Metalların texnologiyası. Maşınqayırma. Cihazqayırma

 

 Abdullayev Ayaz Hidayət oğlu. Maşın detalları və konsruksiyaetmənin əsaları [dərs vəsaiti] /A.H.Abdullayev, R.K.Məmmədov, M.H.Güməyev; red. və məsləhətçi A.H.Abdullayev; rəyçi R.İ.Əlizadə, V.Z.Mövlazadə.- Bakı: Elm, 2003.- 461, [1] s.

 

 Abdullayev Ayaz Hidayət oğlu. Tətbiqi mexanika [Mətn]: [ali texniki məktəblər üçün] dərslik A.H.Abdullayev (elmi red.), M.H.Gumayev, H.S.Məmmədov.- B.: [Təhsil] 2014.- 691, [1] s.

 

Abdullayev Ramiz Xəliloğlu. Ümumzavod avadanlığı [Mətn] : dərs vəsaiti /R. X. Abdullayev, Ç.C.Mürşüdli, Q.Ə.Məmmədov; red. Ç. C. Mürşüdli ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Neft Akad.B.: [ADNA], [İHNM], 2010.278, [1] s. ill., cədv

 

 Ağayev Məmməd Həsən oğlu. Metalkəsmə əsasları [Mətn] M.H.Ağayev; [red. N.Q.Məmmədxanov].- B.: Azərnəşr, 1962.- 181, [3] s. cədv., şək. 22 sm.
 

Alümin filizlərindən alümin-oksidi alınması ardıcıllığının gəlir-çıxar hesabına dair metodik göstəriş [Mətn] /Azərb. SSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, Ç. İldırım adına Azərb. Politexnik İn-tu; tərt. T.D.İsrafilov; elmi red. R.İ.Şükürov; rəyçi. V.Z.Əhmədov.- Bakı: Ç.İldırım adına AzPİ, 1984.- 79, [1] s.

 

Alüminium istehsalı [Mətn] /C.İ.Səfərov, Ş.İ.Mustafayev, N.R.Məlikov, A.Z.Əsgərov; elmi red. T.D.İsrafilov I hissə.- Bakı: Elm, 2007.- 179, [1] s.
 

Babayev Sabir Həbib oğlu. Maşınqayırma texnologiyasının əsasları [Mətn]: dərs vəsaiti /S.H.Babayev, H.H.Eldarov; red. M. Ə. Məmmədov; rəy verənlər. S.M.Mustafayev, R.A.Qazıyev; AzSSR Xalq Təhsili Nazirliyi, M. Əzizbəyov ad. Azərb. Neft və Kimya İn-tu. B.: NKİ, 1989.- 54, [6] s.

 

Babayev Sabir Həbib oğlu. Maşınqayırma istehsalı texnologiyası [Mətn]: Dərs vəsaiti /S.H.Babayev, A.R.Cərrahov; Red. A.M.Rəhimov; Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası.- B.: Azərb. ADN, 1993.- 52 s.

 

Baturin A.T. Maşın detalları: Qeyri-maşınqayırma texnikumları üçün dərslik /A.T.Baturin; Tərc.: Y.Abdullayev.- Bakı: Maarif, 1967.- 436 s.

 

Canmirzəyev Ağaməmməd Canyar oğlu. Avtomobillərin texniki istismarı [Mətn]: Dərslik. "Avtomobillər və avtomobil təsərrüfatı" ixtisası üzrə təhsil alan tələbələr üçün yazılmışdır. A.C.Canmirəzyev; Azərbaycan Texniki Universiteti; Rəy verənlər. S.K.Gözəlov, Z.A.Rüstəmov; Red. M.M.Hüseynov.- B.: 1996.-386 s. cədvəl, sxem. ill. 21 sm.

 

Çernov A.İ. Baltaların qatı xəlitə ilə qaynaq edilməsi [Mətn] A.İ.Çernov; red. H.Səlimov; çevirən. Y.Səfərov.- Bakı ETNB-Azərneftnəşr, 1932.- 25, [2] s.

 

Çuqun qaz siyirtmələri ştoklarının kvadratlarını fərzləmək üçün çoxyerli qurğu [Mətn]: istehsalat təcrübəsi mübadiləsi Azərb. Elmi-Texniki Məlumat İn-tu; [red. S.Q.Şərifov; ruscadan tərc. ed. R.M.Peyğəmbəri]. Azərbaycan Elmi-Texniki Məlumat İnstitutu.- [Bakı] AzETMİ [1963].- 4 s.
 

