Tarix. Tarix elmləri.
P

 

Daxili əlifba

 

 

Pakrəvan Əminə. Abbas Mirzə və Azərbaycan.-Bakı: Qanun , 2007.

 

Paris Kommunası [İzomaterial] [S. l.]: [s.n.], [1929.] [25] s.

 

Paris kommunarları Kitab 1 /çevirəni ƏliKasımı.- Bakı:Azərnəşr, 1926.- 37 s.

 

Paşaoğlu Tofiq. Atatürk və Türkiyədə mədəni inqilab [Mətn]: (1920-1930-cu illər) /T. Paşaoğlu; Red. O.S.Məlikov.- B.: Azərnəşr, 1993.- 232 s.

Paşayev Ataxan Əvəz oğlu. XIX-XX əsrlərdə ermənilərin azərbaycanlılara qarşı ərazi iddiaları, soyqırımları və deportasiyalar arxiv sənəd və materialları əsasında /A.Ə.Paşayev; elmi red. Y.Mahmudov.- Bakı: Çaşıoğlu, 2011.- 327, [1] s. ; 24 sm.


Paşayev Ataxan Əvəz oğlu. Cümhuriyyət parlamentinə gedən yol [Mətn] /A.Paşayev.- Bakı: Adiloğlu, 2005.- 88 s.

Paşayev Ataxan Əvəz oğlu. Köçürülmə [Mətn] /A.Ə.Paşayev; Red.: T.Cahangir; Rəssam: E.Lazımov.- B.: Azərnəşr, 1995.- 40 s.

 

 Paşayev Faiq. Azərbaycan diviziyaları Böyük vətən müharibəsi cəbhələrində [Mətn]: faşist Almaniyası üzərində qələbənin 30 illiyi münasibətilə /F.Paşayev; [red. T.Qurbanov]; Azərb. SSR "Bilik" Cəmiyyəti.- B.: Elm; 1975.- 26, [2] s.

 

 Paşayev Hafiz Mir Cəlal oğlu. Bir səfirin manifesti [Mətn] /Hafiz Paşayev.-Bakı: Şərq-Qərb, 2007.- 248 s., [8] s. fotoşək., portr., portr.; 21 sm.

 

Paşayev Məmmədəli İsmayıl oğlu. 1905-1907-ci illərdə Azərbaycanda dəmiryolçuların azadlıq mübarizəsi [Mətn]: [monoqrafiya] /M. İ. Paşayev; elmi rəhbəri və red. Ə. N. Quliyev; red. A. A. Hüseynov.- Bakı, 2011.- 252, [2] s.

 

Paşayev Talıb Surxay oğlu. Azərbaycan tarixinin tədrisində iqtisadi biliklərin verilməsi yolları [Mətn]: Monoqrafiya /T.S.Paşayev; elmired. A.N.Abbasov, İ.H.Cəbrayılov; Azərb. Resp. TəhsilNazirliyi, Azərb. Resp.; Təhsil Problemləri İn-tu.- Bakı: Mütərcim, 2008.- 247, [1] s.

Paşayev Talıb Surxay oğlu. Tarixin tədrisi: tarixilik və müasirlik [Mətn]: monoqrafiya /T.S.Paşayev; elmi red. A. Abbasov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. Təhsil Problemləri İn-tu.- Bakı: [Nurlan] 2006.- 279, [1] s.

 

Paşayev Vaqif Məmməd oğlu Doqquz oğuz eli /Vaqif Paşayev; Red.: Hüseyn İsrafilov, Rauf Sadıqov; AMEA, Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu. XVcild.- B.: Elm, 2005,240 səh.: 1 portr., fotoşək

 

  Paşayeva Qənirə Ələsgər qızı. Xocalı soyqırımı [26 fevral 1992 ] : şahidlərin dilindən /Q. Paşayeva, H. Məmmədova ; red. Ə. Qoşalı [Yolçuyev].-Bakı : Elm və təhsil , 2011.- 285, [3] s.

 Paşayeva Qənirə Ələsgər qızı. Tarixə adını yazan qadınlar [Mətn] /Q.Paşayeva; red. Ə.Qoşalı; [dizayner İ. Nizamioğlu].-I cild.- B.: Ozan, 2011.-437 s.

 
Paşayeva Qənirə Ələsgər qızı. Tarixə adını yazan qadınlar [Mətn] /Q.Paşayeva; red. Ə.Qoşalı; [dizayner İ.Nizamioğlu].-II cild.- B.: Ozan, 2011.- 463, [1] s.

