Fizika, riyaziyyat elmləri

 

I və II dərəcəli sovxoz-kolxoz kombinatları üçün proqramlar Riyaziyyat /ASŞC Xalq Maarif Komissarlığı Tədris-Metod Sektoru; red. Zərgərli; buraxıcı A.D.Quliyev 2-ci kitab.- Bakı: Azərnəşr, 1933.- 7, [1] s.


I-IV siniflərin riyaziyyat proqramı [Mətn]: Pedaqoji fakültə tələbələri üçün /Red.: S.S.Həmidov; N. Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.- B.: ADPU, 1997.- 20 s.

 

II konsentir üçün fizika daniş planı [Mətn]: [dərslik] [tərt. M.Ramazanzadə];Azərb. DövlətQiyabiNeft İn-tu.[Bakı] [s.n.] [s.a.]10, [1] s.

 

Abbasov Abbas Əsgər oğlu. Ehtimal, statistika və riyazi proqramlaşdırma elementlərin iqtisadiyyatda tətbiqi: Dərs vəsaiti /A.Ə.Abbasov, M.C.Atakışıyev.-B.: Təfəkkür, 2001.- 116 s.

 

Abbasov Nazim Ramiz oğlu. Riyaziyyatın ibtidai kursunun təlimi prosesində şagirdlərin ümumi inkişaf səviyyəsinin yüksəldilməsi : B.: 2005.- 25 s.

 

Abbasov Yavər Mahmud oğlu. Ümumi fizika kursu: [Dərs vəsaiti] /Məşədi Yavər Mahmud oğlu Abbasov.- Bakı: Nurlan, 2005.- 406 s. , şək., cədvəl, portr. ; 20 sm.

 

Abaszadə Abasqulu Ağabala oğlu. Molekulyar fizika və istilik pedaqoji institutlar üçün dərs vəsaiti /A.Abaszadə; [red. K.Köçərli].- Bakı: Azərtədrisnəşr, 1962.- 301, [3] s.

Abbaszadə Məleykə Mehdi qızı. İdarəetmə nəzəriyyəsi [Mətn]: Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /M.M.Abbaszadə, M.H.Bağırov, Y.Q.Osmanov; Elmi red.: A.Q.Qəhrəmanov.- Bakı: 2004.- 420 s.

Abdinov Əhməd Şahvələdoğlu. Bərkcisimelektronikası aliməktəblər üçündərsvəsaiti/Ə.Ş.Abdinov, H.M.Məmmədov;elmired. B.Ş.Barxalov; rəyçilər N.M.Mehdiyev, R.A.Süleymanov.- Bakı: Təhsil, 2004.- 135, [1] s.

 

 Abdullayev C.S. Qəfəslər nəzəriyyəsinin elementləri: Ali məktəb tələbələri üçün dərs vəsaiti Birinci hissə /C.S.Abdullayev, ..Məmmədov; Elmi red.: Y.Ə.Məmmədov; Azərbaycan Beynəlxalq Universiteti.- B..: Yurd NPB; 2002.- 212 s.

Abdullayev C.S. Qəfəslər nəzəriyyəsinin elementləri: Ali məktəb tələbələri üçün dərs vəsaiti İkinci hissə /C.S.Abdullayev, ..Məmmədov; Elmi red.: Y.Ə.Məmmədov; Azərbaycan Beynəlxalq Universiteti.- Bakı: Təhsil ABU, 2005.- 152 s.

Abdullayev Məmməd Abbas oğlu. Fizika məsələləri mexanika və molekulyar fizika: ali məktəblər üçün /M.A.Abdullayev; [red. R.Həsənov].- Bakı: Azərnəşr, 1956.- 211, [1] s.
 

Abdullayev Məmmədəli Qismət oğlu. Həndəsə məsələləri: Həlli ilə Planimetriya [Mətn]: [Şagirdlər üçün vəsait] [II hissə] /M.Q.Abdullayev.- Bakı: Maarif, 1992.- 279 s.

Abdullayev Tahir Həsən oğlu. Ehtimal nəzəriyyəsinin əsasları ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /T.H.Abdullayev; [red. R.Məmmədov, Ə.Cəfərov].- Bakı: Azərtədrisnəşr, 1962.- 161, [3] s.

 

Abdurazaqov Rasim Rəşid oğlu. Fizika Mexanika. Molekulyar fizika /R.R.Abdurazaqov (elmi red.), N.M.Məsimov, X.İ.Padarov; rəyçi Ə.M.Kərimov, D.Z.Əliyeva; Azərb. Respub. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Döv. Ped. Un-ti I hissə.- Bakı: [s. n.], 2011.- 132 s.

Abdurazaqov Rasim Rəşid oğlu. Fizika Elektrodinamika. Optika. Atom fizikası və atom nüvəsi fizikası /R.R.Abdurazaqov (elmi red.), N.M.Məsimov, X.İ.Padarov; rəyçi Ə.M.Kərimov, D.Z.Əliyeva; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Döv. Ped. Un-ti II hissə.- Bakı: Elm və təhsil, 2011.- 258, [2] s. , şək., cədv. ; 20 sm.

 

Adıgözəlov Azadxan Səfərxan oğlu Riyaziyyatın tədrisi prosesində fənlərarası əlaqələrin tətbiqi [Mətn]: metodiki vəsait /A.S.Adıgözəlov, T.M.Əliyeva; Elmi red. M.H.Cavadov; Rəyçilər. S.Ş.İmanov, Ə.Məmmədov. B.: Maarif, 1993.- 168 s.

 

Ağalarova E.S. İnformasiya nəzəriyyəsi və kodlaşdırma [Mətn]: Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /E.S.Ağalarova; Elmi red. T.A.Əliyev.- Bakı: 2007.- 95 s.

Ağamalıyev Əmrulla Qulu oğlu. Klassik mexanika [Mətn]: [ali məktəblər üçün dərslik] /Ə.Q.Ağamalıyev; rəyçilər. S.A.Hacıyev, N.M.Qocayev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Bakı Dövlət Universiteti.- Bakı: Bakı Universiteti, 2009.- 271, [1] s.

Ağayev Bəylər Əbdülrəhim oğlu. Riyaziyyat məsəllələri (həlli ilə) /B.Ağayev, A.Kreymer, S.Sadıqov; [red. Z.Quliyeva]; I hissə.- Bakı: Azərb. Döv. Tədris-Pedaqoji Ədəbiyyatı, 1964.- 317, [3] s.


Ağayev Bəylər Əbdülrəhim oğlu. Riyaziyyat məsələləri (həlli ilə) /B.Ağayev, A.Kreymer, S.Sadıqov; [elmi red. T. Abdullayev] II hissə.- Bakı: Azərtədrisnəşr, 1962.- 192, [4] s.

Ağayev Bəylər Əbdülrəhim oğlu. Riyaziyyat tədrisi metodikası pedaqoji institut və universitet tələbələri üçün dərs vəsaiti /B.Ə.Ağayev; [red. T.Abdullayev].- Bakı: Azərtədrisnəşr, 1961.- 145, [3] s.


Ağayev Bəylər Əbdülrəhim oğlu. Səkkizillik məktəbdə riyaziyyatın tədrisi metodikası /B.Ağayev, Ə.İbrahimov, A.Kreymer; red. M.Cavadov II hissə.- Bakı: Maarif, 1972.- 228, [4] s.

 

Alekseyev V.N. Vəsfi kimyəvi yarımmikroanaliz kursu [Mətn]: Dərslik /V.N.Alekseyev; Red. A.A.Qafarova; Tərcümə edənlər. Ə.A.Bəşirov, R.A.Əliyeva I hissə.- Bakı: Bakı Universiteti, 1994.- 152 s.

 

Alfimov A. Fizikanın evdə öyrənilməsi üçün qısa metodik rəhbər A.Baçinskinin "Üç hissədən ibbarət fizika" dərs kitabına görə tərtib edilmişdir /A.Alfimov; çevirəni. Ə.Rüstəmzadə.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 195 s.

 

Alfimov A. Fizika məsələləri [Mətn] A.Alfimov; çevirəni M.Ramazanzadə; red. R.B.Məlikov; Əzizbəyov adına Azərbaycan Qızıl Bayraqlı Neft İnstitutu.- Bakı AQBNİ 1933.- 16 s.

Alxazov Tofiq Həsən oğlu. Fiziki kimya [Mətn]: mühazirələrin mətni /T.H.Alxazov, K.Y.Əcəmov, M.H.Səfərov; elmi red. Ə.Məmmədov; AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, M.Əzizbəyov adına Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutu.- Bakı: Azərb. NKİ, 1973.- 151, [1] s. , şək. ; 20 sm.

Ali məktəblər nəzdindəki hazırlıq şöbələri üçün fizikadan proqram [Mətn] /AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi V.İ.Lenin ad. Azərb. Dövlət Pedaqoji İn-tu; tərc. ed. R.Ş.Yəhyayev; red. İ.Q.Bənənyarlı.- B.: APİ, 1982.- 9, [3] s.

 

Ali məktəblərin riyaziyyat, riyaziyyat və informatika ixtisasları üçün Riyazi analiz kursunun proqramı: İndeks TE 010100, M010200 Tərtib edən: H.Ə.Məmmədov; Məsul red.: Z.Ə.Vəliyev; Naxçıvan Dövlət Universiteti.- 2001.- 12 səh.

 

 Ali riyaziyyat [Mətn]: birdəyişənli funksiyaların deferensial hesabı. Tədris-metodiki vəsait /AzSSR Ali və Orta Ixtisas Təhsili Nazirliyi, Ali Təhsil üzrə Tədris-Metodika Kabineti; M.Əzizbəyov adına Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutu tərt. ed. H.M.Xəlilov, G.M.Cəfərli, M.M.Hüseynov; red. R.H.Məmmədov.- II B.: [s.n.], 1988. 83, [4] s.

 

 Ali riyaziyyat ADBTİA-nın tələbələri üçün: dərs vəsaiti /A.Q.Abiyev, T.Q.Əbiyev, M.S.Ağayeva, E.M.Əliyeva, rəyçi B.A.İsgəndərov [və b.]; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Döv. Bədən Tərbiyəsi və İdman Akad.- Bakı: "Nərgiz", 2011.- 255, [1] s.

 Ali riyaziyyat kursu [Mətn]: Bütün ixtisaslar üçün metodik göstərişlər və nəzarət işləri /Tərtib edənlər. N. C. Musayev, və b.; Elmi red. V. Y. Gülməmmədov; ADİİ "Riyaziyyat" kafedrası.- I hissə.- Bakı , 1991. - 104 s.

 

 Ali riyaziyyatın elementləri [Mətn]: proqramlar, yoxlamaişləri üçün tapşırıqlar və onların yerinə yetirilməsi haqqında qısa metodik göstərişlər; 7 və 10 illik bazasında olan qiyabi orta ixtisas məktəblərinin tələbələri üçün metodik vəsait (90 saat həcmində) SSRİ Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, Orta ixtisas məktəblərin mərkəzi metodik kabinəsi; [tərc. ed. M.H.Hüseynov; red. N.Orucli] II hissə.- Bakı [s.n.] 1965.80, [2] s.

 

Alkadarski A. K. (Əlqədari, Əbdülqədir.) Hesab məsələləri [Mətn]: 1-ci il üçün /A.K.Alkadarski.-Mahaç-Qala: Dağıstan Əlifba komitəsi, 1929.- 111 s.

Alkadarski A.K. (Əlqədari, Əbdülqədir.) Hesab məsələləri [Mətn]: 1-ci il üçün /A.K.Alkadarski.- Mahaç-Qala: Dağıstan Əlifba komitəsi, 1929.- 103 s.

Alqortmlər nəzəriyyəsindən məsələlər [Mətn]: dərs vəsaiti /K.Mənsimov, K.Məmmədov, J.Əhmədova, S.Əliyeva; rəyçilər F.G.Feyziyev, C.K.Kazımov, N.X.Aslanova.- Bakı: [Tİ-MEDİA], 2010.95, [1] s. cədv

 

Alməmmədov Musa Səməd oğlu. Ali riyaziyyat kursundan mühazirələr [Mətn]: iqtisad universitetləri üçün dərs vəsaiti M.S.Alməmmədov, N.A.Mikayılov; elmi red. R.M.Rzayev; rəyçi R.M.Rzayev, Y.Ş.Səlimov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət İqtisad Un-ti.- B.: [Təhsil NPM], 2007.- 472, [1] s.

 

Alməmmədov Musa Səməd oğlu. Xətticəbr, analitik həndəsə, riyazi analiz kurslarından məsələ və misalhəllinə rəhbərlik [Mətn]: [dərs vəsaiti] M.S.Alməmmədov, M.İ.Qarayev, T.H.Quluzadə; elmired. R.M.Rzayev (rəyçi); rəyçi Y.Ş.Səlimov.- B.: 2012.- 783, [1] s.

 

Alməmmədov Musa Səməd oğlu. Riyazi analiz, ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistikadan mühazirələr [Mətn]: iqtisad universitetləri üçün dərslik /M.Alməmmədov; elmi red. R.M.Rzayev; rəyçilər R.M.Rzayev; Y.Ş.Səlimov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət İqt. Un-ti.- Bakı: [s. n.], 2010.- 656, [1] s.

 

Ansıferov S. Riyaziyyat böyüklərə məxsus şəhər ümumi təhsil başlanğıc məktəbləri şagirdləri və savad məktəbləri müəllimləri üçün /S. Ansıferov ; çev. T. Talıbzadə. B.: Azərnəşr , 1932.- 156 s.

 

Apayev Telib Aydınbəy oğlu. Mexanikanın əsasları [Mətn]: dərs vəsaiti /T.A.Apayev; M.F.Əfəndiyev; Red. A.Ə.Qılmanov; Rəyçilər. F.A.Əhmədov, A.Y.Mahmudov, B.A.Haqverdiyev; Tusi N. adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti II hissə.- B.: N.Tusi adına ADPU, 1993.- 116 s. ill

 

Aranlı Malik İsmayıl oğlu. (Qəhrəmanlı) Əyləncəli riyaziyyat [Mətn]: şagirdlər, tələbələr və müəllimlər üçün vəsait /M.İ.Aranlı; elmi red. M.B.Ə.Babayev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. Təhsil Problemləri İnstitutu.- B.: MBM, 2014.- 350, [2] s. ill., cədv., portr

Arjenikov K. P. Hesab məsələləri və misalları [Mətn]: birinci yüzillik, birinci minillik, həndəsə məlumatları /K. P. Arjenikov ; mütərcimi. Əli Rağib II hissə Bakı :Azərnəşr ;1924. 141 s.,cəd. ;23 sm.

 

 

Arjenikov K.P. Hesab məsələləri və misalları [Mətn]: 1-ci dərəcəli məktəblərin 2-ci ili üçün /K.P.Arjenikov; tərcümə. J.Əli-zadə; Mərkəzi yeni türk əlifba komitəsi II kitab.- B.: Yeni türk əlifba komitəsi, 1925.- 131 s.

 

 

 

 Arjenikov K.P. Hesab məsələ və misalları [Mətn] /K.P.Arjenikov; mütərcimi. Əli Rağib.- III hissə.-149,[2] s.

 

 

Arjenikov K.P. Hesab məsələ və misalları [Mətn]: [dərslik] /K.P.Arjenikov; mütərcimi. Əli Rağib.- IV hissə.- B.: Azərnəşr, 1924.- 152 s.

 

 

Arjenikov K. P. Hesab məsələ və misalları məcmuəsi [Mətn]: birinci il /K. P. Arjenikov.-Bakı :Azərnəşr ;1924. 114, [1] s.,cədv. ;23 sm.

 

Arjenikov K.P. Riyaziyyat məsələləri [Mətn]: 1-ci dərəcəli məktəblərin 1-ci sinfi üçün /K.P.Arjenikov; türkcəyə çevirənlər. M.Ə.-zadə, T.Ə.-zadə I kitab.- B.: Yeni türk əlifba komitəsi, 1924.- 114, [2] s.

 

 

Asteryab. Təcrübi həndəsə [Mətn]: bir hissə /Asteryab; tərcümə. Təğizadə, Cabbarzadə.- B.: Azərnəşr, 1925.- 212 s.

 

 Asteryab A.M. Təcrübi həndəsə [Mətn]: II hissə /A.M.Asteryab; tərc. Təğizadə, Cabbarzadə.- B.: Azərnəşr, 1928.- 146 s.

 Asteryab A.M. Təcrübi həndəsə [Mətn]: II hissə /A.M.Asteryab; tərc. Təğizadə, Cabbarzadə.- B.: Azərnəşr, 1928.- 160 s.