Eyvazov B.Y. Metalların korroziyası və mühafizəsi kursuna aid laboratoriya praktikumu [Mətn]: Ali texniki məktəblər üçün dərs vəsaiti /B.Y.Eyvazov; Elmi red. Q.M.Əhmədov; Rəyçilər. R.S.Həmidov, F.M.Mustafazadə; Ç.İldırım adına Azərbaycan Mühəndis-Texniki Universiteti I hissə.- B.: AzMTU, 1991.- 160 s.

 

Əfəndiyev F.M. İnşaat və yol maşınlarının etibarlığının əsasları: Dərs vəsaiti /F.M.Əfəndiyev; Red.: R.Q.Qardaşov; Rəyçi: A.R.Şərifov, A.Z.Verdiyev.- Bakı: [ Memar Nəşriyyat-Poliqrafiya], 2006.- 115 s.
 

Əhmədov Valik İbrahim oğlu. Metal və ərintilərin elektrik xassələrinin fiziki-tədqiqat metodları [metodik göstəriş] /V. İ. Əhmədov ; elmi red. T. M. Pənahov ; rəyçi Z. S. Musayev, İ. İ. Əlizadə ; Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Təhsil Problemləri İnstitutu, Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Un-ti.- Bakı : [s. n.] , 2007.- 39, [1] s.

 

 Əliyev Rezo Rəhim oğlu. Maşınqayırma leksikonu [Mətn] R.R.Əliyev (ön söz); elmi red. V.Z.Mövla-zadə; rəyçi V.Z.Mövla-zadə, A.S.Məmmədov 1-ci hissə.- B.: Apostroff, 2012.- 427, [1] s.Əliyev Rezo Rəhim oğlu. Maşınqayırma leksikonu [Mətn] R.R.Əliyev (ön söz); elmi red. V.Z.Mövla-zadə; rəyçi V.Z.Mövla-zadə, A.S.Məmmədov 1-ci hissə.- B.: Apostroff, 2012.- 427, [1] s.

 

 Əliyev Rezo Rəhim oğlu. Maşınqayırma leksikonu [Mətn] R.R.Əliyev (ön söz); elmi red. V.Z.Mövla-zadə II hissə.- B.: Apostroff, 2012.- 423, [1] s.

 

Əliyev Rezo Rəhim oğlu. Maşınqayırmanın tarixinə dair [Mətn] /R.Əliyev; rəyçilər. V.Z.Mövlazadə, Ə.S.Məmmədov.- B.: Təhsil, 2008.- 543 s.

 

Əliyev Rezo. Prototiplərin hazırlanmasında additiv texnologiyanın tətbiqi [Mətn] : prototiplər-3D çapetmə-sürətli hazırlama-ölçmə /R. Əliyev, B. Hentşel. Bakı: [Ecoprint], 2017.- 273, [3] s.: portr., şək., sxem., cədv., 20 sm.

 

 Əliyev Rezo. Sürətli hazırlanma texnologiyasının mütərəqqi üsulları. /R. Əliyev, B. Hentşel; Elmi red.: V. Z.Mövla-zadə. -B.: Elm, 2005.- 206 s.

 

Əzizov Əzizağa Həmid oğlu. Həcmi hidravlik intiqallar və hidroavtomatika [Mətn] : (buraxılış işləri və kurs layihələrini yerinə yetirmək üçün metodik göstərişlər) : dərs vəsaiti Ə. H. Əzizov, A. M. Rəhimov, İ. Y. Hacıyeva, H. Ə. Heydərov ; red. M. A. Qarayev ; rəy. S. H. Babayev, S. O. Hüseynov ; Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası Bakı [s.n.] 2003. ADNA 94, [1] s.

 

Əzizov Əzizağa Həmid oğlu. Həcmi hidravlik intiqallar və hidroavtomatika.-Bakı 2003.34 s.
 

Əzizov Əzizağa Həmid oğlu. Həcmi hidravlik intiqallar və hidroavtomatika hidroaparatları [Mətn] : dərs vəsaiti.-Bakı 2003.94 s.
 

Əzizov Əzizağa Həmid oğlu. "Həcmi hidravlik intiqallar və hidroavtomatika" kursundan laboratoriya işləri [Mətn] : dərs vəsaiti Ə. H. Əzizov, Ə. S. Əhmədov, H. Ə. Heydərov, V. H. Əzizov ; elmi red. A. M. Rəhimov ; rəy verənlər M. A. Qarayev, R. X. Abdullayev ; Azərb. Döv. Neft Akad.Təkmilləşdirilmiş və əlavə edilmiş Bakı [s.n.] 2009. ADNA 230, [2] s.


