Tarix. Tarix elmləri
 
H
 

Daxili əlifba

 

 

H. Zərdabi adına Gəncə Dövlət Pedaqoji İnstitutunun elmi əsərlər məcmuəsi [Mətn] /Baş red.: Ş. T. Tağıyev; Naşir: T. H. Vəlixanlı; H. Zərdabi adına Gəncə Dövlət Pedaqoji İnstitutu. B.: Mütərcim, 1999. 288 s.

Hacı Seyid Əbdül Həmid. Şəki xanları və onların nəsilləri /H.S.Əbdül Həmid; türkcədən çevirəni. Ə.Sübhanverdixanov; [müqəddimə. Ə.Ubeydulin, Salman Mümtaz]; Azərbaycan Dövlət Elmi Tədqiqat İnstitutu III buraxılış.- Bakı: ADETİ, 1930.- 24 s.

Hacı Zeynalabdin Tağıyev [Mətn] Red. V.Quliyev; Tərtib edənlər. Ə.Həşimoğlu, Ə.Bağırov, P.Əlioğlu.- B.: Azərnəşr, 1993.- 144 s.

Hacıəli Şirinbəy. Şimal-Qərbi Azərbaycan: İngiloylar [Mətn]: [monoqrafiya] /Ş.Hacıəli; ön söz müəl. Y.Mahmudov; elm. red. A.N.Mustafayev. I kitab Ən qədim zamanlardan XII əsrin ortalarınadək.- B.: Təhsil, 2007.- 277, [3] s., [7] s. xaritə

Hacılar Valeh Əlipaşa oğlu. Borçalı Mehralı bəy tarixi həqiqətlərdə [Mətn] /Valeh Hacılar.- Tbilisi: Gürcüstan Azərbaycanlı Ziyalılar Birliyi, 2001.- 160 s.


Hacıyev Aydın Nazim oğlu . Qars və Araz-Türk Respublikalarının tarixindən [Mətn] /Aydın Hacıyev; Red. S.Cabbarova; Rəssamı. G.Abdinov.- Bakı: Azərnəşr, 1994.- 124 s.

Hacıyev İsmayıl Muxtar oğlu. Ermənilərin Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları və qanlı cinayətləri [monoqrafiya] /İ.M.Hacıyev; red. H.Səfərli.- Naxçıvan : [Əcəmi], 2012.- 191, [1] s. ; 20 sm. [1] v. qat. xəritə ; 20x25 sm.

 

Hacıyev İsmayıl Muxtar oğlu. Türk dünyasının alim və şair hökmdarları [Mətn] /İ.Hacıyev, Ş.Məmmədov; Elmi red.: İ.Ə.Həbibbəyli; Red.: H.M.Həşimli; Rəssam: M.Xəlilov, H.Qurbanov.- B.: Qorqud, 1998.- 60 s.: ill., 20 sm.

Hacıyev Qasım Əhəd oğlu. Bərdə şəhəri [Mətn]: coğrafi, siyasi və mədəni tarixi /Q. Hacıyev; elmi red. Y. M. Mahmudov; rəyçi. İ. A. Babayev, T. M. Məmmədov, V. Z. Piriyev, T. T. Mustafazadə, S. Ş. Nuriyev; AMEA, A. A. Bakıxanov adına Tarix İstitutu.- B.: UniPrint, 2008.- 234, [2] s., [10] s. şək., portr., xəritə.

 

Hacıyev Muxtar. Azərbaycanda kəndli el köməyi komitələri /M.Hacıyev.- B.: Azərbaycan Mərkəzi Kəndli El Köməyi Komitəsi, 1928.- 20 s.

Hacıyev Muxtar. Azərbaycanda kəndli el köməyi komitələri /M.Hacıyev.- Bakı: Azərbaycan Mərkəzi Kəndli El Köməyi Komitəsi, 1928.- 23 s.

 

Hacıyev Rəhman Balabəy oğlu. Azərbaycan gəncliyinin himayədarı [Mətn] : (Heydər Əliyevin gənclər siyasəti (1993-2003-cü illər): [monoqrafiya] R. B. Hacıyev ; elmi red. İ. Hacıyev ; [ön söz Ə. Qasımov] ; AMEA, A. A. Bakıxanov ad. Tarix İn-tu. B.: Aspoliqraf, 2014.- 175, [1] s.

 

 Hacıyev Rövşən Sabir oğlu. Tarixi prosesin inkişaf dinamikası və ya qloballaşmaya aparan intellektual təkamül yolu [Mətn]: [monoqrafiya] /R.S.Hacıyev; elmi red. İ.Məmmədzadə; AMEA, Fəlsəfə və Hüquq İn-tu.- B.: [Xəzər Un-ti], 2015.- 351, [1] s.: 21 sm.

