Səhiyyə. Tibb elmləri

 

XXI əsr Azərbaycan həkimləri [Mətn]: (Ensiklopedik nəşr) tərtib ed. və red. E.İsgəndərzadə; İngilis dilinə çevirəni və ing. mətninin red. K.Zamanlı; VEKTOR Beynəlxalq Elm Mərkəzi.- B.: Vektor, 2003.- 215, [5] s.

 

A. İ. Ş. C. taun xəstəliyinə qarşı aparılan tədbirlərin əsas qaydaları [Mətn]Bakı: A. İ. Ş. C. xalq torpaq komisarlığı, 1928. 11+18 s.

ASŞC-də sirayət edici xəstəliklərlə mübarizə edərkən baytarlıq işçiləri tərəfindən edilən dezinfeksiya barədə.- Bakı: Azərbaycan Xalq Torpaq Komissarlığı, 1930.- 28 s.

 

Abasov Bəybala Xotkar oğlu. Ümumi cərrahlıq [Mətn]: Tibb Universiteti tələbələri üçün dərslik /B.X.Abasov; Rəyçilər. Ş.B.Quliyev, A.A.Əşrəfov; İxtisasred. H.M.Kərimov.- B.: Maarif, 1995.- 544 s. il., cədv

 

Abasov Eldar Şamxal oğlu. Oynaq xəstəlikləri [Mətn]: dərslik E.Ş.Abasov, S.N.Alimetov; elmi red. Ə.Y.Əhmədzadə; rəyçilər S.K.Musayev, A.Ə.Axunbəyli, Q.S.Canbaxışov.- B.: Qismət, 2012.- 351, [4] s.

Abdullayev Cahangir. Daxili xəstəliklər /C.Abdullayev; red. M.Mustafayev.- Bakı: Azərnəşr, 1967.- 381, [3] s.

Abdullayev Məmmədsadıq Məmmədağa oğlu. İnsanın anatomiyası [Mətn]: dərslik: [2 cilddə] /M.S.Abdullayev, E.H. Məmmədova; rəyçilər. M.R.Sapin, Ş.M.Musayev I cild.- Bakı: Azərnəşr, 2000.- 416 s.

 

Abdullayev Məmmədsadıq Məmmədağa oğlu. Ümumi histologiya [Mətn]: tibb institutu üçün dərslik /M.M.Abdullayev, H.S.Abiyev; red. F.Qayıbova; rəyçilər Q.Səlimxanov, Ə.Atakişiyev.- Bakı: Maarif, 1975.- 323, [1] s.

Abdullayev Musa Mirməmməd oğlu. Daxili xəstəliklərin propedevtikası: qan dövranı sistemi [Mətn]: tibb institutu tələbələri üçün dərslik /M.Abdullayev, İ.Abasov, B.Hüseynov; rəyçi. Ə.Cəbiyev.- 266, [2] s. , şək. ; 22 sm.

 

Abdullayev Rəcəb Əziz oğlu. Ümumi reseptura və farmalogiyadan dərs vəsaiti [Mətn] R.Ə.Abdullayev, D.Y.Hüseynov; [red. İ.Ə.Dəmirov]; N.Nərimanov adına Azərb. Dövlət Tibb İn-tu I hissə.- B.: [s. n.] 1979.- 91, [2] s.

 

Axundbəyli A.Ə. Daxili xəstəliklər [Mətn] /A.Ə.Axunbəyli, S.N.Alimetov; Tərtib ed. M.M.Ağayev, A.B.Baxşəliyev, F.İ.Əlimərdanov və b.- Bakı: Təbib, 1992.- 326 s. ; 20 sm. P41 A36

 

Axundbəyli A.Ə. Daxili xəstəliklər /A.Ə.Axunbəyli, S.N.Alimetov (elmired.).- Bakı: Şərq-Qərb, 1998.- 448 s.

Axundbəyli A. Ə. Təxirəsalınmaz tibbi yardım [Mətn] /A.Ə.Axunbəyli, S.N.Alimetov Bakı : Təbib, 1992.- 69 s.

 

Axundov Cavad Məmməd oğlu. Ginekologiya Tibb institutu üçün dərs vəsaiti /C.M.Axundov; red. M.Müslümov.-Bakı: Azərtədrisnəşr, 1964.- 228 s.

 

 Axundov İmran Adil oğlu. Müasir tibbin nəzəri əsasları: C.H.Təqdisinin əsərlərində /İmran Axundov; Red.: D.V.Hacıyev; E.H.Məmmədova.- B.: Nurlan; 2000.- 216 səh.

Axundov Mirzə Əbdülxalıq. Uşaq hifzüsəhhəsi [Mətn] /M.Ə.Axundov.- B.: [s. n.], 1917.- 59 s.

Ağayev Böyükkişi Alı oğlu. Cərrahi xəstəliklər [Mətn]: tibb institutunun tələbələri üçün dərslik /B.A.Ağayev; rəyçi. Ş.B.Quliyev, İ.M.Məmmədov.- B.: Maarif, 1989.- 572 s.

 

Ağayev Böyükkişi Alı oğlu. Klinik cərrahlıqdan mühazirələr [Mətn]: tibb institutu tələbələri üçün dərslik /B.A.Ağayev; rəyçi İ.M.Məmmədov, Ş.B.Quliyev II hissə.- Bakı: Maarif, 1982.- 266, [2] s.

Ağayev Böyükkişi Alı oğlu. Klinik cərrahlıqdan mühazirələr [Mətn]: tibb institutu tələbələri üçün dərslik /B.A.Ağayev; ixtisas red. Ə.Əliyev; əsərə rəy ver. İ.M.Məmmədov I hissə.- Bakı: Maarif, 1980.- 258, [2] s., [8] v.

Ağayev Mehman Məmmədrəhim oğlu. Nefrologiya [Mətn] /M.Ağayev; Red. M.M.Ağayev; Rəyçi. K.İ.Abdullayev, C.T.Məmədov.- Bakı: Əbilov, Zeynalov və oğulları, 2007.- 350 s.

 

Ağayeva Nisəxanım Məmmədağa qızı. Otorinolarinqologiya [Mətn]: həkim-otorinolarinqoloqlar, rezidentlər, Tibb Universitetinin tələbələri və digər ixtisas həkimləri üçün dərslik N.Ağayeva, H.Ağayev (ön sözün müəl.).- B.: Yazıçı, 2014.- 528, [1] s.

 

 Akademik Mir-Məmməd Cavad oğlu Cavad-zadə 80 [Mətn][Bakı]:[Çaşıoğlu];[2007].- 159, [1] s.,portr., fotoşək., faks. ;30 sm.

Akademik Mirəsədulla Mirqasımov haqqında xatirələr kitabı /AMEA, Mərkəzi Elmi Kitabxana; layihənin rəhbəri A.Əlizadə; elmi red. Ə.Əmiraslanov; tərt.-müəl. A.Əliyeva-Kəngərli.- Bakı: [s. n.], 2013.- 237 s. , portr., fotoşək.,

 

Alimetov Sergey Nəriman oğlu. Mədə-bağırsaq sistemi xəstəlikləri [Mətn]: yemək borusu, mədə və bağırsaq xəstəlikləri S.N.Alimetov, Ş.S.İbrahimova, X.İ.Qurbanova; elmi red. N.B.Hümbətov, rəyçilər İ.T.Abbasov, A.Ə.Axundbəyli Ihissə.- B.: Elm və təhsil, 2011.- 401, [3] s.

 

Alimetov Sergey Nəriman oğlu. Mədə-bağırsaq sistemi xəstəlikləri [Mətn]: mədəaltı vəzi, öd kisəsi, öd yolları və qaraciyər xəstəlikləri S.N.Alimetov, Ş.S.İbrahimova, S.R.Muradova; elmi red. N.B.Hümbətov, A.Ə.Axundbəyli IIhissə.- B.: Elm və təhsil, 2012.- 485, [3] s., [8] v.

 

Alimetov Sergey Nəriman oğlu. Tənəffüs sistemi xəstəlikləri [Mətn]: [dərslik] /S.N.Alimetov, Ş.S.İbrahimova; rəyçi N.A.Abbasov, A.Ə.Axunbəyli.- Bakı: Elm və təhsil, 2010.- 407, [1] s.

 

Alimetov Sərvər Nəriman oğlu. Klinik haşiyələr və laborator meyarlar [Mətn] /S.N.Alimetov, X.Qurbanova; red. Ş. Səlimbəyli; rəyçilər. A.Ə.Axunbəyli, A.M.Əfəndiyev.- B.: Avropa, 2006.- 232 s. şək., cədv

 

Alimetov Sərvər Həsən oğlu. Ürək-qan damar sisteminin nadir xəstəlikləri [Mətn]: etiopatogenezi, diaqnostikası, klinikavə müalicəsi /S.H.Alimetov, A.S.Əliyev; red. Ş. Səlimbəyli.- Bakı: Avropa, 2004.- 200 s. şək

 

Allahverdiyev Adil M. Qanınla borator tədqiqinin klinik-diaqnostik əhəmiyyəti [Mətn]: dərsvəsaiti /A.M.Allahverdiyev, M.İ.Bağırova; elmi red. S.Ə.Cavadov; rəyçi. T.A.Ağayev, A.M.Əfəndiyev.- B.: Səda, 2003.- 134 s.

 

Allerqologiya, immunologiya və immunoreabilitasiya üzrə Azərbaycanın I Milli Konqresinin materialları [Mətn]: 26-27 mart 1999-cu il. B.: 1999. 298 s. ill., cədvəl

Amosov Nikolay Mixayloviç. Sağlamlıq haqqında düşüncələr [Mətn]: azərbaycan dilinə tərcümə /N.M. Amosov; tərc. ed. A.Tahirova.- B.: Azərnəşr, 1989.- 165,[2] s.

 

Ana və cocuq [Mətn] /İSŞC; Xalq səhiyyə komissarlığı.- B.: 1922.- 131 [4] s.

 

Analara məsləhət [Mətn] /Y.Gindez; çevirəni. Ə.Ə.Cabbarzadə.- Bakı: N.Nərimanov adına Analıq və çocuqluq mühafizəsi İnstitutu, 1928.- 62 s.

Arı qanadlarında sağlamlıq [Mətn]: sağlamlaşdırıcı apifito məhsullar /naşir. Q.İsabəyli; ön sözün müəl. V.N.Kim.-Bakı: Şirvannəşr, 2009.- 128 s. , şək. ; 21 sm.

Arkavin Ya. S. Uşağı yoluxma naxoşluqlardan necə qorumalı /Ya. S.Arkavin.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 29 s.

Arşenevski L. İnsanın quruluş və yaradılmasına aid tabloların albomuna rəhbər müəllimlər üçün /L.Arşenevski; çevirəni. M.Xələf.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 27, [1] s. , şək. ; 23 sm.

Aryamof İ. A. Uşaq yaşının refleksolojisi [Mətn] /İ. A. Aryamof ; tərc. M. İ. Əfəndiyev.-Bakı : Azərnəşr , 1928.-121 s.

 

"Asiyada İslam tibbi əlyazmalarının vəziyyəti üzrə regional seminar" (2009 ; Bakı) Asiyada İslam tibbi əlyazmalarının vəziyyəti üzrə regional seminar [Mətn] : 13-15 iyul 2009-cu il Bakı, Azərbaycan. B,: [s. n.], 2009.18 s. cədv

 

Aslanova Nailə Əli qızı. Tibbi mətnlərin tərcüməsi [Mətn]: dərs vəsaiti N.Ə.Aslanova; red. A.M.Cabbarov; rəy. M.Y.Qazıyeva [və b.]; Azərb. Respub. TəhsilNazirliyi, Bakı BiznesUn-ti.- Bakı [Bakı BiznesUn-ti] 2012.- 365, [1] s.

 

Atayev Ə. Mamalıq /Ə.Atayev.- Bakı: Azərnəşr, 1933.- 378 s. , şək. ; 23 sm.

Atayev Ə.R. İnsanlarda qısırlıq [Mətn]: səbəbləri və müalicəsi /Ə.R.Atayev.- B.: Azərnəşr, 1927.- 29 s.

 

Atayev Əlirza. Abort /Ə. Atayev.- Bakı: Azərnəşr, 1929.- 40 s.

 

 Atayans. Qadın xəstəlikləri və analıq xüsusunda müsahibələr [Mətn] /Atayans; tərcümə. M. İ. Əfəndiyev; Azərbaycan xalq torpaq komissarlığı.- B.: Yeni kənd, 1925.- 18 s.

 Azərbaycan hilal əhmər cəmiyyətinin nizamnaməsi [Mətn]: ümumi əsaslar /Azərbaycan mərkəzi icrayə komitəsi.- B.: Azərbaycan mərkəzi icrayə komitəsi, 1925.- 11+11 s.

 

Azərbaycan xalq kommisarlar şurasının qərarı nömrə 42 1925 il 17 iyun cumhuriyyətin səhiyə idarələri haqqında [Mətn].- B.: 1925.- 56+48 s.

 

 Azərbaycan İctimai Şura Cümhuriyyəti səhiyyə komissarlığı maarif şöbəsi [Mətn]: gül isitməsi (titrətmə-qızdırma) və ditdi.- B.: [s.n.], 1926.- 6 s.

 

Azərbaycan ictimai şura cumhuriyyətinin bir hüsusunda qaramalda zühur edən taun azarını dəf etməyə məxsus qanunnamədir [Mətn] /Azərbaycan xalq torpaq komissarlığı.- B.: Yeni kənd, 1925.-16+15 s.

 

Azərbaycan-latın-rus-ərəb tibb terminləri lüğəti [Mətn] /AMEA, akad. Z.M.Bünyadov ad. Şərqşünaslıq İn-tu; tərt. L.Orucova, Z.Rüstəmova; red. və ön söz. G.Baxşıliyeva, V.Cəfər; elmi məsləhətçi. A.Mustafayev.- B.: Əli Nəşriyyat Evi, 2008.- 596, [4] s.: 27 sm.

 

Azərbaycan mama-ginekoloqlarının III qurultayının məqalələr toplusu [Mətn] /Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Resp. Mama-Ginekoloqların Elmi-Tibbi Cəmiyyəti; red. hey. S.H.İsrafilbəyli, H.M.Şamsadinskaya, A.V.Kədirov.- B.: Elm, 2003.- 569, [1] s., [4] v.

 

Azərbaycan Respublikası Şəfqət və Sağlamlıq fondu Kürdəmir rayon şöbəsinin "Şəfqət" sanatoriyası "Şəfqət" sanatoriyası.- B.: Şirvannəşr, 2001.- 11 səh. fotoşək. 20 sm.

 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi. Azərbaycanda səhiyyə 2009 [Mətn]: [statistik məcmuə] /Azərb. Resp. Dövlət Statistika Komitəsi; [məcmuənin ümumi rəhbəri. A.Vəliyev; məcmuənin haz. məsul şəxs. S. Ələkbərov, A.Məmmədov, R.Lazımova; ingilis dilinə tərc. G.Xəlilova]B.: [s.n.], 2009.- 403, [3] s.: xəritə, cədv., 25 sm.

 

Azərbaycan Tibb Universitetinin insan anatomiyası kafedrasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq konfransın elmi məqalələr toplusu [Mətn] /red. heyəti. Ə. T. Əmiraslanov və b.; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti. B:. [ATU], 2009.326 s. portr., şək., cədv., fotoşək

 

Azərbaycanda ali əczaçılıq təhsilinin 60 illiyinə həsr edilmiş yubiley-konfransın materialları [Mətn] /Red. Hafiz M Əliyev və b. B.: Təbib, 1999. 240 s.: cədvəl

 

Azərbaycanda anatomiya məktəbinin banisi əməkdar elm xadimi, professor Kamil Əbdül-Salam oğlu Balakişiyevin anadan olmasının 100 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq konfransın elmi məqalələr toplusu [Mətn] /Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirlyi, Azərb. Tibb Un-ti; konfransın təşkilat komitəsi və red. heyəti. Ə.T.Əmiraslanov (sədr) [və b.]B.: [Müəllim], 2006.396, [1] s. portr., cədv., şək

 

Azərbaycanda qan bankının və qanköçürmə xidmətlərinin bərpası [Mətn]: Azərbaycandakı qanköçürmə xidmətləri üzrə hüquqi struktur: Oslo, Norveç/Noyabr, 2003 [Layihə] Oslo: 2003 [58] s.

 

Azərbaycanın 100 tanınmış həkimi [Mətn]: Ensiklopedik nəşr Tərtib edəni və ön sözün müəllifi: E.İsgəndərzadə; Red.: X.Əhmədov.- B.: Vektor Beynəlxalq Elm Mərkəzi, 2001.- 200 s.

 

Bababəyli Etibar Yunis oğlu. Qaraciyər exinokokkozu və cərrahi müalicəsinin müasir aspektləri [Mətn] /E.Y.Bababəyli.- Bakı: Elm, 2006.- 208 s.

Babasil və profilaktikası [Mətn]: metodik məsləhət /Azərbaycan SSR Səhiyyə Nazirliyi. Respublika Sanitariya Maarifi Evi; H.A.Sultanov, N.Y.Bayramov, Y.C.Məmmədov, İ.M.Məmmədov.- B.: 1989.- 6 s.

 

Babazadə D.Ə. Gigiyena [Mətn]: Dərslik /D.Ə.Babazadə; Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi İnstitutu.- Bakı: Azərbaycan, 1997.- 148 s. ; 20 sm.


Bağırov Səttar Nəsir oğlu. Farmakologiya tibb institutu üçün dərslik /S.Bağırov, C.Təqdisi, P.Yüzbaşinskaya.- Bakı: Maarif, 1970.- 255, [1] s.


Baxşiyev Bahadur Ələkbər oğlu. Tibbi radiologiya [Mətn]: tibb institutu tələbələri üçün dərslik /B.Baxşiyev II hissə.- Bakı: Maarif, 1982.- 307 s.

Baxşıyev Bahadur Ələkbər oğlu. Ümumi rentgenologiya I hissə, tibb institutu tələbələri üçün dərslik.- Bakı: Maarif, 1976.- 343 s.

 

Baxşıyev Murad M. Ürəyin ritm pozulmalarında elektrokardiostimulyasiya [Mətn]: dərs vəsaiti /M.M.Baxşıyev; Rəyçilər. A.Ə.Axunbəyli, A.B.Baxışəliyev; İxtisas red. X.İ.Qurbanova, E.H.Əliyev.- Bakı: Təknur, 2008.- 320 s.

 

Balakişiyev K. Anatomiya istilahlarlı latınca-türkcə-rusca /tərt. ed. K.Balakişiyev; Azərbaycan Dövlət Elmi Tədqiqat İnstitutu, Dil, Ədəbiyyat və Sənət Şöbəsi İstilah Komitəsi [II hissə]Bakı: [Azərnəşr], 1931.- 99-280 s.

Balakişiyev Kamil Əbdülsalam oğlu. İnsanın normal anatomiyası Ümumi hissə və hərəkət aparatı: Osteologiya, Sindesmologia, Miologia: Tibb İnstitutu üçün dərslik /K.Ə.Balakişiyev; [elmi red. S.Həsənov] I cild.- Bakı: Maarif, 1971.- 411, [1] s. , şək. ; 20 sm.

 

Balakişiyev Kamil Əbdülsalam oğlu. İnsanın normal anatomiyası [Mətn]: 3 cilddə.- Daxili üzvlər və damar sistemi: Splanchnologia et angiologia /K.Ə.Balakişiyev II cild.- Bakı: Maarif, 1979.- F 431,[1] s. ,.+ 20 s.

 

Balakişiyev Kamil Əbdülsalam oğlu. İnsanın normal anatomiyası: 3 cilddə Sinir sistemi, daxili sekresiya və duyğu üzvləri: Neurologia, Organa Endocrinonta Et Estesıologia [Mətn]: Tibb İnstitutu üçün dərslik /K.Ə.Balakişiyev; ixtisas red. G.Hacıyev; red. S.Səmimi III cild.- Bakı: Maarif, 1982.- 351 s.

