Nəqliyyat

 

1932/33-cü ilin payız qış yük daşınması haqqında tapşırıq 1 və iş materialları [Mətn] AK(b)F Mərkəzi və Bakı Komitələri Metod Bürosu; red. Abd. İsmayıl; çevirən. S.Fazil.- B.: Azərnəşr, 1932.- 40 s.

 

 XXI əsrin Bakı metropoliteni [Mətn] : [Bakı metropoliteni - 45] /ideya müəl. T. Əhmədov ; red. hey. T. Əhmədov (önsöz.), Ə. Fərəcov, B. Məmmədov, Y. Yusifzadə.B.: [Metro qəzetininredaksiyası], 2012.604, [4] s. portr., fotoşək., sxem, xəritə

 

Abbasov Fərrux Baba oğlu. Elektrovozun quruluşu və təmiri [Mətn] [ilk peşə-ixtisas müəssisələri üçün dərslik] F.B.Abbasov; elmi red. Ə.M.Hacıyeva; rəyçi H.K.Aslanov, E.X.Hacıyev, S.Ə.Ələkbərov.- B.: Şərq-Qərb, 2012.- 142, [2] s.

 

Abbasov İlqar Cabir oğlu. Dəmiryol nəqliyyatında daşıma prosesinin idarə edilməsi: Dərslik /İ.S.Abbasov; Azərbaycan Texniki Universiteti; Elmi red.: S.M.Bağırov.- Bı: Elm, 2003.- 210 s. , cədvəl, qrafik ; 20 sm.

 

Abbasov İlqar Cabir oğlu. Dəmiryol nəqliyyatının istismarında riyazi metodların tətbiqi: [Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti] /İ.C.Abbasov; Elmi red.: R. V. Məmmədov; Rəy verənlər: R.M.Əfəndiyev, P.S.Kərimov; Azərbaycan Texniki Universiteti. Bı: Elm, 2000. 60 səh.: cədvəl, qrafik
 

Abbasov İlqar Cabir oğlu. Magistral və sənaye dəmir yollarının qarşılıqlı fəaliyyəti /Abbasov, İlqar Cabir oğlu.- Bakı: Elm, 2004.- 120 s.

 

 Alampiyov P. Nəqliyyat tarixi [Mətn] /P. Alampiyov; tərcümə. A.Yusifzadə.- B.: Bakı fəhləsi, 1925.- 35 s.

 

Avtomobil daşınmaları, yol hərəkəti və texniki xidmətin təşkili [Mətn]: elmi əsərlərin tematik məcmuəsi /AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, Ç.İldırım ad. Azərb. Politexnik İn-tu; red. hey. C.R.Dadaşov, K.A.Koşalev, A.R.Rzayev [və b.]Bakı: Ç.İldırım ad. APİ, 1981.- 116 s. , cədv., şək. ; 20 sm.
 

Avtomobil yollarının istismarı [Mətn]: ali texniki məktəblər üçün dərslik /Y.M.Piriyev, R.M.Əliyev, F.M.Cəfərov, N.M.Qaraisayev; elmi red. Ə.M.İsayev; rəy verənlər. A.H.Məmmədov, Ş.S.Məmmədov.- Bakı: Təhsil, 2003.- 419, [1] s.

 

 Avtomobillərə yanacaq və maye qaz doldurma məntəqələrinin texniki istismar qaydaları [Mətn] /Azərbaycan Respublikası Sənaye və Energetika Nazirliyi.- B,: [TTM], 2008.- 129, [3] s. cədvəl
 

Avtotraktor fənnindən EHM-ni tətbiq etməklə daxili yanma mühərriklərinin layihələndirilməsinə aid metodik göstərişlər [Mətn] /Tərtib edənlər. Y.S.Əliyev və b.; İxtisas red. N.Ə. İsrafilov; N. Tusi ad. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.- B.: N.Tusi ad. APU, 1992.- 54 s.

 

Azərbaycan aviatorları böyük vətən müharibəsində [Mətn]: biblioqrafiya /Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, M. F. Axundov ad. Azərb. Milli Kitabxanası; tərt. ed. N. Nağıyeva; burax. məs. və ixtisas red. K. Tahırov; red. M. Vəliyeva. -B.: [M. F. Axundov ad. Milli Kitabxana], 2010.- 81 s.