Əzizov Əzizağa Həmid oğlu. "Həcmi hidravlik intiqallar və hidroavtomatika" kursundan məşğələlər [Mətn] : dərs vəsaiti Ə. H. Əzizov, İ. Y. Hacıyeva, V. H. Əzizov ; red. A. M. Rəhimov ; rəyçilər M. A. Qarayev, R. X. Abdullayev ; Azərb. Dövlət Neft Akad..-Bakı [s.n.] 2008. ADNA 156, [1] s.

 

Əzizov Əzizağa Həmid oğlu. Həcmi hidravlik intiqallar və hidropnevmoavtomatika 2 cilddə : dərslik /Ə. H. Əzizov, X. M. Heydərov ; red. Ə. S. Əhmədov ; rəy ver. V. T. Məmmədov [və b.] ; Azərb. Dövlət Neft Akademiyası.- I cild.- Bakı : ADNA , 2012.- 503 [] s.

Əzizov Əzizağa Həmid oğlu.
Həcmi hidravlik intiqallar və hidropnevmoavtomatika 2 cilddə : dərslik /Ə. H. Əzizov, X. M. Heydərov ; red. Ə. S. Əhmədov ; rəy ver. V. T. Məmmədov [və b.] ; Azərb. Dövlət Neft Akademiyası.- II cild.-Bakı : ADNA , 2012. -520 [] s.

 

Əzizov Əzizağa Həmid oğlu. Həcmi hidravlik maşınlar [Mətn]: dərslik Ə. H. Əzizov, M. A. Qarayev, H. Ə. Heydərov, S. Ə. Ağammədova ; red. Ə. S. Əhmədov ; rəy verənlər A. M. Məmmədzadə, V. T. Məmmədov, Ç. İ. Sultanov ; Azərb. Döv. Neft Akad.-Bakı [s.n.] 2010. [ADNA] 601, [1] s.

 

 Əzizov Əzizağa Həmid oğlu. Hidravlik maşınlar və hidravlik intiqallar kursundan laboratoriya işləri [Mətn] : dərs vəsaiti Ə. H. Əzizov, A. M. Rəhimov, S. Ə. Ağammədova ; red. H. Ə. Heydərov ; Azərb. Dövlət Neft Akad.təkmilləşdirilmiş və əlavə edilmiş Bakı [s. n.] 2008. [ADNA] 190, [1] s.

 

Əzizov Əzizağa Həmid oğlu. "Hidravlik maşınlar" kursundan laboratoriya praktikumu [Mətn] : dərs vəsaiti Ə. H. Əzizov, A. M. Rəhimov, S. Ə. Ağammədova ; red. H. Ə. Heydərov ; rəy. M. A. Qarayev, S. O. Hüseynov ; Azərb. Dövlət Neft Akad..-Bakı [s.n.] 2007. ADNA 118, [2] s.
 

Fərzəliyev Məzahir Həmzə oğlu. Maşın hissələri [Mətn]: Dərs vəsaiti /M.Fərzəliyev.- Bakı: "İqtisad universiteti", 2004.- 72 s. , şək. ; 20 sm.
 

Hşımov Q.B. Cihz elementlərinin hzırlnm tenologiysı. li tenii mətəblər üçün dərsli.- B., Təhsil NPM,2007. 312 s.

 

Həsənov Əli Qulam-Hüseyn oğlu. Maşın detalları [Mətn]: ali texniki məktəblər üçün dərslik /Ə.Həsənov.- Bakı: Maarif, 1979.- 458, [2] s. , şəkilli, cədv. ; 22 sm.
 

Həziyev İbadulla Hilal oğlu. Tətbiqi mexanika Maşın detalları və konstruksiyaetmənin əsasları [Mətn]: [Dərs vəsaiti] /İ.H.Həziyev; Rəy verənlər: X.S.Səmidov, Y.Ə.Musayev; Azərbaycan Texniki Universiteti; Odlar Yurdu Universiteti III.- B.: Odlar Yurdu, 1998.- 608 s.

 

Hüseynov Nadir Məmməd oğlu. Maşın və mexanizmlər nəzəriyyəsi [Mətn]: Ali texniki məktəblər üçün dərslik /N. Hüseynov, S. Mustafayev.- Bakı: Maarif, 1971.- 342 s.


Xam mal alınması üçün vahid qiymət 1 yanvar 1931-ci ildən qüvvədədir /Ümum İttifaq Dövlət Dəri Sənaye Birləşməsi; İttifaq Dəri İdarəsi.- Bakı: İttifaq Dəri İdarəsinin Azərbaycan Kontorası nəşriyyatı, 1931.- 32 s.
 

