Tarix. Tarix elmləri
B
 

Daxili əlifba

 

 Babaoğlu Hikmət. Dünya siyasəti və beynəlxalq münasibətlər [Mətn]: Dərslik.- B.: Çinar-çap, 2010. -568 s.

Babayev Adil Məhəmməd oğlu. Elimizin və elmimizin soyqırımı.- I kitab /Adil Babayev; Red.:Ə. Rəcəbli.- B.: Bakı Universiteti, 2003.- 371 s.

 

Babayev Xanəli. Azərbaycançılıq, elmi-dini maarifçilik, mənəvi özünüdərk nümunəsi [Mətn] /H..Babayev; Elmi red.: N.Abdullayev; Naşiri: .Borçalı.- B.: Borçalı NPM, 2004.- 144 s.

 

Babayev Nəriman. Bərdə. Tarixin aynasında [Mətn] /N.Babayev, R.Y.Nərimanov; red. M.Poladova, S.Əliyev.- B.: Elm və həyat, 1998.- 92 s.

 

Babayev Zabit Bəcan oğlu. Ermənilər və haylar. Erməni problemi /Z.B.Babayev; red. L.Cəlilqızı.- Bakı: [s.n.], 2012.- 159, [1] s., port., xəritə., cədv.; 21 sm.

Badulesku A. Rumıniya /A.Badulesku.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 39, [1] s.

 

Bağırov Feyruz Abdulla oğlu. Nuh yurduna ziyarət [Mətn] /F. A. Bağırov; red. H. Bağırov.-Naxçıvan : [s.n.] , 2008.- 220, [1] s.

 

Bağırov M.N. İqtisadi-riyazi modellər və üsullar: Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /M.N.Bağırov, Y.Q.Osmanov; Rəyçilər: M.F.Mehdiyev, H.Y.İsmayılov; Elmi red.: A.Q.Qəhrəmanov.- Bakı: Çaşıoğlu, 2001.- 422 s.

 

Bağırov Mircəfər. Bakı və Azərbaycan bolşevik təşkilatının tarixindən İ.V.Stalin yoldaşın 60 yaşı tamam olması münasibətilə ümum Bakı partiya aktivi yığıncağında məruzə 19-20 dekabr 1939-cu il /M.C.Bağırov.- Bakı: Azərnəşr, 1945.- 171, [2] s. , portr. ; 21 sm.

 

 Bağırov Musa Sərkərdənin taleyi [Mətn] /M.Bağırov; Red.: T.Aydınoğlu.- B.: Hərbi, 1999.- 272 s.

 

Baxışov Məmmədağa Ələkbər oğlu. ABŞ-ın yeni tarixi [Mətn]: dərs vəsaiti /M.Baxış; [red. M.B.Fətəliyev, M.C.Qasımlı]B,: Şirvannəşr, 2008.- 76, [2] s.: 20 sm.

Baxışov Məmmədağa. ABŞ-ın yeni və müasir tarixi dərs vəsaiti /M.Baxışov; red. M.B.Fətəliyev; rəyçi. M.C.Qasımlı, Ş.H.İslamova.- Bakı: [s.n.], 2012.- 177, [1] s.; 20 sm.

 

Baxışov Məmmədağa Ələkbər oğlu. Almaniyanın yeni tarixi [Mətn]: dərs vəsaiti /M.Baxışov; [elmi red. M.B.Fətəliyev; rəyçi F.Q.Yusifzadə; naşir Q.İsabəyli]B,: Şirvannəşr, 2008.- 104 s.

 

Baxışov Məmmədağa Ələkbər oğlu. Avropa və Amerika ölkələrinin müasir tarixi (1918-1945) dərs vəsaiti /M.Ə.Baxışov; elmi red. M.B.Fətəliyev; rəyçi. F.Q.Yusifzadə, R.X.Hüseynov.- Bakı: Şirvannəşr, 2010.- 274, [2] s.

 

Baxışov Məmmədağa Ələkbər oğlu. Beynəlxalq münasibətlər nəzəriyyəsi [Mətn]: Dərs vəsaiti /M. Baxışov; Red. H.C. Əlibəyli; Rəyçi A.N. Abbasbəyli, M.İ. Talışlı. -B.: Şirvannəşr, 2007.116 s.


Baxışov Məmmədağa Ələkbər oğlu. Fransanın yeni tarixi [Mətn]: dərs vəsaiti /M.Baxışov; red. M.B.Fətəliyev; rəyçilər. F.Q.Yusifzadə, A.H.Musayev.- Bakı: Şirvannəşr, 2009.- 100, [2] s.