 

Azərbaycan Mülki Aviasiya tarixi [Mətn]: 1910-1980: dərs vəsaiti layihənin rəhbəri A. C. Paşayev ; tərt. F. Hüseynova; red. E.Hüseynqulu oğlu; [rus dilində olan mətnləri azərb. dilinə tərc. edən Y. Muradova(dizayn)] ; Azərb. Hava Yolları, Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti, Milli Aviasiya Akad., Mülki Aviasiya Muzeyi.Bakı [s. n.] 2012.- 152, [1] s.

 

Azərbaycanın təyyarəçiləri Böyük Vətən müharibəsində [Mətn]: 1941-1945: [kataloq] /[AzərbaycanMülki Aviasiya Muzeyi; lay. rəh. F.Hüseynova; tərt. edən: F.Hüseynova, Y.Muradova; rus dil. azərb. dil. tərc. Y.Muradova][Bakı]: [Azərbaycan Hava Yolları], [2015?]79, [7] s. portr., fotoşək., il., faksimile

 

Babaxanov Neron Aslan oğlu. Təbii fəlakətlərin iqtisadi və sosial-coğrafi öyrənilməsi/N.A.Babaxanov, N.Ə.Paşayev; Elmi red.: M.Müseyibov.- B.: Elm, 2004.- 198 s.
 

Bağırov Feyruz Abdulla oğlu. Naxçıvanın təbii sərvətləri [Mətn] /F.A.Bağırov; red. H.Bağırov Naxçıvan, 2008.- 198 s.


Bağırov M. S. Gəmisürücülüyün əsasları [Mətn]: Dənizçilik tədris məktəbləri üçün dərs vəsaiti /M.S.Bağırov.- B.: Azərbaycan Dövlət Kitab Palatası, 1996.- 388 s.

 

Bağırov Rövşən Asif oğlu. Avtomobillərin quruluşu və əsas nasazlıqları [Mətn] : ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /R. Bağırov, V. Əsgərov ; [red. V. Kazımov ; tərt. ed. və dizayneri Ş. Əhmədli].B.: [Qismət NPM], 2010.74, [1] s. şək

 

Bağırov Siyavuş Musa oğlu. Ətraf mühitin qorunmasında dəmiryol nəqliyyatının ekologiyası: Dərslik /S.M.Bağırov, A.A.Xəlilov; Elmi red.: T.Vəliyev.- B.: Çaşıoğlu, 2000.- 210 səh.: cədvəl, şəcərə
 

Bağırov Siyavuş Musa oğlu. Hərəkət tərkibinin avtomatik əyləcləri [Mətn]: ali təhsilin bakalavr pilləsi ücün dərslik /S. M. Bağırov, Q. H. Nəzirov ; rəyçi H. M. Əhmədov, A. Q. Qasımov; elmi red. H. Ə. Məmmədov.-B.: Elm və təhsil, 2011. - 182 s.

 

Bakı beynəlxalq dəniz limanı üzrə məcburi qərarlar [Mətn] /Tərt. A.Tağıyev, V.Qanin, A.Həsənov; Red. M.Milova, M.Bağırov, Z.Şahsevənli; Bakı Beynəlxalq Dəniz Limanı.- B.: Azərbaycan Tərcümə Mərkəzi, 1995.168 s.

 

Bayramov Razim Paşa oğlu. Yol hərəkət qaydaları [Mətn]: Dərs vəsaiti /R.P. Bayramov, Cəfərov R.; Elmi red. İ.R.Əliyev.- Bakı: MVS NƏŞR, 2007.- 154 s.
 

Cavadov Əlivahub Əlisahib oğlu. Avtomobil yük daşımaları [Mətn]: dərslik /Ə.Ə.Cavadov; rəyçi Ə.H.Tağızadə; İ.M.Əliyev; elmi red. Ş.H.Heydərov.- Bakı: Təhsil, 2009.- 354, [1] s. , cədv., şək. ; 21 sm.
 

Cümşüdov Sabir Qənbər oğlu. Nəqliyyatda biznes və menecment [Mətn]: Nəqliyyatın iqtisadiyyatı və idarə edilməsi ixtisası üzrə dərs vəsaiti /S.Q.Cümşüdov; Red.:Hacıyev, F.M.; Rəyçilər:Tağızadə, Ə.H.,tağıyev, K.B.;Azərbaycan Texniki Universiteti.- B.: Çaşıoğlu, 1999.- 114 s.

