Tarix. Tarix elmləri
A

 

Daxili əlifba

 

 

1905-ci il inqilabı tezisləri.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 44 s.

 

1930-31-ci ildə ASŞC-də oktyabrın 13 illik dönümü, məhsul və kollektivləşmə günü bayaramının kütləvi-siyasi maarif müəssisələri və məktəblər tərəfindən tətbiq edilməsi.- Bakı: [s.n.], 1930.- 7 s.

20 Yanvar faciəsi və rabitəçilər /Tərtib edənlər: Müşfiq Əmirov, Mədəd Coşğun.- Bakı: Nurlan, 2003.- 95 s.

 

26 Bakı komisarlarının güllələnməsi [Mətn] Bakı: Bakinski Raboçi, 1927.- 24 s.

 

 31 Mart azərbaycanlıların soyqırımı günüdür: Metodik tövsiyələr /Tərtibçi: Ələsgərov, B.; Red.: Tahirov, K. M.F. Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- B.: 2006.- 16 s.

 

"XVIII əsrin son rübü XIX əsrin birinci yarsında Azərbaycan kəndinin sosial - iqtisadi quruluşu" [Mətn]: ixtisas kursunun proqramı /AzSSR Xalq Təhsili Nazirliyi. S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti; tərtibçi. M.M.Gülmalıyev; red. Ə.P.Əliyev; rəyçilər. K.K.Şükürov, Q.Ə.Əliyev.- Bakı: Azərbaycan Universiteti, 1989.- 9 s.


 "XIX əsrin son rübündə Azərbaycanda kəndli hərəkatı" mövzusunda ixtisas kursunun proqramı [Mətn] /Tərtib ed. M.M.Gülmalıyev; Red. Ə.P.Əliyev; Rəyçilər. K.K.Şükürov, Q.Ə.Əliyev; S.M.Kirov adına Qırmızı Əmək Bayrağı ordenli Azərbaycan Dövlət Universiteti.-B.: Azərbaycan Universiteti nəşriyyatı, 1990. -11 s.

 

 XX əsr Azərbaycan tarixi [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /müəllif. Y.B.Yusifov və b.; ümumi red. T.T.Vəliyev; rəyçilər. R.C.Süleymanov, Q.Ə.Əliyev II cild.- Bakı: Təhsil, 2009.- 559, [1] s.; 22 sm.

 

XX əsr Azərbaycan tarixi [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /red. Y.B.Yusifov, T.T.Vəliyev; rəyçilər. R.C.Süleymanov, Q.Ə.Əliyev II cild.- Bakı: Çaşıoğlu, 2004.- 558 s.

XX Yüzillik-Soyqırım, Mif və Həqiqətlər - XX Century-Genocide, Myth and Realities - -, /Red.:M. Mürşüdlü.-B.: Adiloğlu, 2002.

 

 XXI əsr Azərbaycan ziyalıları [Mətn]: [ensiklopedik nəşr] layihənin rəhbəri, tərt. ed. və red. .İsgəndərzadə; ing. dilinə çevirənvə ing. mətninin red. H.Abbasov; "VEKTOR" Beynəlxalq Elm Mərkəzi.- B.: Vektor, 2006.- 188, [4] s.

 

Abbas İlham. Əbədi Vətən [Mətn] /İ. Abbas ; red. Ə. Tanrıverdi. Bakı: Elm və təhsil, 2015.- 145, [3] s.: ill., portr., 20 sm.

 

Abbasbəyli Ağalar Nəriman oğlu. Beynəlxalq münasibətlər nəzəriyyəsi [Mətn]: dərslik /A.Abbasbəyli, E.Nəcəfov; [red. P.Q.Darabadi; rəyçilər. H.C.Əlibəyli, H.N.Məmmədov]; Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Bakı Dövlət Universiteti.- B.: Mütərcim, 2007.- 206 [2] s.

 

Abbasbəyli Ağalar Nəriman oğlu. Beynəlxalq münaqişələr: nəzəri və konseptual yanaşmalar [Mətn] /A.N.Abasbəyli; elmi red. P.Q.Darabadi; elmi məsləhətçilər. E. Ə. Əliyev, Q. H. Məmmədov, O.F.Əfəndiyev.- B.: Şirvannəşr, 2006.- 194 s.

 

Abbasbəyli Ağalar Nəriman oğlu. Beynəlxalq münasibətlər tarixi (ən qədim dövrlərdən XIX yüzilliyin 70-ci illərinin sonuna qədər) [Mətn]: dərslik /A.N.Abbasbəyli, S.Z.Yusifzadə; red.Q.H.Məmmədov; rəyçi. H.C.Əlibəyli, P.Q.Darabadi.- B.: [BDU], 2009.- 309, [2] s.

 

Abbasbəyli Ağalar Nəriman oğlu. Konfliktologiya [Mətn]: Dərslik /A.N.Abbasbəyli, P.Q.Darabadi, Ə.G.İbrahimov; Elmi red. Q.H.Məmmədov; Rəyçilər. H.Q.Əlibəyli, S.Z.Yusifzadə.- B.: BDU, 2006.- 292 s.

 

Abbaslı Mirzə. Şah İsmayıl Xətayinin ömür yolu minatürlərdə [Mətn] /M.Abbaslı; xüsusi red. M.Y.Quluzadə.- B.: İşıq, 1981.- 45 s., [23] v. şək

 

Abbasoğlu Baxşeyiş. Ağdam ağrıları: [məlumat kitabı]. Bı : Şuşa , 2003. 151 s.

 

Abbasov Natiq Zahid oğlu. Qədim azəri yurdu-Qax /Natiq Abbasov; Red.: Ş. Nuruzadə.- B.: Ağrıdağ, 2000.- 172 s.

 

Abbasov Vaqif Məhərrəm oğlu. Dahilərin, müdriklərinvə fatehlərin həyat dərsləri [Mətn]: Kitab Azərbaycan xalqının Ümum milli lideri Heydər Əlirzaoğlu Əliyevin əziz xatirəsinə ithaf olunur V.M.Abbasov Cild 2.- B.: Təhsil, 2013.- 613, [3] s.

 

Abbasov Vaqif Məhərrəm oğlu. Liderlik fəlsəfəsi [Mətn]: [Türk dünyasının sönməz günəşi ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin unudulmaz xatirəsinə ithaf olunur] /V.Abbasov; red. F.Nadir.- Bakı: Təhsil, 2004.- 200, [2] s., [32] s.

 

Abbasova Fatma Əli qızı. Azərbaycanın orta əsr zoomorf əşyaları /F.Ə.Abbasova; Elmi red.: R.B.Göyüşov; Elmi məsləhətçi: A.B.Nuriyev. AMEA-sı Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu.- B.: Elm, 2005.- 238 s.

 

Abbasova Fatma Əli qızı. Bulaqbaşı abidələri /Fatma Abbasova; Elmi red.: R.V.Göyüşov; , Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu.- Bakı: Elm, 2003.- 176 s.

 

Abbasova Fatma Əli qızı. Şabran [Mətn]: (tarixi-arxeoloji tədqiqat) F.Ə.Abbasova; elmi red. İ.Babayev, Ş.Fərzəlibəyli; rəyçi. İ.Babayev, Ş.Fərzəlibəyli, R.Əhmədov; ARMEA, Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu.- B.: Elm, 2002.- 224 s., [56] s.

 

Abbasova Sevinc Zakir qızı. Naxçıvan Muxtar Respublikasında qadın hərəkatının inkişaf tarixi [Mətn] S.Z.Abbasova; elmi red. İ.Hacıyev.- B.: [MBM] 2007.- 167, [1] s.

 

Abdallı Həcər. Dağlıq Qarabağ: Azərbaycana erməni təcavüzü və beynəlxalq təşkilatların mövqeyi [Mətn]: tarix və müasirlik /H. Abdallı; elmi red. Ə. Tağıyev; red. H. Həmidov. B:. [s.n.], 2009. 274, [1] s. 1 port

Abdullayev Elşad İslam oğlu. Azərbaycan demokratik inkişaf yolunda [Mətn] /Elşad Abdullayev; red. Lətif Hüseynov; foto.: R.Bağırov.- B.: Təhsil, 2004.- 279, [1] s.

 

Abdullayev Əsgər İbrahim oğlu. Azərbaycana qarşı erməni təcavüzü və xarici havadarlıq: Monoqrafiya /Əsgər, Abdullayev; Elmi red.: M.F.Cəlilov.- Bakı: İqtisad Universiteti, 2004.- 216 s.

Abdullayev Elşad İslam oğlu. Azərbaycanın inzibati hüququ.Üçüncü hissə (Xüsusi hissənin davamı) [Mətn]: hüquqi ali məktəblər və hüquq fakültələri üçün dərslik /E.İ.Abdullayev, A.Abdullayev; Elmi red. L.Hüseynov; Rəyçilər. Z.A.Əsgərov, H.A.Qasımov, Z.M.Qafarov və b.; Azərbaycan Beynəlxalq Universiteti.- B.: ABU, 2007.- 303 s.

 

Abdullayev Elşad İslam oğlu. Dağlıq Qarabağ problemi Avropa Şurasının hüquqi sənədlərində [Mətn]: /E.Abdullayev; elmi red. və ön söz. L.Hüseynov.- B.: Təhsil, 2006.- 286, [2] s. + [26] v. fotoşək., portr

 

Abdullayev Elşad İslam oğlu. Dağlıq Qarabağ problemi beynəlxalq hüquq müstəvisində [Mətn] /Elşad Abdullayev; Red. Lətif Hüseynov, Alış Qasımov.-Bakı : Təhsil , 2004.- 216 s.

