Tarix. Tarix elmləri.

 

1905-ci il inqilabı tezisləri.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 44 s.
  

1930-31-ci ildə ASŞC-də oktyabrın 13 illik dönümü, məhsul və kollektivləşmə günü bayaramının kütləvi-siyasi maarif müəssisələri və məktəblər tərəfindən tətbiq edilməsi.- Bakı: [s.n.], 1930.- 7 s.

20 Yanvar faciəsi və rabitəçilər /Tərtib edənlər: Müşfiq Əmirov, Mədəd Coşğun.- Bakı: Nurlan, 2003.- 95 s.

 

26 Bakı komisarlarının güllələnməsi [Mətn] Bakı: Bakinski Raboçi, 1927.- 24 s.

 

Abbasbəyli Ağalar Nəriman oğlu. Beynəlxalq münasibətlər nəzəriyyəsi [Mətn]: dərslik /A.Abbasbəyli, E.Nəcəfov; [red. P.Q.Darabadi; rəyçilər. H.C.Əlibəyli, H.N.Məmmədov]; Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Bakı Dövlət Universiteti.- B.: Mütərcim, 2007.- 206 [2] s.

 

Abbasbəyli Ağalar Nəriman oğlu. Beynəlxalq münaqişələr: nəzəri və konseptual yanaşmalar [Mətn] /A.N.Abasbəyli; elmi red. P.Q.Darabadi; elmi məsləhətçilər. E. Ə. Əliyev, Q. H. Məmmədov, O.F.Əfəndiyev.- B.: Şirvannəşr, 2006.- 194 s.

 

Abbasbəyli Ağalar Nəriman oğlu. Beynəlxalq münasibətlər tarixi (ən qədim dövrlərdən XIX yüzilliyin 70-ci illərinin sonuna qədər) [Mətn]: dərslik /A.N.Abbasbəyli, S.Z.Yusifzadə; red.Q.H.Məmmədov; rəyçi. H.C.Əlibəyli, P.Q.Darabadi.- B.: [BDU], 2009.- 309, [2] s.

 

Abbasbəyli Ağalar Nəriman oğlu. Konfliktologiya [Mətn]: Dərslik /A.N.Abbasbəyli, P.Q.Darabadi, Ə.G.İbrahimov; Elmi red. Q.H.Məmmədov; Rəyçilər. H.Q.Əlibəyli, S.Z.Yusifzadə.- B.: BDU, 2006.- 292 s.

 

Abbaslı Mirzə. Şah İsmayıl Xətayinin ömür yolu minatürlərdə [Mətn] /M.Abbaslı; xüsusi red. M.Y.Quluzadə.- B.: İşıq, 1981.- 45 s., [23] v. şək

 

Abbasoğlu Baxşeyiş. Ağdam ağrıları: [məlumat kitabı]. Bı : Şuşa , 2003. 151 s.

 

Abbasov Natiq Zahid oğlu. Qədim azəri yurdu-Qax /Natiq Abbasov; Red.: Ş. Nuruzadə.- B.: Ağrıdağ, 2000.- 172 s.

 

Abbasov Vaqif Məhərrəm oğlu. Liderlik fəlsəfəsi [Mətn]: [Türk dünyasının sönməz günəşi ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin unudulmaz xatirəsinə ithaf olunur] /V.Abbasov; red. F.Nadir.- Bakı: Təhsil, 2004.- 200, [2] s., [32] s.

 

Abbasova Fatma Əli qızı. Azərbaycanın orta əsr zoomorf əşyaları /F.Ə.Abbasova; Elmi red.: R.B.Göyüşov; Elmi məsləhətçi: A.B.Nuriyev. AMEA-sı Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu.- B.: Elm, 2005.- 238 s.

 

Abbasova Fatma Əli qızı. Bulaqbaşı abidələri /Fatma Abbasova; Elmi red.: R.V.Göyüşov; , Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu.- Bakı: Elm, 2003.- 176 s.

Abdullayev Elşad İslam oğlu. Azərbaycan demokratik inkişaf yolunda [Mətn] /Elşad Abdullayev; red. Lətif Hüseynov; foto.: R.Bağırov.- B.: Təhsil, 2004.- 279, [1] s.

 

Abdullayev Əsgər İbrahim oğlu. Azərbaycana qarşı erməni təcavüzü və xarici havadarlıq: Monoqrafiya /Əsgər, Abdullayev; Elmi red.: M.F.Cəlilov.- Bakı: İqtisad Universiteti, 2004.- 216 s.

Abdullayev Elşad İslam oğlu. Azərbaycanın inzibati hüququ.Üçüncü hissə (Xüsusi hissənin davamı) [Mətn]: hüquqi ali məktəblər və hüquq fakültələri üçün dərslik /E.İ.Abdullayev, A.Abdullayev; Elmi red. L.Hüseynov; Rəyçilər. Z.A.Əsgərov, H.A.Qasımov, Z.M.Qafarov və b.; Azərbaycan Beynəlxalq Universiteti.- B.: ABU, 2007.- 303 s.

 

Abdullayev Elşad İslam oğlu. Dağlıq Qarabağ problemi beynəlxalq hüquq müstəvisində [Mətn] /Elşad Abdullayev; Red. Lətif Hüseynov, Alış Qasımov.-Bakı : Təhsil , 2004.- 216 s.

 

Abdullayev Elşad İslam oğlu. Dövlət quruculuğu [Mətn] /Elşad Abdullayev; Red.: N.Aqaşova; Ön sözün müəll.: Ə.Qarayev.- B.: Ozan, 2002.- 232 s.

 

Abdullayev Elşad İslam oğlu. İnzibati məsuliyyət [Mətn]: dərs vəsaiti /E.Abdullayev; elmi red.T.M.Qafarov; rəy verənlər. Ş.M.Əliyev, O.Ş.Bağırov; AzSSR Xalq Təhsili Nazirliyi. V.İ.lenin adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstiututu.- B.: 1989.- 78, [1] s.

 

Abdullayev Əsgər İbrahim oğlu. Azərbaycanlıların mart soyqırımı unudulmamalıdır [Mətn]: əsər 1918-ci ildə törədilmiş mart faciəsinin 90 illiyinə həsr edilmişdir: [monoqrafiya] /Ə.Abdullayev; elmi red. və ön söz. müəl. M.Cəlilov.- Bakı: [İqtisad Universiteti], 2008.- 107, [1] s.

 

Abdullayev Əsgər İbrahim oğlu. Erməni təcavüzü: acı faktlar, fəlakətli nəticələr /Ə.İ.Abdullayev; Elmi red.: M.F.Cəlilov; Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti.- Bakı: İqtisad Universitetinin nəşriyyatı, 2003.- 114 s.

Abdullayev Əsgər İbrahim oğlu. Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzkarlıq siyasəti [Mətn]: XIX əsrin axırı-XX əsr /Ə.İ. Abdullayev; Elmi red.: M.F. Cəlilov; Azərbaycan Dövlət İqtisad İnstitutu.- B.: Elm, 1998.- 324 s.

 

Abdullayev Əsgər İbrahim oğlu. Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü tarixindən bəzi məqamlar [Mətn]: monoqrafiya /Ə. İ. Abdullayev; elmi red. H. Cəfərov.-Bakı: İqtisad Universiteti, 2011. -447, [1] s.

 

Abdullayev Fətəli. Müasir Azərbaycan dövlətinin miqrasiya siyasəti və beynəlxalq əməkdaşlıq [Mətn] /F.Abdullayev; elmi red. H.Hüseynova.- B.: Elm və Təhsil, 2009.- 327, [1] s.

 

 Abdullayev Mahir İslam oğlu. Beynəlxalq münasibətlər tarixi (XX əsr) [Mətn]: dərslik /M. İ. Abdullayev; red. M. Qasımlı, M. Baxışov; rəyçilər. A. Abbasbəyli, İ. Quliyev, P. Səfərov; Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Beynəlxalq Universiteti.-B.: Təhsil: ABU, 2003.- 537 s.

 

Abdullayev Mehman Qəhrəman oğlu. Xanlıqlar və rus müstəmləkəçiliyi dövründə Şimali Azərbaycanda aqrar münasibətlər: XIX əsrin 40-cı illərinə qədər [Mətn]: Dərs vəsaiti /Mehman Abdullayev; Bakı Dövlət Universiteti; Elmi red.: S.S.Əliyarlı; Rəyçilər: B.Ş.Şabiyev, R.S.Hüseynli.- Bakı: Adiloğlu, 2005.- 232 s.

 

Abdullayev Oruc İsmayıl oğlu. İctimai münasibətlər sistemi və adət-ənənələr [Mətn]: [Monoqrafiya] /O. İ. Abdullayev; Red.:A. Şükürov; Rəycilər: Ə.M.Tağıyev, H.T.Budaqov; AEA Fəlsəfə və Hüquq İnstitutu; "Elm" Redaksiya-Nəşriyyat və Poliqrafiya Mərkəzi.- B.: Elm, 1998.-192 s.

 

Abdullayev Zakir Zülfiqar oğlu. İranın yeni tarixi [Mətn]: 1642-1870-ci illər: dərs vəsaiti /Z.Z.Abdullayev, H.Ə.Həsənov; elmi red. H.Əlibəyli, R.İsmayılov; rəyçilər S.Aslani, Z.Nəsibova; AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi.- B.: ADU, 1982.- 95 [1].

 

Abışov Vaqif Şirin oğlu. Azərbaycanlıların soyqırımı [Mətn]: (1917-1918-ci illər) /V.Abışov; Elmi red.: H.S.Əzimov, İ.S.Məmmədov; Rəyçilər: İ.S.Bağırova, İ.S.Məmmədov.- B.: Nurlan, 2007.- 176 s.

 

Adcı Murad. Türk və dünya: munis tariximiz [Mətn] /Murad Adcı; Ruscadan tərc. ed. Tofiq Hacıyev; Heydər Əliyev Fondu.- Bakı[Bakı Slavyan Universiteti], 2006.- 256 s.

 

  Adil Abdulla Əl-Fəlah. Heydər Əliyev və milli-mənəvi dəyərlər [Mətn] /Adil Abdulla Əl-Fəlah; Elmi red. və ön sözün müəll. A.Paşazadə; Dizayn. M.Xəlilov.- B.: Qismət, 2007.- 108 s.

 

Aforizmlər [Mətn]: Azərbaycan Respublikası Prezidenti Heydər Əliyevin çıxışlarından seçilmiş müdrik fikirlər /burax. məs. R. Mehdiyev; tərt. ed. Ş. Əsgərov, S. Xəlilov; red. Ə. Həsənov.- B.: Azərb. Un-ti, 1997. - 116 s.

 

Axundov Fuad Hüseyn oğlu. Savadlı millətin təməli-savadlı qadın [Mətn]: H.Z.Tağıyevin Bakıdakı qızlar məktəbi /F.Axundov; Ön söz. H.Hüseynova, R.İbrahimbəyova; BMT-nin İnkişaf Proqramı, BMT-nin Əhali Fondu.- Bakı: 2007.- 168 s.
 

Axundova Elmira Hüseyn qızı. Heydər Əliyev. Şəxsiyyət və Zaman [Mətn] 1923-1969 /E. Axundova; red. V. Morozkov; rəssam. İ.Məmmədov I hissə.- B.: Ozan, 2007.- 352 s.

Axundova Elmira Hüseyn qızı. Heydər Əliyev. Şəxsiyyət və Zaman [Mətn] 1969-1982 /E.Axundova; red. V.Morozkov; rəssam. İ.Məmmədov II hissə.- B.: Ozan, 2007.- 784 s.

Axundova Elmira Hüseyn qızı. Heydər Əliyev. Şəxsiyyət və Zaman [Mətn] Kreml beşilliyi: 1982-1990 /E. Axundova; red. D. Vəkilova; rəssam. İ. Məmmədov, tərc. Y. Quluzadə, N. Qurbanova, S. Məmmədzadə.- III hissə.-Bakı: Ozan, 2009.- 803 s.

Axundova Elmira Hüseyn qızı. Heydər Əliyev. Şəxsiyyət və Zaman [Mətn] Həyat fəaliyyətinin xronikası  1969-1989 /tərt. ed. E.H.Axundova, Y.Axundova; red. N.Qurbanova; rəssam. İ.Məmmədov.- IV hissə.- B.: Ozan, 2008.- 327, [1] s.

 

Axundova Nərgiz Çingiz qızı. Asiya və Afrika ölkələrinin orta əsrlər tarixi [Mətn]: dərslik/N.Axundova; elmi red. R.İ.İsmayıl; rəyçi S.M.Qəndilov [və b.]Bakı: Adiloğlu: [Bakı Universiteti], 2010.- 326, [2] s.

 Axundzadə Seyidağa. Mart hadisəsi 1918 və yaxud Nuru Paşa ordusu tərəfindən Bakının işğalı [Mətn] /S.Axundzadə.- I hissə.- B.: [s. n.], 1919. -16 s.

 Axundzadə Seyidağa. Mart hadisəsi 1918 və yaxud Nuru Paşa ordusu tərəfindən Bakının işğalı [Mətn] /S.Axundzadə.- III hissə.- B.: [s. n.], 1919. 33-48 s.

 

Ağamirzəyev Fəxrəddin. Dönüşdən qurtuluşa [Heydər Əliyev haqqında]; /F. Ağamirzəyev; red. T. Aydınoğlu; naşir. H. Əsgərov; [son söz əvəzi Anar]. - Bakı: Adiloğlu, 2012. 166, [2] s.

 

Ağaoğlu Əhməd bəy. İran və inqilabı [Mətn]/Ə. Ağaoğlu; elmi red., ön söz və şərhlərin müəl. V.Sultanlı; Azərb. türkcəsinə uyğ. A.Həsənqızı; elmi məsləhətçi B.Əziz.- Bakı: Azərnəşr, 2009.- 150, [2] s.

Ağasıoğlu Firudin. Azər xalqı: Seçmə yazılar /F.Ağasıoğlu; Elmi red.: C.Bəydili.- Bakı: Çaşıoğlu, 2000.- 360 s. xəritə, ill., fotoşək., şəcərələr; 24 sm.

 

Ağasıyev İkram Kərim oğlu. XVIII əsrin sonu XX əsrin əvvələrində almanların Qafqazda məskunlaşması /İ.Ağasiyev; elmi red. İ.S.Bağirova; rəyçilər. H.Y.Verdiyeva; S.İ.Əliyeva; AMEA, A.A.Bakıxanov ad. Tarix İn-tu.- Bakı: Təhsil, 2009.- 303, [1] s.

 Ağayev İbrahim Məmməd oğlu. Müasir şəraitdə Azərbaycanda milli-etnik proseslər [Mətn]: [Monoqrafiya] /İ.Ağayev; Elmi red.: Q.Cavadov; AMEA, Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu, "Politologiya" şöbəsi.- B.: MBM, 2006.- 180 s.

 

Ağayev M. Oktyabr inqilabı Azərbaycan işçi və əməkçilərinə nə verdi /M.Ağayev; çevirəni. Ə.Ağakişizadə; red. R.Yusifzadə.- B.: Azərnəşr, 1928.- 80 s.

 

Ağayev Müstəqil Mirbağır oğlu. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə [Mətn]: (ictimai-siyasi və fəlsəfi görüşləri) /Müstəqil Ağayev; Elmi redfktoru. Ə.Abbasov. Rəyçilər. Ə.Tağıyev, A.Şükürov; AMEA. Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu.- Bakı: Nurlan, 2006.- 146 s.; 21 sm.

 Ağayev Ramil Əyyub oğlu. Azərbaycan və Mərkəzi Asiya dövlətlərinin qarşılıqlı münasibətləri [Mətn]: XV-XVI əsrlər: [Monoqrafiya] /R.Ə.Ağayev; Elmi red. Ş.F.Fərzəlibəyli; Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu .-B.: 2004.- 151 s.

 

Agibalova Yekaterina Vasilyevna. Orta əsrlər tarixi [Mətn]: 7-ci sinif üçün dərslik /Y.V.Agibalova, Q.M.Donskoy; Tərc. ed. Y.M.Mahmudov.- B.: Maarif, 1990.- 328 s.

 

Akçuraoğlu Yusuf. Türkçülüyün tarixi [Mətn] /Akçuraoğlu Yusuf; Türkiyə türkcəsindən uyğunlaşdıranı və ön sözün müəll.: A.Kəngərli; Elmi red.: Dr.F.Gedikli.- Bakı: Qanun, 2006.- 308 s.

Ali təhsilin bakalavr pilləsi üçün Müasir beynəlxalq münasibətlər və Azərbaycanın xarici siyasəti fənninə dair metodik vəsait İxtisas HS 160 000 100 - Beynəlxalq münasibətlər /Tərtib edən: Ə.M.Həsənov; Elmi red.: N.Məhərrəmov; Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutu; Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası.- B.: Azərbaycan, 2005.- 112 s.  

 

Alışanova Mehriban Nadir qızı. Heydər Əliyev-iqtisadi müstəqilliyimizin banisidir [Mətn] /M.Alışanova; elmi red. və məsləhətçi. Ş.M.Muradov.- B.: Çinar-Çap, 2006.- 212, [2] s.

 

  Alıyev Vaqif. Xocalı göyərçinləri [Mətn]: faciə haqqında yarımçıq kitab /V.Alıyev; red. G.Xudiyeva; sponsor Kürdəmir rayon İcra Hakimiyyəti.- B.: [s.n.], 2011.- 76 s.

 

 Allahverdiyev Qaley Əli oğlu. Nəsimi gəzən yerlər [Mətn] /Q. Allahverdiyev.- B.: Sabah, 1995.- 93 s.

 

Allahverdiyev Səttar Şahverdi oğlu. Azərbaycan tarixi [Mətn]: Abituriyentlər üçün vəsait /S.Allahverdiyev, Ə.Haqverdiyev, M.Behbudov; Red.: Qərib Qarannı; Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu.- Bakı: Müəllim, 2005.- 336 s.

Allahverdiyev Səttar Şahverdi oğlu. Yeni tarix 9 (1640-1830) [Mətn]: 9-cu sinif şagirdləri üçün dərs vəsaiti /S.Allahverdiyev; Rəyçilər. V.Z.Piriyev, M.Əmirov; Red. Q.Qarannı.- Bakı: Nərgiz, 2001.- 228 s.

Allahverdiyev Səttar Şahverdi oğlu.
Ümumi tarix: Qədim dünya tarixi: Orta əsrlər tarixi [Mətn]: Yuxarı sinif şagirdləri və abituriyentlər üçün vəsait /S.Allahverdiyev, Ə.Haqverdiyev; Red.: Q.Qarannı; Rəyçilər: V.Piriyev, S.Məmmədov, O.Sultanov; Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu.- Bakı: Müəllim, 2006.- 234 s.

 

Almaniyada hazırkı vəziyyət cari siyasət dərnəkləri üçündür /AK(b)FMKvə BK Metod bürosu; red. Qasımov.- Bakı: Azərbaycan Firqə nəşriyyatı, 1933.- 35, [1] s.

Almanlar Azərbaycanda [Mətn] /Ç. Abdullayev, B. Quliyeva; Tərcüməçi. Y. Mürşüdov, E. Musayev; Alman-Azərbaycan Cəmiyyəti.-B.: [Azərbaycan], 1992. - 44 s.

 

Ameriko Ledo. Argentina/L.Ameriko[II buraxılış]Bakı: Azərnəşr, 1930.- 19, [1] s.

Ameriko Ledo . Braziliya /L.Ameriko [III buraxılış]Bakı: Azərnəşr, 1930.- 24 s.

 

Amerika tarixinin əsas cəhətləri /Fotoşəkillər: Şere Conson-Cordan; Rəssam: Barbara Morqan; İngiliscədən: Vaqif Aslanov; Naşir: Hovard Sinkota [Yersiz]: Birləşmiş Ştatlar Məlumat Agentliyi, 1999.- 406 s.

 

  Ananişteyn Arkadi. İngiltərə, Fransa və Almaniyada fəhlə harəkatı tarixi [Mətn] /A. Ananişteyn; tərc.ed. Xəlil İbrahim.- B.: Bakı fəhləsi, 1923.- 189, [6] s.

 

Arif Emin. Erməni iddialarının siyası mahiyyəti [Mətn] /E.Arif; elmi red.: H.Həşimli; Azərbaycan MEA Naxçıvan bölməsi Tarix, Etnoqrafiya və Arxeologiya İnstitutu.- B.: Nurlan, 2006.- 187 s.

 

 Arifqızı Gülbəniz. Müharibənin yolları ürəyimdən keçir [Mətn] /Gülbəniz Arifqızı; Red. A. Əhmədova; Fotolar: M.Axundov və b.- B.: Mütərcim, 2006.- 340 s., 1portr., fotolar.

 

  Arzumanlı Vaqif, Mustafa Nazim. Tarixin qara səhifələri: Deportasiya, soyqrım, qaçqınlıq.- B.: Qartal, 1998.- 279 s.

 

  Arzumanlı Vaqif Minad oğlu. Türk dünyası və "Böyük Ermənistan" xülyası [Mətn] /V.Arzumanlı, X.Baxşəliyeva; elmi red. M.Qasımlı; ön sözün müəl. H.Çetin.- Bakı: [s.n.], 2008.- 238, [2] s.

  Arzumanlı Vaqif və b. 1918-ci il qırğınları:Tarixi araşdırmalar.- B.: Öyrətmən, 1995.- 89(3) s.

 

 Aşırlı Akif. 31 mart soyqırımı: 1918-1920-ci illər mətbuatında [Mətn] /A.Aşırlı; elmi red. C.Məmməddli.- Bakı: Elm və təhsil, 2011.- 97, [3] s.

 

Aşırlı Akif. Nərimanovun Kremldə qətli [Mətn] /A.Aşırlı.- Bakı: Nurlan, 2006.- 106 s.

Aşırlı Akif.  Türkün Xocalı soyqırımı. /.Aşırlı; Red.: Ə.Həsənov.- Bakı: Nurlan, 2005.- 152 s.


Aşurbəyli Sara Bala bəy qızı.
Bakı şəhərinin tarixi [Mətn]: Orta əsrlər dövrü /S.Aşurbəyli; Elmi red.: Z.Bünyadov; Tərcümə edən: A.Bağırov; Red.: E.Məmmədyarova; Rəssam: T.Məlikov.- Bakı: Azərnəşr, 1998.- 360 s.

 Aşurbəyli Sara Bala bəy qızı.   Bakı şəhərinin tarixi [Mətn]: Orta əsrlər dövrü/S.Aşurbəyli; Elmi red.: Z.Bünyadov; Ruscadan tərc. ed.: A.Bağırov.- Bakı: Avrasiya press, 2006.- 416 s.    

    

Aşurbəyli Sara Bala bəy qızı. Şirvanşahlar dövləti [Mətn]: VI-XVI əsrlər /S.Aşurbəyli; Tərcüməçi: A.Bağırov; Red.: E.Məmmədyarova; Rəssamı: G.Abdinov.- Bakı: Azərnəşr, 1997.- 408 s.
  

 Aşurbəyli Sara Bala bəy qızı. Şirvanşahlar dövləti [Mətn]: VI-XVI əsrlər /S. Aşurbəyli; Ruscadan tərcümə edəni: A. Bağırov; Red.: E. Məmmədyarova.- B.: Avrasiya press, 2006.-416 s.

 

 Ata yurdu [Mətn]: didaktik materiallar /O. B. Sultanov, T. İskəndərov, R. Z. Xəlilov və b.; red. R. Ə. Əliyev; rəyçilər. S. A. Məmmədov, İ. H. Cəbrayılov.-Bakı: Elm və təhsil, 2009. -255, [1] s.

 

  Atakişiyev Müşfiq Cəmil oğlu. Azərbaycan sosial-iqtisadi tərəqqi yolunda [Mətn]: tarixi reallıqlar, iqtisadi nailiyyətlər və siyasi perspektivlər /M.C.Atakişiyev; Elmi red.: Z.Səmədzadə; Rəyçilər: T.Əliyev, Z.Məmmədov.- B.: Təhsil, 2005.- 264 s.

 

  "Avropa və amerika ölkələrinin yeni və ən yeni dövrü tarixi" fənninin proqramı (Yeni dövr tarixi) [Mətn]: Dövlət universitetləri üçün ixtisas 2008-tarix /AzSSR Xalq Təhsili Nazirliyi, S.M. Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti; məsul red. A.V.Ado, V.S.Bondarçuk; tərcümə ed. M.Ə.Baxışov, B.Ə.Bilalov I hissə.- B.: Azərbaycan Universiteti, 1989.- 51,[1] s.

 

   "Avropa və amerika ölkələrinin yeni və ən yeni dövrü tarixi" fənninin proqramı [Mətn]: yeni dövr tarixi, II hissə. Dövlət universiteti üçün ixtisas 2008 - tarix /AzSSR Xalq Təhsili Nazirliyi, S.M. Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti; məsul red. İ.V.Qriqoryeva; tərcümə ed. B.Ə. Bilalov, M.Ə. Baxışov.- B.: Azərbaycan Universiteti, 1989.- 36,[2] s.

 

   "Avropa və amerika ölkələrinin yeni və ən yeni dövrü tarixi" fənninin proqramı [Mətn]: ən yeni tarix, Dövlət universitetləri üçün ixtisas 2008 - tarix /AzSSR Xalq Təhsili Nazirliyi, S.M. Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti; tərcümə ed. M.B.Fətəliyev, C.P.Həsənov.- B.: Azərbaycan Universiteti, 1989.- 73,[2] s.

 

Avropa və Amerika tarixi [Mətn]: Mühazirə mətnləri: Universitetimizdə dilini öyrəndiyimiz, qabaqcıl və aparıcı Avropa və Amerika ölkələrinin tarixi: Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /Elmi red. S.Seyidov, M.Məmmədli və b.; Azərbaycan Dövlət Dillər Universiteti Tarix Kafedrası 448 s.

 

Avşar Abdulhamit. Türkiyənin İstiqlal müharibəsində Azərbaycan türkləri [Mətn]: Türkiyə arxiv sənədləri və mətbuatında: (1919-1922) /Abdulhamit Avşar; Elmi red. Nizami Cəfərov; Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi.- Bakı: AzAtaM, 2007.- 48 s.

Avşarova İradə Nizam qızı.
Xocalı-Gədəbəy mədəniyyəti tayfalarının bədii tunc məmulatı [Mətn]: (e.ə. XIV-VII əsrlər) /İ.Avşarova; Elmi red. V.H.Əliyev, S.H.Aşurova; Rəyçi. Ə.Q.Cəfərov, T.İ.Axundov; Rəssam. İ.N.Avşarova; AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu.- Bakı: Nurlan, 2007.- 192 s.


Avşarova İradə Nizam qızı. Qafqaz arxeologiyası [Mətn]: dərslik /I.Avşarova, Q.Pirquliyeva; elmi red. Q.S.İsmayılzadə; rəyçi. V.H.Əliyev, K.X.Məmmədov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.- Bakı: Bakı Universiteti, 2010.- 247, [1] s.

Azərbaycan aprel inqilabı [Mətn]: 1920-ci il aprelin 28-i /tərt. ed. V.Saracov; red. R.Hacızadə.- B.: Bakı fəhləsi, 1926.- 30, [2] s.

 

 Azərbaycan arxeologiyası [Mətn]: Altı cilddə. Orta əsrlər /AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu; baş red. M.Rəhimova; red. heyəti. İ.Babayev və b.; məsul red. T.Dostiyev VI cild.- Bakı: Şərq-Qərb, 2008.- 630, [2] s.

 

 Azərbaycan arxeologiyası. Daş dövrü /AMEA, Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu; baş red. və ön söz. M.Rəhimova; red. hey. İ.Babayev və b.; elmi red. Ə.Cəfərov I cild.- Bakı: Şərq-Qərb, 2008.- 445, [3] s.           

 

Azərbaycan BMT ailəsində [Mətn]Bakı: 2000.- 342 s.

Azərbaycan cümhuriyyəti [Mətn] : 1918-1920 /Məsul red.: N.Ağamalıyeva; Azərbaycan Cümhuriyyətinin 80 illiyinin keçirilməsi üzrə Dövlət Komissiyası, Azərbaycan Respublikası Elmlər Akademiyasının A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.- Bakı : Elm , 1998.-336 s.

 

Azərbaycan Cümhuriyyətinin 86-cı ildönümünə həsr olunmuş Respublika Elmi Konfransının materialları /Rd. .Ə.Məhərrəmov; , .Bkınv dın ri İnstitutu, Azərbaycan ri Qurumu.- Bı: Nurlan, 2004.-200 s.

 

Azərbaycan Demokratik Respublikasının rəmzləri.(1918-1920)Albom.- Bakı: İşıq, 1992.- 57 s. Azərbaycan dövlətçilik ənənələrinin tarixi, beynəlxalq simpozium Azərbaycan Cümhuriyyətinin qurulmasının və Bakının azad olmasının 90 illiyinə həsr edilmiş "Azərbaycan dövlətçilik ənənələrinin tarixi" beynəlxalq simpoziumunun tezisləri [Mətn]: Bakı şəhəri 13-14 sentyabr /AMEA A.A.Bakıxanov ad. Tarix İnstitutu, Azərbaycan Tarix Qurumu; Təşkilat komitəsi. Y.M.Mahmudov və b.- Bakı: [Victory], 2008.- 90 s. 

 

Azərbaycan etnoqrafiyası [Mətn]: 3 cilddə /red. hey. Ə.S.Sumbatzadə, İ.H.Əliyev, M.Ə.İsmayılov [və b.]; AzSSR EA, Tarix İn-tu, Arxeologya və Etnoqrafiya Sektoru I cild.- Bakı: Elm, 1988.- 451, [5] s.

 

 Azərbaycan etnoqrafiyası üç cilddə / Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu; red. hey. M.Rəhimova; baş red. T.Bünyadov I cild.- Bakı: Şərq -Qərb, 2007.- 543, [1] s.               

 

 Azərbaycan etnoqrafiyası 3 cilddə /Baş red. T.Bünyadov; Red. heyəti. M.Rəhimova və b.; AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu II cild.-    Bakı: Şərq-Qərb, 2007.- 384 s.        

 

 Azərbaycan etnoqrafiyası üç cilddə / Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu; red. hey. M.Rəhimova; baş red. T.Bünyadov III cild.- Bakı: Şərq -Qərb, 2007.-  567, [1] s.             

 

Azərbaycan gəncliyi. Azərbaycanın gələcəyi [Mətn]: [Kataloq] /Red. Ə.Qarayev; Red. hey. İ.Babayev və b.; Azərbaycan Respublikası Gənclər, İdman və Turizm Nazirliyinin nəşri.- B.: Azərbaycan, 2003.- 144 s.

 

Azərbaycan xalq bayramı. Novruz bələdçi kitab /layihənin rəh. və ön söz. müəl. Ə.Qarayev; mətn. müəll. Ə.Vəliyev, V.Bəhmənli; naşir B.Axundov; Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi.- Bakı: Təhsil, 2011.- 198, [10] s., fotoşək., şək.; 25 sm.

 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti (1918-1920) [Mətn]: 1998-ci il mayın 12-13-də Azərbaycan Dövlət Dillər İnstitutunda Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 80 illik yubileyinə həsr edilmiş elmi-nəzəri konfransın materialları /Azərbaycan Dövlət Dillər İnstitutu Tarix Kafedrası; elmi red.: Q.Quliyev, M.Məmmədli.- B.: Gənclik, 1998.- 76 s. 

 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 80 [Mətn]: Gənc tədqiqatçıların məqalələr toplusu /Red. heyəti: M.C.Mərdanov, B.M.Əsgərov və b.; Baş red.: Y.M.Mahmudov; Bakı Dövlət Universiteti.- Bakı: Bakı Universiteti, 1998.- 160 s. ; 25 sm.

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Ensiklopediyası [Mətn]: 2 cilddə /Baş red. Yaqub Mahmudov; Red. heyəti. İ. Ağayev, T. Babayev (məsul katib), A. Bağırov və b. I cild. - B.: Lider, 2004. - 440 s.

 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Ensiklopediyası [Mətn]: 2 cilddə /Baş red. Yaqub Mahmudov; Red. heyəti. İ. Ağayev, T. Babayev (məsul katib), A. Bağırov və b. II cild. - B.: Lider, 2005. - 472 s.

 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti və Qafqaz İslam Ordusu [Mətn] /Qafqaz Universiteti; [red.] M.Rıhım, M.Süleymanov; [elmi red. Dr.M.Qasımlı, Dr.F.Əhmədova; red. hey.Y.Mahmudov və b.]Bakı: Qafqaz Araşdırmaları İnstitutu: [Nurlar], 2008.- 695 s.

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin milli siyasəti [Mətn] /Tərtib ed. və elmi red.: V.Arzumanlı; Azərbaycan Elmlər Akademiyası Milli Münasibətlər İnstitutu.- Bakı: Qartal, 1998.- 200 s.

 
Azərbaycan iştirakiyyun "Hümmət" firqəsinin müvəqqət və müxtəsər nizamnaməsi [Mətn] /Mərkəzi Komitə cünbündə təşviqat və təbliğat şöbəsi tərəfindən tərtib və təlif edilmişdir. [Bakı]: [s .n.], [1918].- 10 s.

 

  Azərbaycan qadınları [Mətn]: ensiklopedik toplu /layihənin müəllifi və baş red. L. Abbasova; toplayan. X.Bilal qızı.-  B.: , 2003.-  196 s. 

 

  Azərbaycan qadınları [Mətn]: ensiklopedik toplu /baş red. L.Abbasova; toplayan. X.Bilal qızı II cild.-B.: , 2002.- 240 s.

 

Azərbaycan müstəqillik yollarında. Elmi-nəzəri konfrans Azərbaycan müstəqillik yollarında mövzusunda elmi-nəzəri konfransın materialları [Mətn]: [tarixi həqiqətlər, faktlar və reallıqlar]: (2 may 2002-ci il) /Çapa haz. Siyasi Partiyaların Məşvərət Məclisi; Tərtib ed. və ön sözün müəll. X.Kazımlı; Red. heyəti. M.Əlizadə və b.- Bakı: Bakı Universiteti, 2002.- 526 s.+, [28] v. fotoşək., portr.; 22 sm.

 

Azərbaycan nefti dünya siyasətində [Mətn]: [5 kitabda] /tərt. İ. Əliyev, A. Muradverdiyev; red. N. Əliyev; rəssam. Z. Əliyev [II kitab].-Bakı : Azərbaycan , 1997.- 264 s.

 

Azərbaycan neftinin dünəni, bu günü və sabahı [Mətn]: Gənc alim və tələbələrin elmi-tədqiqat işləri /Baş red.: M.C.Mərdanov, B.Budaqov, A.Əlizadə və b.; M.Ə.Rəsulzadə adına Bakı Dövlət Universiteti, AEA, Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkəti, AİOC.-  B.: 1997.- 263 s. 

 

Azərbaycan Paris sülh konfransında [Mətn]: (1919-1920) /Tərtib, ingilis dilindən tərcümə və müqəddimə: V.Quliyev.- Bakı: Ozan, 2008.- 244 s.

 Azərbaycan prezidenti [Mətn] /Red.: V.Yolçiyev.- B.: Azərbaycan, 2004.- 264 s.   

 

Azərbaycan Respublikası Xatirə Kitabı [Mətin]: İyirmi cilddə. A [Mətn] I cild /Baş red.: N.C.Həsənəliyev; Baş red. və ön sözün müəllifi: N.Həsənli.- B.: Respublika Xatirə Kitabı, 1998.- 560 s.   

 

Azərbaycan tarixi [Mətn]: Uzaq keçmişdən 1870-ci illərə qədər /Red. S.Əliyarlı; M.Ə.Rəsulzadə adına Bakı Dövlət Universiteti.- Bakı: Azərbaycan, 1996.- 872 s.        

               

Azərbaycan tarixi (ən qədim zamanlardan XX əsrədək) [Mətn]: Ali məktələr üçün dərslik /Redaksiya heyəti. Z.M.Bünyadov, T.Ə.Bünyadov, Ə.Q.Səfərli və b.; Müəllif. Y.B.Yusibov və b.; rəyçilər. S.S.Əliyarov, Q.M.Bayramov, İ.A.Babayev I cild.-           Bakı: Azərnəşr, 1994.- 680 s.          

      

Azərbaycan tarixi Ən qədimdən-b.e. III əsri /red. İ.H.Əliyev, M.M.Hüseynov, S.M.Qaşqay [və b.]; AEA A.A.Bakıxanov ad. Tarix İn-tu, "Elm" Redaksiya-Nəşriyyat və Poliqrafiya Mərkəzi 1-ci Cild.- Bakı: Elm, 1998.-472, [4] s., şək.; 22 sm. + [24] v. xəritə, tablo

 

Azərbaycan tarixi. III-XIII əsrin I rübü /AMEA, A.A.Bakıxanov ad. Tarix İn-tu; "Elm" Redaksiya-Nəşriyyat və Poliqrafiya Mərkəzi; red. hey. N.Vəlixanlı, S.Aşurbəyli, Z.Bünyadov 2-ci Cild.- Bakı: Elm, 1998.-        546, [2] s.

 

Azərbaycan tarixi [Mətn]: Yeddi cilddə  XIII-XVIII əsrlər /Red. O.Əfəndiyev, F.Əliyev, Q.Əhmədov və b.; AEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu, "Elm" Redaksiya-Nəşriyyat və Poliqrafiya Mərkəzi III cild.- Bakı: Elm, 1999.- 584 s.      

     

Azərbaycan tarixi [Mətn]:  

  Azərbaycan tarixi [Mətn]: Yeddi cilddə Aprel 1920- iyun 1941 /C. B. Quliyev və b.; AEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu, "Elm" Redaksiya-Nəşriyyat və Poliqrafiya Mərkəzi VI cild.- Bakı: Elm, 2000.- 568 s.  

          

Azərbaycan tarixi [Mətn]: Yeddi cilddə İyun 1941-2002-ci il /M. K. Kərimov və b.; AMEA A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu VII cild.- Bakı: Elm, 2003.- 676 s.      

 

Azərbaycan tarixi [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /red. Z. M. Bünyadov (ön söz.), Y. B. Yusifov; rəyçi S. S. Əliyarov, Q. M. Bayramov, İ. A. Babayev I cild .-B.: Çıraq, 2007. 719 s.

Azərbaycan tarixi Ən qədimdən bizim eranın III əsri /AMEA, A. Bakıxanov ad. Tarix İnstitutu; məsul red. İ. Əliyev.- I cild Azərbaycan tarixi Bakı: Elm, 2007. 519, [1] s.

Azərbaycan tarixi III-XIII əsrin I rübü /AMEA, A. Bakıxanov ad. Tarix İnstitutu; məsul red. N. Vəlixanlı.- II cild.-Azərbaycan tarixi Bakı: Elm, 2007. 605 s.


Azərbaycan tarixi XIII-XVIII əsrlər /AMEA, A. Bakıxanov ad. Tarix İnstitutu; məsul red. O. Əfəndiyev.- III cild Azərbaycan tarixi Bakı: Elm, 2007. 590 s

Azərbaycan tarixi XIX əsr /AMEA, A. Bakıxanov ad. Tarix İnstitutu; məsul red. M. İsmayılov.- IV cild-Azərbaycan tarixi Bakı: Elm, 2007. -503, [1] s.

 

Azərbaycan tarixi [Mətn]: XIX-XXI əsrin əvvəli: ali məktəblər üçün mühazirələr kursu /[E.B.Muradəliyeva və b.] ümumi red. A.Ə.Rzayev; rəyçi. S.Y.Süleymanova, C.M.Cəfərov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU [II hissə]Bakı: Bakı Universiteti, 2010.- 543, [1] s.

Azərbaycan tarixi 1900-1920-ci illər /AMEA, A. Bakıxanov ad. Tarix İn-tu; məsul red. M. İsmayılov, N. Maksvell.-V cild -Azərbaycan tarixi .-Bakı: Elm, 2008. 693, [3] s.

Azərbaycan tarixi Aprel 1920- iyun 1941 /AMEA, A. Bakıxanov ad. Tarix İnstitutu; məsul red. C. Quliyev.- VI cild Azərbaycan tarixi [Mətn]: Yeddi cilddə Bakı: Elm, 2008. 567, [1] s.


Azərbaycan tarixi 1941 - 2002 - ci illər /AMEA, A. Bakıxanov ad. Tarix İnstitutu; məsul red. T. Qaffarov.- VII cild Azərbaycan tarixi [Mətn]: Yeddi cilddə Bakı: Elm, 2008. 605, [2] s.

Azərbaycan tarixi [Mətn]: qiyabi təhsil alan tələbələr üçün dərs vəsaiti mühazirə və icmal mövzuları əsasında /Azərb. Dövlət Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi, Azərb. Dövlət Dəniz Akademiyası; tərt. R. Çəliloğlu, Ə. M. Süleymanov; red. A. Baxşəliyev; rəyçilər. A. Ç. Muradova, H. A. Alıyev, N. İ. Avramenko.- B.: ADDA, 2010.- 100, [2] s., cədv., xəritələr.

 

Azərbaycan tarixi [Mətn]: Uzaq keçmişdən 1870-ci illərə qədər /Red. S.Əliyarlı; M.Ə.Rəsulzadə adına Bakı Dövlət Universiteti.- Bakı: Azərbaycan, 1996.- 872 s.

Azərbaycan tarixi [Mətn]: Yeddi cilddə XIII-XVIII əsrlər /Red. O.Əfəndiyev, F.Əliyev, Q.Əhmədov və b.; AEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu, "Elm" Redaksiya-Nəşriyyat və Poliqrafiya Mərkəzi III cild.- Bakı: Elm, 1999.- 584 s.

Azərbaycan tarixi [Mətn]: Yeddi cilddə İyun 1941-2002-ci il /M. K. Kərimov və b.; AMEA A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu VII cild.- Bakı: Elm, 2003.- 676 s.

Azərbaycan tarixi. Azərbaycanın Rusiyaya birləşdirilməsindən 1917-ci ilin fevral burjua-demokratik inqilabına qədər /red. İ. A. Hüseynov, Ə.S.Sumbatzadə, Ə.N.Quliyev [və b.]; müəlliflər hey. İ.A.Hüseynov [və b.]; Azərb. SSR EA Tarix İn-tu 2-ci cild.- Bakı: AzSSR EA, 1964.- 1001, [3] s.

Azərbaycan tarixi [Mətn]: uzaq keçmişdən 1870-ci ilə qədər: [dərslik] /BDU; red. S.Əliyarlı; rəyçilər. E.Muradəli, Ş. Fərzəlibəyli; nəşrə məs. Ə.Cəfərov.- Bakı: Çıraq, 2009.- 861 s.


Azərbaycan tarixi ali məktəblər üçün dərslik /red. Z.M.Bünyadov (ön söz.), Y.B.Yusifov; rəyçi S.S.Əliyarov, Q.M.Bayramov, İ.A.Babayev I cild.- Bakı: Çıraq, 2007.- 719, [1] s.


Azərbaycan tarixi günbəgün [Mətn]: kitab-təqvim /Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası, Effektiv Təşəbbüslər Mərkəzi demokratik dəyərlərin öyrənilməsi və təbliği İctimai Birliyi; tərt. ed. V.Əliyev; red. X.Məmmədov; məsləhətçi. F.İsmayılov.- Bakı: Təknur, 2008.- 368 s.; 21 sm.

