Tarix. Tarix elmləri
 
K
 

Daxili əlifba

 

 

Kalaçenski N. Çin /N.Kalaçenski.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 51, [1] s.

 

Kalankatuklu Moisey. Albaniya tarixi [Mətn]: Alban salnaməsi /M.Kalankatuklu, M.Qoş; Tərcümə. Z.Bünyadov; Üslub red. M.İsmayılov; Azərbaycan Elmlər Akademiyası.- Bakı: Elm, 1993.- 272 s.

 

Kalankatuklu Moisey. Albaniya tarixi [Mətn]; Alban salnaməsi /M. Kalankatuklu, M. Qoş; Tərcümə edən, müqəddimə, qeyd və şərhlərin müəllifi: Z. Bünyadov; Red.: M. İsmayılov.- B.: Avrasiya Press, 2006.- 296 s.

 

Kapitonof İ. Kəntdə kommunist firqəsi və kommunist gənclər ittifaqı [Mətn] /İ.Kapitonof; Mərkəzi Türk əlifba komitəsi.- B.: 1925.- 10 s.

 

Karpinski V. İnqilablardan ən böyüyü [Mətn]: Rusiyada Böyük Oktyabr inqilabının qısaca tarixi. 25 oktyabr (7 noyabr) 1917-ci il-1921-ci ilin ibtidaisi /V.Karpinski; mütərcimi. R.Yusifzadə.- B.: Bakı fəhləsi, 1926.- 69, [3] s.

 

Katayama Sen. Yaponiya /Sen Katayama VI buraxılış.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 48 s.

 

Kazımlı Xanhüseyn Hüseynağa oğlu. Böyük siyasətin davamı [Mətn]: [çoxcildli] I cild B.: Nurlar, 2007.687, [1] s., [38] v. fotoşək

 

Kazımlı Xanhüseyn Hüseynağa oğlu. Böyük siyasətin davamı [Mətn]: [çoxcildli] III cild.- B.: Nurlar, 2007.-740 s., [24] v. fotoşək.: 22 sm.

 

Kazımlı Xanhüseyn Hüseynağa oğlu. Böyük siyasətin davamı [Mətn]: [çox cildli] IV cild.- B.: Nurlar, 2008.- 671, [1] s., [24] v. fotoşək

 

Kazımlı Xanhüseyn Hüseynağa oğlu. Böyük siyasətin davamı [Mətn]: [çox cildli] V cild.- B.: Nurlar, 2008.- 671, [1] s., [28] v., fotoşək

 

"Keşikçidağ" - dövlət tarix-mədəniyyət qoruğu [Mətn] /[tərt. ed. M.Mursaquliyev, İ.Haciyev]Bakı: [Mütərcim], 2010.- 19 s.

 

Kənan Aslan. XX əsrdə repressiyaya məruz qalanlar [Mətn] /A. Kənan; red. və ön sözün müəl. N. Şəmsizadə; rəssam. O. Sadıqzadə.- B.: Azərnəşr, 2011.- 299 s.

 

Kəngərli Qulu Nadir oğlu. Qanlı şənbəyə gedən yol [Mətn]: 1990-cı il yanvar ayının xronikası. O günlərin radio səsləri. şahidli, şəhidli gecə /Q.Kəngərli; Red.: Öməroğlu İsmayıl.- Bakı: "Azərbaycan Ensiklopediyası" NPB , 1997.- 64 s. , fotoşək. ; 20 sm.

Kəngərli Qulu. Qara yanvar şəhidləri.-Bakı: Gənclik , 1992.- 312 s.

 

Kərəmov Nurəddin Kərəm oğlu. Qırx il səyahətdə [Mətn]N.K.Kərəmov; [elmi red. Ə.Əminzadə].- B.: Azərnəşr, 1977.- 182, [2] s.

 

Kərimli Etibar Xanməmməd oğlu. Moskvada Azərbaycan diasporu [Mətn]: nəzəriyyə və praktika /Etibar Kərimli; Red.: N.Rəhmanlı.- Bakı: Şuşa, 2001.- 240 s., şək.; 20 sm. Bibl.: 239 s.

 

Kərimli Kərim. Xocalı- vəhşi əsrin vəhşi əsəri [Mətn]: [1992-2009] /K.Kərimli.- B.: Qanun, 2009.- 158, [2] s.: fotoşək., portr., 20 sm.

 

Kərimli Kərim Sevindik oğlu. Ürəyimin şüşəsi Şuşa [Mətn] /K.Kərimli; Red. V.Quliyev; I kitab.- Bakı: Azərbaycan, 1993.- 80 s.

 

Kərimli Şərif. Ötən illərin harayı [Mətn] : 3 cilddə, I cild. Seçilmiş publisistik əsərlər.-B.: Elm və təhsil, 2015.466 [2] s.: 21 sm.

 

Kərimli Şərif. Ötən illərin harayı [Mətn] : 3 cilddə, II cild. Seçilmiş publisistik əsərlər.-B.: Elm və təhsil, 2015.350 [2] s.: 21 sm

Kərimli Teymur Həşim oğlu. Nizami və tarix [Mətn] /T.H.Kərimli; Elmi red.: Y.Qarayev; Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu.- Bakı: Elm, 2002.- 244 s.

 

Kərimov Emil. Azərbaycan-İtaliya əlaqələri [Mətn] /E.Z.Kərimov; italyan dilinə tərc. A.Rəfiyeva.- Roma: [s.n.], 2009.- 200 s.: fotoşək., portr., 24 sm.

 

 Kərimov Fateh. Müxtəsər tarixi-ümumi [Mətn] /F.Kərimov; naşiri. H.Hüseynov.- Orenburq: [s.n.], 1911.- 342 s.