İmanov M.Ş. Sürtünmə nəzəriyyəsinin əsasları [Mətn]: Dərs vəsaiti /M.Ş.İmanov; elmi red. A.Kəngərli; rəyçilər. A.Kəngərli, K.Əliyev; Azərbaycan Texniki Universiteti.- B.: AzMTU, 1991.-188 s.

 

İntiqal muftalarının konstruksiyaları və hesabı [Mətn]: metodik göstəriş /Azərbaycan SSR Xalq Təhsili Nazirliyi, Respublika Tədris-Metodik Mərkəzi, Ç. İldırım adına Azərbaycan Poltexnik İnstitutu; tərt. ed.İ.H. Həziyev, Y.Ə. Əmənov, Ə.S. Hüseynov; elmi red. Y.Ə. Musayev; rəy verənlər. R.K. Məmmədov, H.Qurbanov. B.: Ç. İldırım adına AzPİ, 1990. 60 s.: cədv., şək

 

İsgəndərov Elçin Barat oğlu. Maşın və mexanizmlər nəzəriyyəsi [Mətn]: Laboratoriya praktikumu: Ali məktəblərin mühəndis-pedaqoji fakültələrində təhsil alan tələbələr üçün dərs vəsaiti /E.B.İsgəndərov, A.M.Qasımov, M.T.Nağıyev; Elmi red. V.Ə.Məmmədov; Rəyçilər H.Y.Quliyev, M.Q.Yusifov; H.Zərdabi adına Gəncə Dövlət Pedaqoji İnstitutu.- B.: [Elm və Maarif Mərkəzi], 1996.- 68 s. şək., cədvəl

 

İsgəndərov Elçin Barat oğlu. Üzümçülük maşınlarının işlənməsinin nəzəri əsasları /E.B.İsgəndərov; red. H.Y.Quliyev.- Bakı: Elm, 2011.- 140, [2] s. , şək. ; 21 sm.
 

 Jidelev Mixail Aleksandroviç. Maşınşünaslıq istehsalat təlimi verən şəhər orta məktəblərinin IX sinif şagirdləri üçün dərs vəsaiti/M.A.Jidelev, V.P.Bespalko; [tərc. ed. M.Mirzəbabalı; red. M.Məmmədov].- Bakı: Azərtədrisnəşr, 1964.- 242, [2] s.
 

Kəngərli Ayaz Mahmud oğlu. Maşın və mexanizmlər nəzəriyyəsi: [Dərslik] /A.M.Kəngərli; Elmi red.: S.X.Kərimov.- Bakı: Müəllim, 2004.- 688 s.
 

Kərimov Zahid Hacı Bala oğlu. Maşın hissələri və yükqaldırıcı -nəqledici maşınlar: Ali texniki məktəblər üçün dərslik /Z.H.Kərimov; İxtisas red.: R. . Bədəlov.- B.: Maarif, 2002- 596 səh., 376 şək., cədvəl.

 

Kərimov Zahid Hacı Bala oğlu. Maşın hissələrinin uzunömürlüyü [Mətn]: Ali texniki məktəblər üçün dərs vəsaiti /Z. H. Kərimov; resenzent. A. H. Abdullayev.- B.: Elm, 2009.- 113, [1] s. , cədv., şək.

 

Korolkov A. L. Elektrik işıqlandırması kursu elmi-texniki şöbə /A. L. Korolkov ; red. H. Məhəmmədov ; çevirən K. Zəki.B.: Azərnəşr , 1933.- 207,[1] s.

 

Kuzmak E. Gənc yonucu /E.Kuzmak; mütərcim. İ.Rzaquluzadə; red. S.Məlikov.- B.: Azərnəşr, 1932.- 73 s.

 

Qasımov Əbdülhəmid Səmid oğlu. Maşınqayırma müəssisələrinin layihələndirilməsi və renovasiyası [Mətn]: dərslik /Ə.S.Qasımov, N.D.Yusubov; elmi red. V.Z.Mövla-zadə; rəyçilər V.A.Abbasov, V.C.Hacıyev.- Bakı: Təhsil, 2007.- 391, [1] s. , cədv., şək. ; 21 sm.

 

Qədimov Yaqub Bala oğlu. Maqnit gücləndiriciləri [Mətn] Y.B.Qədimov, M.M.Rəsulov;red. K.Rəhmanov.- B.: Azərnəşr, 1962.- 102, [2] s.