Asteryab A.M. Təcrübi həndəsə məsələləri məcmuəsi [Mətn]: müəllifin "təcrübi həndəsə" kitabına tətbiğən tərtib edilmişdir /A.M.Asteryab; tərcümə. A.Təğizadə, T.Cabbarzadə; redaktor. Eminbəyli, S.Kamal.- B.: Azərnəşr, 1927.- 182 s.

 

Asteryab A.M. Təcrübi həndəsə məsələləri məcmuəsi [Mətn]: müəllifin "təcrübi həndəsə" kitabına tətbiğən tərtib edilmişdir /A.M.Asteryab; tərcümə. A.Təğizadə, T.Cabbarzadə; redaktor. Eminbəyli, S.Kamal.- B.: Azərnəşr, 1927.- 215 s.

 

Astryab A.M. Təcrübi həndəsə məsələləri məcmuəsi [Mətn]: eyni müəllifin təcrübi həndəsə kitabına tətbiqən tərtib edilmişdir /A.M.Astryab; red. İ.Eminbəyli; çevirənlər. T.Cabbarzadə, A.Tağızadə.- B.: Azərnəşr, 1929.- 177 s.

 

Aydazadə Kamil Rəcəb oğlu. Hesablama xətaları [Mətn]: Dərs vəsaiti /K.R.Ayda-zadə, V.M.Abdullayev; Red. İ.H.Novruzbəyov; Rəyçi. Y.Ə.Şərifov, S.Y.Qasımov.- Bakı: Turan evi, 2007.- 204 s. , cədvəl ; 22 sm.

 

Azərbaycanca-turkcə-rusca-ingiliscə ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika terminləri lüğəti tərt. ed. C.E.Allahverdiyev, A.H.Hacıyev, H.M.Əhmədova; AMEA, Terminologiya komissiyası.- B.: Gənclik, 2002.- 436 s.

 

Babayev Məlik Baxış Əli İkram oğlu. İdarəçilikdə riyaziyyat M-B. Ə.Babayev; Elmi red.: Hacıyev.A.S.- Bı: Elm-təhsil, 2003.- 288 səh.

 

Babayev Məlik Baxış Əli İkram oğlu. Məntiq [Mətn] : məsələ kitabı M.B.Babayev, M.Quliyev; elmi red. A.Hacıyev.- Gəncə [Gəncə Dövlət Universiteti] 2012.- 190 s.

 

Babayev Məlik Baxış Əli İkram oğlu. Orta məktəb riyaziyyatında klassiklər [Mətn] /M.B.Babayev, C.Otuziki; [elmi red. A.Cəbrayılov; rəyçi. E.Tağızadə].-B.: [s.n.] , 2009. -261 s.

 

 Baçinski A. Fizik məsələ və misalları [Mətn]: zəhmət məktəbləri üçün tədris və pedaqoji kitabları /A.Baçinski.- B.: Azərnəşr, 1927.- 224 s.

 

Baçinski A. Fizika elektrik və maqnit hadisələri/A.Baçinski; çevirəni. S.Əhmədbəyli III kitab.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 329, [1] s.


Baçinski A. Fizika mexanika, istilik, kimya və meteorolojidən əsas məlumat/A.Baçinski; [çevirəni. M.Kamil] I kitab.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 284 s.

 

Baçinski A. Fizikadan iş kitabı 5-ci tədris ili üçün /A.Baçinski; çevirəni. S.Əhmədbəyli I buraxılış Bakı: Azərnəşr, 1930.- 300 s.

 

Bağırzadə R.L. Nəzəri mexanika məsələlərinin həlli metodları [Mətn]: Ali texniki məktəblər üçün dərs vəsaiti /R.L.Bağırzadə, R.M.Fərəcov; Red.: R.N.Mahmudov; Rəyçi: İ.A.Bəxtiyarov, K.Ə.Əliyev, R.Y.Əmənzadə.- B.: Maarif, 1997.- 304 s.

 

Baxşəliyev Valeh İsmixan oğlu. Nəzəri mexanikadan məsələ həlli statika, kinematika [Mətn]: dərs vəsaiti /V. İ. Baxşəliyev; elmi red. N. A. Nəsibov; rəyçilər. R. S. Qurbanov, E. A. Aslanov.- B.: Nurlan, 2009. -222, [2] s.

 

Balacayev M.S. Coxqat və əyrixətli inteqralın bəzi tətbiqləri [Mətn]: [dərs vəsaiti] / M.S.Balacayev; Elmi red. N.Q.Əhmədov; Rəyçi. S.S.Axiyev, M.M.İslamov; Azərbaycan Texniki Universiteti.- B.:[AzTU; 1992.- 252 s.

 

Bayramov M. Qızıl əsgərlər və ordudakı ümumtəhsil kursları üçün hesab məsələləri /M.Bayramov, C.Həmzəzadə; red. C.Əliyev.- Bakı: Az. Atıcı Div. Siyasi Şöbəsi, 1930.- 141 s.

 

Belyayev M.M. Təbiyyatdan iş kitabı /Belyayev; mütərcimi. Məcnunbəyov; red. Ə. Əbdürrəhimzadə II kitab.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 150, [1] s. , şək. ; 25 sm.

Belyayev M.M. Təbiyyatdan iş kitabı VII tədris ili /Belyayev, K.İ.Laqida, V.V.Levçenko; çevirəni. M.Bayramzadə [I] kitab.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 147, [1] s. , şək. ; 24 sm.

 Bem D. Cəbr məsələ və misalları [Mətn]: [dərslik] /D.Bem, A.Volkov, F.Struve; çevirəni. K.Qazızadə 1-ci hissə.- B.: Azərnəşr, 1926.- 208 s.

 

Bədəlov M.F. Mexanika, rəqslər və dalğalar [Mətn]: dərs vəsaiti /M.F.Bədəlov, Ə.Y.Cahangirov; elmi red. Q.Ağayev, Q.Həsənov, Ə.Əbdürrəhimov; Ç.İldırım adına Azərbaycan Mühəndis-Texniki Universiteti Fizika kafedrası.- Bakı: [s.n.], 1991.- 156 s. , şək. ; 20 sm.

 

Bədiyev Sədrəddin. Fizikadan test məsələləri həlli metodikası və testlər [Mətn] /S.Bədiyev; Elmi red.: Y.Şükürlü. B.: Təhsil, 1999. 140 s.: cədvəl, ill

Bərk cisimlər fizikası [Mətn]: İxtisas kursu: (inşaat-texnologiyası fakültəsinin tələbələri üçün mühazirələr) /Tərt. A.O.Mehrabov, K.Ə.Quliyeva, A.İ.İbrahimov; Elmi red. A.O.Mehrabov; Rəyçi. M.B.Məmmədov; Azərbaycan İnşaat-Mühəndisləri İnstitutu.- Bakı: 1991.- 108 s.
 

B.B.Buxovtsev. Fizika [Mətn]: Orta məktəbin 9-cu sinfi üçün dərslik /B.B.Buxovtsev, Y.L.Klimontoviç, G.Y.Myakişev,; tərcümə edən. A.İ.Muxtarov, İ.M.Nəcəfov.- B.: Maarif , 1989.- 290, [3] s.

 

Büşgens S. S. Analtik həndəsə [Mətn] : [2 hissədə] /S.S.Büşgens; tərc. ed. C.Qasımov; red. M. Cavadov I hissə.- Bakı: Azərnəşr, 1951.- 596, [4] s.

 

Deputatov V.N. Riyaziyyat 3 konsentr /V.N.Deputatov; İŞCİ AXTŞ AKBNİ nəzdində Qiyabi Tədris İnstitutu I buraxılış.- Bakı: AKBNİ nəşriyyatı, 1931.- 107 s. , şək. ; 26 sm.

Determinantlar nəzəriyyəsindən çalışma həllinə aid metodik göstəriş [Mətn]: /Azərbaycan SSR Xalq Təhsili Nazirliyi, Ali Təhsil üzrə Metodik kabinet; V. İ. Lenin adına Azərbaycan dövlət Pedaqoji İnstitutu; tərt.ed. M. H. Cavadov, A. H. Sultanov; red. L. Ş. Abdulkərimov.-Bakı : V. İ. Lenin adına APİ , 1989.-58, [1] s.

 

Çinger A. İbtidai fizik [Mətn]: birinci dərəcə /A.Çinger; [mütərcimlər. H.Zeynallı, İ.Hacızadə, C.Əfəndizadə və b.]. B.: Azərnəşr, 1924.- 424 s.

 

Cavadov Maqsud Əli Simran oğlu. Vektor hesabı [Mətn]: dərs vəsaiti /M.Cavadov; [elmi red. B.Süleymanova]Bakı: Maarif, 1974.- 205, [3] s.

Cəbr 8 [Mətn]: orta məktəbin 8-ci sinfi üçün dərslik /red. S.A.Telyakovski.- B.: Maarif, 1989.- 283,[3] s.

 

Cəbr və analizin başlanğıcı [Mətn]: orta ixtisas təhsili məktəbləri üçün dərslik /M.İ.Kaçenovski, Y.M.Kolyaqin, A.D.Kutasov [və b.]; tərc. ed. E.K.Dadaşova, İ.İ.Əliyev.- Bakı: Maarif, 1985.- 354, [2] s.

Cəbr və ədədlər nəzəriyyəsi [Mətn]: Dərs vəsaiti /L.Ş.Abdulkərimov, Y.R.Baxşəliyev, R.Ə.Eyyubov və başqaları; Elmi red.H. Həşimov; Rəyçilər. C.N.Süleymanov, V.M.Cabbarzadə IV hissə.- Bakı: 1995.- 116 s. ; 20 sm.

Cəbrayılbəyli Cəmo. Müxtəsər nəbatat [Mətn]: birinci dərəcə məktəblərə görə yazılmışdır /C. Cəbrayılbəyli; məxəzlər: Troyanski, Vaqner, Traçevski, Kalugin, Harun ər-Rəşid.- B.: Azərnəşr, 1924.- 75, [2] s.


Cəbrayılbəyli Cəmo. Təbiyyat İkinci il /C.Cəbrayılbəyli; Oktyabr İnqilabı adına Evdə Pedaqoji Texnikumu.- B.: [s.n.], 1929.- 68 s.


Cəbrayılbəyli Cəmo. Təbiyyat İkinci il /C.Cəbrayılbəyli; Oktyabr İnqilabı adına Evdə Pedaqoji Texnikumu.- B.: Azərnəşr, 1929.- 70-93 s.

 

Cəbrayılbəyli Cəmo. Təbiyyat ikinci il /C.Cəbrayılbəyli; Oktyabr İnqilabı adına Evdə Pedaqoji Texnikumu.- B.: Azərnəşr, 1929.- 96-124 s.

 

Cəbrayılov Malik Saday oğlu. Riyazi analiz [Mətn]: birdəyişənli funksiyanın diferensial hesabı: dərs vəsaiti /M.S.Cəbrayılov, B.Ə.Əliyev; elmi red. V.M.Qurbanov; rəyçi. Y.C.Salmanov, H.İ.Aslanov.- Bakı: ADPU, 2010.- 448, [1] s.

 

 Cəfərov Əli Səttar oğlu. Birdəyişənli funksiyanın deferensial hesabı [Mətn]: dərs vəsaiti / Ə.S.Cəfərov, C.N.Süleymanov; Red. A.X.Babayev; Rəyçilər. M.Cavadov, M.Cəbrayılov; Tusi N. adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti III hissə.- B.: N.Tusi adına ADPU-nun nəşri; 1992.- 87 s.

Cəfərov İsgəndər Həsən oğlu. Elementar zərrəciklər fizikasının əsasları [Mətn]: [ali məktəb tələbələri üçün dərslik] /elmi red. N. A. Quliyev; rəyçilər. S. A. Hacıyev, M. İ. Murquzov.- B.: Nurlar, 2009.- 285, [3] s., portr., cədv.

 

Cəfərov İsgəndər Həsən oğlu Neytrino /İ.H.Cəfərov; N.A.Quliyev; Elmi red: Ş.M.Nağıyev; Rəyçilər: S.A.Hacıyev; R.E.Hüseynov.- Bakı: Elm, 2005.- 116 s.

 

Cəfərov Qara Mustafa oğlu. Mexanika və molekulyar fizika [Mətn]: qısa mühazirələr kursu: dərs vəsaiti / Q.M.Cəfərov (ümumi red.), S.F.Cəfərov, Y.İ.Alıyev; elmi red. C.Ş, Abdinov.- B.: [İqtisad Universiteti] ;2011. 117, [1] s.

 

Diferensial həndəsədən məsələlər [Mətn]: (metodik göstəriş) /Tərtib ed. G.A.Xudaverdiyev, B.M.Əsgərov, N.A.Acalova, Ü.L.İsmayılova; Azərbaycan Dövlət Pedoqoji Universiteti.- B.: 1991.- 78 s. ill

Elatlı Elxan. Düşün bir az [Mətn]: Məntiqi-riyazi məsələlər /E.Elatlı; Rəyçi. R.Babayev.- Bakı: [MBM], 2007.- 32 s.

Elektrofizika terminləri lüğəti [Mətn]: Azərbaycan-rus-ingilis-türk dillərində /AMEA, Fizika İn-tu; tərt. A.M.Həşimov, E.N.Zamanova, K.B.Qurbanov; baş red. M.K.Kərimov.- Bakı: Elm, 2010.- 452 s.

Emenov V. Riyaziyyat təlimində əyanilik /V.Emenov; ASŞC, Xalq Maarif Komissarlığı Tədris-Metod Sektoru.- Bakı: Azərnəşr- Tədris-pedaqoji şöbə., 1933.- 24 s. , şək. ; 24 sm.

 

Eyni Ramazanov M. Ə. Nano texnologiyadan laboratoriya işləri [Mətn]: ali məktəblər üçün dərs vəsaiti: fizika, kimya, biologiya fakültələrinin bakalavr və magistr pillələrində təhsil alan tələbələr üçün dərs vəsaiti M.Ə.Ramazanov, A.Q.Həsənov; elmi red. K.M.Daşdəmirov, F.H.Paşayev; rəyçi. V.M.Salmanov, B.Ş.Barxalov.- B.: [B.: Universiteti] 2009.- 223, [1] s.

 

 Eyvazov Edil Əli oğlu. Bərk cisimlər fizikası [Mətn]: [dərs vəsaiti] E.Ə.Eyvazov [elmi red.]; rəyçi. E.Ə.Məsimov, Y.Q.Əsədov, Q.C.Sultanov.- B.: [Təhsil] 2012.- 449, [4] s.

 

 Eyvazov Edil Əli oğlu. Bərk cisimlər fizikasının məsələlərlə şərhi [Mətn] /E.Ə.Eyvazov, V.Y.Nəsirov, Y.M.Abbasov; Rəyçilər: E.Ə.Məsimov, Y.Q.Əsədov, U.S.Paşabəyova; Elmi red.: B.H.Tağıyev. B.: Çaşıoğlu, 1999. 209 s.: ill

 

 Eyvazov Edil Əli oğlu. Fizikadan məlumat kitabı [Mətn]: mexanika və molekulyar fizika /ümumi red. E.Ə.Eyvazov[I hissə]B.: [Çaşıoğlu], 2012.-292, [12] s.: şək., cədv

 

 Eyvazov Edil Əli oğlu. Kristalloqrafiyanın elementləri [Mətn]: Dərs vəsaiti /E.Eyvazov, V. Nəsirov; Elmi red. Y.Q.Əsədov; Rəyçilər: D.M.Qəmbərov, S.T.Əmirov; N.Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.B.: 1995.- 184 s. cədvəl., şək

 

 Eyvazov Edil Əli oğlu. Molekulyar köçürmə hadisələri [Mətn]: dərs vəsaiti E.Ə.Eyvazov (red.); rəyçi A.A.Qəribov, E.Ə.Məsimov.- B.: [Təhsil NPM] 2013.- 200, [1] s. cədv., şək. 21 sm.

Eyvazov Edil Əli oğlu. Yarımkeçiricilər fizikasına giriş [Mətn]: Dərs vəsaiti /E.Ə.Eyvazov (red.), V.C. Fərəcov, S.Ş.Qurbanov; Rəyçilər Z.A.İbrahimov, H.B.İbrahimov.- Bakı: ÇİNAR-ÇAP, 2007.- 393 s.

Əbdülov Ə. Hikməti-təbii [Mətn] /Ə.Əbdülov.- [Bakı]: [s.n.], [1920].- 179 [8] s.