Baxışov Məmmədağa Ələkbər oğlu. İngiltərənin yeni tarixi. dərs vəsaiti /M.Ə.Baxışov; elmi red. M.B.Fətəliyev; rəyçi. R.X.Hüseynov, A.H.Musayev.- Bakı: [s.n.], 2012.- 111, [1] s.

Baxışov Məmmədağa Ələkbər oğlu. Latın Amerikası ölkələrinin müasir tarixi (1918-1945) [Mətn]: Dərs vəsaiti /M.Baxışov; Elmi red.: M.B.Fətəliyev.- Bakı: Şirvannəşr, 2005.- 64 s.; 21 sm.

 
Baxışov Məmmədağa Ələkbər oğlu. Latın Amerikası ölkələrinin yeni tarixi dərs vəsaiti /M.Ə.Baxışov; red. M.B.Fətəliyev; rəyçi F.Q.Yusifzadə, R.X.Hüseynov.- Bakı: [s.n.], 2010.- 117, [1] s.

 

Baxışov Məmmədağa Ələkbər oğlu. Latın Amerikası ölkələrinin müasir tarixi dərs vəsaiti /M.Ə.Baxışov; elmi red. M.B.Fətəliyev; rəyçi. F.Q.Yusifzadə, R.X.Hüseynov.- Bakı: [s. n., 2011.- 152 s.

 

Baxışov Məmmədağa Ələkbər oğlu. Müasir tarix: (Fransa, İtaliya, İspaniya): (1918-1945) Dərs vəsaiti M.Baxışov; Elmi red.: M.B.Fətəliyev; Rəyçi: F.Q.Yusifzadə.- B.: Şirvannəşr, 2006.- 72 səh.

 

Baxışov Məmmədağa Ələkbər oğlu. Müasir tarix [Mətn]: (Avstriya, Macarıstan, Ruminiya, Albaniya) Dərs vəsaiti /M.Baxışov; Red. M.B.Fətəliyev; Rəyçi H.M. Məmmədov.- B.: Şirvannəşr, 2007.- 52 s.

Baxşəliyev Adil Baxşəli oğlu. Azərbaycanın sosial-iqtisadi durumu və mədəni həyatı Evliya Çələbinin "Səyahətnamə"sində [Mətn]: (XVII yüzilin 40-cı illəri) /A.Baxşəliyev; N.Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti; Elmi red.: S.M.Onullahi; Rəyçilər: M.Q.Abdullayev, Z.M.Həsənalıyev, M.A.Hüseynov.- B.: ADPU, 2000.- 157 s.

 

Baxşəliyev Adil Baxşəli oğlu. Səfəvi dövlətinin sosial-iqtisadi həyatı və beynəlxalq əlaqələri [Mətn]: dərs vəsaiti /A.B.Baxşəliyev; elmi red. O.Ə.Əfəndiyev, rəyçi S.A.Məmmədov, Ş.F.Fərzəliyev, V.Z.Piriyev.- Bakı: 2009.- 274, [1] s.; 21 sm.

 Baxşəliyev Vəli Baxşəli oğlu. Azərbaycan arxeologiyası [Mətn]: [ali məktəb tələbələri üçün dərslik] /V.Baxşəliyev; Məsləhətçilər. İ.Ə.Həbibbəyli, İ.M.Hacıyev; AzMEA Naxçıvan bölməsi, Naxçıvan Dövlət Universiteti I cild.- B.: Elm, 2007.- 238 s.

 

Baxşəliyev Vəli Baxşəli oğlu. Naxçıvanın erkən dəmir dövrü mədəniyyəti [Mətn] /V.B.Baxşəliyev; AMEA Naxçıvan Regional Elm Mərkəzi; elmi red. Ə.Novruzlu.- B.: Elm, 2002.

 

Baxşəliyev Vəli. Sirabda arxeoloji araşdırmalar [Mətn] /V. Baxşəliyev; elmi red. İ. Hacıyev; elmi məsləhətçi. İ. Həbibbəyli; rəyçilər. H. Cəfərov, A. Seyidov.- B.: Oskar, 2010. -160 s.