 

Hacıyeva Asya Hüseyn qızı. Beynəlxalq münasibətlər tarixi. 1871-1919-cu illər [Mətn]: dərslik /A. Hacıyeva; elmi red. K. N. Rəhimov; rəy verən. İ. Musayev və b.-B.: Nurlan, 2008. 662, [2] s.

 

Hacıyeva Zemfira Əli qızı. Azərbaycan Dövlət Muzeyi Azərbaycanda elmin inkişaf tarixindən 1920-1960: [monoqrafiya] /Z.Ə.Hacıyeva; toplayan Z.Ə.Hacıyeva, A.B.Qəhrəmanova; AMEA.- Bakı: Şərq-Qərb, 2012.- 150, [2] s.

Hacıyeva Zemfira Əli qızı. İrəvan xanlığının tarixşünaslığı monoqrafiya /Z.Ə.Hacıyeva; elmi red. T.Mustafazadə; AMEA, A.A.Bakıxanov ad. Tarix İn-tu.- Bakı: Çaşıoğlu, 2012.- 137, [2] s.


Hacıyeva Zemfira Əli qızı. Qarabağ xanlığı: sosial-iqtisadi münasibətlər və dövlət quruluşu [Mətn]: Monoqrafiya /Z.Hacıyeva; Red. Y.Mahmudov, T.Mustafazadə.- Bakı: Təhsil, 2007.- 254 s.

Hacıyeva Zemfira Əli qızı. Qarabağ xanlığının tarixşünaslığı [Mətn]: [monoqrafiya] /Z.Hacıyeva; elmi red. T.Mustafazadə; AMEA, A.A.Bakıxanov ad. Tarix İn-tu.- Bakı: Çaşıoğlu, 2010.- 266, [2] s.


Hacıyeva Zemfira Əli qızı. Təkrarlanan tarix - təkrarlanan şərhlər [Mətn]: "İrəvan xanlığı Qacarların hökmranlığı dövründə.1795-1828" kitabının müəllifi Corc Burnutyanın rus-sovet və erməni tarixçilərindən fərqli və oxşar cəhətləri /Z.Hacıyeva; elmi red. T.Mustafazadə.- Bakı: Şərq-Qərb, 2011.- 255, [1] s.

 

Herodot. Tarix [Mətn]: 9 kitabda Herodot; Tərcümə ed. P.Xəlilov; Red. A.Bağırov; Rəssam S.Şatikov Birinci hissə.- B.: Azərnəşr, 1998.- 329 s.

 

Heydər Əliyev [Mətn] : iki cilddə /AMEA, A. A. Bakıxanov adına Tarix İn-tu ; lay. rəh., elmi red., giriş məqaləsi və son sözün müəl. Y. Mahmudov (baş red.). I cild.- B.: Turxan NPB, 2013.- 500 s.

 

Heydər Əliyev [Mətn] : iki cilddə /AMEA, A. A. Bakıxanov adına Tarix İn-tu ; lay. rəh., elmi red., giriş məqaləsi və son sözün müəl. Y. Mahmudov (baş red.). II cild.- B.: Turxan NPB, 2013.- 704 s.

 

Heydər Əliyev - Azərbaycan, Gəncə [Mətn] /ön söz. E.Əzizov.- B.: Nurlar NPM, 2009.- 195, [5] s.: portr., fotoşək., 22 sm.

 

 Heydər Əliyev dövlətçilik haqqında [Mətn]: [kəlamlar, sitatlar, aforizmlər] /red. və ön söz müəl. X.Vəliyev.- B,: Adiloğlu, 2008.- 166, [2] s. portr

 

Heydər Əliyev Fondu [Mətn] /ön söz. M.Əliyeva.- B.: 2009.- 103 s.: portr., fotoşək., 29 sm.

 

Heydər Əliyev Fondu [Mətn] ön söz H.Əliyev Fondunun prezidenti. M.Əliyeva.- B.: 2006.- 129 s.

 

Heydər Əliyev haqqında [Mətn] : teleqraf mətni ilə /Interfax-Azərbaycan İnformasiya Agentliyi. [Bakı]: [Interfaks Azərbaycan], [2009]. 462, [2] s., [35] s. portr., fotoşək.: portr

 

Heydər Əliyev irsində Azərbaycan tarixi məsələləri [Mətn]: müstəqillik dövrü /L.Ə.Hüseynova; elmi red., lahiyənin rəh. giriş məqaləsinin və ön söz. müəllifi Y.Mahmudov; red. V.Musayev.Hüseynova, Leyla Əhliman qızı.- B.: [Təhsil], 2011.- 213, [3] s.: portr., rəngli fotoşək., 25 sm.

