Texnika və texniki elmlər bütövlükdə

 

1928-29 il üçün Azərneft işinin yekunları [Mətn]: 1929-30-cu ilə aid görüləcək işlər (perspektivlər) /Azərbaycan Neft Sənayesinin Dövlət Birləşməsi (Azərneft).- B.: Azərneft, 1929.- 24 s.

 

ASŞC-nin yerli su təsərrüfat idarələri haqqında qayda /Azərbaycan Su Təsərrüfat İdarəsi.- Bakı: Azərnəşr, 1931.-20 s.

 

Abbasov İlqar Cabir oğlu. Dəmiryol nəqliyyatının istismarında riyazi metodların tətbiqi: [Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti] /İ.C.Abbasov; Elmi red.: R. V. Məmmədov; Rəy verənlər: R.M.Əfəndiyev, P.S.Kərimov; Azərbaycan Texniki Universiteti. Bı: Elm, 2000. 60 səh.: cədvəl, qrafik
 

 Abbasov Ş. Sovet radiosu. [Mətn]: (Mühazirəçilər üçün material) B.: 1949.- 16 s.

 

Abdullayev Arif Həsənağa oğlu. Materiallar müqaviməti [Mətn]: dərs vəsaiti I hissə /A.H.Abdullayev, M.H.Quliyev; Azərbaycan Ali Hərbi Dənizçilik Məktəbi.- Bakı: 2002.- 147 s.
 

Abdullayev Kamal Mehman oğlu. Enerji ehtiyatları elektrik enerjisi istehsalı və ətraf mühit. Enerji ehtiyatları, elektrik enerjisi istehsalı [Mətn]: [Dərslik] /K.M.Abdullayev, Y.İ.Lətifov, G.K.Abdullayeva; Rəyçilər: H.Q.Feyziyev, F.İ.Kəlbəliyev, N.A.Babaxanov, A.T.Məmmədov.- I cild.- B.: Nərgiz, 2005.- 448 s.

 

Abdullayev Kamal Mehman oğlu. Enerji ehtiyatları elektrik enerjisi istehsalı və ətraf mühit Energetika və ətraf mühit [Mətn]: Dərslik /K.M.Abdullayev, R.K.Məmmədov, Y.İ.Lətifov; Rəyçilər: H.Q.Feyziyev, M.M.Ağamalıyev II cild.- Bakı: Zaman-3, 2007.- 408 s.


Abdullayev Kamal Mehman oğlu. İstilik texnikası [Mətn]: 0508 ixtisası üçün yoxlama işləri /K.M.Abdullayev; tərt. ed. Ş.Y.İmanov, F.İ.Məmmədov; red. K.O.Sazbur; M.Əzizbəyov adına Qırmızı Əmək Bayrağı ordenli Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutu.- Bakı: Azərb. NKİ, 1979.- 31, [1] s.
 

Abdullayev Kamal Mehman oğlu. İstilik elektrik stansiyalarının qazan qurğuları [Mətn]: Ali texniki məktəblər üçün dərslik /K. M. Abdullayev; Rəy verənlər: H. K. Feyziyev, H. Ş. İbrahimov.- B.: Maarif, 2002. -340 s.

 

Abdullayev Kamal Mehman oğlu. İstilik energetikasında su hazırlığı texnologiyaları və su təchizatı [Mətn]: Ali texniki məktəblər üçün dərslik /K.M.Abdullayev, M.M.Ağamalıyev, R.H.Məmmədbəyova; Rəy verənlər.H.Q.Feyziyev, F.İ.Kəlbəliyev, M.F.Cəlilov 1-ci hissə.- Bakı: Zaman-3, 2007.- 396 s.

Abdullayev Kamal Mehman oğlu. Qazan qurğuları [Mətn]: ali texniki məktəblər üçün dərslik /K.M.Abdullayev; rəyçilər. F.İ.Kəlbəliyev, H.Q.Feyziyev, M.M.Ağamalıyev II cild.- Bakı: Zaman-3, 2010.- 355, [1] s. , cədv., şək. ; 21 sm.
 

Açkasov Konstantin Aleksandroviç. Traktorların, avtomobillərin və kombaynların yanacaq aparatları və hidravlik sisteminin təmiri [Mətn]: kənd texniki peşə məktəbləri üçün dərslik /K.A.Açkasov, V.P.Veqera; tərc. ed. K.Mehrəliyev.- Bakı: Maarif, 1974.- 330, [2] s. , şək. ; 22 sm.
 

Ağaverdiyev H.B. Zaqafqaziya metallurji zavodu /H.B.Ağaverdiyev; ASŞC Xalq Komissarlar Şurası Cənbində olan Daşkəsən Komitəsi və Həmkarlar İttifaqı Şurası.- Bakı: [s.n.], 1930.- 15 s.

 

 Ağayev Məmməd Həsən oğlu. Metalkəsmə [Mətn]: dərs vəsaiti /M.H.Ağayev; elmi red. Ə.Mustafayev.- Bakı: Maarif, 1974.- 331, [1] s.
 

Axundov Böyükağa Mirzə Asəf oğlu. Neft və qaz quyularının qazılması [Mətn]: texnikumlar üçün dərslik /B. Axundov; elmi red. C.Mahmudov I hissə.- Bakı: Maarif, 1973.- 325, [3] s.
 

Akkumulyatorların doldurulması 13[Bakı]: [s.n.], 1930.- 12 s.
 

Aleksandrov V.A. Elektrotexnikanın əsas kursu [Mətn]: dəyişən cərəyan və elektrik quruluşları: [Texnikumlar üçün tədris kitabları] /V.A.Aleksandrov; çevirəni. Sami Kamal II cild.- Bakı: Azərnəşr, 1929.- 360 s.

 

Aleksandrov V.A. Elektrotexnikanın əsas kursu /V.A.Aleksandrov; çevirəni. Sami Kamal I cild.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 284 s.
 

Arsenyev İ.S. Baqaj konduktorunun yaddaş dəftərçəsi /Arsenyev; red. M.Babayev; çevirən. K.İsrafilov.- Bakı: Azərnəşr, 1933.- 136 s.

 

Avtomat telefon haqqında hər abonent nə bilməlidir /Bakı Şəhəri və Dairələrinin Telefon Şəbəkəsi İdarəsi.- Bakı: Telefon Şəbəkəsi, 1931.- 16 s.
 

 Avtomobil və traktor mühərrikləri [Mətn]: Ali texniki məktəblər üçün dərslik /Z.Hüseynova, N.Kərimov, R.Mehdiyev, V.Əfəndiyev I hissə.- Bakı: Maarif, 1971.- 436 s.

 

Avtomobillərin, avtomobil aqreqatlarının, avtomobil şinlərinin və starter akkumulyatorlarının əsaslı təmiri üçün topdan qiymətlər preyskurantı 26-02-07 [Mətn] AzSSR Dövlət Plan Komitəsi yanında Qiymət Komitəsi; [burax. məs. İ.N.Məmmədov].- Bakı [s. n.] 1967.- 75, [1] s. cədv. 19 sm.
 

Ayerbax Feliks. Müharibə işlərində fizika [Mətn] /F.Ayerbax; red. Ə.Əbdürrəhimzadə; çevirəni. Məhərrəm Kamil.- B.: Azərnəşr, 1929.- 124 s.

 

Azərbaycan Elmi-Texniki Məlumat İnstitutu. Butilkauçuk əsasında yeni materiallar [Mətn] : texniki məlumat /Azərb. Elmi Texniki Məlumat İn-tu ; [tərt. ed. F. V. Məmmədov, Y. M. Bilalov, F. M. Tağıyeva [və b.] ; red. S. S. Behbudova]. Bakı: [s. n.], 1970.- 3, [1] s.: cədv., 20 sm.

 

Azərbaycan Elmi-Texniki Məlumat İnstitutu. Mükafatlandırma sistemlərinin sosioloji tədqiqatları [Mətn] /Azərb. Elmi-Texniki Məlumat İn-tu; [tərc. ed. S.Q.Şərifov; red. M.N.Vəlixanov].- Bakı: AzETMİ, 1969.- 6, [1] s. cədv

 

Azərbaycan neft sənayei yeddinci istehsal il dönümündə [Mətn]: AK(b)F 16 Bakı konfransına M.V.Barinovun məruzəsi /Azərbaycan hökumət neft sənayei (Azərneft).- Bakı: [s.n.], 1926.- 31, [9] s

 

Azərbaycan SSR Dövlət Plan Komitəsinin Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki Məlumat və Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu.İkiqat kontaktlama üsulu ilə sulfat turşusu istehsalında kontakt qovşağının optimal texnoloji sxemi [Mətn]: iqtisadi məlumat AzSSR, Döv. Plan Komitəsinin Azərb. Elmi-Tədqiqat Elmi Texniki Məlumat və Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İn-tu; [A.A.Balaşov, M.Q. Slinko,V.P.Kozlov [və b.]; tərc. ed. R.M.Peyğəmbəri]B.: AzETETMİ, 1973.- 12, [2] s.

 

Azərbaycan SSR Dövlət Plan KomitəsininElmi-Tədqiqat Elmi-Texniki Məlumat və Əməyin Elmi Təşkili İnstitutu. Maddi mükafatlandırma sistemini təkmilləşdirməli [Mətn]: iqtisadi məlumat /AzSSRDöv. Plan Komitəsinin Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki Məlumat və Əməyin Elmi Təşkili İn-tu; tərt. ed. İ.S.Kokorev, N.S.Marmıtko; [tərc. S.Q.Şərifov; red. M.N.Vəlixanov].- Bakı: [AzETMƏET], 1970.- 8 s. cədv

 

Azərbaycan SSR Dövlət Plan Komitəsinin Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki Məlumat və Əməyin Elmi Təşkili İnstitutu. Lənkəran Astara zonasının su ehtiyatları və ondan səmərəli istifadə edilməsinin bəzi iqtisadi məsələləri iqtisadi məlumat /AzSSR Dövlət Plan Komitəsinin Elmi-Tədqiqat Elmi- Texniki Məlumat və Əməyin Elmi Təşkili İn-tu ; [tərt. ed. Q.A.Şiriyev, İ.Ə.Qasımov]Bakı: AzETMƏET, 1971.- 3, [1] s.

 

Azərbaycan SSR Dövlət Plan KomitəsininAzərbaycan Elmi-TədqiqatElmi-Texniki Məlumat və Əməyin Elmi Təşkili İnstitutu. İl ərzində işin yekunları üzrə mükafatlandırma şərtləri və qaydaları [Mətn]:iqtisadi məlumat /Azərb. SSR Döv. Plan KomitəsininAzərb. Elmi-Tədqiqat və Əməyin Elmi Təşkili İnstitutu İnstitutu.; [A.Y.Daukello; tərc. S.Q.Şərifov]Bakı: AzETMƏET, 1972.- [10] s.
 

