Kimya elmləri

 

9-cu sinifdə kimyanın tədrisi [Mətn]: müəllimlər üçün metodik vəsait /Y.V.Xodokov, D.A.Epşteyn, P.A.Qloriozov [və b.]; tərc. ed. B.İ.Nuriyeva; SSRİ Pedaqoji Elmlər Akademiyasının Elmi-Tədqiqat Ümumi və Politexnik Təhsil İnstitutu.- Bakı: Maarif, 1975.- 213, [3] s.

 

9-cu sinifdə kimyanın tədrisi müəllimlər üçün metodik vəsait /Y.V.Xodokov, D.A.Epşteyn, P.A.Qloriozov [və b.]; tərc. ed. B.İ.Nuriyeva; SSRİ Pedaqoji Elmlər Akademiyasının Elmi-Tədqiqat Ümumi və Politexnik Təhsil İnstitutu.- Bakı: Maarif, 1975.- 213, [3] s. , cədv. ; 20 sm

 

I və II dərəcəli sovxoz-kolxoz kombinatları üçün proqramlar Kimya /ASŞC Xalq Maarif Komissarlığı Tədris-Metod Sektoru; red. Zərgərli; buraxıcı A.D.Quliyev 3-cü kitab.- Bakı: Azərnəşr, 1933.- 9 s. ; 22 sm.

 

Abbasov Sabir Hüseyn oğlu. Fiziki kimya [Mətn]: mühazirələrin mətni S.H.Abbasov, R.A.Quliyev; red. Ə.İ.Abbasov; Az SSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, Ç.İldırım ad. Azərb. Politexnik İn-tu I hissə kimya.- B.: [s. n.] 1977.- 72 s.
 

Ağahüseynova Minirə Məmmədəli qızı. Kimyanın nəzəri əsasları: Test tapşırıqları ilə [Mətn]: Dərs vəsaiti /M.M.Ağahüseynova, T.M.Hüseynova, T.M.Əliyeva; Red.: P.P.Poladov; Rəyçilər: M.Y.Abdullayev, N.V.Verdizadə Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası.- Bakı: 1995.- 223 s.

 

Ağahüseynova Minirə Məmmədəli qızı. Qeyri-üzvi kimya [Mətn]:ali texniki məktəblərin ixtisası kimya olan tələbələri üçün dərs vəsaiti /M.M.Ağahüseynova, S.Q.Əliyev, N.İ.Salmanova; elmi red. O.İ.İsayev.- B.: [ADNA], 2007.- 410, [2] s. cədv., şək

 

Ağahüseynova Minirə Məmmədəli qızı. Ümumi kimya. Məhlullar və elektrokomyəvi proseslər [Mətn] : dərs vəsaiti /M.M.Ağahüseynova, T.M.Əliyeva; red. N.C.Abdullayev; AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsil Nazirliyi, M. Əzizbəyov ad. Azərb. Neft və Kimya İn-tu.Bakı: Azərb. NKİ, 1988.- 78, [2] s. cədv

 

Ağahüseynova Minirə Məmmədəli qızı. Ümumi və qeyri-üzvi kimya [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik M.M.Ağahüseynova, S.Q.Əliyev; elmi red. S.Q.Əliyev 1-hissə.- B.: [s. n.] 2013.- 316 s.


Ağarzazadə M.S. Mövhumatla mübarizədə kimya /M.S.Ağarzazadə, M.Hüseynzadə.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 19, [1] s.

 

Ağayev Adil Balaş oğlu. Kimyadan vəsait [Mətn]: [Ali məktəblərə daxil olanlar üçün vəsait] /A.B.Ağayev, H.Ə.Hüseynova, A.M.Abdullayev; Elmi red.: T.M.İlyasov; Rəyçilər: P.H.Rüstəmov, O.H.Əkbərov.- Bakı: [Bakı Universiteti], 1998.- 340 s.

 

Ağdamski-Bədəlbəyli Telman Əhmədoğlu. Elektrokimya [Mətn]: dərs vəsaiti /T.Ə.Ağdamski; elmi red. S.N.Quliyev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, ADPU.Bakı: ADPU, 2009.- 178, [1] s. şək., cədv
 

Ağdamski Telman Əhməd oğlu. Fiziki kimyadan məsələ və çalışmalar [Mətn]: [dərslik] /T.Ə.Ağdamski; Elmi red.: S.N.Quliyev; Rəyçilər: M.H.İsgəndərov, T.Əmrahov; Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.- Bakı: ADPU, 2005.- 370 s.

 

Ağdamski Telman Əhmədoğlu. Kolloid kimya [Mətn]: dərslik /T.Ə.Ağdamski; elmi red. M.X.Ənnağıyev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, ADPU.- Bakı: [ADPU], 2010.- 264, [1] s. portr., şək., cədv
 

Alekseyev V.N. Vəsfi kimyəvi yarımmikroanaliz kursu [Mətn]: Dərslik /V.N.Alekseyev; Red. A.A.Qafarova; Tərcümə edənlər. Ə.A.Bəşirov, R.A.Əliyeva I hissə.- Bakı: Bakı Universiteti, 1994.- 152 s.

 

Alekseyev V.N. Vəsfi kimyəvi yarımmikroanaliz kursu [Mətn]: dərslik /V.N.Alekseyev; Red. A.A.Qafarova; Tərcümə edənlər. Ə.A.Bəşirov; R.A.Əliyev II hissə.- Bakı: Bakı Universiteti, 1995.- 114 s. , cədv. ; 20 sm.
 

Alxazov Tofiq Həsən oğlu. Fiziki kimya praktikumu [Mətn] /T.H.Alxazov (elmi red.), A.Y.Lisovski, K.Y.Əcəmov; Azərb. SSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, M. Əzizbəyov adına Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutu.- Bakı: Azərb. NKİ nəşri, 1973.- 155, [1] s.


Alxazov Tofiq Həsən oğlu. Fiziki və kolloid kimyadan praktikum [Mətn]: ali texniki məktəblər üçün dərslik /T.H.Alxazov, K.Y.Əcəmov, A.Y.Lisovski; rəy. ver. Z.Ş.Qarayev, Ə.A.Quliyev; ixtisas red. E.D.Eylazov.- Bakı: Maarif, 1986.- 270, [6] s. , cədv., şək.;
 

Alxazov Tofiq Həsən oğlu. Kimyəvi kinetikanın nəzəri əsasları [Mətn]: mühazirələrin konspekti /T.H.Alxazov, K.Y.Əcəmov, Q.N.Hacıyev; AzSSR Xalq Təhsili Nazirliyi, M.Əzizbəyov ad. Azərb. Neft və Kimya İn-tu.- B.: [s.n.], 1989.- 53, [2] s.

 

Ali məktəblər nəzdindəki hazırlıq şöbələri üçün kimyadan proqram [Mətn] /AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, V.İ.Lenin ad. Azərb. Dövlət Pedaqoji İn-tu.; tərc. ed. Ə.Xəlilov; red. R.Əliyev.- Bakı: [s. n.], 1982.- 9, [2] s.

 

Analitik kimyadan kurs işlərinə dair metodik göstəriş [Mətn]: /AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, V. İ. Lenin adına Azərb. Dövlət Pedaqoji İn-tu; tərt. ed. N.A.Verdizadə, M.H.İsgəndərov, S. M. Şirəliyeva, B.: APİ, 1986.- 47, [1] s.

 

Analitik kimyanın əsasları: 2 kitabda Kimyəvi analiz metodları [Mətn]: [Dərs vəsaiti] /Elmi red.: F.M.Çıraqov; Tərcüməçi və ön söz: R.Ə.Əliyeva II kitab.- Bakı: BDU, 2007.- 574 s.
 

Belyankin A.Q . Fizika praktikumu fizikadan praktiki məşğələlər üzrə vəsait /tərt. ed. A.Q.Belyankin, Y.S.Çetverikova, İ.A.Yakovlev; red. V.İ.İveronova; [tərc. S.Məmmədxanlı, F.Xudaverdiyev]Bakı: Azərnəşr, 1962.- 693, [3] s.

 

Bəktaşi Sübhi Əli oğlu. Geokimya dərs vəsaiti /S.Ə.Bəktaşi; red. Q.M.Sultanov, Ə.S.Heydərov; AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, S.M.Kirov ad. ADU.- Bakı: ADU, 1972.- 329, [3] s.

