlham Heydər oğlu. İnkişaf-məqsədimizdir [Mətn] : çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər /İ. H. Əliyev ; burax. məs. R. Mehdiyev. Kitab 25 İyun 2007 - avqust 2007; Bakı: Azərnəşr, 2015.- 408, [] s.: şək., cədv., 21 sm.

 

Əliyev İlham Heydər oğlu. İnkişaf-məqsədimizdir [Mətn] : çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, /İ. H. Əliyev ; burax. məs. R. Mehdiyev. Kitab 26 Avqust 2007 - oktyabr 2007; Bakı: Azərnəşr, 2015.- 400, [] s.: şək., cədv., 21 sm.

 

Əliyev İlham Heydər oğlu. İnkişaf-məqsədimizdir [Mətn] : çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər /İ. H. Əliyev ; burax. məs. R. Mehdiyev. Kitab 27 Oktyabr 2007 - Dekabr 2007. Bakı: Azərnəşr, 2016.- 398, [2] s.: portr., 21 sm.

 

Əliyev İlham Heydər oğlu. İnkişaf-məqsədimizdir [Mətn] : çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər /İ. H. Əliyev ; burax. məsul R. Mehdiyev. 28-ci Kitab Dekabr 2007 - Fevral 2008. Bakı: Azərnəşr, 2016.- 415, [1] s.: portr., 21 sm.

 

Əliyev İlham Heydər oğlu. İnkişaf-məqsədimizdir [Mətn] : çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər /İ. H. Əliyev ; burax. məs. R. Mehdiyev. Kitab 29 Fevral 2008 - Aprel 2008. Bakı: Azərnəşr, 2016.- 399, [1] s.: portr., 21 sm.

 

Əliyev İlham Heydər oğlu. İnkişaf-məqsədimizdir [Mətn] : çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər /İ. H. Əliyev ; burax. məsul R. Mehdiyev. Kitab 30 Aprel 2008 - İyun 2008. Bakı: Azərnəşr, 2016.- 407, [1] s.: portr., 21 sm.

 

Əliyev İlham Heydər oğlu. İnkişaf-məqsədimizdir [Mətn] : çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər /İ. H. Əliyev ; burax. məsul R. Mehdiyev. Kitab 31 İyun 2008 - Avqust 2008. Bakı: Azərnəşr, 2016.- 391, [1] s.: portr., 21 sm.

 

Əliyev İlham Heydər oğlu. İnkişaf-məqsədimizdir [Mətn] : çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər /İ. H. Əliyev ; burax. məs. R. Mehdiyev. Kitab 32 Avqust 2008 - Sentyabr 2008. Bakı: Azərnəşr, 2016.- 383, [1] s.: portr., 21 sm.

 

Əliyev İlham Heydər oğlu. İnkişaf-məqsədimizdir [Mətn] : çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər /İ. H. Əliyev ; burax. məsul R. Mehdiyev. K. 33. Sentyabr 2008 - Noyabr 2008. Bakı: Azərnəşr, 2016.- 391, [1] s.: portr., 21 sm.

 

Əliyev İlham Heydər oğlu. İnkişaf-məqsədimizdir [Mətn] : çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər /İ. H. Əliyev ; burax. məsul R. Mehdiyev. Kitab 34 Noyabr 2008 - Fevral 2009. Bakı: Azərnəşr, 2016.- 403, [1] s.: 21 sm.

 

Əliyev İlham Heydər oğlu. İnkişaf-məqsədimizdir [Mətn] : çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər /İ. H. Əliyev ; burax. məsul R. Mehdiyev. Kitab 35 Fevral 2009-Aprel 2009.- Bakı: Azərnəşr, 2016.- 395, [1] s.: portr., 21 sm.

 

Əliyev İlham Heydər oğlu. İnkişaf-məqsədimizdir [Mətn] : çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər /İ. H. Əliyev ; burax. məsul R. Mehdiyev. Kitab 36 Aprel 2009 - İyul 2009.- Bakı: Azərnəşr, 2016.- 399, [1] s.: portr., 21 sm.

 

Əliyev İlham Heydər oğlu. İnkişaf-məqsədimizdir [Mətn] : çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər /İ. H. Əliyev ; burax. məsul R. Mehdiyev. Kitab 37 İyul 2009 - Sentyabr 2009.- Bakı: Azərnəşr, 2017.- 399, [1] s.: portr., 21 sm.

 

Əliyev İlham Heydər oğlu. İnkişaf-məqsədimizdir [Mətn] : çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər /İ. H. Əliyev ; burax. məsul R. Mehdiyev. Kitab 38 Sentyabr 2009 - Noyabr 2009.- Bakı: Azərnəşr, 2017.- 399, [1] s.: portr., 21 sm.

 

Əliyev İlham Heydər oğlu. İnkişaf - məqsədimizdir [Mətn] : çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər /İ. H. Əliyev ; burax. məsul R. Mehdiyev. K. 39 Noyabr 2009 - Fevral 2010. Bakı: Azərnəşr, 2017.- 399, [1] s.: portr., 21 sm.

 

Əliyev İlham Heydər oğlu. İnkişaf - məqsədimizdir [Mətn] : çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər /İ. H. Əliyev ; burax. məsul R. Mehdiyev. K. 40 Fevral 2010 - Mart 2010. Bakı: Azərnəşr, 2017.- 407, [1] s.: portr., 21 sm.

 

Əliyev İlham Heydər oğlu. İnkişaf - məqsədimizdir [Mətn] : çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər /İ. H. Əliyev ; burax. məsul R. Mehdiyev. K. 41 May 2010 - İyul 2010. Bakı: Azərnəşr, 2017.- 399, [1] s.: portr., 21 sm.

 

Əliyev İlham Heydər oğlu. İnkişaf-məqsədimizdir [Mətn] : çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər /İ. H. Əliyev ; burax. məsul R. Mehdiyev. K. 42 İyul 2010 - Oktyabr 2010. Bakı: Azərnəşr, 2017.- 399, [1] s.: portr., 21 sm.

 

Əliyev İlham Heydər oğlu. İnkişaf-məqsədimizdir [Mətn] : çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər /İ. H. Əliyev ; burax. məsul R. Mehdiyev. Kitab 43 Oktyabr 2010 - Dekabr 2010. Bakı: Azərnəşr, 2017.- 399, [1] s.: portr., 21 sm.

 

Əliyev İlham Heydər oğlu. İnkişaf-məqsədimizdir [Mətn] : çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər /İ. H. Əliyev ; burax. məsul R. Mehdiyev. K. 44 Dekabr 2010 - Mart 2011. Bakı: Azərnəşr, 2017.- 400 s.: portr., 21 sm.

 

Əliyev İlham Heydər oğlu. İnkişaf-məqsədimizdir [Mətn] : çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər /İ. H. Əliyev ; burax. məsul R. Mehdiyev. K. 45 Mart 2011 - May 2011. Bakı: Azərnəşr, 2017.- 399, [1] s.: 21 sm.

 

Əliyev İlham Heydər oğlu. İnkişaf-məqsədimizdir [Mətn] : çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər /İ. H. Əliyev ; burax. məsul R. Mehdiyev. Kitab 46. May 2011-iyul 2011. Bakı: Azərnəşr, 2017.- 400 [] s.: 21 sm.

 

Əliyev İlham Heydər oğlu. İnkişaf-məqsədimizdir [Mətn] : çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər /İ. H. Əliyev ; burax. məsul R. Mehdiyev. Kitab 47. İyul 2011-sentyabr 2011. Bakı: Azərnəşr, 2017.- 399 [1] s.: 21sm.

 

Əliyev İlham Heydər oğlu. Prezident İlham Əliyevin andiçmə mərasimində nitqi 2003-2008 [Mətn]: 31 oktyabr 2003- /İ. Əliyev; [Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Yanında Strateji Araşdırmalar Mərkəzi]. B.: "CBS-PP" MMC, [2010.] 63, [1] s.: fotoşək., port

 

Əliyev İrşad Saleh oğlu. Real sosializmin həyat tərzi [Mətn] /İ. S. Əliyev; red. F. Köçərli; AzSSR EA., Fəlsəfə və Hüquq İnstitutu.-Bakı: Elm, 1989. -99, [4] s.

 

 Əliyev Qoşqar Cəlal oğlu. Müdrikliyin təntənəsi [Mətn] Qoşqar Əliyev; Elmi red.və ön söz: Ə. M. Tağıyev B.: Azərnəşr, 2002.- 142 s.

 

 Əliyev Qoşqar Hikmət Dayızadə. Konfliktologiyaya giriş [Mətn] /Qoşqar Əliyev, Hikmət Dayızadə; Elmi red.: Ə.M.Tağıyev.- B.: Təbib, 1998.- 121 s.

 

 Əliyev Natiq Ağaəmi oğlu. Azərbaycanın sənaye və yanacaq-enerji kompleksinin vəziyyəti və inkişaf istiqamətləri /N.Ə.Əliyev; Red.: N.Məmmədov.- B.: Azərbaycan, 2006.- 72 s.

 

Əliyev Nəriman Əşrəf oğlu. Heydər Əliyev və Bakının memarlığı [Mətn] /Nəriman Əliyev.- Bakı: 2005.- 224 s. , 1 portr., fotoşək. ; 22 sm. Bibl.: s. 218-223

 

Əliyev Zaur Bilal oğlu. Dünya diasporaları [Mətn]: (nəzəriyyə və təcrübə) /Z.Əliyev; Məsləhətçilər: M.Kərimov, Q.S.Təbrizi; Elmi red.: Ə.Tağıyev; Red.: E.İsmayılova.- B.: Qismət, 2005.- 349 s.

 

Əliyeva Almaz Məcid qızı. NATO-da hərbi-siyasi islahatlar və Azərbaycan Respublikası [monoqrafiya] /A.M.Əliyeva; elmi red. M.B.Fətəliyev; rəyçi. P.Q.Darabadi [və b.]Bakı: [Yeni Poliqrafist MMC], 2012.- 279, [1] s.

 

Əlizadə Məmməd İsa oğlu. Milli müdrikliyin Heydər Əliyev zirvəsi [Mətn] /M.İ.Əlizadə; Red. Ə.Həsənov; Baş məsləhətçi. E.Ə.Mahmudov; Məsləhətçilər. A.M.Məhərrəmov, Y.T.Əliyev; Ön sözün müəll. N.Cəfərov.- B.: Bakı Universiteti, 2006.- 752 s.: portr., foto, 20 sm.

 

Mehriban Əliyeva olduğu kimi [Mətn] /red. və məsləhətçi. T.Şahbazov; ön söz müəl. N.Cəfərov; "Gənc Liderlər" Uşaq Təşkilatı.- B.: [Gənc liderlər], 2008.- 96 s

 

Əmək bazarına aid qüvvədə olan qanunlar [Mətn]: 1928-ci ilin 15 avqusta qədər nəşr edilmiş qərar, izahat, təmimnamə və təlimatlar külliyyatı /tərt. ed. C.Sultanov; ZİKŞC, AİŞC, EİŞC, GİŞC.- B.: AİŞC XƏK, 1929.- 178, [IX] s.

 

Əmək haqqı məsəllərində firqənin siyasi məruzəçilər və təşviqatçılar üçün matriyallar [Mətn]: qarşımızda duran müştərək müqavilənamə kompanyasına /Azərbaycan kommunist (B) firqəsi Bakı komitəsi, təbliğat-təşviqat şöbəsi.-Bakı: [s. n. ], 1927.-32 s.

 

Əmək və texnika işi [Bakı]: [Azərnəşr], 1930.- 39 s.

 

Əmrahov Mais İsrail oğlu. Böyük ipək yolu [Mətn]: -Bakı: Mütərcim, 2011. -84 s.

 

Əsədov Nazir Nəbi oğlu. Azərbaycanın Asiya və Avropa ölkələri ilə qarşılıqlı əlaqələri [Mətn]: Qədim dövrdən XIX əsrə qədər: Dərs vəsaiti /N.N. Əsədov; Elmi red. S.A. Məmmədov; Rəyçilər. E. Hacıyev, E. Məmmədova.- B.: 2006.-152 s.

 

Əsgəroğlu Ədalət. Məmləkətim, canım mənim... [Mətn] /Ə.Əsgəroğlu; red. E.İsgəndərzadə; tərc. N.Məmmədov.- Bakı: Vektor, 2005.- 229, [1] s., portr., fotoşək.; 21 sm.

 

Əsgəroğlu Ədalət. Özüm qürbətdə, gözüm Vətəndə /Ə.Əsgəroğlu.- Bakı: Adiloğlu, 2001.- 227, [1] s., fotoşək., portr., faks.; 21 sm.

 

Əsgəroğlu İslam. (Məmmədov İslam Əsgər oğlu) Xilaskar, Qurucu, Fövqəlbəşər [Mətn] /İslam Əsgəroğlu B.: Ozan, 2004.- 296 s.

 

Əsrin müqaviləsi: 1994-1999.- Bakı, 1999.- [17] s.

 

Əsrin müqaviləsi 10 il.- B.: ARDNŞ, 2004.- 36 s.

 

Əsrin müqaviləsi-10 Azərbaycan böyük inkişaf yollarında [Mətn]: Tarixi-siyasi təhlil /Ön söz: Y. Rüstəmov; Elmi red.: Ə.Tağıyev; Tərtibçilər: F.İsmayılov, S.S.Həsənov; AMEA. Fəlsəfə və Siyasi Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu.- B.: Min bir Mahnı MMC, 2004.- 182 s. 3 v.fotoşək, portr

 

Əzimli Azər. Azərbaycan-NATO münasibətləri (1992-2000) /A.Əzimli; elmired. M.Qasımov.- Bakı: Adiloğlu, 2001.- 226 s.

 

Felthem Ralf Corc. Diplomatın stolüstü kitabı [Mətn]: [sorğu kitabı] /R.C.Felthem; Azərb. dilinə tərc. red. A.Qırxıyev; tərc. Ə.Əliyev, V.Rzayev.- B.: Çıraq, 2008.- 283, [5] s.

 

Feyzullabəyli İsmayıl Əli oğlu. Real bazara doğru [Mətn] /İ.Ə.Feyzullabəyli; Rəyçi. N.Novruzov; Red. T.Məmmədov.- B.: Azərnəşr, 1993.- 174 s.

 

 Fətəliyev Məmməd Böyükxan oğlu. Türkiyə diplomatiyası və Balkanlar [Mətn] /Məmməd Fətəliyev; Red.: M. Əsədova.- B.: Azərnəşr, 1995.- 128 s.

 

Fətəliyev Məmməd Böyükxan oğlu. Türkiyə və Balkan dövlətləri 1929-1938-ci illərdə [Mətn]: Türkiyənin Balkanlarda xarici siyasət problemləri /M.Fətəliyev; elmi red. S.T.Hacıyev, rəyci. E.Ə.Hüseynova, F.Q.Yusifzadə, R.X.Hüseynov.- B.: Elm, 2010.- 207, [1] s.

 

Fətəliyev Məmməd Böyükxan oğlu. Türkiyə, Yunanıstan və Böyük Dövlətlər Lozan konfransında [Mətn] M.Fətəliyev; elmi red. S.T.Hacıyev, M.C.Qasımlı.- B.: Elm, 2013.- 234, [2] s.

 

Fətəliyev Məmməd Böyükxan oğlu. Yunanıstan, Türkiyə və böyük dövlətlər 1919-1922-ci illərdə [Mətn] /M. B.Fətəliyev; Elmi red.: H.Əlibəyli.- Bakı: BDU, 2005.- 177 s. ; 20 sm.

 

Fərəcov Yalçın. XXI əsrin parlaq günəşi [Mətn] /Y.Fərəcov, İ.Əzizxanoğlu; Red. V.Süleymanov, S.Orucov.- B.: Azərbaycan, 2007.- 192 s.

 

Fikirlərin vəhdəti [Mətn]: [Müdrik kəlamlar] /Toplayan və tərtib ed.: Bəxşeyiş Ələmşahov, Nizami Bəxşeyiş oğlu; Red.: N. Xudiyev; Buraxılışına məsul: Ş. Abuşov; Ön sözün müəll.: F. Maqsudov I kitab.- Bakı:Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1998.- 95 s.

 

Firqə fəaliyətinin məsələləri bütün Bakı 15 firqə konfransına dair [Mətn]: məqalə və materiallar /Azərbaycan komunist firqəsinin Bakı komitəsi.- B.: Bakı fəhləsi, 1925.- 97 s.

 

Firqə quruluşuna aid materiallar məcmuəsi [Mətn] /Azərbaycan Kommunist (bolşevik) firqəsi.- B.: Mərkəzi Komitənin təşkilat-təbliğat şöbəsi, 1923.- 46 s.

 

Firqə maarifi haqqında /AK(b)F MK və BK Mədəni və Təbliğat Şöbəsi.- B.: Azərnəşr, 1930.- 36 s.

 

Firqə maarifi üçün əsas məlumatlar məcmuəsi Şimali Qafqaz Ölkəsi Dağıstan firqə təşkilatında 1931-31-ci ildə /ÜİK(b)F. Dağıstan oblast komitəsinin mədəniyyət-propaqanda şöbəsi.- Mahaç-Qala: Dağıstan oblast firqə komitəsinin nəşri, 1931.- 83 s.; 22 sm.

 

 Firqə maarifinin bütün şəbəkələri üçün tapşırıq 13 /AK(b)F BK və MK metod bürosu ; [tərc. ed. Vəliyev ; red. Ab. Yusifov]. B.: [s. n.] , 1932.- 42, [2] s.

 

Firqə özəklərinin seçki kampaniyasından qabaq əsas məsələləri.- Bakı: [s.n.], 1930.- 13 s.

 

Firqə-proletariatın avanqardıdır /AK(b)F MK Mədəni-Təşviqat Şöbəsi.- Bakı: Azərnəşr, 1933.- 36 s. ; 23 sm.

 

Firqə təşkilatları haqqında nizamnamə /AK(b)F Bakı komitəsi.- B.: [s.n.], 1928.- 14 s.

 

Firqə təşkilatçısına məxsus yaddaş vərəqəsi [Mətn]Bakı: AK(b)F BK, 1926.- [8] s.

 

Firqənin təmizliyi haqqında /AK(b)F MK və BK Metod Bürosu; red. M.Hüseynov; tərc. ed. Ə.Tahirov.- Bakı: Firqənəşr, 1933.- 23 s. ; 21 sm.

 

Firqənin X-cu qurultayında AK(b)F Mərkəzi Komitəsinin haqq-hesab məruzəsi üzrə qətnamə layihə.- B.: [s.n.], 1930.- 16 s.

 

Firqənin təmizlənməsi haqqında Firqənin təmizlənməsi haqqında ÜİK(b)F MK və MKK 28 aprel 1933 il tarixli qərarı /red. Ə.Heydərli.- Bakı: Firqənəşr, 1933.- 14 s. ; 31 sm.

 

 Forumdan foruma [Mətn]: Azərbaycan Respublikası gənclərinin II forumuna həsr olunur /Buraxılışa məsul: Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinin mətbuat xidməti. B.: Azərbaycan, 1999. 32 s

 

Gender elminə giriş [Mətn]: [Məcmuə] /Müəllif kol. F.C.Məmmədova və b.; Elmi red. E.Ş.Hüseynova və b.; Məsləhətçi UNFPA: N.S.Abbaszadə; Qərb Universiteti Qender Araşdırmaları Mərkəzi (GRC); BMT-nin Əhali Fondu (UNFPA).- I cild.- B.: 2005.- 476 s.

 

Gender elminə giriş [Mətn]: [Məcmuə] /Müəllif kol. F.F.Fərəcova və b.; Elmi red. F.T.Məmmədov və b.; Məsləhətçi UNFPA: N.S.Abbaszadə; Qərb Universiteti Qender Araşdırmaları Mərkəzi (GRC); BMT-nin Əhali Fondu (UNFPA) II cild.- B.: 2005.- 592 s.

 

"Gender : qadın və hüquq", respublika elmi-praktik konfransı 1998 ; [Bakı]. Gender : qadın və hüquq [Mətn] : respublika elmi-praktik konfransının materialları : 10 iyul 1998 /red. heyəti: F. Əhmədova, N. Rəsulbəyova, Q. Nəcəfova ; Azərb. Resp. İqtisad Məhkəməsi, BMT İP "Gender İnkişafda" Qurumu. Bakı: 1998.- 76 s.: 20 sm.

 

Gender: tarix, cəmiyyət, mədəniyyət [Mətn] /Qərb Universiteti, Gender Araşdırmalar Mərkəzi; Müəlliflər: F.C.Məmmədova, Ü.H.Hacıyeva, M.M.Əliyeva və b.; Məsul red. Q.K.Quliyev.- B.: [Qərb Universiteti NPM], 2003.- 356 s.

 

Gender təliminə dair metodiki vəsait /Qərb Universiteti, Gender Araşdırmalar Mərkəzi; ərt.: Rza Ə.Zülfüqarzadə; Tərcüməçilər: R.Zülfüqarzadə, .Qasımova, N.Həşimova.- Bakı: Qərb Universiteti Gender Araşdırmalar Mərkəzi NPM, 2003.- 205 səh.+ 39 səh.

 

Gənc komunistlər ittifaqı və komunist çocuq qrupları [Mətn]: gənc komunistlər beynəlmləlin R.K.Q.İ. qurultaylarının, konfranslarının və sayrənin çocuqlar arasındaki fəaliyətə aid qərarları məcmuəsi /tərcümə. R.Hacızadə; Komunist gənclər kitabxanası.- B.: Bakı fəhləsi, 1925.- 68 s.

 

 "Gənc professional": 1 Audiovizual festivalı 12-14 oktyabr 2001 Rəssam və tərtibatı: H.Mehdiyev Gənc professional 1 Audiovizual festivalı (1; 2001; Bakı)B.: 2001.- 58 səh.

