Kimya texnologiyası. Kimya və yeyinti sənayesi

 

Abadov Məsim Kazım oğlu. Xəmirin qatı balatı üsulu ilə hazırlanması [Mətn]:dərs vəsaiti M.K.Abadov; elmi red. Ə.Q.Məlikov; rəyçi N.K.Fətəliyev, Ə.Ə.Nəbiyev, N.R.Əsgərov, N.M.Nuriyev; Azərb. Texnologiya Un-ti.- B.: Elm, 2012.- 104 s.


Abadov Məsim Kazım oğlu. Un istehsalının texnologiyası [Mətn]: laboratoriya praktikumu: [ali təhsil məktəblərində T 270.100 -"Taxıl və taxıl məhsullarının saxlanması və elmi texnologiyası" ixtisası üzrə təhsil alan tələbələr üçün dərs vəsaiti] M. Abadov, E.Bayramov; elmi red. Ə.Q.Məlikov; rəy verənlər H.K.Fətəliyev [və b.]; Azərb. Texnologiya Un-ti.- B.: Elm, 2011.- 122, [2] s.

 

Abdullayev R.İ., XıdırovB.S. Azərbaycan neftayırma sənayesində “Azərneftyanacaq” neft emal zavodunun rolu. Bakı: Elm, 2003.- 192 s.

 

Abdullayev Ramiz Xəliloğlu. Kimyəvi avadanlıqların hesabı və konstruksiya edilməsinin əsasları [Mətn] : dərs vəsaiti /R. X. Abdullayev, Ç. C. Mürşüdli, Q. Ə. Məmmədov ; red. Ç. C. Mürşüdli ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Neft Akad., Sumqayıt Dövlət Un-ti. H. 1. B.: [ADNA], 2000.- 130, [1] s. ill., cədv

 

Abdullayev Ramiz Xəliloğlu. Kimyəvi avadanlıqların hesabı və konstruksiya edilməsinin əsasları [Mətn] : dərs vəsaiti /R. X. Abdullayev, Ç. C. Mürşüdli, Q. Ə. Məmmədov ; red. Ç. C. Mürşüdli ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, ADNA, Sumqayıt Dövlət Un-ti. H. 2. B.: [ADNA], 2001.- 177, [1] s. ill., cədv

 

Azərbaycan mətbəxi [Mətn] /Tərtibçi-red. Z.Məcidova.- B.: Azərbaycan Bədii Tərcümə və Ədəbi Əlaqələr Mərkəzi, 1993.- 80 s.

 

Avanesova E. Ağ neftin təmizlənməsi texnologiyasının dəyişdirilməsi [Mətn]: texniki məlumat vərəqi [tərt. ed. E. Avanesova; tərc. ed. R.M.Peyğəmbəri].- B.: AzETMİ, 1962.[2] s.

 

Azot arqon, oksigen və hidrogenin analiz metodları /tərt. ed. T.M.Pənahov, T.S.Qurbanova.- B.: [s.n.], 2002.- 59 s.

 

Bakı ət kombinatının kolbasa məmulatları [Mətn]: bərk hisə verilmiş (yarım hisə verilmiş) və qiyməli kolbasa məmulatları Az SSR Ət və Süd Sənayesi Nazirliyi.- B.: İşıq, 1970. [1] v. qatlanmış şək.

 

Bayramov Eldəniz Ənvər oğlu. Xəmirin hazırlanma üsulları [Mətn]: [ali təhsil məktəblərində T 270.200-"Qida məhsullarının texnologiyası" istiqamətində müxtəlif ixtisaslar üzrə təhsil alan tələbələr üçün dərs vəsaiti] E.Ə.Bayramov; elmi red. N.İ.Əmiraslanova; rəyçi B.M.Bağirov [və b.]; Azərb. Texnologiya Un-ti.- B.: Elm 2011.- 191, [1] s.

 

Bayramov Eldəniz Ənvər oğlu. Makaron istehsalının texnologiyası [Mətn]: dərs vəsaiti E.Bayramov, M.Abadov; elmi red. Ə.Q.Məlikov; rəy. Ə.Ə.Nəbiyev, H.K.Fətəliyev, N.R.Əsgərov, N.M.Nuriyev; Azərb. Texnologiya Un-ti.- B.: Elm, 2012.- 116 s.

 

Bayramov Eldəniz Ənvər oğlu. Yarma istehsalının texnologiyası. Laboratoriya praktikumu [Mətn]: dərs vəsaiti E.Ə.Bayramov, M.K.Abadov; elmi red. Ə.Q.Məlikov; rəyçi H.K.Fətəliyev [və b.]; Azərbaycan Texnologiya Un-ti.- B.: Elm, 2012.- 120 s.

 

 Bondarevski B.M. Neftin nəql edilməsi və saxlanması /B.M.Bondarevski; çevirəni. Q.Yüzbaşev.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 68 s.
 

Evanqulov M.Q. Lehimləmə və qalaylama /M.Q.Evanqulov; çevirəni. Ə.A.Davıdov.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 60 s.
 

Əhmədov Behbud Əhməd oğlu. Azərbaycanda neftemalı sənayesinin inkişaf problemləri: Ìonoqrafiya /V.Ə.Əhmədov; Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası.- Bakı: Elm, 2003.- 342 s.
 

