Tarix. Tarix elmləri
D
 

Daxili əlifba

 

 

Dadaşov Aydın Ərşad oğlu. Məhəmməd Həsən Hacınski. Bakı : BDU , 2004. 256 səh.

Dadaşov Əmrah Neymət oğlu. Azərbaycan ərazisində paleometal dövrü cəmiyyətlərinin əkinçilik-maldarlıq iqtisadiyyatı [Mətn]: magistratura pilləsi ücün dərs vəsaiti /Ə.N.Dadaşov; elmi red. Q.S,İsmayilzadə; rəyçilər V.H.Əliyev, M.N.Rəhimova; [tərc. ed. Y.H.Gözəlova]Bakı: [Baki Unirevsiteti], 2009.- 332, [2] s., cədv., şək.; 20 sm.

Dadaşova Rəhimə İltifat qızı. Səfəvilərin son dövrü [Mətn]: ingilisdilli tarixşünaslıqda /R.İ.Dadaşova; baş elmi əsləhətçi. Seyxülislam Allahşükür Paşazadə; elmi red. Y.Mahmudov.- Bakı: Nurlan, 2003. - 440 s.

 

Dadaşova Sevda Urxan qızı. Bakı - tarixin səhifələri [Mətn] /S.U.Dadaşova, E.Ə.Qasımzadə (lay. rəhb.), F.Q.Məmmədov; tərc. T.Kərimova; foto Y.Xəlilov, F.Xayrulin, E.Əliyev; Azərb. Resp-nın Memarlar İttifaqı.- [Bakı]: [Şərq-Qərb], [2013].- 187, [1] s. portr., fotoşək., ill

Dadaşzadə Məmməd. Azərbaycan xalq bayramları, oyun və əyləncələri [Mətn] /M.Dadaşzadə; Red. A.Mustafayev; AEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu.- B.: Elm, 1995.- 88 s.

 

Dahi rəhbər Heydər Əliyevə ümumxalq məhəbbəti [Mətn] /tərt. ed. və red. E.İsrafiloğlu; naşir. Q.İsmayıloğlu; buraxılışaməsul. Beyləqan rayon İcra Hakimiyyəti.- B.: Çinar-çap, 2006.- 163, [1] s. portr., fotoşək

 

Dağlı Rəfail Oğuztürk. Xızı-Siyəzən bölgəsinin tarixinə dair (arxeoloji-etnoqrafik tədqiqat): Xızı-Beşbarmaq, Göyxan, Gədik (Gədi), Quşçu və Qomişər (Gəmişər) mahallarının tarixi /Rəfail Oğuztürk Dağlı; elmi red. A. M. Məmmədov; [ön söz. N. Ə. Əliyev] .- Bakı: [Xəzər Universiteti], 2011. - 285, [2] s.

Dağlıq Qarabağ: hadisələrin xronikası (1988-1994-cü illər) /Toplayan və tərtib edənlər: F.Vahabov; V.Axundov; E.Qasımov.- Bakı: [Vətən], 2005.- 108 s.

Dağlıq Qarabağ: zəka qalib gələcək sənədlər və materiallar. Bakı : Azərnəşr , 1989. 463, [1] s.

Daş dövrü və Azərbaycanda enolit [Mətn]: Elmi əsərlərin tematik məcmuəsi /Azərbaycan SSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti; red. kol. M.M.Hüseynov, Q.S.İsmayılov, F.R.Maxmudov [və. b.].- B.: [ADU], 1984.- 94, [2] s.

 

Dayanıqlı inkişafın Heydər Əliyev modeli [Elektron resurs]: kitab Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 86-cı ildönümünə ithaf olunur Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, ADİU; ümumi red. Ş.HAcıyev; burax. məsul Ə.İ.Bayramov III Buraxılış B.: İqtisad Un-ti 2009.- 186 s.

 

Demar V. Şimali Amerika Müttəhid Ştatları /V. Demar VIII buraxılış.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 75, [1] s.

 

Deportasiya: Azərbaycanlıların Ermənistan ərazisindəki tarixi-etnik torpaqlarından deportasiyası [Mətn]: [Toplu] /Buraxılışa məsul və ön sözün müəllifi: R.Mehdiyev; Tərt.: İ.Vəliyev, K.Muxtarov, F.Hüseynov.- B,: "Azərbaycan Ensiklopediyası" NPB, 1998.- 440 s.: fotoşək., 22 sm.