Azərbaycan SSR Məhsulun material tutumunun aşağı salınması yolları [Mətn]: iqtisadi məlumat /Azərb. SSR Döv. Plan Komitəsinin Azərb. Elmi-Tədqiqat Elmi Texniki İnformasiya və Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İn-tu; [tərt. ed. İ.Ə.Qabiyev; red. S.M.Bunyatova].- B.:AzETETMİ,1977.- 3, [1] s.

 

Azərbaycan SSR Texniki tərəqqi və peşə əmək bölgüsünün təkmilləşdirilməsi [Mətn]: iqtisadi məlumat /Azərb. SSR Döv. Plan Komitəsinin Azərb. Elmi-Tədqiqat Elmi Texniki İnformasiya və Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İn-tu; [tərt. ed. H.S.Zeynalov; red. H.C.Adilov]Bakı: AzETETMİ, 1977.- 4 s.

 

Azərbaycan SSR Respublika maşın qayırma sənayesində istehsalın iqtisadi səmərəliliyinin yüksəldilməsinə dair [Mətn]: iqtisadi məlumat /Azərb. SSR, Döv. Plan Komitəsinin Azərb. Elmi-Tədqiqat Elmi Texniki Məlumat və Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İn-tu; [S.Ə.Quliyev]Bakı: AzETETMİ, 1972.- 3, [1] s.

 

Azərbaycanda elmin salnaməsi [Mətn]: texnika Azərb. SSREA, Elm tarixi və nəzəriyyəsi üzrə Elmi şura; red. İ.K.Əfəndiyev II hissə.- B.: Elm 1969.- 245, [2] s.

 

Azərbaycanda maşınqayırma müəssisələrinin yerləşdirilməsinin bəzi məsələləri [Mətn] : iqtisadi məlumat AzSSR, Döv. Plan Komitəsinin Azərb. Elmi-Tədqiqat Elmi Texniki İnformasiya və Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İn-tu ; [İ. S. Behbudov, S. Ə. Quliyev]Azərbaycan SSR Dövlət Plan Komitəsinin Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya və Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu.- B.: AzETETİİ, 1975.- 3, [1] s. 20 sm.
 

Azərneftin "L.L. Pyatakov" adına zavodları istehsalat proqramı 1929-30-cu ilin bir və ikinci yarısı üçün.- Bakı: Pyatakov adına zavod, 1930.- 30 s.

 

Bakalavr hazırlığı üçün patentşünaslıq fənni üzrə tədris proqramı [Elektron resurs]: ixtisas - 050647 "Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikasiya mühəndisliyi" Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, ADİU; tərt. E.M.Əfəndiyev, İ.M.Seydəliyev; elmi red. N.R.Məmmədov.- B.: [s.n.] 2011.- 12 s.
 

Bakı elektrik dəmir yollarının dairə və müəssisələri üzrə daxili intizam qaydaları və cərimə cədvəli Bakı: BEDY, 1930.- 45 s.

 

Barinov M.V. Bizim X sənəmiz Azərneft rəisi yoldaş M.V.Barinovun Bakı proletariatına və Azərbaycan zəhmətkeş kəndlilərinə raportu /M.V.Barinov.- Bakı: [s.n.], 1930.- 16 s.
 

 Belyayev Nikolay Mixayloviç. Materiallar müqaviməti məsələləri ali texniki məktəblər üçün dərs vəsaiti /N.M.Belyayev; [tərc. ed. B.Hacızadə, Ə.İbrahimov]Bakı: Maarif, 1972.- 362, [2] s.

 

Berqard Qenri D. Metal dəzgahları və bu dəzgahlarda işləmə /Qenri D.Berqard; [mütərcimi. M.Babayev; red. M.Kamil ] I cild.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 322 s.

 

Beton və dəmir-beton məmulatları texnologiyası [Mətn]: beton və dəmir-beton məmulatları və konstruksiyaları istehsalı ixtisası (1207) üzrə kompleks kurs lahiyəsini aparmaq üçün metodik göstəriş Azərb. SSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, Azərb. Mühəndis-İnşaat İn-tu, Yapışdırıcı materiallar və betonların texnologiyası kafedrası; tərt. ed. İ.M.Yusufov (elmired.), B.Ə.Əliyev, F.N.Yusubov [və b.]B.: [s. n.] 1978.- 72, [1] s.
 

Bütün qoşun soyları komandanları üçün mühəndislik-texniki işinə dair müvəqqət öyütnamə [Mətn] /A.A.İbrahimbəyli; İşçi-kəndli qızıl ordu qərargahı.- B.: Azərbaycan hərbi nəşriyyat komisyonu, 1927.- 410 s.

 

Borovikov Vasiliy Aleksandroviç. Elektrik şəbəkələri və sistemləri [Mətn]: texnikumlar üçün dərslik /V.A.Borovikov, V.K.Kosarev, G.A.Xodot; [tərc. ed. A.Hüseynov, T.Məmmədov, Y.Abdullayev; elmi red. F.Sadıqov]Bakı: Maarif, 1975.- 446, [2] s.
 

Böyük oktyabrın on illiyində Azərbaycan neft və qaz sənayesi [Mətn]: yekun və müvəffəqiyyətlər /tərcümə Ab. Məhəmmədzadə; Azərbaycan neft və qaz sənayenin dövləti birləşməsi.- B.: Azərbaycan neft və qaz sənayenin dövləti birləşməsi, 1927.- 62 s.

 

Dəniz nəqliyyatına dair ÜİK(b)F MK qərarının bolşevikcəsinə yerinə yetirilməsi uğrunda ÜİK(b)F təşkilat şöbəsi müşavirəsinin 28 AK(b)F Şəhər Dairə Komitəsinin Kaspi dənizi ŞTD-nun istehsalat və firqə-kütləvi işlərinə dair əməliyyat planı.- Bakı: [s. n.], 1931.- 29 s. ; 19 sm.
 

Dizayn terminlərinin izahlı lüğəti /Tərtib edənlər, R.M.Həsənov; N.C.Abdullayeva; T.Ş.Bəkirova; Elmi red.: Y.Ə.Hacıyeva; Q.V.Levçenko.- Bakı: Adiloğlu, 2005.- 252 səh. , 1 portr. ; 24 sm.
 

Elektrik zəngini nə cür qayırmalı /ALKGİ Mərkəzi Komitəsi və ASŞC Xalq Maarif Komissarlığı Mərkəzi Uşaq Texniki Stansiyası 2.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 13 s.
 

Elektrotexnika, elektrik avadanlığı və sənaye elektronikası. [Mətn]: Ali texniki məktəblər üçün dərslik.- Bakı: Maarif, 1977.- 434 s.


 Elektrotexnika istilahları rusca-türkcə /Azərbaycan Dövlət Elmi Tədqiqat İnstitutu Dil və Ədəbiyyat Şöbəsi İstilah Komitəsi; tərt. ed. A.Axundov, S.Kamal.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 224 s. ; 25 sm.
 

Epşteyn A.N. Fantanlı neft quyularının istismarı /A.N.Epşteyn; çevirəni. A.Gülməhəmmədov; red. H.Səlimov.- Bakı -Moskva: ETNB-Azərneftnəşr, 1933.- 54, [2] s.

 

Əbdürrəhimzadə Ə. Kənd təsərrüfatında təyyarə /Ə. Əbdürrəhimzadə.B.: Azərnəşr, 1932.- 16 s.

 

Əhmədov Əhməd-Cabir İsmayıl oğlu. Ərzaq mallarının ekspertizası: Ali məktəb tələbələri üçün dərslik. Bitki mənşəli məhsulların ekspertizisi: I hissə /Ə.İ.Əhmədov N.X.Musayev.- B.: Çaşıoğlu, 2005.- 568 səh., cədv.

 

 Əhmədov Əhməd-Cabir İsmayıl oğlu. Ərzaq malları əmtəəşünaslığı [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /Ə.Əhmədov; Rəy verənlər. V.A.Əliyev, M.Ə.Məhərrəmov; İxtisas red. S.H.İsfəndiyarov.- B.: Təfəkkür, 1996.- 324 s.

 

Əhmədov Əhməd-Cabir İsmayıl oğlu. Ərzaq malları əmtəəşünaslığı. [Mətn]: Dərslik /Elmi red.: Musayev N.X.- B.: İqtisad Universiteti, 2006.- 480 s.

 

Əhmədov Əhməd-Cabir İsmayıl oğlu. Ərzaq malları əmtəəşünaslığı dərslik /Ə-C.İ.Əhmədov; elmi red. N.X.Musayev; rəyçilər A.H.Xəlilov, R.A.Əliyev.- Bakı: [İqtisad Universiteti], 2012.- 479, [1] s.
 

Əhmədov Əhməd-Cabir İsmayıl oğlu. Meyvə və tərəvəzin əmtəəşünaslığı [Mətn]: dərslik /Ə. İ. Əhmədov; N. T. Əliyev; rəyçilər. A. H. Xəlilov M. A. Əhmədov.- B.: [İqtisad Universiteti], 2009.- 442, [1] s., şək., cədv.

 

Əhmədov Rəşad Nurməmməd oğlu. Materiallar müqaviməti [Mətn] /R.N.Əhmədov; rəy verənlər. V.M.Mirsəlimov, X.Q.Seyfullayev; elmi red. M.M.Əzimov; Azərb. Texniki Un-ti I hissə.- Bakı: 2005.- 120 s.
 

Əhmədov Rəşad Nurməmməd oğlu. Materiallar müqaviməti /Əhmədov R.N., Mustafayev X.D.; Rəy verənlər: V.M. Mirsəlimov, X.Q. Seyfullayev; Elmi red. M. M. Əzimov; Azərbaycan Texniki Universiteti II Hissə.- Bakı: 2007.- 125 s. , ill. ; 20 sm.
 

Əhmədova Sevda Ö. Tamlı malların ekspertizası dərs vəsaiti /S.Əhmədova; elmi red. Ə.-C. İ.Əhmədov; rəyçilər N.X.Musayev, A.Q.Xəlilov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi; Azərb. Dövlət İqtisad Un-ti.- Bakı: İqtisad Universiteti, 2012.- 155, [1] s.
 

 Əlibəyov Mustafabəy. Abşeron neft cəzirəsi [Mətn] /M.Əlibəyov [Bakı]: [s. n.], 1905.- 24, [1] s.

 

 Əliyev Hacı Əli oğlu. Bina və qurğu əsaslarının layihələşdirilməsi və hesablanması [Mətn] /H.Ə.Əliyev; [red. V.Hüseynov].- B.: Azərnəşr, 1974.- 167, [1] s.: şək., cədv., 20 sm.

 

 Əliyev Həmid Həsən oğlu. Qaynaq istehsalına aid izahlı terminlər lüğəti. /Həmid Həsən oğlu Əliyrv; AMEA, Terminiligiya komissiyası; Red.: Mehdiyev, A.və b.- Bakı: 2004.- 111 s.

