Tarix. Tarix elmləri
 
R
 

Daxili əlifba

 

 

 

Ramazanlı Həsənağa Xanhəsən oğlu. Eneolit-orta əsrlərdə Şimali Azərbaycanda Fayans qabları mədəniyyəti [Mətn]: (eradan əvvəl IV min. il yeni eranın XIV əsrinədək) /H.X.Ramazanlı; Elmi red.: Q.Hacıyev, S.Əliyev, Y.Yusifov; Rəyçilər: X.Qasımov, D.İsmayılov.- B.: Nafta-Press, 2006.- 103 səh.: cədvəl, portr., ill., 20 sm.

 

Ramazanlı Həsənağa Xanhəsən oğlu. Ələsgər Ələkbərov və XX tarixi əsrin 20-30-cu illərində Azərbaycan arxeologiyası problemləri elmi-nəzəri monoqrafiya /H. Ramazanlı; elmi red. V. H. Əliyev.-Bakı: Elm və təhsil, 2012.- 154, [2] s.

 

Ramazanlı Həsənağa Xanhəsən oğlu. Qədim Qəbələ şəhəri orta əsrlərdə [Mətn]: monoqrafiya H.X.Ramazanlı; elmired. V.H.Əliyev.- B.: Elm, 2013.- 392, [2] s.

 

Ramirets M. Meksika /M.Ramirets.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 30 s.

Rathauzer Y. Bakı kommunası komissarlarının həbsi və tələf edilməsi /Y.Rathauzer; çevirəni. Məhəmməd Murad; AK(b)F Mərkəzi və Bakı Komitələrinin Firqə Tarixi şöbəsi.- B.: Azərnəşr, 1929.- 107 s.

 

Rathauzer. Bakıda inqilab və vətəndaş müharibəsi 1917-1918-ci illər /Rathauzer; çevirəni. Xəlil İbrahim; AK(b)F MK və BK Firqə Tarix Şöbəsi I hissə.- B.: Azərnəşr, 1928.- 224 s.

 

Rathauzer Y. Şura Azərbaycanı uğrunda mübarizə Aprel inqilabı tarixinə dair /Y. Rathauzer; çevirəni. H.Ə.Axundov; AK(b)F MK və Bakı Komitəsinin Firqə Tarixi Şöbəsi.- B.: Azərnəşr, 1929.- 116 s.

 

Regionların İnkişafı İctimai Birliyi. Biz Azərbaycanı sevirik.- B.: Çaşıoğlu, 2008.- 206 s.

 

Regionların İnkişafı İctimai Birliyi. Biz Azərbaycanı sevirik.- B,: Regionların İnkişafı İctimai Birliyi., 2008.-271 s.

 

Regionların İnkişafı İctimai Birliyi. Biz Azərbaycanı sevirik.- B,: Çaşıoğlu, 2008.- 284 s.

 

Rest V. Ingiltərə /V.Rest XII buraxılıs.- Bakı: Azərnəsr, 1930.- 40 s.

Reyd Con. Dünyanı sarsıdan 10 gün [Mətn] /C.Reyd; tərc. X.Əzizbəyli; red. H.Zeynallı, Ə.Məhzun.- B: Azərnəşr, 1927.- 313 s.

 

Reysner Larisa. Hamburq barikadalar içində /L.Reysner; çevirən. Ə.Hidayət; red. Ə.Fevzi.- Bakı: Azərnəşr, 1933.- 78 s. , portr., şək.; 18 sm.

 

Rəcəbli Əbülfəz Əjdər oğlu. Ulu Türklər Ə.Ə.Rəcəbli; Elmi red.: Q.Ə.Rəcəbli.- B.: Nurlan, 2003.- 319 səh.

 

Rəcəbli Əbülfəz Əjdər oğlu. Uyğurlar [Mətn] /Əbülfəz Rəcəbov; Red.: T.Cahangir.- Bakı: Azərnəşr, 1996.- 84 s.

 

Rəcəbli Əli Məhəmməd oğlu. Azərbaycan sikkələri [Mətn]: Xalq əmanəti layihəsi /Ə.M.Rəcəbli; ideya Xalq Bank; layihənin rəhbəri R.Həşimov; elmi red. R.Hüseynov, T.Əfəndiyev; tərc. H.Dayıyev, E.Kərimov, E.Bağırov; foto M.Həsənoğlu, P.Bağırov, N.Novruzov (bədii tərt. və dizayn); layihənin red. S.Babullaoğlu.- B.: Xalq Bank, 2012.- 356, [4] s.: portr., fotoşək., şək., xəritə., 29 sm.

