az | en | ru
Xəbərlər
Şöbələr
Tarix
Struktur
Kitabxanaya yazılma
İstifadə qaydaları
Oxu zalları
Elektron kataloq
Elektron kitabxana
Yeni kitablar
Kitabxanamızın nəşrləri
İş vaxtı
Metodik xidmət
Əlaqə


 

 

 

 

 

Ağac texnologiyası. Yüngül sənaye istehsalı.
Fotokinotexnika. Poliqrafiya sənayesi. Evdarlıq

 

 

Abbasbəyli G.A. Çörək və makaron məmulatlarının texnologiyası kursundan laboratoriya işləri [Elektron resurs]: dərs vəsaiti G.A.Abbasbəyli, V.Q.Qlıcov, M.X.İlyasova; elmi red. N.H.Qurbanov; rəyçilər N.X.Musayev, E.M.Omarova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, ADİU B.: İqtisad Un-ti nəş-tı, 2010.- 148 s.

 

Arutyünov A.B. Pambıq cəbhəsində ictimai yemək məsələləri /A.B.Arutyünov.- Bakı: Azərittifaq, 1931.- 81 s. , şək. ; 18 sm.

 

Azərbaycan Elmi-Texniki Məlumat İnstitutu. Rantlar üçün gön biçilməsinin yeni üsulu ekspress-məlumat /Azərb. SSR Nazirlər Sovetinin Dövlət Elm-Texnika Komitəsi ; Azərb. Elmi-Texniki Məlumat İn-tu ; [tərt. ed. V. Zubok].-[Bakı] : AzETMİ , [1959]. - [4] s

 

Azərbaycan kulinariyası /[red. N.M.Xəlilov].- Bakı: Azərtədrisnəşr, 1964.- 275, [1] s. , cədv., şək. ; 21 sm.

 

Dementyev İ. Ağac üzərində iş /İ.Dementyev; Azərbaycan Xalq Maarif Komissarlığı Müəllimlər İxtisasını Artırma İnstitutu Qayibanə Politexnik Kursları.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 43 s.

Ağamirzəyeva Fatimə Eyyubxan qızı. Biçib-tikməyi öyrənin [Mətn]: /Fatimə Ağamirzəyeva; Red.: F.Fərəcov.- Bakı: Azərnəşr, 1998.- 176 s.

 

Baratov B.A. Sətir tökən və pazbor edən nabor maşını linotip hər cür modeldə olan linotepləri öyrənmək və onlara xidmət etmək üçün rəhbərdir /B.A.Baratov; red. B.Məhəmmədov; çevirən. X.Əzizbəyli.- Bakı: Azərnəşr, 1933.- 155, [5] s. , şək. ; 22 sm.

 

Bazderov M.V. Pambıq mal istehsalına məxsus lenta maşınları /M.V.Bazderov, S.M.Qlavçov; red. M.Kamil; çev. İ.Məhəmmədzadə.- B.: Azərnəşr, 1932.- 118, [1] s.
 

Brodersen G. G. Ev həyatı üçün faydalı məsləhətlər /G.G.Brodersen.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 78 s.

 

 Bulka və qənnadı məmulatlarının reseptura məcmuəsi [Mətn] [tərt. ed. H.A.Abdulla-zadə, K.Məmmədov]; Azərittifaq.- B.: [s. n.] 1967.- 80, [2] s.
 

Cəfərova Svetlana Məmməd qızı. Qadın geyimlərinin konstruksiya edilməsinin əsasları [Mətn]: dərs vəsaiti /S.M.Cəfərova, Z.İ.Xəlilova; elmi red. K.Əliyeva; rəyçilər B.Zalov, F.Əmirov, N.Yunusov.- Bakı: [Elm və təhsil], 2011.- 127, [1] s., [4] s. ill. , şək. ; 21 sm.
 

Dəmiryol işlənmə istilahları [Mətn] /tərtibçi və naşiri. A .X.M. Komissarlığı yanında İstilah komisyonu.- B.: [s. n.], 1924.- 118 s.

