Tarix. Tarix elmləri

 

T

 

Daxili əlifba

 

 

Tağıoğlu Əjdər. Qədim Ön Asiya və Ön Qafqaz türk tayfaları: 2 cilddə Ermənilər və gürcülər Qafqaz Oğuz Albaniyası ərazisində [Mətn]: II cild /Əjdər Tağıoğlu.- Bakı: Nurlan, 2006.- 672 s.

Tağıoğlu Əjdər. Qədim Ön Asiya və Ön Qafqaz türk tayfaları [Mətin]: 2 cilddə /Ə. Tağıoğlu; red. hey. V. Əliyev [və b.]; elmi red. T. Məmmədov, K. Əliyev; AMEA, A. A. Bakıxanov ad. Tarix İn-tu. II cild. Bakı: Nurlan, 2008.- 799, [1] s.: ill., 25 sm. + [3] v. qat. xəritə

Tağıyev Əlikram Mirhəsən oğlu. Hökmdarlardan filosoflaradək [Mətn] /Ə.Tağıyev; red. R.Qurbanov. K.2.- B.: [ADMİU], 2014.- 255, [1] s. portr

Tahir Məhəmməd. Şeyx Şamil [Mətn]: [xatirələr] /M. Tahir; burax məs. V. Bəhmənli; red. Ə. Əsədzadə; dizayn. N. Mahmudov; [rus dilindən tərc. ed. və son sözün müəl. Ə. Nicat; red. T. Babayev]; Azərb.Resp.Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, M.F.Axundov ad. Milli Kitabxana.-B.: Xatun Plyus, 2010.- 130, [2] s.: 20 sm.

Tahirzadə Ədalət Şərif oğlu. Aşurovlar [Mətn]: soyun sənədli tarixi / Ə.Ş.Tahirzadə; elmi red. və [ön söz] Y.Mahmudov; red. S.Qocayeva.- B.:[İndigo]; 2014.- 288 s.

Tahirzadə Ədalət Şərif oğlu. Elçi bəy /Ə.Tahirzadə; Red.: F.Qəzənfəroğlu; Məsləhətçilər: Q.Əliyev, O.Qasımov; Naşir: M.Yusifli; Dizayn: H.Tahirzadə.- B.: Cümhuriyyət qəzetinin nəşri; 1999.- 354 səh.

Tahirzadə Ədalət Şərif oğlu. Prezident Elçibəy [Mətn]: Ə.Tahirzadə.- B.: Yeni Müsavat, 2001.- 420 səh.

Tahirzadə Ədalət Şərif oğlu. Şəkinin tarixi. Qaynaqlarda.- B.: MASTER nəşriyyatı, 2005.- 256 s.

 

Tahirzadə Ədalət Şərif oğlu. Tarixi öyrənənlərə kömək [Mətn] : Azərbaycan tarixi, türk dünyası tarixi və ümümdünya tarixindən testlər /Ə. Ş. Tahirzadə., N. Y. Tahirzadə Elmi red.: S. Əlyarlı; Rəssam: F. Səvzəliyev, E. Faxralı. B.: Ay-Ulduz, 1999. 174 səh.: ill

 

Talıstanlı Oktay. Qədim Şərqin möcüzələri [Mətn] /O.Talıstanlı; Red. O.Cəfərov.-Bakı: Adiloğlu, 2007.- 316 s.

 

Tanrıverdi Əzizxan Vəli oğlu. "Dədəm Qorqud"un zamanı [Mətn] : [monoqrafiya] : "Dədə Qorqud" eposunun elm aləminə bəlli olmasının 200 illiyinə həsr olunur /Ə. V. Tanrıverdi ; red. M. Kazımoğlu (İmanov) ; [ön söz K. Bəşirov] ; AMEA, Folklor İn-tu. Bakı: [Elm və təhsil], 2015.- 203, [1] s.: portr., 20 sm.

 

Tapdıqoğlu Nazim. Azərbaycan faciələrinin təqvim tarixi [Mətn]: hər bir azərbaycanlı üçün yaddaş kitabı /Nazim Tapdıqoğlu, Aydın Cəlaloğlu.- Bakı: 2008.- 300 s.

 

 Tapdıqoğlu Nazim. Xocalı soyqırımı-insanlıq əleyhinə olan cinayət /N. Tapdıqoğlu (tərt.) ; red. C. Bayramov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Bakı Slavyan Un-ti ; Azərbaycanşünaslıq Tədris -Mədəniyyət Mərkəzi.-Bakı : [s. n.] , 2010.- 22 s.

 

Tarix institutunun əsərləri /Azərb. SSR EA; red. A.N.Quliyev, E.A.Paxomov, M.X.Şərifli XII cild.- Bakı: AzSSR EA, 1957.- 251, [1] s. ; 23 sm.


Tarix proqramı orta məktəblərin 5-8 dərs illəri üçün /GSŞC Maarif Komissarlığının Tədrisat- Metodik Sektoru.-Tiflis: GSŞC Maarif Komissarlığı, 1933.- 56, [2] s. , cədv. ; 18 sm.

