Tarix. Tarix elmləri.
M

 

Daxili əlifba

 

 

 

Mahmud Xalid. Əbədiyyət yolçuları [Mətn] : qısa ensiklopedik toplu /X. Mahmud ; məsləhətçi E. İskəndərzadə. Bakı: [SkyG], 2016.- 160 s.: portr., fotoşək., 22 sm.

 

Mahmudov Müdafiə Cəmil oğlu. Bolonya prosesi problemlər, perspektivlər reallıqlar: [monoqrafiya] /M.Mahmudov; elmi red. Y.Ə.Məmmədov; rəyçi. M.S.Cəbrayılov, S.S.Həmidov, L.N.Qasımova, R.İ.Əliyev.- Bakı: Elm və Təhsil, 2010.- 503, [1] s. , portr., cədv. ; 21 sm.

 

Mahmudov Yaqub Mikayıl oğlu. Azərbaycan diplomatiyası [Mətn]: Ağqoyunlu və Səfəvi dövlətlərinin Avropa ölkələri ilə əlaqələri. (XV-XVII yüzilliklər) /Y.Mahmudlu.- B.: Azərbaycan Universiteti, 1996.- 291 s.

Mahmudov Yaqub Mikayıl oğlu. Azərbaycan diplomatiyası [Mətn]: Ağqoyunlu və Səfəvi dövlətlərinin Avropa ölkələri ilə əlaqələri (XV-XVII yüzilliklər) /Y.Mahmudov.- B.: Təhsil, 2006.- 416 s.

 

Mahmudov Yaqub Mikayıl oğlu. Azərbaycan: qısa dövlətçilik tarixi [Mətn] /Yaqub Mahmudov; Elmi red.: M.N.Mirzəyev; Red.: E.M.Lətifova.- Bakı: Təhsil, 2005.- 140 s.

 

Mahmudov Yaqub Mikayıl oğlu. Azərbaycan tarixi. İntibah dövrü: [Mətn]: IX əsrin ikinci yarısı-XIII əsrin əvvəlləri Mahmudov.- Bakı: Altay dünyası, 1996.- 84 s.

 

Mahmudov Yaqub Mikayıl oğlu. Azərbaycan tarixində Heydər Əliyev şəxsiyyəti /Y.Mahmudov; Elmired.: Ə.M.Həsənov.- B.: Təhsil, 2002,328 s. portr., fotoşək

Mahmudov Yaqub Mikayıl oğlu. Azərbaycanlılar [Mətn]: etnik-siyasi tarixə ümumi baxış /Y. Mahmudov; red. Y.Gözəlova; rus dilinə çevirənlər. G.Məmmədova, İ.Niftəliyev; ing. dilinə çevirən. Ə.Ağabəyova.- B.: Aspoliqraf, 2008.- 60, [4] s.

 

Mahmudov Yaqub Mikayıl oğlu. Azərbaycanın Avropa ölkələri ilə əlaqələri [Mətn]: Ağqoyunlu dövrü: XV əsrin II yarısı: Dərs vəsaiti /Y.M.Mahmudov; elmi red. S.M.Onullahi, R.Ə.Hüseynov; AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, S.M.Kirov adına ADU.- Bakı: ADU, 1986.- 91, [4] s.

 

Mahmudov Yaqub Mikayıl oğlu. Azərbaycanın Avropa ölkələri ilə əlaqələri.-Bakı: Təhsil , 2007.

 

Mahmudov Yaqub Mikayıl oğlu. Heydər Əliyev ideyalarının zəfər yürüşü [Mətn] /Y.Mahmudov; elmi red. Ə.M. Həsənov ; red. Y.Gözəlova, N.Məmmədova, G.Talıbova. Buraxılış B.: Təhsil, 2011.- 547, [1] s., [30] v. portr., fotoşək.: 25 sm.

 

Mahmudov Yaqub Mikayıl oğlu. İlham Əliyev və Azərbaycan tarix elmi [Mətn]: [monoqrafiya] /Y.M.Mahmudov; elmi red. Y.Gözəlova.- B.: [TurxanNPB], 2014.- 478, [2] s. portr., fotoşək

 

Mahmudov Yaqub Mikayıl oğlu. Qarabağ: real tarix [Mətn]: Faktlar. Sənədlər Y.M.Mahmudov, K.K.Şükürov; baş məsləhətçi E.Ə.Mahmudov; məsləhətçilər A.Ə.Paşayev, F.H.Vahabov; naşir: B.H.Axundov; İngilis dilinə tərcümə edən: B.İ.Hacıyev.- B.: Təhsil, 2005.- 380 s.

 

Mahmudov Yaqub. Orta əsrlər tarixi. Avropa erkən orta əsrlərdə. (Dərslik).- Bakı: TƏHSİL, 2012.- 216 s.

Mahmudzadə Maqsud
. Şeyx Şamil və onun varisləri [Mətn]: [Sənədli-publisistik qeydlər] /M.Mahmudzadə; Naşir: Buzovnalı Rəhimağa İmaməliyev; Elmi red.: H.Hacıyev.- B.: Boz oğuz, 1998.- 176 s.

 

Makedoniyalı İskəndər [Mətn] Qiyabi Pedaqoji İn-tu; [red. İ.Manafov] 7-ci kitab.- B.: Az SSR XMK, 1939.- 19, [1] s.

 

Maqsudov Fərəməz Qəzənfər oğlu. Heydər Əliyev və Azərbaycan elmi [Mətn] /F.Maqsudov; AEA "Elm" Redaksiya-Nəşriyyat və Poliqrafiya Mərkəzi; Red.: C. Quliyev.- B.: Elm, 1998.- 260 səh.: fotoşək., 20 sm.

 

Markiş Simon. Prometey əsatiri /S.Markiş; [tərc. ed. L.Mahmudova; red. S.Tahirova]Bakı: Gənclik, 1969.- 56, [4] s.

 

Marks Karl. 1871-ci il Fransa vətəndaş müharibəsi /K.Marks II buraxılış.- Bakı: Azərnəşr, 1930.-174, [1] s.

 

Marks Karl. Almaniyada inqilab və əks inqilab [Mətn] K.Marks, F.Engels; müqəd. E.Sobelin ; red. Ə.Nazim; mütərc. X.İbrahim.- B.: Azərnəşr, 1932.- 123, [1] s.

Marks Karl. Lui Bonapartın 18 brumeri [Mətn] /K.Marks; çevirəni. Xəlil İbrahim; red. V.Xuluflu.-B.: Azərnəşr, 1929.- 142 s.

Marozzi Castin. Dünya fatehi Teymur [Mətn] /Castin Marozzi; rus dilindən tərc. Z.Abbas; red. M.Məmmədov.- Bakı: Qanun, [2012].- 487, [1] s. portr., xəritə, şək

 

Mazer Verner. Adolf Hitler [həqiqət, mif, əfsanə] /V.Mazer; ruscadan tərc. H.Həbibova.- Bakı:Qanun, 2013.- 559, [1] s.

 

Mehdiyev Kamil Soltanfikrət oğlu. Stepanakert /K.S.Mehdiyev; [red. G.Həsənzadə; rəss. H.Q.Zeynalov].- B.: Uşaqgəncnəşr; 1960.- 34, [2] s.

 

Mehdiyev Qəzənfər. Azərbaycanın Rusiya ilə birləşməsi və bunun əhəmiyyəti [Mətn] Q.Mehdiyev; [burax. məs. İ.Nəzərov; red. Ş.Melik-Eqanov]; Azərbaycan SSR Siyasi və Elmi Bilikləri Yayan Cəmiyyət.- B.: AzSSR Siyasi və Elmi Bilikləri Yayan Cəmiyyətin nəşri, 1952.- 50, [2] s.

