Kənd və meşə təsərrüfatı elmləri

 

1930-cu il yaz əkin kampaniyasında pambıq əkinçilərinin istehsalat müşavirələri nə iş görməlidirlər.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 16 s.

 

1932-ci il taxıl tədarükü və ət tədarükü haqqındakı və kolxozların taxıl və ət ticarətinin genişləndirilməsi haqqındakı qərarlar və buna dair materiallar /çevirən. R. Yusifzadə; red. Ə.Qərib II təbi.- B.: Azərnəşr, 1932.- 67, [1] s.

1932-ci il taxıl tədarükü və ət tədarükü haqqındakı və kolxozların taxıl və ət ticarətinin genişləndirilməsi haqqındakı qərarlar və buna dair materiallar /çevirən. R.Yusifzadə; red. Ə.Qərib.- B.: Azərnəşr, 1932.- 48, [1] s.

 

1932-ci il yaz kənd təsərrüfat kampaniyası vəzifələri haqqında UİK(b)F ZÖK və ZKK 4-cü birləşmiş plenumunun qərarı /red. Y.Məhəmmədov; çevirən.- Qulamzadə.- B.: Azərnəşr; 1932.- 20 s.

 

1932-ci ilin pambıq əkini bolşevikcəsinə keçirməli.- B.: Azərnəşr, 1932.- 32 s.

 

1932-ci ilin pambıq məhsulu toplanışını bolşevikcəsinə təşkil etməli /AK(b)F Mərkəzi Komitəsi; red. Abd. İsmayıl; buraxıcı İ.Nəfisi.- B.: Azərnəşr; 1932.- 39, [1] s.

 

 1932-ci ilin pambıq planını bolşevikcəsinə yerinə yetirnək uğrunda AK(b)F MK, MKK, BK və BKK-nin iyun plenumuna /AK(b)F-nin Mərkəzi və Bakı Komitələri; red. Ə.Əbdürrəhimzadə, M.Kərimov; çevirən. Qulamzadə, Abdullayev, Yusifli və b.- B.: Azərnəşr; 1932.- 66 s.

 

A. İ. Ş. C. balıq təsərrüfatı haqqında nizamnamə [Mətn] /A. İ. Ş. C. ziraət komissarlığı.- B.: A. İ. Ş. C. ziraət komissarlığı, 1927.- 46+36 s.

 

Abbasov Bəhlul Hüseyn oğlu. Tütünçülük /B. Abbasov; Rd.: B.Süleyman.- Bı: Əbilov, Zeynalov və oğulları, 2003.- 208 s.

 

Abbasov Ziyad Mehrəli oğlu. Fermer təsərrüfatlarında tərəvəz və bostan bitkilərinin kompleks mexanikləşdirlməsi [Mətn] /Z.M.Abbasov; Elmi red.: C.Q.Ələkbərov.- B,: Elm, 1998.- 96 s.: cədv., ill., 20 sm.

Abdullayev Q. Q. Kənd təsərrüfatı heyvanlarının yetişdirilməsi [Mətn]: Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının zootexniya və baytarlıq fakültələrinin tələbələri üçün dərslik /Q.Q. Abdullayev, Z.M. Salmanov.- B.: Maarif, 1997.- 352 s.

 

 Ağaquliyev İmamqulu. Azərbaycanın təbii yem sahələrinin geobotaniki tədqiqatına dair metodiki göstəriş İ.Ağaquliyev; Elmi red.: V.C.Hacıyev, Q.Ş.Məmmədov.- B.: Elm, 2001.- 72 səh.

 

Ağamirov A.C. 1930-31-ci il payız əkin kampaniyasında pambıq kolxozlarının vəzifəsi/A.C.Ağamirov.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 15 s.

 

Ağayev Cəbrayıl. Kənd təsərrüfatı bitkilərinin xəstəlikləri [Mətn] : [monoqrafiya] /C. Ağayev ; elmi red. S. R. Məmmədova, S. F. Cabbarov. Bakı: Müəllim, 2016.- 198, [2] s.: rəng. şək., cədv., 21 sm.

 

Ağayev Cəbrayıl T. Taxıl bitkilərinin zərərvericiləri və alaq otları [Mətn] /C. T. Ağayev ; elmi red. S. F. Cabbarov. Bakı: Müəllim, 2017.- 45, [2] s.: şək., 21 sm.

 

 Ağayev Q. A. Qızıl çiçək /Q. A. Ağayev ;çev. H. Araslı ; red. H. Mehdi.B.: Azərnəşr, 1932.- 33, [1] s.

Ağayev Şaxşin Balarazi oğlu. Abşeron yarımadasının pozulmuş və çirklənmiş torpaqları onların yayılması rekultivasiyası problemləri [Mətn] /Ş.Ağayev; Q.X.Əfkərov; Elmi red. V.Ə.Alışanov; Aqrar Elm Mərkəzi; Elmi-Tədqiqat Eroziya və Suvarma İnstitutu.- Bakı: MBM, 2007.- 33 s.

Ağayev Rza Muxtar. Meyvələrin Amerika üsulu ilə günəşdə qurudulması [Mətn] /R. M. Ağayev; Azərbaycan xalq torpaq komissarlığı.- B.: Yeni kənd, 1925.- 16 s.

 

Axundov Q. Yaylaqlarda köçərilər arasında iş /Q.Axundov.- Bakı: Az. MİK Təşkilat şöbəsi, 1930.- 24 s.

Aqronomun məlumat kitabı [Mətn]: Taxılçılıq üzrə /H.C.Ağayev, İ.İ.Adıgözəlov, İ.C.Qəmbərov və b.; rəyçi. X.O.Güləhmədov.- B.: Azərnəşr, 1989.- 239,[1] s.

 

Aqronomiyada yürüdülməli ən az işlər /naşiri. Xalq Maarif Komissarlığı.- Mahaç-Qala: [s.n.], 1930.- 27 s.

 

Alkalayev V. Atıcılıq sportu (güllələrin atışı) atıcılıq sportunun təlimatçıları üçün vəsait /V.Alkalayev; [mütərcimi. T.X.Haşımova; red. Ə.Nəjad].- Bakı: Azərnəşr, 1936.- 163, [3] s. , şək., cədv. ; 21 sm.


Allahverdiyev Fazil Novruz oğlu. Qarabağın dağətəyi zonasında işğaldan azad olunan torpaqların çirklənməsi, pozulması və deqradasiyası [Mətn]: Hərbi eroziya və onun fəsadları /F.N.Allahverdiyev; Elmi red. B.Q.Şəkuri.- Bakı: MBM, 2006.- 112 s.

 

Allahverdiyev Fazil Novruz oğlu. Qarabağın dağətəyi zonasında eroziya prosesi, hərbi eroziya nəticəsində torpaqların pozulması, çirklənməsi və deqradasiyası [Mətn] /F.N.Allahverdiyev; Elmi red. və ön sözün müəll. B.Q.Şəkuri.- B.: MBM, 2007.- 200 s. portr., şək., cədvəl

 

Aleksandrov M. V. Kənd təsərrüfat maşınları ilə işlədikdə bədbəxt hadisədən necə qorunmalı əmək mühafizəsinə dair müsahibələr /M. V. Aleksandrov ; tərc. ed. Qayıbov. B.: ASŞC XƏK nəşriyyatı , 1932.- 21, [2] s.


Alekseyev M.Q. Tut ağacını becərmək və onunla faydalanmaq üçün müxtəsərcə öyüdlər [Mətn] /M.Q.Alekseyev; tərcümə. M.C.Məhəmmədzadə; Azərbaycan xalq torpaq komissarlığı.- B.: Yeni kənd, 1925.- 30 s.

Alikseyev M. İpəkçilik üçün müxtəsər məlumat [Mətn] /M.Alikseyev; Azərbaycan xalq torpaq komissarlığı Bakı: Yeni kənd, 1925.- 18 s

Arı qanadlarında sağlamlıq [Mətn]: sağlamlaşdırıcı apifito məhsullar /naşir. Q.İsabəyli; ön sözün müəl. V.N.Kim.-Bakı: Şirvannəşr, 2009.- 128 s. , şək. ; 21 sm.

Aslanov Hamlet Qurbanəli oğlu. Azərbaycanın neftlə çirklənmiş torpaqları, onların rekultivasiyası və mənimsənilməsi [Mətn: [monoqrafiya] /H. Q. Aslanov S. A. Səfərli; elmi red. N. M. İsmayılov.- B.: [Nasir], 2008.- 191, [1] s.

 

Aslanov Hamlet Qurbanəli oğlu. Torpaqların meliorasiyası /H.Q.Aslanov; Elmi red.: Q.Z.Əzimov.- Bakı: Elm, 2004.- 354 s.

Aslanov Hamlet Qurbanəli oğlu. Meliorasiya torpaqşunaslığı /H.Q.Aslanov; Elmi red.: Q.Z. Əzizov; Rəy verən: M.İ.Cəfərov.- Bakı: Elm, 1999.- 345 s.

 

ASŞC maldarlığın vəziyyəti və inkişafı haqqında [Mətn] çevirən. M.Hüseyn, C.Əzimov; red. A.Qərib.- B.: Azərnəşr, 1932.- 55 s.

 

Atakişizadə. Kolxoz dirriyi /Atakişizadə.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 48 s., şək.; 19 sm.

Atakişizadə Ə.H. Üzümçünün yaz işləri/Ə.H.Atakişizadə.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 16 s.

Atakişizadə Ə.H. Üzümçülükdə calaq (aşı) üsulları /Ə.HAtakişizadə. II təbi.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 15 s.

Avanesov S.A. Pambıq tarlasında dondurma şum /S.A.Avanesov; red. M.Ə.Kərimov; çevirən. İmamzadə.- Bakı: Azərnəşr, 1933.- 22 s.

Averburx B.B. Qara mal azarları [Mətn] /B. B. Averbux.- B.: Bakı işçisi, 1926.- 52 s.

 

Avtokratov D. M. Kənd təsərrüfat heyvanlarının histoloji əsasları ilə birlikdə anatomiyası /D. M. Avtokratov ; çev. M. Əhmədov ; red. Ə. Əbdürrəhimzadə I hissə.B.: Azərnəşr, 1932.- 117 s.

 

Avtokratov D. M. Kənd təsərrüfatı heyvanlarının histoloji əsasları ilə birlikdə anatomiyası /D. M. Avtokratov ; çev. M. Əhmədov ; red. Ə. Əbdürrəhimzadə II hissə.B.: Azərnəşr, 1932.- 134, [1] s.

 

Avtomatikanın əsasları və kənd təsərrüfatında istehsalat proseslərinin avtomatlaşdırılması [Mətn] : proqram, metodik göstərişlər və yoxlama tapşırığı: kənd təsərrüfatının mexanikləşdirilməsi fakültəsinin qiyabiçi tələbələri üçün /S. Ağamalıoğlu ad. Azərb. Kənd Təsər. İn-tu; tərt. ed. Ə.Ə.Məmmədov, İ.M.Əliyev.Kirovabad: [s. n.], 1970.- 32, [1] s.

 

Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu. (AzETETİİ) Aliminium - silisium - mis - dəmir əsaslı oksigensizləşdiricilərin 06x2082 markalı poladın xassələrinə və kefiyyətinə təsiri [Mətn] /[M.İ.Qasik, M.İ.Abbasov, E.İ.Məmmədov və b.; elmi red. K.T.Əliyev; red. R.N.Kərimov]; AzSSR Dövlət Plan Komitəsinin Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya və Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu.- B.: [AzETETİİ], 1989.- 4 s.

Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu. (AzETETİİ) Amaqer 611 kələm sortunun toxumçuluğu [Mətn] /[V.Q.Qasımov; elmi red. Ş.H.Həsənzadə; red. S.Mustafa qızı]; AzSSR Dövlət Plan Komitəsinin Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya və Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu.- B.: [AzETETİİ], 1989.- 4 s.

Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu. (AzETETİİ) DQ - AzNSETLİ demulsatorunun tətbiqinin səmərəliliyinə dair [Mətn] /[M.C.Nəsirov; elmi red. N.H.Dadaşov; red. S.Mustafa qızı]; AzSSR Dövlət Plan Komitəsinin Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya və Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu.- B.: [AzETETİİ], 1989.- 4 s.

Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu. (AzETETİİ) Avtomobil nəqliyyatında icarə münasibətlərinin təşkili [Mətn] /[P.Ə.Qurbanov; elmi red.K.H.Quliyev; red. S.Mustafa qızı]; AzSSR Dövlət Plan Komitəsinin Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya və Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu.- B.: [AzETETİİ], 1989.- 4 s.

Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu. (AzETETİİ) Bağçılıqda iqtisadi səmərəliliyin yüksəldilməsi yolları [Mətn] /[T.X.Kazımov; elmi red. N.İ.Vəliyeva; red. R.N.Kərimov]; AzSSR Dövlət Plan Komitəsinin Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya və Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu.- B.: [AzETETİİ], 1989.- 4 s.

 

Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu. (AzETETİİ) Bağçılığın intensivləşməsinə təsir edən amillər [Mətn] /[T.X.Kazımov; elmi red. N.İ.Vəliyeva; red. R.N.Kərimov]; AzSSR Dövlət Plan Komitəsinin Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya və Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu.- B.: [AzETETİİ], 1989.- 4 s.

Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu. (AzETETİİ) Böyük Qafqazın cənub-şərq yamacında yuyulmuş dağ boz-qəhvəyi torpaqların bioloji və fermenatativ fəallığında mikroelementlərin təsiri [Mətn] /[M.N.Məmmədova; elmi red. N.İ.Vəliyeva; red. R.N.Kərimov]; AzSSR Dövlət Plan Komitəsinin Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya və Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu.- B.: [AzETETİİ], 1989.- 4 s.

Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu. (AzETETİİ) Dağ rayonlarında torpağın minimal becərilməsində istifadə olunan kombinə edilmiş aqreqatın üstünlüyü [Mətn] /[Q. Ə. Əsgərov; elmi red. Ş. H. Həsənzadə; red. S. Mustafa qızı]; AzSSR Dövlət Plan Komitəsinin Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya və Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu.- B.: [AzETETİİ], 1989.- 4 s.

Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu. (AzETETİİ) Eroziyaya uğramış otlaqların yaxşılaşdırılmasının iqtisadi səmərəliliyi [Mətn] /[H. Ə. Hüseynov; elmi red. N.İVəliyeva; red. R.N.Kərimov]; AzSSR Dövlət Plan Komitəsinin Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya və Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu.- B.: [AzETETİİ], 1989.- 4 s.

Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu. (AzETETİİ) Eroziyaya uğramış dağ-şabalıdı (boz-qəhvəyi) torpaqlarda payızlıq buğdanın mürəkkəb mineral gübrələrdən azotu mənimsəməsi [Mətn] /[H.Ə.Qiyasi; elmi red. N.İ.Vəliyeva; red. R.N.Kərimov]; AzSSR Dövlət Plan Komitəsinin Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya və Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu.- B.: [AzETETİİ], 1989.- 4 s.

Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu. (AzETETİİ) Eroziya tədqiqatlarında morfometrik göstəricilərin istifadə edilməsi [Mətn] /[O. M. Hacıyev, T.R.Rəcəbli, Ə.B.İmaməliyev; elmi red. Ş.H.Həsənzadə; red. R.N.Kərimov]; AzSSR Dövlət Plan Komitəsinin Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya və Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu.- B.: [AzETETİİ], 1989.- 4 s.

Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu. (AzETETİİ) Gəc və sulfat turşusu məhlulunun birgə tətbiqi ilə təbii şorakətləşmiş torpaqların meliorasiyası [Mətn] /[M.S.Alosmanov, S.K.İbrahimov, Z.R.Ramazanova; elmi red. R.B.Eyvazov; red. R.N.Kərimov]; AzSSR Dövlət Plan Komitəsinin Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya və Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu.- B.: [AzETETİİ], 1989.- 4 s.

Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu. (AzETETİİ) Gübrələrin kompleksli verilməsinin buğda bitkisinin məhsuldarlığına təsiri [Mətn] /[F. H.İsayeva, Z.B.Məmmədbəyova; elmi red.R.B.Eyvazov; red. S.Mustafa qızı]; AzSSR Dövlət Plan Komitəsinin Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya və Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu.- B.: [AzETETİİ], 1989.- 4 s.

Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu. (AzETETİİ) Heyvanların torpaq mikroblarından qorunması yolları [Mətn] /[Ə. A. Ənnağıyev, H. A.Rəhimov, E.İ.Əliyev; elmi red. R.B.Eyvazov; red. S.Mustafa qızı]; AzSSR Dövlət Plan Komitəsinin Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya və Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu.- B.: [AzETETİİ], 1989.- 4 s.

Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu. (AzETETİİ) Heyvandarlıq binalarındakı yiv birləşmələrində paslanmanın qarşısının alınması üsulu [Mətn] /[Ə.Ə.Allahverdiyev, İ.Ə.Vəliyev; elmi red. Ş.H.Həsənzadə; red. S.Mustafa qızı]; AzSSR Dövlət Plan Komitəsinin Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya və Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu.- B.: [AzETETİİ], 1989.- 4 s.


Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu. (AzETETİİ) Əyrilik stabilləşdiricilərinin tətbiqilə mail quyuları qazan zaman zenit bucağının azalmasına dair [Mətn] /[C.M.Mahmudov, Ə.F.Abbasov; elmi red. E.A.İsgəndərov; red. S.Mustafa qızı]; AzSSR Dövlət Plan Komitəsinin Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya və Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu.- B.: [AzETETİİ], 1989.- 4 s.

Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu. (AzETETİİ) İntensiv becərmədə suvarma rejiminin əhəmiyyəti [Mətn] /[Y. M. Məmmədov, F. İ. Məmmədov, E.Z.Baxşəlizadə; elmi red. Ş.H.Həsənzadə; red. R.N.Kərimov]; AzSSR Dövlət Plan Komitəsinin Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya və Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu.- B.: [AzETETİİ], 1989.- 4 s.

Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu. (AzETETİİ) Kənd təsərrüfatı maşınlarında istifadə olunan rezin təkərlərdən səmərəli istifadə qaydaları [Mətn] /[M.R.Məmmədəliyev, M.M.Həsənov,; elmi red. Ş.H.Həsənzadə; red. S.Mustafa qızı]; AzSSR Dövlət Plan Komitəsinin Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya və Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu.- B.: [AzETETİİ], 1989.- 4 s.

Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu. (AzETETİİ) Kənd təsərrüfatı istehsalında normativ planlaşdırma metodu [Mətn] /[S.Ə.Əliyev, S.A.Ağayeva; elmi red. R.B.Eyvazov; red. S.Mustafa qızı]; AzSSR Dövlət Plan Komitəsinin Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya və Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu.- B.: [AzETETİİ], 1989.- 4 s.

Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu. (AzETETİİ) Kənd təsərrüfatı müəssisələrində geniş təkrar istehsalının planlaşdırılmasında iqtisadi-riyazi modellər sistemi [Mətn] /[Y.H.Həsənov; elmi red. R.B.Eyvazov; red. R.N.Kərimov]; AzSSR Dövlət Plan Komitəsinin Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya və Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu.- B.: [AzETETİİ], 1989.- 4 s.

Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu. (AzETETİİ) Kənd təsərrüfatı texnikasının saxlanmasını yaxşılaşdırmalı [Mətn] /[F. P. Obedkov, N. İ. İsgəndərov, F. Q. Əliyev; elmi red. Ş. H. Həsənzadə; red. S. Mustafa qızı]; AzSSR Dövlət Plan Komitəsinin Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya və Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu.-[AzETETİİ], 1989.- 4 s.

Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu. (AzETETİİ) Kənddə əmək ehtiyyatlarından istifadə olunmasının bəzi məsələləri [Mətn] /[F.Q.Əmrahov; elmi red. R.B.Eyvazov; red. R.N.Kərimov]; AzSSR Dövlət Plan Komitəsinin Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya və Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu.- B.: [AzETETİİ], 1989.- 4 s.

Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu. (AzETETİİ) Kirovabad Qazaq zonasında üzümlüklərinin səmərəliliyi [Mətn] /[İ.N.Ələkbərov; elmi red. R.B.Eyvazov; red. R.N.Kərimov]; AzSSR Dövlət Plan Komitəsinin Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya və Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu.- B.: [AzETETİİ], 1989.- 4 s.

Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu. (AzETETİİ) Kimyəvi meliorantlarla yuma prosesindən sonra torpağın fiziki-kimyəvi xassələrinətəsir müddətinin və məhsuldarlığın öyrənilməsi [Mətn] /[B.Ə.Əhmədov, T.B.Qəhrəmanova; elmi red.R.B.Eyvazov; red. S.Mustafa qızı]; AzSSR Dövlət Plan Komitəsinin Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya və Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu.- B.: [AzETETİİ], 1989.- 4 s.

Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu. (AzETETİİ) Kövşənlik əkinlər və yem problemi [Mətn] /[A.P.Xudiyev; elmi red. Ş.H.Həsənzadə; red. S.Mustafa qızı]; AzSSR Dövlət Plan Komitəsinin Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya və Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu.- B.: [AzETETİİ], 1989.- 4 s.

Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu. (AzETETİİ) Qarğıdalı sortlarının bitki sıxlığından asılı olaraq məhsuldarlığı [Mətn] /[A.K.Hüseynov; elmi red. N.İ.Vəliyeva; red. S.Mustafa qızı]; AzSSR Dövlət Plan Komitəsinin Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya və Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu.-B.: [AzETETİİ], 1989.- 4 s.

Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu. (AzETETİİ) Qoza-payından hazırlanmış briketin kimyəvi tərkibi, həzməgediciliyi və qidalılığı [Mətn] /[T. Y. Dadaşov; elmi red.R. B. Eyvazov; red. R. N. Kərimov]; AzSSR Dövlət Plan Komitəsinin Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya və Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu.- Bakı: [AzETETİİ], 1989.- 4 s.

Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu. (AzETETİİ) Lerik rayonunun təsərrüfatlarında zebuçuluğun və hibridləşdirmənin inkişafı və iqtisadi səmərəliliyi [Mətn] /[Z.M.Salmanov, M.M.Əliyev, M.S.Musayev, A.Ə.Məlikov; elmi red.R.B. Eyvazov; red. R.N.Kərimov]; AzSSR Dövlət Plan Komitəsinin Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya və Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu.- B.: [AzETETİİ], 1989.- 4 s.

 

Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu. (AzETETİİ) Mail quyularda qaldırıcı qarmağa təsir edən yükü tapmaq üçün nomoqramma [Mətn] /[C.M.Mahmudov, Ə.F.Abbasov, R.M.Mirzəyev; elmi red. N.H.Dadaşov; red. S.Mustafa qızı]; AzSSR Dövlət Plan Komitəsinin Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya və Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu.- B.: [AzETETİİ], 1989.- 4 s.

Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu. (AzETETİİ) Meyvə bağlarının cərgəarası torpağının saxlanması və becərilməsi [Mətn] /[O.Ə.Orucov; elmi red. N.İ.Vəliyeva; red. R.N.Kərimov]; AzSSR Dövlət Plan Komitəsinin Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya və Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu.- B.: [AzETETİİ], 1989.- 4 s.

Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu. Müxtəlif zonalarda şəbəkəli çarpazlaşma sistemində alınmış nəvarası hibrid buğdanın məhsuldarlığı [Mətn] /[F.H.Qurbanov, H.Ə.Qasımov; elmi red. R.B.Eyvazov; red. R.N.Kərimov]; AzSSR Dövlət Plan Komitəsinin Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya və Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu.- B.: [AzETETİİ], 1989.- 4 s.

Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu. (AzETETİİ)Mineral kübrələrdən istifadənin pambıq istehsalının iqtisadi səmərəliliyinə təsiri [Mətn] /[N.Ə.Cavadov, Q.A.Bədəlov; elmi red. R.B.Eyvazov; red. S.Mustafa qızı]; AzSSR Dövlət Plan Komitəsinin Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya və Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu.- B.: [AzETETİİ], 1989.- 4 s.

Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu. (AzETETİİ) Nəmləşdirici - yemqarışdırıcı qurğu [Mətn] /[R.T.Xılilov, M.Q.Həsənov; elmi red. Ş.H.Həsənzadə; red. S.Mustafa qızı]; AzSSR Dövlət Plan Komitəsinin Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya və Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu.- B.: [AzETETİİ], 1989.- 4 s.

Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu. (AzETETİİ) Növarası hibridlərin ilk nəslində heterozis [Mətn] /[R.Q.Bayramov, F.H.Qurbanov; elmi red. Ş.H.Həsənzadə; red. S.Mustafa qızı]; AzSSR Dövlət Plan Komitəsinin Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya və Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu.- B.: [AzETETİİ], 1989.- 4 s.

Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu. (AzETETİİ)Pambıq istehsalının rentabelliyinin yüksəldilməsi yolları [Mətn] /[Q.A.Bədəlov; elmi red. N.İ.Vəliyeva; red. S.Mustafa qızı]; AzSSR Dövlət Plan Komitəsinin Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya və Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu.- B.: [AzETETİİ], 1989.- 4 s.

Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu. (AzETETİİ)Pambığın və taxılın məhsuldarlığının yüksəldilməsinin əsas yolları [Mətn] /[F.T.Məmmədova; elmi red. R.B.Eyvazov; red. S.Mustafa qızı]; AzSSR Dövlət Plan Komitəsinin Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya və Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu.- B.: [AzETETİİ], 1989.- 4 s.

Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu. (AzETETİİ)Pambıq və taxıl istehsalının artırılması yolları [Mətn] /[R.B.Eyvazov, S.A.Şəmçizadə; elmi red. X.Q.İsmayılova; red. S.Mustafa qızı]; AzSSR Dövlət Plan Komitəsinin Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya və Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu.- B.: [AzETETİİ], 1989.- 4 s.

Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu. (AzETETİİ) Pambıq və taxıl istehsalının artırılmasının əsas ehtiyat mənbələri [Mətn] /[F.C.Əliyev, F.S.Babayev; elmi red. X.Q.İsmayılova; red. S.Mustafa qızı]; AzSSR Dövlət Plan Komitəsinin Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya və Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu.- B.: [AzETETİİ], 1989.- 4 s.

Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu. (AzETETİİ) Peyin daşıyan qoşqunun təkmilləşdirilməsi [Mətn] /[X.Q.Qurbanov, İ.A.Vəliyev, R.A.Haqverdiyev; elmi red. Ş.H.Həsənzadə; red. S.Mustafa qızı]; AzSSR Dövlət Plan Komitəsinin Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya və Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu.- B.: [AzETETİİ], 1989.- 4 s.

Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu. (AzETETİİ) Pəncəli iş orqanların en götürümünün onların iş kefiyyətinə təsiri [Mətn] /[Q.Ə.Əsgərov; elmi red. Ş.H.Həsənzadə; red. S.Mustafa qızı]; AzSSR Dövlət Plan Komitəsinin Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya və Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu.- B.: [AzETETİİ], 1989.- 4 s.

Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu. (AzETETİİ) Postnatal ontogenezdə mədə protezasının xüsusiyyətləri [Mətn] /[R.İ.Səfərov, K.Ə.Həsənova; elmi red. N.İ.Vəliyeva; red. R.N.Kərimov]; AzSSR Dövlət Plan Komitəsinin Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya və Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu.- B.: [AzETETİİ], 1989.- 4 s.

Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu. (AzETETİİ) Saxlama müddətindən asılı olaraq müxtəlif üzüm sortlarında baş verən kefiyyət dəyişilikləri [Mətn] /[A.E.İsmayılova, E.E.Nəbiyev; elmi red. Q.B.Buravkina; red. S.Mustafa qızı]; AzSSR Dövlət Plan Komitəsinin Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya və Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu.- B.: [AzETETİİ], 1989.- 4 s.

Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu. (AzETETİİ) Salyan rayonunun "Yeni muğan" kolxozunda holştin X simmental mələzlərinin yeni zellandiya südlük zebusu ilə hibridləşdirilməsinin səmərəliliyi [Mətn] /[Z.Q.Verdiyev, Z.Ə.Tahirova, Z.M.Salmanov; elmi red.R.B.Eyvazov; red. S.Mustafa qızı]; AzSSR Dövlət Plan Komitəsinin Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya və Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu.- B.: [AzETETİİ], 1989.- 4 s.

Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu. (AzETETİİ) Sorqonun qarışıq səpininin torpağın münbitliyinə və onun məhsuldarlığına təsiri [Mətn] /[O.M.Hacıyev; elmi red. Ş.H.Həsənzadə; red. S.Mustafa qızı]; AzSSR Dövlət Plan Komitəsinin Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya və Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu.- B.: [AzETETİİ], 1989.- 4 s.

Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu. (AzETETİİ) Suvarma sahələrində ümumi buraxılmanın təyin olunması məsələlərinə dair [Mətn] /[S.M.Kazımov, A.B.Səfərov; elmi red. N.İ.Vəliyev; red. S.Mustafa qızı]; AzSSR Dövlət Plan Komitəsinin Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya və Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu.- B.: [AzETETİİ], 1989.- 4 s.

Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu. (AzETETİİ) Taxıl və heyvandarlıq məhsulları istehsalının artırılması yolları [Mətn] /[B.Q.Xəlilov; elmi red. R.B.Eyvazov; red. S.Mustafa qızı]; AzSSR Dövlət Plan Komitəsinin Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya və Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu.- B.: [AzETETİİ], 1989.- 4 s.

Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu. (AzETETİİ) Tullatılar və torpağın münbitliyi [Mətn] /[F.H.İsayeva, Z.B.Məmmədbəyova; elmi red. R.B.Eyvazov; red. R.N.Kərimov]; AzSSR Dövlət Plan Komitəsinin Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya və Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu.- B.: [AzETETİİ], 1989.- 4 s.

Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu. (AzETETİİ) 3038 sortun becərilmə texnologiyası [Mətn] /[X.O.Güləhmədov, A.C.İbrahimov; elmi red. Ş.H.Həsənzadə; red. S.Mustafa qızı]; AzSSR Dövlət Plan Komitəsinin Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya və Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu.- B.: [AzETETİİ], 1989.- 4 s.

Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu. (AzETETİİ) Üzüm istehsalının iqtisadi faydalılığının yüksəldilməsi yolları [Mətn] /[B.Q.Xəlilov; elmi red.R.B.Eyvazov; red. R.N.Kərimov]; AzSSR Dövlət Plan Komitəsinin Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya və Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu.- B.: [AzETETİİ], 1989.- 4 s.

Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu. (AzETETİİ) Üzüm tənəyi və üzüm cecəsi unu yaxşı yemdir [Mətn] /[T.Y.Dadaşov; elmi red.R.B.Eyvazov; red. R.N.Kərimov]; AzSSR Dövlət Plan Komitəsinin Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya və Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu.- B.: [AzETETİİ], 1989.- 4 s.

Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu. (AzETETİİ) Yem istehsalının artırlması yolları [Mətn] /[Ş.F.Ağabalayev; elmi red. R.B.Eyvazov; red. R.N.Kərimov]; AzSSR Dövlət Plan Komitəsinin Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya və Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu.- B.: [AzETETİİ], 1989.- 4 s.

Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu. (AzETETİİ) Vilt pambıq bitkisinin qorxulu xəstəliyidir [Mətn] /[Q.H.Bəbirov; elmi red. Ş.H.Həsəzadə; red. S.Mustafa qızı]; AzSSR Dövlət Plan Komitəsinin Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya və Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu.- B.: [AzETETİİ], 1989.- 4 s.

 

Azərbaycan Əkinçilik İnstitutunda yaradılmış sortların kataloqu Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Əkinçilik İnstitutu.- B.: 2001.- [8] v.qatlanmış rəngli fotoşəkillər.

 

Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyası. Akademiyanın elmi əsərlər toplusu AKTA; Məsul red.: M.İ.Cəfərov.- Gəncə: AKTA, 2003.- 124 səh.

Azərbaycan mərkəzi təcrübə zootexnik stansiyasının məlumatı [Mətn] /AİŞC Xalq Torpaq Komissarlığı I buraxılış.- B.: NKZ ASSR, 1929.- 22, [1] s.

Azərbaycan SSR Ağdam atçılıq zavodunda [Mətn]: kənd təsərrüfatı üzrə məlumat /Azərb. SSR, Döv. Plan Komitəsinin Azərb. Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki məlumat və Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İn-tu; [müəl. H.B.İsmayılov].- Bakı: AzETETMİ, 1974.- 3, [1] s. ; 20 sm.

 

Azərbaycan SSR Dövlət Plan Komitəsinin Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki Məlumat və Əməyin Elmi Təşkili İnstitutu. ABŞ-da suların çirklənməsi və su ehtiyatlarını mühafizə tədbirləri [Mətn]: kənd təsərrüfatı ekspres məlumatı /Azərb. SSR Döv. Plan Komitəsinin Azərb. Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki Məlumat və Əməyin Elmi Təşkili İn-tu; [ Q.Nesterova; tərc. ed. Ş.Ə.Əkbərzadə]B.: [AzETMƏET], 1972.- 8, [1] s.

 

Azərbaycan SSR Dövlət Plan Komitəsinin Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki Məlumat və Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu. Azərbaycan SSR-in müxtəlif zonalarında qaramalın piroplazmoz və fransaiellozunun epizootologiyası və ona qarşı mübarizə tədbirləri[Mətn]: kənd təsərrüfatı üzrə məlumat /Azərb. SSR Döv. Plan KomitəsininAzərb. Elmi-Tədqiqat Elmi Texniki Məlumat və Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İn-tu; [Ə.Q.Möhsünzadə, D.Ə.Mirzəbəyov, Y.H.Həsənov]Bakı: AzETETMİ, 1973.- 3, [1] s.

 

Azərbaycan SSR-də xaşanın becərilməsinə dair tövsiyələr [Mətn] /Azərbaycan SSR Dövlət Aqrar- Sənaye Komitəsi Elm və Təbliğat Baş İdarəsi; tərt. H. Behbudov; red. N.R.İbrahimov.- B.: 1989.- 31, [1] s.

Azərbaycan SSR-də meyvələrin, subtropik bitkilərin və üzümün məhsuldarlığının yüksəldilməsi üsulları [Mətn] /SSRİ Dövlət Aqrasənaye Komitəsi. Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutu; red. M.İ.Cəfərov; red. hey.V.S.Novruzov.- Gəncə, 1989.- 70, [2] s.

Azərbaycan torpaqlarının morfogenetik diaqnostikası, nomenklaturası və təsnifatı [Mətn] /M.P.Babayev, V.H.Həsənov, Ç.M.Cəfərova, S.M.Hüseynova; elmi red. A.P.Gərayzadə; AMEA, Biologiya Elmləri Bölməsi, Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İn-tu.- Bakı: Elm, 2011.- 448, [4] s.

Azərbaycan üzüm bitkisinin qorxulu xəstəliklərinə qarşı tətbiq edilən pestisidlər [Mətn] /H.R.İbrahimov.- B.: AzETETİİ, 1989.- 23,[2] s.

 

Azərbaycan üzümü. Atlas [Mətn] /Tərtib ed.: F.Şərifov; Rəyçi: Z.Səmədzadə, M.Cəfərov, S.Məmmədova və b.B.: Öndər, 2005.- 224 s.: ill., portr

 

Allahverdiyev İdris Hümbət oğlu Azərbaycanda arıçılıq İdris Allahverdiyev; Məsləhətçi: M.N Əliyev, Rəyçilər: E.B Bəşirov.- B.: Kür, 2001 188 səh. 1 portr., cədvəl 20 sm.

 

Azərbaycanda aqrar islahatlar: konsepsiya, təcrübə, perspektivlər [Mətn] : : 2 cilddə : Azərbaycan Elmi Tədqiqat Kənd Təsərrüfatının İqtisadiyyatı və Təşkili İnstitutu-40 /Azərb. Resp. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Aqrar Elm Mərkəzi ; S. V. Salahov [və b.] ; red. heyəti S. V. Salahov (məsul red.) [və b.]Cild 1.B.: [Təhsil], 2002.286 s. cədv

 

Azərbaycanda eroziya və suvarma probleminin öyrənilməsi və torpaqların mühafizəsi /Aqrar Elm Mərkəzi; Elmi-Tədqiqat Eroziya və Suvarma İnstitutu; . Q. Əliyevin redaktəsi ilə; Red.: Sevda Mikayıl qızı. B.: ZİYA - NPM, Nurlan, 2000. 418 səh.: cədvəl

 

Azərbaycanda ev heyvanlarının biomüxtəlifliyi [Mətn]: Növləri, cinsləri /Elmi red.: M.Ə.Musayev; Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Zoologiya İnstitutu.- Bakı: Elm, 2004.- 308 s.

 

Azərbaycanda heyvandarlığın sosializm əsası üzrə yenidən quruluşu.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 48 s.; 21 sm.

 

Azərbaycanın eroziyaşünas alimləri Aqrar Elm Mərkəzi, Eroziya və Suvarma Elmi Tədqiqat İnstitutu; Red: Sevda Mikayılqızı, Tərtib edənlər: V. Əliyev, V. Şəküri, Ə. İbrahimov.- B.: Ziya-Nurlan NPM, 2001.- 178 səh. portr. 20 sm.

 

Azərbaycanın meşə ekosistemləri mövzusunda elmi-praktik konfransın tezisləri /Elmi -Tədqiqat Meşəçilik İnstitutu; H.Bağırov.- Bakı: Təknur, 2004.- 204 s.
 

Babacanidi. Pambığın şitil üsulla becərilməsində görüləcək işlərə dair təlimat /Babacanidi; ASŞC Xalq Torpaq Komissarlığı Serqo Orconikidze adına Azərbaycan Mərkəzi Kənd-Təsərrüfat Təcrübə Seleksiya Stansiyası.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 61, [1] s.

 

Azərbaycanın təbii abidələri: [Albom] Yersiz, 2005.- 19 səh. şəkilli

Azərbaycanın təbii bitkililiyi, onun məhsuldarlığı və yaxşılaşdırılması yolları [Mətn] /Azərb.SSREA, V.L.Komarov adına Botanika İnstitutu; red. L. İ. Prilipko.- Bakı: Elm, 1972.- 236, [4] s. şək., cədv

 

Babayev A. Toxumluq bostan /A. Babayev Bakı: Azərnəşr, 1930.16 s.

 

Babayev Amin Hacıbaba oğlu. Ekoloji kənd təsərrüfatının əsasları Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik A.H.Babayev, V.A.Babayev; elmi red. Q.Ş.Məmmədov; red. H.A.Abbasov; rəyçilər M.P.Babayev, M.Ə.Salmanov.- B.: Qanun, 2011.- 543, [1] s.

 

Babayev M.P. Azərbaycanda torpaq deqradasiyası və mühafizəsi [Mətn] /M.Babayev, E.Qurbanov, V.Həsənov; elmi red. A.P.Gərayzadə; AMEA, Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İn-tu.- Bakı: Elm, 2010.- 215, [1] s.

Babayev M.P. Suvarılan torpaqların münbitliyinin bərpası və qorunub saxlanılması [Mətn] /M.P.Babayev, F.H.İsayeva, S.F.Cəfərova; elmi red. A.P.Gərayzadə; AMEA, Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İn-tu.- Bakı: Elm, 2010.- 218, [2] s.

 

Babayev Nəsir Bəyalı oğlu. İynəyarpaqlı ağac və kollar [Mətn] N.Babayev, A.Allahverdiyev.- B.: Azərnəşr, 1990.- 64 s., [4]

 

Bağban nəyi bilməlidir [Mətn]: sorğu kitabı /müəlliflər. Z.M.Həsənov (tərt. ed.), İ.H.Cəfərov, F.Ə.Ağayev, Y.V.Süleymanova.- Bakı: MBM-R, 2009.- 367, [1] s. , cədv., şək. ;

 

Bağırov Arif. Azərbaycan çayı [Mətn] /A.Bağırov; Red. Z.Ağayeva.- B.: Azərnəşr, 1993.- 112 s.

 

Bakanov N.A. Kartofun saxlanılması /N.A.Bakanov; red. A.Abdullazadə; çev. F.Seyidov.- B.: Azərnəşr, 1932.- 41, [1] s.

Baranovski M.V. Pambığın yayda suvarılması /M.V.Baranovski; Zaqafqaziya Pambıq Elmi Tədqiqat İnstitutu.-Bakı: Azərnəşr, 1931.- 30 s.

Barnabov Q. Kolxozçular, heyvan yemi düzəldin/Q.Barnabov.- Bakı: [Azərnəşr], 1930.- 15 s.


Barnabov Q. Kolxozçular heyvan yemi fondu düzəldin /Q.Barnabov.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 16 s.; 18 sm.
 

 Başindjaqyan S.Z. Quba qəzasında meyvəçilik haqqında müxtəsər məlumat [Mətn]: alma və armudun məhəlli növləri /S.Z.Baçindjaqyan; tərcümə. Cəlil oğlu; Azərbaycan xalq torpaq komissarlığı.- B.: Yeni kənd, 1925.- 35 s.

 

Baytarlıq sanitariyasının əsasları [Mətn] /A.H.Yusifov, Ç.Ə.Əhmədov, C.Ə.Əsgərov, Ə.T.Məmmədov.- B.: Azərnəşr, 2006.- 232 s. cədvəl

 

 Beçin N.V. Taxıl təmizləyən maşınlar quruluşu və işlədilməsi /N.V.Beçin.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 63, [1] s.

Belskix Vasiliy İliç. Kənd təsərrüfatı texnikasının diaqnostlaşdırılması və ona xidmət [Mətn]: Kütləvi peşə kadrları üçün dərsliklər və dərs vəsaitləri /V.İ.Belskix; tərc. ed. T.M.Məmmədov.- Bakı: Maarif, 1988.- 607, [1] s.

Belyayev. V.Q. Qoyun və onun əhəmiyyəti [Mətn] /Belyayev; tərcümə. H. Məcnun; Azərbaycan xalq torpaq komissarlığı.- B.:Yeni kənd, 1925.- 73 s.

 

Belyayov V.Q. Qatırçılıq [Mətn] /V. Q., Belyayov; tərcümə. M. M., İbrahimi; Azərbaycan xalq torpaq komissarlığı.-Bakı: Yeni kənd, 1925. 46 s.

 

Beyler. Aqronom Beylerin Abşeron kəndçilərinə məktubu [Mətn] /Beyler; çevirəni. C.- B.: Bakı şurası torpaq şöbəsi, 1926.- 21 s.

 

Beyxovski N.İ. İşci qadın və sğorta [Mətn] /N.,İ.Beyxovski; tərcümə. Q.Həbibov; Azərbaycan həmkarlar ittifaqı.- B.: Azərbaycan həmkarlar ittifaqları şurası, 1925.- 25 s.

 

Bəşirov Eyyub Balaməmməd oğlu. Azərbaycanda damazlıq heyvanların biologiyası və yetişdirilməsi [Mətn] /E.B.Bəşirov; elmi red. M.A.Musayev; AMEA, Azərb. Resp. Kənd Təs. Nazirliyi.- B.: Avropa, 2005.- 319, [1] s.: cədv., portr., şək

 

 Bəzək bitkilərinin xəstəlikləri və onlara qarşı mübarizə tədbirləri [Mətn] /AzSSR Bakı Şəhər Xalq Deputatları Sovetinin İcraiyyə Komitəsi, Baş Yaşıllaşdırma Müəssisələri İdarəsi; tərt. ed. T. Axundov.- B.: Azərnəşr, 1989.- 41, [1] s.

 

Bitki fiziologiyası və biokimyası fənni üzrə tədris proqramı AOYU-nin biologiya və aqronomluq fakültəsinin tələbələri üçün.- Bakı: Qanun, 2011. - 16 [] s.

 

Bitki morfologiyasından metodiki göstəriş [Mətn] /Azərbaycan SSR Xalq Təhsili Nazirliyi, S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti; tərt.ed. P.M.Əfəndiyev; elmi red. C.Ə.Əliyev; rəyçilər. S.A.Əliyev, E.M.Qurbanov, S.H.Musayev.- B.: Azərbaycan Universiteti, 1989.- 54, [1] s.

 

Bitkiçilik fənni üzrə tədris proqramı AOYU-nin biologiya və aqronomluq fakültəsinin tələbələri üçün.- Bakı: Qanun, 2011. - 16 [] s.

 

Bitkiçilik məhsulları istehsalının texnologiyası fənni üzrə metodik göstəriş və yoxlama işinin sualları [Mətn]: 15 09 - kənd təsərrüfatının mexanikləşdirilməsi ixtisası üzrə və 1510- kənd təsərrüfatının elektrikləşdirilməsi ixtisası üzrə təhsil alan qiyabiçi tələbələr /SSRİ Dövlət Aqrosənaye Komitəsi, S. Ağamalıoğlu ad. Azəarb. Kənd Təsərrüfatı İn-tu; tərcümə və tərt. ed. S.C.Əliyev, A.P.Xudiyev, C.H.Cəlilov, G.S.Abbasov, 1989.- 39,[2] s.

 

Bitkiləri kənd təsərrüfatına zərər verən həşəratlardan müdafiə stansiyası yanvar 1930 I bildiriş.-Mahaç-Qala: Dağ Stazra, 1930.- 14 s.

Bobınin N. Pambıq məhsulunu yüksəlt /N.Bobınin.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 39 s., şək.; 18 sm.

Bolodurin A. Otun biçilib yığılması və saxlanması [Mətn] /A.Bolodurin.- B.: Azərnəşr, 1929.- 29 s.

 

Boqayevski Q.V. Yem basdırma siloslama /Q.V.Boqayevski; çevirəni. T.S.Rəhimbəyli.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 72 s.