 

Əmirov Əhliman Məhərrəm oğlu. Neft-mədən avadanlıqlarının keyfiyyətinin təmin olunması [Mətn] /Ə.M.Əmirov, E.A.Məmmədov; Rəyçi: Ə.Süleymanov, T.Əliyev; Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti. Maşınqayırma İstehsalat Birliyi.- B.: Elm, 1997.- 222 s. portr., cədvəl
 

Əmtəəşunaslıq və kimya: Dərslik /A.H.Həsənov, Ə.İ.Babayev, Ə.P.Həsənov, C.M.Vəliməmmədov, L.İ.Əliyeva; Elmi red.: A.H.Əzizov.- Bakı: Elm, 2006.- 540 s.
 

 Ərəbov Rafiq Bayram oğlu. Texniki dizayn və erqonomika texniki ixtisasların tələbələri üçün dərs vəsaiti /R. B. Ərəbov ; elmi red. O. Ə. Məmməd-zadə ; rəyçi C. Ə. Kərimov, N. E. Zeynalov, A. D. Nəbiyev, S. Y. Əliyeva.- Bakı : [s. n.] , 2013.[ADNA-nın mətbəəsi].- 110, [1] s.

 

Ərzaq malları əmtəəşünaslığı [Mətn]: "ət-balıq və qastronomiya malları" profili üzrə ixtisaslaşdırılan III kurs ərzaq malları şöbəsinin tələbələri üçün metodiki göstərişlər və yoxlama tapşırıqları /RSFSR Ticarət Nazirliyi, Qiyabi Sovet Ticarəti Texnikumu; [tərt. ed. Q.N.Balaxan, V.Q.Buzova; tərc. ed. M.Ə.Miriyev; red. Z.Rüstəmov].-B.: [s.n.], 1968.- 53, [2] s.: 20 sm.
 

Əzimov Böyükağa Əliqulu oğlu. Neft mədəninin elektrotexnikasının əsasları /B.Ə.Əzimov; [red. C.C.Əmirov] II hissə.- B.: Azərneftnəşr, 1956.- 447, [1] s.
 

FKQO-nun atıcılıq işinə məxsus müvəqqət öyüdnaməsi /FKQO ştabı döyüş təcrübəsini araşdırıb istifadə edən idarə II hissə.- Bakı: Azərbaycan atıcı diviziyası, 1928.- 201 s.

 

Feodosyev Vsevolod İvanoviç. Materiallar müqaviməti ali texniki məktəblər üçün dərslik /V.İ.Feodosyev; [tərc. ed. A.Vəliyev; elmi red. İ. Bəxtiyarov].- Bakı: Maarif, 1965.- 563, [1] s.
 

Fordzon traktoru.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 103, [1] s. ; 17 sm.


Furman İ.Y. Buruq suları və onlarla mübarizə /İ.Y.Furman, M.L.Polyakov; çevirəni. A.Gülməmmədov; red. Vəzirzadə, M.Babaxanov.- Bakı Moskva: Elmi-Texniki Nəşriyyat Birliyi Azərbaycan Neft nəşriyyatı, 1933.- 95, [1] s. , şək., cədv. ; 22sm.
 

Gesse G.Y. Metal texnologiyası /G.Y.Gesse; çev. Məhərrəm Kamil; red. Sami Kamal.- Bakı: Azərnəşr, 1931.-318, [2] s.
 

Gelin Feliks Davıdoviç. Materialşünaslıq [Mətn]: metalçılar üçün vəsait: proqlamlaşdırma elementləri ilə /F.D.Gelin, E.İ.Krupitski (red.), İ.P.Poznyak; tərc.ed. E.Kərimova.- Bakı: Maarif, 1983.- 272 s., cədv., şək. ; 22 sm.
 

Gələcək kimyavi əcza ilə aparılacaq müharibə [Mətn] /red.; V.F.Gerr.- B.: Azpoliqraf, 1924.- 136, [2] s.

 

Heydərov Xosrov Məmi oğlu. Konstruksiyaları avtomatik layihəetmə sistemləri dərslik /X. M. Heydərov, O. H. Mirzəyev ; rəyçi. İ. Ə. Həbibov, X. S. Səmidov.-Bakı : [s.n.] , 2012. -149, [1] s.

 

Həbibov İbrahim Ə. Çertyojun tərtib edilmə qaydaları və həndəsi qurmalar [Mətn] : dərs vəsaiti /İ. Ə. Həbibov, R. S. Nəcəfquliyeva, T. Y. Sadıqova ; red. G. S. Bağırova ; Azərb. Dövlət Neft və Sənaye Un-ti. Bakı: ADNSU, 2017.- 35, [2] s.: cədv., şək., 20 sm.
 

Həbibov İbrahim. Mühəndis qrafikası [Mətn]: ali texniki məktəblər üçün dərslik /İ. Ə. Həbibov, R. X. Məlikov ; rəyçilər S. Babayev, X. Səmidov.-Bakı : [s.n.] , 2011.- 165, [3] s.

 

Həbibov İbrahim Əbülfəz oğlu. Mühəndis qrafikası: birləşmələr [Mətn] : dərs vəsaiti /İ. Ə. Həbibov, O. H. Mirzəyev (tərt. ed.) ; elmi red. V. Ş. Hüseynova ; Azərb. Dövlət Neft və Sənaye Un-ti. Bakı: [s. n.], 2018.- 48, [1] s.: şək., cədv, 29 sm.

 

Həbibov İbrahim. Mühəndis qrafikası kafedrası: 80 illik şərəfli yolun tarixi /İ. Həbibov.-Bakı, 2013.- 155, [1] s.

 

Həbibov İbrahim Əbülfəz oğlu. Mühəndis qrafikası kursundan qrafiki işlərin yetirilməsinə aid metodik göstəriş və fərdi tapşırıqlar [Mətn] : yığım çertyojunun tərtibi və hissələnməsi /İ. Ə. Həbibov (tərt. ed.), V. Ş. Hüseynova (tərt. ed.) ; red. G. H. Rzayeva ; Azərb. Dövlət Neft və Sənaye Un-ti. Bakı: 2016.- 74 s.: cədv., çert., 29 sm.

 

Həsənov H. Su anbarlarının istismarı [Mətn] H.Həsənov; [red. İ.Vəliyev]; AzSSR Meliorasiya və Su Təsər. Nazirliyi, Azərb. Elmi-Tədq. Hidrotexnika və Meliorasiya İn-tu.- B.: Azərnəşr, 1978.- 16, [4] s.

 

Hüseynov Ədalət Azər oğlu . Bitki mənşəli ərzaq məhsulları əmtəəşünaslığı praktikumu [Mətn]: Dərs vəsaiti /A.Ə.Hüseynov; Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti; Elmi red. Ə.İ.Əhmədov; Rəyçi. M.A.Əhmədov, N.T.Əliyev.- Bakı: İqtisad Universiteti, 2007.- 231 s. , portr., cədvəl, ill. ; 22 sm.

 

Xam mal alınması üçün vahid qiymət 1 yanvar 1931-ci ildən qüvvədədir /Ümum İttifaq Dövlət Dəri Sənaye Birləşməsi; İttifaq Dəri İdarəsi.- Bakı: İttifaq Dəri İdarəsinin Azərbaycan Kontorası nəşriyyatı, 1931.- 32 s. , cədv. 18 sm.
 

Xandəmirov R.V. Dünya sənət və ticarət tərəqqisində neftin məqamı [Mətn] /R.V.Xandəmirov; mütərcim. H.Mamayev.- B.: Siyasi Maarif Şöbəsi, 1924.- 7+7 s.

 

Xanlarzadə Teymur. Bucurqat, rotor, tulumba /T.Xanlarzadə; red. S.Axundov.- Bakı Moskva: Elmi Texniki Nəşriyyat Birliyi Azərbaycan Neft nəşriyyatı, 1933.-47, [1] s. ; 18 sm.

 

 Xəlilov Əziz M. Tətbiqi mexanika (dəqiq mexanizmlərin hesabı və konstruksiya edilməsi) [Mətn]: dərslik /Ə.M.Xəlilov; rəyçilər. V.Ə.Məmmədov və b.; elmi red. A.H.Abdullayev.- Bakı: Çaşıoğlu, 2008.- 577, [1] s.
 

 Xolmoqorov M. Maşın hissələrinin quruluşu və hesabı /M.Xolmoqorov, A.İ.Kokovski; çevirəni. A.Ə.Fətəliyev.-Bakı: Azərnəşr, 1931.- 335, [1], LVI s. , şək., cədv. ; 21 sm.
 

Xromatoqrafiya üsullarından üzvi birləşmələrin analizində istifadə olunması [Mətn]: Metodik göstəriş /Tərtib edənlər. S.F. Qarayev və b.; Red. N.M. Abdullabəyov; Rəy verənlər. F.X.Ağayev, Ə.A.Məlikov; Respublika Tədris-Metodika Mərkəzi, Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası.- B.: Azərb.DNA, 1993.- 44 s.

 

İbrahimov İ.Ə. Nəzarət-ölçü cihazları və avtomatik tənzimləyicilər /İ.Ə.İbrahimov, İ.M.İsmayılov; [red. Z.İ.Kazımzadə].- Bakı: Azərneftnəşr, 1952.- 339, [1] s.
 

 İKQ ordusu topçusunun öyütnaməsi [Mətn]; Batareya və diviziya dolandırma taqımlarının qulluğu. 1928.- B.: Azərbaycan Atıcı Diviziyası, 1929.- 106 s.

 

İxtira, texniki və təşkilat mükəmməlləşdirmə təklifləri üçün mükafat vermək qaydası haqqında Əmək və Müdafiə Şurası yanındakı İxtiraçılıq Komitəsinin təlimatı /çev. T.Məlikov.-B.:[s.n.];1932.- 24 s.

 

İxtiraçılara neft sənayesinin sosializm sifarişi elektrik cərəyanı, avtonəqliyyat, mexaniki və tökmə istehsalat /Azərneft, Mərkəzi ixtiraçılıq bürosu; [çevirən. Fətəliyev, H.K.Səlimov; red. H.Əliyev, H.Şahmalıyev].- Bakı-Moskva: ETNB-Azərneftnəşr, 1933.- 52, [1] s. ; 22 sm.

 

 İkonostasov V. Məhəl və onun hərbi əhəmiyyəti /V.İkonostasov, İ.Tolstoy; çevirəni. Ə.Ağakişizadə; red. Ə.Heydərli; Ali Siyasi Maarif Komitəsi.- B.: Azərnəşr, 1928.- 30 s.
 

 İmanov X. İ. Konstruksiya materiallarının texnologiyası [Mətn]: ali texniki məktəblər üçün dərs vəsaiti /X.İ.İmanov; İxtisas red. R.İ.Şükürov.-B.: Maarif, 1994.- 592 s.