 

Balakişiyev Kamil Əbdülsalam oğlu. Latınca-türkcə-rusca anatomiya istilahlarının türkcə registri [Mətn] K.Balakişiyev; Azərbaycan Dövlət Elmi Tədqiqat İnstitutu, Dil və Ədəbiyyat şöbəsi-İslahat komitəsi.- B.: Azərnəşr, 1932.- 363 s.

 

Barxan E. Kəndin yeyinti şeylərini necə sağlamlaşdırmalı [Mətn] /E.Barxan; çevirəni. A.Q.İmamzadə.- B.: Azərnəşr, 1929.- 50 s.

 

Bayramov Nuru Yusifoğlu. Qaraciyərin cərrahi xəstəlikləri /N.Y.Bayramov; [ön söz H.A.Sultanov, S.Yılmaz].- Bakı: [Nurlar], 2012.- 324 s.

 Baytar-icraiyyə komissionların qaydaları və idarə etmələri barədə təlimat [Mətn]B.: Xalq Torpaq Komissarlığı, 1929.- 29 s.

 

Baytarlıq nahiyəsi haqqında nizamnamə [Mətn] /Azərbaycan xalq torpaq komissarlığı.- B.: Azərbaycan xalq torpaq komissarlığı, 1927.- 15+14 s.

 

Baytarlığ-səhiyə pərəstarlığı haqqında təlimat [Mətn].- B.: A. İ. Ş. C. ziraət komissarlığı , 1927. 11+11 s.

 

Baytarlığ-səhiyə pərəstarlığı haqqında təlimat [Mətn]. /A. İ. Ş. C. xalq ziraət komisarlığı.- B.: A. İ. Ş. C. xalq ziraət komisarlığı, 1927.- 12+11 s.

 

Baytarlığ-səhiyə pərəstarlığı haqqında təlimat [Mətn]. /A. İ. Ş. C. xalq ziraət komisarlığı.- B.: A. İ. Ş. C. xalq ziraət komisarlığı, 1927.- 12+9 s.

 

Belitser A.V. Ev heyvanlarının gənə isitməsi [Mətn] /A.V.Belitser.- B.: Bakı işçisi, 1926.- 27, [1] s.

 

 Berinkof. Ev heyvanlarında husulə gələn bəsit xəstəliklər və onların müalicələri [Mətn] /Berinkov; tərcümə. M.Orxanbəyli; Azərbaycan xalq torpağ komissarlığı.- B.: Yeni kənd, 1925.- 79 s.

 

Birinci yardım göstərmək haqqında öyüdnamə /çevirən. S.Fazil; red. Ə.Nəjad: buraxıcı H.Rəhimov.- B.: Azərnəşr, 1932.- 68, [2] s.

 

 Bisyarina Valentina Pavlovna. Uşaqların anatomik-fizioloji xüsusiyyətləri [Mətn]: dərslik /V.P.Bisyarina; tərc. ed. M.Kərimov.- Bakı: Maarif, 1974.- 214, [2] s.

 

Bitari nizamnamə [Mətn] /Azərbaycan İctimai Şura Cümhuriyyəti.- B.: [s. n.], 1924.- 29 s.

 

Bodyajina Vera İliniçna. Ginekologiya [Mətn] /V.Bodyajina, K.N.Jmakin; tərc. ed. Ə.M.Rəştiyev.- Bakı: Maarif, 1987.- 355, [1] s.

 

 Boqoyavlenski A.H. Məktəbin malyariya mübarizəsində ictimai-xeyirli vəzifəsi bir dərəcəli məktəb müəllimləri üçün rəhbər /A.H.Boqoyavlenski, T.Ə.Melikova, Ya. A.Demidoya, M.Xələf (red.); çevirən. P.Səfərov.- B.: Azərnəşr, 1932.- 72 s.

Branzburq A. Baytarlıq minimumunu həyata keçirəlim /A. Branzburq ; çevirəni. V. Səmədov Bakı : Azərnəşr , 1931.- 52 s.

Brilinski İ. İsitmə ilacı [Mətn] evkalipit /İ., Brilinski; tərcümə. Q. Qənbəroğlu.- Bakı: Azərnəşr, 1927. 36 s.

 

Bronner V.M. Süzənək və onunla mübarizə [Mətn] V.M.Bronner; red. Ə.Tahir; çev. K.İsrafilov.- B.: Azərnəşr, 1932.- 51 s.

 

Bruk Q. Ya. Kənd təsərrüfat işçisi öz səhhətini necə mühafizə etməlidir/Q.Ya. Bruk V buraxılış.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 82, [1] s.

 

 Bruq K.Y. Doktorlar xəstəlikləri necə tapmış və öyrənmişlər [Mətn] /K.Y.Bruq; red. Ə.Tahir; çev. Y.Yusifli.-B.: Azərnəşr, 1932.- 79, [1] s.: portr., 15 sm.

 Bunin Konstantin Vladimiroviç. İnfeksion xəstəliklər orta tibb məktəbləri üçün dərslik /K.V.Bunin; [tərc. ed. S.Məmmədov; red. Ə.Salahov].- Bakı: Azərtədrisnəşr, 1963.- 486, [2] s.

 

 Buynuzlu heyvanlarda taun azarı [Mətn] [Bakı]: [s. n.], 1924.- 6 s.

 

Çernorutski M.V. Daxili xəstəliklər diaqnostikası tələbələr və həkimlər üçün /M.V.Çernorutski; red. S. L. Qauxman.- Bakı: Azərnəşr, 1948.- 579, [1] s.

Cabbar İldırım. Azərbaycanda malyariya və onunla mübarizə tədbirləri [Mətn] /Cabbar İldırım.- B.: Ali Siyasi Maarif idarəsi, 1924.- 48 s.

 Cabbarov Cabar Ələsgər oğlu. Farmakologiya və reseptura [Mətn]: Baytarlıq farmakologiyası üzrə dərslik /C.Ə.Cabarov; Rəyçilər: F.F.Məlikov, Ş.M.Qafarov, F.Zülfüqarov.- B. : Maarif, 1996.- 384 s.

 

Cavadov Qəmərşah Cəllad oğlu. Xalq təbabətimiz məişətimizdə [Mətn] /Q.Cavadov; Rəyçi. T.Bünyadov; Red. V.Hüseynov; Rəssam. R.Əzizov.- B.: Azərnəşr, 1995.- 84 s.

 

 Cavadzadə Mir-Məmməd Cavad oğlu. Urologiya: Tibb İnstitutu üçün dərslik /M.C.Cavadzadə, K.A.İsmayılov; Rəyçilər: X.Quliyeva, B.Ağayev.- Bakı: Maarif, 1974.- 400 s.

 

 Cəfərov C. Azarlı heyvanlara ilk yardım /C.Cəfərov.- B.: Azərnəşr, 1931.- 38, [1] s., şək.; 17 sm.

 

 Cəfərov C. Doğan heyvanlara ilk yardım /C.Cəfərov.- B.: Azərnəşr, 1931.- 30, [1] s., şək.; 18 sm.

 Cəfərov C. Heyvanlarda manqo azarı /C.Cəfərov.- B.: Azərnəşr, 1931.- 23, [1] s., şək.; 16 sm.


 Cəfərov C. Kolxoz apteki /C.Cəfərov.- B.: Azərnəşr, 1931.- 31 s.; 18 sm.

 

Cəfərov C. Qarayara /C.Cəfərov; red. M.Ə.Kərimov.- Bakı: Azərnəşr, 1933.- 41, [1] s. ; 15 sm.

 Cəfərov Çərkəz Məmiş oğlu. Ümumi cərrahlıq [Mətn]: Dərslik /Ş.Cəfərov; Elmi red. N.Rzayev, M.Süleymanoğlu.- Bakı: Azərbaycan, 2006.- 550 s. , ill. ; 24 sm.

 Cəfərzadə M.C. Vərəm naxoşluğu və onunla mübarizə yolları [Mətn] /M.C.Cəfərzadə.- Bakı: Azərnəşr, 1929.- 35, [1] s.

 Çernorutski M.V. Daxili xəstəliklər diaqnostikası tələbələr və həkimlər üçün /M.V.Çernorutski; red. S. L. Qauxman.- Bakı: Azərnəşr, 1948.- 579, [1] s.

 

Dabaq naxoşluğu ilə mübarizə təlimatı.- Bakı: Xalq Torpaq Komissarlığı, 1930.- 39 s.

 

 Daxili xəstəliklər [Mətn]: Tibb institutu tələbələri üçün dərslik /Red.: F.İ.Komarov, V.Q.Kukes, A.S.Smetnyov; Tərcümə: B.Ə.Əzizov, L.Q.Əmrahova.- B.: Təbib, 1998.- 732 s.: cədv., sxem, ill., 20 sm.

 Daxili xəstəliklər [Mətn]: Azərbaycan Tibb Universitetinin tələbələri üçün dərslik /R.M.Məmmədhəsənov və b.-Bakı: Şirvannəşr, 2004.- 464 s.

 

Daxili orqanların xəstəliklərinin diaqnozu və müalicəsi [Mətn]: [monoqrafiya] M.Ə.Məhərrəmov (tərt. və red.), R.M.Məmmədhəsənov (red.), A.B.Hacıyev [və b.]Cild 1 Tənəffüs sistemi orqanları və kliniki revmotologiya.- B.: [MemarNPMMC] 2014.- 899, [1] s.

 

 Danileviç M. Q. Çiçək xəstəliyi /M. Q. Danileviç ; çev. Yusifli ; red. H. Qasımov. B.: Azərnəşr, 1932.- 31, [1] s.

Dərman preparatlarının hazırlanması, analizi və istifadə edilməsi üçün metodik məsləhətlər [Mətn] /Azərb. SSR Səhiyyə Nazirliyi, Baş Apteklər İdarəsi, N.Nərimanov ad. Azərb. Dövlət Tibb İn-tu.- Bakı: [s. n.], 1985.- 69, [1] s. , cədv. ; 20 sm.

Dəmirov İsrafil Adış oğlu. Farmakoqnoziya [Mətn]: dərman bitki biokimyası əsasları ilə: tibb institutu tələbələri üçün dərslik /İ.A.Dəmirov, Ə.B.Manafov, N.A.İslamova; rəyçilər Q.Axundov, C.Əliyev; ixtisas red. Ə.İsmayılov.-Bakı: Maarif, 1984.- 263, [1] s., [32] v. rəngli şək. , şək. ; 22 sm.

 Döşdə olan çocuqlar üçün bədən tərbiyəsi məsləəhətləri [Mətn] B.: [s.n.], 1929.- 4, [8] s.

 

 Epidemioloji təhlilə dair metodiki göstəriş [Mətn] /AzSSR Səhiyyə Nazirliyi, Resp. Sanitariya Maarif Evi; tərt. Ş.H.Şahbazov; red. A.H.Zahirov.- Bakı: Maarif, 1978.- 42, [2] s.

 

 Ev heyvanlarında olan şirin yara (Sibir yarası) əleyhinə aşı (peyvənd) yapmaq haqqında təlimat [Mətn] /Azərbaycan Xalq Torpaq komissarlığı.- B.: Yeni kənd, 1926.- 14 s.

 

 Ev səhiyyə dəftəri [Mətn] /ASŞC Bakı şurasının səhiyyə şöbəsi, Yoluxma xəstəlikləri bölməsi.-B.: [s.n.], 1926.- 21+38 s.

 

Evdə qulluq [Mətn]: Metodik vəsait /Rus dilindən tərcümə: A.Əliyeva; Azərbaycan Yəhudi Qadın Təşkilatı.- B.: Larisa Yefimovna Reyxrudelin rəhbərliyi altında AYQ Təşkilatının nəşriyyatı, 2000.-92 s.

 

 Eynqorn Aleksandr Qriqoryeviç. Patoloji anatomiya və patoloji fiziologiya [Mətn]: dərslik /A.Q.Eynqorn; tərc. ed. G.Hüseynov; red. Ə.Salahov.- Bakı: Maarif, 1976.- 523, [1] s.

Əbdürrəhimzadə Ə. Qoyun azarları və müalicəsi/Ə.Əbdürrəhimzadə.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 24, [1] s.

Əczaçılıq biznesində istifadə olunan bəzi termin, söz və ifadələrin qısa izahlı lüğəti [Mətn] Tərt.: N.Naibov, İ.Nəsibov; Rəyçi: Q.B.İsgəndərov, Y.X.Vəliyev.- Bakı: Adiloğlu, 2005.- 136 s.

 Əfəndiyev M.Ə. Bağırsaq qurdları [Mətn] /M.Ə.Əfəndiyev.- Bakı: Azərnəşr, 1929.- 55, [1]

 

 Əfəndiyev Arif Mustafa oğlu. Patoloji və klinik biokimya [Mətn]: dərslik /A.M.Əfəndiyev, A.Ə.Eyyubova, A.N.Qarayev; elmi red. F.Q.İslamzadə, G.İ.Əzizova, M.F.Əmirova; rəyçilər. G.M.Bəkirzadə, S.N.Alimetov, F.İ.İslamzadə.- Bakı: Müəllim, 2007.- 382,[1] s.

 

Əfəndiyev Fəxrəddin. Bunları bilmək vacibdir [Mətn] /F.Əfəndiyev; Rəyçi: S.Musayev. Birinci kitab. B.: Nasir, 2000. 256 s.: portr., cədvəl

 

 Əfəndiyev Lətif. Xəstələrə qulluq etməyin ümumi texnikası /Əfəndiyev; red. M. Xələf. Bakı :Azərnəşr ;1932.- 100 s.

Əfəndiyev M.Ə. Parazit qurdlar /M.Ə.Əfəndiyev; red. P.Popov; Azərbaycan Tropik İnstitutu.- Bakı: Azərnəşr, 1933.- 42 s. , şək. ; 21 sm.

Əfəndiyev M.Ə. Ürək-damar xəstəlikləri və onların qarşısının alınması /Ə.M.Əfəndiyev; [red. S.Məmmədxanlı]Bakı: [s.n.], 1959.- 21, [2] s. , şək. ; 21sm.


 Əhmədov Əliağa Abbas oğlu. Ortopedik stomatologiya [Mətn]: tibb institutu tələbələri üçün dərslik /Ə.A.Əhmədov, Ə.H.Hacıyev; ixtisas red. R.B.Mirzəyev I hissə.- Bakı: Maarif, 1982.- 246, [2] s.

 Əhmədov Əliağa Abbas oğlu. Ortopedik stomatologiya hissəvi çıxan protezləmənin klinikası Tibb Universitetinin tələbələri üçün dərslik /Ə.A.Əhmədov; ixtisas red. E.E.Kərimov; rəyçi T.H.Hüseynov, O.S.Seyidbəyov II hissə.-Bakı: Maarif, 1992.- 312 s. , ill. ; 22 sm.

Əhmədov Fərhad Teymur oğlu. Qulaq burun və boğaz xəstəlikləri [Mətn]: sorğu kitabı /F.Əhmədov; Red.: Pənəhian V.M.- Bakı: Nurlar, 2007.- 272 s.


 Əhmədova Ziba-Bəyim Qulam qızı. Şəkərli diabetli xəstələrin həyat tərzi və müalicəvi qidalanması [Mətn] /Z.B.Əhmədova; red. M.M.Cavadzadə.- Bakı: [MBM], 2007.- 191, [1] s.

 Əhmədova Ziba-Bəyim Qulam qızı. Şəkərli diabet və diabetik pəncə sindromu [Mətn]: dərs vəsaiti /Z.Q.Əhmədova; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Ə.Əliyev ad. Azərb. Döv. Həkimlərin Təkmilləşdirmə İn-tu.- Bakı: Adiloğlu, 2009.- 251, [1] s.

 

Əkbərov Ramiz Fəzail oğlu. Xroniki prostatitlərin müalicə metodlarının tibbi səmərəsinin kompleks qiymətləndirilməsi: Metodik tövsiyə R.F.Əkbərov; Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə institutu.- B.: Mütərcim, 2002.- 16 səh.

 

 Əkbərov Ramiz Fəzail oğlu. Varikosele xəstəliyində cərrahi müdaxilədən sonra maqnit-lazer terapiyasının tətbiqi: Metodik tövsiyə R.F.Əkbərov; Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə institutu.- B.: Mütərcim, 2002.- 12 səh


Ələkbərov İbad İsfəndiyar oğlu. Zəhərli kimyəvi maddələr haqqında nəyi bilmək lazımdır [Mətn] /İ.İ.Ələkbərov, R.F.Axundov; [red. A.Tahirova]; AzSSR Səhiyyə Nazirliyi, Resp. Satitariya Maarifi Evi.- Bakı: Gənclik, 1976.- 10, [3] s. ; 20 sm.

Ələkbərov . . Azərbaycan Respublikasında sanitariya-epidemioloji xidmətin təşkili və idarəolunması: Monoqrafiya /..Ələkbərov. B.: İsmayıl NPM, 2003.- 192 s.

 

Ələkbərov Mikayıl Ələskər oğlu. Şəkərli diabet zamanı təxirəsalınmaz tədbirlər [Mətn] / M.Ələkbərov; Red. V.Eyvazlı.- B.: Azərnəşr, 1992.- 184 s.

 

 Əliyev Cəmil Ə. Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsi: nəzəri əsasları, tətbiqi, nəticələri [Mətn]: [monoqrafiya] C.Ə.Əliyev, İ.H.İsayev; rəyçilər F.Ə.Mərdanlı, B.Ə.Baxşıyev.- B.: [s. n.] 2012.- 1227 s.
 

Əliyev Əziz. Klinik analizlər /Ə.Əliyev; red. M.Ə.Əfəndiyev.- Bakı: [Azərnəşr], 1933.- 107, [1] s.

Əliyev Hafiz Məmmədrahim oğlu. Əczaçılıq kimyası [Mətn]: Tibb institutu üçün dərslik /H.Əliyev II hissə.-Bakı: Maarif, 1982.- 337 s.

 

Əliyev Hafiz Məmmədrahim oğlu. Əczaçılıq kimyasından laboratoriya məşğələlərinə rəhbərlik [Mətn]: Azərbaycan Tibb Universiteti əczaçılıq fakültəsinin tələbələri üçün dərs vəsaiti /H.M.Əliyev, N.Ə.Babayev;Rəyçilər: N.Ə. Mirzəzadə, M.N. Mustafayev.- B.: Maarif, 1996.- 363 s. cədv., ill

 Əliyev Qalib Mirzəli oğlu. İnsanın immunçatışmazlıq xəstəliyi [Mətn]: (Tibbi, sosial, siyasi, iqtisadi, hüquqi, mənəvi-psixoloji aspektlər): [Elmi-praktik, metodik dərs vəsaiti] /Q.M.Əliyev; Elmi red.: İ.Ə.Ağayev; Rəyçi: N.N.Əliyev və b..-- B.: Nurlan, 2001.- 464 s.

 

 Əliyev Mübariz Yaqub oğlu Antiseptika və detoksikasiya [Mətn]: Tibb universitetinin tələbələri üçün dərs vəsaiti / M.Əliyev; İxtisas red.: Ç..Cəfərov, .B.Şadlinski. Bakı :Mütərcim ;2004.- 104 s.

 

Əliyev Nadir Abbasəli oğlu. Əsas psixiatrik reytinq (psixometrik) cədvəllərin toplumu [Mətn]: metodik vəsait /N.A. Əliyev, F.İ.Məmmədova, M.Z.Sultanov; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi., Bakı şəhər Ruhi-əsəb Xəstəlikləri Dispanseri; Clinical Research Solutions MMC.- Bakı: [s.n.], 2009.- 158 s. , cədv. ill. ; 24 sm.

