Tarix. Tarix elmləri
 
İ
 

Daxili əlifba

 

 

 XXI əsr Azərbaycan ziyalıları [Mətn] /layihə rəhbəri, tərt. ed. və red. E. İsgəndərzadə ; ing.dilinə çevirənlər və ing. mətnin red. H. Abbasov, S. Gülten. B,: Vektor, 2009.115 , [1] s. fotoşək

İbayev Vəfaddin Ələmoğlu. Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsiinsanhüquqları kontekstində: Tətbiq olunan hüquq və məsuliyyətməsələləri /V.İbayev; Elmired.: L.Hüseynov; AMEA İnsan Hüquqları İnstitutu.- Bakı: Elm, 2001.- 242 səh.

İbayev Vəfaddin Ələm oğlu. Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi beynəlxalq hüquq müstəvisində /V.Ə. İbayev; Elmi red. L.H. Hüseynov.- B.: Elm, 2006,696 səh.


 İbişov Salman Ərzuman oğlu. Quba xanlığı: əhali tarixi və azadlıq mücadiləsi /S. Ə. İbişov; elmi red. Ş. Fərzəliyev. Bakı: Elm, 2012.- 336 s.

 İbn-Əl-Asir. Al-Kamil Fi-T-Tarix.- Bakı: Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası Nəşriyyatı, 1959.- 217 s.

 İbn-Əl-Əsir İzzəddin. Əl-Kamil Fi-T-Tarix (Mükəmməl tarix) [Mətn]: Azərbaycanın və qonşu ölkələrin tarixinə dair iqtibaslar /İzzəddin İbn-Əl-Əsir; Ərəbcədən yoxlanılmış tərcümə, ön söz, qeydlər və şərhlər: Z.Bünyadov; Red. A.Qəmbərov.- Bakı: Şur, 1996.- 192 s.

 

İbrahimli Xaləddin Cəlal oğlu. Azərbaycan mühacirəti tarixi [Mətn] /X. İbrahimli ; elmi red. S. Əliyarlı. B.: Elm və təhsil, 2012. 371, [1] s

 

 İbrahimoğlu Nazim.(Süleymanov.) Öz kitabımız N.İbrahimoğlu; Red.: M.Allahmanlı.- B.: ADPU, 2002.- 248 səh.

 İbrahimov Fərhad Əlibaba oğlu. Bakıda metalişləmə tarixi [Mətn]: (IX-XIII əsrlər): [Monoqrafiya] /F.Ə.İbrahimov; Red. Q.M.Əhmədov, F.L.Osmanov; Azərbaycan Elmlər Akademiyası Arxeologiya və Etnoqrafiya İnsitutu.- B.: Elm, 1995.- 66 s.

 

İbrahimov İrşad Xanhüseyn oğlu. Tarixin olaylarında: [Monoqrafiya] İ.X.İbrahimov; Elmi red.: E. Əlibəyzadə B.: Maarif, 2001.- 376 səh.

 

 İbrahimov İrşad Xanhüseyn oğlu. Vətəndaş və tarix [Mətn]: tarixin olaylarında /İ. İbrahimov; red. N. Mikayılov.- B.: Qanun, 2009.- 720 s., şək., portr., xəritələr (Səh.: 1-321, Səh.: 322-586, Səh.: 587-721)

 

 İbrahimov İrşad Xanhüseyn oğlu. Vətən düşüncələri [Mətn]: tarixin olaylarında İ. İbrahimov; red. N. Mikayılov.-əlavələrlə dördüncü nəşri .-Bakı Təknur 2012. 767, [1] s., [1] v. ill.

 

 İbrahimov Kamal Məhəmməd oğlu. Qədim dünya tarixi [Mətn]: (dərs vəsaiti) /K.M. İbrahimov.-Gəncə, 1992. -712 s.

 

 İbrahimov Z. Babək [Mətn] Z.İbrahimov; red. Ə.Dadaşlı; rəs. S.Şərif-zadə.- B.: Azərnəşr, 1944.- 56 s.