Əhməd-Cabir İsmayıloğlu. 1001 şirniyyat [Mətn] /Əhməd-Cabir İsmayıloğlu; Red. T.Muxtarova.- Bakı: Gənclik, 1993.- 304 s. , ill. ; 20 sm.

 

Əhmədov Əhməd-Cabir İsmayıl oğlu. Azərbaycan üzümündən qidalı ərzaq məhsulları [Mətn]: monoqrafiya /Ə.İ.Əhmədov.- B.: Azərnəşr, 2009.- 265, [1] s.: cədv., sxem, şək., 21 sm.
 

Əhmədov Əhməd-Cabir İsmayıl oğlu. Dadlı və ləzzətli xörəklərin sirri [Mətn] /Ə.-C. İsmayıloğlu; Red. və ön sözün müəllifi. S. Əliyev.- B.: Azərbaycan ensiklopediyası, 1995.- 280 s.
 

Əhmədov Əhməd-Cabir İsmayıloğlu. Evdə konservləşdirmə [Mətn] /Ə.C.İsmayıloğlu; Rəyçi: N.Hüseynov; Red.: T.Muxtarov.- Bakı: Gənclik, 1996.- 268 s. , ill., cədvəl ; 20 sm.

 

Əhmədov Əhməd-Cabir İsmayıl oğlu. Ədviyyələr və tamlı qatmalar [Mətn]: monoqrafiya /Ə-C. İ.Əhmədov.- Bakı: [Azərnəşr], 2009.- 419 s. , cədv., şək. ; 21 sm.
 

Əhmədov Əhməd-Cabir İsmayıl oğlu. Qənnadı mallarının əmtəəşünaslığı. dərslik. Bakı : İqtisad un-ti nəşriyyatı, 2010.372 s.
 

 Əhmədov Əhməd-Cabir İsmayıl oğlu. Meyvə və tərəvəzin əmtəəşünaslığı [Mətn]: dərslik /Ə. İ. Əhmədov; N. T. Əliyev; rəyçilər. A. H. Xəlilov M. A. Əhmədov.- B.: [İqtisad Universiteti], 2009.- 442, [1] s., şək., cədv.

 

 Əhməd-Cabir İsmayıloğlu. Tamlı malların əmtəəşünaslığı [Mətn]: Ali məktəblər üçün dərslik /Ə.C. İsmayıloğlu; Rəyçilər. A.S. Qaraşarlı, F.H. Axundov, F.İ. Babazadə.-B.: Maarif, 1993. -300 s.

 

Əhmədov Əhməd-Cabir İsmayıl oğlu. Tamlı malların əmtəəşünaslığı [Mətn]: ali məktəb tələbələri üçün dərslik /Ə.Əhmədov; elmi red. N.X.Musayev, rəyçi. R.A.Əliyev, A.H.Xəlilov, N.K.Rəhimov.- Bakı: ADİU, 2010.-452, [1] s.


Əhmədov Əmir Məmmədbağır oğlu. Ət və ət məhsullarının texnologiyası [Mətn]: Texnologiya İnstitutunun tələbələri üçün dərs vəsaiti Ə.M.Əhmədov, G.Ə.Həsənova; Rəy verənlər: Ə.H.Əliyev, S.Ə.Əliyev.- B.: Maarif, 1996.- 208 s. [12].

 

 Əhmədov Oktay Xanəli oğlu. Plastik kütlə və rezin materialların texnikada tətbiqi [Mətn]: Sorğu vəsaiti /O. X. Əhmədov; Rəyçilər: M. İ. Rüstəmov, S. İ. Kərimov.B.: Çaşıoğlu, 2005,178 s. cədvəl

 

 Əliyev Mətləb Nuruş oğlu. Ərzaqların mənşəi [Mətn] /M.Əliyev; Elmi red.: N.Hacızadə; Təshihçi. R.Əzizova; Naşir. V.Mayılov.- Bakı: MSV Nəşr, 2006.- 232 s.

 

 Əzimov Böyükağa Əliqulu oğlu. Neft mədəninin elektrotexnikasının əsasları /B.Ə.Əzimov; [red. A.Ə.Ələkbərov] I hissə.- B.: Azərneftnəşr, 1954.- 451, [2] s.

 

Faynqar M.M. Neft bitumları, onların istehsalı və tətbiqi [Mətn] /M.M.Faynqar; çevirən. Y.Rzaquluzadə; red. A.Gülməhəmmədov.- B.: Moskva: ETNB-Azərneftnəşr, 1932.- 56 s.: şək., cədv., 20 sm.
 

Fərzəliyev Elsevər Baba oğlu. Yeyinti məhsullarının ümumi texnologiyası: Ali məktəblər üçün dərslik /E.B.Fərzəliyev, Ə.Y.Əliyev; Red.: M.Ə.Məhərrəmov.- Bakı: İqtisad Universiteti, 2005.- 392 s.

Fərzəliyev Elsevər Baba oğlu. Balıq emalı müəssisələrinin texnoloji layihələndirilməsi [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /E.B.Fərzəliyev; red. G.A.Abbasbəyli; rəyçi. R.A.Əliyev [və b.]Bakı: İqtisad Universiteti, 2011.- 290, [1] s.

Fətəliyev Hasil Kəmaləddin oğlu. Alkoqollu içkilərin texnologiyası [Mətn]: Dərslik /H.Fətəliyev; Elmi red.: M.İ.Cəfərov, F.N.Cəfərov; Rəy verənlər: S.Q.Verdiyev, M.M.Cəfərov.- Bakı: Elm, 2007.- 516 s.