Mehdiyev Ramiz Ənvər oğlu. XXI əsrdə milli dövlətçilik.-Bakı: Yeni Nəşrlər Evi , 2003

 

Mehdiyev Ramiz Ənvər oğlu. Azərbaycan 2003-2008: zaman haqqında düşünərkən.-Bakı: Şərq-Qərb , 2009.

 

Mehdiyev Ramiz Ənvər oğlu. Azərbaycan: qloballaşma dövrünün tələbləri [Mətn]: Keçmişin dərsləri, bu günün reallıqları və gələcəyin perspektivləri /R.Mehdiyev.- Bakı: XXI-Yeni nəşrlər evi, 2005.- 464 s.


Mehdiyev Ramiz Ənvər oğlu. Azərbaycan: tarixi irs və müstəqillik fəlsəfəsi.-Bakı: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası , 2001

 

Mehdiyev Ramiz Ənvər oğlu. Gələcəyin strategiyasını müəyyənləşdirərkən: modernləşmə xətti.-Bakı: Şərq-Qərb , 2008


Mehdiyev Ramiz Ənvər oğlu. Gorus-2010: absurd teatrı mövsümü.-Bakı: Şərq-Qərb , 2010.

 

Mehdiyev Ramiz. Vətəndaş cəmiyyətinə yol açan ideyalar [Mətn]: [Heydər Əliyev haqqında] /R. Mehdiyev; ön sözün müəl. R. Aslanova; red. Z. Səmədzadə; burax. məs. və tərt. B. Sadıqov.- B.: Azərbaycan, 2006.- 584 s., portr., fotoşək.

 

Mehrəliyev Eybalı Qara oğlu. Şirvanilər II kitab /Eybəli Mehrəliyev; Red.: Azadə Rüstəmova.- B.: Azərnəşr, 2003.- 66 s.

Mehriban Əliyeva: tərəqqi və yüksəliş yolları ilə [Mətn]: 2 cilddə elmi red., ideya müəl. A.H.Naxçıvanlı; elmi məsl. K.R.Əliyeva.- Cild 1.- B.: [s. n.] 2014.- 405, [4] s.

Mehriban Əliyeva: tərəqqi və yüksəliş yolları ilə [Mətn]: 2 cilddə elmi red., ideya müəl. A.H.Naxçıvanlı; elmi məsl. K. R. Əliyeva.Cild 2.- B.: [s. n.] 2014.- 381, [4] s.

Mədətli Eynulla Yadulla oğlu. Azərbaycan həqiqətləri İran tarixişünaslığında [Mətn] E.Mədətli; AMEA, A.A.Bakıxanov ad. Tarix İn-tu.- B.: Təhsil, 2011.- 270, [2] s.

 

Mədətov Qaraş Əli oğlu. Azərbaycan Böyük Vətən müharibəsində [Mətn] Q.Mədətov; red. B.S.Qurbanov; Azərb. SSR EA Tarix İn-tu.- B.: AzSSR EA, 1965.- 503, [1] s.

 

Mədətov Qaraş Əli oğlu. Naxçıvanda sovet hakimiyyətinin qələbəsi və Naxçıvan MSSR-nin təşkili [Mətn] /Q.Ə.Mədətov; red. Ə.Salahov.- B.: Azərnəşr, 1958.- 163, [1] s.: 20 sm.

 

Məhərrəmov Vahid Məmmədqulu oğlu. Erməni əsirliyindən dönənlər [Mətn] /V. Məhərrəmov; ön söz. Q. Çaxmaqlı. Bakı: Hərbi nəşriyyat, 2009.- 135, [1] s.: fotoşək., portr., 21 sm.

 

Məhərrəmov Vahid Məmmədqulu oğlu. Hər addım uğrunda [Mətn] /V. M. Məhərrəmov ; rəssam M. Hüseynov ; [ön söz Ş. Nəzirli] [Bakı]: [Qanun], [2013].- 295 s.: portr., ill., 20 sm.

 

Məhərrəmov Vahid Məmmədqulu oğlu. Kəsilməyən atəş səsləri [Mətn] /V. M. Məhərrəmov ; [ön söz V. Yusifli] ; rəssam Ə. Həsənov. [Bakı]: [Qanun], [2015].- 407, [1] s.: ill., portr., 21 sm.

 

Məhərrəmov Vahid Məmmədqulu oğlu. Qanlı gecə, qanlı tarix [Mətn] : [20 Yanvar faciəsi haqqında] /V. M. Məhərrəmov. Bakı: Hərbi Nəşriyyat, 2011.- 95, [1] s.: şək., portr., 21 sm.

 

Məhərrəmov Vahid Məmmədqulu oğlu. Qələbə naminə /Vahid Məhərrəmov; Red.: S. Mahmudzadə. Bakı: Hərbi nəşriyyat, 2000.- 208 səh.: portr., fotoşək., 20 sm.

 

Məhərrəmov Vahid Məmmədqulu oğlu. Müharibənin bir ili [Mətn] /V. Məhərrəmov; Naşiri: T. Vəlixanlı; Red.: S. Mahmudzadə, İ. Kərimov. Bakı: Mütərcim, 1998.- 128 s.: portr., fotoşək., 21 sm.

 

Məhərrəmov Vahid Məmmədqulu oğlu. Ölməzlik zirvəsi [Mətn] : [Qarabağ şəhidləri haqqında] /V. Məhərrəmov ; red. M. Əvəz qızı. Bakı: Təhsil, 2004.- 160 s.: fotoşək., 20 sm.

 

Məhərrəmov Vahid Məmmədqulu oğlu. Səngərdə yazılmış sətirlər [Mətn] /Vahid Məhərrəmov; Red.: S. Mahmudzadə. Bakı: Hərbi, 1999.- 160 s.: portr., fotoşək., 20 sm.

 

Məhərrəmov Ziyəddin Həmid oğlu. İrəvanda məktəbdarlıq və maarifçilik [Mətn]: 1800-1920-ci illərdə ədəbi-mədəni mühit /Z. Məhərrəmov; elmi red. Q. Namazov, İ. Məmmədov, Ə. Ələkbərli; AMEA, Nizami ad. Ədəbiyyat İn-tu.- B.: Nurlan, 2010. -319 s.

 

Məhərrəmova Solmaz Səttar qızı. XIX-XX əsrin əvvəllərində Kiçik Qafqazın cənub-şərq bölgəsinin maddi mədəniyyəti və təsərrüfatı [Mətn] /S.Məhərrəmova; Elmi red.: T.Ə.Bünyadov, Q.Ə.Rəcəbli; AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu.- Bakı: Elm, 2007.- 208 s. , portr.. ill. ; 21 sm.

Məhəmmədqızı Afərim. Bərdə [Mətn]: şəhərin tarixi, şəxsiyyətlər haqqında məlumatlar/A.Məhəmmədqızı, Ş.Çərkəzoğlu; red. Ə.Əlisəfaooğlu.- Bakı: Araz, 2003.- 263, [1] s.

Məhəmmədqızı Afərim. Bərdə [Mətn] /A.Məhəmmədqızı, Ş.Bərdəli; red. H.Məlikzadə.- Bakı: MBM, 2004.- 271, [1] s.

 

Məhərrəmzadə Əlibala Səttar oğlu. Xocalı soyqırımı [Mətn]: ermənilərin Azərbaycanlılara qarşı apardığı soyqırım siyasətinin xronologiyası /Ə.S.Məhərrəmzadə; red. S.Hüseynov.- B.: Adiloğlu, 2011.- 167, [1] s.