 

 Bondarevskiy B.M. Benzin onun istehsalı və tətbiqi /B.M.Bondarevski; red. M.Qabil; çevirən. D.Cavadlı.- B.:Azərnəşr, 1932.- 56 s.
 

Bondarevskiy B.M. Neft yanacağı onun istehsalı və tətbiqi /B.M.Bondarevskiy; red. S.Hüseynov; çevirən. N.Şahsuvarov.- Bakı- Moskva: Elmi-Texniki Nəşriyyat Birliyi - Azərnəşr,1932.- 37, [1] s.

 

Çıraqov Məmməd İsa oğlu. Kristallokimya [Mətn]: Dərslik /M.İ.Çıraqov, M.B.Babanlı; Rəyçilər: T.M.İlyasov, H.R.Nuriyev.- B.: BDU, 1997.- 460 s.

 

 Cəfərov Məmmədrza Əhliman oğlu. Analitik kimya praktikumu [Mətn]: Texniki ali məktəb tələbələri üçün dərs vəsaiti /M.Ə.Cəfərov, İ.M.Cəfərov; Red.: E.İ.Süleymanova; Rəyçi: M.M.Hüseynov, Məmmədov R.M.- B.: Maarif, 1998.- 284 s.: fotoşək., cəd. və ill., 22 sm.

 

Cəfərov Yasin İsa oğlu. Elektrolit məhlulları nəzəriyyələri [Mətn]: Mağistrlər üçün dərs vəsaiti /Y.İ.Cəfərov; Elmi red. E.İ.Əhmədov; Rəyçi. C.İ.Mirzai, Y.X.Şahverdiyev.- Bakı: UniPrint, 2007.- 131 s.

 

Cəfərov Yasin İsa oğlu. Fiziki və kolloid kimya [Mətn]: [ali məktəblərin biologiya fakültələri üçün dərs vəsaiti] Y.İ.Cəfərov; elmi red. E.İ.Əhmədov; rəyçilər. Y.X.Şahverdiyev, Ə.İ.Yaqubov.- B.: 2009.- 180 s.

 

Elementlərin ümumi xassələri. Metallar bölməsi [Mətn]: hazırlıq şöbəsinin dinləyiciləri üçün metodik rəhbərlik /AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsil Nazirliyi, Ali Təhsil Üzrə Tədris-Metodika Kabineti; M.Əzizbəyov ad. Azərb. Neft və Kimya İn-tu tərt. ed. H.F.Əsgərov, G.A.Abbasova, T.M.Əliyeva; red. M.Y.Abdullayev; rəy verən. B.H.Həsənov.- I hissə.- B.: Azərb. NKİ, 1988.- 44 s.

 

Eyni Ramazanov M. Ə. Nano texnologiyadan laboratoriya işləri [Mətn]: ali məktəblər üçün dərs vəsaiti: fizika, kimya, biologiya fakültələrinin bakalavr və magistr pillələrində təhsil alan tələbələr üçün dərs vəsaiti M.Ə.Ramazanov, A.Q.Həsənov; elmi red. K.M.Daşdəmirov, F.H.Paşayev; rəyçi. V.M.Salmanov, B.Ş.Barxalov.- B.: [B.: Universiteti] 2009.- 223, [1] s.

 

Əcəmov Keykavus Yusif oğlu. Kinetika və kataliz /K.Y.Əcəmov.- Bakı: ADNA, 2004.- 336 s.
 

Əfəndiyev Heydər Xəlil oğlu. Nadir elementlər kimyasına giriş /H.X.Əfəndiyev, P.H.Rüstəmov, Z.Ş.Qarayev; red. A.H.Ağayev.- Bakı: Azərnəşr, 1964.- 234, [2] s.
 

Əfəndiyev Tacı Camal oğlu. Vəsfi kimya analizi /T.C.Əfəndiyev; [red. Ə.Əbdürrəhimov].- Bakı: Azərnəşr, 1957.- 306, [2] s.

 

 Əkbərov Nizami Əlisahib oğlu. Üzvi sintez [Mətn]: nümunələr, mühüm reaksiyalar, çalışmalar: ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /N.Ə.Əkbərov, R.K.Məmmədova; elmi red. F.İ.Hüseynov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, ADPU.- Bakı: [ADPU], 2014.- 280, [3] s. şək., cədv
 

Əkbərov Oqtay Hümmət oğlu. Yüksəkmolekullu birləşmələr kimyası [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /O.H.Əkbərov, A.Ə.Əzizov, E.O.Əkbərov; rəyçilər. Y.M.Bilalov, T.H.Xanlarov; red. N.M.Seyidov.- Bakı: Bakı Universiteti, 2009.- 362, [2] s. , cədv., şək. ; 20
 

Əlbəndov Ələmdar Aslan oğlu. Analitik kimya [Mətn]: Dərslik /l.Ə.A.Əlbəndov; Rəy verən. E.İ.Məmmədov, F.M.Çıraqov.- Bakı: Elm, 2008.- 628 s.

 

 Əliyev Akif Səttar oğlu. Fiziki kimya Ə.S.Əliyev, F.M.İmanov, D.M.Qəmbərov; Elmi red: E.Ə.Eyvazov.- B.: Çaşıoğlu, 2002.- 260 səh.


Əliyev İsmayıl. Neftdən cevhər çəkən şura qrever qurğusu, quruluş və işi /İ.Əliyev; red. H.A.Şahbazov.- Bakı -Moskva: Elmi-Texniki Birliyi Azərbaycan Neft Nəşriyyatı, 1933.- 36, [1] s.
 

Əliyev İsmayıl Əhmədəli oğlu. Üzvi boyaqlar: Dərslik /İ.Ə.Əliyev, Ə.N.Quliyev; Elmi red.: A.M.Məhərrəmov; Bakı Dövlət Universiteti I hissə.- Bakı: Bakı Universiteti, 2005.- 116 s.
 

Əliyev Özbək Misirxan oğlu. Qeyri-üzvi kimya kursu [Mətn]: universitetlərin kimya fakültələri üçün dərslik /Ö.M.Əliyev, V.Ö.Əliyev, S.T.Bayramova; elmi red. T.M.İlyaslı; rəyçilər. Ə.N.Qurbanov, G.Z.Süleymanov I hissə.-Bakı: MBM, 2009.- 427, [1] s. , cədv., şək. ;

Əliyev Rəcəb Yaqub oğlu. Kimyanın tədrisi metodikası: Ümumi məsələlər Ali məktəblər üçün dərslik /R.Əliyev, Ə.Əzizov; Elmi məsləhətçi: Z.Ş.Qarayev; Red.: O.İ.Əkbərov I hissə.- Bakı: Bakı Universiteti, 2005.- 370 s.

 

Əliyev Rəcəb Yaqub oğlu. Kimyanın tədrisi metodokası [Mətn]: ümumi məsələlər: ali məktəblər üçün dərslik: [2 hissədə] R.Y.Əliyev, Ə.T.Əzizov; red. O.H.Əkbərov; baş red. M.İ.Əlizadə; [Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU] H. 2.[Bakı]: Bakı Universiteti, 2006.- 392, [2] s. cədv

 

Əliyev Soltan Murad. Ümumi kimya [Mətn]: müxtəsər kurs S.M.Əliyev; red. N.Q.Səlimov.- B.: Azərnəşr 1935.- 286 s.

Əliyeva Elmira Çərkəz qızı. Üzvi reaksiyaların mexanizminin tədrisi metodikası: Ali məktəblər üçün tədris vəsaiti /E.Ç.Əliyeva; Elmi red.: A.M.Məhərrəmov.- Bakı: Maarif, 1999.- 260 səh. , ill.; 20 sm.
 

Əliyeva R. Ə. Fiziki-kimyəvi analiz metodlarının nəzəri əsasları /R.Ə.Əliyeva, Ə.N.Qurbanov; Red.: H.İ.İbrahimov; Rəyçilər: N.X.Rüstəmov, G.Z.Süleymanov.- B.: Bakı Universiteti, 2001.- 268 s.  

 

Əlizadə S.M. Üzvi kimya əl yazısı hüququnda /S.M.Əlizadə; bur. məs. S.İmaməliyev.- Bakı: ATİ nəşriyyatı, 1933.-103 s. , cədv. ; 20 sm.
 