 

Fətəliyev Hasil Kəmaləddin oğlu. İçkilərin ekspertizası [Mətn] : dərslik /H. K. Fətəliyev ; elmi red. V. Ş. Mikayılov.- B: [Elm], 2015.- 442, [2] s.: şək., cədv., 21 sm.

 

Fətəliyev Hasil Kəmaləddin oğlu. Meyvə və tərəvəzlərin emalı texnologiyası [Mətn] : dərs vəsaiti /H. K. Fətəliyev, A. Əsgərova, İ. Əsgərova ; elmi red. F. N. Cəfərov. Bakı: [Ecoprint], 2017.- 366, [2] s.: cədv., şək., 21 sm.

 

Fətəliyev Hasil Kəmaləddin oğlu. Süfrə şərablarının müasir texnologiyası [Mətn] : Dərs vəsaiti. Bakı: Ecoprint, 2017.- 335, [1] s.: 21 sm.

 

Fətəliyev Hasil Kəmaləddin oğlu. Şərabçılıq [Mətn]: dərslik /H.Fətəliyev. I hissə.- B.: İrşad, 1995.- 258 s. şək., cədv

 Fətəliyev Hasil Kəmaləddin oğlu. Şərabçılıqdan praktikum dərs vəsaiti /; elmi. /Hasil Fətəliyev ; elmi red. S. X. Həsənova ; rəyçi E. M. Mövsümov, M. M. Cavadov.-Bakı : Elm , 2013.- 326, [2] s.

 

 Fətəliyev Hasil Kəmaləddin oğlu. Şərabın mikrobiologiyası [Mətn]: dərslik /H.K.Fətəliyev; elmi red. F.N.Cəfərov.- Bakı: Elm, 2016.- 340, [2] s.: cədv., şək
 

Fətəliyev Hasil Kəmaləddin oğlu. Şərabın texnologiyası [Mətn] : dərslik /H. Fətəliyev ; elmi red. Ə. Ə. Nəbiyev ; rəyçi. F. Y. Əliyev, B. M. Bağırov, Ş. A. Əliyev, H. Y. Quliyev.-Bakı : Elm , 2011.-595, [1] s.

 

Fişman Y. Xalq təsərrüfatında və müdafiədə kimya /Y.Fişman; çevirəni. Y.Yusifli; red. Ə.Əbdürrəhimzadə.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 54, [1] s. , fotoşək. ; 19 sm.

 

Həsənov Arif Həsən oğlu. Süni gönlərin kimya və texnologiyası [Mətn]: [Dərs vəsaiti] /A.H.Həsənov, V.M.Abbasov, F.F.Quliyev; Elmi red. və ön söz: Ə.P.Həsənov; Rəyçilər: M.Ə. Məmmədyarov, N.M.Seyidov.- B.: Qorqud, 1998.- 370 s.: cədvəl, ill., 22 sm.
 

Həsənov S. P. Şəkər çuğunduru və şəkər istehsalı [Mətn] /S. P. Həsənov, A.S. Həsənova; elmi red. M. P. Babayev.-B.: Yeni Poliqrafist MMC, 2010. -176 s.

 

Həsənov Sadıq Paşa oğlu. Ev şəraitində meyvə və tərəvəzin konservləşdirilməsi [Mətn] /S. P. Həsənov ; elmi red. F. H. Məmmədov ; Azərb. Resp. Kənd Təs. Nazirliyi, Azərb. Elmi-tədqiqat tərəvəzçilik İn-tu; B.: Yeni Poliqrafist MMC, 2015.174 [5] s.: 21 sm.

 

Həsənova S. Ə. Qida kimyası [Mətn]: dərs vəsaiti /S. Ə. Həsənova, X.M.Həşimov; elmi red. V.M. Abbasov; rəyçilər. R.A.Əliyev, A.X.Xəlilov, M.M.Mirhəşimov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət İqtisad Un-ti.- B.: [İqtisad Universiteti Nəşriyyatı] , 2010.- 477 s.

 

Hüseynov Mahmud. Neft produktlarının qələviləndirilməsi /M.Hüseynov; müqəd. H.A.Şahbazov; çevirən. A.Gülməmmədov; red. H.Səlimov.- Bakı Moskva: Azərb. neft nəşr.-tı, 1933.- 46, [1] s. , şək. ; 20 sm.

 

Xəlifəzadə Cabir Müzəffər oğlu. Azərbaycan milli kulinariyasının ləziz nemətləri [Mətn] /C. Xəlifəzadə ; red. F. Nadir ; ingilis dilinə çevirəni N. Xəlifə-zadə ; red. F. Nadir. B.: "Adiloğlu", 2009. 511, [1] s
 

Xəlifəzadə Cabir Müzəffər oğlu. Azərbaycan milli mətbəxinin süfrə nemətləri [Mətn] /C.Xəlifə-zadə; red. F.Nadir; fotoqraflar. R.Sadıqov, R.Qəmbərov; rəssam. T.Əliyev; ing. dilinə çevirən. A.Barxalov.- Bakı: Adiloğlu, 2006.- 504 s. , ill., fotoşək. ; 29 sm.
 