 

Əliyev Namiq. Kəskin respirator virus infeksiyalarının diferensial diaqnostikası üzrə rəhbərlik [Mətn] /N.Əliyev;elmi red. V.İ.Pokrovski (ön söz).- B.: [Hərbi Nəşriyyat], 2004.- 116, [4] s. portr., şək

 

Əliyev Rahib Əşrəf oğlu. Tibbi biologiya [Mətn]: Laboratoriya məşğələləri: Azərbaycan Tibb Universiteti tələbələri üçün dərslik R.Ə.Əliyev, Ə.Ə.Mehrəliyev, S.D.Əliyev; Rəyçilər. T.K.Mikayılov, E.M.Axundova, V.Ə.Süleymanov; Elmi red. Ə.Ə.Mehrəliyev.- B.: Maarif, 2001.- 384 s.

 

Əliyev Rəşid Ələs oğlu. Uzunömürlülüyün sirləri[Mətn] /R.Ə.Əliyev; Rəyçi Q.B.Bayramov, B.R.Baxşaliyev; N.Nərimanov adına Azərbaycan Tibb Universitetinin fəlsəfə kafedrası.- B.: 1993.- 80 s.: 20 sm.

Əliyev S. Bədən tərbiyəsindən iş materialı /S.Əliyev; red. M. Kamil; XMK Xalq Maarif Kadrosu İxtisasını Artırma İnstitutu.- Bakı: Azərnəşr, 1933.- 59, [1] s.

 

Əliyev S. İdman gigiyenası oxunmuş mühazirənin stenoqramı /S.Əliyev; [red. Ə.Babayev]; Azərb. SSR Siyasi və Elmi Bilikləri Yayan Cəmiyyət.- Bakı:[s. n.];1958.- 34, [2] s.

Əliyev Sabir Cahan oğlu. Patoloji fiziologiyadan atlas [Mətn]: dərslik /S.Əliyev, M.Əliyev; elmi red. N.C.Mikayılzadə; rəyçilər. F.İ.Cəfərov, M.M.Cahangirov.- Bakı: Azərbaycan, 2008.- 472 s.


Əliyev Sabir Cahan oğlu.
Tibbi biliklərin əsasları [Mətn]: (Ali məktəblər üçün dərslik) /Sabir Əliyev, Həqiqət Hacıyeva, Nijad Mikayılzadə; Elmi red. F.Y.Talıbov.- Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin Nəşriyyatı, 2004.-483 s.

Əliyev Tamerlan Əziz oğlu. Şəkərlidiabet [Mətn] /T.Əliyev, Ə.Abdullayev; elmi red. D.Hüseynov; rəyçilər Z.A.Zeynalova, M.Ə.Ələkbərov.- Bakı: Azərnəşr, 1980.- 114 s.

Əliyeva Zərifə. Yüksək əqidə: (Həkimlik etikası, həkimin ürəyinin və fikirlərinin paklığı) /Zərifə Əliyeva; Elmi red.: Mustafa Topçubaşov.- B.: Azərbaycan, 2003.- 104 s., 1port.

 

Zərifə xanım Əliyeva [Mətn] /Layihənin müəllifi, red.-ru və rəhbəri: F.Abdullazadə; Rəssam: Ş.Şıxəliyev; Foto: R. Bağırov, M. Həsənoğlu, İ. Cəfərov; N. Əliyeva.- B.: XXI YNE, 1998.- 288 s. , fotoşək., portr., ill.

 

Əlizadə A.M. Konservativ stomatolojidən qısa rəhbər ali və orta tibb məktəbləri üçün /A.M.Əlizadə; red. M.Xələf, Q.Qurbanov.- Bakı: Azərnəşr, 1933.- 97, [1] s. , şək. ; 17 sm.


Əlizadə Ə. Uşaq cərrahlığı Tibb İnstitutu üçün dərslik /Ə.Əlizadə; red. Ə.Əliyev.- Bakı: Maarif, 1968.- 351, [1] s. , şək. ; 22 sm.


Əlizadə İlqar Qulaməli oğlu. Rusca-azərbaycanca tibb lüğəti [Mətn] /İ.Q.Əlizadə, N.T.Qarayeva, L.M.Məşədiyeva; Elmi red. Ə.T.Əmiraslanov. B.: Azərbaycan, 2001.- 680 s.

 

Əlizadə İlqar Qulaməli oğlu. Ürək-damar xəstəliklərinin diaqnostika və müalicəsinə dair suallar [Mətn]: /İ.Q.Əlizadə, N.T.Qarayeva; Naşir: T.Vəlixanlı.- B.: Mütərcim, 1999.- 220 s.

 

Əlizadə İlqar Qulaməli oğlu. Ürək-damar xəstəliklərinin propedevtikası: Tədris nəşri İ.Q.Əlizadə, N.T.Qarayeva, M.M.Nəzərov; Naşir: T.H.Cəfərov.- B.: Mütərcim, 2002.- 104 səh.

 

Əmək və istehsalat təliminin gigiyenası [Mətn]: metodik tövsiyələr Az SSR Xalq Təhsili Nazirliyi. Y.H.Məmmədəliyev, adına Naxçıvan Dövlət Pedaqoji İnstitutu; hazırlayanı. Y.B.Səfərov.- B.: 1989.- 44,[1]s.


Əmiraslanov Əhliman Tapdıq oğlu. Onkologiya [Mətn]: dərslik /Ə.T.Əmiraslanov, A.Y.Qazıyev; rəyçi. C.Əliyev, B.Ağayev.- Bakı: Təhsil, 2010.- 910, [2] s. , şək., cədv. ; 25 sm.

Əmiraslanov Əhliman Tapdıq oğlu. Qığırdaq şişləri [Mətn]: [Monoqrafiya] /Ə.T.Əmiraslanov, N.V.Qasımov; Elmi red.: F.İ.İslamzadə.- Bakı: Təbib, 2001.- 200 s. , 1 portr., cədvəl, ill. ; 21 sm.

Əmiraslanov Əhliman Tapdıq oğlu. Sümük şişləri [Mətn]: [monoqrafiya] /Ə.T.Əmiraslanov, A.Y.Qazıyev.- Bakı: Təbib: Azərbaycan Ensiklopediyası, 1997.- 480 s.

Əmiraslanov Əhliman Tapdıq oğlu. Sümük şişləri [Mətn]: tibb universiteti tələbələri üçün dərs vəsaiti /Ə.T.Əmiraslanov, A.Y.Qazıyev, N.V.Qasımov.- Bakı: Təbib, 1994.- 41 s. , ill. ; 20 sm.

 

Əmiraslanov Əhliman Tapdıq oğlu. Sümük şişləri [Mətn] /Ə.T. Əmiraslanov, A. Y. Qazıyev; Rəyçi: C. Ə. Əliyev, X. D. Dadaşov. Ankara: [Demirkan], 1999. 480 səh. portr., ill

 

Əmiraslanov Əhliman Tapdıq oğlu. Sümük şişlərinə görə operasiya edilmiş xəstələrin tibbi-sosial reabilitasiyası [Mətn]:[Monoqrafiya] Ə.T.Əmiraslanov, A.Y.Qazıyev; Rəyçi Ə.M.Məmmədov, M.İ.Yusifov.- B.: [Təbib], 1996.- 112 s. portr.,fotoşək., ill

 

Əmiraslanov Əhliman Tapdıq oğlu. Uşaq onkologiyası: Dərslik Ə.T.Əmiraslanov, A.Y.Qazıyev; Red.: F.İslamzadə.- B.: Maarif, 2003.- 648 səh.

 

Ənnağıyev Ələddin Abbas oğlu. Sanitariya mikrobiologiyası [Mətn] / Ə.A. Ənnağıyev, N.M. Şirinov; Red. E.Məmmədov; Rəssamı. B.Xananyev.- B.: Azərnəşr; 1992.- 157 s.

 

Əsədov Çingiz D. Azərbaycanda qanköçürmənin tarixi [Mətn] /Ç. D. Əsədov, Z. X. Əlimirzəyeva, P. Hacıyeva. Bakı: [s. n.], 2017.- 287, [1] s.: fotoşək., portr., cədv., 24 sm.

 

Əsgərov Ə. Psixiatriya qısa rəhbər: əl yazısı hüququndadır/Ə.Ələsgərov; burax. məs. S.İmaməliyev.- Bakı: ATİ nəşriyyatı, 1933.- 87 , [2] s. ; 21sm.

 

Əsgərov Rafiq Əşrəf oğlu. Klinik anatomiya və operativ cərrahlıq [Mətn]: Sual və cavablarda / R.Ə. Əsgərov, Ə.Ə. Quliyeva; Rəyçi.B.M. Aşurov.- B.: Təbib; 1992.- 232 s.


Əskərov Ələddin Abdulla oğlu. Ev quşlarının yoluxucu xəstəlikləri və onlarla mübarizə tədbirləri /Ə.A.Əskərov; [red. Y.Hacıyev].- Bakı: Azərnəşr, 1957.- 83, [1] s.

 

 Əzizov Arif Məhəmmədəziz oğlu. Meyvələr və giləmeyvələr şəfavericidir. Arı məhsullarının qida və müalicə əhəmiyyəti. Sıyıqlar sağlam qidanın əsasıdır [Mətn] /A.M.Əzizov, C.A.Əzizov, A.İ.İbrahimova; red. S.D.Sadıqova, G.S.Abduləzizova.- B.: [s.n.], 2008.- 158 s. cədvəl, şək

Əzizov Vəsadət Əli oğlu. Kəskin zəhərlənmələr [Mətn] /V.Ə.Əzizov, İ.N.Əfəndiyev, L.Q.Əmrahova.- B.: [Ünsiyyət], 2001.-195, [1] s.

 

Əzizov Vəsadət Əli oğlu. Kliniki toksikologiya [Mətn]: dərs vəsaiti /V.Ə.Əzizov, İ.N.Əfəndiyev, A.S.Maqsudov; rəyçilər. A.Ə.Axundbəyli, Ə.A.Hidayətov; Azərb. Respub. Səhiyyə Nazirliyi.- B.: Azərbaycan Tibb Universiteti, 2004.- 282, [2] s.

 

Əzizov Vəsadət Əli oğlu. Ürək-qan damar sisteminin xəstəlikləri [Mətn]: (təsnifatı,diaqnostikası, müalicəsi və ekspertizası) /V.Ə.Əzizov, S.N.Alimetov; Elmi red. S.N.Alimetov.- B.: Təbib, 1994.- 280 s.: cədv., ill

 

Falkner V.N. Qüvvətli və sağlam olaq /V.N.Falkner; red. Ad. Əfəndizadə; çevirəni. N.Ağazadə.- B.:Azərnəşr, 1931.- 89 s., şək.; 16 sm.

 

Fel İ.İ. Səhiyyədə iqtisadiyyat, planlaşdırma, idarəetmə, maliyyələşdirmə və əməyin elmi təşkili [Mətn]: mühazirələr /İ.İ.Fel, A.Ə.Əliyev, Q.L.Truman; red. Ə.T.Ağayev; N.Nərimanov ad. Azərb. Döv. Tibb İn-tu.- Bakı: [s.n.], 1978.- 58, [2] s. ; 19 sm.


 Florinski A.V. Kəfləmə onanizm /A.V.Florinski.- Bakı: Azərnəşr, 1928.- 82 s.

Florinski A.V. Onanizm [Mətn]: kəfləmə /A.V.Florinski.- B.: Azərnəşr, 1928.- 96 s.

 

Gelfand A. Cansağlığını mühafizə etmək üçün kənd təsərrüfatı işçisi nə bilməlidir/A.Gelfand, B.Marsinkovskiy; tərc. ed. C.Cuvarlı.- Bakı: Hökumət Zəhmət, 1930.- 32 s.

Gerd V.A. İnsan bədəninin həyat və quruluşu [Mətn]: [əmək məktəbləri üçün vasitə və tədris kitabları] /V.A.Gerd; çevirəni. M.Orxanbəyli.- B.: Azərnəşr, 1929 [üz qabığında 1930].- 336 s.


Gindes J.J. Körpə yaşlı sağlam ya xəstə uşaq [Mətn]: cocuqluq bacılarına məxsusdur /J.J.Gindes; tərc. ed. Ə.Ə.Cabbarzadə; ASŞC Xalq Səhiyyə Komissarlığı; N.Nərimanov adına Azərbaycan Dövləti Analıq və Çocuqluk Mühafizəsi İnstitutu.- B.: Xalq Səhiyyə Komissarlığı, 1929.- 275, [3] s.

 

Ginzburq B.S. Öz uşağını atmış olan bir ananın mühakiməsi /B.S.Ginzburq; çevirəni. M.Murad.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 79 s.

 Ginzburq B.S. Yoluxma azarlar [Mətn] /B.S.Ginzburq.- B.: Bakı işçisi, 1926.- 35, [1] s.

 

 Xəstəyə tapşırıq [Mətn] /ASŞC Xalq Səhiyyə komissarlığı yanında Hifz-Səhhət muzəsi, Səhiyyə-Maarif şöbəsi.- B.: ASŞC Xalq Səhiyyə Komissarlığı, 1929.- 8 s.

 

Xüsusi histologiya [Mətn]: dərs vəsaiti N.Nərimanov ad. Azərb. Tibb Un-ti, Histologiya, embriologiya, sitologiya kafedrası; red. B.M.Qorxmazov; [tərt. ed. C.R.Abdullayeva və b.]B.: [s.n.] 2009.- 151, [1]s.

 

Hacı oğlu Saleh Süleyman. Qara mal taunu /S.S.Hacı oğlu; red. Ə.Əbdürrəhimov.- Bakı: Azərnəşr, 1933.- 30, [1] s. ; 15 sm.

Hacı oğlu Saleh Süleyman. Heyvanlarda dabaq azarı /Saleh Süleyman Hacı oğlu; red. Ə.Əbdürrəhimzadə.- Bakı: Azərnəşr, 1933.- 19 s. , şək. ; 15 sm.

 

Hacıyev Cabbar Niyətulla oğlu. Xəstələrə qulluq [Mətn]: Azərbaycan Tibb Universiteti üçün dərslik C.N.Hacıyev, R.Y.Əliyev; İxtisas red.: E.Ş.Abbasov, B.M.Aşurov; Rəyçilər: Ş.B.Quliyev, H.A.Sultanov.- B.: Təhsil, 1998.- 256 s.

 

Hacıyev Cabbar Niyətulla oğlu. Təxirəsalınmaz tibbi yardım: Azərbaycan Tibb Universiteti üçün dərslik /C.N. Hacıyev, R.Y.Əliyev; Rəyçilər: S.İ.Hadıyev, A.M.Mustafayev, A.B.Şadlinski; İxtisas red.: E.Ş.Abbasov.- B.: Təbib, 2000.- 585 s.

 

Hacıyev Rasim Hacı oğlu. Zöhrəvi xəstəliklər [Mətn]: tibb institutu tələbələri üçün dərs vəsaiti /R.Hacıyev, M.Davatdarova, H.Hüseynzadə.- Bakı: Maarif, 1978.- 290, [2] s. , şək. ; 21 sm.

 

Hans Selye. Stress. Ümumi adaptasiya sindromu [Mətn]S.Hans; tərc. ed. B.E.Şamilov.- B.: Parni iz Baku, 2009.- 16 s.

 

Həbiboğlu Vəli. (Məcidov) Yarım əsirdən çox xalqın xidmətində [Mətn] /Vəli Həbiboğlu; Red.: Səhinə Dərvişzadə; Foto: Novruz Mehdiyev.- B.: Qartal, 1998.- 120 s. + 8 s.: fotoşək., 1 portr., 20 sm.

 

Hərbi-səhra cərrahiyyəsi [Mətn] /S.B.Allahverdiyev və b.; Elmi red. V.C.Seyidov,B.N.Hüseynov; Ön söz. D.Abdullayev, B.Hüseynov, H.Cəfərov; Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələrinin hərbi-tibbi xidməti. B.: "Hərbi Nəşriyyatı", 2000. 367 s.: cədvəl., ill

 

Hərbi zəhərləyici maddələr və onlardan müdafiə olunmaq yolları /Az.OSOAVİAXİM.- Bakı: Az.OSOAVİAXİM, 1928.- 46 s.

 

Həsənov Eldar Hümbət oğlu. Narkotizm: meyllər və aradan qaldırılma tədbirləri: Azərbaycan Respublikasının materialları əsasında /E.H. Həsənov; "Antinarkotizm" beynəlxalq elmi-analitik Mərkəz. B.: Azərnəşr, 1999. 244 səh

 

Həsənov Ə.B. Patoloji anatomiya. [Mətn] Dərslik. Bakı: Elm nəşriyyatı, 2003.-780 s.

 

Həsənov Hüseyn Heydər oğlu. Mərkəzi sinir sisteminin fiziologiyası [Mətn] /H.H. Həsənov, Ş.M. Hacıyev, A.Ə. Qəribov; Red.: A.A. Novruzova, S.F. İsmayılova. -B.: Maarif, 1998.- 360 s.

 

Həsənov Xamis Əbdülhüseyn oğlu. Psixiatriya Tibb İnstitutu üçün dərs vəsaiti /X.Həsənov; [elmi red. F.İbrahimbəyov].- Bakı: Maarif, 1967.- 302, [2] s.

 

Hüseynov C. Patoloji anatomiya qısa rəhbər /C.Hüseynov; burax. məs. S.İmaməliyev.- Bakı: ATİ nəşriyyatı, 1933.- 162, [1] s. , şək. ; 20 sm


Hüseynov Cəlil Yusif oğlu. Ümumi patoloji anatomiya [Mətn]: Tibb İnstitutu üçün dərslik /C.Y.Hüseynov; Rəy verənlər. S.A.Quliyeva, L.H.Məmmədbəyova, A.R.Atakişiyev Bakı : Maarif , 1976. 278, [2] s.

Hüseynov Cəlil Yusif oğlu. Xüsusi patoloji anatomiya [Mətn]: tibb institutu üçün dərslik /C.Y.Hüseynov.- Bakı: Maarif, 1976.- 345, [3] s. , ill. ; 26 sm.

Hüseynov Dursun Yaqub oğlu. Dərman preparatları [Mətn]: tibb institutu üçün dərslik /D.Y.Hüseynov II hissə.-Bakı: Maarif, 1985.- 274, [6] s.

Hüseynov Dursun Yaqub oğlu.
Dərman preparatları [Mətn]: Tibb İnstitutu üçün dərslik: [2 hissədə] /D.Y.Hüseynov; ixtisas red. A.Rüstəmov I hissə.- Bakı: Maarif, 1983.- 348 s.

Hüseynov Dursun Yaqub oğlu. Farmakoterapiyadan məlumat kitabı [Mətn]/D.Hüseynov; Red. M.Quliyeva; Rəssam. T.Məlikov.- Bakı: Azərnəşr, 1993.- 636 s.

 

Hüseynova N.M. Uşaq infeksion xəstəlikləri [Mətn]: Tibb institutları pediatriya fakültəsinin tələbələri üçün dərslik /N.M. Hüseynova, M.Q.Qurbanov; Elmi red. Ə.H.Vəliyev; Rəyçilər. T.A.Tağızadə, N.Mirişli, R.Ə.Quliyeva, S.S.Səfərov.- B.: Təbib, 1995. - 330 s.

 

Hüseynzadə Qurban Məsum oğlu. Allergiya və dəri xəstəlikləri [Mətn] /Q.Hüseynzadə; Red. M.Quliyev; Rəssam. T.Məlikov.- Bakı: Azərnəşr, 1995.- 99 s.

 

Hüseynzadə Qurban Məsum oğlu. Dəri və zöhrəvi xəstəliklər [Mətn] /Qurban Hüseynzadə; Red.: Z.Ə.Rəsulova.- B.: Ozan, 1998.- 644 s.: ill., 1 portr., 21 sm.