 

Abdullayev Elşad İslam oğlu. Dövlət quruculuğu [Mətn] /Elşad Abdullayev; Red.: N.Aqaşova; Ön sözün müəll.: Ə.Qarayev.- B.: Ozan, 2002.- 232 s.

 

Abdullayev Elşad İslam oğlu. İnzibati məsuliyyət [Mətn]: dərs vəsaiti /E.Abdullayev; elmi red.T.M.Qafarov; rəy verənlər. Ş.M.Əliyev, O.Ş.Bağırov; AzSSR Xalq Təhsili Nazirliyi. V.İ.lenin adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstiututu.- B.: 1989.- 78, [1] s.

 

Abdullayev Əsgər İbrahim oğlu. Azərbaycanlıların mart soyqırımı unudulmamalıdır [Mətn]: əsər 1918-ci ildə törədilmiş mart faciəsinin 90 illiyinə həsr edilmişdir: [monoqrafiya] /Ə.Abdullayev; elmi red. və ön söz. müəl. M.Cəlilov.- Bakı: [İqtisad Universiteti], 2008.- 107, [1] s.

 

Abdullayev Əsgər İbrahim oğlu. Erməni təcavüzü: acı faktlar, fəlakətli nəticələr /Ə.İ.Abdullayev; Elmi red.: M.F.Cəlilov; Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti.- Bakı: İqtisad Universitetinin nəşriyyatı, 2003.- 114 s.

Abdullayev Əsgər İbrahim oğlu. Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzkarlıq siyasəti [Mətn]: XIX əsrin axırı-XX əsr /Ə.İ. Abdullayev; Elmi red.: M.F. Cəlilov; Azərbaycan Dövlət İqtisad İnstitutu.- B.: Elm, 1998.- 324 s.

 

Abdullayev Əsgər İbrahim oğlu. Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü tarixindən bəzi məqamlar [Mətn]: monoqrafiya /Ə. İ. Abdullayev; elmi red. H. Cəfərov.-Bakı: İqtisad Universiteti, 2011. -447, [1] s.

 

Abdullayev Fətəli. Müasir Azərbaycan dövlətinin miqrasiya siyasəti və beynəlxalq əməkdaşlıq [Mətn] /F.Abdullayev; elmi red. H.Hüseynova.- B.: Elm və Təhsil, 2009.- 327, [1] s.

 

Abdullayev Mahir İslam oğlu. Beynəlxalq münasibətlər tarixi [Mətn] : [2 hissədə] : dərslik /M. Abdullayev ; elmi red. M. Qasımov, M. Baxışov ; rəyçilər A. Abbasbəyli, H. Əlibəyli. XX əsr. 1945-2000-ci illər. B.: Mütərcim, 2000. 344 səh

 

 Abdullayev Mahir İslam oğlu. Beynəlxalq münasibətlər tarixi (XX əsr) [Mətn]: dərslik /M. İ. Abdullayev; red. M. Qasımlı, M. Baxışov; rəyçilər. A. Abbasbəyli, İ. Quliyev, P. Səfərov; Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Beynəlxalq Universiteti.-B.: Təhsil: ABU, 2003.- 537 s.

 

Abdullayev Mehman Qəhrəman oğlu. Xanlıqlar və rus müstəmləkəçiliyi dövründə Şimali Azərbaycanda aqrar münasibətlər: XIX əsrin 40-cı illərinə qədər [Mətn]: Dərs vəsaiti /Mehman Abdullayev; Bakı Dövlət Universiteti; Elmi red.: S.S.Əliyarlı; Rəyçilər: B.Ş.Şabiyev, R.S.Hüseynli.- Bakı: Adiloğlu, 2005.- 232 s.

 

Abdullayev Oruc İsmayıl oğlu. İctimai münasibətlər sistemi və adət-ənənələr [Mətn]: [Monoqrafiya] /O. İ. Abdullayev; Red.:A. Şükürov; Rəycilər: Ə.M.Tağıyev, H.T.Budaqov; AEA Fəlsəfə və Hüquq İnstitutu; "Elm" Redaksiya-Nəşriyyat və Poliqrafiya Mərkəzi.- B.: Elm, 1998.-192 s.

 

Abdullayev Zakir Zülfiqar oğlu. İranın yeni tarixi [Mətn]: 1642-1870-ci illər: dərs vəsaiti /Z.Z.Abdullayev, H.Ə.Həsənov; elmi red. H.Əlibəyli, R.İsmayılov; rəyçilər S.Aslani, Z.Nəsibova; AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi.- B.: ADU, 1982.- 95 [1].

 

Abışov Vaqif Şirin oğlu. Azərbaycanlıların soyqırımı [Mətn]: (1917-1918-ci illər) /V.Abışov; Elmi red.: H.S.Əzimov, İ.S.Məmmədov; Rəyçilər: İ.S.Bağırova, İ.S.Məmmədov.- B.: Nurlan, 2007.- 176 s.

 

Adcı Murad. Türk və dünya: munis tariximiz [Mətn] /Murad Adcı; Ruscadan tərc. ed. Tofiq Hacıyev; Heydər Əliyev Fondu.- Bakı[Bakı Slavyan Universiteti], 2006.- 256 s.

 

Adil Abdulla Əl-Fəlah. Heydər Əliyev və milli-mənəvi dəyərlər [Mətn] /Adil Abdulla Əl-Fəlah; Elmi red. və ön sözün müəll. A.Paşazadə; Dizayn. M.Xəlilov.- B.: Qismət, 2007.- 108 s.

 

Aforizmlər [Mətn]: Azərbaycan Respublikası Prezidenti Heydər Əliyevin çıxışlarından seçilmiş müdrik fikirlər /burax. məs. R. Mehdiyev; tərt. ed. Ş. Əsgərov, S. Xəlilov; red. Ə. Həsənov.- B.: Azərb. Un-ti, 1997. - 116 s.

 

Ağasıoğlu Firudin. Azər xalqı [Mətn]: seçmə yazılar F.Ağasıoğlu; elmi red. C.Bəydili.- B.: Çıraq, 2005.-432 səh.

 

Ağasıoğlu Firudin. Qədim türk eli [Mətn]: Saqa-Qəmər boyları A.Firidun; elmi red.: C.Bəydili; red. İ.Osmanlı.- B.: Çıraq, 2006.- 128 s.

 

Axundlu Yavuz İbrahimxəlil oğlu. İstiqlalın əzablı yolu [Mətn]: xalqımızın azadlığı və müstəqilliyi uğrunda mübarizə aparan və bu yolda şəhid olan qılınc və qələm mücahidlərinin parlaq xatirəsinə ithaf olunur Y.Axundlu; elmi red. İ. Həbibbəyli; ön sözün müəl. M.Rzayev; nəşrə hazırlayan N.Sadıqzadə.- B.: Adiloğlu, 2013.- 479, [1] s.

 

Axundov Fuad Hüseyn oğlu. Savadlı millətin təməli-savadlı qadın [Mətn]: H.Z.Tağıyevin Bakıdakı qızlar məktəbi /F.Axundov; Ön söz. H.Hüseynova, R.İbrahimbəyova; BMT-nin İnkişaf Proqramı, BMT-nin Əhali Fondu.- Bakı: 2007.- 168 s.

 

Axundov Rizvan Qorxmaz oğlu. Ağdamım qanım, canım. Doğma Azərbaycanım [Mətn] : Batalyon xatirələri : memuar /R. Q. Axundov. B.: Apostroff, 2015.- 159, [1] s.: portr, şək., xəritə, 21 sm.
 

Axundova Elmira Hüseyn qızı. Heydər Əliyev. Şəxsiyyət və Zaman [Mətn] 1923-1969 /E. Axundova; red. V. Morozkov; rəssam. İ.Məmmədov I hissə.- B.: Ozan, 2007.- 352 s.

Axundova Elmira Hüseyn qızı. Heydər Əliyev. Şəxsiyyət və Zaman [Mətn] 1969-1982 /E.Axundova; red. V.Morozkov; rəssam. İ.Məmmədov II hissə.- B.: Ozan, 2007.- 784 s.

Axundova Elmira Hüseyn qızı. Heydər Əliyev. Şəxsiyyət və Zaman [Mətn] Kreml beşilliyi: 1982-1990 /E. Axundova; red. D. Vəkilova; rəssam. İ. Məmmədov, tərc. Y. Quluzadə, N. Qurbanova, S. Məmmədzadə.- III hissə.-Bakı: Ozan, 2009.- 803 s.

Axundova Elmira Hüseyn qızı. Heydər Əliyev. Şəxsiyyət və Zaman [Mətn] Həyat fəaliyyətinin xronikası 1969-1989 /tərt. ed. E.H.Axundova, Y.Axundova; red. N.Qurbanova; rəssam. İ.Məmmədov.- IV hissə.- B.: Ozan, 2008.- 327, [1] s.

 

Axundova Nərgiz Çingiz qızı. Asiya və Afrika ölkələrinin orta əsrlər tarixi [Mətn]: dərslik/N.Axundova; elmi red. R.İ.İsmayıl; rəyçi S.M.Qəndilov [və b.]Bakı: Adiloğlu: [Bakı Universiteti], 2010.- 326, [2] s.

 

Axundzadə Mirzə Səlim. Azərbaycan torpağına türbət demişəm [Mətn] : Xatirat /H. M. S. A. Axundzadə ; əlyazmanı təqdim ed. Z. H. S. Axundzadə-Mühacir ; ərəb qrafikasından latın qrafikasına çevirən və fars dil. tərc. ed. M. Ə. Muxtari ; red. G. İ. Axundova ; tərt. ed. və çapa haz., [ön söz] T. İ. Axundov. Bakı: [s.n], 2016.- 104, 122, [30] s., fotoşək., portr., faksim.: portr., faksim., 23 sm.