 Paşayeva Qənirə Ələsgər qızı. Tarixə adını yazan qadınlar [Mətn] /Q.Paşayeva; red. Ə.Qoşalı; [dizayner. İ.Nizamioğlu].-III cild.- B.: Ozan, 2011.- 443, [1] s.

 

Paşayeva Məhəbbət Tofiq qızı. Azərbaycanlıların ailə mərasimlərində etnik ənənələr [Mətn]: XIX - XX əsrin əvvəlləri. Şəki - Zaqatalabölgəsininmaterialları üzrə /M.Paşayeva; önsözünmüəl. Q.Paşayev; elmired. N.Quliyeva; AMEA, Arxeologiyavə Etnoqrafiya İn-tu.- Bakı: Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı, 2008.- 307, [1] s.

Pavloviç M. İran istiqlaliyyət mübarizəsi uğrunda [Mətn] /M. Pavloviç, S. İranski; mütərcimi. C.Cabbarzadə.- B.: Bakı işçisi, 1926.- 201,[2] s.

 

 Pavloviç M. Türkiyə istikbal mübarizəsi uğrunda [Mətn] /M.Pavloviç, V.Qorko; tərcümə. E.İlyaszadə; redaktor İ.Əminbəyli, R.Yusifzadə.- B.: Azərnəşr, 1927.- 180 s.

 

 Pirquluyeva Q.Ə. Numizmatikanın əsasları.- B.:2009.- 63 s.

 

Piriyev Vaqif Ziyəddin oğlu. Azərbaycanın tarixi-siyasi coğrafiyası [Mətn]: ali məktəblərin tarix fakültələri və tarix üzrə yenidənhazırlama kursları üçün dərs vəsaiti /V.Piriyev; elmi red. N..Vəlixanlı.- Bı: Müəllim, 2006.- 150 s., xəritə, portr., cədv.; 20 sm.


Piriyev Vaqif Ziyəddin oğlu. Azərbaycan XIII-XIV əsrlərdə [Mətn]: [Monoqrafiya] /V.Z.Piriyev; Red. Ş.F.Fərzəliyev; AMEA, Tarix İnstitutu.- Bakı: Nurlan, 2003.- 458 s.

 

Piriyev Vaqif Ziyəddin oğlu. Buduq və Buduqlular [Mətn] /V.Piriyev; Elmi red. A.Səlimzadə, Z.Qafarov; Ön söz. Ş.Fazil.- Bı: Sabah; 1994.- 138 s.

 

Piriyeva Sevil Allahverdi qızı. Ahıska türkləri Azərbaycanda.-Bakı: Elm , 2005. -264 s.

 

Piriyeva Sevil Allahverdi qızı. Türkdünyası və AtayurdumAhıska [Mətn] /S.Piriyeva, A.Piriyev; elmired. A.A.Hacılı; önsözünmüəl. Q.Cavadov; naşir. R.Çulaqov; üzqabığınınvə kitabınsəhifə tərtibatçısı. A.Rəhmanoğlu; fotoşək. müəl. S.Piriyeva, Ç.Səmədzadə, Y.Rusyayeva.- Bakı: Tuna, 2003.- 298 s.

 

Pirsultanlı Sədnik Paşa. (Paşayev Sədnik Xəlil oğlu) Mir Cəfər Bağırov yaddaşlarda [Mətn] /S.P.Pirsultanlı; Red. A.Murovdağlı; Rəyçi. S.İbrahimli.- B.: Agah, 2008.- 80 s. portr

 

Pişəvəri Seyid Cəfər. (Cavadzadə; Xalxali.) Xatirələr (1941-1945): 21 Azər hərəkatının 60 illiyinə həsr olunur /S.C.Pişəvəri; Tərtib edən: Y.Kənani (Nəminli); Azərbaycan Demokrat Firqəsinin nəşri.- B.: 2005,394 səh.: 1 port

 

 Pokrofski M. XIX və XX əsrlərdə Rusyada inqilab hərəkatı tarixi xülasələri [Mətn] /M.Pokrofski; tərcümə. X.İbrahim; redaktor. İ.Eminbəyli.- B.: Azərnəşr, 1927.- 227 s.

