Tarix. Tarix elmləri
 
Ü
 

Daxili əlifba

 

 Ülvi Almaz. Göycə mahalı. Kəsəmən: Bir kəndin tarixindən səhifələr elmi-tarixi qeydlər, portretlər, publisistik düşüncələr, nəsil-şəcərələr /A.Ülvi; elmi red. H.İsmayılov, Z.Quliyev; ön söz Y.Kərimov, H.Binnətov; burax. məs. N.Süleymanov, C.Aslanov I kitab.- B.: CBS; 2011.- 592 s.

 Ümum Azərbaycan Ölkəşünaslıq qurultayı. 21-24 sentyabr tarixində Bakıda vaqe birinci Ümum Azərbaycan Ölkəşünaslıq qurultayının qətnamələri [Mətn]: türk və rus dillərində.- B.: Azərbaycan Tədqiq və Tətəbbö cəmiyyəti, 1924.- 22+14 s.

 

Ümumdünya tarixi. Qədim dünya tarixi /T.Orucov; red. A.Cəfərova K.1.- Bakı: Adiloğlu, 2011.- 339, [1] s.

 

Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 84-cü il münasibətilə Heydər Əliyev iqtisadi strategiyasının təntənəsi mövzusunda magistr, aspirant, dissertantların Respublika elmi konfransının materialları [Elektron resurs]: konfrans Azərbaycan Respublikası təhsil nazirinin icazəsi ilə 07 may 2007-ci il tarixdə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində keçirilmişdir Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət İqtisad Un-ti; sədr Ş.Hacıyev; elmi red. Ə.İ.BAyramov; burax. məsul Z.İbrahimov Heydər Əliyev iqtisadi strategiyasının təntənəsi mövzusunda Respublika elmi konfransı (2007 B.:) B.: [İqtisad Un-ti nəş-tı] 2007.- 203 s.

Ünüvar Veysəl. Naxçıvan: təlatüm və burulğanlar (1920-1921) [Mətn] /Genral Veysəl Ünüvar; Elmi məsləhətçi. İ.Həbibbəyli; Elmi red. İ.Hacıyev; Türkiyə türkcəsindən çevirən və ön sözün müəll. Ə.A.Quliyev.- Naxçıvan: Əcəmi, 2006.- 104 s.

 

 

 

 

National Library of Azerbaijan © All Rights Reserved