 

Xalq təbabəti xəzinəsindən [Mətn] Tərcüməçi və tərtibçi. N.Göyüşov; Red. S.Əliyev.- B.: Azərbaycan Ensiklopediyası, 1992.- 224 s.

Xalq təbabəti xəzinəsindən [Mətn] /Tərcüməçi və tərtibçi. N.Göyüşov; Red. S.Əliyev.- Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası, 1994.- 224 s.

 Xalq təbabətinin izi ilə [Mətn] /tərt. ed. H.Mehdiyeva; rəy verəni. D.Hüseynov; farsca mənbələrdən tərc. ed. N.Göyüşov.- B.: Azərnəşr, 1987.- 104, [2] s.

 

 İbadlı Oruc Vəli oğlu. Müalicə bitkiləri. Zəfəran [Mətn] /Oruc İbadlı; Red.: Ə.Cəfərov.- Bakı: Çıraq, 1999.- 16 s.

İbadlı Oruc Vəli oğlu. Zəfəran: Azərbaycan, rus və ingilis dillərində /O.İbadlı; Red.: N.Hüseynova.- Bakı: "Tural" NPM, 2005.- 28 s. , ill. ; 20 sm.

 

İbrahimov Hüseyn Həsən oğlu. Mikroorqanizmlərin ekologiyası, suyun, torpağın və havanın sanitar-mikrobioloji müayinəsi [Mətn]: Tələbələr üçün tədris-metodik vəsait /H.H.İbrahimov, A.M.Məmmədov, İ.B.Əhmədov; Red.: Ə.S.Səmədov; N.Nərimanov adına Qırmızı Əmək Bayrağı ordenli Azərbaycan Tibb Universiteti.- B.: 1996.- 62 s.


İbrahimov Hüseyn Həsən oğlu. Tibbi mikrobiologiya [Mətn]: dərslik /H.İbrahimov; Rəyçi.Ə.S.Səmədov.- B.: Təbib, 1995.- 407 s.


 İbrahimov Mübariz Xəlil oğlu. Terapevtik stomatologiyanın propedevtikası (Fantom kursu) [Mətn]: Ali tibb təhsil müəssisələrinin stomatologiya fakültəsi tələbələri üçün tədris ədəbiyyatı /M.X.İbrahimov, Z.O.İbrahimov; rəyçilər. T.H.Hüseynov və b.- Bakı: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, 2000.- 209, [3] s. , şək., cədv. ; 20 sm.

 

İbrahimov Ş.Ş. Latın dili və tibb terminlərinin əsasları [Mətn]: Tibb universiteti tələbələri üçün dərslik /Ş.Ş.İbrahimov, M.İ.Məmmədəliyev; rəyçi. F.R.Hacıyeva-Cəlilova, N.Ə.Vəliyevavə b.; red. C.İ.Əhmədov, Z.İ.Əliyeva.- B.: Təbib, 1995.- 308 s.

 

İbrahimov Ş.Ş. Latın dili və tibb terminlərinin əsasları [Mətn]: tibb un-ti tələbələri üçün dərslik /Ş.Ş.İbrahimov, M.İ.Məmmədəliyev; ixtisas red. C.İ.Əhmədov, Z.İ.Əliyeva; rəyçi. F.R.Hacıyeva-Cəlilova, H.Ə.Vəliyeva, A.K.Şirinova [və b.]sponsor. Ş.Ə.Süleymanov.- B.: [Ünsiyyət], 2002.- 328 s.: cədv., 21 sm.

 İlin F.N. Cərrahi mamalıq əməli dərsləri üçün rəhbər: həkimlər və tələbələr üçün: sual cavabda /F.N.İlin; red. M.Xələf: çevirən. Ə.R.Atayev.- Bakı: Azərnəşr, 1933.- 66 s. ; 22 sm.

 

İmamverdiyev Sudeyf Bəşir oğlu. Hamı üçün urologiya [Mətn] / S.B.İmamverdiyev, Ə.A.Baxışov; Respublika Sağlamlıq Mərkəzi.- B.:[Azərbaycan]; 1992.- 90 s.

 

İmamverdiyev Sudeyf Bəşir oğlu. Hamı üçün urologiya [Mətn] S.B.İmamverdiyev; Red. V.Hüseynov; Rəssamı: İ.Kərimov.- B.: Azərnəşr, 1996.- 104 s.

 

İmamverdiyev Sudeyf Bəşir oğlu. Prostat vəzinin adenomasının cərrahi müalicəsi [Mətn] /Sudeyf İmamverdiyev, Talıb Talıbov; elmi red. Ə. A.Baxışov; rəyçilər. B.A.Ağayev, F.G.Qədiməliyev.- B.: Elm, 1998.- 157 s.: şək., 20 sm.

 

İngiliscə-azərbaycanca-rusca minimum tibb lüğəti [Mətn] A.H.Qarayev, D.E.Sultanova, R.H.Hüseynova və b.; Azərbaycan Tibb Universiteti Xarici Dillər Kafedrası.- Bkı: 2001.- 150 s.

 

İnsanın anatomiya və fiziologiyası [Mətn]: dərslik Azərb. SSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, S.M.Kirov ad. Azərb. Döv. Un-ti; T.D.Qaibov, H.A.Hüseynov, K.A.Hacıyev, Ş.A.Məhərrəmov; [red. İ.Ömərov].- B.: ADU, 1972.- 282, [2] s.

 İnsanov Əli Binnət oğlu.
Vərəm /Əli İnsanov; Red.: Sabir Əliyev.- Bakı: Azər, 2004.- 704 s.

 İsayev Fikrət Kamal oğlu. Tibbi və bioloji fizikadan laboratoriya məşğələlərinə rəhbərlik [Mətn]: Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutunun tələbələri üçün dərs vəsaiti /F.K.İsayev, H.T.Xudaverdiyev; elmi red.: Y.Q.Nurullayev; rəyçi. Q.Çingiz.- Bakı: Maarif, 1985.- 287, [1] s.

 

 İsayev H.B. Appendisit [Mətn] /H.B.İsayev.- B.: [Zəngəzur-MZ], 1996.- 300 s. 50 ill., 1 cədvəl

 

İsayev Hidayət Bilal oğlu. Kliniki və operativ septiki cərrahiyyə [Mətn]: [rəngli şəkillərlə] /H.B.İsayev; ön sözün müəl. B.A.Ağayev.- B.: Müəllim, 2007.- 318, [2] s., [6] v. şək. portr., şək., cədv

 

 İsayev İ.M. Patoloji anatomiya [Mətn]: Tibb Universitetinin III kurs Müalicə-Profilaktika fakültəsi, Pediatriya, Tibbi Profilaktika, Tibbi bioloji, Stomotoloji fakültələrinin tələbələri üçün nəzərdə tutulan tədris (dərs) metodik vəsait /İ.M.İsayev, M.Ş.Cahangirov, Ə.İ. Səfərov; Red. Ş.Səlimbəyli; N.Nərimanov adına Azərbaycan Dövlət Tibb Universiteti.- B.: Səda, 1995.- 336 s.

 

 İsayev İsa H. Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları: Tibb Universiteti və tibb fakültələrinin tələbələri ücün dərs vəsaiti İ.H.İsayev; Rəyçilər: M.Q.Mamedov, A.Q.Şəmilov; Elmi red.: R.İ.Həsənov.- B.: Zaman, 2001.- 632 səh.

 

 İsayev S. Səpmə yatalaq [Mətn] S.İsayev; red. S.Məlikov; çev. P.Səfərov.- B.: Azərnəşr, 1932.- 23, [1] s.

 

 İsazadə Həsən Musa oğlu. Revmatologiya [Mətn]: N. Nərimanov adına ATİ-nin dərs vəsaiti /H. M. İsazadə, F.Y.Talıbov, Z.Ə.Tagizadə; AzSSR Səhiyyə Nazirliyi.N. Nərimanov adına Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutu I hissə.- B.: 1989.- 92,[2] s.

 

 İsmayılov Ə.İ. Ümumi məlumat. Bərk və maye dərman formaları Ə.İ.İsmayılov, F.Ə.Təhməzov;red. İ.A.Dəmirov; Azərb. SSR Səhiyyə Nazirliyi, N.Nərimanov adına Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutu I hissə.- B.: [s.n.] 1981.- 94, [7] s.

 

 İsmayılov Əhməd İsmayıl oğlu. Dərman formalarının texnologiyası [Mətn]: Tibb İnstitutu tələbələri üçün dərslik /Ə.İ.İsmayılov, F.Ə.Təhməzov, S.Ə.Tağıyev; rəyçi: D.Y.Hüseynov; elmi red.: Ə.İ.İsmayılov I hissə.- B.: Maarif, 1989.- 288 s.

 

İsmayılov Fuad Mustafa oğlu. Müasir metodlarla vərəmin müalicəsi. Ali məktəblər üçün dərsliklər və dərs vəsaitləri seriyasından.- Bakı: Maarif, 1996.- 316 s.

İsmayılov Fuad Mustsfs oğlu.
Vərəm. Ali məktəblər üçün dərsliklər və dərs vəsaitləri seriyasından.- Bakı: Maarif, 1986.- 294 s.

 

 İsmayılov Nadir Vedan oğlu. Psixiatriya [Mətn]: Tibb universitetinin tələbələri üçün dərslik /N.V.İsmayılov; Elmi red. Ə.Ə.Abasquliyev.- Bakı: Maarif, 1992.- 371 s. , cədvəl, ill. ; 22 sm.

 

 İsmayılov Nadir Vedan oğlu. Psixiatriyadan terminoloji qlossari [Mətn]: Sözlük /N. İsmayılov; Elmi red. Ə.Ə.Abasquliyev; Red. S.Səmimi.- B.: Çinar-Çap, 2007.- 164 s.

 İsmayılov Nadir Vedan oğlu. Tibbi psixologiya və psixoterapiya: Dərslik /N.V.İsmayılov, F.N.İsmayılov; Elmi red.: Ə.Ə.Abasquliyeva.- B.: Maarif, 2002.- 376 s.

 

İsmayılova Səidə Soltan Həmid qızı. Revmatoidli artirit: diaqnostika və müalicəsinin aktual məsələləri [Mətn]: dərs vəsaiti /S.S.İsmayılova; tərt. ed. S.S.İsmayılova; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Ə.Əliyev ad. Azərb. Döv. Həkimləri Təkmilləşdirmə İn-tu.- Bakı: Qismət, 2008.- 206, [2] s.

İsmayılzadə İ. Dəri xəstəlikləri tibbi texnikumlar üçün dərs kitabı /İ.İsmayılzadə; red. M.Xələf; burax. H.Rəhimov.- Bakı: Azərnəşr, 1933.- 73 s.

 

İsmailzadə İ. Cüzam nədir [Mətn] /İ.İsmailzadə.- B.: Azərnəşr, 1927.- 23 s.

 

İsmailzadə İ. Cüzam nədir [Mətn] /İ.İsmailzadə.- B.: Azərnəşr, 1927.- 20 s.

 

İsmailzadə İ. Siflis və ailə [Mətn] /İ.İsmailzadə.- B.: Azərnəşr, 1927.- 38 s.

 

İsmayılzadə İ. Ümumi tibb terminləri [Mətn] İ.İsmayılzadə; Azərbaycan Dövlət Elmi Tədqiqat İnstitutu Terminoloji şöbəsi.- B.: Azərnəşr, 1932.- 155, [3] s.

 

İvanov Vasiliy Alekseyeviç. Cərrahlıq tibb məktəbləri üçün dərslik /V.A.İvanov, Y.M.Lopuxin, M.N.Molodenkov; tərc. ed. Ə.Hüseynov; red. M.Müslümov.- Bakı: Maarif, 1967.- 439, [1] s.

 

 Jeltakov Mixail Mitrofanoviç. Dəri-zöhrəvi xəstəliklər [Mətn]: tibb institutu tələbələri üçün dərslik /M.M.Jeltakov; ötərc. ed. H.Ə.Hüseynzadə, R.H.Hacıyev; red. S.Səmimiğ.- Bakı: Maarif, 1975.- 269 s.


 Kalaşnikov V.F. Göz xəstəlikləri və korluğun səbəbləri /V.F.Kalaşnikov; çevirəni. M.Xələf.- Bakı: Azərnəşr, 1931.-24 s. , şək. ; 17 sm.

 Kallestinov. Ev heyvanlarında yoluxma azarlar və onlar ilə mübarizə [Mətn]: Kəndli qəzetinə pulsuz əlavədir/Kallestinov.- B.: Kəndli qəzeti, 1928.- 36 s.

 

 Kalmıtski E.S. Mozalanı məhv edəlim /E.S.Kalmıtski; çevirəni. Ə.Qərib; red. M.Ə.Kərimov.- Bakı: Azərnəşr, 1933.- 25 s. , şək. ; 18 sm.

Kanel L.V. Zöhrəvi xəstəliklər haqqında sual-cavablı on söhbət /L.V.Kanel; çevirəni. M.Xələf; red. M.Kamil.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 130 s.

Kaplan L. Papiros çəkmə! /L.Kaplan.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 14 s.

Kapustin A.A. İnsan anatomiya və fiziolojisi proqramı/A.A.Kapustin; çevirəni. M.Orxanbəyli; Azərbaycan Xalq Maarif Komissarlığı, Müəllimlər İxtisasını Artırma İnstitutu Evdə Pedaqoji Fakültəsi.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 108 s.

 Kazımov. Hilal əhmərin qarşısında duran məsələlər [Mətn] /Kazımov; Azərbaycan hilal əhmər cəmiyyətinin baş idarəsi.- B.: Azərbaycan hilal əhmər cəmiyyəti, 1925.- 11+11 s.

 

Kənd şurası üzvləri səhiyyə işləri haqqında nə bilməlidirlər [Mətn]: şuraların IX çağırışına.- B.: ASŞC XSK, 1929.- 8 s.

 

Kərimov Ağakərim Əli oğlu. Şəxsi gigiyena/A.K.Kərimov; [red. Ə.S.Ələsgərov]; Azərb. SSR Səhiyyə Nazirliyi, Respublika Sanitariya Maarifi Evi.- Bakı: [Kommunist], 1971.- 34, [2] s.

 

Kərimov Kərəm. Akademik Zərifə xanım Əliyeva və milli oftalmologiyamız [Mətn] /K. Kərimov; red. A. Bayramova, Ş. Hüseynova.- B.: [Parni iz Baku Nəşriyyat Evi], 2009.- 104 s., şək., portr.

 

Kərimov Kərəm Təbriz oğlu. Akademik Zərifə xanım Əliyeva və müasir oftalmologiya [Mətn] /K.Kərimov; [red. A.Bayramova, Ş.Hüseynova; məsul red. E.Rəşidəlizadə; dizayner. A.İbrahim]Bakı: Parni iz Baku, 2010.- 182, [2] s.

 

 Kərimov Məcid. Qida kimyası və qida /M.Kərimov.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 31, [1] s.

 

Kərimova Leyla Rəhim qızı. Cərrahi ginekologiya [Mətn]: dərs vəsaiti /L.R.Kərimova; red. N.M. Kamilova; rəyçilər. N.M.Şəmsəddinskaya, C.M.Cəfərov; Azərb. Respub. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.- B.: "Təhsil" NPM, 2009.- 509, [1] s.

 

Kəsilməli heyvanların baytarı-səhi təftiş və müayinəsi və ət məhsulatının çixdaş edilməsi [Mətn]: nizamnamə /Azərbaycan xalq torpaq komissarlığı.- B.: Yeni kənd, 1925.- 21 s.

 

Kəskin zəhərlənmələrin təsnifatı [Mətn]: metodik tövsiyələr /Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi; müəl. V.Ə.Əzizov, İ.N.Əfəndiyev, A.S.Maqsudov, İ.R.Bağırova.- B.: [s.n.], 2007.- 40 s.

 

 Konçalovski M.P. Daxili xəstəliklər /M.P.Konçalovski; tərtib ed. N.S.Baqon [və b.]; red. M.Ə.Əfəndiyev.- Bakı: Azərnəşr, 1949.- 668, [2] s. , ill. ; 27 sm.

Konyus E.M. Uşağı nə cür saxlamalıdır [Mətn] /E.M.Konyus.- B.: Bakı işçisi, 1926.- 49 s.

 

Konyus E.M. Uşaqlarda bağırsaq qurdları/E.M.Konyus; çevirəni. Ə.H.Hüseynov.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 32 s.

Korşun S. Quduzluq [Mətn] /S.Korşun.- B.: Azərnəşr, 1927.- 40 s.

 

Korşun S.V. Quduzluq [Mətn] /S.V.Korşun.- Bakı: Bakı işçisi, 1926.- 50 s.


Kravtsov P. Yemək və yaşamaq /P.Kravtsov; çevirəni. A.Z.Feyzullayev.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 52 s. ; 17 sm.

Kriçevski. Yaralananda və bədbəxt hadisələrdə birinci yardım [Mətn] /Kriçevski; tərcümə. A.A.Xanlarzadə; A. İ. Ş. C. xalq səhiyyə komissarlığı.- B.: A. İ. Ş. C. xalq səhiyyə komissarlığı, 1927.- 25 s.

 

Kunin S. Beşgünlük iş həftəsi və sağlamlıq /S.Kunin.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 47 s.

Qaboviç R.D. Gigiyena [Mətn] /R.D.Qaboviç, S.S.Poznanski, H.X.Şahbazyan; ixtisas red. İ.Səmədov.- Bakı: Maarif, 1975.- 421, [3] s.

Qaqunova Yelena Yakovlevna. Xəstələrə ümumi qulluq [Mətn]: orta tibb məktəbləri üçün dərslik /Y.Y.Qaqunova; [tərc. ed. M.Müslümov; red. M. Tapdıqova]Bakı: Maarif, 1974.- 254, [1] s.

 

Qan komponentlərinin hazırlanması, istifadəsi və keyfiyyət təminatına dair təlimat [Mətn]: tövsiyyə R (95) 15 /Tərcümə: A. Həsənov; Red..: E.Məmmədova; Avropa Şurası.- B.: Avropa Şurası, 2004.- 265 s.

Qarabəyli Qarabəy. Nəsihətlər məcmuəsi [Mətn]: insana qəfildən toxunan bədbəxtlik və nagəhan azara qarşı yapılması lazım gələn ilk köməklər barəsində /Q. Qarabəyli; Azərbaycan xalq torpaq komissarlığı.- B.: Yeni kənd, 1925.- 73 s.

 

Qarayev Məmməd Abbas oğlu. İnsan fiziologiyası [Mətn]: [2 hissədə] /M.A.Qarayev; Rəyçi: Ə.N.Əliyev, M.R.Mehdiyev; Red.: Ə.N.Fərəcov, A.E.Vələdov.- II hissə.- 396 s.

 

Qarayev Məmməd Abbas oğlu. İnsan fiziologiyası [Mətn]: [2 hissədə] /M.A.Qarayev; rəyçi. Ə.N.Əliyev, M.R.Mehdiyev; red. Ə.N.Fərəcov, A.E.Vələdov.-I hissə.- B.: Tİ-MEDİA, 2005.- 366 s.

 

Qarayev Z. İ. Diş-çənə anomaliyalarının yayılmasında və strukturunda inbridinqin roluna dair tibbi-genetik məsləhətlər: Metodik tövsiyə /Resenzentlər: Y. Ə. Yusubov, Ş. İ. Mahalov, F. A. Sultanova; N. Nərimanov adına Azərbaycan Tibb Universiteti. B.: Təbib, 1999. 11 səh.: cədvəl

 

Qarın yatalağı və onunla mübarizə [Mətn] /P. Diyakonov ; tərcümə. Ə. Əliyev ; Azərbaycan hilal əhmər cəmiyyəti.-Bakı : Azərbaycan hilal əhmər cəmiyyəti , 1927.-45+35 s.