 

Ədədi üsullar fənnindən laboratoriya işlərinin aparılmasına dair metodik göstərişlər [Mətn]: tənliklərin təqribi həlli /AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, V.İ.Lenin ad. Azərb. Döv. Pedaqoji İn-tu; tərt. ed. S.C.Cəbrayılov, R.Y.Şükürov; red. Ə.M.Məmmədov.- B.: APİ, 1987.- 71, [1] s.: cədv., şək., 20 sm.

 

Əfəndiyev Hüseyn Sədrəddin oğlu. Ədədi və funksional sıraların əsasları [dərs vəsaiti] /H.S.Əfəndiyev; red. T.Abdullayev, S.Miriyev.- Bakı: Azərnəşr, 1959.- 24 s.

 

Əfəndiyev M.R. Adi diferensial tənliklər /M.R.Əfəndiyev; S.M.Kirov ad. Azərbaycan Dövlət Darülfununu.- Bakı: Azərnəşr, 1950.- 210 [5] s.

 

Əfəndiyev Məhəmməd İbad oğlu. Triqonometrik tənliklər [Mətn] / M.İ. Əfəndiyev, N.B.Kərimov, N.İ. Mahmudov; Elmi red. C.E. Allahverdiyev.- B.: Təbib; 1992.- 150 s.

 

Əhədov R.Ə. Riyazi analiz və funksiyalar nəzəriyyəsi [Mətn]: birdəyişənli funksiyanın inteqral hesabı sıralar, metodik göstəriş /AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, H.Zərdabi ad. Kirovabad Döv. Pedaqoji İn-tu; tərt. ed. R.Ə.Əhədov; red. Ş.T.Cabbarov III hissə.- Kirovabad: [s. n.], 1979.- 79, [2] s. , şək., cədv. ; 20 sm.

 

Əhməd Abdullah Əmrullah oğlu. Fizika [Mətn]: testlər toplusu: bakalavrlar üçün vəsait /A.Ə.Əhməd, E.M.Qocayev, Ş.M.Əfəndiyev; elmi red. A.Ə.Abbasov. H. 2.- Bakı: [Təhsil], 2013.- 266, [2] s. şək

 

 Əhmədov Əli Mustafa oğlu. Funksional analiz [Mətn]: [ali məktəblər üçündərslik] Ə. M. Əhmədov ; baş elmired. C.E.Allahverdiyev; elmi red. K.İ.Xudaverdiyev; rəyçi. S.S.Mirzəyev [və b.] I Ölçü nəzəriyyəsivə Lebeqinteqralı.- B.: [Bakı Universiteti] 2011.- 247, [1] s.


Əhmədov Q. Adi diferensial tənliklər kursu [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /Q.Əhmədov, K.Həsənov, M.Yaqubov; elmi red. M.Qasımov.- Bakı: Maarif, 1978.- 443, [1] s.

 

Əhmədov Qurban Müzaməddin oğlu. Fizika [Mətn]: abituriyentlər üçün metodik vəsait /Q.M.Əhmədov (elmi red.)Bakı: [MBM], 2013.- 195, [1] s. şək., cədv

 

Əhmədov Valik İbrahim oğlu. Metal və ərintilərin elektrik xassələrinin fiziki-tədqiqat metodları [metodik göstəriş] /V. İ. Əhmədov ; elmi red. T. M. Pənahov ; rəyçi Z. S. Musayev, İ. İ. Əlizadə ; Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Təhsil Problemləri İnstitutu, Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Un-ti.- Bakı : [s. n.] , 2007.- 39, [1] s.

 

Əhmədova Həqiqət Məmmədrza qızı. Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika müntəxəbatı [Mətn]: ehtimal nəzəriyyəsinin əsaslarının və onun tətbiqlərinin populyar şərhi: ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /rus dil. tərc. H.M. Əhmədova; ön söz. C.E. Allahverdiyev A.H. Hacıyev.- B.: Şərq-Qərb, 2009.- 493, [3] s., şək., portr., cədv.

 

 Əhmədova Həqiqət Məmmədrza qızı. Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika [Mətn]: ali məktəbər üçün dərs vəsaiti H.M.Əhmədova; rəyçilər F.H.Rəhimov, S.Ə.Əliyev; elmi red. və ön söz C.E.Alahverdiyev, A.H.Hacıyev.- B.: Gənclik, 2002.-526, [2] s.

 

Əkbərov Maarif Süleyman oğlu. Ali cəbr [Mətn]: ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /M.S.Əkbərov; elmi red. M.Bunyatov, A.Sultanov.- Bakı: Maarif, 1976.- 386, [2] s.


Əkbərov Maarif Süleyman oğlu.
Cəbrdən mühazirələr [Mətn]: Dərs vəsaiti /M.Əkbərov; Elmi red.: M.Yaqubov, L.Əbdülkərimov; Red.: M.Namazov.- Bakı: 2001.- 473 s.

Əkbərov Maarif Süleyman oğlu.
Cəbr və ədədlər nəzəriyyəsi [Mətn]: ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /M.S.Əkbərov; elmi red. K.Xudaverdiyev, O.Məmmədov; burax. məs. E.R.Əhmədov.- Bakı: Nurlar NPM, 2005.- 896 s.

Əkbərov Maarif Süleyman oğlu. Ədədlər və fiqurlar aləmində /Professor Maarif Əkbərov; İxtisas red.: A.P.Bayramov; Rəyçilər: A.Ə.Babayev, M.H.Yaqubov.- B.: Təbib, 1999.- 335 s.

 

Əkbərov Maarif Süleyman oğlu. Riyaziyyat və fəlsəfə /M.S.Əkbərov; [elmi red. F.Qasımzadə]Bakı: Azərnəşr, 1971.- 114, [2] s.

 

Əkbərov Maarif Süleyman oğlu. Riyaziyyat və botanika [Mətn] /M.S. Əkbərov, R.İ.Bəşirov; elmi red. M.Yaqubov, C.Əliyev.- B.: RENESSANS, 2002.- 245 s.

 

Əkbərov Maarif Süleyman oğlu. Riyaziyyatdan əyləncəli məsələlər (həlli ilə): [Metodik vəsait]. /.Əkbərov, V.Mahmudov, G.Şəfiyeva; Elmi red.: H.Seyidli.- B.: Müəllim, 2003.- 72 s.

 

Ələsgərov Firdovsi Məmmədəli oğlu. Riyazi analiz [Mətn]: dərs vəsaiti /F.Ələsgərov; elmi red. Ə Quliyev; rəyçilər. O.Rzayev, N.İbadov II.- Bakı: Elm, 2009.- 277, [1] s.

 

Əliquliyev Rasim Məhəmməd oğlu. Kriptoqrafiya tarixi [Mətn] /R.M.Əliquliyev, Y.N.İmamverdiyev; AMEA, İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu.- B.: İnformasiya texnologiyaları, 2006,192 s. cədv., portr., ill., faks

 

 Əliyev A.Y. Diferensial və inteqral tənliklərin təqribi hesablama üsulları [Mətn]: Metodik vəsait /A.Y. Əliyev, V.Ə.Priverdiyev; Elmi red. Q.M.Əmirəliyev; Rəyçi. Z.B.Seyidov və b.; M.Ə.Rəsulzadə adına Bakı Dövlət Universiteti.- B.: EA, 1993.- 175 s.: 20 sm.

 Əliyev Alxan Hümbət oğlu. Riyazi proqramlaşdırma /A.H. Əliyev; Red.: Y.İ. Hacızalov; Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutu; Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti.-B.: İqtisad Universiteti, 2004.- 302 s.

 

 Əliyev Alxan Hümbət oğlu. Riyazi proqramlaşdırma [Mətn]: tədris-metodik vəsait /A.H.Əliyev; red. Y.İ.Hacızalov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. Təhsil Problemləri İn-tu, Azərb. Dövlət İqtisad Un-ti, "İqtisadi kibernetika" kafedrası.- B.: [İqtisad Universiteti], 2005.- 301, [1] s. ill., cədv

Əliyev Alxan Hümbət oğlu. Riyazi proqramlaşdırma [Mətn]: kompüter yönümlü yanaşma: dərs vəsaiti /A.H.Əliyev; rəyçilər. A.F.Musayev, R. Ə. Balayev; red. Y.İHacızalov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Döv. İqt. Un-ti.- Bakı: İqtisad Univerisiteti, 2010.- 476, [1] s.

 

Əliyev Aydın Yunus oğlu. Cəbrin təqribi hesablama üsulları [Mətn]: Metodik vəsait /A.Y.Əliyev, V.Ə.Priverdiyev; Elmi red. Q.M.Əmirəliyev; Rəyçi. Z.B.Seyidov; M.Ə.Rəsulzadə adına Bakı Dövlət Universiteti.- B.: Elmlər Akademiyası, 1993.- 110 s.: ill., cəd., 20 sm.

 

Əliyev Aydın Yunus oğlu. Diskret riyaziyyatın elementləri: Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti Aydın Əliyev, Vladimir Piriverdiyev; Bakı Dövlət Universiteti; Elmi red.: K.B.Mənsimov.- B.: Mütərcim, 2003.- 92 səh.

Əliyev Aydın Yusif oğlu. Riyazi analizin təqribi hesablama üsulları [Mətn]: (metodik vəsait ) /A.Əliyev, V.Piriverdiyev; Elmi red. Q.Əmirəliyev; Rəyçi. Z.Seyidov, H.Novruzov, M.Mustafayev; M.Ə.Rəsulzadə adına Bakı Dövlət Universitet.- Bakı: Elimlər Akademiyasının nəşriyyatı, 1993.- 139 s.

 

 Əliyev Bayram Zeynal oğlu. Kinematika və dinamika: [dərs vəsaiti] B.Z.Əliyev; elmi red. S.A.Hacıyev; rəyçi N.M.Qacayev; Azərb. SSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi.- B.: ADU, 1984.- 93, [3] s.

 

Əliyev Bayram Zeynal oğlu. Ümumi fizika kursu [Mətn]: Ali texniki məktəblər üçün dərs vəsaiti /B.Z.Əliyev; Rəyçilər: Q.İ.Qəribov, S.İ.Vəliyev; İxtisas red.: N.A.Qocayev.- Bakı: Maarif, 1996.- 424 s.

Əliyev Bayram Zeynal oğlu. Ümumi fizika kursu ali məkətəblər üçün dərs vəsaiti /B.Z.Əliyev; rəyçi. S.A.Hacıyev, Q.İ.Qəribov; ixtisas red. N.M.Qocayev; [red. Z.C.Xələfov]Bakı: Elm, 2007.- 620, [4] s.

 

Əliyev Bəhlul Dadaş oğlu. Mexanika və molekulyar fizika [Mətn]: Dərs vəsaiti /B.D.Əliyev, Q.T.Həsənov, M.Ə. Cəfərova; red. Ə. A. Baxşəliyev; rəy verənlər. Ə.Ə.Əliyev, A.O.Mehrabov; AzSSR Xalq Təhsili Nazirliyi. M.Əzizbəyov adına Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutu.- Bakı: Azərb. NKİ, 1989.- 120,[2] s.

 

 Əliyev Bəhlul, Həsənov Qafar. Ümumi fizika kursu: Dərs vəsaiti /Elmi red.: prof. N.M.Mehdiyev. Düzəltilmiş və yenidən işlənmiş ikinci nəşri. B.: Çaşıoğlu. 2004.- 659 s.

 

 Əliyev Ə.Ə. Cəbrin tətbiqləri: kodlar nəzəriyyəsi və kriptologia [Mətn]: [dərs vəsaiti] /müəl.: Ə.Ə.Əliyev, A.O.Məmmədov, O.M.Məmmədov; elmi red. M.F.Mehdiyev (ön söz).- B.: [Bakı Universiteti], 2015.- 126, [1] s.: il., 29 sm.

 

Əliyev Əli Mehdi oğlu. Ali riyaziyyatdan məsələ və misallar [Mətn]: dərs vəsaiti /Ə.M.Əliyev; elmi red. A.C.Hacıyev.- Bakı: [s.n.], 2001.- 272 s.

Əliyev Əli Mehdi oğlu. Ali riyaziyyat [Mətn]: dərs vəsaiti /Ə.M.Əliyev; Elmi red.: A.C.Hacıyev.- Bakı: MBM, 2005.- 488 s.

Əliyev Əli Mehdi oğlu. Ali riyaziyyata aid çalışmalar [Mətn]: [dərs vəsaiti] /Ə.Əliyev (ön söz), F.Ələkbərova, Q.Cəfərova; elmi red. A.C.Hacıyev; rəyçilər. M.B.Rəhimov, R.M.Əliyev.- Bakı: [s.n.], 2003.- 367, [1] s.


Əliyev Əziz Mirzəqulu oğlu
. Riyaziyyat [Mətn]: Ümumtəhsil məktəblərinin 5-ci sinfi üçün dərs vəsaiti /Ə.M.Əliyev; İxtisas red.: B.V.Vəliyev.- Bakı: Maarif, 1996.- 240 s.

Əliyev Əziz Mirzəqulu oğlu. Riyaziyyat: 5-ci sinif Ümumtəhsil məktəbləri üçün dərs vəsaiti /Ə.M.Əliyev; İxtisas red.: B.V.Vəliyev.- Bakı: Maarif, 2000.- 240 s.

 

 Əliyev Əziz Mirzəqulu oğlu. Riyaziyyat [Mətn]: 6-cı sinif: Ümumtəhsil məktəbləri üçün dərslik /Ə. M. Əliyev; İxtisas red.: B. V. Vəliev -B.: Maarif, 2000- 256 s.


Əliyev Mikayıl Muxtar oğlu.
Fizika məsələləri (həlli ilə) [Mətn] /M.M.Əliyev, A.Məmmədov; elmi red. İ.Bənənyarlı II hissə.- Bakı: Maarif, 1973.- 201, [2] s. , şək. ; 21 sm.

Əliyev Nəriman Hüseyn oğlu. Ümumi fizika kursu: Rəqslər və dalğalar.Optika.Atom fizikası: Texniki ali məktəblərin tələbələri üçün dərs vəsaiti /N.H.Əliyev, İ.M.İsmayılov, H.Q.İsfəndiyarov; Elmi red.: T.M.Pənahov; Rəy verən: E.Qocayev, T.Hacıyev.- Bakı: Təhsil, 2005.- 406 s. , cədvəl, ill. ; 21 sm.

 

Əliyeva Tinatin Məmməd qızı. Ali pedaqoji məktəblərin riyaziyyat fakültəsində riyaziyyat və riyaziyyatın tədrisi metodikası fənləri arasındakı əlaqələrin reallaşdırılmasının yol və vasitələri: [Monoqrafiya] /T.Əliyeva; Elmi red.: M.H.Yaqubov.- B.: Elm, 2004.- 288 s.

 

Əlizadə Cahangir. Həndəsə və fənni-məsahəyyə dair ümumən əlverişli bir rəhbərdir [Mətn]: 65 şəkilli havi. Yer ölçənlər hazırlamaqdan ötrü 6 həftəlik priqram üzrə açılan kurslar üçün tərtib edilmiş təlimatnamədir. /C.Əlizadə.- B.: [s. n.], 1922.- 44 s.

 

Əlizadə Şükür Həmid oğlu. Məktəb fizika kabinetinin təkmilləşdirilməsi [Mətn] /Ş.H.Əlizadə; elmi red. Z.İ.Qaralov.- B,: Elm, 1998.- 88 s.: cədv., şək., sxem, 20 sm.

 Əlqədarski Ə. Yeni üsul hesab məsələləri [Mətn] /Ə. Əlqədarski ; Dağıstan xalq maarif komissarlığı.-Mahaç-Qala : Dağıstan xalq maarif komissarlığı, 1927.-76 s.

 

Əmiraslanov Aslan Mahmud oğlu. Ümumi fizika praktikumu [Mətn]: ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /A.M.Əmiraslanov; [elmi red.: K.Daşdəmirov]Bakı: Maarif, 1978.- 306, [2] s.

 Ərdəbili Saleh Cəlil. Həqiqətül-aləm [Mətn] /Saleh Cəlil Ərdəbili.- I cild.- Tiflis: [s.n.], 1320 h.[1920].- 190 s.

 

Əsgərov Cavid Səlimxan oğlu. Elektromaqnit sahə nəzəriyyəsinin xüsusi məsələləri [Mətn] : monoqrafiya /C. S. Əsgərov ; elmi red. M. Həmidov. Bakı: Azərnəşr, 2017.- 171, [1] s.: şək., cədv., 20 sm.

 

Əsgərov Bəhram Mehrəli oğlu. Termodinamika və statistik fizika [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /B.M.Əsgərov; rəyçi F.M.Həşimzadə.- Bakı: Bakı Universiteti, 2005.- 625 s.

