Tarix. Tarix elmləri
 
X

 

Daxili əlifba

 

 

 Xalqa bağışlanan ömür [Mətn]: Bu kitab Azərbaycan Respublikasının Prezidenti möhtərəm Heydər Əlirza oğlu Əliyevin ömrünün 78-ci il dönümünə həsr olunur. Tərtibçilər. Ş.Mirzəyev, S.İsmayılov; Red. Ş.Şəmsizadə. I kitab.- B.: Nurlan, 2001.- 218 s.

 Xalqa bağışlanan ömür [Mətn]: Bu kitab müstəqil Azərbaycan Respublikasının qurucusu, bütün azərbaycanlıların ümuminli lideri Heydər Əlirza oğlu Əliyevin Azərbaycanda hakimiyyətə gəlişinin 35 illiyinə həsr olunur /Tərtibçi. Ə.Əliyev; Elmi red. M.Urud V kitab.- B.: Şəms, 2004.- 428 s.

 Xlqa həsr olunan illər [Mətn] Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi; məcmuənin hazırlanması üçün məsul şəxs. .Qardaşxanova.- Bkı: Səda, 2003.- 512 s.

 Xalqa həsr olunan illər [Mətn] Azərb. Resp. Dövlət Statistika Komitəsi.- B.: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi, 2013.- 525, [1] s.

 Xalqın böyük xilaskarı: Heydər Əliyevin 32 illik rəhbərlik dövrünə və Azərbaycanın müstəqilliyinin 10 illiyinə həsr olunmuş elmi-nəzəri konfransın materialları [Mətn]: tarixi həqiqətlər, faktlar və reallıqlar Tərtib edəni. X.Kazımlı; Məsul red. Ə.Həsənov; Red. hey. M.Əlizadə və b.- B.: Bakı Universiteti, 2001.- 220 s.

 Xanməmmədova Şövkət. 20-dən 20-yə [Mətn]: [povest] 20 Yanvar şəhidlərinin əziz xatirəsinə həsr olunur /Ş. Xanməmmədova; red. T. Pənahqızı.- B.: [MBM MMC], 2010.- 95, [1] s.

 

 "Xarici avropa sosialist ölkələri tarixi" kursunun proqramı [Mətn]: tarix fakültəsinin tələbələri üçün /AzSSR Xalq Təhsili Nazirliyi, S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti; tərt. ed. E.A.Hüseynova, R.X.Hüseynov; red. R.A.Orucov; tərc.ed. M.Ə.Baxışov.- B.: Azərbaycan Universiteti, 1989.- 22,[1] s.

 

 Xələfov Abuzər Alı oğlu. Heydər Əliyev və Azərbaycanda kitabxana işi [Mətn]: Elmi məsləhətçi: S.Y.Məmmədəliyeva; Elmi red.: T.X.Musayeva; Red.: K.İ.Aslan, L.A.Məmmədova.- B.: Azərnəşr, 2006.- 312 s.

 

Xələfov Əşrəf. Birinci rus inqilabı 1905-1907 illər: qısa biblioqrafik tövsiyə göstəricisi /Ə.Xələfov; elmi red. M.Qazıyev.- B.:[s. n.];1955.- 26, [2] s. 20 sm.

 

Xəlil Ağaverdi Sərxan oğlu. Türk xalqlarının yaz bayramları və novruz [Mətn] / A.Xəlil; elmi red. S.Xavəri; AMEA, Folklor İn-tu.- B.: Elm və təhsil, 2012.- 143, [1] s.

 

Xəlilli Fariz Sabir oğlu. Qədim Nərgizava və Gəgəli /F.Xəlilli; Elmi red.F.L.Osmanov.- B.: Adiloğlu, 2003.- 40 s.

 

Xəlili Xəliyəddin. Azərbaycan xalqını dünyaya yenidən millət kimi təqdim edən 20 yanvar. - B., 2003.- 134 s

 

 Xəlilli Xəliyəddin Dəsgiralı oğlu. Azərbaycan türklərinin etnogenezi və milli inkişaf tarixi [Mətn]: Monoqrafiya /X.Xəlili; Elmi red. M.Allahmanlı; T.Şahbazov; [Kitabın sponsoru. A.Minbaşı]Bakı: MBM, 2007.- 384 s.

 

Xəlili Xəliyəddin. Qarabağ: Etnomənəvi inkişaf tarixi - B.: Günəş, 2006.- 79 s.

 

 Xəlilli Xəliyəddin Dəsgiralı oğlu. Sovet tarixşünaslığı - milli ölüm elmi [Mətn]: [monoqrafiya] /X.Xəlilli; red. Q. Ə.-R. Qarannı.- Bakı: [s.n.], 2010.- 399, [1] s.

 

Xəlilqızı Əsli. Güllələnmiş uşaqlıq [Mətn] /Ə. Xəlilqızı; Red.: M. Nazimoğlu; Tərcüməçilər: A. Qorina, N. Məmmədov, Dizayner: T. Gəncəliyev.- B.: Çaşıoğlu, 2007.- 295s.

 

Xəlilov Cəlil. Milli sərvət [Mətn] C.Xəlilov; Red.: B.Muradova; Naşir: T.Vəlixanlı.- B.: Mütərcim, 1998.- 92 s.

 

Xəlilov Xaliyəddin Dəskiralı oğlu. Qarabağın elat dünyası [Mətn] /X.D.Xəlilov; rəyçi. M.İsmayılov.-B.: Azərnəşr, 1992.- 119 s.