 

Heydər Əliyev məktəblilərin gözü ilə [Mətn] /Tərt. F.Şahbazlı, Ə.Quliyev, T.Hacıyeva və b. B.: Təhsil, 2007.324 s. [6] v. fotoşək

 

Heydər Əliyev məktəblilərin gözü ilə [Mətn]: [inşa yazıları] /tərt. : F.Şahbazlı və b. K. 3.- B.: Təhsil, 2009.-349, [3] s.: portr., fotoşək., 25 sm.

 

Heydər Əliyev məktəblilərin gözü ilə [Mətn]: [inşa yazıları] /tərt.: F.Şahbazlı, A.Əhmədov, Ə.Quliyev, Ş.Balakişiyev; [burax. məs. F.Şahbazlı; nəşrə haz. S.Məmmədova [və b.] Cild K. 9.- B.: Təhsil, 2015.- 303, [1] s. portr., fotoşək

 

Heydər Əliyev və Azərbaycanda din siyasəti: gerçəkliklər və perspektivlər [Mətn] /Azərbaycan Respublikası Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi; [H.Orucovun ümumi redaktəsi ilə; tərt. G.İsmayılov; red. S.Nəzərli; rəssam. A.Hüseynov; dizayn. M.Bəhmən]B.: Əbilov, Zeynalov və oğulları, 2007.- 399, [1] s., [12] v. fotoşək.: portr., 21 sm.

 

Heydər Əliyev və Bakı Dövlət Universiteti [Mətn] /Buraxılışa məsul, ön sözün və məqalələrin müəllifi: Misir Mərdanov; Tərtib edəni: Ə.Əhmədov.- B.: 1997.- 140 s. portr., fotoşəkil., faksimle

 

Heydər Əliyev və Bərdə [Mətn] /[tərt. ed. İ.Ağayev; red. X.Mehdiyev]B.: [s.n.], 2005.- 311, [1] s.: cədv., şək., portr., şək

 

Heydər Əliyev və çağdaş Azərbaycan dövlətçiliyi [Mətn]: [məqalələr toplusu] /[Hazırlayan. Ş.Kaleder; Red.S.Aran; Təşəbbüscüsü. Azərbaycan İstanbul Başkonsolosluğu] İstanbul: [Kutub Yıldızı reklam]; 2007.- 307 s.

 

Heydər Əliyev və qanunçuluq [Mətn]: çıxışlar, nitqlər, müraciətlər, müsahibələr, bəyanatlar, fərmanlar /red. və ön sözün müəl. X.Vəliyev. I kitab.- B.: Adiloğlu, 2008.- 431, [1] s. portr

 

Heydər Əliyev yolu: Azərbaycan inkişafın yeni mərhələsində [Mətn]: [konfrans materialları] /Yeni Azərbaycan Partiyası; Red. G.Adıgözəlqızı, E.Əsgərova, R.Cəfərov; Rəssam. N.Rzaquliyev.- B.: Azərbaycan, 2007.- 864 s. portr

 

Heydərov Arif general /Naşir: E.Şahmar; Ön söz: A.Şərif, C.Əlibəyov.- B.: Əbilov, Zeynalov və oğulları, 2006,230 s. fotoşəkil, portr

 

Heydərov Nəzər Heydər oğlu. Zəngəzur dağlarında [Mətn]: (sovet qurluşununqələbəsi və möhkəmləndirilməsi uğrunda mübarizə illəri haqqında xatirələr) /N.H.Heydərov; tərc. ed. B.Cəfərov; red. F.Ağazadə, rəssam. R.Əsədov.- B.: Azərnəşr, 1989.- 223, [1] s.

 

 Heydərov Səfi Vəliş oğlu. Azərbaycan Kommunist Partiyası Böyük Vətən müharibəsi dövründə [Mətn] S.V.Heydərov; red. N.Bağırov.- B.: Azərnəşr, 1957.- 94, [2] s.

 

Həbiboğlu Vəli. Azərbaycanlıların soyqırımının təşkilatçısı /Həbiboğlu Vəli; Elmi red.: İsrafil Məmmədov.- Bakı: Qartal, 2001.