Federov V. Qazdantəmizləmə və onunecə etməli /Federov; çevirəni. Məcnunbəyov; red.Axundov.- Bakı: Azırnəşr, 1933.- 23, [1] s.

 

Federovski N.M. Mineraloji kursu [Mətn] N.M.Federovski; red. M.Kamil; çevirən. C.Əhmədzadə I hissə. - B.: Azərnəşr, 1932.- 225, [1] s.

 

 Fərəcullayeva M. Akademik Yusuf Məmmədəliyev [Mətn] /M.Fərəcullayeva; red. S.Məmmədəliyeva; foto R.Bağırov.- B.: TUTU; 2005.- 96 s.
 

Filonenko E.P. Kimya əlifbası /E.P.Filonenko, P.K.Rıbalçenko; çevirəni. M.Əfəndizadə; red. Ə.Əbdürrəhimzadə.-Bakı: Azərnəşr, 1933.- 24 s. ; 21sm.
 

Fişman İ. Kimya xalq təsərrüfatında və müdafiə işində [Mətn] /İ.Fişman; tərcümə. Ə.R.Əliyev; Azərbaycan Hilal Əhmər cəmiyyəti.- B.: Azərbaycan Hilal Əhmər cəmiyyəti, 1925.- 38+47 s.

 

Fiziki kimya kursu dərs vəsaiti /Y.İ.Gerasimov [və b.]; tərc. ed. S.Ələkbərova, C.Zülfüqarlı; red. A.Muxtarov I.-cild.- Bakı: Maarif, 1968.- 620 s. , cədv., şək. ; 22 sm.
 

Fiziki-kimyəvi analiz praktikumu [Mətn]: Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /İ.H.Əliyev, A.Ə.Fərzəliyev, A.Ç.Mirzəyev və b.; Elmi red.: A.N.Məmmədov; Rəyçilər: N.X.Rüstəmov, İ.İ.Əliyev; Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Kimya Problemləri İnstitutu.- Bakı: Elm, 2007.- 227 s.

 

Gesse G.J. Metal texnolojisi [Mətn]: [Zəhmət məktəbləri üçün tədris və pedaqoji kitablar] /G.J.Gesse; çevirəni. Məhərrəm Kamil.- B.: Azərnəşr, 1929.- 339 s.

 

Gözəlov Siyavuş Səfər oğlu. Radioaktiv elementlərin hərbi işlərdə tətbiqi: Metodik təlim vəsaiti S.S.Gözəlov; Bakı Ali Hərbi Dənizçilik məktəbi.- B.: 2001.- 36 səh.

 

Gözəlov Siyavuş Səfər oğlu. Radioizotopların alınması və ayrılması metodları: Metodiki təlim vəsaiti S.S.Gözəlov; Bakı Ali Hərbi Dənizçilik Məktəbi.- B.: 2001.- 44 səh. cədvəl, ill. 21 sm.

 

Həsənov Böyükağa Hüseybala oğlu. Kompleks birləşmələr kimyası [Mətn]: tədris vəsaiti/B.H.Həsənov, İ. O.Nəsibov, R.Y.Əliyev; [elmi red. A.H.Ağayev]; AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi ,V. İ. Lenin adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.- B.: APİ, 1976.- 69, [2] s.

 

Həsənov Faiq Paşa oğlu. Üzvi kimya praktikumu [Mətn]: Dərs vəsaiti /F.P.Həsənov.- Bakı: Təbib, 1993.- 386 s.
 

Həsənova S. Ə. Qida kimyası [Mətn]: dərs vəsaiti /S. Ə. Həsənova, X.M.Həşimov; elmi red. V.M. Abbasov; rəyçilər. R.A.Əliyev, A.X.Xəlilov, M.M.Mirhəşimov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət İqtisad Un-ti.- B.: [İqtisad Universiteti Nəşriyyatı] , 2010.- 477 s.

 

Hüseynzadə Sadıx Məmmədbağır oğlu. Qeyri-üzvi kimyaya giriş /S.M.Hüseynzadə; Red.: M.M.Əsədov; Rəy verənlər: Ə.S.Süleymanov, Ə.Əzizov, Ə.Xəlilov. Bakı: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, 2000. 304 səh.: portr., ill., cəd

 

 Xəlilov Əjdər Nəcəfqulu oğlu. Kimyadan əyləncəli təcrübələr və söhbətlər [Mətn] Elmi-kütləvi ədəbiyyat seiyasından. /Ə.N.Xəlilov, Y.V.Abışova; Rəyçi: D.M.Abdullayev, O.Ə.Əliyev.- Bakı: Maarif, 1997.- 124 s.
 

İzahlı fəzavi kimya terminləri [Mətn] /M.S.Salahov, A.A.Əfəndiyev, A.M.Məhərrəmov, R.S.Salahova; Red.: T.M.Mürsəlov I kitab.- Bakı: Elm, 2006.- 164 s.
 

Katalizator və adsorbentlərin hazırlanma texnologiyası [Mətn]: [dərslik] /K.Y.Əcəmov, N. N. Bağırova, S. Ə. Məmmədxanova, E. Ə. Hüseynova ; red. M. H. Vəliyev ; rəy ver. Ə. A. Ağayev .-Bakı : Uniprint , 2011.-298, [2] s.

Kərimov Məcid. Şişə və şişə istehsalatı /M.Kərimov; red. Ə.Rüstəmzadə.- B.: Azərnəşr, 1932.- 63, [2] s.

Kimya [Mətn]: Abituriyentlər üçün vəsait /İ.Lətifov, X.Zeynalova, B.Nəbiyev; Xəzər Universitəsi.- B.: Azərbaycan, 1993.- 399 s.

Kimya [Mətn]: abituriyentlər və yuxarı sinif şagirdləri üçün dərs vəsaiti /V.M.Abbasov, M.M.Abbasov, T.N.Xanlarov və b.; elmi red. O.H.Əkbərov; Tələbə Qəbulu Üzrə Dövlət Komissiyası.- Bakı: [s.n.], 2005.- 622 s. ; 21 sm.

 

Kimya /ASŞC Maarif Komissarlığı Tədris-Metod Sektoru; red. C.Zülfüqarlı; burax. məs. H.Rəhimov 5-ci kitab. İbtidai və orta məktəb proqramları.- B.:Azərnəşr, 1932.- 39 s.
 

Kimya [Mətn]: ümumtəhsil məktəblərinin təbiət elmlərinə istiqamətlənmiş sinifləri və kimya təmayüllü liseylər üçün dərs vəsaiti /A.M.Məhərrəmov, R.Ə.Əliyeva, T.Ə.Mahmudov, F.M.Çıraqov; Elmi red. E.İ.Əhmədov; Rəy verənlər. M.Irmak, M.Yılmaz, R.İ.Süleymanov; Ön söz. M.Quliyev [I cild]Bakı: [Bakı Universiteti], 2007.- 480 s.

 

Kimya [Mətn]: ümumtəhsil məktəblərinin 8-ci sinfi üçün dərslik /V.Abbasov (red. ) [və b.]; rəyçi. F.Sadıqov, Ə.Əzizov, Ş.Atayeva, X.İsmaylov.- Bakı: Aspoliqraf, 2010.- 143, [1] s. , cədv., şək. ; 24 sm.

 

Kimya 9 [Mətn]: Ümumtəhsil məktəbləri üçün dərs vəsaiti [V.M.Abbasov, Q.Z.Həsənzadə, A.H.Batıyeva; Elmi red. V.M.Abbasov; Rəyçi. A.H.Əliyev, X.İ.Əliyeva; TQDK]Bakı [TQDK-"Abituriyent"] 2007.- 221 s.

 

Kimya proqramı [Mətn] /Azərbaycan Xalq Maarif Komisarlığı. Müəllimlər İxtisasını Artırma İnstitutu, Evdə Pedaqoji Fakultəsi.- B.: Azərnəşr, 1930.- 32 s.

 

Kimya proqramı fabrik-zavod yeddi illiyi /Xalq Maarif Komissarlığı.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 5,[6] s.

 

Kimya proqramı FZY və KGM proqramları /Xalq Maarif Komissarlığı, Tədris Metod Sektoru.- B.: Azərnəşr, 1932.- 32 s.