 

 Borzenko M.P. Azərbaycanda balıq becərilməsi /M.P.Borzenko; çevirən. Qayıbov; buraxıcı. Atakişiyev.- B.:[s.n.];1932.- [Qızıl Şərq] 21 s.

 

 Bosse Q. Şura kauçuku /Q.Bosse; red. Abdullayev; çev. Seyidov; buraxıcı. İ.Nəfisi.- B.: Azərnəşr, 1932.- 59, [1] s.

 

 Boykov V.İ. Danimarka [Mətn]: Danimarkada kənd-təsərrüfatı /V.İ.Boykov; çevirəni. M.Sadıkov.- B.: Azərnəşr, 1929.- 79, [1] s.

 

Brilinski A. Meşənin əhəmiyyəti [Mətn] /A.Brilinski.- B.: Azərnəşr, 1927.- 66 s.

 

Brunovski. Səbzəvat [Mətn] Brunovski; çev. L.Savin.- Mahaçqala: Dağnəşr, 1932.- 25 s.

 

 Brunovski. Texnika və bostan bitkilərini yaxşı olmağı yolunda /Brunovski; red. Daibov; tərc. ed. L.Savin. Mahaç-Qala: Dağnəşr; 1932.- 18, [2] s.

 

 Budaqov Budaq Əbdüləli oğlu. Təbiətin yanar şamı [Mətn]: akademik Həsən Əliyev-100 /B.Budaqov; elmi red.Q.Məmmədov; AMEA, H.Ə.Əliyevad. Cografiya İn-tu.- B.: Elm, 2007.- 74, [1] sportr

 

Bünyadzadə D. Pambıq sahəsinin genişləndirilməsi və məhsulatının artırılması haqqında ASŞC xalq torpaq komissarı yoldaş D.Bünyadzadənin Cümhuriyyət Pambıq İstehsalat müşavirəsində 1928-29-cu ilin yaz əkin kompaniyasında pambıq əkinini genişləndirmək və məhsulunu artırmaq haqqında məruzəsi /D.Bünyadzadə.- B.: Azərnəşr, 1929.- 44 s.


 Cəfərov İbrahim. Fitopatologiya dərslik /İ.Cəfərov; elmi red. T.H.Talıbov; rəyçilər M.Babadost, B.X.Jerukov, F.S.Cəlilov, T.T.Jumabayeva.- Bakı: Şərq-Qərb, 2012.- 566, [1] s.

 Cəfərov İbrahim Məmməd-Tağı oğlu.
Tarla bitkilərinin xəstəlikləri [dərs vəsaiti] /İ.Cəfərov; elmi red. T.H.Talıbov; rəyçilər A.Ş.İbrahimov, Ş.A.Əliyev, C.Ə.Quliyev.- Bakı: Elm, 2009.- 326, [2] s.

 Cəfərov İbrahim.
Ümumi fitopatologiya [Mətn] /İbrahim Cəfərov; Elmi red. B.B.Xəlilov; Rəyçilər. M.R.Qurbanov, V.S.Novruzov, B.M.Əliyev.- Bakı: Elm, 2007.- 390 s.

 Cəfərov M.İ.
Torpaq fondu və ondan səmərəli istifadə [Mətn]: [Dərslik] /M.İ.Cəfərov, R.M.Quliyev; Red.: Q.Ş.Məmmədov; Rəyçilər: Ə.Ç.Verdiyev, Z.İ.Süleymanov.- Bakı: Elm, 1997.- 452 s.


 C
əfərov M.İ. Torpaqşünaslıq [Mətn]: dərs vəsaiti /M.İ.Cəfərov; SSRİ Kənd Təsər. Nazirliyi, S.Ağamalıoğlu ad. Azərb. Kənd Təsər. İn-tu IV hissə.- Kirovabad: [s. n.], 1979.- 95, [1] s.


 Cəfərov Məmmədtağı İbrahim oğlu. Torpaqşünaslıq [Mətn] /M.İ.Cəfərov I hissə.- Bakı: Maarif, 1982.- 222 s.

 Cəfərov Məmmədtağı İbrahim oğlu. Torpaqşünaslıq [Mətn] /M.İ.Cəfərov; ixtisas red. M.P.Babayev II hissə.- Bakı: Maarif, 1988.- 236 s.


 Cəfərov M.İ. Torpaqşünaslıq və geologiyanın əsasları [Mətn]: dərsvəsaiti /M.İ.Cəfərov, A.H.Babayev; SSRİ KəndTəsərrüfatı Nazirliyi, S.Ağamalı oğlu adına Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İn-tu I hissə.- Kirovabad: [s.n.], 1981.- 40, [2] s.


 Cəlalov Rəcəb. Sürmə (qaraca) və onunla mübarizə [Mətn]: sürmə əkinçinin böyük düşmənidir /R.Cəlalov; tərcümə. Qənbəroğlu; redaktor H.Zeynallı, V.Xoluflu.- B.: Azərnəşr, 1927.- 42 s.

 

Cərgə əkin əkmək; Buğdanı qaraca otdan nə cür xilas etmək [Mətn] /[V.Qarakiçev; Ağayev] Bakı: Bakı Şurası ərazi şöbəsi, 1923. 19 s.

 

 Çervyakov P. Kolxozlarda aqroistehsalat təbliğatı [Mətn] P.Çervyakov.- B.: Azərnəşr, 1932.- 31, [1] s.

 

Çəkil (tut) ağacını necə becərməli.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 15, [1] s.

Çxenqeli İ.A. Suvarma üsulunu necə təyin etməli /İ.A.Çxenqeli; Zaqafqaziya Su Təsərrüfartı Təcrübə və Tədqiqat İnstitutu.- Tiflis: [s.n.], 1930.- 13 s.

 

Çor yaxud pambıq bitkisində hörümçək gənəsi və onunla mübarizə üsulları /Zaqafqaziya Pambıq komitəsi 9-cu buraxılış.- B.: Azərnəşr, 1931.- 29 s., şək.; 18 sm.

Dağıstanda yerli əhəmiyyəti olan meşəlik barəsində qanun [Mətn]: Dağıstan SŞC XK şurası tərəfindən 25 iyul 1928-ci ildə təsdiq olunmuşdur.- Mahaç-Qala: Dağıstan, 1929.- 29 s.

 

Dağıstan Sosialist Şura Cümhuriyyəti Xalq Torpaq Komissarlığı: Dəmir kuporos və kənd təsərrüfatına zərərverici həşəratlar ilə mübarizədə onu işlətmək /DSŞC XalqTorpaq Komissarlığı, Dağıstan Kənd təsərrüfatı bitkilərə zərər verən həşəratlar stansiyası 4-cü buraxılış.- Mahaç-Qala: [s.n.], 1930.- 6 s.

 

Dağıstanda bitkiyə kənd təsərrüfatına zərər verən şeylərdən saxlama stasiyonunun 1-ci ixbaratı /naşiri. Dağ Stazra.- Mahaç-Qala: [s. n.], 1930.- 22 s.

Dağıstanın pambıq əkən kəndlilərinə pambıq əkini haqqında.- Mahaç-Qala: DMŞCİ Pambıq İttifaqı, 1930.- 11 s.

 

Dmitriyev A.M. Otçuluq əlifbası/A.M.Dmitriyev; çevirəni. İ.Hüseynbəyli; red. Ə.Əbdürrəhimzadə.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 77, [1] s.

 

Döl yaxşılaşdıran ayqırların sabit üçotunu aparmaq qaydası haqqında təlimat /SŞCİ Xalq Torpaq Komissarlığı.-Bakı: [s. n.], 1933.- 16 s. , forma ; 21 sm.

Dövlət miqyasında əhəmiyyəti olan ASŞC meşələri qoruğuna tapşırıq [Mətn]Bakı: Xalq Torpaq Komissarlığı, 1930.- 19, [1] s.

Dubrovski Y.N. Separator (maşın nehrə) necə qayrılıb və nə cür işləyir [Mətn] /Y.Dubrovski.- B.: Bakı işçisi, 1926.- 17 s.

 

Dubrovski Y.N. Süddən və ağartıdan nə cür fayda götürməlidir [Mətn] /Y.N.Dubrovski.- B.: Bakı işçisi, 1926.- 45, [2] s.

 

 Durst L. Kənd təsərrüfatı heyvanlarının yemləndirilməsi [Mətn] /L.Durst, M.Vittman; Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyası; Rus dilindən tərc. E.Q.Qocayev, Z.M.Salmanov, A.A.Musayeva; Baş red. M.İ.Cəfərov; Elmi red. A.H.Babayev; Ön söz. A.Aslanov; İll. N.A.Əhmədova B.: QAPP-POLİQRAF, 2005.- 428 s.: cədvəl, sxem., şək

 

Dünyamalıyev Məmmədəli. Kartofçuluq [Mətn] /M.Dünyamalıyev, N.Məmmədhəsənov; red. Ş.Əliyev; rəyçilər. Ş.Əhmədov, Ə.Eyvazov, L.Əskərova.- Bakı: Nurlan, 2004.- 152 s.

Elenski. Yonca əkiniz [Mətn] /Elenski; tərcümə. C. Xəlilzadə; Bakı şurası torpaq komitəsi.-Bakı: Bakı şurası torpaq komitəsi, 1927.-25 s.

 

Entomologiya fənni üzrə tədris proqramı AOYU-nin biologiya və aqronomluq fakültəsinin tələbələri üçün.- Bakı: Qanun, 2011.- 8[] s.
 

Eroziya təhlükəli torpaqlardan səmərəli istifadə etmə yolları: Tövsiyyələr /Tərtib edənlər: B.H.Əliyev, Ə.Ə.İbrahimov, V.Ə.Məmmədov; Aqrar Elm Mərkəzi; Elmi-Tədqiqat Eroziya və Suvarma İnstitutu.- B.: 2002.- 29 s.

 

Əbdürrəhimzadə Ə. Qoyunlara necə qulluq etməli /Ə.Əbdürrəhimzadə.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 20 s.

 

Əbdürrəhimzadə Ə. Pambıq [Mətn] tərt. ed. Ə.Əbdürrəhimzadə Birinci kitab.- B.: Azərnəşr, 1932.- 103, [4] s.

Əbilov İmran Rəşid oğlu. Azərbaycanda camışçılıq [Mətn] /İ.Əbilov, M.Zeynalov; red. heyəti M.Musayev və b.- Bakı: MBM, 2009.- 303, [1] s. , portr., şək., cədv., fotoşək. ; 21 sm.

 

Əhmədov Barat. Arıçılıq təsərrüfatlarında biznes planlaşdırma [Mətn] /B.Əhmədov, T.Şəmiyev, V.Qədimov; red. Y.Y.Yolçiyev; [çapa məsul P.Əsgərov; Azərb. Zooloqlar Cəmiyyəti;Ümumdünya Təbiəti Mühafizə Fondu (WWF); Critical Ecosystem Partnership Fund].- B.: [s. n.], 2007.- 64 s. ill., cədv

 

 Əhmədzadə Ə. C. Ensiklopediya: meliorasiya və su təsərrüfatı [Mətn] /Ə. C. Əhmədzadə, A. C. Həşimov ; elmi red.: Ə. Ə. Verdiyev, C. M. İsmayılov ; elmi məsləhətçilər: E. M. Eyvazov [və b.] ; [üz qabığının dizaynı L. Bəşirova]. Bakı: [Radius], 2016.- 632 s.: portr., fotoşək., xəritə, cədv., sxem, qrafik., 25 sm.

Əhmədzadə Əhməd Cuma oğlu. Meliorasiya və su təsərrüfatı sistemlərinin kadastrı [Mətn] /Ə.C.Əhmədzadə, A.C.Həşimov; Rəyçilər: Ə.K.Əlimov, E.M.Eyvazov; Red.: X.F.Cəfərov.- Bakı: Azərnəşr, 2006.- 272 s.

 Əliyev Bəhram Hüseyn oğlu. Azərbaycanda kənd təsərrüfatının bəzi problemləri və onların həlli yolları [Mətn]: [monoqrafiya] /B. H. Əliyev, İ. N. Əliyev; elmi red. Ə. K. Əlimov; red. S. Mikayılqızı; rəyçilər. N. A. Ağayev; Azərb. Respub. Kənd Təs. Nazirliyi, Aqrar Elm Mərkəzi, Eroziya və Suvarma Elmi Tədqiqat İn-tu-Bakı: Ziya-Nurlan, 2004.- 571, [1] s.

Əliyev Bəhram Hüseyn oğlu. Azərbaycanın dağ əkinçiliyi şəraitində suvarmanın avtomatik idarə olunmasının elmi əsasları [Mətn] /B. H. Əliyev, məsul red. N. A. Ağayev; red. S. Mikayılqızı.-Bakı: [Ziya-Nurlan], 2008.- 201, [1] s.

Əliyev Ə. Əkin üçün toxumu necə hazırlamalı /Ə.Əliyev.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 18, [1] s.

 

Əliyev Ə. Ümumi əkinçilik terminləri /Ə.Əliyev; Azərbaycan Dövlət Elmi Tədqiqat İnstitutu Dil və Ədəbiyyat Şöbəsi Terminoloji Komitəsi.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 8, [1] s.

 

Əliyev Həsən Əlirza oğlu. Kənd təsərrüfatı və təbiəti mühafizə [Mətn] /H. Ə. Əliyev, X. H. Həsənov, Ş. B. Xəlilov, Ə. R. Əliyev.B.: Azərnəşr, 1980.- 128, [4] s.

 

 Əliyev İrşad Nadir oğlu. Heydər Əliyev və Azərbaycanın kənd təsərüfatı [Mətn] /İ.Əliyev; Burax. məsul. V.Çıraqzadə.Bkı: Azərnəşr, 1997.- 152 s. portr., fotoşək., cədvəl

 

Əliyev Nurəddin İsa oğlu. Azərbaycanın dərman bitkiləri və fitoterapiya [Mətn] /N.Əliyev; Elmi red.: F.Y.Qasımov.- B.: Elm, 1998.- 344 s.: şəkilli, 22 sm.

 

Əliyev Sahib. Meyvə bitkilərinin xəstəlik və zərərvericiləri [Mətn] /S.Əliyev, A.Əsgərov.- B.: 1998.- 24 s.: ill., cədv., 21 sm.

 

Əliyev Şakir. Tərəvəzçilik. [Mətn]: Ali məktəblər üçün dərslik və dərs vəsaitləri seriyasından.- Bakı: Maarif, 1988.- 252 s.

Əmirşah A.S. Maşın-traktor stansiyaları və maşın-traktor dəstələri /A.S.Əmirşah.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 20 s.

Əsədov Kərəm Sadıx oğlu. Yabanı qida bitkiləri [Mətn] /K.S.Əsədov, O.İbadov; red. F.H.Fərəcov.- B.: Azərnəşr, 1989.- 94, [1] s.

 

Əsgərbəyli. Torpaqşünaslıq terminləri /Əsgərbəyli, Qasımov, Smirnov-Loqinov; Azərbaycan Dövlət Elmi Tədqiqat İnstitutu Dil və Ədəbiyyat Şöbəsi Terminoloji Komitəsi.- B: Azərnəşr, 1931.- 12, [1] s. ; 22 sm.

 

Əsgərov Ələddin Abdulla oğlu. Kənd təsərrüfatı heyvanlarının xüsusi gigiyenası [Mətn]: Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının tələbələri üçün dərs vəsaiti /Ə.A. Əsgərov, M.M. Əliyev, A.M. Tağıyev.- B.: Maarif, 1992.- 304 s.

 

Əsgərov Mirzə Ağa. Pambıq yerinin hazırlanması və gənclər briqadası /M. A. Əsgərov.B.: ALKGİ MK- Mərkəzi kənd təsərrüfat stansiyası nəşriyyatı , 1932.- 12 s.

 

Fətəliyev Hasil Kəmaləddin oğlu. Bitkiçilik məhsullarının saxlanması və emalı texnologiyası fənnindən praktikum dərs vəsaiti /H. K. Fətəliyev ; elmi red. V. Ş. Mikayılov ; rəy verənlər Ə. Ə. Nəbiyev [və b.].-Bakı : Elm , 2013.-227, [1] s.

 

 Fitopatogen göbələklərin eksperimental öyrənilməsi üsulları [Mətn] : (metodik göstəriş) /C. T. Ağayev, S. F. Cabbarov, A. A. Hüseynova, N. K. Ağayeva. Bakı: Müəllim, 2017.- 43, [1] s.: rəngli şək., 20 sm.

 

Fitopotologiya fənni üzrə tədris proqramı AOYU-nin biologiya və aqronomluq fakültəsinin tələbələri üçün.- Bakı: Qanun, 2011. - 12[] s.

 

Fridolin S.P. Südlü inəyi necə tanımalıdır [Mətn]: heyvanları südlüyünə görə seçmək /S.P.Fridolin; çevərəni. B.Şirinov; red. Ə.Əbdürrəhimzadə.- B.: Azərnəşr, 1929.- 35 s.

 

Genetik modifikasiya olunmuş ərzaq məhsullarının Azərbaycanın istehlak bazarında yayılma təhlükəsi [Mətn]: məqalələr toplusu /AMEA, İnsan Hüquqları İn-tu; layihənin elmi rəhbəri A.İ.Mustafayeva; [red. İ. Məmmədli].- B.: Elm və təhsil, 2010.- 74, [2] s. şək., cədv

 

Genetika və toxumçuluq fənni üzrə tədris proqramı AOYU-nin biologiya və aqronomluq fakültəsinin tələbələri üçün.- Bakı: Qanun, 2011. - 16 [] s.

Gerasimenko A. Soya /A.Gerasimenko.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 31, [1] s.


Gerasimenko A. Yer fındığı /A.Gerasimenko.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 16 s.


Gerasimov G.A. Ümumi əkinçilik müxtəsər kurs /G.A.Geraimov; çevirəni. Ə.Əliyev; red. Ə.Əbdürrəhimzadə.-Bakı: Azərnəşr, 1931.- 290, [2] s.

Gerasimov Q.A. Ümumi əkinçilik müxtəsər kurs/Q.A.Gerasimov; çevirəni. Ə.Əliyev; red. Ə.Əbdürrəhimzadə.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 285, [1] s.


Gəncə-Qars Baytarlıq simpoziumu. Gəncə-Qars Baytarlıq simpoziumunun materialları /Məsul red.: M.İ.Cəfərov; Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyası; Qars Qafqaz Universiteti.- Gəncə: AKTA, 2003.- 313 s.

 

Gülçülük və yaşıllaşdırma fənni üzrə tədris proqramı AOYU-nin biologiya və aqronomluq fakültəsinin tələbələri üçün.- Bakı: Qanun, 2011.- 15 [] s.

 

Gürcüstan kolxozları pambıq istiqlaliyyəti uğrunda materiallar məcmui.- Tiflis:" Yeni kənd" qəzetəsi nəşriyyatı, 1931.- 38, [1] s., cədv.; 19 sm.

 

Hacıyev Bəxtiyar Vüsal. At haqqında... : XXI əsrə hədiyyə V.Bəxtiyar, R.Nadir; Red.: Z.Bəxtiyar, V.- B.: Adiloğlu, 2002.- 168 səh.

 

Hacıyev Hacı Məmmədbağır oğlu. Kənd təsərrüfatı heyvanlarının yoluxmayan daxili xəstəlikləri [Mətn]: Azərbaycan Kənd təsərrüfatı Akademiyasının baytarlıq fakültəsinin tələbələri üçün dərs vəsaiti / H.M. Hacıyev; Rəyçi. İ.K.Cavadov.- B,: Maarif, 1992.- 608 s.

 

Hacıyev N. Pambıq liflərini öyrənmək üçün müxtəsər rəhbər [Mətn] N.Hacıyev; red. Əbdürrəhimzadə.- B.: Azərnəşr, 1932.- 52 s.

Hacıyev T.Y. Azərbaycan SSR-də meyvə bağlarının suvarılmasına dair təlimat [Mətn] /tərt. ed. T.Y.Hacıyev; red. X.İ.Mustafayev; Azərbaycan SSR Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Elmi və Təbliğatı Baş İdarəsi.-Bakı: [s.n.], 1973.- 24, [1] s. , cədv., şək. ; 20 sm.

Hacıyev Vahid Cəlal oğlu. Azərbaycanın paxlalı bitkiləri [Mətn]: sistematikası, ekologiyası, filogeniyası, təsərrüfat əhəmiyyəti və s. /V.C.Hacıyev, S.H.Musayev; Azərbaycan Elmlər Akademiyası Botanika İnstitutu; Azərbaycan Respublikası Dövlət Ekologiya və Təbiətdən İstifadəyə Nəzarət Komitəsi; Red. Ə.Novruzova.- Bakı: Elm, 1996.-112 s.

 

Hacıyeva Həqiqət Məmmədhacı qızı. Orta məktəblərdə biologiyanın tədrisində tibbi biliklərin verilməsinin imkan və yolları [Mətn]: monoqrafiya /H. M. Hacıyeva; elmi red. M. Ş. Babayev.- B.: Araz, 2007.- 221, [1] s.

Hacıyeva Həqiqət Məmmədhacı qızı. Ümumtəhsil məktəblərində biologiya fənninin tədrisində tibbi biliklərin öyrədilməsi üzrə işin sistemi [Mətn] /H. M. Hacıyeva; elmi red. Ə. M. Hüseynov.- B.: Ünsiyyət, 2007.- 338, [1] s.

 

Həsənov Eldəniz Əli oğlu. Böyük Qafqazın cənub hissəsinin təbii ehtiyatları və onların qorunması /Eldəniz Əli oğlu Həsənov; Elmi red.: B.Q.Şəkuri.- Bakı: Azərnəşr, 2005.- 276 s. , ill ; 20 sm.

 

Həsənov Eldəniz Əli oğlu. Böyük Qafqazın cənub və cənub-şərq hissəsində (Azərbaycan Respublikası daxilində) ekzogen proseslərin fəlakətli forması olan torpaq eroziyasını özündə əks etdirən foto-albom [İzomaterial] /E. Ə. Həsənov ; elmi red. B. Q. Şəkuri ; AMEA,Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İn-tu ; Azərb. Resp. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Elmi-Tədqiqat və Suvarma İn-tu. B.: Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı, 2009. 111, [1] s. portr., fotoşək

Həsənov Eldəniz Əli oğlu. Həsən bəy Zərdabi Azərbaycanda yerquruluşu elminin və torpaq islahatının banisidir [Mətn] /E.Ə.Həsənov; Azərbaycan Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi; "Azdövyerqurlayihə" İnstitutu; Azərbaycan MEA-nın Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu; Elmi red.: B.Q.Şəkuri; Rəyçilər: Ş.G.Həsənov, M.Y.Xəlilov.- Bakı: Azərnəşr, 2006.- 368 s.