Əysiyev E. Hesab məsələ və misalları məcmuəsi [Mətn]: kənd məktəblərinin ikinci qrupuna aid /E. Əysiyev ; tərcümə. İ. Məhəmmədzadə ; Dağıstan xalq maarif komissarlığı Mahaç-Qala : Dağıstan xalq maarif komissarlığı , 1927. 59 s.

 

Əzimov Musa Əli oğlu. Diferensial tənliklər [Mətn]: Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /M.Ə.Əzimov, F.H.Səlimov, Ş.F.Məmmədov; rəyçilər. Q.Ə.Orucov; elmi red. F.Q.Maqsudov.- Bakı: Maarif, 1991.- 674 s.


Əzizov F. Ali məktəbə daxil olanlar üçün riyaziyyatdan müsabiqə məsələləri (həlli ilə).- Bakı: ERGÜN, 1992.- 372 s.

 

Fabrik Zavod Yeddiillik və Komsomolçu Gənclər Məktəbinin proqramları [Mətn]: riyaziyyat proqramına əlavə; metodiki izahat Xalq Maarif Komissarlığı Tədris-Metod Sektoru.- B.: [Azərnəşr], 1932.- 107, [1] s.

 

Fabrik Zavod Yeddiillik və Komsomolçu Gənclər Məktəbinin proqramları [Mətn]: riyaziyyat və fizik proqramları Xalq Maarif Komissarlığı Tədris-Metod sektoru 2-ci kitab[Bakı] [s.n.] 1932.- 21 s.

 

Fabrik-zavod yeddi illiklərinə məxsus fizika proqramı 5-ci il.- Bakı: [s.n.], 1930.- 16 s.

Faleyev Q İ. Fizika orta məktəb üçün: yeddinci tədris ili /Q.İ.Faleyev, A.V.Pyorışkin; [red. M.Əliyev] III hissə.-Bakı: Azərnəşr, 1933.- 131, [1] s. , portr.

Faleyev Q.İ.
Fizika məsələləri orta məktəb üçün: 5-7 tədris illəri /Q.İ.Faleyev, A.V.Pyorışkin; çevirəni. Ə.Əbdürrəhimzadə; [red. M. Abdullayev]Bakı: Azərnəşr, 1933.- 95,[1] s. , şək. ; 25 sm.

Faleyev Q.İ.
Fizika orta məktəb üçün: altıncı tədris ili /Q.İ.Faleyev, A.V.Pyorışkin; çevirəni. M.Kamil; red. M.Abdullayev II hissə.- Bakı: Azərnəşr, 1933.- 151, [1] s. , portr.


Faleyev Q.İ.
Fizika orta məktəb üçün: doqquzuncu tədris ili /Q.İ.Faleyev, A.V.Pyorışkin; [çevirəni. M.Kamil; red. M.Abdullayev]Bakı: Azərnəşr, 1933.- 145, [3] s. , şək.,

 

Faleyev Q.İ. Fizikadan iş kitabı V il: Birinci semestr /Q.İ.Faleyev; çevirəni. Ə.Əbdürrəhimzadə.- B.: Azərnəşr, 1931.- 55, [1] s., şək.; 25 sm.


Faleyev Q.İ. Fizikadan iş kitabı VI il: II semestr /Q.İ.Faleyev; çevirəni. Ə.Əbdürrəhimzadə.- B.: Azərnəşr, 1931.- 140 s., şək., cədv.; 24 sm.

 

Faleyev. Fizikadan iş kitabı [Mətn]: VI il Q.İ.Faleyev; red. M.Kamil; çevirən. Talıbov.- B.: Azərnəşr, 1932.- 330, [1] s.

 

Fabrik Zavod Yeddiillik və Komsomolçu Gənclər Məktəbinin proqramları [Mətn]: riyaziyyat proqramına əlavə: metodiki izahat Xalq Maarif Komissarlığı Tədris-Metod sektoru.[Bakı] [s.n.] 1932.- 104 s.

 

Fabrik Zavod Yeddiillik və Komsomolçu Gənclər Məktəbinin proqramları [Mətn]: riyaziyyat proqramına əlavə; metodiki izahat Xalq Maarif Komissarlığı Tədris-Metod Sektoru.- B.: [Azərnəşr], 1932.- 107, [1] s.


Fabrik-zavod yeddi illiyi V, VI, VII tədris illəri üçün təbiyyat proqramı /
Xalq Maarif Komissarlığı.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 32 s.

 

Fabrik-zavod yeddiilliyində və kolxoz gənclər məktəbində riyaziyyatın təlimi /ASŞC Xalq Maarif Komissarlığı Tədris-MetodSektoru; çevirəni. S.Melikov; red. M.Cavadov.- Bakı: Azərnəşr, 1933.- 57, [1] s.

 

Faleyev Q.İ. Fizikadan iş kitabı VII il /Q.İ.Faleyev; çevirəni. Sami Kamal; red. Məhərrəm Kamil.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 228 s. , portr., şək., fotoşək., cədv. ; 25 sm.

 

Faleyev Q.İ. Fizikadan iş kitabı [Mətn]: V il: ikinci semestr Q.İ.Faleyev.- B.: Azərnəşr, 1932.- 90, [1] s.

 

Faleyev Q.İ. Fizikadan iş kitabı [Mətn]: VIIil; FZY və KGM üçün Q.İ.Faleyev; çevirəni. Ə.Hacıyev; red. M.Kamil I hissə.- B.: Azərnəşr, 1932.- 389,[1] s.

 

Faleyev Qriqoriy İvanoviç. Fizika [Mətn]: FZY-nin 5-ci və KGM-nin birinci qrupu üçün Q.İ.Faleyev, A.V.Pyorişkin, V.A.Divinjaninov; red. M.Kamil; çevirən. S.Kamal.- B.: Azərnəşr, 1932.- 228 s.

 

Feofilaktov N.V. Savad məktəblərində hesablamağı necə öyrətməli [Mətn] /N.N.Feofilaktov; Ali Siyasi Maarif Komitəsi.- B.: Azərnəşr, 1929.- 76, [1] s.

 

 Feyziyev Fikrət Güləli oğlu. Diskret riyaziyyatın bəzi fəsilləri [Mətn]: dərs vəsaiti /F. G. Feyziyev; elmi red. K. B. Mənsimov; rəy verən. K. Ş. Məmmədov, H. V. Şimiyev.- B.: Təhsil, 2008.- 241, [1] s. , portr., cədv., şək.

 

Feyziyev Sərxan Aslan oğlu. Riyaziyyatın ibtidai kursunun nəzəri əsasları: Dərs vəsaiti II hissə /S.A.Feyziyev, R.Y.Şükürov; İxtisas red.: Ə.M.Məmmədov.- Bakı: Şirvannəşr, 2003.- 438 s.

 

Feyziyev Sərxan Aslan oğlu. Riyaziyyatın ibtidai kursunun nəzəri əsasları [Mətn] : ali məktəb tələbələri üçün dərslik /S. A. Feyziyev, R. Y. Şükürov ; red. B. Cəbrayılov. B.: Apostroff, 2014. 565, [3] s.: şək., cədv

Fərdi kompüterlər və proqramlaşdırma [Mətn] /S.Q.Kərimov, Ə.Y.Babanlı, Ə.Ə.Pənahov və b.; Rəyçilər. T.A.Əliyev, T.M.Əsgərov.- Bakı: Maarif, 1992.- 242 s.

 

Fərəcov Rzabala Hüseyn oğlu. Elektron hesablama maşınları və proqramlaşdırma [Mətn]: Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /R.H.Fərəcov, R.T.Paşayev, C.K.Kazımov.- Bakı: Bakı Dövlət Universiteti, 1992.- 296 s.
 

Fərzəliyev M.H. Tərsimi həndəsə [Mətn]: dərs vəsaiti /M.H.Fərzəliyev, T.M.Əsədov, E.Ç.Sultanov; red. M.H.Fərzəliyev; rəy verənlər. N.R.Məmmədov, O.Ş.Şamxalov, Z.Q.Quliyev, Z.S.Qələndərov.- Bakı: İqtisad universiteti, 2010.- 150, [1] s.

 

Fizika [Mətn]: testlər toplusu: bakalavrlar üçün vəsait /E.M.Qocayev, A.Ə.Əhməd, Ş.M.Əfəndiyev, N.Y.Səfərov; elmi red. A.Ə.Abbasov. H. 1Bakı: [Təhsil], 2013.- 303, [1] s. şək

 

Fizika: 7 [Mətn]: ümumtəhsil məktəblərinin 7-ci sinfi üçün dərslik /M.İ.Murquzov, S.Q.Abdullayev, R.R.Abdurazaqov, N.A.Əliyev; elmi red. N.Qocayev; rəyçi. K.Rəhimov.- B.: Bakınəşr, 2008.- 256 s.

 

Fizika 7 [Mətn]: ümumtəhsil məktəblərinin 7-ci sinfi üçün dərslik M.İ.Murquzov, S.Q.Abdullayev, R.R.Abdurazaqov, N.A.Əliyev; elmi red. M.Murquzov; rəyçi N.Ağayev, L.Yusifova.- B.: [Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi], 2011.- 192 s.

 

Fizika praktikumu mexanika, molekulyar fizika, elektrik və optika /müəl. B.R.Mirzəyev (red.) [və b.]; red. A.İ.Muxtarov; Ali Təhsil Nazirliyi, S.M.Kirov adına ADU.-Bakı: ADU, 1958.-400, [4] s.

 

Fizika proqramı [Mətn]: fabrik-zavod yeddiilliyi və kolxozçu gənclər məktəbi üçün; metodiki izahat; proqramları 1, 2-cikitabına əlavə AXMK, Tədris-Metodsektoru.- B.: [Azərnəşr], 1932.- 39 s.

Fizikadan nümayiş eksperimenti [Mətn]: Orta məktəbin yuxarı sinifləri üçün 1 cild, Mexanika, istilik. Müəllimlər üçün vəsait. Bakı: Maarif, 1976.- 361 s.

 

Friş Sergey Eduardoviç. Ümumi fizika kursu Mexanikanın fiziki əsasları. Molekulyar fizika. Rəqslər və dalğalar : ali məktəblər üçün dərslik /S.E.Friş, A.V.Timoreva; [tərc. ed. A.Muxtarov, S.Məmmədxanlı, Z. Mustafayev ; red. T.Həmidov, İ.Tağıyev] I cild.- Bakı: Azərtədrisnəşr, 1964.- 516 s. , şək., cədv., sxem. ; 22 sm.

Friş Sergey Eduardoviç. Ümumi fizika kursu [Mətn]Optika atom fizikası /S.E.Friş, A.V.Timoreva; tərc. ed. M.Haşımzadə, K.Köçərli; red. Y.Məmmədov III cild.- Bakı: Azərnəşr, 1960.- 820 s. , cədv., şək. ; 20 sm.

 

Funksional analiz və inteqral tənliklər kursunun proqramı [Mətn]: dövlət universitetləri üçün ixtisas 2013-riyaziyyat /SSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi; tərt. ed. A.Q.Kostyuçenko; tərc. ed. H.Hacıyev, M.Əlizadə.- B.: ADU, 1982.- 4, [1] s.

Gebel V. Ya. Nəzəri mexanikanın əsas kursu /V. YA. Gebel; çevirəni. M.Kamil; red. Ə.Əbdürrəhimzadə I hissə.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 252 s.


Gebel V. Ya. Nəzəri mexanikanın əsas kursu /V. YA. Gebel; çevirəni. M.Kamil; red. Ə.Əbdürrəhimzadə II hissə.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 375, [1] s.

Gerasimov Y.İ. Fiziki kimya kursu dərs vəsaiti [Mətn]: /Y.İ.Gerasimov [və b.]; tərc. ed. S.Ələkbərova, C.Zülfüqarlı ; red. A.Muxtarov I cild.- Bakı: Maarif, 1968.- 620 s. , cədv., şək. ; 22 sm.

 

Gənc riyaziyyatçı [Mətn]: şəhər və kənt məktəblərinin 3-cü qrupları üçün İ.Zərgərli, B.Ağayev, Ə. Qasımov, M.Abasov; red. Q.Abasov.- B.: Azərnəşr, 1932.- 128 s.

 

Gənc riyaziyyatçı şəhər və kənt məktəblərinin 4-cü qrupları üçün /İ. Zərgərli, V. Ağayev, Ə. Qasımov, M. Abasov ; red. Mustafayev. B.: Azərnəşr, 1932.- 124, [2] s.

Gülməmmədov V.Y. Abituriyentlər üçün riyaziyyat /V.Y.GülməmmədovElmi red.: Kərimov,N.B.; Rəyçilər: R.C.İmanov,N.N.Nəsibov I hissə.- Bakı: Avropa, 2006.- 904 s.

Hacıbəyov Üzeyir Əbdülhüseyn oğlu. Hesab məsələləri [Mətn]: [dərslik] /Ü.Hacıbəyov.- B.: Orucov qardaşları, 1907 (1325 h.).- 105 s.

 

Hacıəlizadə Səməd bəy. Rəhbəri-cəbr [Mətn]: rüşdi və edadi məktəblərinin üçüncü və dördüüncü siniflərinə görə yazılmışdır /S.Hacıəlizadə; Maarif Nəzarəti talif və tərcümə əncüməni I hissə.- B.: [s. n.], 1919 (1337 h.).- 190 [4] s.

 

Hasilov Vilayət Təvəkkül oğlu. Ali riyaziyyat və riyazi statistikanın elementləri [Mətn]: dərs vəsaiti /V.T.Hasilov; elmi red. Ş.İ.Vəkilov; rəyçilər. Ə.Ə.Novruzov, K.İ.Xudaverdiyev, H.H.Həsənov.- B.: Bakı Universiteti, 1990.- 423, [1] s.

 

Həbibov İbrahim Əbülfəz oğlu. Tərsimi həndəsə və texniki rəsm [Mətn] : dərslik /İ. Ə. Həbibov, R. Ə. Alıyev, İ. A. Alıyev. B.: [s. n.], 2011.264, [2] s. şək

 

Həbibzadə Əmir Şamil oğlu. Funksional analiz [Mətn]: dərslik /Ə.Həbibzadə; elmi red. C.Allahverdiyev.- Bakı: Maarif, 1978.- 389, [3] s. ; 21 sm.


Həbibzadə Əmir Şamil oğlu. Kompleks dəyişənli funksiyalar nəzəriyyəsi ali məktəblər üçün dərslik /Ə.Ş.Həbibzadə; [red. R.Məmmədov] I hissə.- Bakı: Azərtədrisnəşr, 1962.- 461, [3] s.


Həbibzadə Əmir Şamil oğlu. Kompleks dəyişənli funksiyalar nəzəriyyəsi ali məktəblər üçün dərslik /Ə.Ş.Həbibzadə; [red. R.Məmmədov] II hissə.- Bakı: Azərtədrisnəşr, 1964.- 269, [3] s.
 

Həmidov, S. S. Həndəsə məsələlərinin həlli metodikasınadair [Mətn]: VII-IX siniflər üzrə metodik vəsait /S.S.Həmidov, İ.M.Rüstəmov; Rəyçi: İ.F. Əliyev, T.M.Əliyeva, A.Ə. Əliyev; N.Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.- Bakı: 1998,128 s.

 

Həmidov Seyidağa Sail oğlu. Riyaziyyatın tədrisi metodikası (I-IV siniflər) [Mətn]: Pedoqoji fakültə tələbələri üçün dərs vəsaiti /S.S.Həmidov; Rəyçilər: İ.S.Kazımov; N.Tusi Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.- B.: Diplomat, 1997.- 160 s.

 

Həmidov Seyidağa Sail oğlu. Uşaqlarda elementar riyazi təsəvvürlərin formalaşdırılması metodikası Uşaqlarda elementar riyazi təsəvvürlərin formalaşdırılması metodikası [Mətn]: Dərs vəsaiti /S. S. Həmidov; Elmi red.: Z.A.Osmanov; V.İ.Lenin adına Qırmızı Əmək Bayrağı Ordenli Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutu.- B.: 1989.- 92 s

 

 Həndəsə 11 [Mətn]: Ümumtəhsil məktəblərinin 11-ci sinfi üçün dərslik /M.Mərdanov, S.Mirzəyev (red.), R.Həsənov, C.Hacıyev.- Bakı: Çaşıoğlu, 2007.- 128 s. , ill. ; 21sm.


Həsənov Feyruz Misir oğlu. Riyazi fizika üsulları [Mətn]: dərs vəsaiti /F.M.Həsənov, A.Ə.Mehdiyev; elmi red. Y.Ə.Məmmədov; rəyçilər H.D.Orucov, H.İ.Aslanov, N.Ə.Əliyev.- Bakı: Təknur, 2010.-283, [1] s.