 

İbtidai və orta məktəb proqramları Tarix /ASŞC Xalq Maarif Komissarlığı Tədris-Metod Sektoru; red. Rəhimli 10-cu kitab.- Bakı: Azərnəşr, 1933.- 50 s. ; 22 sm.

 İdris. Böyük İpək (Türk) Yolunun Xəzər distansiyası [Mətn].- İdris.-Bakı.- Elm və təhsil.- 2012.- 49, [3] s.

 

 İftixar. Soyqırımı tarixinin dastanı (ikihissəli xronikal, dramatik mənzum tarixi dastanı) /İftixar ; yekun sözun müəl., məsləhətçi və kitabın naşiri İ. Əliyev.-Bakı : Apostroff , 2013.- 159, [1] s.

 

 İkinci dünya müharibəsi. Sovet xalqının böyük vətən müharibəsi. [Mətn]: metodik göstəriş /red. H.S.Əzimov; rəyçi. Ş.A.Haqverdiyev, S.Mustafayeva; tərtibçi. X.S.Köçərli; N. Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Un-ti.- B.: [s.n.], 1992.- 52 s.

 

İlahi düşüncələr [Mətn] : tarixi faktlar, həqiqətlər M. B. İ. Dağlı ; red. İ. Ş. Zəkiyev.-Dağlı, İslam Malik Balakişi oğlu. (İslamov Malik Balakişi oğlu) 1958.-Bakı [s. n.] 2013.-185, [1] s. portr., cədv. 22 sm.

 

İlham Əliyev Daşkəsəndə [İzomaterial]: [31 oktyabr 2006-cı il] [foto-albom] /AzərTAC.- B.: [s.n.], 2006.- 63, [1]s. fotoşək

İlisu ensiklopedik məlumat kitabı /tərt. S. N. Murtuzayev; red. hey. S. Murtuzayev [və b.]; red. H. M. Fərzullayev.-Bakı: Vətən, 2012. - 416 [] s.

İlkin Qılman. Bakı və bakılılar [Mətn] /Q.İlkin; Red.: M.Abasov; Ön söz: F.Qasımzadə.- Bakı: Zaman, 1998.- 384 s.

 

 İmanov Rəftar Cəlil oğlu. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə qəsd-qondarma Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti. /İmanov, R.C.; Azərbaycan Dövlət Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi, Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyası; Elmi red.: İ.Babayev, .Məhərrəmov.- Bı: Adiloğlu, 2005,260 səh.: cədvəl, fotoşək

 

 İmanov Rəftar Cəlil oğlu. Qondarma Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin yaranması tarixindən /R.C.İmanov; Elmi red: İ.Babayev, E.Məhərrəmov; Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyası.- B.: [AzTU], 2006,230 səh.: fotoşək., cədvəllər

 

İmanzadə Səidə Nəbi qızı. Oktyabr sosialist inqilabı və Azərbaycanda qadın azadlığı [Mətn] S.N.İmanzadə; [red. S.Axundova].- B.: Azərnəşr, 1957.- 105, [3] s.

 

 İpək yolu respublika elmi-praktiki konfransın dəvətnamə-proqramı 20-22 dekabr 2001 cü il II Azərbaycan respublikası "Təhsil" Cəmiyyəti.- B.: Təhsil, 2001.- 10 səh.

 

İran İslam inqilabının nəzəri əsasları barədə məqalələr toplusu [Mətn]: İran İslam inqilabının 29-cu ildönümü münasibətilə.- B.: 2008- 103 s.

 

İrəvan xanlığı [Mətn]: Rusiya işğalı və ermənilərin Şimali Azərbaycan torpaqlarına köçürülməsi /[müəl. Y.Mahmudov və b.(elmi red.)]; məsul red. G.Nəcəfli; AMEA. A.A.Bakıxanov ad. Tarix İn-tu.- Bakı: Azərbaycan, 2010.- 616, [4] s.