 

Maşın detalları və konstruksiyaetmənin əsasları [Mətn]: dərs vəsaiti Ə.X.Canəhmədov (red. və ön söz), Ə.S.Səmədov, M.Y.Cavadov [və b.]B.: Apostroff, 2013.- 479, [1] s.

 

Maşın hissələri kursundan kurs layihəsi və kurs işlərinin yerinə yetrilməsi texniki kursların tələbələri üçün dərs vəsaiti və layihə tapşırıqları /Z. H. Kərimov, O. Ə. Məmməd-zadə, S. Y. Əliyeva, İ. M. Kərimova ; rəyçi Ə. M. Əliyev [və b.].- Bakı : [Təhsil] , 2011.- 128, [1] s.

 

Maşın hissələrindən kurs layihəsi [Mətn]: ali texniki məktəblər üçün dərs vəsaiti /Z.Kərimov və b.]; red. A.H.Abdullayev Bakı: Maarif, 2007.- 483, [1] s.
 

Maşın hissələrindən kurs layihəsi [Mətn]: ali texniki məktəblər üçün dərs vəsaiti /Z.Kərimov, Ə.Hüseynov, G.Quliyev, K.Rəhimov; ixtisas red. A.Abdullayev; rəyci R.Bədəlov.- Bakı: Maarif, 1983.- 318, [1] s.

 

Maşın və aparat hissələrinin bərpası və yeyilməyə davamlığının artırılması texnologiyası və avadanlığı" ixtisası üzrə buraxılış işinin yerinə yetirilməsi üçün metodiki göstəriş Ə.H. Cadıxov, E.A.Tağiyev, A.Ə.Muradov və b.; AR Təhsil Problemləri İnstitutu; Azərbaycan Texniki Universiteti "Maşınların tə'mir texnologiyası və e'tibarlığı" kafedrası.- B.: Az TU, 2002.- 63 səh.

 

Maşınqayırmada texnoloji proseslərin kompyuter layihələndirilməsi (Maşınqayırmada texniki sistemlərin kompyuter idarə olunması) [Mətn] : ali texniki məktəblərin tələbələri üçün dərs vəsaiti /N. D. Yusubov, F. Q. Əmirov, M. K. Səmədov, H. M. Abbasova ; elmi red. V. Z. Mövla-zadə ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Texniki Un-ti.B.: AzTU, 2015. 147, [1] s.: şək., cədv., 21 sm. + [1] elektron. opt. disk (CD ROM); 12 sm.

 

Mexaniki ötürmələrin hesabı və layihələndirilməsi [Mətn]: [Dərs vəsaiti] /İ.H.Həziyev, Y.A.Əmənov, Ə.A.Cəfərov, R.C.Həşimov; Rəy ver. F.M.Mustafazadə, Y.Ə.Musayev.- B.: [Çaşıoğlu], 1996.- 311 s. ill., cədv

Məmmədov Nəriman Rəhim oğlu. Sınaq və sınaq avadanlıqları [Mətn]: dərs vəsaiti /N.R.Məmmədov, İ.M.Seydəliyev, Z.Y.Aslanov; red. N.R.Məmmədov; rəyçilər N.M.Rəsulov, M.H.Fərzəliyev, V.N.Hüseynov, F.H.Hacıyev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi , Azərb. Dövlət İqtisad Un-ti.- Bakı: İqtisad Universiteti, 2011.- 148, [3] s.
 

Məmmədov Polad Abbas oğlu. Maşınqayırmada texnoloji proseslərin layihələndirilməsi [Mətn]: məsələ və tapşırıqlar: [dərslik] /P.A.Məmmədov, N.R.Hüseynova, Ə.M.Hacıyev; red. Ə.H.Sadıqov; rəy verənlər. V. A. Abbasov, S. H. Babayev.- Bakı: 2008.- 249, [1] s. , şək., cədv. ; 21 sm.

 

 Məmmədov Zakir Qasım oğlu. Xüsusi poladlar və ərintilər: [Dərs vəsaiti] /Z.Q.Məmmədov; Elmi red.: R.İ.Şükürov; Rəyçilər: B.Y.Eyvazov, P.K.Həsənli. B.: Çaşıoğlu, 1999. 362 s.: şəkil, cədvəl
 

Məmmədov Zakir Qasım oğlu. Keyfiyyətli poladlar və ərintilər [Mətn]: Dərslik /Z.Q.Məmmədov; Elmi red.: R.İ.Şükürov; Rəy verənlər: H.D.Novruzov, E.H.Cəfərov.- Bakı: Elm, 2006.- 164 s.