Həsənov İlham. Plazma və dəstə texnologiyası [Mətn] /İ. S. Həsənov; Məsul katib. E. K. Hüseynov, Ressenzent. Ə. X. Muradov; AMEA, Fizika İnstitutu,- B.: Elm, 2007.- 172 s.

 

Həsənov Qafar Teymur oğlu. Ümumi fizika kursu [Mətn]: kredit təhsil sisteminin bakalavr pilləsi üçün dərslik /Q.T.Həsənov, Ə.Ə.Əliyev; elmi red. V.M.Salmanov; rəy verənlər. E.M.Qocayev, M.A.Musayev.- B.: UniPrint, 2009.- 505. [1] s.

 

Həsənova Xalidə Sidqəli qızı. Orta məktəb riyaziyyat kursunda bərabərsizliklər və onların tədrisi metodikası [Mətn] : [metodik vəsait] /X. S. Həsənova, C. Cəfərov, K. Bədəlova ; elmi red. Z. Hüseynov ; rəyçilərA. Adıgözəlov, X. Alıyev, Ə. Məmmədov.- Bakı : Elm və təhsil , 2011. -107, [5] s.

 

 Həşimov Hüseyn Musa oğlu. Çoxluqlar, münasibətlər və kompleks ədədlər [Mətn]: Metodik vəsait /H.Həşimov; Red. L.Ş.Abdulkərimov; N.Tusi ad. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti. B.: 1998.- 114 s.: 19 sm

 

 Həşimov Hüseyn Musa oğlu. Riyazi məntiq elementləri [Mətn] : metodik vəsait /H. M. Həşimov. B.: Maarif, 1986. 142, [2] s.: cədv., şək

 

Hüseynov Abbas Müzəffər oğlu. Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistikanın elementləri [Mətn]: mühazirələr: dərs vəsaiti / A.M.Hüseynov, T.C.Məmmədov; elmi red. R.V.Hüseynov.- B.:[ADPU]; 2014.- 308, [5] s.

 

Hüseynov Abbas Müzəffər oğlu. Əməliyyatların tədqiqi [Mətn]: dərs vəsaiti / A.M.Hüseynov, T. C. Məmmədov, Ə.Ə.Alyazov.- B.:[ADPU]; 2014. 466, [1] s.,şək., cədv. ;20 sm.

 

Hüseynov Əşrəf İsgəndər oğlu. İnteqral tənliklər [Mətn]: Ali məktəblər üçün dərslik /Ə.Hüseynov; red. A.Abbasov.- Bakı: Maarif, 1981.- 391, [1] s.

 

Hüseynov Həsən. Riyaziyyat [Mətn]: metodlar, çalışmalar, həllər /H.Hüseynov, V.Dyatlov; Elmi red. və tərcüməçidən: N.B.Kərimov.- B,: Elm, 1998.- 255 s.: ill., 20 sm.

 

Hüseynov R.Ə. Ümumi astrofizika [Mətn]: [dərslik] R.Ə.Hüseynov; red. Z.A.Səmədov; rəyçi. N.İsmayılov, Ə.Babayev.- B.: [Bakı Universiteti], 2010.- 367, [1] s.

 

Hüseynov Rauf Vəli oğlu. Birdəyişənli funksiyaların differensial hesabı [Mətn] : ali məktəb tələbələri üçün dərs vəsaiti /R. V. Hüseynov, T. Q. Məlikov ; elmi red. H. M. Hüseynov. B.: Elm, 2009. 237, [3] s.: ill., şək., cədv

Hüseynov Rəhim Əyyub oğlu. Astronomiya terminləri lüğəti [Mətn]: Rusca-Azərbaycanca-İngiliscə 9000 termin /R.Hüseynov, B.Babayev, Q.Əhmədov.- B.: Azərnəşr, 1989.- 224 s.

 

Hüseynov Rəhim Əyyub oğlu. Astronomiya terminləri lüğəti [Mətn]: Rusca-Azərbaycanca-İngiliscə 9000 termin /R.Hüseynov, B.Babayev, Q.Əhmədov.- B.: Azərnəşr, 1989.- 224 s.

 

Hüseynzadə Sadıx Məmmədbağır oğlu. Analitik kimya [Mətn]: vəsfi kimyəvi analizdən metodik dərs vəsaiti AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, M.Əzizbəyov ad. Azərb. Neft və Kimya İn-tu; [red. H.B.Şaxtaxtinski].- Bakı Azərb. NKİ, 1971.- 110, [2] s.

 

Xaçaturyan Q.D. Riyaziyyatdan iş kitabı [Mətn] Q.D.Xaçaturyan; red. V.A.Striqunov, M.Kamil; çevirən. T.Talıbzadə I hissə.- B.: Azərnəşr, 1932.- 335, [1] s.

 

 Xəlilov Sadıq Xosrov oğlu. Fizikadan məsələni necə həll etməli [Mətn]: göstərişlər, düsturlar, məsələ həllinə nümunələr. Abituriyentlər üçün vəsait / S.X.Xəlilov, F.Ş.Kərimov, A.Ə.Həsənov; Elmi red. C.K.Qəniyev, B.Q.Qaracayev.- B.: Təbib; 1992.- 148 s.

 

Xubanov X.İ. Tərsimi həndəsədən iş dəftəri [Mətn]: Metodik vəsait /X.İ.Xubanov, N.A.Quliyev, M.R.Mustafayev; Elmi red. İ.X. Xubanov; Azərbaycan Texniki Universiteti.- Bakı: [AzTU], 1992.- 65 s.

 

Xüsusi nisbilik nəzəriyyəsinin elementləri [Mətn]: metodik göstəriş Tərtib edənlər. D.C.Əsgərov, A.N. Əhmədova, A.F.Xəlilova; Red. A.M.Ağayev; Rəy verən. T.C.Cəfərov; Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası.- Bakı Azərb. DNA, 1995.- 20 s.

 

İbrahimov Əsəd Yusif oğlu. Müstəvi üzərində həndəsi qurmalar pedaqoji institutlar üçün dərs vəsaiti /Ə.Y.İbrahimov, A.A.Kartaşyan, S.N.Sadıqov; [red. M. Məmmədov].- Bakı: Azərtədrisnəşr, 1963.- 181, [3] s. 516.5

 

İbrahimov Hüseyn Behbud oğlu. Nanoölçülü sistemlər fizikası [Mətn]: dərs vəsaiti /H.B.İbrahimov, O.Z.Ələkbərov; elmi red. İ.H.Cəfərov; rəyçi. E.Ə.Eyvazov, M.Ə.Cəfərov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi.- Bakı: Ləman, 2010.- 238, [2] s. , ill. ; 21 sm.

 

İbrahimov İbrahim İbiş oğlu. Riyazi analiz kursu ali məktəblər üçün dərslik/İ.İbrahimov; [elmi red. R.Sultanov].- Bakı: Azərtədrisnəşr, 1962.- 869, [3] s.


İbrahimov İbrahim İbiş oğlu. Sıralar nəzəriyyəsinin əsasları /İ.İ.İbrahimov; [red. R.Sultanov].- Bakı: Azərnəşr, 1957.- 501, [3] s.

İbrahimov İbrahim İbiş oğlu. Ədədlər nəzəriyyəsinin əsasları [Mətn]: dərslik /İ.İbrahimov; red. R.Sultanov.- Bakı: Azərnəşr, 1955.- 379, [1] s.

İbrahimov V.R. Adi differensial tənliklərin ədədi üsullarla həlli [Mətn]: ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /V.R.İbrahimov, Q.Y.Mehdiyeva; rəyçilər. N.Ş.İsgəndərov, V.M.Musayev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.-Bakı: [s.n.], 2010.- 170, [1] s.

 

İbramxəlilov İbramxəlil Şıxənməd oğlu. Riyazi statistika və ehtimal [Mətn]: [dərslik] İ.Ş.İbramxəlilov; elmi red. və rəyçi S.Ə.Əliyev.- B.: [s.n.] 2013.- 203, [1] s.

İbtidai fizika birinci və ikinci konsentrlər /ASŞC Xalq Maarif Komissarlığı Qiyabi Təhsil Bürosu Tapşırıq 1 Bakı: [Azərnəşr], 1931.- 43 s.

İbtidai fizika birinci və ikinci konsentrlər /çevirəni. T.Talıbzadə; red. M.Kamil; ASŞC Xalq Maarif Komissarlığı Mərkəzi Qiyabi Təhsil Bürosu Tapşırıq 5.- Bakı: [Azərnəşr], 1931.- 33, [1]s.

İbtidai fizika I və II konsentr /çevirəni. T.Talıbzadə; red. M.Kamil; ASŞC Xalq Maarif Komissarlığı Qiyabi Təhsil Bürosu Vəzifə 4.- Bakı: [Azərnəşr], 1931.- 19 s.

İbtidai fizika I və II konsentrlər /çevirəni. T.Talıbzadə; red. M.Kamil; ASŞC Xalq Maarif Komissarlığı Mərkəzi Qiyabi Təhsil Bürosu Tapşırıq 3.- Bakı: [Azərnəşr], 1932.- 23 s.

 

İbtidai məktəblərin riyaziyyat proqramlarına aid metodiki izahat.- B.:[s.n.];1932.- 62 s.

 

 İbtidai riyaziyyat [Mətn] I buraxılış[Bakı]: [s.n.], [1929.].- 30 s.


İbtidai riyaziyyat birinci və ikinci konsentr /ASŞC Xalq Maarif Komissarlığı Mərkəzi Qiyabi Təhsil Bürosu Ümum Təhsil Sektoru Tapşırıq 3.- Bakı: [Azərnəşr], 1931.- 15, [1] s. , şək. ; 19 sm.

 

İbtidai riyaziyyat birinci və ikinci konsentr /ASŞC Xalq Maarif Komissarlığı Mərkəzi Qiyabi Təhsil Bürosu Ümumi Təhsil Sektoru Tapşırıq 4.- Bakı: [Azərnəşr], 1931.- 12 s.

İbtidai riyaziyyat birinci və ikinci konsentr /ASŞC Xalq Maarif Komissarlığı Qiyabi Təhsil Bürosu Tapşırıq 5: [Azərnəşr], 1931.- 22 , [1] s.

İbtidai riyaziyyat I və II konsentrlər /mütərcimi. T.Talıbzadə; red. M.Kamil; ASŞC Xalq Maarif Komissarlığı Mərkəzi Qiyabi Təhsil Bürosu Tapşırıq 8.- Bakı: [Azərnəşr], 1931.- 24 s.

İbtidai riyaziyyat və II konsentr Birinci buraxılış 1-ci tapşırıq.-[S. L.]: [s. n.], [1931].- 30, [2] s. , şək. ; 19 sm.

İbtidai və orta məktəb proqramları Riyaziyyat /ASŞC Xalq Maarif Komissarlığı Tədris-Metod Sektoru; red. İ.Zərgərli 4-cü kitab.- Bakı: Azərnəşr, 1933.- 31 s. ; 21 sm.


İbtidai və orta məktəb proqramları Riyaziyyat proqramının izahat vərəqəsi /ASŞC Xalq Maarif Komissarlığı Tədris-Metod Sektoru; red. Zərgərli 4-cü "a" kitab.- Bakı: Azərnəşr, 1933.- 11 s. ; 23 sm.

İbtidai və orta məktəb proqramları Fizika /ASŞC Xalq Maarif Komissarlığı Tədris-Metod Sektoru; red. Ağayev 6-cı kitab.- Bakı: Azərnəşr, 1933.- 26 s.

 

 İmanov E.M. Fizika [Mətn]: abituriyentlər üçün vəsait /E.M.İmanov, N.E.İmanov.- Bakı: [MBM], 2015.- 375, [1] s. şək., cədv

 İmanov M. Ş. Maşın - avtomatların idarəedici sistemlərinin sintezi [Mətn]: Dərs vəsaiti /M.Ş.İmanov, A.Kəngərli; elmi red. S.X. Kərimov; rəyçilər. S.X.Səmidov, R.İ. Camalov, Ş.N. Əliyev ; AzSSR Xalq Təhsili Nazirliyi. Ç.İldırım adına Azərbaycan Politexnik İnstitutu.-B.: Ç. İldırım adına AzPİ, 1990.- 43 s.

İntelektual sistemlərin layihələşdirilməsinin proqram vasitələri [Mətn] /Tərtib edən. M.N.Nuriyev, R.B.Ələkbərov; Red. M.Ə.Salayev; Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası.- Bakı: Azərb.DNA, 1993.- 68 s ; 20 sm.

İoffe A.F. Molekulyar fizikadan mühazirələr /A.F.İoffe; çevirəni. T.Talıbzadə, M.Əliyev; red. M.Kamil.- Bakı: Azərnəşr, 1933.- 323, [2] s.

İsgəndərov A.D. Optimallaşdırma üsulları [Mətn]: Dərslik /A.D.İsgəndərov, R.Q.Tağıyev, Q.Y.Yaqubov; Rəyçilər: Q.C.İmanov.- Bakı: Bakı Universiteti, 1994.- 376 s.
 

İsmayılov İxtiyar Məhəmməd oğlu. Riyaziyyat və intellekt. Variant-A [Mətn]: riyazi, məntiqi, psixoloji testlər toplusu: intellektin əsas meyar və əlamətləri: müdrik kəlamlar: məktəb şagirdləri üçün inkişafetdirici vəsait birinci pillə /İxtiyar İsmayılov; Rəyçilər: A. Əhmədov, R. Qəmbərova.- B.: Mütərcim , 2006. -32 s.

İsmayılov İxtiyar Məhəmməd oğlu. Riyaziyyat və intellekt. Variant-B [Mətn]: riyazi, məntiqi, psixoloji testlər toplusu: intellektin əsas meyar və əlamətləri: müdrik kəlamlar: məktəb şagirdləri üçün inkişafetdirici vəsait birinci pillə /İxtiyar İsmayılov; Rəyçilər: A. Əhmədov, R. Qəmbərova- B.: Mütərcim , 2006. -32 s.


İsmayılov İxtiyar Məhəmməd oğlu. Riyaziyyat və intellekt. Variant-C [Mətn]: riyazi, məntiqi, psixoloji testlər toplusu: intellektin əsas meyar və əlamətləri: müdrik kəlamlar: məktəb şagirdləri üçün inkişafetdirici vəsait birinci pillə /İxtiyar İsmayılov; Rəyçilər: A. Əhmədov, R. Qəmbərova - B.: Mütərcim , 2006. -32 s.

 

İsmayılov İsa Namaz oğlu. Fizikanın tədrisində yeni informasiya texnologiyalarından istifadə [Mətn]: laboratoriya praktikumu: [Dərslik] /İsa İsmayılov; Elmi red. M.İ.Murquzov, U.M.Nadirov, R. R. Abdurrazaqov; Rəyçilər. R. R.Abdurrazaqov, İ.B.Əhmədov.- Bakı: 2008.- 176 s. , ill. ; 22 sm.

 

İsmayılov M.Ü. Dinamikanın əsas teoremləri [Mətn]: Dərs vəsaiti / M.Ü.İsmayılov; Red. Y.M.Qasımzadə; N.Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.- B.: APU; 1992.- 132 s.

 

İsmibəyli Elşad Qulam oğlu. Texniki elektrodinamika və iyt qurğuları: Ali məktəblər üçün dərslik E.Q.İsmibəyli; Elmi red.: H. Ə.Məmmədov; Rəyçilər: İ.M.Abdullayev, T.B.Qurbanov.- B.: 2000.- 421 səh.

 İsrafilbəyzadə Ağababa bəy. Tazə elmi-hesab [Mətn]: ibtidai məktəblərin proqramına müvafiqdir /A.İsrafilbəyzadə III hissə.- B.: [s. n.], 1919 (1337 h.).- 144 s.

 

İsrafilbəyli Ağababa bəy. Tazə elmi-hesab [Mətn]: məsələ və misallar məcmuəsi /A. İsrafilbəyli III hissə Bakı : [s. n.] , 1921 (1339 h.). 280 [4] s.

 

Kalaşnikov Sergey Qriqoryeviç. Elektrik bəhsi universitet üçün dərs vəsaiti /S.Q.Kalaşnikov; [tərc. ed. M.Əliyev, A.Muxtarov, İ.Nəcəfov (red.)].- Bakı: Maarif, 1968.- 683, [1] s.

 

Kamenşikov N. Keçmiş kilsədə fuqonun təcrübəsi /N.Kamenşikov; red. X.Əzizbəyli; çev. Y.Yusifli.- B.: Azərnəşr, 1932.- 57, [1] s.
 