 

Məmmədcan oğlu Rauf. Rusiyanın etnoqrafiyası [Mətn] : ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /R. Məmmədcan oğlu ; elmi red. A. F. Qəhrəman ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BSU. B.: Mütərcim, 2015. 133, [2] s

 

Məmmədli Atamoğlan. Gəlmələr [Mətn]: Ermənilərin gerçək tarixi /A.Məmmədli; Elmi red. S.Hacıyev; Tərtibçi. İ.Əhmədov; Üz qabığı. Elçin; Regionların İnkişafı İctimai Birliyi.- Bakı: [Regionların İnkişafı İctimai Birliyi], 2008.- 444 s.

 

Məmmədli Qulam Xiyabani. Azərbaycan xalqının milli azadlıq mübarizəsi tarixindən /Q.Məmmədli; red. R.Şahvələd.- B..: Azərnəşr, 1949.- 159, [1] s.

Məmmədli Mahal Səməd oğlu. Mənalı həyat yolu: ( Seçilmiş əsərlər) /M.Məmmədli; Red.: T.Quliyev.- Bakı: Vətən, 2004.- 552 s.


Məmmədli Natiq Adil oğlu.
Atatürk bizimlə [Mətn]: Mustafa Kamal Atatürkün anadan olmasının 125 illiyinə /N. Məmmədli; elmi red. Ə. Muxtarova; Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi.- Bakı: AzAtaM, 2006.- 96 s.

 

Məmmədli Natiq Adil oğlu. Mərkəzi Asiyanın Türk dövlətləri və Türkiyə [Mətn] N.Məmmədli; elmi red. Ə.Muxtarova; rəyçilər. Y.Mahmudov, N.Cəfərov; Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi.- B.: AzAtaM, 2005.- 234 s.

Məmmədli Şurəddin Qarapapaq Bahəddin oğlu. Paralanmış Borçalı və ya 1918-ci il Ermənistan - Gürcüstan müharibəsinin acı nəticəsi [Mətn] /Ş.Məmmədli; Red. F.Ağazadə. Bakı: Azərnəşr, 1991.- 66 s.: portr., 20 sm.

Məmmədli Şurəddin Qarapapaq Bahəddin oğlu. Paralanmış Borçalı və ya 1918-ci il Ermənistan - Gürcüstan müharibəsinin acı nəticəsi [Mətn] /Şurəddin Məmmədli; Red. S. Cabbarova; Rəssam. X. Qasımov. Bakı: Azərnəşr, 1995.- 56 s.: 1 portr., 20 sm.

Məmmədov Adıgözəl. Mir Cəfər Bağırov. Açılmamış səhifələr [Mətn] /A.Məmmədov; red. Ə.Cəfərli, M.Teymur.-Bakı: MBM, 2010.- 275, [1] s., [6] v. fotoşək. ;

Məmmədov Altay Yusif oğlu. Kəngərlər [Mətn]: Ən qədim türk dövlətləri silsiləsindən /A. Məmmədov; Elmi red.: Q.Qeybullayev; Red.: S.Cabbarova; Rəssam: S.Şatikov.- B.: Azərnəşr, 1996. -131 s.

 

Məmmədov Arif Məhəmməd oğlu. Gəncəbasar IV-XIII əsrlərdə [Mətn]: Tarixi-arxeoloji tədqiqat /A.M.Məmmədov; Red.: R.M.Vahidov; Azərbaycan Respublikası EA Tarix İnstitutu, Arxeologiya və Etnoqrafiya Sektoru.- B.: Elm, 1993.- 206 s.

 

Məmmədov Arif. Goranboy orta əsrlərdə [Mətn] /A.Məmmədov, A.Məhərrəmov; Red. R.M.Vahidov; Rəy verən H. Həvilov; AEA Tarix İnstitutu Arxeologiya və Etnoqrafiya Sektoru.- B.: Elm, 1992.- 150 s.

 

Məmmədov Arif Məhəmməd oğlu. Nizami əsrinin gülüstan qalası [Mətn] /A.M.Məmmədov; red. A.B.Nuriyev; rəssam. R.Ə.Cəfərova; rəy verənlər. A.Nuriyev, R.Əhmədov, K.Məmmədzadə; AzSSR EA Tarix İnstitutu. Arxeologiya və Etnoqrafiya Sektoru.- B.: Elm, 1989.- 40, [1] s.

 

Məmmədov Arif Məhəmməd oğlu. Samux mahalının tarixi -arxeoloji tədqiqinə dair Arif Məmmədov; Elmi red: Mənsur Mənsurov, Hətəm Kəsəmənli; Rəs.: Rəna Əsəd qızı Cəfərova; Memar: V.Kərimov B.: Ağrıdağ, 2000.- 96 səh.

 

Məmmədov Çingiz İsaq oğlu. Azərbaycanın siyasi tarixi (XIX-XX əsrlər) [Mətn]: dərs vəsaiti /Ç.İ.Məmmədov; elmi red. H.C.Aslanov.- Bakı: Avropa, 2006.- 336 s.

 

Məmmədov Eldəniz Əliş oğlu. Səlcuqlar [Mətn] : dərs vəsaiti /E. Ə. Məmmədov ; elmi red. M. İ. Əmrahov ; Azərb. Resp. Təhsil Naz., Azərb. Döv. Ped. Un-ti.B.: Mütərcim, 2015.- 202, [2] s.: portr., şək., xəritə, 20 sm.

Məmmədov Eldəniz. Türk dünyasının görkəmli şəxsiyyətləri [Mətn]:- B.: Mütərcim, 2010. -148 s.

 

Məmmədov Əli Mahmud oğlu. Müstəqil Azərbaycan dövlətinin bərpası və möhkəmləndirilməsi uğrunda mübarizə [Mətn]: [80-cı illərin sonu - 1997-ci il] /Ə.M.Məmmədov; Elmi red.: M.Qasımov, S.Məmmədov; Rəyçi: D.Qüdrətov, X.Köçərli, O.Sultanov.- B.: Elm, 1999.- 360 s.

 

Məmmədov Fazil. Mir Cəfər Bağırov: Xruşşovun qərəzli və sifarişli Bakı divanxanası [Mətn] /Fazil Məmmədov; Red. Hacı Mənsur.- Bakı: Şəms, 2008.- 504 s.

Xəqani Məmmədov [Mətn]: Biblioqrafiya.-B.: M. F. Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası, 2010.- 132 s.

Məmmədov Habil Nurkişi oğlu. Ukraynanın müasir tarixi [Mətn]: XX əsrin sonları -XXI əsrin əvvəlləri: dərs vəsaiti /H.N.Məmmədov; elmi red. A.Ə.Rəcəbli; rəyçilər. R.Ə.Əliyev, S.B.Hüseynova, R.Məmmədcan oğlu; Azərb. Respub. Təhsil Nazirliyi, Bakı Slavyan Un-ti.- Bakı: Elm və Təhsil, 2009.- 178, [2] s.

 

 Məmmədov Xanış Bayram oğlu. Canlı əfsanə [Mətn] /X. B. Məmmədov ; red. S. K. Əzimov, B. Q. Hüseynov, Hacı M. E. Fərzullayev ; [rəssam İ. Mehdiyev] Bakı: Vətən, 2012.- 262, [2] s.: portr., fotoşək., 22 sm.

 

 Məmmədov Xəqani Məmməd oğlu. Aydınlarımızın istiqlal mücadiləsi [Mətn] /X. M. Məmmədov ; elmi red. C. P. Həsənli ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Bakı Biznes Un-ti. Bakı: [Biznes Universiteti], 1999.- 88 s.: 21 sm.