Xəlifəzadə Cabir Müzəffər oğlu. Düzgün qidalanma, sağlamlıq xörəklərin hazırlanması texnologiyası, reseptlər, dietalar /C. Xəlifəzadə; elmi red. F.İ.Cəfərov; mütəxəssis red. İ.Əhmədov; red. N.Tapdıqoğlu; fotoqraflar R.Sadıqov, R.Salmanov; Milli Kulinariya Akad.- Bakı: "Zərdabi LTD" MMC, 2012.- 190, [2] s.


Xəlifəzadə Cabir Müzəffər oğlu. Şərq və Qərb şirniyyatları [Mətn]: Şirin, dadlı həyat /Cabir Xəlifəzadə; Red.: Firuzə Nadir; İngilis dilindən tərcümə: Nailə Xəlifəzadə.- Bakı: Çaşıoğlu, 2004.- 284 s.


Xəlifəzadə Cabir Müzəffər oğlu. Yemək aləmi və can sağlığı [Mətn]: müalicəvi yemək kitabı /C.M.Xəlifəzadə; red. F.Nadir; elmi red. F.İ.Cəfərov.- Bakı: Çaşıoğlu, 2004.- 119, [2] s., [11] v. şək. , portr. ; 23 sm.

 

İbrahimov Abdulla Cabbar oğlu. Plastik kütlələrin kimyəvi texnologiyası [Mətn]: dərslik /A.C.İbrahimov, L.M.Abbasova; red. Y.M.Bilalov, A.M.Abbasov; rəy verənlər. O.H.Əkbərov, T.M.Naibova.- Bakı: 2008.- 540 s.

İbrahimov Abdulla Cabbar oğlu. Elastomerlərin kimyəvi texnologiyası: Dərslik /A.C.İbrahimov, L.M.Abbasova; Red.: Y.M.Bilalov, A.M.Abbasov.- Bakı: 2004.- 432 s.
 

 İsfəndiyarov Sabir Hüseynalı oğlu. Yeyinti məhsullarının soyuduculuq texnikası və texnologiyası [Mətn]: Ali məktəblər üçün dərslik /S.H. İsfəndiyarov; Rəyçilər: V. Əliyev, Ə. Əzimov; Elmi red.: F. Axundov.- B.: Maarif, 1998.- 204 s.

 

 İskəndərov Qayıbverdi Bəşir oğlu. Zəhərli üzvi maddələr və onların kimyəvi-toksikoloji analizi [Mətn]: dərs vəsaiti /Q.B.İskəndərov (ön söz müəl.).- B.: Təbib, 2008.- 331, [1] s.: 21 sm.

 

 İsmayılov Əhməd İsmayıl oğlu. Dərman formalarının texnologiyası [Mətn]: Tibb İnstitutu tələbələri üçün dərslik /Ə.İ.İsmayılov, F.Ə.Təhməzov, S.Ə.Tağıyev; rəyçi: D.Y.Hüseynov; elmi red.: Ə.İ.İsmayılov I hissə.- B.: Maarif, 1989.- 288 s.

 

 İsmayılov Mehman Telman oğlu. Titrəyişli maserasiya ilə süfrə şərablarının texnologiyasının təkmilləşdirilməsi /M. T. İsmayılov, H. K. Fətəliyev ; elmi red. V. Ş. Mikayılov ; Azərb. Resp. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi ; Azərb. Dövlət Aqrar Un-ti .-Bakı : [s.n.] , 2012. -48 s.

 

 Juravskiy A.F. Marten ocağında yeni işləyənlərə /A.F.Juravskiy; çevirəni. B.Məhəmmədzadə.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 64 s.

 

Karbohidrogen qazlarının emalının texnoloji sxemlərinin atlası [Mətn]: Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /H. F. Mirələmov, R.R.Xankişiyev, R.E.Əsgəri-Nəsirov, K.Y.Əcəmov; Rəyçilər: A.İ.Qasımov, Y. M. Bilalov; Elmi red.: E.Ə.Axundov.- B.: [APCXM], 2000.- 109 s.: şək., cədvəl, 30 sm.
 

Katalizator və adsorbentlərin hazırlanma texnologiyası [Mətn]: [dərslik] /K.Y.Əcəmov, N. N. Bağırova, S. Ə. Məmmədxanova, E. Ə. Hüseynova ; red. M. H. Vəliyev ; rəy ver. Ə. A. Ağayev .-Bakı : Uniprint , 2011.-298, [2] s.

 

Kazımov Əbülfəz Həsən oğlu. Hərbi hissələrin yanacaqla təminatı: yanacaq və sürtgü matrialları mütəxəssisləri ücün vəsait /Ə.H.Kazımov; Azərbaycan dövlət Neft Akademiyası hərbi kafedra. B.: Bakı Universiteti nəşriyyatı, 1999. 240 s.: cədvəl

 

Kazımov Əbülfəz Həsən oğlu. Yanacağın hərbi texnikada tətbiqi və keyfiyyətinə nəzarət [Mətn]: Yanacaq və sürtgü materialları üzrə mütəxəssislər üçün dərslik /Ə.H.Kazımov; Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası, Hərbi kafedra; Rəyçi: K.Y.Əcəmov; Red.: H.Vəliyev.- B.: Bakı Universiteti, 1998.- 264 s.: portr., cədvəl., ill., 21 sm.