 

Baxşəliyev Vəli Baxşəli oğlu. Naxçıvanın qədim tayfalarının mənəvi mədəniyyəti [Mətn]: [e.ə. VI-I minilliklərə aid arxeoloji abidələr əsasında] / V.B.Baxşəliyev; AMEA Naxçıvan bölməsi, Tarix, Etnoqrafiya və Arxeologiya İnstitutu, Naxçıvan Dövlət Universiteti; elmi red. V.H.Əliyev.- B.: Elm, 2004.- 296 s.+[10] v.

 

Baxşəliyev Vəli Baxşəli oğlu. Naxçıvanın tarixi abidələri [Mətn] : [dərslik] /V. B. Baxşəliyev, F. Quliyeva ; elmi red. A. Seyidov ; AMEA Naxçıvan bölməsi, Naxçıvan Dövlət Un-ti, Naxçıvan Un-ti. Bakı: Nurlan, 2017.- 212 s.: fotoşək., şək., 30 sm.

 

Bakı və dairəsində olan asar ətiğelərə bələdçi [Mətn] /tərtib edəni. V.M.Sisoyev; tərcümə. H.Sadiği; Azərbaycan asar ətiğe arxyaloji komitəsi.- B.: Azərnəşr, 1925.- 43 s.

 

 Bakı və ətrafında "Samopomoş" müstəhlikin cəmiyyətinin nizamnaməsi [Mətn]:Birlikdə güc var. İşlətdiyimiz şeyləri bahalandıran vasitələrdən biri xilas edəcək şey birliyimiz, cəmiyyətimizdir.- B.: [s .n.], 1916.-24 s.

 

Bakıxanov Abbasqulu ağa. Gülüstani - İrəm [Mətn] /A. Bakıxanov; [tərc. edən. M. Əsgərli; red. Ə. Ələsgərzadə]; burax. məs. V. Bəhmənli; red. Ə. Əsədzadə; dizayn. N. Mahmudov; Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, M. F. Axundov ad. Azərb. Milli Kitabxanası.-Bakı: Xatun Plyus, 2010.- 300, [2] s.: 1 port., faks., 21 sm.

 

Bakıxanov Abbasqulu ağa. (Qüdsi) Gülüstani-İrəm [Mətn] /A.Bakıxanov; Ön sözün müəl. R.Ağayev.- Bakı: Möminin, 2001.- 287, [1] s.

Balasaqunlu Yusif. Qutadğu bilig [Mətn]: Xöşbəxtliyə aparan elm.- Bakı: Avrasiya Press, 2006.-440 s.

 

Balayev Alı Məhəmməd oğlu. Azərbaycanda içtimai-iqtisadi və siyasi vəziyyət (1985-1995-ci illər) [Mətn]: /Alı Balayev; Elmi red.: İ.X.Zeynalov; , ..Bakıxanov adına Tarix İnstitutu Bı: Nurlan, 2005.- 190 s.

 

Balayev Aydın. 20 yanvar hadisələri. Sənədlər, mövqelər, şərhlər: 1990-2000 /A.Balayev, R.Mirzə.- Bakı: Çaşıoğlu, 2000.- 242 səh.

 

 Balayev Aydın. Məmməd Əmin Rəsulzadə 1884-1955 /A.Balayev; elmi red. M.N.Qubuqlo.- Bakı: [Çıraq], 2012.-285 s.

 

Bayramlı Zabil Həsrət oğlu. (Bayramov) Azərbaycan Səfəvi dövlətinin quruluşu və idarə olunmasında türk qızılbaş əyanlarının rolu [Mətn]: [dərs vəsaiti] /Z.H.Bayramlı; elmi red. Y.M.Mahmudov.- B.: Avropa, 2015.- 348 s. xəritə

 

Bayramlı Zakir. Min ilə bərabər yüz il [Mətn] /Z. Bayramlı ; red. A. Tağıyev (öz sözün müəl.). Bakı: Müəllim, 2014.- 514, [1] s.: portr., 21 sm.

 

Bayramoğlu Alxan. Şamaxıda maarif və maarifçilik [Mətn] : XIX əsrin ortalarından mart 1918-ci ilə qədərki ədəbi mühit /Alxan Bayramoğlu; Elmi red.: Əziz Mirəhmədov.-Bakı : Maarif , 1997.- 240 s.