İrəvan əyalətinin icmal dəftəri [Mətn] /Araşdırma, tərcümə, qeyd və əlavələrin müəll.: Z. Bünyadov, H. Məmmədov; Rəssam: H.Məmmədov (Qaramanlı); Azərbaycan Respublikası EA Şərqşünaslıq İnstitutu.-Bakı: Elm , 1996.

 

İrəvan əyalətinin icmal dəftəri [Mətn] /AMEA, A.A.Bakıxanov ad. Tarix İn-tu; layihənin və ön sözün müəl. Y. Mahmudov; tərt. ed. T.Nəcəfli; dizayner. M.Xanbabayeva.- B.: Çaşıoğlu, 2009.- 685, [3] s.: 28 sm.


İrəvan türklərinin ədəbi mətbuat abidəsi "Lək-lək" jurnalı [Mətn] /Məsləhətçilər. Ş.Vəliyev, İ.Məmmədov; Elmi red. İ.Abbaslı; Transliterasiyanın, ön sözün və lüğətin müəllifi. Z.Məhərrəmov.- Bakı: Açıq dünya , 2008.

 

İsakov Hakim Vəlican oğlu. Azərbaycan Respublikasının "Böyük İpək Yolu"nun bərpasında iştirakı 1991-2005-ci illər.-Bakı: Şərq-Qərb , 2011.

 

 İsfahanlı Hacı. Babanın saniheyi həyatı [Mətn] /Farscadan mütərcimi: Ə. Müznib.- 1 cild.- B.: [s. n.], 1913 (1331 h. ).- 161 s.

 

 İsgəndərli Anar. Azərbaycan həqiqətləri [Mətn]: 1917-1920 A.İsgəndərli; rəyçi və ön söz müəll. C.Makkarti.- B.: Elm və təhsil, 2012.- 226, [2] s.

İsgəndərov Anar Camal oğlu. 1918-ci il mart qırğınının tarixşünaslığı [Mətn] /A.C.İsgəndərov; Elmired.: Y.Mahmudov; Rəyçi: Əli Həsənov və b.- Bakı: Mütərcim, 1997.- 184 s.


İslamoğlu Sərtib. Xalisa...Kəndimiz-dərdimiz [Mətn]: Qərbi Azərbaycan, Vedibasar mahalı, Xalisa kəndi /Sərtib İslamoğlu; Elmi red.: S. Məmmədov; Məsləhətçilər: H. İsmayılov, Ə. Ələkbərli; Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Folklor İnstitutu.-Bakı: Nurlar, 2006.- 504 s.

İsmayıl Xaqani. "Erməni məsələsi" və türk-müsəlman soyqırımı ensiklopedik tarixi araşdırma /X.İsmayıl; [ön söz. K.İsmayılov]Bakı: Nərgiz, 2012.- 507, [1] s.

 

 İsmayıl Mahmud. Azərbaycan xalqının yaranması [Mətn] Mahmud İsmayıl; Red. T.Bünyadov.- B.: Azərnəşr, 1995.- 64 s.

 

İsmayıl Mahmud. Şəki xanlığı [Mətn] /Mahmud İsmayıl, Maya Bağırova; Elmi red.: Fuad Əliyev; Red.: Sədaqət Cabbarova.-Bakı: Azərnəşr , 1997.-76 s.

 

İsmayıl Rafiq bəy. İxşidlər dövləti [Mətn]: (935-969) /Rafiq bəy İsmayıl; AMEA akad. Z.M.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu; Elmi red. Z.M.Bünyadov, N.M.Vəlixanlı.- Bakı: Adiloğlu, 2007.- 208 s.; 21 sm.

 

İsmayıl Rafiq bəy. İran və Türkiyə 2-ci kitab Rafiq bəy İsmayıl; Elmi red.: A.Abbasbəyli.- B.: Çaşıoğlu, 2001.- 140 səh.


İsmayıl Rafiq bəy. Uzaq, Cənub-Şərqi, Cənubi və Mərkəzi Asiya ölkələri 1-ci kitab Rafiq bəy İsmayıl; Elmi red.: İ.Musayev, R.Aslanov.- B.: Çaşıoğlu, 2001.- 400 səh.