 

  Azərbaycan tarixi üzrə qaynaqlar [Mətn]: seminar və təcrübə məşğələləri üçün müntəxəbat: Dərs vəsaiti /tərt. S.S.Əliyarov, F.R.Mahmudov, F.M.Əliyeva, L.L.Həsənova və b.; red. S.S.Əliyarov; rəyçilər. Y.B.Yusifov; red. Q.Ə.Rəhimov.- B.: Azərbaycan Universiteti, 1989.- 321,[3] s.

 

Azərbaycan tarixi üzrə qaynaqlar [Mətn] /İkinci nəşrin tərtibçisi və red. S.Əliyarlı; Tərt. F.Mahmudov, F.Əliyeva, L. Həsənova; Nəşrə məsul Ə.Cəfərli.- Bakı: Çıraq, 2007.- 400 s.

 

Azərbaycan tarixi üzrə sinifdənxaric və məktəbdənkənar işlərin təşkili [Mətn]: metodik tövsiyə /AzSSR Maarif Nazirliyi, Azərb. Elmi-Tədqiqat Pedaqoji Elmlər İn-tu; tərt. ed. M.Əmirov; red. N.İsrafilov.- Bakı: [s.n.], 1986.- 35, [1] s. ; 20 sm.

  "Azərbaycan tarixinin öyrənilməsində muzeylərin rolu", respublika elmi konfransı "Azərbaycan tarixinin öyrənilməsində muzeylərin rolu" II respublika elmi konfransının materialları /AMEA, Milli Azərb. Tarixi Muzeyi; red. hey. N.Vəlixanlı (məsul red.) [və b.].- Bakı: [Ziya], 2012.- 163, [1] s., ill.; 20 sm.

Azərbaycan tarixinin parlaq səhifələri [Mətn]:[Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 80 illiyinin keçirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı].- B.: Azərbaycan, 1998.- 64s.

 

 Azərbaycan sosilaist inqilabının qələbəsi uğrunda bolşeviklərin mübarizəsi.- B.: 1960.- 676 s.

 

Azərbaycançılıq-birliymizin əsasıdır [Mətn]: 2001-ci il noyabrın 9-10-da Bakıda keçirilmiş Dünya Azərbaycanlıların I Qurultayında və "Gülüstan" sarayındakı rəsmi qəbulda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin nitqi.- Bı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2002.- 34 s.

 Azərbaycanda aprel inqilabı [Mətn]: 1920-ci il aprelin 28-i /tərt. ed. V.Saracov; red. R.Hacızadə.- B.: Bakı fəhləsi, 1926.- 30, [2] s.  

 

 Azərbaycanda aprel inqilabı [Mətn]: 1920-ci il aprelin 28-i /tərcüməçisi. R.Hacızadə.- B.: Bakı fəhləsi, 1926.- 25 s.        

 

Azərbaycanda arxeoloji tədqiqatlar - 2009 [Mətn] /AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu; məsul red. M.N.Rəhimova; red. hey. T.Ə.Bünyadov, İ.A.Babayev.- B.: Xəzər Universiteti, 2010.- 310, [1] s.

 

Azərbaycanda dövlətçilik və onun rəmzləri: [kitab-albom] /Tərtib edəni və müəllifi: N.Vəlixanlı; Nəşrin hazırlanmasında Azərbaycan AMEA, Azərbaycan Tarixi Muzeyi.- Bakı: 2000.- 95 s.

 

Azərbaycanda kim kimdir [Mətn]: ensiklopedik sorğu kitabı /T. Cahangir; red. Ə. Cəfərov; [ing. dilinə çevirən: X. Hüseynova; dizayner R. Səttarov] Bakı :Çıraq ;2010. 391, [1] s.

 

Azərbaycanın antik və orta əsr arxeologiyası problemləri: Ö.Ş.İsmizadənin anadan olmasının 100 illiyinə həsr olunur /Red.heyəti: M.N.Rəhimova, T.M.Dostiyev, Q.O.Qoşqarlı; AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu.- B.: Nafta-Press, 2006.- 98 s.

 

Azərbaycanın qədim və ilk orta əsrlər memarlığı [Mətn]: "Memarlıq" ixtisası üzrə (1201): [metodik göstərişlər] /tərt. ed. G. H. Məmmədov; red. A. Mirzəyev; rəyçilər E. A. Zərgərli, M.N.Məmmədbəyli; Ali Təhsil üzrə Tədris-Metodika Kabineti; Azərbaycan İnşaat Mühəndisləri İnstitutu.-Bakı, 1991.  48 s.

 

Azərbaycanın mərd oğulları.- B.: 1959.- 126 s.

 

Azərbaycanın Rusiya ilə birləşdirilməsi və onun mütərəqqi, iqtisadi və mədəni nəticələri XIX-XX əsrin əvvəlləri /Azərb. SSR EA, Tarix İn-tu; red. Ə.N.Quliyev, V.D.Moçalov; [tərc. ed. M.İsmayılov].- Bakı: AzSSR EA, 1956.-286, [4] s.

Azərbaycanın şanlı oğulları.- I kitab.- B.: 1942.- 99 s.


Azərbaycanın şanlı oğulları.- II kitab.- B.: 1942.- 155 s.


Azərbaycanın şanlı oğulları.- III kitab.- B.: 1945.- 167 s.

 

Azərbaycanın Türkçülük və Azərbaycançılıq problemləri [Mətn]: Azərbaycan Araşdırmalrı Vəqfinin 25-26 aprel 1997-ci ildə "Azərbaycanın Türkçülük və Azərbaycançılıq problemləri" mövzusunda keçirdiyi elmi-nəzəri konfransının materialları /Azərbaycan Araşdırmalrı Vəqfi; Red.: S.Hacı; Ön söz: Ə.Kərimov.- B..: Ay-Ulduz, 1998.- 160 s.

 

Azəri Əlişir. Nizami nurlu səyahət. Türkmənistan səfəri [Mətn]: 22.08.89-22.12.89.- I hissə /Ə.Azəri; Red.: E.Eloğlu.- B.: Araz, 2003.- 481 s.

 

Azəri Əlişir. Nizami nurlu səyahət Tacikistan səfəri [Mətn]/Ə.Azəri III hissə.- Bakı: Əbilov, Zeynalov və oğulları, 2007.- 295 s.

 Arazoğlu. Müxtəsər Azərbaycan tarixi. /Arazoğlu. Bakı, 2002. 163 s.

 

Babaoğlu Hikmət. Dünya siyasəti və beynəlxalq münasibətlər [Mətn]: Dərslik.- B.: Çinar-çap, 2010. -568 s.

Babayev Adil Məhəmməd oğlu. Elimizin və elmimizin soyqırımı.- I kitab /Adil Babayev; Red.:Ə. Rəcəbli.- B.: Bakı Universiteti, 2003.- 371 s.

 

Babayev Xanəli. Azərbaycançılıq, elmi-dini maarifçilik, mənəvi özünüdərk nümunəsi [Mətn] /H..Babayev; Elmi red.: N.Abdullayev; Naşiri: .Borçalı.- B.: Borçalı NPM, 2004.- 144 s.

 

Babayev Nəriman. Bərdə. Tarixin aynasında [Mətn] /N.Babayev, R.Y.Nərimanov; red. M.Poladova, S.Əliyev.- B.: Elm və həyat, 1998.- 92 s.

 

Babayev Zabit Bəcan oğlu. Ermənilər və haylar. Erməni problemi /Z.B.Babayev; red. L.Cəlilqızı.- Bakı: [s.n.], 2012.- 159, [1] s., port., xəritə., cədv.; 21 sm.

Badulesku A. Rumıniya /A.Badulesku.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 39, [1] s.

 

Bağırov Feyruz Abdulla oğlu. Nuh yurduna ziyarət [Mətn] /F. A. Bağırov; red. H. Bağırov.-Naxçıvan : [s.n.] , 2008.- 220, [1] s.

 

Bağırov M.N. İqtisadi-riyazi modellər və üsullar: Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /M.N.Bağırov, Y.Q.Osmanov; Rəyçilər: M.F.Mehdiyev, H.Y.İsmayılov; Elmi red.: A.Q.Qəhrəmanov.- Bakı: Çaşıoğlu, 2001.- 422 s.

 

Bağırov Mircəfər. Bakı və Azərbaycan bolşevik təşkilatının tarixindən İ.V.Stalin yoldaşın 60 yaşı tamam olması münasibətilə ümum Bakı partiya aktivi yığıncağında məruzə 19-20 dekabr 1939-cu il /M.C.Bağırov.- Bakı: Azərnəşr, 1945.- 171, [2] s. , portr. ; 21 sm.

 

 Bağırov Musa Sərkərdənin taleyi [Mətn] /M.Bağırov; Red.: T.Aydınoğlu.- B.: Hərbi, 1999.- 272 s.

Baxışov Məmmədağa. ABŞ-ın yeni və müasir tarixi dərs vəsaiti /M.Baxışov; red. M.B.Fətəliyev; rəyçi. M.C.Qasımlı, Ş.H.İslamova.- Bakı: [s.n.], 2012.- 177, [1] s.; 20 sm.

 

Baxışov Məmmədağa Ələkbər oğlu. Avropa və Amerika ölkələrinin müasir tarixi (1918-1945) dərs vəsaiti /M.Ə.Baxışov; elmi red. M.B.Fətəliyev; rəyçi. F.Q.Yusifzadə, R.X.Hüseynov.- Bakı: Şirvannəşr, 2010.- 274, [2] s.

 

Baxışov Məmmədağa Ələkbər oğlu. Beynəlxalq münasibətlər nəzəriyyəsi [Mətn]: Dərs vəsaiti /M. Baxışov; Red. H.C. Əlibəyli; Rəyçi A.N. Abbasbəyli, M.İ. Talışlı. -B.: Şirvannəşr, 2007.116 s.


Baxışov Məmmədağa Ələkbər oğlu. Fransanın yeni tarixi [Mətn]: dərs vəsaiti /M.Baxışov; red. M.B.Fətəliyev; rəyçilər. F.Q.Yusifzadə, A.H.Musayev.- Bakı: Şirvannəşr, 2009.- 100, [2] s.

Baxışov Məmmədağa Ələkbər oğlu. İngiltərənin yeni tarixi. dərs vəsaiti /M.Ə.Baxışov; elmi red. M.B.Fətəliyev; rəyçi. R.X.Hüseynov, A.H.Musayev.- Bakı: [s.n.], 2012.- 111, [1] s.

Baxışov Məmmədağa Ələkbər oğlu. Latın Amerikası ölkələrinin müasir tarixi (1918-1945) [Mətn]: Dərs vəsaiti /M.Baxışov; Elmi red.: M.B.Fətəliyev.- Bakı: Şirvannəşr, 2005.- 64 s.; 21 sm.

 
Baxışov Məmmədağa Ələkbər oğlu. Latın Amerikası ölkələrinin yeni tarixi dərs vəsaiti /M.Ə.Baxışov; red. M.B.Fətəliyev; rəyçi F.Q.Yusifzadə, R.X.Hüseynov.- Bakı: [s.n.], 2010.- 117, [1] s.

 

Baxışov Məmmədağa Ələkbər oğlu. Latın Amerikası ölkələrinin müasir tarixi dərs vəsaiti /M.Ə.Baxışov; elmi red. M.B.Fətəliyev; rəyçi. F.Q.Yusifzadə, R.X.Hüseynov.- Bakı: [s. n., 2011.- 152 s.

  Baxşəliyev Adil Baxşəli oğlu. Azərbaycanın sosial-iqtisadi durumu və mədəni həyatı Evliya Çələbinin "Səyahətnamə"sində [Mətn]: (XVII yüzilin 40-cı illəri) /A.Baxşəliyev; N.Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti; Elmi red.: S.M.Onullahi; Rəyçilər: M.Q.Abdullayev, Z.M.Həsənalıyev, M.A.Hüseynov.- B.: ADPU, 2000.- 157 s.

 

Baxşəliyev Adil Baxşəli oğlu. Səfəvi dövlətinin sosial-iqtisadi həyatı və beynəlxalq əlaqələri [Mətn]: dərs vəsaiti /A.B.Baxşəliyev; elmi red. O.Ə.Əfəndiyev, rəyçi S.A.Məmmədov, Ş.F.Fərzəliyev, V.Z.Piriyev.- Bakı: 2009.- 274, [1] s.; 21 sm.

 Baxşəliyev Vəli Baxşəli oğlu. Azərbaycan arxeologiyası [Mətn]: [ali məktəb tələbələri üçün dərslik] /V.Baxşəliyev; Məsləhətçilər. İ.Ə.Həbibbəyli, İ.M.Hacıyev; AzMEA Naxçıvan bölməsi, Naxçıvan Dövlət Universiteti I cild.- B.: Elm, 2007.- 238 s.

 

Baxşəliyev Vəli Baxşəli oğlu. Naxçıvanın erkən dəmir dövrü mədəniyyəti [Mətn] /V.B.Baxşəliyev; AMEA Naxçıvan Regional Elm Mərkəzi; elmi red. Ə.Novruzlu.- B.: Elm, 2002.

 

Baxşəliyev Vəli. Sirabda arxeoloji araşdırmalar [Mətn] /V. Baxşəliyev; elmi red. İ. Hacıyev; elmi məsləhətçi. İ. Həbibbəyli; rəyçilər. H. Cəfərov, A. Seyidov.- B.: Oskar, 2010. -160 s.

 

Bakı və dairəsində olan asar ətiğelərə bələdçi [Mətn] /tərtib edəni. V.M.Sisoyev; tərcümə. H.Sadiği; Azərbaycan asar ətiğe arxyaloji komitəsi.- B.: Azərnəşr, 1925.- 43 s.

 

 Bakı və ətrafında "Samopomoş" müstəhlikin cəmiyyətinin nizamnaməsi [Mətn]:Birlikdə güc var. İşlətdiyimiz şeyləri bahalandıran vasitələrdən biri xilas edəcək şey birliyimiz, cəmiyyətimizdir.- B.: [s .n.], 1916.-24 s.

 

Bakıxanov Abbasqulu ağa. (Qüdsi) Gülüstani-İrəm [Mətn] /A.Bakıxanov; Ön sözün müəl. R.Ağayev.- Bakı: Möminin, 2001.- 287, [1] s.

  Balasaqunlu Yusif. Qutadğu bilig [Mətn]: Xöşbəxtliyə aparan elm.- Bakı: Avrasiya Press, 2006.-440 s.

 

Balayev Alı Məhəmməd oğlu. Azərbaycanda içtimai-iqtisadi və siyasi vəziyyət (1985-1995-ci illər) [Mətn]: /Alı Balayev; Elmi red.: İ.X.Zeynalov; , ..Bakıxanov adına Tarix İnstitutu Bı: Nurlan, 2005.- 190 s.

 

Balayev Aydın. 20 yanvar hadisələri. Sənədlər, mövqelər, şərhlər: 1990-2000 /A.Balayev, R.Mirzə.- Bakı: Çaşıoğlu, 2000.- 242 səh.

 

 Balayev Aydın. Məmməd Əmin Rəsulzadə 1884-1955 /A.Balayev; elmi red. M.N.Qubuqlo.- Bakı: [Çıraq], 2012.-285 s.

 

Bayramoğlu Alxan. Şamaxıda maarif və maarifçilik [Mətn] : XIX əsrin ortalarından mart 1918-ci ilə qədərki ədəbi mühit /Alxan Bayramoğlu; Elmi red.: Əziz Mirəhmədov.-Bakı : Maarif , 1997.- 240 s.

 

Bayramova Nailə. Şamaxı xanlığı [Mətn] /N.Bayramova; AMEA A.A.Bakıxanov ad. Tarix İn-tu; elmi red. T.T.Mustafazadə; [ön söz. Y.Mahmudov].- Bakı: Təhsil, 2009.- 393, [3] s.

  Beğak R. 1918 ildə Bakını türklərə təslim edən ingilislər üzərində mühakimə [Mətn]: səhnə tamaşası şəklinə salınmışdır /R.Beğak; A.K, (b) firqəsi mərkəzi və Bakı komitələrinin firqə tarixi şöbəsi.- B.: Azərnəşr, 1927.- 89 s.

 

  Behbudov Qəhrəman Novruz oğlu. Həsən bəy Zərdabinin siyasi-hüquqi görüşləri /Q.Behbudov; Elmi red.: A.Rzayev; Azərbaycan Elmlər Akademiyası İctimai-Siyasi Tədqiqatlar və İnformasiya İnstitutu.- Bakı:Elm, 2000.- 116 s.

 Bekak R. 1918-ci ildə Bakını türklərə təslim edən ingilislər üzərində mühakimə [Mətn]: səhnə tamaşası şəklinə salınmış /R.Bekak; AK (b) mərkəzi və Bakı komitələrinin firqə tarixi şöbəsi.- B.: Dövləti sığorta idarəsinin ali idarəsi, 1927.- 75 s.

 

Berxin İlya Borisoviç. SSRİ tarixi [Mətn]: 1938-1977-ci illər: dərs vəsaiti /İ.B.Berxin; red. A.Atakişiyev.- Bakı: Maarif, 1978.- 486, [2] s.; 20 sm.

Beynəlxalq əlaqələr üzrə bələdçi [Mətn] /Red. Walter Carlsnaes, Thomas Risse və Beth A. Simmons; Tərc. S.Babazadə, V.Qliyeva; Red. H.Hacızadə.- London Thousand Oaks New Delhi: SAGE Publications, [2005].- 477 s.   

 

Beynəlxalq konfrans, "Azərbaycan-müstəqillikdən sonra" "Azərbaycan-müstəqillikdən sonra" Beynəlxalq konfransın materialları [Mətn]: Bakı, 3-4 Mart 2003 /Azərb. Respub. Təhsil Nazirliyi, Qafqaz Un-ti.- B.: [s.n.], 2003.- 309, [1] s.

 

Bəhruzər. Keçmiş gələcək /Bəhruzər; red. M. Qasımlı, B. Əlibəyli [K.1].-Bakı: [s.n.], 2012.-419, [1] s.

Bərdə və bərdəlilər [Mətn]: biblioqrafik məlumat kitabı /Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Azərb. Milli Kitabxanası; tərt. X. İsmayılova; elmi red. K. Tahirov; red. A. Novruzova, Y. Sadıqova, E. Bəşirova, M. Cəfərova; elmi məsləhətçilər. Q. Hacıyev, Ə. Eyvazov.-  Bakı: Nərgiz, 2010. - 446, [2] s.

  Bəşir oğlu Əşir. Xatirəyə dönən günlər: Sənədlər və xatirələr /Red.: B. S. Avılov. B., 2005.- 225 səh.

 

Bəşiroğlu Əşir Hamının sevimlisi H.Z.Tağıyev haqqında /Ə. Bəşiroğlu; red. B. S. Avilov .- Bakı: Təknur, 2012.- 198, [2] s.

 Bəşirov Arif. Azərbaycanın xarici əlaqələrində sosial-siyasi münasibətlər [Mətn] /A. Bəşirov, H. Həmidov; elmi red. və ön sözün müəl. V.Həbiboğlu, Ə.Tağıyev.- B.: Qartal, 2003.- 233, [1] s.

 

  Bjezinski Zbiqnev. İkinci şans [Mətn]: üç prezident və Amerika fövqəldövlətinin böhranı /Z.Bjezinski; tərc ed. Əli Qara; red. A.Məmmədov; dizayn. İ.Məhəmmədov; [Starteji Araşdımalar Mərkəzi SAM] B.: Oğuz eli, 2009.- 267, [1] s.

 

Borçalı dünən, bu gün və sabah [Mətn] /[tərt. S. Kərimova]; ön söz. müəl. G. Hacıbəyli.- B.: Adiloğlu, 2009.- 94, [2] s., cədv.

 

Boçarov Yu. M. Sinfi mübarizə tarixi XVIII-XX əsrlər /Yu.M.Boçarov [və. b.]; çevirəni. Ə.Orucov; red. Ə.Qərib kitab I.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 183, [1] s.

 Bozqurd [Mətn] /[Tərtib ed. R.İsmayılov; Red. Q.Zahidov; Rəssam. M.Avşar] Bakı: Azadlıq, 1992.- 48 s.

 Böyük Azərbaycan yolçusu /tərt. F. Seyidbəyli ; red. M. Tahir, E. Qərib.-Bakı : Elm və təhsil , 2014.-173, [3] s.


 
Böyük inqilab [Mətn]: keçmişdə və indi.- B.: A. K. F. M. K. təbliğat və təşbiğat, 1925.- 45 s.

 

Böyük insan haqqında /Red.: Varis Yoiçiyev.- Bakı: Azərbaycan, 2004.- 296 s.

 

Budaqov Budaq Əbdüləli oğlu. Böyük İpək (karvan) yolu [Mətn] /B.Budaqov.- B.: Nafta-Press, 2006.- 15 s.

 

 Budaqov Budaq Əbdüləli oğlu. Heydər Əliyev fenomeni [Mətn] /B.Budaqov.- Bakı: İsmayıl NPM, 2002.- 136 s.

 

Budaqova Sahibə. Naxçıvan diyarının siyasi tarixi [Mətn] /Budaqova S.; elmi red. İ.HAcıyev.- B.: Elm və təhsil, 2014.- 112s.

Budaqova Sahibə İbrahim qızı. Naxçıvan diyarının tarixi coğrafiyası. XVIII əsrin ikinci yarısı - XIX əsrin birinci qərinəsi. Bakı : Elm, 1995. 96 s.

 Buxarin N. İ. Oktyabr inqlabının 10 illiyi münasibəti ilə [Mətn]: həmkarlar ittifaklarının VIII Moskva qurultayında məruzə /İ.N.Buxarin.- B.: Azərnəşr, 1927.- 86 s.

 

Bünyadov Ziya Musa oğlu. Azərbaycan Atabəylər dövləti [Mətn]: (1136-1225-ci illər) /Z.M.Bünyadov; red. V.M.Beylis; tərc. edəni. C.V.Qəhrəmanov; Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası Şərqşünaslıq İnstitutu.- Bakı: Elm, 1985.- 266, [2] s.

 Bünyadov Ziya Musa oğlu. Azərbaycan Atabəyləri dövləti [Mətn]: 1136-1225-ci illər /Z.Bünyadov; rus dilindən tərcümə ed. C.Qəhrəmanov.- B.: Şərq-Qərb, 2007. -312 s. 

 

 Bünyadov Ziya Musa oğlu. Azərbaycan VII-IX əsrlərdə [Mətn] /Z.Bünyadov; Rus dilindən tərcümə ed. C.Cabbarov, H.Əlizadə.- B.: Şərq-Qərb, 2007.- 424 s.

 

Bünyadov Ziya Musa oğlu. Qırmızı terror [Mətn] /Z.Bünyadov; Red. R.Mirqədirov, S.Cabbarova; Rəssamı. E.İsmayılov; Tərtib edən. İ.Əliyeva.- Bakı: Azərnəşr, 1993.- 331 s.

 

Bünyadova Şirin Teymur qızı. Azərbaycan qonaqpərvərliyi /Şirin Bünyadova; AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu; Red.: Tofiq Babayev.- Bakı: Elm, 2005.- 152 s.


Bünyadova Şirin Teymur qızı. Azərbaycanın təsərrüfatı və maddi mədəniyyəti [Mətn]: XII-XVI əsrlər /Ş.T.Bünyadova; Red. Q.Rəcəbli; AzEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu.- Bakı: Elm, 2007.- 360 s.+11 s.

 

 Bünyadova Şirin Teymur qızı. Orta əsr Azərbaycan ailəsi /Ş. T. Bünyadova; red. N. Quliyeva.-Bakı: Elm, 2012.- 383, [1] s.

 Bünyadova Tahirə. Ziya-mənim taleyim [Mətn] /T.Bünyadova; Ruscadan tərcümə edən. F.Süleymanoğlu.- Bakı: Pedaqogika, 2002.- 240 s.

  Bütün dünya proletariatına Kommunist Beynəlmiləlinin bəyannaməsi [Mətn].-B.: Mərkəzi və Bakı komitələri, 1924.- 46 s.

 

Çingizoğlu Ənvər. Şamxor mahalı [monoqrafiya] /Ə.Çinğizoğlu; elmi red. Ə.Məmmədov; red. R.Mehdixanlı; Azərbaycan Tarix Qurumu.- Bakı: Mütərcim, 2013.- 151, [1] s. , portr

 

Çingizoğlu Ənvər. Şəmşəddil sultanlığı /Ə.Çingizoğlu; elmi red. Ə.Məmmədov; red. M.Qacar; Azərb. Tarix urumu.- Bakı: Mütərcim, 2012.- 207, [1] s.

   Cahangirli Cahangir Xanoğlan oğlu. Müasir dövrdə Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri [Mətn]: [Monoqrafiya] /C. X. Cahangirli; Elmi red.: A.N.Abbasbəyli.- B.: Araz, 2006.- 109 s.

 

Cavad Heyət. Türklərin tarix və mədəniyyətinə bir baxış [Mətn]: islamdan əvvəl və islam dövrü: başlanğıcdan XVI əsrə qədər /C.Heyət; trans. ed. və qeyd və şərh. müəl. E.Mirzəyeva; elmi red. O.Əfəndiyev; AMEA A.Bakıxanov ad. Tarix İnstitutu.- Bakı: Aspoliqraf, 2009.- 181, [3] , cədv.; 22 sm

Cermanetto C. İtaliya /C.Cermanetto [X buraxılış]Bakı: Azərnəşr, 1930.- 31, [1] s.

Cəbiyev Qafar Cəfər oğlu. Girdiman tarixi [Mətn]: IV-IX əsrlər /Q.C.Cəbiyev; red. Y.M.Mahmudov; rəyçilər. İ.A.Babayev, V.H.Əliyev; AMEA, A.A.Bakıxanov ad. Tarix İn-tu.- Bakı: Şərq-Qərb, 2010.- 615, [1] s. , şək., cədv.,

Cəbiyev Rizvan İsrafil oğlu. Erkən türklər yaxud Şumer kilidinə türk açarı /R.İ.Cəbiyev; elmi red. F.Cəlilov; red. H.Musabəyli.- Bakı: Nərgiz, 2011.- 479, [1] s.

Cəbrayılov Üzeyir Cəbrayıl oğlu. Qanlı fevral [Mətn] /Ü.Cəbrayılov; red. Ə.Kəlbəcərli.- Bakı: [s.n.], 2010.- 159, [1] s.

 Cəfərli Elman. Nəsillərə örnək həyat yolu [Bu kitab Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatının liderlərindən Bakı və Kəndlər Birliyinin yaradıcılarından biri və ilk sədri, tanınmış ziyalı, tarixçi, Xalq Hərəkatı Partiyasının sədri Nəsir bəy Ağayevin həyat və fəaliyyətindən bəhs edir] /E. Cəfərli, T. Ağayev.-[Bakı]: Qanun, 2011. -383, [1] s.

 

  Cəfərov Həmzə Rza oğlu. Azərbaycanda gənclər hərəkatı (XX əsr) [Mətn] /H.Cəfərov; ön sözün müəl. İ.Hacıyev; elmi red. N.Vəlixanlı.- B.: Nurlan, 2009.- 457, [1] s.

Cəfərov Həmzə Rza oğlu. Azərbaycanda gənclər hərəkatı yeni inkişaf mərhələsində [Mətn]: (1940-2007-ci illər) /H.Cəfərov; Elmi red. və ön sözün müəl. İ.Hacıyev; Rəyçilər. İ.Həbibbəyli, O.Sultanov.- Bakı: Adiloğlu, 2007.- 224 s.

 

Cəfərov Həmzə Rza oğlu. Milli müstəqillik və azdlıq uğrunda mübarizə tarixinin Naxçıvan səhifələri XX yüzilliyin 80-90-cı illəri: dərs vəsaiti /H.R.Cəfərov, A.Mustafayev; elmi red. İ.Hacıyev; rəyçi. Hacı Q.Qədirzadə [və b.]; Azərb. Respb. Təhsil Nazirliyi, Naxçıvan Dövlət Un-ti.- Bakı: Elm və təhsil, 2012.- 167, [5] s.; 21 sm.

 Cəfərov Hidayət Fərrux oğlu. Azərbaycan e.ə. IV minilliyin axırı - I minilliyin əvvəllərində: Qarabağın Qarqarçay və Tərtərçay hövzələrinin materialları əsasında /Cəfərov Hidayət Fərrux oğlu; Elmi red.: İ.Nərimanov; Rəyçilər: İ.Əliyev, V.Əliyev, H.Kəsəmənli; Azərbaycan Elmlər Akademiyası Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu; Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti. B.: Elm, 2000.- 187 səh. + [101 s. əlavə ill.], cədvəl.

 

  Cəfərov Nizami Qulu oğlu. İlham Əliyev [Mətn]: Siyasi portret çizgiləri /N.Cəfərov, D.Osmanlı; elmi red. N.Əhmədli; Azərbaycan Atatürk Mərkəzi.- B.: AzAtaM, 2004.- 76 s.

 

  Cəfərov Nizami Qulu oğlu. Türk dünyasının yeni lideri [Mətn]: [İlham Əliyev haqqında] /N. Cəfərov, O.Musayev, D.Osmanlı; Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi.- B.: Çaşıoğlu, 2009. 758, [2] s.

 

Cəlilov Mehdi. İdealımız babamızdır /M. Cəlilov; red. L.Cəlilqızı.- Bakı: [s.n.], 2009.- 104 s., fotoşək.; 21 sm.

Ciddi Hüseyn. Buğurt qalası. Bakı : Azərnəşr , 1973. 53, [3] s.

 

Çarpışma günləri Vətəndaş müharibəsində iştirak edən komsomolçuların xatiratı.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 79, [1] s.

Çavçavadze, İ. Q. Erməni alimləri və fəryad edən daşlar. Bakı : Azərbaycan , 1995. 80 s.


Çekin A. İşçi qadın və həmkarlar ittifaqları [Mətn] /A.Çekin, V.Yarotski; mütərcimi. S.Məlikov.- B.: AHİŞ, 1926.- 56 s.

 

Çələbi Evliya. Səyahətnamə [Mətn]: Azərbaycan tarixinə aid seçmələr /E.Çələbi; türk dilindən işləyəni: S.Onullahi; Elmi red.: F.Əliyev, E.Məmmədyarova.- B.:Azərnəşr, 1997.- 92 s.

 

Çobanov Mədəd Namaz oğlu. Azərbaycan - Gürcü əlaqələinin tarixi kökləri [Mətn]: tarixi-kütləvi oçerklər: [monoqrafiya] /M.Çobanov, M.Borçalı; red. S.A.Məmmədov.- Bakı: Borçalı, 2010.-

 

Çobanov Mədəd Namaz oğlu. Qələbə-60 Borçalı azərbaycanlıları ikinci dünya müharibəsinin cəbhələrində /M.N.Çobanov.- Bakı: 2005.- 20 s. ; 21sm.

Dadaşov Aydın Ərşad oğlu. Məhəmməd Həsən Hacınski. Bakı : BDU , 2004. 256 səh.

Dadaşov Əmrah Neymət oğlu. Azərbaycan ərazisində paleometal dövrü cəmiyyətlərinin əkinçilik-maldarlıq iqtisadiyyatı [Mətn]: magistratura pilləsi ücün dərs vəsaiti /Ə.N.Dadaşov; elmi red. Q.S,İsmayilzadə; rəyçilər V.H.Əliyev, M.N.Rəhimova; [tərc. ed. Y.H.Gözəlova]Bakı: [Baki Unirevsiteti], 2009.- 332, [2] s., cədv., şək.; 20 sm.

Dadaşova Rəhimə İltifat qızı. Səfəvilərin son dövrü [Mətn]: ingilisdilli tarixşünaslıqda /R.İ.Dadaşova; baş elmi əsləhətçi. Seyxülislam Allahşükür Paşazadə; elmi red. Y.Mahmudov.- Bakı: Nurlan, 2003. - 440 s.

Dadaşzadə Məmməd. Azərbaycan xalq bayramları, oyun və əyləncələri [Mətn] /M.Dadaşzadə; Red. A.Mustafayev; AEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu.- B.: Elm, 1995.- 88 s.

 

  Dağlı Rəfail Oğuztürk. Xızı-Siyəzən bölgəsinin tarixinə dair (arxeoloji-etnoqrafik tədqiqat): Xızı-Beşbarmaq, Göyxan, Gədik (Gədi), Quşçu və Qomişər (Gəmişər) mahallarının tarixi /Rəfail Oğuztürk Dağlı; elmi red. A. M. Məmmədov; [ön söz. N. Ə. Əliyev] .- Bakı: [Xəzər Universiteti], 2011. - 285, [2] s.

Dağlıq Qarabağ: hadisələrin xronikası (1988-1994-cü illər) /Toplayan və tərtib edənlər: F.Vahabov; V.Axundov; E.Qasımov.- Bakı: [Vətən], 2005.- 108 s.

Dağlıq Qarabağ: zəka qalib gələcək sənədlər və materiallar. Bakı : Azərnəşr , 1989. 463, [1] s.

 Daş dövrü və Azərbaycanda enolit [Mətn]: Elmi əsərlərin tematik məcmuəsi /Azərbaycan SSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti; red. kol. M.M.Hüseynov, Q.S.İsmayılov, F.R.Maxmudov [və. b.].- B.: [ADU], 1984.- 94, [2] s.

 

Demar V. Şimali Amerika Müttəhid Ştatları /V. Demar VIII buraxılış.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 75, [1] s.

 Dənziyeva Könül Babaş qızı. Azərbaycan dilində toy mərasimi leksikası Lənkəran bölgəsinin materialları əsasında /K.B.Dənziyeva; elmi red. M. Məmmədov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Lənkəran Dövlət Un-ti .-Bakı: Elm və təhsil, 2012. -159, [1] s.

  Dövlət Bayrağı Meydanı [Mətn]: B.: [s.n.], 2010.- 75 s

 

  Dövlət, demokratiya, qanunçuluq haqqında. çıxış və nitqlərdən sitatlar. [s.l.] : [s.h.] , [2008]. 40 s.

Dünya xalqları [Mətn]: Tarixi-etnoqrafik ensiklopedik məlumat kitabı /Baş red.: İ.Vəliyev; Red. heyətinin sədri: R. Mehdiyev; Red. heyətinin üzvləri: Ə.Z.Abdullayev, V.M.Arzumanlı və b.; Azərbaycan Ensiklopediyası Nəşriyyat-Poliqrafiya Birliyi; AMEA Milli Münasibətlər İnstitutu.- Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1998.- 368 s.

 

Dünya ölkələri [Mətn] /tərt. H.Səmədov, K.Əliyev.- Bakı: [s. n.], 2011.- 478, [1] s., şək., portr., xəritə; 21 sm.


Dünyamalıyeva Səbirə Səfi qızı. Azərbaycan geyim mədəniyyəti tarixi: (bədii-etnoqrafik tədqiqat) /S.Dünyamalıyeva; Elmi məsləhətçi: R.Əfəndi; Elmi red.: A.Mustafayev; AMEA, Memarlıq və İncəsənət İnstitutu Bakı: Elm, 2002.- 448 s.

  Düşmənimiz kimdir [Mətn]:-Bakı: Azərnəşr, 1928.- 15 s.

 

Elçin. Məmməd Əmin Rəsulzadə [Mətn]: Oçerk /Elçin; Red. G.Əmrullahqızı.- Bakı: Şərq-Qərb, 1994.- 24 s.

 

Elmi axtarışlar: Filologiya. Tarix. İncəsənət [Mətn] /red. hey. A.Rüstəmova, Ş.Salmanov, Q.Namazov və b.; məsul red. Ə.Ələkbərli.-III toplu.- B.: Elm, 2001.- 306 s.

 

Elmi konfrans, "Mustafa Kamal Atatürk və türkçülük" Mustafa Kamal Atatürk və türkçülük [Mətn]: elmi konfransın materialları: 29 oktyabr 2005-ci il. Atatürkün anadan olmasının 125 illiyinə /Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi; tərt. ed. O.Musayev; red. S.Nəzərli.- Bakı: AzAtaM, 2006.- 73, [1] s., fotoşək., portr.; 21 sm.

 

Engels Fridrix. 14 mart 1883-cü il Karl Marksın ölümü haqqında məktublar /F.Engels; çevirəni. Hüseyn Necdət; red. Ə.Heydərli.- Bakı: Firqənəşr, 1933.- 24 s. ; 20 sm.

Erivanski Mehdi Məmməd oğlu. Qədim Yunanıstan tarixi [Mətn]: dərs vəsaiti /M. Erivanski.-B.: Azərtədrisnəşr, 1963.- 122 s.

 

Erməni cinayətləri [Mətn]: Sənədlər əsasında /Ön sösün müəllifi: Yaqub Mahmudov; İdeyanın müəllifi və elmi red.: Məımməd Cəfərli I cild.- Bakı: Vətən, 2004.- 164 s.

Erməni terroru /baş məsləhətçi: E. Mahmudov ; məsləhətçilər: F. Vahabov, Ş. Sayılov ; tərt. E. Səmədov, E. Ağayev, A. Həsənoğlu ; red. qrupu: F. Sadıqov [və b.] ; ön söz Ə. Abdullayev.- Bakı: Vətən , 2005. 168 s.

Ermənistan Azərbaycanlılarının tarixi coğrafiyası [Mətn] /Tərt. edəni. S.Əsədov; Elmi red. B.Budaqov, Q.Qeybullayev.- Bakı: Gənclik, 1995.- 464 s. , xəritə, fotoşək

  Əbdüllətif Əfəndi. Şəki xanlarının ixtisar üzrə tarixi [Mətn] /Əbdüllətif Əfəndi; tərc. ed. A.H.Dadaşov; ön söz. N.N.Aşmarin.- Bakı: Azərbaycanı Tədqiq və Tətöbbö Cəmiyyəti, 1926.- 26 s.

 

Əbdoli Əli. Kadusların tarixi /Ə.Əbdoli; Red.: N.Məmmədov; Fars dilindən tərcümə edən: .Quliyev.- Tehran, 2002.- 272 s.

 

 Əbədiləşən görüşlər [Mətn] /Məsləhətçi. T. Qaraşov; Kitabın tərtibçisi. A. Ağalarzadə; Buraxılışa məsul. A. Rəhimzadə.- B.: Təknur, 2008.- 120 s.

 

Əbilov İmamverdi Xankişioğlu. Dünənin... sabahın... çağdaşdahisi [Mətn]: sənədliesse /Hacıİmamverdi Əbilov; red. T.Əhmədov.- Bakı: Nurlar, 2007.- 88 s.

 

  Əbu Bəkir İbn Xosrov Əl-Ustad. Munisnamə [Mətn] /Əbu Bəkir İbn Xosrov Əl-Ustad; tərcümə ed. və ön söz. H. S. İbrahimov; elmi red. S. İbrahimov; rəyçilər. H. F. Səfərli, M. Nağısoylu, M. R. Sultanov; AME Akademiyası Naxçıvan bölməsinin Əlyazmalar Fondu.-Naxçıvan, 2008. -143 s.

 

Əfəndiyev Əmin Tahir oğlu. Qafqaz əraziləri və xalqlarının təsvirinə dair materiallar toplusu. QƏXTMT (SMOMPK) [Mətn]: İzahlı biblioqrafiya /Ə.Əfəndiyev; Elmi red. və ön söz müəllifi: V. Arzumanlı; Azərb.Elmlər Akademiyası Milli Münasibətlər İnstitutu; M. F. Axundov adına Dövlət Kitabxanası.- B.: Qartal, 1998.- 219 s.

 

 Əfəndiyev M Azərbaycan yüksəliş uğrunda oktyabrın XV illiyi münasibətilə ./M.Əfəndiyev.- Bakı: Azərnəşr, 1933.- 80 s. , şək. ; 20 sm.

 Əfəndiyev Oqtay. Azərbaycan Səfəvilər dövləti [Mətn] /O.Əfəndiyev; Rus dilindən tərc. ed. K.Muxtarov; Elmi red. Ə.Əlizadə.- B.: Şərq-Qərb, 2007.- 353 s.

 

Əfəndiyev Rəşid bəy. Nuxa qəzasında olan asar ətiqələr haqqında [Mətn] /R.Əfəndiyev.- B.: [s.n.], 1928.- 24 s.

 

Əfəndiyev Sabir Tahir oğlu. Şəki Azərbaycanın Xalq Cümhuriyyətinin fəaliyyəti illərində: 1918-1920-ci illər /S.Əfənduyev; Red.: Mürsəl Cavad.- Bakı: 2003.- 32 s.; 21 sm.

Əfəndizadə Rəşid bəy İsmayıl oğlu. Şəki vilayətində kümdarlıq peşəsinin tarixi ipəkçilik sənayesi və ticarəti haqqında [Mətn] /Rəşid bəy Əfəndizadə;Tərtibçi və şərhlərin müəllifi. Ə.Tahirzadə; Elmi red.: Z.Əlizadə; Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Şəki Regional Elm Mərkəzi.- Bakı: Nafta-press, 2006.- 124 s.

 

Əhməd İbn Ə`səm Əl-kufi.  Kitab əl-füyuh: (Fəthlər kitabı) [Mətn]: Azərbaycanın VII-IX əsrlər tarixinə aid çıxarışlar /Əhməd, İbn Ə`səm Əl-kufi; İxtisas red. Nailə Vəlixanlı; Bədii red. T.Məlikov; Red. Elmira Məmmədyarova; Tərcüməçi. Ziya Bünyadov.- B.: Azərnəşr, 1995. -80 s.

 

Əhməd Əsgər Sücayət oğlu. XII-XV əsrlərdə Azərbaycanın mənəvi mədəniyyəti tarixi etnoqrafik araşdırma /Ə. S. Əhməd; elmi red. R. Rəsulov, Ş. Bünyadova.-Bakı: Elm, 2012.- 367, [1] s.

 

Əhməd Vüqar. Şeyx Məhəmməd Xiyabani [Mətn]: [həyatı, mühiti və ədəbi fəaliyyəti] /V.M.Əhməd; elmi red. T.Əhmədov; ön söz müəl. və rəyçi. E.Quliyev.- Bakı: Müəllim, 2010.- 139, [1] s. ; 21 sm.

Əhmədoğlu Fərman. Birinci Dəmirçihasanlı Şindilər [Mətn]: F. Əhmədoğlu; red. N. Tapdıqoğlu.- B.: Zərdabi; 2010. -159 s.

 

Əhmədov Səbuhi Əhməd oğlu. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Bayrağı [Mətn] /S.Ə.Əhmədov, V.S.Məmmədov; elmi red. və ön sözün müəl. N. Vəlixanlı; maliyyə dəstəyi Azərb. Resp. Dövlət Neft Şirkəti.- B.: [Mega basım], 2010.- 153, [1] s.

 

Əhmədov Səbuhi Əhməd oğlu.  Azərbaycan tarixindən yüz şəxsiyyət [Mətn] /S.Əhmədov.- Bakı: Ayna Mətbu evi, 2006.- 265 s.    

 

Əhmədov Səbuhi Əhməd oğlu. Azərbaycanın orta əsr silahları: Arxeoloji materiallar əsasında /S.Ə.Əhmədov, E.B.Cəfərova; Elmi red.: T.M. Dostiyev.- Bakı: Elm, 2005.- 154 s.

Əhmədov Teymur Əkbər oğlu. Nəriman Nərimonaovun yaradıcılıq yolu [Mətn] /T.Əhmədov; AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu; Elmi red.: M.İbrahimov; Rəyçi: M.C.Cəfərov, F.Q.Köçərli.- Bakı: Nurlar, 2005.- 384 s.

