Tarix. Tarix elmləri.
U

 

Daxili əlifba

 

 

 

Ubeydullin Əziz. 10 il içərisində Azərbaycanda tarix elminin inkişafı /Ə.Ubeydullin; Azərbaycan Dövlət Elmi Tədqiqat İnstitutu, Tarix şöbəsi.- Bakı: Azərbaycan Dövlət Elmi Tədqiqat İnstitutu, 1930.- 35 s.

 

Ulu Öndər Heydər Əliyevin irsi və politologiyanın aktual problemləri [Mətn]: Ulu Öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 88-ci ildönümünə və İnstitutun "Heydər Əliyev Məktəbi"nin 5 illik fəaliyyətinə həsr edilmiş ümumrespublika elmi-praktik konfransının materialları AMEA, Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İn-tu, "Heydər Əliyev Məktəbi"; red. hey. İ.Məmmədzadə [və b.] Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutu Heydər Əliyev Məktəbi.- B.: [ADPU], 2012.293, [2] s.


Ulusel Rahid. S. Heydər Əliyev və Azərbaycan, Atatürk və türk dünyası: Nizami Cəfərovun elmi araşdırmalarında /Rahid C. Ulusel; AMEA Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu; Elmi red.: Y.Rüstəmov.- Bakı: Elm, 2004.- 148 s.

Ulusel Rahid. S. Heydər Əliyev və Azərbaycan-Dünya münasibətləri [Mətn]: siyasətdən mədəniyyətədək /R.Ulusel; elmi red. N.Cəfərov; red. S.Süleymanlı; naşir A.Dənzizadə; Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi.- B.: İdeal-Print, 2010.- 609, [1] s.


Ulusel Rahid. S.
Qloballaşma və Türk Sivilizasiyası [Mətn] /Rahid S.Ulusel; Elmi redaktor: Nizami Cəfərov; Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi.- B.: Çaşıoğlu, 2005.- 152 s.

 

 

Umudlu Vidadi Umud oğlu. Şimali Azərbaycanın çar Rusiyası tərəfindən işğalı və müstəmləkəçilik əleyhinə mübarizə (1801-1828) /V.Umudlu; , A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu; Elmi red.: Mahmud İsmayılov.-Bakı: Elm, 2004.- 180 s.

Urud Musa. Zəngəzur.-Bakı: Nurlar , 2005. 504 s.

 

 

 

National Library of Azerbaijan All Rights Reserved