 Axundzadə Seyidağa. Mart hadisəsi 1918 və yaxud Nuru Paşa ordusu tərəfindən Bakının işğalı [Mətn] /S.Axundzadə.- I hissə.- B.: [s. n.], 1919. -16 s.

 Axundzadə Seyidağa. Mart hadisəsi 1918 və yaxud Nuru Paşa ordusu tərəfindən Bakının işğalı [Mətn] /S.Axundzadə.- III hissə.- B.: [s. n.], 1919. 33-48 s.

 

Ağababa Avtandil. Ağababa şəhidləri [Mətn] /A.Ağababa; Red.: İ.Türkay; Rəyçi: H.İ.Mirzəyev, B.Ə.Xəlilov; Ön söz: A.Bayramov.- B,: Ağrıdağ, 1998.- 360 s.: portr., xəritə

 

Ağamalı Yalçın Fəzail oğlu. Qarabağ xanlığının qonşu xanlıqlar və dövlətlərlə münasibətləri [Mətn] Y.Ağamalı; Red.: M.Ə.İsmayılov.- B.: Azərbaycan Ensiklopediyası, 1998,144 s.

 

Ağamirzəyev Fəxrəddin. Dönüşdən qurtuluşa [Heydər Əliyev haqqında]; /F. Ağamirzəyev; red. T. Aydınoğlu; naşir. H. Əsgərov; [son söz əvəzi Anar]. - Bakı: Adiloğlu, 2012. 166, [2] s.

 

Ağaoğlu Əhməd bəy. İran və inqilabı [Mətn]/Ə. Ağaoğlu; elmi red., ön söz və şərhlərin müəl. V.Sultanlı; Azərb. türkcəsinə uyğ. A.Həsənqızı; elmi məsləhətçi B.Əziz.- Bakı: Azərnəşr, 2009.- 150, [2] s.

Ağasıoğlu Firudin. Azər xalqı: Seçmə yazılar /F.Ağasıoğlu; Elmi red.: C.Bəydili.- Bakı: Çaşıoğlu, 2000.- 360 s. xəritə, ill., fotoşək., şəcərələr; 24 sm.

 

Ağasıyev İkram Kərim oğlu. XVIII əsrin sonu XX əsrin əvvələrində almanların Qafqazda məskunlaşması /İ.Ağasiyev; elmi red. İ.S.Bağirova; rəyçilər. H.Y.Verdiyeva; S.İ.Əliyeva; AMEA, A.A.Bakıxanov ad. Tarix İn-tu.- Bakı: Təhsil, 2009.- 303, [1] s.

 

Ağasıyev İkram Kərim oğlu. Qafqazın alman koloniyaları [Mətn]: ictimai-siyasi həyatı: 1860-1921 İ.K.Ağasıyev; elmi red. M.B.Fətəliyev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Bakı BiznesUn-ti .- B.: [Bakı Biznes Universiteti] 2012.- 318, [1] s.

 Ağayev İbrahim Məmməd oğlu. Müasir şəraitdə Azərbaycanda milli-etnik proseslər [Mətn]: [Monoqrafiya] /İ.Ağayev; Elmi red.: Q.Cavadov; AMEA, Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu, "Politologiya" şöbəsi.- B.: MBM, 2006.- 180 s.

 

Ağayev M. Oktyabr inqilabı Azərbaycan işçi və əməkçilərinə nə verdi /M.Ağayev; çevirəni. Ə.Ağakişizadə; red. R.Yusifzadə.- B.: Azərnəşr, 1928.- 80 s.

 

Ağayev Müstəqil Mirbağır oğlu. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə [Mətn]: (ictimai-siyasi və fəlsəfi görüşləri) /Müstəqil Ağayev; Elmi redfktoru. Ə.Abbasov. Rəyçilər. Ə.Tağıyev, A.Şükürov; AMEA. Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu.- Bakı: Nurlan, 2006.- 146 s.; 21 sm.

Ağayev Ramil Əyyub oğlu. Azərbaycan və Mərkəzi Asiya dövlətlərinin qarşılıqlı münasibətləri [Mətn]: XV-XVI əsrlər: [Monoqrafiya] /R.Ə.Ağayev; Elmi red. Ş.F.Fərzəlibəyli; Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu .-B.: 2004.- 151 s.

 

Ağayev Tərlan Mirzəağa oğlu. Azərbaycanın Xızı-Bərmək mahalının tarixi [Mətn] /Tərlan Ağayev; Red.: İ.T.Ağayeva II hissə.- B.: Mütərcim,2006,134 s. 1 portr., cədvəl

 

Ağayev Yusif. İstiqlal yürüşü 1918 [Elektron resurs]: Y.Ağayev, S.Əhmədov; elmi red. N.Vəlixanlı; red. Ə.Oğuz; tərtibatçı S.Qəhrəmanov.- B.: Altun kitab 2009.- 170 s.

 

Ağayeva Kifayət. Azərbaycanda gender məsələləri [Mətn] : dərs vəsaiti /K. Ağayeva ; rəyçi M. Ə. Mahmudov [və b.] ; elmi red. S. F. Əliyeva ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Qərb Un-ti. Bakı: [s. n.], 2014.- 416 s.: cədv., 24 sm.

 

Ağayeva Kifayət. Qafqazda gender məsələləri [Mətn] : dərs vəsaiti /K. Ağayeva ; elmi red. A. Ş. Şahmuradov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, ADU. Bakı: Elm və təhsil, 2017.- 435, [1] s.: cədv., 20 sm.

 

Agibalova Yekaterina Vasilyevna. Orta əsrlər tarixi [Mətn]: 7-ci sinif üçün dərslik /Y.V.Agibalova, Q.M.Donskoy; Tərc. ed. Y.M.Mahmudov.- B.: Maarif, 1990.- 328 s.

 

Akçuraoğlu Yusuf. Türkçülüyün tarixi [Mətn] /Akçuraoğlu Yusuf; Türkiyə türkcəsindən uyğunlaşdıranı və ön sözün müəll.: A.Kəngərli; Elmi red.: Dr.F.Gedikli.- Bakı: Qanun, 2006.- 308 s.

 

Alatan Yavuz. Kaçkınlar [Mətn]: [sənədli foto albom] Yavuz Alatan Ankara Türksoy yayınları NO:17 2002.- 64 s. fotoşək. 26 sm.

 

Alxas Rəhim. Xınalıq və xınalıqlılar [Mətn] Rəhim Xələf oğlu lxas; Rd.: Qəşəm və Anar İsabəylilər.- Bı: Şirvannəşr, 2003.- 144 s.

Ali təhsilin bakalavr pilləsi üçün Müasir beynəlxalq münasibətlər və Azərbaycanın xarici siyasəti fənninə dair metodik vəsait İxtisas HS 160 000 100 - Beynəlxalq münasibətlər /Tərtib edən: Ə.M.Həsənov; Elmi red.: N.Məhərrəmov; Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutu; Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası.- B.: Azərbaycan, 2005.- 112 s.

 

Alışanova Mehriban Nadir qızı. Heydər Əliyev-iqtisadi müstəqilliyimizin banisidir [Mətn] /M.Alışanova; elmi red. və məsləhətçi. Ş.M.Muradov.- B.: Çinar-Çap, 2006.- 212, [2] s.

 

Alıyev Vaqif. Xocalı göyərçinləri [Mətn]: faciə haqqında yarımçıq kitab /V.Alıyev; red. G.Xudiyeva; sponsor Kürdəmir rayon İcra Hakimiyyəti.- B.: [s.n.], 2011.- 76 s.

 

Allahverdi Ramin Novruzəli oğlu. Təqvim mifləri və Novruz [Mətn] /R.N.Allahverdi; elmi red. S.Rzasoy; AMEA, Folklor İn-tu.- B.: [Nurlan], 2013.- 179, [1] s.: cədv., 20 sm.

 

Allahverdiyev Qaley Əli oğlu. Nəsimi gəzən yerlər [Mətn] /Q. Allahverdiyev.- B.: Sabah, 1995.- 93 s.

 

Allahverdiyev Səttar Şahverdi oğlu. Azərbaycan tarixi [Mətn]: Abituriyentlər üçün vəsait /S.Allahverdiyev, Ə.Haqverdiyev, M.Behbudov; Red.: Qərib Qarannı; Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu.- Bakı: Müəllim, 2005.- 336 s.

Allahverdiyev Səttar Şahverdi oğlu. Yeni tarix 9 (1640-1830) [Mətn]: 9-cu sinif şagirdləri üçün dərs vəsaiti /S.Allahverdiyev; Rəyçilər. V.Z.Piriyev, M.Əmirov; Red. Q.Qarannı.- Bakı: Nərgiz, 2001.- 228 s.

Allahverdiyev Səttar Şahverdi oğlu.
Ümumi tarix: Qədim dünya tarixi: Orta əsrlər tarixi [Mətn]: Yuxarı sinif şagirdləri və abituriyentlər üçün vəsait /S.Allahverdiyev, Ə.Haqverdiyev; Red.: Q.Qarannı; Rəyçilər: V.Piriyev, S.Məmmədov, O.Sultanov; Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu.- Bakı: Müəllim, 2006.- 234 s.

