Tarix. Tarix elmləri
 
 
Z
 

Daxili əlifba

 

 

Zahidov Əsgər. Tarix dərslərində təlimin texniki vasitələrindən istifadə edilməsi [Mətn]: (Tədris vəsaiti) /Ə.Zahidov, M.İsmayılov, H.Zahidov; Elmi red. N.İbadov; Rəy verənlər. İ.Ağayev, H.Sadıqov; Gəncə Zona Müəllimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu Gəncə: 1993.- 34 s.

Zahidova Həqiqət Əhmədağa qızı. Azərbaycan etnoqrafiyası Cəfər Cabbarlı yaradıcılığında [Mətn]: tarixi-etnoqrafik tədqiqat /H.Zahidova; elmi red. T. Bünyadov; AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu.- Bakı: Elm, 2011.- 279, [1] s.

Zakafqaziya sosialist qoşma şura cumhuriyyətləri yeni mərhələdə UİK (b) F. Zakafkaziya ölkə Komitəsinin noyabr pleynumu ilə UİK (b) F Mərkəzi Komitəsinin, Zakaziya ölkə Komitəsinin gələcək işləri barəsindəki direktivinə dair məruzəçilər üçün materiallar.- B.: Azərnəşr, 1930.- 65, [1] s.

 

Zakiri Ayətullah Duqtur Hüccətullah. Sümerlər [Mətn] /H.Zakiri; hazırlayanı. Ə.H.Əlyar.- [Tehran]: Oral, [2006].- 297 s.

Zaqafqaziya Seyminin müsəlman fraksiyası və Azərbaycan Milli Şurası iclaslarının protokolları 1918-cı il.-Bakı: Adiloğlu , 2006. 216 səh.

 

Zaqafqaziyanın zəhmətkeş qadını [Mətn]: Zaqafqaziyada 8-mart tarixinin 5-ci ildönümünə məxsus məcmuə /Ümumittifaq Kommunist (bolşevik) Firqəsi Zaqafqaziya Ölkə Komitəsinin İşçi və Kəndli qadınlar şöbəsi.- Tiflis: ÜİK(b)F Zaqafqaziya Ölkə Komitəsi İşçi və Kəndli qadınlar şöbəsi, 1926.- 87 s.

 

 Zaysev Q. Yaşasın Kommuna [Mətn] Q.Zaysev; red. Sadullayev.- B.: Azərnəşr, 1932.- 40 s. 15 sm.

 

Zenkoviç Nikolay. Heydər Əliyev. Tale yolları [Mətn] /N.Zenkoviç; Red. V.Kərimov; Tərcümə edən. S.Əbdürəhmanova, H.Babayev.- B.: Azərnəşr, 2007.- 608 s. portr., fotoşək

 

Zenkoviç Nikolay Aleksandroviç. Putin ensiklopediyası [Mətn] : Ailəsi. Komandası. Rəqibləri. Ardıcılları : [rus dilindən tərcümə] /N. A. Zenkoviç. B.: [Nurlan], 2006. 799, [1] s.: portr., fotoşək

 

Zeynaloğlu Cahangir. Müxtəsər Azərbaycan tarixi [Mətn]: elmi-publisistik və tarixi kitab C.Zeynaloğlu; Red. T.İsmayılova; Ön sözün və şərhin müəllifi. K.Şükürov; Transliterasiya edən. M.Teymur.- B.: Azərbaycan Dövlət Kitab Palatası, 1992.- 144 s.

 

Zeynaloğlu Camal. Cəsur kəşfiyyatçı, igid partizan [Mətn] : Azərbaycanlı kəşfiyyatçı Xanlar Babanlının əziz xatirəsinə /C. Zeynaloğlu ; məsləhətçi Ə. Tağıyev ; red. H. Kərimova. Bakı: UniPrint-S, 2016.- 240 s., [6] v. fotoşək., portr.: faksim., portr., ill., 22 sm.