Kavun İ.N. Riyaziyyat məsələ və misalları şəhər məktəblərində 4-cü tədris ili üçün iş kitabı /İ.N.Kavun; çevirəni. Z.Zeynallı; red. Sami Kamal.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 137, [1] s.

Kavun İ.N. Riyaziyyat məsələ və misalları şəhər məktəblərində 3-cü tədris ili üçün iş kitabı /İ.N.Kavun; çevirəni. Z.Zeynallı; red. Ə.Əbdürrəhimzadə.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 91, [1] s.

Kazımov Zahir Fərhad oğlu. Hesab məsələləri və onların həlli metodları [Mətn]: Ali pedaqoji məktəblərin ibtidai təhsil pedaqogikası və metodikası fakültəsinin tələbələri üçün dərs vəsaiti /Z.F.Kazımov; Elmi red. S.S.Həmidağa; Rəyçilər. Q.M.Qasımov, Q.Q.Balaşov; Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.- B.: 2008.- 278 s.

 

Kazımov Zahir Fərhad oğlu. Riyaziyyatın ibtidai kursunun nəzəri əsasları [Mətn]: məsələ və misallar: ali pedaqoji məktəblərin ibtidai təhsil pedaqogikası və metodikası fakültəsinin tələbələri üçün dərs vəsaiti /Z.F.Kazımov; elmi red. S.S.Həmidov; rəyçilər A.Ə.Əliyev, B.S.Cəbrayılov, A.F.İsrafilova, S.A.Zamanova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.- B.: [ADPU], 2010.- 285, [1] s.

 

Kazımov Zahir Fərhad oğlu. Riyaziyyatın ibtidai kursunun nəzəri əsasları [Mətn]: məsələ və misallar: ali pedaqoji məktəblərin ibtidai təhsil pedaqogikası və metodikası fakültəsinin tələbələri üçün dərs vəsaiti Z.F.Kazımov; elmi red. S.S.Həmidov; rəyçilər A.Ə.Əliyev, B.S.Cəbrayılov, S.A.Zamanova, A.F.İsrafilova Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Döv. Ped. Un-ti.- B.: ADPU, 2013.- 307, [1] s.

 

Kazımzadə Rəna Zəki qızı. Elektromaqnit sahə nəzəriyyəsi ali texniki məktəblər üçün dərslik /R. Z. Kazımzadə, C. S. Əsgərov, M. S. Ağaməmmədov ; elmi red. A. Həşimov ; rəyçi F. Məmmədov, Ə. Kuliyev, T. Əhmədova.- Bakı : [s.n.] , 2012. -356, [1] s.

 

Keviç Penyonj. Analitik həndəsə [Mətn]: pedaqoji və sənaye texnikomları və II dərəcəli məktəblər üçün / P. Keviç ; tərcümə.S.Kamal.-B.:Azərnəşr , 1927.- 254 s.

 

Kələntərli Xudaverdi. Məlumati-təbiyyə [Mətn] /X. Kələntərli. [Bakı] : [s.n.] , [1921]. 119 [3] s.

 

Kərimov Kərim Rəhim oğlu. Ali riyaziyyat [Mətn]: Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /K.Kərimov; Elmi red.: M.Yaqubov.-B.: Maarif.- 1998.- 412 s.

 

Kərimov Lətif Niftalı oğlu. Qeyri-müəyyən və müəyyən inteqral [Mətn]: dərs vəsaiti /L.N.Kərimov; AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, Azərb. Texnologiya İn-tuKirovabad: [s. n.], 1985.-133, [3] s. şək

 

Kərimov Nazim Baxış oğlu. Beynəlxalq riyaziyyat olimpiadaları [Mətn]: (1959-1997) /N.B.Kərimov, Ə.F.Quliyev, V.S.Mirzəyev; rəy verən. R.V.Hüseynov.- Bakı: BDU, 1998.- 264 s.
 

Kərimov Nazim Baxış oğlu. Riyaziyyatdan testlər [Mətn]: Ümumi testlər, mövzular üzrə testlər, zəruri nəzəri məlumatlar /N.B.Kərimov, R.A.Amanov; Rəyçilər: S.Y.Əliyev, Ə.C.Həsənov; Elmi red. B.İ.Musayev.- Bakı: Kür, 1997.- 162 s. ; 20 sm.

Kikoin İsaak Konstantinoviç. Fizika [Mətn]: 8-ci sinif üçün dərslik /İ.K.Kikoin, A.K.Kikoin; tərc.ed. M.H. Rahmanzadə.- B.: Maarif, 1989.- 255,[1] s.

 

Kiselyov A. Cəbr orta məktəblər üçün: 8, 9 və 10-cu tədris illəri /A.Kiselyov; çevirəni. İ.Zərgərli; red. M.Kamil II hissə.- Bakı: Azərnəşr, 1933.- 195, [1] s. , şək. ; 25 sm


Kiselyov A. Orta məktəblər üçün cəbr kitabı VI və VII tədris ili /A.Kiselyov; çevirəni. İ.Zərgərli; red. M.Kamil I hissə.- Bakı: Azərnəşr, 1933.- 118, [4] s.

 

Kolxoz gənclər məktəbi üçün riyaziyyat və fizika proqramları [Mətn] Xalq Maarif Komisarlığı.- B.: Azərnəşr, 1930.- 18 s.

 

Kosmik geologiyanın əsasları [Mətn] : ali məktəblər üçün dərslik /V. M. Babazadə, E. A. Məmmədova, B. H. Qələndərov, M. İ. Mansurov ; elmi red. N. Ə. İmamverdiyev. Bakı: Politex MMC, 2015.- 350, [2] s.: şək., cədv., xəritə, 25 sm.

 Koşkin Nikolay İvanoviç. Elementar fizikadan məlumat kitabı /N.İ.Koşkin, M.Q.Şirkeviç; [tərc. ed. Ə.Cavadov; red. Ş.Şükürlü].- Bakı: Maarif, 1965.- 256 s.
 

Kovanko A.S. Ali riyaziyyata mədxəl /A.S.Kovanko; Azərbaycan Xalq Maaarif Komissarlığı. Müəllimlər İxtisasını Artırma İnstitutu Qiyabi Pedaqoji fakültəsi.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 14 s.

Kovanko A.S. İbtidai riyaziyyat ensiklopediyası /A.S.Kovanko; Azərbaycan Xalq Maaarif Komissarlığı. Müəllimlər İxtisasını Artırma İnstitutu Qiyabi Pedaqoji fakültəsi Birinci iş.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 15 s.

Kovanko. A. S. II analiz tələbələr üçün leksiya və vəsait /A.S.Kovanko; V.İ.Lenin adına Azərbaycan Dövlət Darülfünunu Pedaqoji Fakültəsi.- Bakı: [s.n.], 1930.- 65 s.

Krasikov F. Fizikadan iş kitabı kolxoz gənclər məktəbi və kənd təsərrüfat kursları üçün /F.Krasikov; çevirəni. N.Ağazadə; red. M.Kamil I kitab.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 180 s. , şək. ; 21 sm.

Krasikov F. Fizikadan iş kitabı kolxoz gənclər məktəbləri və kənd təsərrüfat kursları üçün /F.Krasikov III kitab.-Bakı: Azərnəşr, 1931.- 174 s. , şək. ; 19 sm.

Krasikov F. Fizikadan iş kitabı kolxoz gənclər məktəbi və kənd təsərrüfat kursları üçün /F.Krasikov; çevirəni. Z.Abdullayev II kitab.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 100 s. , şək. ; 25 sm.

Kristalloqrafiya və kristallokimya [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /A.M.Məhərrəmov, M.İ.Çıraqov, K.Q.Rəhimov, F.F.Şirinova; rəyçilər. M.S.Salahov, S.T.Əmirov, H.R.Nuriyev.- Bakı: Bakı Universiteti, 2008.- 531, [1] s. , şək., cədv. ; 23 sm.

Kvant mexanikasından metodik göstəriş [Mətn] /AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, Akad. Y.H.Məmmədəliyev ad. Naxçıvan Dövlət Pedaqoji İn-tu; tərt. ed. İ.H.Cəfərov, R.Ş.Yəhyayev, Q.H.Nəzərov.- B.: [s.n.], 1988.- 79 s.

Qaibov N. Riyaziyyat terminləri /N.Qaibov; red. A.Axundov, S.Kamal, M.Kamil; Azərbaycan Dövlət Elmi Tədqiqat İnstitutu, Dil və Ədəbiyyat Şöbəsi Terminoloji Komitəsi.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 76 s.

 

Qaralov Zahid İbrahim oğlu. Fizika qanunlarının tədrisi [Mətn] /Zahid Qaralov; Kitabın buraxılışına məsul: Ə.Osmanlı; Elmi red.: T.Pənahov, Ə.Osmanlı.- B.: Elm, 1997.- 320 s. portr., cədv., sxem

 

Qaralov Zahid İbrahim oğlu. Kiçik riyaziyyatın böyük bəlaları [Mətn] /Zahid Qaralov, Əlövsət Osmanlı; Elmi red.: S.Həmidov; Red.: F.Süleymanoğlu. I kitab.- B,: Elm, 1998.- 160 s.: ill., cədvəl., 21 sm.

 

Qarayev M.İ., Musayev N.C., Quluzadə T.H. Riyaziyyat 2 Proqram və test nümunələri.- B.: 2011.- 50 s.


Qasımov C.M. Müəyyən inteqral [tədris vəsaiti] /C.M.Qasımov; red. T.Abdullayev; S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti.- Bakı: Azərnəşr, 1959.- 280, [3] s.

 

Qasımov Qardaşxan Musa oğlu. Həndəsə [Mətn]: müstəvi üzərində /Q.M.Qasımov; [elmi red. S.S.Axundov]; Azərb. SSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, V.İ.Lenin ad. Azərb. Döv. Pedaqoji İn-tu.- Bakı: APİ, 1976.- 376, [1] s.

 

Qasımov Qasım Məmmədəli oğlu. Fizika [Mətn]: dərs vəsaiti, test sual və məsələləri: abituriyentlər və orta məktəbin yuxarı sinif şagirdləri üçün dərs vəsaiti Q.M.Qasımov, E.İ.Zülfüqarov, S.A.Əliyev; elmi red. C.Ş.Abdinov.- B.: ["Təhsil" NPM], 2012.- 570, [1] s.

 

Qasımov Qasım Məmmədəli oğlu. Yüklü zərrəciklərin sürətləndiriciləri və onların tətbiqi [Mətn] / Q.M.Qasımov, Ş.M.Abbasov; Red. Ə.Q.Əbiyev; Azərbaycan Elmlər Akademiyası Radiasiya Tədqiqatları bölməsi.- B.: Elm; 1992.- 232 s.

 

Qasımov Vaqif Əli-Muxtar oğlu. Cəbr və ədədlər nəzəriyyəsi [Mətn]: [Dərs vəsaiti] /V.Ə.Qasımov; Red.: K.İ.Xudaverdiyev Cild I hissə.- B.: İsmayıl NPM, 1998.- 310 s.: ill., 20 sm.

 

Qasımov Vaqif Əlimuxtar oğlu. Cəbr və ədədlər nəzəriyyəsi [Mətn]: dərslik: [ali məktəblər üçün] V.Ə.Qasımov; rəyçi. K.İ.Xudaverdiyev, Ə.M.Əhmədov, O.M.Məmmədov.- B.: [Bakı Universiteti], 2012.- 431,[1] s.

Qasımov Vaqif Əli-Muxtar oğlu. Topologiya və onun bəzi tətbiqləri [Mətn]: [monoqrafiya] /V.Ə.Qasımov.- Bakı: [R.N.Novruz-94], 2006.- 315, [1] s.

Qasımova Sənubər Sadıq qızı. Analitik həndəsədən mühazirələr [Mətn]: Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /Sənubər Sadıq qızı Qasımova; Rəyçilər. A.A.Səlimov, H.D.Fəttayev; Elmi red. N.Y.Əliyev; Bakı Dövlət Universiteti.- Bakı: Bakı Universiteti nəşriyyatı, 2006.- 368 s.

 

 Qasımova Validə Qasım qızı. Fizikadan çətinliyi artırılmış məsələlər və onların həlli [Mətn]: Rəqslər və dalğalar. Molekulyar fizika, termodinamika, termostatika, səthi gərilmə, istilikkeçirmə: dərs vəsaiti /V.Q.Qasımova, E. İ. Zülfüqarov, Q.M.Qasımov; rəyçilər Q.T.Həsənov, R.C.Qasımov.- B.: Təhsil, 2009.- 617, [1] s. ill

Qasımzadə Ağaəli. Hesab məsələləri məcmuəsi [Mətn]: edadi və rüşdi məktəblərinin birinci, ikinci və üçüncü siniflərində tədris olunacaq təlimat hesabiyyə proqramını havidir /A.Qasımzadə (Rağib); maarif nəzarəti təlif və tərcümə əncüməni.- B.: [s.n.], 1919.- 453 s.

 

Qeyri metallarda pyezo və tenzo effektləri [Mətn]: Universitetlər üçün dərslik /S. M. Quliyev, Ə. M. Ağalarov, K. İ. Şirinov, Ə. N. Quliyev; elmi red. A. M. Həsənov, rəy ver. V. M. Mirsəlimov, R. V. Məmmədov, A. Ə. Mustafayev, Ş. F. Sərdarov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, ADPU. B.: ADPU-nun mətbəəsi, 2010. 188, [1] s.: şək

 

Qədirli Kamran Vaqif oğlu. Ulduzlar dənizi [Mətn] /Kamran Qədirli.; Red. Ə.Ə. Əliyev.- B., 2007.- 82 s.

 

Qədirov Niftulla Bəşir oğlu. Nəzəri mexanika kursu [Mətn]: Ali texniki məktəblər üçün dərslik /N.B.Qədirov; Rəyçilər: N.İ.Yaqubov, R.M.Xasayev; Elmi red.: R.S.Qurbanov.- Bakı: Bakı Universiteti, 1997.- 552 s.
 

Qəhrəmanov Polad Fərrux oğlu. Sonlu fərqlər sxemi [Mətn]: Dərs vəsaiti /P.F.Qəhrəmanov; elmi red.V.A.Mustafayev, N.T. Qurbanov; red.: X.H. Alıyev Sumqayıt: SDU, 2004.- 225 s.

 

Qəhrəmanova Nayma Mustafa qızı. Riyaziyyat 5 /N.M.Qəhrəmanova, F.Hüseynov; elmi məsləhətçi Ç.Qacar; elmi red. F.Məmmədov; məsləhətçi. S.Bədəlov [və b.]Bakı: Radius: [Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi], 2012.- 208 s. , portr.. cədv., şək. ; 24

Qmurman Vladimir Yefimoviç. Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika məsələlərinin həllinə dair rəhbərlik [Mətn]: dərs vəsaiti /V.Y.Qmurman; [tərc. ed. H.Əliyev]Bakı: Maarif, 1980.- 458, [2] s.

 

Qocayev Niftalı Mehrəli oğlu. Optika [Mətn]: ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /N.M.Qocayev, M.S.Əliyev.- Bakı: Maarif, 1974.- 386, [2] s.

 

Qocayev Niftalı Mehrəli oğlu. Ümumi fizika kursu [Mətn] Icild.- B.: Çaşıoğlu, 2011.- 539, [1] s.

 

Qocayev Niftalı Mehrəlioğlu. Ümumi fizika kursu [Mətn] IIcild.- B.: Çaşıoğlu, 2008.- 431, [1] s.

 

Qocayev Niftalı Mehrəli oğlu. Ümumi fizika kursu [Mətn] IVcild.- B.: Çaşıoğlu, 2009.- 623, [1] s.

 

Qocayev Niftalı Mehrəli oğlu. Ümumi fizika kursu [Mətn] Optika: dərslik IV cild /N.M.Qocayev.- Bakı: Maarif, 1983.- 489,[3] s. , şək., cədv. ; 22 sm.

 

Qotevski F.J. Ədədlər loqarifmalarının, antiloqarifmaların, triqonometrik funksiyaları loqarifmalarının dördrəqəmli cədvəli və 0 ilə 90 arasında olan bucaqların natural sinus və tangenslərinin üçrəqəmli cədvəli [Mətn]: cədvəllərdə, riyazi hesablamalarda ras gələn bəzi sabit kəmiyyətlərin qiymətləri və bunların loqarifmaları yazılmış və cədvəllərdən istifadə etmək üsulları izah edilmişdir.- B.: Azərnəşr, 1929.- 4 s.