 

Əhmədov Teymur Əkbər oğlu. Erməni xəyanəti [Mətn]: Qarabağ, Zəngəzur, Cavanşir və Cəbrayıl qəzalarında erməni cinayətləri (1918-1920-ci illər) /Teymur Əhmədov; Red. S.Quliyev; Ön söz. A.Paşayev.- Bakı: Nurlar, 2008.- 96 s., fotoşək.; 21 sm.

Əhmədova Salatın Alı qızı. Heydər Əliyevin dil siyasəti. Bakı : [İncə] , 2010. 212 s.

Əxtar Məsud. Yalanlar, yalanlar, birdahayalanlarTürklərə qarşı erməniuydurmaları və iddiaları /Məsud Əxtar Şeyx; ingilisdilindəntərcümə ed. B.Seyfəddinoğlu; tərc. red. E.Mədətli; [önsözmüəl. Y.Mahmudov]Bakı: Təhsil, 2008.- 252 s.

 

Ələkbərqızı Nəzakət. Ziyalılıq zirvəsi /N.Ələkbərqızı; red. E.Əlibəyzadə, M.Qarayeva; naşir S.Aslan.- Bakı: Bayramoğlu, 2011.- 244, [1] s.

 

Ələkbərli Əziz Yusif oğlu. Qərbi Azərbaycanlıların 1988-ci il soyqırımı [Mətn]: Sənədlərin dili ilə /Əziz Ələkbərli; Məsləhətçilər.Ə.Ş.Həsənov, A.İ.Səfərov; Red.B.Budaqov, H.Mirzəyev; Rəyçilər. Q.sadıqov, İ.Məmmədov.- B.: [Nurlan], 2008.- 560 s.

 

  Ələkbərli H.B. Aprel inqilabı [Mətn]: Qırmızı əsgər nə bilməlidir? /H.B.Ələkbərli 1.- B.: Azərbaycan Nişançı Firqəsinin Siyasi Şöbəsi, 1923.- 16 s.

 

  Ələkbərzadə Mehriban Zaur qızı. Tarixin bir günü və ya bir günün tarixi [Mətn] /M.Ələkbərzadə; elmi red. və ön söz. N.Cəfərov; rəyçi. K.Şükürov; Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi.- B.: Təhsil, 2005.-128 s.

 

Əli Akif. Böyük ömrün anları [Mətn]: Mustafa Kamal Atatürkün və Heydər Əliyevin şərəfli ömür yolundan bəhs edən fəlsəfi-publisistik foto-illüstrativ esse /Akif Əli.- B.: Təhsil, 2004.- 220 s.

 

Əlibəyov Cəmil Adil oğlu. Zəmanələrlə üz-üzə [Mətn] /Cəmil Əlibəyov; məsul red. N.Əlibəyova; rəssam. C.Əlibəyov.-Bakı : Nurlan , 2008.- 480 s.

 

 Əlibəyzadə Elməddin Məmməd oğlu.   Azərbaycan dilinin tarixi [Mətn]: 2 cilddə /E.Əlibəyzadə, elmi red. F.R.Zeynalov, Y.Seyidov, A. Məmmədov; rəyçi. M.İsmayılov və b. I cild.- Bakı: Azərbaycan tərcümə mərkəzi, 2007.- 660 s. 

Əliyarlı Süleyman. Tariximiz açıqlanmamış mövzuları ilə /S.Əliyarlı; red. E.Muradəliyeva.- Bakı: Mütərcim, 2012.- 557, [2] s., portr.; 22 sm.

 Əliyev Cəlal Əlirza oğlu. Türklər, azərbaycanlılar, ermənilər: Tarixi həqiqətin soyqırımı /C.Əliyev, B.Budaqov; Red: R.Kərimova.-B.: Azərnəşr, 2003 .-72 s.

 

 Əliyev Eynal Hacı oğlu. Azərbaycan SSR-də əsrin siyasi repressiya qurbanları /E.H.Əliyev; Red.: R.Ş.Abbasov. B.: Hüquq ədəbiyyatı, 2003.- 296 s.

 

Əliyev Əsəd Tanrıverdi oğlu. XIX-XX əsrin əvvəllərində Gürcüstan azərbaycanlılarının ailə məişəti tarixi-etnoqrafik tədqiqat /Ə. Əliyev; elmi red. Ş. Bünyadova; AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu.-Bakı: Elm və təhsil, 2012.- 144 s.

Əliyev Əziz. Böyük ömrün anları [Mətn] /[tərt. ed., ön sözün müəl., burax. məs. Hidayət; red. S.Nəzərli; rəssam. A.Hüseynov].- Bakı: Nurlan, 2008.- 168 + 191, [1] s.

 

 Əliyev Fuad Məmmədbağır oğlu. XVIII əsrin birinci yarısında Azərbaycanda ticarət.-Bakı: AZSSR EA , 1964. 121, [3] s.

 

 Əliyev Fuad.  İrəvan xanlığı [Mətn] /F. Əliyev, U. Həsənov; red. və ön söz. müəl. K. Şükürov.- Şərq-Qərb, 2007. -141 s.

 

Əliyev Fuad Naxçıvan xanlığı. 1747-1828.-Bakı: Azərnəşr , 1996. 106 s.

 

 Əliyev Fuad. Naxçıvan xanlığı [Mətn] /F.Əliyev, M.Əliyev; red. və ön sözün müəl. Z.Şahverdiyev B.: Şərq-Qərb, 2007.- 117 s.

 

 Əliyev Hacı Zamiq. Heydər Əliyev [Mətn]: Səhnəarxası görüşlər /H.Z.Əliyev; Red. M.Soltan; Rəyçilər. F.Qasımzadə, T.Əfəndiyev, S.Kərimi; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi.- B., 2008.- 102 s.

 

 Əliyev Heydər Əlirza oğlu. Azərbaycanda iqtisadiyyatın və sosial sahənin yüksəlişi özəl sektorun inkişafından asılıdır [Mətn]: Görüşlər, fərmanlar, əsasnamələr, qaydalar, proqramlar, tədbirlər /H.Əliyev; Tərt. T.Əhmədov.- B.: Nurlar, 2002.- 112 s. 

 

  Əliyev Heydər Əlirza oğlu. Müdrik fikirlər [Mətn] İyun 1993-1998 oktyabr /H.Ə.Əliyev; Heydər Əliyev Fondu; tərt. Regionların İnkişafı İctimai Birliyi; ön söz. M.Əliyeva Birinci kitab.-B.:Çaşıoğlu, 2008.- 399, [1] s.

 

  Əliyev Heydər. Müdrik fikirlər[Mətn]: Dövlətçilik, müstəqillik və demokratiya haqqında. Oktyabr 1998-2003 oktyabr, /H.Ə.Əliyev; Heydər Əliyev Fondu; tərt. Regionların İnkişafı İctimai Birliyi; ikinci kitab.- B.: 2009.- 415 s.

Əliyev Heydər Əlirza oğlu. Müstəqillik yolu [Mətn]: Seçilmiş fikirlər /Heydər Əliyev; Burax. məsul: R.Mehdiyev; Tərt. ed.: Ş.Əsgərov, S.Xəlilov; Red.: Ə.Həsənov.- Bakı: [Azərbaycan niversiteti nəşriyyatı], 1997.- 136 s. 

 

Əliyev Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: Çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar. İyun, 1993 - may, 1994. K.: 1 /H.Ə.Əliyev; Buraxılışa məsul: R. Mehdiyev, H.Orucov.- B.: Azərnəşr, 1997.- 606 s.

 

Əliyev Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: Çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar. May, 1994 - dekabr, 1994. K.: 2 /H.Ə.Əliyev; Buraxılışa məsul: R. Mehdiyev, H.Orucov.- B.: Azərnəşr, 1997.- 601 s.

 

Əliyev Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: Çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar. Dekabr, 1994 - iyun, 1995. K.: 3 /H.Ə.Əliyev; Buraxılışa məsul: R. Mehdiyev, H.Orucov .- B.: Azərnəşr, 1997.- 488 s.

 

Əliyev Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: Çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar. İyun, 1995 - noyabr, 1995 K.: 4 /H.Ə.Əliyev; Buraxılışa məsul: Ramiz Mehdiyev.-B.: Azərnəşr, 1998.- 511 s.

 

Əliyev Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: Çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar. Noyabr, 1995 - mart, 1996. K.: 5 /H. Ə. Əliyev; Buraxılışa məsul: Ramiz Mehdiyev.- B.: Azərnəşr, 1998.- 499 s.

 

Əliyev Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: Çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar. Mart, 1996 - noyabr, 1996. K.: 6 /H.Ə.Əliyev; Buraxılışa məsul: R. Mehdiyev, H.Orucov.- B.: Azərnəşr, 1997.- 527 s.

 

Əliyev Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: Çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar. İyun, 1996 - noyabr, 1996. K.: 7 /H. Ə. Əliyev; Buraxılışa məsul: Ramiz Mehdiyev.- B.: Azərnəşr, 1998.- 519 s.

 

Əliyev Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: Çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, məktublar, müsahibələr. Noyabr, 1996 -mart, 1997. K.: 8 /H. Ə. Əliyev; Buraxılışa məsul: Ramiz Mehdiyev.- B.: Azərnəşr, 1998.- 488 s.

 

Əliyev Heydər Əlirza oğlu.  Müstəqilliyimiz əbədidir: Çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar Mart, 1997 - may, 1997. K.: 9 /H. Ə. Əliyev; Buraxılışa məsul: Ramiz Mehdiyev. B., Azərnəşr, 2000, 466 səh.

 

Əliyev Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: Çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar. May, 1997 - iyul, 1997. K.: 10 /H. Ə. Əliyev; Buraxılışa məsul: Ramiz Mehdiyev.- B.: Azərnəşr,2002.- 472 s.

 

Əliyev Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: Çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar. İyul, 1997 - avqust, 1997. K.: 11 /H. Ə. Əliyev; Buraxılışa məsul: Ramiz Mehdiyev.- B.: Azərnəşr. 2003.- 452 s.  

 

Əliyev Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: Çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar. avqust, 1997 - oktyabr, 1997. K.: 12/H. Ə. Əliyev; Buraxılışa məsul: Ramiz Mehdiyev.- B.: Azərnəşr. 2004.- 432 s.

 

Əliyev Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: Çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar. Oktyabr, 1997 - dekabr, 1997. K.: 13 /H. Ə. Əliyev; Buraxılışa məsul: Ramiz Mehdiyev.- B.: Azərnəşr. 2004.- 520 s.

 

Əliyev Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: Çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar. Dekabr, 1997 - fevral, 1998. K.: 14 /H. Ə. Əliyev; Buraxılışa məsul: Ramiz Mehdiyev.- B.: Azərnəşr. 2005.- 520 s.

 

Əliyev Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: Çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar. Mart, 1998 - iyun, 1998. K.: 15 /H. Ə. Əliyev; Buraxılışa məsul: Ramiz Mehdiyev.- B.: Azərnəşr. 2005.- 528 s.

 

Əliyev Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: Çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar. İyun, 1998 - iyul, 1998. K.:16 /H. Ə. Əliyev; Buraxılışa məsul: Ramiz Mehdiyev.- B.: Azərnəşr. 2005.- 552 s.

 

Əliyev Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: Çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar. İyul, 1998 - oktyabr, 1998. K.: 17 /H. Ə. Əliyev; Buraxılışa məsul: Ramiz Mehdiyev.- B.: Azərnəşr. 2005.- 528 s.

 

Əliyev Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: Çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar. Oktyabr, 1998 - dekabr, 1998. K.:18 /H. Ə. Əliyev; Buraxılışa məsul: Ramiz Mehdiyev.- B.: Azərnəşr. 2006.- 552 s.

 

Əliyev Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: Çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar. Yanvar, 1999 - aprel, 1999. K.:19 /H. Ə. Əliyev; Buraxılışa məsul: Ramiz Mehdiyev.- B.: Azərnəşr. 2006.- 528 s.

 

Əliyev Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: Çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar. Aprel, 1999 - iyul, 1999. K.:20 /H. Ə. Əliyev; Buraxılışa məsul: Ramiz Mehdiyev.- B.: Azərnəşr. 2007.- 536 s.

 

Əliyev Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: Çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar. İyul, 1999 - sentyabr, 1999. K.: 21 /H. Ə. Əliyev; Buraxılışa məsul: Ramiz Mehdiyev.- B.: Azərnəşr. 2007.- 480 s.

 

Əliyev Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: Çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar. Sentyabr, 1999 - noyabr, 1999. K.: 22 /H. Ə. Əliyev; Buraxılışa məsul: Ramiz Mehdiyev.- B.: Azərnəşr. 2007.- 528 s.

 

Əliyev Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: Çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar. Noyabr, 1999-dekabr, 1999. K.: 23 /H. Ə. Əliyev; Buraxılışa məsul: Ramiz Mehdiyev.- B.: Azərnəşr. 2008.- 480 s.

 

Əliyev Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: Çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar. Dekabr, 1999 - fevral, 2000. K.: 24 /H. Ə. Əliyev; Buraxılışa məsul: Ramiz Mehdiyev.- B.: Azərnəşr. 2008.- 504 s.

 

Əliyev Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: Çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar [Mətn]. Fevral, 2000 - mart, 2000 K.: 25  /H. Əliyev; burax. məs. R. Mehdiyev.- B.: Azərnəşr, 2008.- 520 s., portr.

Əliyev Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: Çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar [Mətn]. Mart, 2000 - aprel, 2000.  K.:26 /H. Əliyev; burax. məs. R. Mehdiyev.- B.: Azərnəşr, 2008.- 512 s., portr.

 

Əliyev Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: Çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar [Mətn]. Aprel, 2000 - iyun, 2000. K.:27  /H. Əliyev; burax. məs. R. Mehdiyev. - B.: Azərnəşr, 2009.- 495, [1] s.

 

Əliyev Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: Çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar [Mətn]. İyun, 2000 - iyul, 2000. K.: 28 /H. Əliyev; burax. məs. R. Mehdiyev. - B.: Azərnəşr, 2009.- 480 s.

Əliyev Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: Çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar [Mətn] İyul, 2000 - sentyabr, 2000. K.: 29  /H. Əliyev; burax. məs. R. Mehdiyev. - B.: Azərnəşr, 2009.- 520 s.

Əliyev Heydər Əlirza oğlu.  
Müstəqilliyimiz əbədidir: Çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar [Mətn] Sentyabr, 2000 - noyabr, 2000. K.:30 /H. Əliyev; burax. məs. R. Mehdiyev. - B.: Azərnəşr, 2010. -512 s.

 

Əliyev Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir [Mətn]: K.:31. Noyabr 2000-yanvar 2001.Çıxışlar. Nitqlər. Bəyanatlar. Müsahibələr.Məktublar. Məruzələr. Müraciətlər. Fərmanlar.-B.: Azərnəşr, 2010. -512 s.

 

Əliyev Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: Çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar [Mətn].- Yanvar, 2001 - noyabr, 2001 /H. Əliyev; burax. məs. R. Mehdiyev K.: 32.- Bakı: Azərnəşr, 2010.- 511, [1 ] s.

Əliyev Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: Çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar [Mətn].- Mart, 2001 - aprel, 2001 H. Əliyev; burax. məs. R. Mehdiyev K.: 33.- Bakı:Azərnəşr; 2011. 480 s.

Əliyev Heydər Əlirza oğlu.
Müstəqilliyimiz əbədidir: Çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar [Mətn].- May, 2001 - iyun, 2001 /H. Əliyev; burax. məs. R. Mehdiyev K.: 34.- Bakı: Azərnəşr, 2011.- 488 s.

Əliyev Heydər Əlirza oğlu.
Müstəqilliyimiz əbədidir: Çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar [Mətn].- İyun, 2001 - avqust, 2001 /H. Əliyev; burax. məs. R. Mehdiyev K.: 35.-Bakı: Azərnəşr, 2011.- 519 s.

Əliyev Heydər Əlirza oğlu.
Müstəqilliyimiz əbədidir: Çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar [Mətn].- Sentyabr, 2001 - noyabr, 2001 /H. Əliyev; burax. məs. R. Mehdiyev K.: 36.- Bakı: Azərnəşr, 2011.- 512 s.

 

Əliyev Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: Çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar [Mətn].-  Noyabr, 2001- mart, 2002 /H. Əliyev; burax. məs. R. Mehdiyev K.: 37.- Bakı: Azərnəşr, 2011.- 520 s.

 

 Əliyev Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: Çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar [Mətn].- Mart, 2002 - may, 2001 /H. Əliyev; burax. məs. R. Mehdiyev K.: 38.- Bakı: Azərnəşr, 2011.- 480 s.

 

 Əliyev Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: Çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar [Mətn].-  İyun, 2002- iyul, 2002 /H. Əliyev; burax. məs. R. Mehdiyev.- K.: 39.- Bakı: Azərnəşr, 2012.- 486 s.

 

 Əliyev Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: Çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar [Mətn].-  İyul, 2002- sentyabr, 2002 /H. Əliyev; burax. məs. R. Mehdiyev.- K.: 40.- Bakı: Azərnəşr, 2012.- 512 s.

 

Əliyev Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: Çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar [Mətn].- sentyabr, 2002 -oktyabr, 2002- /H. Əliyev; burax. məs. R. Mehdiyev.- K.: 41.- Bakı: Azərnəşr, 2012.- 488 s.

Əliyev Heydər Əlirza oğlu.
Müstəqilliyimiz əbədidir: Çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar [Mətn].- oktyabr, 2002 - noyabr, 2002- /H. Əliyev; burax. məs. R. Mehdiyev.- K.: 42.- Bakı: Azərnəşr, 2012.- 473 s.
 

Əliyev Heydər Əlirza oğlu.  Müstəqilliyimiz əbədidir: Çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar. Noyabr, 2002 - fevral, 2003 /H. Ə. Əliyev; burax. məs. R. Mehdiyev .-K. 43.-Bakı: Azərnəşr, 2013.- 463, [1] s.

Əliyev, Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: Çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar.-Fevral, 2003 - may, 2003 /H. Ə. Əliyev; burax. məs. R. Mehdiyev.- K. 44.--Bakı: Azərnəşr, 2013.- 375, [1] s.


Əliyev Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: Çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar.-May, 2003 - oktyabr, 2003 /H. Ə. Əliyev; burax. məs. R. Mehdiyev.- K. 45.-Bakı: Azərnəşr, 2013.- 383, [1] s.

Əliyev Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir qeydlər, [çoxcildliyində ad və coğrafi göstəricilərlə bağlı məlumatlar] /burax. məs. R. Mehdiyev; [kitabı çapa haz. S. Əliyeva].- K. 46.- Bakı: Azərnəşr, 2013.- 495, [1] s.

 Əliyev Heydər Əlirza oğlu. Müstəqilliyimiz əbədidir: (Çoxcildliyin I-IX cildlərinin köməkçi aparatı)/M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- B., 2008.- 339 s.

 

Heydər Əliyev. Müstəqilliyimiz əbədidir [Mətn]: çoxcildliyin X-XXVIII cildlərinin köməkçi göstəricisi: (qeydlər, şəxsi və coğrafi adlar göstəriciləri) /layihənin rəhbəri. Ə. Qarayev; elmi məsləhətçi. S. Məmmədəliyeva; ixtisas red. və burax. məsul. K. Tahirov; red. G. Səfərələyeva; Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, M. F. Axundov ad. Azərb. Milli Kitabxanası [2].- B.: M. F. Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası, 2010.-509 s. 

 

 Əliyev Heydər. Müstəqilliyimiz əbədidir. Çoxcildliyin XXIX-XXXXII cildlərinin köməkçi göstəricisi: (Qeydlər, şəxsi və coğrafi adlar göstəricisi) //layihənin rəhbəri. Ə. Qarayev; ixtisas red. və burax. məsul. K. Tahirov; red. G. Səfərələyeva; Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, M. F. Axundov ad. Azərb. Milli Kitabxanası.- B.: M. F. Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası, 2013.- 448 s.

 

Əliyev Heydər Əlirza oğlu. Şəxsi mövqe.-Bakı: Azərbaycan , 1994. 28 s.

 Fransız imperializminin hökmranlıq etdiyi yerlərdə.- B.: Azərnəş, 1931.- 15, [1] s.; 19 sm.

 

 Heydər Əliyev dil haqqında və Heydər Əliyevin dili [Mətn] / Red.: B. Nəbiyev; AEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu.- B.: Elm, 1998.- 196 s

 

Heydər Əliyev dünyanın gözü ilə [Mətn] /burax. məs. B.Sadıqov; tərt. E.Mirələm, R.Qaraxanlı; rd. T.Tofiq qızı; fotoqr. R.Bağırov.- B.: Təhsil, 2003.- 148 s.

Heydər Əliyev fondu [Mətn]: [Xatirə kitabındam səhifələr], [2009].- 99 .

 

Heydər Əliyev fondu [Mətn]: /ön söz H.Əliyev Fondunun prezidenti. M.Əliyeva.- Bakı [Heydər Əliyev Fondu], [2009].- 225, [2] s.

 

Heydər Əliyev Fondu [Mətn] /Ön söz H.Əliyev Fondunun prezidenti. M.Əliyeva.- B.: 2006.- 129 s.

Heydər Əliyev Fondu [Mətn] /Ön söz H.Əliyev Fondunun prezidenti. M.Əliyeva.- B.: 2006.- 129 s.


 Heydər Əliyev Fondu [Mətn]: [Xatirə Kitabından səhifələr]Bakı, [2006].- 67 s.

Heydər Əliyev fondu [Mətn]: /Ön söz və H.Əliyev Fondunun prezidenti. M.Əliyeva.- B.: 2005.- 103 s.

Heydər Əliyev mənim həyatımda [Mətn] /məsləhətçi və ön sözün müəl. R.Mehdiyev; red. Ə.Həsənov; burax. məs. B.Sadıqov; tərt. İ.Hüseynli.- B.: Təhsil, 2005.- 372 s.

Heydər Əliyev müasir Azərbaycan parlamentinin banisidir [Mətn]: /Məsul red. O.Əsədov; Tərtibçi-müəlliflər S.Mirzəyev, M.Qayıbov.- B.: Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin nəşri, 2008.- 496 s.

 

Əliyev Heydər-Prezident [Mətn]:[foto-albom] /tərt. ed. N. İbrahimov; A.Muradverdiyev; red. N.Əliyev; İngilis dilinə tərc. ed. Q.Bayramov.- Kran, 2000.- 239 s., portr., fotoşək.; 42 sm.


Əliyev Heydər-Prezident [Mətn]: [fotoalbom] II Kitab /Tərtib edənlər. N.İbrahimov, A.Muradverdiyev; Red. N.Əliyev; İngilis dilinə tərcümə edəni. Q.Bayramov.- Kran, 2000.- 185 s., portr., fotoşək.; 42 sm.

 

  Heydər Əliyev və azərbaycançılıq məfkurəsi [Mətn] /Elmi red. və ön sözün müəllifi: R.Mehdiyev; Müəllif-tərtibçi: S.Xəlilov.- B.: Azərbaycan Universiteti; 2002.- 232 s.

 

"Heydər Əliyev və Azərbaycanda dövlət qadın siyasəti", ümumrespublika konfransı. Ümumilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 85 illiyinə həsr olunmuş "Heydər Əliyev və Azərbaycanda dövlət qadın siyasəti" ümumrespublika konfransı materialları [Mətn] /Azərb. Respub. Təhsil Nazirliyi, Çağ Öyrətim İşlətmələri Qafqaz Un-ti, Azərb. Respub. Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi; ön söz. S.Sadıq; dizayn. S.Kazımov.-Bakı: [s.n.], 2008.- 208 s.

 

Heydər Əliyev və İçərişəhər [ulu öndər Heydər Əliyevin 85 illik yubileyi ilə əlaqədar olaraq buraxılıb və əbədi xatirəsinə həsr edilir: [fotoalbom]] /Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında "İçərişəhər" Dövlət tarix-memarlıq qoruğu idarəsi.- Bakı: [İçərişəhər], 2008.- 32 s.

 

Heydər Əliyev və insan hüquqları" konfrans Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 86 və siyasi hakimiyyətətə gəlişinin 40 illiyinə həsr olunmuş "Heydər Əliyev və insan hüquqları" mövzusunda konfransın materialları [Mətn]: 4 may 2009-cu il /Azərbaycan respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman); tərt. Z.Əliyev, Y.Cəfərova; ön söz E.Süleymanova.- Bakı: [s.n.], 2009.- 75, [1] s., port., foto.; 20 sm.

 Heydər Əliyev və mədəniyyət: 3-cilddə: Müraciətlər, çıxışlar, müsahibələr, təbriklər, məlumatlar. 1969-1982, 1993-1996 [Mətn]: I cild /Layihənin rəhbəri və ön sözün müəllifi. Ə.Qarayev; Tərtib edənlər. S.Məmmədəliyeva, T.Əhmədov; Red. L.Məmmədova.- B.: Nurlar, 2008.- 504 s., [16] v. fotoşək.

 
Heydər Əliyev və mədəniyyət: 3-cilddə: Müraciətlər, çıxışlar, müsahibələr, təbriklər, məlumatlar. 1997-1998 [Mətn]: II cild /Layihənin rəhbəri və ön sözün müəllifi. Ə.Qarayev; Tərtib edənlər. S.Məmmədəliyeva, T.Əhmədov; Red. L.Məmmədova.- B.: Nurlar, 2008.- 520 s., [8] v. fotoşək.

 
Heydər Əliyev və mədəniyyət: 3-cilddə: Müraciətlər, çıxışlar, müsahibələr, təbriklər, məlumatlar. 1999-2003 [Mətn]: III cild /Layihənin rəhbəri və ön sözün müəllifi. Ə.Qarayev; Tərtib edənlər. S.Məmmədəliyeva, T.Əhmədov; Red. L.Məmmədova.- B.: Nurlar, 2008.- 536 s., [8] v. fotoşək.

 

 Heydər Əliyev və mətbuat: 4-cilddə: Müsahibələr, bəyanatlar, müraciətlər, çıxışlar. Yanvar, 1990-iyul, 1996 [Mətn] /Red. və ön sözün müəllifi: R.Mehdiyev; Tərtib edənlər: Ə.Abbasov, T.Əhmədov I cild.- Bakı: Nurlan, 2003.- 640 s.

 
Heydər Əliyev və mətbuat: 4-cilddə: Müsahibələr, bəyanatlar, müraciətlər, çıxışlar. İyul, 1996-iyul, 1998 [Mətn] /Red. və ön sözün müəllifi. R.Mehdiyev; Tərtib edənlər. Ə.Abbasov, T.Əhmədov II cild.- Bakı: Nurlan, 2003.- 640 s.

 

 Heydər Əliyev və mətbuat: 4-cilddə: Müsahibələr, bəyanatlar, müraciətlər, çıxışlar İyul, 1998-sentyabr, 2000 [Mətn] /Red. və ön sözün müəllifi: R.Mehdiyev; Tərtib edənlər: Ə.Abbasov, T.Əhmədov III cild.- Bakı: Nurlan, 2003.- 640 s.

 

 Heydər Əliyev və mətbuat: 4-cilddə: Müsahibələr, bəyanatlar, müraciətlər, çıxışlar. Noyabr, 2002-mart, 2003 [Mətn] /Red. və ön sözün müəllifi: R.Mehdiyev; Tərtib edənlər: Ə.Abbasov, T.Əhmədov IV cild.- Bakı: Nurlan, 2003.- 640 s.

 

Heydər Əliyev və Müasir Azərbaycan Ümumrespublika Əliyevşünaslıq konfransı. Heydər Əliyev və Müasir Azərbaycan: I Ümumrespublika Əliyevşünaslıq konfransının materialları ( Bakı, 6 may 2003-cü il) /Azərbaycan Fəlsəfə və Sosial-Siyasi elmlər Assosiasiyası; Əliyevşünaslıq İnstitutu;Elmi red.: Ramiz Mehdiyev.- Bakı: Azərbaycan Universiteti, 2003.- 362 s.

 

Əliyev Heydər və müstəqil Azərbaycan gəncliyi /Tərtib edənlər: Z.Adıgözəlov, İ.Mustafayev; Red.: M.Qurbanlı.- B.: Qapp-Poliqraf, 2003.- 368 s.

 

 Heydər Altı cilddə /İdeyanın və ön sözün müəllifi: V.Quliyev; Müəllif-tərt. Q.Allahverdiyev, V.Sultanzadə; Red. M. Qurbanlı Birinci kitab.- B.: Tural-Ə NPM, 2002.- 384 s.

 

  Heydər Əliyev və Şərq: Altı cilddə İran İslam Respublikası [Mətn]: İkinci kitab /İdeyanın və ön sözün müəllifi: V.Quliyev; Müəllif-tərt. Q.Allahverdiyev, V.Sultanzadə; Red. M.Qurbanlı.- B.: Ozan, 2002.- 452 s. 

 

Əliyev Heydər və vergi siyasəti. Ümummilli lider Heydər Əlyevin anadan olmasının 83-cü ildönümünə həsr edilmiş "Heydər Əliyev və vergi siyasəti" mövzusunda elmi-praktiki konfransın materialları: 11 may 2006-cı il /Red.: A.F.Musayev.- Bakı: 2006.- 119 s.

 

 Əliyev Həmid. Müasir Türkiyə oxunmuş mühazirənin stenoqramı /H.Əliyev; Azərb. SSR Siyasi və Elmi Bilikləri Yayan Cəmiyyət.- B.: Azərnəşr; 1958.- 41, [3] s. ;19 sm.

 Əliyev Həmzə Hüseyn oğlu. Azərbaycan Respublikasının Müstəqil Dövlətlər Birliyi ilə münasibətləri. /H. H. Əliyev; Baş red.: İ. Zeynalov.-Bakı: RENESSANS, 2005.- 164 s.

 

Əliyev Həmzə Hüseyn oğlu. Dağlıq Qarabağ həqiqətləri [Mətn] /H.Əliyev; red. İ.X.Zeynalov.- Bakı: RENESSANS, 2005.- 140 s.

 

Əliyev İqrar Həbib oğlu. Qəbələ [Mətn] /İ.Əliyev, F.Qədirov; red. M.Ə.Hüseynov; AzSSR EA Tarix İnstitutu.-Bakı: Elm, 1985.- 86, [2] s.

Əliyev İlham Heydər oğlu. Azərbaycanıma inanıram [Mətn] /İ.Əliyev; Kitabın müəll. M.Ozerov; Rus dilindən tərcümə. R.Əskər.- B.: Azərnəşr, 2007.- 376 s.

 

Əliyev İlham Heydər oğlu. İnkişaf-məqsədimizdir: Çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, məktublar, məruzələr, fərmanlar [Mətn] Avqust 2003-Oktyabr 2003 /İ.Əliyev; [burax məs. R.Mehdiyev] 1-ci kitab.-Bakı: Azərnəşr, 2008. -424 s.

Əliyev İlham Heydər oğlu.
İnkişaf-məqsədimizdir: Çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar [Mətn] Oktyabr 2003 - Fevral 2004 /İ. Əliyev; burax. məs. R.Mehdiyev. 2-ci kitab.-Bakı: Azərnəşr, 2009. - 432 s.

 

Əliyev İlham Heydər oğlu. İnkişaf-məqsədimizdir: Çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar [Mətn] Fevral 2004 - Aprel 2004 /İ. Əliyev; burax. məs. R. Mehdiyev.- 3-cü kitab.-Bakı: Azərnəşr, 2009. -Fiziki xüsusiyyətləri 416 s.

Əliyev İlham Heydər oğlu.
İnkişaf-məqsədimizdir: Çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar [Mətn] Aprel 2004 - İyun 2004 /İ. Əliyev; burax. məs. R. Mehdiyev.- 4-cü kitab.-Bakı: Azərnəşr, 2009. - 400 s.

Əliyev İlham Heydər oğlu.
İnkişaf-məqsədimizdir: Çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar [Mətn] Noyabr 2004 - yanvar 2005 /İ. Əliyev; burax. məs. R. Mehdiyev. 7-ci Kitab.-Bakı: Azərnəşr, 2011. - 406, [2] s.

 

Əliyev İlham Heydər oğlu. İnkişaf-məqsədimizdir: Çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar [Mətn].- Mart 2005 - may 2005 /İ. Əliyev; burax. məs. R. Mehdiyev. 9-ci Kitab.-Bakı: Azərnəşr, 2012. - 411, [2] s.

 

Əliyev İlham Heydər oğlu.  İnkişaf-məqsədimizdir.  Avqust 2005 - sentyabr 2005 /İlham Əliyev; burax. məs. R. Mehdiyev.- 12-ci Kitab.-Bakı: Azərnəşr, 2013.- 400 s.

 

Əliyev İlham Heydər oğlu. İnkişaf-məqsədimizdir.  Dekabr 2005 - mart 2006 /İ. H. Əliyev; burax. məs. R. Mehdiyev Kitab 15.- Bakı Azərnəşr 2014.- 383, [1] s. portr.

 

İlham Əliyev: Mən jurnalistləri vətənpərvərliyə çağırıram.-Bakı , Apostrof , 2010.

 Prezident İlham Əliyev və mədəniyyət 2003-2008 [Mətn]: İki cilddə(I cild). Qəbullar,nitqlər, cıxışlar, görüş və mərasimlər, səfərlər, müşahidələr /Azərb.Resp.Məd. və Turizm Naz.; lay.rəh.və baş məsl.Ə.Qarayev; burax.məsul. T.Mehdiyev, S.Məmmədəliyeva, Ə.Vəliyev; tərt.ed..L.Məmmədova, M.Əhmədov; elmi məsləhətçilər.T.Əhmədov, Ə.Eyvazov I cild.- B., "İDEAL-PRİNT", 2008.- 506 s.

 

 Prezident İlham Əliyev və mədəniyyət 2003-2008 [Mətn]: İki cilddə(II cild). Qəbullar,nitqlər, cıxışlar, görüş və mərasimlər, səfərlər, müşahidələr /Azərb.Resp.Məd. və Turizm Naz.; lay.rəh.və baş məsl.Ə.Qarayev; burax.məsul. T.Mehdiyev, S.Məmmədəliyeva, Ə.Vəliyev; tərt.ed..L.Məmmədova, M.Əhmədov; elmi məsləhətçilər.T.Əhmədov, Ə.Eyvazov I cild.- B., "İDEAL-PRİNT", 2008.- 568 s.

 

 Əliyev İlham Yaylaqalı oğlu. Qafqazda imperiyalar və ermənilərin Azərbaycan ərazilərinə köçürülməsi /İ.Y.Əliyev; red. B.Quliyev.- Bakı: [s.n.], 2012.- 210, [1] s.

 

Əliyev Mirzə Bağır. Qanlı günlərimiz . 1918-1920 Naxçıvan .-Bakı: Azərnəşr , 1993. 142 s.

Əliyev Nail Arif oğlu. 1917-1920-ci illərdə Azərbaycanda türk-müsəlman soyqırımları ilk mənəbələrdə [Mətn] /N.Əliyev; elmi red. İ.Musa; red. A.Əliyev.- Bakı: Nurlan, 2009.- 203, [1] s.

Əliyev Vəli Hüseyn oğlu. Naxçıvan /V.Əliyev; Red.: İ.Babayev.- Bakı: XXI - Yeni Nəşrlər Evi, 2002.- 320 s.

 

Əliyev Zamiq. Heydər Əliyev Səhnəarxası görüşlər /Z. Əliyev (ön söz); red. M. Soltan; Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi.-Bakı: Vektor, 2013.- 123, [1] s.,

 

Əliyeva Aybəniz İbiş qızı. Azərbaycan romantiklərinin yaradıcılığında türkçülük /.Əliyeva; Elmi məsləhətçi və ön sözün müəllifi: .Talıbzadə; Elmi red.: Ə.Saraçlı; , Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu.- Bakı: Elm, 2002.- 332 s.

Əliyeva Lalə Ağamirzə qızı. Qıpçaqlar və Azərbaycan [Mətn]: Etnogenez ontekstində /L.A.Əliyeva; Elmi red.: S.S.Əliyarlı.- Bakı: Bakı Universiteti, 2006.- 194 s.

  Mehriban Əliyeva olduğu kimi [Mətn] /red. və məsləhətçi. T.Şahbazov; ön söz müəl. N.Cəfərov; "Gənc Liderlər" Uşaq Təşkilatı.- B.: [Gənc liderlər], 2008.- 96 s

 

Əli-zadə Ələsgər İsmayıl oğlu. XX əsr Gəncənin görkəmli elm, mədəniyyət, partiya və dövlət xadimləri [Mətn] /Ə.Əli-zadə, A.Əliyev; red. və ön söz. N.Araslı.- B.: [Oskar], 2008.- 291, [1] s.

 

 Əlizadə Orxan Tofiq oğlu. XVIII əsrin birinci yarısında Osmanlı-Səfəvi münasibətləri [Mətn] /O.T.Əlizadə; elmi red. A.İbrahimova.- B.: Elm, 2009.- 208  s.

 

 Əmir Əbdürrəhmanxan. Əfqan tarixi. Farscadan mütərcimi: Əli Abbas Müznib.- B.: Orucov qardaşlarının elektrik mətbəəsi, h. 1-7, 1914; 1-224 s., h. 8-10, 1915. 225-320 s.

 

 Əmir Əbdürrəhman xan. Əfqan tarixi.[Mətn]: əfqanıstan əmiri mərhum Əmir Əbdürrəhman xan həzrətlərinin əsəridir. /Əmir Əbdürrəhman xan; farscadan tərc. edən. Əlabbas Müznib I kitab, I hissə.- B.: [s.n.], 1917 (1335 h.).- 320 s.

 

Əmiraslanov Ağaməhəmməd Əli oğlu. Qədim Gəncə gələcəyin cənnət diyarıdır [Mətn] /A.Əmiraslanov, F.Əmiraslanova, N.Əmiraslanov; red. R.Təmkin; rəssam Ş.Məmmədov; dizayner S.Məmmədova.-[Gəncə]: [Əsgəroğlu NP MMC], [2008].- 206 s. , portr., fotoşək

Əmirov Mübariz Mirəziz oğlu. Orta məktəbdə tarixin tədrisinin aktual problemləri [Mətn]: metodik vəsait /M.Əmirov; red. İ.H.Cəbrayılov; rəyçilər. V.H.Əliyev, S.A.Məmmədov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi; Azərb. Resp. Təhsil Problemləri İn-tu; Azərb. Dövlət Pedaqoji Un-ti.- Bakı: [s.n.], 2009.- 158, [1] s.

Əmirov Mübariz Mirəziz oğlu.  Tam orta məktəbdə tarixin fəal/interaktiv təlimi metodikası [Mətn]: Ali məktəblərin tarix fakültəsi tələbələri üçün dərs vəsaiti.- Bakı, 2011.-700 s.

 

  Əmrahov Mais İsrail oğlu. Böyük ipək yolu [Mətn]: -Bakı: Mütərcim, 2011. -84 s.

 

Əmrahov Mais İsrail oğlu. XX əsrdə Azərbaycanda milli-azadlıq hərəkatı [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /M. İ. Əmrahov; elmi red. O. B. Sultanov; red. N. N. Əsədov; rəyçilər. X. S. Köçərli, Ə. M. Məmmədov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Ped. Un-ti.-B.: [ADPU-nun nəşriyyatı], 2009. -364 s.

 

Əmrahov Mais İ. İkinci dünya müharibəsinin yekunları və dərsləri 1939-1945 [Mətn]: Əmrahov  Mais.-B.: Mütərcim, 2010. -552 s.

 

Əmrahov Mais İsrail oğlu. İkinci dünya müharibəsinin yekunları və dərsləri 1939-1945 [Mətn]: Metodik vəsait /M.İ.Əmrahov, N.Əsədov; Red. O.B.Sultanov; Rəyçi. X.S.Köçərli, Q.Ş.Orucov; Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutu, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun Şəki filialı.-Bakı: Mütərcim, 2006.- 76 s.

 

Əmrahov Mais İ. Qarabağ xanlığı [Mətn]: dərs vəsaiti /M.İ.Əmrahov, Ə.Çingizoğlu, H.İ.Həsənov; [elmi red. E.Məhərrəmov; red. N.Əsədov; rəyçilər. S.Məmmədov, C.Mustafayev]; Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun Şəki Filialı.-B.: Mütərcim, 2008.-208 s.

 

Əmrahov M.İ. Şərqi Avropada türk tayfa birlikləri [Mətn]: metodik vəsait /M.İ.Əmrahov, N.N.Əsədov, H.İ.Həsənov; red. Z.N.Kərimov; rəyçi. V.H.Əliyev, O.B.Sultanov, M.M.Əmirov.- B.: [ADPU nəşriyyatı], 2010.- 66, [1] s.

Əmrahov Mais İsrail oğlu. Unutsan, unudularsan/M.Əmrahov; Elmi red.: S.A.Məmmədov; Red.: Vaqif Aslan.- Bakı: Müəllim.- 2002.- 116 s.

 

Ən yeni tarix: 1917-1939-cu illər [Mətn]: orta məktəbin doqquzuncu sinfi üçün dərslik /A.Y.Manuseviç, V.A.Orlov, S.M.Steskeviç və b.; red. V.K.Furayev; tərc. ed. Ə.Mirzəyev, M.Qasımov.- B.: Maarif, 1989.- 150, [2] s.

 

Ənbiya oğlu Əbdülhüseyn. XX əsrin 100 görkəmli azərbaycanlısı [Mətn] /Ə. Ənbiya oğlu; Tərcüməçi: H. M. Fərzullayev; Red.: H. A. Mansurzadə Sumqayıt, 2002.- 296 s.

 

Ərəb ölkələri tarixi. [Mətn] Ərəb ölkələri tarixi kursunun proqramı.- Bakı: Bakı Universiteti nəşriyyatı, 1990.- 52 s.

 

Əroğul Əlisahib. Azərbaycanda erməni-daşnak terrorunun xronologiyası [Mətn]: bədii, tarixi publisistika /Ə.Əroğlu; red. N.Tapdıqoğlu.- Bakı: Təknur, 2009.- 199, [1]s.


Əroğul Əlisahib. Böyük Nazar [Mətn]: roman /Əlisahib Ərogul; Red. İ.Kazımov.- Bakı: Ekologiya, 2005.- 308 s.; 21 sm.

Əroğul Əlisahib. Erməni-daşnak faşizmi və Azərbaycan.-Bakı: Təhsil , 2007.

 

Əsədli Lazım Ağabala oğlu. "Albaniya tarixi" və erməni redaktorunun barmağı tarixi-filoloji araşdırma /L.A.Əsədli.- [Bakı]: Qanun, [2012]191, [1] s.

Əsədov Nazir Nəbi oğlu. Azərbaycanın Asiya və Avropa ölkələri ilə qarşılıqlı əlaqələri [Mətn]: Qədim dövrdən XIX əsrə qədər: Dərs vəsaiti /N.N. Əsədov; Elmi red. S.A. Məmmədov; Rəyçilər. E. Hacıyev, E. Məmmədova.- B.: 2006.-152 s.

 

Əsgər Əfzələddin. Türk savaş sənəti [Mətn] /Əfzələddin Əsgər, Məmmədli Qıpçaq; Elmi red.: N.Cəfərov, M.Rəsulov, M. Fətəliyev; Məsləhətçi: A.Rəhimov; Kitabın sponsoru: Q.C.Məmmədov.-Bakı: Yazıçı, 1996.-176 s.