Məmmədov İbadulla Əli oğlu. Köməkçi tarixi fənlər: [Dərslik] /İ.Ə.Məmmədov; Elmi red.: M.Həsənov; Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.- Bakı: Elm, 2006.- 112 s.

Məmmədov İsaq Mustafa oğlu. Azərbaycan tarixi (XX əsr-XXI əsrin əvvələri) [Mətn]: mühazirələr kursu: [Ali məktəb müəllimləri və tələbələri üçün vəsait] /İ.M.Məmmədov, Ç.İ.Məmmədov; elmi red. İ.B.Cəfərzadə; Azərb. Respub. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Döv. Neft Akad.; rəyçi. C.M.Mustafayev [və b.]Bakı: UniPrint, 2009.- 324, [2] s.

Məmmədov İsaq Mustafa oğlu. Siyasi tarix XX əsr [Mətn] /İsaq Məmmədov, Çingiz Məmmədov; Red. İ. F. Əliyev.- B.: Adiloğlu, 2004. -358 s.

 

Məmmədov İsaq Mustafa oğlu. Siyasi tarix əsr: Ümumdünya ictimai-siyasi proseslər /İ.M.Məmədov, Ç.İ.Məmmədov; Red.: H.C.Aslanov.- Bakı: Çıraq, 2003.- 330 s.

Məmmədov İsaq Mustafa oğlu. Siyasi tarix XX əsr [Mətn]: [dərslik] /İsaq Məmmədov, Çingiz Məmmədov; Red.B.M.Abdullayev; Rəyçi. H.C.Aslanov, H.Ə. Haciyev.- Bakı: Çıraq, 2006.- 346 s.

Mmmədov İsmayıl Məhəmməd oğlu. Azərbaycan tarixi ali məktəblər üçün dərslik /İ.Məmmədov; elmi red. S.Məmmədov; red. S.Onullahi; Azərb. Beynəlxalq Un-ti.- Bakı: Adiloğlu, 2005.- 486 s.

Məmmədov İsrafil Suleyman oğlu. İrəvan dəftəri. İctimai fikir tariximizin qəribsəyən üfüqləri /İ.Məmmədov; Elmi red.: N.Cəfərov.- Bakı: Adiloğlu, 2002.- 210 s.

Məmmədov İsrafil Suleyman oğlu.
İrəvan dəftəri. İctimai fikir tariximizin qəribsəyən üfüqləri. [Mətbuat tarixi] [Mətn] /İ.S.Məmmədov; elmi məsləhətçi. Y.Mahmudov; elmi red. N.Cəfərov, S.Əsədov; A.A.Bakıxanov ad. Tarix İn-tu I.- Bakı: Adiloğlu, 2008.- 216 s.

Məmmədov İsrafil Suleyman oğlu. Tariximiz, torpağımız, taleyimiz /İ.Məmmədov; Elmi red.: İ.Ağayev; Məsul red.: H.Qənbər (Ağayev); Red.: M.Rəhman qızı.- Bakı: Adiloğlu, 2003.- 700 s.

 

Məmmədov Məhərrəm Fərman oğlu. III Respublika: milli inkişaf modeli və strategiyası [Mətn] /M. F. Məmmədov ; elmi red. N. Məmmədov ; burax. məsul Q. Əliyev ; elmi məsləhət.: A. Mirzəzadə, L. Məmmədova. Bakı: Elm, 2003.- 146, [2] s., [7] v. portr., fotoşək.: 21 sm.

Məmmədov Məhərrəm. III Respublika: milli inkişaf modeli və strategiyası [Mətn] /M.Məmmədov; Baş məsləhətçi. Z.Məmmədov; Elmi məsləhətçilər. A.Mirzəzadə, L.Məmmədova, M.Həsənova; Elmi red. S.Qəndilov, N.Məmmədov; Red. V.Hümbətov; Buraxılışa məsul. G.Hacıyeva.- B.: Nurlan, 2008.- 200 s.,fotoşək., portr.

 

Məmmədov Məmməd Yarəli oğlu. Naxçıvan Muxtar Respublikasında ictimai-siyasi proseslər [Mətn]: 1988-2005-ci illər /Məmməd Məmmədov.- B.: Şirvannəşr, 2005.- 208 s.

 

Məmmədov Nazim Rəhbər oğlu. Azərbaycan SSR Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti iyun 1941 - dekabr 1950 - ci illərdə /Nazim Məmmədov; AMEA A. A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu; Elmi red.: Q.Ə.Hacıyev.- B: [Elm], 2006.- 182 s.

 

Məmmədov Nazim Rəhbər oğlu. Azərbaycan SSR-in Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətində ictimai-siyasi həyat, iqtisadi və mədəni inkişaf (1923-1991) [Mətn] /N.Məmmədov; elmi red. Q.Ə.Hacıyev; AMEA, A.A.Bakıxanov ad. Tarix İn-tu.- B,: Təhsil, 2008.- 566, [3] s. cədv

 

Məmmədov Nazim. Azərbaycanın Şuşa qəzası 1900-1917-ci illərdə /Nazim Məmmədov; Red.: Q.Ə.Hacıyev.- B.: 2005.- 170 s.

 

Məmmədov Nazim Rəhbər oğlu. Azərbaycanın Xankəndi şəhərinin tarixi [monoqrafiya] /N.Məmmədov; elmi red. Y.Mahmudov; AMEA, A.A.Bakıxanov adına Tarix İn-tu.- Bakı: Təhsil, 2011.- 221, [3] s.

 

Məmmədov Nizami Murad oğlu. Vətən dərdi [Mətn]: I hissə /N.M. Məmmədov; Elmi red. M. Seyfəddini.-Bakı: Nurlar, 2005. -240 s.

Məmmədov Rövşən Raqif oğlu. Azərbaycan diasporu və Milli Mətbuat /Rövşən Məmmədov; Elmi red. və ön sözün müəllifi: Arzumanlı Vaqif.- Bakı: Qartal, 2004.- 168 s.

 

Məmmədov Sabir Surxay oğlu. Tarixi saxtalaşdırmaq cinayətdir /S.S.Məmmədov; red. A.Cəbrayıllı.- Bakı: Yazıçı, 2012.- 356, [2] s.

Məmmədov Sadir Surxay oğlu. Xocalı soyqırımı [Mətn]: S. Məmmədov; red. E. Ə. Şükürlü; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BSU; Azərbaycanşünaslıq Tədris-Mədəniyyət Mərkəzi.-B.: Kitab aləmi; 2010.- 16 s.

 

Məmmədov Sadir Surxay oğlu. Ermənilər tərəfindən azərbaycanlılara qarşı törədilmiş soyqırım [Mətn] S. Məmmədov; red. E. Ə. Şükürlü; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BSU; Azərbaycanşünaslıq Tədris-Mədəniyyət Mərkəzi.- B.:Kitab aləmi; 2010. -15 s.

 

Məmmədov Süleyman Abbas oğlu. Azərbaycan tarixi [Mətn]: 9-cu sinif üçün dərslik S.Məmmədov, K.Şükürov; Red. T.Vəliyev; Elmi red. Y.Mahmudov; Rəyçilər R.Əliyev, Q. Əliyev.- B.: Öyrətmən, 1995.- 176 s.

 

Məmmədov Süleyman Abbas oğlu. Azərbaycan tarixi [Mətn]: Ən qədimdən 2006-cı ilədək dərslik /Süleyman Məmmədov; Red. Y.M.Mahmudov; Rəyçilər. V.H.Əliyev, T.T.Vəliyev, O.B.Sultanov.- Bakı: Çaşıoğlu, 2007.- 392 s.

