Tarix. Tarix elmləri
C

 

Daxili əlifba

 

Cahangirli Cahangir Xanoğlan oğlu. Müasir dövrdə Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri [Mətn]: [Monoqrafiya] /C. X. Cahangirli; Elmi red.: A.N.Abbasbəyli.- B.: Araz, 2006.- 109 s.

 

Cavad Heyət. Türklərin tarix və mədəniyyətinə bir baxış [Mətn]: islamdan əvvəl və islam dövrü: başlanğıcdan XVI əsrə qədər /C.Heyət; trans. ed. və qeyd və şərh. müəl. E.Mirzəyeva; elmi red. O.Əfəndiyev; AMEA A.Bakıxanov ad. Tarix İnstitutu.- Bakı: Aspoliqraf, 2009.- 181, [3] , cədv.; 22 sm

 

 Cavadova Esmira. O həm də görkəmli etnoqraf idi [Mətn]: (Teymur bəy Bayraməlibəyovun həyat və yaradıcılığından səhifələr) /E.Cavadova; red. A.Ş.Musayeva; AMEA M. Füzuli ad. Əlyazmalar İn-tu.- B.: Nurlan, 2009.- 203, [1] s.: portr., 21 sm.

 

Cavadova Zərinə Ələkbər qızı. Şimal-Qərbi Azərbaycan [Elektron resurs]: tarixi-demoqrafik araşdırma Z.Ə.Cavadova; naşir, elmi red., ön söz. müəl. Y.Mahmudlu; [M.Ə.Rəsulzadə ad. BDU, Tarix Fakültəsi] B.: [Altay]1999.- 87 s.

Cermanetto C. İtaliya /C.Cermanetto [X buraxılış]Bakı: Azərnəşr, 1930.- 31, [1] s.

 

 Ceyhun Orucəliyev : şəhidlik zirvəsi [Mətn] : məqalələr və bədii əsərlər toplusu /topl. və burax. məsul X. Kərimli ; nəşrə haz. və red. N. Əbdülrəhmanlı. Bakı: [Qanun], 2015.- 95, [1] s., [8] v. portr., fotoşək.: fotoşək., portr., 20 sm. + [1] CD ROM

Cəbiyev Qafar Cəfər oğlu. Girdiman tarixi [Mətn]: IV-IX əsrlər /Q.C.Cəbiyev; red. Y.M.Mahmudov; rəyçilər. İ.A.Babayev, V.H.Əliyev; AMEA, A.A.Bakıxanov ad. Tarix İn-tu.- Bakı: Şərq-Qərb, 2010.- 615, [1] s. , şək., cədv.,

Cəbiyev Rizvan İsrafil oğlu. Erkən türklər yaxud Şumer kilidinə türk açarı /R.İ.Cəbiyev; elmi red. F.Cəlilov; red. H.Musabəyli.- Bakı: Nərgiz, 2011.- 479, [1] s.

 

Cəbiyeva Təranə Kommuna qızı. Bakı kəndlərinə səyahətim [Mətn] T.K.Cəbiyeva; red. İ.Əliyev (önsöz) B.: [Şəms], 2013.- 477, [1] s.

 

Cəbrayılov İntiqam Hilal oğlu. Ali məktəblərdə Azərbaycan tarixi tədrisinin nəzəriyyəsi və təcrübəsi [Mətn]: monoqrafiya İ.Cəbrayılov; elmired. A.Abbasov.- B.: Mütərcim, 2008.- 262, [2] s.

 

Cəbrayılov İntiqam Hilal oğlu. Azərbaycan tarixi [Mətn]: ən qədim zamandan XIX yüzilliyin sonunadək: [ali məktəblər üçün mühazirə mətnləri] İ.H.Cəbrayılov; elmi red. T.Dostiyev.- B.: Mütərcim, 2009.- 414, [2] s.

 

 

Cəbrayılov İntiqam Hilal oğlu. Tarix fənni üzrə şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsinə dair tövsiyələr [Mətn] İ.H.Cəbrayılov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Təhsil Problemləri İn-tu.- B.: Mütərcim, 2012.- 186, [2] s.

Cəbrayılov Üzeyir Cəbrayıl oğlu. Qanlı fevral [Mətn] /Ü.Cəbrayılov; red. Ə.Kəlbəcərli.- Bakı: [s.n.], 2010.- 159, [1] s.

 Cəfərli Elman. Nəsillərə örnək həyat yolu [Bu kitab Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatının liderlərindən Bakı və Kəndlər Birliyinin yaradıcılarından biri və ilk sədri, tanınmış ziyalı, tarixçi, Xalq Hərəkatı Partiyasının sədri Nəsir bəy Ağayevin həyat və fəaliyyətindən bəhs edir] /E. Cəfərli, T. Ağayev.-[Bakı]: Qanun, 2011. -383, [1] s.