 

Dəmir yolunun cari saxlanışına dair təlimat /Tərtib edənlər: Kazim Məmməd oğlu Şərifov, İsrafil Xəlil oğlu Bağırov; Baş red.: Vasif Süleyman.- Bakı: OKA Ofset, 2004.- 236 s.
 

Dəmiryol nəqliyyatı. Ümumi kurs: Dəmiryol ixtisaslı ali təhsil məktəbləri üçün dərslik /H.Ə.Məmmədov, S.M.Bağırov, R.V.Məmmədov və b.- Bakı: Çaşıoğlu, 2002.- 328 s.

 

 Dərin sular dalğıc komplekslərinin texniki istismarı qaydaları [Mətn] /Dəniz neft və qaz yataqlarının mənimsənilməsi üzrə Elmi-Tədqiqat və Layihə İnstitutu "Dənizneftqazlayihə"; İcraçılar: N. Ə. Əliyev, R. N. Qarayev, B. İ. Marin; Tərc.: A. O. Qurbanov. B.: Elm, 1999. 296 s

 

Əhmədov Bəyalı Bəhcət oğlu. Yük qaldıran maşınlar [Mətn]: dərslik B.B.Əhmədov, Ə.M.Nəcəfov; elmi red. A.Abdullayev.- B.: Turxan, 2014.- 627, [1] s.
 

Əhmədov Tağı Məhəmməd oğlu. Nəqliyyat yollarında körpülər və qurğular [Mətn]: ali texniki məktəblər üçün dərslik /T.M.Əhmədov, N.M.Qasımov, Y.M.Piriyev; elmi red. F.M.Cəfərov; rəy verənlər. Ə.M.İsayev, X.Ə.Əsgərova.- Bakı: Çaşıoğlu, 2002.- 565, [1] s. , şək., cədv. ; 21 sm.

Əhmədov Tağı Məhəmməd oğlu. Tunellər və metropolitenlər [Mətn]: ali texniki məktəblər üçün dərslik /T.M.Əhmədov, N.M.Qasımov, Q.N.Əliyev; elmi red. Y.M.Piriyev; rəy verən. F.M.Cəfərov, X.Ə.Əsgərov, E.A.Muradov] I hissə.- Bakı: Çaşıoğlu, 2001.401, [1] s.

Əhmədov Tağı Məhəmməd oğlu. Tunellər və metropolitenlər [Mətn]: ali texniki məktəblər üçün dərslik /T.M.Əhmədov, N.M.Qasımov, Q.N.Aliyev; elmi red. Y.M.Piriyev; rəy verən. F.M.Cəfərov, X.Ə.Əsgərov, E.A.Muradov II hissə.- Bakı: Çaşıoğlu, 2001.- 405, [1] s. , cədv., şək. ; 21 sm.

 

Əliyev Əli Musa oğlu. Yol-inşaat materialları [Mətn]: Ali məktəb tələbələri və yol tikintisi mühəndis-texnik işçiləri üçün: [Dərslik] /Ə.Əliyev, K.Əliyev; Elmi red.: N.Ağabəyov; Rəyçilər: N.Məmmədov, H.- B.: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1997.- 448 s

 

 Gəncə aeroportunun iqlim xarakteristikaları [Mətn] /"Azərb. Hava Yolları Dövlət Konserni", Milli Aviasiya Akademiyası, "Azəraeronaviqasiya" müəssisəsi; A.M.Paşayev, V.Z.Sultanov, N.Ş.Hüseynov, R.N.Nəbiyev; ümumi red. A.M.Paşayev [və b.]B.: [s. n.], 2003.- 163 s. cədv

 

İbrahimov Ağalar Allahverdi oğlu. Sualtı dünya [Mətn]: Xəzər Dəniz Dalğıc Qəza Xilasetmə İşləri İdarəsinin yaradılmasının 30 illiyinə həsr olunur /A. İbrahimov; rəyçi. Ş. Mustafayev; A. Nərimanov; red. M. Mirzəyev.-Bakı : Ozan , 2005.- 152 s

 

 İsgəndər Hüseyn. Azərbaycanın yol tarixi [Mətn] /H.İsgəndər; Ön sözün müəll. V.A.Abdullayev; [Rəssam: E.Əliyeva].- B.: Azərbaycan, 1995.- 128 s.