 

Pokrovski M.N. Rus tarixi ən müxtəsər oçerk/M.N.Pokrovski; [red. Q.Abasov; mütərc. S.Məlikov, Məcnunbəyli] Hissə I və II.- Bakı: Firqənəşr, 1933.- 220, [4] s.

Platon. Dövlət [Mətn] /Çevirəni, qeydlər və şərhlərin müəll., ön söz.: A.Tağıyev; Elmi məsləhətçi: H.İmanov; Elmi red.: Q. Əliyev; Azərbaycan EA Bəhmənyar adına Fəlsəfə və Hüquq İnstitutu, M.Ə.Rəsulzadə adına Bakı Dövlət Universiteti Fəlsəfə Kafedrası.- B.: Təbib, 1999.- 358 s.

 

Platonov B. Atalarımızın qalibiyyəti Pionerlərlə Azərbaycanda aprel İnqilabı haqqında söhbət /B.Platonov.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 36 s.

 

Platonov Boris. Bakı müsəlləh müdaxiləçilərin planlarında [Mətn] B.Platonov; red. M.Ə.Qayıbov; tərc. ed. Lalayev, Vahabov; Osoaviaximin şurası.Bakı Şurası Təşkilat şöbəsinin mətbuat sektoru nəşriyyatı, 1932.- 38 s.

 

Pokrovski M. Müxtəsər rus tarixi /M.Pokrovski; çevirəni. R. A.; tərcümənin red. Ə.Heydərli.- II hissə.- B.: Azərnəşr, 1929.- 136 s.

Pokrovski M. Müxtəsər rus tarixi ən qədim zamandan 19-cu əsrin axırına qədər /M.Pokrovski; mütərcimi. R.A.; red. R.Yusifzadə.- B.: Azərnəşr, 1928.- 75, [1] s.

 

Pokrovski M.N. Qədim zamandan başlamış rus tarixi [Mətn] M.N.Pokrovski; red. Q.Abasov; çevirən. C.Cabbarov. Cild IVcild I kitab.- B.: Azərnəşr, 1932.- 135, [1] s. 21 sm.

 

Poladova Maral Bahadur qızı. Ömrün izləri /M.Poladova; Red.: M.Axundova B.: Əbilov, Zeynalov və oğulları, 2004.- 212 s.

 

Polşa və onun ordusu.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 12 s

Pompeyev Yuri Aleksandroviç. Qarabağ qan içində.-Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası , 1996.

 

Proqram [Mətn]: Dağıstan dağlı qadın deleqat yığıncaqları üçündür /naşiri. Dağ Firqə komitəsinin mətbuat şöbəsi.- Mahaç-Qala: [s.n.], 1926.- 21 s.

 

 Prezident İlham Əliyev və mədəniyyət 2008-2013 [Elektron resurs]: 2 cilddə lay. rəh. və baş məsl. Ə.Qarayev; [Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Azərb. Resp. Prezidentinin İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanası, Azərb. Dövlət Teleqraf Agentliyi; tərt. L.Məmmədova, M.Əhmədov, Ə.Eyvazov] Cild 1 Qəbullar, nitqlər, çıxışlar, görüş və mərasimlər, səfərlər, müsahibələr.- B.: Şərq-Qərb, 2013.- 952 s.

 

 Prezident İlham Əliyev və mədəniyyət 2008-2013.-Təbriklər, qanunlar, fərmanlar, sərəncamlar /lay. rəh. və baş məsl. Ə. Qarayev ; [Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Azərb. Resp. Prezidentinin İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanası, Azərb. Dövlət Teleqraf Agentliyi ; tərt. L. Məmmədova, M. Əhmədov, Ə. Eyvazov] Cild 2.- Bakı : [Şərq-Qərb] , 2013.- 623, [1] s

 

Protopopov A.S. Beynəlxalq münasibətlər və Rusiyanın xarici siyasət tarixi 1648-2005 [Mətn]: ali məktəb tələbələri üçün dərslik /A. S. Protopopov (red.), V.M.Kozmenko, N.S.Yelmanova; rəyçi A.N.Qlinkin, A.A.Belousov; tərc. A.M.Əliyeva.- B.: Qanun, 2009.- 443, [1] s.

 

Purpirar Nasir. On iki əsr sükut: İran tarixinin təməli barədə düşüncələr /Nasir Purpirar; Elmi ted.: Vaqif Sultanlı; Çevirən: Güntay Cavanşir.- Bakı: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, 2002.

 

 

National Library of Azerbaijan All Rights Reserved