 

Kimya /mütərcimi. Ə. Əbdürrəhimzadə ; ASŞC Xalq Maarif Komissarlığı I konsentr Tapşırıq ¹ 1.- Bakı: [Azərnəşr], 1931.-46, [1] s. , şək. ; 22 sm.

Kimya hərbdə və istehsalda [Mətn]: /tərt. ed. Kuznetsov, Gerr.- B.: Trud, 1924.- 104, [10] s.

Kimya istilahları [Mətn] /Azərbaycan maarif komissarlığı.- B.: Azərnəşr, 1927.- 34 s.

 

Kolçügin A. Neft/A.Kolçügin;çevirəni.M.Babayev.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 60 s.

 

Qasımova Afət Ayyət qızı. Şəkər istehsalı üçün şəkər çuğundurunun müxtəlif üsullarla saxlanmasının tədqiqi [Mətn]: [monoqrafiya] /A.A.Qasımova, Ə.Ə.Nəbiyev; elmi red. M.M.Tağıyev; [naşirA.Fəttahova]; Azərb. Resp. TəhsilNazirliyi, Azərb. Texnologiya İn-tu.- B.: MBM, 2014.- 183, [1] s. portr., şək., cədv

 

Qazın nəqlə hazırlanması, nəqli, emalı, saxlanması və korroziya problemləri: Elmi əsərlər toplusu /Baş red.: E. Y. Əliyev; "Azəriqaz" Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti; Azərbaycan Elmi-Tədqiqat və Layihə Qaz İnstitutu (AZETLQİ). B.: 2000. 214 səh.: cədvəl, il

 

Qazın nəqlə hazırlanması, nəqli, emalı, saxlanması və korroziya problemləri [Mətn]: Elmi əsərlər toplusu /Red.: E.Y. Əliyev və b.; "Azəriqaz" Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti; Azərbaycan Elmi-Tədqiqat və Layihə Qaz İnstitutu (AZETLQİ)B.: Nafta-Press, 2008.- 215 s. cədvəl, ill

 

Qida məhsullarının sanitar mikrobiologiyası [Mətn]: Tədris-metodik işləmə /AzSSR Səhiyyə Nazirliyi. N.Nərimanov adına Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutu; tərt.ed. A.Q.Bayramov.- Bakı: 1987.- 17 s. ; 19 sm.
 

Qocayev Mikayıl Səməd oğlu. Gənclərə kulinariya məsləhətləri [Mətn]: orta və yuxarı yaşlı məktəblilər üçün /M.S.Qocayev; red.T.Muxtarova.- B.: Gənclik, 1989.- 68,[2] s.

 

Qoqolesqov. Təhlil tosifi [Mətn]: ibtidayi kurs /Qoqolesqov; tərcümə. S.Hüseynzadə, İ.Hacızadə.- B.: Azərnəşr, 1925.- 159 s.

 

Qurbanov Nüsrət Heydəroğlu. İaşə müəssisələrində xidmətin təşkili [Mətn] : dərslik : "Qida məhsulları mühəndisliyi" ixtisası üzrə bakalavr təhsilli ali məktəb tələbələri üçün nəzərdə tutulmuşdur /N. H. Qurbanov, Y. S. Hüseynova, L. T. Əmiraslanova ;ixtisas red. T. İ. Əmiraslanov, E. M. Omarova ; [baş red. İ. Səfərov ; red. İ. Hüseynova] ;Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövl. İqtisad Un-ti.B.: [İqtisad Universiteti], 2013.- 545, [2] s. şək., fotoşək., cədv

 

 Qureviç Y.D. Neft sənayedə və yaşayışda /Y.D.Qureviç.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 79, [1] s.

 

Qurviç L.K. Neft texnolojisindən əməli məşğələlər üçün rəhbər [Mətn] L.K.Qurviç; çev. H.Abasov; red. M.İ.Əfəndiyev.- B.: Azərnəşr, 1932.- 78, [1] s.
 

Lebedev P.P. Kimyadan iş kitabı [Mətn]: [zəhmət məktəbləri üçün tədris və pedaqoji kitablar] /P.P.Lebedev; çevirəni. Ə.Əbdürrəhimzadə III hissə.- B.: Azərnəşr, 1929.- 166 s.

 

Lebedev V.İ. Əyləncəli texnika keçmişdə [Mətn] V. İ.Lebedev; red. S.M.; çevirən. S.Məlikov.- B.: Azərnəşr, 1932.- 179, [1] s.

 

Lebedev V.V. Kimyadan iş kitabı [Mətn] /V.V.Lebedev; tərc. Ə.Əbdürrəhimzadə I.- B.: Azərnəşr, 1928.- 149 s.

 

Lozqaçev P. Bacer sistemli kerosin-yağ qurğusunun işi [Mətn] P.Lozqaçev; tərc. ed. Y.Səfərov.- B.: BETN-Azərneftnəşr, 1932.- 32, [1] s.

 

Metalurji xariqələri dəmir, çuqun, polad.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 35, [1] s.
 

Məhərrəmov Abel Məmmədəli oğlu. Neft kimyası və neft - kimyəvi sintez: Ali məktəblər üçün dərslik /Məhərrəmov, A.M. Bayramov, M.R..; Red.: Hacıyev, M.M.- Bakı: Çaşıoğlu, 2003.- 562 səh., ill.