 

Cəfərov Fəxrəddin Adil oğlu. Erməni vəhşiliyi [Mətn] : [monoqrafiya] /F. A. Cəfərov ; elmi məsl. İ. Hacıyev ; ön sözün müəl. və red. M. Cəfərli, R. Babayev ; nəş. məs. Ə. Ələkbərli. B.: Nurlan, 2009. 186 s.: portr., cədv

 

Cəfərov Həmzə Rza oğlu. Azərbaycanda gənclər hərəkatı (XX əsr) [Mətn] /H.Cəfərov; ön sözün müəl. İ.Hacıyev; elmi red. N.Vəlixanlı.- B.: Nurlan, 2009.- 457, [1] s.

Cəfərov Həmzə Rza oğlu. Azərbaycanda gənclər hərəkatı yeni inkişaf mərhələsində [Mətn]: (1940-2007-ci illər) /H.Cəfərov; Elmi red. və ön sözün müəl. İ.Hacıyev; Rəyçilər. İ.Həbibbəyli, O.Sultanov.- Bakı: Adiloğlu, 2007.- 224 s.

 

Cəfərov Həmzə Rza oğlu. Milli müstəqillik və azdlıq uğrunda mübarizə tarixinin Naxçıvan səhifələri XX yüzilliyin 80-90-cı illəri: dərs vəsaiti /H.R.Cəfərov, A.Mustafayev; elmi red. İ.Hacıyev; rəyçi. Hacı Q.Qədirzadə [və b.]; Azərb. Respb. Təhsil Nazirliyi, Naxçıvan Dövlət Un-ti.- Bakı: Elm və təhsil, 2012.- 167, [5] s.; 21 sm.

 Cəfərov Hidayət Fərrux oğlu. Azərbaycan e.ə. IV minilliyin axırı - I minilliyin əvvəllərində: Qarabağın Qarqarçay və Tərtərçay hövzələrinin materialları əsasında /Cəfərov Hidayət Fərrux oğlu; Elmi red.: İ.Nərimanov; Rəyçilər: İ.Əliyev, V.Əliyev, H.Kəsəmənli; Azərbaycan Elmlər Akademiyası Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu; Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti. B.: Elm, 2000.- 187 səh. + [101 s. əlavə ill.], cədvəl.

 

 Cəfərov Nizami Qulu oğlu. Azərbaycan xalqının tarixi və ya "tərcümeyi-hal"ı [Mətn]: [Azərbaycan, rus və ingilis dillərində] /N.Q.Cəfərov; [rus dilinə tərc. ed. A.Ələkbərova; ingilis dilinə tərc. ed. S.Əliyev]; red. D.Osmanlı.- B.: AzAtaM, [Elm və təhsil], 2014.- 141, [3] s. cədv

 

Cəfərov Nizami Qulu oğlu. İlham Əliyev [Mətn]: Siyasi portret çizgiləri /N.Cəfərov, D.Osmanlı; elmi red. N.Əhmədli; Azərbaycan Atatürk Mərkəzi.- B.: AzAtaM, 2004.- 76 s.

 

Cəfərov Nizami Qulu oğlu. Türk dünyasının yeni lideri [Mətn]: [İlham Əliyev haqqında] /N. Cəfərov, O.Musayev, D.Osmanlı; Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi.- B.: Çaşıoğlu, 2009. 758, [2] s.

 

Cəfərov S. Ağdam rayonu yüksəliş yollarında [Mətn] /[tərt. ed. S.Cəfərov; red. İ.Əliyev]; Azərb. SSR Mədəniyyət Nazirliyinin, Resp. Metodkabinəsi.- Bakı: [s.n.], 1957.- 20, [2] s.

 

 Cəfərov Taleh Vəzir oğlu. Qondarma erməni soyqırımı [Mətn]:faktların diliilə: [monoqrafiya] T.V.Cəfərov; elmired. O.B.Sultanov; red. M.İ.Əmrahov.- B.: [Apostrof] 2013.- 217, [1] s.

 

Cəfərsoylu İlhami. Türklər rusların soy kökündə [Mətn]: [Dərs vəsaiti] /İ.Cəfərsoylu; Elmi red. İ.Q.Quliyev; Rəyçilər. Q.Məşədiyev, F.Əhmədov; N.Tusi adına Azərbaycan Pedaqoji Universiteti.- B.: N.Tusiad. ADPU, 1995.- 116 s.

 

Cəlilov Mehdi. İdealımız babamızdır /M. Cəlilov; red. L.Cəlilqızı.- Bakı: [s.n.], 2009.- 104 s., fotoşək.; 21 sm.

 

Cənubi və qərbi slavyanların tarixi kursu üzrə metodik vəsait [Mətn]: dövlət universitetləritarixfakültəsinin II-IV kurs qiyabiçi tələbələri üçün S.M.Kirov ad. Azərb. Dövlət Un-ti (Qiyabi şöbə); tərt. ed. İ.A.Voronkov, V.Q.Karasyov, B.M.Rukol, İ.N.Çastuxin; məs. red. İ.M.Belyavskaya; [tərc. ed. A.İsmayılov].- Bakı ADU nəşriyyatı 1959.- 29, [2] s.

Ciddi Hüseyn. Buğurt qalası. Bakı : Azərnəşr , 1973. 53, [3] s.

 

 

National Library of Azerbaijan © All Rights Reserved