Tarix. Tarix elmləri
 
V
 

Daxili əlifba

 

 

Vaal Tomas de. Qarabağ: Ermənistan və Azərbaycan sülh və savaş yollarında [Mətn] /T. de Vaal; tərc. ed. Y.Axundov; red. F.İsmayılov.- B,: [İlayMMC ], 2008.- 340, [2] s. portr

 

Vahidov R.M. Mingəçevir III-VIII əsrlərdə arxeoloji qazıntı materialları əsasında /R.M.Vahidov; red. İ.Nərimanov; Azərbaycan SSR Elmlər Akad. Tarix İnstitutu.- B.: AzSSR EA; 1961.- 160, [2] s.

 

 Vamberi German. Əmir Teymur [Mətn]: məçhur macar müstəşriqlərindən professor G. Vamberinin "Tarixi-Buxara" nam əsərindən iqtibas edilmişdir. /German Vamberi; rus. tərc. ed. S. İbrahimov.- B.: Nəşriyyati-bəradəran Orucov, 1916 (1335 h.).-159 s.

 

 Vandalizm: tarixi adlara qarşı soyqırımı [Mətn]:/İdeya və ön söz: Y.Mahmudov; Tərt.: N.Mustafa; Elmi red.: E.Məhərrəmov; AMEA; Azərbaycan MEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.- B.: Təhsil, 2006.- 92 s.

 

Vasilevski A. Polşa/A.Vasilevski.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 40 s.

Vasilyev S.F. Materializm tarixi tələbələr üçün leksiya və vəsait /S.F.Vasilyev; red. H.Zeynallı; V.İ.Lenin adına Azərbaycan Dövlət Darülfünunu Hüquq Fakültəsi I hissə.- Bakı: [s. n.], 1930.- 183, s.

 

Vaşinqton konfransı (noyabr 1921 - fevral 1922 - ci il) [Mətn]: mühazirə mətnləri S.Mustafayeva; elmi red. V.Əliyev; rəyçilər. B.Bəxtiyarov, Ş.Nuruzadə Mustafayeva, Səmayə Məmməd qızı.- B.: [ADPU], 2003.- 42, [1] s.

 

Veselovski N. Yaponiya və onun müsəlləh qüvvələri /N.Veselovski; çev. Qulamzadə; red. Sədullayev.- B.: Azərnəşr, 1932.- 77, [1] s.,şək.

 

Veysəlova Vüsalə Rafiq qızı. Orta əsrlər tarixi [Mətn]: (son orta ərlə-yeni dövrün başlanğıcı, XVI-XVII əsrin birinci yarısı): dərs vəsaiti V.R.Veysəlova; elmi red. H.Sadıqov; rəyçi V.Əliyev [və b.]; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Gəncə Döv. Un-ti.- Gəncə: [Araz PM] 2012.- 484 s., [5] v. rəngli şək., xəritə, portr.

 

Vəli Həmzə. Babək Xürrəmidinin son taleyi [Mətn] /H.Vəli; Red.: T.Əliyev; Rəssam: F.Əli.- Bakı: Oğuz eli, 1998.- 96 s.

Vəlidi Əhməd Zəki. Azərbaycanın tarixi coğrafiyası [Mətn] /Ə.Z.Vəlidi; türkcədən çevirəni, ön söz, şərh və qeydlərin, göstıricilərin müəl. B.V.Piriyev; elmi red. Y.M.Mahmudov; AMEA, A.A. Bakıxanov ad. Tarix İn-tu.-Bakı: Təhsil, 2009.- 110, [2] s.

 

Vəlixanlı Nailə Məmmədəli qızı. Naxçıvan-ərəblərdən monqollaradək (VII-XII əsrlər).-Bakı: Elm , 2005. 152 səh.

Vəlişov Nazim Tapdıq oğlu. XIX əsr də ermənilərin Şimali Azərbaycana köçürülməsi [Mətn] /N.T.Vəlişov (tərt.); Azərb. Resp. TəhsilNazirliyi, Bakı Slavyan Un-ti; Azərbaycanşünaslıq Tədris-Mədəniyyət Mərkəzi.- Bakı: [s.n.], 2010.- 22 s. cədv

 

 

Vəliyev Əlləz Nəbi oğlu. Borçalıda qədim Ormeşən eli [Mətn] /Ə. Vəliyev; red. H. Musabəyli.- Bakı: Nərgiz, 2011.-303 s.