 

Gəncəli Sabir. Qadın, gözəllik və ülviyyət [Mətn]: ensiklopedik toplu (azərbaycan, ingilis və rus dillərində) /S.Gəncəli; ön söz. Z.Quliyeva.- B.: Azərbaycan, 2001.- 336 s.

 

Gənclər kooperativ cəbhəsinə.- B.: Azərittifaq, 1930.- 32 s.

 

 Gənclərin ictimai idarəetmə və yerli büdcə prosesində iştirakı [Mətn] /Tərtibçi. X.Rüstəmov; Red. R.Hüseyn; Mülki Cəmiyyətin Formalaşmasına Yardım Mərkəzi.- B.: [Mülki Cəmiyyətin Formalaşmasına Yardım Mərkəzi], 2005.- 112 s. cədvəl., ill

 

Gim. Manqabaşıya rəhbərlik haqqında məsləhətlər /Gim.- B.: Azərnəşr, 1930.- 37, [1] s.

 

Güney Azərbaycan: tarixi, siyasi və kulturoloji müstəvidə [Mətn] : məqalələr toplusu /tərt. ed., nəşrə hazır. və elmi red. V. Sultanlı; Bakı: Azərnəşr, 2010.- 169, [1] s.: 22 sm.

 

Günəş kimi parlaq [Mətn]: Heydər Əliyev şəxsiyyəti mətbuat prizmasında /Tərtib edəni. B.Abbaszadə; Red. Ş.Yaqubov; Rəssam. K.Abdin; Foto. F.Bağırov və b.- B.: Sirdaş, 1995.- 64 s.

 

 Gürcüstan Kommunist (bolşevik) Firqəsi Gürcüstan K (b)F 8-ci qurultayının qərarları. Tiflis : [s.n.] , 1932.- 43 s.

 

Hacıbəyli Ənnağı Bahadır oğlu. Qeyri-Hökumət təşkilatları: Azərbaycan qanunvericiliyi və beynəlxalq standartlar /Ənnağı Hacıbəyli; Açıq Cəmiyyət İnstitutu - Yardım Fondu.- B.: İsmayıl NPM, 2001.- 144 s.

 

Hacıyev İsmayıl Muxtar oğlu. Naxçıvan Muxtar Respublikasının ictimai-siyasi həyatı, sosial-iqtisadi və mədəni inkişafı [Mətn] : 1991-2011-ci illər /İ. Hacıyev ; elmi red. E. Cəfərli.-Bakı: [Əcəmi] , 2011. 272 s.

 

Hacıyev Qasım. Vladimir Kazimirovun "Qarabağa sülh" arzusu və əsl niyyəti [Elektron resurs] Q.Hacıyev, S.Nuriyev; elmi red. C.Ə.Bəhramov.- B.: [s.n] 2011.- 130 s.

 

Hacıyev Maqsud İbrahim oğlu. Diplomatik protokol və xarici əlaqələr [Mətn]: Diplomatın stolüstü kitabı /M.Hacıyev; Rəy. H.N.Rzayev, M.M.Əsgərov; Son sözün müəllifi. İ.O.Quliyev. - B.: Mütərcim, 2007.- 632 s.

 

Hacıyev Rəhman Balabəy oğlu. Azərbaycan gəncliyinin himayədarı [Mətn] : (Heydər Əliyevin gənclər siyasəti (1993-2003-cü illər): [monoqrafiya] R. B. Hacıyev ; elmi red. İ. Hacıyev ; [ön söz Ə. Qasımov] ; AMEA, A. A. Bakıxanov ad. Tarix İn-tu. B.: Aspoliqraf, 2014.- 175, [1] s.

 

Hacıyeva Asya Hüseyn qızı. Beynəlxalq münasibətlər tarixi [Mətn]: (1871-1919-cu illər) /A.H.Hacıyeva; Elmi red.: K.N.Rəhimov.- Bakı: Bakı Universiteti, 2001.- 558 s. , portr.; 21 sm.

 

Hacıyeva Vəsilə Cümşüd qızı. Siyasi orqanizm: elementlər, əlaqələr, proseslər [Mətn] /Vəsilə Hacıyeva; Elmi red. C.T.Əhmədli.- Bakı: Elm, 2008.- 336 s. ; 20 sm.

 

Hanter David. Ətraf mühit haqqında beynəlxalq hüquq və siyasət [Mətn] /D.Hanter, C.Salzman, D.Zealke; red. R.K.Klarl [və b.] B.: Adiloğlu, 2008.- 1719, [1] s.: cədv., 25 sm.

 

 Hazırki kommunizmin sülalə şəcərəsi [Mətn]: təfsir ilə /A.V.Lunaçarski.- B.: A.K.F. M. K. təbliğat və təşviqat şöbəsi, 1924.- 23 s.

 

Heydər Əliyev [Mətn] : iki cilddə /AMEA, A. A. Bakıxanov adına Tarix İn-tu ; lay. rəh., elmi red., giriş məqaləsi və son sözün müəl. Y. Mahmudov (baş red.). I cild.- B.: Turxan NPB, 2013.- 500 s.

 

Heydər Əliyev [Mətn] : iki cilddə /AMEA, A. A. Bakıxanov adına Tarix İn-tu ; lay. rəh., elmi red., giriş məqaləsi və son sözün müəl. Y. Mahmudov (baş red.). II cild.- B.: Turxan NPB, 2013.- 704 s.

 

Heydər Əliyev Azərbaycanı dünyaya tanıdır [Mətn] /Tərtibçilər. N.İbrahimov, İ.Şükürov; Məsləhətçi. A.Muradverdiyev.- B.: Azərbaycan, 1994.- 175 s. fotoşəkil

 

 Heydər Əliyev dövlətçilik haqqında [Mətn]: [kəlamlar, sitatlar, aforizmlər] /red. və ön söz müəl. X.Vəliyev.- B,: Adiloğlu, 2008.- 166, [2] s. portr

Heydər Əliyev irsi və Azərbaycanın müasir inkişafında İlham Əliyev mərhələsi [Mətn]: Beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları: Lənkəran, 23-24 dekabr 2006 /Elmi red. və ön sözün müəllifi: Asəf İsgəndərov.- Bakı: Azərbaycan, 2007.- 280 s. ; 8 v. fotoşək. ; 21 sm.

 

Heydər Əliyev məktəblilərin gözü ilə [Mətn] /Tərt. F.Şahbazlı, Ə.Quliyev, T.Hacıyeva və b. B.: Təhsil, 2007.324 s. [6] v. fotoşək

 

Heydər Əliyev və Azərbaycan idmanı [Mətn]: [Sənədli bublisistika] /Red. hey. Ə.Qarayev və b. B.: Turan Evi, 2004.- 149 s.

 

Heydər Əliyev və Azərbaycanda din siyasəti: gerçəkliklər və perspektivlər [Mətn] /Azərbaycan Respublikası Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi; [H.Orucovun ümumi redaktəsi ilə; tərt. G.İsmayılov; red. S.Nəzərli; rəssam. A.Hüseynov; dizayn. M.Bəhmən]B.: Əbilov, Zeynalov və oğulları, 2007.- 399, [1] s., [12] v. fotoşək.: portr., 21 sm.

 

Heydər Əliyev və qanunçuluq [Mətn]: çıxışlar, nitqlər, müraciətlər, müsahibələr, bəyanatlar, fərmanlar /red. və ön sözün müəl. X.Vəliyev. I kitab.- B.: Adiloğlu, 2008.- 431, [1] s. portr

 

Heydər Əliyev yolu: Azərbaycan inkişafın yeni mərhələsində [Mətn]: [konfrans materialları] /Yeni Azərbaycan Partiyası; Red. G.Adıgözəlqızı, E.Əsgərova, R.Cəfərov; Rəssam. N.Rzaquliyev.- B.: Azərbaycan, 2007.- 864 s. portr

 

Həbibbəyli İsa Əkbər oğlu. Heydər Əliyevin həyatı və fəaliyyətinin Naxçıvan dövründə Naxçıvan Dövlət Universiteti /İ.Həbibbəyli; Red.: İ.Həbibbəyli; Red.: Z. Vəliyev, M. Rzayev; Rəyçi: İ. Hacıyev.- Naxçıvan: Qeyrət, 1998.- 54 s.: fotoşək., 20 sm.

 

Həbiboğlu Vəli. Heydər Əliyev və Azərbaycan diasporu /Vəli, Həbiboğlu; Red. və ön sözün müəllifi: V.Arzumanlı; AMEA Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutu.- B.: Qartal, 2001.- 358 s.

 

Həmidov Habil Ağanemət oğlu. Azərbaycan və İpək Yolu. Tarix və müasirlik [Mətn]: monoqrafiya /H.Həmidov; elmi red. R.Mirzəzadə; AMEA, Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İn-tu.- B.: Təknur, 2009.- 158, [2] s.

 

Həmidov Habil. Azərbaycanın Asiya ölkələri ilə beynəlxalq münasibətləri [Mətn]: [monoqrafiya] H.Həmidov; elmi red. və ön sözün müəl. V.Arzumanlı; AMEA, Beynəlxalq Münasibətlər İn-tu.- B.: Qartal, 2001.- 112, [1] s.

 

Həmkarlar ittifaqı və gənclər /Mədəniyyət İşçiləri Müstəqil Həmkarlar İttifaqının Respublika Komitəsi.- B.: Təknur, 2004.- 94 s.

 

 Həmkarlar ittifaqı və qadın problemi [Mətn]: [plenum materialları] Mədəniyyət İşçiləri Müstəqil Həmkarlar İttifaqının Respublika Komitəsi Mədəniyyət İşçiləri Müstəqil Həmkarlar İttifaqı respublika Komitəsinin Plenumu (IV; 06 iyun 2003; Bakı)B.: [s.n.] 2003.- 58, [2] s.

 

Həsənli Cəmil. Azərbaycan Respublikasının diplomatiya tarixi [Mətn]Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin xarici siyasəti (1918-1920) /C.Həsənli; baş red. E.M.Məmmədyarov (ön söz); red. heyəti. V.İ.Sadıqov və b.; elmi red. E.R.İsmayılov; Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirlyi I cild.- B.: "GARİSMA" MMC, 2009.- 549, [2] s., + [12]

 

Həsənli Cəmil Poladxan oğlu. Güney Azərbaycanda Sovet-Amerika-İngiltərə qarşıdurması: 1941-1946 /Həsənli Cəmil; Elmi red. və rəyçilər: Ş. Tağıyeva, S. Onullahi, S. Əliyarlı.- B.: Azərbaycan, 2001.- 576 s.

 

Həsənov Əli M. Azərbaycan Respublikasının milli inkişaf və təhlükəsizlik siyasəti [Elektron resurs] Ə.M.Həsənov; elmi red. Ə.Abdullayev; red. M.Abdullayev, V.Səlimov; Azərb. Resp. Prezidenti yan. Dövlət İdarəçilik Akad.- B.: Letterpress nəş-t evi.- 2011.- 437, [3] s.

 

Həsənov Əli Məhəmmədəli oğlu. Azərbaycan Respublikasının milli inkişaf və təhlükəsizlik siyasətinin əsasları [Mətn] : Bakı: Zərdabi LTD, 2016.- 662 [2] s.: 22 sm.

 

Həsənov Əli. Azərbaycan və Atət [Mətn]: Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi və Dağlıq Qarabağ problemi ümumavropa təhlükəsizliyi fonunda /Əli Həsənov; Elmi red.: N.İsayev.- B.: İşıq, 1997.- 80 s.

 

Həsənov Əli. Azərbaycanın ABŞ və Avropa dövlətləri ilə münasibətləri [Mətn]: 1991-1996 /Əli Həsənov; Elmi red.: Ə. Mehdiyev.- Bakı: Elm, 2000.- 368 s.

 

Həsənov Əli Məhəmmədəli oğlu. Azərbaycanın və xarici ölkələrin siyasi sistemləri [Mətn]: Dərs vəsaiti /Ə.M.Həsənov, A.İ.Vəliyev; Elmi red. S.Qəndilov; Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası.- B.: Azərnəşr, 2007.- 248 s.

 

Həsənov Əli Məhəmmədəli oğlu. Azərbaycanın geosiyasəti [Mətn] : dərslik /Ə. M. Həsənov ; elmi red. E. Nəsirov ; red. V. Səlimov ; Azərb. Resp-nın Prezidenti yan. Dövlət İdarəçilik Akad. Bakı: [Zərdabi LTD MMC], 2015.- 1055, [1] s.: portr., ill., xəritə., 22 sm. + [1] elektron. opt. disk (CD ROM)

 

Həsənov Əli Məhəmmədəli oğlu. Geosiyasət [Mətn] : ali məktəb tələbələri üçün dərslik : nəzəriyyələri, metodologiyası, aktorları, tarixi, xarakteristikası, anlayışları /Ə. M. Həsənov ; elmi red. S. Qəndilov, M. Qasımlı ; red. M. Abdullayev, Ə. Mehdiyev ; Azərb. Resp.-nın Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akad. Bakı: [Aypara-3], 2010.- 602, [2] s.: portr., 23 sm. + [1] elektron. opt. disk (CD ROM)

 

Həsənov Əli Məhəmmədəli oğlu. Xəzər-Qara dəniz hövzəsi və Cənubi Qafqazın geoiqtisadiyyatı: Azərbaycanın enerji siyasəti [Mətn] : monoqrafiya /Ə. M. Həsənov ; elmi red. E. Əhmədov ; Azərb. Resp. Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akad. Bakı: Zərdabi LTD, 2016.- 295, [1] s.: portr., cədv., xəritə, 22 sm.

 

Həsənov Əli. Müasir beynəlxalq münasibətlər və Azərbaycanın xarici siyasəti [Mətn]: dərslik /Ə. M. Həsənov; elmi red. S. Qəndilov, Ə. Mehdiyev; məsləhətçi N. Məmmədov, X.Xələfov; Azərb. Respub. Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akad..- B.: Azərbaycan, 2005. -752 s.

 

Həsənov Əli. Yeni Azərbaycan Partiyası [Mətn]: Yaranması, formalaşması və əsas fəaliyyət istiqamətləri /Ə.Həsənov, .Mirzəzadə.- B.: "zərbaycan", 2002.- 200 s.

 

Həsənov Sənan Səməndər oğlu. Dövlətlərarası münasibətlərdə Xəzərin statusu məsələsi [Mətn]: Siyasi-hüquqi aspekt Sənan Həsənov; Elmi red.: Əli Həsənov; Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutu.- Bakı: Elm, 2002.- 176 s.

 

Həsənov Vəkil Səfiyar oğlu. Azərbaycan həmkarlar ittifaqlarının tarixi [Mətn]: 1905-2005-ci illər /V.Həsənov, Ə.Mehdiyev; red. A.Ə.Məmmədov; Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası.- B.: [s.n.], 2005.- 451 s.

 

Həsənov Vəkil Səfiyar oğlu. Azərbaycan həmkarlar ittifaqları inzibati-amirlik rejimi dövründə: əsrin 20-30-cu illəri/V.Həsənov; Elmi red.: .Ə.Məmmədov; .Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.- B.: Elm, 2004.- 374 s.

 

Həsənova Məlahət İbrahim qızı. Azərbaycanın milli dövlətçilik tarixində görkəmli qadınlar [Mətn] /[M.İ.Həsənova, Ş. Cəlilli]; layihənin rəhbəri. M.İ.Həsənova; tərc. M.Rizvan qızı; rəssam. F.Əli ön söz. müəl. R.Mehdiyev.- [Bakı]: [İmakofset], [2008].- 211, [2] s.

 

Hişam Əl-Talib. Təşkilatçılıq və idarəetmə istedadı /Hişam Əl- Talib; İngilis dilindən tərcümə: "İrşad" İslam Araşdırmalar Mərkəzi; Azərbaycan dilinə tərcümə: AMK və "Əl-Rəhman" Fondu tərəfindən həyata keçirilmişdir;Red.: Babaşov M.,Əskərov E.; Nəşrə məsul: Xalid Əbu Nəhlə, Əli Əbu İslam;On söz: Ə.Qarayev; Asiya Müsəlmanları Komitəsi "Əl-Rəhman" Beynəlxalq xeyriyyə Fondu, Beynəlxalq İslam Fikri İnstitutu, Azərbaycan Respublikası Gənclər Təşkilatlarının Milli Şurası, Azərbaycan Respublikası Dini Araşdırmalar Mərkəzi. [Yersiz]: [1999] 356 səh.: ill., 1 portr

 

Humanizm və xeyirxahlıq missiyası [Mətn] /İdeyanın və ön sözün müəl. Ə.Eyvazov; Elmi red. S.Eyvazova; Tərtibçi. S.Hüseynov.- B.: Nurlan, 2007.- 174 s.

 

Hüquqi şəxslərdən vergilər üzrə borcların və faizlərin alınması [Mətn].- B.: 2001.- 79 s.

 

Hüseynov Cavid Ənvər oğlu. Siyasi təbliğatın bəzi məsələləri [Mətn] /C. Ə. Hüseynov; Red.: A. T. Sadıxov. B.: Paritet, 1999. 64 s

 

Hüseynov Ramazan. Qərbi Azərbaycan mühacir hökuməti: İdeyadan gerçəkliyə /Ramazan Hüseynov;Red.: Azad Qaradərəli; Naşir: Q.İsabəyli.- B.: Şirvannəşr, 2006,120 səh. portr., fotoşək

 

Hüseynov Ramazan. Ulu yurdum İrəvan [Mətn] /R. Hüseynov ; red. A. Qaradərəli ; naşir Q. İsabəyli. B:. Şirvannəşr, 2009.148 s. portr., şək., xəritə

 

Hüseynova Çiçək Sədri qızı. Beynəlxalq arenada Dağlıq Qarabağ münaqişəsi: hardayıq və nə etməli? [Mətn]: Kitab Dağlıq Qarabağ uğrunda döyüşlərdə həlak olmuş şəhidlərimizin ruhuna ithaf olunur: [vəsait] /Ç.Hüseynova; elmi red. F.Mehdiyev; [naşir A.Fəttahova]B.: [MBM], 2014.- 315, [1] s. portr., fotoşək

 

Hüseynova İradə. Dövlətçilik naminə [Mətn] /İ.Hüseynova; Elmi red. və ön söz: Ə. Əhmədov.- B.: Bakı Universiteti, 2001.- 285 s

 

Hüseynova İradə. Heydər Əliyev və Qafqazda sülh prosesi: Maqistr hazırlığı üçün proqram /İ. Hüseynova; Red.: Ə.İ. Muxtarov; Bakı Dövlət Universiteti Tarix Fakültəsi.- B.: Təhsil, 2003.- 112 s.

 

Hüseynova İradə. Heydər Əliyev və Qafqazda sülh prosesi [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /İ.Hüseynova; elm. red. və ön söz müəl.Ə. Həsənov; rəyçi. Z. Səmədzadə, X.Yusifzadə.- B.: [Çaşıoğlu], 2008.- 670, [2] s.

 

Hüseynova İradə. Müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurucusu.- B., Təhsil, 2004, - 472 s.

 

Hüseynova Tehranə Əli qızı. Pərviz Müşərrəfin dövründə Pakistanın daxili və xarici siyasəti [Mətn]: /T.Ə.Hüseynova; Elmi red.: X.Hacıyeva; Rəyçi: M.Quluzadə.- B.: Şirvannəşr, 2006.- 120 s.

 

 Xalq təsərrüfatının beş illik planı tərtib haqqında direktivləri yoldaş Rıkovun və Krjıjanovskinin məruzə tezisləri.- [Bakı]: [s.n.], 1928.- 36 s.

 

 Xalqa bağışlanan ömür [Mətn]: Bu kitab Azərbaycan Respublikasının Prezidenti möhtərəm Heydər Əlirza oğlu Əliyevin ömrünün 78-ci il dönümünə həsr olunur. Tərtibçilər.Ş.Mirzəyev, S.İsmayılov; Red. Ş.Şəmsizadə. I kitab.- B.: Nurlan, 2001.- 218 s.

 

 Xalqa bağışlanan ömür [Mətn]: Bu kitab müstəqil Azərbaycan Respublikasının qurucusu, bütün azərbaycanlıların ümuminli lideri Heydər Əlirza oğlu Əliyevin Azərbaycanda hakimiyyətə gəlişinin 35 illiyinə həsr olunur /Tərtibçi. Ə.Əliyev; Elmi red. M.Urud V kitab.- B.: Şəms, 2004.- 428 s.

 

 Xlqa həsr olunan illər [Mətn] Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi; məcmuənin hazırlanması üçün məsul şəxs. .Qardaşxanova.- Bkı: Səda, 2003.- 512 s.

 

Xankişiyev Aslan. Diplomatiya və iqtisadiyyat [Mətn] /A.Xankişiyev, S.Mehdiyev; elmi red. Y.Mahmudov; red. M.Salahov; məsləhətçi. A.Əbiyev; naşir. B.A.Təhmasibi.- B.: Elm-təhsil, 2003.- 264 s.

 

Xaqanoviç L.M. Rusiya kommunist (balşeviklər) firqəsi nasıl qurulmuşdur[Mətn]: firqə nizamnaməsi haqqında /L.M.Xaqanoviç; tərcümə. H.X.Seyidbəyli.- B.: Bakı fəhləsi, 1925.- 94 s.

 

Xarici ölkələrdə yaşayan Azərbaycanlılarla İş üzrə Dövlət Komitəsi Azərbaycan diasporu: böyuk yolun başlanğcı [Mətn] /Xarici ölkələrdə yaşayan Azərbaycanlılarla İş üzrə Dövlət Komitəsi; tərt. N.Qurbanov, R.Hüseynov, E.Miraləm; buraxılışa məsul. N.İbrahimov.- B.: Çaşıoğlu, 2006.- 208 s. fotoşək., cədv

 

Xələfov Abuzər Alı oğlu. Heydər Əliyev və Azərbaycanda kitabxana işi [Mətn]: Elmi məsləhətçi: S.Y.Məm-mədəliyeva; Elmi red.: T.X.Musayeva; Red.: K.İ.Aslan, L.A.Məmmədova.- B.: Azərnəşr, 2006.- 312 s.