 

Məhərrəmov Abel Məmmədəli oğlu. Neft kimyası və neft-kimyəvi sintez [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik A.M.Məhərrəmov, M.R.Bayramov; rəyçi. T.M.Nağıyev, V.M.Fərzəliyev; red. M.M.Hacıyev.- B.: [BakıUniversiteti] 2006.- 603, [1] s.

Məmmədli Musa Qulu oğlu. Neft və qaz emalının texnologiyası ali məktəblər üçün dərslik /M.Məmmədli.- Bakı: Azərtədrisnəşr, 1964.- 241, [3] s.
 

Məmmədov Feliks Vəli oğlu. Plastik kütlələrin texnologiyası [Mətn]: ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /F. Məmmədov, M.Zeynalova, F.Tağıyeva; elmi red. Y.M.Bilalov.- Bakı: Maarif, 1981.- 277, [3] s. , cədv., şək.


Məmmədov Mərkəz Kərəm oğlu. Ətirli maddələr /M.K.Məmmədov; red. H.M.Əlimərdanov.- Bakı: Elm, 2006.- 304 s.


Mikrobiologiya, sanitariya və gigiyena [Mətn]: dərslik /N.H.Qurbanov [və b.]; rəy verən. R.A.Əliyev, Q.Ə.Sarıyev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət İqt. Un-ti.- Bakı: "İqtisad Universiteti" Nəşriyyatı, 2010.- 307, [2] s.

Mirələmov Hüseynbala Fazil oğlu. Aşqarlar kimyası [Mətn]: Metoduk vəsait /H.F.Mirələmov; Elmi red.: M.M.Vəliyev; Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası.- Bakı: 2004.- 106 s.

 

Mirələmov Hüseynbala Fazil oğlu. Nano texnologiya və nano kimyanın əsasları [Mətn]: ali məktəb tələbələri üçün dərslik H.F.Mirələmov, Ç.İ.Məmmədov; elmi red. S.F.Qarayev; rəyçilər. M.Ə.Rüstəmov, R.Ə.Hacılı .- B.: [Nafta-Press].- 2008.- 293,[2]s.

Mustafayev Xanlar Seyfəddin oğlu. Qida texnologiyasının prosesləri və aparatları [Mətn]: [Ali məktəblər üçün dərslik] /X.S.Mustafayev; Red.: V.Ə.Məmmədov.- Bakı: Təhsil, 2006.- 454 s.

 

Mürsəliyev Oqtay Qulu oğlu. Giroskopik naviqasiya sistemləri: [Dərslik] O. Q. Mürsəliyev, F.S.Hüseynov; Bakı Ali Hərbi Dənizçilik Məktəbi; Rəy verən: M.D.Şeydabəyov, O.Q.Mürsəliyev, F.S.Hüseynov.- B.: 2001.- 152 səh. ill. 20 sm.

 

Nağıyev A.A. Neft sənayesində zəhmət müdafiəsi və təhlükəsizlik texnikasına dair məlumat kitabçası /A.A.Nağıyev.- Bakı: [s.n.], 1931.- 43 s.

 

Naibova Tamilla Muxtar qızı. Neft-kimya və neft emalı sənayesində polimer materialları [Mətn]: dərslik /T.M.Naibova; red. Y.M.Bilalov, İ.Q.Abdullayeva; rəyçilər. M.R.Bayramov, K.Y.Əcəmov.- B.: ADNA, 2009.- 202, [1] s.

 

Neft kimyası və neft-kimya sintezindən praktikum [Mətn]: Ali məktəb tələbələri üçün dərs vəsaiti /M.R.Bayramov, M.M.Hacıyev, M.R.Mirzəyeva, İ.Q.Məmmədov; Elmi red.: O.H.Əkbərov; Rəyçilər: M.M.Mövsümzadə, M.A.Allahverdiyev.- Bakı: Bakı Universiteti nəşriyyatı, 2007.- 359 s.

 

Neft məhsullarının müayinə metodları [Mətn] çevirən. H.Abbasov; red. M.Ə.Əfəndizadə.- B.: Azərnəşr, 1932.- 80 s.

 

Neft məhsullarının özlülüyü və onun təyini üsulları [Mətn] /Azərbaycan SSr Xalq Təhsili Nazirliyi; Bakı Dövlət Universiteti; [tərt.ed. M.R.Mirzəyeva; elmi red. M.R.Bayramov; rəyçilər.F.R.Babayev, C.Ənnağıyev]B.: Bakı Universiteti nəşriyyatı, 1990.- 16 s.
 

Neft məhsullarının təmizlənməsi texniki sənət kursları üçün rəhbər.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 120 s.

 

Petrov A. İ. Kənd təsərrüfatı düşmənləri ilə mübarizə işində kimya [Mətn] /A. İ. Petrov ; tərc. Ə. Əbdülrəhimzadə.-Bakı : Azərnəşr , 1928. -146 s.

 

 Pənahov Tariyel Məhəmməd oğlu. Azərbaycanda üzümçülük [Mətn] /T. M. Pənahov, V. S. Səlimov, Ə. M. Zari; elmi red. M. R. Qurbanov, H. M. Şıxlınski; Azərb. Resp. Kənd Təs. Nazirliyi; Aqrar Elm Mərkəzi; Azərb. Elmi-Tədqiqat Üzümçülük və Şərabçılıq İn-tu.- B.: Müəllim , 2010. -223 s.

Prozümentik R. Mılonaft istehsalı /R.Prozümentik.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 23, [1] s. , şək. ; 18 sm.