 

Kimya reaksiyalarının tipləri metodiki işləmə /tərc. ed. Ə. Əbrürrəhimzadə ; red. Zülfüqarlı ; burax. məsul X. Kazımov ; A. X. M. Q. Tədris-Metod Sektoru B.: Azərnəşr, 1933.- 21, [1] s.
 

Kimya terminləri lüğəti /Azərb. SSR Elmlər Akademiyasının Rəyasət Heyəti yanında Terminologiya Komitəsi; tərt. ed. İ.L.Bağbanlı, H.X.Əfəndiyev (red.), X.B.Əliyeva.- Bakı: AzSSR EA, 1959.- 107, [1] s. ; 21 sm.

 

Kimyadan məsələ və çalışmalar [Mətn]: Abituriyentlər və hazırlıq şəbələrinin dinləyiciləri üçün dərs vəsaiti /N.A.Verdizadə, K.Ə.Quliyev, Ə.Z.Zalov, T.İ.Əmrahov; Elmi red.: D.H.Qəmbərov; Rəyçilər: N.X.Rüstəmov, T.Ə.Ağdamski; Naşir: T.H.Cəfərov; N.Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.- Bakı: Mütərcim, 1998.- 573 s.
 

Kimyanın tədrisi prosesində ekoloji biliklərin öyrədilməsi yolları [Mətn]: metodik tövsiyə /Azərb. SSR Maarif Nazirliyi, Proqram-Metodika İdarəsi; hazır. R.Babayev, T.Tağıyev; red. Z.Qaralov.- B.: [s. n.], 1985.- 35, [1] s.

 

Kimyanın əsas anlayışları və qaanunlarına aid metodik işləmə [Mətn]: hazırlıq şöbə dinləyiciləri üçün /AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, Ali Təhsil üzrə Tədris-Metodika kabineti; V.İ.Lenin ad. Azərb. Dövlət Un-ti ; tərt. ed. R.Y.Əliyev, B.N.Mardaxayev; elmi red. B.H.Həsənov.- B.: [s.n.], 1987.- 65, [1] s.

 

Qarayev Zəlimxan Şamil oğlu. Bio qeyri-üzvi və biofiziki kimya [Mətn]: Ali məktəblər üçün dərslik /Z.Ş.Qarayev; rəy verənlər. X.S.Məmmədov, R.Y.Əliyev; ixtisas red. P.H.Rüstəmov I hissə.- Bakı: Maarif, 1988.- 285, [3] s.
 

Qarayev Zəlimxan Şamil oğlu. Qeyri-üzvi kimya [Mətn]: [dərslik] /Z.Qarayev.- Bakı: Maarif, 1983.- 436, [4] s.
 

Qarayev Zəlimxan Şamil oğlu. Qeyri-üzvi kimya [Mətn]: tibb institutu üçün dərs vəsaiti /Z.Ş.Qarayev.- Bı: Maarif, 1975.- 433, [3] s.
 

Qeyri-üzvi kimya [Mətn]: universitetlərin kimya fakültələri üçün dərslik /V.M.Abbasov, A.M.Məhərrəmov, M.M.Abbasov, M.A.Babanlı, A.M.Tağıyev; elmi red. T.M.İlyasov.- Bakı: Azərbaycan Milli Ensiklopediya, 2001.-559, [1] s
 

Qeyri-üzvi kimya fənni üzrə praktiki məşğələlərin metodik işləmələri [Mətn] /Tərtib edənlər: Z.Ş.Qarayev, F.R.Kərimova, F.C.Məmmədəliyev, L.İ.Mustafayeva; Elmi red.: Z.Ş.Qarayev; N.Nərimanov adına Qırmızı Əmək Bayrağı Ordenli Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutu I hissə.- Bakı: 1984.- 105 s.

 

Qeyri-üzvi kimya terminləri rusca-türkcə /Azərbaycan Dövlət Elmi Tədqiqat İn-tu.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 48 s

 

Qeyri-üzvi kimyadan bəzi mövzuların V.İ.Leninin nəzəri irsi ilə əlaqəli tədrisinə dair metodik göstəriş [Mətn] /AzSSR Xalq Təhsili Nazirliyi, V.İ.Lenin adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutu; tərt.ed.Ə.H.Xəlilov; red. A.H.Mikayılov.- B.: [AzPİ], 1989.- 41,[2] s.

 

Qeyri-üzvi kimyadan və ixtisas kurslarından kurs işlərini yerinə yetirmək üçün metodik göstərişlər [Mətn] /tərt. ed. A.B.Ağayev; red. P.H.Rüstəmov; S.M.Kirov ad. ADU.- B.: [s.n.], 1984.- 14 s.

 

 Qədirov Heybət Heydər oğlu. Ümumi kimyadan tipik məsələlərin həlli üsulları: Orta məktəb şagirdləri və abituriyentlər üçün vəsait /H.Qədirov; Elmi red.: D.H.Qəmbərov; Rəyçilər: Ö.M.Əliyev, N.O.Əhədov; Naşir: T.H.Vəlixanlı.- Bakı: Mütərcim, 2005.- 335 s.

 

Qənbərov Aydın Rəşid oğlu. Müasir Azərbaycan dilində metafora [Mətn]: [monoqrafiya] A.Qənbərov; red. M.əmmədov, rəycilər R.Məhərrəmova, B.Abdulla.- B.: Ozan, 2008.- 207 s.

Qənbərov Dayandur Mürşüd oğlu. Fiziki kimya [Mətn] /D.M.Qənbərov; elmi red. E.Ə.Eyvazov; red. S.Əliyeva.-Bakı: [s. n.], 2010.- 301, [2] s.

 

Qravimetrik analiz [Mətn]: ali təhsilin bakalavriat səviyyəsi üçün dərs vəsaiti / N.A.Verdizadə, Ə.Z.Zalov, K.Ə.Quliyev [və b.]; elmi red. T.Ə.Ağdamski, M.H.İskəndərov.- B.:[s. n.]; 2014.- 157, [1] s.
 

Quliyev Asəf. Qeyri-üzvi kimyanın nəzəri əsasları: Ali məktəblər üçün dərslik /.C.Quliyev; Elmi red.: Ə.N. Qurbanov.- Bı: Nurlan, 2003.- 386 s.

Quliyev Asəf. Kompleks birləşmələr kimyası [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /A.Quliyev; elmi red. N.A.Verdizadə; rəyçi M. B. Babanlı [və b.]Bakı: Elm və təhsil, 2010.- 447, [1] s. , şək. ; 23 sm

Quliyev Təhməz Nəsib oğlu. Kimyəvi rabitə [Mətn]: dərs vəsaiti /T.N.Quliyev; rəyçilər. N.M.Qocayev, N.S.Nəbiyev; red. T.M.Mürsəlov.- Bakı: Bakı Universiteti, 2008.- 267, [1] s.
 

Quluzadə Salman Nəriman oğlu. Üzvi kimyadan təcrübə məşğələləri. [Mətn]: Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti.- Bakı: Maarif, 1965.- 271 s.

 

Quluzadə Vəfa. Gələcəyin üfüqləri [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının xarici siyasəti barədə mülahizələr, müsahibələr, şərhlər /V. Quluzadə. B.: Azərbaycan, 1999. 288 s

 

Qurbanov Ələkbər Nemət oğlu. Fiziki-kimyəvi analiz metodlarının nəzəri əsasları [Mətn]: Dərs vəsaiti Ə.N.Qurbanov; Red. D.Q.Qəmbərov; Rəyçilər. N.A.Verdizadə, Ə.Yarəliyev; N.Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.- B.: N.Tusi adına APU, 1994.- 212 s.
 

Qurbanov Hüseyn Ramazan oğlu. Qeyri-üzvi kimya. s və p elementlərin xarakteristikası. Məsələlər. Çalışmalar. Testlər. [Mətn]: ali məktəblər ücün dərs vəsaiti /H.R.Qurbanov; elmi red. Ö.M.Əliyev; rəyçilər M.B.Babanlı, İ.İ.Əliyev I hissə.- Bakı: [s. n.], 2008.- 318, [2] s.

 

Qurbanova G.Ə. Ümumi kimyadan laboratoriya işləri: Dərs vəsaiti /G.Ə.Qurbanova, Y.C.Sadıqova, Z..rucova; Red.: ..Əliyeva; Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyası.- Bakı: ADNA, 2004.- 255 s.