Rəcəbli Qəzənfər Əjdər oğlu. Azərbaycan tarixi oçerklər /Q. Ə. Rəcəbli ; elmi red. T. Bünyadov ; rəyçi Q. İsmayılzadə, A. İskəndərov.- Bakı : Elm və təhsil , 2013.- 542, [2] s.

 

Rəcəbli Qəzənfər Əjdər oğlu. Azərbaycanda qarşılıqlı yardım formaları [Mətn]: (Tarixi-etnoloji tədqiqat ) /Q.Rəcəbli; Elmi red. T.Babayev; Rəyçi X.Xəlilli, M.Allahmanlı.- B.: [MBM], 2008.- 60 s.

 

Rəcəbova Badisəbah Əliqulu qızı. Azərbaycanın ənənəvi sənətkarlıq məmulatı və istehsalı tarixindən (IV-XVII əsrlər) [Mətn]: tarixi-arxeoloji tədqiqat /B.Rəcəbova; elmi red. T.M.Dostiyev; rəssam. R.Cəfərova; AMEA, Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu.- Bakı: Elm, 2009.- 303+46 s.

Rəhimli Əkrəm (Bije). Mübarizə burulğanlarında keçən ömür. Seyid Cəfər Pişəvəri [Mətn]: həyatı və ictimai-siyasi fəaliyyəti /Ə. Rəhimli (Bije); elmi red. Ş. Tağıyeva, C. Həsənli; red. M. Tağı oğlu; AMEA-nın akad. Z. M. Bünyadov adına Şərqşünaslıq İn-tu.-Bakı: Nurlar, 2009.- 399, [1] s.

 

Rəhimov Ənvər Nəbi oğlu. Qəbələ ürəyimdir, Vəndam düşünən beynim /Ə.N.Rəhimov.- B.: Nasir, 2002.- 244 səh.: fotoşək., ill., 21 sm.

Rəhimli Ruslan Hilal oğlu. Azərbaycan-Rusiya münasibətlərində Şimali Qafqaz faktoru [Mətn]: [1991-1997] /R.Rəhimli; elmi red. A.Balayev; elmi məsləhətçi. Ə.Məmmədli.- Bakı: Elm, 2009.- 199, [1] s. , cədv., xəritə ; 21 sm.

 

Rəhimoğlu Həbib. (Həsənov). Silinməz adlar, sağalmaz yaralar... [Mətn] H. Rəhimoğlu; Red.: T. Cahangir.- B.: Azərnəşr 1997.- 260 s. cədvəl.

 

Rəhimov, Ə. C. 1920-ci ildə Azərbaycanda mülkədar torpaq sahibliyinin ləğvi.-Bakı: Azərb. SSR EA , 1962. 210, [2] s.

 

Rəhmanzadə Şamil Fazil oğlu. Azərbaycan-Gürcüstan münasibətlərində ərazi məsələləri.-Bakı: Aspoliqraf , 2008. 375, [1] s.

M.Ə. Rəsulzadə-nin 120- illiyinə həsr olunmuş elmi konfrans. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə və ictimai - siyasi ideallar: М. Ə. Rəsulzadənin 120- illiyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları (28 yanvar 2004-cü il). /Hazırlayan: Xəzər Universitetinin Tarix Departamenti; Red.: H.İsaxanlı.- Bakı: Xəzər Universiteti, 2005.- 286 s.
 

Rəsulzadə Məmməd Əmin Ələkbər oğlu. Azərbaycan cümhuriyyəti [Mətn] /M.Ə.Rəsulzadə; ərəb dilindən trans. edən. A.Rüstəmov; red.: İ.Həmidov, A.Həmidov.- Bakı: Elm, 1990.- 116 s.

 

Rəsulzadə Məmməd Əmin Ələkbər oğlu. Azərbaycan davası [Mətn] /M.Ə.Rəsulzadə; Türkiyə türkcəsindən Azərbaycan türkcəsinə transliterasiya edən və red.: N.Yaqublu; M.Ə.Rəsulzadə İrsinin Araşdırma Fondu.- B.: Ay-Ulduz, 1998.- 68 s.

 

Rəsulzadə Məmməd Əmin Ələkbər oğlu. Azərbaycanda Milli hərəkat [Mətn] /M.Ə.Rəsulzadə; təqdim ed. Ş.Hüseynov; tərcümənin red. N.Əhmədli; ümumi red. Ü.Hüseynova.- Bakı: Elm, 2009.- 127, [1] s. , portr. ; 21 sm.