 

 İsmayılov Eldar. Azərbaycan tarixi [Mətn]: 11-ci sinif üçün dərslik E.İsmayılov, C.Həsənov, T.Qaffarov; Red.: T.Vəliyev; Rəyçi: N.Mehdiyev, R.Süleymanov.- Bkı: Öyrətmən, 1995.- 352 s.

 

İsmayılov Ə. Şəki keçmişdə və indi/Ə.İsmayılov; [ön söz. Əli Əşrəf]Şəki: [s.n.], 1928.- 28 s.

 

İsmaylov Faiq. Laçın:həqiqətlər.mülahizələr,tarix dəyərlər.-Bakı: Nurlar, 2012. - 183 [] s.

İsmayılov Faiq. Məcburən erməniləşdirmə [Mətn] /F. İsmayılov; [elmi red. Q. Hacıyev; red. M. Alxanov; tərc. ed. G. Mansurov; fotolar. F. İsmayılov, A. Hüseynov; red. hey. Q. Hacıyev və b.]; ön söz. Q. Hacıyev.- Bakı: [Nurlar], 2009.- 183, [1] s.

 

İsmayılov Faiq İslam oğlu. Tarixin faciəsi: Laçın [Mətn] /F.İsmayılov; red. N.Əsədov; ing. dil. tərc ed. V.Məstəliyev.- B.: Nurlar, 2003.- 47, [1] s.

 

İsmayılov Füzuli Cahangir oğlu. Ermənistan - Azərbaycan münaqişəsinin tarix kökləri və müasir dövr [Mətn]: [monoqrafiya] /F.C.İsmayilov; rəycilər P.Darabadi, K.Məmmədov, F.Əhmədova; elmi red. Y.Mahmudov.- Bakı: İnformasiya Texnologiyaları, 2009.- 266, [1] s.

 

İsmayılov Hamlet İsmayıl oğlu. İttiham və siyasi iflas [Mətn]: siyasiləşdirilmiş lətifə /H. İsmayılov; red. N. Hamlet.-Bakı: [s. n.], 2011.- 135, [1] s.

 

İsmayılov İsrafil Zakir oğlu. Azərbaycan nefti XX əsrdə [Mətn]: hərbi-siyasi baxış /İ.Z.İsmayılov.-B.: [Azərbaycan Neft Akademiyası], 2007.- 65 s.

 

İsmayılov İsrafil Zakir oğlu. Azərbaycanın XX əsrdə dövlətçilik siyasəti məsələləri [Mətn]/İ.Z.İsmayılov; Rəyçilər: İ.Ə.Rüstəmov, İ.B.Cəfərzadə.- Bakı: ADNA, 1995.- 200 s.

 

İsmayılov İsrafil Zakir oğlu. Azərbaycan-İran mədəni əlaqələri XX əsrdə /İ.Z.İsmayılov.- B.:ADNA, 2006,96 səh.: portr

İsmayılov İsrafil Zakir oğlu. Azərbaycanlıların II Dünya müharibəsində iştirakı.-Bakı: [Vətən] , 2000

 

İsmayılov İsrafil Zakir oğlu. Dünya Azərbaycanlıları XX əsrdə [Mətn]: Müxtəsər oçerk /Z.İ.İsmayılov; Rəyçi: R.Ə.Rəcəbov.- B.: [Azərb. DHA], 1997.- 270 s.: 20 sm.

 

İsmayılov İsrafil Zakir oğlu. Oğuz rayonunun şəhidləri və veteranları /İ.İsmayılov.- Bakı: 2000.- 67 s. , cədvəl ; 20 sm.

 

İsmayılov İsrafil Zakir oğlu. Türk dünyası XX əsrin 90-cı illərində [Mətn] Prof. İsrafil İsmayılov; Rəyçilər. İ.B.Cəfərzadə, F.S.Məmmədzadə.- B.: Zaman, 2001.- 144 s.