 

Quzeviç, D.Q. Şüşənin işlənməsi barədə metalist nəyi bilməlidir /D.Q. Quzeviç; çev. K. Yüzbaşyev; red. M. Cəmil. B.: Azərnəşr, 1932.- 12 s.

 

Lebedev P.P. Kimyadan iş kitabı VI tədris illəri üçün /P.P.Lebedev; çevirəni. Ə.Əbdürrəhimzadə.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 176 s.

 

 Lebedev P.P. Kimyadan iş kitabı [Mətn]: VIII tədris ili üçün P.P.Lebedev; çevirəni. Ə.Əbdürrəhimzadə.- B.: Azərnəşr, 1932.- 159, [1] s. şək., cədv. 25 sm.

 

Malaxov B. Kimyadan dərs kitabı dərs kitabı: VII il /B.Malaxov, A.Travin, M.Rabinoviç; çevirəni. Ə.Əbdürrəhimzadə; red. Zülfüqarlı.- Bakı: Azərnəşr, 1933.- 237, [1] s. , portr., şək.

 

Metalüzvi birləşmələr üzvi praktikumda [Mətn]: ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /A.M.Məhərrəmov, M.Ə.Allahverdiyev, M.Ə.Axundova; [rəyçi. İ.Ə.Əliyev]Bakı: [Bakı Universiteti], 2008.- 87, [1] s. , şək. ; 20 sm.

 

Məhərrəmov A.M. Metalüzvi birləşmələr üzvi praktikumda [Mətn]: ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /A.M.Məhərrəmov, M.Ə.Allahverdiyev, M.Ə.Axundova; [rəyçi. İ.Ə.Əliyev]Bakı: [Bakı Universiteti], 2008.- 87, [1] s. , şək. ; 20 sm.

 

Məhərrəmov Abel Məmmədəli oğlu. Azərbaycan kimyaçıları [Mətn]: (Akademik Yusif Məmmədəliyevin əziz xatirəsinə ithaf olunur) /A.Məhərrəmmov, M.Allahverdiyev, R.Əliyeva; Red.: F.Şiriyev; Rəyçilər: M.Rüstəmov, İ.Əliyev.- B.: Azərbaycan, 1998.- 590 s.: portr., 21 sm.

 

Məhərrəmov Abel Məmmədəli oğlu. Bifunksional amin birləşmələri [Mətn]: [monoqrafiya] A.M.Məhərrəmov, M.Ə.Allahverdiyev; rəyçi. Ə.R.Bayramov, N.Q.Şıxəliyev.- B.: Çaşıoğlu, 2005.- 158, [2] s.

 

Məhərrəmov Abel Məmmədəli oğlu. Nano texnologiya [Mətn] :kimya, fizika, biologiya fakültələrinin tələbələri üçün dərslik A.M.Məhərrəmov; M.Ə.Ramazanov, L.İ.Vəliyeva; elmi red. S.A.Hacıyev; rəyçi M.S.Salahov.- B.: Çaşıoğlu 2007.- 231, [1] s.

 

Məhərrəmov Abel Məmmədəli oğlu. Neft kimyası və neft-kimyəvi sintez [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik A.M.Məhərrəmov, M.R.Bayramov; rəyçi. T.M.Nağıyev, V.M.Fərzəliyev; red. M.M.Hacıyev.- B.: [BakıUniversiteti] 2006.- 603, [1] s.

 

Məhərrəmov Abel Məmmədəli oğlu. Nüvə Maqnit Rezonansı spektroskopiyasında müasir metodlar [Mətn]: ali məktəblər üçün dərs vəsaiti A. M.Məhərrəmov, M.R.Bayramov, İ.Q.Məmmədov; elmi red. M.M.Hacıyev ;rəyçilər Ə.Ə.Məcidov, M.Ə.Allahverdiyev.- B.: [Bakı Universiteti] 2006.- 138, [2] s.

 

Məhərrəmov Abel Məmmədəli oğlu. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 5 cilddə. II cild. B.: Bakı Dövlət Universiteti, 2010. 375, [1] s.: portr., cədv., şək

 

Məhərrəmov Abel Məmmədəli oğlu. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 5 cilddə. III cild. B.: Bakı Dövlət Universiteti, 2010. 367, [1] s.: portr., cədv., şək

 

Məhərrəmov Abel Məmmədəli oğlu. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 5 cilddə. IV cild. B.: Bakı Dövlət Universiteti, 2010. 287, [1] s.: portr., cədv., şək

 

Məhərrəmov Abel Məmmədəli oğlu. Üzvi birləşmələrin adlandırılması [Mətn]: aliməktəblər üçündərsvəsaiti A.M.Məhərrəmov, A.İ.İsmiyev, M.N.Məhərrəmov; elmi red. M.N.Məhərrəmov; rəyçilər İ.M.Əhmədov, M.Ə.Rüstəmov.- B.: Çaşıoğlu, 2010.- 111, [1] s.

 

Məhərrəmov Abel Məmmədəli oğlu. Üzvi kimya sual və cavablarda [Mətn]: dərs vəsaiti /A.M.Məhərrəmov, M.Ə.Allahverdiyev; [red. M.N.Məhərrəmov]Bakı: [Bakı Universiteti], 2008.- 123, [1] s.
 

Məhərrəmov Abel Məmmədəli oğlu. Üzvi kimya [Mətn]: Ali məktəblər üçün dərslik /A.M.Məhərrəmov; M.N.Məhərrəmov; Elmi red. N.M. Seyidov; Rəyçilər. M.S.Salahov, Ə.B.Əliyev.- Bakı: Bakı Universiteti, 2006.- 538 s.

 

Məhərrəmov Abel Məmmədəli oğlu. Üzvi kimya [Mətn]: ali məktəblərin biologiya ixtisasları üçün dərslik A.M.Məhərrəmov, M.Ə.Allahverdiyev; rəyçi İ.Ə.Əliyev.- B.: Bakı Un-ti, 2007.- 383, [1] s.

 

Məhərrəmov Abel Məmmədəli oğlu. Üzvi kimyada fiziki tədqiqat üsulları [Mətn]: ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /A.M.Məhərrəmov, Ş.S.Nəsibov, M.Ə.Allahverdiyev; red. Ə.Ə.Məcidov; rəyçi. M.N.Məhərrəmov.- Bakı: Bakı Universiteti, 2009.- 102, [2] s. , şək., cədv.

 

Məhərrəmov Abel Məmmədəli oğlu. Üzvi kimyadan təcrübi məşğələlər [Mətn] A.M.Məhərrəmov, M.Ə.Allahverdiyev, M.Ə.Axundova; red. M.N.Məhərrəmov; rəyçi. İ.M.Əhmədov, V.M.İsmayılov.- B.: [Bakı Universiteti], 2011.- 317, [2] s.
 

Məhərrəmov Abel Məmmədəli oğlu. Yer qabığının ümumi kimyası: Ali məktəblər üçün dərslik /Abel Məhərrəmov, Sübhi Bəktaşi; Elmi redaktor: Vasif Babazadə.- Bakı: Bakı Universiteti, 2002.- 482 s.

 

Məmmədov Famil. Qeyri-üzvi kimya fənnindən laboratoriya işləri [Mətn] : [FHN-nin Akademiyası və başqa Ali Texniki məktəblər üçün dərs vəsaiti] /F. Məmmədov, S. Zərbəliyeva ; elmi red. M. Abbasov. Bakı: [NPM "Təhsil"], 2013.- 180, [1] s.: şək., cədv., sxem., 20 sm.

 

Məmmədov Məmməd Bahadur oğlu Üzvi kimya [Mətn]: abituriyentlər üçün dərs vəsaiti tərt. ed. M.Məmmədov; elmi red. Z.H.Dadaşbəyova; rəyçilər Ç.Ş.İbrahimov, E.Ə.Məmmədov; Azərb. Döv. İqt. Un-ti.- B.: Gənclik, 2012.- 230 s.
 

Morozov B.D. Duz [Mətn] /B. D. Morozov; çevirəni. R.Hüseynov.- B.: Azərnəşr, 1929.- 50 s.

 

Mövsümov Elman Məhəmməd oğlu. Ətraf mühitin kimyası [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /E.Mövsümov, R.Mustafayev, L.Quliyeva; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Kənd Təs-tı Akad.; rəyçilər. F.Y.Əliyev, V.Ş.Quliyev.- B.: Mütərcim, 2009.- 191, [1] s.: cədv., 20 sm.