 

Quliyev Əsab Aslan oğlu. X-XI siniflərdə cəbr və analizin başlanğıcı [Mətn]: [vəsait] /Ə. A. Quliyev; elmi red. V. M. Qurbanov.- B.: [Elm] 2014.- 416 s. şək. 21 sm.

 

Qratsianski İ. Riyaziyyat məsələ və misalları [Mətn]: kənd məktəblərində üçüncü tədris ili üçün iş kitabı /İ.Qratsianski, İ.Kavun; çevirəni. Z.Zeynallı; red. Ə.Əbdürrəhimzadə.- III hissə.- B.: Azərnəşr, 1929.- 96 s.

Qratsianski İ. Riyaziyyat məsələ və misalları [Mətn]: kənd məktəblərində dördüncü tədris ili üçün iş kitabı. [Əmək məktəbləri üçün tədris və pedaqoji kitabları] /İ.Qratsianski, İ.Kavun; çevirəni. H.Əlizadə.- IV hissə.- B.: Azərnəşr, 1929.- 100, [1] s.

 

Qratsianski İ. Riyaziyyat məsələ və misalları kənd məktəblərində üçüncü tədris ili üçün iş kitabı /İ.Qratsianski, İ.Kavun; çevirəni. Z.Zeynallı; red. Ə.Əbdürrəhimzadə III hissə.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 95, [1] s.

Qrave D. Kainat necə qurulmuşdur [Mətn] /D.Qrave.- B.: Bakı işçisi, 1926.- 65, [1] s.

 

Qrenvil V. Differensial və inteqral hesabı elementləri /V.Qrenvil; çevirəni. Sami Kamal II hissə.-Bakı: Azərnəşr, 1930.- 195, [1] s.

Qrenvil V. Defferensial və inteqral hesabı elementləri [dərslik] /V.Qrenvil; çevirəni. N.Qayıbov I hissə.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 303, [1] s.

Qriqoryev. Fizik [Mətn] /Qriqoryev; tərc. ed. Ə.Əbdülrəhimzadə III-IV hissə.- Bakı: Azərnəşr, 1926.-436 s.

Qriqoryev. Fizik [Mətn] /Qriqoryev; tərc. ed. K.Qazızadə II hissə.- B.: Azərnəşr, 1926.- 234, [VIII] s.

 

 Qriqoryev. Fizik [Mətn]/Qriqoryev; tərc. ed. K.Qazızadə IV hissə.- Bakı: Azərnəşr, 1926.- 205 s.

 

Quliyev Ə.A. IV sinifdə həndəsi məzmunlu, çalışmalar sisteminə aid metodiki göstəriş [Mətn]: [Tədris vəsaiti] /Ə.A.Quliyev, Y.Ə.Əhmədova, Ə.A.Quliyeva; Red.: H.Ə.Sadıqov; Rəyçilər: S.Həmidov, N.B.Nəsirov, K.S.Əsgərov; Təhsil Problemləri Üzrə Respublika Elmi Metodik Mərkəz, N.Tusi Adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.- B,: ADPU, 1998.- 50 s.: ill., 20 sm.

Quliyev Ə.A. Həndəsə məsələləri [Mətn]: dərs vəsaiti /Ə. A. Quliyev; elmi red. V. M Musayev; rəy ver. H. F. Quliyev, A. S. Adıgözəlov, İ. C. Mərdanov, N. B. Nəsirov.- B.: Elm, 2010.- 299 s.

 

Quliyev Ə. A. Riyaziyyatın məsələ vasitəsilə təkrarı [Mətn]: dərs vəsaiti /Ə. A. Quliyev ; elmi red. V. M. Qurbanov ; rəyçi. H. F. Quliyev, A. S. Adıgözəlov, J. C. Mərdanov.-Bakı : [s. n] , 2011.- 98, [1] s.

 

Quliyev Əliqulu Umud oğlu. Riyazi məntiq və alqorifmlər nəzəriyyəsi [Mətn]: [Dərs vəsaiti] /Ə.U.Quliyev.- Bakı: Maarif, 1996.- 304 s.

 

Quliyev Əsab Astan oğlu. Riyaziyyat [Mətn] : Abituriyentlər üçün /Ə. A. Quliyev, Y. A. Quliyev; red. K. Əsgərov ; rəyçilər T. M. Əliyeva, H. Ə. Sadıqov, İ. F. Əliyev. B.: Təbib, 2000. 474 s.: ill

 

Quliyev Əsab Astan oğlu. Riyaziyyatın tədrisində ümumiləşdirmə [Mətn] /Ə. A. Quliyev; elmi red. V. B. Şahmurov.- B.: Elm, 2009.- 452 s.

 

Quliyev Hətəm Hidayət oğlu. Aləmdən, Kainatdan zəlzələyə qədər /H.H.Quliyev.- Bı: Elm, 2003.- 140 s.

 

Quliyev Xəlil Məcid oğlu. Ali riyaziyyatdan məsələ və misallar [Mətn]: Xətti cəbr və analitik həndəsə /X.M.Quliyev, Z.V.Nuriyev; elmi red. A.C.Cəbrayılov; rəy ver. Ə.B.Əliyev, A.Ş.Hacıyev I hissə.- Bakı: Çaşıoğlu, 2000.- 200 s.

 

Quliyev Xəlil Məcid oğlu. Ali riyaziyyatdan məsələ və misallar [Mətn]: Xətti cəbr və analitik həndəsə /X.M.Quliyev, Z.V.Nuriyev; elmi red. A.C.Cəbrayılov; rəy ver. Ə.B.Əliyev, A.Ş.Hacıyev I hissə.- Bakı: Çaşıoğlu, 2000.- 200 s.

 

Quliyev Xəlil Məcid oğlu. Diferensial tənliklər. Məsələ və misallar həlləri ilə [Mətn]: [ali məktəblər üçün dərs vəsati ] X.M.Quliyev, K.Q.Həsənov; rəy verən. M.N.Yaqubov, C.N.Süleymanov.- B.: Çaşıoğlu, 2001.- 318, [4] s.

 

Quliyev Xəlil Məcid oğlu. Xətti cəbr və xətti proqramlaşdırmanın əsasları [Mətn]: dərs vəsaiti X.Quliyev, F.Ələkbərova; elmi red. A.C.Cəbrayılov; rəy verənlər M.F.Mehdiyev, Z.V.Nuriyev.- B.: [s.n.] 2001.- 294, [1] s.
 

Quliyev Sabir Əli oğlu. Elastiklik nəzəriyyəsinin bəzi məsələləri [Mətn]: müstəvi məsələləri və lövhələrin əyilməsi /S.Ə.Quliyev.- Bakı: Azərnəşr, 1998.- 400 s.
 

Quliyev Sabir Əli oğlu. Elastiklik nəzəriyyəsinin fiziki qeyri-xətti məsələləri [Mətn] /S.Ə.Quliyev; [ing. dilinə tərc. ed. E.T.Əliyeva]Bakı: Azərnəşr, 2010.- 463, [1] s. , portr., cədv. ; 22 sm.

Quliyev T. Kinematika və dinamika /T.Quliyev; Əzizbəyov adına Azərbaycan Qızıl Bayraqlı Neft İn-tu.- Bakı: AQBNİ nəşriyyatı, 1931.- 94, [2] s.

Quliyev T. Qrafika statikası /T.Quliyev; Əzizbəyov adına Azərbaycan Qızıl Bayraqlı Neft İn-tu.- Bakı: AQBNİ nəşriyyatı, 1931.- 99 s .


Quliyev Tahir. Statika [dərslik] /T.Quliyev; Azərbaycan Neft İn-tu.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 147, [1] s.

 

Quluzadə Cəfər Müseyib oğlu. Klassik astronomiya [Mətn]: [universitetin fizika fakültələri üçün dərslik] /C.M.Quluzadə; Red. R.Ə.Hüseynov; Rəyçi. S.Q.Zeynalov, H.T.Arazov.- Bakı: BU, 2007.- 250 s.

 

Qurvits Yu.O. Həndəsə orta məktəb üçün ibtidai məlumat: beşinci tədris ili/Y.O.Qurvits, R.V.Qanqnus; çevirəni. İ.Qazıyev; red. F.Abdullayeva.- Bakı: Azərnəşr, 1933.- 63, [1] s. , şək.

Qurvits Yu.O. Sistematik həndəsə kursu orta məktəb üçün: 6-8 tədris illəri /Yu.O.Qurvits, R.V.Qanqnus; [çevirən. İ.Zərgərli, red. M.Cavadov] Birinci hissə.- Bakı: Azərnəşr, 1933.170, [1] s.

Lankov A.V. Cəbr məsələləri [Mətn]: texnika və ekonomika əsasları üzərinə qurulmuşdur /A.V.Lankov; tərc. M.Kamil.- I.- B.: Azərnəşr, 1928.- 226 s.

Lankov A.V. Cəbr məsələləri [Mətn]: texnika və ekonomika əsasları üzərinə qurulmuşdur /A.V.Lankov; tərc. S.Kamal.- II.- B.: Azərnəşr, 1928.- 151 s.

 

Lankov A.V. Əmək məktəbində riyaziyyat [Mətn]: zəhmət məktəbləri üçün tədris və pedaqoji kitabları /A.V.Lankov; tərcümə. Ə.Raqib.- B.: Azərnəşr, 1927.- 171 s.

 

Lankov A.V. Hesab məsələləri [Mətn]: I dərəcəli zəhmət məktəbləri üçün /A.V.Lankov; çevirəni. M.Kamil oğlu IV hissə.- B.: Azərnəşr, 1926.-135, [1] s.

 

Lankov A.V. Hesab məsələləri [Mətn]: zəhmət məktəbləri üçün tədris və pedaqoji kitabları /A.V.Lankov; tərcümə. A.Əfəndizadə.- II hissə.- B.: Azərnəşr, 1927.- 125 s.

 

Lankov A.V. Hesab məsələləri [Mətn]: /A.V.Lankov; çevirəni. Sami Kamal.- III hissə.- B.: Azərnəşr, 1926.- 120 s.

 

Lankov A.V. Hesab məsələləri [Mətn]: zəhmət məktəbləri üçün tədris və pedaqoji kitabları /A.V.Lankov.- III hissə.- B.: Azərnəşr, 1927.- 120 s.

 

 Lankov A.V. Hesab məsələləri [Mətn]: I dərəcəli zəhmət məktəbləri /Lankov; M. Kamil.- IV hissə.- B.: Azərnəşr, 1927.- 168 s.

 

Lankov A.V. Hesab məsələləri [Mətn]: əmək məktəbləri üçün tədris və pedaqoji kitablar /Lankov.- I hissə.- B.: Azərnəşr, 1928.- 126 s.

Lankov A.V. Hesab məsələləri [Mətn]: II stereotip çap /A.V.Lankov; tərc. S.Kəmal.- III hissə.- B.: Azərnəşr, 1928.- 120 s.

Lankov A.V. Hesab məsələləri [Mətn]: əmək məktəbləri üçün tədris və pedaqoji kitablar /A.V.Lankov; çev. M.Kamil oğlu.- IV hissə.- B.: Azərnəşr, 1928.- 135, [1] s.

 

Lankov A.V. İctimaiyyat əsasları üzrə düzülmüş hesab məcmuəsi [Mətn]: ikinci tədris ili üçün /A.Lankov; çevirəni. A.Əfəndizadə.- B.: Azərnəşr, 1926.- 125, [1] s.

 

Lankov A.V. İctimaiyyat əsasları üzrə hesab məsələləri [Mətn]: birinci dərs ili /A.V.Lankov; çevirəni. İ.Ağababazadə.- B.: Azərnəşr, 1926.- 127 s.

 

Lavenşteyn R. Qrafik statika /R.Lavenşteyn; çevirəni. T.Quliyev.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 283, [1] s.

 Lebedev N.K. Ağ kömür [Mətn] /N.K.Lebedev; çevirəni. H.A.Şahbazlı.- Bakı: Azərnəşr, 1929.- 52, [2] s.


Lebedev. Vaxtı nə üçün yeni təqvim üzrə hesablamalıdır [Mətn] /Lebedev.- B.: Azərnəşr, 1927.- 46 s.

 

Lebedinsiv. Rəhbəri cəbr [Mətn] /Lebedinsiv.- B.: [s. n.], 1925.- 271 s.

 

Leviç Veniamin Qriqoryeviç. Nəzəri fizika kursu Elektromaqnit sahəsi nəzəriyyəsi. nisbilik nəzəriyyəsi. statistik fizika: ali məktəblilər üçün dərs vəsaiti /V.Q.Leviç; tərc. ed. A.Muxtarov (red.), İ.Nəcəfov, Ə.Cavadov I cild.- Bakı: Maarif, 1972.- 724 s.
 

Lukin P.P. Materiallar müqaviməti kursu /P.P.Lukin; çevirəni. M.S.Məhəmmədzadə; red. S.Quliyev; Əzizbəyov adına Azərbaycan Qızıl Bayraqlı Neft İnstitutu Birinci buraxılış I hissə.- Bakı: AQBNİ, 1933.- 89, [3] s. , şək., cədv. ; 25 sm.

Lukin P. P. Materiallar müqaviməti kursu /P.P.Lukin; çevirəni. M.S.Məhəmmədzadə; red. S.Quliyev; Əzizbəyov adına Azərbaycan Qızıl Bayraqlı Neft İnstitutu Birinci buraxılış II hissə.- Bakı: AQBNİ, 1933.- 116, [4] s. , şək. ; 25 sm.

Pokrovski D.V. Metro və rus ölçülərinin əməli çevirmə cədvəli /tərt. ed. D.V.Pokrovski; ASŞC Ali İqtisad Şurası nəzdində Azərbaycan Beynəl İdarə Metro Sistemi Komissiyası.- B.: Azərnəşr, 1928.- 22 s.

Polyak Qriqoriy Borisoviç. Hesab və oyun kitabının I hissəsi üçün metodik göstərişlər /Q.B. Polyak.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 22 s. ; 19 sm.

Mahmudov Müdafiə Cəmil oğlu. Analitik həndəsə [Mətn]: Dərs vəsaiti: Ali texniki məktəblər üçün /M.C.Mahmudov; Dnepropetrovsk Milli Universitetinin Bakı filialı; Azərbaycan Texniki Universiteti; Elmi red.: A.N.Əlizadə.- Bakı: AzTU, 2004.- 76 s.

Mahmudov Müdafiə Cəmil oğlu. Birdəyişənli funksiyanın diferensial hesabının elementləri [Mətn]: Dərs vəsaiti: Ali texniki üçün /M.Mahmudov, F.O.Məmmədov; Emli red.: A.N.Əlizadə; Dnepropetrovsk Milli Universitetinin Bakı filalı Azərbaycan Texniki Universiteti.- Bakı: AzTU, 2005.- 102 s.

Mahmudov Müdafiə Cəmil oğlu. Cəbr və analitik həndəsə [Mətn]: Dərs vəsaiti: Ali texniki məktəblər üçün /M.C.Mahmudov; Dnepropetrovsk Milli Universitetinin Bakı filialı; Azərbaycan Texniki Universiteti; Elmi red.: A.N.Əlizadə.- Bakı: AzTU, 2004.- 203 s.

Mahmudov Müdafiə Cəmil oğlu. Xətti proqramlaşdırmanın elementləri Dərs vəsaiti: Ali texniki üçün /M.Mahmudov; Elmi red. A.N.Əlizadə; Rəy verənlər. M.H.Bağırov, V.M.Muradov; Dnepropetrovsk Milli Universitetinin Bakı filalı Azərbaycan Texniki Universiteti.- Bakı: AzTU, 2005.- 46 s.

Mahmudov Müdafiə Cəmil oğlu. Riyaziyyatın tədrisi metodikası [Mətn]: Metodik vəsait: Ali texniki məktəblər üçün /M.C.Mahmudov; Elmi red. M.S.Cəbrayılov.- I hissə.- Bakı: AzTU-nun nəşriyyatı, 2004.- 189 s.

Mahmudov Müdafiə Cəmil oğlu. Riyaziyyatın tədrisi metodikası [Mətn]: Metodik vəsait: Ali texniki məktəblər üçün /M.C.Mahmudov; Elmi red. M.S.Cəbrayılov.- II hissə.- Bakı: AzTU-nun nəşriyyatı, 2005.- 128 s
 

Mahmudov Müdafiə Cəmil oğlu. Riyaziyyatın tədrisi metodikası [Mətn]: ali texniki məktəblər üçün /M.Mahmudov; elmi red. M.S.Cəbrayılov; rəy verən. A.N.Əlizadə, S.S.Həmidov, A.C.Adıgözəlov.- Bakı: ADPU, 2006.- 273, [1] s.