Həsənov Xudaverdi Nəsib oğlu. Həsən bəy Zərdabi Azərbaycanda torpaqşünaslıq və aqrokimya elmlərinin banisidir /X.N.Həsənov; red. H.Ə.Əliyev; AzSSR EA, Coğrafiya İn-tu.- Bakı: Elm, 1972.- 63 s.

 

Həsənov Məhərrəm Səməd oğlu. Kiçik Qafqazda payızlıq buğdanın məhsuldarlığının iqlimlə əlaqəsi [Mətn] /M. S. Həsənov; Elmi red.: İ. D. Mustafayev; Rəyçi: Ə. C.Əyyubov, Ş. Q. Quliyev, AREA, H. Ə. Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu. B.: Ozan, 1999. 128 səh.: ill., cədvəl

Həsənov Müsəddin İsa oğlu. Quşçuluq yumurta və quş əti istehsalı texnologiyası [Mətn] /M.İ.Həsənov; elmi red. N.H.Qurbanov; ön sözün müəl. Z.Əzimov.- Bakı: Elm, 2009.- 405, [3] s.

 

Həsənov Sabir Tehranxan oğlu. Drenaj, hesabatı, layihələndirilməsi və istismarı [Mətn] /S. T. Həsənov; Azərb. Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyəti, Azərb. Elmi-Tədqiqat Hidrotexnika və Meliorasiya İn-tu Elmi-İstehsalat Birliyi.- B.: Elm, 2009.- 234 s.

 

Həsənov Sadıq Paşa oğlu. Tərəvəzlər. [Mətn] : Keyfiyyəti. Kimyəvi-texniki nəzarət. Standartlar. B.: Yeni Poliqrafist MMC, 2013.149 [1] s.: 21 sm.

 

Həsənov Ş.G. Torpaq coğrafiyası kursundan laboratoriya məşğələləri üzrə praktikum [Mətn]: [dərs vəsaiti] /Ş.G.Həsənov; Elmi red. Ş.B.Qulamhüseyn oğlu; N.Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.- Bakı: [ADPU], 1992.- 138 s. , cədvəl ; 20 sm.


Həsənov Şükür. Şəxsi və ictimai hifzisəhhət elmləri haqqında bilgilər /Ş.Həsənov; ön söz. M.Qədirli; Azərbaycan Xalq Səhiyyə Komissarlığı.- Bakı: XSK, 1930.- 111 s.

 

Həsənov Zaur Müzadil oğlu. Meyvəçilik [Mətn]: Laborator-praktikum [Meşə qanunvericiliyinin pozulmasına görə məsuliyyətə cəlb edilmə qaydaları haqqında təlimat] /Zaur Həsənov; Red.: C.M. Əliyev; Rəssam: A.Əhmədov.-Bakı: Bilik Maarifçilik cəmiyyəti, 1997.- 238 s. , cədvəl., ill. ; 20 sm.

Həsənov Zaur Müzadil oğlu. Meyvəçilik [Mətn]: Dərslik /Z.Həsənov, C.Əliyev; Rəyçi. Q.B.Xəlilov, S.P.Behbudova.- Bakı: MBM, 2007.- 496 s. , ill. ; 25 sm.

Həsənov Zaur Müzadil oğlu. Meyvəçilik [Mətn]: laborator-praktikum /Z.Həsənov; rəyçi: V.S.Novruzov, O.V.İbadlı, V.Ş.Quliyev, A.M.Hüseynov.- Bakı: MBM, 2010.- 343, [1] s.

Həsənli M. Pambıq yerinin mədəni üsulla hazırlanması /M.Həsənli.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 25, [1] s.


Həsənli M. Pambıq yerinin mədəni üsulla hazırlanması /M.Həsənli I buraxılış.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 24 s. ; 18 sm.


 Həsənli M. Pambıqçılıq [Mətn] /M. Həsənli.- B.: İqtisadi xəbərlər, 1928.- 58 s.

 

Həsənli M. Pambığın mədəni üsulla səpilməsi və becərilməsi /M.Həsənli.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 16 s.

Həsənli M. Pambığın mədəni üsulla səpilməsi və becərilməsi /M.Həsənli.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 16 s. ; 18 sm.

 

Həsənov S. P. Tərəvəz məhsullarının saxlanmasının elmi əsasları və keyfiyyətinin qiymətləndirilməsinə aid metodik vəsait [Mətn] /S. P. Həsənov, G. G. Həsənova, A. X. Rəcəbli ; elmi red. Ə. Q. Eyvazov ; Azərb. Resp. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Aqrar Elm və İnformasiya Məsləhət Mərkəzi, Tərəvəzçilik Elmi - Tədqiqat İn-tu. Bakı: [s. n.], 2016.- 46, [1] s.: cədv., 20 sm.

 

Hümbətov Hümbət Sərxoş oğlu. Basma (İndigofera) [Mətn] : monoqrafiya /H. S. Hümbətov ; elmi red. İ. H. Cəfərov. Bakı: [Elm və təhsil], 2012.- 81, [1] s.: cədv., şək., 20 sm.

 

Hümbətov Hümbət Sərxoş oğlu. Lifli bitkilər [Mətn] : ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /H. S. Hümbətov ; elmi red. İ. H. Cəfərov. Bakı: [Elm və təhsil], 2015.- 214, [2] s.: cədv., şək., fotoşək., portr., 20 sm.

 

Hümbətov Hümbət Sərxoş oğlu. Pambıq lifinin texnologiyası [Mətn] : dərs vəsaiti /H. S. Hümbətov, X. Q. Xəlilov ; elmi red. N. Y. Seyidəliyev. Bakı: Nurlan, 2012.- 228, [4] s.: portr., şək. cədv., 21 sm.

 

Hümbətov Hümbət Sərxoş oğlu. Şəkərli və nişastalı bitkilər [Mətn] : dərs vəsaiti /H. S. Hümbətov, V. Ə. Məmmədov, M. Y. Qəbilov ; elmi red. İ. H. Cəfərov. Bakı: Elm və təhsil, 2014.- 324, [4] s.: cədv., şək., 21 sm.

 

Hümbətov, Hümbət Sərxoş oğlu. Şirəli yem bitkiləri [Mətn] : dərs vəsaiti /H. S. Hümbətov, M. C. Şabanov, R. C. Verdiyeva ; elmi red. M. A. Yusifov. Bakı: Nurlan, 2013.- 151, [1] s.: cədv., şək., 20 sm.

 

Hümbətov Hümbət Sərxoş oğlu. Yağlı və efir yağlı bitkilər [Mətn] : [dərs vəsaiti] /H. S. Hümbətov, V. V. Bəşirov, V. R. Mohumayev ; elmi red. İ. H. Cəfərov. Bakı: [Elm və təhsil], 2016.- 246, [2] s.: cədv., şək., 20 sm.


Xam pambığın toplanması və təhvil verilməsi /Baş Pambıq İdarəsinin Zaqafqaziya Şöbəsi.- Tiflis: [s.n.], 1930.- 25, [1] s.

Xamzayev-Everman M. M. Pambıqçılıq inventarı/M.M.Xamzayev-Everman; Zaqafqaziya Pambıq Komitəsi.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 40 s.

Xamzayev-Everman M.M. Su və suvarma haqqında pambıqçı nə bilməlidir /M.M.Xamzayev-Everman; Zaqafqaziya Pambıq Komitəsi.- B.: Azərnəşr, 1930.- 19 s.


Xamzayev-Everman M.M. Zaqafqaziyada növbəli pambıq əkini və onun pambıqçılara mənfəəti /M.M.Xamzayev-Everman; Zaqafqaziya Pambıq Komitəsi.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 29 s.

Xarçenko V.A. Meyvəköklü bitkilər və onların tarlalarda əkilməsi /V.A.Xarçenko.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 21, [1] s.

Xəlilov Xaliyəddin Dəskiralı oğlu. Dövlətdə dəvə [Mətn] X.D. Xəlilov; rəyçi. B. Budaqov; red. A. Qəmbərov; fotoqraf. C. Zeynalov.-Bakı:İşıq;1989.-45,[2] s

 Xəzlərin soyulması və düzəltdirilməsi [Mətn]: 10 şəkil /Azərbaycan ovçular sənaye koperativ şirkətləri ittifaqı.- B.: Azərbaycan ovçular sənaye koperativ şirkətləri ittifaqı, 1928.- 28 s.

 

İbadlı Oruc Vəli oğlu. Abşeron şəraitində sarmaşan bitkilərin becərilməsi [Mətn] /O.V.İbadlı, A.D.Mehralıyev; red. N.B.Hüseynova; AMEA, Mərkəzi Nəbabat Bağı.- B.: Ozan, 2006.- 88 s. cədv., şək

 

İbadlı Oruc Vəli oğlu. Gülçülük [Mətn] /O.V.İbadlı, Ü.M.Ağamirov, A.Ə.Bayramov; red. M.R.Qurbanov /AMEA Mərkəzi Nəbatat Bağı.- Bakı: "Ozan", 2003.- 224 s. , ill. ; 20 sm.

 

İbrahimov Azad. "Seleksiya və toxumçuluq" laborator-praktikum [Mətn]: dərslik A.İbrahimov, F.Qurbanov; elmi red. Z.M.Həsənov; rəyçi. V.S.Novruzov, N.Y.Seyidəliyev, M.S.Hüseynov.- B.: Araz, 2012.- 382, [2] s.

 

 İbrahimov Bəhram. Suvarma hər şeydən vacibdir [Mətn] /B.İbrahimov.- B.: Azərnəşr, 1989.- 94, [1] s.

 

İbrahimov Həmzə Rəhim oğlu. Üzüm xəstəlikləri [Mətn] /H.İbrahimov, C.İsgəndərov, B.Əliyev.- B.: Azərnəşr, 1989.- 132, [2] s.

 

İbrahimov Zakir Abbas oğlu. Meşə quruluşu [Mətn]: [dərs vəsaiti] /Z.A.İbrahimov; elmi red. V.Ş.Quliyev.- B.: Çinar-Çap, 2006.143, [1] s. şək., cədv

 

İnəklərin süni mayalandırılması /çev. F. ; red. Abdullazadə.B.: Azərnəşr, 1932.- 43, [1] s.

 

İsaxanova E.A. Pambığın əkilmək vaxtı məhsula təsir edir /E.A.İsaxanova; Azərbaycan XTK S.Orconikidze adına Azərbaycan Mərkəzi Kənd-Təsərrüfat Təcrübə və Seleksiya Stansiyası.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 16 s.

 

İsgəndərov Xuduş Əmən oğlu. Azərbaycanın Arazboyu dağətəyi düzələn hissəsində payızlıq buğda əkinlərinin alaqları və onlara qarşı kimyəvi mübarizə [Mətn]: monoqrafiya /X.Ə.İskəndərov; elmi red. S.H.Musayev.- B.: Elm, 2009.- 150,[2]s.: şək .,portr.,cədv., 21 sm.

İsgəndərov İsgəndər Şahbala oğlu. Torpaq münbitliyinin artırılması [Mətn] /İ.Ş.İsgəndərov. AzSSR "Bilik" Cəmiyyəti.- Bakı: [Kommunist], 1981.- 28, [2] s.

İsmayılov Mübariz, Qəniyeva Saçlı. Torpaq və çoxməqsədli kadastr: Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti. /Elmi red.: Q.Ş.Məmmədov, dos. R.M.Quliyev.- B.: "Ziya+", 2006.- 345 s.

 

 İsmayılov Nadir Vedan oğlu. Tibbi psixologiya və psixoterapiya [Mətn]: dərslik /Nadir İsmayılov, Fuad İsmayılov; elmi red. Ə.Ə.Abasquliyev; rəyçilər A.H.Sultanv, B.H.Əliyev.- B.: [Maarif], 2008.- 416 s.

 

Jukovski. Pambıq tarlasında alaq otları /Jukovski, M.M.Siyazov; Zaqafqaziya Pambıq Komitəsi.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 14 s.

 

Juravski A.F. Kənd təsərrüfatında qorxusuzluq texnikası /A.F.Juravski; red. Y.Məhəmmədov; çevirən. Y.Məhəmmədzadə; buraxıcı. İ.Nəfisi.- B.: Azərnəşr;1932.- 102 s.

Kalugin. Keçinin faydası və keçi saxlamaq [Mətn] /Kalugin Bakı: Azərnəşr, 1927.- 91 s.

 

Karakiçev V. Aqronom kəndlinin dostudur [Mətn] /V.Karakiçev.- B.: Bakı işçisi, 1926.- 10 s.

 

Karakiçev V. Aqronom kəndlinin dostudur [Mətn] /V.Karakiçev.- B.: Azərnəşr, 1929.- 12 s.

 

Karakiçev V. Aqronom kəndlinin dostudur/V.Karakiçev.- Bakı: Azərnəşr, 1930.-12s.


Karakiçev V. Aqrominimum əkinçilikdə, su təsərrüfatında su haqqında görüləcək məcburi tədbirlər /V.Karakiçev.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 16 s.

Karakiçev V. Aqronomiya savadı /V.Karakiçev; çevirəni. Ə.Əbdürrəhimzadə.- Bakı: Azərnəşr, 1931.-189, [1] s. ; 25 sm.

 

Karakiçev V. Azərbaycan rayonlarında əkin dövrləri /V.Karakiçev.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 30 , [1] s. ; 30 sm.

Karakiçev V. Növbəli əkin nədir?/V.Karakiçev.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 23, [1] s.

 

Karakiçev V. Pambıq [Mətn] /V.Karakiçev.- B.: Azərnəşr, 1929.- 26, [1] s.

 

Karakiçev V. Pambıq rayonlarında əkin dövrünün təşkili haqqında əsas məlumat /V.Karakiçev; çevirəni. S.Melikov; red. Ə.H.Hüseynov; Azərbaycan Xalq Torpaq Komissarlığı Texniki Təbliğat Şöbəsi.- Bakı: Azərnəşr, 1933.- 19, [1] s. , cədv. ; 22 sm.

Karakiçev V. Pambıqçılar aqrominimum barəsində nə bilməlidirlər/V.Karakiçev.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 20 s.

Karakiçev V. Yem otları (ələf) əkin, o təsərrüfatın gəlirini artırar /V.Karakiçev.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 16 s.

Kartofun becərilməsi və saxlanması.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 15, [1] s.

 

Kazımov Səfər Məmməd Hüseyn oğlu. Su təchizatı və mühəndisi meliorasiya [Mətn]: dərslik S.M.Kazımov, İ.Ş.Namazov; elmi red. B.Ə.Hacıyev; rəyçi. Ə.K.Əlimov, İ.İ.Tağıyev.- B.: Nasir, 2013.- 241 s.

Kəbirli, İ. Yaz əkini üçün faraş şum /İ.Kəbirli.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 8 s.


Kəbirli İ. Yaz əkini üçün faraş şum /İ.Kəbirli.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 14, [1] s.

Kəbirli İ. Yaz və payız herikləri və onların faydası /İ.Kəbirli.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 14, [1] s.

Kənaf nədir və o nədən ötəri əkilir.- Bakı: Səhmdarlar Cəmiyyəti "Kənaf", 1930.- 22 s.

Kənd təsərrüfatı bitkilərinin toxumları [Mətn]: keyfiyyətin təyin edilməsi üsulları: DÜİST 12036-66- DÜİST 12047-66 /SSRİ Dövlət Standartları; [red. Ə.Qasımov]Bakı: [s.n.], 1978.- 152, [3] s.

Kənd əməkçisinin təqvimi [Mətn]: Azərbaycan SSR Dövlət Aqrar-Sənaye Komitəsinin nəşri /[red. hey. M.Babayev və b.].- B.: [Kommunist], 1989.- 206, [1] s.

 

Kənd təsərrüfatı entomologiyası fənni üzrə proqram [Mətn]: aqronomluq, meyvə-tərəvəzçilik və üzümçülük və iqtisadiyyat fakültələrinin tələbələri üçün /SSRİ Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, S.Ağamalıoğlu adına Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutu; tərt. ed. B.B.Xəlilov, H.İ.Camalov.- B.: [s.n.], 1978.- 11, [2] s.

Kənd təsərrüfatı entomologiyası kursu üzrə metodiki göstərişlər və yoxlama tapşırıqları [Mətn]: aqranomluq, meyvə-tərəvəzçilik və üzümçülük fakültələrinin qiyabiçi tələbələri üçün /SSRİ Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, S.Ağamalıoğlu ad. Azərb. Kənd Təsərrüfatı İn-tu; tərt. ed. B.B.Xəlilov, H.İ.Camalov.- Kirovabad: [s.n.], 1974.- 21, [1] s.

Kənd təsərrüfatı entomologiyası kursundan metodik göstərişlər və yoxlama işi tapşırıqları [Mətn]: (aqronomluq, meyvə-tərəvəz və üzümçülük, kənd təsərrüfatının iqtisadiyyatı və təşkili fakültələrinin qiyabi təhsil alan tələbəli üçün) /SSRİ Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, S.Ağamalıoğlu ad. Azərb. Kənd Təsərrüfatı İn-tu; tərt. ed. B.B.Xəlilov [və b.]Kirovabad: [s. n.], 1985.- 32, [2] s.
 

Kənd təsərrüfatı istehsalçılarının gübrə və ziyanvericilərə qarşı kimyəvi preparatlardan istifadəyə dair birdəfəlik müayinənin yekunları [Mətn]: 2005-ci ilin əkinlərində /Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi.- B.: Səda, 2006.- 218 s.

 

Kənd təsərrüfatı istehsalçılarına xidmətlər gösətərilməsinin vəziyyəti barədə birdəfəlik müşahidənin yekunları [Mətn]: 2007-ci ilin məlumatları /Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi.- B.: [Səda], 2008.- 339, [1] s.

 

Kənd təsərrüfatı mütəxəssislərinin hazırlanması problemləri: müasir vəziyyət, beynəlxalq təcrübə və yeni aqrar təhsil modeli mövzusunda Beynəlxalq Konfransın materialları [Mətn]: (14...16) may 2009 /Azərb. Resp. Kənd Təsər. Nazirliyi, Azərb. Döv. Aqrar Un-ti; red. R.S.Kərimova.- "Kənd təsərrüfatı mütəxəssislərinin hazırlanması problemləri: müasir vəziyyət, beynəlxalq təcrübə və yeni aqrar təhsil modeli" mövzusunda Beynəlxalq Konfrans (2009; Gəncə).- Gəncə: [s.n.], 2009.- 124, [1] s., [2] v. fotoşək.: şək., cədv., sxem, 30 sm.

 

Kənd təsərrüfatına artıq diqqət [Mətn] /Azərbaycan xalq torpaq komissarlığı.- B.: Yeni Kənd, 1925.- 16 s.

 

Kənd yerlərinin yol və kommunikasiya şəbəkəsinin vəziyyətinə dair birdəfəlik müayinənin yekunları (2002-ci ildə) [Mətn] /Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi; Məcmuənin hazırlanmasına məsul: Əlisa Zeynalov.- B.: Səda, 2003.- 379 s.

 

Kərimli N.B. Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı bitkilərinin suvarma rejimləri [Mətn]: B.; 2011. 58 s.

 

Kırılov S. Kənd təsərrüfatı və kəndli qadın [Mətn] /S.Kırılov; tərcümə. Ə. Raqib; redaktor. Ə.H.Orucov.- B.: Azərnəşr, 1927.- 62 s.

 

Kimyəvi xarakterli kütləvi zəhərlənmələr zamanı və digər fövqəladə hallarda toksikoloji yardım [Mətn]: metodik tövsiyələr /V.Ə.Əzizov, F.C.Tağızadə, İ.N.Əfəndiyev, L.Q.Əmrahova; Azərb. Respub. Səhiyyə Nazirliyi.- Bakı: [s.n.], 2008.- 61, [1] s. , cədv. ; 21 sm.

Kisliyaniski S.S. Kənd təsərrüfatı dərnəyi necə işləməlidir [Mətn] /S.S.Kisliyaniski; tərcümə. M.Sadıqov; redaktor H.Zeynallı, Ə.H.Orucov.- B.: Azərnəşr, 1927.- 105 s.

 

Kişenko İ.S. Meyvə bağlarına necə qulluq etməli /İ.S.Kişenko.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 58 s.

 

 Kırılov S. Kənd təsərrüfatı və kəndli qadın [Mətn] /S.Kırılov; tərcümə. Ə.Raqib; redaktor. Ə.H.Orucov.- B.: Azərnəşr, 1927.- 62 s.

 

Koçetkov V.P. Kimyanın kəndlilərə xidməti [Mətn]: torpağı mühüm mineral gübrələr ilə gübrələmək üçün rəhbər /V.P.Koçetkov; çevirəni. B.Şirinov; red. Ə.Əbdürrəhimzadə.- B.: Azərnəşr, 1929.- 48 s.

 

Kolxoz-sovxoz kombinatı üçün bağçılıq-bostançılıq proqramı [aqrotexniki bölmə] 1931/32 tədris ili /ASŞC Tədris-Metod sektoru.- B.: Azərnəşr, 1932.- 11, [1] s.

 

Kolxoz-sovxoz kombinatları üçün pambıqçılıq proqramı /ASŞC Tədris-Metod sektoru.- B.:[Azərnəşr], 1932.- 8 s.

 

Kolxoz-sovxoz təhsili kombinatları üçün pambıqçılıq proqramı /Azərbaycan Xalq Maarif Komissarlığı; red. C.Zülfüqarlı; çevirən. T.X.Haşımova; buraxıcı. H.Rəhimov.- B.: Azərnəşr, 1932.- 22 s.

 

Kolxozçular düzgün suvarma üsullarını öyrənin.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 120 s. , şək. ; 18 sm.

Kondratiyev M.V. Otaraq təsərrüfatı [Mətn] /M.V.Kondratiyev.- B.: Azərnəşr, 1927.- 85 s.

 

Kondiryev V.E. Azərbaycan qoyunları [Mətn] /E.V.Kondiryev; red. İ.Qalovgin.- B.: Azərnəşr, 1928.- 198 s.

 

Kondırev V.Y. Merinos qoyunları [Mətn] /V.Y.Kondırev; çevirəni. H.K.Sanılı.- B.: Azərnəşr, 1929.- 96, [1] s.

 

Korablyov İ.İ. İpəkçilik /İ.İ.Korablyov; çev. Z.Əfəndiyev; red. Ə.Əbdürrəhimzadə.- B.: Azərnəşr, 1932.- 221, [2] s.

 

Korostelev A. Meyvə və səbzələrin yaza saxlanması /A.Korostelev.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 39, [1] s. , şək. ; 18 sm.


Korolyov B.İ. Tarlanı suvarmağa hazırlamaq və Dağıstanda tarla ziraəti üçün onun ən yaxşı üsulu /B.İ.Korolyov; MDSŞÇ Torpaq Komissarlıqlarının Su Təsərrüfatı İdarəsi.- Mahaç-Qala: [s.n.], 1930.- 45 s.