Xəlilov Xaliyəddin Dəskiralı oğlu. Dövlətdə dəvə [Mətn] X.D. Xəlilov; rəyçi. B. Budaqov; red. A. Qəmbərov; fotoqraf. C. Zeynalov.-Bakı:İşıq;1989.-45,[2] s

 

Xəlilov Mübariz Cabbar oğlu. Albaniyanın qəbir abidələri [Mətn]: IV-X əsrlər /M.Xəlilov; elmi red. T.M.Dostiyev, Q.O.Qoşqarlı; AMEA, Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu.- B.: [Nafta-press], 2009.- 179, [1] s.: şək., xəritə, portr., 20 sm.

Xəlilov Səlahəddin Sədrəddin oğlu. Lider. Dövlət. Cəmiyyət [Mətn] /S.S.Xəlilov; Elmi red. Ə.Həsənov.- Bakı: Azərbaycan Universiteti, 2001.- 358 s.

Xəyal Sona. Halal şöhrət Hacı İntiqamın evində keçirilən "Azərbaycanın dünya şöhrətli qadınları" adlı məclisdən /S.Xəyal; red. A.Musayeva; ön söz müəl. M.Məmmədova.- Bakı: [MBM], 2011.- 87, [1] s.

 

Xəzər Donanması XIX-XX əsrlərdə [Mətn] SSRİ Dəniz Donanması Nazirliyi.- B.: [İşıq] 1970.- [8] s.

Xınalı Zəminə. Hərbi məktəblərin banisi [Mətn] /Z. Xınalı; Ön söz. F.Qoca; Red. T. Abbaslı; Rəyçilər. N. Cəfərov, N. Həsənzadə.- B.: Adiloğlu, 2006.- 264 s.

 

Xocalı XX əsrin soyqırımı /layihənin rəhbəri Ə.Həsənov, A.Aslanov; tərtibçi red. Ə.Mehdiyev, V.Əliyev, D.İsmayilov; tərcüməçi C.Səfərov [və b.]; rəssam E.Aslanov; dizayner İ.Nəcəfquliyev; Azərb. Resp. Prezidenti Administrasiyası ictimai-siyasi məsələlər şöbəsi; AzərTac, B.: 2012.

 

Xocalı Allahyar. Vətən ağrısı, torpaq yanğısı.-Bakı: Azərbaycan , 1993. 72 s.

 

Xocalı soyqırımı [Mətn] [Qarabağ Azadlıq Təşkilatı] ; red. hey. A. Nağı [və b.] ; [naşir N. Həbibov]. B.: [s. n.] 2014.- 36 s.

 

Xocalı Soyqırımı - 1992: Sənədlər, faktlar və xarici mətbuatda /Layihənin rəhbəri: E.Süleymanov; Baş red.: A.Şəfiyev; Red. heyəti: N.Abdullayev və b.; Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyası; Qaçqın və Məcburi Köçkünlərin Hüquqlarını Müdafiə Mərkəzi; Azərbaycanda Miqrantların, Qaçqın və Məcburi Köçkünlərin Hüquqlarının Müdafiəsi üzrə İctimai Birlik B.: Əbilov, Zeynalov və oğulları, 2006,582 səh. ill, fotoşəkilli

Xruşşov Nikita Sergeyeviç. 1959-1965- ci illərdə SSRİ Xalq təsərüfatının inkişafına dair kantrol rəqəmlər haqqında.- Bakı: Azərbaycan KP MK nin BİRLƏŞMİŞ NƏŞRİYYATI, 1959.- 186 s.

 

Xudiyev Nizami Manaf oğlu. Heydər Əliyev və Azərbaycan dili [Mətn]: seçilmiş əsərləri: X cild /N.Xudiyev; Red. və ön söz: A.Axundov; Naşir: B.Axundov.- B.: Təhsil, 1997; Elm və təhsil, 2014.- 542 s.

 

Xudiyev Nizami Manaf oğlu. Xaçmaz [Mətn]: seçilmiş əsərləri: XI cild /N. M. Xudiyev; elmi red. Y. Mahmudov.- B. "Təhsil" EİM, 2010; Elm və təhsil, 2014.- 474 s.

 

Xudiyev Nizami Manaf oğlu. Xalq və dövlər naminə [Mətn]: seçilmiş əsərləri: VII cild /N. M. Xudiyev; Elmi red.: F. Şahbazlı.- B.ı: Azərbaycan, 2004; Elm və təhsil, 2014.- 651 s.

 

 

Xudiyev Nizami Manaf oğlu. Zamanın axarı ilə. [Mətn]: iki hissəli: I hissə: seçilmiş əsərləri: IV cild /N.M.Xudiyev; elmi red. Q.Kazımov.- B: Azərnəşr, 2004; Elm və təhsil, 2013.- 788 s.

Xudiyev Nizami Manaf oğlu. Zamanın axarı ilə. [Mətn]: iki hissəli: II hissə: seçilmiş əsərləri: V cild /N.M.Xudiyev; elmi red. Q.Kazımov.- B: Azərnəşr, 2008; Elm və təhsil, 2013.- 724 s.

 

Xuluflu Vəli. Səlcuq dövlətinin daxili quruluşuna dair /V.Xuluflu; [ön söz. Ə.Ubeydulin]; Azərbaycan Dövlət Elmi Tədqiqat İn-tu, Tarix Şöbəsi.- Bakı: ADETİ, 1930.- 30 s.

 

 Xvostov V. Birinci dünya müharibəsində Qermaniya necə məğlub oldu [Mətn] V.Xvostov; red. M.Məmmədov.- B.: Azərnəşr, 1942.- 36 s.

 

National Library of Azerbaijan All Rights Reserved