 

Bayramov Aslan Əhmədxan oğlu. Tarixi faciələrimiz: deportasiya, repressiya və soyqırım [Mətn]: [dərs vəsaiti] /A.Bayramov; red. Avdandil Ağbaba; Sumqayıt Dövlət Un-ti, Folklorşünaslıq Elmi-Tədqiqat Laboratoriyası.- Sumqayıt: AM965 MMC, 2015.- 415, [1] s. cədv

 

Bayramova Nailə. Şamaxı xanlığı [Mətn] /N.Bayramova; AMEA A.A.Bakıxanov ad. Tarix İn-tu; elmi red. T.T.Mustafazadə; [ön söz. Y.Mahmudov].- Bakı: Təhsil, 2009.- 393, [3] s.

 

Bayramsız Laçın, Laçınsız Bayram [Mətn] : Bakı: Ecoprint, 2017.- 449, [1] s.: 21 sm.

Beğak R. 1918 ildə Bakını türklərə təslim edən ingilislər üzərində mühakimə [Mətn]: səhnə tamaşası şəklinə salınmışdır /R.Beğak; A.K, (b) firqəsi mərkəzi və Bakı komitələrinin firqə tarixi şöbəsi.- B.: Azərnəşr, 1927.- 89 s.

 

Behbudov Qəhrəman Novruz oğlu. Həsən bəy Zərdabinin siyasi-hüquqi görüşləri /Q.Behbudov; Elmi red.: A.Rzayev; Azərbaycan Elmlər Akademiyası İctimai-Siyasi Tədqiqatlar və İnformasiya İnstitutu.- Bakı:Elm, 2000.- 116 s.

 Bekak R. 1918-ci ildə Bakını türklərə təslim edən ingilislər üzərində mühakimə [Mətn]: səhnə tamaşası şəklinə salınmış /R.Bekak; AK (b) mərkəzi və Bakı komitələrinin firqə tarixi şöbəsi.- B.: Dövləti sığorta idarəsinin ali idarəsi, 1927.- 75 s.

 

Berxin İlya Borisoviç. SSRİ tarixi [Mətn]: 1938-1977-ci illər: dərs vəsaiti /İ.B.Berxin; red. A.Atakişiyev.- Bakı: Maarif, 1978.- 486, [2] s.; 20 sm.

 

Beyləqan 70 il. 1939-2009 [Mətn]: rayon haqqında qısa məlumat [Beyləqan rayon İcra Hakimiyyəti] [Beyləqan] [2010] 30 s.

Beynəlxalq əlaqələr üzrə bələdçi [Mətn] /Red. Walter Carlsnaes, Thomas Risse və Beth A. Simmons; Tərc. S.Babazadə, V.Qliyeva; Red. H.Hacızadə.- London Thousand Oaks New Delhi: SAGE Publications, [2005].- 477 s.

 

Beynəlxalq konfrans, "Azərbaycan-müstəqillikdən sonra" "Azərbaycan-müstəqillikdən sonra" Beynəlxalq konfransın materialları [Mətn]: Bakı, 3-4 Mart 2003 /Azərb. Respub. Təhsil Nazirliyi, Qafqaz Un-ti.- B.: [s.n.], 2003.- 309, [1] s.

 

Bəhmənli Vaqif. Vətənin İlhamı [Mətn]: ömürdən reportaj /V.Bəhmənli; layihənin rəhbəri və ön sözün müəl. Ə.Qarayev; red. U.Rəhimoğlu; naşir B.Axundov. Bib-ID. vtls000243458.- Bakı: Çağdaş As, 2011.- 310, [2] s.: portr., fotoşək Azf-266290

 

Bəhruzər. Keçmiş gələcək /Bəhruzər; red. M. Qasımlı, B. Əlibəyli [K.1].-Bakı: [s.n.], 2012.-419, [1] s.

Bərdə və bərdəlilər [Mətn]: biblioqrafik məlumat kitabı /Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Azərb. Milli Kitabxanası; tərt. X. İsmayılova; elmi red. K. Tahirov; red. A. Novruzova, Y. Sadıqova, E. Bəşirova, M. Cəfərova; elmi məsləhətçilər. Q. Hacıyev, Ə. Eyvazov.- Bakı: Nərgiz, 2010. - 446, [2] s.

 

Bərəkət Əbülfəz. (Qasımov) İki liderin siyasi portreti [Mətn] /Əbülfəz Bərəkət; Red. F.Qasımzadə.- B.: [CBS], 2008.- 104 s. portr., fotoşək

Bəşir oğlu Əşir. Xatirəyə dönən günlər: Sənədlər və xatirələr /Red.: B. S. Avılov. B., 2005.- 225 səh.