İsmayılov Qüdrət Seyfulla oğlu. Quruçay və Köndələnçay vadisində qədim mədəniyyət izləri [Mətn] /Q.İsmayılov; red. V.Əliyev; Azərb. SSR Elmlər Akademiyası, Arxeologiya və Etnoqrafiya Sektoru.- B.: Elm, 1981.- 63, [4] s.

 

İsmayılov Rəşid bəy. Azərbaycan tarixi [Mətn] /R.İsmayılov; Müasir əlifbaya çevirəni və çapa hazırlayanı, elmi red. E.Xəlilova, Q.Qeybullayev; Red. S.Cabbarova; Rəssamı: T.Məlikov.- Bakı: Azərnəşr, 1993.- 163 s.

İsmayılov Rəşid. Azərbaycan tarixi [Mətn] /R.İsmayılov.- Bakı: Azərbaycan Xalq Maarif komissarlığı, 1923.-151, [1] s.

 

İsmayılova Nərminə. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi həllini ğözləyən problem kimi /N.İsmayılova; elmi red. Z.Əcgərov; məsləhətçi F.İsmayılov; ön söz müəl. Y.Mahmudlu; rəyçi N.Cəfərov [və b.]Bakı: Yeni Poliqrafist MMC, 2010.- 169 s.

 

İsmayılzadə Pirağa Əyyub oğlu. Muğanın təsərrüfat həyatı [Mətn]: XIX-XX əsrin əvvəlləri: tarixi-etnoqrafik tədqiqat P.Ə.İsmayılzadə; elmi red. T.Bünyadov; rəyçilər. H.A.Həvilov [və b.] ;AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu.- B.: [Xəzər Universiteti] 2009.- 239, [1] s.

 

 İsrafil Əşrəf. Şəki müstəqillik illərində [Mətn]: Ə.İsrafil, F.İbrahimov; Məsləhətçi. B.Ələsgərov; Red. A. Salam, R. Şükürov I kitab.- B.: Mütərcim, 2002.- 208 s.

 

İsrafiloğlu Nazim Rza. Neft və cahan savaşı [Mətn]: İkinci cahan savaşında neft amili /N.R.İsrafiloğlu; Elmi red.: E. Muradəliyeva; Red.: S.Cəfərli; Tərc.: L.Canıbəyova.- Bakı: Mütərcim, 2005.- 316 s., fotoşək., 1 portr.; 20 sm.

 

İsrafiloğlu Nazim Rza. Odlu məmləkət [Mətn] /N. Rza İsrafiloğlu; elmi red. . Muradəliyeva; red. S. Cəfərli, C. Yusufzadə; naşir. . Cəfərov. Bakı: Mütərcim, 2002.- 208 s.: foto., portr., 20 sm.

İstibdadın yıxılması [Mətn]: fevral inqilabının il dönümü münasibətiylə /Ali siyasi maarif idarəsi.- B.: Ali siyasi maarif idarəsi, 1925.- 39 s.

 

İstiqlal [Mətn]: 1918-28 Mayıs-1919: Cümhuriyyətimizin bir illik dövri-istiqlalı münasibətilə təltif edilmiş məcmuə /nəşrin təşəbbüskarı, ərəb əlifbasından latın qrafikasına çevirən Ş.Hüseynov; transliterasiyanın red. Ş.Hüseynov, S.Xalidoğlu; red. A.Əzimova, S.Xalidoğlu; naşir "Müsavat" firqəsi Mərkəzi Komitəsi.- [Bakı]: [Qanun], [2014].- 255 s.: portr., xəritə, not, ill., şəcərə, 24 sm.

 

İyirmi dördüncü bahar İran İslam Respublikasının Azərbaycan Səfirliyinin Mədəniyyət Mərkəzi; Ön söz: Seyid Əli Əkbər Ocaqnəjad.- B.: 2002.- 42 səh.

 

 

 

National Library of Azerbaijan All Rights Reserved