 

Dəniz nəqliyyatını bolşevikcəsinə yenidən qurmaq uğrunda Kaspi dənizi Şura ticarət donanmasının süsusi dərnəkləri və firqə maarifi dairələri üçün tapşırıq /AK(b)F MK və BK Metod Bürosu.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 30 s. 18 sm.

 

Drozdov V.P. Kəndli öz təsərrüfatında necə hesab aparmalıdır [Mətn] /V.P.Drozdov.- B.: Azərnəşr, 1929.- 54 s.

 

Evdarlıq [Mətn]: (cehizlik kitab) /tərt.ed.-müəl. M.Quliyeva; red. İ.Abdullayeva.- Bakı: Çaşıoğlu, 2008.- 271, [1] s. , şək., cədv.

 

Əhmədova Dilbər Əhməd qızı. Tikiş sənayesi avadanlıqları [Mətn]: peşə məktəbi, peşə liseyi və orta ixtisas məktəbləri üçün dərslik D.Ə.Əhmədova, O.Ş.Şamxalov; rəy verənlər F.R.Rəhimov, S.Ə.Məmmədov; red. M.H.Fərzəliyev.- B.: [Təhsil], 2007.- 249, [1] s.
 

 Əkbərov Rafiq Süleyman oğlu. Materialşünaslıq [Mətn]: Toxuculuq və tikiş sənayesi üzrə peşə məktəb, lisey və orta ixtisas məktəbləri üçün dərslik /R.S.Əkbərov, Z.H.Orucov; Red.: .Ş.Şamxalov.- Bakı: 2003.- 231 s. , ill. ; 20
 

Əkbərov Rafiq Süleyman oğlu. Toxuculuq materialşünaslığı [Mətn]: dərs vəsaiti /R.S.Əkbərov; rəyçi. E.Ə.Cabbarov; red. R.M.Fatdahov; AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi. Azərbaycan Texnologiya İn-tu I hissə.- Bakı: [s.n.], 1988.- 103, [2] s.

 

 Əkbərov R.S. "Toxuculuq və tikiş materialşünaslığı" kursu üzrə laboratoriya praktikumuna dair metodik göstərişlər [Mətn]: texnologiya fakültəsində 1101-"lifli materialların ilkin emalı, 1102-"təbii və kimyəvi liflərin əyrilməsi", 1104-"trikotaj istehsalının texnologiyası",1105-"tikiş məmulatının texnologiyası", 1111-"toxuculuq" ixtisasları üxrə təhsil alan tələbələr üçün /AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, Ç.İldırım ad. Azərb. Politexnik İn-tu; tərt. ed. R.S.Əkbərov; elmi red. N.M.İmanov.- Bakı: [s. n.], 1979.- 52, [1] s.

 

 Əliyev Abbas Səfər oğlu. Tikiş istehsalının texnologiyası [Mətn]: texnikumlar üçün dərslik A.S.Əliyev, Z.N.Nəcəfova; rəy verənlər: N.K.Əsgərova, B.Z.Zalov; ixtisas red. R.R Rzayeva.- B.: Maarif, 1986.- 342, [2] s.
 

 Fərəcov. Çapişinin texnikası çap maşınlarında işləmək üçün praktiki rəhbər /Fərəcov, Qruşenko; red. B.Məhəmmədov.- Bakı: Azərnəşr, 1933.- 101, [2] s.
 

Fərəcov Ə.Q. Ümumi dəftərdarlıq [Mətn] /Ə.Q.Fərəcov; Türk mühasibat kursları.- B.: Türk mühasibat kursları, 1928.- 227 s.

 

 Fərzəliyev Məzahir Həmzə oğlu. Əyricilik istehsalatının texnoloji maşınları və avadanlıqları [Mətn]: dərslik /M.H.Fərzəliyev.- Bakı: İqtisad Universiteti, 2008.- 350, [1] s. , şək., cədv. ; 21 sm.