 

Qarın yatalağı və paratif haqqında nə bilməlidir [Mətn] BSŞ Sanitar Həmkarlar Sektoru; [çevirən. M.Ə.Səfərov; red. M.Ə.Qayıbov].- B.: Bakı Şurasının təşkilat şöbəsi-mətbuat sektoru nəşriyyatı, 1932.- 10, [1] s. 14 sm.

 

Qasımov Elmar Mustafa oğlu. Göz xəstəliklərinin diaqnostikası [Mətn] /E.M.Qasımov, V.Ə.Aslanova.- Bakı: [s.n.], 2009.- 271, [1] s.

 

Qasımov Maqsud Səfər oğlu. Sağlam həyat tərzi uğrunda M.S.Qasımov.- B.: Qismət, 2005.- 256 səh.

 

Qasımov Maqsud Səfər oğlu. Ümumi dietologiyanın əsasları [Mətn]: Azərbaycan Tibb Universitetinin tələbələri üçün dərslik /M.S.Qasımov, K.Q.Qasımova.- B.: Maarif, 1996.- 248 s. cədv

 

Qasımov Yaqub Əli oğlu. Qulaq-burun və boğaz xəstəlikləri [Mətn]: tibb institutu üçün dərslik /Y.Ə.Qasımov; ixtisas red. A.Ə.Eyvazov; rəyçi N.M.Ağayeva.- Bakı: Maarif, 1980.- 299 s.

Qavralov Sergey. Uşaq xəstəlikləri. Orta tibb məktəbləri üçün dərslik.- Bakı: 1967.- 495 s.

Qer, V.A. İnsan bədəninin həyat və quruluşu [Mətn]: [əmək məktəbləri üçün vasitə və tədris kitabları] /V.A.Qerd; çevirəni. M.Orxanbəyli.- Bakı: Azərnəşr, 1929 [üz qabığında 1930].- 336 s.

Qeşelina L. Uşağa sağlam qida verin [Mətn] /L.Qeşelina; tərc. ed. E.Əfəndiyev; red. S.Kamal.- B.: Azərnəşr, 1928.- 32 s.

 

Qeysər kəsiyi ilə çıxarılan yenidəndoğulanlarda adaptasiyanın klinik-metabolik xüsusiyyətləri və onun pozulmalarının korreksiyası: metodik tövsiyyə /Tərtibçi müəlliflər: H.Dünyamalıyev, Həsənov S.Ş.; Resenzentlər: Şəmsəddinskaya N.M.; N.Nərimanov adına ATU.- Bakı: 1999.- 11 s. , cədvəl ; 20 sm.

Qədimov Şaiq Rza oğlu. Qan qohumluğu [Mətn] /Ş.Qədimov.- B.: Azərnəşr, 1989.- 129, [4] s.

 

Qədirli. Azərbaycan Mərkəzi İcraiyyə Komitəsinin 3-cü dönümü 4-cü çağırışında Azərbaycan Xalq Səhiyyə komissarı təbib Qədirlinin məruzəsi [Mətn]: [ 5 dekabr 1924-cü il] /Qədirli.- B.: [s. n.], 1924.- 25+21+23 s.

 

Qədirova Törə Xanım Qədir qızı. Sinir xəstəlikləri /T.Q.Qədirova; elmi red. A.Abbasquliyev I hissə.- Bakı: Azərnəşr, 1968.- 163, [1] s.

Qədirova Törə Xanım Qədir qızı. Sinir xəstəlikləri /T.Qədirova; [elmi red. A.Abasquliyev] II hissə.- Bakı: Azərnəşr, 1968.- 170, [2] s. ; 22 sm.

Qəhrəmanov Baxış Həsən oğlu. Kimyəvi və radioaktiv maddələrin toksikologiyası və tibbi mühafizə [Mətn]: tibb institutu tələbələri üçün dərs vəsaiti /B.H.Qəhrəmanov; rəy verənlər D.Hüseynov, A.Babayev; red. O.Məmmədov.- Bakı: Maarif, 1975.- 229, [3] s. , cədv., ill.

 

Qəhrəmanov Qəhrəman Mehdiqulu oğlu. Normal fiziologiyadan təcrübə dərsliyi [Mətn] Q.M.Qəhrəmanov, F.İ.Cəfərov; N.Nərimanov ad. Azərb. Dövlət Tibb İn-tu II hissə.Bakı [s. n.] 1980.- 67, [3] s.

 Qitman S. M. Siflis və ailə [Mətn] : Rusiyya Venerolozi İnistititu göstəriş venerolozi dispanseri doktorları /S. M. Qitman, L. M. Qeniksberq ; tərcümə. Əlizadə ; Azərbaycan Hilal Əhmər cəmiyyəti.-Bakı : Azərbaycan Hilal Əhmər cəmiyyəti , 1927.-47 s.

 

 Qızıl orduya çağrılanların sanitar haqqında xatirə kitabçası /Azərbaycan Hilalı Əhmər Cəmiyyətinin Mərkəzi Komitəsi.- B.: [s.n.], 1930.- 18, [1] s.

 

Qoryainov A.A. Ev parazitləri və gəmiriciləri ilə necə mübarizə etməlidir/A.A.Qoryainov.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 58, [2] s.

 

Qremyatski M. Cavanlaşmaq nədir [Mətn] /M.Qremyatski; mütərcimi. Z.Feyzullazadə.- B.: Bakı işçisi, 1926.- 52 s.

 

Qriçevski. Yaralananda və bədbəxt hadisələrdə birinci yardım [Mətn] /Qriçevski; tərcümə. A.A.Xanlarzadə; A.İ.Ş.C. xalq səhiyə komissarlığı.- B.: A.İ.Ş.C. xalq səhiyə komissarlığı, 1927.- 28 s.

 

Qrinberq M. Uşağın yuxusunu mühafizə ediniz [Mətn] /M.Qrinberq; tərc. M.İ.Əfəndiyev; S. Kamil.- B.: Azərnəşr, 1928.- 33 s.

 

 Qrinberq M. Uşaqları düzgün geyindirməli [Mətn] /M.Qrinberq; çevirəni. M.İsmayıllı.- B.: Azərnəşr, 1929.- 42 s.

 

Quliyev A. Əmtəəşünaslıq ümumi hissə /A.Quliyev; [red. H.Əliyev].- Bakı: Azərnəşr, 1950.- 493, [2] s.

 

Quliyev Çingiz Bayram oğlu. Uşaq cərrahlığı [Mətn]: Azərbaycan Tibb Universitetinin tələbələri üçün dərslik /Çingiz Quliyev; Red.: Ş.Hüseynova; Dərsliyə rəy verənlər: B.X.Abbasov, H.A.Sultanov, N.Y.Axundov.- Bakı: Təbib: Azərbaycan Tibb Universiteti, 2005.- 260 s.

Quliyev Çingiz Bayram oğlu. Uşaq travmatologiyası [Mətn] /Çingiz Quliyev; Rəyçilər: Q.S.Canbaxışov, Ə.Y.Əhmədzadə; Azərbaycan Tibb Universiteti.- Bakı: Tibb Universiteti nəşriyyarı, 2004.- 350 s.


Quliyev Çingiz Bayram oğlu.
Uşaqlarda exinokokkoz xəstəliyi [Mətn] /Çingiz Quliyev, Ramiz Poluxov; Rəyçilər: H.A.Sultanov, B.X.Abbasov; Azərbaycan Tibb Universiteti.- Bakı: Tibb Universiteti nəşriyyatı, 2004.- 164 s.

 Quliyev Çingiz Bayram oğlu. Uşaqlarda qarın boşluğu üzvlərinin travmatik zədələnmələri [Mətn]: Monoqrafiya /Ç.B.Quliyev.- Bakı: Tibb Universiteti, 2003.- 234 s.

 

Quliyev Fəraməz Şamil oğlu. Ftiziatriya [Mətn]: dərslik /F.Ş.Quliyev; rəyçilər. N.Ə.Abbasov; F.Ağayev, E.N.Məmmədbəyov; red. Y.Ş.Şıxəliyev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi Azərb. Resp. Təhsil Problemlər İn-tu, Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi Azərb. Tibb Un-ti.- Bakı: [Təbib], 2010.- 297, [1] s. , şək., portr.

 

Quliyev Fərəməz Şamil oğlu. Sümük-oynaq vərəminin patogenezi, klinikası və müalicəsi [Mətn]: Elmi kütləvi vəsait /A.Ş.Quliyev.- B.: Maarif, 1996.- 112 s.

 

Quliyeva Hökümə Fərman qızı. Tibbi entomologiya [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /H. F. Quliyeva (ön söz.); red. H. F. Quliyeva; rəy. N. N. Əliyev, F. Q. Ağamalıyev, Z. M. Məmmədov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.- Bakı [Nafta-Press] 2014.- 363, [1] s. şək., cədv.

 

Quliyeva Zəhra Tahir qızı. Göz xəstəlikləri [Mətn]: Tibb İnstitutu üçün dərslik /Z.Quliyeva, P.H.Zairova; ixtisas red. N.M.Əfəndiyev; rəy verən. R.M.Axundova.- Bakı: Maarif, 1987.- 280, [2] s.

Qurbanov G. Diş protezi texnikası /G.Qurbanov.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 84 s.


Qurbanov G. Diş tibbi cərrahlığında anesteziya və dişlərin ekstraksiyası /G.Qurbanov.- Bakı: Azərnəşr, 1931.-47, [1] s.

 

Qurbanov Yaqub Ziyəddin oğlu. Daxili xəstəliklərin diaqnostikasında instrumental və laborator müayinə üsulları (funksional diaqnostika) Həzm, böyrək və sidikçıxarıcı, qan sistemi. [Mətn]: tibb universitetinin tələbələri üçün dərslik /Y.Z.Qurbanov; rəyçilər R.M.Məmmədhəsənov, Ə.A.Hidayətov; red. T.M.Musayeva, M.S.Novruzova. II cild Həzm, böyrək və sidikçıxarıcı, qan sistemi.- B.: [s.n.], 2012.734, [2] s. portr., şək., cədv

Qurbanov Yaqub Ziyəddin oğlu. Daxili xəstəliklərin propedevtikası [Mətn]: dərslik /Y. Z. Qurbanov; Rəyçi: H. M. İsazadə, R. M. Məmmədhəsənov, A. Ə. Mirzəzadə.-Bakı: Təbib , 1997.-480 s.

 

Laborator müayinələrin normal və patoloji göstəriciləri [Mətn]: qan və sidik mikroskopiyasının atlası /V.Ə. Əzizov, Ş. S. İbrahimova, X. İ. Qurbanova və b.; red. Ş. Səlimbəyli; elmi red. S.N. Alimetov; rəyçilər. A. Ə. Axundbəyli, A. M. Əfəndiyev.- B.: Avropa, 2005.- 214, [2] s.

 

Lankovits A.V. Ürək naxoşluqları /A.V.Lankovits; M.Xələf.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 24 s.

Leanordov V. Qızıl Əsgərin şəxsi təmizliyi (hifzi-səhiyyəsi) [Mətn] /B.Leanordov; red. A.H.Qasımov, A.Cəmalinski.- B.: Az. Hilal Əhmər cəmiyyəti, 1928.- 41 s.

 

Ləmbərani Fikrət. (Hacıyev Fikrət Mütəllim oğlu.) Xalq təbabəti [Mətn] /F.Ləmbərani; Red. M.Əmirova; Ön söz: M.S. SalihovB.: İşıq, 1994.- 288 s. 1portr

 

Ləmbərani Fikrət. (Hacıyev Fikrət Mütəllim oğlu.) Xalq təbabəti [Mətn] /F.Ləmbərani; Red.: M.Əmirova; Ön söz: M.S.Salihov.- B,: İşıq, 1998.- 330 s.: 1 portr., 20 sm.

 

Mahmudova Dilarə. Neyro stomatologiya [Mətn] /D.Mahmudova.- Bakı: [s. n.], 2012.- 246 s. şək., cədv

 

Maraği-əl Əbdülhəsən. Müalicati-münfəridə [Mətn]: sadə müalicə üsulları /Ə. əl-Marağı; fars dil. tərc. ed., müqəddimə, qeydlərin və şərhlərin müəl. İ.Qaibova; elmi red. F.Ələkbərli; AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar İn-tu.- B.: Nurlan, 2009.- 245, [1] s.: 21 sm.

 

Markskors Raynhard. Çıxmayan ortopedik stomatoloji restavrasiyalar [Mətn] R.Markskors; Azərb. nəşrinin red. O.S.Seyidbəyov, Z.İ.Qarayev, E.E.İmanov [və b.]; tərc. E.E.İmanov.- B.: [s. n.] 2012.- 310, [2] s.

 

Maslov Mixayıl Stepanoviç. Uşaq xəstəlikləri dərslik /M.S.Maslov; [tərc. ed. M.Kərimova, R.Seyidova; red. M.Əhmədov].- Bakı: Azərtədrisnəşr, 1961.- 533, [3] s.

Mayzel A.İ. Körpə uşaqları xəstəliklərdən nə cür qorumalı [Mətn] /A.İ.Mayzel; tərc. M.İ.Əfəndiyev.- B.: Azərnəşr, 1928.- 31 s.

 

Mehdiyev Tofiq Vahid oğlu. Endemik ur və yod problemi [Mətn] /T.V.Mehdiyev; Elmi red: M.Ə.Ələkbərov. B.: Təbib, 1999. 216 s.: portr., ill., cəd., sxem

 

Melikov M.M. Ümumi nevro pataloji qısa konspekt: əl yazısı hüququndadır /M.M.Melikov; burax. məs. L.Bayramlı.- Bakı: ATİ nəşriyyatı, 1933.- 31, [1] s. ; 21 sm.

Mendelson A.L. Ağıl əməyinin hifzüssəhhəsi /A.L.Mendelson; çevirəni. M.Xələf.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 24 s.

Mendelson. A. L.Evlənmə hifzüssihhəsi /A.L.Mendelson.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 30, [2] s.

Merimski Z. Ciyərlərinizi sağlam saxlayın /Z.Merimski.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 55, [1] s.

Məhərrəmov Abel Məmmədəli oğlu. Dərman maddələrinin sintezi [Mətn]: Ali məktəblər üçün dərslik /A.M.Məhərrəmov, M.Ə.Allhverdiyev, M.M.Qurbanova; Red. İ.Ə.Əliyev; Rəyçilər. M.N.Məhərrəmov, A.M.Mustafayev.- Bakı: [Bakı Universiteti nəşriyyatı], 2007.- 144 s.

Məhyəddinqızı Şəlalə.
Qaranlıqdan işığa /Ş. Məhyəddinqızı ; [ön söz R. Rüstəmov].-Bakı : Nasir , 2012.-177, [3] s.

 

Məlikov Malik Zərbəli oğlu. İynəbatırma ilə müalicə [Mətn] /M.Z.Məlikov; naşir. R.Xan-Sayadoğlu.- B.: MBM-R, 2009.- 582, [1] s. portr

Məmmədəliyev Məmmədəli İbrahim oğlu. Tibbdə işlədilən termindüzəldici sözlər [Mətn]: [dərs vəsaiti] /AzSSR Səhiyyə Nazirliyi, N.Nərimanov ad. Azərb. Döv. Tibb İn-tu; tərt. ed. M.İ.Məmmədəliyev, Y.İ.Sidorçuk.- B.: [s.n.], 1981.- 86, [1] s.


Məmmədhəsənov Rafiq Musa oğlu. Endokrinologiya [Mətn]: [Tibb Universitetinin tələbələri üçün dərslik] /R.M.Məmmədov; Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi Azərbaycan Tibb Universiteti.- Bakı: Adiloğlu, 2006.- 240 s. , cədv., ill, fotoşəkil ; 24 sm.


Məmmədhəsənov Rafiq Musa oğlu. Endokrinologiya [Mətn]: Tibb Universitetinin tələbələri üçün dərslik /R.M.Məmmədhəsənov; Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi, Azərbaycan Tibb Universiteti.- Bakı: Qismət, 2008.- 238, [4] s.

Məmmədhəsənov Rafiq Musa oğlu. Şəkərli diabetin fəsadları [Mətn]: monoqrafiya /R.M.Məmmədhəsənov, T.V.Mehdiyev.- Bakı: Azərbaycan Tibb Universiteti, 2003.- 129, [1] s. , cədv. ; 21 sm.

Məmmədov Adil. Naxçıvan MSSR-də Səhiyyənin tarixi və mərhələli inkişafi (1826 1966). B.- Nurlan, 2006.- 190 s.

 

Məmmədov Adil Qənbər oğlu. Tibbi biliklərin əsasları [Mətn]: dərslik A.Məmmədov; elmi red. V.Verdiyev; rəyçilər R.Məmmədhəsənov [və b.]B.: [Təknur], 2012.- 606, [2] s.

 

Məmmədov Adil Qənbər oğlu. Yumşaq sarğılar [Mətn]: Tibb ixtisası tələbələri üçün dərs vəsaiti /A.Q.Məmmədov, T.A.Məmmədova; Elmi red.: A.Ə.Qeybullayev; Xalq həkimi M.A.Bağırov adına Naxçıvan Respublika Cərrahiyyə Mərkəzi və Naxçıvan Özəl Universiteti.- B.: Təbib, 2002.- 152 s.

 

 Məmmədov Cəbrayıl Teymur oğlu. Daxili xəstəliklərin propedevtikası [Mətn] /C.T.Məmmədov, M.M.Ağayev, S.C. Hacıyev; Rəyçi: R.M.Məmmədhəsənov.- B.: Təbib, 1997.- 244 s. ; 17 v. şək

 

Məmmədov Cəbrayıl Teymur oğlu. Daxili xəstəliklərin propedevtikası [Mətn] xüsusi hissə: dərslik /C.T. Məmmədov, S.N. Alimetov; elmi red. S.N. Alimetov; rəyçi. M.M. Ağayev, A.B. Baxşəliyev.-B.: Nurlan, 2007.- 342, [2] s.

 

Məmmədov L.A. Qarın nahiyyəsinin topoqrafiyası və cərrahi əməliyyatları: Dərslik /L.A.Məmmədov; Elmi red.: C.Hacıyev, F.Abbasov.- Bakı: Müəllim, 2004.- 538 s.

 

Məmmədov M.Z. Ümumu cərraflıq. I hissə.- Bakı: Azərnəşr, 1946.- 268 s. Mirələmov Hüseynbala Fazil oğlu. Akademik Zərifə Əliyeva /H.Mirələmov.- Bakı: [s.n.], 2012.- 363, [5] s.

Məmmədov Məmməd Süleyman oğlu. Narkomaniya, alkoqolizm və... [Mətn] M.Məmmədov, A. Abdullayev; Rəyçi. N.A. Əliyev, T.Məmmədov, H.Sadıqova.- B.: Azərbaycan Ensiklopediyası, 1995.- 240 s.

Məmmədov Vüqar Qurban oğlu. Məhkəmə təbabəti [Mətn]: [tibb və hüquq tələbələri üçün dərslik] V.Q.Məmmədov; [Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti, BDU]; ideya müəl. və layihənin rəhbəri Ə.Hüseynli.- B.: [AdventaMMC], 2013.- 521, [1] s.

Məmmədov Yaqub Cavad oğlu. Patoloji fiziologiya Tibb Universitetinin tələbələri üçün dərslik /Y. C. Məmmədov, C. Təqdisi, F.İslamzadə.- Bakı: Müəllim, 2004.- 668 s. , ill. ; 26 sm.

Məmmədov Yaqub Cavad oğlu. Zaman və həyatla üzbəüz [Mətn] /Y. Məmmədov; red. N. Həbibli; [ön söz. İ. İsmayılov].-Bakı : Nurlan , 2009.- 762, [2] s.