 

İngilis, azərbaycan və rus dillərində tərtib edilmiş "avtomatlaşdırma, informatika və hesablama texnikası" üzrə terminlər lüğəti [Mətn] /Tərtib edənlər. L.A.Məsimova, R.Ə.Axundova, V.A.Abbasov; Red. R.V.Məmmədova; Azərbaycan Respublikasının Təhsil Problemləri İnstitutu, Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası.- B.: 2008.- 250 s.

 

 İri və kiçik buynuzlu mal-qara və camışların istər Azərbaycan ictimai şura cumhuriyyəti hüdudlarında istərsə İ. Ş. C. başqa Mav.-Qafqaz ictimai qoşma şura cumhuriyyətinin cunhuriyyətlərindən birisi hüduduna köçəri və habelə yay dağlıq otlaq məhəllərinə qavılması şəraiti qaydası haqqında məcburi qərar dad [Mətn] /tərcümə. H.Ələvi; A. İ. Ş. C. xalq ziraət komissarlığı.- B.: A. İ. Ş. C. xalq ziraət komissarlığı, 1927.- 14+10 s.

 

 İsgəndərzadə Elçin Barat oğlu. Magistr hazırlığı üçün "Metrologiya standartlaşdırma və sertifikatlaşdırma sistemi" fənninin proqramı [Mətn] : 060647 - "Metrologiya, Standartlaşdırma və Sertifikatlaşdırma mühəndisliyi" ixtisası üzrə /[müəl. və tərt. ed. : E. B. İsgəndərzadə (elmi red.), G. N. Abbasova] ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Texniki Un-ti. Bakı: [Vektor], 2015.- 11 s.: cədv., 20 sm.

 

 İsgəndərzadə Elçin Barat oğlu. Ölçmə və nəzarətin üsul və vasitələri [Mətn] : dərslik /E. B. İsgəndərzadə, Z. Y. Aslanov ; elmi red. H. Ə. Hüseynov. Bakı: Vektor, 2017.- 324, [2] s: cədv., sxem., şək., 21 sm.

 

İstilik-qaz təchizatı və ventilyasiya [Mətn]: ali texniki məktəblər üçün dərs vəsaiti /M.N.Abdullayev (red.) [və b.]; elmi red. Y.Nazıyev.- Bakı: Maarif, 1975.- 266, [2] s.
 

İstilik texnikası və hidravlikanın əsasları [Mətn]: orta kənd təsərrüfatı tədris müəssisələrində "Kənd təsərrüfatının mexanikləşdirilməsi" və "Kənd təsərrüfatının elektrikləşdirilməsi" ixtisasları alan qiyabiçi tələbələr üçün metodik göstərişlər və yoxlama tapşırıqları, proqram /RSFSR Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Ümumittifaq Qiyabi Kənd Təsərrüfatı Texnikumu; tərt. ed. İ.S.Statski; tərc. ed. L.M.Quliyev; red. A.Ə.Məmmədov.- Bakı: [s. n.], 1977.- 77, [1] s.

 

İstismar quyularında avarilərlə mübarizə /P.L.Losnikov; çevirəni. A.Gülməmmədov; red. H.K.Səlimov.- Bakı: Elmi-texniki nəşriyyat birliyi, Azərbaycan Heft nəşriyyatı, 1933.- 43 s. cədv. ; 17m.


İşçi ixtiraları və təkliflərini həyata keçirən və fabrik zavod ixtiraçılığına yardım edən büro haqqında qayda İşçi ixtiraçılığına yardım fondu haqqında qayda: Ümumittifaq ixtiraçılar cəmiyyəti nizamnaməsi.- Bakı: AHİŞ, 1931.- 28 s. ; 19 sm.
 

İşçi-Kəndli Qızıl Ordusunun atıcılıq işinə məxsus öyütnaməsi [Mətn] /Baş təlimnamə komissiyası.- II kitab III pay.- B.: Azərb. atıcı diviziyası, 1929.- 326 s.

 

İşçi Kəndli Qızıl Ordusunun atıcılıq işinə məxsus öyüdnaməsi /Baş təlimnamə komissiyası III hissə I kitab.- B.: Azər. Atıcı Diviziyası, 1928.- 119 s.

 

İşçilərin ixtiraatı və səmərələşdirici təkliflərinə aid mövzu nümunələri kitabı /Azərbalıqtrestin səmərələşdirmə şöbəsi ; çev. İsrafilov.B.: Azərnəşr , 1932.- 16 s.
 

İvanovski V. Zavod çilingəri/V.İvanovski,B.Rall.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 80, [1] s.

 

 Juravski A.F. Dəmir yayma işləri /A.F.Juravski; red. İ.Rzaquluzadə; çevirən. Ə.Fətəliyev.- B.: Azərnəşr; 1932.- 84, [2] s.
 

Kaqanov İzrail Lvoviç. Sənaye elektronikası ümumi kurs: elektrotexniki ixtisas verən ali texniki məktəblər üçün dərslik /İ.L.Kaqanov; [tərc. ed. Q.Əfəndiyev, N.Qocayev; red. A.Məmmədov].- Bakı: Maarif, 1966.- 565, [2] s.
 

Kanavsev Q.İ. Neft quyularının istismarında, yanğına qarşı tədbirlər /Q.İ.Kanavsev; tərc. ed. D.Cavadlı; red. A.Gülməhəmmədov.-Bakı Moskva: ETNB-Azərneftnəşr, 1933.- 30, [2] s. ; 23 sm.

 

Karagözov A. Su daşqını kəndlinin düşmənidir Kür, Araz səddi/A.Karagözov.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 10 s.


 Karintsev N.A. Elektrikləşdirmə pioneri Edisson /N.A.Karintsev.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 74, [1] s.
 

Kazaçkov A. Xəritə və planlardan necə istifadə etməlidir [Mətn] /A.Kazaçkov; çevirəni. Ə.Mustafazadə.- B.: Azərnəşr, 1929.- 62, [1] s.


Kazımzadə Zəki İsgəndər oğlu. Elektromaqnit sahəsi /Z.İ.Kazımzadə.- Bakı: Azərnəşr, 1965.- 295, [1] s.


Kazımzadə Zəki İsgəndər oğlu. Xətti elektrik dövrələri /Z.İ.Kazımzadə.- Bakı: Azərnəşr, 1962.- 522, [1] s.
 

Kelberq Boaz Teveleviç. Sənaye avadanlığının təmiri texniki peşə məktəbləri üçün dərs vəsaiti /B.T.Kelberq, Q.D.Pekelis ; tərc. ed. K. Mehrəliyev; red. E.Kərimova.- Bakı: Maarif, 1972.- 372 s.
 

Kenzin Trofim. Dülgərin neft mədənlərində işi /T.Kenzin; çevirəni. D.Cavadlı; red. Səlimov.- Bakı-Moskva: Azərneftnəşr, 1933.- 36, [1] s. , şək. ; 22 sm.

 

Kəngərlinski Ulduz Səttar oğlu. Radiotexniki dövrələr və siqnallar [Mətn]: mühazirənin konspekti /U.S.Kəngərlinski, C.Q.Cəfərov; AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, Ç.İldırım adına Azərbaycan Politexnik İnstitutu.- Bakı: [s. n.], 1976.- 164 , [1] s. ; 20 sm.

 

Kərimov A.M. Elektrik ötürücü xəttinin mexaniki hissəsi. (Həmmüəlliflər K.Ə.Məmmədzadə, E.H.Məmmədzadə) Dərs vəsaiti.- Bakı: 1976.- 82 s.

 

Kərimov Məcid Zahid oğlu. Texniki biliklərin əsasları [Mətn]: Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti M.Z.Kərimov, T.B.Abdullayev; Rəyçilər: R.Y.Əmənzadə, V.C.Hacıyev.- Bakı Universiteti, 1997.- 368 s.

Kərimov Məcid Zahid oğlu.
Tətbiqi mexanika məsələlərinin həlli: Dərs vəsaiti. Materiallar müqaviməti.- I hissə /M.Z.Kərimov; Rəyçilər: M.F.Mehdiyev, F.B.Nağıyev, V.C.Hacıyev.- Bakı: Azərbaycan, 2001.- 268 s.
 

Kərimov Z.H. Texniki dizayn /Z.H.Kərimov; Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası.- Bakı: 2003.- 37 səh. , ill. ; 20 sm.
 

Kitayev Valentin Yevgenyeviç. Sənaye elektronikası əsasları ilə birlikdə elektro texnika peşə-texnika məktəbləri üçün dərs vəsaiti /V.Y.Kitayev, L.S.Şlyapintox; [tərc. ed. K.Mehrəliyev; red. S.Həşimzadə].- Bakı: Maarif, 1965.- 413, [3] s.

 

Kiyaçgin S. G. Küçələrin döşəmə işinin görülməsi /S.G.Kiyaçgin, N.A.Abramov; mütər. və red. Ə.Rüstəmzadə.- B.: Azərnəşr, 1932.- 178, [2] s.
 

 Koxanov N. Qoşun mühəndis işi. Səhra bərkintisi (istehkamı). Bərkidilmiş duracağın payları [Mətn] /N.Koxanov; çevirəni. Hacı Ağa ibrahimbəyli.- B.: Azərbaycan Hərbiyyə məktəbinin və Azərbaycan hərbi nəşriyyat komitəsi, 1926.- 135 s.

 

Kolbasyev S. Radio kitabçası /S.Kolbasyev; çev. və red. S.Məlikov.- Bakı: Azərnəşr, 1933.- 78 s. , şək. ; 19 sm.
 

Kolesnikov İ. Manqanın tanklarla mübarizəsi /İ.Kolesnikov, Ş.Çudnovski; çevirəni və red. C.Əliyev.- Bakı: Azərnəşr, 1933.- 30 s. ; 21 sm.

 

 Krasnov P. Polundra /P.Krasnov; red. Q.Qasım; çevirən. İ.Əliyev; Azərneftin İstehsalat-Texnika Təbliğatı Bölməsi.- Bakı: Azərneft, 1931.- 29 s. , portr, fotoşək. ; 21 sm.
 

 Krivoşein K. Maddələr müqaviməti /K.Krivoşein; çevirəni. T.Quliyev; red. Süleyman Nuri.- B.: Azərnəşr, 1931.- 172 s., şək., cədv. ; 21 sm.

 

Kubarkin L.V. Bir lampalı regenerator onun qayrılması və işlədilməsi /L.V.Kubarkin; çevirəni. A.K.Turani; red. M.Kamil.- Bakı: Azərnəşr, 1933.- 59, [1] s. , şək., sxem

 

Kuznetsov Mixail İvanoviç. Elektro texnikanın əsasları texniki peşə məktəbləri üçün dərs vəsaiti /M.İ.Kuznetsov ; [tərc. ed. Z. Kazımzadə, S. Məmmədxanlı; red. N.Quliyev].- Bakı: Azərtədrisnəşr, 1962.- 567, [1] s.
 