 

Rəsulzadə Məhəmməd Əmin Ələkbər oğlu. Bir türk milliyətçisinin Stalinlə ixtilal xatirələri [Mətn]: [məqalələr] /M.Ə.Rəsulzadə; tərt. ed. və nəşrə haz. S.Həsənli; dizayn. M.Həsən; rəssam N.Quluzadə.- [Bakı]: [Elm və təhsil], [2011].- 103, [1] s. , portr. ; 20 sm.

 

Rəsulzadə Məmməd Əmin Ələkbər oğlu. Əsərləri [Mətn]: 1903-1909 /M.Ə.Rəsulzadə; Toplayanı, tərtib və transliterasiya edəni: Ş.Hüseynov; Red. E.Məmmədyarova; Rəssam. V.Şatikov I cild.- B.: Azərnəşr, 1992.- 470 s.

 

Rəsulzadə Məmməd Əmin Ələkbər oğlu. Əsərləri [Mətn]: 1909-1914 /M.Ə.Rəsulzadə; toplayanı, ərəb əlifbasından latın əlifbasına çevirəni, ön sözün müəl. Ş.Hüseynov; transliterasiya red. M.Müsəddiq, M.Qarayev; fars dilindən tərc. S.Hatəmi, M.Müsəddiq II cild.- B.: Şirvannəşr, 2001.- 528 s.


Rəsulzadə Məmməd Əmin Ələkbər oğlu. Əsərləri 1915-1916 /Ə.R.Məhəmməd; araşdırıb toplayan, ərəb əlifbasından latın əlifbasına çevirən, ön söz. müəl., lüğətin tərtibi Ş.Hüseynov; transliterasiya red. Ş.Vəliyev, S.Xalidoğlu (Mirzəyev); nəşrə haz. A.Əzimova 3-cü Cild.- Bakı: Elm, 2012.- 595, [1] s. ; 21 sm.

Rəsulzadə Məmməd Əmin Ələkbər oğlu. Əsərləri 1917 - aprel 1918 /M.Ə.Rəsulzadə; araşdırıb toplayan, ərəb əlifbasından latın əlifbasına çevirən, ön söz. müəl., lüğətin tərtibi Ş.Hüseynov; transliterasiya red. Ş.Vəliyev, S.Mirzəyev 4-cü Cild.- Bakı: [Qanun], 2013.- 456 s.

Rəsulzadə Məmməd Əmin Ələkbər oğlu. Əsrimizin Siyavuşu. Çağdaş Azərbaycan ədəbiyyatı. Çağdaş Azərbaycan tarixi [Mətn] /Məmməd Əmin Rəsulzadə;[red. A.Acalov]Bakı: Gənclik, 1991.- 112 s.

 

Rəsulzadə Məmməd Əmin Ələkbər oğlu. İran türkləri /M.Ə.Rəsulzadə; işləyib çap edən və ön söz. Y.Türkel.- Bakı: Təknur, 2013.- 99, [1] s.

 

Rəsulzadə Məmməd Əmin Ələkbər oğlu. Məktublar. Şəfibəyçilik [Mətn] /M. Ə. Rəsulzadə ; tərt. ed., ön sözün və izahların müəl. A. Balayev ; elmi red. Ə. E. Məmmədli, M. R. Oruclu. Bakı: [Kitab Klubu], 2017.- 195, [1] s.: portr., 20 sm.

Rəsulzadə Məmməd Əmin Ələkbər oğlu.
Panturanizm.Qafqaz sorunu /M.Ə.Rəsulzadə; rus dilinə çevirən. Y.Türkel.- Bakı: Təknur, 2012.- 67, [1] s.

Rid Con. Dünyayı sarsıtmış olan on gün [Mətn]: /C.Rid; Yeni Türk əlifba komitəsi.- B.: Bakı fəhləsi, 1925.- 60 s.

 

 Rizvan Nazim. (Abbas oğlu) Azərbaycan diasporasının tarixindən [Mətn] N. Rizvan; red. V.Arzumanlı, T.Əlizadə I cild.- B.: Borçalı NPM, 2002.- 206 s.

 

Ruintən Kəmalə Fərrux qızı. Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü və dünya siyasəti [Mətn]: [monoqrafiya] /K.Ruintən; elmi red. M.Qasımlı; red. S.Ruintən; rəyçilər. E.İsmayılov və b.- Bakı: Adiloğlu, 2008.- 260 s.; 20 sm.

 

Rusiyanın Ərzurumdakı baş konsulu Mayevskinin qeydləri [Elektron resurs] tərc. ed. V.Quliyev; red. S.Ağayev.- B.: Azərbaycan, 1995.- [13] s.