 

Bəşiroğlu Əşir Hamının sevimlisi H.Z.Tağıyev haqqında /Ə. Bəşiroğlu; red. B. S. Avilov .- Bakı: Təknur, 2012.- 198, [2] s.

 Bəşirov Arif. Azərbaycanın xarici əlaqələrində sosial-siyasi münasibətlər [Mətn] /A. Bəşirov, H. Həmidov; elmi red. və ön sözün müəl. V.Həbiboğlu, Ə.Tağıyev.- B.: Qartal, 2003.- 233, [1] s.

 

Biz öz yurdumuza qayıdacağıq [Mətn]: Azərbaycan Respublikası Prezidenti Heydər Əliyevin Xocalı, Kəlbəcər, Şuşa, Laçın, Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl, Qubadlı və Zəngilan rayonları ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüşlərinin materialları /Buraxılışa məsul. R.Mehdiyev, H.Orucov.- B.: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1997.- 520 s. fotoşək., + [12] v.

 

Bjezinski Zbiqnev. İkinci şans [Mətn]: üç prezident və Amerika fövqəldövlətinin böhranı /Z.Bjezinski; tərc ed. Əli Qara; red. A.Məmmədov; dizayn. İ.Məhəmmədov; [Starteji Araşdımalar Mərkəzi SAM] B.: Oğuz eli, 2009.- 267, [1] s.

 

Bokov Fedor Yefimoviç. Azərbaycan övladlarının ölməz igidliyi [Mətn]: Böyük Vətən müharibəsi illərində Qırmızı Bayraq və Suvorov ordenli 416-cı taqanroq atıcı diviziyasının döyüş əməliyyatları və 5-ci zərbə ordusunda onunla birlikdə qarşılıqlı surətdə fəaliyyət göstərən digər döyüşçülərin hünərləri haqqında qısa hərbi-tarixi oçerk F.Y.Bokov; tərc. ed. R.Nağıyev; red. Ə.Ağayev.- B.: Azərnəşr, 1975.- 216, [4] s.  

 

Borçalı dünən, bu gün və sabah [Mətn] /[tərt. S. Kərimova]; ön söz. müəl. G. Hacıbəyli.- B.: Adiloğlu, 2009.- 94, [2] s., cədv.

 

Boçarov Yu. M. Sinfi mübarizə tarixi XVIII-XX əsrlər /Yu.M.Boçarov [və. b.]; çevirəni. Ə.Orucov; red. Ə.Qərib kitab I.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 183, [1] s.

 

Borodetski L.S. Sovet xalqının alman faşizmi üzərində böyük qələbəsi [Mətn]: /L.S.Borodetski, A.A.Qritçenko; [tərc. ed. A.Cəfərov; red. M.Süleymanlı]; Azərb. SSR "Bilik" Cəmiyyəti.- Bakı: Elm, 1975.- 44, [2] s.: 20 sm

 Bozqurd [Mətn] /[Tərtib ed. R.İsmayılov; Red. Q.Zahidov; Rəssam. M.Avşar] Bakı: Azadlıq, 1992.- 48 s.

 Böyük Azərbaycan yolçusu /tərt. F. Seyidbəyli ; red. M. Tahir, E. Qərib.-Bakı : Elm və təhsil , 2014.-173, [3] s.


 
Böyük inqilab [Mətn]: keçmişdə və indi.- B.: A. K. F. M. K. təbliğat və təşbiğat, 1925.- 45 s.

 

Böyük insan haqqında /Red.: Varis Yoiçiyev.- Bakı: Azərbaycan, 2004.- 296 s.

 

Budaqov Budaq Əbdüləli oğlu. Böyük İpək (karvan) yolu [Mətn] /B.Budaqov.- B.: Nafta-Press, 2006.- 15 s.

 

 Budaqov Budaq Əbdüləli oğlu. Heydər Əliyev fenomeni [Mətn] /B.Budaqov.- Bakı: İsmayıl NPM, 2002.- 136 s.

 

Budaqova Sahibə. Naxçıvan diyarının siyasi tarixi [Mətn] /Budaqova S.; elmi red. İ.HAcıyev.- B.: Elm və təhsil, 2014.- 112s.

Budaqova Sahibə İbrahim qızı. Naxçıvan diyarının tarixi coğrafiyası. XVIII əsrin ikinci yarısı - XIX əsrin birinci qərinəsi. Bakı : Elm, 1995. 96 s.