 

Almaniyada hazırkı vəziyyət cari siyasət dərnəkləri üçündür /AK(b)FMKvə BK Metod bürosu; red. Qasımov.- Bakı: Azərbaycan Firqə nəşriyyatı, 1933.- 35, [1] s.

Almanlar Azərbaycanda [Mətn] /Ç. Abdullayev, B. Quliyeva; Tərcüməçi. Y. Mürşüdov, E. Musayev; Alman-Azərbaycan Cəmiyyəti.-B.: [Azərbaycan], 1992. - 44 s.

 

"Almanlar Azərbaycanda", almanların Azərbaycanda məskunlaşmasının 190 illiyinə həsr olunmuş Beynəlxalq elmi praktik konfrans (2009; Bakı) Almanlar Azərbaycanda məskunlaşmasının 190 illiyinə həsr olunmuş "Almanların Azərbaycanda" Beynəlxalq elmi praktik konfransın materialları [Mətn] : [6-7 aprel 2009, Bakı : 12 aprel, Göygöl rayonu] /Bakı Slavyan Universiteti ; Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi ; Alman-Azərbaycan Cəmiyyəti. B:. BSU, 2009. 99, [1] s. portr., ill

 

Alovlu Xıdır. Həqiqətin tarixi- tarixin həqiqəti [Mətn] / X.Alovlu Birinci cild.- B.: Nurlan, 2004.- 304 s.

 

Alovlu Xıdır. İttiham [Mətn] /Xıdır Alovlu. B.: 1999. 111 s.

 

Ameriko Ledo. Argentina/L.Ameriko[II buraxılış]Bakı: Azərnəşr, 1930.- 19, [1] s.

Ameriko Ledo. Braziliya /L.Ameriko [III buraxılış]Bakı: Azərnəşr, 1930.- 24 s.

 

Amerika tarixinin əsas cəhətləri /Fotoşəkillər: Şere Conson-Cordan; Rəssam: Barbara Morqan; İngiliscədən: Vaqif Aslanov; Naşir: Hovard Sinkota [Yersiz]: Birləşmiş Ştatlar Məlumat Agentliyi, 1999.- 406 s.

 

Ananişteyn Arkadi. İngiltərə, Fransa və Almaniyada fəhlə harəkatı tarixi [Mətn] /A. Ananişteyn; tərc.ed. Xəlil İbrahim.- B.: Bakı fəhləsi, 1923.- 189, [6] s.

 

Arani Tağı. Dəfaiyyə [Mətn] /A.Tağı; müq. Q.Kəndlli; tərc. ed. C.Mücri; red. F.X.Həmizə.- B.: Azərbaycan Ruznaməsi Nəşriyyatı, 1961 [1340].- 43, [2] s.

 

Arıxov Camal Cuma oğlu. Azərbaycan-Gürcüstan: dostluq münasibətlərinin inkişaf dinamikası [Mətn] : 1992-2003-cü illər /C. Arıxov; elmi red. H. Əlibəyli ; naşir Ş. Xuduoğlu. Bakı: Qanun, 2008.- 128 s.: 21 sm.

 

Arif Emin. Erməni iddialarının siyası mahiyyəti [Mətn] /E.Arif; elmi red.: H.Həşimli; Azərbaycan MEA Naxçıvan bölməsi Tarix, Etnoqrafiya və Arxeologiya İnstitutu.- B.: Nurlan, 2006.- 187 s.

 

 Arifqızı Gülbəniz. Müharibənin yolları ürəyimdən keçir [Mətn] /Gülbəniz Arifqızı; Red. A. Əhmədova; Fotolar: M.Axundov və b.- B.: Mütərcim, 2006.- 340 s., 1portr., fotolar.

 

 Arifoğlu Rauf. Azərbaycan seçimlə üzbəüz [Mətn]: Məqalələr toplusu R.Arifoğlu.- B.: Ay-Ulduz, 1997.- 314 s.

 

 Arzumanlı Vaqif, Mustafa Nazim. Tarixin qara səhifələri: Deportasiya, soyqrım, qaçqınlıq.- B.: Qartal, 1998.- 279 s.

 

Arzumanlı Vaqif Minad oğlu. Türk dünyası və "Böyük Ermənistan" xülyası [Mətn] /V.Arzumanlı, X.Baxşəliyeva; elmi red. M.Qasımlı; ön sözün müəl. H.Çetin.- Bakı: [s.n.], 2008.- 238, [2] s.

 Arzumanlı Vaqif və b. 1918-ci il qırğınları:Tarixi araşdırmalar.- B.: Öyrətmən, 1995.- 89(3) s.

 

Aslanov Azad Qulu oğlu. Bir nəslin izi ilə [Mətn] /A. Q. Aslanov (ön söz) ; [red. M. Zeynalova]. Bakı: Aspoliqraf, 2015.- 228, [12] s.: ill., portr., fotoşək., faks., 25 sm.

 

Aşırlı Akif. 31 mart soyqırımı: 1918-1920-ci illər mətbuatında [Mətn] /A.Aşırlı; elmi red. C.Məmməddli.- Bakı: Elm və təhsil, 2011.- 97, [3] s.

 

Aşırlı Akif. Nərimanovun Kremldə qətli [Mətn] /A.Aşırlı.- Bakı: Nurlan, 2006.- 106 s.

Aşırlı Akif. Türkün Xocalı soyqırımı. /.Aşırlı; Red.: Ə.Həsənov.- Bakı: Nurlan, 2005.- 152 s.


Aşurbəyli Sara Bala bəy qızı.
Bakı şəhərinin tarixi [Mətn]: Orta əsrlər dövrü /S.Aşurbəyli; Elmi red.: Z.Bünyadov; Tərcümə edən: A.Bağırov; Red.: E.Məmmədyarova; Rəssam: T.Məlikov.- Bakı: Azərnəşr, 1998.- 360 s.

Aşurbəyli Sara Bala bəy qızı. Bakı şəhərinin tarixi [Mətn]: Orta əsrlər dövrü/S.Aşurbəyli; Elmi red.: Z.Bünyadov; Ruscadan tərc. ed.: A.Bağırov.- Bakı: Avrasiya press, 2006.- 416 s.

 

 Aşurbəyli Sara Bala bəy qızı. Bakı şəhərinin tarixi [Mətn]: orta əsrlər dövrü /S.Aşurbəyli; ön söz. E.Günaydın; tərc. ed. İ.Umudlu (azərb.), Ə.N.Əfəndiyev (ing.); rəssam. İ.Məmmədov; dizayn. C.İbrahimbəyli, Ə.Adıgözəlov.- B.: APOSTROF, PARNİ İZ BAKU, 2009.- 764 s., [6] v. portr., fotoşək., ill., şəcərə: portr., fotoşək., ill., cədv., 30 sm.

 

Aşurbəyli Sara Bala bəy qızı. Şirvanşahlar dövləti [Mətn]: /S. Aşurbəyli.- B.: Əbilov, Zeynalov oğulları 2006.- 189 s.

 

Aşurbəyli Sara Bala bəy qızı. Şirvanşahlar dövləti [Mətn]: VI-XVI əsrlər /S.Aşurbəyli; Tərcüməçi: A.Bağırov; Red.: E.Məmmədyarova; Rəssamı: G.Abdinov.- Bakı: Azərnəşr, 1997.- 408 s.
 

 Aşurbəyli Sara Bala bəy qızı. Şirvanşahlar dövləti [Mətn]: VI-XVI əsrlər /S. Aşurbəyli; Ruscadan tərcümə edəni: A. Bağırov; Red.: E. Məmmədyarova.- B.: Avrasiya press, 2006.-416 s.

 

 Aşurbəyli Sara Balabəy qızı. Şirvanşahlar dövləti [Mətn] /Sara xanım Aşurbəyli.- B.: Əbilov, Zeynalov oğulları, 2006.- 323+327 s. portr., fotoşək., şək., şəcərə

 

 Aşurbəyli Sara Bala bəy qızı. Şirvanşahlar dövləti [Mətn] /S.Aşurbəyli; ön söz. E.Günaydın; tərc. ed. İ.Umudlu (azərb.), Ə.N.Əfəndiyev (ing.); rəssam. İ.Məmmədov; dizayn. C.İbrahimbəyli, Ə.Adıgözəlov.- B.: APOSTROF, PARNİ İZ BAKU, 2009.- 564 s., [6] v. portr., fotoşək., ill., şəcərə: portr., fotoşək., ill., 30 sm.

 

 Ata yurdu [Mətn]: didaktik materiallar /O. B. Sultanov, T. İskəndərov, R. Z. Xəlilov və b.; red. R. Ə. Əliyev; rəyçilər. S. A. Məmmədov, İ. H. Cəbrayılov.-Bakı: Elm və təhsil, 2009. -255, [1] s.

 

Atakişiyev Müşfiq Cəmil oğlu. Azərbaycan sosial-iqtisadi tərəqqi yolunda [Mətn]: tarixi reallıqlar, iqtisadi nailiyyətlər və siyasi perspektivlər /M.C.Atakişiyev; Elmi red.: Z.Səmədzadə; Rəyçilər: T.Əliyev, Z.Məmmədov.- B.: Təhsil, 2005.- 264 s.