Qafarov Aydın Məmiş oğlu. Metrologiya standartlaşdırma sertifikatlaşdırma [Mətn] /A.M.Qafarov; Rəy verənlər. Ə.X.Canəhmədov, V.A.Abasov, E.M.Abbasov.- Bakı: Çaşıoğlu, 2008.- 528 s.

 

Qafarov Aydın Məmiş oğlu. Metrologiya, standartlaşdırma, sertifikatlaşdırma [Mətn] : [ali texniki məktəblər üçün dərslik] /A. M. Qafarov ; [red. M. Ş. Zeynalova]. Bakı: [s. n.], 2012.- 523, [1] s.: cədv., şək., portr., 22 sm.

 

Qafarov Aydın Məmiş oğlu. Metrologiya standartlaşdırma və sertifikatlaşdırma [Mətn] : metrologiya standartlaşdırma və sertifikatlaşdırma fənnindən kurs işlərinin yerinə yetirilməsi üçün metodiki vəsait /A. M. Qafarov, P. H. Süleymanov, F. İ. Məmmədov ; elmi red. F. M. Kəlbiyev. Bakı: [s. n.], 2012.- 166, [2] s.: şək., sxem., cədv., 22 sm.


 Qafarov Aydın Məmiş oğlu. Metrologiyanın əsasları [Mətn] /A.M.Qafarov, V.A.Qafarov.- Bakı: Çaşıoğlu, 2008.-312 s.
 

 Qalatskiy A. Töküntülərə traktor və maşın alalım /A.Qalatskiy, Rotenberq.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 24 s.
 

Qarayev Əsəd. Mirab və cuarlar nəyi bilməlidirlər /Ə.Qarayev.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 14, [1] s.

 

Qarayev S.F. Nano texnoloji materialşünaslığın əsasları [Mətn] S.F.Qarayev (elmi red.), S.M.Mustafayev; rəyverən. M.B.Babanlı [və b.] B.: [s.n.] 2013.- 199, [1] s.
 

Qazıma işlərində avarilərində avarilərin qarşısını necə almalı qazımaçılardan ötrü qayda və təlimat /Azərneftin Texniki-Təşviğat Sektoru.- Bakı Moskva: Elmi-Texniki Nəşriyyat Birliyi Azərbaycan Neft nəşriyyatı, 1933.- 15 s. ; 18 sm.

 

 Qazlardan müdafiə olunmaq [Mətn]: rus tərcüməsi rəsmi tapşırıq ilə fransızca yazılmışdır 11 şəkil havidir /tərcümə. Ə. R. Əliyev; Azərbaycan hilal əhmər cəmiyyəti.- Bakı: Azərbaycan hilal əhmər cəmiyyəti, 1927. - 71+54 s.

 

 Qazmaçının yaddaşı Hərləmə üsulu uilə qazma işlərində gil məhsulunun nədən ötri işləndiyi /Azərneftdə xarici texniki komitə.- Bakı: Azneft, 1931.- 12 s. ; 18 sm.
 

Qocayev Nəzir-Mahmud. XX əsrin görkəmli ixtiraçı alimi Saleh Balay oğlu Qocayev [Mətn] /N.M.Qocayev; red. Z.Şahsevənli.- Bakı: MBM, 2011.- 199, [1] s. , fotoşək., por

 

Qocayeva Güldəniz Göyüş qızı. Rusca-azərbaycanca texniki terminlərin izahlı lüğəti [Mətn] /Gülbəniz Qocayeva; AMEA Terminologiya Komissiyası; Red.: Rasim Əliquliyev və b.- Bakı: 2004.- 776 s. ; 22 sm.
 

Qridin V.S. Buxar qazanları və qazan qurğuları kursundan ayrı-ayrı bablar yanacaq və onun yanması /V.S.Qridin; çevirəni. Z.Qurbanov; red. Ə.Məhəmmədzadə; Əzizbəyov adına Azərbaycan Qızıl Bayraqlı Neft İnstitutu.- Bakı: AQBNİ nəşriyyatı, 1933.- 108, [2] s. , şək., cədv. ; 26 sm.

 

Qriqoryev Q. Saatın tarixi [Mətn] /Q.Qriqoryev, Q.Popovski; [tərc. ed. K.Axundov].- B.: Azərnəşr, 1939.- 183, [2] s.

Quliyev Xosrov Qasım oğlu. Traktor və avtomobil mühərrikləri dərs vəsaiti /X.Q.Quliyev; [red. M.Xəlilov, A.Abdullayev].- Bakı: Azərnəşr, 1958.- 456, [1] s.

 

 Quliyev Məmmədağa Hacı oğlu. Materialşünaslıq /M.H.Quliyev, V.C.İsmayılzadə; Azərbaycan Ali Hərbi Dənizçilik Məktəbi.- Bakı: 2002.- 168 s.

 

Qünter Hans. Texnika xülyaları [dərslik] /H.Qünter; çevirəni. Həmzə Nahid.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 110, [1] s. 6
 

Labanov V.N. Elektrik enerjisində olan itgi və onunla mübarizə /V.N.Labanov; çevirəni. A.Əfəndizadə; red. Möhsünzadə.- Bakı: Azərnəşr, 1933.- 22 s. , şək. ; 20 sm.

 

Laqlar və lotlar Şura ticarət donanması Xəzər hövzəsi texniki təbliğat qrupu /çevirəni. Sami Kamal; red. Quliyev.-Bakı: Azərnəşr, 1933.- 48 s. , şək. ; 22 sm.


Lebedev A.Q. Neft və su hasilatının ucotu /A.Q.Lebedev; çevirəni. Ə.Vahabov; red. K.Qasımov.- Bakı: - Moskva: Elmi-Texniki Nəşriyyat Birliyi Azərbaycan Neft nəşriyyatı, 1933.- 36 s. , şək., cədv. ; 22 sm

 

Lebedev N. K. Ağ kömür [Mətn] /N. K. Lebedev ; çevirəni. H. A. Şahbazlı.-Bakı : Azərnəşr , 1929. 52, [2] s., şək. ; 17 sm.

 

Lebedev V.İ. Əyləncəli texnika keçmişdə [Mətn] V. İ.Lebedev; red. S.M.; çevirən. S.Məlikov.- B.: Azərnəşr, 1932.- 179, [1] s.

Lepenkin F. Vışkanın istismara hazırlanması /F.Lepenkin; çevirəni. K.Əhmədzadə; red. M.Babaxanov.- Bakı: Moskva: Elmi Texniki Nəşriyyat Birliyi Azərbaycan Neft nəşriyyatı, 1933.- 24, [1] s. , şək. ; 18 sm.

 

 Levin P.N. Kəskilər nəzəriyyəsi və praktikası ilə normaların cədvəl və şəkilləri/P.N.Levin; mütərcimi. Yüzbaşev; red. M.Kamil.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 95, [1] s.
 

Litovtsev. Texnika müharibədə /Litovtsev.- Bakı: Az. Niş.Div. Siyasi Şöbəsi, 1928.- 25 s.
 

Lizyukov A. Tanklar və onlar ilə mübarizə haqqında söhbət [Mətn] /A.Lizyukov; çevirəni. A.K.İmamzadə; red. A.B.Yusifzadə.- B.: Azərnəşr, 1929.- 35 s.

 

Lopatin P. Ay. Buxarın qalibiyyəti kara, su və hava üzərində [Mətn]: 11 ədəd şəkilləri havidir /P. Lopatin; Yeni türk əlifba komitəsi.- B.: Bakı fəhləsi, 1925.- 40 s.

 

Lopatin P. İlk lokomotiv [Mətn] /P.Lopatin; çevirəni. Ə.A.Mustafazadə; red. Ə.Əbdürrəhimzadə.- B.: Azərnəşr, 1929.- 47 s.

 

Losnikov P.L. Lübimov L.N. Təmir işçisinin yaddaşı /L.N.Lübimov; çevirəni. K.Yüzbaşev; red. M.Ə.Babaxanov.- Bakı: Azərnəşr, 1933.- 71 , [1] s. , şək., cədv.

 

Lupatin P. Buxarın qalibiyyəti qara su və hava üzərində [Mətn]: 11 ədəd şəkilləri havidir /P. Lupatin; tərcümə. Ş.Vəzirli.- Bakı : Bakı fəhləsi, 1925.- 45 s.

 

  Lütfəlibəyov Cəlil Əşrəf oğlu. Materiallar müqavimətindən laboratoriya praktikumu [Mətn]: ali texniki məktəblər üçün dərs vəsaiti /C.Ə.Lütfəlibəyov.- Bakı: Maarif, 1975.- 177, [3] s.
 

Lyuter K. Vaqon yağlayıcısı üçün yaddaş /K.Lyuter; red. M.Kamil; çevirən. Q.Yüzbaşyev.- Bakı: Azərnəşr, 1933.- 72 s.

 

M.İ.Ş.C. hava donanması-kimya təşkilatı və müdafiə dostları cəmiyyəti özəyi [Mətn] özək barəsində ğaide.- B.: [s.n.], 1927.- 20 s.

Magistr hazırlığı üçün "Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikalaşdırma mühəndisliyinin problemləri" fənninin tədrisi proqramı [Mətn] : 060647 - "Metrologiya, Standartlaşdırma və Sertifikatlaşdırma mühəndisliyi" ixtisası üzrə /Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Texniki Un-ti ; tərt. ed. E. B. İsgəndərzadə ; elmi red. H. Ə. Hüseynov. Bakı: [Vektor], 2015.- 11 s.: cədv., 21 sm.

Magistr hazırlığı üçün "Metroloji vasitələrin kompüterdə layihələndirilməsi" fənninin proqramı [Mətn] : 060627 - "Cihazqayırma mühəndisliyi" ixtisası üzrə /Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Texniki Un-ti ; tərt. ed. E. B. İsgəndərzadə ; elmi red. H. Ə. Hüseynov. Bakı: [Vektor], 2015.- 14 s.: cədv., 21 sm.

Magistr hazırlığı üçün "Ölçmə, nəzarət və sınağın avtomatlaşdırılması" fənninin proqramı [Mətn] : 060647- "Metrologiya, Standartlaşdırma və Sertifikatlaşdırma mühəndisliyi" ixtisasının "Standartlaşdırma və sertifaktlaşdırma" ixtisaslaşması üzrə /Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Texniki Un-ti ; [tərt. ed. E. B. İsgəndərzadə] ; elmi red. H. Ə. Hüseynov. Bakı: [Vektor], 2015.- 11 s.: cədv., 20 sm.

Malqin İ. Radio dinləyici nə bilməlidir /İ.Malqin.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 62 s.