 

Rəxşanlı Rəsul. Neft kimyasının soltanı [Mətn] /R. Rəxşanlı; elmi red. E. Süleymanova. B.: Elm, 1999. 49, [3] s.: portr., foto

 

Rəsulbəyova Tamilla İmamverdi qızı. Ümumikimya texnologiyası [Mətn]: Ali məktəblər üçün dərslik T.İ.Rəsulbəyova; Elmired.: Ə.Şabanov; Rəyçi: E.Mövsümzadə.- B.: Maarif, 2000.- 276 s.


Rüstəmov Asəf İsgəndər oğlu. Əczaçılıq işinin təşkili [Mətn]: Tibb Universitetinin tələbələri üçün dərs vəsaiti /A.İ.Rüstəmov; Red. D.Y.Hüseynov; Rəyçilər. F.Ə.Təhmazov; İ.A.Dəmirov.- Bakı: Maarif, 1992.- 248 s. , cədv., ill., sxem ; 22 sm.
 

 Rüstəmov Musa. Raket və reaktiv yanacaqları [Mətn] /M.İ.Rüstəmov, A.H.Həsənov, S.Ə.Sultanov; AMEA Akad. Y.H.Məmmədəliyev adına Neft - Kimya Prosesləri İnstitutu; Elmi red.: A.H.Əzizov.- Bakı: Elm, 2005.- 228 s.

 

Səfərov Qəşəm İskəndər oğlu. Neft və qaz emalının texnologiyası: Ali texniki məktəblərin kimya-texnologiya fakültələri üçün dərs vəsaiti Q.İ.Səfərov, A.S.Məmmədov; Elmi red.: M.İ.Rüstəmov.- B.: Maarif, 2000.- 464 s.
 

Səkkiz illik fəaliyyət [Mətn]: Azərneft 1920-1928.- B.: [s.n.], 1928.- 27 s.

 

Səlimova Nigar Əzizağa qızı. Yanacağın yandırma effektivliyinin artırılması ilə ətraf mühitin mühafizəsi: Dərs vəsaiti N.Səlimova, F.Sultanova; Red.: Ì.Ì.Ağamalıyev; Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası.- B.: Azərb. DNA, 2002.- 106 səh.

 

Səlimova Nigar Əzizağa qızı. Ümumi kimya texnologiyası [Mətn] : dərslik /N. Ə. Səlimova, B. Ş. Şahpələngova ; elmi red. L. M. Həsənova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, ADNA. Bakı: Elm və təhsil, 2013.- 308, [4] s.: şək., cədv., 21 sm.

 

Süfrəniz üçün [Mətn] Sumqayıt Xovlu İplik Fabriki.- B.: 1991.- 16 s.

 

Şahmirov Əbdülrəhman Şahmur oğlu. Faşizm üzərindəki qələbədə Azərbaycan neft və kimya sənayesinin həlledici rolu [Mətn]: Dərs vəsaiti /Ə.Ş.Şahmirov; Elmi red.: S.R.Aslanov; Rəyçi: F.Məmmədov, M.H.Salahov.- B.: Maarif, 1996.- 120 s.

 

Şahnəzərov M. Ev şəraitində neft qazı [Mətn] M.Şahnəzərov; tərc. ed. və burax. red. Q.Qasım.- B.: Azərneftnəşr, 1932.- 29 s. şək., 20 sm.

 

Şibayev Q.İ. Neft qazilə ehtiyatla dolanmalıdır /Q.İ.Şibayev.- Bakı: ASŞC XƏK, 1930.- 40 s.

 

Şıxəliyev Fərhad Əşrəfoğlu. Neft emalı və neft-kimya sənayesində əmək mühafizəsi [Mətn]: êimya-texnologiya fakültəsi tələbələri üçün dərs vəsaiti /F.Ə.Şıxəliyev, Ə.Y.İsayev, F.Y.Ağayevvə b.; red. Z.İ.Hüseynzadə; rəyçilər T.H.Tağızadə, R.T.Aslanov; AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi. M.Əzizbəyov ad. Azərb. Neft və Kimya İn-tu.- Bakı: [s. n.], 1988.- 74, [6] s.

 

Şıxəliyev Kərəm Seyfi oğlu. Polimer qarışıqlarının alınması [Mətn]: dərs vəsaiti /K. S. Şıxəliyev, T. M. Naibova, F.Ə.Əmirov; red. İ.H.Mövlayev; rəyçilər. O.Əkbərov, A.Qasımov.- B.: [s.n.], 2009.- 161, [1] s.: şək., cədv., 21 sm.

 

Şıxəlizadə Bikə Cümşüd qızı. Neft və qaz kimyası [Mətn]: ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /B.Şıxəlizadə, Q.Səfərov, R.Azəri; elmi red. S.İ.Mehdiyev.- B.: Maarif, 1978.- 337, [3] s.: cədv., şək.+ [1] v. əlavə şək

 

Şıxıyev İbrahim Abbas oğlu. Element-üzvi birləşmələr kimyası [Mətn]: ali məktəblər üçün vəsait /İ.Şıxıyev; [red. C. Zülfüqarlı. M.Mirzəbabalı].- Bakı: Maarif, 1965.- 193, [3] s. , cədv. ; 22 sm.