 

Həbiboğlu Vəli. Terrorçu Andranik və "Böyük Ermənistan" xülyası [Mətn] /V.Həbiboğlu; Elmi red. İ.Məmmədov.- Bakı: Gənclik, 2002.- 212 s.

 

Həbiboğlu Vəli. (Məcidov) Türk dünyasının qüdrətli hökmdarları, xaqanları, sərkərdələri [Mətn] /Vəli Həbiboğlu; Red. S Hüseynqızı; Elmi red. E.Əlibəyzadə Birinci kitab.- B.: Örnək, 1995.- 324 s.

 

Həbibov Əvəz Məhəmməd oğlu. Cənubi Azərbaycanda azadlıq hərəkatı [Mətn]: 1914-1918-ci illər /Əvəz Həbibov; Rəyçi: T.Ə.İbrahimov.- B.: Azərnəşr, 1988.- 118 s.

 

Həbibzadə lcan Ibrahim ğlu. Salam, Çin.- B.: Azərnəşr, 2007.- 180s.

 

 Həmidov Habil Ağanemət oğlu. Azərbaycan ərazisində ermənilərin məskunlaşdırılması xalqımıza qarşı soyqırım siyasətinin təməli kimi [Mətn]: tarix və müasirlik /H.A.Həmidov; red. S.Həsənov; elmi red. A.Bəşirov.- Bakı: Qartal, 2014.- 210, [1] s.

 

 Həmidov Habil Ağanemət oğlu. Azərbaycanlıların soyqırımı erməni terrorizminin tərkib hissəsi kimi [Mətn] /H.Həmidov; elmi red. R.Mirzəzadə; red. T.Quliyev.- Bakı: Qartal, 2015.- 58 s.

 

 Həmidov Habil. Heydər Əliyev və Azərbaycanda təhsil siyasəti [Mətn]: [monoqrafiya] /H.Həmidov; elmi red. A.Mustafayev; AMEA, Fəls. və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İn-tu.- B.: Gənclik, 2007.- 102, [2] s. portr

 

 Həsənəli Nəriman. Vətənin şöhrətini ucaldanlar [Mətn] N.Həsənli; red. K.İsmayılov.- B.: [Respublika xatirə kitabı redaksiyası] 2002.- 193, [2] s.

 

Həsənli Cəmil. Azərbaycan Respublikasının diplomatiya tarixi [Mətn]Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin xarici siyasəti (1918-1920) /C.Həsənli; baş red. E.M.Məmmədyarov (ön söz); red. heyəti. V.İ.Sadıqov və b.; elmi red. E.R.İsmayılov; Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirlyi I cild.- B.: "GARİSMA" MMC, 2009.- 549, [2] s., + [12]

 

Həsənli Cəmil Poladxan oğlu. Azərbaycanda milli məsələ: siyasi rəhbərlik və ziyalılar (1954-1959) /Cəmil Həsənli; Elmi red. Ş.Hüseynov; Rəyçi. E.İsmayılov.- Bakı: Adiloğlu, 2008.- 544 s.

Həsənli Cəmil Poladxan oğlu. Güney Azərbaycan: Tehran-Bakı-Moskva arasında (1939-1945) [Mətn] /C.Həsənli; Elmi red.: Ş.Tağıyeva.- B.: Diplomat, 1998.- 324 s.

 

Həsənli Cəmil Poladxan oğlu. Güney Azərbaycanda Sovet-Amerika-İngiltərə qarşıdurması: 1941-1946 /Həsənli Cəmil; Elmi red. və rəyçilər: Ş. Tağıyeva, S. Onullahi, S. Əliyarlı.- B.: Azərbaycan, 2001.- 576 s.

 

Həsənli Cəmil Poladxan oğlu. İkinci Dünya Müharibəsi illərində Azərbaycan hərbi, siyasi və diplomatik münasibətlərdə [Mətn]: (1939-1945) /C.P.Həsənli; red. İ.Musa.- B.: [Yazıçı], 2015.- 538, [1] s. portr

 

Həsənli Cəmil Poladxan oğlu. SSRİ-Türkiyə: soyuq müharibənin sınaq meydanı [Mətn] /Cəmil Həsənli; Elmi red.: Süleyman Əliyarlı.- B.: Adiloğlu, 2005.- 544 s.

 

Həsənli Cəmil Poladxan oğlu. Tarixi şəxsiyyətin tarixi: Əlimərdan bəy Topçubaşov [Mətn] Cəmil Həsənli; red. H.Paşayev.- B.: Azərbaycan Diplomatik Akademiyası, 2013.- 587, [1] s.