 

Xəlili Xəliyəddin. Azərbaycan xalqını dünyaya yenidən millət kimi təqdim edən 20 yanvar. - B., 2003.- 134 s.

 

Xınalı Zəminə. Hərbi məktəblərin banisi [Mətn] /Z. Xınalı; Ön söz. F.Qoca; Red. T. Abbaslı; Rəyçilər. N. Cəfərov, N. Həsənzadə.- B.: Adiloğlu, 2006.- 264 s.

 

Xoşməramlı səfir [Mətn]: I kitab /Elmi red. və ön sözün müəllifi. İ.Hüseynova; Tərtibçılər. H.Paşayev, A.Qasımov.- B.: Şəms, 2005.- 192 s.

 

 Xoşməramlı səfir [Mətn]: II kitab /Tərtibçi və ön sözün müəllifi. A.Qasımov; Elmi red. A.Naxçıvanlı; Rəyçi. M.Qəfərov və b.- B.: Şəms, 2006.- 208 s.+ 24 ill.

 

Xoşməramlı səfir [Mətn]: III kitab /Tərtibçi və ön sözün müəllifi. S.Cəfərov; Elmi red. A.Naxçıvanlı.- B.: Şəms, 2006. 192 s.

 

 Xoşməramlı səfir [Mətn]: IV kitab /Tərtibçi. Ə.Əliyev; Elmi red. Q.Əliyev; Ön sözün müəllifi. N.Məmmədov, L.Məmmədova.- B.: Şəms, 2007.- 212 s.

 

Xoşməramlı səfir [Mətn]: V kitab /Tərtibçi. Ş.Əhmədov; Elmi red. A.Naxçıvanlı.- B.: Şəms, 2007.- 160 s.

 

Xudiyev Nizami Nəcəfqulu oğlu. Dövlət sığortası və sığorta münasibətlərinin təkmilləşdirilməsi [Mətn] /N.N.Xudiyev; Red. M.İsmayılzadə; Rəssam. X.Qasımov.- B.: Azərnəşr, 1993.- 128 s.

 

Xudiyev Nizami Manaf oğlu. Xalq və dövlər naminə [Mətn]: seçilmiş əsərləri: VII cild /N. M. Xudiyev; Elmi red.: F. Şahbazlı.- B.ı: Azərbaycan, 2004; Elm və təhsil, 2014.- 651 s.

 

Xudiyev Nizami Manaf oğlu. Sabaha inamla [Mətn]: seçilmiş əsərləri: VI cild /N. Xudiyev ; elmi red. A. Babayev.- B: Azərnəşr, 2002; Elm və təhsil, 2013.- 544 s.

 

İ. X. T. Ş. poliqraf trestinin "çapçılar" ittifaqı ilə bağladığı Müştərək müqavilənamə [Mətn].- B.: Azpoliqraf, 1925.- 14 s.

 

İbtidai firqə məktəblərinin 1930-31-ci il üçün proqramı.- B.: Azərnəşr, 1930.- 46, [1] s.

 

İbtidai nişançılıq təlimi proqramı.- B.: Azərbaycan Oso-Aviyaxim Şurası, 1930.- 16 s.

 

 İbrahimli Xaləddin Cəlal oğlu. Politologiya [Mətn]: İnteraktiv dərs materialları /X.İbrahimli.- B.: Qanun, 2008.- 228 s.

 

 İbrahimova Gülzar İsaxan qızı. Azərbaycan qadını: Tarix və Gerçəklik [Mətn]: [monoqrafiya] /G.İbrahimova; elmi red. və ön sözün müəl. H.Hüseynova; AMEA-nın İnsan Hüququları Elmi Tədqiqat İn-tu.- B.: Elm, 2009.-499, [1] s., cədv.; 25 sm.

 

İbtidai firqə məktəbi üçün 2-ci məşğələyə aid /çevirəni. S.Məlikov; red. M.Hüseyn Tapşırıq 12.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 26, [1] s.; 18 sm.

 

İctimai rəy və siyasət [Mətn] /tərtibçi müəllif Ə. Qəşəmoğlu; "İnam" Plüralizm Mərkəzi. B.: Azərbaycan, 1999. 20 s.

 

  İctimai təsərrüfat ilə nəqliyyat zəhmətkeşlərin tədqiqi altında [Mətn] /Fəhlə, kəndli, qızıl əsgər və bəhriyyəlilər nümayəndələri Bakı şurası.- B.: Bakı şurası təşkilat şöbəsi, 1929.- 23 s.

 

İdarələr üzərində müəssisələrin hamiliyi haqqında /ASŞC XİKM MKK.- B.: [s.n.], 1930.- 32 s.

 

İqnatçenko, E. İnqilabi teoriyaya doğru Azərbaycan təcrübəsi/E.İqnatçenko; ALKGİ MK-nın Təbliğat və Teoretik Təhsil Şöbəsi.- B.: Azərnəşr, 1930.- 39, [1] s.

 

 İqtisadi nəzəriyyədə gender aspekti Müəll.-tərt.: E.M. İbrahimova; Elmi red.: Q.Y.Əbdülsəlimzadə; Qərb Universiteti, Gender Araşdırmaları Mərkəzi.- B.: 2003.- 220 səh.

 

İlham Əliyev: İqtibaslar və təhlil [Mətn] /tərt. E.Aslanov, F.Məmmədov, C.Osmanlı; elmi red., ön sözün müəl. R. Mehdiyev.- B.: Azərbaycan, 2006.- 328 s. portr

 

İlham Əliyevin prezidentliyinin 365 günü və vətəndaş cəmiyyəti [Mətn]: sosioloji tədqiqat sentyabr-dekabr 2004 /məsul red. İ.Yaqubova, L.Abasova, V.Süleymanov; Azərb. Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyası.- B.: 2004.- 489 s.

 

İlham Əliyevin son 6 ayda Prezidentlik fəaliyyəti və Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyəti: Sosioloji tədqiqat may 2005 /Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyası.- B.: 2005,95 səh.

 

İnqilabçı Məsləkdaş Birlikləri İnternasionalı beynəlmiləl konfransı. İnqilabçı Məsləkdaş Birlikləri İnternasionalı ikinci beynəlmiləl konfransının qərarları [Mətn]: əvamir və müqərrəratı /mütərcimi: Lətif Səfa; naşiri: Qırmızı Məsləkdaş Birlikləri İnternasionalı.- Moskva: [s. n.], 1923.- 86 s.

 

İonov P. Sağ təmayül nədir? [Mətn] /P.İonov.- B.: Azərnəşr, 1929.- 52 s.

 

İsakov Yaşar. Cəmiyyətin siyasi sistemində partiyalar [Mətn] /Y.İsakov; Elmi red.: Ş.Qasımlı; Rəyçilər: N.Cəfərli, T.Behbudov.- B.: İşıq, 1997.- 44 s.

 

 İsgəndərzadə Mustafa. Politologiyanın əsasları. Dərs vəsaiti.- Bakı, 2012.- 151 [1] s.

 

 İsgəndərzadə Mustafa Namaz oğlu. Siyasət nəzəriyyəsi [Mətn]: dərs vəsaiti /M.İsgəndərzadə; rəy. Z.Bağırov, S.Əliyev; red. F.Nağıyev.- B.: [Apostroff], 2013.- 151, [1] s.: 21 sm.

 

İsmayılov Asif. Gənc könüllünün əl kitabçası A.İsmayılov, S.Məhərrəmov; Avropanın Gənc Azərbaycanlı Dostları Assosiasiyası (AGADA).- B.: Adiloğlu, 2001.- 56 səh.

 

İsmayılov Dilqəm Yunis oğlu. Azərbaycanın transformasiya prosesində ideologiyalar: konservatizm, liberalizm, sosial-demokratiya [Mətn]: Monoqrafiya /D.Y.İsmayılov; Elmi red.: Ə.Abbasov.- B.: Adiloğlu, 2005.- 344 s.

 

 İsmayılov Əmrəli. Heydər Əliyev və milli ləyaqət fəlsəfəsi [Mətn] /Ə.İsmayılov, Q.Əliyev; Elmi red.: Ş.A.Qasımlı.- B,: Təbib, 1998.- 151 s.: 1 portr., 20 sm.

 

İsmayılov İsrafil Zakir oğlu. Azərbaycan xalqının siyasi mədəniyyəti [Mətn]: əsr /İ.Z.İsmayılov; rəy verənlər. İ.Məmmədov, R.Rəcəbov.- B.: Zaman, 2002.- 300 s., portr.; 20 sm.

 

İsmayılov İsrafil Zakir oğlu. Dünya Azərbaycanlıları XX əsrdə [Mətn]: Müxtəsər oçerk /Z.İ.İsmayılov; Rəyçi: R.Ə.Rəcəbov.- B.: [Azərb. DHA], 1997.- 270 s.: 20 sm.

 

İstehsalat firqə özəklərinin növbəti vəzifələri haqqında Mərkəzi Komitənin məktubu [Mətn] B.: Bakı əmələsi, 1924.

 

 İşçi ilə kəndlilər arasındakı sıx əlaqə-şura hökumətinin möhkəm bir əsasıdır [Mətn]B.: AK(b)F MK, 1926.- 8 s.

 

İşçi-kındli qızıl ordusu topçusunun döyüş təlimnaməsi /Hərbiyyə və Bəhriyyə Xalq Komissarlığı; [Ə. Şıxlinski] I pay I kitab.- B.: Azərbaycan Atıcı Diviziyası, 1930.- 92, [1] s.

 

İşçi kəndli və qızıl əskər vəkilləri şuralarının seçkisi və şuralar qurultaylarının çağrılması haqqında təlimat [Mətn] /Gürcüstan Sosialist Şura Cümhuriyyəti.- Tiflis: Gürcüstan Daxili İşlər Xalq Komissarlığı, 1926.- 33 s.

 

İşçi təçhizatı ziyankarları.- B.: Azərnəşr, 1931.- 93, [1] s.

 

İttifaqın hər bir qəpiyi nərəyə sərf olunur [Mətn]: 1925-ci il yanvarın əvvəlindən 1926-cı il yanvarın əvvəlinədək mərkəzi idarənin maliyyə hesabatı.- B.: [s.n.], 1926.- 64 s.

 

İzakov B. Muzdurların internasyonalını ddüzmək yolunda [Mətn] /B.İzakov; Ümum ittifaq kənd təsərrüfat və meşə işçiləri ittifaqı.- Mahaç-Qala: Ümum ittifaq kənd təsərrüfat və meşə işçiləri ittifaqı, 1927.- 44 s.

 

K. K. S. ordusunun VI firqə konfransı qərarları və Az. N.D.komsomol konfransı qərarları [Mətn].- B.: Az. N. D. siyasi şöbə, 1927.- 20 s.

 

Kalinin M.İ. Kənd ilə mədəni rabitə yolları kənd ilə şəhər arasındakı rabitə cəmiyyətinin ümum Leninqrad şəhər aktivinin 1927-ci il 20 oktyabr yığıncağında edilən məruzə /M.İ.Kalinin; çevirəni. X.Əzizbəyli.- B.: Azərnəşr, 1928.- 17 s.

 

Kaqanoviç L.M. Noyabr plenumunun yekunları yoldaş Kaqanoviçin Moskva aktivindəki məruzəsi /L.M.Kaqanoviç.- B.: Azərnəşr, 1929.- 74, [1] s.

 

Kaqanoviç L.M. Rusiya Kommunist (bolşevik) Firqəsi nasıl qurulmuşdur [Mətn]: firqənin nizamnaməsi /L.M.Kaqanoviç.- B.: AKF M və BK təbliğat və təşviqat şöbəsi, 1924.- 96 s.

 

Kaqanoviç, L. M. Rusya kommunist (bolşevik) firkəsi nasıl qurulmuş [Mətn]: firqə nizamnaməsi hakkında /L. M. Kaqanoviç; Yeni türk əlifba komitəsi Bakı: Bakı fəhləsi, 1925. 82 s.

 

Kaqanoviç L.M. ÜİK(b)F XVI qurultayına mərkəzi komitənin təşkilat haqq-hesabı üzrə məruzə /L.M.Kaqanoviç.-Bakı: Azərnəşr, 1930.- 125, [1] s.

 

Kamenev Lev Borisoviç. Lenin və onun firqəsi [Mətn] /L.B.Kamenev; mütərcimi. A.H.Qasımzadə.- B.: Bakı fəhləsi, 1924.- 72 s.

 

Kasparov V. Şəhərin kənd üzərində hamiliyi [Mətn]: hamiliyə aid materialların əlavəsiylə /V.Kasparov; tərcümə. Ş.Vəzirli; Şəhərin kənd ilə rabitəsi cəmiyyəti.- B.: Bakı fəhləsi, 1925.- 167 s.

 

Kazımlı Xanhüseyn Hüseynağa oğlu. Böyük siyasətin davamı [Mətn]: [çoxcildli] I cild B.: Nurlar, 2007.687, [1] s., [38] v. fotoşək

 

Kazımlı Xanhüseyn Hüseynağa oğlu. Böyük siyasətin davamı [Mətn]: [çoxcildli] II cild. Bakı: Nurlar, 2007.- 671, [1] s., [18] v. fotoşək.: 22 sm.

 

Kazımlı Xanhüseyn Hüseynağa oğlu. Böyük siyasətin davamı [Mətn]: [çoxcildli] III cild.- B.: Nurlar, 2007.-740 s., [24] v. fotoşək.: 22 sm.

 

Kazımlı Xanhüseyn Hüseynağa oğlu. Böyük siyasətin davamı [Mətn]: [çox cildli]IV cild.- B.: Nurlar, 2008.- 671, [1] s., [24] v. fotoşək

 

Kazımlı Xanhüseyn Hüseynağa oğlu. Böyük siyasətin davamı [Mətn]: [çox cildli] V cild.- B.: Nurlar, 2008.- 671, [1] s., [28] v., fotoşək

 

Keçid cəmiyyətlərində demokratiya [Mətn] /ideya və layihə müəllifi. R. Mehdiyev; Red.: A.Aslanov və b.; Tərc. edən.: N.Xıdırov və b.- B.: 2007.- 392 s. portr.

 

Keçid dövründə siniflər və sinfi mübarizələr [Mətn] ALKGİ MKvə BK Metod büro.- B.: Azərnəşr, 1931.- 34 s.

 

Kemrad S. Komsomol nizamnaməsi açıq dil ilə [Mətn] /S.Kemrad.- B.: Bakı işçisi, 1926.- 85, [1] s.

 

Kerjentsev P. Bolşevikin yaddaş kitabçası Yeni firqə üzvləri və təhsil üçün dərs kitabı /P.Kerjentsev.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 248, [2] s., portr., şək.; 21 sm.

 

Kənd komsomolçuları siyasi savadsızlığının təsviyəçiləri kursları üçün proqram [Mətn] Ü.İ.L.K.G.İ. MK-nin təşkilat və nəzəri təhsil şöbələri.- B.: Azərnəşr, 1931.- 36 s.

 

Kənd nümayəndə yığıncaqları proqramı /AK(b)F MK TTMŞ, İKQŞ.- B.: [s.n.], 1930.- 99 s.

 

Kənd pionerlərinin işləri [Mətn]: yoldaş Volqovun əsəri Zakirov tərəfindən Azərbaycan təşkilatı əhvalına aid təbdil olunmuşdur /Azərbaycan xalq torpaq kommisarlığı.- B.: Yeni kənd, 1925.- 33

 

 Kənd siyasi qiraətləri siyasi qiraət təşkilatçısına yardım.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 40 s.; 22 sm.

 

Kənd şuraları haqqında nizamnamə /Azərbaycan Mərkəzi İcraiyyə Komitəsi.- B.: AzMİK Təşkilat Şöbəsi, 1930.- 27 s.

 

Kənd şurasında muzdurlar nə iş görməlidirlər.- Tiflis: Gürcüstan Yeni Türk Əlifba Mərkəzi Komitəsi, 1930.- 32 s.

 

Kənddə də komsomolun siyasi-maarif işləri [Mətn]: Ya. Rezvuşkindən alınıb /Komsomol kitabxanası Bakı: Azərnəşr, 1927. 176 s.

 

Kəndə doğru [Mətn]: rusiya komunist firqəsi zaqafqaziya ölkə komitəsi heyyət rəyasətində çağrılmış qərarlar /Azərbaycan xalq torpaq komissarlığı.- B.: Yeni kənd, 1925.- 38 s.

 

Kərim Vaqif Həsən oğlu. Qoşa zirvə [Mətn] /Vaqif ərim; Elmi rd.: Etibar Əli oğlu Məmmədov; Rd.: Əhməd Oğuz.- B.: zərbaycan, 2004.- 176 s.

 

Kərimov Emil. Azərbaycan-İtaliya əlaqələri [Mətn] /E.Z.Kərimov; italyan dilinə tərc. A.Rəfiyeva.- Roma: [s.n.], 2009.- 200 s.: fotoşək., portr., 24 sm.

 

Kərimov Kərəm. Akademik Zərifə xanım Əliyeva və milli oftalmologiyamız [Mətn] /K. Kərimov; red. A. Bayramova, Ş. Hüseynova.- B.: [Parni iz Baku Nəşriyyat Evi], 2009.- 104 s., şək., portr.

 

Kirov S.M. Firqənin baş xətti bayrağı altında sosializmin yeni qələbələrinə doğru /S.M.Kirov.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 56 s.; 17 sm.

 

Kitayqorodski P. Cəzair, Mərakeş, Tunis istiqlalliyət mübarizəsi uğrunda [Mətn] /P., Kitayqorodski, B.Puretski; tərcümə. Ə.R.Ağakişizadə; redaktor. R.Yusifzadə.- B.: Azərnəşr, 1927.- 119 s.

 

Klimov S. Pionerlərə komsomol tarixi haqqında /S. Klimov.- B.: Azərnəşr, 1930.- 147, [2] s.

 

Koalisiya və onun fəaliyyəti: Qeyri-hökümət təşkilatlarına kömək ücün Buraxılışa məsul: R.Əliyev, Ş.Sərdarov.- B.: 2001.- 32 səh.

 

Kolesnikov L. Üç nəsil [Mətn] /L.Kolesnikov; Gənc pionerlər kitabxanası.- B.: Azərnəşr, 1927.- 62 s.

Kolesnikov L. Y. İ. L. K N. 7 qurultay haqqında pionerlərə [Mətn] /Kolesnikov; Gənc pionerlər kitabxanası.- B.: Azərnəşr, 1927.- 80 s.

 

Kolxozlar mühüm sosializm təcrübəsi qarşısında.- B.: Yeni kənd qəzeti, 1931.- 11 s.; 25 sm.

 

Kolxozlarda ÜİK(b)F özəyi haqqında nizamnamə ÜİK(b)F Mərkəzi Komitəsinin 1930-cu il 26 avqust tarixli qərarı Bakı: Azərnəşr, 1931.- 23, [1] s.

 

Kollontay A. Təsərrüfat tərəqqisində qadının vəziyyəti [Mətn]: Y.M.Sverdlov darülfünunda oxunmuş mühazirələr /A.Kollontay; Xəlil İbrahim.- B.: Bakı fəhləsi, 1924.- 217 s.

 

 Kommunist Gerinli Edvin. çocuq qrupları [Mətn] /E.Gerenli; mütərcimi. Z.Abdullazadə.- B.: Bakı fəhləsi, 1926.- 162, [2] s.

 

Komminist Gənclər İnternasionalının proqramı KGİ V konqresi tərəfindən qəbul və KİİK heyəti-rəyasəti tərəfindən 13 mart 1929-cu ildə təsdiq edilmişdir.- B.: Azərnəşr, 1930.- 127, [1] s.

 

 Kommunist gənclər internasionalı dünya oktyabrı barrikadalarında ÜLKGİ Kommunist Gənclər İnternasionalındakı heyətinin haqq-hesabı: Xitarov yoldaşın məruzəsi /ÜİLKGİ IX qurultayı.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 46, [1] s.; 19 sm.

 

 Komunist gənclər ittifaqı nə cür olmalıdır? [Mətn]: rusya komunist gənclər ittifaqı mərkəzi komitəsinin qərardadına görə bu kitab ilə tanış olmaq hər bir kominist gəncnin borcudur /Azərbaycan Lenin kominist gənclər ittifaqı; Ali siyasi maarif idarəsi.- B.: Ali siyasi maarif idarəsi, 1925.- 23 s.

 

Komunist firqəsinin müxtəsər tarixi [Mətn].- B.: [s. n.], 1927.- 29 s.

 

Kommunist İnternasionalı icraiyyə komitəsinin XII plenumu qərarları /AK(b)F BK Mədəni-təşviqat şöbəsi; red. Abd. İsmayıl; çevirən. R.Yusifzadə, S.Fazil.- B.: Azərnəşr, 1932.- 45, [2] s.

 

Kommunist internasyonalının proqramı 1928-ci il sentyabrın 1-də Moskvada VI konqra tərəfindən qəbul olunmuşdur.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 128 s.

 

Kommunist necə olmalıdır Köhnə və yeni moral: Məqalələr məcmuəsi.- B.: Azərnəşr, 1929.- 102 s.

 

Komsomol biletlərinin dəyişdirilməsi haqqında [Mətn]: komsomol biletlərinin dəyişdirilməsi kampaniyasına aid materiallar: Kosaryev yoldaşın nitqi; ÜLKGİ MK müraciətnamə və qərarı; ÜLKGİ ZÖK qərarı; AK(b)F MK bürosunun qərarı; ALKGİ MK qərarı; komsomol biletlərinin dəyişdirilməsi haqqında təlimat.- B.: Azərnəşr, 1932.- 62, [1] s.

 

 Komsomol cari siyasət dərnəyi (kənd üçün) 1905-ci il /ÜİLKGİ MK.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 32 s.; 26 sm.

 

Komsomol cari siyasət dərnəyi [Mətn]: Milli-mədəni quruluş haqqında: şəhər üçün /ÜİLKGİ IX Qurultayı 5.-Bakı: Azərnəşr, 1931.- 24 s., şək.; 25 sm.

 

Komsomol cari siyasət dərnəyi şəhər üçün 1.- B.: Azərnəşr, 1931.- 40 s.; 25 sm.