 

Mövsümzadə Məmməd Mirzə oğlu. Üzvi kimya ali məktəblər üçün dərslik /M.M.Mövsümzadə; [red. Ə.Quliyev] I hissə.- Bakı: Maarif, 1965.- 375, [1] s.

 

Mövsümzadə Məmməd Mirzə oğlu. Üzvi kimya [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /M.M.Mövsümzadə; red. M.Mirzəbabalı II hissə.- Bakı: Maarif, 1966.- 401, [3] s.


Mövsümzadə Məmməd Mirzə oğlu.
Üzvi kimya [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /M.M.Mövsümzadə, P.A.Qurbanov, I hissə.- Bakı: Maarif, 1983.- 325, [3] s.

Mövsümzadə Məmməd Mirzə oğlu.
Üzvi kimya [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik: [2 hissədə] /M.M.Mövsümzadə, P.A.Qurbanov rəyçi. S.İ.Sadıqzadə II hissə.- Bakı: Maarif, 1985.- 343, [5] s.

 

Musayev Cavadxan Beydullah oğlu. Qeyri-üzvi sintez [Mətn]: ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /C.B.Musayev; elmi red. Ə.N.Qurbanov; rəyçilər. N.A.Verdizadə, Ö.M.Əliyev.- Bakı: Nurlan, 2009.- 431, [1] s. , cədv., şək. ; 21 sm.

 

Musayev Əziz. Sürtgü yağlarının təmizlənməsi /Ə.Musayev; çevirəni. H.Əliyev; red. H.Şahbazov.- Bakı - Moskva: ETNB-Azərneftnəşr, 1933.- 32 s. , şək. ; 18 sm.
 

Musayev Şənlik Ələşrəf oğlu. Ümumi kimya [Mətn]: Ali texniki məktəb tələbələri üçün dərslik /Ş.Ə.Musayev, S.İ.Sadıqzadə, S.Ə.Novruzov; rəy verənlər: P.H.Rüstəmov, R.S.Həmidov, P.P.Poladov; İxtisas red.: R.H.Rizaev I hissə.- B.: Maarif, 1989.- 352 s.

 

Naibova Tamilla Muxtar qızı. Neft-kimya və neft emalı sənayesində polimer materialları [Mətn]: dərslik /T.M.Naibova; red. Y.M.Bilalov, İ.Q.Abdullayeva; rəyçilər. M.R.Bayramov, K.Y.Əcəmov.- B.: ADNA, 2009.- 202, [1] s.

 

Neçayev A.V. Mineraloji /A.V.Neçayev; red. A.Vəzirzadə; çevirəni. M.Babazadə; Əzizbəyov adına Azərbaycan Qızıl Bayraqlı Neft İnstitutu.- Bakı: Azərnəşr. 1933.- 288, [VI] s. , şək. ; sm.
 

Nekrasov Boris Vladimiroviç. Ümumi kimya dərslik /B.V.Nekrasov; [tərc. ed. M.Mirzəbabalı; red. C.Zülfüqarlı, H.Qafar].- Bakı: Maarif, 1965.- 506 s.

 

Nəsibov İsmayıl Osman oğlu. Kimyəvi rabitənin təbiəti: Bakalavr ixtisası üçün vəsait /İ.O.Nəsibov, T.İ. Sultanov, S.Ə. Quliyeva; Red.: R.Y. Əliyev; N.Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti. B.: ADPU, 1999. 46 səh.: cədvəl

 

Nəsibov İsmayıl Osman oğlu. Qeyri-üzvi kimya: Ali məktəblər üçün dərslik /İ..Nəsibov, .İ.Sultanov; Red.: Ö..Əliyev.- Bakı: Adiloğlu, 2002.- 411 s.
 

Nəsibov İsmayıl Osman oğlu. Ümumi kimya: Ali məktəblər üçün dərslik /İ. O. Nəsibov, T. İ. Sultanov; Red.: R. Y. Əliyev; Rəyçilər: Ö. M. Əliyev, A. C. Quliyev.- B.: Adiloğlu, 2001.- 468 s.

 

Novruzlu H. Analitik kimya /H.Novruzlu; red. S.Hüseynov; Azərbaycan Tibb İnstitutu Qeyri-Üzvi Kimya kafedrası I buraxılış.- Bakı: ATİ nəşriyyatı, 1933.- 51 s. , cədv. ; 20 sm.
 

Novruzlu Hidayət Məsim oğlu. Qeyri-üzvi kimyadan praktiki məşğələlər /H.M.Novruzlu; [red. M.Mirzəbabalı].-Bakı: Azərtədrisnəşr, 1960.- 194, [2] s.

 

Novruzov Salman Əzim oğlu. Qeyri-üzvi kimya texnologiyası [Mətn] : universitetlər üçün dərslik /S. Ə. Novruzov [ön söz.] ; ixtisas red. M. M. Hacıyev. Bakı: [Təhsil NPM], 2007.- 308, [1] s.: cədv., şək., 21 sm.

 

Novruzov Salman Əzim oğlu. Üzvi kimya praktikumu [Mətn] : [dərs vəsaiti] /S. Novruzov ; elmi red. M. Ə. Allahverdiyev. Bakı: [Təhsil], 2015.- 269, [1] s.: cədv., şək., 20 sm.

 

Novruzov Salman Əzim oğlu. Üzvi kimya texnologiyası və sənaye ekologiyası [Mətn] : universitetlər üçün dərslik /S. Ə. Novruzov [ön söz] ; ixtisas red. M. M. Hacıyev. Bakı: [Təhsil NPM], 2007.- 239, [1] s.: cədv., şək., 21 sm.

 

Orlova M.R. Kimya məsələ və misalları [Mətn] M.R.Orlova; red. Ə.Əbdürrəhimzadə; mütərcimi A.Quluyev.- B.: Azərnəşr, 1932.- 76 s.
 

Mövsümzadə Məmməd Mirzə oğlu. Üzvi kimya /M.M.Mövsümzadə; red. Y.H.Məmmədəliyev I hissə.- Bakı: Azərneftnəşr, 1959.- 342, [2] s.
 

Pedaqoji texnikumları üçün proqram Kimya, geolojivə mineraloji /ASŞC Xalq Maarif Komissarlığı Tədris-Metod Sektoru I buraxılış.13, [1] s.
 

Putilova İya Nikolayevna. Kolloidal kimyadan praktiki məşğələlər dərs vəsaiti /İ.N.Putilova; [tərc. ed. S.Ələkbərova; elmi red. A.Misgərli].- Bakı: Azərtədrisnəşr, 1964.- 325, [3] s.

 

Professor A.Ə.Verdizadənin 95 illik yubileyinə həsr olunmuş "Üzvi reagentlər analitik kimyada" respublika konfransının materialları [Mətn] /çapa məsul V.H.Əliyev, N.A.Verdizadə, Ə.Z.Zalov; AMEA Azərb. Respub. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Pedaqoji Un-t. "Üzvi reagentlər analitik kimyada" Respublika Konfransı ( 2009; Bakı).- B.: [CBS], 2009.- 215, [1] s.: portr., cədv., şək., 29 sm.
 

Pryanişnikov Nikolay Dmitrieviç. Üzvi kimyadan təcrübə məşğələləri [dərs vəsaiti] /N.D.Pryanişnikov; [tərc. ed. Ş.Əhmədov; red. Q.Abdullayev].- Bakı: Azərtədrisnəşr, 1961.- 233, [3] s.
 

Reformatski A. Qeyri-üzvi kimya ibtidai kurs/A.Reformatski; çevirəni. Ə.Əbdürrəhimzadə; red. S.Hüseynzadə.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 461, [2] s.


Reformatskiy S.N. Üzvi kimya ibtidai kurs/S.N.Reformatskiy; çevirəni. Ə.Əbdürrəhimzadə; red. S.Hüseynzadə.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 304 s.

 

Rəhimov Mehdi Nizami oğlu. Kimya terminlərinin leksik-semantik təhlili Azərbaycan və ingilis dillərinin materialları əsasında : [monoqrafiya] /M. N. Rəhimov ; elmi red. S. A. Sadıqova ; rəy. M. İ. Yusifov, T. Z. Quliyev, Y. Ə. Yusibov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Gəncə Dövlət Un-ti.-Bakı : Elm və təhsil , 2014.-166, [2] s.
 