 

Əsgəroğlu Ədalət. Göyçaydan başlayan ömür yolu /Ədalət Əsgəroğlu; Toplayanı, haz.və burax. məsul: Dilqəm Quluoğlu; Red. və məsləhətçi: Bəxtiyar Əzizli.- Bakı: Azərbaycan, 2000.- 512 səh., portr., fotoşəkil.; 20 sm.

Əsgəroğlu Ədalət. Özüm qürbətdə, gözüm Vətəndə /Ə.Əsgəroğlu.- Bakı: Adiloğlu, 2001.- 227, [1] s., fotoşək., portr., faks.; 21 sm.

Əsgərov Nəbi Ələsgər oğlu. Adın tarixi, tarixin adı [Mətn]: paleotoponimlər: dərs vəsaiti /N.Əsgərov; elmi red. N.Xudiyev; rəyçilər. Ə.Tanrıverdi, N.Məmmədov, R.Eyvazova, K.Bəşirov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi ADPU.- Bakı: Elm və təhsil, 2010.- 279, [1] s.

 

Əsgərov Vüqar İsa oğlu. Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları /V. Əsgərov; Red.: K. İsmayılov Bakı: Respublika Xatirə Kitabı, 2005.- 251 s.

 

  Əsrin müqaviləsi: 1994-1999.- Bakı, 1999.- [17] s.

 

 Əsrin müqaviləsi 10 il.- B.: ARDNŞ, 2004.- 36 s.

 

Əziz Boran. Xocalı soyqırımı: səbəbləri, həyata keçirilmə üsulları və nəticələri [Mətn] /B.Əziz; Elmi red. M.Q.Abdullayev; Red. Ə.Ağalarov Rəyçi. F.F.İbrahimli və b.- B.: Azərnəşr, 2008.- 224 s.

 

 Əzizbəyova Püstə Əzizağa qızı. Meşədi Əzizbəyov [Mətn] /P.Ə.Əzizbəyova.- Bakı: Azərnəşr, 1955.- 76, [2] s.

 Əzizbəyova Püstə Əzizağa qızı.
Onlar 26 nəfər idi P.Ə.Əzizbəyova; [red. S.Tahirova].- Bakı: Azərnəşr, 1966.- 147, [5] s.

 

Əzizoğlu Həsən. Türklüyümüz [Mətn] /Həsən Əzizoğlu; Ön söz müəl. N.Cəfərov; Red. S.Nəzərli.- Bakı: AzAtaM, 2007.- 224 s.; 20 sm.

 

Əzizov Eldar Əziz oğlu. Difai [Mətn]: XX əsrin əvvəllərində erməni-azərbaycanlı münaqişəsinin ilkin tarixi şərtləri və səbəbləri /E. Əzizov.-B.:2009.- 359, [1] s.

 

Əzizov Tofiq Hüseyn oğlu. Azərbaycanın etnik tarixindən [Mətn]: /Tofiq Əzizov; Red.: Q. Bəxtəvər.- B.: [Səda], 1997.-48 s.

Əzizov Türyan Əziz oğlu. Azərbaycan XX əsrin əvvəllərində.-Bakı: Zaman , 1997.

 

Faxralı Rəşid. Müharibə nə vaxt qurtaracaq? [Mətn]: (Publisistik məqalələr) /R.Faxralı; Sponsor. E.Məmmədova.- Bakı: Azərbaycan, 1994.- 88 s.

  Faxralı Rəşid. Ömrün üfüqləri [Mətn] /Rəşid Faxralı.-B.: Azərbaycan, 1996.- 128 s.

 

Fayql Erix. İpək yolu üzərində odlar yurdu - Azərbaycan tarixi [Mətn]: /E.Fayql; elmi red. F.Vahabov, K.Şükürov; red. D.İsmayılov, T.Nuriyeva.- Bakı: 2009.- 183, [1] s.

Fazili Abdulla Həsənalı oğlu. Atropatena er. əv. IV-er VII əsri Ulusunu tanımayan tanrısını tanımaz /A.H.Fazili; elmi red. S.M.Onullahi; AEA, Tarix İn-tu.- Bakı: Elm, 1992.- 216 s., 8 v. şəkil, portr.; 21 sm.

Fedotov F. Monqolustan /F.Fedotov; [red. M.Seyidzadə; tərc. M.Eqanov; rəss. Zvonarevoy].- Bakı: Azərnəşr, 1933.- 15 s. , şək. ; 20 sm.

   Fərəcov Yalçın. XXI əsrin parlaq günəşi [Mətn] /Y.Fərəcov, İ.Əzizxanoğlu; Red. V.Süleymanov, S.Orucov.- B.: Azərbaycan, 2007.- 192 s.

 

Fərhadoğlu Kamil. İçərişəhər Bakı [Mətn] /Kamil Fərhadoğlu; [Elmi red. F.Ə.İbrahimov]; Ön söz. Bünyadov Teymur; Rəyçi. Məşədixanım Nemət; Kitabda rəssam Mir-Teymurun fotoarxivindən istifadə olunub.-Bakı: Çinar-Çap: Ş-Q, 2006.- 256 s.

 

 Fərziyeva Səadət İbrahim qızı. Azərbaycanın Cənub-Şərq bölgəsinin "Halay" rəqs-mahnıları [Mətn]: dərs vəsaiti /S. İ. Fərziyeva; elmi red. G. Abdullazadə; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Ü. Hacıbəyli ad. Bakı Musiqi Akademiyası.- B.: Mütərcim 2014.- 214, [2] s., [2] v. şək. portr., fotoşək., not.

Fərzəlibəyli Şahin Fazil. Azərbaycan və Osmanlı imperiyası [Mətn]: XV-XVI əsrlər /Şahin Fazil Fərzəlibəyli; Elmi red.: O.Əfəndiyev; Red.: E.Fərəcov; Rəssamı: S.Ağayeva.- Bakı: Azərnəşr, 1995.- 200 s.

Fərzəliyev Şahin Fazil oğlu. Azərbaycan XV-XVI əsrlərdə [Mətn]: Həsən bəy Rumlunun Əhsənüt-təvarix əsəri üzrə. /Ş.Fərzəliyev; red. O.Ə.Əfəndiyev; Azərbaycan SSR, Elmlər Akademiyası Tarix İn-tu.- Bakı: lm, 1983.- 150, [2] s.

 

Fətəliyev Məmməd Böyükxan oğlu. Avropa və Amerika ölkələrinin müasir tarixi [Mətn]: ali məktəblər üçün dəslik: 2 hissədə /M.Fətəliyev, M.Qasımlı; elmi red. M.Fətəliyev; rəyçi E.Hüseynova; F.Yusifzadə 2 hissə.- Bakı: Adiloğlu, 2008.- 338, [1] s.

 

Fətəliyev Məmməd Böyükxan oğlu. Türkiyə, Yunanıstan və Böyük dövlətlər Birinci dünya müharibəsi ərəfəsində və illərində. /.Fətəliyev; Elmi red.: Y.Mahmudov.- Bakı: Bakı Universiteti, 2005.- 359 s.

 

  Fətullayev Şamil. Şəki abidələri [Mətn] /Ş.Fətullayev; red. M.Nəcəfov.- B.: Gənclik, 1970.- 18 s.

  Fingert B. Tarixi materializmdən müxtəsər dərs kitabı /B.Fingert, M.Şirvindt; tərcümənin red. V.Xuluflu.- B.: Azərnəşr, 1929.- 183, [1] s.

 

  Firəngistan: tarixi, ictimai, siyasi, iqtisadi üsuli-idarəsi, maliyyə və qüvveyi-əsgəriyyəsi. Böyük Avropa müharibəsi [Mətn]: [iki hissədə] /Ruscadan iqtibas edən. F. Ağayev.-II hissə .-B.: Nəşriyyati-bəradəran Orucov, 1915 (1333 h.). - 19 s.

 

Fransa imperializm dövründə Materiallar məcmuəsi: tarix ümumidən dərs materialları /Azərbaycan Ali Kommunist Təsərrüfat Məktəbi; red. Ab. Axundov, H.Qasımzadə, A.Şəfiyev; çevirəni. D.Cavadlı 1.- Bakı: AKKTM nəşri, 1933.- 60 s.

 Fransəvi Monla Abbas. Firəngistan məktubları [Mətn] /M. A. Fransəvi Bağçasaray: [s.n.], 1891.- 126 s.

 

 Fridliyand S. Qərbi Avropa inqilab hərəkatı tarixi 1789-1914. Xristomatiya /S.Fridliyand, A.Slutski; çevirəni. R.Yusifzadə; red. C.Məhəmmədzadə, İ.Eminbəyli.- I hissə.- B.: Azərnəşr, 1929. 304, [1] s.


 Fridliyand S. Qərbi Avropa inqilab hərəkatı tarixi 1789-1914 /S. Fridliyand, A.Slytski; çevirəni. R.Yusifzadə; red. V.Xuluflu.- II hissə.- B.: Azərnəşr, 1929.- 322 s.

 

 Fridolin P. P. Qərbi Avropada ticarət kapitalizmi Tələbələr üçün leksiyalar və vəsait /P.P.Fridolin; Lenin adına Azərbaycan Dövlət Darülfünunu Pedaqoji Fakültəsi I hissə.- Bakı: [s. n.], 1930.- 92 s.

Gender: tarix,cəmiyyət, mədəniyyət [Mətn] /Qərb Universiteti, Gender Araşdırmalar Mərkəzi; Müəlliflər: F.C.Məmmədova, Ü.H.Hacıyeva, M.M.Əliyeva və b.; Məsul red. Q.K.Quliyev.- Bakı: [Qərb Universiteti NPM], 2003.- 356 s.

 

 Gəncə-Qarabağ əyalətinin müfəssəl dəftəri [Mətn]Red.: Vasif Quliyev; Ön söz, tərcümə, qeyd və şərhlərin müəllifi: Hüsaməddin Məmmədov (Qaramanlı)Bakı: 2000.- 576 s.Terminoloji lüğət: səh. 571-573

 

Gəncəli Sabir. Ailə. Nəsillər, ailələr, talelər. Ev üçün, ailə üçün ensiklopedik toplu /S.Gəncəli II kitab.- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2011.- 168 s., portr., fotoşək.; 28 sm.

Gəncəli Sabir. Qadın, gözəllik və ülviyyət [Mətn]: ensiklopedik toplu (azərbaycan, ingilis və rus dillərində) /S.Gəncəli; ön söz. Z.Quliyeva.- Bakı: Azərbaycan, 2001.- 336 s., fotoşək., portr., ill.; 27 sm.

 Göyalp Ziya. Türkçülüyün əsasları [Mətn] /Ziya Göyalp; Azərbaycan türkcəsinə çevirən, ön söz, izah və şərhlərin müəllifi. E.Mustafaoğlu; Hazırlayan. İ.Allahverdiyev.- B.: Maarif, 1991.- 175 s.

 

 Göyüşov Altay Rəşid oğlu. 1917-1920-ci illərdə Şimali Qafqaz dağlılarının azadlıq uğrunda mübarizəsi /Altay Göyüşov; Elmi red.: Ə. Muxtarova; Bakı Dövlət Universiteti Tarix Fakültəsi, Türk və Qafqaz xalqları tarixi kafedrası.-B., 2000.- 352 s.

 

Göyüşov Rəşid Bahadur oğlu. Qarabağın keçmişinə səyahət.-Bakı: Azərnəşr , 1993. 84s.

 

Göyüşov Rəşid Bahadur oğlu. SSRİ arxeologiyası [Mətn]: dərs vəsaiti /R.B.Göyüşov, A.İ.Martınov; elmi red. M.Hüseynov; ön soz. Z.Bünyadov.- Bakı: Maarif, 1990.- 269, [3] s. , şək. ; 22 sm.

 

 Görüryılmaz Mustafa. Türk Qafqaz İslam Ordusu və ermənilər (1918) [Mətn] /Dr. Mustafa Görüryılmaz; red. A.Ağaoğlu.- B.: Qismət, 2008. - 407 s.

 

Görüryılmaz Mustafa. Türk Qafqaz İslam Ordusu və Ermənilər (1918).-Bakı: Qismət , 2009. 408 s.

 Gülmalıyev Mətləb Məhərrəm oğlu. XIX-XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanın aqrar tarixi [Mətn]: (tarixşünaslıq problemi) /M.M.Gülmalıyev; Red. M.İsmayılov.- B.: Bakı Universiteti, 1991. -134 s.

 

Hacı Seyid Əbdül Həmid. Şəki xanları və onların nəsilləri /H.S.Əbdül Həmid; türkcədən çevirəni. Ə.Sübhanverdixanov; [müqəddimə. Ə.Ubeydulin, Salman Mümtaz]; Azərbaycan Dövlət Elmi Tədqiqat İnstitutu III buraxılış.- Bakı: ADETİ, 1930.- 24 s.

Hacılar Valeh Əlipaşa oğlu. Borçalı Mehralı bəy tarixi həqiqətlərdə [Mətn] /Valeh Hacılar.- Tbilisi: Gürcüstan Azərbaycanlı Ziyalılar Birliyi, 2001.- 160 s.

Hacıyev Aydın Nazim oğlu . Qars və Araz-Türk Respublikalarının tarixindən [Mətn] /Aydın Hacıyev; Red. S.Cabbarova; Rəssamı. G.Abdinov.- Bakı: Azərnəşr, 1994.- 124 s.

Hacıyev İsmayıl Muxtar oğlu. Ermənilərin Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları və qanlı cinayətləri [monoqrafiya] /İ.M.Hacıyev; red. H.Səfərli.- Naxçıvan : [Əcəmi], 2012.- 191, [1] s. ; 20 sm. [1] v. qat. xəritə ; 20x25 sm.

Hacıyev Qasım Əhəd oğlu. Bərdə şəhəri [Mətn]: coğrafi, siyasi və mədəni tarixi /Q. Hacıyev; elmi red. Y. M. Mahmudov; rəyçi. İ. A. Babayev, T. M. Məmmədov, V. Z. Piriyev, T. T. Mustafazadə, S. Ş. Nuriyev; AMEA, A. A. Bakıxanov adına Tarix İstitutu.- B.: UniPrint, 2008.- 234, [2] s., [10] s. şək., portr., xəritə.

 

Hacıyev Muxtar. Azərbaycanda kəndli el köməyi komitələri /M.Hacıyev.- B.: Azərbaycan Mərkəzi Kəndli El Köməyi Komitəsi, 1928.- 20 s.

Hacıyev Muxtar. Azərbaycanda kəndli el köməyi komitələri /M.Hacıyev.- Bakı: Azərbaycan Mərkəzi Kəndli El Köməyi Komitəsi, 1928.- 23 s.

 

Hacıyeva Asya Hüseyn qızı. Beynəlxalq münasibətlər tarixi. 1871-1919-cu illər [Mətn]: dərslik /A. Hacıyeva; elmi red. K. N. Rəhimov; rəy verən. İ. Musayev və b.-B.: Nurlan, 2008. 662, [2] s.

 

Hacıyeva Zemfira Əli qızı. Azərbaycan Dövlət Muzeyi Azərbaycanda elmin inkişaf tarixindən 1920-1960: [monoqrafiya] /Z.Ə.Hacıyeva; toplayan Z.Ə.Hacıyeva, A.B.Qəhrəmanova; AMEA.- Bakı: Şərq-Qərb, 2012.- 150, [2] s.

Hacıyeva Zemfira Əli qızı. İrəvan xanlığının tarixşünaslığı monoqrafiya /Z.Ə.Hacıyeva; elmi red. T.Mustafazadə; AMEA, A.A.Bakıxanov ad. Tarix İn-tu.- Bakı: Çaşıoğlu, 2012.- 137, [2] s.


Hacıyeva Zemfira Əli qızı. Qarabağ xanlığı: sosial-iqtisadi münasibətlər və dövlət quruluşu [Mətn]: Monoqrafiya /Z.Hacıyeva; Red. Y.Mahmudov, T.Mustafazadə.- Bakı: Təhsil, 2007.- 254 s.

Hacıyeva Zemfira Əli qızı. Qarabağ xanlığının tarixşünaslığı [Mətn]: [monoqrafiya] /Z.Hacıyeva; elmi red. T.Mustafazadə; AMEA, A.A.Bakıxanov ad. Tarix İn-tu.- Bakı: Çaşıoğlu, 2010.- 266, [2] s.


Hacıyeva Zemfira Əli qızı. Təkrarlanan tarix - təkrarlanan şərhlər [Mətn]: "İrəvan xanlığı Qacarların hökmranlığı dövründə.1795-1828" kitabının müəllifi Corc Burnutyanın rus-sovet və erməni tarixçilərindən fərqli və oxşar cəhətləri /Z.Hacıyeva; elmi red. T.Mustafazadə.- Bakı: Şərq-Qərb, 2011.- 255, [1] s.

 

Heydər Əliyev və çağdaş Azərbaycan dövlətçiliyi [Mətn]: [məqalələr toplusu] /[Hazırlayan. Ş.Kaleder; Red.S.Aran; Təşəbbüscüsü. Azərbaycan İstanbul Başkonsolosluğu] İstanbul: [Kutub Yıldızı reklam]; 2007.- 307 s.

 

Heydərov Nəzər Heydər oğlu. Zəngəzur dağlarında [Mətn]: (sovet qurluşununqələbəsi və möhkəmləndirilməsi uğrunda mübarizə illəri haqqında xatirələr) /N.H.Heydərov; tərc. ed. B.Cəfərov; red. F.Ağazadə, rəssam. R.Əsədov.- B.: Azərnəşr, 1989.- 223, [1] s.

 

Həbiboğlu Vəli. Azərbaycanlıların soyqırımının təşkilatçısı /Həbiboğlu Vəli; Elmi red.: İsrafil Məmmədov.- Bakı: Qartal, 2001.

 

Həbiboğlu Vəli. Terrorçu Andranik və "Böyük Ermənistan" xülyası [Mətn] /V.Həbiboğlu; Elmi red. İ.Məmmədov.- Bakı: Gənclik, 2002.- 212 s.

 

Həbibov Əvəz  Məhəmməd oğlu.  Cənubi Azərbaycanda azadlıq hərəkatı [Mətn]: 1914-1918-ci illər /Əvəz Həbibov; Rəyçi: T.Ə.İbrahimov.- B.: Azərnəşr, 1988.- 118 s.          

 

 Həbibzadə lcan Ibrahim ğlu. Salam, Çin.- B.: Azərnəşr, 2007.- 180s.

 

  Həsənli Cəmil. Azərbaycan Respublikasının diplomatiya tarixi [Mətn]Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin xarici siyasəti (1918-1920) /C.Həsənli; baş red. E.M.Məmmədyarov (ön söz); red. heyəti. V.İ.Sadıqov və b.; elmi red. E.R.İsmayılov; Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirlyi I cild.- B.: "GARİSMA" MMC, 2009.- 549, [2] s., + [12]

 

Həsənli Cəmil Poladxan oğlu. Azərbaycanda milli məsələ: siyasi rəhbərlik və ziyalılar (1954-1959) /Cəmil Həsənli; Elmi red. Ş.Hüseynov; Rəyçi. E.İsmayılov.- Bakı: Adiloğlu, 2008.- 544 s.

Həsənli Cəmil Poladxan oğlu. Güney Azərbaycan: Tehran-Bakı-Moskva arasında (1939-1945) [Mətn] /C.Həsənli; Elmi red.: Ş.Tağıyeva.- B.: Diplomat, 1998.- 324 s.

 

Həsənli Cəmil Poladxan oğlu. Güney Azərbaycanda Sovet-Amerika-İngiltərə qarşıdurması: 1941-1946 /Həsənli Cəmil; Elmi red. və rəyçilər: Ş. Tağıyeva, S. Onullahi, S. Əliyarlı.- B.: Azərbaycan, 2001.- 576 s.

 

Həsənli Cəmil Poladxan oğlu. SSRİ-Türkiyə: soyuq müharibənin sınaq meydanı [Mətn] /Cəmil Həsənli; Elmi red.: Süleyman Əliyarlı.- B.: Adiloğlu, 2005.- 544 s.

 

Həsənoğlu Aygün Səhrab qızı. Erməni sindromu [Mətn] /Aygün Həsənoğlu; Elmi red. və ön sözün müəl. R.Mustafayev.- B.: Elm, 2007.- 440 s.

 

Həsənoğlu Həşim. Azərbaycanın dini-tarixi abidələri, ziyarətgahları, seyidləri, övliyaları [Mətn] /H.Həsənoğlu; red. H.V.Məmmədəliyev; məsləhətçi. H.F.Heydərov I hissə.- B.: Nasir, 2005.- 524 s.

 

Həsənov Anar İsa oğlu. Beynəlxalq terrorizm [Mətn] /A.İ.Həsənov; elmi red. R.F.Məmmədov I hissə.- Bakı: Əbilov, Zeynalov və qardaşları, 2003.- 588 s.

Həsənov Cəmil Poladxan oğlu. Azərbaycan beynəlxalq münasibətlər sistemində [Mətn]: 1918-1920-ci illər /C.Həsənov; Elmi red. S.Əliyarov; Red. M.Əsədova; Rəssam. K.Abdinov.- Bakı: Azərnəşr, 1993.- 362 s

  Həsənov Əli.  Azərbaycan və Atət [Mətn]: Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi və Dağlıq Qarabağ problemi ümumavropa təhlükəsizliyi fonunda /Əli Həsənov; Elmi red.: N.İsayev.- B.: İşıq, 1997.- 80 s.

 

Həsənov Əli. Müasir beynəlxalq münasibətlər və Azərbaycanın xarici siyasəti [Mətn]: dərslik /Ə. M. Həsənov; elmi red. S. Qəndilov, Ə. Mehdiyev; məsləhətçi N. Məmmədov, X.Xələfov; Azərb. Respub. Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akad..- B.: Azərbaycan, 2005. -752 s.

 

  Həsənov Hafiz Şamil oğlu. Borçalı həqiqətləri [Mətn]: 1989-1993 /H. Ş. Həsənov; [red. və ön söz. H. Allahverdiyev].- B.: Nurlan, 2006.- 199, [1] s.

 

Həsənov Həsən Əziz oğlu. Nəriman Nərimanovun milli dövlətçilik baxışları və fəaliyyəti [Mətn] /H.Həsənov; elmi red. Q.M.Bayramov.- Bakı: Elm, 2005.- 248 s.

Həsənov Həsən Məmməd oğlu. Cənubi Azərbaycanda Milli Demokratik Hərəkat: (1941-1946-cı illər) /H.M.Həsənov.- Bakı: Elm, 2004.- 203 səh. , 1 portr.

Həsənov Vəkil Səfiyar oğlu. Azərbaycan həmkarlar ittifaqları inzibati-amirlik rejimi dövründə: əsrin 20-30-cu illəri/V.Həsənov; Elmi red.: .Ə.Məmmədov; .Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.- Bakı: Elm, 2004.- 374 s.


Həsənov Yusif Abdulla oğlu. Qədim Roma tarixi [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /Y.A.Həsənov; elmi red. Y.B.Yusifov.- Bakı: Maarif, 1975.- 270, [2] s.

 

Həsənov Yusif Abdulla oğlu. Qədim şərq tarixi qədim Fələstin, Suriya və Finikiya: Qiyabiçilər üçün metodik göstəriş /Y.Ə.Həsənov; [red. Ə.Şahmaliyev]; AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, S.M.Kirov adına ADU, (Qiyabi şöbə).- Bakı: [s.n.], 1965.- 33, [2] s.; 22 sm.

Həsənov Zaur. Çar skifləri [Mətn]: Çar skiflərin və qədim oğuzların etno - dil eyniləşdirilməsi /Zaur Həsənov; Rəssam. lçin Məmmədov.- Bı: Əbilov, Zeynalov və oğulları, 2005.- 480 s.

 Həsənova Lətifə Lazım qızı. Azərbaycan əhalisi yüzilliyin ikinci yarısında: sovet siyahıya lmaları əsasında. /L. L. Həsənova; Elmi red.: . . Şükürov.- Bakı: BDU, 2003.-302 səh.

 

Həvilov Həvil Abdulla oğlu. Dünya xalqlarının etnoqrafiyası [Mətn] /H.A. Həvilov; Elmi red: Y. Mahmudlu.- B.: Altay, 1999.- 506 s.

 

  Hidayətqızı Saminə. Yüz türk qadını sarı sim 1-ci kitab /S.Hidayətqızı; red. Z.Abbas; məsləhətçi N.Cəfərov; naşir A.Dənzizadə.- Bakı: Apostroff, 2012.- 319, [1] s.

 

Humanizm və xeyirxahlıq missiyası [Mətn] /İdeyanın və ön sözün müəl. Ə.Eyvazov; Elmi red. S.Eyvazova; Tərtibçi. S.Hüseynov.- B.: Nurlan, 2007.- 174 s.

 

 Hüseyn Baykara. Azərbaycan istiqlal mübarizəsi tarixi [Mətn] /Hüseyn Baykara; Türk dilindən çevirən. E.Əbülhəsənli; Red.M.Əsədova.- B.: Azərnəşr, 1992.- 276 s.

 

Hüseynli Asif. Afrika hökmdarları [Mətn] /Asif Hüseynli; Red. Q.İsmayılzadə; Məsləhətçi. M.Rəhimova, D.Quliyev.- Bakı: Nurlan, 2008.- 272 s.

 

Hüseynli Asif. Azərbaycanın qadın hökmdarları /Asif Hüseynli; red. Ə.Muxtarova.- Bakı: Nərgiz 2012.- 98, [2] s.

Hüseynli Asif. Çin hökmdarları [Mətn] /A.Hüseynli; red. Ə.Muxtarova.- Bakı: [MBM], 2008.- 119, [1] s.

 Hüseynli Asif.
Misir hökmdarları [Mətn] /A.Hüseynli; Naşir. R.Xansayadoğlu; Red. Ə.Muxtarova; Məsləhətçilər. Q.Məhərrəmli, D.Quliyev, M.Rəhimova.- Bakı: MBM, 2008.- 104 s., portr., ill.; 21sm.


Hüseynli Asif. Rusiya hökmdarları Romanovlar [Mətn] /A.Hüseynli; red. Ə.Muxtarova.- Bakı: Nərgiz, 2011.- 118, [1] s.

Hüseynli Asif. Vyetnam hökmdarları [Mətn] /A.Hüseynli; red. Q.İsmayılzadə; məsləhət. Ə.Muxtarova; [naşir R.Xan-Sayadoğlu]Bakı: MBM, 2011.- 94, [2] s.


Hüseynli Asif. Yaponiya hökmdarları /A.Hüseynli; red. və ön söz. Ə.Muxtarova.- Bakı: Nərgiz, 2012.- 131, [1] s.

Hüseynli Bayram. Heydər Əliyev: yaşanan və yaşadan ömür [Mətn]: Publisistik düşüncələr /B.Hüseynli; Red. R.Nəbiyev; Məsləhətçi Ə.Əhmədzadə.- Bakı: [Azərnəşr], 2008.- 236 s., portr., fotoşək.; 21 sm.

 

Hüseynoğlu Kamil. Qədim Turan: mifdən tarixə doğru [Mətn] /Kamil Hüseynoğlu; Elmi red.: Asif Hacıyev; Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Folklor İnstitutu.- B..: MBM; 2006.- 120 s.

Hüseynov Heydər. Azərbaycanda XIX əsr ictimai və fəlsəfi fikir tarixindən [Mətn] /H.Hüseynov; elmi red. Y.Rüstəmov; rus dilindən tərc. ed. A.Hacıyeva, Ş.Məmmədova, E.Zamanova və b..- B.: Şərq-Qərb, 2007.-400 s. 

 

Hüseynov Qənbər Hüseyn oğlu. Müasir Türkiyə 1960-1967-ci illər: dərs vəsaiti /Q.H.Hüseynov; red. B.Rəcəbov; AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, S.M.Kirov ad. Azərb. Dövlət Un-ti.- B.:[s.n.];1968.- 51, [1]

 

Hüseynov M.M. Azərbaycanın arxeoloji abidələri [Mətn]: Qədim daş dövrü-orta əsrlər: dərs vəsaiti /M.M.Hüseynov, Q.S.İsmayılov, N.M.Quliyev; elmi red. F.R.Mahmudov; AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, S.M.Kirov ad. Azərb. Döv. Un-ti.- B.: ADU; 1981.- 67, [2]s.

 

Hüseynov Rəhim. Azərbaycanda inqilab hərəkatı xülasələri 1905-1907-ci illər inqilabı /R. Hüseynov Birinci buraxılış.- B.: Azərnəşr, 1928.- 126, [2] s.

Hüseynov Sabir Qasım oğlu. Ömür də bir karvandı [Mətn] /Sabir Hüseynov; Red.: Telman Mehdixanlı; Rəssam: Bulud Qasımov.- B.: 1998.- 144 s.

 

Hüseynov Şirməmməd Ağaməmməd oğlu. Müstəqilliyin çətin yolu... Reallıqlar, düşüncələr [Mətn] /Ş.A.Hüseynov; red. Ü.Hüseynova.- Bakı: Elm, 2009.- 537, [3] s., 1 portr.; 21 sm.

Hüseynov T. Aprel inqilabı [Mətn]: Azərbaycanda Şura hökumətinin altı illiyinə /T.Hüseynov; AK(b)F MK təbliğat-təşviqat şöbəsi.- B.: [s.n.], 1926.- 16 s.

 

Hüseynov T. Azərbaycanda Oktyabr [Mətn]: aprel inqilabının yeddinci il dönümü münasibəti ilə /T.Hüseynov.- B.: Azərnəşr, 1927.- 25 s.

 

Hüseynov T. Azərbaycanda Oktyabr [Mətn]: aprel inqilabının yeddinci il dönümü münasibəti ilə /T.Hüseynov.- B.: Azərnəşr, 1927.- 25 s.

 

Hüseynov Yunus Rza oğlu. Xatirələrim düşüncələrim [Mətn]: Tarixi şəxsiyyətlər haqqında /Y. Hüseynov; red. V. Quliyev; rəyçilər. R. hüseynov, S. babayeva, R. Əşrəfova, N. Əşrəfova.- B.: Avropa, 2010.- 203 s. 

  Hüseynov Yunis Rza oğlu. Qarabağ tarixi mənbələrdə /Y. R. Hüseynov; elmi red. Y. M. Mahmudov; AMEA, A. A. Bakıxanov adına Tarix İn-tu .-Bakı: [Şuşa], 2012. - 245, [1] s.
 

Hüseynov Yunis. Qarabağnamələr Azərbaycan tarixini öyrənmək üçün mənbə kimi [Mətn].- B.: Elm, 2007.- 216 s.

 

  Hüseynov Yunis Rza oğlu. Şuşa şəhərinin tarixi /Y. R. Hüseynov; red. V. X. Quliyev; [rəssam Ə. B. Əliyev].-Bakı: [Şuşa], 2013.- 155, [1] s.

Hüseynova İradə. Dövlətçilik naminə [Mətn] /İ.Hüseynova; Elmi red. və ön söz: Ə. Əhmədov.- B.: Bakı Universiteti, 2001.- 285 s.

 

Hüseynova İradə. Heydər Əliyev və Qafqazda sülh prosesi: Maqistr hazırlığı üçün proqram /İ. Hüseynova; Red.: Ə.İ. Muxtarov; Bakı Dövlət Universiteti Tarix Fakültəsi.- B.: Təhsil, 2003.- 112 s.

 

 Hüseynova İradə. Heydər Əliyev və Qafqazda sülh prosesi [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /İ.Hüseynova; elm. red. və ön söz müəl.Ə. Həsənov; rəyçi. Z. Səmədzadə, X.Yusifzadə.- B.: [Çaşıoğlu], 2008.- 670, [2] s.

 

 Xanməmmədova Şövkət. 20-dən 20-yə [Mətn]: [povest] 20 Yanvar şəhidlərinin əziz xatirəsinə həsr olunur /Ş. Xanməmmədova; red. T. Pənahqızı.- B.: [MBM MMC], 2010.- 95, [1] s.

 

 "Xarici avropa sosialist ölkələri tarixi" kursunun proqramı [Mətn]: tarix fakültəsinin tələbələri üçün /AzSSR Xalq Təhsili Nazirliyi, S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti; tərt. ed. E.A.Hüseynova, R.X.Hüseynov; red. R.A.Orucov; tərc.ed. M.Ə.Baxışov.- B.: Azərbaycan Universiteti, 1989.- 22,[1] s.

 

 Xələfov Abuzər Alı oğlu. Heydər Əliyev və Azərbaycanda kitabxana işi [Mətn]: Elmi məsləhətçi: S.Y.Məmmədəliyeva; Elmi red.: T.X.Musayeva; Red.: K.İ.Aslan, L.A.Məmmədova.- B.: Azərnəşr, 2006.- 312 s.

 

Xələfov Əşrəf. Birinci rus inqilabı 1905-1907 illər: qısa biblioqrafik tövsiyə göstəricisi /Ə.Xələfov; elmi red. M.Qazıyev.- B.:[s. n.];1955.- 26, [2] s. 20 sm.

 

  Xəlili Xəliyəddin. Azərbaycan xalqını dünyaya yenidən millət kimi təqdim edən 20 yanvar. - B., 2003.- 134 s

 

 Xəlilli Xəliyəddin Dəsgiralı oğlu. Azərbaycan türklərinin etnogenezi və milli inkişaf tarixi [Mətn]: Monoqrafiya /X.Xəlili; Elmi red. M.Allahmanlı; T.Şahbazov; [Kitabın sponsoru. A.Minbaşı]Bakı: MBM, 2007.- 384 s.

 

  Xəlili Xəliyəddin. Qarabağ: Etnomənəvi inkişaf tarixi - B.: Günəş, 2006.- 79 s.

 

 Xəlilli Xəliyəddin Dəsgiralı oğlu. Sovet tarixşünaslığı - milli ölüm elmi [Mətn]: [monoqrafiya] /X.Xəlilli; red. Q. Ə.-R. Qarannı.- Bakı: [s.n.], 2010.- 399, [1] s.

 

  Xəlilqızı Əsli. Güllələnmiş uşaqlıq [Mətn] /Ə. Xəlilqızı; Red.: M. Nazimoğlu; Tərcüməçilər: A. Qorina, N. Məmmədov, Dizayner: T. Gəncəliyev.- B.: Çaşıoğlu, 2007.- 295s.

 

Xəlilov Xaliyəddin Dəskiralı oğlu. Qarabağın elat dünyası [Mətn] /X.D.Xəlilov; rəyçi. M.İsmayılov.-B.: Azərnəşr, 1992.- 119 s.

Xəlilov Xaliyəddin Dəskiralı oğlu. Dövlətdə dəvə [Mətn] X.D. Xəlilov; rəyçi. B. Budaqov; red. A. Qəmbərov; fotoqraf. C. Zeynalov.-Bakı:İşıq;1989.-45,[2] s

Xəlilov Səlahəddin Sədrəddin oğlu. Lider. Dövlət. Cəmiyyət [Mətn] /S.S.Xəlilov; Elmi red. Ə.Həsənov.- Bakı: Azərbaycan Universiteti, 2001.- 358 s.

  Xəyal Sona. Halal şöhrət Hacı İntiqamın evində keçirilən "Azərbaycanın dünya şöhrətli qadınları" adlı məclisdən /S.Xəyal; red. A.Musayeva; ön söz müəl. M.Məmmədova.- Bakı: [MBM], 2011.- 87, [1] s.

  Xınalı Zəminə. Hərbi məktəblərin banisi [Mətn] /Z. Xınalı; Ön söz. F.Qoca; Red. T. Abbaslı; Rəyçilər. N. Cəfərov, N. Həsənzadə.- B.: Adiloğlu, 2006.- 264 s.

 

Xocalı XX əsrin soyqırımı /layihənin rəhbəri Ə.Həsənov, A.Aslanov; tərtibçi red. Ə.Mehdiyev, V.Əliyev, D.İsmayilov; tərcüməçi C.Səfərov [və b.]; rəssam E.Aslanov; dizayner İ.Nəcəfquliyev; Azərb. Resp. Prezidenti Administrasiyası ictimai-siyasi məsələlər şöbəsi; AzərTac, B.: 2012.

 

Xocalı Allahyar. Vətən ağrısı, torpaq yanğısı.-Bakı: Azərbaycan , 1993. 72 s.

Xruşşov Nikita Sergeyeviç. 1959-1965- ci illərdə SSRİ Xalq təsərüfatının inkişafına dair kantrol rəqəmlər haqqında.- Bakı: Azərbaycan KP MK nin BİRLƏŞMİŞ NƏŞRİYYATI, 1959.- 186 s.

 

Xuluflu Vəli. Səlcuq dövlətinin daxili quruluşuna dair /V.Xuluflu; [ön söz. Ə.Ubeydulin]; Azərbaycan Dövlət Elmi Tədqiqat İn-tu, Tarix Şöbəsi.- Bakı: ADETİ, 1930.- 30 s.

XX əsr Azərbaycan tarixi [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /müəllif. Y.B.Yusifov və b.; ümumi red. T.T.Vəliyev; rəyçilər. R.C.Süleymanov, Q.Ə.Əliyev II cild.- Bakı: Təhsil, 2009.- 559, [1] s.; 22 sm.

 

 XX əsr Azərbaycan tarixi [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /red. Y.B.Yusifov, T.T.Vəliyev; rəyçilər. R.C.Süleymanov, Q.Ə.Əliyev II cild.- Bakı: Çaşıoğlu, 2004.- 558 s.

  XX Yüzillik-Soyqırım, Mif və Həqiqətlər - XX Century-Genocide, Myth and Realities - -, /Red.:M. Mürşüdlü.-B.: Adiloğlu, 2002.

 

İbayev Vəfaddin Ələmoğlu. Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsiinsanhüquqları kontekstində: Tətbiqolunanhüquqvə məsuliyyətməsələləri /V.İbayev; Elmired.: L.Hüseynov; AMEA İnsan Hüquqları İnstitutu.- Bakı: Elm, 2001.- 242 səh.

 İbişov Salman Ərzuman oğlu. Quba xanlığı: əhali tarixi və azadlıq mücadiləsi /S. Ə. İbişov; elmi red. Ş. Fərzəliyev. Bakı: Elm, 2012.- 336 s.

 İbn-Əl-Asir. Al-Kamil Fi-T-Tarix.- Bakı: Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası Nəşriyyatı, 1959.- 217 s.

 İbn-Əl-Əsir İzzəddin. Əl-Kamil Fi-T-Tarix (Mükəmməl tarix) [Mətn]: Azərbaycanın və qonşu ölkələrin tarixinə dair iqtibaslar /İzzəddin İbn-Əl-Əsir; Ərəbcədən yoxlanılmış tərcümə, ön söz, qeydlər və şərhlər: Z.Bünyadov; Red. A.Qəmbərov.- Bakı: Şur, 1996.- 192 s.

 İbrahimov Fərhad Əlibaba oğlu.  Bakıda metalişləmə tarixi [Mətn]: (IX-XIII əsrlər): [Monoqrafiya] /F.Ə.İbrahimov; Red. Q.M.Əhmədov, F.L.Osmanov; Azərbaycan Elmlər Akademiyası Arxeologiya və Etnoqrafiya İnsitutu.- B.: Elm, 1995.- 66 s.

 

 İbrahimov İrşad Xanhüseyn oğlu. Vətəndaş və tarix [Mətn]: tarixin olaylarında /İ. İbrahimov; red. N. Mikayılov.- B.: Qanun, 2009.- 720 s., şək., portr., xəritələr (Səh.: 1-321 Səh.: 322-586,   Səh.: 587-721)

 

 İbrahimov İrşad Xanhüseyn oğlu. Vətən düşüncələri [Mətn]: tarixin olaylarında İ. İbrahimov; red. N. Mikayılov.-əlavələrlə dördüncü nəşri .-Bakı Təknur 2012. 767, [1] s., [1] v. ill.

 

 İbrahimov Kamal Məhəmməd oğlu. Qədim dünya tarixi [Mətn]: (dərs vəsaiti) /K.M. İbrahimov.-Gəncə, 1992. -712 s.

 

İbtidai və orta məktəb proqramları Tarix /ASŞC Xalq Maarif Komissarlığı Tədris-Metod Sektoru; red. Rəhimli 10-cu kitab.- Bakı: Azərnəşr, 1933.- 50 s. ; 22 sm.

 İdris. Böyük İpək (Türk) Yolunun Xəzər distansiyası [Mətn].-  İdris.-Bakı.- Elm və təhsil.-  2012.- 49, [3] s.

 

 İftixar. Soyqırımı tarixinin dastanı (ikihissəli xronikal, dramatik mənzum tarixi dastanı) /İftixar ; yekun sözun müəl., məsləhətçi və kitabın naşiri İ. Əliyev.-Bakı : Apostroff , 2013.- 159, [1] s.

 

 İkinci  dünya müharibəsi. Sovet xalqının böyük vətən müharibəsi. [Mətn]: metodik  göstəriş /red. H.S.Əzimov; rəyçi. Ş.A.Haqverdiyev, S.Mustafayeva;  tərtibçi. X.S.Köçərli; N. Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Un-ti.-  B.: [s.n.], 1992.- 52 s.        

İlahi düşüncələr [Mətn] : tarixi faktlar, həqiqətlər M. B. İ. Dağlı ; red. İ. Ş. Zəkiyev.-Dağlı, İslam Malik Balakişi oğlu. (İslamov Malik Balakişi oğlu) 1958.-Bakı [s. n.] 2013.-185, [1] s. portr., cədv. 22 sm.

  İlisu ensiklopedik məlumat kitabı /tərt. S. N. Murtuzayev; red. hey. S. Murtuzayev [və b.]; red. H. M. Fərzullayev.-Bakı: Vətən, 2012. - 416 [] s.

İlkin Qılman. Bakı və bakılılar [Mətn] /Q.İlkin; Red.: M.Abasov; Ön söz: F.Qasımzadə.- Bakı: Zaman, 1998.- 384 s.

 

  İran İslam inqilabının nəzəri əsasları barədə məqalələr toplusu [Mətn]: İran İslam inqilabının 29-cu ildönümü münasibətilə.- B.: 2008- 103 s.

 

İrəvan xanlığı [Mətn]: Rusiya işğalı və ermənilərin Şimali Azərbaycan torpaqlarına köçürülməsi /[müəl. Y.Mahmudov və b.(elmi red.)]; məsul red. G.Nəcəfli; AMEA. A.A.Bakıxanov ad. Tarix İn-tu.- Bakı: Azərbaycan, 2010.- 616, [4] s.

İrəvan əyalətinin icmal dəftəri [Mətn] /Araşdırma, tərcümə, qeyd və əlavələrin müəll.: Z. Bünyadov, H. Məmmədov; Rəssam: H.Məmmədov (Qaramanlı); Azərbaycan Respublikası EA Şərqşünaslıq İnstitutu.-Bakı: Elm , 1996.  


İrəvan türklərinin ədəbi mətbuat abidəsi "Lək-lək" jurnalı [Mətn] /Məsləhətçilər. Ş.Vəliyev, İ.Məmmədov; Elmi red. İ.Abbaslı; Transliterasiyanın, ön sözün və lüğətin müəllifi. Z.Məhərrəmov.- Bakı: Açıq dünya , 2008.

 

İsakov Hakim Vəlican oğlu. Azərbaycan Respublikasının "Böyük İpək Yolu"nun bərpasında iştirakı 1991-2005-ci illər.-Bakı: Şərq-Qərb , 2011.

 

 İsfahanlı Hacı. Babanın saniheyi həyatı [Mətn] /Farscadan mütərcimi: Ə. Müznib.- 1 cild.- B.: [s. n.], 1913 (1331 h. ).- 161 s.