 

Komsomol xüsusi təhsil dərnəkləri üçün suallar [Mətn]: məsələlər /AKF Bakı komitəsi xüsusi bürosu, ALKGİ Bakı komitəsinin siyasi maarif şöbəsi.- B.: Bakı fəhləsi, 1926.- 24 s.

 

Komsomolun çocuqlar arasında görəcəyi işlər ÜİKGİ VI konfransının yekunları.- B.: Azərnəşr, 1930.- 72 s.

 

 Komsomolun (komunist gənclər ittifaqının) kənd təsərrüfat dərnəyi və bu dərnəklərin işləri [Mətn] /tərcümə. M.C.Məhəmmədzadə; Azərbaycan xalq torpaqa komissarlığı.- B.: Yeni kənd, 1925.- 76 s.

 

 Komsomolun növbəti vəzifələri kənd komsomolçusunun siyasi savad minimumu.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 68, [1] s.; 18 sm.

 

 Komsomolun qirayət komalarında işləri [Mətn] /tərcümə. Cavadlı; redaktor. H. Zeynallı; Ə. H. Orucov; Komsomol kitabxanası.- B.: Azərnəşr, 1927.-134 s.

 

Komsomolun təmizlənməsi haqqında.- B.: Azərnəşr, 1930.- 104 s.

 

Kaqanoviç L.M. ÜİK(b)F MK və MKK birləşmiş plenumunun yekunları haqqında 1933-cü il yanvarın 17-də Moskva təşkilatı aktivi və rayon komitələri ilə birlikdə ÜİK(b)F Moskva oblast və şəhər komitələrinin birləşmiş plenumunda L.M.Kaqanoviçyoldaşın məruzəsi /L.M.Kaqanoviç.- Bakı: Azərnəşr, 1933.- 28, [2] s. ; 20 sm.

Kontreras X. Matteotti fondu əksi-inqilab silahıdır /X.Kontreras; red. Ə.Tahir; mütərcim. Səidzadə.- B.: Azərnəşr, 1932.- 31, [1] s.

 

Korolyov F.F. Pioner dəstəbaşçısı nə bilməlidir Bizim düşmənlərimiz /F.F.Korolyov, İ.A.Filtser, II kitab.- B.: Azərnəşr, 1930.- 25, [2] s.

 

Korolyov F.F. Pioner dəstəbaşçısı nə bilməlidir Xarici məmləkətlərdə kommunist çocuq hərəkatı inkişafının əsas mərhələləri /F.F.Korolyov, İ.A.Filtser III kitab.- B.: Azərnəşr, 1930.- 26, [1] s.

 

Korolyov F.F. Pioner dəstəbaşısı nə bilməlidir Şuralar İttifaqında çocuq hərəkatının inkişafı /tərt. edən. F.F.Korolyov, İ.A.Filtser IV kitab.- B.: Azərnəşr, 1930.- 24 s.

 

Korolyov F.F. Pioner dəstəbaşçısı nə bilməlidir Pioner təşkilatının yeni iş sistemi /F.F.Korolyov, İ.A.Filtser V kitab.- B.: Azərnəşr, 1930.- 20 s.

 

Korolyov F.F. Pioner dəstəbaşçısı nə bilməlidir Şuralar ittifaqı pioner təşkilatının quruluş prinsipləri /F.F.Korolyov, İ.A.Filtser VI kitab.- B.: Azərnəşr, 1930.- 32 s.

 

Korolyov F.F. Pioner dəstəbaşısı nə bilməlidir Pionerlərin interes və sorğularını dəstəbaşı necə nəzərə almalıdır /tərt. ed. F.F.Korolyov, İ.A.Filtser VII kitab.- B.: Azərnəşr, 1930.- 55 s.

 

Korolyov F.F. Pioner dəstəbaşçısı nə bilməlidir.Pioner dəstəsinin ictimai işi/tərt. ed. F.F.Korolyov, İ. A. Filtser VIII kitab.- B.: Azərnəşr, 1930.- 32 s.

 

Korolyov F. F. Pioner dəstəbaşısı nə bilməlidir Çocuq hüququnun mühafizəsi və sahibsiz çocuqlar arasında iş/tərt. ed. F.F.Korolyov, İ.A.Filtser IX kitab.- B.: Azərnəşr, 1930.- 25, [1] s.

 

Korolyov F.F. Pioner dəstəbaşçısı nə bilməlidir. Çocuqlar üzərində kommunizmə zidd təsirlər və bunlarla mübarizə /tərt. ed. F.F.Korolyov, İ.A.Filtser X kitab.- B.: Azərnəşr, 1930.- 38, [1] s.

 

Korolyov F. F. Pioner dəstəbaşısı nə bilməlidir Pionerlərin internasional tərbiyəsi /tərt. ed. F.F.Korolyov, İ.A.Filtser XI kitab.- B.: Azərnəşr, 1930.- 30 s.

 

Korolyov F.F. Pioner dəstəbaşısı nə bilməlidir Şuralar İttifaqının müdafiəsində pionerlərin iştirakı/tərt. ed. F.F.Korolyov, İ.A.Filtser XII kitab.- B.: Azərnəşr, 1930.- 32 s.

 

Korrupsiya: ağacı içindən yeyən qurd [Mətn]: Məqalələr və çıxışlar toplusu /Tərtibçi və ön söz: S. Bağırov; Sahibkarlığa və Bazar İqtisadiyyatının İnkişafına Yardım Fondu.- Bakı: 1999.- 108 s. ; 20 sm.

 

Kosaryev A. Beş illiyin 4-cü tamamlayıcı ili və komsomolun vəzifələri [Mətn]: ÜİLKGİ VII konfransında məruzəsi A.Kosaryev; red. C.Əzim; çevirən. Ə.Tahir.- B.: Azərnəşr, 1932.- 142, [1] s.

 

 Kosarev A. Komsomol sinifi çarpışmalar meydanında /A.Kosarev.- B.: Azərnəşr, 1929.- 110 s.

 

 Kosarev A. Komsomolun vəzifələri haqqında /A.Kosarev; mütərcimi. Ç.Əzizov; red. S.Vurğun.- Bakı: Azərnəşr, 1933.- 26 s.; 21 sm.

 

Kosarev A. ÜİLKGİ VIII qurultayı və komsomol məsələləri /A.Kosarev; çevirəni. S.Məlikov.- B.: Azərnəşr, 1928.- 61 s.

 

 Kosarev A. ÜİLKGİ Mərkəzi Komitə hesabatı Kosarev yoldaşın məruzəsi /A.Kosarev; ÜİLKGİ IX Qurultayı.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 36 s.; 17 sm.

 

 Kosarev A. Ümum İttifaq Lenin Kommunist Gənclər İttifaqı Mərkəzi Komitəsi plenumunda nitqi /A.Kosarev.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 27 s.; 16 sm.

 

Kovalenko P. Siyasi savad kitabçası [Mətn] /P.Kovalenko.- B.: [s.n.], 1922.- 44 s.

 

Kozlov P.T. Bakı komsomolu yeni relslər üzərində /P.T.Kozlov.- B.: Azərnəşr, 1929.- 74 s.

 

Kretov F. Doğrudandımı şuralar ittifaqında işçilər kəndlilərdən yaxşı yaşayırlar? [Mətn] /F.Kretov; mütərcimi. R.Səfərov.- B.: Bakı fəhləsi, 1926.- 40 s.

Krılenko N.V. İctimai Şura Cümhuriyyətləri İttifaqı barəsində[Mətn] /N.V.Krılenko.- B.: Bakı fəhləsi, 1924.- 31 s.

 

Kutilov L. Evlənmək və ailə haqqında şura qanunu /L.Kutilov.- B.: Azərnəşr, 1930.- 63 s.

 

Kuzmin V. Kommunist gənclər beynəlmilli [Mətn] /V.Kuzmi; mütərcimi. R.Səfərzadə.- B.: Bakı fəhləsi, 1926.- 80, [1] s.

 

Kuznetsov A. Kənd özəyi məhsul uğrunda yürüşü necə təşkil etməlidir/A.Kuznetsov, D.Tsvetkov Bakı:Azərnəşr, 1930.80 s.

 

Kütləvi təşkilat işləri haqqında materiallar məcmuəsi /AK(b)F BK Kütləvi Təşviqat Şöbəsi; red. Abd. İsmayıl; buraxıcı. İ. Nəfisi.- B.: Azərnəşr, 1932.- 102, [1] s.

 

Kvirinq Er. Kənd təsərrüfat qurluşunda kənd üzrə gines iştirakı [Mətn] /E.Kivirinq; tərcümə H.Məcnun; Azərbaycan xalq torpaq komissarlığı.- B.: Yeni Kənd, 1925.- 43 s.

 

Qafarov Nüsrət İzzət oğlu. Şəxsiyyətlə üz-üzə [Mətn] /N.Qafarov; Red.: T.Mehdixanlı; Rəssam: B.Qasımov; Məsləhətçilər: S.Hüseynov, S.Məmmədov.- B.: [Səda], 1998.- 76 s.

 

Qafarov Vasif Vaqif oğlu. Türkiyə-Rusiya münasibətlərində Azərbaycan məsələsi 1917-1922 [Mətn] /V.Qafarov; elmi red. C.Həsənli.- B.: Azərnəşr, 2011.- 473, [1] s.

 

Qarabağ müzakirə olunur [Mətn] /tərtibatçı. Ə.Həsənov; red. F.Məmmədov; Z.Şamilov; S.İsayev; Humanitar Tədqiqatlar Cəmiyyəti.- B.: [s.n.], 2006.- 324 s.

 

Qarabağın gələcəyi - sülhməramlı təşəbbüslərin gələcəyidir [Mətn]: dəyirmi masa, 14 iyul 2009-cu il /Azərb. Resp.-nın Prezidenti yanında Strateji Araşdırmalar Mərkəzi. SAM. B,: "N print studiya" MMC, 2009. 42, [1] s. fotoşək

 

Qaralov Zahid İbrahim oğlu. Heydər Əliyev - milli ləyaqət ölçüsü [Mətn] /Z.İ.Qaralov (ön söz).- B.: Təhsil, 2015.- 405, [3] s. portr

 

Qaralov Zahid İbrahim oğlu. İdeologiya və mənəviyyat [Mətn] /Z.Qaralov; məsul red. G.Z.Qaralova.- B.: Hüquq ədəbiyyatı, 2008.- 483, [1] s. portr

 

Qaraşov Hüseyn Tapdıq oğlu. Həmkarlar ittifaqı hərəkatının əsasları [Mətn]: dərslik /H.T.Qaraşov; elmi red. M.S.Mehbalıyev; [Azərb. Həmkarlar İttifaqı Konfederasiyası]; Azərb. Əmək və Sosial Münasibətlər Akad.- B.: [Avropa], 2015.- 446, [2] s.

 

Qaraşov Hüseyn Tapdıq oğlu. Həmkarlar ittifaqı təşkilatlarının fəaliyyətində motivasiyanın rolu [Mətn]: [monoqrafiya] H.T.Qaraşov, elmi red. Z.M.Şabanov; Azərb. Əmək və Sosial Münasibətlər Akad.- B.: Avropa 2014.- 207, [1] s.

 

Qars müqaviləsi /Tərtib edən və ön sözün müəllifi: H.Məmmədov (Qaramanlı); Elmi red.: N.Əhmədli; Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi.- B.: AzAtaM, 2004.- 84 s.

 

Qasımlı Musa Cəfər oğlu. Azərbaycanın baş nazirləri.-Bakı: Adiloğlu , 2005.

 

Qasımlı Musa Cəfər oğlu. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi [Mətn] /M.Qasımlı; E.Hüseynova; elmi red.: N.Əlibəyli.- B.: Adiloğlu, 2003.- 112 s.

 

Qasımlı Musa Cəfər oğlu. Heydər Əliyev - İstiqlala gedən yol (1969-1987-ci illər) [Mətn] /M.Qasımlı; Məsləhətçi: R.Mehdiyev; Red. Ə.Həsənov; Rəyçi: Ə.Mehdiyev.- B.: Bakı Universiteti, 2006.- 608 s.

 

Qasımlı Musa Cəfər oğlu. SSRİ-Türkiyə münasibətləri [Mətn]: Türkiyədə 1960-cı il çevrilişindən SSRİ-nin dağılmasınadək 1960-1979 /Musa Qasımlı; Elmi red. Ə.Həsənov; Ön sözün müəl. B.Baysal I cild.- B.: Adiloğlu, 2007.- 560 s.

 

Qasımlı Musa Cəfər oğlu. SSRİ-Türkiyə münasibətləri [Mətn]: Türkiyədə 1960-cı il çevrilişindən SSRİ-nin dağılmasınadək 1979- 1991 /M.Qasımlı; elmi red. Ə.Həsənov II cild.- B.: Adiloğlu, 2009.-394, [6] s.

 

Qasımov M., Abdullayev M. Beynəlxalq münasibətlər tarixi. (XX əsr. II hissə. 1946-1999-cu illər) Dərslik.- B.: Bakı Universiteti nəşriyyatı, 1999. - 450 s.

 

Qasımov Musa Cəfər oğlu. Azərbaycanın xarici siyasəti [Mətn]: Konsepsiyaməsələləri /M.Qasımov; Elmired.: Həsən Əlibəyli; Rəyçi: Həmid Əliyev, Eldar İsmayılov.- Bakı: Mütərcim, 1997.- 124 s.

 

Qasımov Musa Cəfər oğlu. Azərbaycan-Türkiyə diplomatik-siyasi münasibətləri [Mətn]: aprel 1920-ci il- dekabr 1922-ci il M.Qasımov; Naşir: T.Vəlixanlı.- B.: Mütərcim, 1998.- 120 s.

 

Qasımov Musa Cəfər oğlu. Azərbaycan beynəlxalq münasibətlər sistemində [Mətn]: 1991-1995-ci illər /M.Qasımov; Red. V.Musa.- B.: Gənclik, 1996.- 135 s.

 

Qasımov Musa Cəfər oğlu. Beynəlxalq münasibətlərdə Azərbaycan məsələsi [Mətn] /MusaQasımova; red. M.Əsədova.- Bakı: Azərnəşr, 1993.- 91 s.

 

Qasımov Musa Cəfər oğlu. Xarici dövlətlər və Azərbaycan [Mətn]: Aprel işğalından SSRİ yaradılana qədərki dövrdə diplomatik-siyasi münasibətlər: [Dərs vəsaiti] /Musa Qasımov; Elmi red.: S.Əliyarlı, R.Orucov; Rəyçilər: E.İsmayılov, Q.Bayramov və b.- B.: Qanun, 1998.- 360 s.

 

Qasımova Yelena. Qenderin aktual informasiya mənbələri /Y.Qasımova, S.Kondratyev, S.İskəndərova.- B.: 2003.- 263 s.

 

Qayıdış 1990-1993 [Mətn] /Məsləhətçi və buraxılışa məsul: V.Talıbov; Məsul red.: A.Qasımov; Tərt.: Ə.Həsənov.- B.: Azərbaycan, 1996.- 792 s. portr., 24 v. şək

 

Qeyri-hökumət təşkilatlarının cəmiyyətdə rolu [Mətn] /Tərtibatçı-müəll.: N.Mehdi; "İnam" Plüralizm Mərkəzi.-Bakı: Azərbaycan, 1998.- 24 s. ; 21 sm.

 

Qeyri-zorakı mübarizənin nəzəriyyəsi və taktikası [Mətn] /Tərtibatçı müəlliflər: N.Mehdi, H.Hacızadə, K.Həsənov; "İnam" Prüalizm Mərkəzi.- B.: Azərbaycan, 1998.- 32 s.: 20 sm.

 

Qədirova Elmira Hacı qızı. Azərbaycan qadınları kommunizmin fəal qurucularıdır [Mətn]: 1966- 1980 E.H.Qədirova; red. S.S.Məmmədov; Azərb. SSR Elmlər Akad., Tarix İn-tu.- B.: Elm, 1982.- 187, [3] s.

 

Qəhrəmanov Nadir. Dayaq nöqtəsi [Mətn] /Nadir Qəhrəmanov; Elmi red. və ön söz. N.Cəfərov.- Bakı: Nurlan, 2004.- 196 s. , portr., fotoşək.

 

Qəmbər İsa Yunis oğlu. Azadlığa doğru: Məqalə, çıxış və müsahibələr İ.Qəmbər; Toplayıb çapa haz. və red.: N. Yaqublu.- Bkı: Adiloğlu 2003.- 360 səh.

 

Qəndilov Seyfəddin Mirtağı oğlu. Dövlət İdarəçilik Akadedmiyası Heydər Əliyev dühasının bəhrəsidir [Mətn] /S.M.Qəndilov; elmi red. Ə.Həsənov; rəyçilər N.Cəfərov, V.Həbiboğlu.- Bakı: Çaşıoğlu, 2005.- 444 s. , portr., şək. ; 25 sm.

 

Qəzənfəroğlu Fazil. (Mustafayev) İkinci cümhuriyyətin quruluşu [Mətn]: siyasi esselər /F.Qəzənfəroğlu; red. E.Qasımoğlu, C.Cabbaroğlu İstanbul: [s.n.], 2005.- 392 s.

 

Qızıl orduda komsomol işi /Sumski.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 175, [1] s.; 23 sm.

 

Qlebov V. Hazırki antisemitizm və onunla mübarizə [Mətn] /V.Qlebov.- B.: Azərnəşr, 1929.- 47 s.

 

Qlobal siyasət: təhdidlər, çağırışlar, ümidlər [Mətn]: [newtimes.az analitik-informasiya portalının məqalələr toplusu] baş red. N.İ.Məmmədov; red. hey. P.Darabadi [və b.]B.: [Qanun] 2013.- 319, [1] s.

 

Qlobal üfüqlər [Mətn]: Prezident Əliyevin ABŞ Səfəri /Red.: Beti Bler, Jalə Qəribova; Naşir: Piruz Xanlı; Sponsor: Texaco; Tərtibatı və çapı: Azerbaijan International; Fotoqraflar: X.Abbasova, R.Bağırov, Beti Bler və b.- ABŞ [Azerbaijan International], 1997.- 68 s.

 

"Qloballaşma və Azərbaycanda təhsilin aktual problemləri" mövzusunda beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları [Mətn]: (20-22 noyabr 2003-cü il) /nəşrə məs. şəxs: K.D.Hüseynov.-B.: Beynəlxalq Universitet, 2003.-188 s.

 

Qloballaşmaya doğru [Mətn]: Məqalələr toplusu /A.Əsədov, T.Şahsuvarlı, A.Eyubov və b.; Red.: Ş.Əhmədoğlu; "Qloballaşan Azərbaycan" Sivil İnkişaf Mərkəzinın Kitabxanası (QASİM). B.: 2006.- 299 s.

 

Qocatürk Nərman. İlham Əliyev: İpək Yolu sivilizasiyası və Azərbaycan diplomatiyası [Mətn] /N.Qocatürk; elmi red. Ə.Əhmədov.- B.: Nurlan, 2008.- 471, [1]s.

 

Qolodets M. Ordu və flotda 1905-ci il [Mətn] /M. Qolodets; [ön söz. S. Çernomordik].- B.: Bakı işçisi, 1926.- 43 s.

 

Qorbaçov Mixail Sergeyeviç. Sovetlərin tam hakimiyyətinə və sosialist hüquqi dövlətinin yaradılmasına dogru [Mətn]: on birinci çagırış SSRİ Ali Sovetinin növbədənkənar on ikinci sessiyasında məruzə və yekun sözü 29 noyabr-1dekabr 1988-ci il /M.S.Qorbaçov.- B.: Azərnəşr, 1989.- 41, [2]s.

 

Qrişin M.N. Kənddə qolçomaq qüvvətlidirmi? [Mətn] /M.N.Qrişin; çevirəni. İ.Nəfisi.- B.: Azərnəşr, 1929.- 35 s.

 

Qrişin M.İ. Kənddə şura hökuməti nə cürə qurulur [Mətn] /M.İ.Qrişin.- B.: Bakı fəhləsi, 1926.- 61, [3] s.

 

Qrup başçısı və təbliğatçının bloknotu.- Hacıkənd: [s.n.], 1931.- 55 s.

 

Quliyev Aydın Əlqulu oğlu. Siyasətin gücü [Mətn] /Aydın Quliyev; Red. A.Musayev; Rəssamı. N.Rəhimov. I kitab.- B.: Azərnəşr, 1995.- 108 s. portr

 

Quliyev İltifat İbrahim oğlu. Kremli fəth etmiş böyük türk oğlu [Mətn] /İ. İ. Quliyev ; F. H. Nəbiyev ; baş red. B. M. İbrahimov ; elmi red.: Ə. Ağabəyova, H. Hüseynov. B.: MBM, 2008.148 [1] s.: 20 sm.

 

Quliyev Oruc. Qələbə diplomatiyası [Mətn]: [məqalələr] /O.Quliyev; tərt. ed.v və red. X.Əhmədov.- Bakı: Nurlan, 2009.- 207, [1]s.

 

Quliyev Rza İsa oğlu. Proletar beynəlmiləlçiliyi bayrağı altında /R.İ.Quliyev; [red. Ə.Salahov].- Bakı: Azərnəşr; 1957.- 81, [3] s. ;21 sm. 81, [3] s.

 

Quliyev Sərdar Musa oğlu. Qloballaşma və müasir gəncliyin tərbiyə problemləri [Mətn]: dərs vəsaiti / S.M.Quliyev, M.Quliyeva; elmi red. H.Ə.Əlizadə.- B.:[ADPU]; 2013.- 266, [1] s.

 

Quluzadə Zümrüd Əliqulu qızı. Gender Azərbaycanda [Mətn]: Azərbaycan, ingilis və rus dillərində /Z.Quluzadə; BMT-nin Əhali Fondu (UNFPA)B.: [s. n.], 2006.- 328 s.: şək

 

 Qumedin Q. Trotskizmdən menşevizmə ermənistan trotskist gənclər ittifaqı platformasının tənqidi /Q.Qumedin; çevirəni. Ə.Tahirov; red. Ə.Heydərli; müqəddimə. A.Nazaretyan.- B.: Azərnəşr, 1928.-85, [3] s.