 

Məmmədov Tahir Tais oğlu. Demokratiya-müasir Azərbaycan dövlətinin siyasi simasıdır [Mətn]/T.Məmmədov; elmi red. S.Qəndilov.- B.: Elm və Təhsil, 2009.- 174, [2] s.

 

Məmmədov Tofiq Məmməd oğlu. Qafqaz Albaniyası ilk orta əsrlərdə /T.M.Məmmədov; red. Y.M.Mahmudov; AMEA, A.A.Bakıxanov ad. Tarix İn-tu.- Bakı: Təhsil, 2006.- 400 s.

 

Məmmədov Vaqif Cəfər oğlu. Sədərək şəhidləri [Mətn]: [Məqalələr] /V.Məmmədov.- B.: Şirvannəşr, 1998.- 120 s. portr

Məmmədov Zakir Cabbar oğlu. Azərbaycan fəlsəfəsi tarixi [Mətn] /Z. Məmmədov.- B.: Şərq-Qərb, 2006.

 

Məmmədova Fəridə Cəfərağa qızı. Azərbaycanın (Albaniyanın) siyasi tarixi və tarixi coğrafiyası [Mətn]: Er.əv.III əsr - er.VIII əsri /F.C.Məmmədova; Tərcüməçi. R.Savalan, Ə.Əsgər; Elmi red. Z.Bünyadov; Red. T.Babayev.- Bakı: Azərnəşr, 1993.- 262 s.

 

Məmmədova Həvva. Azərbaycan xalq cümhuriyyəti dövründə Yuxarı Qarabağda siyasi vəziyyət. Erməni terrorizminin güclənməsi (1918-1920).- B.: Nağıl Evi, 2006.- 150 s.

 

Məmmədova Həvva. Xocalı: Şəhidlər, Şahidlər.- B.: Yeni nəşrlər evi, 2003.- 197 s. 

 

Məmmədova Həvva İsa qızı. Qarabağ general-qubernatorluğunun erməni təcavüzünə qarşı mübarizəsi tarixindən səhifələr [Mətn] /H. Məmmədova; Elmi red.: C. Quliyev; Naşir: Q. İsabəyli; Ön söz: E. Məmmədov. B.: Şirvannəşr, 1999. 76 s.: portr., ill

 

Məmmədova İlhamə Gülbala qızı. Azərbaycanda qarşılıqlı yardım formaları [Mətn]: tarixi-etnoqrafik tədqiqat /İ. G. Məmmədova; elmi red. T. Bünyadov.-Bakı: Elm, 2011.-214, [1] s.

 

Məmmədova İradə Malik qızı. Lənkəran xanlığı Birinci Rusiya-İran müharibəsi dövründə [Mətn] / İ.M.Məmmədova; Elmi red. T.T.Mustafazadə; Rəyçi. V.Z.Piriyev və b.; Azərbaycan Tarix Qurumu.- B.: Elm; 2007.- 489 s.

 

Məmmədzadə Gülməmməd. Lənkəran mahalının sərkərdələri [Mətn] /G.Məmmədzadə; Tərtibçi və red.: Ə.Həsənov; Rəssam: A.Əsədov; Məsləhətçi: L.Özəl, M.Talışlı.- B.: Azərnəşr, 1996.- 106 s.: p0ortr., fotoşək., 20 sm.

 

Məmmədzadə Kamil Məmməd oğlu. Azərbaycanda inşaat sənəti [Mətn] : (IV- XVI əsrlər) /K. M. Məmmədzadə ; red. Ə. Ə. Salamzadə ; Azərb. SSR Elmlər Akad. Bakı: Elm, 1978.- 207, [4] s.: şək., 21 sm.

 

Məmmədzadə Kamil Məmməd oğlu. Şuşa-Vaqifin türbəsi [Mətn] /K.M.Məmmədzadə, N.A.Sərkisov; red. C.Quliyev; foto. Q.M.Hüseyinzdə; AzSSR EA Tarix İn-tu, Arxeologiya və Etnoqrafiya Sektoru.-B.: Elm, 1986.- 103, [4] s.

Məmmədzadə Mirzəbala. Azərbaycan milli hərəkatı 27 aprel işğalı və "Müsavat" diplomatik mübarizəsi [Mətn] /Mirzə Bala Məmmədzadə.- B.: 1994.- 20 s.

 

Mənalı ömür: [Kataloq] Sponsor: Dağlar Səfərov; "Laza" xalça firması.- B.: 2001.- 36 səh.

 

Məqalə [Mətn]: Səyyah şəxsin məqaləsinin tərcüməsidir ki, Bab qəziyyəsinin təfsilində yazılmlşdır. /mütərcimi. Məhəmməd İsmayıl Təbrizi mütəxəllis bə Müşkat; naşiri. İbrahim Bağban Üskui.- B.: [s. n.], 1914 (1332 h.).-113 s.

 

Məmmədov Habil Bahadur oğlu. Torpağı vətən edən oğullar [Mətn]: Qərvənd şəhidləri /H.B.Məmmədov; red. B.Abbasoğlu; [ön söz B. Qəhrəmanova]. Mingəçevir: Mingəçevir Poliqrafiya MüəssisəsiMMC, 2014.- 59, [1] s.

 

Miqrasiya və onun qanuni tənzimlənməsi yolları [Mətn]: Yaddaş kitabçası /Burax. məsul., tərtibatçı-müəll.: N.A. Adilov; Tərtibatçı-müəll.: V.Ə.İbayev; Azərbaycan Gənc Hüquqşünaslar Birliyi.- B.: [Hüquq ədəbiyyatı], 2000.- 42 s.

 

Millətoğlu Yusif. Beş qardaşın nağılı [Mətn] /Y.Millətoğlu; red. Q.İlqar; [dizayn Ü.Quliyeva].- B.: Nərgiz, 2015. 207, [1] s., [16] v. portr.,fotoşək. portr., şək

 

Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi-2009 [Mətn] /AMEA, Milli Azərb. Tarixi Muzeyi; red. N.Vəlixanlı; red. hey. N.Əliyeva, F.Cabbarov, M.Zeynalova.- B.: Elm, 2009.- 328, [2] s.: cədv., fotoşək., şək., faks., 24 sm.

 

Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi-2010 [Mətn] /AMEA, Milli Azərb. Tarixi Muzeyi; red. N.Vəlixanlı; red. hey. N.Əliyeva, F. Cabbarov, M. Zeynalova.- Bakı: Elm, 2010.- 286, [2] s.

Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi-2011 /təsisçi AMEA, Milli Azərb. Tarixi Muzeyi; red. hey. N.Vəlixanlı.- Bakı: Elm, 2011.- 355, [1] s.

Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi-2012 /təsisçi AMEA, Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi; red. heyəti N.Vəlixanlı (baş red.) [və b.]Bakı: [Elm], 2012.- 335, [1] s.

 

Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi-2013 [Mətn] AMEA, Milli Azərb. Tarixi Muzeyi; red. hey. N.Vəlixanlı [və b.]B.: [Ziya] 2013.- 367, [1] s.

 

Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi - 2014 [Mətn] /AMEA, Milli Azərb. Tarixi Muzeyi; red hey.: N.Vəlixanlı (baş red.) [və b.] B.: Ziya, 2014.- 406, [1] s. fotoşək., ill., portr

Minqulin İ. Kominternin I konqresi/İ.Minqulin.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 74, [1] s.

 

Mir Yaqub. Qafqazın problemləri [Mətn] /Mir Yaqub; Red.: V.Quliyev; Fransızcadan tərcümə edəni: Ə.Gözəlsoy; Ön söz: Ə.Cəfərzadə.- B.: Azərbaycan, 1996.- 104 s.