 Fərzəliyev Məzahir Həmzə oğlu. Toxuculuq istehsalatının texnoloji maşınları və avadanlıqları[Mətn]: [dərslik] /M.H.Fərzəliyev; rəy. Ə.Əzizov, Ə.Hüseynov, V.Hüseynov, H.Hacıbalayev.- Bakı: İqtisad Universiteti, 2010.- 529, [1] s.

 Fərzəliyev Məzahir Həmzə oğlu. Toxuculuq, yüngül sənaye və məişət xidmətinin texnoloji maşınlarının və avadanlıqlarının layihələndirilməsi [Mətn]: dərslik /M.H.Fərzəliyev; elmi red. F.Ə.Vəliyev; rəyçilər Ş.Əliyev, Ə.Hüseynov, V.Hüseynov, H.Hacıbalayev.- Bakı: İqtisad Universiteti, 2011.- 359, [1] s.

 

 Fərzəliyev Məzahir Həmzə oğlu. Toxuculuq, yüngül sənaye, məişət xidməti maşınlarının təmiri və təmir sexlərinin layihələndirilməsi [Mətn]: dərslik /M.H.Fərzəliyev (elmi red.), E.N.Cəfərov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, ADİU.Bakı: İqtisadUniversiteti, 2012.237, [1] s.: portr., şək., cədv.

 

 

Hacıyev Cahangir Əhməd oğlu. Trikotajın texnologiyası kursundan tapşırıqlar [Mətn]: dərs vəsaiti C.Ə.Hacıyev; rəyçi. F.Ə.Vəliyev [və b.].- B.: [Təhsil] 2012.- 256, [1] s.
 

 Hacıyev Z. A. Azərtikiş trestinin fəaliyyətinə dair materiallar /Z. A. Hacıyev. Bakı : Azərtikiş trestinin nəşriyyatı , 1931. 74 s. , cədv. ; 17 sm.

 

Heyvan və quş nəql edilməsi qanunları /Xalq Torpaq Komissarlığı.- Bakı: Xalq Torpaq Komissarlığı, 1930.- 24 s.

 

Həsənov Arif Həsən oğlu. Süni gönlərin kimya və texnologiyası [Mətn]: [Dərs vəsaiti] /A.H.Həsənov, V.M.Abbasov, F.F.Quliyev; Elmi red. və ön söz: Ə.P.Həsənov; Rəyçilər: M.Ə. Məmmədyarov, N.M.Seyidov.- B.: Qorqud, 1998.- 370 s.: cədvəl, ill., 22 sm.

 

Xörəklərin hazırlanması texnologiyası [Mətn]: V kurs texnologiya şöbəsi tələbələri üçün metodiki göstərişlər və yoxlama tapşırıqları /Qiyabi Sovet Ticarəti Texnikumu; [tərc. ed. M.Ə.Miriyev; red. N.Alxasov]Bakı: [s.n.], 1973.- 44, [3] s.


Xörəklərin hazırlanması texnalogiyası [Mətn]: xörəklərin hazırlanması texnalogiyası ixtisası üzrə (ixtisas 1016) V kurs tələbələri üçün proqram, metodiki göstərişlər və yoxlama tapşırıqları /RSFSR Ticarət Nazirliyi, Qiyabi Sovet Ticarəti Texnikumu; [tərc. ed. M.Mirzəyev; red. N.Alxasov]Bakı: [s.n.], 1978.- 70 s.

 

Xüsusi kurs üzrə nəzarət işinin mövzuları [Mətn]: Toxuculuq, tikiş və trikotaj malları: sənaye malları əmtəəşünaslığı fakültəsinin paltar-ayaqqabı malları üzrə ixtisaslaşdırılmış IV kurs tələbələri üçün: /Tərcümə ed.: Ə.P.Həsənov; Red.: N.N.Həsənov; Tərtib edənlər: Tixomirova və b.; Qiyabi Sovet Ticarət İnstitutu.- Moskva, 1976.- 18 s.