 

İsmayılov İsrafil İbrahim oğlu. New Holland traktorlarına firma texniki servisi (M100, M115, M135, M160) [Mətn]: [ali təhsil müəssisələrində bakalavr pilləsində təhsil alan tələbələr üçün dərs vəsaiti] /İ.İ.İsmayılov; rəyç. B.M.Bağırov, Q.B.Məmmədov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi., Azərb. Dövlət Aqrar Un-ti.- Bakı: Elm, 2010.- 140, [4] s.

 

Kazımov Əbülfəz Həsən oğlu. Antifrizlər. Tətbiq qaydaları: Yanacaq və sürtgü materialları mütəxəssisləri üçün vəsait /Ə. H. Kazımov; Elmi red.: H. Vəliyev; Red.: A. Əliyev. B.: Nasir, 2000. 76 səh.: cədv

 

Kərimov Kərim. Səmaya aparan yol [Mətn] : kosmik uçuşlar üzrə SSRİ Dövlət Komissiyası sədrinin qeydləri /K. Kərimov ; red. A. Paşayev ; rus dilindən tərc. M. Axundlu ; Milli Aviasiya Akademiyası, Qafqazın Strateji Tədqiqatlar İn-tu. Stokholm: CA&CC PRESS, 2009. 343, [1] s., [12] v. fotoşək., portr

 

Kərimova Ellada Abdulla qızı. Azərbaycan aviasiyasının yaranması və inkişafı tarixi [Mətn] E.Kərimova; elmi red. İ.M.Hüseynova; red. Y.A.Kərimov.- B.: [Hərbi nəşriyyat], 2013.- 208 s.

 

Kosmonavtikanın əsasları kursu üzrə metodik göstəriş [Mətn]: ikinci hissə /Azərbaycan SSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi. Akad. Y.H.Məmmədəliyev adına Naxçıvan Dövlət Pedaqoji İnstitutu; tərt.ed. R.Ş.Yəhyayev, A.Y.Mehdiyev.- B.: [s.n], 1989.- 43,[1] s.

 

Qabulzadə Abdurrəhman Hüseyn oğlu. Dəmir yollarının layihələndirilməsi [Mətn]: Dərs vəsaiti /A.H.Qabulzadə; Elmi red.: F.M.Cəfərov; Rəyçi: Y.M.Piriyev, İ.X.Bağırov.- Bakı: Təhsil, 2005/- 290 s. , cədvəl, ill. ; 20 sm.
 

Qaraisayev Nizami Məcid oğlu. Yola məhəbbətlə [Mətn] /N.M.Qaraisayev, Y.M.Piriyev I kitab.- Bakı: Təhsil NPM, 2009.- 403, [1] s.
 

Qarayev Rauf Nəcməddin oğlu. Üzən neft-qaz mədən qurğuları Offshore floating structures for oil and gas industry /R.N.Qarayev, M.İ.Mədətov.- Bakı: Bakı Universiteti, 2004.- 336 s. , ill., şəkilli, cədvəl ; 24 sm.

 

Quliyev H.İ. Aviasiya meteorologiyası fənni üzrə qısa mühazirələr kursu [Mətn] /H.İ.Quliyev, N.Ş.Hüseynov; elmi red. A.M.Paşayev, V.Z.Sultanov; Azərb. Hava Yolları Dövlət Konserni, MAA.Bakı: Səda, 2004.- 79 s. şək., cədv

 

Marsel Astriyuk. Avtomobil /A.Marsel; çev. D.Cavadlı; red. S.Məlikov II hissə.- B.: Azərnəşr, 1932.- 178, [1] s.

 

Maşinist, stansiya növbətçisi, baş konduktor və konduktor briqadaları üçün qanunlar [Mətn] : "Ğudoq" qəzetəsinin 17 və 22 yanvar, 4 və 10 fevral 1935-ci il tarixli nömrələrində dərc edilmiş materiallar üzrə /məsul burax. Ə. Əlizadə. B.: Yol Həmkarlar İttifaqı şurası, Yol "texnikaya yiyələnmək uğrunda" cəmiyyəti və "Bolşevik relsində" qəzetəsinin nəşriyyatı, 1935. 29, [1] s
 

Melki Vadim Aleksandroviç. Yol nişanları və yolun nişanlanması [Mətn] /V.A.Melki.- B.: Azərnəşr, 1989.- 103, [1].