Marsel Astruk. Avtomobil /A.Marsel; mütərcimi. D.Cavadov; red. S.Məlikov.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 275, [1] s.

 

Mayer Q.Q. Yol gözətçisinin yaddaş kitabçası /Q.Q.Mayer; çüvirəni. K.Yüzbaşev; red. M.Ə.Babaxanov.- Bakı: Azərnəşr, 1933.- 65, [XXIV] s. , şək.


Menşşikov İ.İ. Dörd lampalı BÇ və BÇN alıcıları, onların quruluşu və idarə edilmələri /İ.İ.Menşşikov.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 32, [1] s.
 

Menşşikov İ.İ. Radio nədir /İ.İ.Menşikov, Ş.E.Reksin; çevirəni. A.K.Turani; red.S.Melikov.- Bakı: Azərnəşr, 1933.- 119 s. , şək., cədv. ; 22 sm.
 

Məmmədov Ə.M. Daxili yanma mühərrikləri ümumi nəzəriyyə :[dərs vəsaiti] /Ə.M.Məmmədov; red. S.Hüseynzadə.- Bakı: Azərneftnəşr, 1950.- 239, [1] s. , şək., cədv., sxem.; 23 sm.+ [2] qat. v.

 

Məmmədov H.Q. Materiallar müqaviməti /H.Q.Məmmədov; red. H.Ə.Süleymanov.- Bakı: Azərneftnəşr, 1951.- 610, [2] s.
 

 Məmmədov Həbib Qurban oğlu. Nəzəri mexanika. Dinamika: ali texniki məktəblər üçün dərslik /H.Q.Məmmədov; rəyçilər: Y.Əmənzadə, R.Bəbəlov; [elmi red. M.Məmmədov] ikinci hissə.- Bakı: Maarif, 1966.- 286, [2] s.
 

Məmmədov Maqbet Ədil oğlu. Azərbaycanın hidroqrafiyası: Monoqrafiya /Maqbet Məmmədov; Elmi red.: F.İmanov, B.: Nafta-Press, 2002.- 266 s.

 

Məmmədov Maqbet Ədil oğlu. Hidromexanikanın əsasları ilə hidravlika [Mətn] /Maqbet Ədil oğlu Məmmədov; rəyçilər. R.U.Əmənzadə, B.Ə.Məmmədov; red. Z.F.Musayev.- B.: ADU, 1995.- 272 s.

 

Məmmədov Nəriman Rəhim oğlu. Metrologiya [Mətn]: dərs vəsaiti: [2 hissədə] /N. R. Məmmədov, T.B.Abdullayev; rəy verənlər. C.Ə.Kərimov, E.M.Əfəndiyev I hissə.- B.: Bakı Un-ti, 1997.- 146 s.

 

 Məmmədov Nəriman Rəhim oğlu. Metrologiya [Mətn]: dərslik /N.Məmmədov; rəy verən. M.H.Fərzəliyev, A.Ş.Şıxseyidov.- Bakı: Elm, 2009.- 321, [2] s.
 

Məmmədov Nəriman Rəhim oğlu. Standartlaşdırmanın əsasları [Mətn]: Dərs vəsaiti /N.R.Məmmədov; Rəy verənlər: S.H.Babayev, E.M.Əfəndiyev.- B.: Çaşıoğlu, 1999.- 204 s.

 

Məmmədov Şakir Əhməd oğlu. Metrologiyanın əsasları [Mətn]: [dərs vəsaiti] /Ş.Ə.Məmmədov, C.N.İmaməliyeva, T.C.Ağalarova, G.X.Seyfullayeva; Rəy verənlər. Z.S.Musayev; Elmi red. X.Q.Seyfullayev; Red. C.M.Mustafayeva; Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti Bakı : [Təhsil NPM] , 2008. 153 s.

 

Məmmədzadə Yusif İsmayıl oğlu. Hidravlika və hidravlik maşınlar [Mətn]: ali texniki məktəblər üçün dərslik /Y.İ.Məmmədzadə.- Bakı: Maarif, 1975.- 314, [2] s.

 

Mixaylov F.M. Kimyəvi yanğınsöndürənlər ilə sovxoz, kolxoz və maşın-traktor stansiyalarında yanğınla mübarizə [Mətn] F.M.Mixaylov; red. Əbdürrəhimov; M.Ə.Kərimov.- B.: Azərnəşr, 1932.- 82, [1] s.

 

Mirələmov Hüseynbala Fazil oğlu. Qaz emalı zavodlarında təhlükəsizlik qaydaları [Mətn]: Ali-texniki təhsil müəssisələri üçün dərs vəsaiti /H.F.Mirələmov; Elmi red.: K.Y.Əcəmov.- Bakı: Təhsil, 2003.- 152 s.

Miriyev Seyidəli Mir İsmayıl oğlu.
Maşın hissələrinə aid məsələlər texnikum tələbələri üçün dərs vəsaiti /S. Miriyev; [red. R.Əliyev].- Bakı: Azərtədrisnəşr, 1963.- 121, [3] s.

 

Mirski S. Qatil kim imiş [Mətn]: elektrikdən törəyən bədbəxt hadisələr /S.Mirski; red. S.Məlikov; çevirən. X.Əzizbəyli.- B.: Azərnəşr, 1932.- 36 s.: şək., 16 sm.
 

Mirzəcanzadə Azad Xəlil oğlu. Hidravlika [Mətn]: Neftçi mühəndis hazırlayan ali texniki məktəb və fakültələr üçün dərslik /A.X.Mirzəcanzadə, R.S.Qurbanov, Z.M.Əhmədov; Rəyçilər. H.P.Hüseynov, Ə.F.Qasımov.- Bakı: Maarif, 1990.- 280 s.

Musayev İlham Hikmət oğlu.
Hidravlika və aerodinamika [Mətn]: Dərslik /İ.H.Musayev,İ.H., X.Y.Daşdəmirov; Rəy verənlər.V.C.Hacıyev, Ə.X.Həsənov; Elmi red.V.M.Mehdiyev.- Bakı: Təfəkkür, 2008.- 153 s.

 

Musayev Nizami Xıdır oğlu. Ərzaq mallarının ekspertizası: Ali məktəb tələbələri üçün dərslik. Heyvanat mənşəli məhsulların ekspertizisi: Dərslik II hissə /N.X.Musayev Ə.İ.Əhməd ov A.H.Xəlilov.- B.: Çaşıoğlu, 2005.- 448 səh.

 

Musayev Nizami Xıdır oğlu. Ərzaq malları əmtəəşünaslığının nəzəri əsasları: Ali məktəb tələbələri üçün dərslik /Nizami Musayev; Rəyçilər: F. H. Axundov; N. N. Həsənov; Elmi red.: Ə.C. İ. Əhmədov.- B.: Çaşıoğlu, 2005.- 368 səh., 1 portr., fotoşək.

 

Musayev Zakir Səməd oğlu. Hidravlika və hidravliki maşınlar: Dərslik /Z.S.Musayev, K.M.Məmmədov, T.M.Mahmudov; Elmi red.: M.S.Mansırov.- Bakı: Təhsil, 2005.- 420 s. , cədvəl, ill. ; 21 sm.
 

Musatov V.İ. Kolxozların radiolaşdırılması /V.İ.Musatov.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 38, [1] s. , şək.; 18 sm.

 

Mustafayev Ə.Ə. Tornaçılıq fabrik-zavod məktəbləri üçün /Ə.Ə.Mustafayev.- B.: Azərnəşr, 1932.- 302, [1] s.,şək., cədv.
 

Mustafayev Əbdüləli Cabbar oğlu. Neft cihazqayırma texnologiyası [Mətn]: ali texniki məktəblər üçün dərslik /Ə.Mustafayev; elmi red. K.Əliverdizadə.- Bakı: Maarif, 1975.- 310, [2] s.

 

Mustafayev Sənan Məmmədəmin oğlu. Materialşünaslıq və materialların emalı I hissə.- B.: ADNA 1994.176 s.
 

Mustafayev Sənan Məmmədəmin oğlu. Mexanizm və maşınlar nəzəriyyəsi mexanik-maşınqayırma ixtisası üzrə təhsil alan qiyabiçi tələbələr üçün: metodikgöstərişlər, control tapşırıqlar və tipik məsələlərin həlli /S.M.Mustafayev, D.Ə.Hacıəlibəyli; [red. S.Ələsgərova, M.Kərimov];Azərb. SSR NazirlərSovetinin Ali vəOrtaİxtisasTəhsiliKomitəsi, M.Əzizbəyov ad. Azərb. Neft və Kimya İn-tu.- Bakı: Azərtədrisnəşr, 1962.- 53, [2] s.
 

Mühəndis qrafikası Tərsimi həndəsə [Mətn]: dərslik /Ə. Q. Həsənov, C. X. İsmayılov, O. Ə. Qurbanov və b.; ixtisas red. T. M. Həmidov.- 1 hissə.-B.: Maarif, 1989. 274, [2] s.

 

Mühəndis və maşın qrafikası [Mətn] : ali məktəb tələbələri üçün dərslik /İ. Ə. Həbibov, R. Ə. Alıyev, İ. A. Alıyev [və b.] ; R. Ə. Alıyevin redaktəsi ilə.Gəncə: [s. n.], 2015. 260, [1] s.: cədv., ill., 25 sm.

 

Naumov V. S. Maşınsünaslıq [Mətn] V.S.Naumov; red. M.Kamil; çevirən. Fətəlizadə I hissə İstilik texnikası.Bakı Azərnəşr, 1932.- 566, [1] s.

 

 Neft çıxarılması və emalı [Mətn] B.: Azərbaycan Dövlət Neft Sənaye, 1924.- 62 s.

 

 Neft quyularında su və onunla mübarizə.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 38, [1] s.

 

Paşayev Arif Mir Cəlal oğlu. NANO materiallar, tədqiqat üsulları, cihazlar [Mətn]: dərs vəsaiti A.M.Paşayev, S.X.Ağayeva; elmi red. H.S.Orucov; rəy verənlər T.H.İsmayılov, Z.Ə.İskəndərzadə; "Azərb. Hava Yolları" Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti, Milli Aviasiya Akad. Bakı [s. n.] 2012.- 329, [2] s.

 

Popov Kirill Nikolaeviç. Bənnalar və konstruksiya quraşdıranlar üçün materialşünaslıq [Mətn]: texniki peşə məktəbləri üçün dərs vəsaiti K.N.Popov; tərcümə ed. N.Ağabəyov.- B.: Maarif, 1989.- 197, [2] s. cədv., şək. 20 sm.
 

Radio dostları cəmiyyəti (RDC) özəyi /SSCI Radio Dostları Cəmiyyəti.- Bakı: RDC Bakı surası, 1930.- 82, [1] s.

 

Radio həvəskarları kitabxanası. Akkumulyatorların doldurulması 13.- Bakı: [Azərnəşr], [1931.] 12 s.