 

 Xüsusi müəsissələrdən ötrü ticarət dəftərlərinin saxlanılmasına aid rəhbər [Mətn] B.: [s. n.], 1927.-11+12 s.

 

İnci yolu: [Kataloq] Sponsor: B.Yaradanquliyev.- B.: [2001].- 21 səh.

 

Kerber M.L. Polimer materiallar emalının müasir üsulları /AzSSR "Bilik" Cəmiyyəti; tərc. ed. Ə.Nuhov.- B.: Elm; 1971.- 10, [1] s.

 

 Kərimzadə Ağakərim. Kargüzarçılıq və mühasibatçılıq kitabı konspekt üsulu ilə /A.Kərimzadə; Ümum İttifaq Mərkəzi Yeni Türk Əlifba Komitəsi.- Bakı: Azərnəşr, 1928.- 78, [1] s.
 

 Koretski A. Kauçuk /A.Koretski; çevirəni. Ə.Əbdürrəhimzadə.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 48 s. , şək. ; 17 sm.

 

Kovalyov Nikolay İvanoviç. Xörəklərin hazırlanması texnologiyası [Mətn]: tədris vəsaiti N.İ.Kovalyov, P.D.Qrişin; [tərc. ed. M.Miriyev; red. N.Alxasov, Z.Qiyasbəyli].- B.: Azərnəşr, 1961.- 343, [1] s.
 

 Qarmsen M.M. Ölçü alətləri /M.M.Qarmsen, V.A.Yasenovski.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 128 s. , şək. ; 18 sm.
 

Quliyeva Mələk. Toxuma [Mətn] /M. Quliyeva, M. Hacıyeva; Red.: G. Qocayeva.-Bakı : Azərbaycan Ensiklopediyası NPB , 1996 .-104 s.

 

Leskovets V.L. Suallar və cavablar üzrə dəmir yol siqnallaşmasının ümumi qaydaları /V.L.Leskovets.-Bakı: Azərnəşr, 1931.- 80, [1] s.

 

Mirzazadə Hadı İsmayıl oğlu. Azərbaycan dilinin tarixi sintaksisi. [Mətn] Mirzazadə H. Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti.- Bakı: Maarif, 1968.- 163 s. 37


Nağıyev A.A. Neft sənayesində zəhmət müdafiəsi və təhlükəsizlik texnikasına dair məlumat kitabçası /A.A.Nağıyev.- Bakı: [s.n.], 1931.- 43 s.

 

 Orucov qardaşları mətbəəsinin inventarı [Mətn] B.: [nəşriyyat-bəradəran Orucov], 1917.- 104 s.

 

 Pesotskiy A.N. Xarratlıq /A.N.Pesotskiy; çevirəni. M.Babayev.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 96 s
 

Poxlebanov V.P. Yonuculuq praktikası /V.P.Poxlebanov; çevirəni. H.A.Şahbazi.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 113, [1] s.
 

 Rəhimov A.İ. Tekstil materialşünaslığı [Mətn]: tekstil lifləri: Texnologiya fakültəsində təhsil alan tələbələr üçün "Tekstil materialşünaslığı" kursundan tədris vəsaiti /A.İ.Rəhimov; elmi red. N.İmanov; Azərb. SSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, Ç.İldırım ad. Azərbaycan Politexnik İn-tu, Texnologiya fakültəsi.- I hissə.- B.: [s.n.], 1973.- 146, [2] s.

 

 Rüstəmov Müslüm Abduləziz oğlu. Azərbaycan çörək və şirniyyatı [Mətn] M.A.Rüstəmov; red. Ə.Əhmədova; rəss. S.İskəndərov.- B.: Azərnəşr, 1963.- 43, [1] s.

 SŞCİ dəmiryolnəqliyyatı işçilərininittifaqı üzrə həmkarlarqruptəşkilatçıları kurslarınıntədrisplanı və proqramı.- Tiflis: Zakdor profsoyuzun nəşri, 1933.- 29 s.
 