Mirabdullayev Adil Mirabdulla oğlu. Rusiyanın postsovet məkanında geostrategiyası [Mətn] /A.Mirabdullayev; elmi red. A.N.Abbasbəyli.- B.: Elm, 2008.- 332 s.

 

Miralayev Teymur. Gəncə və Qazax Qəzalarinda kəndlilərin inqilabi hərəkatı bolşeviklərin rəhbərliyi[Mətn] (1917-1920-ci illər) Bakı: Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı, 1963.- 87 s.

 

Mirbağırov Mir Abbas. Osmanlı hökumətinin qüdrətli günləri [Mətn]: /M. Mirbağırov. I kitab.-B.: Nəşriyyati-bəradəran Orucov.- 1913.- 216 s.

 

Mirbağırov Mir Abbas. Tarix səhifələri [Mətn]: 1. İslam sikkələri tarixi; 2.Misir ölkəsi və tarixi /M. A. Mirbağırov; naşiri. M. A. Mirhüseynzadə.- I cild.- B.: [s. n.], 1913 (1331 h.)- 78[1] s.

 

Mir Cəfər Bağırovun məhkəməsi [Mətn]: (Arxiv materialları) /Tərtibçi N.Rüstəmli, T.Alıyev; Tərcüməçi. N.Rüstəmli.- Bakı: Yazıçı, 1993.- 120 s.

 

Mircəfərzadə Axund Mirməhəmmədkərim. Səlib müharibəs i[Mətn] /M. Mircəfərzadə.-I cild.-B.: 1913 (1331 h. )- 462 s.

 

Mirhadiyev Miryusif Mirağa oğlu. Azərbaycan SSR-də sosializmin qələbəsi 1933-1937 /M.M.Mirhadıyev; [red. N.Məmmədzadə]; AzSSR Siaysi və Elmi Birlikləri Yayan Cəmiyyət.- Bakı: [s.n.], 1959.- 41, [2] s.

 

Mirzə Əhməd Mirzə Xudaverdi oğlu. Əxbarnamə [Mətn] : (Talış xanlığı tarixindən) /Mirzə Əhməd Mirzə Xudaverdi oğlu ; çapa haz. İ. Axundov ; red. Seyidağa Onullahi ; fars dilindən tərc. ed. Əli Hüseynzadə ; [giriş İshaq Axundov]. B.: [s.n.], 2009. 178, [1] s.: fotoşək

 

Mirzəliyev Canalı Xanalı oğlu. "Bakı üzüyü"- nün qaşında gövhər, dünyanın incisi - İçərişəhər [Mətn] /C.Mirzəliyev; elmi red. C.Qiyasi.- Bkı: Azərbaycan, 2005.- 128 s.

 

Mirzəliyev Canalı Xanalı oğlu. Pirhəsənli kəndi: Ailələr və talelər Canalı Mirzəliyev; Red.: Ş.Həsənov; Rəssam: Ə.Mirzəliyev.- B.: Araz, 2001.- 160 səh.

 

Mirzəzadə Aydın Böyükkişi oğlu. Azərbaycan, zaman, inkişaf [Mətn] /Aydın Mirzəzadə; [red. E.Əsgərova, R.Cəfərov]Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2008.- 608 s.

 

Mirzəzadə Rəna Seyidrza qızı. Gender: Cəmiyyət.İnsan hüququ. Siyasət: Tarixi, fəlsəfi və siyasi-hüquqi istiqamətlər /Rəna Seyidrza qızı Mirzəzadə; Elmi red.: Z.Quluzadə; Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu.- B.: Adiloğlu, 2003.- 420 s.

 

Mirzəzadə Rəna Seyidrza qızı. Gender: Siyasi-Hüquqi təhlil [Mətn] /R.Mirzəzadə.- Bakı: Adiloğlu, 2004.- 206 s.

 

Mirzəzadə Rəna Seyidrza qızı. Gender və feminizm [Mətn]: fəlsəfi, tarixi və nəzəri-metodoloji aspekt /Rəna Seyid Rza qızı Mirzəzadə; Elmi red. Z.Quluzadə; Elmi məsləhətçi. Ə.Abasov; Rəyçilər. F.Köçərli, R.Bədəlov, R.İbrahimbəyova və b.- B.: Adiloğlu, 2002.- 268 s.

 

Mollazadə Hacı Şeyx Həsən Gəncəvi. Tarixi-ənbiyayi-üzam əleyhiməssəlam [Mətn]: Çox məlumata şamil, asan və sadə dildə yazılmış bir gözəl tarixdir. Böyük və kiçik və ətfali-məkatib küllən asan vəchlə istifadə edə bilərlər. /Hacı Şeyx Həsən Mollazadə Gəncəvi.- Gəncə: [s.n.], 1913 (1331 h.).- 60 s.

 

Moloq İ. Ay. Paris komunası dövründə xalq maarifi 1871 il [Mətn] /İ.Ay.Moloq; tərcümə. X.İbrahimi; Ali siyasi maarif idarəsi.- B.: Ali siyasi maarif idarəsi, 1925.- 43 s.

 

Molotov Vyaçeslav. Oktyabr inqilabının il dönümü 6 noyabr 1933-cü ildə yoldaş Molotovun Moskva Şurasının təntənəli plenumundakı məruzəsi /V. Molotov; red. A.Heydərli; çevirən. Ə.T.- Bakı: Firqənəşr, 1933.- 16 s. , portr.; 18 sm.

Monosov S. İnqilab hərəkatı tarixi /S.Monosov; çevirəni. Sami Kamal; red. R.Yusifzadə.- Bakı: Azərnəşr, 1928.- 182, [1] s.

Monosov S. İnqilab hərəkatı tarixi /S.Monosov; mütərcimi. Sami Kamaln; red. R.Yusifzadə.- B.: Azərnəşr, 1928.- 238, [1] s.

MOPR özəyi yardımına /İnqilab Mübarizlərinə Beynəlxalq Yardım Təşkilatı (MOPR)Bakı: AİŞC MOPR-ın MK, 1928.- 39, [1] s.

Mövludi-şərif [Mətn] Şamaxı: (s.n.), 1884 (1304 h.).- 72 s.

 

 Munis Gülarə. Son dayanacaq sənədli hekayələr və miniatürlər /G. Munis; red. və ön söz N. Həsənzadə; [naşir C. Əliyev].-Bakı: [MBM], 2013.- 155, [1] s.

Muxtarova Əsməd İmamməmməd qızı. Türk xalqlarının tarixi qədim dövrvə orta əsrlər: aliməktəblər üçündərslik [Mətn] /Ə.Muxtarova; elmired. Q.Qeybullayev, M.Mirzəyev; rəyçilər M.Sofiyev, S.Onullahi, İ.Məmmədov, S.İsmayılova.- Bakı: 1999.- 362 s.

Muxtarova Əsməd İmamməmməd qızı. Türk xalqlarının tarixi (qədim dövr və orta əsrlər) [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /Ə.İ.Muxtarova; elmi red. Q.Qeybullayev, M.Mirzəyev; rəyçi. M.Sofiyev [və b.]Bakı: Adiloğlu, 2008.-446, [4] s.

Muxtarova Əsməd İmamməmməd qızı. Türk xalqlarının tarixi (qədim dövr və orta əsrlər); ali məktəblər üçün dərslik /Ə.İ.Muxtarova ; elmi red. Q. Qeybullayev, M.Mirzəyev; rəy. M.Sofiyev [və b.]Bakı: Adiloğlu, 2011.- 446, [2] s. , portr. ; 22 sm.