 

Qurviç Q.S. Şura qanuni əsasının əsasları Dövlət Elmi Şuranın elmi-siyasi bölməsi tərəfindən bütün ali məktəblər üçün tədris kitabı olaraq tövsiyə olunur/Q.S.Qurviç; çevirəni. Ə.S.İbrahimov; red. Ə.Heydərli, R.Yusifzadə.- B.: Azərnəşr, 1928.- 208 s.

 

Qünter A.R. Cəza hüququ tələbələr üçün leksiya və vəsait /A.R.Qünter; Lenin adına olan Azərbaycan Dövlət Darülfünunu hüquq fakültəsi.- B.: [s.n.], 1930.- 167 s.

 

L. K. G. İ. kənd özəkləri haqqındakı quruluş [Mətn] /Azərbaycan Lenin komunist gənclər inqilabı: Azərbaycan Lenin komunist gənclər inqilabı, 1925.- 34 s

 

Layihələrin İdarə Edilməsi üzrə Beynəlxalq sertifikatlaşdırma proqramı İPMA-C /Red.: Ü. Zeynalova, L. Elyazova, Z. Hüseynova; Layihələrin İdarə Edilməsi Beynəlxalq Assosiasiyası; Layihələrin İdarə Edilməsi Azərbaycan Assosiasiyası.- B.: Çaşıoğlu, 2004.- 36 s.

 

 Lenin dairəsi IX dairə firqə konfransının qətnamə və qərarları /AK(b)F-nin Lenin Dairə Komitəsi.- B.: AK(b)F-nin Lenin Dairə Komitəsi, 1930.- 37 s. 1930/301 329.15(47.924)  

Lenin namına olan Azərbaycan Kommunist Cocuqlar Təşkilatı (Gənc pionerlər)in halı və gələcək işləri haqqında tezis [Mətn]: ALKGİ 6-cı qurultayına.- B.: [s.n.], 1926.- 12 s.

 

Lenin və işçi-kəndli ittifaqı [Mətn].- B.: Azərnəşr, 1927.- 39 s.

 

Lenin N. Az olsun, yaxşı olsun [Mətn]: işçi-kəndli müfəttişliyini yenidən necə təşgil etməliyik /V.İ.Lenin; tərcümə. E.Məlikov.- B.: Azərnəşr, 1927.- 22 s.

 

Lenin N. Az olsun yaxşı olsun [Mətn]: işçi kəndli müfəttişliyini yenidən necə təşkil etməliyik /N.Lenin; tərcümə. S.Məlikov.- B.: Azərnəşr, 1927.- 28 s.

 

Lenin N. İmperyalizm kapitalizmin ən yeni bir dövrü kimi [Mətn] /N.Lenin; tərcümə. Q.- B.: Azərnəşr, 1927.- 125 s.

 

Lenin N. Koperasiya haqqında [Mətn] /N.Lenin.- B.: Azərnəşr, 1927.- 16 s.

 

Leontiyev İ. Yoxsul (proletar) gənclər hərəkatı [Mətn]: /İ.Leontiyev; mütərcimi. A.Ağabəyli; Rəhim xan.- B.: Azərbaycan LKGİ MK, 1924.- 36 s.

 

Levqur Q. Komsomol siyasi məktəbləri işinin metodikası ÜİKGİ MK-nın Təbliğat-Təşviqat Şöbəsi tərəfindən tövsiyə edilmişdir /Q.Levqur.- B.: Azərnəşr, 1929.- 158, [1]

 

 Levqor A. Qərbdə və şərqdə gənclər hərəkatı [Mətn]: gənclər hərəkatı dərnəkləri üçün bir təlimat xülasəsi olaraq, yazılmışdır /A.Levqor; Komunist gənclər kitabxanası.- B.: Bakı fəhləsi, 1925.- 102 s.

 

Liberallaşma və Leninçi irslər [Mətn]: Demokratik keçidlər haqqında müqayisəli perspektivlər /Red.: B. Kruaford; A. Licfart; Azərbaycan dilindəki kitabın red. və layihə rəhbəri: V. Qazi; İngilis dilindən tərcümə edəni: T.Vəliyev.- B.: 2005.- 253 s.

 

 Lipkin Boris Yulieviç. Sənaye müəssisələri və qurğularının elektrik təchizatı [Mətn]: orta ixtisas məktəblilər üçün dərslik /B.Y.Lipkin; tərc. ed. A.Hüseynov.- B.: Maarif, 1985.- 401, [3] s.

 

Lissabon müqaviləsi: yeni dünya nizamına doğru ilk addım /K. Adığözəlov; Azərb. Resp.-nın Prezidenti yanında Strateji Araşdırmalar Mərkəzi. B.: [Azərb. Resp.-nın Prezidenti yanında Strateji Araşdırmalar Mərkəzi], 2009.19 s. ill., fotoşək

 

 Lissabon sammiti 96 [Mətn] Buraxılışa məsul və ön söz: R.Mehdiyev; Tərt.ed.: Ə.Həsənov, Ş.Şahməmmədov.- B.: Azərnəşr, 1997.- 312 s.

 

 Lobbizm [Mətn] /Müəlliflər: R.Musabəyov, F.Musayev; "İnam" Plüralizm Mərkəzi. B.: Azərbaycan, 1999. 28 s

 

Lord Paskal. Geopolitika /P.Lord, F.Tüal; Fransadan çevirəni: F.Həsənoğlu.- B.: 2001.- 168 s.

 

M. Ş. heyət rəyasətinin onun şöbə və sektorları ilə 1/X-1930 ildən 1/V-31-ci ilədək iş planı.- B.: Osoaviaximm M.Ş. Təşkilat sektoru, 1930.- 28 s.

 

Mahmudov Yaqub Mikayıl oğlu. Azərbaycan diplomatiyası [Mətn]: Ağqoyunlu və Səfəvi dövlətlərinin Avropa ölkələri ilə əlaqələri. (XV-XVII yüzilliklər) /Y.Mahmudlu.- B.: Azərbaycan Universiteti, 1996.- 291 s.

 

Mahmudov Yaqub Mikayıl oğlu. Azərbaycan diplomatiyası [Mətn]: Ağqoyunlu və Səfəvi dövlətlərinin Avropa ölkələri ilə əlaqələri (XV-XVII yüzilliklər) /Y.Mahmudov.- B.: Təhsil, 2006.- 416 s.

 

Mahmudov Yaqub Mikayıl oğlu. İlham Əliyev və Azərbaycan tarix elmi [Mətn]: [monoqrafiya] /Y.M.Mahmudov; elmi red. Y.Gözəlova.- B.: [TurxanNPB], 2014.- 478, [2] s. portr., fotoşək

 

 Marksizm və milli məsələ Otto Bauer, Karl Kautskiy, V.Medem, V.İ.Lenin və İ.Stalin məqalələrinin məcmuəsi /çevirəni. R.Yusifzadə.- B.: Azərnəşr, 1930.-, [] s.

 

Markov. Çocuqların hüququ /Markov.- B.: Azərnəşr, 1930.- 40 s.

 

Matsuura Koiçiro. Quruculuq səlnaməsi [Mətn]: seçilmiş nitqlər və çıxışlar 1999-2005-ci illər /K.Matsuura; red. C.Məmmədov; foto. O. Aydınoğlu; Azərbaycan Mədəniyyətinin Dostları Fondu.- B.: Lider, 2005.- 408.: fotşək., 23 sm.

 

Maydinov D. 18 mart-MOPR gününü nə cür keçirməlidir /D.Aydinov.- B.: Azərnəşr, 1930.- 38, [1] s.

 

Mehdi Dilarə. Səs verəkmi [Mətn]: Azərbaycan qadınına seçki fəallığı üçün yaddaş kitabı /D.Mehdi, R.Bədəlov, N.Nehdi; Red. S.Adıgözəlova; Dizayner. F.Məmmədov; Naşir. Ş.Xuduoğlu; Azərbaycanı Modernləşdirmə Mərkəzi; İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi.- B.: Qanun, 2003.-156 s.

 

Mehdiyev Ramiz. Vətəndaş cəmiyyətinə yol açan ideyalar [Mətn]: [Heydər Əliyev haqqında] /R. Mehdiyev; ön sözün müəl. R. Aslanova; red. Z. Səmədzadə; burax. məs. və tərt. B. Sadıqov.- B.: Azərbaycan, 2006.- 584 s., portr., fotoşək.

 

Mehrəliyev Eybalı Qaraoğlu. Beynəlxalq siyasətdə neft amili [Mətn] /E.Q.Mehrəliyev; Red.: C.Məmmədov; Azərbaycan Respublikasının Təhsil Problemləri İnstitutu; Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası, "Beynəlxalq münasibətlər və xarici siyasət" kafedrası.- B.: Mütərcim, 2005,48 s.

Mehriban Əliyeva: tərəqqi və yüksəliş yolları ilə [Mətn]: 2 cilddə elmi red., ideya müəl. A.H.Naxçıvanlı; elmi məsl. K.R.Əliyeva.- Cild 1.- B.: [s. n.] 2014.- 405, [4] s.

Mehriban Əliyeva: tərəqqi və yüksəliş yolları ilə [Mətn]: 2 cilddə elmi red., ideya müəl. A.H.Naxçıvanlı; elmi məsl. K. R. Əliyeva.Cild 2.- B.: [s. n.] 2014.- 381, [4] s.

Melkumov A. ÜİK(b) Firqəsinin təşkilat quruluşu /A.Melkumov; çevirəni. Ə.Babayev; red. Ə.Heydərli.- B.: Azərnəşr, 1930.- 280, [6] s.

 

Melnikov F. ZSFŞC-ində1928-1929-cu il Şuralar seçkisinə dair /F.Melnikov; müqəddimə. A.Dolidze; [Zaq. Mər. İcr. Komitəsinin Təşkilat Şöbəsi] [Tiflis]: Zakkniqa, 1928.- 54, [1] s.

 

Məclisi- müəssian və onun üsuli intixabı [Mətn] B.: Ədəb yurdu, 1917 (1335 h.).- 15 s.

 

Məhərrəmov Ramil. İctimaiyyətlə əlaqələr [Mətn] /R.Məhərrəmov.- B.: Adiloğlu, 2002. 87 s.

 

Məmmədli Elnur Cəmil oğlu. Azərbaycan-Böyük Britaniya münasibətləri (1991-2003-cü illər) [Mətn] /E. Məmmədli; elmi red. M.Qasımlı.- B.: Adiloğlu, 2003.- 173 s.

 

Məmmədov İsaq Mustafa oğlu. Ümumdünya ictimai-siyasi proseslər XX əsr: Dərs vəsaiti /İsaq Məmmədov, Çingiz Məmmədov; Red.: H.C.Aslanov; Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası; Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti.- Bakı: Çıraq, 2002.- 252 s.

 

Məmmədov Məhərrəm Fərman oğlu. III Respublika: milli inkişaf modeli və strategiyası [Mətn] /M. F. Məmmədov ; elmi red. N. Məmmədov ; burax. məsul Q. Əliyev ; elmi məsləhət.: A. Mirzəzadə, L. Məmmədova. Bakı: Elm, 2003.- 146, [2] s., [7] v. portr., fotoşək.: 21 sm.

 

Məmmədov Məhərrəm. III Respublika: milli inkişaf modeli və strategiyası [Mətn] /M.Məmmədov; Baş məsləhətçi. Z.Məmmədov; Elmi məsləhətçilər. A.Mirzəzadə, L.Məmmədova, M.Həsənova; Elmi red. S.Qəndilov, N.Məmmədov; Red. V.Hümbətov; Buraxılışa məsul. G.Hacıyeva.- B.: Nurlan, 2008.- 200 s.,  fotoşək., portr.

 

Məmmədov Məmməd Yarəli oğlu. Naxçıvan Muxtar Respublikasında ictimai-siyasi proseslər [Mətn]: 1988-2005-ci illər /Məmməd Məmmədov.- B.: Şirvannəşr, 2005.- 208 s.

 

Məmmədov Novruz İsmayıl oğlu. Xarici siyasət: reallıqlar və gələcəyə baxış [Mətn] N.Məmmədov; red. K.Ə.Adığözəlov.- B.: [Qanun] 2013.- 262, [2] s.

 

Məmmədov Ramiz. Heydər Əliyev və milli mənəviyyatımız [Mətn] / R.Məmmədov; Elmi red.: D.Dəmirli; Rəyçilər: Ş.Əliyeva, T.Məmmədov.- B.: Nasir, 2004.- 104 s.

 

Məmmədov Rövşən Raqif oğlu. Azərbaycan diasporu və Milli Mətbuat /Rövşən Məmmədov; Elmi red. və ön sözün müəllifi: Arzumanlı Vaqif.- B.: Qartal, 2004.- 168 s.

 

Məmmədov Tahir Tais oğlu. Demokratiya-müasir Azərbaycan dövlətinin siyasi simasıdır [Mətn]/T.Məmmədov; elmi red. S.Qəndilov.- B.: Elm və Təhsil, 2009.- 174, [2] s.

 

Məmmədov Talıb. Qadın hüququ [Mətn] /T.Məmmədov; Xalq ədliyyə komissariyatı.- B.: Xalq ədliyyə komissariyatı, 1927.- 43 s.

 

Məmmədov Yaqub Cavad oğlu. Zaman və həyatla üzbəüz [Mətn] /Y. Məmmədov; red. N. Həbibli; [ön söz. İ. İsmayılov].-Bakı: Nurlan, 2009.- 762, [2] s.

 

Məmmədova Pərvin. Atatürkün dil siyasəti [Mətn]: [monoqrafiya] /P.Məmmədova; elmi red. N.Cəfərov.- B.: AzAtaM, 2003.- 231, [1] s.

 

Məmmədzadə Mirzəbala. Ermənilər və İran [Mətn] /M.B.Məmmədzadə; Əsgi əlifbadan çevirəni, ön söz və lüğətin müəllifi. A. Paşayev; Red. M. Əsədova. - B.: Azərnəşr, 1993. - 42 s.

 

Mərkel N. Milli məsələdə firqənin siyasəti və yekunları milli məsələyə aid materialların xristomatik tərzdə toplanışı /N.Mərkel; mütərcimi. A.Qulamzadə; red. Ə.S.İbrahimov; AK(b)F Bakı Komitəsinin Təbliğat Təşviqat Şöbəsi.- B.: [s.n.], 1928.- 42, [2] s.

 

Mənzil icarə kooperativ şirkıtinin nizamnaməsi.- B.: [s.n.], 1930.- 77 s.

 

Mərdanov Misir, Şahbazlı Faiq. Azərbaycanın təhsil siyasəti 1998-2004 I kitab.- B.: Çaşıoğlu, 2005.- 832 səh.

 

Mərkəzi komitənin VIII ümum ittifaq Q. N. İ. qurultayına məktubu [Mətn]: gələcək inkişaf yollarını təyin etmək.- B.: [s. n.], 1928.- 14 s.

 

Mərkəzi kontrol komisyası və işçi kəntli müfəttişliyinin açotu [Mətn]: S. Orjonidze yoldaşın məruzəsi.- B.: Azərnəşr, 1928.- 80 s.

 

Məşvərət [Mətn] /Red.: N.Nəcəfov; Sponsor: Beynəlxalq Özəl Sahibkarlıq Mərkəzi; Sahibkarlığa və Bazar İqtisadiyyatının İnkişafına Yardım Fondu 5-7 (sentyabr-oktyabr).- B.: [Beynəlxalq Özəl Sahibkarlıq Mərkəzi], 1997.- 56 s.

 

Məşvərət [Mətn]: [metodik vəsait] /Sahibkarlığa və Bazar İqtisadiyyatının İnkişafına Yardım Fondu; Red.: N.Nəcəfov; Layihənin rəhbəri: S.Bağırov; Sponsor: Beynəlxalq Özəl Sahibkarlıq Mərkəzi Cild 12(may).- B,: [Beynəlxalq Özəl Sahibkarlıq Mərkəzi ], 1998.- 44 s.: 21 sm.

 

Məzuniyyətə gedən işçi nəyi yadda saxlamalıdır [Mətn].-Bakı: Şəhər ilə kənd rabitə cəmiyyəti, 1928.- 113 s.

 

Milçaqov, A. Komsomolun kənddə tərbiyə işləri [Mətn] /A., Milçaqov; Komsomol kitabxanası Bakı: Azərnəşr, 1927. 53 s.

 

Milçaqov A. Rusya Leninci kommunist gənclər ittifaqının kənddə növbəti vəzifəsi [Mətn] /A.Milçaqov; Kommunist gənclər kitabxanası.- B.: Bakı fəhləsi, 1925.- 55 s.

 

Milisyaya yardımçı işçi briqadalarına təlimat.- B.: [s.n.], [1930.]- 44 s.

 

 Milli mədəniyyət siyasətlərinin icmalları üzrə Avropa proqramı. Azərbaycan Respublikasında mədəniyyət siyasəti [Mətn]: Avropa Şurasının "Stage" layihəsi: [məruzələr] Avropa Şurası; hazırlayanlar S.Məmmədəliyeva, N.Axundova, Terri Sandell [və b.][Bakı] [s. n.] [2002].- 142 s.

 

Milli məsələdə firqənin siyasi və yekunları [Mətn]: milli məsələyə aid materialların xirestomatik tərzdə toplanışı /tərt. ed. N.Merkel; tərc. ed. E.Qulamzadə; İ. K. (b) F. Bakı Komitəsinin Təbliğat-Təşviqat Şöbəsi.- B.: İ. K. (b) F. Bakı Komitəsinin təbliğat-təşviqat şöbəsi, 1928.- 45 s.

 

Milli özünüdərketmə, beynəlxalq elmi kollokvium (1999; Bakı). "Milli özünüdərketmə" Beynəlxalq elmi kollokviumun tezisləri [Mətn] : 21-24 aprel 1999. B.: 1999. 260 səh

 

Mirabdullayev Adil Mirabdulla oğlu. Rusiyanın postsovet məkanında geostrategiyası [Mətn] /A.Mirabdullayev; elmi red. A.N.Abbasbəyli.- B.: Elm, 2008.- 332 s.

 

Mirələmov Hüseynbala Fazil oğlu. Zəfər yolu [Mətn]: Esse /H. Mirələmov; Red. və naşir: Ə. Əliyev.- B.: Gənclik, 2003.- 66+4 s., fotoşək.

 

Mirzə Valeh. Azərbaycan dövlətçiliyinin qoşa qanadı [Mətn] /V.Mirzə; Baş məsləhətçi. M.Mərdanov; Məsləhətçi A.Rəhimzadə; Buraxılışa məsul. Q.Əliyev; Elmi red. Ə.Ağayev; Red. Ə.Behbudlu. II kitab.- Bı: Təhsil, 2006.- 344 s. fotoşək

 

 Mirzəzadə ydın Böyükkişi oğlu. Demokratiya plyus [Mətn] /Aydın Mirzəzadə.- B.: "Azərbaycan" nəşriyyatı, 2004.- 416 s.

 

Mirzəzadə Rəna Seyidrza qızı. Gender: Cəmiyyət.İnsan hüququ. Siyasət: Tarixi, fəlsəfi və siyasi-hüquqi istiqamətlər /Rəna Seyidrza qızı Mirzəzadə; Elmi red.: Z.Quluzadə; Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu.- B.: Adiloğlu, 2003.- 420 s.

 

Mirzəzadə Rəna Seyidrza qızı. Gender: Siyasi-Hüquqi təhlil [Mətn] /R.Mirzəzadə.- B.: Adiloğlu, 2004.- 206 s.  

 

Mirzəzadə Rəna Seyidrza qızı. Gender və feminizm [Mətn]: fəlsəfi, tarixi və nəzəri-metodoloji aspekt /Rəna Seyid Rza qızı Mirzəzadə; Elmi red. Z.Quluzadə; Elmi məsləhətçi. Ə.Abasov; Rəyçilər. F.Köçərli, R.Bədəlov, R.İbrahimbəyova və b.- B.: Adiloğlu, 2002.- 268 s.

 

Molotov V. 15-ci firqə qurultayında kənddəki fəaliyyət haqqında Molotov yoldaşın məruzəsi/V.Molotov.- B.: AK(b)F MK, 1928.- 66 s.

 

Molotov V. İşçilərin cəlbi və firqənin artmasını nizama salmaq haqqında /V.Molotov.- B.: Azərnəşr, 1929.- 66 s.

 

 Molotov V.M. Kənddəki fəaliyyət haqqında ÜİK(b)F-nin XV qurultayında məruzə /V.M.Molotov.- B.: Azərnəşr, 1928.- 174 s.

 

Molotov Vyaçeslav. Rusiya Kommunist (b) Firqəsi XIV qurultayına Mərkəzi Komitənin haqq-hesabı [Mətn] /V.Molotov; mütərcimi. R.Yusifzadə.- B.: Bakı işçisi, 1926.- 86, [1] s.

 

Möhkəm bir vəziyyət alıb böyük nəsli əvəz etməgə hazırlaşınız! [Mətn]: Rusiya Gənc Kommunistlər İttifaqının 5-ci Ümum Rusiya qurultayında Trotski və Buxarin yoldaşların nitqi /Rusiya Gənc Kommunistlər İttifaqı; L.Trotski, N.Buxarin.- B.: Azərbaycan Gənc Kommunistlər İttifaqı MK, [1919].- 95 s.

 

Mövlana Əbu Səüd Əl-Ərəbi. Hindistan İngiltərə boyunduruğu altında [Mətn] /Mövlana Əbu Səüd Əl-Ərəbi; mütərcim. Ə.Əlizadə.- Moskva: SSSR Xalqlarının Mərkəzi, 1924.- 116 s.

 

Muxtariyyatlı Dağıstan SŞC işçi-kəndli hökumətinin qanun və qərarları 1930-cu ilin fevral və mart ayları üçün 2.- Mahaç-Qala: Dağıstan SŞC Xalq Ədliyyə Komissarlığı, 1930.- 65, [1] s.