İsgəndərov Anar Camal oğlu. 1918-ci il mart qırğınının tarixşünaslığı [Mətn] /A.C.İsgəndərov; Elmired.: Y.Mahmudov; Rəyçi: Əli Həsənov və b.- Bakı: Mütərcim, 1997.- 184 s.

  İslamoğlu Sərtib. Xalisa...Kəndimiz-dərdimiz [Mətn]: Qərbi Azərbaycan, Vedibasar mahalı, Xalisa kəndi /Sərtib İslamoğlu; Elmi red.: S. Məmmədov; Məsləhətçilər: H. İsmayılov, Ə. Ələkbərli; Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Folklor İnstitutu.-Bakı: Nurlar, 2006.- 504 s.

İsmayıl Xaqani. "Erməni məsələsi" və türk-müsəlman soyqırımı ensiklopedik tarixi araşdırma /X.İsmayıl; [ön söz. K.İsmayılov]Bakı: Nərgiz, 2012.- 507, [1] s.

 

İsmayıl Mahmud. Şəki xanlığı [Mətn] /Mahmud İsmayıl, Maya Bağırova; Elmi red.: Fuad Əliyev; Red.: Sədaqət Cabbarova.-Bakı: Azərnəşr , 1997.-76 s.

 

İsmayıl Rafiq bəy. İxşidlər dövləti [Mətn]: (935-969) /Rafiq bəy İsmayıl; AMEA akad. Z.M.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu; Elmi red. Z.M.Bünyadov, N.M.Vəlixanlı.- Bakı: Adiloğlu, 2007.- 208 s.; 21 sm.

 

İsmayılov Ə. Şəki keçmişdə və indi/Ə.İsmayılov; [ön söz. Əli Əşrəf]Şəki: [s.n.], 1928.- 28 s.

 

İsmaylov Faiq. Laçın:həqiqətlər.mülahizələr,tarix dəyərlər.-Bakı: Nurlar, 2012. - 183 [] s.

İsmayılov Faiq. Məcburən erməniləşdirmə [Mətn] /F. İsmayılov; [elmi red. Q. Hacıyev; red. M. Alxanov; tərc. ed. G. Mansurov; fotolar. F. İsmayılov, A. Hüseynov; red. hey. Q. Hacıyev və b.]; ön söz. Q. Hacıyev.- Bakı: [Nurlar], 2009.- 183, [1] s.

 

İsmayılov Füzuli Cahangir oğlu. Ermənistan - Azərbaycan münaqişəsinin tarix kökləri və müasir dövr [Mətn]: [monoqrafiya] /F.C.İsmayilov; rəycilər P.Darabadi, K.Məmmədov, F.Əhmədova; elmi red. Y.Mahmudov.- Bakı: İnformasiya Texnologiyaları, 2009.- 266, [1] s.

 

  İsmayılov Hamlet İsmayıl oğlu. İttiham və siyasi iflas [Mətn]: siyasiləşdirilmiş lətifə /H. İsmayılov; red. N. Hamlet.-Bakı: [s. n.], 2011.- 135, [1] s.

 

İsmayılov İsrafil Zakir oğlu. Azərbaycan nefti XX əsrdə [Mətn]: hərbi-siyasi baxış /İ.Z.İsmayılov.-B.: [Azərbaycan Neft Akademiyası], 2007.- 65 s.

 

İsmayılov İsrafil Zakir oğlu. Azərbaycanın XX əsrdə dövlətçilik siyasəti məsələləri [Mətn]/İ.Z.İsmayılov; Rəyçilər: İ.Ə.Rüstəmov, İ.B.Cəfərzadə.- Bakı: ADNA, 1995.- 200 s.

İsmayılov İsrafil Zakir oğlu. Azərbaycanlıların II Dünya müharibəsində iştirakı.-Bakı: [Vətən] , 2000

 

İsmayılov İsrafil Zakir oğlu. Oğuz rayonunun şəhidləri və veteranları /İ.İsmayılov.- Bakı: 2000.- 67 s. , cədvəl ; 20 sm.

İsmayılov Qüdrət Seyfulla oğlu. Quruçay və Köndələnçay vadisində qədim mədəniyyət izləri [Mətn] /Q.İsmayılov; red. V.Əliyev; Azərb. SSR Elmlər Akademiyası, Arxeologiya və Etnoqrafiya Sektoru.- B.: Elm, 1981.- 63, [4] s.

 

 İsmayılov Rəşid bəy. Azərbaycan tarixi [Mətn] /R.İsmayılov; Müasir əlifbaya çevirəni və çapa hazırlayanı, elmi red. E.Xəlilova, Q.Qeybullayev; Red. S.Cabbarova; Rəssamı: T.Məlikov.- Bakı: Azərnəşr, 1993.- 163 s.

İsmayılov Rəşid. Azərbaycan tarixi [Mətn] /R.İsmayılov.- Bakı: Azərbaycan Xalq Maarif komissarlığı, 1923.-151, [1] s.

 

İsmayılova Nərminə. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi həllini ğözləyən problem kimi /N.İsmayılova; elmi red. Z.Əcgərov; məsləhətçi F.İsmayılov; ön söz müəl. Y.Mahmudlu; rəyçi N.Cəfərov [və b.]Bakı: Yeni Poliqrafist MMC, 2010.- 169 s.

 

İsrafiloğlu Nazim Rza. Neft və cahan savaşı [Mətn]: İkinci cahan savaşında neft amili /N.R.İsrafiloğlu; Elmi red.: E. Muradəliyeva; Red.: S.Cəfərli; Tərc.: L.Canıbəyova.- Bakı: Mütərcim, 2005.- 316 s., fotoşək., 1 portr.; 20 sm.

 İstibdadın yıxılması [Mətn]: fevral inqilabının il dönümü münasibətiylə /Ali siyasi maarif idarəsi.- B.: Ali siyasi maarif idarəsi, 1925.- 39 s.

 

Kalaçenski N. Çin /N.Kalaçenski.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 51, [1] s.

 

Kalankatuklu Moisey. Albaniya tarixi [Mətn]: Alban salnaməsi /M.Kalankatuklu, M.Qoş; Tərcümə. Z.Bünyadov; Üslub red. M.İsmayılov; Azərbaycan Elmlər Akademiyası.- Bakı: Elm, 1993.- 272 s.

 

Kalankatuklu Moisey. Albaniya tarixi [Mətn]; Alban salnaməsi /M. Kalankatuklu, M. Qoş; Tərcümə edən, müqəddimə, qeyd və şərhlərin müəllifi: Z. Bünyadov; Red.: M. İsmayılov.- B.: Avrasiya Press, 2006.- 296 s.

 

  Kapitonof İ. Kəntdə kommunist firqəsi və kommunist gənclər ittifaqı [Mətn] /İ.Kapitonof; Mərkəzi Türk əlifba komitəsi.- B.: 1925.- 10 s.

 

  Karpinski V. İnqilablardan ən böyüyü [Mətn]: Rusiyada Böyük Oktyabr inqilabının qısaca tarixi. 25 oktyabr (7 noyabr) 1917-ci il-1921-ci ilin ibtidaisi /V.Karpinski; mütərcimi. R.Yusifzadə.- B.: Bakı fəhləsi, 1926.- 69, [3] s.

 

Katayama Sen. Yaponiya /Sen Katayama VI buraxılış.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 48 s.

"Keşikçidağ" - dövlət tarix-mədəniyyət qoruğu [Mətn] /[tərt. ed. M.Mursaquliyev, İ.Haciyev]Bakı: [Mütərcim], 2010.- 19 s.

 

Kənan Aslan. XX əsrdə repressiyaya məruz qalanlar [Mətn] /A. Kənan; red. və ön sözün müəl. N. Şəmsizadə; rəssam. O. Sadıqzadə.- B.: Azərnəşr,  2011.- 299 s.

 

Kəngərli Qulu Nadir oğlu. Qanlı şənbəyə gedən yol [Mətn]: 1990-cı il yanvar ayının xronikası. O günlərin radio səsləri. şahidli, şəhidli gecə /Q.Kəngərli; Red.: Öməroğlu İsmayıl.- Bakı: "Azərbaycan Ensiklopediyası" NPB , 1997.- 64 s. , fotoşək. ; 20 sm.

Kəngərli Qulu. Qara yanvar şəhidləri.-Bakı: Gənclik , 1992.- 312 s.

 

Kərimli Etibar Xanməmməd oğlu. Moskvada Azərbaycan diasporu [Mətn]: nəzəriyyə və praktika /Etibar Kərimli; Red.: N.Rəhmanlı.- Bakı: Şuşa, 2001.- 240 s., şək.; 20 sm. Bibl.: 239 s.

 

Kərimli Kərim Sevindik oğlu. Ürəyimin şüşəsi Şuşa [Mətn] /K.Kərimli; Red. V.Quliyev; I kitab.- Bakı: Azərbaycan, 1993.- 80 s.

Kərimli Teymur Həşim oğlu. Nizami və tarix [Mətn] /T.H.Kərimli; Elmi red.: Y.Qarayev; Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu.- Bakı: Elm, 2002.- 244 s.

 

 Kərimov Fateh. Müxtəsər tarixi-ümumi [Mətn] /F.Kərimov; naşiri. H.Hüseynov.- Orenburq: [s.n.], 1911.- 342 s.

 

Kərimova Sevil Mirağa qızı. Çarizmin Azərbaycanın işğalında və müstəmləkəçilik siyasətində erməni siyasətbazlarının rolu [Mətn] /Sevil Kərimova; Elmi red. M. Ə. İsmayılov.- B.: Azərnəşr, 1995.- 192 s.

 

Kərimzadə Pərvin. Asiya və Afrika ölkələrinin müasir tarixi (1918-1945) [Mətn] /P.Kərimzadə; red. S.Mirzəyev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Gəncə Döv. Un-ti.- Bakı: Nurlan, 2008.- 246, [2] s.

 

Kəsəmənli İsmət. XX əsrin ən böyük terror hadisələri [Mətn] /İ.T.Kəsəmənli; red. İ.Sadıq.- 1 Kitab.- B.: Azərnəşr, 2003.- 164 s.

 

  Kəsəmənli İsmət. XX əsrin ən böyük terror hadisələri [Mətn] /İ.T.Kəsəmənli; red. İ.Sadıq.- 2 Kitab.- B.: Azərnəşr, 2004.- 140 s.

 

 Konqol Marek. 71-ci il kommunası [Mətn]: 1871-ci ildə Paris işçiləri üsyanının müxtəsər tarixi /M.Konqol.- B.: Bakı fəhləsi, 1924.- 26 s.

 

Korde M. Hind-Çini /M.Korde.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 32 s.; 17 sm.

Köçərli Tofiq Qasım oğlu. İstiqlal və suverenlik [Mətn]: /Tofiq Köçərli; Naşir: N.Hüseynli; Red.: N.Hacızadə.- Bakı: Diplomat, 1998.- 42 s. ; 20 sm.

"Köməkçi tarix fənləri" fənninin proqramı [Mətn]: Dövlət universitetləri üçün ixtisas 2008-tarix /AzSSR Xalq Təhsili Nazirliyi, S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti;tərt.ed. A.T. Nikolayeva və b.; məsul red. Y.İ.Kamentseva; tərcümə ed. N.G. Məmmədov, Ə.A. Baxşıyev; rəyçilər. Q.Ə.Qeybullayev, F.M.Əliyev.- B.: Azərbaycan Universiteti, 1989.- 44,[2] s.

 

Krasnodelski İ. Almaniya /İ.Krasnodelski.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 30, [1] s.

 

Kramer Samuel Noy. Tarix Şumerdən başlanır [Mətn] /S.N.Kramer; elmi red. A.A.Xələfov; tərc. ed. P.F.Kazımi; tərc. red. N.Z.Məmmədov; [ing. dilindən rus dilinə tərc. ed. F.L.Endelson; ön söz və şərhlər V.K.Afanasyeva]Bakı: [s.n.], 2009.- 280 s.

 

  Kriçevski. Yaralananda və bədbəxt hadisələrdə birinci yardım [Mətn] /Kriçevski; tərcümə. A. A. Xanlarzadə; A. İ. Ş. C. xalq səhiyyə komissarlığı.- Bakı:A. İ. Ş. C. xalq səhiyyə komissarlığı,1927.-25 s.

 

Kudryavski D. Qədimdə insanlar nasıl yaşayırdılar [Mətn]: ibtidai mədəniyyət mülahizəsi /D.Kudryavski; mütərcimi: Rüfət Səfərzadə.- B.: Bakı fəhləsi, 1923.- 88 [1] s.   

 

Kürdəxanı [Mətn] /Hazırlayanlar. A.H.S.H.Əlizadə, H.C.Ə.Muxtarov; Red.H.A.Buzovnalı.-Bakı : Qarabağ , 2008.- 432 s.

 

Kürdəxanı [Mətn]  /Hazırlayanlar.A.H.S.H.Əlizadə, H.C.Ə.Muxtarov; Red.H.A.Buzovnalı - B.: Qarabağ, 2009.- 480 s., şək.

 

Kürdəxanı [Mətn] /kitabı hazırlayan. H. C. Ə. Muxtarov (toplayıcı), A. H. S. H. Əlizadə; red. K. Ə. Nəzərli; toplayıcı. N. N. Quliyev .- Bakı: [Ozan], 2012.-451, [1] s.

 

Q. An-n. Musavat zülmü alatında kənd və kəndli kütlələrinin mübarizəsi /Q.An-n; Azərbaycan Dövlət Elmi-Tədqiqat İnstitutu Tarix-Etnoqraf şöbəsi.- Bakı: Az, Dövl.Elmi-Tədq.İnst-tu nəşriyyatı, 1931.- 27, [1] s. ; 19 sm.

 

 Qabıssanlı Şakir. Bəşəriyyət başlanğıcını haradan götürmüşdür? [Mətn]: [tarixi publisistika] /Ş. Qabıssanlı; ön söz. M. Rəcəb.- B.: Müəllim, 2009. -370, [2] s.

 

 Qabıssanlı Şakir. Makedoniyalı İsgəndər Azərbaycanda olubmu? /Ş. Qabıssanlı ; red. V. Nərimanlı, Q. Xaçınçaylı ; [ön söz müəl. R. B. İbrahimov].-Bakı : Təknur , 2013.-279, [1] s.

 

Qaçayev Məzahir. Azərbaycanda şəhər və rayonlar [Mətn] /tərt. ed. Məzahir Qaçayev.- B.:[Ünsiyyət];2002.- 48 s.

 

  Qabıssanlı Şakir. Toponimlərin açılmayan sirləri /Ş.Qabıssanlı; red. V. Ə. Nərimanov.-Bakı: Təknur, 2013.- 495 s.

 

Qafarlı Ramazan Oruc oğlu. Mif və nağıl [Mətn]: epik ənənədə janrlararası əlaqə: [dərs vəsaiti] /R.Qafarlı; elmi red. A.Nəbiyev; rəyçilər. P. Əfəndiyev, A. Hacıyev, M. Həkimov və b.; N. Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.- B.: [N.Tusi adına ADPU], 1999. -448 s.

Qaffarov Tahir Baqi oğlu. Azərbaycanın ən yeni tarixi [Mətn]: [XX əsrin sonları - XXI əsrin əvvəlləri] /Tahir Qaffarov.- Bakı: GİSO Enterprise, 2005.- 275 s.

 

Qaffarov Tahir Baqi oğlu. Azərbaycan tarixi. XX əsrin 80-90-cı illəri [Mətn]: /Tahir Qaffarov; Elmi red.: T.Mustafazadə.- B.: Mütərcim; 1997.- 141 s.

 

Qafqaz xalqlarının milli geyimləri rəssam-litoqraf K. P. Beqqrovun yaradıcılığında [Mətn] : [albom] /kitabın tərtibçisi, mətnin və şərhlərin müəl. E. Ə. Kərimov ; elmi red. T. Bünyadov ; ön söz müəl. Ə. Məmmədli ; [red. E. Səmədova ; rəssam N. Rzaquluyev] ; AMEA, Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu.- B.: Azərbaycan 2014.- 26 s., [66] s. rəngli ill. faks. 30 sm.

 

Qafqaz: tarix, müasirlik və geosiyasi perspektivlər" beynəlxaq elmi konfransın tezisləri [Mətn] /Red. M.D.Mərdanov, E.M.İsmayılov, H.K.Hüseynova; Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, M.Ə.Rəsulzadə ad. Dakı Dövlət Universiteti; Qafqaz İnkişaf Bankı.-B.: Elm, 1998.- 254 s.

 

Qafqaz tarixi [Mətn]: Ali məktəb tələbələri üçün dərslik /R.O.Qurbanov; Elmi red.: Ə.İ.Muxtarov; Rəyçilər: M.Qasımov, A.Göyüşov, M.Mirzəyev.- Bakı: Maarif, 2001.- 336 s.


Qafqazda "erməni məsələsi" 1724-1914: Rusiya arxiv sənədləri və nəşrləri üzrə [Mətn]: 3 cilddə 1724-1904 /ön söz T.Heydərov; tərt. müəl. və red. T.Heydərov, T.Bağıyev, K.Şükürov; red. R. Didavari; dizayn E.Fərzəliyev, Ə.Ələsgərov; rəssam İ.Məmmədov; Avropa Azərb. Cəmiyyəti I Cild.- Bakı: Elm, 2010.-XX+713, [3] s.

Qafqazda "erməni məsələsi" 1724-1914: Rusiya arxiv sənədləri və nəşrləri üzrə [Mətn]: 3 cilddə. 1905-1906 /ön söz T.Heydərov; tərt. müəl. və red. T.Heydərov, T.Bağıyev, K.Şükürov; red. R.Didavari; dizayn E.Fərzəliyev, Ə.Ələsgərov; rəssam İ. Məmmədov; Avropa Azərb. Cəmiyyəti II-ci cild.- Bakı: Elm, 2010.- VIII+616, [2] s.


Qafqazda "erməni məsələsi" 1724-1914: Rusiya arxiv sənədləri və nəşrləri üzrə [Mətn]: 3 cilddə.-1906-1914 /ön söz T.Heydərov; tərt. müəl. və red.T.Heydərov, T.Bağıyev, K.Şükürov; red. R.Didavari; dizayn E.Fərzəliyev, Ə.Ələsgərov; rəssam İ.Məmmədov; Avropa Azərb. Cəmiyyəti III Cild.- Bakı: Elm, 2010.- VIII+345, [2] s.

Qarabağ Abidələri.-Bakı: [s.n.] , 2009.

 

Qarabağ. Yaddaş [Mətn] /"Sağlam İnkişaf və Maarifləndirmə" İctimai Birliyi; Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyi; layihənin rəh. və material. toplayan. A.Ə.Xəlilov; baş məsl. Q.Hacıyev; məsl. H.Əliyeva; red. V.Hüseynova; dizayner və tərt. S.Gülalıyev; [ön söz. B.Səfərov]Bakı: MHS-Poliqraf, 2010.- 190, [2] s.

 

Qarabağ: dünən, bu gün fotoşəkillərdə [İzomaterial]: [fotoalbom] /baş red. və baş məsləhətçi. B. Baratoğlu; məsləhətçilər. A.Ə.Əhmədzadə, R.M.Əliyev.- Bakı: [İndiqo], [2007].-200 s.

Qarabağ Azadlıq Təşkilatı. "Qarabağ dünən, bu gün və sabah"  1-ci Ümumrespublika elmi-əməli konfransının tezislər toplusu /Redaksiya heyyəti: Ə.Abbasov və b.- B.: Şuşa, 2002.- 192 s.

 

Qarabağ Azadlıq Təşkilatı. "Qarabağ dünən, bu gün və sabah"  2-ci Ümumrespublika elmi-əməli konfransının tezislər toplusu /Redaksiya heyyəti: Ə.Abbasov və b.- B.: 2003.- 292 s.

 

  Qarabağ Azadlıq Təşkilatı. "Qarabağ dünən, bu gün və sabah" 3-cü Ümumrespublika elmi-əməli konfransının materialları /Red. heyəti: Ə.Abbasov və b..- B.: 2004.- 296 s.

 

Qarabağ Azadlıq Təşkilatı. "Qarabağ dünən, bu gün və sabah" 4-cü Ümumrespublika elmi-əməli konfransının materialları /Redaksiya heyyəti: Ə.Abbasov və b.- B.:  2005.- 234 s.

 

Qarabağ Azadlıq Təşkilatı. "Qarabağ dünən, bu gün və sabah" 5-ci elmi-əməli konfransının materialları /Elmi red.: Q. Ə. Qarannı, N. Səməndər.- B.: 2006.- 252 s.

 

Qarabağ Azadlıq Təşkilatı. "Qarabağ dünən, bu gün və sabah" 6-cı elmi-əməli konfransın materialları/ Red. heyəti: Ə.Abbasov, Q.Hacıyev, K.Şükürov və b.- B.: Qanun, 2007.- 352 s.

 

 Qarabağ müzakirə olunur [Mətn] /tərtibatçı. Ə.Həsənov; red. F.Məmmədov; Z.Şamilov; S.İsayev; Humanitar Tədqiqatlar Cəmiyyəti.- B.: [s.n.], 2006.- 324 s.  

 

Qarabağ: Suallar və faktlar /Məsləhətçi və ön sözün müəllifi: N.Kaya; Bədii və texniki red.: H.Öztürk; Red.: A.Əhmədov.- Bakı: Qismət, 2005.- 156 s.

Qarabaği Mirzə Camal Cavanşir. Qarabağ tarixi.-Bakı: AzSSR EA , 1959.

 

Qarabağlı Aydın. Qarabağ, onun qədim tayfaları və toponimləri [Mətn] /A.Qarabağlı; elmi red. Q.Kazımov; red. E.Kamal.- Bakı: Mütərcim, 2008.- 475, [1] s.

Qarabağnamələr. Birinci kitab [Mətn] /Tərtib edəni: A. Fərzəliyev; Elmi red.: N. Axundov.- B.: Şərq-Qərb, 2006.- 216 s.

 

Qarabağnamələr. İkinci kitab [Mətn] /Tərtib edən: N. Axundov; Elmi red.: A. Fərzəliyev.- B.: Şərq-Qərb, 2006.- 288 s.

 

Qarabağnamələr. Üçüncü kitab [Mətn] /Tərtib edəni: N. Axundov; Elmi red.: A. Fərzəliyev.- B.: Şərq-Qərb, 2006.- 248 s.


Qaraoğlu Fazil. Ermənilər və həqiqətlər rəsmi sənədlərlə /F.Qaraoğlu; elmi məsləhətçi. L.Məmmədova; red. Ə.Əmirbəyli, B.Abdullayev I cild.- Bakı: Nurlar, 2007.- 400 s.


Qaraoğlu Fazil. Türk millətinin tarixi, qurduğu dövlətlər və ata-babaları [Mətn] /Fazil Qaraoğlu; elmi məsləhətçi L.Məmmədova; baş red. Ə.Əmirbəyli; red. B.Abdullayev.- Bakı: Nurlar, 2007.- 384 s.

 

Qaraşarlı Çingiz Məmməd oğlu. Troyalılartürkidilər /Ç.M.Qaraşarlı ;elmi red. T.Hacıyev.- Bakı: Elm və təhsil, 2012.- 79, [1] s.

 Qarayev Elçin. Azərbaycan XVIII əsr rus və Qərbi Avropa səyyahlarının təsvirində /E.Qarayev; Elmi red.: T.Mustafazadə, G.Məmmədova; AMEA A.A.Bakıxanov ad. Tarix İnstitutu.- B.: ADPU, 2005.- 160 s.

 

 Qarayev Elçin. F. İ. Soymonovun "Xəzər dənizinin və orada həyata keçirilən Rusiya işğallarının, imperator böyük Pyotrun tarixinin bir hissəsi kimi təsviri" adlı səyahətnaməsi Azərbaycan tarixinin mənbəyi kimi [Mətn] /E.Qarayev; Elmi red.: T.Mustafazadə; Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası; A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.- B.: ADPU, 2006.- 141 s.  

 

Qarayev Elçin Teymur oğlu. İrəvan xanlığı (1747-1828) [Mətn] /E. Qarayev; elmi red. Y. Mahmudov; AMEA, A. A. Bakıxanov ad. Tarix İn-tu.- B.: Avropa, 2010.- 342s.

 

 Qars müqaviləsi /Tərtib edən və ön sözün müəllifi: H.Məmmədov (Qaramanlı); Elmi red.: N.Əhmədli; Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi.- B.: AzAtaM, 2004.- 84 s.  

 

Qasimsqi Ay. M. Daş dövrü [Mətn]: daş dövründə yaşayan insanların müxtəsər surət həyatı, 4-cü hekayə /M.Ay.Qasimisqi; tərcümə. M.H.Möhsünzadə.- B.: Azərnəşr, 1925.- 18 s.

 

Qasımlı Aydın Mədətoğlu. Dünyanın tacı türklər [Mətn]: tarixi, siyasi-ideoloji əsər.-Bakı 2006. 351 s.

 

Qasımlı Aydın Mədətoğlu. Güney Azərbaycan Türkləri son 100 ildə /A.M.Qasımlı; red. G.Ə.Yenisey; naşir. M.Bilgin.- Bakı: Adiloğlu, 2012.- 202, [2] s.; 20 sm.

Qasımlı Aydın Mədətoğlu. Türklər tarixi oçerklər /A. M.Qasımlı (ön söz əvəzi); red. A. C. Abbaslı; naşir Türk Oğlu.-Bakı: [MMC], 2012.- 530, [2] s.

 

Qasımlı Musa Cəfər oğlu. Avropa və Amerika ölkələrinin müasir tarixi: 2 hissədə.- 1918-1945-ci illər: Ali məktəblər üçün dərslik I hissə /.Qasımlı; Elmi red.: .Fətəliyev.- Bakı: Bakı Universiteti, 2003.- 380 s.

Qasımlı Musa Cəfər oğlu. Avropa və Amerika ölkələrinin müasir tarixi [Mətn]: 2 hissədə 1918-1945-ci illər: Ali məktəblər üçün dərslik /Musa Qasımlı; elmi red. və rəyçilər. M.Fətəliyev, F. Yusifzadə.-B.: Adiloğlu, 2007. -380 s.

 

Qasımlı Musa Cəfər oğlu. Azərbaycanın baş nazirləri.-Bakı: Adiloğlu , 2005.

 

Qasımlı Musa Cəfər oğlu. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi [Mətn] /M.Qasımlı; E.Hüseynova; elmi red.: N.Əlibəyli.- B.: Adiloğlu, 2003.- 112 s.

Qasımlı Musa Cəfər oğlu. Heydər Əliyev - İstiqlala gedən yol (1969-1987-ci illər) [Mətn] /M.Qasımlı; Məsləhətçi: R.Mehdiyev; Red. Ə.Həsənov; Rəyçi: Ə.Mehdiyev.- B.: Bakı Universiteti, 2006.- 608 s.

 

Qasımlı Musa Cəfər oğlu. SSRİ-Türkiyə münasibətləri [Mətn]: Türkiyədə 1960-cı il çevrilişindən SSRİ-nin dağılmasınadək 1960-1979 /Musa Qasımlı; Elmi red. Ə.Həsənov; Ön sözün müəl. B.Baysal I cild.- B.: Adiloğlu, 2007.- 560 s.

Qasımlı Musa Cəfər oğlu. SSRİ-Türkiyə münasibətləri [Mətn]: Türkiyədə 1960-cı il çevrilişindən SSRİ-nin dağılmasınadək 1979- 1991 /M.Qasımlı; elmi red. Ə.Həsənov.- II cild.- B.: Adiloğlu, 2009.-394, [6] s.

 

 Qasımov Axund Hüseyn. Tarixi-Əbu Əli Sina [Mətn]: Kütübü-mütəfərriqədən əxz edilib məşhur üləmadan Əbu Əli Sinanın tarixinə dair ixtisarən bir kitabçadır. /A. H. Qasımov.- B.: Nəşriyyati-bəradəran Orucov, 1914.- 42 s.

 

Qasımov Cəlal. Repressiyadan deportasiyaya doğru [Mətn] /C. Qasımov; Baş məsləhətçi: N.Abbasov; Elmi red. və ön sözün müəllifi: Y. Qarayev; Rəyçilər: K. Əliyev, Ş. Vəliyev; Naşiri: T. Vəlixanlı.- B.: Mütərcim, 1998.- 292s.

 

Qasımov Cəlal. Yaddaşın bərpası [Mətn] /C.Qasımov; Elmi red.: Y.Qarayev; Rəyçilər: B.Vahabzadə, K.Əliyev.- B.: Mütərcim, 1999.- 256 s.

 

Qasımov Xeyirbəy Sabir oğlu. Orta əsrlərdə Azərbaycan mədəniyyəti.-Bakı: Aspoliqraf , 2008. 

 

Qasımov Musa Cəfər oğlu. Azərbaycan Respublikası dünya meridianlarında [Mətn]: Mədəni əməkdaşlıq /M.Qasımov; Red. V.Məcidov.- Bakı: Gənclik, 1992.- 88 s.

Qasımov M.C. Birinci dünya müharıbəsi illərində böyük dövlətlərin Azərbaycan siyasəti [Mətn] (1914-1918-ci illər). 3 hissədə, I hissə (1914-cü il avqust 1917-ci il oktyabr). Azərb.dilində. Bakı: Qanun, 2000.- 3000 s.

 

Qasımov Musa Cəfər oğlu. Beynəlxalq münasibətlər tarixi. X əsr. 1900-1945 illər [Mətn]: Dərs vəsaiti /M.Qasımov, M.Abdullayev I hissə.- Bakı: Bakı Universiteti, 1998.- 300 s.

 

 Qasımov Musa Cəfər oğlu. Birinci dünya müharibəsi illərində böyük dövlətlərin Azərbaycan siyasəti: (1914-1918-ci illər): 3 hissədə. 1917-ci il noyabr-1918-ci il noyabr [Mətn]: II hissə /M.Qasımov; Elmi red.: S.Əliyarlı.- Bakı: Adiloğlu, 2001.- 406 s.; 21 sm.

 

  Qasımov Musa Cəfər oğlu. Xarici dövlətlər və Azərbaycan [Mətn]: Aprel işğalından SSRİ yaradılana qədərki dövrdə diplomatik-siyasi münasibətlər: [Dərs vəsaiti] /Musa Qasımov; Elmi red.: S.Əliyarlı, R.Orucov; Rəyçilər: E.İsmayılov, Q.Bayramov və b.- B.: Qanun, 1998.- 360 s.

 

Qasımzadə Fuad Feyzulla oğlu. Novruz - bahar bayramı [Mətn] /F.F.Qasımzadə.- B.: 1989.- 64 s. Qerman faşistlərinin vəhşilikləri[Mətn] /tərc. ed. İ. Əliyev; red. Ə. Musayev.- B.: Azərnəşr, 1942. - 79, [1] s.

 

Qaşqay Solmaz Mirtağı qızı . Manna dövləti [Mətn] /S.Qaşqay; Elmi red. İ.Əliyev; Red. E.Məmmədyarova; Rəssamı. T.Məlikov.- Bakı: Azərnəşr, 1993.- 107 s.

Qaydu P. Macarıstan/ P.Qaydu XIV buraxılış.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 40, [1] s.

Qayıdış: 1990-1993.-Bakı: Azərbaycan , 2008.

 

Qazıyev Yusif. Erməni məsələsi.-Bakı: Qafqaz Un-ti, Qafqaz Araşdırmaları İn-tu : [Nurlar NPM] , 2009.

 

Qeybullayev Qiyasəddin Əsgər oğlu. Azərbaycan türklərinin təşəkkülü tarixindən/Q.Qeybullayev; Elmi red. Yusif Yusifov, Rəssam. T.Məlikov.- Bakı: Azərnəşr, 1994.- 248 s.

 

Qeybullayev Qiyasəddin Əsgər oğlu. Qarabağ [Mətn]: Etnik və siyasi tarixinə dair /Q.Ə.Qeybullayev; Red. İ.A.Babayev; Az SSR EA Tarix İnstitutu Arxeologiya və Etnoqrafiya Sektoru.- Bakı: Elm, 1990.- 248 s.

 

Qeybullayev Qiyasəddin. Əsgər oğlu. Qədim türklər və Ermənistan.-Bakı: Azərnəşr , 1992.- 140 s.

 

Qədim Azərbaycan tarixi mixiyazılı mənbələrdə: [Mətn] /Tərtib və tərcümə edəni, ön sözün və şərhlərin müəllifi: S.Qaşqay; Red.: E.Məhərrəmov, AMEA, A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.- Bakı: Təhsil, 2006.- 148 s.

 

Qədim Ordubad archaeology of southern caucasus /V. Baxşəliyev, A. Seyidov, Q. Qədirzadə, B. İbrahimli; elmi red. İ. Hacıyev ; elmi məsl. və ön söz. müəl. İ. Həbibbəyli.-Naxçıvan : Əcəmi , 2014.-311, [1] s.

 

Qədim dünya tarixi didaktik materiallar: VI sinif üçün dərs vəsaiti /O. B. Sultanov, T. F. İskəndərov, Q. İ. Bəşirov [və b.]; red. M. İ. Əmrahov; rəyçi. V. H. Əliyev, P. Ş. Səfərov. -Bakı: [ADPU], 2010. -209 [1] s

 

Qədirov Firudin Vəli oğlu. Azərbaycanın şimal müdafiə ehkamları [Mətn]: sabiq Qəbələ mahalının V-XIV əsr abidələri əsasında /F.V.Qədirov; red. İ.H.Əliyev, Q.M.Əhmədov; AzSSR EA, Tarix İn-tu, Arxeologiya və Etnoqrafiya Sektoru.- B.: Elm, 1984.- 150,[2] s.

 

Qədirzadə Qadir. Milli-mənəvi dəyərlərimiz: bayramlar, mərasimlər, adətlər, münasibətlər [monoqrafiya] /Q.İ.Qədirzadə; elmi red. İ.Ə.Həbibbəyli; AMEA, Naxçıvan bölməsi, Tarix, Etnoqrafiya və Arxeologiya İn-tu.-Naxçıvan: [Əcəmi NPB], 2012.- 127, [1] s.

Qəhrəmanov Tofiq Hüseyn oğlu. Cəlladımız zalım idi [Mətn]: Ağı-salnamə /T.Qəhrəmanov; Red.: İ.Məmmədov.-Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1997.- 144 s. ; 20 sm.

Qəniyev Seyfəddin Həmzə oğlu. Qobustan [Mətn] /Seyfəddin Qəniyev; Elmi red.: N. Mehdiyeva, N. Məmmədli; AMEA Folklor İnstitutu.-I kitab.- B.: Nurlan, 2005. -720 s.

 

Qiyasi Cəfər Əli oğlu. Erməni mənəvi terroru [Mətn]: Adlar dəyişsə də tarix qalır /C.Qiyasi, İ.Bozyel; Red. R.Məmmədli, D.Ramazanlı; İğdır Azərbaycan Türk Kültürünü Tanıtma Dərnəyi.- Bakı: Kitab klubu, 2007.- 36 s.

Qızılbaşlar tarixi.-Bakı: Azərbaycan , 1993.

 

Qlaubauf F. Kominternin III konqresi /F.Qlaubauf.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 64 s.
 

Qocayev Əkbər Ədilxan oğlu. Bayramlar və tarixi günlər.-Bakı: Altun kitab , 2006.

 

  Qolodets M. Ordu və flotda 1905-ci il [Mətn] /M.Qolodets; [ön söz. S.Çernomordik].- B.: Bakı işçisi, 1926.- 43 s.

 

Qoryev B.İ. Birinci rus marksisti  Plexanov [Mətn]: [həyat və fəaliyyəti] /B. İ. Qoryev; ruscadan tərcümə edən: Y.Qasımov.- B.: Bakı fəhləsi, 1923.- 53 [2] s.

 

Qrusse R. Asyanın oyanması İngiltərə imperyalizmi və xalqlarının qiyamı [Mətn] /R. Qrusse; tərc. S. Zəki Bakı: Azərnəşr, 1928. 213 s.

 

Quba əyalətinin kameral təsviri [Mətn]: 1831-ci ildə kollec reqistratoru Xotyanovski tərəfindən tərtib edilmişdir /tərc., giriş, qeydlər və yekun cədvəllərin müəl. T.Mustafazadə; rəyçilər. V.Z.Piriyev, Ş.F.Fərzəliyev; Azərb. Tarix Qurumu.- Bakı: Sabah, 2008.- 751, [1] s. , faks., cədv. ; 22 sm.

Qubaydullin Əziz. Azərbaycanda bəylər və onlara tabe olan kəndlilərə dair vəsiqələr [Mətn] /Ə.Qubaydullin.- B.: [s. n.], 1927.- 62 s.

 

Qubaydullin Əziz. Azərbaycanda bəylər və onlara tabe olan kəndlilərə dair vəsiqələr [Mətn] /Ə.Qubaydullin.- B.: [s. n.], 1927.- 62 s.

 

Qukovski A.İ. Tarix feodalizm dövrü orta məktəb üçün; VI-VII tədris illəri /A.İ.Qukovski, O.V.Traxtenberq; çevirən. X.İbrahim; red. Əb.Axundov.- Bakı: Azərnəşr, 1933.- 292 s. , şək., xəritə, portr.

Qumilyov Lev Nikolayeviç. Qədim türklər [Mətn] /L.Qumilyov; Tərcümə edənlər. V.Quliyev, V.Həbiboğlu; İxtisas redaktoru. E.Əlibəyzadə.- Bakı: Gənclik, 1993.- 536 s. 247, [1] s., [12] v.

 

Quliyev Cəmil Bahadur oğlu. Tarix: düşüncələr,mülahizələr, qeydlər...(1953-2003) /C.Quliyev.- Bakı: Elm, 2004.-764 səh., 48 səh. şəkil.; 22 sm.

 

Quliyev Əlövsət Nəcəfqulu oğlu. XIX əsrdə və XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda tarix elminin inkişafı /Ə.N.Quliyev, İ.M.Həsənov, İ.V.Striqunov; [red. H.Əfəndiyev].- Bakı: Azərnəşr, 1960.- 220, [4] s.

Quliyev Əlövsət Nəcəfqulu oğlu. Azərbaycan tarixi [Mətn]: 9-10-cu siniflər üçün dərslik /Ə.Quliyev, E.Məmmədov, K.Rəhimov; red. Ş.C.Məmmədbəyli, İ.B. Berxin; [tərc. Z.Məmmədov]Bakı: Maarif, 1982.- 322, [2] s.

Quliyev Əmir Məhərrəm oğlu. Türk oğlu,... 17-ci... hücuma hazır ol! [Mətn]: (tarixi oçerk) /Ə.Quliyev, A.Quliyev; red. H.Əsgərov.- Bakı: Adiloğlu, 2006.- 473, [3] s., [15] v.

 

Quliyev Fərhad Eldar oğlu. Azərbaycanın kurqan qəbirlərində at dəfni [Mətn] /F.E.Quliyev; elmi red. İ.H.Nərimanov, S.H.Aşurov; rəyçilər. Q.S.İsmayılzadə, T.R.Əliyev; AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu.- Bakı: Elm, 2008.- 394, [5] s.

Quliyev Həsən Aslan oğlu. Azərbaycanda ailə məişətinin bəzi məsələləri [Mətn]: keçmiş və müasir dövr /H.A.Quliyev; red. Q.A.Qeybullayev; AzSSR EA Tarix İnstitutu Arxeologiya və Etnoqrafiya Sektoru.- Bakı: Elm, 1986.- 96 səh. ; 20sm.

Quliyev Nurbala. Bura Gülüstani-İrəm torpağıdır. /N.Quliyev; Red.: N.Rəhmanlı.- Bakı: Şuşa, 2005.- 208 s.

 

  Quliyev Mustafa. Azərbaycanda oktyabr düşmənləri [Mətn] /M.Quliyev.- B.: Azərnəşr, 1927.- 55 s.

  Quliyev Mustafa. Azərbaycanda oktyabr düşmənləri [Mətn] /M.Quliyev.- B.: Azərnəşr, 1927.- 55 s.

 

   Quliyev Mustafa. Azərbaycanda oktyabr düşmənləri [Mətn] /M. Quliyev Bakı: Azərnəşr, 1927. 70 s.

 

  Quliyev Vilayət Muxtar oğlu. Tarixdə iz qoyan şəxsiyyətlər [Mətn] /V.Quliyev.- Bakı: Ozan, 2000.- 584 s.

  Quliyeva Nərgiz Məlik qızı. XIX-XX əsrlərdə Bakı şəhər əhalisinin ailə və ailə məişəti [Mətn] /N. Quliyeva; elmi red. E. Kərimov; AMEA, Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu; [ön söz. İ. O. Məmmədov].-Bakı: Elm,2011. 236, [3] s.

 

Quliyeva Nərgiz Məlik qızı. Etnoqrafiya və etnologiya [Mətn]: dərs vəsaiti /N. Quliyeva; elmi red. A. Məmmədov; rəyçilər. V. Əliyev, M. Allahmanlı; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, ADPU.- B.: [s.n.], 2009.- 157, [1] s., cədv.

 

Quliyeva Nərgiz Məlik qızı. Mütəqillik illəri Azərbaycan ailəsi [Mətn] /N.M.Quliyeva; ARMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu; Elmi red.: A.Ə.Məmmədov.- B.: Elm 2006.- 94 s. portr. 21 sm.

 

  Quluzadə Musa. Azərbaycan SSR-də dövlət və din münasibətləri [Mətn]: 1920-1991-ci illər /M. Quluzadə; Red.: C. G. Həsənli.-B.: 2006.- 315 s.

  Qumilyov Lev
Etnogenez və yerin biosferi /Rus dilindən tərcümənin, ön sözün və qeydlərin müəllifləri: K.V.Nərimanoğlu, Ə.Ağakişiyev; Red.: N.Məmmədli.- B.: "Nurlan", 2005.- 550[1] s.

 

Qurbani Abdulla. Məmməd Araz üç gün cəbhə bölgəsində /A.Qurbani; Red.: V.Əliyev.- Bakı: Əbilov, Zeynalov və oğulları, 2001.- 140 s.

 Qurbani Abdulla. Zərdabi yurdunda bir gün [Mətn]: birgünlük səfəri təəssüratları: [kitab-albom]/A.Qurbani; [red. M.Teymurlu; elmi məsləhətçilər V.Əliyev, E.Həsənov]Bakı: [Apostrof], 2009.- 191, [1] s.

Qurbanov Rafiq. Dağıstan tarixi [Mətn]: dərs vəsaiti /R.Qurbanov; elmi red. Ə.İ.Muxtarova; rəy İ.Hüseynova [və b.]Bakı: ["Zərdabi LTD" MMC], 2007.- 247, [1] s.; 21 sm.

Qurbanov Rafiq. Qafqaz tarixi [Mətn]: ali məktəb tələbələri üçün dərslik /R.Qurbanov; elmi red. Ə.İ.Muxtarova; rəyçi M.Qasımov, A.Göyüşov, M.Mirzəyev.- Bakı: [Zərdabi LTD MMC], 2008.- 583, [1] s.


Qurbanov Ramin Müsü oğlu. XIX əsrin birinci yarısında Şimali Azərbaycanda azadlıq hərəkatı /Ramin Qurbanov; Elmi red.: Vəliyev T.T.,Həsənov, H.N.; Rəyçilər: B.M.Abdullayev, Niftəliyev R.Y.; AMEA, AA.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.- Bakı: Nurlan, 2006.- 192 s.