Ryumin V.V. Əyləncəli kimya kimyadan təcrübə və əyləncələr /V.V.Ryumin; çevirəni. M.Babayev; red. Ə.Əbdürrəhimzadə.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 162, [1] s. , şək. ; 21 sm.
 

S- elementlərinin kimyasına giriş [Mətn]: (Qiyabiçilər üçün metodik göstəriş) /tərt. İ.O.Nəsibov, T.İ.Sultanov, B.N.Mardaxayev, A.Z.Məmmədova; elmi red. B.H.Həsənov; V.İ.Lenin adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutu.- B.: APİ, 1990. - 41 s.

 

Sadıqzadə Sadıq İsmayıl oğlu. Ümumi kimya praktikumu [Mətn]: Ali məktəb tələbələri üçün dərs vəsaiti /S.İ.Sadıqzadə, Ə.B.Əliyev, R.M.Məmmədov, S.Ə.Novruzov; rəy. ver. R.S.Həmidov, Z.Q.Dadaşbəyova; ixtisas red. S.İ.Sadıqzadə.- Bakı: Maarif, 1988.- 305, [3] s.
 

Sazonov. Kimya [Mətn]: qeyr üzvi /Sazanov, Virxoviski; tərcümə. S.Hüseyinzadə, İ.Hacızadə.- B.: Azərnəşr, 1925.- 247 s.

 

Sazonov. Kimya. Qeyri-üzvi kimya [Mətn] /Sazonov, Verxovski ; tərc. ed. S.Hüseynzadə, Hacızadə.- B.: Azərnəşr, 1924.- 247, [4] s.

 

Sazonov. Kimya. Qeyri-üzvi kimya [Mətn] /Sazonov, Verxovski; tərc. ed. S.Hüseynzadə, Hacızadə.- B.: Azərnəşr, 1927.- 190 s.

 

Sazonov S. Kimyadan ilk təcrübələr [Mətn] /S. Sazonov, V. Verxovski ; tərc. ed. İ. Hacızadə, S.Hüseynzadə.- B.: Azərnəşr, 1926.- 206 s.

 

Səfərov Rabil Sabir oğlu. Radiasiya təhlükəsizliyi, radiometriya və radiokimyanın əsasları: [Dərslik] /R.S.Səfərov, S.S.Gözəlov; Azərbaycan Ali Hərbi Dənizçilik Məktəbi.- B.: 2001.- 112 s.

 

Səlimova N.Ə. Üzvi maddələr sintezinin nəzəri əsasları: Dərslik /N.Ə.Səlimova, S.Ə.Rzayeva, F.M.Sultanova; Red.: T.N.Şaxtaxtinski.- Bakı: Elm, 2005.- 424 s.

 

Səlimova Nigar Əzizağa qızı. Mühəndis ekologiyası [Mətn] : dərslik /N. Ə. Səlimova, B. Ş. Şahpələngova, Ə. İ. Babayev ; elmi red. L. M. Həsənova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, ADNA. Bakı: [s. n.], 2012.- 634, [1] s.: şək., cədv., 21 sm.

 

Səlimova Nigar Əzizağa qızı. Sənaye təhlükəsizliyi [Mətn] : dərslik : 050812 - "Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi" ixtisası üçün N. Ə. Səlimova, T. İ. Ayralova ; elmi red. Ə. Y. İsayev ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Neft Akad.- B.: [s. n.] 2014.- 250, [1] s. şək., cədv. 21 sm.

 

Səlimova Nigar Əzizağa qızı. Ümumi kimya texnologiyası [Mətn] : dərslik /N. Ə. Səlimova, B. Ş. Şahpələngova ; elmi red. L. M. Həsənova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, ADNA. Bakı: Elm və təhsil, 2013.- 308, [4] s.: şək., cədv., 21 sm.

 

Səlimova Nigar Əzizağa qızı. Yanacağın yandırma effektivliyinin artırılması ilə ətraf mühitin mühafizəsi: Dərs vəsaiti N.Səlimova, F.Sultanova; Red.: ..Ağamalıyev; Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası.- B.: Azərb. DNA, 2002.- 106 səh.

 

Səlimova Nigar Əzizağa qızı. Yeni ekoloji təhlükəsiz proseslər [Elektron resurs] : dərs vəsaiti /N. Ə. Səlimova, B. Ş. Şahpələngova ; Azərb. Resp. Təhsil Naz., ADNA. Bakı: ADNA, 2008.- 138 s.: cədv., şək.


Sənaye, kənd təsərrüfat, ictimai-iqtisa və tibb texnikumları proqramları Kimya /ASŞC Xalq Maarif Komissarlığı Tədris-Metod sektoru; çevirəni. Zülfüqarlı; red. Əbdürrəhimov 3-cü kitab.- Bakı: Azərnəşr, 1933.- 15 s. ; 23 sm.
 

Sirotin A. Azot /A.Sirotin.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 46, [1] s.
 

Sultanov Təzəxan İmiş oğlu. Ümumi kimyadan məsələ və çalışmalar: Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /T.İ.Sultanov, M.N.Hüseynov, Elmi red.: Ö.M.Əliyev.- Bakı: Adiloğlu, 2004.- 328 s. ; 20 sm.

 

Suşinski P. P. Kristalloqrafiyanın qısa kursu [Mətn]: həndəsəvi kristalloqrafiya P.P.Suşinski; red. A.Vəzirzadə; mürərcim. Ş.Mehtiyev; M. Əzizbəyov ad. Azərbaycan Neft İn-tu.- B.: Azərnəşr, 1932.- 135, [1] s. şək., cədv. 20 sm.
 

Şahmalıyev Əliağa Mustafa oğlu. Yüksək molekullu birləşmələrin kimyası və fizikasının əsasları [Mətn]: Ali texniki məktəb tələbələri üçün dərs vəsaiti /Ə.M.Şahmalıyev, Y.M.Bilalov, T.M.Naibova; Rəy verənlər: A.A.Əfəndiyev, A.Ə.Buniyatzadə.- B.: Maarif, 1998.- 228 s.

 

Şahmalıyev Əliağa Mustafa oğlu. Yüksəkmolekullu birləşmələrin kimyası və fizikası [Mətn]: dərslik /Ə.M.Şahmalıyev, Y.M.Bilalov, T.M.Naibova; red. F.V.Məmmədov, L.M.Abbasova; rəyçilər. A.A.Əfəndiyev, O.H.Əkbərov.- Bakı: [ADNA], 2007.- 321, [2] s. , cədv., şək. ; 20 sm.

 

Şahnəzərov M.X. Təbii qazdan qazolin alınması /M.X.Şahnəzərov; çevirəni. H.Novruzlu; red. M.Mirzəbabalı.- Bakı: Elmi-Texniki Nəşriyyat Birliyi Azərbaycan Neft Nəşriyyatı, 1933.- 53, [3] s.

 

Şamilov Xeyrulla Xeyrulla oğlu. Üzvi kimya [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /X.X.Şamilov; red.: V.M.Abbasov, İ.A.Cəfərov.H. 1.- Bakı: [s. n.], 2007,503, [1] s. cədv

 

Şamilov Xeyrulla Xeyrulla oğlu. Üzvi kimya [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /X.X.Şamilov; red.: V.M.Abbasov, İ.A.Cəfərov/ H. 2.- Bakı: [s. n.], 2008.- 314, [2] s. cədv
 

Şevlyakov V.A. Neft məhsullarının təmizlənməsi /V.A.Şevlyakov; red. H.A.Şahbazov; çevirəni. Ə.Cavadov.- Bakı-Moskva: Elmi Texniki Nəşriyyat Birliyi Azərbaycan Neft nəşriyyatı, 1933.- 42, [1] s.
 

Şəfaqətova Gülputa Gülbaba qızı. Kompleks birləşmələr kimyası [Mətn]: ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /G.G.Şəfaqətova (ön söz); rəyçi. Ə.N.Qurbanov, Ö.M.Əliyev.- Bakı: Ləman, 2010.- 130, [1] s. , cədv., şək. ; 21 sm.
 

Şəfaqətova Gülbuta Gülbala qızı. Ümumi və qeyri-üzvi kimyadan məsələ və çalışmalar [Mətn]: [Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti] /G.G.Şəfaqətova; Elmi red: R.Y.Əliyeva.- Bakı: Kür, 2002.- 292 s. , ill. ; 20 sm.
 