 

Atnur İbrahim Ethem. Muxtariyyat ərəfəsində Naxçıvan [Mətn] : Naxçıvan MR - 75 /İbrahim Ethem Atnur; Elmi məsləhətçi: İ. Həbibbəyli; Elmi red.: İ. Hacıyev, Ş. Məmmədov; Türkcədən çevirəni: Q. Əsgərova. Naxçıvan: NDU - Qeyrət, 1999. 442 s.: 1 portr

 

Avrasiya-Böyük İpək yolu-XXI yüzilliyin geoiqtisadi məkanı [Mətn]: [Qafqaz və Orta Asiya ölkələri üçün toplu] /Azərbaycan Reklamçılar İttifaqı; Reklam və İnformasiya Deportamenti; Red.heyyəti: H.Atakişiyev və b.;Red.: A.Sultanov; Tərcümə: L.Manafova.- B.: 1998.- 48 s.: ill., xəritə, şəkilli, 30 sm.

 

"Avropa və amerika ölkələrinin yeni və ən yeni dövrü tarixi" fənninin proqramı (Yeni dövr tarixi) [Mətn]: Dövlət universitetləri üçün ixtisas 2008-tarix /AzSSR Xalq Təhsili Nazirliyi, S.M. Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti; məsul red. A.V.Ado, V.S.Bondarçuk; tərcümə ed. M.Ə.Baxışov, B.Ə.Bilalov I hissə.- B.: Azərbaycan Universiteti, 1989.- 51,[1] s.

 

"Avropa və amerika ölkələrinin yeni və ən yeni dövrü tarixi" fənninin proqramı [Mətn]: yeni dövr tarixi, II hissə. Dövlət universiteti üçün ixtisas 2008 - tarix /AzSSR Xalq Təhsili Nazirliyi, S.M. Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti; məsul red. İ.V.Qriqoryeva; tərcümə ed. B.Ə. Bilalov, M.Ə. Baxışov.- B.: Azərbaycan Universiteti, 1989.- 36,[2] s.

 

"Avropa və amerika ölkələrinin yeni və ən yeni dövrü tarixi" fənninin proqramı [Mətn]: ən yeni tarix, Dövlət universitetləri üçün ixtisas 2008 - tarix /AzSSR Xalq Təhsili Nazirliyi, S.M. Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti; tərcümə ed. M.B.Fətəliyev, C.P.Həsənov.- B.: Azərbaycan Universiteti, 1989.- 73,[2] s.

 

Avropa və Amerika tarixi [Mətn]: Mühazirə mətnləri: Universitetimizdə dilini öyrəndiyimiz, qabaqcıl və aparıcı Avropa və Amerika ölkələrinin tarixi: Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /Elmi red. S.Seyidov, M.Məmmədli və b.; Azərbaycan Dövlət Dillər Universiteti Tarix Kafedrası 448 s.

 

Avşar Abdulhamit. Türkiyənin İstiqlal müharibəsində Azərbaycan türkləri [Mətn]: Türkiyə arxiv sənədləri və mətbuatında: (1919-1922) /Abdulhamit Avşar; Elmi red. Nizami Cəfərov; Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi.- Bakı: AzAtaM, 2007.- 48 s.

Avşarova İradə Nizam qızı.
Xocalı-Gədəbəy mədəniyyəti tayfalarının bədii tunc məmulatı [Mətn]: (e.ə. XIV-VII əsrlər) /İ.Avşarova; Elmi red. V.H.Əliyev, S.H.Aşurova; Rəyçi. Ə.Q.Cəfərov, T.İ.Axundov; Rəssam. İ.N.Avşarova; AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu.- Bakı: Nurlan, 2007.- 192 s.


Avşarova İradə Nizam qızı. Qafqaz arxeologiyası [Mətn]: dərslik /I.Avşarova, Q.Pirquliyeva; elmi red. Q.S.İsmayılzadə; rəyçi. V.H.Əliyev, K.X.Məmmədov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.- Bakı: Bakı Universiteti, 2010.- 247, [1] s.

 

Azadlıq yolunun mübarizləri [Mətn] /[red. C. Müciri]. [s. l.]: Azərbaycan Ruznaməsi, 1962 (1341 h.) 207, XXI, XXVIII s.: port

 

Azərbaycan [Mətn]: [Ensiklopediya] Red. kollegiyası: F.H.Abdullazadə, Y.K.Hümbətov, Ə.Ş.Həsənov; Mətnlərin müəllifi: F.Abdullazadə, V.Bəhmənli; Fotoqraflar: M.Həsənov, S.Ələsgərov, F.Məmmədov.- B.: 1998.- 416 s.

 

Azərbaycan 1995: Qarşıdurmadan milli həmrəyliyə [Mətn]: [3 hissədə] /tərt. və ön söz. müəl. Ə.Mehdiyev; red. T.Ağayev; fotolar. R.Bağırov [və b.]1-ci hissə.- B.: 2005.- 456 s.: portr., fotoşək

 

Azərbaycan 1995: Qarşıdurmadan milli həmrəyliyə [Mətn]: [3 hissədə] /tərt. və ön sözün müəl. Ə.Mehdiyev; red. T.Ağayev; fotolar. R.Bağırov və b.İkinci hissə.- B.: [s.n.], 2005.- 408 s. portr., fotoşək

 

Azərbaycan 1995: Qarşıdurmadan milli həmrəyliyə [Mətn]: [3 hissədə] /tərt. və ön sözün müəl. Ə.Mehdiyev; red. T.Ağayev; fotolar. R.Bağırov [və b.]3-cü hissə.- B.: 2005.- 456 s. portr., fotoşək


"Azərbaycan XXI əsrin astanasında" ikinci Respublika elmi-praktiki konfransının materialları [Mətn] II Azərbaycan Respublikası Elmlər Akademiyası, Elm və təhsil mərkəzi "Təfəkkür" Universiteti, Azərbaycan İqtisadçılar İttifaqı; Red:V.Morozkov, Ə.Musayeva.- Bakı: 1998.- 720 s.

 

Azərbaycan aprel inqilabı [Mətn]: 1920-ci il aprelin 28-i /tərt. ed. V.Saracov; red. R.Hacızadə.- B.: Bakı fəhləsi, 1926.- 30, [2] s.

 

 Azərbaycan arxeologiyası [Mətn]: Altı cilddə. Orta əsrlər /AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu; baş red. M.Rəhimova; red. heyəti. İ.Babayev və b.; məsul red. T.Dostiyev VI cild.- Bakı: Şərq-Qərb, 2008.- 630, [2] s.

 

 Azərbaycan arxeologiyası. Daş dövrü /AMEA, Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu; baş red. və ön söz. M.Rəhimova; red. hey. İ.Babayev və b.; elmi red. Ə.Cəfərov I cild.- Bakı: Şərq-Qərb, 2008.- 445, [3] s.

 

Azərbaycan BMT ailəsində [Mətn]Bakı: 2000.- 342 s.

Azərbaycan cümhuriyyəti [Mətn] : 1918-1920 /Məsul red.: N.Ağamalıyeva; Azərbaycan Cümhuriyyətinin 80 illiyinin keçirilməsi üzrə Dövlət Komissiyası, Azərbaycan Respublikası Elmlər Akademiyasının A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.- Bakı : Elm , 1998.-336 s.

 

Azərbaycan Cümhuriyyətinin 86-cı ildönümünə həsr olunmuş Respublika Elmi Konfransının materialları /Rd. .Ə.Məhərrəmov; , .Bkınv dın ri İnstitutu, Azərbaycan ri Qurumu.- Bı: Nurlan, 2004.-200 s.

 

Azərbaycan Demokratik Respublikasının rəmzləri.(1918-1920)Albom.- Bakı: İşıq, 1992.- 57 s. Azərbaycan dövlətçilik ənənələrinin tarixi, beynəlxalq simpozium Azərbaycan Cümhuriyyətinin qurulmasının və Bakının azad olmasının 90 illiyinə həsr edilmiş "Azərbaycan dövlətçilik ənənələrinin tarixi" beynəlxalq simpoziumunun tezisləri [Mətn]: Bakı şəhəri 13-14 sentyabr /AMEA A.A.Bakıxanov ad. Tarix İnstitutu, Azərbaycan Tarix Qurumu; Təşkilat komitəsi. Y.M.Mahmudov və b.- Bakı: [Victory], 2008.- 90 s.

 

Azərbaycan etnoqrafiyası [Mətn]: 3 cilddə /red. hey. Ə.S.Sumbatzadə, İ.H.Əliyev, M.Ə.İsmayılov [və b.]; AzSSR EA, Tarix İn-tu, Arxeologya və Etnoqrafiya Sektoru I cild.- Bakı: Elm, 1988.- 451, [5] s.

 

 Azərbaycan etnoqrafiyası üç cilddə / Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu; red. hey. M.Rəhimova; baş red. T.Bünyadov I cild.- Bakı: Şərq -Qərb, 2007.- 543, [1] s.

 

 Azərbaycan etnoqrafiyası 3 cilddə /Baş red. T.Bünyadov; Red. heyəti. M.Rəhimova və b.; AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu II cild.- Bakı: Şərq-Qərb, 2007.- 384 s.

 

 Azərbaycan etnoqrafiyası üç cilddə / Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu; red. hey. M.Rəhimova; baş red. T.Bünyadov III cild.- Bakı: Şərq -Qərb, 2007.- 567, [1] s.

 

Azərbaycan gəncliyi. Azərbaycanın gələcəyi [Mətn]: [Kataloq] /Red. Ə.Qarayev; Red. hey. İ.Babayev və b.; Azərbaycan Respublikası Gənclər, İdman və Turizm Nazirliyinin nəşri.- B.: Azərbaycan, 2003.- 144 s.