Məmmədov Zakir Qasım oğlu. Materialşünaslıq. Karbid fəzaları və sərbəst karbidlər: Dərs vəsaiti /Z.Q.Məmmədov; Elmi red.: R.İ.Şükürov.- Bakı: Elm, 2004.- 236 s.


Mövla-zadə Vaqif Zahid oğlu. Maşınqayırma texnologiyası [Mətn] Maşınqayırma texnoloji proseslərinin layihələndirilməsi: [Ali texniki məktəblər üçün dərslik] /V.Z.Mövla-zadə; rəy verənlər. A.M.Rəhimov, A.H.Abdullayev.- II hissə.- Bakı: AzTU, 2008.- 422 s.

Mustafayev Xanlar Seyfəddin oğlu. Texnoloji-ticarət avadanlıqları: Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /X.Mustafayev; Rəyçilər: C.M.Mahmudov, N.K.Rəhimov; Red.: M.H.Fərzəliyev.- Bakı: Elm, 2002.- 508 s.

 

Məmmədov Polad Abbas oğlu. Maşınqayırmada texnoloji proseslərin layihələndirilməsi [Mətn]: məsələ və tapşırıqlar: [dərslik] /P.A.Məmmədov, N.R.Hüseynova, Ə.M.Hacıyev; red. Ə.H.Sadıqov; rəy verənlər. V. A. Abbasov, S. H. Babayev.- Bakı: 2008.- 249, [1] s. , şək., cədv. ; 21 sm.

 

Məmmədov Zakir Qasım oğlu. Materialşünaslıq. Karbid fəzaları və sərbəst karbidlər: Dərs vəsaiti /Z.Q.Məmmədov; Elmi red.: R.İ.Şükürov.- Bakı: Elm, 2004.- 236 s.
 

Məmməd-zadə Orxan Əli-Əşrəf oğlu. Yastıqlqrın EHM-də hesablanması ali texniki tələbələr üçün dərs vəsaiti /O. Ə. Məmməd-zadə, R. B. Ərəbov ; rəyçilər Y. Əmənov [və b.] .-Bakı : [Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası] , 2012. -52 s.

Məmməd-zadə Orxan Əli-Əşrəf oğlu.
Sərbəst işlərin yerinə yetrilməsinə aid tapşırıqlar "Maşın hissələri və konstruksiyaetmənin əsasları" və "Maşın hissələri və yükqaldırıcı maşınlar" fənləri üçün metodik vəsait /O. Ə. Məmməd-zadə, R. B. Ərəbov ; rəyçilər Ö. M. Kərimov, S. Y. Əliyeva ; Azərb. Dövlət Neft Akad., "Maşınların dinamikası və möhkəmliyi" kafedrası .-Bakı : [Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası] , 2012. -64 s.

 

Mirələmov Hüseynbala Fazil oğlu. Boru kəmərləri və konstruksiyaların qaynağı [Mətn]: dərslik H.F.Mirələmov, Y.R.Rzayev.- B.: Şirvannəşr, 2009.- 134, [2] s., [1] qatlanmış v. şək. şək., cədv.

 

Mirzəyev Hüseyn İbrahim oğlu. Maşın detalları və konstruksiya etmənin əsasları fənni üzrə laboratoriya işləri [Mətn]: dərs vəsaiti H. Mirzəyev, İ.Çələbiyev, R.Qasımov; elmired. A.H.Abdullayev; rəyçi R.İ.Əlizadə, Y.Ə.Musayev; Azərb. Respub. Təhsil Nazirliyi, Azərb. TexnikiUn-ti.- B.: Sabah, 2001.- 114, [2] s.

 

Mirzəyev Osman Həsən oğlu. Neft-qaz mədən avadanlıqlarının texniki diaqnostikasının əsasları [Mətn] O. H. Mirzəyev ; red. Z. Ə.Əliyeva.-Bakı 2012. ADNA-nın mətbəəsi 159, [1] s.

 

Naziyev Ceyhun Yaşar oğlu. Termodinamikanın tarixi və metodologiyası [Mətn]: dərs vəsaiti /C.Y.Naziyev; Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası; Elmi red.: A.O.Mehrabov; Rəy verənlər: T.S.Axundov, Ş.M.Əfəndiyev, A.A.Abasov.- B,: ADNA, 1998.- 133 s.: portr., 20 sm.


Nərimanov Veysəl Əliağa oğlu.
Cihaz elementlərinin hazırlanma texnologiyası [Mətn]: dərslik /V.Ə.Nərimanov; elmi red. İ.N.İskəndərli; rəyçilər. İ.M. Abdullayev, H.Ə.Hüseynov.- Bakı: Müəllim, 2008.- 400, [2] s. , cədv., şək. ; 21 sm.
 