Şəkuri Bəhruz Qulamhüseyn oğlu. Molibden mikroelementinin bəzi geokimyəvi xüsusiyyətləri, Naxçıvan Muxtar Respublikası torpaqlarında onun miqdarı və kənd təsərrüfatı əhəmiyyəti /B.Q.Şəkiri, Z.Ə.Nəcəfova.- B.: 2006.- 254 s.

Şıxıyev İbrahim Abbas oğlu. Element-üzvi birləşmələr kimyası [Mətn]: ali məktəblər üçün vəsait /İ.Şıxıyev; [red. C. Zülfüqarlı. M.Mirzəbabalı].- Bakı: Maarif, 1965.- 193, [3] s. , cədv. ; 22 sm.

 

Tağıyev Dilqəm Bəbir oğlu. Tək atomdan supramolekulyar kimyaya [Mətn] /D.Tağıyev, A.Məmmədov; elmi red. Ə.Ə.Məcidov (önsöz); AMEA, Akad. M.Nağıyev ad. Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İn-tu.- B.: [Elm], 2015.- 315, [1] s. cədv., şək

 

Ümumi kimyadan laboratoriya işləri /Tərtib edənlər: M.M.Ağahüseynova, R.Y.Abdullayeva, T.M.Hüseynova; Red.: R.Y.Abdullayeva; Respublika Elmi-Metodik Mərkəzi, Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası.- B.: ADPU, 2005.- 136 səh.
 

Ümumi kimyanın əsasları: Universitetlərin kimya fakültələri üçün dərslik.- V.M.Abbasov, A.M.Məhərrəmov, M.B.Babanlı, M.M.Abbasov, A.M.Tağıyeva; Elmi red.: T.M.İlyasov; Rəyçilər: Ə.T.Əzizov, F.M.Sadıqov./ B.: Azərbaycan Ensiklopediyası NPM, 2000.- 408 s.

 

Üzvi kimya. Praktikum [Mətn]: [dərs vəsaiti] /tərt. ed. M.S.Abbasov, N.D.Sadıxova, R.Ə.Nağıyeva, M.Ə.Allahverdiyev; red. A.M.Məhərrəmov.- Bakı: [Bakı Universiteti], 2008.- 312 s.

Üzvi kimya suallar və cavablarla [Mətn]: Metodik vəsait /Müəlliflər. S.F.Qarayev, E.M.Mövsümzadə, P.A.Qurbanov, Q.R.Əliyev.- Bakı: Maarif, 1991.- 240 s.

 

Üzvi kimyanın əsas anlayış və terminləri [Mətn]: elmi-metodik vəsait / N.Ə.Əkbərov, R.K.Məmmədova, M.Ə.Mirzəyeva, K.O.İskəndərova; Azərb. Resp. Təh. Naz., Azərb. Döv. Ped. Un-ti; elmi red. A.İ.İsmiyev.- B.: Elm; 2013.- 489, [1] s.

 

Üzvi reagentlər analitik kimyada", respublika konfransı (2; 2014; Bakı) Professor A.Ə.Verdizadənin anadan olmasının 100 illik yubileyinə həsr olunmuş "Üzvireagentlər analitik kimyada" II respublika konfransının materialları [Mətn]: [28-29 noyabr 2014-cü il] /AMEA, Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Pedaqoji Un-ti; çapa məsul V.H.Əliyev, N.A.Verdizadə, K.Ə.Quliyev.- B.: [s. n.], 2014.- 270, [1] s. portr., faks., cədv

 

Üzvi reagentlərin analitik kimyada tətbiqi [Mətn]: (Pedaqoji Universitetlər üçün dərslik) N.A.Verdizadə, Ə.Z.Zalov, K.Ə.Quliyev, H.İ.İbrahimov; elmi red. Ə.S.Rzayev, M.H.İskəndərov; rəyçi N.X.Rüstəmov, F.M.Çıraqov, R.K.Məmmədova, A.C.Quliyev.- B.: ADPU-nun mətbəəsi, 2010.- 331, [1] s.
 

Üzvi sintez praktikumu [Mətn]: Dərs vəsaiti /Tərt.ed. Q.Z.Hüseynov, F.X.Qasımov, M.M.Seyidov, İ.T.Həsənov; Red. Q.İ.Səfərov; Rəyçilər. T.N.Babayev, T.Ə.Əliyev; T.H.Məmmədəliyev adına Naxçıxan Dövlət Universiteti I hissə.- B.: 1992.- 60 s.

 

Valqis V.Q. Krekinq /V.Q.Valqis; red. D.Cavadlı; çevirən. İ.Nəfisi.- Bakı- Moskva: ETNB-Azərneftnəşr, 1933.- 76, [1] s.
 

Verdizadə Allahverdi Amanulla oğlu. Kimyadan vəsait [Mətn]: ali məktəblərə daxil olanlar və hazırlıq şöbəsi dinləyiciləri üçün dərs vəsaiti /A.A.Verdizadə, T.D.Əlizadə, N.A.Verdizadə; rəyçi R.Babayev.- Bakı: Maarif, 1982.-247, [2] s.
 

 Verdizadə Allahverdi Amanulla oğlu. Oksidimetriya ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /A.Verdizadə; [red. H.Qafar].- Bakı: Azərtədrisnəşr, 1962.- 165, [3] s.
 

Verdizadə Allahverdi Amanulla oğlu. Vəsfi kimyəvi analizin nəzəri əsasları [Mətn]: [dərslik] /A.A.Verdizadə, N.A.Verdizadə; AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, V.İ.Lenin adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutu.- Bakı: APİ, 1973.- 207, [1] s.
 

Verdizadə Allahverdi Amanulla oğlu. Vəsfi yarımmikrokimyəvi analiz [2 kitabda]: pedaqoji institutların tələbələri üçün tədris vəsaiti /A.A.Verdizadə; red. H.B.Şahtaxtinski; Azərb. SSR Maarif Nazirliyi, V.İ.Lenin ad. Azərb. Dövlət Pedaqoji İn-tu I kitab.- Bakı: V.İ.Lenin adına APİ, 1959.- 255, [1] s.

Verdizadə Allahverdi Amanulla oğlu.
Vəsfi yarımmikrokimyəvi analiz [2 kitabda]: pedaqoji institutların tələbələri üçün tədris vəsaiti /A.A.Verdizadə; red. H.B.Şahtaxtinski; Azərb. SSR Maarif Nazirliyi, V.İ.Lenin ad. Azərb. Dövlət Pedaqoji İn-tu II kitab.- Bakı: V.İ.Lenin adına APİ, 1959.- 281 s.

 

Verdizadə Nailə Allahverdi qızı. Analitik kimyanın nəzəri əsasları [Mətn]: Dərs vəsaiti /N.A.Verdizadə, Ə.N.Qurbanov, H.İ.İbrahimov; Red.: D.H.Qənbərov; Rəyçilər: N.X.Rüstəmov, T.İ.Əmrahov I hissə.- Bakı: ADPU, 1997.- 192 s. , cədvəl, ill. ; 20 sm.

 

Yusif Heydər oğlu Məmmədəliyev [Mətn]: biblioqrafiya /tərt. A.Kazımov; red. Ə.Əliyeva Kəngərli, K.Tahirov; Azərb. Milli Kitabx.; AMEA Mərk. Elmi Kitabx.- B.: Elm, 2009.- 307, [1] s.


Yüksək molekulyar üzvi birləşmələr [Mətn] /Tərtib ed. H. Ə. Həmid-zadə; Red. Ə. Ə. Məmmədov; M. Əzizbəyov adına Qırmızı Əmək Bayrağı ordenli Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutu İş 18.- B.: Azərb.NKİ, 1980. -12 s

 

  Zeynalov E.B. Fullerenlər [Mətn]: Məlumat toplusu: 1991 -2006.- B.: Nurlan, 2007.- 521 s.

 

Zummer M.V. İbtidai kimya /M.V.Zummer; çevirəni. Ə.Əbdürrəhimzadə 1-ci kitab.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 118, [1] s.
 

Zülfüqarlı Cümşüd İsmayıl oğlu. Qeyri-üzvi kimya praktikumu (dərs vəsaiti) [Red.A.Novruzova].- Bakı: Maarif, 1979.- 282 s.
 

 

National Library of Azerbaijan All Rights Reserved