 

Həsənoğlu Aygün Səhrab qızı. Erməni sindromu [Mətn] /Aygün Həsənoğlu; Elmi red. və ön sözün müəl. R.Mustafayev.- B.: Elm, 2007.- 440 s.

 

Həsənoğlu Həşim. Azərbaycanın dini-tarixi abidələri, ziyarətgahları, seyidləri, övliyaları [Mətn] /H.Həsənoğlu; red. H.V.Məmmədəliyev; məsləhətçi. H.F.Heydərov I hissə.- B.: Nasir, 2005.- 524 s.

 

Həsənov Ağasəlim Şamil oğlu. Milli ideologiya və milli-mənəvi dəyərlər [Mətn] A.Ş.Həsənov; elmi red. Z.M.Şabanov; AMEA Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İn-tu.- B.: [Təknur], 2013.- 175, [1] s.

 

Həsənov Anar İsa oğlu. Beynəlxalq terrorizm [Mətn] /A.İ.Həsənov; elmi red. R.F.Məmmədov I hissə.- Bakı: Əbilov, Zeynalov və qardaşları, 2003.- 588 s.

Həsənov Cəmil Poladxan oğlu. Azərbaycan beynəlxalq münasibətlər sistemində [Mətn]: 1918-1920-ci illər /C.Həsənov; Elmi red. S.Əliyarov; Red. M.Əsədova; Rəssam. K.Abdinov.- Bakı: Azərnəşr, 1993.- 362 s

 

Həsənov Elçin. Bağırnamə [Mətn] E.Həsənov.- B.: Qanun.- 2006.- 68 s.

 

Həsənov Əli Məhəmmədəli oğlu. Azərbaycan Respublikasının milli inkişaf və təhlükəsizlik siyasətinin əsasları [Mətn] : Bakı: Zərdabi LTD, 2016.- 662 [2] s.: 22 sm.

Həsənov Əli. Azərbaycan və Atət [Mətn]: Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi və Dağlıq Qarabağ problemi ümumavropa təhlükəsizliyi fonunda /Əli Həsənov; Elmi red.: N.İsayev.- B.: İşıq, 1997.- 80 s.

 

Həsənov Əli Məhəmmədəli oğlu. Azərbaycanın geosiyasəti [Mətn] : dərslik /Ə. M. Həsənov ; elmi red. E. Nəsirov ; red. V. Səlimov ; Azərb. Resp-nın Prezidenti yan. Dövlət İdarəçilik Akad. Bakı: [Zərdabi LTD MMC], 2015.- 1055, [1] s.: portr., ill., xəritə., 22 sm. + [1] elektron. opt. disk (CD ROM)

 

Həsənov Əli Məhəmmədəli oğlu. Azərbaycanlılara qarşı etnik təmizləmə və soyqırımı siyasətinin mərhələləri [Mətn] : [Azərb., türk, rus, ingilis, fransız, alman, ərəb və Çin dillərində] /Ə. M. Həsənov ; [mətni Azərb. dilindən xarici dillərə tərc. ed.: A. Ağaoğlu (türk dilinə), N. Xidirov (rus dilinə), N. İsmayılov (ingilis dilinə) [və b.]] ; elmi red. E. Əhmədov ; burax. məsul A. Aslanov. Bakı: [Zərdabi LTD], 2017.- 395, [5] s.: portr., fotoşək., xəritə., faks., 22 sm.

 

Həsənov Əli Məhəmmədəli oğlu. Xocalı soyqırımı: Səbəbləri, nəticələri və beynəlxalq aləmdə tanınması [Mətn] : [Azərb., türk, rus, ingilis, fransız, alman, ərəb və Çin dillərində] /Ə. M. Həsənov ; [mətni Azərb. dilindən xarici dillərə tərc. ed.: A. Ağaoğlu (türk dilinə), N. Xidirov (rus dilinə), N. İsmayılov (ingilis dilinə) [və b.]] ; elmi red. E. Əhmədov ; burax. məsul A. Aslanov. Bakı: [Zərdabi LTD], 2017.- 462, [2] s.: portr., fotoşək., xəritə., faks., 22 sm.

 

Həsənov Əli. Müasir beynəlxalq münasibətlər və Azərbaycanın xarici siyasəti [Mətn]: dərslik /Ə. M. Həsənov; elmi red. S. Qəndilov, Ə. Mehdiyev; məsləhətçi N. Məmmədov, X.Xələfov; Azərb. Respub. Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akad..- B.: Azərbaycan, 2005. -752 s.

 

Həsənov Hafiz Şamil oğlu. Borçalı həqiqətləri [Mətn]: 1989-1993 /H. Ş. Həsənov; [red. və ön söz. H. Allahverdiyev].- B.: Nurlan, 2006.- 199, [1] s.