Nərimanov Veysəl Əliağa oğlu. Cihazqayırma texnologiyasının əsasları [Mətn]: Ali texniki məktəblər üçün dərslik /V.Ə.Nərimanov; Rəy verənlər: H.Ə.Hüseynov, A.M.Rəhimov; Elmi red.: İ.N.İsgəndərli.- Bakı: Müəllim, 2006.-456 s.
 

Novruzov Həzrətqulu Dadaş oğlu. Konstruksiya materiallarının texnologiyası və materialşünaslıq: Laboratoriya işləri [Mətn]: Ali texniki məktəblər üçün dərs vəsaiti /H.D. Novruzov; İxtisas red.: M.M. Rəhimov.- B.: Maarif, 1998.- 352 s.

 

Ovuntu metallurgiyasının əsasları [Mətn]: Ali texniki məktəblər üçün dərs vəsaiti /A. T. Məmmədov, S. N. Namazov, Z. Z. Şərifov, A. İ. Babayev; Rəyçilər: S. M. Mustafayev, M. Ç. Hüseynov; Red.: N. Ş. İsmayılov.-Bakı : Çaşıoğlu , 1999.-238 s.

 

Parlaq ömrün salnaməsi [Mətn] tərt. ed. İ.Ə.Həbibov, A.Ş.Xasayeva, A.Ş.Mahmudova; [tərt. Ə.Əliyev].- B.: [s. n.] 2014.- 159, [1] s.

 

Pənahov T. M. Metal və ərintilərin istilik xassələrinin fiziki-tədqiqat metodları [metallar fizikası ixtisasında oxuyan tələbələr üçün metodik vəsait] /T. M. Pənahov, V. İ. Əhmədov ; rəyçi Ç. İ. Əbilov, S. S. Əliyev ; Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Təhsil Problemləri İnstitutu, Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Un-ti.-Bakı : [s. n.] , 2007.- 86, [1] s.

 

Plastik kütlə və rezin qarışıqlarının emalı üçün avadanlıq və qurğular [Mətn]: (Bölmə: qarışdırıcı maşınlar): Metodikgöstəriş /Tərtibed.: A.C.İbrahimov, L.R.Məmmədova; Red.: Y.M.Bilalov; Rəyçilər: F.V.Məmmədov, N.T.Qəhrəmanov; Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası.- Bakı: ADNA, 1996.- 40 s.

 

Plastiki və termiki emaldan laboratoriya işləri [Mətn] /Azərbaycan Respublikası XalqTəhsili Nazirliyi, C.İldırım adına Azərbaycan Politexnik İnstitutu; tərt. ed. R.H.Əliyev; elmi red. X.İ.İmanov; rəyverənlər.F.M. Mustafazadə, N.H. Hüseynov.- Bakı: AzPİ, 1990.- 92 s.
 

Rəsulov Nəriman Moğbil oğlu. Maşın istehsalı texnologiyası [Mətn]: dərslik /N.M.Rəsulov; rəy. ver. A.M.Rəhimov, V.A.Abbasov I hissə.- Bakı: Təhsil, 2010.- 431, [1] s. , şək., cədv. ; 21 sm.

 

Rəsulov Nəriman Moğbil oğlu. Maşınqayırma texnologiyası (Ölçü əlaqələri və bazalaşdırma) [Mətn]: (Dərs vəsaiti) /N.M.Rəsulov, V.Z.Mövla-zadə, C.B.Mirzəcanov; Azərbaycan Texniki Universiteti; elmi red. N.R.Hüseynova; rəy verənlər. V.A.Abbasov, Q.H.Əhədov.- B.: "Çaşıoğlu" EİF, 1995.- 105 s. ill., cədvəl

Rəsulov Nəriman Moğbil oğlu. Texnoloji proseslərin ölçü araşdırılması: Dərslik /N.M.Rəsulov; Elmi red.: V.Z.Mövlazadə.- Bakı: Elm, 2005.- 223 s. , cədvəl, ill. ; 20 sm.
 

Səfərov Cəmil İldır oğlu. Cilalama dəzgahları və cilalama [Mətn]: dərs vəsaiti /C.İ.Səfərov, S.M.Musayeva, N.S.Zeynalova; rəyçilər V.A.Abbasov, Ə.S.Məmmədov.- Bakı: [Təhsil NPM], 2009.- 125, [1] s.