 

Məmmədov Zülfüqar Mehdi oğlu. Ümumi cərrahlıq tibb in-tu üçün dərslik /Z.M.Məmmədov; red. M.Mustafayev.- Bakı: Maarif, 1969.- 500, [4] s. , şək., portr.

Mir-Qasımov M.A. Qısaca ümumi xirurgiya kursu /M.A.Mir-Qasımov; red. M.Xələf.- Bakı: Azərnəşr, 1933.- 108 s. ; 21 sm.

 

Mirələmov Hüseynbala Fazil oğlu. Zərifə Əliyeva [Mətn]: /H.Mirələmov; Tərcümə edəni: Kifayət Əhmədqızı.- B.: Azərbaycan nəşriyyatı, 2013.- 208 s.

Mirzəyev Rüstəm Baxman oğlu. Terapevtik stomatologiya [Mətn] /R.B.Mirzəyev; rəy verənlər Ə.A.Əhmədov, Y.B.Borovski; ixtisas red. R.Q.Haşımov.- Bakı: Maarif, 1982.- 396 s.

 

Mövsümqızı Məlahət. Ziyil hər hansı xoşagəlməz xaldan daha pis əlamətdir [Mətn] : Təbii müalicə üsulları /Məlahət Mövsümqızı; Red.: R. Səfəroğlu. B.: Şirvannəşr, 2000. 200 s.: portr

Musabəyli Ümnisə Süleyman qızı. Göz xəstəlikləri tibb institutu üçün dərslik /Ü.Musabəyli; [elmi red. M.S.Abdullayeva]Bakı: Maarif, 1972.- 187, [1] s.

Musayev Paşa (Qəlbinur). Göz xəstəlikləri [Mətn]: dərslik P.Musayev Qəlbinur, S.Əliyeva, H.Qəhrəmanov; rəyçilər. K.T.Kəimov, R.V.Hacıyev.- Bakı: Təhsil, 2008.- 533, [3] s., [52]

Musayev Şakir Məzlum oğlu. Məhkəmə təbabəti [Mətn]: Dərslik /Ş.M.Musayev.- Bakı: Elm, 1999.- 570 s.

Musayev Şakir Məzlum oğlu. Məhkəmə təbabəti: Ali məktəblər üçün dərslik /Ş.M.Musayev.- Bakı: Elm, 2002.- 622 səh. , şəkilli, cəd. ; 27 sm.

 

Musayev Şakir Məzlum oğlu. Məhkəmə təbabəti [Mətn]: Dərslik /Ş.M.Musayev; Rəyçi. Ş.Səlimxanov və b.B.: 2006.- 684 s. fotoşək, cədv., ill

Mustafaoğlu Faiq. Kardiologiya [Mətn] /F.Mustafaoğlu; rəyçi. R.M.Məmmədhəsənov; red. V.Xramçaylı; dizayn. N.Elay.- Bakı: Araz, 2010.- 681, [1] s.

Myasnikov Aleksandr L. Daxili xəstəliklər propedevtikası.(Diaqnostika və xüsusi patalogiya) I hissə.- Bakı: Azərnəşr, 1960.- 366 c.

Nadeyin V. Təbiyətin şəfa verici qüvvələri [Mətn] /V. Nadeyin.- Bakı :Azərnəşr,1927.- 72, [1] s.

 

Namazova Adilə Əvəz qızı. Uşaq xəstəlikləri tibb in-tu üçün dərslik /A.Namazova; [red. Ə.Salahov] I hissə.- Bakı: Maarif, 1972.- 361, [3] s.

Namazova Ədilə Əvəz qızı. Təbabət etikası [Mətn]: Dərs vəsaiti /Ədilə Namazova, Qoşqar Əliyev; Elmi red.: M.Ə.Salmanov; Rəyçilər: M.Ə.Tağıyev, M.Ə.Paşayev, S.M.Məmmədzadə.- Bakı: Təhsil, 2004.- 240 s.

 

Nasir Məmməd Əli. Əbədi şəfa xəzinəsi. Sağlamlıq reseptləri /M. Ə. Nasir, S. H. Quliyev; Red.: Ə. Zabrati. B,: Zaman, 1999.136 səh. 1 portr

Nazim Bəy. Kişi və arvadlarda süzənək və nəticələri /Nazim bəy.- Bakı: Azərnəşr, 1928.- 45 s.

 Nazim Bəy. Siflis və yumuşaq şanker [Mətn] /Nazim Bəy; Azərbaycan xalq torpaq komissarlığı.-B.: Yeni Kənd, 1925.- 76 s.

 

 Nazim Bəy. Süzənək [Mətn] /Nazim Bəy; Azərbaycan xalq topraq komissarlığı.- B.: Yeni kənd, 1925.- 50 s.

 

 Nazim Bəy. Yoluxucu dəri naxoşluqları [Mətn] /Azərbaycan xalq torpaq komissarlığı.- B.: Yeni kənd, 1925. [Qızıl Şərq].- 89, [10] s.


Nəcəfov Canbaxış Əli oğlu.
Tibbi biologiya və genetikanın əsasları [Mətn]: Azərbaycan Tibb Universitetinin tələbələri üçün dərslik /C.Ə.Nəcəfov, R.Ə.Əliyev, Ə.P.Əzizov; rəyçilər. İ.V.Ağayev, S.R.İbrahimov.- Bakı: Müəllim, 2008.- 837, [1] s.

 

Nəcəfov Canbaxış Əli oğlu. Uşaq anatomiyası və fiziologiyası: Ali məktəblər üçün dərslik C.Ə.Nəcəfov, N.R.Zeyniyev, S.M.Quliyev; İxtisas red.: Ə.Əliyev.- Bakı: Müəllim, 2005.- 248 səh.

Nəcəfov İmamyar Həsən oğlu. Tibbi helmintologiya [Mətn]: insan helmintozlarının klinikası, diaqnostikası, müalicə və profilaktikası: [tədris vəsaiti] /İ.H.Nəcəfov; red. N.N.Əliyev; rəyçilər. F.Ə.Sadıxova, Z.Ö.Qarayev, N.C.Quliyev.- Bakı: [s.n.], 2009.- 334, [2] s., [12] v. şək. , portr., şək., cədv. ; 25 sm.

 Nərimanov Nəriman Nəcəf oğlu. Həmli arvad [Mətn]: (iki canlı arvad) /N.Nərimanov.- B.: Yeni türk əlifba komitəsi, 1924.- 15 s.

 

Nəsirov M.Y. Klinik cərrahiyyə [Mətn]: həzm traktı: [tədris vəsaiti] /M.Y.Nəsirov, E.Y.Şərifov, Z.Ə.Salahov; red. D.M.Pənahov; rəyçilər. H.A.Sultanov, V.M.Əfəndiyev.- Bakı: [Nurlan], 2009.- 730, [1] s.

 

Nəzərov İlkin Allahverən oğlu. Azərbaycanın səhiyyə sektoru: mövcud vəziyyət və inkişaf perspektivləri [Mətn] : biznes imkanlarının qiymətləndirilməsi və inkişafı baxımından : yekun hesabat /I. Nəzərov ; ön söz A. Erentok ; Azərb. Türkiyə İş Adamları Birliyi (ATİB). B.: [ATİB], yanvar 2009. 71 s.: cədv., şək

 

Nikolski A.M. Əyləncəli fizioloji /A.M.Nikolski; çevirəni. N.Ağazadə; red. Ə.Tahirov.- Bakı: Azərnəşr, 1933.- 131, [1] s.

Oktyabrın 10 illiyində Azərbaycan hilal əhmər cəmiyyətinin işi və faliyyəti barəsində yubley məcmuəsi [Mətn] /redaktor A.H.Kazımov, A.Cəmalinski; Azərbaycan hilal əhmər cəmiyyəti.- B.: Azərbaycan hilal əhmər cəmiyyəti, 1927.- 170 s.

 

 Oktyabrın 10 illiyində Azərbaycan hilal əhmər cəmiyyətinin işi və faliyyəti barəsində yubley məcmuəsi [Mətn] /redaktor A.H.Kazımov, A.Cəmalinski; Azərbaycan hilal əhmər cəmiyyəti.- B.: Azərbaycan hilal əhmər cəmiyyəti, 1927.- 169 s.

 

Olenov V.İ. Azərbaycan kurotları [Mətn] /V.İ.Olenov; tərc. X.İbrahim.- B.: Xalq səhiyyə komisarlığı, 1928.- 134 s.

 

Olenov V.İ. "İstu-su" kurort yeri [Mətn] /V.İ.Olenov, M.Ə.Əfəndiyev; müqqəddimə. Qədirli.- B.: ASŞC, 1929.- 26 s.

 

Onkologiya [Mətn]: Tibb universiteti üçün dərslik /Ə.T. Əmiraslanov və b.; Rəyçi: B.A. Ağayev; Elmi red. F.İ. İslamzadə.- B.: Təbib, 1995.- 461 s.

 

 Oppel V.A. Arıqlıqla mübarizə lazımdırmı [Mətn] V.A.Oppel; mütərcimi. İsrafilov; red. Ə.Tahir.- B.: Azərnəşr, 1932.- 29 s.

 

Orlov A. Baytar mamalığı [Mətn] /A. Orlov ; tərcümə. L. Əfəndiyev Bakı : Azərnəşr , 1927. -44 s.

 

Orxanbəyli M. Çiçək [Mətn] /M.Orxanbəyli.- B.: Azərnəş, 1924.- 42, [3] s.

 

Orxanbəyli M. Hüfzüsəhhət [dərslik] /M.Orxanbəyli; red. Sami Kamal.- Bakı: Azərnəşr, 1928.- 343 s.

Orxanbəyli M. Qızılca, məxmərək, göy öskürək və qulaq dibi (qabaqulaq) xəstəlikləri/M.Orxanbəyli.- Bakı: Azərnəşr, 1928.- 20 s.

 

Orxanbəyli M. Skarlatin və difteri [Mətn] /M.Orxanbəyli.- B.: Azərnəşr, 1927.- 26 s.


Orxanbəyli M. Tif xəstəlikləri /M.Orxanbəyli red. S.Məlikov.- Bakı: Azərnəşr, 1928.- 41 s.

Orucov İ.M. Terapevtik xəstələrin müayinəsinə aid dərs vəsaiti [Mətn] /İ.M.Orucov, Ə.M.Abdullayev; [red. M.M.Abdullayev]; Azərb. SSR Səhiyyə Nazirliyi, N.Nərimanov adına Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutu.- Bakı: [s.n.], 1973.- 88, [3] s. , cədv. ; 20 sm.

Ölüm və canlanmaq [Mətn] /M.Qremyatski.- B.: Bakı işçisi, 1926.- 51, [1] s.

 

Paniyev Nikolay Aleksandroviç. Onun 148 yaşı vardır [Mətn] N.A.Paniyev, M.A.Musayev; tərc. ed. Ə.Salahov; red. İ. Davidov.- B.: Azərnəşr, 1956.- 78, [2] s.

 

Parodont xəstəlikləri [Mətn]: tələbələr üçün metodik işləmə /AzSSR Səhiyyə Nazirliyi, N. Nərimanov ad. Azərb. Dövlət Tibb İn-tu; tərt. ed. Ç.A.Paşayev.- B.: [s.n], 1987.- 16, [1] s.

Pasınkov Yefim İosifoviç. Ümumi fizioterapiya [Mətn]: tibb institutları üçün dərslik /Y.İ.Pasınkov; [tərc. ed. K.Aslanlı]Bakı: Maarif, 1980.- 376 s. , şək., xəritə ; 21 sm.

 

Patoloji fiziologiya [Mətn]: tibb institutları tələbələri üçün dərslik /kollektiv müəllif və red. A.D.Ado, L.M.İşimova və b.; tərc. ed. G.Hüseynov.- Bakı: Maarif, 1980.- 535 s.

Patoloji fiziologiyadan təcrübi dərs vəsaiti [Mətn]: proqramlaşdırılmış yoxlama vasitələri ilə birlikdə /tərt. ed. S.C.Əliyev və b.; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Universiteti.- Bakı: Azərbaycan Tibb Universiteti nəş-tı, 2004.- 286, [2] s. , şək., cədv. ; 22 sm.

 

Pediatriya və məktəbəqədər yaşlı uşaqların gigiyenasının əsasları: pedaqogika və psixologiya (məktəbəqədər) 2110 li ixtisas üçün AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, V.İ.Lenin ad. Azərb. Döv. Pedaqoji İn-tu; tərc. ed.T.Ə.Feyzullayeva; red. S.M.Cəfərli; məsul red. V.İ.Dobreyser; tərt. ed. A.P.Çabovskaya.- B.: V.İ.Lenin ad. APİ, 1981.- 20, [3] s.

 

 Peritoneal intoksikasiya [Mətn]: [monoqrafiya] /Q.S.Qarayev, Ş.X.Əliyev, Y.Q.Əliyev, M.C.Həsənov; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.B.: [MBM], 2008.- 183, [1] s. şək., cədv

 Peryansqi. Böcəklər (həşarat) insanın düşmənləridirlər [Mətn]: 10 şəkil ilə bərabər /Peryansqi; tərcümə. Ə.R.Əliyev; Azərbaycan hilal əhmər cəmiyyəti.- B.: Azərbaycan hilal əhmər cəmiyyəti, 1927.- 56 s.

 

Pionerin yadigarı [Mətn] /Səhiyyə Maarifinin Kitabxanası, SXK və Tiflis Şəhər Səhiyyə Şöbəsinin İctimai Hifzüssihhə İnstitutu.- Tiflis: Hifzüssihhə İnstitutu, 1929.- 16 s.

 

 Piriyev Mustafa. Xərçəng üzərində qələbə [Mətn] /M.Piriyev, Q.Piriyev; Naşir. Q.İsabəyli; Azərbaycan RespublikasınınTəhsil Problemləri İnstitutu. I hissə.- B.: Şirvannəşr, 2007.- 116 s. cədv

Pokrovski Vadim Alikseyeviç. Gigiyena dərslik /V.A.Pokrovski; tərc. ed. A.Tahirova; red. M.Kərimov.- Bakı: Maarif, 1965.- 391, [1] s.

 

Ponofidin Q.A. Yanğın və dəfi /Q.A.Ponofidin; çevirəni. T.Məhəmmədov.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 94, [2] s.

Popov Q.M. Kimya müharibəsi və zəhərləyici maddələrdən zərər çəkənlərə ilk yardım /Q.M.Popov; çevirəni. Qəniyev; red. C.Əzimov.- Bakı: Azərnəşr, 1933.- 60 s. , şək. ; 21 sm.

 

Popov Q.M. Komsomol ilk yardım dərnəkləri üçün rəhbərlik /Q.M.Popov; çeirəni. Ə.Kamil; red. C.Həmzəyev; SŞCİ Hilali-Əhmər Cəmiyyətinin İcraiyyə Komitəsi II buraxılış.- Bakı: Azərnəşr, 1933.- 90 s. , şək. ; 13 sm.

Priqradov-Kudrin A. Naxoşluqlardan necə qorunmalı [Mətn] /A.Priqradov-Kudrin; mütərcimi. Nazimbəy.- Bakı: Azərnəşr, 1929.- 21 s.

Priqradov-Kudrin A. Naxoşluqlardan necə qorunmalı /A.Priqradov-Kudrin.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 23, [1] s.
 

Protoklitov S.A. Rədd olsun mamaçalar /S.A.Protoklitov.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 30, [1] s.

 Prozorovski Valentin Borisoviç. Dərmanlar haqqında söhbətlər [Mətn] /V.B.Prozorovski; tərc. ed. T.Məmmədov.- B.: Azərnəşr, 1989.- 135 s.

 

 Psixi və davranış pozuntularının beynəlxalq təsnifatı (10-cu baxış) [Mətn]: XBT-10/ICD-10 /Tərc. və tərtib ed.: N.V.İsmayılov; Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı.- Bakı: [Təbib], 1996.- 52 s. ; 20 sm.

 

Psixiatriya üzrə əsas normativ-hüquqi sənədlər toplusunun nümunəvi variantları [Mətn]: metodik və tədris vəsaiti /N.A.Əliyev, Z.N.Əliyev; rəyçilər. N.V.İsmayılov, T.Ə.Qafarov; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Bakı Baş Səhiyyə İdarəsinin Ruhi-Əsəb Xəstəlikləri Dispanseri; Azərb. Döv. Tibb Un-tinin Psixiatriya kafedrası Əliyev, N.A.psixiator.- B.: [s.n.], 2009.- 114, [1] s.: cədv., 21 sm.

 

Ratinski Q. Ev heyvanlarında misri xəstəliklər [Mətn] /Ratinski; tərcümə. Ə. Ağakişiyev; Azərbaycan xalq torpaq komissarlığı.- B.: Yeni kənd, 1925.- 25 s.

 

Reproduktiv sağlamlığın əsasları [Mətn]: Şagirdlər üçün dərs vəsaiti (Giriş kursu). B.: 1999. 28 s.: ill., cədv

 

Reproduktiv sağlamlığın əsasları [Mətn]: orta ümumtəhsil məktəblərinin 9-cu sinif şagirdləri üçün tədris tövsiyyəsi /Elmi red.: A.Mehrabov; Red.: E.Qasımov, Ə.Ağayev.- B.: 2003.- 92 s.

 

Rəfizadə Fərəhim Oruc oğlu. Maddələr mübadiləsi, tənəffüsün mexanizmi və ağciyər vərəmi [Mətn] /F. O. Rəfihizadə; Elmi red.: Y.Şaxəliyev; Rəyçi: C.Gümşüdov; [Tərtibat və dizayn: Yaşar Tağıyev] B.: Nurlan, 2007.- 299 s

 

Romanovski V.E. Vitaminlər və vitamin terapiyası [Mətn] /V.E.Romanovski, E.A.Sinkova.- [Azərbaycan]: [s.n.], 2010.- 275, [1] s.

 Rossiyski D.M. Azar gəzdirənlər [Mətn] /D.Rosiyski.- B.: Bakı işçisi, 1926.- 25, [1] s.

 

Rossiyski D.M. Azar gəzdirənlər [Mətn] /D.M.Rossiyski.- B.: Bakı işçisi, 1926.- 21, [1] s.

 

Rossiyski D.M. İsitmənin anası [Mətn] /D.M.Rosiyski.- B.: Bakı işçisi, 1926.- 19 s.

 

 Rozenbilyum Q. Evlənmək və onun əhəmiyyəti [Mətn] /Q.Rozenbilyum.- B.: Azərnəşr, 1927.- 97 s.

 

Sabinin V. Çöl işlərində ilk yardım [Mətn] V.Sabinin; red. Əfəndiyev; çevirən. P.Səfərov.- B.: Azərnəşr, 1932.- 34, [1] s.

 

Sabinin V.N. Kənd təsərrüfatında kimyəvi maddələr işlətdikdə bədbəxt hadisələr qarşısının alınması [Mətn] V. N.Sabinin; çevirən. və red. Ə.Əbdurrəhimzadə.- B.: Azərnəşr, 1932.- 46 s.

 

Sağlam və uzunömürlü olmaq istəyirsinizmi? [Mətn] /tərt. Ə.S.Tağıyev, S.H.Tağıyeva.- B.: Nurlan, 2005.- 48 s.: 20 sm.

 

Saxnovskaya A.A. Qoturluq [Mətn] A.A.Saxnovskaya; red. H.Nahid; çevirən. K.İsrafilov.- B.: Azərnəşr, 1932.- 36 s.

 

Sakko naxoşluğu mübarizəsi təlimatı [Bakı]: Xalq Torpaq Komissarlığı, 1929.- 26 s.

 

Salahov Zahir Əli oğlu. Hərbi cərrahlıq [Mətn] /Z.Ə.Salahov, M.Y.Nəsirov, E.Y.Şərifov; red. H.A.Sultanov.- Bakı: [Nurlan], 2009.- 361, [1] s. , fotoşək., cədv. ; 29 sm.