 

Kərimov Kərim. Səmaya aparan yol [Mətn] : kosmik uçuşlar üzrə SSRİ Dövlət Komissiyası sədrinin qeydləri /K. Kərimov ; red. A. Paşayev ; rus dilindən tərc. M. Axundlu ; Milli Aviasiya Akademiyası, Qafqazın Strateji Tədqiqatlar İn-tu. Stokholm: CA&CC PRESS, 2009. 343, [1] s., [12] v. fotoşək., portr

 

Kərimova Sevil Mirağa qızı. Çarizmin Azərbaycanın işğalında və müstəmləkəçilik siyasətində erməni siyasətbazlarının rolu [Mətn] /Sevil Kərimova; Elmi red. M. Ə. İsmayılov.- B.: Azərnəşr, 1995.- 192 s.

 

Kərimzadə Pərvin. Asiya və Afrika ölkələrinin müasir tarixi (1918-1945) [Mətn] /P.Kərimzadə; red. S.Mirzəyev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Gəncə Döv. Un-ti.- Bakı: Nurlan, 2008.- 246, [2] s.

 

Kəsəmənli İsmət. XX əsrin ən böyük terror hadisələri [Mətn] /İ.T.Kəsəmənli; red. İ.Sadıq.- 1 Kitab.- B.: Azərnəşr, 2003.- 164 s.

 

Kəsəmənli İsmət. XX əsrin ən böyük terror hadisələri [Mətn] /İ.T.Kəsəmənli; red. İ.Sadıq.- 2 Kitab.- B.: Azərnəşr, 2004.- 140 s.

 

 Konqol Marek. 71-ci il kommunası [Mətn]: 1871-ci ildə Paris işçiləri üsyanının müxtəsər tarixi /M.Konqol.- B.: Bakı fəhləsi, 1924.- 26 s.

 

Korde M. Hind-Çini /M.Korde.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 32 s.; 17 sm.

Köçərli Tofiq Qasım oğlu. İstiqlal və suverenlik [Mətn]: /Tofiq Köçərli; Naşir: N.Hüseynli; Red.: N.Hacızadə.- Bakı: Diplomat, 1998.- 42 s. ; 20 sm.

 

Köçərli Tofiq Qasım oğlu. Qarabağ: Yalan və həqiqət [Mətn] /Tofiq Köçərli; red. R.Əliyev; zA, İctimai-Siyasi Tədqiqatlar və İnformasiya İnstitutu; "İrşad" İslam araşdırmaları mərkəzi.- B.: Əbilov, Zeynalov və oğulları, 1998.- 244 s.: 21 sm.

"Köməkçi tarix fənləri" fənninin proqramı [Mətn]: Dövlət universitetləri üçün ixtisas 2008-tarix /AzSSR Xalq Təhsili Nazirliyi, S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti;tərt.ed. A.T. Nikolayeva və b.; məsul red. Y.İ.Kamentseva; tərcümə ed. N.G. Məmmədov, Ə.A. Baxşıyev; rəyçilər. Q.Ə.Qeybullayev, F.M.Əliyev.- B.: Azərbaycan Universiteti, 1989.- 44,[2] s.

 

Krasnodelski İ. Almaniya /İ.Krasnodelski.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 30, [1] s.

 

Kramer Samuel Noy. Tarix Şumerdən başlanır [Mətn] /S.N.Kramer; elmi red. A.A.Xələfov; tərc. ed. P.F.Kazımi; tərc. red. N.Z.Məmmədov; [ing. dilindən rus dilinə tərc. ed. F.L.Endelson; ön söz və şərhlər V.K.Afanasyeva]Bakı: [s.n.], 2009.- 280 s.

 

Kriçevski. Yaralananda və bədbəxt hadisələrdə birinci yardım [Mətn] /Kriçevski; tərcümə. A. A. Xanlarzadə; A. İ. Ş. C. xalq səhiyyə komissarlığı.- Bakı:A. İ. Ş. C. xalq səhiyyə komissarlığı,1927.-25 s.

 

Kudryavski D. Qədimdə insanlar nasıl yaşayırdılar [Mətn]: ibtidai mədəniyyət mülahizəsi /D.Kudryavski; mütərcimi: Rüfət Səfərzadə.- B.: Bakı fəhləsi, 1923.- 88 [1] s.

 

Kültəpədə arxeoloji tədqiqatlar [Mətn] : (2013-2016) /V. Baxşəliyev, C. Marro, R. Berthon [və b.] ; elmi red. Q. İsmayılzadə ; AMEA, Naxçıvan bölməsi, Tarix, Etnoqrafiya və Arxeologiya İn-tu ; [dizayn Z. Məmmədov] Bakı: Elm və təhsil, 2017.- 163, [1] s.: şək., 24 sm.

 

Kürdəxanı [Mətn] /Hazırlayanlar. A.H.S.H.Əlizadə, H.C.Ə.Muxtarov; Red.H.A.Buzovnalı.-Bakı : Qarabağ , 2008.- 432 s.

 

Kürdəxanı [Mətn] /Hazırlayanlar.A.H.S.H.Əlizadə, H.C.Ə.Muxtarov; Red.H.A.Buzovnalı - B.: Qarabağ, 2009.- 480 s., şək.

 

Kürdəxanı [Mətn] /kitabı hazırlayan. H. C. Ə. Muxtarov (toplayıcı), A. H. S. H. Əlizadə; red. K. Ə. Nəzərli; toplayıcı. N. N. Quliyev .- Bakı: [Ozan], 2012.-451, [1] s.

 

 

National Library of Azerbaijan All Rights Reserved