 

Qurbanov Ramin. Türk xalqlarının tarixi [Mətn]: dərs vəsaiti /R.Qurbanov; elmi red. B.M. Abdullayev; rəyçi O.B.Sultanov, S.A.Məmmədov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət İqtisad Un-ti I Hissə.- B.: İqtisad Universiteti, 2010.- 160, [1] s.

 

Qurbanov Ramin. Türk xalqlarının tarixi [Mətn]: dərs vəsaiti /R.Qurbanov; elmi red. B.M.Abdullayev; rəyçi. O.B.Sultanov; S.A.Məmmədov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət İqtisad Un-ti II hissə.- Bakı: İqtisad universiteti, 2011.- 213, [1] s.

 

Qureviç A. Əfqanıstan/A.Qureviç [XI buraxılış]Bakı: Azərnəşr, 1930.- 67, [1] s.

Qusev A. Hazır olalım /A. və V. Qusevlər.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 28 s.

Quzik K.O. İbtidai coğrafiya tədrisinə dair metodik məktub /K.O.Quzik; Azərbaycan Xalq Maarif Komisarlığı Müəllimlər İxtisasını Artırma İnstitutu Evdə Pedaqoji Texnikumu.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 72 s. , şək. ; 22 sm.

Lenin fəhlə və kəndli qadınlar haqqında [Mətn] /müqəddimə. N.K.Krupskaya; Yeni Türk əlifba komitəsi.- B.: Bakı fəhləsi, 1926.- 31 s.

 

Lenin Vladimir İliç. 1905-ci il inqilabı haqqında /V.İ.Lenin; çevirəni. R.Yusifzadə; AK(b)F MK yanında Şaumyan adına Firqə Tarix İnstitutu.- Bakı: Azərbaycan, 1930.- 32 s.

 

Lenin Vladimr İliç. Əsərlərinin tam külliyyatı [Mətn] Məktublar İyul 1919-noyabr 1920 /V.İ.Lenin; [red. M.Y.Pankratova]; nəşrə məs. İ.İ.Xəlilova; Azərb. KP MK yanında Partiya Tarixi İn-tu, Sov. İKP MK yanında Marksizm-Leninizm İnstitutunun Filialı cild 51.- B.: Azərnəşr, 1984.- 646, [2] s.

 

  Lepeşinski P.N. Vladimir İliç həbsdə və sürgündə [Mətn] /N.P.Lepeşinski; Beynəlxalq İnqilab Mübarizlərinə Yardım Təşkilatının Bakı komitəsi.- B.: AKF BK nəzdində Bakı əmələsi, 1924.- 15 s.

 

Leykin D. Fransız imperializminin hökmranlıq etdiyi yerlərdə /D.Leykin.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 15, [1] s. ; 18 sm.

Lifşits L. Oktyabr inqilabı nasıl əmələ gəldi və fəhlə-kəndlilərə nə verdi [Mətn] /L.Lifşits; mütərcimi. R.Yusifzadə; AK(b)F Mərkəzi və Bakı komitələri.- B.: Bakı fəhləsi, 1924.- 64 s.

 

  Lifşits L. 1905-ci il birinci inqilabdan oktyabr inqilabına qədər [Mətn] /L.Lifşits.- B.: Bakı işçisi, 1926.- 57 s.

 

Lindov Q. Böyük Fransa inqilabı [Mətn] /Q.Lindov; ruscadan mütərcimi: Xəlil İbrahim.- B.: Bakı fəhləsi, 1923.- 160 s.

 

 Lilina Z. Məchul qəhrəmanlar [Mətn]: Fransanın sinfi mübarizəsində zəhmətkeş qadınların iştirakı /Z.Lilina; ruscadan mütərcimi. Xülusi.- Bakı: Bakı fəhləsi, 1923.- 43 s.

 

Mahmudov Müdafiə Cəmil oğlu. Bolonya prosesi problemlər, perspektivlər reallıqlar: [monoqrafiya] /M.Mahmudov; elmi red. Y.Ə.Məmmədov; rəyçi. M.S.Cəbrayılov, S.S.Həmidov, L.N.Qasımova, R.İ.Əliyev.- Bakı: Elm və Təhsil, 2010.- 503, [1] s. , portr., cədv. ; 21 sm.

 

  Mahmudov Yaqub Mikayıl oğlu. Azərbaycan diplomatiyası [Mətn]: Ağqoyunlu və Səfəvi dövlətlərinin Avropa ölkələri ilə əlaqələri. (XV-XVII yüzilliklər) /Y.Mahmudlu.- B.: Azərbaycan Universiteti, 1996.- 291 s.

  Mahmudov Yaqub Mikayıl oğlu.  Azərbaycan diplomatiyası [Mətn]: Ağqoyunlu və Səfəvi dövlətlərinin Avropa ölkələri ilə əlaqələri (XV-XVII yüzilliklər) /Y.Mahmudov.- B.: Təhsil, 2006.- 416 s.

 

Mahmudov Yaqub Mikayıl oğlu. Azərbaycan: qısa dövlətçilik tarixi [Mətn] /Yaqub Mahmudov; Elmi red.: M.N.Mirzəyev; Red.: E.M.Lətifova.- Bakı: Təhsil, 2005.- 140 s.

 

Mahmudov Yaqub Mikayıl oğlu. Azərbaycan tarixi. İntibah dövrü: [Mətn]: IX əsrin ikinci yarısı-XIII əsrin əvvəlləri Mahmudov.- Bakı: Altay dünyası, 1996.- 84 s.

Mahmudov Yaqub Mikayıl oğlu. Azərbaycanlılar [Mətn]: etnik-siyasi tarixə ümumi baxış /Y. Mahmudov; red. Y.Gözəlova; rus dilinə çevirənlər. G.Məmmədova, İ.Niftəliyev; ing. dilinə çevirən. Ə.Ağabəyova.- B.: Aspoliqraf, 2008.- 60, [4] s.

 

Mahmudov Yaqub Mikayıl oğlu. Azərbaycanın Avropa ölkələri ilə əlaqələri [Mətn]: Ağqoyunlu dövrü: XV əsrin II yarısı: Dərs vəsaiti /Y.M.Mahmudov; elmi red. S.M.Onullahi, R.Ə.Hüseynov; AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, S.M.Kirov adına ADU.- Bakı: ADU, 1986.- 91, [4] s.

 

Mahmudov Yaqub Mikayıl oğlu. Azərbaycanın Avropa ölkələri ilə əlaqələri.-Bakı: Təhsil , 2007.

 

Mahmudov Yaqub Mikayıl oğlu. Qarabağ : real tarix Faktlar. Sənədlər.-Bakı: Təhsil , 2005.

 

Mahmudov Yaqub Mikayıl oğlu. Qarabağ: real tarix, faktlar, sənədlər [Mətn] /Y.Mahmudov, K.Şükürov; [baş məsləhətçi. E. Mahmudov; naşir. B. Axundov; rus dilinə tərc. ed. S. Zeynalova, İ. Niftəliyev]; Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Tarix İnstitutu. -Bakı: Təhsil, 2007.

 

Mahmudov Yaqub. Orta əsrlər tarixi. Avropa erkən orta əsrlərdə. (Dərslik).- Bakı: TƏHSİL, 2012.- 216 s.

Mahmudzadə Maqsud
. Şeyx Şamil və onun varisləri [Mətn]: [Sənədli-publisistik qeydlər] /M.Mahmudzadə; Naşir: Buzovnalı Rəhimağa İmaməliyev; Elmi red.: H.Hacıyev.- B.: Boz oğuz, 1998.- 176 s.

 

  Markiş Simon. Prometey əsatiri /S.Markiş; [tərc. ed. L.Mahmudova; red. S.Tahirova]Bakı: Gənclik, 1969.- 56, [4] s.

 

Marks Karl. 1871-ci il Fransa vətəndaş müharibəsi /K.Marks II buraxılış.- Bakı: Azərnəşr, 1930.-174, [1] s.

Marks Karl. Lui Bonapartın 18 brumeri [Mətn] /K.Marks; çevirəni. Xəlil İbrahim; red. V.Xuluflu.-B.: Azərnəşr, 1929.- 142 s.

 

Mazer Verner. Adolf Hitler [həqiqət, mif, əfsanə] /V.Mazer; ruscadan tərc. H.Həbibova.- Bakı:Qanun, 2013.- 559, [1] s.

 

Mehdiyev Kamil Soltanfikrət oğlu. Stepanakert /K.S.Mehdiyev; [red. G.Həsənzadə; rəss. H.Q.Zeynalov].- B.: Uşaqgəncnəşr; 1960.- 34, [2] s.

Mehdiyev Ramiz Ənvər oğlu. XXI əsrdə milli dövlətçilik.-Bakı: Yeni Nəşrlər Evi , 2003

 

Mehdiyev Ramiz Ənvər oğlu. Azərbaycan 2003-2008: zaman haqqında düşünərkən.-Bakı: Şərq-Qərb , 2009. 

 

Mehdiyev Ramiz Ənvər oğlu. Azərbaycan: qloballaşma dövrünün tələbləri [Mətn]: Keçmişin dərsləri, bu günün reallıqları və gələcəyin perspektivləri /R.Mehdiyev.- Bakı: XXI-Yeni nəşrlər evi, 2005.- 464 s.


Mehdiyev Ramiz Ənvər oğlu. Azərbaycan: tarixi irs və müstəqillik fəlsəfəsi.-Bakı: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası , 2001

  

Mehdiyev Ramiz Ənvər oğlu. Gələcəyin strategiyasını müəyyənləşdirərkən: modernləşmə xətti.-Bakı: Şərq-Qərb , 2008 


Mehdiyev Ramiz Ənvər oğlu. Gorus-2010: absurd teatrı mövsümü.-Bakı: Şərq-Qərb , 2010. 

 

Mehdiyev Ramiz. Vətəndaş cəmiyyətinə yol açan ideyalar [Mətn]: [Heydər Əliyev haqqında] /R. Mehdiyev; ön sözün müəl. R. Aslanova; red. Z. Səmədzadə; burax. məs. və tərt. B. Sadıqov.- B.: Azərbaycan, 2006.- 584 s., portr., fotoşək.

 

  Mehrəliyev Eybalı Qara oğlu. Şirvanilər II kitab /Eybəli Mehrəliyev; Red.: Azadə Rüstəmova.- B.: Azərnəşr, 2003.- 66 s.

 

Məhərrəmov Ziyəddin Həmid oğlu. İrəvanda məktəbdarlıq və maarifçilik [Mətn]: 1800-1920-ci illərdə ədəbi-mədəni mühit /Z. Məhərrəmov; elmi red. Q. Namazov, İ. Məmmədov, Ə. Ələkbərli; AMEA, Nizami ad. Ədəbiyyat İn-tu.- B.: Nurlan, 2010. -319 s.

 

Məhərrəmova Solmaz Səttar qızı. XIX-XX əsrin əvvəllərində Kiçik Qafqazın cənub-şərq bölgəsinin maddi mədəniyyəti və təsərrüfatı [Mətn] /S.Məhərrəmova; Elmi red.: T.Ə.Bünyadov, Q.Ə.Rəcəbli; AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu.- Bakı: Elm, 2007.- 208 s. , portr.. ill. ; 21 sm.

Məhəmmədqızı Afərim. Bərdə [Mətn]: şəhərin tarixi, şəxsiyyətlər haqqında məlumatlar/A.Məhəmmədqızı, Ş.Çərkəzoğlu; red. Ə.Əlisəfaooğlu.- Bakı: Araz, 2003.- 263, [1] s.

Məhəmmədqızı Afərim. Bərdə [Mətn] /A.Məhəmmədqızı, Ş.Bərdəli; red. H.Məlikzadə.- Bakı: MBM, 2004.- 271, [1] s.

 

  Məhərrəmzadə Əlibala Səttar oğlu. Xocalı soyqırımı [Mətn]: ermənilərin Azərbaycanlılara qarşı apardığı soyqırım siyasətinin xronologiyası /Ə.S.Məhərrəmzadə; red. S.Hüseynov.- B.: Adiloğlu, 2011.- 167, [1] s.

 

Məmmədli Atamoğlan. Gəlmələr [Mətn]: Ermənilərin gerçək tarixi /A.Məmmədli; Elmi red. S.Hacıyev; Tərtibçi. İ.Əhmədov; Üz qabığı. Elçin; Regionların İnkişafı İctimai Birliyi.- Bakı: [Regionların İnkişafı İctimai Birliyi], 2008.- 444 s.

 

Məmmədli Qulam Xiyabani. Azərbaycan xalqının milli azadlıq mübarizəsi tarixindən /Q.Məmmədli; red. R.Şahvələd.- B..: Azərnəşr, 1949.- 159, [1] s.

Məmmədli Mahal Səməd oğlu. Mənalı həyat yolu: ( Seçilmiş əsərlər) /M.Məmmədli; Red.: T.Quliyev.- Bakı: Vətən, 2004.- 552 s.


Məmmədli Natiq Adil oğlu.
Atatürk bizimlə [Mətn]: Mustafa Kamal Atatürkün anadan olmasının 125 illiyinə /N. Məmmədli; elmi red. Ə. Muxtarova; Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi.- Bakı: AzAtaM, 2006.- 96 s.

 

Məmmədov Adıgözəl. Mir Cəfər Bağırov. Açılmamış səhifələr [Mətn] /A.Məmmədov; red. Ə.Cəfərli, M.Teymur.-Bakı: MBM, 2010.- 275, [1] s., [6] v. fotoşək. ;

Məmmədov Altay Yusif oğlu. Kəngərlər [Mətn]: Ən qədim türk dövlətləri silsiləsindən /A. Məmmədov; Elmi red.: Q.Qeybullayev; Red.: S.Cabbarova; Rəssam: S.Şatikov.- B.: Azərnəşr, 1996. -131 s.

 

Məmmədov Arif. Goranboy orta əsrlərdə [Mətn] /A.Məmmədov, A.Məhərrəmov; Red. R.M.Vahidov; Rəy verən H. Həvilov; AEA Tarix İnstitutu Arxeologiya və Etnoqrafiya Sektoru.- B.: Elm, 1992.- 150 s.

 

Məmmədov Arif Məhəmməd oğlu. Nizami əsrinin gülüstan qalası [Mətn] /A.M.Məmmədov; red. A.B.Nuriyev; rəssam. R.Ə.Cəfərova; rəy verənlər. A.Nuriyev, R.Əhmədov, K.Məmmədzadə; AzSSR EA Tarix İnstitutu. Arxeologiya və Etnoqrafiya Sektoru.- B.: Elm, 1989.- 40, [1] s.

 

Məmmədov Çingiz İsaq oğlu. Azərbaycanın siyasi tarixi (XIX-XX əsrlər) [Mətn]: dərs vəsaiti /Ç.İ.Məmmədov; elmi red. H.C.Aslanov.- Bakı: Avropa, 2006.- 336 s.

Məmmədov Eldəniz. Türk dünyasının görkəmli şəxsiyyətləri [Mətn]:- B.: Mütərcim, 2010. -148 s.

 

Məmmədov Əli Mahmud oğlu. Müstəqil Azərbaycan dövlətinin bərpası və möhkəmləndirilməsi uğrunda mübarizə [Mətn]: [80-cı illərin sonu - 1997-ci il] /Ə.M.Məmmədov; Elmi red.: M.Qasımov, S.Məmmədov; Rəyçi: D.Qüdrətov, X.Köçərli, O.Sultanov.- B.: Elm, 1999.- 360 s.

 

Məmmədov Fazil. Mir Cəfər Bağırov: Xruşşovun qərəzli və sifarişli Bakı divanxanası [Mətn] /Fazil Məmmədov; Red. Hacı Mənsur.- Bakı: Şəms, 2008.- 504 s.

Xəqani Məmmədov [Mətn]: Biblioqrafiya.-B.: M. F. Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası, 2010.- 132 s.

Məmmədov Habil Nurkişi oğlu. Ukraynanın müasir tarixi [Mətn]: XX əsrin sonları -XXI əsrin əvvəlləri: dərs vəsaiti /H.N.Məmmədov; elmi red. A.Ə.Rəcəbli; rəyçilər. R.Ə.Əliyev, S.B.Hüseynova, R.Məmmədcan oğlu; Azərb. Respub. Təhsil Nazirliyi, Bakı Slavyan Un-ti.- Bakı: Elm və Təhsil, 2009.- 178, [2] s.

Məmmədov İbadulla Əli oğlu. Köməkçi tarixi fənlər: [Dərslik] /İ.Ə.Məmmədov; Elmi red.: M.Həsənov; Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.- Bakı: Elm, 2006.- 112 s.

Məmmədov İsaq Mustafa oğlu. Azərbaycan tarixi (XX əsr-XXI əsrin əvvələri) [Mətn]: mühazirələr kursu: [Ali məktəb müəllimləri və tələbələri üçün vəsait] /İ.M.Məmmədov, Ç.İ.Məmmədov; elmi red. İ.B.Cəfərzadə; Azərb. Respub. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Döv. Neft Akad.; rəyçi. C.M.Mustafayev [və b.]Bakı: UniPrint, 2009.- 324, [2] s.

Məmmədov İsaq Mustafa oğlu. Siyasi tarix XX əsr [Mətn] /İsaq Məmmədov, Çingiz Məmmədov; Red. İ. F. Əliyev.- B.: Adiloğlu, 2004. -358 s.

 

Məmmədov İsaq Mustafa oğlu. Siyasi tarix əsr: Ümumdünya ictimai-siyasi proseslər /İ.M.Məmədov, Ç.İ.Məmmədov; Red.: H.C.Aslanov.- Bakı: Çıraq, 2003.- 330 s.

Məmmədov İsaq Mustafa oğlu. Siyasi tarix XX əsr [Mətn]: [dərslik] /İsaq Məmmədov, Çingiz Məmmədov; Red.B.M.Abdullayev; Rəyçi. H.C.Aslanov, H.Ə. Haciyev.- Bakı: Çıraq, 2006.- 346 s.

Mmmədov İsmayıl Məhəmməd oğlu. Azərbaycan tarixi ali məktəblər üçün dərslik /İ.Məmmədov; elmi red. S.Məmmədov; red. S.Onullahi; Azərb. Beynəlxalq Un-ti.- Bakı: Adiloğlu, 2005.- 486 s.

Məmmədov İsrafil Suleyman oğlu. İrəvan dəftəri. İctimai fikir tariximizin qəribsəyən üfüqləri /İ.Məmmədov; Elmi red.: N.Cəfərov.- Bakı: Adiloğlu, 2002.- 210 s.

Məmmədov İsrafil Suleyman oğlu.
İrəvan dəftəri. İctimai fikir tariximizin qəribsəyən üfüqləri. [Mətbuat tarixi] [Mətn] /İ.S.Məmmədov; elmi məsləhətçi. Y.Mahmudov; elmi red. N.Cəfərov, S.Əsədov; A.A.Bakıxanov ad. Tarix İn-tu I.- Bakı: Adiloğlu, 2008.- 216 s.

Məmmədov İsrafil Suleyman oğlu. Tariximiz, torpağımız, taleyimiz /İ.Məmmədov; Elmi red.: İ.Ağayev; Məsul red.: H.Qənbər (Ağayev); Red.: M.Rəhman qızı.- Bakı: Adiloğlu, 2003.- 700 s.

Məmmədov Məhərrəm. III Respublika: milli inkişaf modeli və strategiyası [Mətn] /M.Məmmədov; Baş məsləhətçi. Z.Məmmədov; Elmi məsləhətçilər. A.Mirzəzadə, L.Məmmədova, M.Həsənova; Elmi red. S.Qəndilov, N.Məmmədov; Red. V.Hümbətov; Buraxılışa məsul. G.Hacıyeva.- B.: Nurlan, 2008.- 200 s.,fotoşək., portr.

 

Məmmədov Məmməd Yarəli oğlu. Naxçıvan Muxtar Respublikasında ictimai-siyasi proseslər [Mətn]: 1988-2005-ci illər /Məmməd Məmmədov.- B.: Şirvannəşr, 2005.- 208 s.

 

Məmmədov Nazim Rəhbər oğlu. Azərbaycan SSR Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti iyun 1941 - dekabr 1950 - ci illərdə /Nazim Məmmədov; AMEA A. A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu; Elmi red.: Q.Ə.Hacıyev.- B: [Elm], 2006.- 182 s.

 

  Məmmədov Nazim. Azərbaycanın Şuşa qəzası 1900-1917-ci illərdə /Nazim Məmmədov; Red.: Q.Ə.Hacıyev.- B.: 2005.- 170 s.

 

Məmmədov Nazim Rəhbər oğlu. Azərbaycanın Xankəndi şəhərinin tarixi [monoqrafiya] /N.Məmmədov; elmi red. Y.Mahmudov; AMEA, A.A.Bakıxanov adına Tarix İn-tu.- Bakı: Təhsil, 2011.- 221, [3] s.

 

Məmmədov Nizami Murad oğlu. Vətən dərdi [Mətn]: I hissə /N.M. Məmmədov; Elmi red. M. Seyfəddini.-Bakı: Nurlar, 2005. -240 s.

Məmmədov Rövşən Raqif oğlu. Azərbaycan diasporu və Milli Mətbuat /Rövşən Məmmədov; Elmi red. və ön sözün müəllifi: Arzumanlı Vaqif.- Bakı: Qartal, 2004.- 168 s.

 

Məmmədov Sabir Surxay oğlu. Tarixi saxtalaşdırmaq cinayətdir /S.S.Məmmədov; red. A.Cəbrayıllı.- Bakı: Yazıçı, 2012.- 356, [2] s.

Məmmədov Sadir Surxay oğlu. Xocalı soyqırımı [Mətn]: S. Məmmədov; red. E. Ə. Şükürlü; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BSU; Azərbaycanşünaslıq Tədris-Mədəniyyət Mərkəzi.-B.: Kitab aləmi; 2010.- 16 s.

 

Məmmədov Sadir Surxay oğlu. Ermənilər tərəfindən azərbaycanlılara qarşı törədilmiş soyqırım [Mətn] S. Məmmədov; red. E. Ə. Şükürlü; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BSU; Azərbaycanşünaslıq Tədris-Mədəniyyət Mərkəzi.- B.:Kitab aləmi; 2010. -15 s.

 

Məmmədov Süleyman Abbas oğlu. Azərbaycan tarixi [Mətn]: Ən qədimdən 2006-cı ilədək dərslik /Süleyman Məmmədov; Red. Y.M.Mahmudov; Rəyçilər. V.H.Əliyev, T.T.Vəliyev, O.B.Sultanov.- Bakı: Çaşıoğlu, 2007.- 392 s.

 

Məmmədov Tahir Tais oğlu. Demokratiya-müasir Azərbaycan dövlətinin siyasi simasıdır [Mətn]/T.Məmmədov; elmi red. S.Qəndilov.- B.: Elm və Təhsil, 2009.- 174, [2] s.

 

Məmmədov Tofiq Məmməd oğlu. Qafqaz Albaniyası ilk orta əsrlərdə /T.M.Məmmədov; red. Y.M.Mahmudov; AMEA, A.A.Bakıxanov ad. Tarix İn-tu.- Bakı: Təhsil, 2006.- 400 s.

Məmmədov Zakir Cabbar oğlu. Azərbaycan fəlsəfəsi tarixi [Mətn] /Z. Məmmədov.- B.: Şərq-Qərb, 2006.

 

Məmmədova Fəridə Cəfərağa qızı. Azərbaycanın (Albaniyanın) siyasi tarixi və tarixi coğrafiyası [Mətn]: Er.əv.III əsr - er.VIII əsri /F.C.Məmmədova; Tərcüməçi. R.Savalan, Ə.Əsgər; Elmi red. Z.Bünyadov; Red. T.Babayev.- Bakı: Azərnəşr, 1993.- 262 s.

 

Məmmədova Həvva. Azərbaycan xalq cümhuriyyəti dövründə Yuxarı Qarabağda siyasi vəziyyət. Erməni terrorizminin güclənməsi (1918-1920).- B.: Nağıl Evi, 2006.- 150 s.

 

Məmmədova Həvva. Xocalı: Şəhidlər, Şahidlər.- B.: Yeni nəşrlər evi, 2003.- 197 s. 

 

Məmmədova İlhamə Gülbala qızı. Azərbaycanda qarşılıqlı yardım formaları [Mətn]: tarixi-etnoqrafik tədqiqat /İ. G. Məmmədova; elmi red. T. Bünyadov.-Bakı: Elm, 2011.-214, [1] s.

 

Məmmədzadə Kamil Məmməd oğlu. Şuşa-Vaqifin türbəsi [Mətn] /K.M.Məmmədzadə, N.A.Sərkisov; red. C.Quliyev; foto. Q.M.Hüseyinzdə; AzSSR EA Tarix İn-tu, Arxeologiya və Etnoqrafiya Sektoru.-B.: Elm, 1986.- 103, [4] s.

  Məmmədzadə Mirzəbala. Azərbaycan milli hərəkatı 27 aprel işğalı və "Müsavat" diplomatik mübarizəsi [Mətn] /Mirzə Bala Məmmədzadə.- B.: 1994.- 20 s.

 

Məqalə [Mətn]: Səyyah şəxsin məqaləsinin tərcüməsidir ki, Bab qəziyyəsinin təfsilində yazılmlşdır. /mütərcimi. Məhəmməd İsmayıl Təbrizi mütəxəllis bə Müşkat; naşiri. İbrahim Bağban Üskui.- B.: [s. n.], 1914 (1332 h.).-113 s. 

 

Miqrasiya və onun qanuni tənzimlənməsi yolları [Mətn]: Yaddaş kitabçası /Burax. məsul., tərtibatçı-müəll.: N.A. Adilov; Tərtibatçı-müəll.: V.Ə.İbayev; Azərbaycan Gənc Hüquqşünaslar Birliyi.- B.: [Hüquq ədəbiyyatı], 2000.- 42 s.  

 

Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi-2010 [Mətn] /AMEA, Milli Azərb. Tarixi Muzeyi; red. N.Vəlixanlı; red. hey. N.Əliyeva, F. Cabbarov, M. Zeynalova.- Bakı: Elm, 2010.- 286, [2] s.

Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi-2011 /təsisçi AMEA, Milli Azərb. Tarixi Muzeyi; red. hey. N.Vəlixanlı.- Bakı: Elm, 2011.- 355, [1] s.

Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi-2012 /təsisçi AMEA, Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi; red. heyəti N.Vəlixanlı (baş red.) [və b.]Bakı: [Elm], 2012.- 335, [1] s.

Minqulin İ. Kominternin I konqresi/İ.Minqulin.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 74, [1] s.

 

Mir Yaqub. Qafqazın problemləri [Mətn] /Mir Yaqub; Red.: V.Quliyev; Fransızcadan tərcümə edəni: Ə.Gözəlsoy; Ön söz: Ə.Cəfərzadə.- B.: Azərbaycan, 1996.- 104 s.

Mirabdullayev Adil Mirabdulla oğlu. Rusiyanın postsovet məkanında geostrategiyası [Mətn] /A.Mirabdullayev; elmi red. A.N.Abbasbəyli.- B.: Elm, 2008.- 332 s. 

 

  Miralayev Teymur. Gəncə və Qazax Qəzalarinda kəndlilərin inqilabi hərəkatı bolşeviklərin rəhbərliyi[Mətn] (1917-1920-ci illər) Bakı: Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı, 1963.- 87 s.

 

Mirbağırov Mir Abbas. Osmanlı hökumətinin qüdrətli günləri [Mətn]: /M. Mirbağırov. I kitab.-B.: Nəşriyyati-bəradəran Orucov.- 1913.- 216 s.

 

Mirbağırov Mir Abbas. Tarix səhifələri [Mətn]: 1. İslam sikkələri tarixi; 2.Misir ölkəsi və tarixi /M. A. Mirbağırov; naşiri. M. A. Mirhüseynzadə.- I cild.- B.: [s. n.], 1913 (1331 h.)- 78[1] s.

 

Mir Cəfər Bağırovun məhkəməsi [Mətn]: (Arxiv materialları) /Tərtibçi N.Rüstəmli, T.Alıyev; Tərcüməçi. N.Rüstəmli.- Bakı: Yazıçı, 1993.- 120 s.

 

Mircəfərzadə Axund Mirməhəmmədkərim. Səlib müharibəs i[Mətn] /M. Mircəfərzadə.-I cild.-B.: 1913 (1331 h. )- 462 s.

 

Mirhadiyev Miryusif Mirağa oğlu. Azərbaycan SSR-də sosializmin qələbəsi 1933-1937 /M.M.Mirhadıyev; [red. N.Məmmədzadə]; AzSSR Siaysi və Elmi Birlikləri Yayan Cəmiyyət.- Bakı: [s.n.], 1959.- 41, [2] s. 

 

Mirzəliyev Canalı Xanalı oğlu . "Bakı üzüyü"- nün qaşında gövhər, dünyanın incisi - İçərişəhər [Mətn] /C.Mirzəliyev; elmi red. C.Qiyasi.- Bkı: Azərbaycan, 2005.- 128 s.

 

Mirzəzadə Aydın Böyükkişi oğlu. Azərbaycan, zaman, inkişaf [Mətn] /Aydın Mirzəzadə; [red. E.Əsgərova, R.Cəfərov]Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2008.- 608 s.

 

Mirzəzadə Rəna Seyidrza qızı. Gender: Cəmiyyət.İnsan hüququ. Siyasət: Tarixi, fəlsəfi və siyasi-hüquqi istiqamətlər /Rəna Seyidrza qızı Mirzəzadə; Elmi red.: Z.Quluzadə; Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu.- B.: Adiloğlu, 2003.- 420 s.

 

Mirzəzadə Rəna Seyidrza qızı. Gender: Siyasi-Hüquqi təhlil [Mətn] /R.Mirzəzadə.- Bakı: Adiloğlu, 2004.- 206 s.

 

Mirzəzadə Rəna Seyidrza qızı. Gender və feminizm [Mətn]: fəlsəfi, tarixi və nəzəri-metodoloji aspekt /Rəna Seyid Rza qızı Mirzəzadə; Elmi red. Z.Quluzadə; Elmi məsləhətçi. Ə.Abasov; Rəyçilər. F.Köçərli, R.Bədəlov, R.İbrahimbəyova və b.- B.: Adiloğlu, 2002.- 268 s.

 

Mollazadə Hacı Şeyx Həsən Gəncəvi. Tarixi-ənbiyayi-üzam əleyhiməssəlam [Mətn]: Çox məlumata şamil, asan və sadə dildə yazılmış bir gözəl tarixdir. Böyük və kiçik və ətfali-məkatib küllən asan vəchlə istifadə edə bilərlər. /Hacı Şeyx Həsən Mollazadə Gəncəvi.- Gəncə: [s.n.], 1913 (1331 h.).- 60 s.

 

  Moloq İ. Ay. Paris komunası dövründə xalq maarifi 1871 il [Mətn] /İ.Ay.Moloq; tərcümə. X.İbrahimi; Ali siyasi maarif idarəsi.- B.: Ali siyasi maarif idarəsi, 1925.- 43 s.

 

Molotov Vyaçeslav. Oktyabr inqilabının il dönümü 6 noyabr 1933-cü ildə yoldaş Molotovun Moskva Şurasının təntənəli plenumundakı məruzəsi /V. Molotov; red. A.Heydərli; çevirən. Ə.T.- Bakı: Firqənəşr, 1933.- 16 s. , portr.; 18 sm.

Monosov S. İnqilab hərəkatı tarixi /S.Monosov; çevirəni. Sami Kamal; red. R.Yusifzadə.- Bakı: Azərnəşr, 1928.- 182, [1] s.

Monosov S. İnqilab hərəkatı tarixi /S.Monosov; mütərcimi. Sami Kamaln; red. R.Yusifzadə.- B.: Azərnəşr, 1928.- 238, [1] s.

MOPR özəyi yardımına /İnqilab Mübarizlərinə Beynəlxalq Yardım Təşkilatı (MOPR)Bakı: AİŞC MOPR-ın MK, 1928.- 39, [1] s.

Mövludi-şərif [Mətn]  Şamaxı: (s.n.), 1884 (1304 h.).-  72 s. 

 

 Munis Gülarə. Son dayanacaq sənədli hekayələr və miniatürlər /G. Munis; red. və ön söz N. Həsənzadə; [naşir C. Əliyev].-Bakı: [MBM], 2013.- 155, [1] s.

Muxtarova Əsməd İmamməmməd qızı. Türk xalqlarının tarixi qədim dövrvə orta əsrlər: aliməktəblər üçündərslik [Mətn] /Ə.Muxtarova; elmired. Q.Qeybullayev, M.Mirzəyev; rəyçilər M.Sofiyev, S.Onullahi, İ.Məmmədov, S.İsmayılova.- Bakı: 1999.- 362 s.

Muxtarova Əsməd İmamməmməd qızı. Türk xalqlarının tarixi (qədim dövr və orta əsrlər) [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /Ə.İ.Muxtarova; elmi red. Q.Qeybullayev, M.Mirzəyev; rəyçi. M.Sofiyev [və b.]Bakı: Adiloğlu, 2008.-446, [4] s.

Muxtarova Əsməd İmamməmməd qızı. Türk xalqlarının tarixi (qədim dövr və orta əsrlər); ali məktəblər üçün dərslik /Ə.İ.Muxtarova ; elmi red. Q. Qeybullayev, M.Mirzəyev; rəy. M.Sofiyev [və b.]Bakı: Adiloğlu, 2011.- 446, [2] s. , portr. ; 22 sm.

 

Muxtarova Təranə Sərdar qızı. Şuşa harayı [Mətn] /Təranə Muxtarova; Red.: T.Cahangirov; Rəssamı: B.Qasımov.- B.: Azərnəşr, 1996.- 204 s.

 

Muradov Şahbaz Musa oğlu. Azərbaycan Respublikasında etno-demoqrafik proseslər: tarixi dəyişikliklər və reallıqlar /Ş. M. Muradov, Ç. Baxış; red. A. Q. Gözəlova.- Bakı: [Avropa], 2013.- 135, [1] s.

Musabəyov Q. Oktyabr inqilabı və Azərbaycanda şura hökumətinin əsas naliyətlər [Mətn] /Q.Musabəyov.- B.: Azərnəşr, 1927.- 71 s.


Musayev İsmayıl. "Erməni genosidi", yoxsa türk-müsəlman soyqırımı dövlətində ermənilərin durumu: tarixi gerçəkliklər və yalanlar [Mətn] I kitab /İ.Musayev; Elmi red. A.H.Hacıyeva arı Bakı: Bakı Universiteti nəşriyyatı, 2001. -207 s.

Musayev Osman Ənvər oğlu. Atatürk mərkəzi [Mətn]: sorğu-məlumat kitabı /O.Musayev, D.Osmanlı, A.Cəfərov; elmi red. N.Cəfərov; Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi.- B.: Çaşıoğlu, 2008.- 80 s.

 

Musayev Talıb Qurban oğlu. Ermənilərvə faciələrimizXX əsrdə ermənilər tərəfindən xalqımızın başına gətirilmiş faciələr /T.Musayev; red. Ə.Ələkbərli, M.Musayev.- Bakı: Nurlar, 2008.- 319, [1] s.

Mustafayev Arif Nadir oğlu. Azərbaycanın maddi-mədəni irsi [Mətn]: etno-tipoloji tədqiqat /A.Mustafayev; elmi məsl. R.Əfəndiyev; elmi red. Y.Mahmudov; [rəsm və fotolar B.Muradova və b.]; AMEA, A.Bakıxanov ad. Tarix İn-tu; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Bakı Dövlət Un-ti.- Bakı: Adiloğlu, 2010.- 637, [3] , portr., fotoşək., şək.

Mustafayev Arif Nadir oğlu. Azərbaycanda şərbaflıq sənəti [Mətn]: (Tarixi-etnoqrafik tədqiqat) /A.N.Mustafayev; Red. M.Ə.İsmayılov, M.A.Dadaşzadə; AzEA Tarix İnstitutu, Arxeologiya və Etnoqrafiya Sektoru.- B.: Elm, 1991.- 192 s.

 

Mustafayev Arif. İngiloyların maddi mədəniyyəti [Mətn]: tarixi-etnoqrafik tədqiqat /A.N.Mustafayev; Elmi red. Qəmərşah Cavadov; Bakı Dövlət Universiteti; AMEA Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutu.- Bakı: Çaşıoğlu, 2005.- 224 s.

 

Mustafayev Xıdır Həsən oğlu. Tanklarla düşmən üzərinə cəbhəçinin xatirələri/X.H.Mustafayev; [red. S.Tahirova].- Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1962.- 57, [3] s. , portr.

Mustafayev Şahin. Səlcuqilərdən osmanlılara [Mətn]: XI-XV yüzilliklərdə Anadolunun türk mühitində etnosiyasi proseslər /Ş.M.Mustafayev; elmi red. N.Vəlixanlı; AMEA, Akad. Z.M.Bünyadov ad. Şərqşünaslıq İn-tu.- Bakı: Elm, 2010.- 329, [2] s.

Mustafayev Vidadi. Cənubi Azərbaycan milli şüur [Mətn]: XX əsrin I yarısı /V. Mustafayev; Elmi red.: Ş. Tağıyeva --B.: Əbilov, Zeynalov və oğulları, 1998.- 160 s.

 

Mustafayeva Nisə. Cənubi Azərbaycan xanlıqları [Mətn] /N.Mustafayeva; Elmi red.: F.Əliyev; Red.: S.Cabbarova.- Bakı: Azərnəşr, 1995.- 96 s.

 

Mustafayeva Səmayə Məmməd qızı. ABS və Boyuk Britaniyanın ən yeni tarixi: 1918-2007-ci illər [Mətn]: [dərs vəsaiti] /S. M. Mustafayeva; rəycilər. V. Əliyev, Ə. Əhmədov .- B.: [ADPU], 2009. - 349 s.

 Mustafayeva Səmayə Məmməd qızı. ABŞ-ın xarici siyasətı (1945-2010-cu illər) [Mətn]: dərs vəsaiti /S. M. Mustafayeva (elmi red.), Ş. M. Qurbanova, Z. Ş. Cavadova; rəyçi. M. Fətəliyev [və b.] .-Bakı: [s. n.], 2011. - 301, [1] s.

 

Mustafayeva Səmayə Məmməd qızı. Avropa və Amerika ölkələrinin ən yeni tarixi [Mətn]: I hissə 1918-1945-ci illər.-B.: ADPU, 2010.- 390 s.

Mustafayeva Səmayə Məmməd qızı. Avropa və Amerika ölkələrinin ən yeni tarixi [Mətn] 1918-1945-ci illər: ali məktəblər üçün dərslik /S. M. Mustafayeva; rəyçilər. M. S. Həsənov, Ş. C. Nuruzadə, M. Fətəliyev; ARTN, Azərb. Döv. Pedaqoji Un-ti.- I hissə.- B.: ADPU, 2007. -364 s.

 

Mustafayeva Səmayə Məmməd qızı. Avropa və Amerika ölkələrinin ən yeni tarixi [Mətn]: 1945-2000 ci illər: Ali məktəblərin tarix fakültələri üçün dərslik /S.M.Mustafayeva; rəyçilər. V.H.Əliyev, B.M.Bəxtiyarov, R.İ.Əliyev II hissə.- Bakı: ADPU, 2008.- 468 s.; 22 sm.

 

Mustafayeva Səmayə Məmməd qızı. Avropa və Amerika ölkələrinin ən yeni tarixi üzrə testlər [Mətn] /S. M. Mustafayeva (tərt. ed.), Ş. M. Qurbanova (tərt. ed.) I-II-ci hissə.- B.: [s. n.], 2011.- 390, [2] s.

 

Mustafayeva Səmayə Məmməd qızı. Almaniya və İtaliyanın ən yeni tarixi (1918-2010-cu illər) ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /S. M. Mustafayeva (elmi red), Z. Cavadova, R. Hüseynli; rəy. M. B. Fətəliyev [və b.]; Azərb. Resp Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Pedaqoji Un-ti.- Bakı: [ADPU], 2012. - 289, [1] s. a

Mustafayeva Səmayə. Birinci dünya müharibəsi dövründə beynəlxalq münasibətlər [Mətn]: dərs vəsaiti /S.Mustafayeva, Z. Cavadova; elmi red. M. Əmrahov; rəyçilər. M. Həsənov və b.; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Ped.Un-ti.- B.: ADPU, 2010.- 215 s.

 

Mustafayeva Səmayə Məmməd qızı. Müasir tarix üzrə testlər [Mətn] 1945-2007-ci illər ABŞ /S. Mustafayeva, Ş.Qurbanova; red. Ş.Nuruzadə; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, ADPU.- II hissə.- B.: 2009.- 177 s.

 

Mustafazadə Nazilə Bəybala qızı. Mənalı ömürlər 1-ci kitab /N.B.Mustafazadə.B.: Adiloğlu, 2001.- 197 səh.

 

Mustafazadə Tofiq. XVIII yüzillik XIX yüzilliyin əvvəllərində Osmanlı-Azərbaycan münasibətləri: monoqrafiya. B.: Elm; 2002.- 372 s.

 

Mustafazadə Tofiq Teyyub oğlu. Azərbaycan xanlıqlarının qısa tarixi [Mətn]: [ali məktəb tələbələri üçün dərs vəsaiti] /T.Mustafazadə; elmi red. C.M.Mustafayev, İ.M.Məmmədova; rəyçilər F.R.Ağamalı, F.N.Məmmədov, R.H.İbadov.- Bakı: [s. n., 2011.- 392 s.

 

Mustafazadə Tofiq. Qarabağ Xanlığı [Mətn] /T.Mustafazadə; red. C.M.Mustafayev, G.C.Nəcəfli; AMEA A.A.Bakıxanov ad. Tarix İn-tu, Azərb. Tarix Qurumu.- Bakı: Sabah, 2010.- 328, [8] s.

 

Mustafazadə Tofiq. Quba xanlığı. /Tofiq Mustafazadə; Elmi red.: V.Z. Piriyev; Sponsor: M. Məmmədov; Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.- B.: Elm, 2005.- 480 s., cədvəl, xəritə.

 

Mustafazadə Tofiq Teyyub oğlu. Ümumi tarix [Mətn]: [dərslik] /T.Mustafazadə; elmi məsləhətçi. Y.M.Mahmudov; red. M.N.Mirzəyev və b.; Azərbaycan Tarix Qurumu I kitab.- Bakı: İqtisad Universiteti Nəşriyyatı, 2009.- 1151, [1] s.

 

Müharibədən sonra Azərbaycanın sosial-iqtisadi və siyasi inkişafı, onun başlıcı istiqamətləri: 1945-1991 [Mətn]: Tədris-metodik tövsiyə /Tərtib ed.: H.Ə.Hacıyev, R.C.İmanov, Ə.İ.Əmirxanov; Red.: İ.M.Məmmədov; Rəyçi: T.T.Mustafazadə, R.M.Məmmədova; Təhsil Problemləri üzrə Respublika Elmi-Metodik Mərkəz, Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası.- Bakı 1999.- 75 s.

 

Müseyibli Nəcəf Ələsgər oğlu. Böyük Kəsik eneolit dövrü yaşayış məskəni [Mətn] /N.Müseyibli; Rəssamlar. Y.Danyalov, T.Axundov; AMEA, Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu.- Bakı: Nafta-Press, 2007.- 227 s.