 

Şıxıyev İbrahim Abbas oğlu. Əsas üzvi və neft-kimya sintezinin texnologiyası [Mətn]: ali məktəb tələbələri üçün dərs vəsaiti /İ.A.Şıxıyev; rəy verənlər S.Sadıqov, Y.Bilalov.- Bakı: Maarif, 1977.- 301, [3] s.

 

Şüşə [Mətn]: Metodik tövsiyə /R.İ.Hüseynov və b.; Elmi red. R.İ.Hüseynov; Azərbaycan Texnologiya İnstitutu.-Gəncə, 1991.- 60 s.

 

Tağıyev Mərdan Məhərrəm oğlu. İaşə məhsullarının istehsal texnologiyasından laboratoriya praktikumu [Mətn] : dərs vəsaiti /M. M. Tağıyev ; elmi red. A. N. Həsənov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Texnologiya Un-ti.: B.: MBM, 2014.- 224 s.: 20sm.

 

Təbii qazın nəqlə hazırlanması və emalı üzrə ümumittifaq elmi-tədqiqat və layihə İnstitutu [Mətn] /[Q.Z.Ələkbərov]; Elmi red. M.Ə.Mürsəlova; Red. M.M.Muxtarov; Tərcüməçilər. Ə.Ə.Abdullayev və b.B.: Kommunist, 1991.- [35] s.

 

Ukrayna ət sənayesində avtomatik idarəetmə sisteminin tətbiqi perspektivləri [Mətn]: iqtisadi məlumat Azərb. SSR, Döv. Plan Komitəsinin Azərb. Elmi-Tədqiqat Elmi Texniki Məlumat və Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İn-tu; [V.Yuximinko; tərc. A.C.Məmmədov] Azərbaycan SSR Dövlət Plan Komitəsinin Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki Məlumat və Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu.- B.: AzETETMİ, 1973.- 3, [1] s.

 

"Ümumi kimya texnologiyası və sənaye ekologiyasının əsasları" fənnindən laboratoriya işləri [Mətn]: KTF-in tələbələri üçün /tərt. ed. R.İ.Məmmədova, X.S.Ağacanov, H.O.Eminov; red. Ş.A.Tarverdiyev; AzSSR Xalq Təhsili Nazirliyi. Respublika Tədris-Metodika Mərkəzi, M.Əzizbəyov adına Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutunun Sumqayıt filialı.- Bakı: 1989.- 38, [2] s.

 

Üzvi kimya proqram, metodik göstərişlər və yoxlama işləri: qiyabi-kooperativ texnikumu III kurs şagirdləri üçün ¹ 1720 "Sənaye və ərzaq malları əmtəəşünaslığı"; ¹ 1718 "Sənaye mallarının satışı və təşkili əmtəəşünaslığı"; ¹ 1719 "Ərzaq malların satışı və təşkilli əmtəəşünaslığı"; ¹ 1733 "Kənd təsərrüfatı məhsulları əmtəəşünaslığı"; ¹ 1722 "Heyvan və xəz dəri xammalları əmtəəşünaslığı"; ¹ 1505 "Xəzlik heyvan yetişdirmə və oğçuluq" ¹ 1016 "Qida məhsulları texnologiyası"; ¹ 1003 "Çörəkbişirmə istehsalı": 1967/68, 1968/69, 1969/70 tədris illəri üçün /Sentrosoyuz, Təhsil Müəssisələri və Kadrlar İdarəsi Elmi metodik kabinə; [tərc. ed. V.İsmayılova; red. Q.Bağırov].- Bakı: [s. n.], 1970.- 13, [2] s. ; 20 sm.

 

Valqis V.Q. Hidrojenləşdirmə [Mətn] V.Q.Valqis; red. Ə.Əhmədli; çevirən. R.Yusif.- B.: ETNB-Azərneftnəşr, 1932.- 38, [1] s.

 

Vaynberq D. Baçerin benzin-qerosin borulu qurğusunda necə işləməli /D. Vaynberq ; çevirən. Ə. Əhmədli. B.: Azərneftnəşr, 1932.- 37, [3] s.

 

Vışepan Aleksandr Qeorqiyeviç. Ərzaq malları əmtəəşünaslığı. Ticarət şagirdliyi məktəbləri üçün dərslik /A.Q.Vışepan, M.Y.Melman; [tərc. ed. Ə.Zülfüqarzadə; red. M.Miriyev].- Bakı: Azərnəşr, 1960.- 410, [2] s.
 

Yalin İ. İ. Neftin işlənməsi [Mətn] : neft sənayedəki ixtisas və şagirdlik məktəbləri üçündür /İ. İ. Yalin ; tərc. H. A. Şahbazov ; redaktor İ. Əbdülrəhimzadə Bakı : Azərnəşr , 1928. 94 s. , şəkil ; 24 sm.

 

Yaroşenko P.D. Şuralar ölkəsinə şura kauçuku [Mətn] P.D.Yaroşenko; red. Məhəmmədov; çevirən. Seyidov.- B.: Azərnəşr, 1932.- 62, [1] s.

 

Yazvitski V. Qənd [Mətn]: bir parça qəndin tarixi /V.Yazvitski; tərcümə. R.Səfərov; redaktor. S.Məlikov.- B.: Azərnəşr, 1927.- 28 s.

 

Zeynalov E.B. Fullerenlər [Mətn]: Məlumat toplusu: 1991 -2006.- B.: Nurlan, 2007.- 521 s.

 
National Library of Azerbaijan © All Rights Reserved