Tarix. Tarix elmləri
E

 

Daxili əlifba

 

Elçin. Məmməd Əmin Rəsulzadə [Mətn]: Oçerk /Elçin; Red. G.Əmrullahqızı.- Bakı: Şərq-Qərb, 1994.- 24 s.

Elmi axtarışlar: Filologiya. Tarix. İncəsənət [Mətn] /red. hey. A.Rüstəmova, Ş.Salmanov, Q.Namazov və b.; məsul red. Ə.Ələkbərli.-III toplu.- B.: Elm, 2001.- 306 s.

 

Elmi axtarışlar: Filologiya. Tarix. İncəsənət [Mətn] red. hey. A.Rüstəmova, Ş.Salmanov, Q.Namazov və b.; məsul red. Ə.Ələkbərli IV toplu.- B.: Elm, 2001.- 291 s.

 

Elmi axtarışlar: Filologiya. Tarix. İncəsənət [Mətn] red. hey. A.Rüstəmova, Ş.Salmanov, Q.Namazov [və b.]; məsul red. Ə.Ələkbərli V toplu.- B.: Elm, 2001.- 279 s.

 

Elmi axtarışlar: Filologiya. Tarix. İncəsənət /red. hey. A. Rüstəmova, Ş. Salmanov, Q. Namazov və b.; məsul red. Ə. Ələkbərli VI toplu.- B.: Elm, 2001.- 300 s.

 

Elmi konfrans, "Mustafa Kamal Atatürk və türkçülük" Mustafa Kamal Atatürk və türkçülük [Mətn]: elmi konfransın materialları: 29 oktyabr 2005-ci il. Atatürkün anadan olmasının 125 illiyinə /Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi; tərt. ed. O.Musayev; red. S.Nəzərli.- Bakı: AzAtaM, 2006.- 73, [1] s., fotoşək., portr.; 21 sm.

 

Eminov Sabir Cəmil oğlu. Qartallar yurdu Mahmudlu Sabir Eminov; Red.: M.Poladova.- B.: Nurlan, 2001.- 268 səh.

 

Engels Fridrix. 14 mart 1883-cü il Karl Marksın ölümü haqqında məktublar /F.Engels; çevirəni. Hüseyn Necdət; red. Ə.Heydərli.- Bakı: Firqənəşr, 1933.- 24 s. ; 20 sm.

Erivanski Mehdi Məmməd oğlu. Qədim Yunanıstan tarixi [Mətn]: dərs vəsaiti /M. Erivanski.-B.: Azərtədrisnəşr, 1963.- 122 s.

 

Erməni cinayətləri [Mətn]: Sənədlər əsasında /Ön sösün müəllifi: Yaqub Mahmudov; İdeyanın müəllifi və elmi red.: Məımməd Cəfərli I cild.- Bakı: Vətən, 2004.- 164 s.

 

Erməni qəsbkarlığının qanlı fəsadları [Mətn] : Xocalı qətliamı /ideya rəhbəri, tərt. et. və ön söz. müəl. A. Xankişiyev ; red. A. Rəhimov ; [naşir R. Xan-Sayad oğlu] B:. MBM, 2009. 83, [1] s. fotoşək

Erməni terroru /baş məsləhətçi: E. Mahmudov ; məsləhətçilər: F. Vahabov, Ş. Sayılov ; tərt. E. Səmədov, E. Ağayev, A. Həsənoğlu ; red. qrupu: F. Sadıqov [və b.] ; ön söz Ə. Abdullayev.- Bakı: Vətən , 2005. 168 s.

Ermənistan Azərbaycanlılarının tarixi coğrafiyası [Mətn] /Tərt. edəni. S.Əsədov; Elmi red. B.Budaqov, Q.Qeybullayev.- Bakı: Gənclik, 1995.- 464 s. , xəritə, fotoşək

 

Ermənistanda aparılan etnik təmizləmə və Ermənistan silahı qüvvələri tərəfindən Azərbaycanın 20 faiz ərazisinin işğalı nəticəsində yaranmış bir milyonadək qaçqın və məcburi köçkünlər haqqında məlumat: (1988-2005-ci illər) /Red. və tərt.: Q.Sadıqov, M.Məhərrəmov, E.Ağayev, R.Talıblı.- B.: Qismət, 2005.- 152 səh. fotoşək

 

Etnoqrafiyadan etnologiyaya doğru: Azərbaycanda müasir etnoloji tədqiqatlar [Mətn] : məqalələr toplusu /AMEA, Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu ; Ə. Məmmədli [və b.] ; elmi red. Ə. Məmmədli. Bakı: [s. n.], 2013.- 262 s.: 23 sm.

 

 Eyvazlı Ələddin. Naxçıvan qədim türk torpağıdır [Elektron resurs]: Ə.Eyvazlı; elmi red. N.M.Xudiyev.- B.: Elm, 2006.- 65 s.

 

 

National Library of Azerbaijan © All Rights Reserved