Semyonov A. Bir vərəq kağızın tarixi [ Mətn] /A.Semyonov.- B.: Azərnəşr, 1927.- 53 s.

 

Sıçikov D. Bakı şəhəri və onun dairələrində küçə hərəkatı qaydaları /D.Sıçikov; red. A.Terentyev.- Bakı: Bakı Mahal İcrakomu, 1930.- 73, [71] s.
 

Skvortsov N. Kənd təsərrüfat kollektivləri üçün Amerikan sistemi üzrə ikili hesabdarlıq /N.Skvortsov Bakı: Azərnəşr, 1930.- 141, [3] s.
 

Stroqov N.İ. Mədəni mallar ticarətinin təşkili və texnikası dərslik /N.İ.Stroqov; tərc. ed. İ.Rəhimov; red. M.Miriyev, C.Məmmədzadə.- B.: Azərnəşr, 1962. 283, [1] s.

 

Şekin P.A. Şüşə salan nə bilməlidir /P.A.Şekin; çevirəni. Q.Yüzbaşev.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 51, [1] s. , şək. ; 19 sm.
 

Şəxsi fəaliyyət aşxanaları təşkili uğrunda /Ümum İttifaq Xalq İaşə Cəmiyyəti Zaqafqaziya Şöbəsinin Azərbaycan müvəkkili.- Bakı: AHİŞ-sı nəşriyyatı, 1931.- 17 s. ; 19 sm.

 

Şibayev Q.İ. İş zamanı yoldaşını təhlükədən qorumağı unutma /Q.İ.Şibayev.- Bakı: Əmək Komissarlığı, 1930.- 40 s.

 

Ticarətin texnikası [Mətn]: dərslik /A.Y.Kirillov[və b.]; ixtisas red. M.M.Zeynalov.- Bakı: Maarif, 1978.- 347, [1] s.

 

Təlimat xam dərilərin birinci işlənilməyə qəbul olunub və təhvil vetilməsi barədə.- B.:Soyuzkoj Azərbaycan kontorunun nəşriyyatı, 1931.- 37 s.; 18 sm.

 

Toxucu sənayesindəki savad kursları üçün texniki saat proqramı [Mətn] ASŞC Tədris-Metod sektoru.- B.: Azərnəşr, 1932.- 15 s.
 

Tolstoy M.Q. Tikiliş yerlərindəki təhlükələr /M.K.Tolstoy.- Bakı: Dövlət Zəhmət nəşriyyatı, 1930.- 18 s.
 

Tumaclıq it dəriləri haqqında standart qaydalar və xəzlik it dərilərini qəbul etmək haqqında standart qaydalar /SŞCİ Xalq Təchizat Komissarlığı.- Bakı: [s. n.], 1931.- 14 s. ; 18 sm.

 

Turani K. Radio həvəskarı [Mətn]: detektorlu radio alıcılar /K.Turani I kitab.- Bakı: Azərnəşr, 1929.- 116 s.

 

Ütil istifadəli tör-töküntü zibil nədir.- Tiflis: [s.n.], 1930.- 20, [2] s.


Ütili hökumət nədən ötəri yığır.- Tiflis: [s.n.], 1930.- 20, [2] s.
 

Volkovitski V.P. Dəmirçilik əl ilə döymə işləri /V.P.Volkovitski; çevirəni. D.Cavadlı.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 91, [1] s.
 

Yazvitski V. İnsanlar yazmayı oxumayı və kitab basmayı nasıl öyrəndilər [Mətn]: 20 şəkli var /V. Yazvitski; tərcümə. M.Rzaquluzadə.- B.: Bakı fəhləsi, 1925.-42 s.

 

Yazvitski V. İnsanlar yazmayı oxumayı və kitab basmayı nasıl öyrəndilər [Mətn]: 20 şəkli var /V. Yazvitski; tərcümə. M.Rzaquluzadə.- B.: Bakı fəhləsi, 1925.-42 s.

 

 

National Library of Azerbaijan All Rights Reserved