Radio həvəskarları kitabxanası.
Alıcı antenlərin quruluşu 18.- Bakı: [Azərnəşr], [1931.].- 13 s.

Radio həvəskarları kitabxanası.
Anod batareyasının quruluşu 12.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 10 s.

Radio həvəskarları kitabxanası.
Bir lampalı az sürət qüvvələndiricisi 9.- Bakı: [Azərnəşr], [1931.] 10 s.

Radio həvəskarları kitabxanası.
Bir lampalı regenerativ alıcı PD-1 7.- Bakı: Azərnəşr, [1931.] 13 s.

 

Radio həvəskarları kitabxanası. Detektoru və onun kristalını necə hazırlamalı 14.- Bakı: [Azərnəşr], [1931.] 8 s.

Radio həvəskarları kitabxanası.
Dəmir radio alıcısı 1.- Bakı: [s. n.], [1931.] 12 s.


Radio həvəskarları kitabxanası.
Dəyişən tutumlu kondensatoru necə hazırlamalı 16.- Bakı: [Azərnəşr], [1931.] 12 s.

Radio həvəskarları kitabxanası.
Əldə qayrılma az sürət transformatoru 8.- Bakı: Azərnəşr, [1931.] 13 s.

Radio həvəskarları kitabxanası.
İki lampalı alıcı PL-2 10.- Bakı: [Azərnəşr], [1931.] 10 s.


Radio həvəskarları kitabxanası.
İşıq şəbəkəsinə qəbul 17.- Bakı: [Azərnəşr], [1931.].- 13 s.

Radio həvəskarları kitabxanası.
Közərtmə batareyanın quruluşu 11.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 10 s.


Radio həvəskarları kitabxanası.
Metal sazlayıcı alıcı 4.- Bakı: [s.n.], [1931.] 11 s.

Radio həvəskarları kitabxanası.
Şan makaralarını necə sarımalı 2.- Bakı: [s.n.], [1931.]10 s.

Radio həvəskarları kitabxanası.
Şan variometri olan detektorlu alıcı 3.- Bakı: [s.n.], [1931.]12 s.

Radio həvəskarları kitabxanası.
Şapoşnikovun detektorlu alıcısını necə hazırlamalı 5.- Bakı: [s.n.], [1931.] 12 s.


Radio həvəskarları kitabxanası.
Şapoşnikov alıcıya necə şevirməli-6.- Bakı: [s.n.], [1931.]12 s.

Radio həvəskarları kitabxanası.
Torpaq xəttinin qayrılması 19.- Bakı: [Azərnəşr], [1931.].- 14 s.

Radio həvəskarları kitabxanası.
Tutumu dəyişməyən kondensatoru necə qayırmalı 15.- Bakı: [Azərnəşr], [1931.] 11 s.

 

Radiojurnalistikanın əsasları kursunun proqramı [Mətn] /AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, S.M.Kirov adına ADU; [tərt. ed. T.Rüstəmov; red. F.Mehdiyev]Bakı: [s.n.], 1971.- 7 s. ; 22 sm.
 

Reşetov D.N. Maşın detalları ali məktəblərin maşınqayırma ixtisaslı tələbələri üçün dərslik /D.N.Reşetov; [tərc. ed. S.Miriyev; M.Məmmədov; red. Ş.Şükürlü]Bakı: Maarif, 1965.- 756 s., cədvəl, ill. ; 22 sm.

 

Reyn İ. Traktorun quruluşu [Mətn]: orta yaşlı uşaqlar üçün İ.Reyn.- B.: Azərnəşr, 1932.- 31, [1] s.

 

Rəhimli M. Avtomobil /M.Rəhimli, Ə.Əmircan; Avtomobilçilik inkişafına və yolların yaxşılaşdırılmasına yardım edən cəmiyyət "AZAVTOYOL".- Bakı: [Azavtoyol], 1930.- 94 s.
 

Rəhimov Q.Ə. Rabitə texnikasında ölçmələr [Mətn]: Ali texniki məktəbdə 0702, 0703, 0708 ixtisasları üzrə təhsil alan tələbələr üçün mühazirənin konspekti /Q.Ə.Rəhimov; elmi red. T.H.Səmədov; AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, Ç. İldırım ad. Azərb. Politexnik İn-tu II hissə.- Bakı: [s. n.], 1978.- 107, [1] s. , şək. ; 20 sm.

 

Rəsmxət [Mətn] : ümumtəhsil məktəblərinin 9-cu sinfi üçün dərslik /İ. Həbibov, R. Məlikov, N. Qurbanov, S. Qarayev ; red. N. Musayeva ; rəyçilər X. Səmidov [və b.] ; [burax. məs. R. Müzəffərli ; üz qabığının dizaynı E. Qurbanov]B.: Şərq-Qərb, [Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi], 2011.102, [2] s. şək

 

Rıjov İ.İ. Kompressor, fantan armaturu və tulumalara xidmət etmək [Mətn] İ.İ.Rıjov; red. A.Gülməhəmmədov; çevirən. M.Kərimov.- B.: ETNB-Azərneftnəşr, 1932.- 21, [2] s.

 

Rımkeviç. 20-ci əsr möcüzələri [Mətn] /Rımkeviç; tərcümə. İ.Yusifli; redaktor S.Məlikov.- B.: Azərnəşr, 1927.- 136 s.

 

Rımkeviç P.A. 20-ci əsr möcüzələri /P.A.Rimkeviç; çevirəni. Y.Yusifli; red. S.Məlikov.- Bakı: Azərnəşr, 1928.- 113, [1] s.

 

Rımkeviç P.A. Su və yer altında [Mətn] Rımkeviç, P.A.; red. S.M.; çevirən. S.Məlikov.- B.: Azərnəşr, 1932.- 69, [2] s.

Rımkeviç P.A. Texnika xariqələri /P.A.Rımkeviç; çevirəni. M.Ə.Sidqi; red. S.Məlikov.- B.: Azərnəşr, 1928.- 98 s.

 

Riflinq Adolf. Kimya müharibəsinin dəhşətləri [Mətn]: azdobro xim fondu üçündür /A. Riflinq; Azərbyacan icrayə komitəsi.- B.: Azkompum, 1925.- 16 s.

 

Ruben R.K. Qazma texnikasını mənimsəmək həll edici həlqədir qazmaçıların 28 mart 1933-cü il Ümum Bakı konfransındakı nitqi /R.K.Ruben; red. M.Hüseynov; tərc. Ə.Tahirov.- Bakı: Kommunist, 1933.- 31 s. , portr. ; 20 sm.

Rubtsov V. Yaşayışın elektrikləşdirilməsi/ V.Rubtsov, V.Çıjıkov; çevirəni. Y.Yusifli; red. Sami Kamal.- Bakı: Azərnəşr, 1933.- 45, [1] s.

 

Rusca-azərbaycanca izahlı politexnik lüğət. 20 min termin [Mətn]: 4 cilddə /R.Novruzov, R.Şükürov, M.Abdullayev, H.Hüseynov; elmi red. N.Xudiyev, R.Əliyev, F.Məmmədov; red. S. Sadıqova A- 1-ciCild.- B.: Çaşıoğlu, 2004.- 808 s.

 

Rzayev Seyran Səid oğlu. Atomatikanın əsasları və elektron hesablama texnikası [Mətn]: dərs vəsaiti /S. S.Rzayev, H.İ.Həşimov; elmi red. A.P.Qurşumov; N.Tusi ad. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Un-ti.-B.: [s.n.], 1992.- 164 s.

 

Rzayev Tofiq Heydər oğlu. Texniki sistemlərin diaqnozlaşdırılması [Mətn] : [monoqrafiya] /T. H. Rzayev ; elmi red.: T. A. Əliyev, F. M. Abdullayev. Bakı: Elm və təhsil, 2016.- 627, [9] s.: portr., ill. cədv., 21 sm.

 

Sadə qısadalğalı alıcı [Mətn] P və B.; red. M.Kamil; mütərcimi. Turani. Pvə B.- B.: Azərnəşr, 1932.- 22 s.

 

Sadıxov Əli Hidayət oğlu. Maşınların təmir texnologiyası [Mətn]: [Dərs vəsaiti] /Ə.H. Sadıqov, Ə.M. Hacıyev, H.A. Məmmədov; Red.: Y.M. Ümid; Rəy verənlər: H.Ə.Hüseynov, S.H. Babayev.- Bakı: 2007.- 170 s. , şək. ; 20 sm.
 

 Sadıqov İsmayıl Rza oğlu. Materiallar müqaviməti [Mətn]: [texniki ali təhsil müəssisələri üçün dərslik] /İ.R.Sadıqov; rəyçilər. Ə.İsayev, V.Mirsəlimov; [rəssam. R.Sadiq] I Hissə.- Bakı: Təhsil, 2010.- 376 s.

 

Sadıqov İsmayıl Rza oğlu. Materiallar müqaviməti [Mətn]: dərslik [texniki ali təhsil müəssisələri üçün] İ.R.Sadıqov; rəy. Ə.İsayev, V.Mirsəlimov II Hissə.- B.: Təhsil, 2013.- 639, [1] s.
 

Sağlam motor vaqonu uğrunda BEDY şəhər tramvayı vaqon sürən briqadaları və depo təmirat briqadaları üçün müsabiqə şərtləri /red. və buraxıcı. H.Hüseynov.- Bakı: Motor qəzetəsi redaksiyası nəşriyyatı, 1933.- 9, [1] s. , cədv. ; 16 sm

 

Salmanov Ağabala. Neft quyularının dərin tulumba ilə istismarı [Mətn] A.Salmanov; red. M.H.Rzaquliyev; çevirən. İ.Səfərov.- B.: Betn-Azərneftnəşr, 1932.- 28 s.

 

Semyonov A.F. Burma qazıması kursu qazıma ustaları və qazmaçılar üçün /A.F.Semyonov; çevirənləri. M.Məlikov, Ə.Vahabov, H.Səlimov; red. A.Vəzirzadə, Y.Səfərov.- Bakı- Moskva: ETNB-Azərneftnəşr, 1933.- 148 s.

 

Serpuxov M.P. Traktorçular üçün qısa rəhbər /M.P.Serpuxov; çevirəni. F.Seyidov; red. Y.Məmmədov.- Bakı: Azərnəşr, 1933.- 162, [1] s. , şək. ; 22 sm.

 

Səlimova Nigar Əzizağa qızı. Mühəndis ekologiyası [Mətn] : dərslik /N. Ə. Səlimova, B. Ş. Şahpələngova, Ə. İ. Babayev ; elmi red. L. M. Həsənova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, ADNA. Bakı: [s. n.], 2012.- 634, [1] s.: şək., cədv., 21 sm.