 

Azərbaycan gömrüyü: tarixi ənənələr və müasirlik [Mətn]: Müstəqil Azərbaycan Respublikasında Dövlət Gömrük Komitəsi yaradılmasının 15 illiyinə həsr olunur /Azərb. Respub. Gömrük Xidməti; baş red. Y.M.Mahmuov; red. hey. A.Ə.Əliyev, Ə.C.Hacızadə, C.Ə.Bəhramov və b.- B.: Elm, 2007.- 220, [4] s. fotoşək., faks., xəritə, portr

 

Azərbaycan xalq bayramı. Novruz bələdçi kitab /layihənin rəh. və ön söz. müəl. Ə.Qarayev; mətn. müəll. Ə.Vəliyev, V.Bəhmənli; naşir B.Axundov; Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi.- Bakı: Təhsil, 2011.- 198, [10] s., fotoşək., şək.; 25 sm.

 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti [Mətn]: Böyük Britaniyanın arxiv sənədləri /tərt. ed. N.Ə.Maksvell; elmi red. və ön sözün müəl. Y.M.Mahmudov; AMEA Tarix İn-tu, [Regionların İnkişafı İctimai Birliyi]B.: [s.n.], 2008.- 573, [3] s. faks

 

Azərbaycan xalq cümhuriyyəti [Mətn]: ədəbiyyat, dil, mədəni quruculuq AMEA, Nizami adına Ədəbiyyat İn-tu; red. hey. B.Nəbiyev, N.Cabbarlı, A.Məmmədov.- B.: Qoliot Qkup QSC, 2009.332, [2] s.

 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti (1918-1920) [Mətn]: 1998-ci il mayın 12-13-də Azərbaycan Dövlət Dillər İnstitutunda Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 80 illik yubileyinə həsr edilmiş elmi-nəzəri konfransın materialları /Azərbaycan Dövlət Dillər İnstitutu Tarix Kafedrası; elmi red.: Q.Quliyev, M.Məmmədli.- B.: Gənclik, 1998.- 76 s. 

 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 80 [Mətn]: Gənc tədqiqatçıların məqalələr toplusu /Red. heyəti: M.C.Mərdanov, B.M.Əsgərov və b.; Baş red.: Y.M.Mahmudov; Bakı Dövlət Universiteti.- Bakı: Bakı Universiteti, 1998.- 160 s. ; 25 sm.

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Ensiklopediyası [Mətn]: 2 cilddə /Baş red. Yaqub Mahmudov; Red. heyəti. İ. Ağayev, T. Babayev (məsul katib), A. Bağırov və b. I cild. - B.: Lider, 2004. - 440 s.

 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Ensiklopediyası [Mətn]: 2 cilddə /Baş red. Yaqub Mahmudov; Red. heyəti. İ. Ağayev, T. Babayev (məsul katib), A. Bağırov və b. II cild. - B.: Lider, 2005. - 472 s.

 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti və Qafqaz İslam Ordusu [Mətn] /Qafqaz Universiteti; [red.] M.Rıhım, M.Süleymanov; [elmi red. Dr.M.Qasımlı, Dr.F.Əhmədova; red. hey.Y.Mahmudov və b.]Bakı: Qafqaz Araşdırmaları İnstitutu: [Nurlar], 2008.- 695 s.

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin milli siyasəti [Mətn] /Tərtib ed. və elmi red.: V.Arzumanlı; Azərbaycan Elmlər Akademiyası Milli Münasibətlər İnstitutu.- Bakı: Qartal, 1998.- 200 s.

 

Azərbaycan xalqına qarşı 1918-ci il mart soyqırımı [Mətn]: üç cilddə: sənədlər toplusu /AMEA, A.A.Bakıxanov ad. Tarix İn-tu; layihənin və ön sözün müəl. Y.Mahmudov; tərt. ed. N.Məmmədzadə və b.; dizayner M.Xanbabayeva I Cild 26 Bakı komissarları" nın əsl tarixi.- B.: Çaşıoğlu, 2009.- 775, [1] s.: faks., 28 sm.

 

Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr edilmiş elmi-praktik konfransın materialları [Mətn]: 24 aprel 2013-cü il /elmi red. H.Qaraşov; red. hey.: R.Y.Zeynalov, S.S.Məmmədov, Z.M.Şabanov, R.S.Maniyeva. Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr edilmiş elmi-praktik konfrans (2013; Bakı).- B.: [Vətən], 2013.- 166 s.: portr., 21 sm.

 
Azərbaycan iştirakiyyun "Hümmət" firqəsinin müvəqqət və müxtəsər nizamnaməsi [Mətn] /Mərkəzi Komitə cünbündə təşviqat və təbliğat şöbəsi tərəfindən tərtib və təlif edilmişdir. [Bakı]: [s .n.], [1918].- 10 s.

 

Azərbaycan qadınları [Mətn]: ensiklopedik toplu /layihənin müəllifi və baş red. L. Abbasova; toplayan. X.Bilal qızı.- B.: , 2003.- 196 s.

 

Azərbaycan qadınları [Mətn]: ensiklopedik toplu /baş red. L.Abbasova; toplayan. X.Bilal qızı II cild.-B.: , 2002.- 240 s.

 

Azərbaycan. Qalalar. Qəsrlər [İzomaterial] Foto. F.Məmmədov; Müəllif. C.Qiyasi; Tərcüməçi. Ş.Cabiroğlu.- B.: İnterturan 1994.- 264 s. portr., ill. 30 sm.

 

Azərbaycan müstəqillik yollarında. Elmi-nəzəri konfrans Azərbaycan müstəqillik yollarında mövzusunda elmi-nəzəri konfransın materialları [Mətn]: [tarixi həqiqətlər, faktlar və reallıqlar]: (2 may 2002-ci il) /Çapa haz. Siyasi Partiyaların Məşvərət Məclisi; Tərtib ed. və ön sözün müəll. X.Kazımlı; Red. heyəti. M.Əlizadə və b.- Bakı: Bakı Universiteti, 2002.- 526 s.+, [28] v. fotoşək., portr.; 22 sm.

 

Azərbaycan nefti dünya siyasətində [Mətn]: [5 kitabda] /tərt. İ. Əliyev, A. Muradverdiyev; red. N. Əliyev; rəssam. Z. Əliyev [II kitab].-Bakı : Azərbaycan , 1997.- 264 s.

 

Azərbaycan neftinin dünəni, bu günü və sabahı [Mətn]: Gənc alim və tələbələrin elmi-tədqiqat işləri /Baş red.: M.C.Mərdanov, B.Budaqov, A.Əlizadə və b.; M.Ə.Rəsulzadə adına Bakı Dövlət Universiteti, AEA, Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkəti, AİOC.- B.: 1997.- 263 s.

 

Azərbaycan paytaxtları [Mətn]: elmi-praktik konfrans: məqalələr toplusu elmi red. V.Quliyeva. "Azərbaycan paytaxtları", elmi-praktik konfrans (2014 ; Bakı).- B.: Elm və təhsil, 2014.- 278, [2] s. gerb, ill.

 

Azərbaycan Paris sülh konfransında [Mətn]: (1919-1920) /Tərtib, ingilis dilindən tərcümə və müqəddimə: V.Quliyev.- Bakı: Ozan, 2008.- 244 s.

Azərbaycan prezidenti [Mətn] /Red.: V.Yolçiyev.- B.: Azərbaycan, 2004.- 264 s.

 

Azərbaycan Respublikası Xatirə Kitabı [Mətin]: İyirmi cilddə. A [Mətn] I cild /Baş red.: N.C.Həsənəliyev; Baş red. və ön sözün müəllifi: N.Həsənli.- B.: Respublika Xatirə Kitabı, 1998.- 560 s.

 

Azərbaycan Respublikası MEA Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu. elmi-praktiki konfrans Şah İsmayıl Xətai Azərbaycan Respublikası MEA Fəlsəfəvə Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu və AMEA Rəyasət Heyətinin təsis etdiyi "Şah İsmayıl Xətai irsini araşdırma qrupu" (QHT)-nın Şah İsmayıl Xətainin anım günü münasibəti ilə birgə keçirdiyi elmi-praktiki konfransın materialları /Azərbaycan Respublikası MEA Fəlsəfəvə Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu; Şah İsmayıl Xətai İrsini Araşdırma Qrupu; baş red. Ə.Tağıyev; burax. məs. H.Hüseynov.- B.: 2006.- 118 s.: 1 portr

 

Azərbaycan Respublikasının tarixi günləri və milli bayramları [Mətn]: Metodik vəsait /Tərt.ed.: S.A.Zamanova; Ön söz: R.İbadova; Rəyçi: Q.Paşayev; Red.: M.Əmirov. B.: 1999. 94 s.: fotoşək., ill., xəritə

 

Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının Azərbaycanın Rusiya tərkibinə daxil olmasının 150 illiyinə həsr olunmuş elmi sessiyasının tezisləri [Mətn]: 20-22 aprel 1964-cü il Azərbaycan SSR EA.- B.: AzSSR EA, 1964.- 156, [2] s.

 

Azərbaycan Səfəvilər dövlətinin yaranmasının 507 illiyinə həsr olunmuş Şah İsmayıl Xətai IX Elmi-praktiki konfransın materialları [Mətn] [N.Hüseynov və b.]; Elmi red. T.Nəcəfli, X.Qasımov; Buraxılışa məsul. F.Nəbiyev Şah İsmayıl Xətai, elmi-praktiki konfransı IX( 2008; Bakı).- B.: 2008.- 75 s.

 

 Azərbaycan sosilaist inqilabının qələbəsi uğrunda bolşeviklərin mübarizəsi.- B.: 1960.- 676 s.

 

Azərbaycan tarixi: 6-cı sinif üçün dərslik V.H.Əliyev, Y.B.Yusifov, İ.A.Babayev və b.- B.: Təhsil, 2003.- 144 s.

