Tarix. Tarix elmləri.
O

 

Daxili əlifba

 

 31 Mart Azərbaycanlıların soyqırımı günüdür [Mətn]: məqalələr toplusu: [elmi - praktik seminar] /Azərb. Resp. Nazirlər Kabineti yan. "İçərişəhər" Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsi Elmi-Mədəni Mərkəz; elmi red. V.Quliyeva.- B.: Elm və təhsil, 2015.- 231, [1] s. gerb

Ocaqquliyev Həsən. Yadda qalan xatirələr [Mətn] /H. Ocaqquliyev ; red. R. Təmkin ; [dizayner M. Müslümova]. Bakı: [Elm və təhsil], 2016.- 502, [2] s.: xəritə, fotoşək., ill., portr., 22 sm.

 Oğuz Yunus. (Əliyev Yunus İsaxan oğlu.) Türkün gizli tarixi [Mətn]: elmi-publisistik əsər /Y. Oğuz, B. Tuncay; red. F.Abbasquliyeva; dizayner. C.İbrahimbəyli.- B.: Apostrof, 2009.- 495, [1] s.: portr., şək., 21 sm.

Oktyabr inqilabı və bizim 7 sənəlik müvəffəqiyyətimiz [Mətn]: oktyabr inqilabının 7-ci il dönümünə tezislər /AK(b)Firqəsi Bakı komitəsi Bakı: Bakı əmələsi, 1924. 71 s.

Oktyabr inqilabının XIV ildönümü haqqında məruzəçilər üçün tezislər /AK(b)F Mərkəzi və Bakı komitələrinin təbliğat və kütləvi kampaniyalar şöbəsi.- Bakı: AK(b)F Mərkəzi və Bakı Komitələri nəşriyyatı, 1931.- 20 s.; 18 sm.

Oktyabrın 12-ci il dönümü [Mətn] Bakı: Azərnəşr, 1929.- 44 s.

 Oleynik Boris İliç. Zülmət sultanı. İki il Kremldə [Mətn] /B.İ.Oleynik; Tərc. edəni. A.Qəhrəmanov; Red. M.Həsənov.- B.: Siyasət, 1993.- 96 s.

 

 Olxovıy B. Oktyabrın 13 illiyi /B.Olxovıy.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 79 s.

 

 Onlar heç vaxt böyüməyəcəklər [Mətn]: [Xocalı faciəsi haqqında] /Müəllif və tərtibçi: S.Müslümqızı; Red.: M.Nazimoğlu, Ə.Xəlilqızı; Tərc.: Ə.Ağabəyli, T.Bulud, N.Məmmədov; "Azərbaycan Yolu" Siyasi Hərəkatı.- B..: 2007].- 96 s.

Onullahi Seyidağa. XIII-XVII əsrlərdə Təbriz şəhəri [Mətn]: sosial-iqtisadi tarixi /S.Onullahi; red. M.X.Heydərov; R.A.Məmmədov; AzSSR EA Tarix İnstitutu.- B.: Elm, 1982.- 278, [1] s.

 

Ordubadi Məhəmmədtağı Sidqi. Puşkin [Mətn]: May ayının 26-cı günü 1899-cu ildə Rusiyanın məşhur şairi Puşkinin 100-cü ilinin yadigarlığına Naxçıvan "Məktəbi-tərbiyəsində" tərtib olunan cəşn məclisində oxunan nitqin surəti /Məhəmməd Tağı Sidqi Ordubadi; naşiri. Məhəmmədəli Sidqi.-Bakı: [s.n.], 1914. - 16 s.

 

Orta əsrlər şərq tarixi: qaynaqlar və araşdırmalar [Mətn]: Akad. Z.M.Bünyadovun 80 illiyinə həsr olunmuş məqalələr toplusu /Elmi red. Ş.Mustafayev; AMEA akad. Z.M.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu.- Bakı: Nurlan, 2003.- 187 s.


Orta əsrlər tarixi [Mətn]: dərslik: 2 cilddə /ümumi red. S.D.Skazkin; red. hey. Y.V.Qutnova, A.İ.Danilov, A.R.Korsunski və b.; tərc. Y.M.Mahmudov I cild.- Bakı: Maarif, 1988.- 527,[1] s.