 

Sənaye elektronikasının əsasları [Mətn]: metodik göstərişlər və yoxlama tapşırıqları: ali məktəblərin mühəndis-texnik və mühəndis-iqtisad ixisaslı tələbələri üçün [tərc. ed. T.Məmmədov; Q.İ.İzyurova]; AzSSR Nazirlər Sovetinin Ali və Orta İxtisas Təhsili Komitəsi, M.Əzizbəyov ad. Azərb. Neft və Kimya İn-tu.- B.: [s. n.] 1965.- 34, [2] s.

 

 Skvortsov M.M. Avtomat qazma /M.M.Skvortsov; mütərcimi. M.Mirzəbabalı.- Bakı: Azərbaycan, 1931.- 40, [2] s. , şək. ; 22 sm.

 

Skvortsov M.M. Avtomatik qazıma /M.M.Skvortsov; çevirəni. Y.Səfərov.- Bakı- Moskva: Azərneftnəşr, 1933.- 60 s.


Sosialist Şura Cümhuriyyətləri İttifaqının kimya sənaye və kimyalı müdafiə dostları cəmiyyətinin (SŞCİ-nin "DOBROXİM" könüllü kimya cəmiyyətinin) nizamnaməsi [Mətn]: 1924-cü il 18 iyunda DOBROXİM-in mərkəzi şura heyyəti rəyasəti tərəfindən qəbul edilmiş proyekdir.- B.: [s. n.], 1924.- 22 s.

 

 Süleymanov Hənifə Əbdülrəhman oğlu. Materiallar müqaviməti [Mətn]: Ali texniki məktəblər üçün dərslik /H.Ə.Süleymanov; Elmi red.: X.Mustafayev.- Bakı: Maarif, 1971.- 376 s.
 

Şapovalov A.P. Neft yataqlarının qorunması /A.P.Şapovalov; çevirəni. H.Əsədov; red. M.Babaxanov.- Bakı-Moskva: Elmi-Texniki Nəşriyyat Birliyi Azərbaycan Neft Nəşriyyatı, 1933.- 43, [1] s.

 

Şepkin V. Neft mədənləri quyularının qazılmasında təhlükələr /V.Şepkin.- Bakı: [s.n.], 1930.- 32 s.
 

Şpanov N. Təyyarə necə qurulmuş və necə uçur /Şpanov; çevirəni. A.Qasımxanlı.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 51, [1] s., şək. ; 18 sm.
  

Şərifov Arif Rza oğlu. Ensiklopedik texniki lüğət [Mətn] /A. R. Şərifov, T. C. Rəsulov, M. V. Nurəliyev; elmi red. Ç.C.Hacıyev; [ön söz. H. Q. Aslanov].- Bakı: Təhsil, 2009.-294 s.

 

Şibayev Q.İ. Neft mədənlərində yağlayıcılar özlərini nədən qorumalıdırlar /Q.İ.Şibayev; çevirəni. Q.Yüzbaşev.-Bakı: Azərnəşr, 1931.- 28 s. , şək. ; 19 sm.
 

Şulman İ. Vaqon konduktoru-ocaq qalayıçısının yaddaşı /İ.Şulman; red. M.Ə.Babaxanov; çevirən. Q.Yüzbaşyev.-Bakı: Azərnəşr, 1933.- 146, [XXIV] s. , şək., cədv.

 

Tağıyev Qulu. Radioqəbuledici aparatı necə qayırmalı [Mətn] /Q.Tağıyev.- B.: Gənc işçi, 1929.- 44 s.

 

Tarazdarov A.S. Texniki mexanika /A.S.Tarazdarov; çevirəni. M.Kamil I hissə.- B.: Azərnəşr, 1931.- 120 s., şək., cədv.; 21 sm.

 

Tarazdarov A.S. Texniki mexanika [Mətn] A.S.Tarazdarov; çevirəni. T.Talıbzadə II hissə.- B.: Azərnəşr, 1932.- 137, [1] s.

 

Texniki terminlər lüğəti (Rusca-azərbaycanca-ingiliscə) [Mətn] /Bakıhidrolayihə layihə- xtarış İnstitutu; Baş red.: A.Y.Piriyev.- Bakı: Azərbaycan Tərcümə Mərkəzi, 2004.- 368 s.

 

Təlimat xam dərilərin birinci işlənilməyə qəbul olunub və təhvil vetilməsi barədə.- B.:Soyuzkoj Azərbaycan kontorunun nəşriyyatı, 1931.- 37 s.; 18 sm.
 

Traktorçu necə işləməlidir SŞCİ xalq əmək komissarlığının məcburi qərardadı 31 may 1930-cu il.- Bakı: ASŞC XƏK "Əmək məsələləri", 1930.- 13 s.

 

Tretyak Q.F. Sudan asan və çətin batan avadanlıq /Q.F.Tretyak; çevirəni. X.Əzizbəyli; red. Ç.Əliyev.- Bakı: Azərnəşr, 1933.- 32 s.

 

Trofimova Vera Mixaylovna. Quyuların yeraltı təmiri briqadaları üçün əməli rəhbərlik /V.M.Trofimova, M.L.Lanqleben, Y.M.Abdullayev; [tərc. ed. A.A.Hüseynov; red. C.Məmmədzadə].- Bakı: Azərnəşr, 1964.- 85, [3] s.
 

Tullantı töküntünün toplanması üzrə sosializm sifarişi - /İnqilab mübarizlərinə beynəlxalq yardım təşkilatı SŞCİ MOPR bölməsi; red. M.E.Babaxanov; çevirən. H.Məhəmməd Əliyev.- Bakı: ASŞCİ MOPR MK nəşri, 1933.- 20 s. , cədv. ; 15 sm.
 

Tumaclıq it dəriləri haqqında standart qaydalar və xəzlik it dərilərini qəbul etmək haqqında standart qaydalar /SŞCİ Xalq Təchizat Komissarlığı.- Bakı: [s. n.], 1931.- 14 s. ; 18 sm.
 

Turboburun quruluşu /A.Derkaçov;çevirəni. K.Yüzbaşev; red. H.Şahmalıyev 62-ci kitab.-Bakı Moskva: ETNB Azərneftnəşr, 1933.- 32 s. , şək. ; 23 sm.

 

Tutunov-Orski. Kimya döyüşü [Mətn] /Tutunov-Orski.- B.: Azərnəşr, 1926.- 48 s.

 

Tüfəngi öyrən.- Bakı: Azərnəşr, 1928.- 15 s.
 

Uqryumov Q.D. Dobroxim könüllü kimya cəmiyyəti [Mətn]: (Dobroxim) kənd və meşə təsərrüfatında xidmət edərkən /Q.D.Uqryumov.- B.: [s. n.], 1924.- 36 s.

 

Ümumi hidrogeologiya. [Mətn] Ali məktəblər üçün dərslik.- Bakı: 2008.- 155 s.

 

Tatarçenkov D. Kəndliyə fabrika- zavod lazımdır [Mətn]: 28 ədəd şəkli havidir /D.Tatarçenkov; tərcümə. Ə.Hacızadə.- B.: Bakı fəhləsi, 1925.- 71 s.

 

Vakenkeym N.V. Neft buruğu qazma işində yeni sürətlər uğrunda/N.V.Vakenkeym; müqəddimə. H.B.Ağaverdiyev.- Bakı: [s.n.], 1931.- 40 s.
 

 Valintin İqnati. Ayroplanlar nə tur uçurlar və bunlardan xalqa nə kibi mənfət var. [Mətn] /İ. Valintin; tərcümə. M.Əfəndizadə; Hava donanması dostları cəmiyyəti Hava donanması dostları cəmiyyəti, 1925.- 28 s.

 

 Veksler İ. Qazma kursu [Mətn]: sənaye məktəbləri və mədən sənaye məktəblərinə məxsusdur. [Texnikumlar üçün tədris və pedaqoji kitablar] /İ.Veksler; mütərcimi. S.Axundov.- I hissə.- B.: Azərnəşr, 1929.- 150, [1] s.

Veksler İ. Qazma kursu [Mətn]: [sənaye texnikumları üçün tədris kitabları] /İ.Veksler; çevirəni. S.Axundzadə.- II hissə.- B.: Azərnəşr, 1929.- B.: Azərnəşr, 1929.- 290, [1] s.

 

Veksler İ. Qazma kursu /İ.Veksler; çvirəni. S.Axundzadə II hissə.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 199, [1] s.

Veksler İ. Qazma kursu sənaye məktəbləri və mədən sənaye məktəblərinin tələbələrinə məxsusdur /İ.Veksler; mütərcimi. S.Axundov I hissə.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 148 s.


Vəl V. Hava donanması bizə nə üçün lazımdır? [Mətn] /V.Vəl; tərcümə. B. Sultanov; Hava donanması cəmiyyəti.- B.: [s.n.], 1925- 15 s.

 

Vnukov V. Hərbi texnika bizim üçün qorxuludurmu /V.Vnukov.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 60 s., şək. ; 17 sm.
 

Yakobson Q.A. Buxar qazanlarına qulluq edilməsi /Q.A.Yakobson; çevirəni. Fətəliyev; red. M.Kamil.- Bakı: Azərnəşr, 1933.- 68 s. , şək. ; 21 sm.

 

Yeni il yolkaları təşkil edərkən yanğından təhlükəsizlik qaydaları.- Bakı: Birləşmiş nəşriyyat, 1954.- 11, [1] s. ; 19 m.

 

Yeni metro ölçüləri [Mətn] /tərc. Ə. Q. Fərəcov.- B.: Zaqafqaziya Beynəlmüəssət komisyonu, 1928.- 18 s.

 

Yol işlərinə aid ümum ittifaq vahid norma və qiymətləri /çev. M. Abbasov.B.: Azavtoyolnəqliyyat idarəsi nəşriyyatı, 1932.- 53 s.
 

  Yusufov İslam Mirzəbala oğlu. Beton və dəmir-beton məmulatların texnologiyası [Mətn]: ali texniki məktəblər üçün dərslik /İ.M.Yusufov; elmi red. H.Cəfərov.- Bakı: Maarif, 1977.- 335 s.

 

Zarzar V. Şura dirijablınə malik olmalıyıq /V.Zarzar; çevirən. D.Cavadlı.- B.: Azərnəşr; 1932.- 25, [1] s.

 

Zubkov M.K. Burma qazımasında avadanlıq və alət /M.K.Zubkov; çevirəni. A.Fətəliyev; red. M.Kamil.- Bakı-Moskva: ETNB-Azərneftnəşr, 1933.- 132 s. , şək., cədv. ; 22 sm. + [3] v.


Zubkov M.K. Quyuların əyriliyiilə mübarizə drillometrlər, yass, Şahnəzərovunrequlyatoru /M.K.Zubkov; çevirəni. A.Gülməhəmmədov; red. Y.Səfərov.- Bakı -Moskva: ETNB-Azərneftnəşr, 1933.- 56 s.
 

 

 

National Library of Azerbaijan All Rights Reserved