 Buxarin N. İ. Oktyabr inqlabının 10 illiyi münasibəti ilə [Mətn]: həmkarlar ittifaklarının VIII Moskva qurultayında məruzə /İ.N.Buxarin.- B.: Azərnəşr, 1927.- 86 s.

 

Bünyadov Teymur Əmiraslan oğlu. Azərbaycan arxeologiyası oçerkləri [Mətn] /T. Bünyadov ; [red. İ. Nərimanov, M. Müştaq]. B.: Azərnəşr, 1960. 236, [4] s.: şək

 

http://www.anl.az/img/kvadratnews.jpg Bünyadov Ziya Musa oğlu. Azərbaycan VII-IX əsrlərdə [Mətn] Ziya Bünyadov.- B.: Azərnəşr, 1989.- 336 s.

 

http://www.anl.az/img/kvadratnews.jpg Bünyadov Ziya Musa oğlu. Azərbaycan VII-IX əsrlərdə [Mətn] /Z. Bünyadov; AMEA, Akad. Z. M. Bünyadov ad. Şərqşünaslıq İn-tu; red. G.Baxşəliyeva [və b.].- B.: Pedaqogika, 2004.- 392 s.

 

 Bünyadov Ziya Musa oğlu. Azərbaycan VII-IX əsrlərdə [Mətn] /Z.Bünyadov; Rus dilindən tərcümə ed. C.Cabbarov, H.Əlizadə.- B.: Şərq-Qərb, 2007.- 424 s.

 

Bünyadov Ziya Musa oğlu. Azərbaycan Atabəylər dövləti [Mətn]: (1136-1225-ci illər) /Z.M.Bünyadov; red. V.M.Beylis; tərc. edəni. C.V.Qəhrəmanov; Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası Şərqşünaslıq İnstitutu.- Bakı: Elm, 1985.- 266, [2] s.

 

Bünyadov Ziya Musa oğlu. Azərbaycan Atabəyləri dövləti [Mətn]: (1136-1225-ci illər) /Z.Bünyadov; məsul red. Ş.Mustafayev; AMEA, Akad. Z.M.Bünyadov ad. Şərqşünaslıq İn-tu.- B.: Pedaqogika, 2004.-248 s.: şəcərə, xəritə.

 Bünyadov Ziya Musa oğlu. Azərbaycan Atabəyləri dövləti [Mətn]: 1136-1225-ci illər /Z.Bünyadov; rus dilindən tərcümə ed. C.Qəhrəmanov.- B.: Şərq-Qərb, 2007. -312 s. 

 

Bünyadov Ziya Musa oğlu. Azərbaycan Atabəylər dövləti: 1136-1225-ci illər [Mətn]: [monoqrafiya] /Z.M.Bünyadov; məsul red. Ş.Mustafayev; AMEA, akad. Z.M.Bünyadov ad. Şərqşünaslıq İn-tu.- B.: Elm, 2006.- 248 s.: şəcərə, xəritə, 22 sm.

 

Bünyadov Ziya Musa oğlu. Qırmızı terror [Mətn] /Z.Bünyadov; Red. R.Mirqədirov, S.Cabbarova; Rəssamı. E.İsmayılov; Tərtib edən. İ.Əliyeva.- Bakı: Azərnəşr, 1993.- 331 s.

 

Bünyadova Şirin Teymur qızı. Azərbaycan qonaqpərvərliyi /Şirin Bünyadova; AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu; Red.: Tofiq Babayev.- Bakı: Elm, 2005.- 152 s.


Bünyadova Şirin Teymur qızı. Azərbaycanın təsərrüfatı və maddi mədəniyyəti [Mətn]: XII-XVI əsrlər /Ş.T.Bünyadova; Red. Q.Rəcəbli; AzEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu.- Bakı: Elm, 2007.- 360 s.+11 s.

 

Bünyadova Şirin Teymur qızı. Orta əsr Azərbaycan ailəsi /Ş. T. Bünyadova; red. N. Quliyeva.-Bakı: Elm, 2012.- 383, [1] s.

Bünyadova Tahirə. Ziya-mənim taleyim [Mətn] /T.Bünyadova; Ruscadan tərcümə edən. F.Süleymanoğlu.- Bakı: Pedaqogika, 2002.- 240 s.

Bütün dünya proletariatına Kommunist Beynəlmiləlinin bəyannaməsi [Mətn].-B.: Mərkəzi və Bakı komitələri, 1924.- 46 s.

 

 

National Library of Azerbaijan All Rights Reserved