Tarix. Tarix elmləri
Ç
 

Daxili əlifba

 

 

Çarpışma günləri Vətəndaş müharibəsində iştirak edən komsomolçuların xatiratı.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 79, [1] s.


Çavçavadze, İ. Q. Erməni alimləri və fəryad edən daşlar. Bakı : Azərbaycan , 1995. 80 s.


Çekin A. İşçi qadın və həmkarlar ittifaqları [Mətn] /A.Çekin, V.Yarotski; mütərcimi. S.Məlikov.- B.: AHİŞ, 1926.- 56 s.

 

Çələbi Evliya. Səyahətnamə [Mətn]: Azərbaycan tarixinə aid seçmələr /E.Çələbi; türk dilindən işləyəni: S.Onullahi; Elmi red.: F.Əliyev, E.Məmmədyarova.- B.:Azərnəşr, 1997.- 92 s.

 

 Çıraqqala [Mətn] : ictimai, ədəbi-bədii, publisistik toplu /tərt. ed., mətn müəl. və red. A. Tağıyev ; naşir Q. İsabəyli. IX kitab. B:. Şirvannəşr, 2009.70, [2] s. fotoşəkil, portr

 

Çingizoğlu Ənvər. (Fərəcov) Qarabağ 1918-1920-ci illərdə [Mətn]: sənədlərin izi ilə Ə.Çingizoğlu, B.Məmmədli; elmi red. Ş.Səlimov.- Sumqayıt: [s. n.] 2010.- 129, [1] s.

 

Çingizoğlu Ənvər. (Fərəcov) Qarabağın el və obaları [Mətn] /Ə.Çingizoğlu, F.Baxşəliyev; Red. V.Quliyev.- B.: Şuşa, 2007.- 224 s. portr

 

Çingizoğlu Ənvər. (Fərəcov) Qarşı yatan Qaradağ [Mətn]: Etnoqrafik etüdlər, folklor örnəkləri, çöl axtarışları və gəzərgi cizgiləri /Ə.Çingizoğlu; Red: N.Əlifov; Rəyçi: İ.Abbaslı.- B.: Ozan, 1998.- 52 s.: 1 portr., 20 sm.

 

Çingizoğlu Ənvər. (Fərəcov) Marağaxanlığı [Mətn]: [monoqrafiya] Ə.Çingizoğlu; elmi red. Ə.Məmmədov; red. N.Qubadoğlu.- B.: Mütərcim, 2013.- 277, [1] s., [4] v. portr., fotoşək.

Çingizoğlu Ənvər. Şamxor mahalı [monoqrafiya] /Ə.Çinğizoğlu; elmi red. Ə.Məmmədov; red. R.Mehdixanlı; Azərbaycan Tarix Qurumu.- Bakı: Mütərcim, 2013.- 151, [1] s. , portr

Çingizoğlu Ənvər. Şəmşəddil sultanlığı /Ə.Çingizoğlu; elmi red. Ə.Məmmədov; red. M.Qacar; Azərb. Tarix urumu.- Bakı: Mütərcim, 2012.- 207, [1] s.

 

Çingizoğlu Ənvər. (Fərəcov) Urmiya xanlığı [Mətn]: metodik vəsait Ə.Çingizoğlu, B.Məmmədli; elmi red. S.Məmmədov; M.Qaçar; rəyçi A.Baxşəliyeva [və b.]; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Sumqayıt Dövlət Un-ti Bakı Mütərcim, 2013.- 187, [1] s., [8] v.

 

Çobanov Mədəd Namaz oğlu. Azərbaycan - Gürcü əlaqələinin tarixi kökləri [Mətn]: tarixi-kütləvi oçerklər: [monoqrafiya] /M.Çobanov, M.Borçalı; red. S.A.Məmmədov.- Bakı: Borçalı, 2010.-

 

Çobanov Mədəd Namaz oğlu. Qələbə-60 Borçalı azərbaycanlıları ikinci dünya müharibəsinin cəbhələrində /M.N.Çobanov.- Bakı: 2005.- 20 s. ; 21sm.

 

 

 

National Library of Azerbaijan © All Rights Reserved