 

Muradlı Arzuman Ağamməd oğlu. Demokratiya-dünyanın getdiyi yol [Mətn] A.A.Muradlı; red. İ.Rüstəmov.B.: [Elm və təhsil] 2012.331, [1] s., [16]

 

Murovdağlı Aydın. Gəncənin ziyalı qadınları /A.Murovdağlı, R.Təmkin, Ə.Qəzənfərli; Red.: A.Hacıyev.- Gəncə: Əsgəroğlu, 2000.- 254 s., şəkilli, portr.; 21 sm.

Musa İsmayıl. Azərbaycanın xarici siyasəti [Mətn]: universitetlərin beynəlxalq münasibətlər fakültələri üçün dərslik: 3 hissədə İ.Musa; elmi red. A.H.Hacıyeva; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU, "Diplomatiyavə müasir inteqrasiya prosesləri" kafedrası H. 1. Azərbaycan Beynəlxalq münasibətlər sistemində (mart 1917 - aprel 1920-ci illər).- B.: Bakı Universiteti, 2008.- 310, [1] s.

Musa İsmayıl. Azərbaycanın xarici siyasəti [Mətn]: universitetlərin beynəlxalq münasibətlər fakültələri üçün dərslik: 3 hissədə İ.Musa; elmi red. X.Məmmədov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU, "Diplomatiya və müasir inteqrasiya prosesləri" kafedrası H. 2. Dövlətlərarası münasibətlərvə Azərbaycan (aprel 1920 - oktyabr 1991-ciillər).- B.: Bakı Universiteti, 2010.- 515, [1] s.

Musa İsmayıl. Azərbaycanın xarici siyasəti [Mətn]: universitetlərin beynəlxalq münasibətlər fakültələri üçün dərslik: 3 hissədə /İ.Musa; elmi red. A.H.Hacıyeva; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU, "Diplomatiya və müasir inteqrasiya prosesləri" kafedrası H. 1. Azərbaycan Beynəlxalq münasibətlər sistemində (mart 1917 - aprel 1920-ci illər).- B.: Bakı Universiteti, 2011.- 310, [1] s.: şək., cədv., xəritə, faks., 21 sm.

Musa İsmayıl. Azərbaycanın xarici siyasəti [Mətn]: universitetlərin beynəlxalq münasibətlər fakültələri üçün dərslik: 3 hissədə İ.Musa; elmi red. H.Hacıyeva; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU, "Diplomatiya və müasir inteqrasiya prosesləri" kafedrası H. 3. Cağdaş beynəlxalq münasibətlər və Azərbaycanın xarici siyasəti.- B.: Universiteti, 2011.- 775, [1] s.

Musabəyov Q. İki yol Şuralar Azərbaycanının 10 illiyinə dair /Q.Musabəyov.- B.: Azərnəşr, 1930.- 156, [1] s.

 

Musayev Həzrət. Politologiya [Mətn]: Mühazirə mətnləri /Həzrət Musayev; Red. A.Ə.Şirinov.- B.: ADPU, 1995.- 230 s.

 

Musayev İsmayıl Məhərrəm oğlu. Azərbaycanın Naxçıvan və Zəngəzur bölgələrində siyasi vəziyyət və xarici dövlətlərin siyasəti (1917-1921-ci illər) [Mətn] /İsmayıl Musayev; Elmi red.: A.Hacıyev. B.: 1998.- 385 s.: xəritə, 22 sm.+ [1] q. xəritə

 

Musayev Maksim Talıb oğlu. Deputatlığın deduksiyası / Maksim Musayev. B.: 1999. 140 səh.: 1 portr

 

Musayev Maksim Talıb oğlu. Parlament fəsilləri və Bəxtiyar Vahabzadə [Mətn] /M. Musayev. B.: 2009. 119, [1] s.: portr., fotoşək

 

Musayev Osman Ənvər oğlu. Atatürk mərkəzi [Mətn]: sorğu-məlumat kitabı /O.Musayev, D.Osmanlı, A.Cəfərov; elmi red. N.Cəfərov; Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi.- B.: Çaşıoğlu, 2008.- 80 s.

 

Musayev Talıb. XX əsrdə ermənilər tərəfindən xalqımızın başına gətirilmiş faciələr [Mətn] /T.Musayev; Red. və ön sözün müəll.: Ə.Ələkbərli. B.: Ağrıdağ, 1999. 320 s.: 1portr

 

Mustafayev İbrahim. Komsomol özəklərində təbliğat-təşviqat işləri [Mətn] /İ.Mustafayev.- B.: Azərnəşr, 1929.- 32 s.

 

Mustafayev Rövşən. Azərbaycan və yeni dünya [Mətn]: İlkin xarici siyasi kapital yığımı konsepsiyası /R.Mustafayev; Red. M.İsmayılzadə.- B.: Azərnəşr, 1993.- 64 s.

 

Mustafayeva Səmayə. Birinci dünya müharibəsi dövründə beynəlxalq münasibətlər [Mətn]: dərs vəsaiti /S.Mustafayeva, Z. Cavadova; elmi red. M. Əmrahov; rəyçilər. M. Həsənov və b.; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Ped.Un-ti.- B.: ADPU, 2010.- 215 s.

 

Muzdur, muzdur qadınlar və çobanlar hamı şura seçkisinə təlimi məktub 12 noyabr 1928 /Kənd Təsərrüfat və Meşə İşçiləri İttifaqının Azərbaycan Mərkəzi İdarəsi.- B.: [s.n.], 1928.- 8 s.

 

Müdriklik zirvəsi [Mətn]: kitabda Azərbaycan xalqının Ümummilli lideri Heydər Əlirza oğlu Əliyev barədə müxtəlif Kütləvi İnformasiya Vasitələrində çap olunmuş məqalələr toplanmışdır /ideya və ön söz. müəl., tərt. ed. A.Naxçıvanlı; [məsul red. G.Məmmədova; red. Ə.Fərzəli] [Bakı]: Yazıçı, [2011].- 300, [1] s. portr

 

Müəssisə və idaqələrdə aparılan kütlıvi şura işi barədə qanun və izahat /red. A. Rayxlin; İşçi-Kəndli, Qızıl Əsgər və Qızıl Bəhriyyəlilər nümayəndələrinin Bakı Şurası.- B.: Bakı Mahal İcrakom, 1930.- 32 s.

 

Müharibə və Şuralar İttifaqına qarşı müsəlləh müdaxilə qorxusu Beynəlxalq Qızıl Gün üçün məruzəçilərə material: 1 avqust ərəfəsində.- Bakı: [Azərnəşr], 1931.- 12 s.; 18 sm.

 

Müsəlman cəmiyyətlərində qadınlar: İslami birlik və müxtəliflik [Mətn] /red. Herbert L.Bodmann, Nairə Tohidi; tərc. ed. A. Balayeva; elmi red. C. Əlibəyov; red. Ə. Balayev.- B.: Elm və həyat, 2004.- 364 s.

 

 Mürsəlov Ramiz Əlibala oğlu. Millətçilik təfəkkürü-birlik və parçalanma meylləri [Mətn]: ərəb ölkələrinin təcrübəsi 60-90-cı illər /R.Ə.Mürsəlov; Red. R.Əliyev; Azərbaycan Respublikası Elmlər Akademiyası Şərqşünaslıq İnstitutu.- B.: Elm, 1994.- 176 s.

 

Müstəqil Azərbaycan Respublikası Gəncləri Forumu (I; 1996; Bakı) Hər bir Azərbaycan gənci müstəqil dövlətimizin fəal qurucusu olmalıdır. Müstəqil Azərbaycan Respublikası Gənclərinin Birinci Forumunda Azərbaycan Respublikasının prezidenti Heydər Əliyevin nitqi: [2 fevral 1996-cı il]B.: [Hərbi], 1996.- 48 s. 1 portr

 

Müstəqil Azərbaycanın gələcəyi gənclərdir. Azərbaycan Respublikası gənclərinin birinci forumu [Mətn]: 2 fevral 1996-cı il /Buraxılışa məsul: N.İbrahimov.- B.: Azərbaycan, 1996.- 136 s.

 

Müstəqil Azərbaycanın qadınları [Mətn] /AzərbaycanRespublikası Ailə, Qadınvə UşaqProblemləri üzrə DövlətKomitəsi.- Bakı: [s.n.], 2009.- [36] s.

 

Müstəqilliyimizin on illiyi: uğurlarımız, itkilərimiz [Mətn] /tərt. ed. və red. Ə.Abasov; tərc. ed. E.Bağırov, F.Musayev; ön söz. E.Namazov.- B.: [s. n.], 2003.- 438 s.: portr., fotoşək., cədv., 21sm.

 

Nağıyev Cahangir. Homindan /C.Nağıyev.- B.: Azərnəşr, 1928.- 117, [1] s.

 

Namizədlərə məxsus firqə məktəbləri üçün tapşırıq 8 [Mətn] AK(b)F MK və BK Metod Bürosu; red. [çevirəni K.A.İsrafilov; red. Q.Abasov].- B.: [Azərnəşr], 1932.- 31 s.

 

Nazarbayev Nursultan Abışeviç. Böhranlı onillik [Mətn] /N. Nazarbayev; tərc. ed. İ. Umudlu.-B.: Əbilov, Zeynalov və oğulları, 2004.- 214 s.

 

Neft istehsalatı sahəsində Bakı Firqə təşkilatının növbəti məsələləri risalə.- B.: [s.n.], 1931.- 24 s.

 

Nərimanov Nəriman Nəcəf oğlu. Lenin və Şərq [Mətn] /N.Nərimanov; Mərkəzi yeni türk əlifba komitəsi.- B.: Mərkəzi yeni türk əlifba komitəsi, 1925.- 16 s.

 

Nəsibli Nəsib L. Azərbaycan Demokratik Respublikasının xarici siyasəti [Mətn]: dərs vəsaiti /N.Nəsibli; red. S.Həmidov; rəyçi. Ş.Tağıyeva, C.Həsənli, İ.Musa.- B.: Qanun, 2011.- 327, [1] s.

 

Nəsibov Elşən Misir oğlu. ABŞ və Türkiyənin Qafqaz geosiyası regionunda strateji maraqları və Azərbaycan Respublikası [Mətn] /E.M.Nəsibov; Elmi red. S.Qəndilov; Məsləhətçi. N.Axundov.-B.: Çıraq, 2006.- 310 s.

 

Nəsibov Elşən Misir oğlu. Beynəlxalq münasibətlər və dövlətlərin güclərinə görə təsnif olunmalarının əsasları [Mətn]: qlobal və regional miqyasda sülhün təmin edilməsində dövlət gücünün rolu-təsiredici amil kimi: [dərs vəsaiti] /E. M. Nəsibov; elmi red. T. Qurbanov; rəyçi A. Əsgərzadə.- B.: [Elm və Təhsil] 2013.- 318, [2] s. portr. 21

 

Nəsibov Elşən Misir oğlu. Cəmiyyət, mədəniyyət və siyasət fəlsəfəsi [Mətn] /E. M. Nəsibov. C. 3 Siyasət. Kitabın ikinci bölümü. Bakı: Elm və təhsil, 2015.- 94, [1] s.: [portr.], 20 sm.

 

Nəsibov Elşən Misir oğlu. Dövlət və siyasət fəlsəfəsi [Mətn] /E. M. Nəsibov. C. 3 Siyasət. Kitabın birinci bölümü. Bakı: Elm və təhsil, 2015.- 107, [1] s.: [portr.], 20 sm.

 

Nəsibov Elşən Misir oğlu. Dövlət və siyasət fəlsəfəsi [Mətn] /E. M. Nəsibov. C. 3 Siyasət. Kitabın üçüncü bölümü. Bakı: Elm və təhsil, 2016.- 172, [1] s.: portr., 20 sm.

 

Nəsibov Elşən Misir oğlu. Gələcək dünya düzəni və geosiyasi mənzərə. Siyasi proqnozların əsasları. [Mətn]: ümumi hissə /E. M. Nəsibov; elmi red. A. Güləliyeva, İ. Cavid (Cabbaroğlu) I kitab.- B.: Elm və təhsil 2013.- 543, [1] s. portr. 21

 

Nəsibov Elşən Misir oğlu. Münasibətlərin balanslaşdırılması [Mətn]: dövlətdaxili siyasətdə və beynəlxalq aləmdə: Dinamik inkişaf; Sabitlik; Sülh (dünya sülhü) /E. M. Nəsibov; elmi red. H. Cabbarlı I Cild.- B.: [Elm və təhsil] 2012.- 549, [1] s. qrafiklər 21

 

Nəsibov Elşən Misir oğlu. Siyasət [Mətn]: mövqelər, baxışlar, təhlillər, nəzəriyyələr, ideyalar, təkliflər, proqnozlar: elmi və elmi-publisistik məqalələr toplusu /E. M. Nəsibov; elmi red. M. Əliyeva, H. Həsənov I cild.- B.: Elm və Təhsil 2009.- 495, [1] s. 21

 

Nəsibov Elşən Misir oğlu. Siyasət [Mətn]: nəzəriyyələr, mövqelər, baxışlar, təhlillər, ideyalar, təkliflər, proqnozlar: elmi və elmi-publistik məqalələr toplusu /E. M. Nəsibov; elmi red. M. Əliyeva, H. Həsənov II Cild.- B.: Elm və təhsil 2010.- 599, [1] s. portr., şək. 21

 

Nəsibov Elşən Misir oğlu. Siyasətin tərkib hissələrinin hərəkət xüsusiyyətləri [Mətn] /E.M.Nəsibov; elmi red. M.Əliyeva.- B.: Elm və Təhsil, 2010.- 115 , [1] s.

 

Nəsibov Elşən Misir oğlu. Ümumdünya konstitusiyası - Ümumdünya sülh və inkişaf konsepsiyası. İnkişaf və sülh ideyaları [Mətn] /E. M. Nəsibov; elmi red. G. İbrahimova. Kitab 6. B.: [Elm və təhsil], 2015.-165, [1] s.: portr., 21 sm.

 

 Nəzəriyyə uğrunda.- B.: Azərnəşr, 1930.- 32 s.

 

Nəzirli Şəmistan. Nəzirli ocağının üç şairi /Red.: İsmayıl Vəliyev, Zahid Mustafayeva.- B.: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, 2002.- 248 s.

 

Novruzoğlu Rövşən. XXI əsr... Azərbaycan dövlətçiliyinin təhlükə mənbələri. Milli təhlükəsizlik kontekstində [Mətn]: 5 cilddə /R.Novruzoğlu; elmi red. M.Quluzadə, Z.Məmmədzadə I cild.- B.: Nur-A, 2004.- 492 s.

 

Novruzoğlu Rövşən. XXI əsr... Azərbaycan dövlətçiliyinin təhlükə mənbələri. Milli təhlükəsizlik kontekstində [Mətn]: 5 cilddə /R.Novruzoğlu; elmi red. M.Quluzadə, Z.Məmmədzadə II cild.- B.: Planet-Press, 2005.- 440 s.

 

Novruzoğlu Rövşən. XXI əsr... Dünyanın sonu?.. Azərbaycandan baxış: Dövlətçiliyimiz üçün təhlükə mənbələri.Milli təhlükəsizlik konstekstində [Mətn]: 5 cilddə /R.Novruzoğlu; elmi red. M.Quluzadə, Z.Məmmədzadə III cild.- B.: Qanun, 2006.- 490 s.

 

Novruzov Vahid Tapdıq oğlu. İnkişaf və tərəqqinin Heydər Əliyev modeli /V.T.Novruzov; Red.: Ş.Yaqubov.- B.: Azərnəşr, 2004.- 288 s.

 

Nuriyev Cümşüd Qurban oğlu. Azərbaycanın gömrük tarixi [Mətn]: [dərs vəsaiti] /C. Nuriyev.- B.: Qarabağ, 2007. -143 s.

 

 Ondördüncü firqə konfransının qətnamələri [Mətn] /Bakı komitəsi.- B.: Bakı komitəsi, 1925.- 42 s.

 

Orconikidze Qriqori. Firqənin baş xətti və sağ təmayül 1929-cu il sentyabrının 18-də ÜİK(b)Firqəsi Moskva I-əyalət konfransındakı nitqi /Q.Orconikidze.- B.: Azərnəşr, 1930.- 24 s.

 

Orconikidze S. 15-ci firqə qurultayında mərkəzi kontrol komissiyonu və işçi-kəndli müfəttişliyi fəaliyyəti haqqında Orconikidze qoldaşın məruzəsi /S.Orconikidze.- B.: AK(b)F MK, 1928.- 45 s.

 

Orconikidze S. ÜİK(b)F XVI qurultayına mərkəzi kontrol komissiyası və işçi-kəndli müfəttişliyinin haqq-hesabı üzrə məruzəsi /S.Orconikidze.- B.: Azərnəşr, 1930.- 94 s.

 

Orconikidze S. AK(b)F Bakı Komitəsinin 22 sentyabr tarixli plenumunda yoldaş Orconikidzenin nitqi /Q.Orconikidze; AK(b)F MK Təşviqat və Kütləvi Kampaniyalar Şöbəsi.- B.: Azərnəşr, 1930.- 15 s.

 

Ölkə müdafiəsi və həmkarlar ittifaqlarının vəzifələri məsələləri üzrə həmkarlar aktivi kursları üçün metod kitabçası [Mətn] Məlamud, L.Karasin, Primov, Skvartsov; çev. T.Məlikov; Azərbaycan Həmkarlar İttifaqı Şurası Metod Bürosu.- B.: AHİŞ nəşriyyatı, 1932.- 79, [1] s.

 Palepa Q.A. ŞCİ kömək et! [Mətn]: gənc pionerlər üçün inqilabi oyunlar /Q.A.Palepa 4.- B.: Azərnəşr, 1926.- [116] s.

 

 Palepa Q.A. Qızıl yardım cəmiyyəti [Mətn] Gənc pionerlər üçün inqilabi oyunlar /Q.A.Palepa 5.- B.: Azərnəşr, 1926.- 30, [1] s.

 

Parenti Maykl. Seçilmişlər üçün demokratiya [Mətn]: [Amerika Birləşmiş Ştatlarında siyasi oyunlar haqqında stolüstü kitab] /M.Parenti; ruscadan tərcümə. Z.Abbas, C.Cabbaroğlu (red); üz qabığı. Elçin; Regionların İnkişafı İctimai Birliyi.- B.: [s.n.], 2008.- 509, [3] s.

 

 Paşayev Hafiz Mir Cəlal oğlu. Bir səfirin manifesti [Mətn] /Hafiz Paşayev.-Bakı: Şərq-Qərb, 2007.- 248 s., [8] s. fotoşək., portr., portr.; 21 sm.

 

 Paşayev Hafiz Mir Cəlal oğlu. Yüksəkliyə doğru Azərbaycanın Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı ilk səfirinin seçilmiş məqalələri /H. M. C. Paşayev; layihənin rəhbəri R. Hüseynov; elmi red. P. Xəlilov; tərc. red. L. Tağıyeva; tərc. R. Hacıyev, X. Hüseynova.-Bakı: Azərbaycan Marketinq Cəmiyyəti, 2008.- XVIII, [2] v. xəritə, 339 s.

 

Petruxin S. Polşa müharibəyə necə hazırlanır /S.Petruxin; çevirəni. S.Behbudov; Ali Siyasi Maarif Komitəsi.- B.: [Azərnəşr], 1928.- 30 s.

 

Pioner işçiləri qiyabi kursları müdavimləri üçün vəzifə 1.- B.: Azərnəşr, 1930.- 15 s.

 

Pioner toplanışının tapşırığı.- B.: Azərnəşr, 1930.- 167 s.

 Pioner savad uğrunda mübarizədə.- B.: Azərnəşr, 1930.- 23, [1] s.

 

 Pionerlərin məktəbdə görəcəkləri işlər [Bakı]: [Azərnəşr], 1930.- 32 s.

 

Piriyev Abbas Musa oğlu. Sosiologiya və politologiya fənnindən mühazirə mətnləri [Mətn]: dərs vəsaiti /A. M. Piriyev, X. B. Əfəndiyeva; red. Ə.C.Əhmədov; rəyçilər. N.Mikayılov, F.Vahidov.- B.: "Təhsil" NPM, 2009.- 350, [1] s.

 

Platon. Dövlət [Mətn] /Çevirəni, qeydlər və şərhlərin müəll., ön söz.: A.Tağıyev; Elmi məsləhətçi: H.İmanov; Elmi red.: Q. Əliyev; Azərbaycan EA Bəhmənyar adına Fəlsəfə və Hüquq İnstitutu, M.Ə.Rəsulzadə adına Bakı Dövlət Universiteti Fəlsəfə Kafedrası.- B.: Təbib, 1999.- 358 s.

 

Politologiya [Mətn]: dərslik /F.Q.Vahidov, Ə.M.Abdiyeva, V.M.Cəfərova, P.Ə.İmanov; red. M.Ə.Teymurlu; rəyçi. H.R.İmanov, M.Ə.Əfəndiyev.- B.: Təknur, 2005.- 268 s.

 

Politologiya izahlı lüğət /baş red. və ön söz. R. Mehdiyev; elmi red. S. Qəndilov; müəl. kol. R. Mehdiyev [və b. ]; Azərb. Resp. Prezidenti Yanında Dövlət İdarəçilik Akad. - Bakı: Şərq-Qərb, 2007. - 352 s.

 

Popov N. ÜİK(b)F tarixi xülasələri [Mətn] N.Popov; çevirəni və red. Ə.Heydərli. I hissə.- B.: Azərnəşr, 1932.- 412, [1] s.

 

Popov N.N. Ümum İttifaq Kommunist (b) Firqəsi tarixi [Mətn]: siyasi savad məktəbləri üçün tədris kitabı; /N.N.Popov; tərcümə. X.İbrahim; redaktor. H.Zeynallı, R.Yusifzadə.- B.: Azərnəşr, 1927.-521 s.

 

Popov N.N. Ümum İttifaq Kommunist (b) Firqəsi tarixi [Mətn]: siyasi savad məktəbləri üçün tədris kitabı; /N.N.Popov; tərcümə. X.İbrahim; redaktor. H.Zeynallı, R.Yusifzadə.- B.: Azərnəşr, 1927.- 521 s.