 

 Məmmədli Elbariz İbrahim oğlu. "Məxmər yollar"ın sirri /E. İ. Məmmədli, V. Süleyman.- I kitab- Bakı : [Oğuz Eli] , 2012.- 279, [1] s.

 

Məmmədov Aydın Hüseyn oğlu. Şəhər yolları və küçələri [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /A.H.Məmmədov, H.N.Məmmədov; elmi red. R.M.Əliyev.- B.: [Təhsil], 2003.-167, [1] s.: cədv., şək., 20 sm.

 

 Məmmədov Çingiz. Azərbaycan dəmir yolu tarixinin Heydər Əliyev dövrü [Mətn] /Ç.Məmmədov; Red. N.Əzməmmədov; Foto. Z.Zakiroğlu.- Bakı: 2007.- 327 s.

 

Məmmədov Y.Ə. Avtomobilin transmissiyası [Mətn]: Konstruksiyası və hesabının əsasları. Dərs vəsaiti /Y.Ə.Məmmədov; Elmi red.: Ə.H.Tağızadə; Rəy verənlər: T.R.Cəfərov, N.K.Dadaşov; Azərbaycan Texniki Universiteti.- B..: AzTU; 19981.- 75 s.

 

Məmmədov Yaqub Əhməd oğlu. Avtomobil. İstismar xüsusiyyətləri nəzəriyyəsi [Mətn]: [Dərslik] /Məmmədov Y.Ə.; Rəy verənlər: A.C.Canmirzəyev, N.K.Dadaşev; Elmi red.: Ə.Tağızadə; Naxçıvan Universiteti.- B.: Bakı Universiteti, 1998.- 300 s.: cədvəl., ill., 20 sm.

 

Mirzəyev Hüseyn İbrahim oğlu. Liftlər [Mətn]: dərs vəsaiti /H.Mirzəyev; elmi red. A.Abdullayev; red. S.Şahbazova; rəy ver. Y.Musayev [və b.]; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Texniki Un-ti.- Bakı: [Azərnəşr], 2012.- 318, [2] s.

 

Namazov Bəxtiyar Fərman oğlu. Avtomobilin hərəkət nəzəriyyəsi və hesabı [Mətn]: [ali texniki məktəblərin avtomobil nəqliyyatı ixtisasları üçün dərslik] B. Namazov, R.Qasımov; elmi red. Ə.H.Tağızadə; rəy. F.Ə.Vəliyev, H.N.Məmmədov, A.C.Canmirzəyev, R.P.Bayramov.- B.: Zərdabi LTD MMC, 2012.- 337, [3] s.

 

Namazov Fuad Əli oğlu. Traktor və avtomobil mühərriklərinin nəzəriyyəsi [Mətn]: Dərslik /F.Ə.Namazov; Rəy verənlər: F.B. Bağırov, F.M. Bəşirov. Gəncə: ADKTA, 1999. 152 s.: cədvəl, ill

 

Naviqasiyaya bolşevikcəsinə hazırlanalım [Mətn].- B.: Azərnəşr, 1932.- 20 s.
 

Nəzirov Q. Dəmiryol nəqliyyatı və təsərrüfatı mühəndisliyi ixtisası üzrə suallar-cavablar və özünü yoxlama testləri [Mətn]: Ali təhsilin bakalavr və magistr pillələri üçün "Dəmir yolu ümumi kurs" fənnindən əlavə vəsait.- B.: Nurlan, 2010. -312 s.

 

Oruc Məmməd. İntizardan sonra [Mətn]: povestlər və hekayələr /M.Oruc.- B.: Yazıçı, 1989.- 310,[2] s.

 

Paşayev Arif Mir Cəlal oğlu. Atmosfer proseslərinin fiziki əsasları [Mətn]: "Azərbaycan Hava Yolları" Dövlət Konserni Milli Aviasiya Akademiyasının tələbələri üçün dərslik /A.M.Paşayev, H.İ.Quliyev, S.H.Səfərov; elmi red. Q.İ.Qaryağdı; rəyçilər. R.N.Mahmudov, A.Ə.Kərimov.- B.: [Nafta-Press], 2007.- 416 s.