 

Azərbaycan tarixi: [Mətn]: 7-ci sinif üçün dərslik Y.Mahmudlu, Y.Yusifov, R.Əliyev, Ə.Qocayev; Elmi red.: Y.Mahmudlu.- B.: Aspoliqraf, 2004.- 200 səh.

 

Azərbaycan tarixi [Mətn]: 10-cu sinif: ümumtəhsil məktəbləri üçün dərslik T.Vəliyev (ümumi red.) [və b.]; rəyçilər S.Məmmədov [və b.] B.: Çaşıoğlu, [Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi], 2012.- 238, [2] s.

 

Azərbaycan tarixi [Mətn]: Uzaq keçmişdən 1870-ci illərə qədər /Red. S.Əliyarlı; M.Ə.Rəsulzadə adına Bakı Dövlət Universiteti.- Bakı: Azərbaycan, 1996.- 872 s.

 

Azərbaycan tarixi (ən qədim zamanlardan XX əsrədək) [Mətn]: Ali məktələr üçün dərslik /Redaksiya heyəti. Z.M.Bünyadov, T.Ə.Bünyadov, Ə.Q.Səfərli və b.; Müəllif. Y.B.Yusibov və b.; rəyçilər. S.S.Əliyarov, Q.M.Bayramov, İ.A.Babayev I cild.- Bakı: Azərnəşr, 1994.- 680 s.

 

Azərbaycan tarixi [Mətn]: (ən qədim zamanlardan - XXI əsrin ilk onilliklərinədək): ali məktəblər üçün dərslik /müəl. koll. M.Q.Abdullayev [və b.]; elmi red. və ön söz müəl. M.Q.Abdullayev.- B.: Bakı Universiteti, 2014.- 379, [1] s.: ill., xəritə, 25 sm.

 

Azərbaycan tarixi Ən qədimdən-b.e. III əsri /red. İ.H.Əliyev, M.M.Hüseynov, S.M.Qaşqay [və b.]; AEA A.A.Bakıxanov ad. Tarix İn-tu, "Elm" Redaksiya-Nəşriyyat və Poliqrafiya Mərkəzi 1-ci Cild.- Bakı: Elm, 1998.-472, [4] s., şək.; 22 sm. + [24] v. xəritə, tablo

 

Azərbaycan tarixi. III-XIII əsrin I rübü /AMEA, A.A.Bakıxanov ad. Tarix İn-tu; "Elm" Redaksiya-Nəşriyyat və Poliqrafiya Mərkəzi; red. hey. N.Vəlixanlı, S.Aşurbəyli, Z.Bünyadov 2-ci Cild.- Bakı: Elm, 1998.- 546, [2] s.

 

Azərbaycan tarixi [Mətn]: Yeddi cilddə XIII-XVIII əsrlər /Red. O.Əfəndiyev, F.Əliyev, Q.Əhmədov və b.; AEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu, "Elm" Redaksiya-Nəşriyyat və Poliqrafiya Mərkəzi III cild.- Bakı: Elm, 1999.- 584 s.

 

Azərbaycan tarixi [Mətn]: Yeddi cilddə 1900-27 aprel 1920 /C. B. Quliyev və b.; AEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu, "Elm" Redaksiya-Nəşriyyat və Poliqrafiya Mərkəzi V cild.- B.: Elm, 2001.- 672 s.

 

Azərbaycan tarixi [Mətn]: Yeddi cilddə Aprel 1920- iyun 1941 /C. B. Quliyev və b.; AEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu, "Elm" Redaksiya-Nəşriyyat və Poliqrafiya Mərkəzi VI cild.- Bakı: Elm, 2000.- 568 s.

 

Azərbaycan tarixi [Mətn]: Yeddi cilddə İyun 1941-2002-ci il /M. K. Kərimov və b.; AMEA A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu VII cild.- Bakı: Elm, 2003.- 676 s.

 

Azərbaycan tarixi [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /red. Z. M. Bünyadov (ön söz.), Y. B. Yusifov; rəyçi S. S. Əliyarov, Q. M. Bayramov, İ. A. Babayev I cild .-B.: Çıraq, 2007. 719 s.

Azərbaycan tarixi Ən qədimdən bizim eranın III əsri /AMEA, A. Bakıxanov ad. Tarix İnstitutu; məsul red. İ. Əliyev.- I cild Azərbaycan tarixi Bakı: Elm, 2007. 519, [1] s.

Azərbaycan tarixi III-XIII əsrin I rübü /AMEA, A. Bakıxanov ad. Tarix İnstitutu; məsul red. N. Vəlixanlı.- II cild.-Azərbaycan tarixi Bakı: Elm, 2007. 605 s.


Azərbaycan tarixi XIII-XVIII əsrlər /AMEA, A. Bakıxanov ad. Tarix İnstitutu; məsul red. O. Əfəndiyev.- III cild Azərbaycan tarixi Bakı: Elm, 2007. 590 s

Azərbaycan tarixi XIX əsr /AMEA, A. Bakıxanov ad. Tarix İnstitutu; məsul red. M. İsmayılov.- IV cild-Azərbaycan tarixi Bakı: Elm, 2007. -503, [1] s.

 

Azərbaycan tarixi [Mətn]: XIX-XXI əsrin əvvəli: ali məktəblər üçün mühazirələr kursu /[E.B.Muradəliyeva və b.] ümumi red. A.Ə.Rzayev; rəyçi. S.Y.Süleymanova, C.M.Cəfərov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU [II hissə]Bakı: Bakı Universiteti, 2010.- 543, [1] s.

Azərbaycan tarixi 1900-1920-ci illər /AMEA, A. Bakıxanov ad. Tarix İn-tu; məsul red. M. İsmayılov, N. Maksvell.-V cild -Azərbaycan tarixi .-Bakı: Elm, 2008. 693, [3] s.

Azərbaycan tarixi Aprel 1920- iyun 1941 /AMEA, A. Bakıxanov ad. Tarix İnstitutu; məsul red. C. Quliyev.- VI cild Azərbaycan tarixi [Mətn]: Yeddi cilddə Bakı: Elm, 2008. 567, [1] s.


Azərbaycan tarixi 1941 - 2002 - ci illər /AMEA, A. Bakıxanov ad. Tarix İnstitutu; məsul red. T. Qaffarov.- VII cild Azərbaycan tarixi [Mətn]: Yeddi cilddə Bakı: Elm, 2008. 605, [2] s.

Azərbaycan tarixi [Mətn]: qiyabi təhsil alan tələbələr üçün dərs vəsaiti mühazirə və icmal mövzuları əsasında /Azərb. Dövlət Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi, Azərb. Dövlət Dəniz Akademiyası; tərt. R. Çəliloğlu, Ə. M. Süleymanov; red. A. Baxşəliyev; rəyçilər. A. Ç. Muradova, H. A. Alıyev, N. İ. Avramenko.- B.: ADDA, 2010.- 100, [2] s., cədv., xəritələr.

 

Azərbaycan tarixi [Mətn]: Uzaq keçmişdən 1870-ci illərə qədər /Red. S.Əliyarlı; M.Ə.Rəsulzadə adına Bakı Dövlət Universiteti.- Bakı: Azərbaycan, 1996.- 872 s.

Azərbaycan tarixi [Mətn]: Yeddi cilddə XIII-XVIII əsrlər /Red. O.Əfəndiyev, F.Əliyev, Q.Əhmədov və b.; AEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu, "Elm" Redaksiya-Nəşriyyat və Poliqrafiya Mərkəzi III cild.- Bakı: Elm, 1999.- 584 s.

Azərbaycan tarixi [Mətn]: Yeddi cilddə İyun 1941-2002-ci il /M. K. Kərimov və b.; AMEA A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu VII cild.- Bakı: Elm, 2003.- 676 s.

 

Azərbaycan tarixi, arxeologiyası və etnoqrafiyası problemlərinə dair [Mətn]: [məqalələr toplusu] /Red.: M.Seyfəddini, A.Məmmədov; Tərtib edən: A.M.Məmmədov; Az. Res-sı Elmlər Akademiyası, Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu.- B.: 1997,123 s.

Azərbaycan tarixi. Azərbaycanın Rusiyaya birləşdirilməsindən 1917-ci ilin fevral burjua-demokratik inqilabına qədər /red. İ. A. Hüseynov, Ə.S.Sumbatzadə, Ə.N.Quliyev [və b.]; müəlliflər hey. İ.A.Hüseynov [və b.]; Azərb. SSR EA Tarix İn-tu 2-ci cild.- Bakı: AzSSR EA, 1964.- 1001, [3] s.

Azərbaycan tarixi [Mətn]: uzaq keçmişdən 1870-ci ilə qədər: [dərslik] /BDU; red. S.Əliyarlı; rəyçilər. E.Muradəli, Ş. Fərzəlibəyli; nəşrə məs. Ə.Cəfərov.- Bakı: Çıraq, 2009.- 861 s.


Azərbaycan tarixi ali məktəblər üçün dərslik /red. Z.M.Bünyadov (ön söz.), Y.B.Yusifov; rəyçi S.S.Əliyarov, Q.M.Bayramov, İ.A.Babayev I cild.- Bakı: Çıraq, 2007.- 719, [1] s.


Azərbaycan tarixi günbəgün [Mətn]: kitab-təqvim /Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası, Effektiv Təşəbbüslər Mərkəzi demokratik dəyərlərin öyrənilməsi və təbliği İctimai Birliyi; tərt. ed. V.Əliyev; red. X.Məmmədov; məsləhətçi. F.İsmayılov.- Bakı: Təknur, 2008.- 368 s.; 21 sm.