 

Rüstəmxanlı Tənzilə. Türk-müsəlman soyqırımı [Mətn]: kütləvi və dövri nəşrlərdə /T.Rüstəmxanlı; elmi red. Ş.Vəliyev; red. Q.Çaxmaqlı.- B.: [Hərbi nəş-t], 2009.- 191, [1] s.: portr., şək., 21 sm.

Rüstəmov Aydın. Erməni təcavüzünün xronikası [Mətn] A.Rüstəmov; Red. R.Bayramov.- B.: Elm, 1994.- 24 s.

Rüstəmov Cəfərqulu Namaz oğlu. Qədim Roma kitabəsi [Mətn] /C.N.Rüstəmov; red. M.Quliyev, S.Quliyev.- B.: [s.n.], 1985.- [5] s.

 

Rüstəmov Cəfərqulu Namaz oğlu. Qobustan [Mətn] /C.N.Rüstəmov; red. M.Əmirova, S.Quliyev.- Bakı: İşıq, 1985.- [5] s.

Rüstəmov Cəfərqulu Namaz oğlu. Qobustan-Azərbaycanın qədim mədəniyyət ocağı [Mətn] /C. Rüstəmov; red. F. Muradova.-B.: Nurlar, 2006. -96 s.

 

Rüstəmov Cəfərqulu Namaz oğlu. Qobustan dünyası [Mətn] /C. Rüstəmov; Red. M. Əsədova - Bakı: Azərnəşr, 1994. - 176 s.


Rüstəmov Cəfərqulu Namaz oğlu.
Qobustan petroqlifləri: 4 cilddə Qobustan-Azərbaycanın qədim mədəniyyəti ocağı I cild: I-ci kitab /C.N.Rüstəmov, F.M.Muradova; Baş red.: İ.N.Əliyev.- Bакı: Kooperasiya, 2003.- 104 s.

 

Rüstəmov Yusif İman oğlu. Siyasi-hüquqi təlimlər tarixi: Mühazirə kursu /Y.Rüstəmov; Elmi red.: A.Rzayev; Rəyçilər: F.Qasımzadə, M.Ə.Dəmirov; Azərbaycan Universiteti.- B.: Azərbaycan Universiteti, 2000.- 318 s.

 

Rüstəmov Yusif İman oğlu. Sosial-siyasi və hüquqi təlimlər tarixi [Mətn] /Y.Rüstəmov; elmi red. A.Rzayev; rəyçilər F.Qasımzadə, N.Mikayılov, Ə.Əhmədov; red. R.Həsənova; AMEA-nın Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İn-tu; Azərb. Un-ti.- B.: Azərbaycan Universiteti, 2007.- 423 s.

 

Rüstəmov Yusif İman oğlu. Türk fikir tarixi haqqında mülahizələr [Mətn] /Y.Rüstəmov; Elmi red.: N.Cəfərov; AMEA, Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu; Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi.- B.: Çaşıoğlu, 2005.- 140 s.

 

Rüstəmova Tohidi Solmaz. Kominternin Şərq siyasəti və İran [Mətn]: 1919-1943 Solmaz Rüstəmova-Tohidi; Elmi red.: H.Əlibəyli; AMEA akad. Z.M.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu, Bakı Xəzər Universitəsi.- Bakı: 2001.- 508 s.

 

Ryefsqi A. İngilis "dostlar" və musavat " vətənpərvərlər [Mətn] /A.Ryefsqi; AK(b) firqəsi mərkəzi və Bakı komitələri yanında firqə tarixi şöbəsi.- B.: Azərnəşr, 1927.- 74 s.

 

Rzayev Ağababa Səməd oğlu. Üç brliyant [Mətn]: sənədli hekayələr və oçerklər /rəy verən. X. Əlimirzəyev; [red. R.Bəydəmirli].- B.: Azərnəşr, 1986.- 190, [2] s.

 

Rzayev Nəsir İsmayıl oğlu. Əcdadların izi ilə [Mətn] /N.Rzayev; Red. M.Quliyeva; Rəssam. E.Aslanov.- B.: Azərnəşr, 1992.- 103 s.

 

Rzayev Yusif Kamil oğlu. Bura Oğuzdur: Oğuz rayonu haqqında məlumat-informasiya kitabı /Yusif Rzayev; Red.: Gondalov Rizvan Bayram oğlu.- Mingəçevir, 2004.- 155 s.

 

Rzayev Zakir. Tarixə qədərki tarix [Mətn] /Z.Rzayev; elmi red. F.Səfərli.- Bakı: [s.n.], [2008].- 206, [1] s.

 

 

National Library of Azerbaijan © All Rights Reserved