 

Həsənov Həsən Əziz oğlu. Nəriman Nərimanovun milli dövlətçilik baxışları və fəaliyyəti [Mətn] /H.Həsənov; elmi red. Q.M.Bayramov.- Bakı: Elm, 2005.- 248 s.

Həsənov Həsən Məmməd oğlu. Cənubi Azərbaycanda Milli Demokratik Hərəkat: (1941-1946-cı illər) /H.M.Həsənov.- Bakı: Elm, 2004.- 203 səh. , 1 portr.

 

Həsənov Vəkil Səfiyar oğlu. Azərbaycan həmkarlar ittifaqları inzibati-amirlik rejimi dövründə: əsrin 20-30-cu illəri/V.Həsənov; Elmi red.: .Ə.Məmmədov; .Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.- Bakı: Elm, 2004.- 374 s.

 

Həsənov Yusif Abdulla oğlu. İbtidai icma tarixi [Mətn]: dərs vəsaiti Y.Həsənov; [red. Ə.Mirzəyev].- B.: Azərtədrisnəşr, 1963.- 209, [3] s.


Həsənov Yusif Abdulla oğlu. Qədim Roma tarixi [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /Y.A.Həsənov; elmi red. Y.B.Yusifov.- Bakı: Maarif, 1975.- 270, [2] s.

 

Həsənov Yusif Abdulla oğlu. Qədim şərq tarixi qədim Fələstin, Suriya və Finikiya: Qiyabiçilər üçün metodik göstəriş /Y.Ə.Həsənov; [red. Ə.Şahmaliyev]; AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, S.M.Kirov adına ADU, (Qiyabi şöbə).- Bakı: [s.n.], 1965.- 33, [2] s.; 22 sm.

Həsənov Zaur. Çar skifləri [Mətn]: Çar skiflərin və qədim oğuzların etno - dil eyniləşdirilməsi /Zaur Həsənov; Rəssam. lçin Məmmədov.- Bı: Əbilov, Zeynalov və oğulları, 2005.- 480 s.

 Həsənova Lətifə Lazım qızı. Azərbaycan əhalisi yüzilliyin ikinci yarısında: sovet siyahıya lmaları əsasında. /L. L. Həsənova; Elmi red.: . . Şükürov.- Bakı: BDU, 2003.-302 səh.

 

Həvilov Həvil Abdulla oğlu. Dünya xalqlarının etnoqrafiyası [Mətn] /H.A. Həvilov; Elmi red: Y. Mahmudlu.- B.: Altay, 1999.- 506 s.

 

Hidayətqızı Saminə. Yüz türk qadını sarı sim 1-ci kitab /S.Hidayətqızı; red. Z.Abbas; məsləhətçi N.Cəfərov; naşir A.Dənzizadə.- Bakı: Apostroff, 2012.- 319, [1] s.

 

Humanizm və xeyirxahlıq missiyası [Mətn] /İdeyanın və ön sözün müəl. Ə.Eyvazov; Elmi red. S.Eyvazova; Tərtibçi. S.Hüseynov.- B.: Nurlan, 2007.- 174 s.

 

 Hüseyn Baykara. Azərbaycan istiqlal mübarizəsi tarixi [Mətn] /Hüseyn Baykara; Türk dilindən çevirən. E.Əbülhəsənli; Red.M.Əsədova.- B.: Azərnəşr, 1992.- 276 s.

 

Hüseynqulu oğlu Soltan. (hacı, axund). Xətaişünaslığa hədiyyə [Mətn]: Elmi, ədəbi-bədii toplu II kitab Toplayanı və tərtib edəni: Axund Hacı Soltan Hüseynqulu oğlundan.- B.: Ozan, 1998.- 612 s. portr. 21 sm.

 

Hüseynli Asif. Afrika hökmdarları [Mətn] /Asif Hüseynli; Red. Q.İsmayılzadə; Məsləhətçi. M.Rəhimova, D.Quliyev.- Bakı: Nurlan, 2008.- 272 s.

 

Hüseynli Asif. Azərbaycanın qadın hökmdarları /Asif Hüseynli; red. Ə.Muxtarova.- Bakı: Nərgiz 2012.- 98, [2] s.

Hüseynli Asif. Çin hökmdarları [Mətn] /A.Hüseynli; red. Ə.Muxtarova.- Bakı: [MBM], 2008.- 119, [1] s.