 

Azərbaycan tarixi üzrə qaynaqlar [Mətn]: seminar və təcrübə məşğələləri üçün müntəxəbat: Dərs vəsaiti /tərt. S.S.Əliyarov, F.R.Mahmudov, F.M.Əliyeva, L.L.Həsənova və b.; red. S.S.Əliyarov; rəyçilər. Y.B.Yusifov; red. Q.Ə.Rəhimov.- B.: Azərbaycan Universiteti, 1989.- 321,[3] s.

 

Azərbaycan tarixi üzrə qaynaqlar [Mətn] /İkinci nəşrin tərtibçisi və red. S.Əliyarlı; Tərt. F.Mahmudov, F.Əliyeva, L. Həsənova; Nəşrə məsul Ə.Cəfərli.- Bakı: Çıraq, 2007.- 400 s.

 

Azərbaycan tarixi üzrə sinifdənxaric və məktəbdənkənar işlərin təşkili [Mətn]: metodik tövsiyə /AzSSR Maarif Nazirliyi, Azərb. Elmi-Tədqiqat Pedaqoji Elmlər İn-tu; tərt. ed. M.Əmirov; red. N.İsrafilov.- Bakı: [s.n.], 1986.- 35, [1] s. ; 20 sm.

 

Azərbaycan tarixinə dair materiallar [Mətn]: Azərbaycan tarixi muzeyinin əsərləri /red. hey. M.A.Qazıyev [və b.]; Azərb. SSR Elmlər Akad., Azərb. Tarixi Muzeyi III cild.- B.: AzSSR EA, 1960.- 173, [1] s., [1] v. şək., cədv 

 

Azərbaycanın təyyarəçiləri Böyük Vətən müharibəsində [Mətn]: 1941-1945: [kataloq] /[AzərbaycanMülki Aviasiya Muzeyi; lay. rəh. F.Hüseynova; tərt. edən: F.Hüseynova, Y.Muradova; rus dil. azərb. dil. tərc. Y.Muradova][Bakı]: [Azərbaycan Hava Yolları], [2015?]79, [7] s. portr., fotoşək., il., faksimile


"Azərbaycan tarixinin öyrənilməsində muzeylərin rolu", respublika elmi konfransı "Azərbaycan tarixinin öyrənilməsində muzeylərin rolu" II respublika elmi konfransının materialları /AMEA, Milli Azərb. Tarixi Muzeyi; red. hey. N.Vəlixanlı (məsul red.) [və b.].- Bakı: [Ziya], 2012.- 163, [1] s., ill.; 20 sm.

Azərbaycan tarixinin parlaq səhifələri [Mətn]:[Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 80 illiyinin keçirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı].- B.: Azərbaycan, 1998.- 64s.

 

Azərbaycan tarixinin problemləri [Mətn]: məqalələr toplusu /Red. heyəti. İ.Əliyev; AEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu, Azərbaycan Tarix Qurumu. I hissə.- B.: 1993.- 140 s.

 

Azərbaycan Universiteti ümumrespublika elmi-praktik konfrans Azərbaycan və müasir dünya [Mətn]: I Ümumrespublika elmi-praktik konfransının materialları /Red heyəti: S. S.Xəlilov, D.Ə.Vəliyev, A.Nadirov və b.- B.: Azərbaycan Universiteti, 1998.- 178 s.: 20 sm.

 

Azərbaycançılıq-birliymizin əsasıdır [Mətn]: 2001-ci il noyabrın 9-10-da Bakıda keçirilmiş Dünya Azərbaycanlıların I Qurultayında və "Gülüstan" sarayındakı rəsmi qəbulda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin nitqi.- Bı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2002.- 34 s.

 Azərbaycanda aprel inqilabı [Mətn]: 1920-ci il aprelin 28-i /tərt. ed. V.Saracov; red. R.Hacızadə.- B.: Bakı fəhləsi, 1926.- 30, [2] s.

 

 Azərbaycanda aprel inqilabı [Mətn]: 1920-ci il aprelin 28-i /tərcüməçisi. R.Hacızadə.- B.: Bakı fəhləsi, 1926.- 25 s.

 

Azərbaycanda arxeologiya və etnoqrafiya elmlərinin son nəticələrinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları [Mətn] / Red. hey. A.A.Abbasov və b.; AREA Tarix İnstitutu Arxeologiya və Etnoqrafiya Bölməsi.- B.: Bilik; 1992.- 272 s.

 

Azərbaycanda arxeoloji tədqiqatlar - 2009 [Mətn] /AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu; məsul red. M.N.Rəhimova; red. hey. T.Ə.Bünyadov, İ.A.Babayev.- B.: Xəzər Universiteti, 2010.- 310, [1] s.

 

Azərbaycanda dövlətçilik və onun rəmzləri: [kitab-albom] /Tərtib edəni və müəllifi: N.Vəlixanlı; Nəşrin hazırlanmasında Azərbaycan AMEA, Azərbaycan Tarixi Muzeyi.- Bakı: 2000.- 95 s.

 

Azərbaycanda kim kimdir [Mətn]: ensiklopedik sorğu kitabı /T. Cahangir; red. Ə. Cəfərov; [ing. dilinə çevirən: X. Hüseynova; dizayner R. Səttarov] Bakı :Çıraq ;2010. 391, [1] s.

 

Azərbaycanın antik və orta əsr arxeologiyası problemləri: Ö.Ş.İsmizadənin anadan olmasının 100 illiyinə həsr olunur /Red.heyəti: M.N.Rəhimova, T.M.Dostiyev, Q.O.Qoşqarlı; AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu.- B.: Nafta-Press, 2006.- 98 s.

 

Azərbaycanın qədim və ilk orta əsrlər memarlığı [Mətn]: "Memarlıq" ixtisası üzrə (1201): [metodik göstərişlər] /tərt. ed. G. H. Məmmədov; red. A. Mirzəyev; rəyçilər E. A. Zərgərli, M.N.Məmmədbəyli; Ali Təhsil üzrə Tədris-Metodika Kabineti; Azərbaycan İnşaat Mühəndisləri İnstitutu.-Bakı, 1991. 48 s.

 

Azərbaycanın mərd oğulları.- B.: 1959.- 126 s.

 

Azərbaycanın Rusiya ilə birləşdirilməsi və onun mütərəqqi, iqtisadi və mədəni nəticələri XIX-XX əsrin əvvəlləri /Azərb. SSR EA, Tarix İn-tu; red. Ə.N.Quliyev, V.D.Moçalov; [tərc. ed. M.İsmayılov].- Bakı: AzSSR EA, 1956.-286, [4] s.

Azərbaycanın şanlı oğulları.- I kitab.- B.: 1942.- 99 s.


Azərbaycanın şanlı oğulları.- II kitab.- B.: 1942.- 155 s.


Azərbaycanın şanlı oğulları.- III kitab.- B.: 1945.- 167 s.

 

Azərbaycanın təyyarəçiləri Böyük Vətən müharibəsində [Mətn]: 1941-1945: [kataloq] /[AzərbaycanMülki Aviasiya Muzeyi; lay. rəh. F.Hüseynova; tərt. edən: F.Hüseynova, Y.Muradova; rus dil. azərb. dil. tərc. Y.Muradova][Bakı]: [Azərbaycan Hava Yolları], [2015?]79, [7] s. portr., fotoşək., il., faksimile

 

Azərbaycanın Türkçülük və Azərbaycançılıq problemləri [Mətn]: Azərbaycan Araşdırmalrı Vəqfinin 25-26 aprel 1997-ci ildə "Azərbaycanın Türkçülük və Azərbaycançılıq problemləri" mövzusunda keçirdiyi elmi-nəzəri konfransının materialları /Azərbaycan Araşdırmalrı Vəqfi; Red.: S.Hacı; Ön söz: Ə.Kərimov.- B..: Ay-Ulduz, 1998.- 160 s.

 

Azərbaycanlıların soyqırımı arxiv sənədlərində I Beynəlxalq elmi konfransın materialları [Mətn]: 29-30 mart 2013 red. S.Hüseynov. "Azərbaycanlıların soyqırımı arxiv sənədlərində", beynəlxalq elmi konfrans (1; Bakı; 2013) B.: [Azərbaycan Universiteti], 2013.- 256 s.

 

Azərbaycanşünaslığa giriş [Mətn]: dərs vəsaiti /Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BSU ; Azərbaycanşünaslıq Tədris-Mədəniyyət Mərkəzi; [müəl. Ə. S. Əhməd [və b.]]; red. M.Q.Qocayev, İ.H.Həmidov, E.Ə.Şükürlü.- Bakı: BSU, 2014.431, [1] s.: xəritə, cədv.

 

Azəri Əlişir. Nizami nurlu səyahət. Türkmənistan səfəri [Mətn]: 22.08.89-22.12.89.- I hissə /Ə.Azəri; Red.: E.Eloğlu.- B.: Araz, 2003.- 481 s.

 

Azəri Əlişir. Nizami nurlu səyahət Tacikistan səfəri [Mətn]/Ə.Azəri III hissə.- Bakı: Əbilov, Zeynalov və oğulları, 2007.- 295 s.

 

Azərtürk Tariyel. XXI əsr və bütöv Azərbaycan [Mətn] T.Azərtürk, Ü.Əlizadə Sietl [Tariyel Vəli Əli] 2001.- 143 s.

 Arazoğlu. Müxtəsər Azərbaycan tarixi. /Arazoğlu. Bakı, 2002. 163 s.

National Library of Azerbaijan All Rights Reserved