 

Muxtarova Təranə Sərdar qızı. Şuşa harayı [Mətn] /Təranə Muxtarova; Red.: T.Cahangirov; Rəssamı: B.Qasımov.- B.: Azərnəşr, 1996.- 204 s.

 

Muradov Şahbaz Musa oğlu. Azərbaycan Respublikasında etno-demoqrafik proseslər: tarixi dəyişikliklər və reallıqlar /Ş. M. Muradov, Ç. Baxış; red. A. Q. Gözəlova.- Bakı: [Avropa], 2013.- 135, [1] s.

 

Muradov Vidadi Həbibullah oğlu. Orta əsr Azərbaycan şəhərləri [Mətn] V.Muradov; elmi red. C.Qiyasi.- B.: Maarif, 1983.- 155, [2] s. şəkil. 17 sm.

 

Muradverdiyev Akif. Sehv adres verilib Zəngəzur tariximizin yaddaşı [Mətn] /A.Muradverdiyev; elmi red. K.Ə.Hüseynov, T.N.Quliyev.- B.: Xəzər; 2007.- 1023, [2] s.

Musabəyov Q. Oktyabr inqilabı və Azərbaycanda şura hökumətinin əsas naliyətlər [Mətn] /Q.Musabəyov.- B.: Azərnəşr, 1927.- 71 s.

 

Musayev İsmayıl Məhərrəm oğlu. Azərbaycanın Naxçıvan və Zəngəzur bölgələrində siyasi vəziyyət və xarici dövlətlərin siyasəti (1917-1921-ci illər) [Mətn] /İsmayıl Musayev; Elmi red.: A.Hacıyev. B.: 1998.- 385 s.: xəritə, 22 sm.+ [1] q. xəritə


Musayev İsmayıl. "Erməni genosidi", yoxsa türk-müsəlman soyqırımı dövlətində ermənilərin durumu: tarixi gerçəkliklər və yalanlar [Mətn] I kitab /İ.Musayev; Elmi red. A.H.Hacıyeva arı Bakı: Bakı Universiteti nəşriyyatı, 2001. -207 s.

 

Musayev Osman. Osman Qazidən Atatürkə-İmperiyadan Cümhuriyyətə [Mətn]: 1299-1922: [Osmanlı sultanları: tarixi xronologiya] /O.Musayev, D.Osmanlı (layihə rəh.), A.Cəfərov; elmi red. N.Cəfərov, red. Ə.Qoşalı; "Türk Dünyası İnfo" İB; Azərb. Resp. Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası.- B.: Qafqaz-MA MMC, 2012.- 247, [1] s.: gerb, xəritə, portr. 22 sm.

Musayev Osman Ənvər oğlu. Atatürk mərkəzi [Mətn]: sorğu-məlumat kitabı /O.Musayev, D.Osmanlı, A.Cəfərov; elmi red. N.Cəfərov; Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi.- B.: Çaşıoğlu, 2008.- 80 s.

 

Musayev Talıb. XX əsrdə ermənilər tərəfindən xalqımızın başına gətirilmiş faciələr [Mətn] /T.Musayev; Red. və ön sözün müəll.: Ə.Ələkbərli. B.: Ağrıdağ, 1999. 320 s.: 1portr

 

Musayev Talıb Qurban oğlu. Ermənilərvə faciələrimizXX əsrdə ermənilər tərəfindən xalqımızın başına gətirilmiş faciələr /T.Musayev; red. Ə.Ələkbərli, M.Musayev.- Bakı: Nurlar, 2008.- 319, [1] s.

Mustafayev Arif Nadir oğlu. Azərbaycanın maddi-mədəni irsi [Mətn]: etno-tipoloji tədqiqat /A.Mustafayev; elmi məsl. R.Əfəndiyev; elmi red. Y.Mahmudov; [rəsm və fotolar B.Muradova və b.]; AMEA, A.Bakıxanov ad. Tarix İn-tu; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Bakı Dövlət Un-ti.- Bakı: Adiloğlu, 2010.- 637, [3] , portr., fotoşək., şək.

Mustafayev Arif Nadir oğlu. Azərbaycanda şərbaflıq sənəti [Mətn]: (Tarixi-etnoqrafik tədqiqat) /A.N.Mustafayev; Red. M.Ə.İsmayılov, M.A.Dadaşzadə; AzEA Tarix İnstitutu, Arxeologiya və Etnoqrafiya Sektoru.- B.: Elm, 1991.- 192 s.

 

Mustafayev Arif. İngiloyların maddi mədəniyyəti [Mətn]: tarixi-etnoqrafik tədqiqat /A.N.Mustafayev; Elmi red. Qəmərşah Cavadov; Bakı Dövlət Universiteti; AMEA Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutu.- Bakı: Çaşıoğlu, 2005.- 224 s.

 

Mustafayev Fəxrəddin. Mübarizlər yolu [Mətn] F.Mustafayev; red. Q.Aslan; buraxılışa məsul A.Mustafa.- B.: [Hərbinəş-t ] 2011.- 88 s.

 

Mustafayev Xıdır Həsən oğlu. Tanklarla düşmən üzərinə cəbhəçinin xatirələri/X.H.Mustafayev; [red. S.Tahirova].- Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1962.- 57, [3] s. , portr.

Mustafayev Şahin. Səlcuqilərdən osmanlılara [Mətn]: XI-XV yüzilliklərdə Anadolunun türk mühitində etnosiyasi proseslər /Ş.M.Mustafayev; elmi red. N.Vəlixanlı; AMEA, Akad. Z.M.Bünyadov ad. Şərqşünaslıq İn-tu.- Bakı: Elm, 2010.- 329, [2] s.

Mustafayev Vidadi. Cənubi Azərbaycan milli şüur [Mətn]: XX əsrin I yarısı /V. Mustafayev; Elmi red.: Ş. Tağıyeva --B.: Əbilov, Zeynalov və oğulları, 1998.- 160 s.

 

Mustafayeva Nisə. Cənubi Azərbaycan xanlıqları [Mətn] /N.Mustafayeva; Elmi red.: F.Əliyev; Red.: S.Cabbarova.- Bakı: Azərnəşr, 1995.- 96 s.

 

Mustafayeva Səmayə Məmməd qızı. ABS və Boyuk Britaniyanın ən yeni tarixi: 1918-2007-ci illər [Mətn]: [dərs vəsaiti] /S. M. Mustafayeva; rəycilər. V. Əliyev, Ə. Əhmədov .- B.: [ADPU], 2009. - 349 s.

 Mustafayeva Səmayə Məmməd qızı. ABŞ-ın xarici siyasətı (1945-2010-cu illər) [Mətn]: dərs vəsaiti /S. M. Mustafayeva (elmi red.), Ş. M. Qurbanova, Z. Ş. Cavadova; rəyçi. M. Fətəliyev [və b.] .-Bakı: [s. n.], 2011. - 301, [1] s.

 

Mustafayeva Səmayə Məmməd qızı. Avropa və Amerika ölkələrinin ən yeni tarixi [Mətn]: I hissə 1918-1945-ci illər.-B.: ADPU, 2010.- 390 s.

Mustafayeva Səmayə Məmməd qızı. Avropa və Amerika ölkələrinin ən yeni tarixi [Mətn] 1918-1945-ci illər: ali məktəblər üçün dərslik /S. M. Mustafayeva; rəyçilər. M. S. Həsənov, Ş. C. Nuruzadə, M. Fətəliyev; ARTN, Azərb. Döv. Pedaqoji Un-ti.- I hissə.- B.: ADPU, 2007. -364 s.