 

Müslümqızı Səriyyə. Xocalı uşaqları - Qan içində qar çiçəyi povest /S. Müslümqızı ; red. Z. Şahsevənli ; ingilis dilinə çevirənlər N. Abbasova, A. Ağabəyli ; rus dilinə çevirəni A. Hüseynov ; rəssam - fotoqraf T. Cəfərov.-Bakı : Yazıçı , 2013.- 120 s.

 

Müslümqızı Səriyyə. Ölümdən o yandakı Xocalı [Mətn] /S.Müslümqızı; Red. M.Nazimoğlu; Rəssam. V.Ucatay.- B.: Şəms, 2006.- 224 s.

 

  Müstəqil Azərbaycan - 20 [Mətn]: [məcmuə] /Azərb. Resp. Döv. Statistika Komitəsi; [məcmuənin ümumi rəhbəri A.Vəliyev; məsul şəxs M.Əmirova; tərc. G.Xəlilova]Bakı: [s. n.], [2011].- 637, [2] s.

 

Müstəqil Azərbaycan 80 il tarix səhnəsində [Mətn]: Sənədlər, məqalələr toplusu /Tərt.: Q.Q.İbrahimoğlu; Red.: Z. Mehdi, M.İslam.- Bakı: Vətən, 1998.- 218 s. , ill. ; 20 sm.

Müstəqil dövlətimiz və parlamentimiz [Mətn] /Məsul red.: M.Ələsgərov; Tərt.: A.Babayev, H.Babayev.- Bakı: Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi, 2001.- 554 s.

 

Nağı Akif. Qarabağ müharibəsi [Mətn]: qısa tarix /A.Nağı.- Bakı: MBM-R, 2009.- 111, [1] s.

Nağı Akif. Qarabağ müharibəsi [Mətn]: qısa tarix /A.Nağı.- Bakı: [s. n.], 2011.- 111, [1] s.

Nağıyev Sadiq Firudin oğlu. Qızılbaşlıq haqqında.-Bakı:Əbilov, Zeynalov ,1997. 

 

Nağıyeva Dilarə. Xalq üçün ömrünü şam kimi əridən... [Mətn]: (Ağa Musa Nağıyev haqqında xatirələr və faktlar) /D. Nağıyeva.- B.: 2007.- 248 s.

 

   Nağıyeva Dilarə Ağamusa. Zamanın sorağında milyonçu Ağa Musa Nağıyevin fəaliyyəti və xeyriyyəçiliyi haqda /D. A. Nağıyeva; elmi red. A. Həşimov; red. K. Muxtarqızı.-Bakı: Elm, 2011. -229, [3] s. Azf-268536

  Nağıyeva-Muxtarova Dilarə. Ağa Musa Nağıyevin xeyriyyəçilik və ictimai fəaliyyəti /D. Nağıyeva-Muxtarova; elmi red. H. Həsənov .-Bakı: Elm, 2011. -139, [1] s.

Naxçıvan: ilk yaşayış və şəhərsalma yeri kimi, beynəlxalq simpozium Naxçıvan: ilk yaşayış və şəhərsalma yeri kimi 20-24 iyul 2011-ci ildə keçirilmiş beynəlxalq simpoziumun materialları /AMEA, Naxçıvan Bölməsi, Naxçıvan Dövlət Un-ti; baş məsləhətçi V.Talıbov; red. hey. İ.Hacıyev [və b.]Naxçıvan: [Əcəmi NPB], 2012.- 397, [1] s.

Naxçıvan sancağının müfəssəl dəftəri: 9 məhərrəm 1140 (27 avqust 1727.-Bakı: Elm , 2001.- 376 səh.

 

 Naxçıvanı öyrənən elmi cəmiyyət/Fərman Xəlilov; Tərtibçi, ərəb əlifbasından transliterasiya edəni, izah və qeydlərin müəllifi: F.Xəlilov; Elmi red.: T.Həsənzadə.- Bakı: Nurlan, 2005.- 196 s.

Nazarbayev Nursultan Abışeviç. Böhranlı onillik [Mətn] /N. Nazarbayev; tərc. ed. İ. Umudlu.-B.: Əbilov, Zeynalov və oğulları, 2004.- 214 s.

 

Nəbibəyli Ziyadxan. Laçın 85 [Mətn] /Z. Nəbibəyli; red. Ş. Alışov, İ. Cəlilbəyli.- B.: Araz, 2009.-149 s.

Nəbibəyli Ziyadxan. Türkəm, Tanrıçıyam və ya dön geriyə bax [Mətn] /Z. Nəbibəyli; red. F. Fəcri, İ. Cəlilbəyli.- B.: Araz, 2009.- 135, [1] s.

 

Nəbibəyli Ziyadxan. Zəngəzurun altun tacı Laçın [Mətn] /Z. Nəbibəyli; red. Ş. Arif; rəyçi və elmi məsləhətçi. Ş. Tağıyeva; elmi red. F. Süleymanov.- B.: UniPrint, 2009.- 270, [2] s., 1 portr.

 

Nəbibəyli Ziyadxan İsrafil oğlu. Zəngəzurun qısa tarixi və coğrafiyası /Z.Həbibəyli (red.), M.Zəngilanlı.-B.: Qanun, 2000.-72 s.

 

  Nəbiyev Azad Mövlud oğlu. İlin əziz günləri /Azad Nəbiyev; Elmi red.: S.Əliyeva.- B.: Maarif, 1999.- 104 s.

 

Nəbiyeva Mehrəngiz. Qarabağ döyüşləri xatırlanır, yaxud Fikrət terrorun qarşısını necə aldı? [Mətn] /Mehrəngiz Əbülfət qızı Nəbiyeva, Çingiz Həbib oğlu Nəbiyev; Red. Y. Əliyev, Ə. Ağabəyova, İ. Hacızadə.- B.: Nafta-Press, 2006.- 149 s.

 

Nəcəf Əkbər N. Səlcuqlu dövlətləri və Atabəyləri tarixi [Mətn]: Oğuzların ortaya çıxmasından - XIV əsrə qədər /Əkbər N.Nəcəf; elmi red.: İ.Məmmədov.- Bakı: Qanun, 2010.- 755, [1] s.; 24 sm.

 

Nəcəfli Güntəkin Cəmil qızı. Azərbaycan xanlıqlarının osmanlı dövlət ilə siyasi əlaqələri (XVIII əsrin II yarsı) [Mətn]: monoqrafiya /G.Nəcəfli; elmi red. T.Mustafazadə, G.Məmmədova; AMEA, A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.- B.: Nurlan, 2002.- 131,[1] s.

 

Nəcəfli Güntəkin Cəmil qızı. XVIII əsrdə Azərbaycan ərazisində erməni dövləti yaradılması cəhdləri [Mətn]: [monoqrafiya] /Güntəkin Cəmil qızı Nəcəfli; elmi red. və ön söz. müəl. T.Mustafazadə; AMEA, A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.- Bakı: Nurlan, 2007.- 246 s., portr.; 20 sm.

 

Nəcəfli Tofiq Hümbət oğlu. Qaraqoyunlu və Ağqoyunlu dövlətlərinin tarixi müasir türk tarixşünaslığında.-Bakı: Çaşıoğlu , 2000.

 

Nəcəfov Bəxtiyar İsgəndər oğlu. Düşmənin iç üzü.I hissə.-Bakı: Çaşıoğlu , 2007.


Nəcəfov Bəxtiyar İsgəndər oğlu. Düşmənin iç üzü. II hissə.-Bakı: Çaşıoğlu , 2006.


Nəcəfov Bəxtiyar İsgəndər oğlu. Deportasiya. III hissə.-Bakı: Çaşıoğlu , 2006.

 

Nəfisi Səid. Azərbaycan qəhrəmanı Babək Xürrəmdin [Mətn]: /S.Nəfisi; Tərc.Ə.Azəri; Xüsusi red. Q.Budaqi B.: Örnək, 1990. -128 s.

 

Nəhmətova Könül. Məhəmmədəli tərbiyətin Danişməndani-Azərbaycanəsəri /K. Nəhmətova ; elmi red. A. Musayeva ; AMEA, Nizami adına Əbəbiyyat İn-tu.-Bakı : Elm və təhsil , 2012.- 129, [3] s.

Nərimanoğlu Məhəmməd. Türklərə qarşı törədilmiş erməni terrorunun qısa xronikası [Mətn] /M.Nərimanoğlu, B.Ənsər; red. R. Fərəcov.- Bakı: Adiloğlu, 2009.- 187, [1] s.

Nəriman Nərimanovun qısa bioqrafiyası ilə məqalə və məktubları [Mətn]: ruscadan tərcümə /Yeni türk əlifba komitəsi.- B.: Yeni türk əlifba komitəsi, 1925.- 67 s.

 

Nərimanov Nəriman Nəcəf oğlu. Hacı Zeynalabdın Tağıyevin 50 illik məişəti və cəmaətə xidmətləri [Mətn] /N.Nərimanov.- B.: [s.n.], 1900.- 33 s.

 

Nəsibli Nəsib L. Azərbaycan Demokratik Respublikasının xarici siyasəti [Mətn]: dərs vəsaiti /N.Nəsibli; red. S.Həmidov; rəyçi. Ş.Tağıyeva, C.Həsənli, İ.Musa.- B.: Qanun, 2011.- 327, [1] s.

 

Nəsibzadə Nəsib Loğman oğlu. Azərbaycan Demokratik Respublikası [Mətn]: məqalələr və sənədlər /N.Nəsibzadə; baş red. A.Səlimzadə; red. A.Hümbətoğlu.- Bakı: Elm, 1990.- 94 s.

 

Nəsibzadə Nəsib Loğman oğlu. Azərbaycanın xarici siyasəti.-Bakı: Ay-Ulduz , 1996.

 

Nəvvab Mir Möhsün Qarabaği. 1905-1906-cı illərdə Erməni-Müsəlman davası [Mətn] /Mir Möhsün Nəvvab; Red. Vasif Quliyev.- Bakı: Azərbaycan, 1993.- 128 s.

 

Nəzərli Mirnağı Mirəzəddin oğlu. Tariximizin daş yaddaşı /M.M.Nəzərli; Elmi red.: Q.İsmayılzadə; M.Mirzəyev; Naşir: T.Vəlixanlı.- Bakı: Mütərcim, 2001.- 136 s. , portr., ill. ; 20 sm.

 

 Nəzirli Şəmistan. Arxivlərin sirri açılır. /Red.: R. Faxralı.- B.: Elm, 1999.- 414 s.

 

 Nəzirli Şəmistan. Azərbaycan generalları.- B.: Gənclik, 1991.- 208 s. 

 

 Nəzirli Şəmistan. Əliağa Şixlinski ömrü: Anadan olmasının 140 illiyinə. /Kərim Vəliyevin red. ilə.- B.: 2005.- 248 s.

 

Nəzirli Şəmistan Əmiraslan oğlu. Əfsanəvi Mixaylo /tərt.ed. Ş. Nəzirli.- Bakı : Qələm , 2013.- 392[] s.

 Nəzirli Şəmistan. General Yadigarov qardaşları. /Red: Anar İsabəyli.- B.: Şirvannəşr, 2004.- 36 s.

 

 Nəzirli Şəmistan. Güllələnmiş Azərbaycan generalları [Mətn]: Hekayələr, portretlər, oçerklər, məqalələr /Ş. Nəzirli; Elmi məsləhətçi: K. Vəliyev; Red.: M. Süleymanov, Azərbaycan Silahlı Qüvvələri.- B/: Kooperasiya, 2006.- 624 s.

 

 Nəzirli Şəmistan. Krım dəftəri. /Red.: A. İsabəyli.- B.: Şirvannəşr, 2005.- 32 s.

 

Nəzirli Şəmistan Əmiraslan oğlu. 1920-ci ildə Qarabağ döyüşləri [Mətn] /Ş. Nəzirli; elmi məsləhətçi K. Vəliyev; [red. M. Süleymanov].- B.: [s. n.], 2009.- 432, [48] s. fotoşək., portr., gerblər.

 

Nəzirli Şəmistan Əmiraslan oğlu. Tam artilleriya generalı Səməd bəy Mehmandarov [Mətn] /Ş.Nəzirli.- Bakı: Hərbi, 1997.- 120 s., fotoşək.; 16 sm.

Nəzirli Şəmistan. Topoqraf-general İbrahim ağa Vəkilov. /Ş.Ə.Nəzirli; Elmi red.: Q.Ş.Məmmədov.- B.: Zaman, 2002.- 296 s.

 

Nicat Əlisa. 100 böyük azərbaycanlı [Mətn] /Ə.Nicat; Korrektoru və red.: Üzeyir.- Bakı: Qanun, 1999.- 105 s.   

 

Nikolski N.M.  Tarix Sınıfdən əvvəlki cəmiyyət: Qədim şərq: Antik dünya: orta məktəb üçün: beşinci tədris ili /N.M.Nikolski; çevirəni. H.Mütəllibov, S.Melikov; red. M.Əliyev.- Bakı: Azərnəşr, 1933.- 199 s. , şək., cədv.; 121sm.

Nizamülmülk Əbu Əli Həsən ibn Əli Xacə. Siyasətnamə.-Bakı: Çıraq , 2007.- 273s

 Noskov N.D. Süpəhsalari-kəbir: Napoleonun tarixi [Mətn] N. D. Noskov; Mütərcimləri;  M. A. Abdullazadə. D. Bünyadzadə; naşiri.  M. E. Ələkbərov.-B.:[s. n.],[1912.] - 33-48 s.

 

 Noskov N.D. Süpəhsalari-kəbir: Napoleonun tarixi [Mətn] /N. D. Noskov; Mütərcimləri; M. A. Abdullazadə. D. Bünyadzadə; naşiri. M. E. Ələkbərov.-B.:[s. n.],[1912.].-49-64 s.:portr.,27 sm.+ [1] çarx mikrofilm.

 

 Noskov N.D. Süpəhsalari-kəbir: Napoleonun tarixi [Mətn] /N. D. Noskov; Mütərcimləri; M. A. Abdullazadə. D. Bünyadzadə; B.:[s. n.],[1912.] -97-112 s.

 

Noskov N.D. Süpəhsalari-kəbir: Napoleonun tarixi [Mətn] /N.D.Noskov; Mütərcimləri; M.A.Abdullazadə. D.Bünyadzadə; naşiri. M.E.Ələkbərov VIII hissə.- B.: [s. n.], [1912.].- 113-128 s.

 

Novruz [Mətn]: toplu. Şerlər. Xalq oyun və tamaşaları. Məqalələr /top., tərt. ed. və ön sözün müəllifi. A.Nəbiyev; red. M.Şükür; rəssam. E.Lazımov.- B.: Yazıçı, 1989.- 127,[1] s.

 

Novruz bayramı ensiklopediyası [Mətn]: xalq bayramı /tərt. ed. B. Abdulla, T.Babayev; elmi red. M.Qasımlı.- Bakı: Şərq-Qərb, 2008.- 207, [1] s.

Novruzoğlu Rövşən. Qarabağ: "Eçmiədzin"in məxfi qrifi altında /R.Novruzoğlu; elmi red. Ə.Cəfərov; məsləhətçilər C.Ə.Bəhramov [və b.]Bakı: Çıraq, 2012.- 351, [1] s.

Nuriyev Cümşüd Qurban oğlu. Azərbaycanın gömrük tarixi [Mətn]: [dərs vəsaiti] /C. Nuriyev.- B.: Qarabağ, 2007. -143 s.

 

Nuriyev Nüsrət Qəhrəman oğlu. Qafqazın aynası Qəbələ [Mətn]: [monoqrafiya] /N.Nuriyev; [red. və ön söz A.Tahirov]Bakı: Gənclik, 2009.- 104, [1] s.


Nuruzadə Şubay Cavad oğlu. Asiya və Afrika ölkələrinin yeni və ən yeni tarixinin tədrisinə dair dərs vəsaiti [Mətn]: pedaqoji universitetlər və institutlarda bakalavr pilləsində təhsil alan tələbələr üçün /Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti; [Ş.Nuruzadə; elmi red. M.S.Həsənov; rəyçilər. D.H.Qüdrətov, S.M.Mustafayeva, N.S.Hacınskaya] Bakı: [ADPU], 2008.- 182, [2] s., cədvəl; 21 sm.

 

 "XVIII əsrin son rübü XIX əsrin birinci yarsında Azərbaycan kəndinin sosial - iqtisadi quruluşu" [Mətn]: ixtisas kursunun proqramı /AzSSR Xalq Təhsili Nazirliyi. S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti; tərtibçi. M.M.Gülmalıyev; red. Ə.P.Əliyev; rəyçilər. K.K.Şükürov, Q.Ə.Əliyev.- Bakı: Azərbaycan Universiteti, 1989.- 9 s.


 "XIX əsrin son rübündə Azərbaycanda kəndli hərəkatı" mövzusunda ixtisas kursunun proqramı [Mətn] /Tərtib ed. M.M.Gülmalıyev; Red. Ə.P.Əliyev; Rəyçilər. K.K.Şükürov, Q.Ə.Əliyev; S.M.Kirov adına Qırmızı Əmək Bayrağı ordenli Azərbaycan Dövlət Universiteti.-B.: Azərbaycan Universiteti nəşriyyatı, 1990. -11 s.

 

Oktyabr inqilabı və bizim 7 sənəlik müvəffəqiyyətimiz [Mətn]: oktyabr inqilabının 7-ci il dönümünə tezislər /AK(b)Firqəsi Bakı komitəsi Bakı: Bakı əmələsi, 1924. 71 s.

 

Oktyabr inqilabının XIV ildönümü haqqında məruzəçilər üçün tezislər /AK(b)F Mərkəzi və Bakı komitələrinin təbliğat və kütləvi kampaniyalar şöbəsi.- Bakı: AK(b)F Mərkəzi və Bakı Komitələri nəşriyyatı, 1931.- 20 s.; 18 sm.

Oktyabrın 12-ci il dönümü [Mətn] Bakı: Azərnəşr, 1929.- 44 s.

 

 Oleynik Boris İliç. Zülmət sultanı. İki il Kremldə [Mətn] /B.İ.Oleynik; Tərc. edəni. A.Qəhrəmanov; Red. M.Həsənov.- B.: Siyasət, 1993.- 96 s.

 

 Olxovıy B. Oktyabrın 13 illiyi /B.Olxovıy.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 79 s.

 

 Onlar heç vaxt böyüməyəcəklər [Mətn]: [Xocalı faciəsi haqqında] /Müəllif və tərtibçi: S.Müslümqızı; Red.: M.Nazimoğlu, Ə.Xəlilqızı; Tərc.: Ə.Ağabəyli, T.Bulud, N.Məmmədov; "Azərbaycan Yolu" Siyasi Hərəkatı.- B..: 2007].- 96 s.

  Onullahi Seyidağa. XIII-XVII əsrlərdə Təbriz şəhəri [Mətn]: sosial-iqtisadi tarixi /S.Onullahi; red. M.X.Heydərov; R.A.Məmmədov; AzSSR EA Tarix İnstitutu.- B.: Elm, 1982.- 278, [1] s.

 

  Ordubadi Məhəmmədtağı Sidqi.  Puşkin [Mətn]: May ayının 26-cı günü 1899-cu ildə Rusiyanın məşhur şairi Puşkinin 100-cü ilinin yadigarlığına Naxçıvan "Məktəbi-tərbiyəsində" tərtib olunan cəşn məclisində oxunan nitqin surəti /Məhəmməd Tağı Sidqi Ordubadi; naşiri. Məhəmmədəli Sidqi.-Bakı: [s.n.], 1914. - 16 s.

 

Orta əsrlər şərq tarixi: qaynaqlar və araşdırmalar [Mətn]: Akad. Z.M.Bünyadovun 80 illiyinə həsr olunmuş məqalələr toplusu /Elmi red. Ş.Mustafayev; AMEA akad. Z.M.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu.- Bakı: Nurlan, 2003.- 187 s.


Orta əsrlər tarixi [Mətn]: dərslik: 2 cilddə /ümumi red. S.D.Skazkin; red. hey. Y.V.Qutnova, A.İ.Danilov, A.R.Korsunski və b.; tərc. Y.M.Mahmudov I cild.- Bakı: Maarif, 1988.- 527,[1] s.

 

Orta məktəb proqramı Tarix: kənd və şəhər məktəbləri üçün: 3-cü tədris ili /ASŞC XMK Tədris-Metod Sektoru; çevirəni. S.Məlikov; red. M.Əliyev.- Bakı: Azərnəşr, 1933.- 27, [1] s. ; 23 sm.

Orucov Abdulla Şixkamal oğlu. İlk orta əsrlərdə Azərbaycanda dulusçuluq.-Bakı: Elm , 1989.- 72 s.

  Orucov Əlisaab. Mübarizəmiz Qarabağdadır [Mətn] /Ə. Orucov; [red. M. İbrahimov].-Bakı: Gənclik, 2011. - 287, [1] s.

 

Orucov Telman. Qədim Roma: Qüdrətin qabarması və çəkilməsi [Mətn] /T.Orucov.- Bakı: Adiloğlu, 2008.- 366, [2] s.

 

Orucov Telman Xəlil oğlu. Ümumdünya tarixi Orta əsrlər tarixi /T.Orucov; red. A.Cəfərova K.2.- Bakı: Adiloğlu, 2011.- 383, [1] s.

Osipov K. Prussiya ilə yeddiillik müharibə və Berlinin alınması /K.Osipov; [tərc. ed. Q.Abasov; red. A.R.Qasımxanlı].- Bakı: Azərnəşr, 1942.- 60, [2] s.

 Osmanlı tarixinin mühüm səhifələri [Mətn]: 1.Osmanlı padşahlığının başlanması; 2.Osmanlı padşahlarının sultan adlanması; 3.Xəlifəligin Osmanlı hökumətinə keçməsi; 4. Xəlifəlik əmanətləri və onun ziyarətləri; 5.Osmanlı sikkələri; 6.Osmanlı hökumətinin əlamətləri. /Osmanlıcadan döndərən. M. Mirbağırov. -B.: - 1913 (1331 h.).- 98 s.

 

Osmanov Fazil Lətif oğlu. Ağsu ərazisində arxeoloji tədqiqatlar.-Bakı: Adiloğlu , 2006.

 

Osmanov Fazil Lətif oğlu. Qafqaz Albaniyasının maddi mədəniyyəti [Mətn]: e.ə. IV-b.e. III əsrləri /F.L.Osmanov; Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası Tarix İnstitutu Arxeologiya və Etnoqrafiya Bölməsi; red. İ.A.Babayev.- Bakı: Elm, 1982.- 160 s.

 

 31 Mart azərbaycanlıların soyqırımı günüdür: Metodik tövsiyələr /Tərtibçi: Ələsgərov, B.; Red.: Tahirov, K. M.F. Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- B.: 2006.- 16 s.  

 

Ögəl Bahaəddin. Böyük Hun imperiyası [Mətn] /Ö.Bahaəddin; Tərcümə edənləri. X.Məmmədov; V.Həbiboğlu; Red. E.Əlibəyzadə; V.Həbiboğlu II kitab.- Bakı: Gənclik, 1992.- 336 s.

 

Ömür yolları: Murtuz Ələsgərov - 75 /Elmired.: N.Xudiyev; tərtibçi: A.Babayev, H.Babayev, fotolar: R.Qəmbərov, R. Bağırov.- Bakı: Azərnəşr, 2004.- 344 s.

Özdək, Rəfiq. Türkün qızıl kitabı [Mətn] /R.Özdək; çevirənlər. N.Yaqublu, L.Şüküroğlu; red. H.Əliyev, T.Kərimli II kitab.- Bakı: Yazıçı, 1993.- 232 s. , cədv. ; 21 sm.

Özdək Rəfiq. Türkün qızıl kitabı [Mətn] /R.Özdək; çevirənlər. N.Yaqublu, L.Şüküroğlu; elmi red. H.Əliyev I kitab.- Bakı: Yazıçı, 1996.- 144 s.

 

Özdək Rəfiq. Türkün qızıl kitabı [Mətn] /R. Özdək; çevirənlər. N.Yaqublu, L.Şüküroğlu; red. N.Rüstəmli, V.Bəhmənli III kitab.- B.: Yazıçı, 1996.- 244 s.

 

Pakrəvan Əminə. Abbas Mirzə və Azərbaycan.-Bakı: Qanun , 2007.

 

  Paris Kommunası [İzomaterial] [S. l.]: [s.n.], [1929.] [25] s.                     

 

Paris kommunarları Kitab 1 /çevirəni ƏliKasımı.- Bakı:Azərnəşr, 1926.- 37 s.

Paşayev Ataxan Əvəz oğlu. XIX-XX əsrlərdə ermənilərin azərbaycanlılara qarşı ərazi iddiaları, soyqırımları və deportasiyalar arxiv sənəd və materialları əsasında /A.Ə.Paşayev; elmi red. Y.Mahmudov.- Bakı: Çaşıoğlu, 2011.- 327, [1] s. ; 24 sm.


Paşayev Ataxan Əvəz oğlu. Cümhuriyyət parlamentinə gedən yol [Mətn] /A.Paşayev.- Bakı: Adiloğlu, 2005.- 88 s.

Paşayev Ataxan Əvəz oğlu. Köçürülmə [Mətn] /A.Ə.Paşayev; Red.: T.Cahangir; Rəssam: E.Lazımov.- B.: Azərnəşr, 1995.- 40 s.

 

 Paşayev Faiq. Azərbaycan diviziyaları Böyük vətən müharibəsi cəbhələrində [Mətn]: faşist Almaniyası üzərində qələbənin 30 illiyi münasibətilə /F.Paşayev; [red. T.Qurbanov]; Azərb. SSR "Bilik" Cəmiyyəti.- B.: Elm; 1975.- 26, [2] s.

 

 Paşayev Hafiz Mir Cəlal oğlu. Bir səfirin manifesti [Mətn] /Hafiz Paşayev.-Bakı: Şərq-Qərb, 2007.- 248 s., [8] s. fotoşək., portr., portr.; 21 sm.

 

Paşayev Məmmədəli İsmayıl oğlu. 1905-1907-ci illərdə Azərbaycanda dəmiryolçuların azadlıq mübarizəsi [Mətn]: [monoqrafiya] /M. İ. Paşayev; elmi rəhbəri və red. Ə. N. Quliyev; red. A. A. Hüseynov.- Bakı, 2011.- 252, [2] s.

 

Paşayev Talıb Surxay oğlu. Azərbaycan tarixinin tədrisində iqtisadi biliklərin verilməsi yolları [Mətn]: Monoqrafiya /T.S.Paşayev; elmired. A.N.Abbasov, İ.H.Cəbrayılov; Azərb. Resp. TəhsilNazirliyi, Azərb. Resp.; Təhsil Problemləri İn-tu.- Bakı: Mütərcim, 2008.- 247, [1] s.

Paşayev Talıb Surxay oğlu. Tarixin tədrisi: tarixilik və müasirlik [Mətn]: monoqrafiya /T.S.Paşayev; elmi red. A. Abbasov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. Təhsil Problemləri İn-tu.- Bakı: [Nurlan] 2006.- 279, [1] s.

 Paşayeva Qənirə Ələsgər qızı. Tarixə adını yazan qadınlar [Mətn] /Q.Paşayeva; red. Ə.Qoşalı; [dizayner İ. Nizamioğlu].-I cild.- B.: Ozan, 2011.-437 s.

 Paşayeva Qənirə Ələsgər qızı. Tarixə adını yazan qadınlar [Mətn] /Q.Paşayeva; red. Ə.Qoşalı; [dizayner İ.Nizamioğlu].-II cild.- B.: Ozan, 2011.- 463, [1] s.

 Paşayeva Qənirə Ələsgər qızı. Tarixə adını yazan qadınlar [Mətn] /Q.Paşayeva; red. Ə.Qoşalı; [dizayner. İ.Nizamioğlu].-III cild.- B.: Ozan, 2011.- 443, [1] s.

 

Paşayeva Məhəbbət Tofiq qızı. Azərbaycanlıların ailə mərasimlərində etnik ənənələr [Mətn]: XIX - XX əsrin əvvəlləri. Şəki - Zaqatalabölgəsininmaterialları üzrə /M.Paşayeva; önsözünmüəl. Q.Paşayev; elmired. N.Quliyeva; AMEA, Arxeologiyavə Etnoqrafiya İn-tu.- Bakı: Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı, 2008.- 307, [1] s.

  Pavloviç M. İran istiqlaliyyət mübarizəsi uğrunda [Mətn] /M. Pavloviç, S. İranski; mütərcimi. C.Cabbarzadə.- B.: Bakı işçisi, 1926.- 201,[2] s.

 

 Pavloviç M. Türkiyə istikbal mübarizəsi uğrunda [Mətn] /M.Pavloviç, V.Qorko; tərcümə. E.İlyaszadə; redaktor İ.Əminbəyli, R.Yusifzadə.- B.: Azərnəşr, 1927.- 180 s.

 

Piriyev Vaqif Ziyəddin oğlu. Azərbaycanın tarixi-siyasi coğrafiyası [Mətn]: ali məktəblərin tarix fakültələri və tarix üzrə yenidənhazırlama kursları üçün dərs vəsaiti /V.Piriyev; elmi red. N..Vəlixanlı.- Bı: Müəllim, 2006.- 150 s., xəritə, portr., cədv.; 20 sm.


Piriyev Vaqif Ziyəddin oğlu. Azərbaycan XIII-XIV əsrlərdə [Mətn]: [Monoqrafiya] /V.Z.Piriyev; Red. Ş.F.Fərzəliyev; AMEA, Tarix İnstitutu.- Bakı: Nurlan, 2003.- 458 s.

 

Piriyev Vaqif Ziyəddin oğlu. Buduq və Buduqlular [Mətn] /V.Piriyev; Elmi red. A.Səlimzadə, Z.Qafarov; Ön söz. Ş.Fazil.- Bı: Sabah; 1994.- 138 s.

 

Piriyeva Sevil Allahverdi qızı. Ahıska türkləri Azərbaycanda.-Bakı: Elm , 2005. -264 s.

 

Piriyeva Sevil Allahverdi qızı. Türkdünyası və AtayurdumAhıska [Mətn] /S.Piriyeva, A.Piriyev; elmired. A.A.Hacılı; önsözünmüəl. Q.Cavadov; naşir. R.Çulaqov; üzqabığınınvə kitabınsəhifə tərtibatçısı. A.Rəhmanoğlu; fotoşək. müəl. S.Piriyeva, Ç.Səmədzadə, Y.Rusyayeva.- Bakı: Tuna, 2003.- 298 s.

 

 Pokrofski M. XIX və XX əsrlərdə Rusyada inqilab hərəkatı tarixi xülasələri [Mətn] /M.Pokrofski; tərcümə. X.İbrahim; redaktor. İ.Eminbəyli.- B.: Azərnəşr, 1927.- 227 s.

 

Pokrovski M.N. Rus tarixi ən müxtəsər oçerk/M.N.Pokrovski; [red. Q.Abasov; mütərc. S.Məlikov, Məcnunbəyli] Hissə I və II.- Bakı: Firqənəşr, 1933.- 220, [4] s.

 Platon. Dövlət [Mətn] /Çevirəni, qeydlər və şərhlərin müəll., ön söz.: A.Tağıyev; Elmi məsləhətçi: H.İmanov; Elmi red.: Q. Əliyev; Azərbaycan EA Bəhmənyar adına Fəlsəfə və Hüquq İnstitutu, M.Ə.Rəsulzadə adına Bakı Dövlət Universiteti Fəlsəfə Kafedrası.- B.: Təbib, 1999.- 358 s.

 

 Platonov B. Atalarımızın qalibiyyəti Pionerlərlə Azərbaycanda aprel İnqilabı haqqında söhbət /B.Platonov.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 36 s.

 Pokrovski M. Müxtəsər rus tarixi /M.Pokrovski; çevirəni. R. A.; tərcümənin red. Ə.Heydərli.- II hissə.- B.: Azərnəşr, 1929.- 136 s.

Pokrovski M. Müxtəsər rus tarixi ən qədim zamandan 19-cu əsrin axırına qədər /M.Pokrovski; mütərcimi. R.A.; red. R.Yusifzadə.- B.: Azərnəşr, 1928.- 75, [1] s.

Polşa və onun ordusu.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 12 s

Pompeyev Yuri Aleksandroviç. Qarabağ qan içində.-Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası , 1996.

 

Proqram [Mətn]: Dağıstan dağlı qadın deleqat yığıncaqları üçündür /naşiri. Dağ Firqə komitəsinin mətbuat şöbəsi.- Mahaç-Qala: [s.n.], 1926.- 21 s.

 

 Prezident İlham Əliyev və mədəniyyət 2008-2013.-Təbriklər, qanunlar, fərmanlar, sərəncamlar /lay. rəh. və baş məsl. Ə. Qarayev ; [Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Azərb. Resp. Prezidentinin İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanası, Azərb. Dövlət Teleqraf Agentliyi ; tərt. L. Məmmədova, M. Əhmədov, Ə. Eyvazov] Cild 2.- Bakı : [Şərq-Qərb] , 2013.- 623, [1] s

 

 Protopopov A.S. Beynəlxalq münasibətlər və Rusiyanın xarici siyasət tarixi 1648-2005 [Mətn]: ali məktəb tələbələri üçün dərslik /A. S. Protopopov (red.), V.M.Kozmenko, N.S.Yelmanova; rəyçi A.N.Qlinkin, A.A.Belousov; tərc. A.M.Əliyeva.- B.: Qanun, 2009.- 443, [1] s.

 

Purpirar Nasir. On iki əsr sükut: İran tarixinin təməli barədə düşüncələr /Nasir Purpirar; Elmi ted.: Vaqif Sultanlı; Çevirən: Güntay Cavanşir.- Bakı: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, 2002.

Ramazanlı Həsənağa Xanhəsən oğlu. Ələsgər Ələkbərov və XX tarixi əsrin 20-30-cu illərində Azərbaycan arxeologiyası problemləri elmi-nəzəri monoqrafiya /H. Ramazanlı; elmi red. V. H. Əliyev.-Bakı: Elm və təhsil, 2012.- 154, [2] s.

 

  Ramirets M. Meksika /M.Ramirets.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 30 s.

Rathauzer Y. Bakı kommunası komissarlarının həbsi və tələf edilməsi /Y.Rathauzer; çevirəni. Məhəmməd Murad; AK(b)F Mərkəzi və Bakı Komitələrinin Firqə Tarixi şöbəsi.- B.: Azərnəşr, 1929.- 107 s.

 

Rathauzer. Bakıda inqilab və vətəndaş müharibəsi 1917-1918-ci illər /Rathauzer; çevirəni. Xəlil İbrahim; AK(b)F MK və BK Firqə Tarix Şöbəsi I hissə.- B.: Azərnəşr, 1928.- 224 s.

 

 Rathauzer Y. Şura Azərbaycanı uğrunda mübarizə Aprel inqilabı tarixinə dair /Y. Rathauzer; çevirəni. H.Ə.Axundov; AK(b)F MK və Bakı Komitəsinin Firqə Tarixi Şöbəsi.- B.: Azərnəşr, 1929.- 116 s.

  Rest V. Ingiltərə /V.Rest XII buraxılıs.- Bakı: Azərnəsr, 1930.- 40 s.

   Reyd Con. Dünyanı sarsıdan 10 gün [Mətn] /C.Reyd; tərc. X.Əzizbəyli; red. H.Zeynallı, Ə.Məhzun.- B: Azərnəşr, 1927.- 313 s.

 

Reysner Larisa. Hamburq barikadalar içində /L.Reysner; çevirən. Ə.Hidayət; red. Ə.Fevzi.- Bakı: Azərnəşr, 1933.- 78 s. , portr., şək.; 18 sm.

 

  Rəcəbli Əbülfəz Əjdər oğlu. Uyğurlar [Mətn] /Əbülfəz Rəcəbov; Red.: T.Cahangir.- Bakı: Azərnəşr, 1996.- 84 s. 

Rəcəbli Qəzənfər Əjdər oğlu. Azərbaycan tarixi oçerklər /Q. Ə. Rəcəbli ; elmi red. T. Bünyadov ; rəyçi Q. İsmayılzadə, A. İskəndərov.- Bakı : Elm və təhsil , 2013.- 542, [2] s.

 

Rəcəbli Qəzənfər Əjdər oğlu. Azərbaycanda qarşılıqlı yardım formaları [Mətn]: (Tarixi-etnoloji tədqiqat ) /Q.Rəcəbli; Elmi red. T.Babayev; Rəyçi X.Xəlilli, M.Allahmanlı.- B.: [MBM], 2008.- 60 s.

 

Rəcəbova Badisəbah Əliqulu qızı. Azərbaycanın ənənəvi sənətkarlıq məmulatı və istehsalı tarixindən (IV-XVII əsrlər) [Mətn]: tarixi-arxeoloji tədqiqat /B.Rəcəbova; elmi red. T.M.Dostiyev; rəssam. R.Cəfərova; AMEA, Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu.- Bakı: Elm, 2009.- 303+46 s.

Rəhimli Əkrəm (Bije). Mübarizə burulğanlarında keçən ömür. Seyid Cəfər Pişəvəri [Mətn]: həyatı və ictimai-siyasi fəaliyyəti /Ə. Rəhimli (Bije); elmi red. Ş. Tağıyeva, C. Həsənli; red. M. Tağı oğlu; AMEA-nın akad. Z. M. Bünyadov adına Şərqşünaslıq İn-tu.-Bakı: Nurlar, 2009.- 399, [1] s.

Rəhimli Ruslan Hilal oğlu. Azərbaycan-Rusiya münasibətlərində Şimali Qafqaz faktoru [Mətn]: [1991-1997] /R.Rəhimli; elmi red. A.Balayev; elmi məsləhətçi. Ə.Məmmədli.- Bakı: Elm, 2009.- 199, [1] s. , cədv., xəritə ; 21 sm.

 

Rəhimoğlu Həbib. (Həsənov). Silinməz adlar, sağalmaz yaralar... [Mətn] H. Rəhimoğlu; Red.: T. Cahangir.- B.: Azərnəşr 1997.- 260 s. cədvəl.

 

Rəhimov, Ə. C. 1920-ci ildə Azərbaycanda mülkədar torpaq sahibliyinin ləğvi.-Bakı: Azərb. SSR EA , 1962. 210, [2] s.

 

Rəhmanzadə Şamil Fazil oğlu. Azərbaycan-Gürcüstan münasibətlərində ərazi məsələləri.-Bakı: Aspoliqraf , 2008. 375, [1] s.

  M.Ə. Rəsulzadə-nin 120- illiyinə həsr olunmuş elmi konfrans. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə və ictimai - siyasi ideallar: . Ə. Rəsulzadənin 120- illiyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları (28 yanvar 2004-cü il). /Hazırlayan: Xəzər Universitetinin Tarix Departamenti; Red.: H.İsaxanlı.- Bakı: Xəzər Universiteti, 2005.- 286 s.
 

Rəsulzadə Məmməd Əmin Ələkbər oğlu. Azərbaycan cümhuriyyəti [Mətn] /M.Ə.Rəsulzadə; ərəb dilindən trans. edən. A.Rüstəmov; red.: İ.Həmidov, A.Həmidov.- Bakı: Elm, 1990.- 116 s.

 

Rəsulzadə Məmməd Əmin Ələkbər oğlu. Azərbaycan davası [Mətn] /M.Ə.Rəsulzadə; Türkiyə türkcəsindən Azərbaycan türkcəsinə transliterasiya edən və red.: N.Yaqublu; M.Ə.Rəsulzadə İrsinin Araşdırma Fondu.- B.: Ay-Ulduz, 1998.- 68 s.

 

Rəsulzadə Məmməd Əmin Ələkbər oğlu. Azərbaycanda Milli hərəkat [Mətn] /M.Ə.Rəsulzadə; təqdim ed. Ş.Hüseynov; tərcümənin red. N.Əhmədli; ümumi red. Ü.Hüseynova.- Bakı: Elm, 2009.- 127, [1] s. , portr. ; 21 sm.

 

Rəsulzadə Məhəmməd Əmin Ələkbər oğlu. Bir türk milliyətçisinin Stalinlə ixtilal xatirələri [Mətn]: [məqalələr] /M.Ə.Rəsulzadə; tərt. ed. və nəşrə haz. S.Həsənli; dizayn. M.Həsən; rəssam N.Quluzadə.- [Bakı]: [Elm və təhsil], [2011].- 103, [1] s. , portr. ; 20 sm.

 

Rəsulzadə Məmməd Əmin Ələkbər oğlu. Əsərləri [Mətn]: 1903-1909 /M.Ə.Rəsulzadə; Toplayanı, tərtib və transliterasiya edəni: Ş.Hüseynov; Red. E.Məmmədyarova; Rəssam. V.Şatikov I cild.- B.: Azərnəşr, 1992.- 470 s.

 

Rəsulzadə Məmməd Əmin Ələkbər oğlu. Əsərləri [Mətn]: 1909-1914 /M.Ə.Rəsulzadə; toplayanı, ərəb əlifbasından latın əlifbasına çevirəni, ön sözün müəl. Ş.Hüseynov; transliterasiya red. M.Müsəddiq, M.Qarayev; fars dilindən tərc. S.Hatəmi, M.Müsəddiq II cild.- B.: Şirvannəşr, 2001.- 528 s.


Rəsulzadə Məmməd Əmin Ələkbər oğlu. Əsərləri 1915-1916 /Ə.R.Məhəmməd; araşdırıb toplayan, ərəb əlifbasından latın əlifbasına çevirən, ön söz. müəl., lüğətin tərtibi Ş.Hüseynov; transliterasiya red. Ş.Vəliyev, S.Xalidoğlu (Mirzəyev); nəşrə haz. A.Əzimova 3-cü Cild.- Bakı: Elm, 2012.- 595, [1] s. ; 21 sm.

Rəsulzadə Məmməd Əmin Ələkbər oğlu. Əsərləri 1917 - aprel 1918 /M.Ə.Rəsulzadə; araşdırıb toplayan, ərəb əlifbasından latın əlifbasına çevirən, ön söz. müəl., lüğətin tərtibi Ş.Hüseynov; transliterasiya red. Ş.Vəliyev, S.Mirzəyev 4-cü Cild.- Bakı: [Qanun], 2013.- 456 s.

Rəsulzadə Məmməd Əmin Ələkbər oğlu. Əsrimizin Siyavuşu. Çağdaş Azərbaycan ədəbiyyatı. Çağdaş Azərbaycan tarixi [Mətn] /Məmməd Əmin Rəsulzadə;[red. A.Acalov]Bakı: Gənclik, 1991.- 112 s.

 

Rəsulzadə Məmməd Əmin Ələkbər oğlu. İran türkləri /M.Ə.Rəsulzadə; işləyib çap edən və ön söz. Y.Türkel.- Bakı: Təknur, 2013.- 99, [1] s.

Rəsulzadə Məmməd Əmin Ələkbər oğlu.
Panturanizm.Qafqaz sorunu /M.Ə.Rəsulzadə; rus dilinə çevirən. Y.Türkel.- Bakı: Təknur, 2012.- 67, [1] s.

Rid Con. Dünyayı sarsıtmış olan on gün [Mətn]: /C.Rid; Yeni Türk əlifba komitəsi.- B.: Bakı fəhləsi, 1925.- 60 s.

 

Ruintən Kəmalə Fərrux qızı. Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü və dünya siyasəti [Mətn]: [monoqrafiya] /K.Ruintən; elmi red. M.Qasımlı; red. S.Ruintən; rəyçilər. E.İsmayılov və b.- Bakı: Adiloğlu, 2008.- 260 s.; 20 sm.