 

Paşayev Məmmədəli. Azərbaycanda dəmiryolu : dəmiryolçuların sosial-iqtisadi vəziyyəti və mübarizəsi (1880-1920).-Bakı , 2012.- 361[] s.

 

Piriyev Yaqub Maksim oğlu. Avtomobil yolları [Mətn]: ali texniki məktəblər üçün dərslik /Y.M.Piriyev; elmi red. R.M.Əliyev, A.Q.Binnətov; rəyçilər. F.M.Cəfərov, N.M.Qaraisayev.- Bakı: Azərbaycan, 1999.- 556, [3] s. , şək., cədv. ; 21 sm.

 

Piriyev Yaqub Maksim oğlu. Avtomobil yollarının nəqliyyat-istismar göstəricilərinin yüksəldilməsi [Mətn]: ali texniki məktəblər üçün dərs vəsaiti /Y.M.Piriyev, Ş.H.Həsənov, N.M.Qaraisayev ; elmi red. R. M. Əliyev.- B.: Azərbaycan, 2000.-238, [2] s.: cədv., şək., 22 sm.
 

Piriyev Yaqub Maksim oğlu. Avtomobil yollarının nəqliyyat-istismar göstəricilərinin yüksəldilməsi [Mətn]: ali texniki məktəblər üçün dərs vəsaiti /Y.M.Piriyev, Ş.H.Həsənov, N.M.Qaraisayev; elmi red. S.K.Gözəlov; rəy verənlər. F.M.Cəfərov, X.İ.Kazımov.- Bakı: Təhsil, 2009.- 359, [1] s.

 

Prospekt [Mətn] /SSŞC XYRK "Azyolnəqliyyat"; Ümum İttifaq Qiyabi Avto-Nəqliyyat Texnikumunun Azərbaycan şöbəsi; red. Əbdülrəhmanov.- B.: [s.n.], 1932.- 21 s.: cədv., 20 sm.

 

Rusca- Azərbaycanca- İngiliscə dəmiryol terminləri lüğəti [Mətn]: /Tərtib ed. R.Məmmədov, İ.Abbasov; Elmi red. S.M.Bağırov; Azərbaycan Respublikası Elmlər Akademiyası Terminologiya Komitəsi; Azərbaycan Texniki Universiteti.- B.: [AzTU], 1998.- 40 s.: 20 sm.

 

Rusca-azərbaycanca metropoliten terminləri lüğəti [Mətn]: [6000-ə yaxın termin] Tərtibci: A.Y.Rəsulov; Red.: E.C.İsayev; Bakı Metropoliteni.- Bakı Caşıoglu: 2000.- 176 s. 20 sm.

 

Sərdarov Həsənağa Əhməd Kərim oğlu. Avtonəqliyyat müəssisələri və texniki xidmət stansiyalarının texnoloji layihələndirilməsi: Diplom layihələrinin yerinə yetirlməsi üçün vəsait: /Həsənağa Sərdarov; Red.: A.C.Canmirzəyev; Rəyçil: A.Z.Verdiyev.- Bakı: [Xəzər Gəmiçiliy], 2000.- 242 səh. , cədvəl, ill. ; 20 sm.

 

Stansiya növbətçisinə təlimat [Mətn] /Y. X. K. Mərkəzi İstismar İdarəsi ; tərc. ed. C. Sultanov ; red. X. Sultanov. Tiflis: Zaqafqaziya dəmir yol idarəsi, 1935. 14, [1] s.: cədv

 

Sultanov Bayram İsmayıl oğlu. Azərbaycan polad magistralının tarixi oçerkləri [Mətn] /B.Sultanov; red. S.Sultanova, Ü.Kürçaylı.- B.: Zaman, 1997.- 315 s. portr., fotoşək., cədv
 

Talıbov Tapdıq Ağa oğlu. Nəqliyyat maşınları [Mətn]: texnoloji maşın və avadanlıqlar mühəndisliyi üçün: ali texniki universitetlərin bakalavr təhsil pilləsi üçün dərs vəsaiti /T.A.Talıbov; ixtisas red. F.C.Məmmədov; rəyçi A.R.Şərifov, S.Gözəlov.- Bakı: Təhsil NPM, 2009.- 83, [1] s.

 

 Zaqafqaziya dəmir yolu... [Mətn][Bakı] [s.n.] [1934].- 18, [1] s.

 

 

 
National Library of Azerbaijan All Rights Reserved