 

Vəliyev Fəzail İmran oğlu. XIX-XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanın maddi mədəniyyəti [Mətn]: tarixi-etnoqrafik tədqiqat /F.İ.Vəliyev; elmi red.T.Bünyadov; AMEA, Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu.- Bakı: Şərq-Qərb, 2010.- 307, [4] s.

 

Vəliyev İsmayıl Ömər oğlu. Heydər Əliyev və türk dünyası [Mətn] İ.Vəliyev, K.Muxtarov; elmi red. N.Cəfərov; red. S.Nəzərli; Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi.- B.: AzAtaM, 2003.- 87, [2] s., [1] s. fotoşək.

 

Vəliyev İsmayıl Ömər oğlu. Qara gündəlik. 1990-cı il 20 yanvar hadisələri.-Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB , 1997. 136 s.

 

Vəliyev Şamil Qiyas oğlu. Füyuzat ədəbi məktəbi /Ş.Q.Vəliyev; Elmi məsləhətçi və ön sözün müəllifi. K.Tahirzadə; Elmi red. Ə.Saraçlı; , Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu. B.: Elm, 1999. 444 s.: 1 portr

 

Vəliyev Tofiq Talış oğlu. Ümumdünya tarixi: Suallar və cavablar. Ən qədim zamanlardan çağdaş dövrədək [Mətn]: (Ən qədim zamanlardan 1640-cı ilədək): [Dərslik] /T.T. Vəliyev, Ə.Ə. Qocayev, R.O. Namazov; Rəyçilər: R.C. Süleymanov, O.B. Əhmədov.-I hissə.-B.: Xəzər, 2003.- 432 s.

 

Vəliyev Tofiq Talış oğlu. Ümumdünya tarixi: Suallar və cavablar. Ən qədim zamanlardan 2004-cü ilədək [Mətn]: (1640-1918-ci illər): [Dərslik] /T.T.Vəliyev, Ə.Ə.Qocayev; Rəyçilər. R.C.Süleymanov, O.B.Əhmədov.- II hissə.- B.: Xəzər, 2004.- 448 s.

 

Vəliyeva Sona Məhəmməd qızı. Milli dövlətçilik hərəkatının yüksəlişi və xalq cümhuriyyəti dövründə Azərbaycançılıq ideyası. Bı : Azərbaycan , 2003. 128 s.

 

Vətəndaş müharibəsində biz nə ücün galib gəldik /çevirəni. Z.Məhəmmədzadə; Ali Siyasi Maarif Komitəsi.- B.: [Azərnəşr], 1928.- 14 s.

 

Vətənə, Dövlətə, xalqa sədaqətin parlaq nümunəsi [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin 1993-cü il oktyabrın 3-dən 1998-ci il oktyabrın 3-dək olan dövr ərzində keçirdiyi tədbirlər və görüşlər haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidenti Katibliyinin məlumatı.- B.: Azərbaycan nəşriyyatı, 1998.- 24 s.: portr., 20 sm.

Vəzir Mehriban. Azərbaycan adət-ənənələrində gender rolları [Mətn] /Mehriban Vəzir; layihənin müəl. və rəhbəri Ş. İsmayılova; elmi red. A.Xürrəmqızı; tərc. F.Axundov; rəssamı. N.Vəliyeva; dizayner T.Rzazadə; Regional İnkişaf Uğrunda Qadınlar Cəmiyyəti (RİQC)Bakı: [RİQC], 2009.- 239 s.

 

Vilayəti Əli Əkbər. Şah İsmayıl Səfəvi dövründə İranın xarici əlaqələr tarixi [Mətn] /Ə.Ə.Vilayəti.- B.: Əlhuda, 1998.- 422 s.

 

 

 

 

National Library of Azerbaijan All Rights Reserved