 

Kril B.A. Kombayınçıya rəhbər /B.A.Kril; red. Y.Məhəmmədov; çevirən. F.Seyidov; buraxıcı. H.Rəhimli.- B.:Azərnəşr, 1932.- 90, [2] s.

 

Krotkov A.A. Üzümçülük /A.A.Krotkov; çevirəni. Q.Qənbər oğlu; red. Ə.Əbdürrıhimzadə.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 279, [1] s. , şək. ; 25 sm.


Krotkov A.A. Üzümçülük [Mətn]: [kənd təsərrüfat texnikumları üçün tədris kitabı] /A.A.Krotkov; çevirəni. Q.Qənbər oğlu; red. Ə.Əbdürrəhimzadə.- B.: Azərnəşr, 1929.- 317 s.

Krılov P. Taxıllardakı sürmə xəstəliyilə mübarizə edəlim /P.Krılov.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 14, [1] s.

Krot-Krival S.M. Kolxozlarda damazlıq buğanın əhəmiyyəti /S.M.Krot-Krival.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 47 s.

 Kubasov P. Meyvə təsərrüfatımızın yaxşılaşdırılması uğrunda /P.Kubasov, V. Sidorov.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 75, [1] s. , şək. ; 18 m.

Kutateladze. İpək qurdunu bəsləməkdə əsas qaydalar/Kutateladze.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 20 s.

Küncüt.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 8 s.

Kvirinq Er. Kənd təsərrüfat qurluşunda kənd üzrə gines iştirakı [Mətn] /E.Kivirinq; tərcümə H.Məcnun; Azərbaycan xalq torpaq komissarlığı.- B.: Yeni Kənd, 1925.- 43 s.

 

Qaragiçev V. Aqronom kəndlinin dostudur [Mətn]V.Qarakiçev.- B.: Bakı işçisi, 1926.- 12 s.

 

Qaragiçev V. Kənd təsərrüfatı gəlirini necə artırmalı [Mətn] /Qaragiçev; tərcümə. V. Hacıoğlu Bakı: Azərnəşr, 1927. 39 s.

 

Qaragözov A. Kəhrizlərinizi qoruyunuz /A.Qaragözov.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 11 s.

 

Qasımov Aqil Qadir oğlu. Naxçıvan Muxtar Respublikasında çəyirdəkli meyvə ağaclarına zərərverən həşəratlar və onların entomofaqları [Elektron resurs] : [monoqrafiya] /[A. Q. Qasımov] ; elmi red. Z. M. Məmmədov ; Azərb. Resp., Naxçıvan Muxtar Respublikası. Naxçıvan: [Əcəmi NPB], 2015.- 144 s.: şək., cədv., xəritə,

 

Qasımov Mayis Ələkbər oğlu. XXI əsrin dərman bitkiləri [Mətn]: [Monoqrafiya] /M.Ə.Qasımov, T.A.Qasımova, G.S.Qədirova; Elmi red. E.V.Kuçerov, A.P.Gərayzadə, F.İ.İbrahimli; Rəyçilər. C.Ə.Nəcəfov, R.L.Sultanov, İ.Ə.Əhmədov, İ.Y.Məmmədov.B.: Elm, 2006.430 s. cədvəl, 12 v. ill

Qasımov Mayis Ələkbər oğlu. Azərbaycanın faydalı bitki sərvətləri [Mətn]: [dərs vəsaiti] /M.Qasımov, G.Qədirova; elmi red. C.Ə.Əliyev; rəyçilər. P.B.Zamanov, Ə.M.Hüseynov.- Bakı: Maarif, 2009.- 369, [1] s.

 

Qazubenko. Meyvəçilikdə aqronomiya qaydaları /Qazubenko; çevirəni. L.Savin; red. Z.Daibov.- Mahaç-Qala: Dağıstan hökemət nəşriyyatı, 1933.- 42, [1] s. , cədv. ; 20 sm.

Qədimbəyov C. Xışdan kotana /C.Qədimbəyov.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 39, [1] s., şək.; 17 sm.

 

Qənbərov Xudaverdi Qənbər oğlu. Arı məhsulları və onların təbii müalicədə tətbiqi [Mətn] /X.Q.Qənbərov, Ə.A.Salayev.- Bakı: [Bakı Universiteti], 2009.- 71, [1] s., [2] şək. ; 20 s.

Quliyev V.Ş. Azərbaycanın həmişəyaşıl ağac və kolları [Mətn]: [Elmi kütləvi kitab] /V.Ş.Quliyev, M.Y.Xəlilov.-Bakı: Ekologiya, 1998.- 80 s. , fotoşək. ; 20 sm.

 

Qiyasi Həsən Əli oğlu. Eroziyaya uğramış torpaqların münbitliyinin çoxillik paxlalı otlarla yaxşılaşdırılması [Mətn] H. Ə. Qiyasi; red. V. G. Sultanlı.-Bakı [s. n.] 2012. [Tərəqqi] 178, [2] s.
 

Qarkavi O.V. Sağmal inəklərin düzgün yemlənməsi/O.V.Qarkavi; red. Ə.Əbdürrəhimzadə.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 30, [1] s.

Qədimbəyli C. Xışdan kotana /C.Qədimbəyli.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 32 s.

Qədimbəyov C. Kəndli malanı necə işlətməlidir/C.Qədimbəyov.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 22, [1] s.


Qədimbəyov C. Malaları necə işlətməlidir /C.Qədimbəyov.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 32 s., şək.; 18 sm.


Qədimbəyov C. Toxum səpən maşınlar /C.Qədimbəyov.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 48 s.

Qədimbəyov C. Toxum səpən maşınlar və cərgə əkini /C.Qədimbəyov.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 24 s.

 

Qədimov Raul Abdulla oğlu. Epizootologiya [Mətn]: Dərs vəsaiti /R.A.Qədimov, İ.B.Məmmədov, Z.Ə.Ələsgərov.- B.: Maarif, 1998.- 278 s.: ill., cədvəl, sxem, 20 sm.

 

Qədimov Valeh. Arıçı nələri bilməlidir [Mətn] /V.Qədimov, B.Əhmədov, T.Şəmiyev; red. Y.Y.Yolçiyev; [Azərbaycan Zooloqlar Cəmiyyəti, Ümumdünya Təbiəti Mühafizə Fondu (WWF), Critical Ecosystem Partnership Fund; dizayn P.Əsgərov]B.: [s.n.], 2006.- 71, [1] s. şək

Qiyasi Həsən Əli oğlu. Böyük Qafazın dağ əkinçilik bölgələrində torpaqların eroziyaya uğrama dərəcələrindən asılı olaraq qida maddələri ehtiyatının dəyişməsi [Mətn]: [monoqrafiya] /H. Ə. Qiyasi; red. V. G. Sultanlı.- Bakı: Nasir, 2010. 356 s.

 

Qluşanovski Y.N. Pambıq əkinlərinin suvarılması/Y.N.Qluşanovski.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 24 s.

 

Qocayev Elxan Qafar oğlu. Kənd təsərrüfatı heyvanlarının piroplazmi dozları [Mətn]: dərs vəsaiti E.Q.Qocayev; SSRİ Kənd Təsər. Nazirliyi, Ağamalı oğlu ad. Azərb. Kənd Təsər. İn-tu Kirovabad [s.n.] 1982.- 53, [3] s.

Qoldarbeyter İ.L. İpəkçilik çəkil ağacı və ipək qurdunun becərilməsi. Təcrübəli ipəkçilər üçün müxtəsər təlimat /İ.L.Qoldarbeyter; çevirəni. İmamzadə.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 72 s.

Qorvelik V. Yaxşı heyvan necə yetişdirilir/V.Qorvelik; çevirəni. C.Axundov.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 99, [1] s.

 

Qoyunların süni mayalandırılması /Lenin ad. ÜİKT Akademiyasının Heyvandarlıq İns-tu ; çevirən. Seyidov ; red. A. Abdullayev.- B.: Azərnəşr, 1932.- 40 s.

Qratsianov P. Parazit bitkilər [Mətn]: 14 şəkili var /P.Qratsianov; çevirəni. M.Sadıqov.- B.: Azərnəşr, 1929.- 23, [1] s.

 

Qulamov Rəşad Əsgər oğlu. Limon bitkisi. /R.Ə.Qulamov; Elmi red.: .H.alıbov.- Bı: Elm, 2002.- 104 s. şək., cədvəl ;


Quliyev Varis. Naxçıvan Muxtar Respublikasının ampeloqrafiyası /V. Quliyev, T. Talıbov; Azərb. Resp. AMEA Naxçıvan Bölməsi Bioresurslar İn-tu; elmi məsləhətçi M. Qurbanov; elmi red. Z. Həsənov. -Naxçıvan: [Əcəmi], 2012.- 582, [4] s.

Quraqlıq haqqında [Mətn] Bakı: Bakı Şurası ərazi şöbəsi, 1923. A. X. T. və S. Q. trestinin I mətbəəsi.- 18 s.

 

Qurbanov Elşad Məcnun oğlu. Dərman bitkiləri [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /E.M.Qurbanov; elmi red. T.A.Süleymanov, Z.C.Məmmədova; rəyçilər. T.A.Talıbov, M.Ə.Allahverdiyev.- Bakı: Bakı Dövlət Universiteti, 2009.- 356, [2] s. , şək., cədv., portr.


Qurbanov Xalid Hümmətəli oğlu. Yemlərin hazırlanması və paylanmasının mexanikləşdirilməsi [Mətn] /X.Qurbanov, Ə.Bağıyev; rəyçi. M.Məmmədov.- B.: Azərnəşr, 1989.- 84, [1] s.

 

Qurdu necə bəsləməli /ASŞC İpək Sənayesinin Dövlət Birliyi Azəripək.- [Bakı]: [s. n.], [1931.].- 3 s. ; 36 sm.

Qurin Q.İ. Ev heyvanları parazitləri [Mətn]: tüfeylilər /Q.İ.Qurin.- B.: Azərnəşr, 1928.- 112 s.

 

Quşçin. Çəltik [Mətn] /Quşçin; tərc. Sanılı.- B.: Azərnəşr, 1927.- 61 s.

 

 Lannit L.V. Çoxlu ət [Mətn]: cocuqlar üçün zərbəçi kitabçası L.V.Lannit; çevirən. Qulamzadə; red. Ə.Tahir.-B.: Azərnəşr, 1932.- 40 s. şək. 16 sm.

 

Levin Aleksandr Borisoviç. Heyvandarlığın əsasları [Mətn]: texniki-peşə məktəbliləri üçün dərslik və dərs vəsaiti seriyasından /A.B.Levin; tərcümə ed. A.Novruzov, S.Nəcəfova; rəyçi. T.Kəsəmənli; Texniki peşə təhsili. Heyvandarlıq.- B.: Maarif, 1987.- 270, [1] s.

 

Libinson İ.M. Kənd təsərrüfatında kimya [Mətn]: minerallar ilə kübrələmə /İ.M.Libinson; tərcümə. Bayramzadə.- B.: Azərnəşr, 1927.- 56 s.

 

 Livov V. Çay [Mətn] /V.Livov.- B.: Azərnəşr, 1927.- 59 s.

 

Leskyn J.F. Kənd təsərüfat heyvanlarının yetişdirilməsi.- Bakı:1931.- 247 s.

 Lvov V. Çay [Mətn] /V.Lvov.- B.: Azərnəşr, 1927.- 49 s.

 

MTS quruluşu üçün əhalinin vəsaitini zərbəli templərlə səfərbərliyə almalı /Traktorsentr.- Tiflis: Yeni kənd qəzeti, 1931.- 40 s. ; 21 sm.

MVTS texnikləri və briqadirləri üçün çəmən kəpənəgini yoxlamağa aid qısa təlimat /Azərbaycan Zərərvericilərlə Mübarizə Cəmiyyəti Trestinin Texniki-Təbliğat şöbəsi; [çevirəni. A.R.Qasımxanlı; red. M.Ə.Kərimov]Bakı: Azərnəşr, 1933.- 12 s. , forma ; 18 sm.

Mahmudbəyov X. Traktoru necə işlətməli /X.Mahmudbəyov.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 30, [1] s.

Mahmudov Əhməd Əkbəroğlu. Torpaq kənd təsərrüfatın dabaşlıca istehsal vasitəsidir [Mətn] /Ə.Mahmudov, B.Səmədov.- Bakı: Azərnəşr, 1973.- 65, [3] s.

 

 Mal-qaranın məcburi olaraq ümumiləşdirilməsi əleyhinə ÜİK(b)F MK 26 mart tarixli qərarı: Mərkəzi Komitənin 26 mart tarixli qərarı-kolxoz kütləsinə!(28 mart tarixli "Pravda" qəzetinin baş məqaləsi).- B.:Azərnəşr, 1932.- 15 s.

Mal-qaranın otlaq gənələrinə tutulmasını yoxlamaq haqqında təlimat /Azərbaycan Zərərvericilərlə Mübarizə Cəmiyyəti Texniki-Təbliğat Şöbəsi; [çevirəni. Ə. Şərif; red. Məhəmmədov].- Bakı: Azərnəşr, 1933.- 6, [1] s. ; 18 sm.

Malışev A. Aqrominimum nədir və kəndlilərə nə verə bilər [Mətn] /A.Malışev.- B.: Azərnəşr, 1929.- 12 s.

 

Malışev A. Cins toxum ək-yaxşı məhsul götür/A.Malışev.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 12 s.

Malışev A. Maşın-traktor dəstələri nədir/A.Malışev.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 19 s.

Malışev A. Tarlaları payız əkini üçün şumlamazdan əvvəl daş və kol-koslardan təmizləməlidir/A.Malışev.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 7 s.

Manuçarov Q.N. Pambıq bitkisini nə cür suvarmalıdır/Q.N.Manuçarov; Zaq. Su Təsərrüfatı Təcrübə və Tədqiqat İnstitutu.- Tiflis: [s.n.], 1930.- 20 s.

Manuçarov Q.N. Torpağı suvarmaq üçün kəndliyə nəyi bilmək lazımdır/Q.N.Manuçarov; Zaqafqaziya Su Təsərrüfatı Təcrübə və Tədqiqat İnstitutu.- Tiflis: [s.n.], 1930.- 32 s.

Maşın-traktor stansiyası kollektivləşdirmənin ən mühüm istinad nöqtəsidir /AK(b)F MK Təşviqat və Kütləvi Şöbəsi.- Bakı: Azərnəşr, 1931.-16 s.

Medvedyev P. P. Pambığın gübrələnməsi-məhsulun artması üçün ən doğru vasitədir/P.P.Medvedyev, M. Hamzayev-Everman; Zaqafqaziya Pambıq Komitəsi.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 26 s.

 

Mehralıyev Asif Dadaş oğlu. Bağbanın konspekti [Mətn] /A. D. Mehralıyev. Bakı: Vektor, 2017.- 157, [3] s., [4] v. şək.: fotoşək., cədv., şək., 21 sm.

Melikov F. İnkubator və onun əhəmiyyəti /F.Melkov.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 16 s.

 

Meyvə bağlarına və dirriklərə zərər verənlərlə mübarizə [Mətn] /red. M.Kərimov.- B.: Azərnəşr, 1932.

Meşəçilik və meşə terminləri lüğəti /Azərb. SSR Elmlər Akad.; tərt. ed. Q.M.Xanməmmədov, V.X.Tutayuk, M.A.Mehdiyev; red. Q.M.Xanməmmədov, V.X.Tutayuk.- Bakı: AzSSR EA, 1956.- 53, [3] s.; 19 sm.

 

Meyvəçilik və subtropik bitkilər fənni üzrə tədris proqramı AOYU-nin biologiya və aqronomluq fakültəsinin tələbələri üçün.- Bakı: Qanun, 2011. - 12 [] s.

Mədədov İ. Pambıq və aqrometeoroloji terminləri /tərt. ed. İ.Mədədov; Azərbaycan Dövlət Elmi Tədqiqat İnstitutu, Dil və Ədəbiyyat Şöbəsi Terminoloji Komitəsi.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 16, [1] s.

Məişət tullantılarında üzvi gübrə-kompost emalı texnologiyası, işlədilməsi və səmərəliliyinə dair təlimat - tövsiyyələr [Mətn] /[tərt. S.A.Bağırova].- B.: [s.l.], 1990. -12 s.

Məhəmmədov Əli. Kəndliyə pambıq əlverişlidir ya taxıl/Ə.Məhəmmədov.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 20 s.

Məhəmmədov M.Ə. Qış aratı alaq otlarilə mübarizə edir /M.Ə.Məhəmmədov; red. M.Ə.Kərimov.- Bakı: Azərnəşr, 1933.- 6 s. , cədv. ; 16 sm.

 

Məhəmmədyarov S. Kolxozçu çobanın yaddaşı [Mətn]: qoyunçuluq əmtəə fermaları üçün /S.Məhəmmədyarov; red. M.Ə.Kərimov.- B.: Azərnəşr, 1932.- 27, [1] s.: 15 sm.

Məhəmmədyarov S. Qoyunları azaltmayın/S.Məhəmmədyarov.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 20 s.

 

Məhəmmov Əli. Aqronom vəkili seçməyi unutma /Ə.Məhəmmədov.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 15 s.

 

Məhsəti Əsmət. (Quliyeva Əsmət Xanış qızı.) Azərbaycan kənd təsərrüfatı terminləri [Mətn] /Ə.Məhsəti; Red.: B.Eyvazlı.- B.: Azərnəşr, 1998.- 132 s.: 20 sm.

Məlikov F. Cins toyuqlar və onları törətmək yolları /F.Məlikov.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 27, [1] s.

Məlikov F. Heyvanlarınızı döllük məntəqələr vasitəsilə cinsləşdirin /F.Məlikov.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 22, [1] s.


Məlikov F. Qoyunçu binəni necə qurmalıdır /F. Məlikov.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 28 s.

Məlikov F. Quşçu necə işləməlidir/F.Məlikov; red. Ə.Əbdürrəhimzadə [IX kitab]Bakı: ASŞC Xalq Torpaq Komissarlığı, 1930.- 19, [1] s.


Məlikov F. Quşçuluq təsərrüfatını artırmağa çalışalım /F.Məlikov; red. Ə.Əbdürrəhimzadə.- Bakı: Azərbaycan Xalq Torpaq Komissarlığı, 1930.- 22, [1] s.


Məlikov F. Toyuq cinsləri /F.Məlikov; red. Ə.Əbdürrəhimzadə [II kitab]Bakı: Azərbaycan Xalq Torpaq Komissarlığı, 1930.- 54, [2] s.


Məlikov F. Toyuq cinslərinin törədilməsi və yetişdirilməsi /F.Məlikov; red. Ə.Əbdürrəhimzadə IV kitab.- Bakı: ASŞC Xalq Torpaq Komissarlığı, 1930.- 41, [2] s.

Məlikov F. Toyuq hindləri və toyuqların bəslənməsi /F.Məlikov; red. Ə.Əbdürrəhimzadə [III kitab]Bakı: Azərbaycan Xalq Torpaq Komissarlığı, 1930.- 54, [2] s.

 

Məlikov F. Toyuq xəstəlikləri və onların müalicəsi /F.Məlikov; red. Ə.Əbdürrəhimzadə V kitab.- Bakı: ASŞC Xalq Torpaq Komissarlığı, 1930.- 28, [2] s.

 

Məlikov F. Toyuq məhsulatının satışa çıxarılması /F. Məlikov; red. Ə. Əbdürrəhimzadə [VIII kitab]Bakı: ASŞC Xalq Torpaq Komissarlığı, 1930.- 25, [1] s.


Məlikov F. Toyuqçuluk /F.Məlikov; red. Ə.Əbdürrəhimzadə.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 266, [2] s.


Məlikov F. Toyuqların artırılması /F.Məlikov; red. Ə. Əbdürrəhimzadə [VII kitab]Bakı: Azərbaycan Xalq Torpaq Komissarlığı, 1930.- 29, [1] s.

Məlikov F. Toyuqların yemlənməsi və kökəldilməsi /F.Məlikov; red. Ə.Əbdürrəhimzadə [VI kitab]Bakı: Azərbaycan Xalq Torpaq Komissarlığı, 1930.- 30, [2] s.


Məlikov Firuz Əli oğlu. Quşçuluq /F.Melikov.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 211, [1] s. , şək. ; 26 sm.

 

Məlikov Firuz Əli oğlu. Quşçuluq /F.Melikov.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 211, [1] s. , şək. ; 26 sm.

 

Məmmədov B.M. Mexanikləşdirilmiş suvarmanın tətbiqi [Mətn]: [Məlumat kitabı] /B.M. Məmmədov; Rəyçilər: N.Ə. İsrafilov, F.H. Axundov; Elmi red. R.H. Məmmədov; Rəssam. M. Abdullayev.- B.: Azərnəşr, 1995.-111 s.

 

Məmmədov Əhməd Ramazan oğlu. Qoyun südü [Mətn] /Ə.Məmmədov; rəyçi. N.B.İsmayılov.- B.: Azərnəşr, 1989.- 125, [2] s.

 

Məmmədov Q.Ş. Meşə ekologiyası ali məktəblər üçün dərslik /Q.Ş.Məmmədov, K.S.Əsədov; elmi red. M.Y.Xəlilov; rəyçi. M.A.Abdullayev, M.R.Qurbanov, N.K.Mikayılov.- Bakı: Elm, 2010.- 450, [2] s. , şək., cədv. ; 21

 

Məmmədov Qərib Şamil oğlu. Azərbaycanın torpaq ehtiyatlarından səmərəli istifadənin sosial-iqtisadi və ekoloji əsasları [Mətn]: [Monoqrafiya] /Q.Ş.Məmmədov; Elmi red. M.İ.Cəfərov.- Bakı: Elm, 2007.- 856 s.

 Məmmədov Qərib Şamil oğlu. Azərbaycan Respublikasının dövlət torpaq kadastrı [Mətn]: Hüquqi, elmi və praktiki məsələləri /Q.Ş.Məmmədov; lmi rd. .İ.Cəfərov.- Bı: lm, 2003.- 445 s.

 

Məmmədov Qərib Şamil oğlu. Azərbaycanın ekoetik problemləri: Elmi, hüquqi, mənəvi aspektlər /Q.Ş.Məmmədov; Red.: B.Budaqov.- Bakı: Elm, 2004.- 380 s.

 

Məmmədov Qərib Şamil oğlu. Azərbaycanın torpaq ehtiyatlarından səmərəli istifadənin sosial-iqtisadi və ekoloji əsasları [Mətn]: [Monoqrafiya] /Q.Ş.Məmmədov; Elmi red. M.İ.Cəfərov.- Bakı: Elm, 2007.- 856 s.
 

Məmmədov Qərib Şamil oğlu. Heydər Əliyev torpaq islahatları regionların sosial-iqtisadi inkişafının əsasıdır [Mətn] /Q.Məmmədov; Red. H.Məmmədov.- B.: 2008.- 232 s.

