Tarix. Tarix elmləri
 
Ş
 

Daxili əlifba

 

 

 

 

Şahmirov Əbdülrəhman Şahmur oğlu. Faşizm üzərindəki qələbədə Azərbaycan neft və kimya sənayesinin həlledici rolu [Mətn]: Dərs vəsaiti /Ə.Ş.Şahmirov; Elmi red.: S.R.Aslanov; Rəyçi: F.Məmmədov, M.H.Salahov.- B.: Maarif, 1996.- 120 s.

 

Şahtaxtı Sabir. (Hacıyev Sabir Həbib oğlu) Böyük Çin səddi erməni terrorizminin hədəfində [Mətn] /Sabir Şahtaxtı; Red. və məsləhətçi: A.Aslanov.- B.: Nurlan, 2004.- 212 s.

 

Şahverdiyev Zəhmət Əbülfət oğlu. Naxçıvan bölgəsi XIX-XX əsrin əvvəllərində.-Bakı: Elm, 2008. 221 s.

 

Şahverdiyev Zəhmət, Zeynalov İsmayıl. Naxçıvan Muxtar Respublikası (1991-2001-ci illərdə) .- B.: Qismət, 2002.- 168 s.

 

Şaxtaxtı Sabir. (Hacıyev Sabir Həbib oğlu) "Xaç" əməliyyatı: Siyasi-tarixi əsər. S.Şahtaxtı; Red.: N.Cəfərov.- Bı: Nurlan, 2003.- 200 səh.

 

Şamaxı [Mətn] /Toplayıb tərt. edənlər: S. Qəniyev, M. İsmayılova; Rəyçilər: M. Qasımlı, V. Xanəliyev. II kitab. B.: Ozan, 1998. 72 s.: portr. fotoşək

 

Şami Nizaməddin. Zəfər-namə.-Bakı: Elm , 1992. 40 s.

 

Şamil Əli. (Şamilov Əli Hüseyn oğlu). Dastanlaşmış ömürlər [Mətn] /Əli Şamil; red. M. Qaradaşlı; nəşrə məs. Ə. Ələkbərli; AMEA, Dədə Qorqud ad. Folklor Elmi-Mədəni Mərkəzi; B.: Səda, 2001.- 96 s.: portr., 20 sm.

 

Şamilov Bəhram. (Almaz Aleksandr Lak Çanlik) Rəssam kimi baxarkən... [Mətn] /B. Şamilov. B.: [s.n.], 2011.- [32] s.: portr., 21 sm.

Şardən Jan. Parisdən İsfahana səyahət. Amsterdam 1711.-Bakı: Elm , 1994. 96 s.

Şeyx Şamilin qazavatı.....

 

Şəfiyev Əfqan Cəfər oğlu. Azərbaycanın Cənub bölgəsinin tarix və mədəniyyət abidələri [Mətn] /Ə.C.Şəfiyev; Red. C.Əliyev.- Bakı: Nurlan, 2007.- 86 s.


Şəfiyev Əfqan Cəfər oğlu. Əsirlikdə təkcə torpaq qalmayıb... [Mətn] /Əfqan Şəfiyev; Elmi red. R.Məmmədov.- B.: Nurlan, 2008.- 140 s.

 

Şəkərəliyev Arif. Ümummilli lider Heydər Əliyev: amalı yaratmaq məramı qurmaq məqsədi xalqına xidmət etmək olan ulu öndər [Mətn]: (Son dövrdə mətbuatda çap edilmiş məqalələr toplusu) /Red.: M. X. Meybullayev.- B.: Naksuana, 2007.- 491 s.

 

 Şəmsizadə Nizaməddin Şəmsəddin oğlu. Azərbaycan ideologiyası [Mətn] /N.Şəmsizadə; Red. Şirindil.- B..: Sabah; 1996.- 103 s.

 

 Şəmsizadə Nizaməddin Şəmsəddin oğlu. Azərbaycançılıq [Mətn]: [Azərbaycan xalqının milli ideologiyası] /Nizaməddin Şəmsizadə; Red.: K.Talıbzadə.- B..: Nurlar; 2006.- 192 s.

 

Şərifli Məmmədəli Xəlil oğlu. IX əsrin ikinci yarısı-XI əsrlərdə Azərbaycan feodal dövlətləri [Mətn]: M.X.Şərifli; red. Z.M.Bünyadov; Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası Tarix İnstitutu.- B.: Elm 1978.- 342, [2] s.

 

Şərifov Davud bəy. Əski mədəniyyət tarixi [Mətn]: 1-ci dərəcəli məktəblərin 4-cü qruplarına məxsus şəkilli dərs kitabıdır /D.Şərifov; mütərcim. Əli Rağib.- B.: AİŞC Xalq Maarif komissarlığı, 1924.- 61, [2] s.

 

Şərqdə ilk Demokratik Respublika ("28 may-Respublika günü" ilə əlaqədar elmi-praktik konfrans) [Mətn]: məqalələr toplusu elmi red. V.Quliyeva. "Şərqdə İlk Demokratik Respublika", elmi-praktik konfrans (2014; B.:) B.: Elm və təhsil, 2014.- 222, [2] s. 

 

Şəxsiyyətin qüdrəti [Mətn]: kitabda Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əlirza oğlu Əliyev barədə müxtəlif Kütləvi İnformasiya Vasitələrində çap olunmuş məqalələr toplanmışdır məqalələr /ön söz müəl. və tərt. ed. A. Naxçıvanlı. [Bakı]: Yazıçı, [2012].- 302, [2] s. portr

 

Şıxlar Niftalı. Dünyamızın 20 yanvar faciəsi [Mətn] /N.Şıxlar; red. R.Əsgər.- Bakı: Müəllim, 2010.- 92 s.