 

Tarixi-cahan yaxud dünya nə olmuş, nə olacaq [Mətn]/mühərrir və naşiri: Akif Səfvət.- Gəncə: [s.n.], 1908 (1326 h.).- 80 s

 

Tarixi terminlərin lüğəti [Mətn] /Tərt. K. Məhəmməd oğlu İbrahim.- Gəncə: 1993.- 208 s.

Tarixin tədrisi metodikasından kurs işlərinin yazılması [Mətn]: (metodik tövsiyə) /Tərtib edən. T.F.İsgəndərov; Elmi red. T.S.Paşayev; Red. Y.Q.Məmmədov; Rəy verənlər. Ə.Ş.Şahmirov, M.M.Fətəliyev, R.Z.Xəlilov; N.Tusi adınaAzərbaycan Dövlət Pedoqoji Universiteti.- Bakı: 1995.- 24 s.

Tehrani Əbubəkr. Kitabi-Diyarbəkriyyə [Mətn]: Həsən bəy Ağqoyunlunun, onun sələflərinin tarixi və Qaraqoyunlu və Cığatay tarixlərindən ona aid olanlar / AREA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu; Ə.Tehrani; Fars dilindən tərc. edən, ön söz, şərhlər və göstəricilərin müəllifi: R.Şükürova; Red.: O.Əfəndiyev.- B.: Elm ;1998.- 336 s.

 

Teymuroğlu Əmir. Nəriman Nərimanov və türk xalqları [Mətn] /Ə. Teymuroğlu; Elmi red. G.B. Baxşəliyeva; AMEA Akad. Z.M. Bünyadov adına Şərşünaslıq İnstitutu.- B.: NURLAR, 2006.- 160 s.

 

Təbrizi Əhməd Kəsrəvi Mir Qasım oğlu. İranın Məşrutə inqilabının tarixi [Mətn]: [2 cilddə] Əhməd Kəsrəvi Təbrizi; tərc. ed. A.H.Əmir (Cavanşir) 1-ci cild[Yersiz] 2003.s. 1-dən -528-ə qədər + [36] s. fotoşək., portr.

 

Təbrizi Əhməd Kəsrəvi Mir Qasım oğlu. İranın Məşrutə inqilabının tarixi : [2 cilddə] Əhməd Kəsrəvi Təbrizi; tərc. ed. A.H.Əmir (Cavanşir) [Yersiz] 2003.- 529-1047 s. + 45 s. fotoşək., portr.

 

Təhməzli Həsən. Şıxalıağalı: tarixi keçmişdən bu günə [Mətn]: [Cəbrayıl rayonunun kəndi haqqında] H. Təhməzli; red. Ə. Əhmədov.-Bakı [MBM] 2011.495, [1] s.

 

Təhməzov Məzahir Oruc oğlu. Kəlbəcər ensiklopedik məlumatlar : elmi publisist kitab /M. Təhməzov ; elmi red. A. Məmmədov ; elmi məsl. V. G. Ramazanov, Z. A. Vəliyev, B. C. Ələsgərov.- Bakı : [Elm] , 2013.- 503, [1] s.

 

Təkləli Minaxanım. (Nuriyeva) Qafqaz İslam Ordusunun xronologiyası [Mətn] M.Təkləli, M.Rıhtım; elmi red. Dr. F.Əhmədova.- B.: Qafqaz Universiteti Qafqaz Araşdırmaları İnstitutu nəş-tı [Nurlar], 2008.- 103, [1] s.

 

Tokarjevski E.A. Azərbaycan fəhlə və kəndliləri sovet hakimiyyətini necə əldə etdilər /E.A.Tokarjevski; ÜİK(b)P MK yanında Marks-Engels-Lenin İnstitutunun Azərbaycan filialı, S.Şaumyan adına Partiya Tarixi İn-tu; [burax. məs. İ.Əliyev]Bakı: Azərnəşr, 1942.- 51, [1] s. ; 14 sm.

Tomski M.P. Oktyabr inqilabı işçilərə nə verdi? yoldaş Tomskinin 18-ci oktyabrda "Qırmızı Putelovets" zavodunun yoldaş Lenin namına olan klubundakı mitinqdə söyləmiş nitqi/M.P.Tomski.- Moskva: SSSR Xalqlarının Mərkəzi nəşriyyatı, 1928.- 55 s.

Topçubaşov Əlimərdan bəy. Azərbaycanın təşkili [Mətn] /Əlimərdan bəy Topçubaşov.- [İstanbul]: [s. n.], 1918.- 46 s.

 

Topçubaşov Əlimәrdanbәy. Paris məktubları.-Bakı: Azərnəşr , 1998-120 s.

Tovstyxa İ.V. İosıf Vısarjonoviç Stalin [Mətn] /İ.V.Tovstyxa; tərcümə. Ə.Zərif.- B: Zakkniqa, 1927.- 13 s.