 

Rüstəmov Cəfərqulu Namaz oğlu. Qədim Roma kitabəsi [Mətn] /C.N.Rüstəmov; red. M.Quliyev, S.Quliyev.- B.: [s.n.], 1985.- [5] s.

 

Rüstəmov Cəfərqulu Namaz oğlu. Qobustan [Mətn] /C.N.Rüstəmov; red. M.Əmirova, S.Quliyev.- Bakı: İşıq, 1985.- [5] s.

Rüstəmov Cəfərqulu Namaz oğlu. Qobustan-Azərbaycanın qədim mədəniyyət ocağı [Mətn] /C. Rüstəmov; red. F. Muradova.-B.: Nurlar, 2006. -96 s.  

 

Rüstəmov Cəfərqulu Namaz oğlu. Qobustan dünyası [Mətn] /C. Rüstəmov; Red. M. Əsədova - Bakı: Azərnəşr, 1994. - 176 s.


Rüstəmov Cəfərqulu Namaz oğlu.
Qobustan petroqlifləri: 4 cilddə Qobustan-Azərbaycanın qədim mədəniyyəti ocağı I cild: I-ci kitab /C.N.Rüstəmov, F.M.Muradova; Baş red.: İ.N.Əliyev.- Bı: Kooperasiya, 2003.- 104 s.

 

 Rüstəmov Yusif İman oğlu. Siyasi-hüquqi təlimlər tarixi: Mühazirə kursu /Y.Rüstəmov; Elmi red.: A.Rzayev; Rəyçilər: F.Qasımzadə, M.Ə.Dəmirov; Azərbaycan Universiteti.- B.: Azərbaycan Universiteti, 2000.- 318 s.

 

Rüstəmov Yusif İman oğlu. Sosial-siyasi və hüquqi təlimlər tarixi [Mətn] /Y.Rüstəmov; elmi red. A.Rzayev; rəyçilər F.Qasımzadə, N.Mikayılov, Ə.Əhmədov; red. R.Həsənova; AMEA-nın Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İn-tu; Azərb. Un-ti.- B.: Azərbaycan Universiteti, 2007.- 423 s.

 

Rüstəmov Yusif İman oğlu. Türk fikir tarixi haqqında mülahizələr [Mətn] /Y.Rüstəmov; Elmi red.: N.Cəfərov; AMEA, Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu; Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi.- B.: Çaşıoğlu, 2005.- 140 s.

 

Rüstəmova Tohidi Solmaz. Kominternin Şərq siyasəti və İran [Mətn]: 1919-1943 Solmaz Rüstəmova-Tohidi; Elmi red.: H.Əlibəyli; AMEA akad. Z.M.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu, Bakı Xəzər Universitəsi.- Bakı: 2001.- 508 s.

 

Ryefsqi A. İngilis "dostlar" və musavat " vətənpərvərlər [Mətn] /A.Ryefsqi; AK(b) firqəsi mərkəzi və Bakı komitələri yanında firqə tarixi şöbəsi.- B.: Azərnəşr, 1927.- 74 s.

 

Rzayev Ağababa Səməd oğlu. Üç brliyant [Mətn]: sənədli hekayələr və oçerklər /rəy verən. X. Əlimirzəyev; [red. R.Bəydəmirli].- B.: Azərnəşr, 1986.- 190, [2] s.

 

Rzayev Nəsir İsmayıl oğlu. Əcdadların izi ilə [Mətn] /N.Rzayev; Red. M.Quliyeva; Rəssam. E.Aslanov.- B.: Azərnəşr, 1992.- 103 s.

 

Rzayev Yusif Kamil oğlu. Bura Oğuzdur: Oğuz rayonu haqqında məlumat-informasiya kitabı /Yusif Rzayev; Red.: Gondalov Rizvan Bayram oğlu.- Mingəçevir, 2004.- 155 s.

 

Rzayev Zakir. Tarixə qədərki tarix [Mətn] /Z.Rzayev; elmi red. F.Səfərli.- Bakı: [s.n.], [2008].- 206, [1] s.

 

SSRİ tarixi kapitalizm dövrü /red. L.M.İvanov, A.L.Sidorov, V.K.Yatsunskin; [tərc. Ə.Dadaşlı] II Cild.- Bakı: Azərtədrisnəşr, 1963.- 777, [3] s.    

 

Sabiroğlu İlkin (Məcidov). Kapitalizm kapitalizmə bənzəməz /İ.Sabiroğlu; Red.: Ş.Əhmədoğlu; "Qloballaşan Azərbaycan" Sivil İnkişaf Mərkəzinın Kitabxanası (QASİM).- B.: 2006.- 232 s.

 

  Sadıqlı Ayşən Əsəd qızı. Ümummilli lider Heydər Əliyev və Azərbaycan dili /A.Sadıqlı; elmi red. Y.Seyidov.- Bakı: Mütərcim, 2011.- 177, [2] s.

Sadıqov Həsənbala Hənifə oğlu. Erməni məsələsi: xəyanəti, deportasiyanı, soyqırımını və işğalı pərdələyən yalan [20 illik Müstəqil Azərbaycan Respublikasının memarı, ümummilli lider Heydər Əlirza oğlu Əliyevin əziz xatirəsinə ithaf olunur] /H.H.Sadıqov; elmi red. İ.Hacıyev; red. R.Y.Sadıqova.- Bakı: Adiloğlu, 2012.- 573, [1] s.

Sadıqov Məmməd Oruc oğlu. Gürcüstan Respublikasında Azərbaycanlıların sosial-iqtisadi və ictimai-siyasi vəziyyəti [Mətn]: tarixi-coğrafi aspektdə /M.Sadıqov; elmi red. R.Məmmədov; AMEA, A.A.Bakıxanov ad. Tarix İn-tu.- Bakı: Təhsil, 2010.- 166, [2] s. , cədv. ; 22 sm.

Sadıqov Səid Həsən oğlu. Naxçıvan Muxtar Respublikası tarixindən.-Bakı: İrşad mərkəzi , 1995. 144 s.

 

Sadze. "Lena" güllə baranı [Mətn]: 13 il dönümü münasibətiylə /Sadze; Ali siyasi maarif idarəsi.-B.: Ali siyasi maarif idarəsi, 1925.- 24 s.

 

Salamzadə Ə.Ə. Tarix terminləri /Ə.Ə.Salamzadə; Azərbaycan Dövlət Elmi Tədqiqat İnstitutu Dil və Ədəbiyyat Şöbəsi Terminoloji Komitəsi.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 24 s. ; sm.

Salikov Əhməd bəy. Müharibə haqqında Əhməd bəy Salikovun məruzəsi [Mətn]: 1917-ci ilin mayında Moskvada qurulan ümummüsəlman qurultayında oxunmuşdur /Ə.Salikov.- B.: [s. n.], 1917.- 16 s.

 

Savelyev L. Şuralar qurultayı gecəsi iri və orta yaşlı uşaqlar üçün /L.Savelyev.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 110, [2] s. , şək.

 

SEBA (Seul-Bakı) Azərbaycan-Koreya Mədəniyyət Mübadiləsi Assosiasiyası Qəbələ Arxeoloji Ekspedisiyası 2005-2010 tapıntılar /SEBA (Seul-Bakı) Azərbaycan-Koreya Mədəniyyət Mübadiləsi Assosiasiyası; layihə müəl. R.Heydərova; elmi məsləhətçi. İ.Babayev [və b.]; red. hey. İ.Zeynalova, Ü.Hacıyeva, S.Nəbiyeva; tərc. N.Alıyeva, S.Quliyeva; dizayn Ə.Ələsgərov[Bakı] :[CBS Publishing House]; [2011].- 236 s.

 Sef. Bolşeviklər 1917-18-ci illərdə Bakı dairəsində bolşeviklər hökuməti necə əllərinə keçirdilər? [Mətn]: /A. K. (b) F. B. K. cari siyasət dərnəyində Sef yoldaşın məruzəsi 16 fevral 1927 /Sef; tərcümə. R. Yusifzadə; redaktor. H. Zeynallı.-B.: Azərnəşr, 1927.- 81 s.

 

 Sef. Bolşeviklər 1917-18-ci illərdə Bakı dairəsində hakimyyət başına necə gəldilər? [Mətn]: /A.K.(b) F. B. K. cari siyasət dərnəyində Sef yoldaşın məruzəsi 16 fevral 1927 /Sef; tərcümə. R.Yusifzadə; redaktor. H.Zeynallı.- B.: Azərnəşr, 1927.- 61 s.

  Sef Semyon. Şəmkir hadisələri haqqında doğru mə`lumat 7-12 yanvar 1918-ci il [Mətn]: Gürcüstan sosyalist şura cumhuriyyəti inqilab muzesinin çap olunmamış arxiv materiyaları üzrə /S.Sef; tərcümə. Ə.A.Mustafazadə; redaktor. H.Zeynallı, R.Yusifzadə.- B.: Azərnəşr, 1927.- 66 s.

 

Seliqman damş. Vətəndaş cəmiyyəti ideyası [Mətn] /A.Seliqman; Tərc.ed.: E.Hüseynov; Red.: Ə.Rzabəyli.- B.: Nurlar, 2005.- 240 s.

 

Seyfəddini M.Ə. Parfiya dövləti: Parfiya dövlətində pul sistemi və sikkə zərbi /Seyfəddini, M.A., Əliyeva, R.Z.; Elmi red.: Bünyadov, Tevmur.- B.: Adiloğlu, 2004.- 118s.

 

Seyidov Abbas Qadir oğlu. Naxçıvan e. ə. VII-II minilliklərdə [Mətn]: [monoqrafiya] /A. G. Seyidov; elmi red. İ. H. Nərimanov; elmi məsl. H. F. Cəfərov; AMEA, Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu.-B.: Elm, 2003. 337 s.

Seyidov Abbas Qadir oğlu. Yelenondorf-Yeleneno-Xanlar [Mətn] Abbas Qadir oğlu Seyidov; Elmi red. Y.M.Mahmudov, H.F.Cəfərov; AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu, AMEA A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu; Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti. Arxeologiya Xanlar rayonu.- Bakı: Elm, 2007.- 286 s.

 

Seyidzadə Dilarə Bağır qızı. Azərbaycan əsrin əvvəllərində: müstəqilliyə aparan yollar.-Bakı , 1998. 256 s.

Seyidzadə Dilarə.  Azərbaycan əsrin əvvəllərində: müstəqilliyə aparan yollar [Mətn] /D. Seyidzadə; red. A. Həsənov. Bakı: [s.n.], 2004. 348 s.

 

Sədiyev İdris Mirsədi Ağa. Azərbaycan tarixindən məqamlar və Heydər Əliyev [Mətn] /İdris Mirsədi Ağa Sədiyev; Red. Y.Mahmudov, N.Q.Cəfərov; Ön söz. Y.Mahmudov.- B.: Mars-Print, 2008.- 449 s.

 

Səfərli Fəxrəddin Yəhya oğlu. Orta əsrlərdə Naxçıvanın sosial-siyasi həyatında dini mərkəzlərin rolu /Hacıfəxrəddin Səfərli; Elmi red.: Məşədixanım Nemət; Naxcıvan Dövlət Universiteti.- Bakı: Elm, 2003.- 392 s.

 

Səfərov Yusif Həbibulla oğlu. Qədim Azərbaycan: nə bilirik [Mətn] /Y.H.Səfərov; Rəyçi: İ.Babayev.- B.: Azərnəşr, 1989.- 155[2], s.

 

Səfiyeva Fəridə. Bəxtiyar Vahabzadənin dramaturgiyası [Mətn] /F.Səfiyeva; elmi red. C. Abdullayev; rəyçilər. T.Hüseynov, İ.Əliyeva.- B.: Nurlan, 2006.- 144 s.

 

Səlimov-Şağani Təvəkkül Qafar oğlu. Bakının qədim yaşayış məntəqələri [Mətn] /T. Q. Səlimov; Red.: Q. Qeybullayev.- B.: Elm, 1993.- 56 s.

Səlimov-Şağani Təvəkkül Qafar oğlu. Əzizbəyov rayonunun tarixi-memarlıq abidələri [Mətn] /T.Q.Səlimov-Şağani, G.A.Qurbanov; Elmi red. B.Abdullayev; Fotoqraf. R.Ələkbərov.- Bakı: 2005.- 52 s.

Səlimov Şirxan Dadaş oğlu. Avropa və Amerika ölkələrinin yeni tarixi ali məktəblər üçün dərslik /Ş.D.Səlimov; elmi red. T.Vəliyev, H.Həsənov; rəyçi V.Əliyev [və b.] II hissə.- Sumqayıt: [Zərdabi], 2012.- 504 s. , portr. ; 21 sm.

 

Səlimov Təvəkkül Qafar oğlu. Qala və qalalılar [Mətn] /T.Səlimov, F.Abdullayev.- B.: Azərbaycan, 1992.- 48 s.

Səmədov Abbas Abbas oğlu. Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin Azərbaycanda təhsilə və təhsil xadimlərinə qayğısı [Mətn]: [dərs vəsaiti] /A.Səmədov; red. S.C.Şükürov; rəyçi. Q.M.Namazov, X.H. Yusifli, S.P.Pirsultanlı; Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Gəncə Dövlət Un-ti.- Gəncə: 2010.- 498, [1] s.

Səmədov Vasif. Leyla Əliyeva: "Xocalıya Ədalət!" Beynəlxalq erməni terroruna qarşı yeni strateji model : üç cilddə Cild 1 /V. Səmədov, R. Vəlizadə ; ön sözün müəl. R. Hüseynov ; baş elmi məsləhətçi A. Mustafayeva ; elmi red. İ. Quliyev, C. Bəhramov ; red. İ. Məmmədova, S. Sadıxqızı ; Azərb. MEA, İnsan Hüquqları İn-tu ; "Xocalıya Ədalət!" Beynəlxalq Təbliğat və Məlumatlandırma Kampaniyası ; "Kaspian İzvestiya" Beynəlxalq İnformasiya Agentliyi.-Bakı : [s. n.] , 2014.-344, [3] s.


Səmədov Vasif. Leyla Əliyeva: "Xocalıya Ədalət!" Beynəlxalq erməni terroruna qarşı yeni strateji model : üç cilddə Cild 2 /V. Səmədov, R. Vəlizadə ; ön sözün müəl. R. Hüseynov ; baş elmi məs. A. Mustafayeva ; elmi red. İ. Quliyev, C. Bəhramov ; red. İ. Məmmədova, S. Sadıxqızı ; Azərb. MEA, İnsan Hüquqları İn-tu ; "Xocalıya Ədalət!" Beynəlxalq Təbliğat və Məlumatlandırma Kampaniyası ; "Kaspian İzvestiya" Beynəlxalq İnformasiya Agentliyi.-Bakı : [s. n.] , 2014.-373, [3] s.

 

Səmədov Vasif. Leyla Əliyeva: "Xocalıya Ədalət!" Beynəlxalq erməni terroruna qarşı yeni strateji model : üç cilddə Cild 3 /V. Səmədov, R. Vəlizadə ; ön sözün müəl. R. Hüseynov ; baş elmi məs. A. Mustafayeva ; elmi red. İ. Quliyev, C. Bəhramov ; red. R. Ulusel, L. Məmmədova ; Azərbaycan Respublikası Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsi; Azərb. MEA, İnsan Hüquqları İn-tu; "Xocalıya Ədalət!" Beynəlxalq Təbliğat və Məlumatlandırma Kampaniyası ; "Kaspian İzvestiya" Beynəlxalq İnformasiya Agentliyi.-Bakı : [s. n.] , 2014.-480, [3] s.

 

Səmədova Könül. Qərbi Azərbaycan etnotoponimlərinin arealları [Mətn].- B.: Nurlan; 2008.- 155 s.

 

  Sərdariniya Səməd. Arazın hər iki tayında müsəlmanların soyqırımı [Mətn] /S.Sərdariniya; Elmi red. və ön söz. Ə.Rəhimli; Fars dilindən tərcümə edən. A.Maralanlı.- Bakı: Elm, 2006.- 120 s.

 

Sərdarov Məmmədağa Əhmədkərim oğlu. Azərbaycanda miqrasiya prosesləri [Mətn] /Məmmədağa Sərdarov; Red.: Ə.M.Tağıyev; AMEA Fəlsəfə və Siyasi Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu.- B.: Adiloğlu, 2004.- 155 s.

 

Sərdarov Vüqar Zakir oğlu. Hüquqi dövlətin qurucusu /V. Z. Sərdarov; red. və ön sözün müəl. N. Cəfərov.- Bakı: Elm və təhsil, 2013.- 187- s.

 

  Sərdarov Zakir Həsən oğlu. Heydər Əliyev və milli mübarizə tariximiz [Mətn] /Zakir Sərdarov; Məsləhətçi. N.İsayev, V.Sərdarov; Elmi red. H.Həsənov; Buraxılışa məsul. R.Məhərrəmov; Rəyçi. N. Cəfərov, M.Urud.- B.: Çinar-Çap, 2008.- 166 s.

 

"Siyasi tarix" fənninin proqramı [Mətn] /Tərtibçi. İ.M.Musayev, İ.X.Zeynalov; Red. S.B.Musayev; M.Ə.Rəsulzadə adına Bakı Dövlət Universiteti; Humanitar fakültələr üçün "Siyasi tarix" Kafedrası. - B.: Azərbaycan, 1993.- 24 s.

 

Siyasi tarix [Mətn]: Mühazirə kursu /Müəlliflər kollektivinin rəhbəri və baş red. S.R. Aslanov, S.T. Qəndilov; Bakı Dövlət Universiteti; Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti I hissə B.: ADPU, 1993. 258 s.

 

Siyasi tarix [Mətn]: Mühazirə kursu /Müəlliflər kollektivinin rəhbəri və elmi red. S. Qəndilov; Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.- II hissə.- B., 1993.- 481s.

 

SSRİ tarixi kapitalizm dövrü /red. L.M.İvanov, A.L.Sidorov, V.K.Yatsunskin; [tərc. Ə.Dadaşlı] II Cild.- Bakı: Azərtədrisnəşr, 1963.- 777, [3] s.    

 

  "SSRİ tarixinin tarixşünaslığı" proqramı [Mətn]: /Dövlət universitetiləri üçün/ ixtisas 2008 - Tarix /AzSSR Xalq Təhsili Nazirliyi. S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti; tərt. ed. M.Ə.Talıbova, A.C.İsgəndərov, B.M.Mirzəyeva; red. Y.H.Səfərov; rəyçilər. B.Z.Yeqanov, Q.Əliyev.-  B.: Azərbaycan Universiteti, 1989.- 36 s.     

 

 Sofiyev Məhəd Mahmud oğlu. Türkiyə 1918-1923-cü illərdə dərs vəsaiti/M.Sofiyev; red. M.Orucov; Azərb. SSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, S.M.Kirov adına Azərb. Dövlət Un-ti.- Bakı: [s.n], 1968.- 68 s.

 

Sofiyev Məhəd Mahmud oğlu Türkiyənin ən yeni tarixi [Mətn]: xüsusi kurs üzrə: dərs vəsaiti /M.Sofiyev; [red. Z.Abdullayev]; Azərb. SSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, S. M. Kirov adına Azərbaycan Dövlət UniversitetiBakı :ADU ;1973142, [4] s.

 Soxin A. Oktyabr inqlabında işçi kəndli gənclər [Mətn] /A. Şoxin; tərcümə. R. Səfərov.-Bakı: Azərnəşr, 1927.-110 s.

 

Sokolov A. Üç inqilab [Mətn]: Rusiyada 20-ci əsrdə vaqe olan inqilab hərəkatının qısa tarixi /A.Sokolov; mütərcimi. R.Yusifzadə.- Bakı əmələsi, 1924.- 310, [2] s.

 

Sokolov A. Üç inqilab [Mətn]: Rusiyada 20-ci əsrdə vaqe olan inqilab hərəkatının qısa tarixi /A. Sokolov; Yeni türk əlifba komitəsi.- B.: Bakı fəhləsi, 1925.- 271 s.

 

Solak-zadə Mehmed. Tarix [Mətn]: Azərbaycan tarixinə dair iqtibaslar /Mehmed Solak-zadə; Türk dilindən tərcümə edən. Z.M.Bünyadov; Red. F.Süleymanoğlu; Azərbaycan Elmlər Akademiyası.- Bakı: Elm, 1992.- 84 s. ; 20 sm.


  Sorovkin V.  Böyük oktyabr [Mətn]: pionerlər ilə söhbət /V.Sorovkin.- Tiflis: Zaqafqaziya, 1927.- 29 s.; 16 sm.

 

Soyqırım cinayəti [Mətn]: beynəlxalq aktlar normativ sənədlər müraciətlər və şərhlər toplusu /burax. məs. N.Abdullayev; red. H.İsgəndərov; [AZE Konsaltinq Qrup; Hüquqi İslahatlara Yardım Mərkəzi]Bakı: 2010.- 87, [1] s.

 

Sovet xalqının alman faşizmi üzərində böyük qələbəsi [Mətn] tərtib edənlər L.S.Borodetski, A.A.Qritsenko.- B.: Elm, 1975.- 45 s.

 

Stalin İ. Lenin və Leninizm haqqında [Mətn] /İ.Stalin; tərcümə. R.Hacızadə.- B.: Bakı fəhləsi, 1925.- 132 s.

 

Sultan Tahirə. Mənim ömrüm [Mətn]: Portretlər toplusu: (nəsr) /T.Sultan; Red.: Z.Məmmədiyyə oğlu.- B.: Adiloğlu, 2007. 376 s.

 

Sultanlı Vaqif. Ağıryolunyolçusu [Mətn]: Məhəmməd ƏminRəsulzadəninhəyatı və ədəbifəaliyyəti: (portret-monoqrafiya) /Vaqif Sultanlı; Elmi red. T.Hüseynoğlu; Önözünüəllifi. İ.M.Yıldırım.- Bakı: Azərnəşr, 1996.- 191 s.

Sultanov Həmid. Əfqanıstan Azərbaycanı öyrənən cəmiyyət, yaxın şərq bürosu 13 yanvar 1929-ci il tarixində edilən məruzə /H.Sulatnov.- B.: Azərbaycanı öyrənən cəmiyyət, 1929.- 43 s.

Sultanov Kərim bəy. Səlibi-əhmər cəmiyyətinin tarixi [Mətn] /Kərim bəy Sultanov.-B.: [s. n.], 1915.- 24 s.

 

Süleyman Rza. Türkiyə inqilab tarixi və bu günki Türkiyə [Mətn] /R.Süleyman.- Tiflis: Zaknika-turkcə, 1926.- 95, [1] s.

 

Süleymanlı Mübariz Aslan oğlu. Azərbaycan kulturoloji fikir tarixindən [Mətn]: XX əsrin əvvəlləri /M. A. Süleymanlı; red. M. Əsədli; elmi məsl. və ön söz. müəl. K. Talıbzadə.- Bakı [Nafta-Press] 2011.- 207, [1] s.

 

Süleymanov Mehman Sirac oğlu. Erməni millətçiliyi və təcavüzkarlığı tarixindən [Mətn] /M. Süleymanov; elmi red. P. Darabadi.- Bakı: [Hərbi nəşriyyat], 2008.- 399, [1] s.

 

Süleymanov Mehman Sirac oğlu. Goranboy əməliyyatı [Mətn] /M.S.Süleymanov, R.Faxralı.- B.: Azərbaycan, 1992.- 59 s.

 

 Süleymanov Manaf Fərəc oğlu. Neft milyonçusu [Mətn]: Sənədli roman /Manaf Süleymanov.- B.: Azərbaycan, 1996.- 152 s.

 

Süleymanov Mehman Sirac oğlu. Nadir şah [Mətn] /M.Süleymanov; elmi red. P.Darabadi [Tehran]: [Neqare Endişe], 2010.- 740 s.

 

Süleymanov Mehman Sirac oğlu. Nuru Paşa [Mətn]: [Sənədli oçerklər] /M. Süleymanov; Elmi red.: N.Maksvel; Red.: R.Faxralı; Rəssam: M.Hüseynov.- B.: Hərbi nəşriyyat, 1999.- 142 s.

 

Süleymanov Nizami Məmməd oğlu. Səfəvi dövlətinin təsərrüfat həyatı [Mətn] /N.M.Süleymanov; elmi red. S.Məmmədov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Beynəlxalq Un-ti.- Bakı: Elm, 2006.- 397, [1] s.

 

Süleymanov Nizami Məmməd oğlu. Səfəvi dövlətinin təsərrüfat həyatı/N.M.Süleymanov; elmi. red. S.Məmmədov.-Bakı: Elm, 2012.- 440, [2] s. , cədv. ; 21 sm.

 

 Süleymanova Sevda Yunis qızı. Azərbaycanda ictimai-siyasi hərəkat [Mətn]: XIX yüzilliyin sonu-XX yüzilliyin əvvəlləri /S.Y.Süleymanova; Elmi red.: S.T.Qəndilov, S.S.Əliyarlı.- B.: Azərbaycan Dövlət Kitab Palatası, 1999.- 422 s.

 

Süleymanova Sevda Y. Türk xalqları tarixi ən qədim zamanlardan bu günümüzədək: [ali məktəb tələbələri üçün dərs vəsaiti] /S.Süleymanova; elmi red. S.M.Qəndilov, Ə.İ.Muxtarova; rəyçi. Q.Ə.Əliyev, S.A.İsmayılova, Ş.N.Yagizarov.- Bakı: Elm və təhsil, 2011.- 351, [1] s. , xəritə, cədv. ; 21 sm.

Süleymanzadə Məzahir Bəybala oğlu. 20 yanvar: Güllələnmiş qəzet [Mətn]: 1990-cı il 20 Yanvar faciəsinin 20 illiyinə həsr olunur /M.Süleymanzadə; red. M.Süleymanov, N.Məmmədli.- Bakı: Nurlan, 2010.- 142, [2] s. , portr., şək.

Svyatoçovski Tadeuş. Rusiya və Azərbaycan: Sərhədyanı bölgə keçid dövründə /Tadeuş Svyatoçovski; Red.: H.İsaxanlı; Tərc.: L.Mircəfərova, B.Hacıyev.- Bakı: Xəzər Universitəsi, 2000.- 374 s.

Şahverdiyev Zəhmət Əbülfət oğlu. Naxçıvan bölgəsi XIX-XX əsrin əvvəllərində.-Bakı: Elm , 2008. 221 s.

 

Şami Nizaməddin. Zəfər-namə.-Bakı: Elm , 1992. 40 s.

Şardən Jan. Parisdən İsfahana səyahət. Amsterdam 1711.-Bakı: Elm , 1994. 96 s.

Şeyx Şamilin qazavatı.....

 

Şəfiyev Əfqan Cəfər oğlu. Azərbaycanın Cənub bölgəsinin tarix və mədəniyyət abidələri [Mətn] /Ə.C.Şəfiyev; Red. C.Əliyev.- Bakı: Nurlan, 2007.- 86 s.


Şəfiyev Əfqan Cəfər oğlu. Əsirlikdə təkcə torpaq qalmayıb... [Mətn] /Əfqan Şəfiyev; Elmi red. R.Məmmədov.- B.: Nurlan, 2008.- 140 s.

 

Şəkərəliyev Arif. Ümummilli lider Heydər Əliyev: amalı yaratmaq məramı qurmaq məqsədi xalqına xidmət etmək olan ulu öndər [Mətn]: (Son dövrdə mətbuatda çap edilmiş məqalələr toplusu) /Red.: M. X. Meybullayev.- B.: Naksuana, 2007.- 491 s.

 

 Şəmsizadə Nizaməddin Şəmsəddin oğlu. Azərbaycan ideologiyası [Mətn] /N.Şəmsizadə; Red. Şirindil.- B..: Sabah; 1996.- 103 s.

 

 Şəmsizadə Nizaməddin Şəmsəddin oğlu. Azərbaycançılıq [Mətn]: [Azərbaycan xalqının milli ideologiyası] /Nizaməddin Şəmsizadə; Red.: K.Talıbzadə.- B..: Nurlar; 2006.- 192 s.

 

Şərifov Davud bəy. Əski mədəniyyət tarixi [Mətn]: 1-ci dərəcəli məktəblərin 4-cü qruplarına məxsus şəkilli dərs kitabıdır /D.Şərifov; mütərcim. Əli Rağib.- B.: AİŞC Xalq Maarif komissarlığı, 1924.- 61, [2] s.

 

Şindioğlu Gülxanım. Xılxına [Mətn] /Gülxanım Şindioğlu; "Şindioğlu" yaradıcılıq birliyinin heyəti: Ş.Həsənli, Q.Qeybullayev, H.Qaraman.- B.: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1998.- 64 s.

Şirinov Əhməd Aydın oğlu. Miqrasiya və sığınacaq məsələləri üzrə terminlərin izahlı lüğəti [Mətn] /Ə.Şirinov; Tərc. Ə.Şirinov, R.Musayev, E.Abdullayeva; Red. İ.Mazanlı.- Bakı: 2008.- 161 s.

Şıxlar Niftalı. Dünyamızın 20 yanvar faciəsi [Mətn] /N.Şıxlar; red. R.Əsgər.- Bakı: Müəllim, 2010.- 92 s.

 

  Şteyn Q. Bakı kommunası populyar xülasə /Q.Şteyn; çevirəni. C.Cabbarov; AK(b)F Mərkəzi və Bakı Komitələrinin Firqə Tarixi Şöbəsi.- Bakı: Azərnəşr, 1929.- 112 s.

 

Şuxin A. Oktyabr inqilabında işçi kəndli gənclər [Mətn] /A.Şuxin; tərcümə. R.Səfərov; redaktor Ə.H. Orucov.- B.: Azərnəşr, 1927.- 144 s.

 

Şumyatski B. 1905-ci il və şərq /B.Şumyatski; çevirəni. Vəli Hacı oğlu; red. Nəzərli.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 58, [1] s.; 21 sm.

 

Şura Gəncəsinin X illiyi[S. L.]: Qəncə Okruqu Yubiley Komisyonu, 1930.- 20, [1] s., şək.; 17 sm.

Şuralar Azərbaycanının 10 illiyi məruzəçilər üçün tezislər-materiallar.- Bakı: AK(b)F Mərkəzi və Bakı Komitələri, 1930.- 34 s.

Şurəddin Qarapapaq Bahəddin oğlu. Azərbaycan Ədəbiyyatının Borçalı qolu: (1920-ci ilə qədər). Tbilisi : Kolori , 2003

Şuşa (Pənahabad)-250: Elmi-praktik konfransın tezisləri, 14 mart 2001.- Bakı,2001. 16 s.

 

  Şuşa həsrəti [Mətn]: Respublikanın kütləvi və ixtisaslaşdırılmış kitabxanaları, Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemləri üçün metodik vəsait /Tərtib edənlər: N. Alışova, A. Abdullayeva; Red.: G. Səfərəliyeva; M. F. Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- B.: M.F.Axundov adına Milli Kitabxana, 2007.- 39 s.

 

Şuşa - qədim Azərbaycan diyarı [Mətn] /layihə rəhbəri. D.Musayev; red. hey. N.Abdullayev və b. Bakı: [s.n.], 2009.- 68 s., [8] v.

 

Şuşinski Firidun Məhəmməd oğlu. Şuşa [Mətn] /F. Şuşinski; red. M. Çəmənli, Z. Şahsevənli.- B.: Gənclik, 1998.- 428 s.

 

Şuşkin Q. Çar həbsxanası inqilabçılar məktəbi idi oçerklər /Q.Şuşkin; [çevirəni. N.Ağazadə; red. A.Əfəndiyev.]Bakı: Azərnəşr, 1931.- 39, [1] s. ; 18 sm.

  Şükürov Kərim Kərəm oğlu. Azərbaycan tarixi: Üç hissədə. Ən qədim zamanlardan bizim günlərədək: Dövrlər, hadisələr, sinxronlaşdırılmış cədvəllər [Mətn] II hissə /K.Şükürov; Naşir: Q.İsabəyli.- B.: Şirvannəşr, 1998.- 480 s.

 

 Şükürov Kərim Kərəm oğlu. Türkmənçay-1828 [Mətn]: Tarixi xranika /Kərim Şükürov; Elmi red. Yaqub Mahmudov; Red. Sədaqət Turabova, Taleh Həmid; Tərcüməçi. Məhəmməd Rzayev.- B.: 2006.- 188 s.

 

Şüküroğlu Lətif. Cümhuriyyət hökuməti repressiya məngənəsində [Mətn]: [2 cilddə] /L. Şüküroğlu; red. F. İskəndərov; məsləhətçi. B. Əhmədov.- II cild.-Bakı: Şirvannəşr, 2000.-256 s.

 

Tağıoğlu Əjdər. Qədim Ön Asiya və Ön Qafqaz türk tayfaları: 2 cilddə Ermənilər və gürcülər Qafqaz Oğuz Albaniyası ərazisində [Mətn]: II cild /Əjdər Tağıoğlu.- Bakı: Nurlan, 2006.- 672 s.

Tarixi-cahan yaxud dünya nə olmuş, nə olacaq [Mətn]/mühərrir və naşiri: Akif Səfvət.- Gəncə: [s.n.], 1908 (1326 h.).- 80 s

 

Tahirzadə Ədalət Şərif oğlu. Elçi bəy /Ə.Tahirzadə; Red.: F.Qəzənfəroğlu; Məsləhətçilər: Q.Əliyev, O.Qasımov; Naşir: M.Yusifli; Dizayn: H.Tahirzadə.- B.: Cümhuriyyət qəzetinin nəşri; 1999.- 354 səh.

 

Tahirzadə Ədalət Şərif oğlu. Şəkinin tarixi. Qaynaqlarda.- B.: MASTER nəşriyyatı, 2005.- 256 s.

 

Talıstanlı Oktay. Qədim Şərqin möcüzələri [Mətn] /O.Talıstanlı; Red. O.Cəfərov.-Bakı: Adiloğlu, 2007.- 316 s.

 

Tapdıqoğlu Nazim. Azərbaycan faciələrinin təqvim tarixi [Mətn]: hər bir azərbaycanlı üçün yaddaş kitabı /Nazim Tapdıqoğlu, Aydın Cəlaloğlu.- Bakı: 2008.- 300 s.

 

 Tapdıqoğlu Nazim. Xocalı soyqırımı-insanlıq əleyhinə olan cinayət /N. Tapdıqoğlu (tərt.) ; red. C. Bayramov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Bakı Slavyan Un-ti ; Azərbaycanşünaslıq Tədris -Mədəniyyət Mərkəzi.-Bakı : [s. n.] , 2010.- 22 s.

 

Tarix institutunun əsərləri /Azərb. SSR EA; red. A.N.Quliyev, E.A.Paxomov, M.X.Şərifli XII cild.- Bakı: AzSSR EA, 1957.- 251, [1] s. ; 23 sm.

Tarix proqramı orta məktəblərin 5-8 dərs illəri üçün /GSŞC Maarif Komissarlığının Tədrisat- Metodik Sektoru.-Tiflis: GSŞC Maarif Komissarlığı, 1933.- 56, [2] s. , cədv. ; 18 sm.

Tarixin tədrisi metodikasından kurs işlərinin yazılması [Mətn]: (metodik tövsiyə) /Tərtib edən. T.F.İsgəndərov; Elmi red. T.S.Paşayev; Red. Y.Q.Məmmədov; Rəy verənlər. Ə.Ş.Şahmirov, M.M.Fətəliyev, R.Z.Xəlilov; N.Tusi adınaAzərbaycan Dövlət Pedoqoji Universiteti.- Bakı: 1995.- 24 s.

  Paşayeva Qənirə Ələsgər qızı. Xocalı soyqırımı [26 fevral 1992 ] : şahidlərin dilindən /Q. Paşayeva, H. Məmmədova ; red. Ə. Qoşalı [Yolçuyev].-Bakı : Elm və təhsil , 2011.- 285, [3] s.

 

Teymuroğlu Əmir. Nəriman Nərimanov və türk xalqları [Mətn] /Ə. Teymuroğlu; Elmi red. G.B. Baxşəliyeva; AMEA Akad. Z.M. Bünyadov adına Şərşünaslıq İnstitutu.- B.: NURLAR, 2006.- 160 s.

 

Təhməzli Həsən. Şıxalıağalı: tarixi keçmişdən bu günə [Mətn]:  [Cəbrayıl rayonunun kəndi haqqında]  H. Təhməzli; red. Ə. Əhmədov.-Bakı  [MBM]  2011.495, [1] s.

 

Təhməzov Məzahir Oruc oğlu. Kəlbəcər ensiklopedik məlumatlar : elmi publisist kitab /M. Təhməzov ; elmi red. A. Məmmədov ; elmi məsl. V. G. Ramazanov, Z. A. Vəliyev, B. C. Ələsgərov.- Bakı : [Elm] , 2013.- 503, [1] s.

 

Tokarjevski E.A. Azərbaycan fəhlə və kəndliləri sovet hakimiyyətini necə əldə etdilər /E.A.Tokarjevski; ÜİK(b)P MK yanında Marks-Engels-Lenin İnstitutunun Azərbaycan filialı, S.Şaumyan adına Partiya Tarixi İn-tu; [burax. məs. İ.Əliyev]Bakı: Azərnəşr, 1942.- 51, [1] s. ; 14 sm.

Tomski M.P. Oktyabr inqilabı işçilərə nə verdi? yoldaş Tomskinin 18-ci oktyabrda "Qırmızı Putelovets" zavodunun yoldaş Lenin namına olan klubundakı mitinqdə söyləmiş nitqi/M.P.Tomski.- Moskva: SSSR Xalqlarının Mərkəzi nəşriyyatı, 1928.- 55 s.

Topçubaşov Əlimərdan bəy. Azərbaycanın təşkili [Mətn] /Əlimərdan bəy Topçubaşov.- [İstanbul]: [s. n.], 1918.- 46 s.

 

Topçubaşov Əlimәrdanbәy. Paris məktubları.-Bakı: Azərnəşr , 1998-120 s.

  Tovstyxa İ.V. İosıf Vısarjonoviç Stalin [Mətn] /İ.V.Tovstyxa; tərcümə. Ə.Zərif.- B: Zakkniqa, 1927.- 13 s.

 

Troyanovski Q.M. Hindistan kəndlilərinin halı [Mətn] /Q.M.Troyanovski; mütərcimi. Qafur Rəşad. Azərbaycan Sosialist Şura Cümhuriyyəti; Azərbaycan Mərkəzi Mətbuat İdarəsi.- B.: [s. n.], 1920.- 16 s.

 

Tuncay Bəxtiyar. Sakların tarixi, dili və ədəbiyyatı [Mətn] /B.Tuncay; red. F.Abbasquliyeva; dizayner. A.Abdulzadə.- Bakı: Apostrof, 2009.- 279, [1] s.

Tuncay Bəxtiyar. Yunus Oğuza məktublar və ya qədim türk tarixinə yeni bir baxış. /B.Tuncay; Red.: F.Abbasquliyeva; Ön sözün müəllifi: Yunus Oğuz.- Bakı: "Əbilov, Zennalov və oğulları", 2005.- 236 səh. , ill., xəritə ; 20 sm.

Tusi Xacə Nəsirəddin. Əxlaqi-Nasiri [Mətn] /Xacə Nəsirəddin Tusi; Farscadan tərcümə edəni, ön sözün və şərhlərin müəllifi: R.Sultanov; Red.: M.Nağısoylu.-B.: Lider, 2005.- 280 s.

 

Türk dunyasının birliyi.-Bakı: Elm və təhsil , 2011. 161, [7] s.

Türkər Qaimməqam Rüştü. Qafqaz Türk İslam Ordusu Bakı yollarında [Mətn] /Q. R. Türkər; nəşrə haz. M. Rıhtım, F. Xəlilli; elmi red. M. Süleymanov; red. M. Təkləli; Qafqaz Universiteti; Qafqaz Araşdırmaları İnstitutu [Nurlar]: Qafqaz Araşdırmaları İnstitutu Nəşriyyatı, 2008.- 215, [1]

 

Türkiyə-Ermənistan Protokallararı: Udan kim, uduzan kim?  SAM-ın icmalı. Buraxılış 1 may 2010.- Bakı: 2010.-43 s.

Türkiyə Respublikası və Osman dövləti, Türkiyə Cümhuriyyətinin 75 illiyi və Mustafa Kamal Atatürkün xatirəsinə həsr edilmiş elmi konfrans Türkiyə Cümhuriyyətinin 75 illiyi və Mustafa Kamal Atatürkün xatirəsinə həsr edilmiş elmi konfransın (Bakı, 9 noyabr 1998-ci il) və Osmanlı imperiyasının 700 illiyinə həsr edilmiş elmi sesiyanın (Bakı, 7 may 1999- cu il) materialları /Red. heyəti: F.Q.Maqsudov və b.- Bakı: Elm, 2000.- 232 s.

Türkiyədə masonların və sionistlərin fəaliyyəti [Mətn]: XVIII əsr -XX əsrin birinci yarısı /Tərtibçi. M.Ənsərli; Red. A.Rüstəmli, G.Qurbanova.- Bakı: Ocaq, 2007.- 124 s.

Türkman İsgəndər bəy. Münşi Tarix-i aləmara-yi Abbasi [Mətn]: Abbasın dünyanı bəzəyən tarixi /İ.M.Türkman; AMEA A.A.Bakıxanov ad. Tarix İn-tu; farscadan tərc., ön sözün, şərhlərin və göstəricilərin müəl. O.Əfəndiyev, N.Musalı I cild.- Bakı: Təhsil, 2009.- 790, [2] s.

Türkmənçay - 180 [Mətn] /Azərb. tarix qurumu; Azərb. Resp. Hərb Tarixi Muzeyi; baş red. H.N.Həsənov; red. heyəti. C.M.Mustafayev və b.; ön söz. R.Əmirov.- Bakı: [s.n.], 2009.- 82 s.

Ubeydullin Əziz. 10 il içərisində Azərbaycanda tarix elminin inkişafı /Ə.Ubeydullin; Azərbaycan Dövlət Elmi Tədqiqat İnstitutu, Tarix şöbəsi.- Bakı: Azərbaycan Dövlət Elmi Tədqiqat İnstitutu, 1930.- 35 s.


Ulusel Rahid. S. Heydər Əliyev və Azərbaycan, Atatürk və türk dünyası: Nizami Cəfərovun elmi araşdırmalarında /Rahid C. Ulusel; AMEA Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu; Elmi red.: Y.Rüstəmov.- Bakı: Elm, 2004.- 148 s.

  Ulusel Rahid. S. Heydər Əliyev və Azərbaycan-Dünya münasibətləri [Mətn]: siyasətdən mədəniyyətədək /R.Ulusel; elmi red. N.Cəfərov; red. S.Süleymanlı; naşir A.Dənzizadə; Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi.- B.: İdeal-Print, 2010.- 609, [1] s.


  Ulusel Rahid. S.
Qloballaşma və Türk Sivilizasiyası [Mətn] /Rahid S.Ulusel; Elmi redaktor: Nizami Cəfərov; Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi.- B.: Çaşıoğlu, 2005.- 152 s.

 

 Ülvi Almaz. Göycə mahalı. Kəsəmən: Bir kəndin tarixindən səhifələr elmi-tarixi qeydlər, portretlər, publisistik düşüncələr, nəsil-şəcərələr /A.Ülvi; elmi red. H.İsmayılov, Z.Quliyev; ön söz Y.Kərimov, H.Binnətov; burax. məs. N.Süleymanov, C.Aslanov I kitab.- B.: CBS; 2011.- 592 s.