 

Məmmədov Qərib Şamil oğlu. Şorlaşmış və şorakətləşmiş torpaqların ekomeliorativ qiymətləndirilməsi /Q.Ş.Məmmədov, A.C.Həşimov, X.F.Cəfərov; Elmi red.: M.İ.Cəfərov.- Bakı: 2005.- 179 s.

Məmmədov Qərib Şamil oğlu. Torpaq göbələklərinin ekologiyası: Dərs vəsaiti /Q.Ş.Məmmədov, R.A.Həsənova; Elmi red.: N.M.İsmayılov.- Bakı: Elm, 2006.- 116 s.

 

Məmmədov Qərib Şamil oğlu. Torpağın eroziyası və mühafizəsi [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /Q.Ş.Məmmədov, S.Z.Məmmədova, C.Ə.Şabanov; elmi red. Ş.G.Həsənov; rəyçi. N.K.Mikayılov, Ə.Ə.İbrahimov.-Bakı: Elm, 2009.- 343, [1] s., cədv., şək., fotoşək.; 21 sm.

 

Məmmədov Qərib Şamil oğlu. Torpaqşünaslıq və torpaq coğrafiyasının əsasları [Elektron resurs]: ali məktəblər üçün dərslik Q.Məmmədov; elmi red. Ş.G.Həsənov; rəyçilər M.P.Babayev, M.A.Abdullayev.- B.: Elm, 2007.- 383 s.

 

Məmmədov M.N. Pambığın istehsal texnologiyasının enerji tutumuna görə qiymətləndirilməsi (tövsiyə) /M.N.Məmmədov; Elmi red.: C.Q.Ələkbərov; Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyası.- Gəncə: AKTA, 2006,43 səh. cəd

Məmmədov Rəsul Baba oğlu. Quşçuluğun intensivləşdirilməsi [Mətn] /R. B. Məmmədov; rəyçi. İ. İbrahimov.- B.: Azərnəşr, 1989.- 61,[2] s.

 

Məmmədova Sara Zilfi qızı. Azərbaycanın Lənkəran vilayəti torpaqlarının ekoloji qiymətləndirilməsi və monitorinqi [Mətn] /S. Məmmədova; Elmi red.: Q.Ş.Məmmədov.- Bakı: Elm, 2006.- 372 s.

Məmmədova Sara Zilfi qızı. Lənkərançay hövzəsi torpaqlarının ekoloji monitorinqi [Mətn] /S.Z.Məmmədova, C.Ə.Şabanov, M.B.Quliyev; Elmi red: Q.Ş.Məmmədov.- Bakı: Elm, 2005.- 167 s.

Məmmədova Sara Zilfi qızı. Torpağın münbitlik xassəsi: [Monoqrafiya] /S.Z.Məmmədova; A.B.Cəfərov; Elmired.: Q.Ş.Məmmədov.- Bakı: Elm, 2005.- 194 s.

 

Mixeyev A.A. Azərbaycanda incir /Mixeyev /A.A.Mixeyev; [çevirən. Y.Yusifli; red. A.Abdullazadə]. B.: Azərnəşr, 1932.- 19, [1] s.

Mixeyev A.A. Azərbaycanın texniki cənub bitkiləri /A.A.Mixeyev; çevirənləri. A.R.Qasımxanlı, Ə.K.İmamzadə; red. Ə.Əbdürrəhimzadə.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 255, [1] s. , cədv. ; 25 sm. + [1 v. qat. şək.]


Molçanov Ay. T. Toyuqçuluq işlərini yaxşılaşdırmaq [Mətn] /T. Ay. Molçanov; tərcümə. Ə. Aşurlu; Azərbaycan xalq torpaq komissarlığı.- B.: Yeni kənd, 1925, [Qızıl Şərq].- 57 s.

 

Mostsepan K.F. Azərbaycan kauçuku /K.F.Mostsepan.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 19 s. , şək. ; 18 sm.


Mostsepan K.F. Xandırılı toxumu və baramalarını toplayanlara müavinət/K.F.Mostsepan; Azərbaycan Mərkəzi Gənc Naturalistlər Bürosu.- Bakı: [s.n.], 1930.- 15 s.

 

 Mövsümov Zeynal Rəsul oğlu. Bitki məhsullarında nitratların toplanması [Mətn] Z. Mövsümov, V.Ağayev; AzEA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu.- B.: Elm, 1994.- 60 s. cədvəl., şək

Mustafayev İmam Daşdəmir oğlu. Azərbaycan bir cox buğda növlərinin vətənidir /İ.D.Mustafayev; [red. R.Əhmədov]; AzSSR "Bilik" Cəmiyyəti.- Bakı: Azərnəşr, 1964.- 43, [1] s.

 

Mustafazadə A. Baramanın boğulması və qurudulması /A. Mustafazadə; red. Ə.Əbdürrəhimzadə; buraxıcı İ.Nəfisi.- B.: Azərnəşr, 1932.- 23 s.

Myamlin N. Üzümçülükdə yaz işləri /N.Myamlin.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 24 s. , şək. ; 18 sm.


Nadejin N.K. Pambığı vaxtında ək /N.K.Nadejin.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 16 s.

 

Naxçıvan Elmi-Tədqiqat Bazasının əsərləri Red. heyyəti: Rzayev N.R., Rzayev B.Z., İbrahimov Ə.Ş. ;AMEA., Naxçıvan Elmi-Tədqiqat Bazası.1 buraxılış.- Naxçıvan: 2002.- 176 səh.

Naxçıvan sahələrarası ərazi Elmi-Texniki İnformasiya və Təbliğat Mərkəzi. Nadir torpaq elementləri ilə aşqarlandırılmış yarımkeçirici maddələrin bəzi tətbiqləri [Mətn]: informasiya vərəqi /Naxçıvan sahələrarası ərazi Elmi-Texniki İnformasiya və Təbliğat Mərkəzi; Azərb. SSR, Döv. Plan Komitəsinin Azərb. Elmi-Tədqiqat Elmi Texniki İnformasiya və Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İn-tu; [red. H.Ş.Həsənov] Naxçıvan: ETİTM, 1985.- 4 s.

 

Naxçıvan sahələrarası ərazi Elmi-Texniki İnformasiya və Təbliğat Mərkəzi. PTK-9 markalı kotanın gövdələrinin PN-8-35 markalı kotanın gövdələri ilə əvəz edilməsi [Mətn]: informasiya vərəqi /Naxçıvan sahələrarası ərazi Elmi-Texniki İnformasiya və Təbliğat Mərkəzi; Azərb. SSR, Döv. Plan Komitəsinin Azərb. Elmi-Tədqiqat Elmi Texniki İnformasiya və Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İn-tu; [red. C.A.Quliyev] Naxçıvan: ETİTM, 1985. 2 s.

 

Neft boy maddəsinin (NBM) kənd təsərrüfatında tətbiqinə həsr edilmiş ikinci ümumittifaq müşavirəsinin proqramı /Azərbaycan SSR EA.- Bakı: AzSSR EA, 1963- .53, [3] s.

Neft boy maddəsinin (NBM) və kompleks üzvi-mineral mikrogübrənin (MG) kənd təsərrüfatında tətbiqinə dair təlimat /AzSSR Elmlər Akad., Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İn-tu.- Bakı: AzSSR EA, 1963.- 13, [3] s.

 

Nekraş İ.L. Kənd-təsərrüfatı bitkilərinin inkişafı üzərində müşahidə yapmaq üçün təlimat aqro-met. müxbirlərinə rəhbər /İ.L.Nekraş; çevirəni. A.Hacıyeva; red. Y.Məhəmmədov; ASŞC XTK VHMXİ, Azərbaycan və Kaspi dənizi Hidro-Meteoroloji Elmi-Tədqiqat İnstitutu Kənd Təsərrüfat sektoru.- Bakı: [s. n.], 1933 (Titul vərəqində 1934) 16 s. , şək., cədv. ; 21 sm.

 

Nə üçün kənaf əkmək lazımdır.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 16 s.

Nəbili C. ASŞC-də silosun əhəmiyyəti /C.Nəbili; [red. Məhəmmədov]; ASŞC XTK Texniki-Təbliğat Şöbəsi.- Bakı: Azərnəşr, 1933.- 26, [1] s. ; 16 sm.

Nəbili C. Toxumluq qara yonca /C.Nəbili; red. Məhəmmədov; ASŞC Xalq Torpaq Komissarlığı Texniki-Təbliğat Şöbəsi.- Bakı: Azərnəşr, 1933.- 11 s. ; 15 sm.

Nikonov L.N. Pək adi təcrübələrdə həyati-nəbatat [Mətn] /L.N.Nikonov; mütərcimi. Ə.Əbdül.- B.: Azərnəşr, 1923.- 75 s.

 

Nə üçün kənaf əkmək lazımdır.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 15 s.

Nikolski V. Peyinin faydası [Mətn] /V.Nikolski.- B.: Azərnəşr, 1927.- 44 s.

 

Nəbiyeva Zərifə Yusif qızı. Azərbaycanın subtropik bitkiləri /Z.Nəbiyeva.- Bakı: Azərnəşr, 1966.- 188, [3] s.

Orlov A. At və inək seçməkdə kəndlilərin təcrübəsi [Mətn] /A.Orlov; mütərcimləri. M.C.Miryəhyazadə, M.Sadıqov.- B.: Bakı fəhləsi, 1926.- 33, [1] s.

 

 Orlov A.A. Kəndli atını necə bəsləməli /A.A.Orlov.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 29, [1] s.


Orucova Nailə Hidayət qızı. Suvarılan tərəvəzaltı torpaqların bioloji fəallığa görə qiymətləndirilməsi [Mətn]: [monoqrafiya] /N.H.Orucova; elmi red. M.P.Babayev; AMEA, Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu.- Bakı: Elm, 2009.- 233, [3] s.

 

Osoaviaxim Azərbaycan Mərkəzi Şurası sədri yoldaş Bünyadzadənin pambıq kampaniyası haqqında ososaviaxim üzvlərilə müsahibəsi /Osoaviaxim Azərbaycan Mərkəzi Şurası.- Bakı: Osoaviaxim Azərbaycan Mərkəzi Şurasının kənd təsərrüfat bölməsi nəşriyyatı, 1931.- 40 s.

Otlaqların rasional istifadə edilməsi.- İrəvan: Ermənnəşr, 1933.- 18 s. ; 23 sm.

 

Ovanesov S.A. Düzgün pambıq məhsulu yığınını necə təşkil etməlidir [Mətn] S.A.Ovanesov; çevirən. M.S.Axundov; red. M.Ə.Kərimov; ASŞC XTK texniki təşviqat şöbəsi.- B.: Azərnəşr, 1932.- 46 s.

Ovçinnikov V.Y. Taxıl rayonlarında alaq otları ilə kollektiv mübarizə /V.Y.Ovçinnikov.- Bakı: Azərnəşr, 1931.-50, [2] s.

 

 Pambıq bitkisi [Mətn]: bütün firqə maarifi şəbəkələri üçün AK(b)F M və B Komitələri Metod Bürosu; red. Abd. İsmayıl.- B.: Azərnəşr, 1932.- 23 s.

 

Pambıq əkini yekunları Pambığı becərmə və toplama kampaniyası vəzifələri 1932-ci il planının hazırlıq işləri haqqında: Firqə maarifi şəbəkəsi müdavimləri üçün tapşırığı (iş materialı ilə) buraxılışı /AK(b)F-nin Mərkəzi və Bakı Komitəsinin metod bürosu.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 24 s. , cədv. ; 18 sm.

 

Pambıq əkinlərinin suvarılması, gübrələnməsi və sıxlığı /Azərbaycan Mərkəzi Kənd Təsərrüfat Təcrübə və Seleksiya Stansiyası 6-cı buraxılış.- B: Azərnəşr, 1931.- 30 s. ; 18 sm.

 

Pambıq haqqında aqronomik qaydalar /Azərbaycan Xalq Torpaq Komissarlığının Texniki-Təbliğat Şöbəsi; çevirəni. Haşımova; red. Y.Məhəmmədov.- [Bakı]: Azərnəşr, 1933.- 11,[3] s. , cədv. ; 23 sm.

Pambıq kolundakı adi qoza qurdu və onunla mübarizə /Zaqafqaziya Pambıq komitəsi; mütərcimi. A.K.İmamzadə; red. Ə. Əbdürrəhimzadə 11-ci buraxılış.- B: Azərnəşr, 1931.- 24 s. , şək. ; 18 sm.

 

Pambıq məhsulunun düzgün toplanması təsərrüfatın gəlirini yüksəltmək üçün ən doğru yoldur /Zaqafqaziya Pambıq Komitəsi 13-cü buraxılış.- B.: Azərnəşr, 1931.- 16 s., şək.; 18 sm.

 

 Pambıq tədarükündə yanğın təhlükəsizliyi tədbirləri haqqında yaddaş.- B.:[s. n.]; ilsiz7, [1] s.

 

Pambıq toplanışının texnikası və əmək təşkili /ASŞC XƏK Əməyi Təşkil və Sağlamlaşdırma Elmi-Tədqiqat Laboratoriyası; tərt. ed. S.A.Ovanesov, V.V.Karakiçev, P.P.Spivakov, N.K.Trifel ; red. Şıxıyev, Əbdülrəhimzadə; çevirəni. Melikov.- 58, [1] s. , forma ; 19 sm.

Pambıq yığını kampaniyası keçirmək haqqında tapşırıq /Baş Pambıq Komitəsinin Zaqafqaziya Şöbəsi.- Tiflis: [s.n.], 1930.- 20 s.

 

Pambıq üzrə yaz işlərinin iş proqramı.- B: Azərnəşr, 1931.- 15, [1] s. ; 18 sm.

 

Pambıqçılıq inventarı 7-ci buraxılış. Bakı : Azərnəşr , 1931. -79 s. , şək. ; 18 sm.

 

Pambıqçılıqda aqronom vəkilinin yaddaş kitabçası /ASŞC Xalq Torpaq Komissarlığı.- B: Azərnəşr, 1931.- 23 s.

 

Pambığın gübrələnməsi-məhsulun artması üçün ən doğru vasitədir /Zaqafqaziya Pambıq komitəsi 4-cü buraxılış.-Bakı: Azərnəşr, 1931.- 56 s.

Pambığın və üzümün mərəzləri və onların müalicəsi [Mətn].- Tiflis: [s. n.], 1914.- 12 s.

 

Pambıq tarlasında alaq otları /Zaqafqaziya Pambıq Komitəsi.- B.: Azərnəşr, 1931.- 24 s.; 25 sm.

 

Pambıq tarlasını işlətmək, toxum səpmək, məhsulu yığmaq, saxlamaq və təslim etmək barədə tapşırıq-təlimat Mahaç-Qala: [s.n.] 1930.- 22 s.

 Pareyişvili K.M. Atları, öküzləri və camışları nallamaq üçün qısa müddətli kurs /K.M.Pareyişvili; mütərcimi. A.Xançanbəyov.- Bakı: Azərbaycan SŞC Xalq Torpaq Komissarlığının baytariyyə idarəsi, 1930.- 75 s.

Paskeviç V.V. Meyvəçilik /V.V.Paskeviç; çevirəni. Qasımxanlı; red. Ə.Əbdürrəhimzadə.- Bakı: Azərnəşr, 1931.-296 s., şək.; 24 sm.

 

Paşayev Elbrus Paşa oğlu. "Azdövsutəslayihə" İnstitutu-80 /E. P. Paşayev; F. H. Həsənov; elmi red. R. O. Əliyev; red. Y. C. Qaziyev, L. Q. Novruzov.-Bakı: Şərq-Qərb, 2013.- 199, [1] s.

Paşayev Elbrus Paşa oğlu. Azdövsutəslayihə institutunun tarixi və inkişaf yolu [Mətn] /E. P. Paşayev, F. H. Həsənov; elmi red. R. O. Əliyev, red. Y. C. Qaziyev, L. Q. Novruzov.- B.: Şərq-Qərb, 2010. -190 s.

 

Payız qurdu, yarpaq qurdu və pambığa az zərər verən başqa qurdlar və onlarla mübarizə 12-ci buraxılış.- B: Azərnəşr, 1931.- 36 s. , şək. ; 18 sm.

 

Pepinov M. Bağçının yaz işləri /M.Pepinov.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 11, [1] s.

 

Pepinov M. Bostana necə qulluq etməli /M.Pepinov.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 16 s.

 

Pepinov M. Bostanın salınması və becərilməsi /M.Pepinov.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 35 s.

 

Pepinov M. Müxtəsər dirrikçilik [dərslik] /M.Pepinov; İ.M.Məhəmmədov; Xalq maarif kadrosunun ixtisasını artırma institute.- B.: Azərnəşr, 1933.- 159, [1] s.

 

Pepinov M. Şitillik barəsində kəndli nə bilməlidir /M.Pepinov.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 19, [1] s.

 

Pepinov M. Yeni meyvə bağının salınması /M.Pepinov.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 12 s.

 

Perşin A.A. Kartof istehsalını yüksəltmək uğrunda /A.A.Perşin; çevirəni. İmamzadə; red.

Əbdürrəhimzadə; ASŞC Xalq Torpaq Komissarlığı Texniki Təbliğat Şöbəsi.- Bakı: Azərnəşr, 1933.- 15 s.

Perşin M.A. Kənaf [Mətn] /M.A.Perşin; çevirəni. Ə.Əbdürrəhimzadə; Azərbaycan Kənd Təsərrüfat Kooperasiyası İttifaqı "Köybirliyi". B.: Azərnəşr, 1929.- 63 s.

 

Pənahov Tariyel Məhəmməd oğlu. Üzüm bağlarında aqrotexniki tədbirlərin təqvim üzrə yerinə yetirilməsinə dair tövsiyələr [Mətn] : fermer və digər fərdi üzümçülük təsərrüfatları üçün /T. M. Pənahov, A. S. Şükürov, G. H. Əliyeva (tərt.) ; Azərb. Resp. Kənd Təs. Nazirliyi ; Azərb. Elmi-Tədqiqat Üzümçülük və Şərabçılıq İn-tu. B.: Müəllim, 2009. 23, [1] s.: şək

 

Pilatova A.D. İpək qurdlarını yemləmək [Mətn]: bəsləmək /A.D.Pilatova; mütərcimi. H.Ələsgərov.- Mahaç-Qala: Plodvin Soyuz, 1929.- 36 s.

 

Pirumov S. Pambıq ək /S.Pirumov.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 14 s.


Pisemskaya V.A. Mineral gübrələrin pambıq məhsuluna təsiri /V.A.Pisemskaya; Azərbaycan Pambıq Elmi-Tədqiqat İnstitutu.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 16 s.

 Pliginski V. Əkin düşməni [Mətn]: payızlıq qurdu /V.Pliginski.- B.: Bakı işçisi, 1926.- 14, [1] s.

 

 Polonski V.İ. Yaz kənd təsərrüfatı kampaniyasının yekunları və Azərbaycan firqə təşkilatlarının vəzifələri haqqında [Mətn]: AK(b)F MK, MKK, BK və BKK-nın 1932-ci il, 11 iyun tarixli birləşmiş plenumundakı məruzəsi /V.İ.Polonski; red. Kazımzadə; AK(b)F Mərkəzi və Bakı Komitələri.- B.: Azərnəşr, 1932.- 47, [1] s.: 20 sm.

 

Pomidor xammalı və emalı məhsullarının əsas keyfiyyət göstəricilərinin elmi əsaslarla təyin olunmasına aid metodik vəsait [Mətn] /Azərb. Resp. Kənd Təs. Nazirliyi, Aqrar Elm və İnformasiya Məlumat Mərkəzi, Tərəvəzçilik Elmi-Tədqiqat İn-tu ; [tərt.: S. P. Həsənov, Ə. Q. Eyvazov] ; elmi red. Ə. Q. Eyvazov. Bakı: [s. n.], 2015.- 42 s.: şək., cədv., 20 sm.

 

Ramazanov Adil Mirzə oğlu. Ev heyvanlarının anatomiyası [Mətn]: dərslik /A.M.Ramazanov; red. N.Q.Ramazanova.- B.: [Gəncə Poliqrafiya], 2009-2010.- 517, [1] s.: şək., cədv., 20 sm.

 

Ramazanov Adil Mirzə oğlu. Ev heyvanlarının anatomiyası [Mətn] : dərslik /A. M. Ramazanov ; red. Ə. Zahidov. Gəncə: [Əsgəroğlu], 2014. 688, [2] s. portr., şək., cədv

 

Ratinski Q. Asırqal [Mətn] /K.Ratinski.- B.: Bakı fəhləsi, 1926.- 18 s.

 

Ratinski Q. Azərbaycanda bağçılığın ən böyük düşməni qanlı və yaxud tüklü bit (siyala) və onunla mübarizə [Mətn] /Q.Ratinski; tərcümə. M.Rəfiyli; Azərbaycan xalq torpaq komissarlığı.- B: Yeni kənd, 1925.- 19 s.

 

Ratinski Q. Gənəgərçək [Mətn] /K.Ratinski.- B.: Bakı fəhləsi, 1926.- 19, [1] s.

 

 Ratinski Q. Kənd təsərrüfatı heyvanlarını saxlamaq onları tumarlamaq və cavan heyvanları bəsləmək [Mətn] /Q. Ratinski; Azərbaycan xalq torpaq komissarlığı.- B.: Yeni kənd, 1925.- 46 s.

Ratinski Q. Ot əkmək və torpaq altı meyvələrini becərmək [Mətn] /Q. Ratinski; Azərbaycan xalq torpaq komissarlığı.- B.: Yeni kənd, 1925.- 24 s.


 Ratinski Q. Torpağ qüvvətləndirmək [Mətn]: gödəkcə tərif, yəni anlatma /Q. Ratinski; Azərbaycan xalq torpaq komissarlığı.- B.: Yeni kənd, 1925.-20 s.

 

Rauleder Q.V. Suvarma texnikası və üsulları haqqında təlimat hidro və aqro texniklər üçün /Q.V.Rauleder; çevirəni. S.Melikov; red. M.Ə.Kərimov; Zaqafqaziya Elmi-Tədqiqat Su Təsərrüfatı İnstitutu Texniki-Təbliğat Şöbəsi.- Bakı: Azərnəşr, 1933.- 31 s.

Razutov A.V. Kartof və soğanı ev şəraitində necə saxlamalı /A.V.Razutov; çevirəni. H.Mütəllibzadə; red. Hüseynov; ASŞC-də Meyvə və Göyərti Təsərrüfatında İtgi ilə Mübarizə Aparan Cümhuriyyət Ştabı.- Bakı: Azərnəşr, 1933.- 11 s.