 

Popov N.N. Ümum İttifaq Kommunist (b) Firqəsi tarixi [Mətn]: siyasi savad məktəbləri üçün tədris kitabı /N.N.Popov; tərcümə. X.İbrahim; redaktor. H.Zeynallı, R.Yusifzadə.- B.: Azərnəşr, 1927.- 691 s.

 

Popov N.N. Şura hökumətinin milli siyasəti [Mətn] /N.N.Popov; mütərcimi. Ə.Ağakişizadə.- B.: Bakı fəhləsi, 1926.- 119, [1] s.

 

Piriyev Abbas Musa oğlu. Siyasi strategiya və milli təhlükəsizlik [Mətn] /A. Piriyev; Red.: F. Vahidov; Rəyçilər: H. İmanov, N. Cəfərov, Y. Mahmudov, R. Məmmədov; Bakı Dövlət Universiteti. - B.: BDU, 2005.-545 s.

 

Politologiya. Ensiklopedik lüğət [Mətn] /Z.Abıyeva [və b.]; baş red. İ.Vəliyev; red. T.Quliyev; AMEA, Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İn-tu.- B.:Günəş, 2008.

 

Politologiya" kursunun proqramı [Mətn]: Ali məktəblər üçün /Tərt.ed. Q.İ.Hüseynov, T.M.Əliyev, S.T.Həsənov; Red. Ə.C.Əhmədov; Respublika Tədris-Metodika Kabineti; Azərbaycan Texniki Universiteti.- B.: AzTU, 1991.- 37 s.

 

Politologiyanın gender aspektləri Müəll.-tərt.: M.M.Əliyeva, F.Ş.Orduxanova; Elmi red.: E.Ş.Hüseynova; QərbUniversiteti, Gender AraşdırmalarıMərkəzi.- B.: 2003.- 193 səh.

 

Popov N.N. ÜİK(b)F tarixi /N.N.Popov; red. Ə.Heydərli.- B.: Azərnəşr, 1930.- 572 s.

 Prezident İlham Əliyev və mədəniyyət 2003-2008 [Mətn]: İki cilddə(I cild). Qəbullar, nitqlər, cıxışlar, görüş və mərasimlər, səfərlər, müşahidələr /Azərb.Resp.Məd. və Turizm Naz.; lay.rəh.və baş məsl.Ə.Qarayev; burax.məsul. T.Mehdiyev, S.Məmmədəliyeva, Ə.Vəliyev; tərt.ed..L.Məmmədova, M.Əhmədov; elmi məsləhətçilər.T.Əhmədov, Ə.Eyvazov I cild.- B., "İDEAL-PRİNT", 2008.- 506 s.

 

 Prezident İlham Əliyev və mədəniyyət 2003-2008 [Mətn]: İki cilddə(II cild). Qəbullar, nitqlər, cıxışlar, görüş və mərasimlər, səfərlər, müşahidələr /Azərb.Resp.Məd. və Turizm Naz.; lay.rəh.və baş məsl.Ə.Qarayev; burax.məsul. T.Mehdiyev, S.Məmmədəliyeva, Ə.Vəliyev; tərt.ed..L.Məmmədova, M.Əhmədov; elmi məsləhətçilər.T.Əhmədov, Ə.Eyvazov.- I cild.- B., "İDEAL-PRİNT", 2008.- 568 s.

 

 Prezident İlham Əliyev və mədəniyyət 2008-2013.-Təbriklər, qanunlar, fərmanlar, sərəncamlar /lay. rəh. və baş məsl. Ə. Qarayev ; [Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Azərb. Resp. Prezidentinin İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanası, Azərb. Dövlət Teleqraf Agentliyi ; tərt. L. Məmmədova, M. Əhmədov, Ə. Eyvazov] Cild 2.- Bakı : [Şərq-Qərb] , 2013.- 623, [1] s

 

Protopopov A.S. Beynəlxalq münasibətlər və Rusiyanın xarici siyasət tarixi 1648-2005 [Mətn]: ali məktəb tələbələri üçün dərslik /A. S. Protopopov (red.), V.M.Kozmenko, N.S.Yelmanova; rəyçi A.N.Qlinkin, A.A.Belousov; tərc. A.M.Əliyeva.- B.: Qanun, 2009.- 443, [1] s.

 

Pujinkov F. Komsomolun kənddə hərbi işləri [Mətn] /F.Pujinkov; Komsomol kitabxanası.- B.: Azərnəşr, 1927.- 35 s.

 

Rabitə və İnformasiya Texnoligiyaları Nazirliyi. Beynəlxalq elmi-praktik konfrans Ümummilli lider Heydər Əliyevin Azərbaycan Respublikasının rəhbəyliyinə gəlməsinin 36-cı il dönümünə həsr olunmuş beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları [Mətn] /Rabitə və İnformasiya Texnoligiyaları Nazirliyi; "Azərpoçt" Dövlət Müəssisəsi; elmi red. T.M.Mansurov.- B.: Elm, 2005.- 375 s.: ill., fotoşək., cədvəl

 

Ratixan E. Kənd təsərrüfatının yenidən qurulması və qolçomaqlığın bir sinif olaraq təsviyyə edilməsi /E.Ratixan.-Tiflis: GYTƏ Mərkəzi Komitəsi nəşriyyatı, 1931.- 84 s., cəd.; 21 sm.

 

Rayevski A. Musavat firqəsi və onun əksinqilabçılığı /A.Rayevski; çevirəni. Ə.Ağakişiyev.- B.: Azərnəşr, 1929.- 68, [1] s.

 

Rəcəbov Hadi Musa oğlu. BMT-nin ixtisaslaşmış qurumları və Azərbaycan [Mətn] /Hadi Rəcəbov; Elmi red.: A.Abbasbəyli; Rəyçilər: M.Qasımov, H.Hüseynova.- Bakı: Azərbaycan, 1997.- 80 s.

 

Rəsuloğlu Böyük Bəy. Azərbaycan yolunda: Məqalələr toplusu /Böyük bəy Rəsuloğlu; Elmi red. və ön sözün müəll.: V.Arzumanlı; Azərbaycan Elmlər Akademiyası Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutu.-B.: Qartal, 2001.- 340 s.

 

Rəsulzadə Məmməd Əmin Ələkbər oğlu. Məktublar. Şəfibəyçilik [Mətn] /M. Ə. Rəsulzadə ; tərt. ed., ön sözün və izahların müəl. A. Balayev ; elmi red. Ə. E. Məmmədli, M. R. Oruclu. Bakı: [Kitab Klubu], 2017.- 195, [1] s.: portr., 20 sm.

 

Rıkov A.İ. ÜİK(b)F mərkəzi komitəsinin noyabr plenumu yekunları 30 noyabr 1928-ci ildə Leninqrad firqə təşkilat aktivinin iclasındakı məruzə /A.İ.Rıkov.- B.: Azərnəşr, 1928.- 75 s.

 

 Roland Q. Kapitalistlər və Mərakeş [Mətn] /Q. Roland; tərcümə. S. Zəki; Ali siyasi maarif idarəsi.- B.: Ali siyasi maarif idarəsi, 1925.- 51 s.

 

Ruintən Sevinc Fərrux qızı. Azərbaycan Türk dövlətləri ilə siyasi əlaqələr sistemində [Mətn]: XX əsrin 90-cı illəri [Mətn] /S.F.Ruintən; Elmi red. Ə.Muxtarova.- B.: Adiloğlu, 2005.- 212 s., [10] v.

 

Rusiya Kommunist Gənclər İttifaqının tarixi [Mətn]: firqə və şura məktəblərinin dərnək və gənclər bölümü rəhbərləri üçün təlimat (konspekt) /Mütərcim: M.Q.Əlixanov; Azərbaycan Kommunist Gənclər İttifaqının Mərkəzi Komitəsi. Gənclər hərəkatı 7.- B.: AKGİ, 1923.- 71 s.

 

Rusiya komunist (bolşevik) firqəsinin proqram nizamnaməsi [Mətn]: 1919 senəsi martın 18-23 kimi davam edən firqə qurultayında qəbul edilmişdir (dördüncü təbe).- B.: Bakı əmələsi, 1925.- 144 s.

 

Rusiya Kommunist (bolşevik) firqəsi. Rusiya Kommunist (bolşevik) Firqəsinin proqramı [Mətn]: 18-23 mart 1919 tarixli 8-ci firqə qurultayında qəbul edilmişdir /Rusiya Kommunist (bolşevik) Firqəsi.- B.: Bakı fəhləsi, 1923.- 64 s

 

Rusiya Kommunist (bolşevik) firqəsi. Rusiya Kommunist (bolşevik) Firqəsinin proqramı [Mətn]: 18-23 mart 1919 tarixli 8-ci firqə qurultayında qəbul edilmişdir /Rusiya Kommunist (bolşevik) Firqəsi.- B.: Bakı fəhləsi, 1924.- 45, [3] s.

 

Rusiya Kommunist (bolşevik) Firqəsi. Rusiya Kommunist (bolşevik) firqəsinin nizamnaməsi [Mətn]: kommunist Beynəlmiləl bölməsi /Azərbaycan Kommunist Firqəsi Bakı komitəsi; nizamnamənin mətninə şərh və qeydlər. B. Belenki; türkcəyə çevirən. Ə.Ağakişiyev.- B.: Bakı fəhləsi, 1924.- 69 s.

 

Rusiya Kommunist (bolşevik) Firqəsi. Rusiya Kommunist (bolşevik) firqəsinin 13-cü qurultayının qərarları [Mətn] B.: Bakı fəhləsi, 1924.- 113 s.

 

Rusiya Kommunist (bolşevik) Firqəsinin 13-cü Ümumittifaq konfransı [Mətn]: ancaq firqə üzvləri üçün.- B.: AKF MK BK təbliğat və təşviqat şöbələri, 1924.- 245 s.

 

Rusiya Kommunist Gənclər İttifaqı. Rusiya Kommunist Gənclər İttifaqı Mərkəzi Komitəsinin qətnaməsi [Mətn]: İttifaqın növbəti məsələləri və vəziyyəti.- B.: AKGİ MK təbliğat-təşviqat, 1924.- 38 s.

 

Rusiya Kommunist Gənclər İttifaqının qurultayı. Rusiya Kommunist Gənclər İttifaqının nizamnamə və məramnaməsi [Mətn]: 5-ci Ümum Rusiya qurultayında qəbul edilmişdir.- B.: Bakı Komitəsi Gənclər İttifaqı, 1924.- 71 s.

 

Rusiya Kommunist Gənclər İttifaqının tarixi [Mətn].- B.: AKGİ Bakı Komitəsi, 1924.- 72, [1] s.

 

Rusya Leninci komunist gənclər ittifaqının nizamnamə və məramnaməsi [Mətn]: Leninci komunist gənclər ittifaqının 6 ümum Rusya qurultayında qəbul edilmiş təbdilat və təkmilat ilə.- B.: Bakı fəhləsi, 1925.- 87 s.

 

Rusiya Leninçi Kommunist Gənclər İttifaqının Ümumittifaq 6-cı qurultayının, İttifaqın Leninçi adlandırılması münasibətilə bütün üzvlərə bəyannaməsi [Mətn]Bakı: Bakı fəhləsi, 1926.- 40 s.

 

Rusiya Sosial Demokrat İşçi Firqəsi Rusiya sosial demokrat işçi firqəsinin ikinci qurultayı Brüksel-London, 30(17) iyul-23(10) avqust 1903-cü il /çevirən. M.Murad; red. Ə.Heydərli.- Bakı: Firqənəşr, 1933.- 58 s. ; 13 sm.

 

Rusiya Sosial-Demokrat İşçi Firqəsinin birinci qurultayı Minsk 13-15 mart (1-3 mart) 1898 -ci il /mütərcim. Atakişiyev; red. Ə.Heydərli.- Bakı: Firqənəşr, 1933.- 14, [1] s. ; 12 sm.

 

Rüstəmov Yusif İman oğlu. Beynəlxalq münasibətlər sistemində ABŞ-ın rolu: Z.Bjezinski ilə qiyabi dialoq. /Y. Rüstəmov.- B.: Elm, 2005.- 188 s.

 

Rüstəmov Yusif İman oğlu. Siyasi-hüquqi təlimlər tarixi: Mühazirə kursu /Y.Rüstəmov; Elmi red.: A.Rzayev; Rəyçilər: F.Qasımzadə, M.Ə.Dəmirov; Azərbaycan Universiteti.- B.: Azərbaycan Universiteti, 2000.- 318 s.

 

S. Ş. C. İ. M. İ. komitəsinin manifesti [Mətn]: şuralar ittifaqının bütün işçi, əməkçi kəntli və qızıl əsgərlərinə, bütün ölkələr proletarlarına və dünya məzlum xalqlarına.- B.: S. Ş. C. İ. M. İ. komitəsi, 1927.- 23 s.

 

Sabaha doğru [Mətn] : Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin çıxışları əsasında /Heydər Əliyev İrsinin Araşdırma Mərkəzi; məsləhətçilər. A. Nadirov, T. İsmayılov; burax. məs. V. Süleymanov; dizayn. E. İsmayılov. B,: Apostrof, 2009. 709, [1] s. fotoşək., portr., faks

 

Sabiroğlu İlkin (Məcidov). Kapitalizm kapitalizmə bənzəməz /İ.Sabiroğlu; Red.: Ş.Əhmədoğlu; "Qloballaşan Azərbaycan" Sivil İnkişaf Mərkəzinın Kitabxanası (QASİM).- B.: 6.- 232 s.

 

Sadıxov Fikrət Yaqub oğlu. Diplomatiya və diplomatik xidmət [Mətn] /F.Sadıxov; Elmi red. R.Zeynalov; Red. S.Cabbarova.- B.: Azərnəşr, 1993.- 116 s.

 

Sadıqoğlu Afət. (Məmmədov) Azərbaycan-Hindistan əlaqələri [Mətn] /A.Sadıqoğlu; elmi red. və rəyçi A. Seyidov; tərc. S. Mütəllimova; sponsor. Hindistan Assosiasiyası Azərbaycan.- B.: [Nurlan], 2009.- 138, [1] s., [7] v. rəngli fotoşək.: portr., fotoşək., 20 sm.

 

Sadıqov Həsənbala Hənifə oğlu. Azərbaycan Avropa dövlətlərinin diplomatiyasında [Mətn]: 1747-1829 /H.Sadıqov; Elmi red. İ.M.Hacıyev; Red. R.Y.Sadıqova.- B.: Təfəkkür, 2004.- 376 s.; 21 sm.

 

Sağ sol bloka qarşı təbliğatçılar üçün materiallar /AK(b)F MK və BK Mədəni və Təbliğat Şöbəsi.- B.: Azərnəşr, 1930.- 78, [1] s.

 

Sağ-solçu blok və ikiüzlülər şəhər üçün /Komsomol Cari Siyasət Dərnəyi.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 48 s., portr.; 24 sm.

 

Saləddin Əli. Təlatüm[Mətn]. Azərbaycan Dövlət nəşriyyatı, Bakı: 1966.- 25 s.

 

Salyan ümumxalq kədəri içində [Mətn] / Toplayanı və tərtib edəni: İbrahim Qüdrət oğlu Hüseynov, Red.: Nəbi Məmməd oğlu İbrahimov.-B.: Təfəkkür; 2004.- 160 s.

 

 Satnoviç V. Kənd komsomol özəyinin təşkilat işləri [Mətn] /V.Satanoviç; tərcümə. Y.Abbasov; redaktor H.Zeynallı; Ə.H.Orucov; Komsomol kitabxanası.- B.: Azərnəşr, 1927.- 104 s.

 

Sayadov Sayad Ataş oğlu. XX əsr: Azərbaycan və dünya: Beynəlxalq inteqrasiaya sistemində: SSRİ, Avropa, Asiya, Afrika, Amerika: (1945-1990-cı illər) /S.A.Sayadov; Elmi red.: M.Qasımlı; AMEA A. A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.- B.: Elm, 2006.- 186 s.

 

 Sex və briqada aparılacaq firqə və kütlə işləri ÜİK(b)F Mərkəzi Komitəsinin 21 mart 1931-ci il tarixli qətnaməsi /AK(b)F MK Mədəni və Propaqanda şöbəsi.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 12 s.; 18 sm.

 

Seliqman damş. Vətəndaş cəmiyyəti ideyası [Mətn] /A.Seliqman; Tərc.ed.: E.Hüseynov; Red.: Ə.Rzabəyli.- B.: Nurlar, 2005.- 240 s.

 

 Severyanova. Gənc bolşeviklər sosializm qurur Severyanova yoldaşın "Çocuqlar arasında iş haqqında" məruzəsi /Severyanova; ÜİLKGİ IX qurultayı.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 32 s.; 18 sm.

 

Seyidov Mirkazım Hacı Heydər oğlu. Əbədiyyət məbədi [Mətn] : kitab Heydər Əliyev Fondunun beş illiyinə həsr olunmuşdur /M. Seyidov; tərt. M. Seyidov, Q. Kamiloğlu ; red. M. Həsənov .- Baku: Elm və Təhsil, 2010.- 540, [4] p. portr.; photo 25 cm.

 

Seyidov Mirkazım Hacı Heydər oğlu. Zamanı qabaqlayan dahi [Mətn] /M.Seyidov, M.Rzayev; elmi red. İ.Hacıyev.- B.: Vektor, 2008.- 288 s.

 

Seyidova Sevinc Məmməd qızı. Azərbaycanın beynəlxalq əlaqələri (1920-1930-cu illər) [Mətn]: Monoqrafiya /S.M.Seyidova; Red.: D.H.Qüdrətova.- B.: Diplomat, 1998.- 86 s.: cədvəl, 20 sm.

 

Seyidzadə Dilarə. Azərbaycan əsrin əvvəllərində: müstəqilliyə aparan yollar [Mətn] /D. Seyidzadə; red. A. Həsənov. Bakı: [s.n.], 2004. 348 s.

 

Sədiyev İdris Mirsədi Ağa. Azərbaycan tarixindən məqamlar və Heydər Əliyev [Mətn] /İdris Mirsədi Ağa Sədiyev; Red. Y.Mahmudov, N.Q.Cəfərov; Ön söz. Y.Mahmudov.- B.: Mars-Print, 2008.- 449 s.

 

Səfərli Əlyar Qurbanəli oğlu. Tarixin dörd günü [Mətn] /Ə.Səfərli, H.Əlibəyli; Azərbaycan Respublikasının İrandakı səfirliyi.- Tehran: 1994.- 52+94 s. ; 11 v. fotoşək.: 24 sm

 

Səmədov Abbas Abbas oğlu. Böyük vətəndaş İlham Əliyevə ikinci dəfə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti seçilməsilə əlaqədar göndərilən təbriklər [Mətn] /A. A. Səmədov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Gəncə Dövlət Un-ti. Gəncə: Gəncə Poliqrafiya ASC, 2009. 144, [1] s. portr

 

Səmədov Abutalıb. Həqiqət- necə varsa. Azərbaycan- 1993 [Mətn]: /Abutalıb Səmədov; Məsləhətçi. S.Nuriyev. I cild.- B.: 2007.- 520 s.

 

Səmədov Abutalıb. Həqiqət- necə varsa. Azərbaycan- 1993 [Mətn] /A.Səmədov; məsləhətçi S.Nuriyev. II cild.- B.: Nurlan, 2007.- 524 s. portr

 

Səmədov Abutalıb. Prezident İlham Əliyev. İnkişafın Azərbaycan yolu [Mətn]: "Narıncı" fəlakətdən qurtuluş /A.Səmədov; Buraxılışa məsul. R.Mehdiyev; Elmi red.Ə.Həsənov; Məsləhətçi. S.Nuriyev II cild.- B.: 2007.- 464 s.

 

Səmədov Vasif. Leyla Əliyeva: "Xocalıya Ədalət!" Beynəlxalq erməni terroruna qarşı yeni strateji model : üç cilddə Cild 1 /V. Səmədov, R. Vəlizadə ; ön sözün müəl. R. Hüseynov ; baş elmi məsləhətçi A. Mustafayeva ; elmi red. İ. Quliyev, C. Bəhramov ; red. İ. Məmmədova, S. Sadıxqızı ; Azərb. MEA, İnsan Hüquqları İn-tu ; "Xocalıya Ədalət!" Beynəlxalq Təbliğat və Məlumatlandırma Kampaniyası ; "Kaspian İzvestiya" Beynəlxalq İnformasiya Agentliyi.-Bakı : [s. n.] , 2014.-344, [3] s.

 

Səmədov Vasif. Leyla Əliyeva: "Xocalıya Ədalət!" Beynəlxalq erməni terroruna qarşı yeni strateji model : üç cilddə Cild 2 /V. Səmədov, R. Vəlizadə ; ön sözün müəl. R. Hüseynov ; baş elmi məs. A. Mustafayeva ; elmi red. İ. Quliyev, C. Bəhramov ; red. İ. Məmmədova, S. Sadıxqızı ; Azərb. MEA, İnsan Hüquqları İn-tu ; "Xocalıya Ədalət!" Beynəlxalq Təbliğat və Məlumatlandırma Kampaniyası ; "Kaspian İzvestiya" Beynəlxalq İnformasiya Agentliyi.-Bakı : [s. n.] , 2014.-373, [3] s.

 

Səmədov Vasif. Leyla Əliyeva: "Xocalıya Ədalət!" Beynəlxalq erməni terroruna qarşı yeni strateji model : üç cilddə Cild 3 /V. Səmədov, R. Vəlizadə ; ön sözün müəl. R. Hüseynov ; baş elmi məs. A. Mustafayeva ; elmi red. İ. Quliyev, C. Bəhramov ; red. R. Ulusel, L. Məmmədova ; Azərbaycan Respublikası Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsi; Azərb. MEA, İnsan Hüquqları İn-tu; "Xocalıya Ədalət!" Beynəlxalq Təbliğat və Məlumatlandırma Kampaniyası ; "Kaspian İzvestiya" Beynəlxalq İnformasiya Agentliyi.-Bakı : [s. n.] , 2014.-480, [3] s.