Salahov Zahir Əli oğlu. Hərbi-səhra cərrahiyyəsinə dair müharizələr [Mətn] /Z.Salahov; Red.: Ş.B.Quliyev; Məsləhətçi: M.Y.Nəsirov.- Bakı: Nurlan, 2004.- 600 səh. , 1 portr. ; 21 sm.

Salayeva Zəhra Məmməd qızı. Sinir xəstəlikləri [Mətn]: Tibb institutu tələbələri üçün dərslik /Z.M.Salayeva.- Bakı: Maarif, 1983.- 284 s. , şəkilli ; 22 sm.

 Sallaxana və mal kəsilən məntəqələrdə, baytar-səhiyyə nəzarətinin təsisi, istismarı, təchizi, qurulması və açılmasının qaydaları [Mətn] B.: Xalq Torpaq Komissarlığı, 1929.- 28 s.

 Sarkizov-Serazini N. Sağlamlıq hər şeydən artıqdır /N.Sarkizov-Serazini; çevirəni. S.Məlikov; red. Ə.Heydərli; Ali Siyasi Maarif Komitəsi.- B.: [Azərnəşr], 1928.- 58 s.

Savvaitov A. Körpə uşaqlar nədən kor qalırlar /A.Savvaitov; çevirəni. M.İ.Seyidzadə.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 43, [1] s.

Savalyev A.P. Hava və kimya hücumlarında zərərlidə olanlara ilk yardım [Mətn]: Rusiya xalq səhiyyə komisar müavini və işçi kəndli qızıl ordusu hərbi sanitar idarə rəyisi: Z.P.Slovyovın /A.P.Savalyev; Azərbaycan hilal əhmər cəmiyyəti.- B.: Azərbaycan hilal əhmər cəmiyyəti, 1927.- 42 s.

 

Savelyev A. Hava-kimya hücumunda zərər çəkənlərə ilk yardım /A. Savelyev Bakı : Azərnəşr , 1931. 46 s. , şək. ; 17 sm.

Savelyev A. Müharibə və sülh zamanında birinci kömək [Mətn] /A.Savelyev.- B.: Azərnəşr, 1929.- 52 s.

Semaşqo A.N. Proletar ( fəğiraye kasıbəsi) azarı tuberkulyoz (vərəm) [Mətn] /N.A.Semaşqo; tərcümə. Ə.Əliyev; Azərbaycan hilal əhmər cəmiyyəti.- B.: Azərbaycan hilal əhmər cəmiyyəti, 1927.- 29 s.

 

Serebrov Aleksandr İvanoviç. Ginekologiyadan dərs kitabı orta tibb məktəbləri üçün rəhbər və vəsait; SSRİ Səhiyyə Nazirliyinin orta tibb məktəbləri idarəsi tərəfindən feldşer-mamalıq və mamalıq məktəbləri üçün tövsiyyə edilmişdir/; tərt. ed. Ş.Ağayev; [red. Ə.Hüseynov].- B.: Azərnəşr, 1951.- 293, [2] s.

 

Seyfullayev Qulu (Cənnət) Camal oğlu. Hipnotizmin psixologiyası /Q.C.Seyfullayev.- Bakı: Nağıl evi, 2005.- 248 s.

Seyidov Mirkazım Hacı Heydər oğlu. Qaranlığa nur saçan zəka [Mətn] /M.Seyidov; red. G.Mirkazımqızı; ön söz. müəl. M.C.Cavadzadə.- Bakı: [s.n.], 2010.- 589, [3] s.

 

Səfərov Kamal Mütəllim oğlu. Məktəb gigiyenası kursu [Mətn]: qiyabiçilər üçün tədris vəsaiti /K.M.Səfərov; [elmi red. A.K.Əliyev]; Azərb. SSR Maarif Nazirliyi, Azərb. Dövlət Qiyabi Pedaqoji İn-tu.- B.: [s.n.], 82, [2] s.: 20 sm.

Səhhət və kəndçilik [Mətn] /AİŞÇ Xalq Səhiyyə Komissarlığının Səhiyyə Maarif NİM Şöbəsi 2-ci buraxılış.- Bakı: AİŞÇ XS Komissarlığı, 1928.- 39 s.

Səhiyyə kitabçası [Mətn] /ASŞC Xalq səhiyyə komissarlığı, Səhiyyə və epidimiologiya şöbəsi.- B.: [s.n.], 1926.- 33+44 s.

 

Səhiyyə kitabçası [Mətn] /ASŞC Xalq səhiyyə komissarlığı, Səhiyyə və epidimiologiya şöbəsi [Bakı]: [s.n.], 1926.- 55+80 s.

 

Səhyə kitabçası [Mətn] /Bakı Şurasının səhəti mühafizə şöbbəsi.- B.: [s. n.], 1925.- 46+48 s.

 

Səhiyyə kitabçası [Mətn] /ASŞC Xalq Səhiyyə Komissarlığı.- Bakı: Səhiyyə epidemioloji şöbəsi, 1929.- 72+59 s.

 

Səklikov İsgəndər Fərhad oğlu. (İsgəndər Fərhad oğlu) Xalq təbabətindən bir damla [Mətn] /İ. Səklikov; elmi və red. D.Hüseynov.- B.: İsmayıl NPM, 2006.- 128 s. portr

Səlimxanov Şamil. Məhkəmə təbabəti. Tibb institutu üçün dərslik.- Bakı: Maarif, 1972.- 273 s.

 

Səpmə yatalaq barəsində nə bilməli [Mətn]Mahaçqala: Dağnəşr, 1932.- 16 s. 14 sm.

 

Səfərova S.S. Mamalıq və ginekologiya aspektində deontologiya [Mətn]: metodik vəsait S.S.Səfərova, R.Ş.Vəzirova, N.M.Kamilova; red. Z.M.Topçubaşov; rəyçi X.F.Bağırova, S.K.Bağırova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti, mamalıq və ginekologiya kafedrası.- B.: Adiloğlu, 2013.-67, [1] s.

 

Sənaye - sanitariya laboratoriyasının (şöbəsinin) əsasnaməsi [Mətn] /Azərbaycan Dövlət Dağ TexnikiNəzarət Komitəsi; Azərbaycan Dövlət Əməyin Mühafizəsi və Təhlükəsizlik Texnikası Elmi-Tədqiqat İnstitutu (AzDƏMTTETİ); təlimatı işləyənlər. Z.R.Əmirov, S.S.Abdullayeva, A.M.Rizayeva; red. N.İ.Novruzov.- B.: [Ulu], 1997.- 62 s.

 

Sifilisli xəstənin yaddaş kitabçası [Mətn]Bakı: "26-lar" adına Dəmiryol xəstəxanası, Zöhrəvi dispanser, 1929.- 15 s.

Siqal B. Uşağı necə sağlam böyütməli /B.Siqal.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 77 s. , şək. ; 17 sm.

Sirayətedici xəstəliklər nədir və onlarla necə mübarizə etməli [Mətn] Mahaç-Qala: Dağıstan Xalq Sağlıq komissarlığı, 1924.- 32 s.

 

 Skarlatin /Ali Siyasi Maarif İdarəsi; çevirəni. Qasımbəyli.- Bakı: Savadsızlığı lığv cəmiyyəti, 1931.- 19 s. ; 16 sm.

Skarlatinlə mübarizə et /Bakı Şurası Səhiyyə şöbəsi; çevirəni. S.Bədəlbəyli; red. R.Səfərov.- Bakı: [s.n.], 1933.- 7 s.

 

Skomoroxov A.L. Dabaq /A.L.Skomoroxov.- Bakı: Xalq Torpaq Komissarlığı Baytarlıq İdarəsi, 1930.- 20 s.

 

Skvorsov V.İ. Farmakoloji [Mətn]: doktorlar və tələbələr üçün Skvorsov; çevirən. X.Məhəmmədov.- B.: Azərnəşr, 1932.- 195, [1] s.

Sokolov İ.S. Səfər zamanı sağlamlığı necə mühafizə etməlidir /İ.S.Sokolov.- Bakı: [s.n.], 1928.- 46 s.

 

Solovyov V.S. Difterit və onunla mübarizə [Mətn] V.S.Solovyov; çevirən. X.Əzizbəyli; red. Səfərov.- B.: Azərnəşr, 1932.- 26, [1] s.

Solovyov V.S. Kəndlilərin yaşayışında olan bədbəxt hadisələrdə ilk yardım [Mətn] /V.S.Solovyov; tərcümə. Ə.R.Əliyev; Hilal əhmər cəmiyyəti.- B.: Hilal əhmər cəmiyyəti, 1927.- 51 s.

 

Solovyov V.S. Qara yara /V.S.Solovyov.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 35, [1]

 

Solovyov V.S. Qızılca [Mətn] V.S.Solovyov; red. H.Nahid; çevirən. Yusifli.- B.: Azərnəşr, 1932.- 23, [1] s.

 

Solovyev V.S. Skarlatin [Mətn] V.S.Solovyev; red. S.Məlikov.- B.: Azərnəşr, 1932.- 31, [1] s.

 

Solovyov V.S. Spirtli içkilər insana nə kimi zərərlər verirlər /V.S.Solovyov; tərc. ed. Ə.R.Əliyev.-Bakı: Azər. Hilal Əhmər Cəmiyyətinin Baş İdarəsi, 1928.- 60, [2] s.

Solovyov Z.P. İlk tibbi yardım dərnəyi [Mətn] /Z.P.Solovyov; tərcümə. Ə.R.Əliyev; Azərbaycan Hilal əhmər cəmiyyəti.- B.: Azərbaycan Hilal əhmər cəmiyyəti, 1927.

 

Sonradan yaranan immun çatışmamazlığı sindromu (spid xəstəliyi) və gigiyenik tərbiyə problemləri [Mətn]: metodik məsləhət /SSRİ Dəmir Yol Nazirliyi, Azərbaycan Dəmir Yol İdarəsinin Sanitariya Xidməti; AzSSR Qırmızı Aypara Cəmiyyətinin Mərkəzi Komitəsi; tərt. ed. D.Ə.Əhmədov.- B.: [s.n.], 1989.- 10 s.

 

Spok Bencamin. Uşaq və ona qulluq [Mətn] /B. Spok; Tərc. A. Tahirova; Red. M. Quliyeva.-B.: Azərnəşr, 1992. -448 s.

Stoklitski Y.V. Evdə xəstəyə baxmaq /Y.V.Stoklitski; çevirəni. Səfərov; red. M.Xələf.- Bakı:Azərnəşr, 1933.- 37 s.

 

Subetski M.Q. Bədən tərbiyəsi əlifbası [Mətn] /M.Q.Subetski; tərcümə. İ.Hacızadə; Azərbaycan mərkəzi icrayə komitəsi.- B.: Bakı fəhləsi, 1925.- 73 s.

 

Sukker B.V. Faişəlik və səbəbləri [Mətn] /Sukker B.V.- B.: Bakı işçisi, 1927.- 57 s .

 

Sultanov Həsən Abbas oğlu. Cərrahiyyə [Mətn]: Tibb məktəbləri üçün dərslik /H.A.Sultanov, Q.H.Əliyev, Z.Z.Məmmədli.- B.: Azərbaycan, 1997.- 312 s. ill

 

 Sultanov İ. Əczaçılıq praktikası üçün rəhbər /İ.Sultanov; [ön söz. Qolberq].- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 183, [2] s. , cədv. ; 24 sm.

Sultanov Kərim bəy. Hifzüsəhhət [Mətn]: Camaat arasında çox intişar tapan bəzi misri və qeyri-misri azarlar barəsində müxtəsərcə məlumat. /K.B. Sultanov.- B.:[s. n.], 1913 (1331 h.).- 166 s.

Sultanov Mehdi Nəcəf oğlu. Təcili tibbi yardım [Mətn]: Daxili xəstəliklər klinikasında /M.N.Sultanov.- B.: Azərnəşr, 1989.- 122,[3] s.

 

Sultanov Mehdi Nəcəf oğlu. Təcili tibbi yardım [Mətn]: Daxili xəstəliklər klinikasında /M.N.Sultanov; Red. M.Quliyeva; Rəssamı. X.Qasımova.- B.: Azərnəşr, 1995.- 120 s. cədvəl

 

Sultanov Rauf Lütvəli oğlu. Ali pedaqoji təhsil müəəsisələrində kurikulumların hazırlanmasının nəzəri-pedaqoji əsasları [monoqrafiya] /R.‪L.Sultanov; elmi red. F.Rüstəmov.- B.: [ADPU], 2012.- 248, [1] s.

 

Südəmər uşaqlar üçün konsultasiya [Mətn] /Zaqafqaziya İstehlak Kooperativləri İttifaqı "Zaqsoyuz" [Tiflis]: [s.n.], 1929.- 19 s.

Süzənəkli ərkəyin yaddaş kitabçası [Mətn]Bakı: "26-lar" ad. olan Dəmiryol xəstəxanası Zöhrəvi Dispanseri, 1929.- 12 s.

Süzənəyə (tripperə) tutulan özünü necə saxlamalıdır [Mətn] /ASŞC Xalq Səhiyyə Komissarlığı İctimai Hifzi-Səhhət Muzeyi.- B.: ASŞC Xalq Səhiyyə Komissarlığı, 1929.- 8 s.

Şadlinski Azər Bilas oğlu. Cərrahi xəstələrin müayinə metodikası [Mətn]: Tibb universiteti tələbələri üçün dərs vəsaiti /A.Şadlinski, R.Məmmədov; Rəyçilər: B.X.Abasov, A.A.Qeybullayev.- Bakı: Təbib, 1998.- 280 s. , ill., cədvəl ; 22 sm.

 

Şadlinski Vaqif Bilas oğlu. Uşağın anatomiyası [Mətn]: nəzəri kurs: dərslik /V. B.Şadlinski (red.), A.B.İsayev, E.Ə.Xıdırov; rəyçi N.T.Mövsümov.- B.: Səda, 2005.

 

Şamilov Bəhram. (Almaz Aleksandr Lak Çanlik) Ağciyər xərçəngi [Mətn]: (rezyume) /Bəhram Şamilov. B.: Parni iz Baku, 2007.16 s.:1 portr., cəd., 20 sm.

 

Şamilov Bəhram. (Almaz Aleksandr Lak Çanlik) Reanimasion tədbirlər kompleksi. Təcili cərrahiyyədə həkim texnikası.[Mətn] /B. Şamilov. B.: [s.n.], 2009.35, [1] s.: portr., 20 sm.

 

Şamilov Bəhram Eyvaz oğlu. Stress... Relyativizm... Psixoanaliz: mülahizələr, düşüncələr /B.Şamilov; Elmi red.: İnsanov, Q. B.- B.: Parni iz Baku, 2004- 32 s.

 

Şamilov Bəhram. (Almaz Aleksandr Lak Çanlik) Stress Relyativizm Psixoanaliz [Mətn] /B. Şamilov B.: [s.n], 2009.24 s.: 1 portr., 20 sm.

 

Şamilov Bəhram Eyvaz oğlu. (Almaz Aleksandr Lak Çanlik) Təcili cərrahiyyədə həkim texnikası. Reanimasion tədbirlər kompleksi. /B.Şamilov.- Bı: Parni iz baku, 2005,36 səh.

 

 Şenk T. İnsan fiziolojisının müxtəsər əsasları [Mətn] T.Şenk, A.Kurber; red. M.Xələf; çevirən. Möhsünzadə.- B.: Azərnəşr, 1932.- 304 s.

 

 Şəmsəddinskaya Naziyə Musa qızı. Mamalıqda və ginekalogiyada dərman müalicəsi [Mətn] /N.M.Şəmsəddinskaya, D.Y.Hüseynov.- Bakı: Azərnəşr, 1986.- 338, [2] s.

 

Şıxəliyev Yavər Şıxəli oğlu. Vərəm xəstəliyinin erkən və gecikmiş residivləri [Mətn] /Y.Ş.Şıxəliyev; Red.: Ş.Alışanlı; Rəyçilər: F.M.İsmayılov, G.S.Hacıyev.- B,: Elm, 1998.- 176 s.: diaqramma, 20 sm.

 

 Şifrin N. Əməkçilər səhhətinin mühafizə edilməsi [Mətn] /N.Şifrin; İşçi, kəndli, qızıl-əsgər və qızıl-bəhriyyun nümayəndələrinin Bakı şuras.- B.: Bakı Şurası təşkilat şöbəsi, 1929.- 13, [1] s.

 

 Şifrin N.K. Gəmiricilər ilə mübarizə /N.K.Şifrin; Bakı Şurasının Səhiyyə Şöbəsi.- Bakı: Bakı Şurası nəşriyyatı, 1931.- 27, [32] s. ; 25 sm.

 

 Şirəliyeva Rəna Kazım qızı. Klinik nevrologiya [Mətn]: [dərslik] /R.K.Şirəliyeva (ön söz); elmi red. A.Məsud. H. 2..- B.: [Abşeron Nəşr], 2009.- 527 [1] s., [4] v. şək.: şək., cədv., 22 sm.

 

 Şirəliyeva Rəna Kazım qızı. Nevrologiya [Mətn]: [dərslik] /R.K.Şirəliyeva. [H. 1.][Bakı]: [Kredo], [2007].- 321, [9] s., [2] s. şək.: cədv., şək., il., 22 sm.+ [1] elektron opt. disk (CD-ROM); 12 sm.

 

Şirvani Məhəmməd Yusif. Tibbnamə [Mətn]: yüzillərin sığınacağından çıxmış xalq təbabəti haqda: [məlumat kitabı] /M.Y.Şirvani; rəyçilər. V.Hacıyev, A.İsmayılov; mətni hazırl. və ön sözün müəl. M.Sultanov, A.Fərzəliyev; şərhlər, lüğətlər və mətnin elmi red. F.Ələkbərov; transliterasiya. A.Ramazanov; [red. H.Sadıqova]Bakı: İşıq, 1990.- 191, [1] s.

 

Şuvalova Yevqeni Petrovna. İnfeksion xəstəliklər [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /Y.P.Şuvalova; tərc ed. B.Mahmudova, İ.Abasov; [red. S.V.Səbiyyə].- B.: Maarif, 1988.- 459, [5] s.

 

Talassemiyanın klinik müalicəsi üzrə rəhbərlik [Mətn] /Beynəlxalq Talassemiya Federasiyası; red. və müəl. M.-D. Cappellini [və b.]; tərc. Ç.Əsədov, T.Məmmədova; [ön söz. P.Englezos][Nikosia]: [Beynəlxalq Talassemiya Federasiyası], [dekabr 2007] 203 s. şək., cədv

 

Tariverdiyeva Esmira Qulam qızı. Ağızın selikli qişa xəstəlikləri [Mətn]: [dərslik]/ E.Q.Tariverdiyeva, F.Ə.Musayev, G.V.Hüseynova; elmi red. E.E.Kərimov; rəyçilər Ç.R.Rəhimov, F.R.Mahmudov.- B.: Müəllim, 2013.- 187, [2] s.

Teyibov Rəhim Abbas oğlu. Farmakologiya [Mətn]: Orta ixtisas tibb məktəbləri üçün dərslik /R.A.Teyibov; Rəyçilər. İ.A.Dəmirov, R.A.Axundov, C.M.Səmədov.- B.: Maarif, 1992.- 304 s.

 

Teyibov Rəhim Abbas oğlu. Farmakologiya [Mətn]: Dərslik. /R.A.eyibov; Red. C.Qasımov.- Bakı: Ozan, 2003.- 592 s.


Təhməzov Rafiq Faiq. İridodiaqnostika [Mətn] /R.F.Təhməzov; Rəyçilər: R.N.Rəhimov, M.Y.Nəsirov, K.T.Kərimov.- Bakı: Azərbaycan Universiteti, 1998.- 168 s.

