Tarix. Tarix elmləri.
L

 

Daxili əlifba

 

 

 

Laza: [Kataloq] Sponsor: Dağlar Səfərov.- B.: 2001.- 20 səh.

Lenin fəhlə və kəndli qadınlar haqqında [Mətn] /müqəddimə. N.K.Krupskaya; Yeni Türk əlifba komitəsi.- B.: Bakı fəhləsi, 1926.- 31 s.

 

Lenin Vladimir İliç. 1905-ci il inqilabı haqqında /V.İ.Lenin; çevirəni. R.Yusifzadə; AK(b)F MK yanında Şaumyan adına Firqə Tarix İnstitutu.- Bakı: Azərbaycan, 1930.- 32 s.

 

Lenin Vladimr İliç. Əsərlərinin tam külliyyatı [Mətn] Məktublar İyul 1919-noyabr 1920 /V.İ.Lenin; [red. M.Y.Pankratova]; nəşrə məs. İ.İ.Xəlilova; Azərb. KP MK yanında Partiya Tarixi İn-tu, Sov. İKP MK yanında Marksizm-Leninizm İnstitutunun Filialı cild 51.- B.: Azərnəşr, 1984.- 646, [2] s.

 

Lepeşinski P.N. Vladimir İliç həbsdə və sürgündə [Mətn] /N.P.Lepeşinski; Beynəlxalq İnqilab Mübarizlərinə Yardım Təşkilatının Bakı komitəsi.- B.: AKF BK nəzdində Bakı əmələsi, 1924.- 15 s.

 

Leykin D. Fransız imperializminin hökmranlıq etdiyi yerlərdə /D.Leykin.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 15, [1] s. ; 18 sm.

 

Lənkəranlı Z. Babək [Mətn] Z.Lənkəranlı; [red. Ə.Şükürzadə].- B.: EAAzF 1943.- 23, [1] s.

Lifşits L. Oktyabr inqilabı nasıl əmələ gəldi və fəhlə-kəndlilərə nə verdi [Mətn] /L.Lifşits; mütərcimi. R.Yusifzadə; AK(b)F Mərkəzi və Bakı komitələri.- B.: Bakı fəhləsi, 1924.- 64 s.

 

Lifşits L. 1905-ci il birinci inqilabdan oktyabr inqilabına qədər [Mətn] /L.Lifşits.- B.: Bakı işçisi, 1926.- 57 s.

 

Lindov Q. Böyük Fransa inqilabı [Mətn] /Q.Lindov; ruscadan mütərcimi: Xəlil İbrahim.- B.: Bakı fəhləsi, 1923.- 160 s.

 

 Lilina Z. Məchul qəhrəmanlar [Mətn]: Fransanın sinfi mübarizəsində zəhmətkeş qadınların iştirakı /Z.Lilina; ruscadan mütərcimi. Xülusi.- Bakı: Bakı fəhləsi, 1923.- 43 s.

 

National Library of Azerbaijan © All Rights Reserved