Reqaç V.N. Pambıqda çor xəstəliyi və onunla mübarizə yolları /V.N.Reqaç, Y.S.Strequlina; çevirəni. Haşımova; red. Ə.Kərimov; SŞCİ Xalq Torpaq Komissarlığı V.İ.Lenin adına Ümum İttifaq Kənd Təsərrüfat Elmləri Akademiyası Zaqafqaziya PAmbıq Elmi-Tədqiqat İnstitutu.- Bakı: Azərnəşr, 1933.- 19, [1] s. , şək. ; 23 sm.

 Rəcəbli Əhməd Cabbar oğlu. Azərbaycanda tütünçülük [Mətn] /Ə.C.Rəcəbli.- B.: Bakı fəhləsi, 1926.- 20 s

 

Rəcəbli Ə. Azərbaycanda tütünçülük /Ə.Rəcəbli.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 16 s.

Rəcəbli Ə. Azərbaycanda tütünçülük /Ə.Rəcəbli.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 15, [1]s. ; 18 sm.

 Rəcəbli Əhməd Cabbar oğlu. Əkin torpağı [Mətn] /Ə.Rəcəbli.- B.: Azərnəşr, 1926.- 70, [1] s.

 

 Rəcəbli Əhməd. Ələf bitkilərinin kulturası [Mətn]: becərilməsi /Ə.Rəcəbli I hissə.- B.: Azərnəşr, 1926.- 300 s.

 

Rəcəbli Əhməd. Fındıq, qoz və şabalıd [Mətn] Ə.Rəcəbli; red. Ə.Əbdürrəhimzadə.- B.: Azərnəşr, 1932.- 56 s.

 

Rəcəbli. Ə. Gübrələr [Mətn]: üzvi və qeyri üzvi Ə.Rəcəbli.- B.: Azərnəşr, 1927.- 74 s.

 

Rəcəbli Ə. Kənd təsərrüfatı dərsləri kəndçi gənclər məktəbləri üçün dərs kitabı /Ə.Rəcəbli II hissə.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 128 s.

 

Rəcəbli Ə. Kənd təsərrüfatı dərsləri kolxoz gənclər məktəbləri üçün dərs kitabı /Ə.Rəcəbli; Ə. Əbdürrəhimzadə II hissə.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 92 s. , şək. ; 24 sm.

 Rəcəbli Ə. Kənd təsərrüfatı dərsləri kolxoz gənclər məktəblərinin ilk qrupları üçün dərs kitabı /Ə.Rəcəbli; Ə.Əbdürrəhimzadə I hissə.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 146 s. , şək. ; 21 sm.

Rəcəbli Ə. Lupin gübrəsi /Ə.Rəcəbli 1.- B.: Az.Xalq Torpaq Komissarlığı Zaqatala Mahal Kənd təsərrüfat stansiyası, 1929.- 24 s.

 

Rəcəbli Ə. Tütünçülük [Mətn] Ə.Rəcəbli; red. Əbdürrəhimzadə.- B.: Azərnəşr, 1932.- 116 s.

 

 Rəcəbli Əhməd Cabbar oğlu. Ümumi əkinçilik [Mətn] /Ə.C.Rəcəbli.- B.: Azərnəşr, 1926.- 78 s.

 

Rəcəbli Ə. Yer fındığı /Ə.Rəcəbli.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 8 s.

Rəcəbli Əhməd: (Elmi-kütləviməqalələrtoplusu) /Elmired.: Cəlal Əliyev.- Bakı: Elm, 2004.- 108 s.

Rəcəbli Xəndan Əhməd oğlu. Dilbaz atı [Mətn] /X.Ə.Rəcəbli, N.M.Səfərov; Elmi red. E.Bəşirov; Elmi məsləhətçi. E.Əliyev; RİE "Azərdamazlıq" birliyi.- Bakı: RİE "Azərdamazlıq" birliyi, 2005.- 152 s. , şəkilli, cədvəl., portr. ; 21 sm.

 Rəsulzadə Əhməd hacı Kərimoğlu. Arıçılıq təlimatı [Mətn]: 50 şəkil havidir /Ə.Rəsulzadə.- B.: Köy birliyi, 1925.- 173 s.

 

Rışkov Y.T. Cins pambıq toxumu bizə nə verir /Y.T.Rışkov; çevirəni. Q.Haşımova; red. M.Ə.Kərimov; SŞCİ Xalq Torpaq Komissarlığı; V.İ.Lenin adına Ümum İttifaq Kənd Təsərrüfat Elm-ləri Akademiyası, Zaqafqaziya PAmbıq Elmi-Tədqiqat İnstitutu.- Bakı: Azərnəşr, 1933.- 19, [1] s. ; 15 sm.

 

Rışkov Y.T. Xam pambığı yığdıqda, saxladıqda və daşıdıqda itgi ilə mübarizə [Mətn] Y.T.Rışkov; çevirəni. Ə. Hacıyev ; red. Y. Məhəmmədov; SŞCİ Xalq Torpaq Komissarlığı; V.İ. Lenin adına Ümum İttifaq Kənd Təsərrüfat Elm-ləri Akademiyası, Zaqafqaziya PAmbıq Elmi-Tədqiqat İnstitutu.- B.: Azərnəşr, 1932.- 32 s. 20 sm.

 

 Rıtov S.M. Dirrik (xır) [Mətn] /S.Rıtov.- B.: Bakı işçisi, 1926.- 52 s.

 

Rıtov S.M. Kəndli dirriyi /S.M.Rıtov.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 70, [2] s.

 

Rizayev E.A. Kolxoz əmtəə maldarlıq fermalarında zootexnikadan əsas məsələlər [Mətn] E.A.Rizayev (red.); çevirən. Əbdürrəhimzadə.- B.: Azərnəşr, 1932.- 64 s.

 

 Rodionov Z.S. Kənd təsərrüfatı düşmənləri [Mətn]: Zərərli heyvanlar və onların zərərləri /Z.S.Rodionov; çevirəni. M.Pepinov, Ə.Əbdürrəhimzadə; red. V.Xuluflu I kitab.- B.: Azərnəşr, 1929.- 20 s.

 

 Rodionov Z.S. Kənd təsərrüfatı düşmənləri [Mətn]: Zərəli heyvanlar ilə mübarizə yolları /Z.S.Rodionov; tərc. ed. M.Pepinov, Ə.Əbdürrəhimzadə; red. V.Xuluflu II kitab I.- Bakı: Azərnəşr, 1929.- 18 s.

 

 Rodionov Z.S. Kənd təsərrüfatı düşmənləri [Mətn]: Taxıl düşmənləri /Z.S.Rodionov; tərc. ed. M.Pepinov, Ə.Əbdürrəhimzadə; red. V.Xuluflu III kitab.- B.: Azərnəşr, 1929.- 33 s.

 

 Rodionov Z.S. Kənd təsərrüfatı düşmənləri [Mətn]: Pambığın düşmənləri /Z.S.Rodionov; tərc. ed. M.Pepinov, Ə.Əbdürrəhimzadə; red. V.Xuluflu IV kitab.- B.: Azərnəşr, 1929.- 29 s.

Rodionov Z.S. Kənd təsərrüfatı düşmənləri [Mətn]: zərərli heyvaanlar və cücülər /Z.S.Rodionov; tərc. ed. M.Pepinov, Ə.Əbdürrəhimzadə; red. V.Xuluflu.- B.: Azərnəşr, 1929.- 186 s.

 

 Rodionov Z.S. Kənd təsərrüfatı düşmənləri [Mətn]: Küncütə, kənəfə, tənbəkiyə və noxuda zərər yetirənlər /Z.S.Rodionov; tərc. ed. M.Pepinov, Ə.Əbdürrəhimzadə; red. V.Xuluflu V kitab.- B.: Azərnəşr, 1929.- 15 s.

 

 Rodionov Z.S. Kənd təsərrüfatı düşmənləri [Mətn]: Meyvə bağlarının düşmənləri /Z.S.Rodionov; çevirənlər. M.Pepinov, Ə.Əbdürrəhimzadə; red. V.Xuluflu VI kitab.- B.: Azərnəşr, 1929.- 48 s.
 

 Rodionov Z.S. Kənd təsərrüfatı düşmənləri [Mətn]: Kələm, turp və başqa xaççiçəklilərin düşmənləri /Z.S.Rodionov; tərc ed. M.Pepinov, Ə.Əbdürrəhimzadə; red. V.Xuluflu VII kitab.- B.: Azərnəşr, 1929.- 18 s.

 

 Rodionov Z.S. Kənd təsərrüfatı düşmənləri [Mətn]: Siçanlar və siçoullar /Z.S.Rodionov; çevirənlər. M.Pepinov, Ə.Əbdürrəhimzadə; red. V.Xuluflu VIII kitab.- B.: Azərnəşr, 1929.- 16 s.

 

 Rostovsev P.V. Meyvə bağının gübrələnməsi [Mətn] P.V.Rostovsev.- B.: Azərnəşr, 1932.- 54, [1] s.

 

Rozenoyer S.M. Buynuzlu iri heyvanların və atların sığortası [Mətn] /S.M.Rozenoyer; mütərcim. M.H.Münşizadə.- B.: Bakı fəhləsi, 1926.- 42 s.

 

 Rudenko K.M. Təsərrüfatı geridə qalmış kəndli üzərində aqronom məhkəməsi [Mətn] /K.M.Rudenko; çevirəni. M.A.Mirbağırov; red. V.Xuluflu.- B.: Azərnəşr, 1929.- 36 s.

 

Rusca-azərbaycanca heyvandarlıq terminləri lüğəti [Mətn]: /Tərt.ed. Z.Q.Verdiyev, N.B.İsmayılov, F.C.Məmmədova; Red. N.M.Əhmədov; Azərbaycan Elmlər Akademiyası Terminologiya Komitəsi.- B.: Elm, 1995.- 116 s.

 

Rüstəmov Rüstəm Bəhram oğlu. Kənd təsərrüfatı heyvanlarının anatomiyası [Mətn]: Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının tələbələri üçün dərs vəsaiti / R.B.Rüstəmov; Rəyçi. T.Qayıbov IV cild B.: Maarif ;1992. 183 [4] s.

 

Rzaquliyev Hüseyn. Kənd təsərrüfatı heyvanlarında və quşlarda maddələr mübadiləsi pozğunluqları xəstəlikləri [Mətn] /Hüseyn Rzaquliyev; Red.: İ.Sadıq.- B.: Azərnəşr, 1998.- 171 s.: 20 sm.

 

Rzayev E. Şəhərə yaxın bostan salınması və becərilməsi /E.Rzayev.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 22, [2] s.

 

Rzayev E. Zoominimum /E.Rzayev.- B.:Azərnəşr, 1931.- 15 s.; 18 sm.

S. A. Keçi yoxsulun inəyidir [Mətn] /A. S. Bakı: Bakı işçisi, 1926. 35,[2] s.

 

S. Ağamalıoğlu ad. Azərbaycan Dövlət Kənd Təsərrüfatı Akademiyası. Elmi əsərlər [Mətn]: Zootexniya /S. Ağamalıoğlu adına Azərbaycan Dövlət Kənd Təsərrüfatı Akademiyası; Baş red.: M.İ.Cəfərov; Red. heyəti: S.Z.Məmmədov və b.; Burax. məsul: Q.Q.Abdullayev, Z.M.Salmanov. B.: [Çaşıoğlu], 1999. 130 s.: cədvəl, şək

 

Sadıqov Əlövsət Həsən oğlu. Azərbaycanın yemlik seleksiya tut sortları [Mətn] /Ə. H. Sadıqov, O. R. Ələkbərova; elmi red. Z. M. Həsənov.- Gəncə:Gəncə Poliqrafiya ASC, 2008. -293 s.

 

Sakko naxoşluğu mübarizəsi təlimatı [Bakı]: Xalq Torpaq Komissarlığı, 1929.- 26 s.

 

Sarı yarpaqlı tütün (fermentlənməmiş) əmtəə klasifikasiyası: OST 5112: ASŞC rayonları üçün çıxarışlar: OST 3045 əvəzinə /ASŞC Xalq Torpaq Komissarlığı Texniki-Təbliğat Şöbəsi; çevirəni. Səfərov; red. Y.Məhəmmədov.-Bakı: Azərnəşr, 1933.- 13 s. ; 18 sm.

 

Seld dairəsində rekonstruksiya (avın səmərələşdirilməsi və mexanikləşdirilməsi) xətti üzrə 1932-ci il yaz balıq avına hazırlıq və avın keçirilməsi haqqında təlimat [Mətn] B.: Azərb. balıq sənayesi tresti nəşriyyatı, 1932.-31 s. 13 sm.

Sergeyev B. Toyuğ, ördək və qaz necə bəslənir və necə artırılır [Mətn] /B.Sergeyev; tərcümə. Y.İsmayılov; redaktor H.Zeynallı, V.Xolofli.- B.: Azərnəşr, 1927.- 97 s.

 

 Sergeyev B. Toyuğ, ördək və qaz necə bəslənir və necə artırılır [Mətn] /B.Sergeyev; tərcümə. Y.İsmayılov; redaktor H.Zeynallı, V.Xolofli.- B.: Azərnəşr, 1927.- 126 s.

 

 Seyidov A.K. İpəkçiliyin əsasları [Mətn]: dərslik A.K.Seyidov, B.H.Abbasov; rəyçi V.Novruzov [və b.]; red. A.Seyidov.- B.: "Müəllim" nəşriyyatı, 2012.- 164, [2] s.

 

Səlimov Vüqar Süleyman oğlu. Üzüm genotiplərinin ampeloqrafik tədqiqat üsulları [Mətn] /V. S. Səlimov ; elmi red. M. R. Qurbanov, H. M. Şıxlinski ; Azərb. Resp. Kənd Təsər. Naz., Aqrar Elm Mərkəzi ; Azərb. Elmi-Tədqiqat Üzümçülük və Şərabçılıq İn-tu. Bakı: Müəllim, 2014.- 183, [1] s.: ill., cədv., 24 sm.

 

Stepanov A.M. Qış aratı /A.M.Stepanov; Pambıq Birliyi.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 12 s.

 

"Su təsərrüfatı, mühəndis kommunikasiya sistemlərinin müasir problemləri və ekologiya" beynəlxalq elmi-praktiki konfransın materialları [Mətn]: Bakı, 14-15-aprel 2014 / sədr. G.H.Məmmədova.- B.:[Mütərcim]; 2014.- 565, [2] s.

Suvarılan sahələrdən istifadənin vəziyyətinə dair birdəfəlik müşahidənin yekunları [Mətn]: (2006-cı ilin məlumatları) /Hazırlayanlar. Ə.Zeynallı və b.; Təcümə edəni. G.Xəlilova; Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi.- B.: Səda, 2007.- 230 s.

 

Siqomoroxov A.L. At alarkən nasıl seçməlidir [Mətn] /A.L.Siqomoroxov; tərcümə. C.Cəbrayılbəyli; Ali siyasi maarif idarəsi.- B.: Ali siyasi maarif idarəsi, 1925.- 21 s.

 

Siqomoroxov A. Manqu və o naxoşluqdan atları necə mühafizə etmək olar? [Mətn] /A.Siqomoroxov; tərcümə. F.Əfəndizadə; Azərbaycan xalq torpaq komissarlığı.- B.: Yeni kənd, 1925.- 35 s.

 

Silos quruluşları və siloslama haqqında təlimat [Mətn] red. Ə.Əbdürrəhimzadə; çevirən. F.Səidzadə.- B.: Azərnəşr, 1932.- 70 s.

 

Simkin İv. Məhsulun iki qat artırılması uğrunda mübarizə haqqında komsomolçulara [Mətn]: əkin kampaniyası münasibətilə /İv.Simkin.- B.: Azərnəşr, 1929.- 36 s.

 

 Siyazov M.M. Çor yaxud pambıq bitkisində hörümçək gənəsi və onunla mübarizə üsulları /M.M.Siyazov; Zaqafqaziya Pambıq Komitəsi.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 16 s.

 

 Siyazov M.M. Pambığa zərər verənlər [Mətn] M.M.Siyazov; çevirən. C.Cuvarlı; red. Ə.Əbdürrəhimzadə.- B.: Azərnəşr, 1932.- 166 s.


 Siyazov M. Pambıq qolunda olan adi qoza qurdu və onunla mübarizə tədbirləri /M.Siyazov; mütərcimi. İmamzadə; red. Əbdürrəhimzadə; Zaqafqaziya Pambıq Komitəsi.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 15, [1] s.


 Siyazov M. Payız qurdu, yarpaq qurdu və pambığa az zərər verən başqa qurdlar və onlarla mübarizə üsulları /M.Siyazov; Zaqafqaziya Pambıq Komitəsi.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 19, [1] s.

 

Siyazov M. M. Səyyar gəzən çəyirtgə "şistotserka" ilə mübarizə üçün təlimat instruksiya /M.M.; Siyazov; Baş Pambıq Komitəsinin Zaqafqaziya Vəkilinin İdarəsi Entomoloji Bürosu.- Tiflis: Zaqafqaziya Xalq Torpaq Komissarlığı, 1930.- 24 s.

 

Siyazov M.M. Şirə yaxud pambıq biti və onunla mübarizə üsulları /M.M.Siyazov; Zaqafqaziya Pambıq Komitəsi.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 16 s.

 

 Siyazov M.M. Yaxşı məhsul əldə etmək və zərərvericilərdən az ziyan çəkmək üçün pambığı necə becərməlidir /M.Siyazov; Zaqafqaziya Pambıq Komitəsi.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 12 s.

Skomoroxov A.L. Keçi yoxsulun inəyidir [Mətn] /A.L.Skomoroxov.- B.: Bakı işçisi, 1926.- 28 s.

 

Skorikova-Sazonova O.A. Albalıya zərərvericilər haqqın daməlumat /O.A.Skorikova-Sazonova; çevirəni. Tağızadə; red. Y.Məhəmmədov.- Bakı: Azərnəşr, 1933.- 11 s.

Sokolov P.P. Zaqafqaziya pambıq rayonların dasilos üçün yemlik payızlıq biçək becərilməsi /P.P.Sokolov; çevirəni. Əmiraslanov; red. Y.Məhəmmədov.- Bakı: Azərnəşr, 1933.- 8 s.

Sokolov Y.P. Qışlıq biçək və çöl noxudu haqqında aqronomik qaydalar /Y.P.Sokolov; red. Y.Məhəmmədov;SŞCİ Xalq Torpaq Komissarlığı V.İ.Lenin adına Ümum İttifaq Kənd Təsərrüfat Elmləri Akademiyası Zaqafqaziya Pambıq Elmi-Tədqiqat İnstitutu.- Bakı: Azərnəşr, 1933.- 10, [2] s.

Soltanov S. Qoyunçuluqda əsas tədbirlər/S.Soltanov; çevirəni. M.S.Axundov; red. M.Ə.Kərimov.- Bakı: Azərnəşr, 1933.- 24 s. ; 15 sm.

 

Sosializm maldarlığının inkişafı uğrunda [Mətn]: qərarlar və materiallar məcmuəsi AK(b)F MK və Bakı Komitəsi.- B.: Azərnəşr, 1932.- 51, [1] s.

 

Sovxoz-kolxoz kombinatları proqramı [Mətn] ASŞC Tədris-Metod sektoru.- B.: [Azərnəşr], 1932.- 10 s.

 

Sovxoz-kolxoz kombinatları üçün heyvandarlıq proqramı [Mətn] ASŞC Tədris-Metod sektoru.- B.: [Azərnəşr], 1932.- 6 s.

 

Sosializm maldarlığının inkişafı uğrunda [Mətn] Gürcüstan K(b)F MK Kütləvi-Təbliğat şöbəsi.- Tiflis: Yeni kənd qəzetəsinin nəşriyyatı, 1932.- 52 s.

 

Stepanov A.M. Qış aratı /A.M.Stepanov; Pambıq Birliyi.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 12 s.

Stepanov A.M. Qış aratı /A.M.Stepanov; Pambıq birliyi.- B.: Azərnəşr, 1931.- 14, [1] s.

 

Su təsərrüfat əməkçilərininvəzifələrinə aid təlimatlar /red. Ə.Əbdürrəhimzadə.- Bakı: Azərnəşr, 1933.- 13 s.

Su və suvarma haqqında pambıqçı nə bilməlidir 5-ci buraxılış.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 35 s. , şək. ; 18 sm.


Sultanlı Qulamhüseyn İsgəndər oğlu. Bal arıları aləmində [Mətn] /Hacı Qulamhüseyn Sultanlı.- Bakı: Azər, 2007.-414 s.

 

Sultanov Rauf Lütvəli oğlu. Azərbaycanda bal arılarının askosferozuna qarşı mübarizədə "Raniy-1" və "Raniy-2" dərman preparatlarından istifadə edilməsi [Mətn] : tövsiyə /R. L. Sultanov (elmi red.), N. İ. Nəcəfov ; Azərb. Resp. Kənd Təs. Nazirliyi. B.: [s.n.], 2009. 38, [2] s.: faks., qrafik, cədv

 

Sultanov S. Qoyunçuluqda cütləşdirmə kampaniyasını müvəffəqiyyətlə keçəlim [Mətn] S.Sultanov; red. M.Ə.Kərimov; ASŞC XTK Texniki Təşviqat şöbəsi.- B.: Azərnəşr, 1932.- 14,[1] s.

 

Sviridov İv. Kollektivləşdirmə və məhsul günü [Mətn] /İv.Sviridov.- B.: Azərnəşr, 1929.- 24 s.

 

Süleymanoğlu Məmməd. Nizaminin təbabət dünyası [Mətn] /M.Süleymanoğlu (Məmmədov); Rəyçilər: N.H.Araslı, F.B. Ağayev, Ə.Ə.Abbasquliyev və b.; Elmi red.: R.Ş.Rüstəmov.- B.: Təbib, 1998.-248 s.

 

Svirenko A.V. Qoyunçuluq [Mətn] /A.V. Svirenko; tərcümə. M.Sadıqov.- B.: Azərnəşr, 1927.- 55 s.

 

Svirenko A.V. Qoyunçuluq [Mətn] /A. V., Svirenko.- B.: Azərnəşr, 1927.- 72 s.

 

Şabandayeva Aygün Dağıstan qızı. Kiçik Qafqazın şimal və şimal-şərq hissəsində eroziya prosesinin ekoloji duruma, ekosistemlərə təsiri və ona qarşı kompleks mübarizə tədbirlərinin tətbiqinin zərurəti [Mətn] /A. D. Şabandayeva; elmi red. və ön söz. B. Q. Şəkuri; Azərb. Resp. Kənd Təs-tı Nazirlyi, Aqrar Elm Mərkəzinin Eroziya və Suvarma Elmi Tədqiqat İn-tu.-Bakı: Elm və təhsil, 2011. -141, [3] s.

 

Şeçerbinin A.N. Duydurma ocağı nədir? [Mətn]: eşbah ocağı /A.N.Şeçerbinin; tərcümə. Ə.Əfəndizadə; Azərbaycan xalq torpaq komissarlığı.- B.: Yeni kənd, 1925.- 27 s.