 

Şindioğlu Gülxanım. Xılxına [Mətn] /Gülxanım Şindioğlu; "Şindioğlu" yaradıcılıq birliyinin heyəti: Ş.Həsənli, Q.Qeybullayev, H.Qaraman.- B.: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1998.- 64 s.

 

Şirazi Xacə Zeynalabidin Əli Əbdi Bəy. Təkmilətül-əxbar [Elektron resurs]: Səfəvi dövrü - Şah İsmayıl və Şah Təhmasib dövrlərinin tarixi Xacə Zeynalabidin Əli Əbdi Bəy Şirazi; elmi red. V.Piriyev; fars dilindən tərcümə, müqəddimə və şərhlər Ə.H.Rəhimli; AEA, Şərqşünaslıq İn-tu.- B.: Elm, 1996.- 200 s.

Şirinov Əhməd Aydın oğlu. Miqrasiya və sığınacaq məsələləri üzrə terminlərin izahlı lüğəti [Mətn] /Ə.Şirinov; Tərc. Ə.Şirinov, R.Musayev, E.Abdullayeva; Red. İ.Mazanlı.- Bakı: 2008.- 161 s.

 

Şteyn Q. Bakı kommunası populyar xülasə /Q.Şteyn; çevirəni. C.Cabbarov; AK(b)F Mərkəzi və Bakı Komitələrinin Firqə Tarixi Şöbəsi.- Bakı: Azərnəşr, 1929.- 112 s.

 

Şuxin A. Oktyabr inqilabında işçi kəndli gənclər [Mətn] /A.Şuxin; tərcümə. R.Səfərov; redaktor Ə.H. Orucov.- B.: Azərnəşr, 1927.- 144 s.

 

Şumyatski B. 1905-ci il və şərq /B.Şumyatski; çevirəni. Vəli Hacı oğlu; red. Nəzərli.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 58, [1] s.; 21 sm.

 

Şura Gəncəsinin X illiyi[S. L.]: Qəncə Okruqu Yubiley Komisyonu, 1930.- 20, [1] s., şək.; 17 sm.

Şuralar Azərbaycanının 10 illiyi məruzəçilər üçün tezislər-materiallar.- Bakı: AK(b)F Mərkəzi və Bakı Komitələri, 1930.- 34 s.

Şurəddin Qarapapaq Bahəddin oğlu. Azərbaycan Ədəbiyyatının Borçalı qolu: (1920-ci ilə qədər). Tbilisi : Kolori , 2003

Şuşa (Pənahabad)-250: Elmi-praktik konfransın tezisləri, 14 mart 2001.- Bakı,2001. 16 s.

 

Şuşa həsrəti [Mətn]: Respublikanın kütləvi və ixtisaslaşdırılmış kitabxanaları, Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemləri üçün metodik vəsait /Tərtib edənlər: N. Alışova, A. Abdullayeva; Red.: G. Səfərəliyeva; M. F. Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- B.: M.F.Axundov adına Milli Kitabxana, 2007.- 39 s.

 

Şuşa - qədim Azərbaycan diyarı [Mətn] /layihə rəhbəri. D.Musayev; red. hey. N.Abdullayev və b. Bakı: [s.n.], 2009.- 68 s., [8] v.

 

Şuşinski Firidun Məhəmməd oğlu. Şuşa [Mətn] /F. Şuşinski; red. M. Çəmənli, Z. Şahsevənli.- B.: Gənclik, 1998.- 428 s.

 

Şuşkin Q. Çar həbsxanası inqilabçılar məktəbi idi oçerklər /Q.Şuşkin; [çevirəni. N.Ağazadə; red. A.Əfəndiyev.]Bakı: Azərnəşr, 1931.- 39, [1] s. ; 18 sm.

 

 Şükürov Kərim Kərəm oğlu. Azərbaycan tarixi [Mətn]: [3 hissədə] /K.K.Şükürov; elmi red. B.Şabiyev. H. 1. Elmi-nəzəri və praktik problemləri.- Bakı: Bakı Universiteti, 2004.- 233, [1] s. cədv

Şükürov Kərim Kərəm oğlu. Azərbaycan tarixi: Üç hissədə. Ən qədim zamanlardan bizim günlərədək: Dövrlər, hadisələr, sinxronlaşdırılmış cədvəllər [Mətn] II hissə /K.Şükürov; Naşir: Q.İsabəyli.- B.: Şirvannəşr, 1998.- 480 s.

 

Şükürov Kərim Kərəm oğlu. Azərbaycan tarixi [Mətn]: üç hissədə /K.Şükürov; elmi red. B.Şabiyev; rəyçilər H.Rzayev, A.Şahmuradov.- Bakı: Bakı Universiteti, 2004.- 233, [1] s. cədv

 

 Şükürov Kərim Kərəm oğlu. Türkmənçay-1828 [Mətn]: Tarixi xranika /Kərim Şükürov; Elmi red. Yaqub Mahmudov; Red. Sədaqət Turabova, Taleh Həmid; Tərcüməçi. Məhəmməd Rzayev.- B.: 2006.- 188 s.

 

Şüküroğlu Lətif. Cümhuriyyət hökuməti repressiya məngənəsində [Mətn]: [2 cilddə] /L. Şüküroğlu; red. F. İskəndərov; məsləhətçi. B. Əhmədov.- II cild.-Bakı: Şirvannəşr, 2000.-256 s.

 

Şükürzadə Ənvər. Fətəlixan [Mətn] Ə.Şükürzadə; red. M.Hüseyn.- B.: EAAzF, 1943.- 28 s.

 

 

National Library of Azerbaijan © All Rights Reserved