Hüseynli Asif.
Misir hökmdarları [Mətn] /A.Hüseynli; Naşir. R.Xansayadoğlu; Red. Ə.Muxtarova; Məsləhətçilər. Q.Məhərrəmli, D.Quliyev, M.Rəhimova.- Bakı: MBM, 2008.- 104 s., portr., ill.; 21sm.


Hüseynli Asif. Rusiya hökmdarları Romanovlar [Mətn] /A.Hüseynli; red. Ə.Muxtarova.- Bakı: Nərgiz, 2011.- 118, [1] s.

Hüseynli Asif. Vyetnam hökmdarları [Mətn] /A.Hüseynli; red. Q.İsmayılzadə; məsləhət. Ə.Muxtarova; [naşir R.Xan-Sayadoğlu]Bakı: MBM, 2011.- 94, [2] s.


Hüseynli Asif. Yaponiya hökmdarları /A.Hüseynli; red. və ön söz. Ə.Muxtarova.- Bakı: Nərgiz, 2012.- 131, [1] s.

Hüseynli Bayram. Heydər Əliyev: yaşanan və yaşadan ömür [Mətn]: Publisistik düşüncələr /B.Hüseynli; Red. R.Nəbiyev; Məsləhətçi Ə.Əhmədzadə.- Bakı: [Azərnəşr], 2008.- 236 s., portr., fotoşək.; 21 sm.

 

Hüseynoğlu Əslixan. Yəhərə bağlanmış kəfən [Mətn]: tarixi roman /Ə. Hüseynoğlu; red. İ. Qəhrəman. Bakı: Vektor NE, 2005.- 302, [2] s.: 1 portr., 20 sm.

 

Hüseynoğlu Kamil. Qədim Turan: mifdən tarixə doğru [Mətn] /Kamil Hüseynoğlu; Elmi red.: Asif Hacıyev; Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Folklor İnstitutu.- B..: MBM; 2006.- 120 s.

Hüseynov Heydər. Azərbaycanda XIX əsr ictimai və fəlsəfi fikir tarixindən [Mətn] /H.Hüseynov; elmi red. Y.Rüstəmov; rus dilindən tərc. ed. A.Hacıyeva, Ş.Məmmədova, E.Zamanova və b..- B.: Şərq-Qərb, 2007.-400 s. 

 

Hüseynov Qənbər Hüseyn oğlu. Müasir Türkiyə 1960-1967-ci illər: dərs vəsaiti /Q.H.Hüseynov; red. B.Rəcəbov; AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, S.M.Kirov ad. Azərb. Dövlət Un-ti.- B.:[s.n.];1968.- 51, [1]

 

Hüseynov M.M. Azərbaycanın arxeoloji abidələri [Mətn]: Qədim daş dövrü-orta əsrlər: dərs vəsaiti /M.M.Hüseynov, Q.S.İsmayılov, N.M.Quliyev; elmi red. F.R.Mahmudov; AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, S.M.Kirov ad. Azərb. Döv. Un-ti.- B.: ADU; 1981.- 67, [2]s.

 

Hüseynov M.M. Azıx mağarası [Mətn] Azərb. SSR Elmlər Akad., Tarix in-tu; M.M.Hüseynov; red. D.V.Hacıyev, Ə.Q.Cəfərov; rəssam. A.İ.Kozlov; foto Q.M.Hüseynzadə; tərcüməçılər R.A.Xrustalova, Y.Q.Qindin.-B.: Kommunist, [1981].- [36] s., [7] s.

 

Hüseynov Məmmədəli Murad oğlu. Uzaq daş dövrü [Mətn] /M.Hüseynov; red. Q.İsmayılov, K.Mehdiyev.- B.: Gənclik, 1973.- 68, [4] s.: şək., 20 sm.

 

Hüseynov Miribrahim Mirqəyyum oğlu. Dünya türklərinin müxtəsər tarixi [Mətn] /M. M. Hüseynov; Elmi red.: A.Ələkbərov. B.: Elm, 1999. 289 s.: 1 portr

 

Hüseynov Ramazan. Qərbi Azərbaycan mühacir hökuməti: İdeyadan gerçəkliyə /Ramazan Hüseynov;Red.: Azad Qaradərəli; Naşir: Q.İsabəyli.- B.: Şirvannəşr, 2006,120 səh. portr., fotoşək

 

Hüseynov Ramazan. Qərbi Azərbaycan mühacir höküməti: ideyadan gerçəkliyə [Mətn] /R. Hüseynov; red. A. Qaradərəli. B:. Şirvannəşr, 2009.120 s. portr

 

Hüseynov Ramazan. Ulu yurdum İrəvan [Mətn] /R. Hüseynov ; red. A. Qaradərəli ; naşir Q. İsabəyli. B:. Şirvannəşr, 2009.148 s. portr., şək., xəritə

 

Hüseynov Rəhim. Azərbaycanda inqilab hərəkatı xülasələri 1905-1907-ci illər inqilabı /R. Hüseynov Birinci buraxılış.- B.: Azərnəşr, 1928.- 126, [2] s.