 

Orta məktəb proqramı Tarix: kənd və şəhər məktəbləri üçün: 3-cü tədris ili /ASŞC XMK Tədris-Metod Sektoru; çevirəni. S.Məlikov; red. M.Əliyev.- Bakı: Azərnəşr, 1933.- 27, [1] s. ; 23 sm.

 

Oruclu Elcan. Gəncə [Mətn]: Gencə yerdəki şəhər /E.Oruclu. Kitab 1.- B.: [s. n.], 2012.- 107 s. ill., fotoşək., portr

Orucov Abdulla Şixkamal oğlu. İlk orta əsrlərdə Azərbaycanda dulusçuluq.-Bakı: Elm , 1989.- 72 s.

 

Orucov Asəf Yunis oğlu. Xalq təqvimi [Mətn]: adətlər, inanclar, mərasimlər: [Naxçıvan materialları əsasında: monoqrafiya] /A.Y.Orucov; elmi red. Q.Qədirzadə.- B.: Elm və təhsil, 2013.- 196, [4] s.: portr., ill., cədv., 20 sm.

Orucov Əlisaab. Mübarizəmiz Qarabağdadır [Mətn] /Ə. Orucov; [red. M. İbrahimov].-Bakı: Gənclik, 2011. - 287, [1] s.

 

Orucov Hidayət Xuduş oğlu. Heydər Əliyev və Azərbaycanda milli siyasət [Mətn] /H.X.Orucov; [elmi red. Ə.Abdullayev];[red. R.Kaişauri; gürcü dilinə tərc.ed.İ.Məmmədli]Tblisi: İntellekt, 2003.[170] s. + [171] s. + [16] v. fotoşək

 

Orucov Telman. Qədim Roma: Qüdrətin qabarması və çəkilməsi [Mətn] /T.Orucov.- Bakı: Adiloğlu, 2008.- 366, [2] s.

 

Orucov Telman Xəlil oğlu. Ümumdünya tarixi Orta əsrlər tarixi /T.Orucov; red. A.Cəfərova K.2.- Bakı: Adiloğlu, 2011.- 383, [1] s.

 

Orucov Telman Xəlil oğlu. Ümumdünya tarixi [Mətn]: [3 kitabda] K.3.- B.: Adiloğlu, 2011.- 687, [1] s.: 25 sm.

Osipov K. Prussiya ilə yeddiillik müharibə və Berlinin alınması /K.Osipov; [tərc. ed. Q.Abasov; red. A.R.Qasımxanlı].- Bakı: Azərnəşr, 1942.- 60, [2] s.

 

Osmanlı Həsən Səməd oğlu. Şimal sərhədləri və Bakı rayonunun müdafiəsi tarixindən. [Mətn]: 1918-1920 /H.S.Osmanlı; elmi red.: S.Qəndilov. B.: Ay Tac, 1999. 124 s.: ill

 Osmanlı tarixinin mühüm səhifələri [Mətn]: 1.Osmanlı padşahlığının başlanması; 2.Osmanlı padşahlarının sultan adlanması; 3.Xəlifəligin Osmanlı hökumətinə keçməsi; 4. Xəlifəlik əmanətləri və onun ziyarətləri; 5.Osmanlı sikkələri; 6.Osmanlı hökumətinin əlamətləri. /Osmanlıcadan döndərən. M. Mirbağırov. -B.: - 1913 (1331 h.).- 98 s.

 

Osmanov Fazil Lətif oğlu. Ağsu ərazisində arxeoloji tədqiqatlar.-Bakı: Adiloğlu , 2006.

 

Osmanov Fazil Lətif oğlu. Qafqaz Albaniyasının maddi mədəniyyəti [Mətn]: e.ə. IV-b.e. III əsrləri /F.L.Osmanov; Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası Tarix İnstitutu Arxeologiya və Etnoqrafiya Bölməsi; red. İ.A.Babayev.- Bakı: Elm, 1982.- 160 s.

  

 

 

National Library of Azerbaijan © All Rights Reserved