 

Sokolov M.A. Çilingərlik [Mətn] M.A.Sokolov; red. M.Kamil; çevirən. Ə.Ə.Mustafayev.- B.: Azərnəşr, 1932.- 259, [1] s.

Şükürov Rəhim İzzət oğlu. Metalşünaslıq: [dərslik] /R.İ.Şükürov; Elmi red.: Z.Q.Məmmədov.- Bakı: Çaşıoğlu, 2002.- 484 s.

 

 Tribotexnika [Mətn]: Ali texniki məktəblər üçün dərslik /Ə.X.Canəhmədov, R.Ə.Qurbanov, Ə.H.Sadıxov, Ə.M.Əliyev; Rəyçilər: S.M.Mustafayev, A.P.Həsənov.- B.: Elm, 1998.- 202 s.: cədv., 20 sm.

Vəliyev Məmməd Əkbər oğlu. Maşınqayırma texnologiyasının əsasları [Mətn] /Ə.Vəliyev, C.Ə.Kərimov; Red.: Ə.X.Canəhmədov; Rəyçilər: A.P.Həsənov, Y.B.Tağıyev.- Bakı: Çaşıoğlu, 2000.- 555 s.

 

 Vintli mexanizmlərin hasablanması və konstruksiya edilməsi [Mətn]: texniki ixtisaslı ali məktəb tələbələri üçün dərs vəsaiti və tapşırıqlar /S. Y. Əliyeva, R. B. Ərəbov, O. Ə. Məmməd-zadə [və b.]; elmi red. R. S. Qurbanov.- B.: [s. n.] 2014.- 142, [1] s. cədv., şək. 20 sm.

 

Yusubov Nizami Dəmir oğlu. Maşınqayırma müəssisələrinin layihələndirilməsi və renovasiyası fənni üzrə məşğələ dərsləri [Mətn]: dərs vəsaiti /N.D.Yusubov, Ə.S.Qasımov; elmi red. V.Z.Mövla-zadə; rəy. N.M.Rəsulov, Y.N.Həsənov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Texn. Un-ti.- Bakı: AzTU, 2011.- 123, [1] s.


Yusubov Nizami Dəmir oğlu. Maşınqayırma texnoloji proseslərinin layihələndirilməsi [Mətn]: [rəqəmli proqramla idarə olunan dəzgahlarda texnoloji əməliyyatların layihələndirilməsi]: dərs vəsaiti /N.D.Yusubov, A.M.Məmmədov; elmi red. V.Z.Mövla-zadə ; rəyçilər H.Ə.Hüseynov, V.C.Hacıyev.- Bakı: AzTU, 2005.- 155, [2] s. , şək., cədv. ; 20 sm.

Yusubov Nizami Dəmir oğlu. Maşinqayırma texnoloji proseslərinin layihələndirilməsi fənni üzrə laboratoriya işlərinin yerinə yetrilməsi üçün metodiki göstəriş [Mətn] /N.D.Yusubov; elmi red. V.Z.Mövla-zadə; rəy verənlər Y.N.Həsənov, Nəcəfov C.C.; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. Təhsil Problemləri İn-tu; Azərb. Tex. Un-ti.- Bakı: AzTU, 2006.- 50, [1] s.

 

Yusubov Nizami Dəmir oğlu. Texnoloji proseslərin ölçü araşdırılması [Mətn] : dərslik /N. D. Yusubov ; elmi red. V. Z. Mövla-zadə ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Texniki Un-ti.B.: AzTU, 2015.612, [2] s.: şək., cədv., 21 sm. + [1] elektron. opt. disk (CD ROM); 12 sm.

 

Yusubov Nizami Dəmir oğlu. Texnoloji proseslərin renovasiyası əsasları. Bakı: AzTU, 2014 241 s.

 

Yusubov N. D., Səmədov M. K. Maşınqayırmada texnoloji proseslərin kompyuter layihələndirilməsi. [Mətn]: ( HAAS dəzgahlarının idarəetmə sistemləri) (Metodik vəsait). Bakı: AzTU, 2014- 78 s.

 

Yusubv N.D. Maşinqayırmada texnoloji proseslərin kompyuter lahiyəndirilməsi fənni üzrə lbrtriy işləri tplusu. Bkı: zTU, 2012 288 s.

 

  Yusubv N.D. Maşinqayırmada texnoloji proseslərin kompyuter lahiyəndirilməsi (lktrn ktllrdn kəsən lətlərin vtmtlşdırılmış sçilməsi). Bkı: zTU, 2012 53 s.

 

National Library of Azerbaijan All Rights Reserved