 

Mustafayeva Səmayə Məmməd qızı. Avropa və Amerika ölkələrinin ən yeni tarixi [Mətn]: 1945-2000 ci illər: Ali məktəblərin tarix fakültələri üçün dərslik /S.M.Mustafayeva; rəyçilər. V.H.Əliyev, B.M.Bəxtiyarov, R.İ.Əliyev II hissə.- Bakı: ADPU, 2008.- 468 s.; 22 sm.

 

Mustafayeva Səmayə Məmməd qızı. Avropa və Amerika ölkələrinin ən yeni tarixi [Mətn]: II hissə.1945-2007-ci illər: ali məktəblərin tarix fakültələri üçün dərslik / S.M.Mustafayeva; rəyçi. V.H.Əliyev, B.M.Bəxtiyarov, R.İ.Əliyev II Hissə.- B.: ADPU, 2011.- 506, [1] s.

 

Mustafayeva Səmayə Məmməd qızı. Avropa və Amerika ölkələrinin ən yeni tarixi üzrə testlər [Mətn] /S. M. Mustafayeva (tərt. ed.), Ş. M. Qurbanova (tərt. ed.) I-II-ci hissə.- B.: [s. n.], 2011.- 390, [2] s.

 

Mustafayeva Səmayə Məmməd qızı. Almaniya və İtaliyanın ən yeni tarixi (1918-2010-cu illər) ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /S. M. Mustafayeva (elmi red), Z. Cavadova, R. Hüseynli; rəy. M. B. Fətəliyev [və b.]; Azərb. Resp Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Pedaqoji Un-ti.- Bakı: [ADPU], 2012. - 289, [1] s. a

Mustafayeva Səmayə. Birinci dünya müharibəsi dövründə beynəlxalq münasibətlər [Mətn]: dərs vəsaiti /S.Mustafayeva, Z. Cavadova; elmi red. M. Əmrahov; rəyçilər. M. Həsənov və b.; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Ped.Un-ti.- B.: ADPU, 2010.- 215 s.

 

Mustafayeva Səmayə Məmməd qızı. Müasir tarix üzrə testlər [Mətn] 1945-2007-ci illər ABŞ /S. Mustafayeva, Ş.Qurbanova; red. Ş.Nuruzadə; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, ADPU.- II hissə.- B.: 2009.- 177 s.

 

Mustafazadə Nazilə Bəybala qızı. Mənalı ömürlər 1-ci kitab /N.B.Mustafazadə.B.: Adiloğlu, 2001.- 197 səh.

 

Mustafazadə Tofiq. XVIII yüzillik XIX yüzilliyin əvvəllərində Osmanlı-Azərbaycan münasibətləri: monoqrafiya. B.: Elm; 2002.- 372 s.

 

Mustafazadə Tofiq Teyyub oğlu. Azərbaycan xanlıqlarının qısa tarixi [Mətn]: [ali məktəb tələbələri üçün dərs vəsaiti] /T.Mustafazadə; elmi red. C.M.Mustafayev, İ.M.Məmmədova; rəyçilər F.R.Ağamalı, F.N.Məmmədov, R.H.İbadov.- Bakı: [s. n., 2011.- 392 s.

 

Mustafazadə Tofiq. Qarabağ Xanlığı [Mətn] /T.Mustafazadə; red. C.M.Mustafayev, G.C.Nəcəfli; AMEA A.A.Bakıxanov ad. Tarix İn-tu, Azərb. Tarix Qurumu.- Bakı: Sabah, 2010.- 328, [8] s.

 

Mustafazadə Tofiq. Quba xanlığı. /Tofiq Mustafazadə; Elmi red.: V.Z. Piriyev; Sponsor: M. Məmmədov; Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.- B.: Elm, 2005.- 480 s., cədvəl, xəritə.

 

Mustafazadə Tofiq Teyyub oğlu. Ümumi tarix [Mətn]: [dərslik] /T.Mustafazadə; elmi məsləhətçi. Y.M.Mahmudov; red. M.N.Mirzəyev və b.; Azərbaycan Tarix Qurumu I kitab.- Bakı: İqtisad Universiteti Nəşriyyatı, 2009.- 1151, [1] s.

 

Mustafazadə Tofiq Teyyub oğlu. Ümumi tarix [Mətn] T.Mustafazadə; elmi məsləhətçi Y.M.Mahmudov; red. M.C.Qasımlı; Azərbaycan Tarix Qurumu IIkitab XIX-XX əsrin əvvəlləri.- B.: [s.n.] 2012.- 828, [1] s.

 

Müasirləri Hacı Zeynalabdin Tağıyev haqqında [Mətn] elmi red. N.Vəlixanlı; tərt. ed. F.Cabbarov ; AMEA, Milli Azərb. Tarixi Muzeyi.- B.: [Ziya] 2013.- 206, [2] s.

 

Müdriklik zirvəsi [Mətn]: kitabda Azərbaycan xalqının Ümummilli lideri Heydər Əlirza oğlu Əliyev barədə müxtəlif Kütləvi İnformasiya Vasitələrində çap olunmuş məqalələr toplanmışdır /ideya və ön söz. müəl., tərt. ed. A.Naxçıvanlı; [məsul red. G.Məmmədova; red. Ə.Fərzəli] [Bakı]: Yazıçı, [2011].- 300, [1] s. portr

 

Müharibədən sonra Azərbaycanın sosial-iqtisadi və siyasi inkişafı, onun başlıcı istiqamətləri: 1945-1991 [Mətn]: Tədris-metodik tövsiyə /Tərtib ed.: H.Ə.Hacıyev, R.C.İmanov, Ə.İ.Əmirxanov; Red.: İ.M.Məmmədov; Rəyçi: T.T.Mustafazadə, R.M.Məmmədova; Təhsil Problemləri üzrə Respublika Elmi-Metodik Mərkəz, Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası.- Bakı 1999.- 75 s.

 

Müseyibli Nəcəf Ələsgər oğlu. Böyük Kəsik eneolit dövrü yaşayış məskəni [Mətn] /N.Müseyibli; Rəssamlar. Y.Danyalov, T.Axundov; AMEA, Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu.- Bakı: Nafta-Press, 2007.- 227 s.

 

Müslümqızı Səriyyə. Xocalı uşaqları - Qan içində qar çiçəyi povest /S. Müslümqızı ; red. Z. Şahsevənli ; ingilis dilinə çevirənlər N. Abbasova, A. Ağabəyli ; rus dilinə çevirəni A. Hüseynov ; rəssam - fotoqraf T. Cəfərov.-Bakı : Yazıçı , 2013.- 120 s.

 

Müslümqızı Səriyyə. Ölümdən o yandakı Xocalı [Mətn] /S.Müslümqızı; Red. M.Nazimoğlu; Rəssam. V.Ucatay.- B.: Şəms, 2006.- 224 s.

 

Müstəqil Azərbaycan - 20 [Mətn]: [məcmuə] /Azərb. Resp. Döv. Statistika Komitəsi; [məcmuənin ümumi rəhbəri A.Vəliyev; məsul şəxs M.Əmirova; tərc. G.Xəlilova]Bakı: [s. n.], [2011].- 637, [2] s.

 

Müstəqil Azərbaycan 80 il tarix səhnəsində [Mətn]: Sənədlər, məqalələr toplusu /Tərt.: Q.Q.İbrahimoğlu; Red.: Z. Mehdi, M.İslam.- Bakı: Vətən, 1998.- 218 s. , ill. ; 20 sm.

Müstəqil dövlətimiz və parlamentimiz [Mətn] /Məsul red.: M.Ələsgərov; Tərt.: A.Babayev, H.Babayev.- Bakı: Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi, 2001.- 554 s.

 

 

National Library of Azerbaijan All Rights Reserved