 

Sərdarov Məmmədağa Əhmədkərim oğlu. Qloballaşma və miqrasiya siyasəti [Mətn] /M.Ə.Sərdarov; elmi red. Ə.M.Tağıyev; AMEA Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İn-tu.- B.: Təknur, 2010.- 123, [1] s.

 

Sərdarov Zakir Həsən oğlu. Heydər Əliyev və milli mübarizə tariximiz [Mətn] /Zakir Sərdarov; Məsləhətçi. N.İsayev, V.Sərdarov; Elmi red. H.Həsənov; Buraxılışa məsul. R.Məhərrəmov; Rəyçi. N. Cəfərov, M.Urud.- B.: Çinar-Çap, 2008.- 166 s.

 

Sərdarov Vüqar Zakir oğlu. Hüquqi dövlətin qurucusu /V. Z. Sərdarov; red. və ön sözün müəl. N. Cəfərov.- Bakı: Elm və təhsil, 2013.- 187- s.

 

Sığırlı Namiq Fərəc. Azadlığın qədri [Mətn] /N. F. Sığırlı; Red.: A. Musayev. Bakı: İşıq, 1996.- 100 s.: 1 portr., 20 sm.

 

Şifres A. Kommunist və komsomolçular qızıl orduda [Mətn] /A.Şifres.- B.: Azərnəşr, 1927.- 76 s.

 

Simkin İ. Azərbaycan komsomolunun keçdiyi yol /İ.Simkin.- B.: Azərnəşr, 1930.- 48 s.

 

Sivilizasiyaların dialoqu: siyasi partiyaların rolu [Mətn]: Beynəlxalq konfarans (27 sentyabr 2007-ci il) /Ə. Əhmədov, A.Aslanov; Red. V.Musayev və b.; Tərcüməçilər N.Xıdırov və b.; Yeni Azərbaycan Parrtiyası və AzərTacın birgə layihəsi.- Bı: [AzərTAc], 2008.- 407 s.+[15] s. fotoşək.: 22 sm.

 

Siyasi biliklərin əsasları [Mətn]: Iburaxılış H.Hacızadə, C.Əhmədli, Q.Əliyevvə b.; Rəyçilər: Ə.Abbasov, A.Vəliyev; Red. R.Musabəyov, V.Pərvizoğlu; "İnam" PlüralizmMərkəzi.- B.: Ulu, 1997.- 192 s.

 

Siyasi liderlik [Mətn] Tərt.-müəll.: R.Musabəyov; "İnam" Plüralizm Mərkəzi.- Bakı: Azərbaycan, 1999.- 28 s.

 

Siyasi liderlik: Gənclər üçün siyasi liderlik və seçki texnologiyalarına dair təlim vəsaiti Tərtibatçı-müəlliflər: N.Seyidov, D.Əhmədov, T.Şərifova.- B.: Ümidli Gələcək Gənclər Təşkilatı, 2005.- 160 səh.

 

Siyasi olimpə doğru [Mətn]: məqalələr toplusu red. R.Məcid; ön sözün müəl. R.Hüseynov.- B.: Azərbaycan Tərcümə Mərkəzi, 2003.- 430,[2] s.

 

Siyasi tarix [Mətn]: Mühazirə kursu /Müəlliflər kollektivinin rəhbəri və baş red. S.R. Aslanov, S.T. Qəndilov; Bakı Dövlət Universiteti; Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti I hissə B.: ADPU, 1993. 258 s.

 

Siyasi tarix [Mətn]: Mühazirə kursu /Müəlliflər kollektivinin rəhbəri və elmi red. S. Qəndilov; Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.- II hissə.- B., 1993.- 481s.

 

Skar O. İştirakiyyun gənclər ittifaqı [Mətn]: cümlə cahan füqərayi kasıbəsi birləşin! Haydı, İttifaqın al bayrağı altına /O. Skar; naşir. İştirakiyyun gənclər ittifaqının Qafqas mahal komitəsi.- B.: İGİ MK, [1919].- 30 s.

 

Skrıpnik N. Şura hökumətinin cəza siyasəti /N.Skrıpnik; tərc. ed. M.Haşımov, A.Xudadov.- B.: Azərbaycan Xalq Ədliyyə Komissarlığı, 1928.- 55, [1] s.

 

Smolyarov Ya. Pioner klubu [Mətn] /Ya. Smolyarov.- B.: Bakı işçisi, 1926.- 16 s.

 

Smirnov A. Pioner aktivi seçkiləri /A.Smirnov; mütərcimi. H.Mütəllibzadə; red. Ə.H.Orucov; Gənc Pioner Mərkəzi Bürosu.- B.: Azərnəşr, 1930.- 31, [1] s.

 

Soloveyçik M. Dəstə işinin planlaşdırılması və hesaba alınması /M.Soloveyçik.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 30, [1] s.

 

Soms K. Firqə maarifinin növbəti vəzifələri yekun və perspektivləri /K.Soms.- B.: Azərnəşr, 1930.- 39 s.

 

Sosialist demokratizminin hərtərəfli genişləndirilməsi, xalqın özünüidarəsinin dərinləşdirilməsi, sovet cəmiyyətinin hüquqi əsasının möhkəmləndirilməsi. Milli münasibətlərin inkişaf etdirilməsinin, beynəlmiləlçilik və vətənpərvərlik tərbiyəsinin aktual problemləri [Mətn]: tədris planları və proqramları /Sov.İKP MK yanında Ümumittifaq Siyasi Maarif Evi.- B.: Azərnəşr, 1989.- 48, [2] s.

 

Sorokin V. Gənc pionerlərin qanun və adətləri [Mətn]: hər gənc pioner həmişə nəyi bilməlidir, nəyi etməlidir, nəyi unutmamalıdır /V.Sorokin.- B.: Bakı işçisi, 1926.- 41 s.

 

Sorokin V. Gənc pionerlərin qanun və adətləri [Mətn]: hər gənc pioner həmişə nəyi bilməlidir, nəyi etməlidir və nəyi unutmamalıdır /V.Sorokin.- B.: Bakı işçisi, 1926.- 33 s.

 

Sov. İKP tarixi kursu üzrə yoxlama işlərinin təxmini mövzuları [Mətn]: ali təhsil müəssisələrinin qiyabiçi tələbələri üçün /AzSSR Xalq Təhsili Nazirliyi. Ali Təhsil üzrə Tədris-Metodika Kabineti; S.M. Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti; tərt.ed.X.M. Məmmədov, F.F. İbişov; red. H.Ə. Orucov.- B.: Azərbaycan Universiteti, 1989.- 43, [1] s.

 

Sov. İKP MK. Plenum (1989, yanvar). Sov. İKP Mərkəzi Komitəsi plenumunun materialları. 10 yanvar mart 1989-cu il. [Mətn] B.: Azərnəşr, 1989.- 25, [2] s.

 

Soyqırım cinayəti [Mətn]: beynəlxalq aktlar normativ sənədlər müraciətlər və şərhlər toplusu /burax. məs. N.Abdullayev; red. H.İsgəndərov; [AZE Konsaltinq Qrup; Hüquqi İslahatlara Yardım Mərkəzi]Bakı: 2010.- 87, [1] s.

 

Stalin İosif Vissarionoviç. Bolşeviklər texnikaya sahib olmalıdır /İ.V.Stalin.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 19 s.; 16 sm.

 

Stalin İosif Vissarionoviç. Bolşevizm tarixinin bəzi məsələləri haqqında /İ.V.Stalin; red. H.Zeynallı.- Bakı: Firqənəşr, 1933.- 20 s. , portr. ; 18 sm.

 

Stalin İ. V. Kəndə doğru [Mətn] /İ.V.Stalin; mütərcimi. R.Səfərzadə.- B.: Bakı fəhləsi, 1926.- 16, [1] s.

 

Stalin İosif Vissarionoviç. Sənayeləşdirmə, kənd təsərrüfatı və sağ təhlükə haqqında ÜİK(b)F MK-nın noyabr plenumundakı nitqi /İ.V.Stalin.- B.: Azərnəşr, 1928.- 57 s.

 

Stalin İosif Vissarionoviç. Sənayeləşdirmə, kənd təsərrüfatı və sağ təhlükə haqqında ÜİK(b)F MK-nın noyabr plenumundakı nitqi /İ.V.Stalin.- B.: Azərnəşr, 1930.- 58 s.

Stalin İosif Vissarionoviç. ÜİK(b)F Mərkəzi komitəsinin məktubu: ÜİK(b)F Moskva təşkilatının üzvlərinə Sağ təmayülə qarşı: Oktyabrın 19-da Moskva Komitəsi və Moskva KK plenumunda Stalin yoldaşın çıxışı /İ.V.Stalin.- B.: Azərnəşr, 1928.- 30 s.

 

Stalin İosif Vissarionoviç. ÜİK(b)Firqəsinin XVI qurultayına Mərkəzi Komitənin haqq-hesabı üzrə 1930-cu il iyunda Stalin yoldaşın məruzəsi və son sözü və Mərkəzi Komitənin haqq-hesabı üzrə XVI qurultayın qətnaməsi /İ.V.Stalin.- B.: Azərnəşr, 1930.- 176 s.

 

 Stalin İosif Vissarionoviç. ÜİK(b)F-nin XVI qurultayında Mərkəzi komitənin haq-hesabı üzrə məruzəsi və son sözü /İ.V.Stalin.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 160 s.; 17 sm.

 

Stalin yoldaşın birinci Amerika işçi heyəti ilə müsahibəsi [Mətn]: 9 sentyabr 1927-il.- B.: Zakknika, 1927.- 70 s.

 

Stalin yoldaşın göstərişlərinin yerinə yetirilməsini yoxlayırıq özünü yoxlama briqadalarına yardım üçün /AK(b)F Mərkəzi və Bakı Komitələri V buraxılış.- B.: Azərnəşr, 1931.- 19, [1] s.

 

Stalin yoldaşın göstərişlərinin yerinə yetirilməsini yoxlayırıq özünü yoxlama briqadalarına yardım /AK(b)F Mərkəzi və Bakı Komitələri I buraxılış.- B.: Azərnəşr, 1931.- 31 s.

 

Stançinski A.P. Siyasi savad [Mətn] /A.P.Stançinski; mütərcimi. R.Yusifzadə.- B.: Bakı fəhləsi, 1926.- 383, [1] s.

 

Stasov A. Kəndliyə öz təsərrüfatı şura hökuməti və topraq haqqında nə etmək lazımdır [Mətn] /A.Stasov; tərcümə. R.Hacızadə.- B.: Bakı fəhləsi, 1925.- 117 s.

 

Stasova Y.D. Beynəlxalq vəziyyət və internasional tərbiyə məsələləri [Mətn]: Moskvada Mətbuat Evində edilmiş məruzə fevral 1932 il Y.D.Stasova; red. A.Muradxanlı; M.Kərimov.- B.: Azərnəşr, 1932.- 47, [1] s.

 

Stoklitski A. Versal, Dayes, Yunq /A.Stoklitski.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 48 s.; 19 sm.

 

Sultanov Oqtay Balaqadaş oğlu. 80-ci illərin sonu, 90-cı illərin əvvələrində Azərbaycanda siyasi mübarizə [Mətn]: [Monoqrafiya] /O.B.Sultanov; Elmi red.: R.Z.Xəlilov.- B.: Maarif, 1995.- 232 s.

 

Süleymanov Elxan Sirac oğlu. Avropa İttifaqı və Azərbaycan: strateji tərəfdaşlığa doğru [Mətn] /E.Süleymanov; elmi red. R. Sevdimalıyev.- B.: [s.n.], 2011.- 112 s., [2] v.

 

Süleymanov Elxan Sırac oğlu. Azərbaycan 10 il Avropa Şurasında [Mətn] /E.Süleymanov; elmi red. E.Lintner; [ön söz. müəl. J.P.Anri]Bakı: Xəzər, 2011.- 45, [1] s.

 

Svetlov F. Kommunist firqəsinə yazılan (girən) hər işçi nəyi bilməlidir? [Mətn ] /F. Svetlov, A. Berdnikov.- B.: Bakı fəhləsi, 1924.- 49 s.

 

 Svetlov F. Kommunist firqəsinə yazılan (girən) hər işçi nəyi bilməlidir? [Mətn ] /F.Svetlov, A.Berdnikov.- B.: Bakı əmələsi, 1924.- 119 s.

 

 Sviridov İ. Komsomol və şura seçkiləri /İ.Sviridov; red. A.B.Yusifzadə.- B.: Azərnəşr, 1928.- 11 s.

 

Şahbazov M. 1933-cü il yaz əkinkampaniyası dövründə mədəni təbliğatın vəzifələri /M. Şahbazov ; məs. burax. Abd. İsmayıl.- Bakı: Azərnəşr, 1933.- 47 s.

 

Şaumyan adına II-ci dərəcəli qayibanə şura firqə məktəbi firqə quruluşu kursu proqramına dair qısaca izahat [Mətn][Bakı].- 1930.-7 s.

 

Şaumyan adına II-dərəcəli qayibanə firqə məktəbi üçün "firqə tarixi" dərsindən vəzifə 3 /[tərt. ed. Həsən Əli Axundov].- Bakı: [s.n.], 1933.- 12 s. ; 24 sm.

Şəhər üçün namizədlər məktəbi proqramı.- Tiflis: Gürcüstan Firqə nəşriyyatı, 1933.- 57 s.

 

Şəhər və kənd şuralarının seçkiləri və şuralar qurultayını çağırmaq haqqındakı təlimatın təsdiqi barəsində E. S. Ş. C. mərkəzi icrayyə komitəsi heyyəti sədarətinin qərardadı [Mətn].- B.: [s.n.], 1927.- 22 s.

 

Şəhər dairəsi XVI firqə konfransının rəyasət heyəti.- B.: [s.n.], 1930.- 40 s.

Şəhər komsomol siyasi məktəbləri üçün dərs kitabı [Mətn]: ÜİLKGİ MK-nın təbliğat-təşviqat şöbəsi tərəfindən tövsiyyə edilmişdir [1 hissə].-Bakı: Azərnəşr, 1929.- 156, [4] s.

 

 Şəhər komsomol siyasi məktəbləri üçün dərs kitabı.- II hissə.- B.: Azərnəşr, 1929.- 333, [3] s.

 

Şəxsiyyətin qüdrəti [Mətn]: kitabda Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əlirza oğlu Əliyev barədə müxtəlif Kütləvi İnformasiya Vasitələrində çap olunmuş məqalələr toplanmışdır məqalələr /ön söz müəl. və tərt. ed. A. Naxçıvanlı. [Bakı]: Yazıçı, [2012].- 302, [2] s. portr

 

 Şəkərəliyev Arif. Ümummilli lider Heydər Əliyev: amalı yaratmaq məramı qurmaq məqsədi xalqına xidmət etmək olan ulu öndər [Mətn]: (Son dövrdə mətbuatda çap edilmiş məqalələr toplusu) /Red.: M. X. Meybullayev.- B.: Naksuana, 2007.- 491 s.

 

Şirəliyev Həsən İsmayıl oğlu. Politologiya [Mətn] /H.İ. Şirəliyev, F.F. Abbasov.- B.: Elm, 1992.- 176 s.

 

Şirəliyev Həsən İsmayıl oğlu. Politologiya [Mətn]: Dərslik /H.İ. Şirəliyev, F.F.Abbasov.- B.: Bilik, 1993.- 244 s.

 

Şirəliyev Həsən İsmayıl oğlu. Politologiya [Mətn]: Ali məktəblər üçün dərslik /H.Şirəliyev, Ə.Əhmədov; Red.: Ə.Z.Abdullayev; Sponsor: T.Sultanov.- B.: Təbib, 1997.- 416 s.

 

Şirinov Azər Mehdi oğlu. Politologiya [Mətn]: dərs vəsaiti /A.M.Şirinov, N.S.İbadov; elmi red. M.Əfəndiyev; Azərb. Resp. Təhsil Naz., BDU.- B.: [AzTU], 2015.- 308, [4] s.: 21 sm.

 

Şura seçkiləri və yeni türk əlifbasına keçmək məsələləri haqqında Azərbaycan Mərkəzi İcraiyyə Komitəsi Divan Rəyasəti və Mərkəzi Seçki komissionun məktubu.- B.: [s.n.], 1928.

 

Şuralar İttifaqının kapitalistlər tərəfindən mühasirə edilməsi və bütün dünya əməkçilərinin mübarizəsi qızıl əsgərlərlə aparılacaq siyasi məşğələlər proqramı /İşçi-Kəndli Qızıl Ordusunun Siyasi İdarəsi.- B.: Azərnəşr, 1931.- 89, [2] s.

 

Şuralar İttifaqının kapitalistlər tərəfindən mühasirə edilməsi və bütün dünya əməkçilərinin mübarizəsi qızıl əsgərlərlə aparılacaq siyasi məşğələlər proqramı /İşçi-Kəndli Qızıl Ordusunun Siyasi İdarəsi.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 89, [2] s.; 26 sm.

 

Şuralar rekonstruksiya devrində komsomol yeni başlayanlar məktəbi /ALKGİ MK və BK Metod Bürosu.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 36 s.; 26 sm.

 

 Şuralara kimi seçməli [Mətn]Bakı: Az.Mərk. seçki kom., 1929.- 12 s.

 

Şuraların işi Ellikcə kollektivləşməyə keçən və sərhəd boyu dairələrdəki şuraların seçki kampaniyası /Azərbaycan Mərkəzi İcraiyyə Komitəsi IV.- B.: AMİK təşkilat şöbəsi, 1930.- 34, [1] s.

Şuraların işi Yaz əkin kampaniyası şuraların hesabat kampaniyası /Azərbaycan Mərkəzi İcraiyyə Komitəsi.- B.: Az. MİK təşkilat şöbəsi, 1930.- 42, [5] s.

 

Şuraların yeni vəzifələri.- B.: Azərnəşr, 1930.- 7 s.

 

Şükürov Ağayar Məhəmməd oğlu. Qloballaşmış cəmiyyətlər: dünən, bu gün və sabah [Mətn] /A.M.Şükürov; Elmi red.T.Allahyarova; Rəyçi. İmanov H.- B.: [Azərbaycan Universiteti], 2006.- 192 s.

 

 Şükürov Məsud Ağayar oğlu. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tarixi-siyasi və ideoloji aspektləri [Mətn]: 90-cı illərin birinci yarısı M.A.Şükürov; Elmi red. və ön sözün müəll.: V.Arzumanlı; Azərbaycan Elmlər Akademiyası Milli Münasibətlər İnstitutu.- B.: Qartal, 1999.- 120 s.

 

Şvarts O. Ümumittifaq pioner toplanışı /O.Şvarts.- Bakı: Azərnəşr, 1933.- 32 s.

 

Şvecicki dr. Marcin. Korrupsiyaya qarşı mübarizə örnəkləri [Mətn] /dr. Marcin Şvecicki; OSCE.- Bakı: 2006.- 294 s. , ill. ; 30 sm.

 

Tağıyev Əlikram Mirhəsən oğlu. Siyasət nəzəriyyəsi [Mətn]:ensiklopedik məlumat kitabı Ə.Tağıyev, M.Seyidov; red. M.Rzayev.- B.: Elm və təhsil, 2012.- 225, [3] s., [4] v.

 

Texnikanı mənimsəmək uğrunda 5/XII-1933-cü ilfirqə gününə materiallar /AK(b)FBKTəşkilat-Təlimat Şöbəsi; red. Q.Abasov.- Bakı: Firqənəşr, 1933.- 33 s.

 

Teymurlu Məhəmməd Əbdüləziz oğlu. Politologiya [Mətn]: dərslik Teymurlu M.Ə.; [elmi red. F.Q.Vahidov; rəyçilər. S.H.Daşdəmirov, X.H.Dadaşov] B.: [Səda] 2001.(üz qabığında 2000).- 305, [1] s.

 

 Teymurlu Məhəmməd Əbdüləziz oğlu. Politologiya [Mətn]: dərslik /M.Ə.Teymurlu; [elmi red. F.Q.Vahidov; rəyçilər. S.H.Daşdəmirov, X.H.Dadaşov; ön söz. F.Qasımzadə]Bakı: [Səda], 2008.- 288 s.

 

Təslimçilər və təhəvvülçülər əleyhinə Kənddə iş haqqında/red. Ə.Heydərli, R.Yusifzadə; çevirəni. Ə.Tahirov.- B.: Azərnəşr, 1928.- 30, [1] s.

 

Tərxanov. Lenin çağrışına [Mətn] /Tərxanov; Azərbaycan Lenin kommunist gənclər ittifaqı.- B.: Azərbaycan Lenin kommunist gənclər ittifaqı, 1925.- 59 s.

 

Təşkilat quruluşu forpost və pionerlərin işi [Mətn] /ALKGİ M və Bakı Komitələri nəzdində Lenin namınə Kommunist Çocuqlar Təşkilatının Mərkəzi Bakı büroları.- B.: [s. n.], 1924.- 30 s.

 

Tişkov Arseniy Vasileviç. Dzerjinski [Mətn] /A.V.Tişkov; tərcümə ed. İ.Xəlilov; red. Ş.Quliyeva.- B.: Gənclik, 1989.- 414, [1] s.

 

Tivel A. Kominternin IV konqresi 5 noyabr-5 dekabr 1922-ci il /A. Tivel.- B.: Azərnəşr, 1930.- 94, [1] s

 

Trotskizm əleyhinə [Mətn] /Mütərcim. Z.Abdullazadə.- B.: Bakı fəhləsi, 1926.- 159 s.

 

 Tsexer A. Dağıstan firqə təşkilatının ən yaxındakı vəzifələri Mahaç-Qala firqə aktivlərinin yığıncağında Dağıstan firqə komitəsinin katibi yol. Tsexerin məruzəsi, son sözü və yığıncağın qərarı /A.Tsexer.- Mahaç-Qala: Dağısta Hökumət nəşriyyatı, 1931.- 39 s.; 22 sm.