 

Dəmirli Mail Abbasəli oğlu. Azərbaycan tarixi: Mühazirə mətnləri Ali məktəb tələbələri üçün dərs vəsaiti Mail Dəmirli, Mahal Məmmədli; Azərbaycan Dövlət Dillər Universiteti, Azərbaycan "Təfəkkür" Universiteti; Elmi red.: T.Vəliyev.- B.: Təfəkkür, 2000.- 472 s.

 Dənziyeva Könül Babaş qızı. Azərbaycan dilində toy mərasimi leksikası Lənkəran bölgəsinin materialları əsasında /K.B.Dənziyeva; elmi red. M. Məmmədov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Lənkəran Dövlət Un-ti .-Bakı: Elm və təhsil, 2012. -159, [1] s.

 

Dögini Jozef. Türklərin ümumi tarixi [Mətn]: Hunların, türklərin, monqolların, tatarların ümumi tarixi Jozef Dögini; Ərəb qrafikasından transliterasiya edəni və ön sözün müəllifi. Mir İ.Hüseynov; Red. A.Rüstəmli.- [Bakı] Qorqud, 1995.- 244 s.

Dövlət Bayrağı Meydanı [Mətn]: B.: [s.n.], 2010.- 75 s

 

Dövlət, demokratiya, qanunçuluq haqqında. çıxış və nitqlərdən sitatlar. [s.l.] : [s.h.] , [2008]. 40 s.

 

Dövlətçiliyin, milli maraqların və təhlükəsizliyin Qarantı [Mətn] /[Azərb. Resp. Milli Təhlükəsizlik Naz.]; red. hey.: F.Vahabov, A.Babayev; [tərt.: H.Ağaməmmədov, T.Quliyev, E.Tağıyev [və b.]; burax. məs. S.İsmayılova; dizayner E.Qurbanov].[Bakı]: [Şərq-Qərb], [2015]- 372, [8] s. portr., fotoşək., gerb, faks

 

 Dünya Azərbaycanlılarının II qurultayı 16 mart 2006-cı il: Qurultay sənədlərinin layihələri.- B.: 2006,31 səh.

Dünya xalqları [Mətn]: Tarixi-etnoqrafik ensiklopedik məlumat kitabı /Baş red.: İ.Vəliyev; Red. heyətinin sədri: R. Mehdiyev; Red. heyətinin üzvləri: Ə.Z.Abdullayev, V.M.Arzumanlı və b.; Azərbaycan Ensiklopediyası Nəşriyyat-Poliqrafiya Birliyi; AMEA Milli Münasibətlər İnstitutu.- Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1998.- 368 s.

 

Dünya ölkələri [Mətn] /tərt. H.Səmədov; dizayner A.Popov.- B.: [s. n.], 2008.- 478, [1] s.: ill., portr., xəritə, 21 sm.

 

Dünya ölkələri [Mətn] /tərt. H.Səmədov, K.Əliyev.- Bakı: [s. n.], 2011.- 478, [1] s., şək., portr., xəritə; 21 sm.


Dünyamalıyeva Səbirə Səfi qızı. Azərbaycan geyim mədəniyyəti tarixi: (bədii-etnoqrafik tədqiqat) /S.Dünyamalıyeva; Elmi məsləhətçi: R.Əfəndi; Elmi red.: A.Mustafayev; AMEA, Memarlıq və İncəsənət İnstitutu Bakı: Elm, 2002.- 448 s.

 

Dünyamalıyeva Sabirə Səfi qızı. Azərbaycan geyimlərinin bədii-dekorativ xüsusiyyətləri [Mətn] /S.S.Dünyamalıyeva; elmi red. C.Y.Həsənzadə.- B.: Elm, 2013.- 181, [1] s. [132] v. ill., fotoşək.,portr. cədv., ill

 

Düşmənimiz kimdir [Mətn]:-Bakı: Azərnəşr, 1928.- 15 s.

 

 

 

National Library of Azerbaijan © All Rights Reserved