Hüseynov Sabir Qasım oğlu. Ömür də bir karvandı [Mətn] /Sabir Hüseynov; Red.: Telman Mehdixanlı; Rəssam: Bulud Qasımov.- B.: 1998.- 144 s.

 

Hüseynov Şirməmməd Ağaməmməd oğlu. Müstəqilliyin çətin yolu... Reallıqlar, düşüncələr [Mətn] /Ş.A.Hüseynov; red. Ü.Hüseynova.- Bakı: Elm, 2009.- 537, [3] s., 1 portr.; 21 sm.

Hüseynov T. Aprel inqilabı [Mətn]: Azərbaycanda Şura hökumətinin altı illiyinə /T.Hüseynov; AK(b)F MK təbliğat-təşviqat şöbəsi.- B.: [s.n.], 1926.- 16 s.

 

Hüseynov T. Azərbaycanda Oktyabr [Mətn]: aprel inqilabının yeddinci il dönümü münasibəti ilə /T.Hüseynov.- B.: Azərnəşr, 1927.- 25 s.

 

Hüseynov T. Azərbaycanda Oktyabr [Mətn]: aprel inqilabının yeddinci il dönümü münasibəti ilə /T.Hüseynov.- B.: Azərnəşr, 1927.- 25 s.

 

Hüseynov Yunus Rza oğlu. Xatirələrim düşüncələrim [Mətn]: Tarixi şəxsiyyətlər haqqında /Y. Hüseynov; red. V. Quliyev; rəyçilər. R. hüseynov, S. babayeva, R. Əşrəfova, N. Əşrəfova.- B.: Avropa, 2010.- 203 s.

Hüseynov Yunis Rza oğlu. Qarabağ tarixi mənbələrdə /Y. R. Hüseynov; elmi red. Y. M. Mahmudov; AMEA, A. A. Bakıxanov adına Tarix İn-tu .-Bakı: [Şuşa], 2012. - 245, [1] s.
 

Hüseynov Yunis. Qarabağnamələr Azərbaycan tarixini öyrənmək üçün mənbə kimi [Mətn].- B.: Elm, 2007.- 216 s.

 

Hüseynov Yunis Rza oğlu. Şuşa salnaməsi [Mətn] /Y. R. Hüseynov ; red. V. X. Quliyev ; [rəssam Ə. B. Əliyev]. B.: Şuşa, 2015.152[] s.: 21sm.

 

Hüseynov Yunis Rza oğlu. Şuşa şəhərinin tarixi /Y. R. Hüseynov; red. V. X. Quliyev; [rəssam Ə. B. Əliyev].-Bakı: [Şuşa], 2013.- 155, [1] s.

 

Hüseynova Çiçək Sədri qızı. Beynəlxalq arenada Dağlıq Qarabağ münaqişəsi: hardayıq və nə etməli? [Mətn]: Kitab Dağlıq Qarabağ uğrunda döyüşlərdə həlak olmuş şəhidlərimizin ruhuna ithaf olunur: [vəsait] /Ç.Hüseynova; elmi red. F.Mehdiyev; [naşir A.Fəttahova]B.: [MBM], 2014.- 315, [1] s. portr., fotoşək

Hüseynova İradə. Dövlətçilik naminə [Mətn] /İ.Hüseynova; Elmi red. və ön söz: Ə. Əhmədov.- B.: Bakı Universiteti, 2001.- 285 s.

 

Hüseynova İradə. Heydər Əliyev və Qafqazda sülh prosesi: Maqistr hazırlığı üçün proqram /İ. Hüseynova; Red.: Ə.İ. Muxtarov; Bakı Dövlət Universiteti Tarix Fakültəsi.- B.: Təhsil, 2003.- 112 s.

 

Hüseynova İradə. Heydər Əliyev və Qafqazda sülh prosesi [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /İ.Hüseynova; elm. red. və ön söz müəl.Ə. Həsənov; rəyçi. Z. Səmədzadə, X.Yusifzadə.- B.: [Çaşıoğlu], 2008.- 670, [2] s.

 

 

National Library of Azerbaijan All Rights Reserved