Tarix. Tarix elmləri.
F

 

Daxili əlifba

 

Faxralı Rəşid. Müharibə nə vaxt qurtaracaq? [Mətn]: (Publisistik məqalələr) /R.Faxralı; Sponsor. E.Məmmədova.- Bakı: Azərbaycan, 1994.- 88 s.


Faxralı Rəşid. Ömrün üfüqləri [Mətn] /Rəşid Faxralı.-B.: Azərbaycan, 1996.- 128 s.

 

Fayql Erix. İpək yolu üzərində odlar yurdu - Azərbaycan tarixi [Mətn]: /E.Fayql; elmi red. F.Vahabov, K.Şükürov; red. D.İsmayılov, T.Nuriyeva.- Bakı: 2009.- 183, [1] s.

Fazili Abdulla Həsənalı oğlu. Atropatena er. əv. IV-er VII əsri Ulusunu tanımayan tanrısını tanımaz /A.H.Fazili; elmi red. S.M.Onullahi; AEA, Tarix İn-tu.- Bakı: Elm, 1992.- 216 s., 8 v. şəkil, portr.; 21 sm.

Fedotov F. Monqolustan /F.Fedotov; [red. M.Seyidzadə; tərc. M.Eqanov; rəss. Zvonarevoy].- Bakı: Azərnəşr, 1933.- 15 s. , şək. ; 20 sm.

Fərəcov Yalçın. XXI əsrin parlaq günəşi [Mətn] /Y.Fərəcov, İ.Əzizxanoğlu; Red. V.Süleymanov, S.Orucov.- B.: Azərbaycan, 2007.- 192 s.

 

Fərhadoğlu Kamil. İçərişəhər Bakı [Mətn] /Kamil Fərhadoğlu; [Elmi red. F.Ə.İbrahimov]; Ön söz. Bünyadov Teymur; Rəyçi. Məşədixanım Nemət; Kitabda rəssam Mir-Teymurun fotoarxivindən istifadə olunub.-Bakı: Çinar-Çap: Ş-Q, 2006.- 256 s.

 

 Fərzəli Əjdər. "Gəmiqaya-Qobustan mədəniyyəti"nin işığında [Mətn] /Ə. Fərzəli ; red. A. Seyidov ; AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu. Bakı: Şəms, 2010.- 117, [1] s.: fotoşək., ill., cədv., 20 sm.

 

 Fərziyeva Səadət İbrahim qızı. Azərbaycanın Cənub-Şərq bölgəsinin "Halay" rəqs-mahnıları [Mətn]: dərs vəsaiti /S. İ. Fərziyeva; elmi red. G. Abdullazadə; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Ü. Hacıbəyli ad. Bakı Musiqi Akademiyası.- B.: Mütərcim 2014.- 214, [2] s., [2] v. şək. portr., fotoşək., not.

Fərzəlibəyli Şahin Fazil. Azərbaycan və Osmanlı imperiyası [Mətn]: XV-XVI əsrlər /Şahin Fazil Fərzəlibəyli; Elmi red.: O.Əfəndiyev; Red.: E.Fərəcov; Rəssamı: S.Ağayeva.- Bakı: Azərnəşr, 1995.- 200 s.

Fərzəliyev Şahin Fazil oğlu. Azərbaycan XV-XVI əsrlərdə [Mətn]: Həsən bəy Rumlunun Əhsənüt-təvarix əsəri üzrə. /Ş.Fərzəliyev; red. O.Ə.Əfəndiyev; Azərbaycan SSR, Elmlər Akademiyası Tarix İn-tu.- Bakı: lm, 1983.- 150, [2] s.

 

Fətəli Xan Xoyski [Elektron resurs]: həyat və fəaliyyəti: sənəd və materiallar Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin 80 illiyinin keçirilməsi üzrə Dövlət Komissiyası; Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Yanında Baş Arxiv İdarərsi.- B.: Azərbaycan, 1998.- 124 s.

 

Fətəliyev Məmməd Böyükxan oğlu. Avropa və Amerika ölkələrinin müasir tarixi [Mətn]: ali məktəblər üçün dəslik: 2 hissədə /M.Fətəliyev, M.Qasımlı; elmi red. M.Fətəliyev; rəyçi E.Hüseynova; F.Yusifzadə 2 hissə.- Bakı: Adiloğlu, 2008.- 338, [1] s.

 

Fətəliyev Məmməd Böyükxan oğlu. Türkiyə, Yunanıstan və Böyük dövlətlər Birinci dünya müharibəsi ərəfəsində və illərində. /М.Fətəliyev; Elmi red.: Y.Mahmudov.- Bakı: Bakı Universiteti, 2005.- 359 s.

 

Fətiyev Yaşar Qurban oğlu. Dolub, boşalan Qubadlı [Mətn] /Yaşar Fətiyev.B.: [Ziya-Nurlan], 2004.- 294 s. portr., fotoşək

 

Fətullayev Şamil. Şəki abidələri [Mətn] /Ş.Fətullayev; red. M.Nəcəfov.- B.: Gənclik, 1970.- 18 s.

Fingert B. Tarixi materializmdən müxtəsər dərs kitabı /B.Fingert, M.Şirvindt; tərcümənin red. V.Xuluflu.- B.: Azərnəşr, 1929.- 183, [1] s.

 

Firəngistan: tarixi, ictimai, siyasi, iqtisadi üsuli-idarəsi, maliyyə və qüvveyi-əsgəriyyəsi. Böyük Avropa müharibəsi [Mətn]: [iki hissədə] /Ruscadan iqtibas edən. F. Ağayev.-II hissə .-B.: Nəşriyyati-bəradəran Orucov, 1915 (1333 h.). - 19 s.

 

Fransa imperializm dövründə Materiallar məcmuəsi: tarix ümumidən dərs materialları /Azərbaycan Ali Kommunist Təsərrüfat Məktəbi; red. Ab. Axundov, H.Qasımzadə, A.Şəfiyev; çevirəni. D.Cavadlı №1.- Bakı: AKKTM nəşri, 1933.- 60 s.

 Fransəvi Monla Abbas. Firəngistan məktubları [Mətn] /M. A. Fransəvi Bağçasaray: [s.n.], 1891.- 126 s.

 

 Fridliyand S. Qərbi Avropa inqilab hərəkatı tarixi 1789-1914. Xristomatiya /S.Fridliyand, A.Slutski; çevirəni. R.Yusifzadə; red. C.Məhəmmədzadə, İ.Eminbəyli.- I hissə.- B.: Azərnəşr, 1929. 304, [1] s.


 Fridliyand S. Qərbi Avropa inqilab hərəkatı tarixi 1789-1914 /S. Fridliyand, A.Slytski; çevirəni. R.Yusifzadə; red. V.Xuluflu.- II hissə.- B.: Azərnəşr, 1929.- 322 s.

 

 Fridolin P. P. Qərbi Avropada ticarət kapitalizmi Tələbələr üçün leksiyalar və vəsait /P.P.Fridolin; Lenin adına Azərbaycan Dövlət Darülfünunu Pedaqoji Fakültəsi I hissə.- Bakı: [s. n.], 1930.- 92 s.

 

National Library of Azerbaijan © All Rights Reserved