 

Şeçetinin. Günah torpaqda deyil əkinçidədir [Mətn] /Şeçetinin.- B.: Azərnəşr, 1927.- 60 s.

 

 Şeçerbinin A.N. İnək sağmaq [Mətn] /a. N. Şeçerbinin; tərcümə. M. Möhsün; Azərbaycan xalq torpaq komissarlığı.- B.: Yeni kənd, 1925.- 45 s.

 

 Şeçerbinin A.N. Süd yeyən buzovu anasız əmizdirmək [Mətn] /A.N.Şeçerbinin; tərcümə. Ə. Aşurlu; Azərbaycan xalq torpaq komissarlığı.- B.: Yeni kənd, 1925.-39 s.

 

Şetinin N. Torpaqdan nə cür xeyir götürməli [Mətn] /N.Şetinin.- B.: Bakı işçisi, 1926.- 53, [1] s.

 

Şəfibəyov Əsəd Balabəy oğlu. Torpaq və bitkilərin aqrokimyəvi analiz üsulları /Ə.B.Şəfibəyov; [red. Ə.Musabəyova, C.Qədimov].- Bakı: Azərnəşr, 1964.- 203, [1] s.

Şəkuri Bəhruz Qulamhüseyn oğlu. Molibden mikroelementinin bəzi geokimyəvi xüsusiyyətləri, Naxçıvan Muxtar Respublikası torpaqlarında onun miqdarı və kənd təsərrüfatı əhəmiyyəti /B.Q.Şəkiri, Z.Ə.Nəcəfova.- B.: 2006.- 254 s.

 

Şəkuri Bəhruz Qulamhüseyn oğlu. Naxçıvan Muxtar Respublikası torpaqlarının ekoloji-geokimyəvi səciyyəsi, biogeokimyəvi əyalətləri və ekzogen proseslərin onların ilkin vəziyyətinə təsiri /B.Q.Şəkuri; Red.: H.Ə.Qiyasi.- B.: 2006,336 səh. cədvəl., ill

 

Şərifov Famil Həsən oğlu. Üzümçülük [Mətn]: kənd təsərrüfatı üzrə ali məktəbtələbələri üçün dərslik F.Şərifov; elmi red. S.Y.Vəliyev; rəyçilər İ.H.Cəfərov [və b.]B.: Şərq-Qərb, 2013.- 583, [1] s.

 

Şıxlinski Hacı Məmmədtağı oğlu. Azərbaycanda filloksera ilə zədələnmiş müxtəlif üzüm sortlarının köklərində mikroorqanizmlərin tədqiqi və kompleks davamlı formaların aşkar edilməsi [Mətn] /Hacı Şıxlinski; elmi red. P.Z.Muradov, V.S.Səlimov.- B.: Müəllim, 2015.- 366, [1] s. şək., cədv

 

Şıxlinski Hacı Məmmədtağı oğlu. Meyvə-giləmeyvə bitkilərinin xəstəlikləri, zərərvericiləri və onlarla mübarizə üsulları [Mətn] /H.M.Şıxlinski; Elmi red. S.Ə.Əhmədovvə b. Rəyçi M.V.Amanov.- Bakı: [Azərnəşr], 2008.- 174 s.

Şıxlinski Hacı Məmmədtağı oğlu. Üzümün xəstəlikləri, zərərvericiləri və onlarla mübarizə üsulları /H.Şıxlinski; elmi red. İ.Q.Məcidli, N.İ.Axundova, .İ.Əkbərov.- Bakı: Azərnəşr, 2004.- 134 s.

 

Şişkin E.A. Arılar məhsulu artırırlar [Mətn] E.A.Şişkin; red. M.Kərimov.- B.: Azərnəşr, 1932.- 11 s.

Şirə yaxud pambıq biti və onunla mübarizə /Zaqafqaziya Pambıq Komitəsi 10-cu buraxılış.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 29 s. , şək. ; 19 sm.

 

Şoran torpaqların meliorasiya olunması və drenajın hesabatı üzrə kurs layihəsinə aid metodiki göstərişi [Mətn] /AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, Ali Təhsil Üzrə Tədris-Metodika Kabineti; Azərbaycan İnşaat Mühəndisləri İnstitutu; tərt. ed. Ş.N.Bağırov, F.H.Həsənov; rəy ver. H.Q.Aslanov, E.V.Əliyev, Q.Z.Əzizov.- Bakı: [s.n.], 1987.- 60, [1] s. , şək., cədv. ; 20 sm.

 Şuralar pambıq uğrunda mübarizədə.- Bakı: Az.MİK Təşkilat Şöbəsi nəşriyyatı, 1931.- 20 s.; 18 sm.

 

 Taxıl əkini barəsində əməli göstərişlər /S.Orconikidze adına Azərbaycan Mərkəzi Kənd Təsərrüfat Təcrübə və Seleksiya stansiyası.- B.: Azərnəşr, 1931.- 28, [1] s.; 18 sm.

 

 Taxıl və texniki bitkilər üzrə yaz işlərinin iş proqramı.- B.: Azərnəşr, 1931.- 15 s.; 18 sm.

 

Taxılda sürmənin yoxlanmaası haqqında təlimat /Azərbaycan "OBV" tresti yanında uçot işi sektoru, "OBV" Texniki-Təbliğat şöbəsi; çevirəni. Mütəllibzadə; red. Məhəmmədov.- Bakı: Azərbaycan, 1933.- 5, [2] s., cədv.; 18 sm

 Talanov V.V. Çoxlu ot istəyən sudan otu əksin [Mətn] /V.V.Talanov.- B.: Bakı işçisi, 1926.- 34 s.

 

 Talanov V.V. Qarğıdalı /V.Talanov.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 23, [1] s.

Talanov V.V. Qarğıdalı (peyğəmbəri) [Mətn] /V.V.Talanov.- B.: Bakı işçisi, 1926.- 72 s.

Taratinov N.P. Pambıq kulturası [Mətn] /N.P.Taratinov.- B.: Əkinçi, 1924.- 19 s.

 

Tarla zərər vericilərlə mübarizə /Azərbaycan Mərkəzi Kənd Təsərrüfat Təcrübə və Seleksiya stansiyası.- B.:Azərnəşr, 1931.- 16 s.; 18 sm.

 

 Ter-Stepanov. Kəndli quşçuluğunun gəlirini necə artırmalı [Mətn] /Ter-Stepanov Bakı Şurası Torpaq şöbəsi, 1926.- 16 s.

Terentyev. Yeni üsul maldarlıq [Mətn]: Heyvanlara yem olaraq hansı kökləri vermək olar. Onları nasıl göyərtməli və nasıl bəsləməlidir. Və bunları hansı heyvanlara vermək olar. /Terentyev; ruscadan mütərcimi. Əli Səbri.- B.: Azərbaycan Xalq ərazi komissarlığı, 1923.- 29 s.

 

Təbiət gişəsində otaq bitkiləri [Mətn]: metodik vəsait /Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Respublikası Təhsil Problemləri İn-tu, ABU; tərt. ed. C.Orucova; rəyçilər. M.H.Nəzərov, T.Ə.Əliyev; elmi red. L.K.Cəfərova.- Bakı: [s.n.], 2007.- 87, [1]s.

 

Tədris-təcrübəsinin proqramı [Mətn]: baytarlıq-1507 ixtisası üzrə SSRİ Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, S.Ağamalıoğlu ad. Azərb. Kənd Təsərrüfatı İn-tu; [tərt. ed. E.Qocayev]Kirovabad [s.n.] 1983.- 43, [1] s.

Təkyaşayan çəyirtgə fəsiləsindənolank/t-nazərərvericihəşəratı yoxlamaq üçünqısacatəlimat /Azərbaycan Zərəvericilərlə Mübarizə Cəmiyyəti Trestinin Texniki-Təbliğat şöbəsi.- Bakı: Azərnəşr, 1933.-15 s.

 

Tərəvəz-bostan məhsullarının becərilməsi, saxlanması və emalı texnologiyası: Dərs vəsaiti Ş.A.Əliyev, T.Ç.Həmzəyev, S.X.Həsənova, R.F.Visali; Red.: Ş.Əliyev.- Gəncə: Əsgəroğlu, 2001.- 220 səh.

Tərəvəzçilik fənni üzrə tədris proqramı AOYU-nin biologiya və aqronomluq fakültəsinin tələbələri üçün.- Bakı: Qanun, 2011. - 16 [] s.

 

Torpaq və su ehtiyatlarının mühafizəsi [Mətn] /Red. hey. S.A.Səfərli, Ə.Ə.İbrahimov, B.Q.Şəkuri və b.; Ön söz. S.A.Səfərli; Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Aqrar Elm Mərkəzi, Elmi-Tədqiqat Eroziya və Suvarma İnstitutunun Elmi Əsərləri.- Bakı: 2007.- 444 s.

Torpaqdan istifadə və əhalinin topraq hüququ [Mətn] /tərcümə. Ə. Ağakişiyev; Azərbaycan müxalif torpaq komissarlığı.- B.: Yeni kənd, 1925.- 41 s.

 

Torpaqşünaslıq və aqrokimya terminləri lüğəti [Mətn] /Red.: Q.Məmmədov, M.Babayev, Z.Mövsümov.- Bakı: Elm, 2004.- 148 s.

Traktor parkından istifadə olunmasını təşkil etmək haqqında Əmək və Müdafiə Şurasının qərarı 827, 21 sentyabr 1933-cu il 1, 2 və 3 nömrəli əlavələr ilə /red. M.Qəzənfər; çevirəni. Ə.Tahirov.- Bakı: Kommunist, 1933.- 71 s.

Traktorçu-kolxozçu nəyi bilməlidir /Azpambıq traktor sentr; çevirəni. F.Səyidov; red. Y.Məhəmmədov.- Bakı: Azərnəşr, 1933.- 106 s.

 

 Traktorçulara və traktor briqadirlərinə əmək haqqı barəsində qayda [Mətn] / Aztraktrosentr.- B.: [Azərnəşr]; 1932.- 11, [5] s.,şək., cədv. ;16 sm.

Trotski L. Zəhmətkeşlər, Eceud silahxanasını unutmayınız![Mətn]: Azdobroxim üçündür /L.Trotski.- B.: Azkompom, [1919].- 16 s.

 

Tsaplenko A. Çəltik (düyü) [Mətn] /A.Tsaplenko; çevirəni. Ə.Əbdürrəhimzadə; Azərbaycan Kənd Təsərrüfat Kooperasiyası İttifaqı "Köybirliyi".- B.: Azərnəşr, 1929.- 20 s.

 

Tskitişvili Ş. Tut teli tutiseli /Ş.Tskitişvili; Zaqafqaziya İpəkçiliyi Tədqiq edən və İpək İşləri görən İnstitut.- Tiflis: Gürcüstan SŞC nəşriyyatı, 1931.- 30, [2] s., fotoşək.; 18 sm.

 

Turtseva Varvara Vasilyevna. Zaqafqaziyada yem məsələsinin həlli yolları [Mətn] /V.V.Turtseva; red. M.Ə.Kərimov; mütərcimi. F.Seyidov; SŞÇİ-XTK , Lenin adına ÜİKT Elmi Akademiyası, Zaq. Pambıqçılıq Elmi Tədqiqat İnstitutu Cild 5.- B.: Azərnəşr, 1932.- 19s.: şək., cədv., 17 sm.

 

Ulyanişşev V.İ. Pambıqda olan azarlar və onlarla mübarizə tədbirləri /V.İ.Ulyanişşev; çevirəni. Mütəllibzadə; red. M.Ə.Kərimov.- Bakı: Azərnəşr, 1933.- 33 s.

Ulyanişşev V.İ. Toxumlar nə üçün və necə dərmanlanır /V.İ.Ulyanişşev.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 12 s.

 

Uşkalov F.İ. Kolxozlarda pambıq necə dərilməlidir /F.İ.Uşkalov, N.D.Filimonov.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 32 s. , şək. ; 18 sm.


Ümum İttifaq standartları /SŞCİ Əmək və Müdafiə Şurası Standartlaşma komitəsi.- Bakı: İttifaq dəri idarəsinin Azərbaycan kontorasının nəşriyyatı, 1931.- 92 s. , cədv. ; 18 sm.


 Üzümçülük fənni üzrə tədris proqramı AOYU-nin biologiya və aqronomluq fakültəsinin tələbələri üçün.- Bakı: Qanun, 2011. - 2[] s.
 

Vaqner M. Fasulya həyatı üzərində yüz fizoloji təcrübə [Mətn] /M.Vaqner; tərcümə. C.Cəbrayılbəyli.- B.: Azərnəşr, 1927.- 145 s.

 

Varanovski M.V. Pambıq tarlalarının qış və yazda suvarılması /M.V.Varanovski; Zaqafqaziya Pambıq Elmi Tədqiqat İnstitutu.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 16 s.; 19 sm.

Vasilevski A.M. Azərbaycan şəraitində yem basdırma silos /A.M.Vasilevski; mütərcimi. Ə.İmamzadə.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 36 s.

Vasserman İ.S. Dağıstan pambıqçılıq təsərrüfatı nasıl yürüdülməlidir [Mətn] /İ.S.Vasserman; türkcəyə çevirəni. L.Savin; naşiri. Dağıstan Müvəkkillər İdarəsi Baş Pambıq Komitəsi.- Mahaç-Qala: [s.n.], 1929.- 27, [1] s.

 

 Veçer Banq. 1932-ci il əkin kampaniyasının aqrotexnika cəhətlərini təyin etməliyik /B.Veçer; red. M.S.Axundov; buraxıcı. M.Ağabəyov; ASŞC Xalq Torpaq Komissarlığı texniki-təbliğat sektoru.- B.: Azərnəşr, 1932.- 23 s.


 Venskiy B. Qurda hücum /B.Venskiy; tərc. ed. H.Turanlı.- Bakı: Azərnəşr, 1928.- 10 s.

 

 Verdiyev Zülfiqar Qurban oğlu. Atçılıq [Mətn]: ikinci dərs ili; dərs kitabı Z.Q.Verdiyev; [red. Ş.Rəsizadə].- B.: Azərnəşr. 1952.- 196, [3] s.

 

Verdiyev Zülfiqar Qurban oğlu. Qoyun və keçini yazda necə bəsləməli /Z. Verdiyev ;red. Ə. Əbdürrəhimzadə.B.: Azərnəşr, 1932.- 26, [1] s.

 

Verdiyev Zülfiqar Qurban oğlu. Qoyunların qırxılması və yunun ilk növləşdirilməsi /Z. Verdiyev ;red. Ə. Əbdürrəhimzadə.B.: Azərnəşr, 1932.- 32 s.

 

Vəliyev Əlləz Nəbi oğlu. Təbiətdə izi qalan meşəçilər [Mətn] / Ə.N. Vəliyev; elmi red.: R. Məmmədov, V. Əfəndiyev; Bakı: Şərq-Qərb, 2014.- 248 s.: şək., cədv., 24 sm.


Vəzirov H. Dondurma şumun faydası /H.Vəzirov.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 12 s. ; 19 sm.

Yaxıntov V.V. Pambığın düşmənləri ilə mübarizə etmək üçün mədəni təsərrüfat çarələri /V.V.Yaxıntov.- Mahaç-Qala: DMŞCİ Pambıq İttifaqının nəşriyyatı, 1930.- 12 s.
 

Yaxşı məhsul əldə etmək və zərər vericilərdən az ziyan çəkmək üçün pambığı necə becərməlidir 3-cü buraxılış.-Bakı: Azərnəşr, 1931.- 23 s. , şək. ; 18 sm.


Yarkov P.G. Toxum təmizləyən maşının mənfəəti [Mətn] /P.G.Yarkov; çevirəni. İmamzadə.- B.: Azərnəşr, 1929.- 19, [1] s.


Yaroşenko P.D. ASŞC otlaqlarındakı bitkilər /P.D.Yaroşenko; red. A.A.Qrosgeym.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 54, [1] s. , şək. ; 17 sm.


Yelenski. Alaqların zərəri və onlarla mübarizə [Mətn] /Yelenski: tərcümə. Qənbəroğlu.- B.: Azərnəşr, 1927.- 82 s.

 

Yelanskiy. Məhsulatı artırmaqdan ötrü yeri necə becərməlidir [Mətn] /Yelanskiy; çevirəni. C.Xəlilzadə; Bakı Şurası torpaq şöbəsi.- B.: Bakı işçisi, 1926.- 20 s.

 

Yelpatyevski D.V. Buzov və danaların yetişdirilməsi /D.V.Yelpatyevski.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 79, [1] s.

Yemlərin mütərəqqi üsullarla hazırlanması və yedizdirilməsi [Mətn]: tövsiyələr /Azərb. SSR Kənd - Təsər. Nazirliyi, Kənd Təsər. Elmi və Təbliğatı Baş İdarəsi.- Bakı: Azərnəşr, 1982.- 31, [1] s. , cədv. ; 21 sm.


Yenilənmiş torpaq Amerikada əkinçilik və təsərrüfat və təsərrüfat möcüzələri haqqında [Mətn]: Qarvudun kitabı üzərinə A.M.Sqovorsov tərəfindən nəql olunmuşdur /tərcümə. Ş.Vəzirli.- B.: Bakı əmələsi, 1925.- 80 s.

 

Yesin V.Z. Ulağsız kotan [Mətn] /V.Z.Yesin.- B.: Bakı işçisi, 1926.- 73, [1] s.

 

Yeskin Pavel İvanoviç. Kənd təsərrüfatında qadın əməyinin mühafizəsi [Mətn] P.İ.Yeskin, N.B.Qorbaçov, G.P.Baldin; [tərc. ed. E.Əliyev; red. Z.Ağayeva].- B.: Azərnəşr, 1981.- 57, [3] s.

 

Yəhyayev Aydın Bilal oğlu. Meşə təsərrüfatının əsasları [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /A. B. Yəhyayev; elmi red. O.İbadlı; rəyçi H.Bədəlov, V.Fərzəliyev.- Bakı: Təhsil, 2011.- 375, [1] s. , cədv., şək. ; 21 sm.

 

Yoncanı nasıl bəsləməli ki ondan çoxlu ot məhsulu götürmək olsun? [Mətn] /Azərbaycan İctimai Şura Cümhuriyyəti Xalq Torpaq Komissarlığı.- B.: Əkinçi, 1923.- 20 s.

 

Yusifov Dağıstan Eynal oğlu. Torpaq fizikası [Mətn]: (torpağın fiziki xassələrinin bitkiçiliyin intensiv inkişafında rolu) /D.E.Yusifov, Ə.Ə.Babaşov; Red. R.H.Məmmədov; Azərbaycan Respublikası Elmlər Akademiyası, Məhsuldar Qüvvələr və Təbii Sərvətləri Öyrənən Komissiya.- B.: Elm, 1995.- 76 s.

 

Yusifov Maarif Almədət oğlu. Bitkiçilik dərslik /M. A. Yusifov; elmi red. M. P. Babayev; rəyçilər P. B. Zamanov, M. Ə. Qasımov, Ə. T. Əsgərov.- [Bakı]: Qanun, 2011. - 367, [1] s

 

Yusubov Yunis Əmiraslan oğlu. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya: [dərslik] /Yunis Yusubov Əmiraslan oğlu; Rəyçilər: O.S.Seyidbəyov; Ç.R.Rəhimov.- Bakı: Adiloğlu, 2005.- 348 səh., fotoşəkilli; 24 sm.

Yusupov A. Yaz əkin kampaniyası və muzdur-yoxsul qrupları /A.Yusupov.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 16 s.

 

Yüksək pambıq məhsulu uğrunda /ASŞC Xalq Torpaq Komissarlığı; mütərcim. Abdullayev; red. Ə.Əbdürrəhimzadə.- B.:Azərnəşr, 1932.- 24 s.

Zaxarov S.A. Aqronomiyaya mədxəl /S.A.Zaxarov; çevirəni. Ə.Əliyev; red. Ə.Əbdürrəhimzadə.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 211 s.

Zaqatala əkinçilərinin müavinət sənduqçəsi [Mətn] Zaqatala: [s.n.], 1923.- 13 [2] s.

 

Zaqoryanski A. Balıq uğrunda /A.Zaqoryanski.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 32 s.

Zamyatin N. Maldarın kəndlilərə məsləhəti [Mətn] /N.Zamyatin; mütərcim. V.Hacıoğlu.- B.: Bakı işçisi, 1926.- 19, [1] s.

 

Zeydlits B.N. Pambıq məhsulunun düzgün toplanması təsərrüfatın gəlirini yüksəltmək üçün ən doğru yoldur /B.N.Zeydlits; Zakafqaziya Pambıq Komitəsi.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 11 s.

 

  Zeydlits B.N. Pambıqçı kitabxanası [Mətn]: pambıq əkini üçün torpaq hazırlığı /B.N.Zeydlits; çevirən. A.İbrahimov.- [Tiflis]: [s. n.], 1926.- 13, [2] s.

 

 Zeydlits B.N. Pambığın yığılması və saxlanması [Mətn] /B.N.Zeydlits; tərc. ed. M.İmamov; Zaqafqaziya Pambıq komitəsi.- Tiflis: [s.n.], 1926.- 10 s.

 

Zeynalov Mayıl-Aslan Hacı Mirzəhmədin oğlu. Azərbaycanda atçılıq /Mayıl Zeynalov; Red.: M.Musayev; Ön sözün müəllifi: İ.Babayev.- Bakı: 2006.- 384 s.


Zeynalov Mayıl-Aslan Hacı Mirzəhmədin oğlu. Azərbaycanda heyvandarlığın inkişafı barədə[Mətn] /M.A.Zeynalov.- Bkı: Yurd, 2003.- 168 s.

 

Zeynalov Mayıl-Aslan Hacı Mirzəhməd oğlu. Azərbaycanda qoyunçuluq [Mətn] /Mayıl-Aslan Hacı Mirzəhməd oğlu Zeynalov ; red. hey. : M. Musayev və b. Bakı: MBM, 2008.- 397 s.: portr., xəritə, cədv., şək., 21 sm.

Zeynalov Mayıl-Aslan Hacı Mirzəhmədin oğlu. Heyvandarlıqda müasir yemləmə [Mətn] /Mayıl Zeynalov; Red.: C.X.Səttərov.- Bı: Şəms, 2005.- 225 s. , ill., cədvəl ; 20 sm

 Zəmilərdə ildə bir cür toxum əkmək lazımdır [Mətn] /[V.Qarakiçev] B.: Bakı Şurası Ərazi Şobəsi, 1923.- 24 s.

 

 Zolotaryev L. A. Taxıl nə cür göyərir [Mətn] /L. A. Zolotaryev Bakı: Azərnəşr, 1927. 35 s.

 

 
National Library of Azerbaijan All Rights Reserved