 

Troyanovski Q.M. Hindistan kəndlilərinin halı [Mətn] /Q.M.Troyanovski; mütərcimi. Qafur Rəşad. Azərbaycan Sosialist Şura Cümhuriyyəti; Azərbaycan Mərkəzi Mətbuat İdarəsi.- B.: [s. n.], 1920.- 16 s.

 

Tulskiy S. Mancuriya [Mətn] S.Tulskiy; red. C.Əzimov; çevirən. Q.Yüzbaşyev.- B.: Azərnəşr, 1932.-69, [1] s.

 

Tumas İlham. Simurq ömrü [Mətn]: Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Səfyar Behbudov İ.Tumas, R.Sahil; red. A.Rəhimli; məsl. N.Behbudova; ön söz. N.Abdullayev.- B.: Elm, 2014.- 127, [1] s.

 

Tuncay Bəxtiyar. Sakların tarixi, dili və ədəbiyyatı [Mətn] /B.Tuncay; red. F.Abbasquliyeva; dizayner. A.Abdulzadə.- Bakı: Apostrof, 2009.- 279, [1] s.

Tuncay Bəxtiyar. Yunus Oğuza məktublar və ya qədim türk tarixinə yeni bir baxış. /B.Tuncay; Red.: F.Abbasquliyeva; Ön sözün müəllifi: Yunus Oğuz.- Bakı: "Əbilov, Zennalov və oğulları", 2005.- 236 səh. , ill., xəritə ; 20 sm.


Tusi Xacə Nəsirəddin. Əxlaqi-Nasiri [Mətn] /Xacə Nəsirəddin Tusi; Farscadan tərcümə edəni, ön sözün və şərhlərin müəllifi: R.Sultanov; Red.: M.Nağısoylu.-B.: Lider, 2005.- 280 s.

 

Türk dövlət və cəmiyyətlərinin XI dostluq, qardaşlıq və əməkdaşlıq qurultayı Bakı-17-19 noyabr -2007 [Mətn] /buraxılışa məs. N.İbrahimov; tərt. N.Qurbanov, E.Miraləm Türk dövlət və cəmiyyətlərinin dostluq, qardaşlıq və əməkdaşlıq qurultayı (XI; 2007 Bakı).- B.: Yurd, 2008.- 387, [1] s.: fotoşək., portr., 29 sm.

 

Türk dunyasının birliyi.-Bakı: Elm və təhsil , 2011. 161, [7] s.

Türkər Qaimməqam Rüştü. Qafqaz Türk İslam Ordusu Bakı yollarında [Mətn] /Q. R. Türkər; nəşrə haz. M. Rıhtım, F. Xəlilli; elmi red. M. Süleymanov; red. M. Təkləli; Qafqaz Universiteti; Qafqaz Araşdırmaları İnstitutu [Nurlar]: Qafqaz Araşdırmaları İnstitutu Nəşriyyatı, 2008.- 215, [1]

 

Türkiyə-Ermənistan Protokallararı: Udan kim, uduzan kim? SAM-ın icmalı. Buraxılış 1 may 2010.- Bakı: 2010.-43 s.

Türkiyə Respublikası və Osman dövləti, Türkiyə Cümhuriyyətinin 75 illiyi və Mustafa Kamal Atatürkün xatirəsinə həsr edilmiş elmi konfrans Türkiyə Cümhuriyyətinin 75 illiyi və Mustafa Kamal Atatürkün xatirəsinə həsr edilmiş elmi konfransın (Bakı, 9 noyabr 1998-ci il) və Osmanlı imperiyasının 700 illiyinə həsr edilmiş elmi sesiyanın (Bakı, 7 may 1999- cu il) materialları /Red. heyəti: F.Q.Maqsudov və b.- Bakı: Elm, 2000.- 232 s.

Türkiyədə masonların və sionistlərin fəaliyyəti [Mətn]: XVIII əsr -XX əsrin birinci yarısı /Tərtibçi. M.Ənsərli; Red. A.Rüstəmli, G.Qurbanova.- Bakı: Ocaq, 2007.- 124 s.

Türkman İsgəndər bəy. Münşi Tarix-i aləmara-yi Abbasi [Mətn]: Abbasın dünyanı bəzəyən tarixi /İ.M.Türkman; AMEA A.A.Bakıxanov ad. Tarix İn-tu; farscadan tərc., ön sözün, şərhlərin və göstəricilərin müəl. O.Əfəndiyev, N.Musalı I cild.- Bakı: Təhsil, 2009.- 790, [2] s.

Türkmənçay - 180 [Mətn] /Azərb. tarix qurumu; Azərb. Resp. Hərb Tarixi Muzeyi; baş red. H.N.Həsənov; red. heyəti. C.M.Mustafayev və b.; ön söz. R.Əmirov.- Bakı: [s.n.], 2009.- 82 s.

                   

 

 

National Library of Azerbaijan © All Rights Reserved