 

Təmizlik uğrunda mübarizə [Mətn] çevirən. İsrafilov; red. H.Nahid.- B.: Azərnəşr, 1932.- 19 s.


Tibb bacısının məlumat kitabı [Mətn] /Red. N.R.Paleyev; N.İ.Belova, B.A.Berenbeyn və b.; Tərt. V.A.Rayski I kitab.- Bakı: Azərnəşr, 2006.- 288 s.

Tibb bacısının məlumat kitabı [Mətn]: [xəstəyə qulluq] /tərc. ed. Ə.Q.Cəfərov; müəllif kollektivi. N.İ.Belova [və b.]; tərt. ed. V.A.Raysk; red. N.R.Paleyev.- Bakı: Çıraq, 2008.- 527, [1] s. ,

Tibbi biologiyanın əsasları [Mətn]: Azərbaycan Tibb Universiteti tələbələri üçün dərslik /D.V.Hacıyev, Ə.Ə.Mehrəliyev, R.Ə.Əliyev və b.; Rəyçilər. T.K.Mikayılov, E.M.Axundova, V.Ə.Süleymanov; Elmi red. Ə.Ə. Mehrəliyev.- Bakı: 2005.- 598 s.

Tibbi biologoya və genetika [Mətn]: labaratoriya məşğələləri: dərslik /R.Ə.Əliyev, C.Ə.Nəcəfov, S.D.Əliyev və b.; rəyçilər. X.Q.Qəmbərov, Ş.R.İbrahimov; Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Tibb Universiteti.- Bakı: [s.n.], 2008.- 332 s., [18] v. şək. , cədv. ; 25 sm.

 

Tibbi biliklərin əsasları [Mətn]: Ali məktəblər üçün proqram /Tərtib edən: H.M.Hacıyeva, Red. K.A.Qurbanova; Naxçıvan Universiteti.- B,: 1998.- 26 s.: 20 sm.

Tibbi biliklərin əsasları və uşaqların sağlamlığının mühafizəsi üzrə [Mətn]: Metodik göstəriş (Epidemiologiyanın əsasları İmmunitet, QİDS) /Tərtib edənlər. L.Y.Ağayeva, L.V.Mursalbəyova, S.Ələkbərova; Elmi red. T.Ə.Feyzullayeva; N.Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.-Bakı, 1994.- 18 s.

 

Tibbi mikrobiologiyadan təcrübə məşğələlərinə dair [Mətn]: Azərbaycan Tibb Universiteti və tibb məktəbləri üçün dərslik /H.İbrahimov, S.Zeynalova, İ.Əhmədov, A.Bayramov; Elmi red.: Ə.Səmədov; Rəyçi: R.Bayramov, İ.Ağayev.- B.: Təhsil, 1998.- 340 s.: cədvəl, 20 sm.

 

Tixomirov. Qoturluq barəsində [Mətn] /Tixomirov; Tərc.ed. Qasımbəyli.- B.: Ali siyasi maarif idarəsi, 1924.- 16 s.

 

Toksikologiyanın əsasları [Mətn]: Dərs vəsaiti /Tərt.: F.F.Muğanlinski, A.İ.Nağıyev, T.İ.Nağıyeva; Red.: İ. N. Hacıyev; Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası.- B.: ADNA, 2000.- 76 s.

 

Topçubaşov Mustafa Ağabəy oğlu. Xüsusi cərrahlıq [Mətn]: [5 hissədə] Baş və üzün cərrahi xəstələnmələri: Tibb İnstitutu üçün dərslik /M.A.Topçubaşov; red. Ə. Əliyev I hissə.- Bakı: Maarif, 1974.- 273, [2] s.

 
Topçubaşov Mustafa Ağabəy oğlu.
Xüsusi cərrahlıq [Mətn]: [5 hissədə]Ağız boşluğu, çənə, əng və boyunun cərrahi xəstəlikləri: tibb institutu üçün dərslik II hissə /M.A.Topçubaşov.- Bakı: Maarif, 1978.- 269, [3] s. , şək. ; 22 sm.

Topçubaşov, Mustafa Ağabəy oğlu.
Xüsusi cərrahlıq [Mətn] Tibb İnstitutu üçün dərslik /M.A.Topçubaşov III Hissə.- Bakı: Maarif, 1979.- 518 s.


Topçubaşov Mustafa Ağabəy oğlu.
Xüsusi cərrahlıq [Mətn]: tibb institutu və məktəbləri üçün dərs vəsaiti /M.A.Topçubaşov; [elmi red. Ə.Əliyev] IV hissə.- Bakı: Azərtədrisnəşr, 1961.- 575, [1] s.


Topçubaşov Mustafa Ağabəy oğlu.
Xüsusi cərrahlıq [Mətn] [5 hissədə]Sidik-cinsiyyət sistemi orqanlarının cərrahi xəstələnmələri: Tibb İnstitutu üçün dərslik V hissə /M.A.Topçubaşov.- Bakı: Azərtədrisnəşr, 1962.- 308 s.

Topçubaşov Mustafa Ağabəy oğlu. Xüsusi cərrahlıq [5 hissədə]: tibb institutu tələbələri üçün dərslik /M.A.Topçubaşov IV hissə.- Bakı: Maarif, 1982.- 524 s. , şək. ; 22 sm.

Topçubaşov Mustafa Ağabəy oğlu. Xüsusi cərrahlıq [Mətn]: beş cilddə.- Baş və üzün cərrahi xəstəlikləri: Tibb Universiteti tələbələri üçün dərslik /M.A.Topçubaşov 1-ci Cild.- Bakı: [NEO Nəşriyyat evi], 2010.- 348 s. , şək., portr. ; 22 sm.


Topçubaşov Mustafa Ağabəy oğlu. Xüsusi cərrahlıq [Mətn]: beş cilddə. Ağız boşluğu, çənə, əng və boynun cərrahi xəstəlikləri: Tibb Universiteti tələbələri üçün dərslik /M.A.Topçubaşov 2-ci Cild.- Bakı: [NEO Nəşriyyat Evi], 2010.- 347 s. , şək., portr. ; 22 sm.

Topçubaşov Mustafa Ağabəy oğlu.
Xüsusi cərrahlıq [Mətn]: beş cilddə. Qalxanabənzər vəzi, yemək borusu, süd vəzisi, döş qəfəsi, orqanları və diafraqmanın cərrahi xəstəlikləri: Tibb Universiteti tələbələri üçün dərslik /M.A.Topçubaşov 3-cü cild.- Bakı: [NEO Nəşriyyat Evi], 2010.- 671, [1] s.

Topçubaşov Mustafa Ağabəy oğlu.
Xüsusi cərrahlıq [Mətn]: beş cilddə. Qarnın ön divarının və qarın boşluğu orqanlarının cərrahi xəstəlikləri: Tibb Universiteti tələbələri üçün dərslik /M.A.Topçubaşov 4-cü Cild.- Bakı: [NEO Nəşriyyat Evi], 2010.- 664 s. , şək., portr. ; 22 sm.

 

Topçubaşov Mustafa Ağabəy oğlu. Xüsusi cərrahlıq [Mətn]: beş cilddə Sidik-cinsiyyət sistemi orqanlarının cərrahi xəstəlikləri: Tibb Universiteti tələbələri üçün dərslik /M.A.Topçubaşov 5-ci Cild.- Bakı: [NEO Nəşriyyat Evi], 2010.- 397 s. , şək., portr. ; 22 sm.

Traxtma Y.N. Dişlər haqqında /Y.N.Traxtman; çevirəni. Əlizadə.- Bakı: ASŞC XSK, 1930.- 67 s.

 

Trubnikov Viktor Filippoviç. Ortopediya və travmatologiya [Mətn]: tibb institutları tələbələri üçün dərslik /V.F.Trubnikov; tərc. ed. N.N.Bünyadov, X.F.Xalıqzadə; red. S.Səmimi.- Bakı: Maarif, 1979.- 395, [1] s.

Tuşinski M. Ucmayır, üzməyir amma sürünür səpmə yatalaq haqqında /M.Tuşinski; çevirəni. Səfərov; red. M.Məhəmmədov; ASŞCXSK Səhiyyə profilaktik sektoru.- Bakı:Azərnəşr, 1933.- 11 s.

Ulyanov L.D. Qoturluq və onunla mübarizə [Mətn] /L.D, Ulyanov; tərcümə. Rüfət; redaktor H.Zeynallı, S.Məlikov.- B.: Azərnəşr, 1927.- 34 s.

 

Uspenski A. Vaxtından əvvəl tənasel əlaqələrinin zərəri [Mətn] /A.Uspenski.- B.: Azərnəşr, 1927.- 60 s.

 

Uspenski A. Vaxtından əvvəl tənasel əlaqələrinin zərəri [Mətn] /A.Uspenski.- B.: Azərnəşr, 1927.- 60 s.

 

Uşaq xəstəlikləri [Mətn]: Tibb Universitetinin pediatriya fakültəsinin IV-VI kurs tələbələri üçün dərslik /A.A.Əyyubova [və b.]; red. A.A.Əyyubova.- Bakı: Şərq-Qərb, 2008.- 429, [3] s.

 

Uşaqlarda sidikli-sidik axarı reflyuksu. Etiopatogenez, klinika, diaqnostika və müalicəsi [Mətn]: Metodik tövsiyyələr /Respublika Uşaq Uroloji Xəstəxanası; Tərt. ed. T.R.Əkbərov, K.İ.Abdullayev.- B,: Çaşıoğlu, 1998.- 29 s.: cədvəl, ill., sxem, 20 sm.

 

 Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı Avropa Regionu Bölməsi tərəfindən ailə planlanması, ana və uşaq reproduktiv sağlamlığı sahəsində istifadə olunan tərif və göstöricilərin lüğəti [Mətn]: Ailə planlanması və reproduktiv sağlamlıq Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı Avropa Regionu Bölməsi 1999-cu ilin mart ayında baxılmışdır BMT-nin Əhali Fondu[Bakı] [Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı] [2001].- 14 s.

Vaqner Yu. Hava barəsində hekayələr [Mətn] /Yu. Vaqner; mütərcimi. Məhərrəm Kamil oğlu.-B.: Bakı fəhləsi, 1926.- 78, [2] s.

 

Vasilyevski A. Azarlı heyvanlara birinci yardım/A.Vasilyevski.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 14, [1] s.

Vasilevski A. Maldara ən çox lazım olan dərmanlar/A.Vasilevski; çevirəni. Ə.Əbdürrəhimzadə.-Bakı: Azərnəşr, 1930.- 15 s.

 Verevkina M. Rüsvayçılıq deyil, bədbəxtlikdir [Mətn]: kəndli həyatından siflisə dair hekayələr /M.Verevkina, Yevqrafova; tərcümə. Ə.Əliyev; Azərbaycan hilal əhmər cəmiyyəti.- B.: Dövləti sığorta idarəsinin ali idarəsi, 1927.- 70 s.

 

Veryovkina-Yevqrafova M.D. Qadın, öz səhhətini gözlə! [Mətn] /M.D.Veryovkina-Yevqrafova; çevirəni. Ə.Ə.Cabbarzadə.- B.: Azərnəşr, 1929.- 24 s.

 

Veryovkina-Yevqrafova M.D. Qadın, öz səhhətini gözlə /M.D.Veryovkina-Yevqrafova.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 49 s.

Vişnevski Aleksandr Aleksandroviç. Hərbi-səhra cərrahlığı [Mətn]: həkimlər və tələbələr üçün rəhbərlik /A.A.Vişnevski, M.İ.Şrayber; [tərc. Ə.Əliyev]Bakı: Maarif, 1980.- 331, [1] s.

 Volpiyan A.G. Süzənək və evlənmək [Mətn]: 3 rəngli tablo ilə bərabər /A.G.Volpiyan; tərcümə. Ə.Əliyev.- B.: Azərbaycan hilal -əhmər cəmiyyəti, 1927.- 38 s.

 

Yakovlev İ.N. Qarın yatalağı [Mətn] İ.N.Yakovlev; red. H.Nahid; çevirən. Y.Yusifli.- B.: Azərnəşr, 1932.- 28 s.

 

Yaralananlara ilk yardım [Mətn]: (Yaddaş) / Tərt. R.H. Rzayeva, İ.İ.Bəkirov.- B.: Azərnəşr, 1992.- 12 s.

 

 Yazvitski A. Yanğın haqqında nə bilməlidir /A.Yazvitski.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 32 s. , şək. ; 18 sm.

Yelagin P.N. Xırda ev heyvanlarının xəstəlikləri/P.N.Yelagin; çevirəni. A.R.Qasımxanlı; red. Qənbər oğlu.- Bakı: Azərnəşr, 1933.- 156 s.

Yəqubov M.X. Ağ ciyərdə vərəm xəstəliyi qısa konspekt: əlyazısı hüququndadır/M.X.Yəqubov; bur. məs. S.İmaməliyev; ATİ 1-ciTerapevtikKlinikası.- Bakı: ATİ nəşriyyatı, 1933.- 26 s.

Yoluxma bağırsak azarları haqqında nəyi bilməliyik [Mətn] /ASŞC Xalq Səhiyyə Komissarlığı yanında Səhiyyə Maarif Şöbəsi.- B: ASŞC Xalq Səhiyyə Komissarlığı, 1929.- 8 s.

 

Yoluxucu xəstəliklərdən qorunmağı öyrənin [Mətn]: yaddaş / AzSSR Səhiyyə Nazirliyi, Respublika Sanitariya Maarifi Evi; tərt. ed. Ş. H. Şahbazov.- B.:[s.n. ]; 1986.- 10 s.

 

Yusif-zadə Kənan Rafael oğlu. Cərrah iendoskopiya [Mətn]: dərslik K.R.Yusif-zadə; rəyçilər Ə.T.Əmiraslanov, R.A.Ağayev; red. M.F.Əliyeva.- B.: [Təbib] 2012.526, [2] s.

 

Yusif-zadə Kənan Rafael oğlu. Qastrointestinalendoskopiya [Mətn] /K.Yusif-zadə (önsöz.); red. Ş.N.Canəhmədova.- Bakı: İdeal-print, 2010.- 194, [2] s.

Yusifli Rafiq Mirzə Bala oğlu. Məhkəmə təbabətinin əsasları: Dərslik /Rafiq Yusifli; Az.Tibb Universiteti.- Bakı: Oscar, 2001.- 564 s.

 

Yusifov Dilavər Həsən oğlu. Daxili xəstəliklərin təsnifatı və diaqnostik meyarlar [Mətn]: [dərslik] /D.H.Yusifov, Y.Z.Qurbanov, S.N.Alimetov; Red. A.Ə.Axunbəyli.- B.: Ozan, 1996.- 132 s. cədvəl

 

Yusubov Yunis Əmiraslan oğlu. Poliklinikada cərrahi stomatoloji yardım [Mətn]: Dərslik /Y.Ə.Yusubov.- B.: Təbib, 1996.- 116 s. 1 portr., ill

Yusubov Yunis Əmiraslan oğlu. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya: [dərslik] /Yunis Yusubov Əmiraslan oğlu; Rəyçilər: O.S.Seyidbəyov; Ç.R.Rəhimov.- Bakı: Adiloğlu, 2005.- 348 səh. , fotoşəkilli ; 24 sm.

 

Yürüşdə qüvvə və səhhəti neçə qorumalıdır /Azərbaycan Hilal Əhmər Cəmiyyətinin Mərkəzi Komitəsi; red. Rəhimli; çevirən. Ə.Məhzun.- B.:[s.n.];1932.- 13, [1] s.

Zablotni D.Q. Qrip xəstəliyi nədir? [Mətn] /D.Q.Zablotni.- B.: Azərnəşr, 1927.- 27 s.

 

 Zablotni D. Q. Qrip xəstəliyi nədir? [Mətn] /D. Q. Zablotni Bakı : Azərnəşr , 1927. -31 s.

 

 Zaleskaya-Suxova Y.V. Südəmər uşaqları qoruyunuz /Y.V.Zaleskaya-Suxova.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 54, [1] s. ; 18 sm.

 Zaleskaya-Suxova Y.V. Südəmər uşaqları mühafizə edin [Mətn] /Zalesskaya-Suxova, Y.V.; tərcümə. Ə.Əliyev; Azərbaycan hilal-əhmər cəmiyyəti.- B.: Azərbaycan hilal-əhmər cəmiyyəti, 1927.- 36 s.

 

Zalkind E. Saç tökülməsi səbəbləri, qabağının alınması və müalicəsi /E.Zalkind; çevirəni. M.Xələf.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 34, [1] s.


Zalkind İ.
Uşağı təmizliyə öyrədiniz /İ.Zalkind; çevirəni. Ə.Sadık; red. Ə.Əbdürrəhimzadə.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 27, [1] s.

 

Zalkind İ. Uşağı təmizliyə öyrədiniz [Mətn] /İ.Zalkind; çevirəni. Ə.Sadıq; red. Ə.Əbdürrəhimzadə.- B.: Azərnəşr, 1929.- 26 s.

 

Zavyalov. Təşrih və fizoloji [Mətn] /Zavyalov; tərcümə. Əlizadə; Orxanbəyli.- B.: Azərnəşr, 1925.-407 s.

 

Zeynalova Səidə. Tibbi mikrobiologiya və immunologiyadan təcrübə məşğələlərinə rəhbərlik [Mətn]: Azərbaycan Tibb Universitetinin bütün fakültələrinin tələbələri üçün dərslik /S.Q.Zeynalova, İ.B.Əhmədov, A.Q.Bayarmov; elmi red. Ə.Səmədov; rəyçi. İ.Ağayev.- Bakı: Təbib, 2007.- 357, [1] s. , cədv., şək. ; 22 sm.

 

Zeynalova Solmaz Eyyub qızı. İnsanlara nur bəxş edən alim ömrü [Mətn] S.Zeynalova; Red. A.Əliyev.- B.: Xəzər, 2003.- 208 s.


Zədələnmə zamanı ilk tibbi yardım [Mətn]: yaddaş /AzSSR Səhiyyə Nazirliyi. Bakı Elmi-Tədqiqat Travmatologiya və Ortopediya İnstitutu;tərt. ed. O.Ə.İsmayılov, K.N.Karapeyan, Şerenko, R.N.- B.: ETTSİ, 1989.- 6 s.

 

 Zəhərləyici maddələrin toksikolojindən notlar /red. Rəhimli.- Bakı: Azərnəşr, 1933.- 32 s. ; 20 sm.

Zəkəriyyə. Təşrih və fiziolojiyi-insan [Mətn]: ikinci dərəcə məktəblərdə darülmüəlliminlərdə tədris edilmək üzrə tərtib edilmişdir /Zəkəriyyə.- B.: Azərbaycan xalq maarif komissarlığı, 1922.- 107[4] s.

 Zərdabi Həsənbəy. Bədəni salamat saxlamaq düsturüləməlidir [Mətn] /H. Zərdabi; ön söz: Y. Vəzirov.- B.: [1914]. -72 s.

 

Zərifə Əliyeva: Ziyarətə çevrilmiş ünvanlar [Mətn] /müəl. və tərtibatçı N.Şamilqızı, N.Şneyder; məsləhətçi T.Şıxməmmədova; red. L.Əliyeva. I Hissə.- Bakı: Elm və təhsil, 2013.- 95, [1] s. portr., fotoşək

 

Zolotninsqi. Qan ishalı və yaxud dizenteriya [Mətn]: xəsdəliyin səbəbi, yaranışı və onunla mübarizə /Zolotninsqi; tərcümə. Qasım-bəyli; Ali siyasi maarif idarəsi.- B.: Savadsızlığı ləğv cəmiyyəti, 1927.- 16 s.

 

National Library of Azerbaijan All Rights Reserved