 

Zeynaloğlu Camal. Qarabağ dərdi-Erməni vandalizmi. [Mətn] : (Tarixi həqiqətlər, faktlar...).- B.: UniPrint 2014.- 456[] s. 21 sm.

 

Zeynalov Aftandil. XX əsrin sonunda "məzlum" hayların Qarabağ işğalı: millətçilərin Pirr qələbəsi,yoxsa onların sonunun başlanğıcı? [Mətn] /A.Zeynalov.- Gəncə: [s. n.], 2011.- 238 s.

 

Zeynalov Rizvan. Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları [Mətn] /R. Zeynalov; Xüsusi red.: R. Hüseynov B.: Gənclik, 1996.- 136 s.

 

Zəmanəmizin böyük Azərbaycanlısı [Mətn]: Xüsusi buraxılış /Hazırlayanı: İ.Əsgəroğlu; Xüsusi buraxlışa məsul: "21 Azər" jurnalı.- B.: 2001.- 102 s.: portr., fotoşək., 29 sm.

 

Zəmanəmizin böyük Azərbaycanlısı [Mətn]: Xüsusi buraxılış Baş red.: İ.Əsgəroğlu; Red.: N.Aqaşova.- B.: 2002.- 104 s.

Zinger. MOPR-un təftiş komisyonları işi haqqında/Zinger; çevirəni. F.Axundzadə; İnqilab mübarizlərinə Beynəlxalq Yardım Təşkilatı (MOPR).- B.: AİŞC MOPR-un MK, 1928.- 31 s.

 

Zülfüqarlı Məhərrəm Paşa oğlu. 2010-cu il Milli Məclisə seçkilərin monitorinqi [Mətn]: yaddaş kitabçası /M. Zülfüqarlı; naşir. Ş. Xuduoğlu; Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyası Seçki Qərargahı.-Bakı: Qanun, 2010.- 31, [1] s.

Zülfüqarlı Məhərrəm Paşa oğlu. Azərbaycan tarixi.İkinci respublika dövrünün tarixşünaslığı [Mətn]: 1920-1991-ci illər /M.P.Zülfüqarlı; elmi red. A.C.İsgəndərov.- Bakı: Çaşıoğlu, 2001.- 312 s., portr.; 21 sm.

Zülfüqarlı Məhərrəm Paşa oğlu. Azərbaycan tarixinə yeni baxış [Mətn] /Red.: Ə.Əliyev.- B.:Təhsil, 2003.- 90 s.

 

Zülfüqarlı Məhərrəm Paşa oğlu. Azərbaycanı kimlər idarə edib? [Mətn]: (may 1918-oktyabr 2003) /Məhərrəm Zülfüqarlı; red. B.Hüseynoğlu.- Bakı: Qanun, 2006.- 136 s.
 

Zülfüqarlı Məhərrəm Paşa oğlu. İstiqlal tarixini yaradanlar: 1972-1992-ci illər /Elmi red.: B. Nəcəfov.- B.: 2003.- 190 s.

 

Zülfüqarlı Məhərrəm Paşa oğlu. Qaradağlı faciəsi. 17 fevral 1992-ci il [Mətn] M. P. Zülfüqarlı.-Bakı:Qanun;2010.- 35, [1] s.

Zülfüqarlı Məhərrəm Paşa oğlu. Şamaxı soyqırımı [Mətn]: 1918-ci il /M.Zülfüqarlı; layihənin rəhbəri. E.Süleymanov; elmi red. K.Şüküröv.- Bakı: [AVCİYA], 2011.- 112 s.

Zülfüqarlı Məhərrəm Paşa oğlu.
Seçki sistemləri və seçki komissiyalarının təşkili yerli və beynəlxalq təcrübə [Mətn] /M. P. Zülfüqarlı; Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyası.-Bakı: Qanun, 2010.- 79, [1] s.

 

National Library of Azerbaijan © All Rights Reserved