Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat


Daxili əlifba

 

 

 

Hacıbəyli Üzeyir

 

Hadi Məhəmməd

 

Köçərli Firudin bəy

 

Marağayi Zeynalabdin

 

Məmmədquluzadə Cəlil

 

Nərimanov Nəriman

 

Sabir Mirzə Ələkbər

 

Mirzə Əli Möcüz - Seçilmiş şerləri - 1954

 

Mirzə Əli Möcüz. Əsərləri  [Mətn] /Mirzə Əli Möcüz; Toplayanı, tərt., izahların müəllifi: Q. Məmmədli; Red.: S. Dağlı.- B.: Yazıçı, 1982.- 352 s. Mirzə Əli Möcüz - - 1982

 

 

 

 
 

National Library of Azerbaijan All Rights Reserved