Mariampolski İ.D. Riyaziyyatdan iş kitabı axşam ümumi təhsil kursları üçün /İ.D.Mariampolski, S.Muxtarov, Q.D.Xaçaturyan.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 263, [1] s.

Matveyev A.N. Elektro-dinamika [Mətn]: Universitet tələbələri üçün dərs vəsaiti /A.N.Matveyev; tərc. ed. U.S.Paşabəyova.- Bakı: Maarif, 1987.- 385, [2] s.

 

Mehdiyev M.F. Xətti cəbrin əsas elementləri [Mətn]: dərs vəsaiti M.F.Mehdiyev, O.M.Məmmədov; elmired. N.Q.Əhmədov; rəyçilər Z.Q.Sadıxov [və b.]; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU B.: [Bakı Universiteti] 2013.- 187, [1] s.

 

Mehdiyev M.F. Kompüter mütəxəssisləri üçün Universal Cəbr nəzəriyyəsi [Mətn]: dərs vəsaiti M.F.Mehdiyev, O.M.Məmmədov; elmi red. Ə.Ə.Əliyev; rəyçi. V.M.Cabbarzadə; [ön söz. M.F.Mehdiyev]; Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Bakı Dövlət Universiteti.- B.: [Bakı Universiteti], 2013.- 389, [1] s.

 

Mehrabov Abdulla Oruc oğlu. Fizika kursu [Mətn]: ali məktəblərin hazırlıq şöbəsinin dinləyiciləri və abituriyentlər üçün vəsait /A.O.Mehrabov, V.M.Qocayev, T.H.Məhərrəmov; Red.: T.H.Ömərzadə.- Bakı: Maarif, 1982.- 345, [3] s. , ill. ; 23 sm.

Mehrabov Abdulla Oruc oğlu. Ümumi fizika kursundan laboratoriya praktikumu [Mətn]: ali texniki məktəblərin tələbələri üçün dərs vəsaiti /A.O.Mehrabov; elmi red. O.Hümbətov.- Bakı : Maarif, 1983.- 305,[3] s.; 21 sm.

Mexanikadan laboratoriya praktikumu [Mətn]: ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /A.Məmmədov [və b.]; Y.Əmənzadə.- Bakı: Maarif, 1973.- 197, [3] s.

 

Meşerski. Nəzəri mexanika [Mətn] Meşerski.- B.: Azərnəşr, 1935.- 195, [1] s.

 

Məhərrəmov Abel Məmmədəli oğlu. Nüvə Maqnit Rezonansı spektroskopiyasında müasir metodlar [Mətn]: ali məktəblər üçün dərs vəsaiti A. M.Məhərrəmov, M.R.Bayramov, İ.Q.Məmmədov; elmi red. M.M.Hacıyev ;rəyçilər Ə.Ə.Məcidov, M.Ə.Allahverdiyev.- B.: [Bakı Universiteti] 2006.- 138, [2] s.

Məhərrəmov Telman Hümmət oğlu . Fizikadan suallar və məsələlər [Mətn]: Abituriyentlər və hazırlıq şöbəsinin dinləyiciləri üçün dərs vəsaiti /T.H.Məhərrəmov; Elmi red. M.Əliyev.- Bakı: Maarif, 1991.- 332 s.

Məlikov Teyfur Qiyas oğlu. Müşahidə nəticələrinin riyazi araşdırılması [Mətn] /T.Q Məlikov; G.S.Həsənov.- B.: Elm, 2006.- 308 s.

 

Məmmədquliyev Ş.F. İnteqral [Mətn]: Dərs vəsaiti /Ş.F.Məmmədquliyev, Ə.A.Məmmədov; Elmi red. N.İ.Şixəliyev; Rəy verənlər. A.Ş.Hacıyev, A.H.Ələsgərov; Rəssam. P.K.Podnovozov; Ç.İldırım adına Azərbaycan Politexnik İnstitutu.- Bakı: [AzPİ], 1991.- 142 s.


Məmmədov Ə.M. Proqramlaşdırma dilləri [Mətn]: dərs vəsaiti /Ə.M.Məmmədov, Ş.A.Məmmədov, V.M.Cabbarzadə; Red. M.S. Cəbrayılov; N. Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.-B.: 1992.- 132 s.

 

Məmmədov Əlif Məmmədhəsən oğlu. Elementar riyaziyyat dərs vəsaiti /Ə.Məmmədov; elmi red. M.S.Cəbrayılov; rəyçilər S.S.Həmidov, S.A.Feyziyev, F.A.İsrafilov; Azərbaycan respublikasının Təhsil Nazirliyi.-Bakı: [s.n.], 2012.- 835, [1] s.

 

Məmmədov Əziz Bəşir oğlu. Müasir fizikaya fəlsəfi baxış /Məmmədov Əziz Bəşir oğlu, İsmayılov Vilayət İsmayıl oğlu; Elmi red.: İ.Rüstəmov; Rəyçilər: S.Hacıyev, F.Ramazanov.- Bakı: Elm, 2001.- 408 s.

Məmmədov Xəyyami, Qulu Mirzəməmməd oğlu. Rusca-azərbaycanca riyaziyyat terminlərinin izahlı lüğəti [Mətn] /Q. M. Xəyyami-Məmmədov; Elmi red.; H.M.Həşimov.- Bakı: Nurlan, 2006.- 298 s.

 

Məmmədov Havar Əmir oğlu. Mühəndis riyaziyyatı [Mətn] : Matlab/Simulinkdə modelləşdirmə. Ali texniki məktəblər üçün dərslik. H.Ə.Məmmədov, Q.Ə.Rüstəmov. R.Q.Rüstəmov; B.: AzTU, 2015.- 440 s.: 24sm

 

Məmmədov Həbib Qurban oğlu. Nəzəri mexanika Statika. Kinematika: ali texniki məktəblər üçün dərslik /H.Q.Məmmədov; [red. İ.Zərgərli, X.Hüseynov] I hissə.- Bakı: Maarif, 1965.- 374, [2] s.

 

 Məmmədov Hüseyn Əli oğlu. Riyazi analizin tədrisi metodikası [Mətn]: [Monoqrafiya] /H.Məmmədov; Elmi red.: F.Ə.Əliyev.- Bakı: ADPU, 2005 .- 261 s.

 

Məmmədov Nəriman Rəhim oğlu. Eksperimentin nəticələrinin riyazi işlənməsi [Mətn]: Dərs vəsaiti /N. R. Məmmədov, B. M. Məmmədov; Rəyçi: B. Ə. Babayev, F. H. Rəhimov, M. N. Nurəliyev.- B.: Elm, 2005. - 160 s.

 

Mənsimov Kamil Bayraməli oğlu. Kodlaşdırma nəzəriyyəsi [Mətn]: dərs vəsaiti /K. B. Mənsimov, F. G. Feyziyev, N. X. Aslanova; elmi red. T. A. Əliyev; rəy verən. C. K. Kazımov, A. Y. Əliyev.- B.: Bakı Universiteti, 2009.- 225 s.

 

Məmmədov Rəşid Həmid oğlu. Ali riyaziyyat kursu [Mətn]: dərslik R.H.Məmmədov; [elmi red. G.Cəfərli] I.- B.: Maarif, 1978.- 494, [2] s.

Məmmədov Rəşid Həmid oğlu. Ali riyaziyyat kursu [Mətn]: dərslik /R. H. Məmmədov; elmi red. A.Babayev II cild.- B.: Maarif, 1981.- 451 s.


Məmmədov Rəşid Həmid oğlu. Ali riyaziyyat kursu [Mətn]: dərslik /R.Məmmədov; elmi red. A.Babayev III.- Bakı: Maarif, 1984.- 499,[1] s.

 

Məmmədov Rəşid Həmid oğlu. Ali riyaziyyat kursu II [Mətn]: dərslik /R.Məmmədov; elmi red. A.Babayev.- B.: Maarif, 2005.- 446, [6] s.: şək., cədv

 

Məmmədov Pərviz Ziya oğlu. Kommutatorlar nəzəriyyəsinin elementləri [Mətn]: Dərs vəsaiti /O.M.Məmmədov, H.K. Musayev; Elmi red. Ə.Ə.Babayev.- Bakı: 2004.- 168 s.

Məmmədov Rəşid Həmid oğlu. Tənliklər və bərabərsizliklər [Mətn]: Ali məktəblərin hazırlıq şöbələri üçün dərs vəsaiti /R.H.Məmmədov, H.M.Xəlilov, Ş.T.Hüseynov; Rəyçi. H.İ.Çəndirov.- Bakı: Maarif, 1991.- 376 s.


Məmmədov Rəşid Həmid oğlu. Tərs triqonometrik funksiyalar və triqonometrik tənliklər /R.H.Məmmədov.- Bakı: Maarif, 1966.- 109,[3] s.

 

Məmmədov Yəhya Cəfər oğlu. Təqribi hesablama üsulları [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /Y.C.Məmmədov; elmi red. C.A.İsmayılov; rəyç. V.K.Kələntərov, R.Ə.Şəfiyev.- Bakı: Bakı Universiteti, 2008.- 286, [2] s.


Məmmədzadə Nizam Şəmsəddin oğlu. Fizika [Mətn]: ümumi kurs: Texniki ixtisaslar üzrə təhsil alan ali məktəb tələbələri üçün dərs vəsaiti /N.Ş. Məmmədzadə; Rəyçi: M.H. Ramazanzadə, A.O.Mehrabov.- Bakı: Maarif, 1996.- 529 s.

Məmmədzadə Nizam Şəmsəddin oğlu. Fizikadan laboratoriya işləri: [2 hissədə]Elektromaqnetizm və optika: ADDA-nın tələbələri üçün metodik vəsait II hissə /N.Ş.Məmmədzadə, V.H.Səfərov, V.Z.Qasımov; Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyası; Rəyçi: S.A.Əliyev, N.Ə.Məmmədov.- Bakı: Çaşıoğlu, 2001.- 72 s.

Məmmədzadə Nizam Şəmsəddin oğlu.
Fizikadan laboratoriya işləri: [2 hissədə] Mexanika və molekulyar fizika: ADDA-nın tələbələri üçün metodik vəsait I hissə /N.Ş.Məmmədzadə; Rəyçi: V.H.Səfərov, S.A.Əliyev; Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyası.- Bakı: 2000.- 79 s.

Məmmədzadə Nizam Şəmsəddin oğlu.
Ümumi fizika kursundan məsələlər [Mətn]: (düsturlar və həllinə aid göstəricilərlə): texniki ali məktəblərin bakalavr təhsil pilləsinin tələbələri üçün dərs vəsaiti /N.Ş.Məmmədzadə; elmi red. V.H.Səfərov.- Bkı: Elm, 2003.- 235 s.

 

Məmmədzadə Yusif İsmayıl oğlu. Hidravlika [Mətn]: ali texniki məktəblərin tələbələri üçün dərslik /Y.İ.Məmmədzadə; [red. M. Məmmədov].- B.: Azərtədrisnəşr, 1963.- 294, [2] s.: şək., cədv., 22 sm.

 

Mənsimov Kamil Bayraməli oğlu. Qursa-Darbu sistemləri ilə optimal idarəetmə məsələləri [Mətn]: Dərs vəsaiti /K.B.Mənsimov; Elmi red.: C.E.Allahverdiyev; Rəy verənlər: M.H.Yaqubov, Y.Ə.Şərifov.- B.: BDU, 1998.- 110 s.: portr., 20 sm.


Məsimov Eldar Əli oğlu. Nüvə maqnit rezonansı [Mətn]: Dərs vəsaiti /E.Ə.Məsimov; İxtisas red. M.Əliyev.- Bakı: BDU, 1993.- 126 s.
 

Məsimov Eldar Əli oğlu. Nüvə maqnit rezonansı spektroskopiyası [Mətn]: [Dərs vəsaiti] /E.Ə.Məsimov, T.M.Mürsəlov; Rəy verənlər. F.A.Əhmədov, Q.S.Sultanov, V.M.İsmayılov.- B.: BDU, 2006. -347 s.

Mixelson V.A. Fizika /V.A.Mixelson; çevirəni. T.Talıbzadə; red. M.Kamil.- Bakı: Azərnəşr, 1933.- 528 s. , şək. ; 23 sm.

Miller Hehen. Mexanik [Mətn] /H.Miller; çevirən. Ə.Əbdülzadə.- Bakı: Azərnəşr, 1926.- X, 279 s.

Miller Hehen. Mexanik [Mətn]: ümumi kurs /H.Miller; mütərcim. Ə.Əbdül I hissə.- B.: Maarif Komissarlığı, 1923.- 166 [1] s.

 

Mirzəbəyli Ə.Ə. Tərsimi həndəsə professor D.N.Qolovninin kursu ilə qurulmuş /tərc. ed. Ə.Ə.Mirzəbəyli; red. Rüstəmzadə; M. Qorki adına Azərbaycan İnşaat İnstitutu I-II hissə.- Bakı: Azərnəşr, 1933.- 338 , [1] s. , şək., cədv.; 22 sm.

 

Mirzəcanzadə Azad Xəlil oğlu. Riyazi mozaika [Mətn] /A.X.Mirzəcanzadə, F.Q.Maqsudov; Red. A.M.Hüseynbəyov; Azərbaycan Elmlər Akademiyası Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu.- Bakı: Elm, 1992.-176 s.
 

Mirzəzadə Rəşad Qafur. Hesab məsələləri [Mətn]: [dərslik] /Qafur Rəşad Mirzəzadə; Əbdürrəhman Tofiq Əfəndizadə I hissə.- B.: nəşriyyati-bəradəran Orucov, 1917 (1335 h.).- 82 s.

 

Mirzoyev B. Fizik praktikumu rəhbərlik üçün /B.Mirzoyev; V.İ.Lenin adına Azərbaycan Dövlət Ali Pedaqoji İnstitutu.- Bakı: [s.n.], 1931.- 96, [6 ] s.


Mirzoyev B. Optika və akustika rəqslər və dalğalar: ali-pedaqoji institutlarının fizik-texnik şöbələrinə məxsus /B.Mirzoyev; red. M.Kamil.- Bakı: Azərnəşr, 1933.- 43 s. , şək. ; 23 sm.

Modestov A.Y. Fizik [Mətn]: ixtisas və mədən sənaye şagirdlik məktəbləri üçün tədris kitabı /A.Y.Modestov.- B.: Azərnəşr, 1928.- 223 s.

Modestov A.Y. Fizikadan təcrübə işləri dəfdəri [Mətn]: mədən sənaye və ixtisas məktəbləri üçün /A.Y.Modestov; tərc. K.Kazımzadə; red. İ.Əbdürrəhimzadə.- B.: Azərnəşr, 1928.- 97 s.

 

Muxeyev A.Y. İbtidai riyaziyyat kursu [Mətn] 1-ci hissə A.Y.Muxeyev.-Tiflis: Zaqafqaziya iqtisadi, maliyyə və hesabdarlıq elmləri qiyabı in-tu, 1931.- 85 s.

Muxtarov Abdulla İbrahim oğlu. Kvant mexanikası: Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /A.İ.Muxtarov; Elmi red.: R.X.Muradov.- Bakı: Maarif, 1999.- 608 s

Muxtarov Abdulla İbrahim oğlu.
Kvant mexanikası [Mətn]: Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /A.İ.Muxtarov; Elmi red. R.X.Muradov; Rəy verənlər. N.A.Quliyev, S.A.Hacıyev.- Bakı: Bakı Universiteti, 2007.- 656 s
 

Muqalov A. H. Qeyri-müəyyən və müəyyən inteqrallar [Mətn]: Tədris vəsaiti /Muqalov A. H., Vəliyev Ə. A.; Elmi red.: H. A. İsayev; N. A. Voznesenski adına Leninqrad Maliyyə İqtisad İnstitutunun Bakı Filialı.-B., 1990. -108 s.

 

Murquzov M.İ. Fiziki elektronikadan laboratoriya praktikumu [Mətn]: dərs vəsaiti /M.İ.Murquzov, A.S.Ələkbərov, C.M.Səfərov; elmi red. N.A.Əhmədov.- Bakı: MBM, 2013.- 127, [1] s. şək

 

Murquzov Mirzəli İsmayıl oğlu. Ümumi fizika kursundan məsələlər. Atom və nüvə fizikası [Mətn]: Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /M.İ.Murquzov, C.İ.Hüseynov, T.A.Cəfərov; Rəyçi: Q.Səfərəliyev, İ.Abutalıbov.- Bakı: Ləman nəşriyyatı, 2005.- 152 s. , cədvəl ; 20 sm.

Musayev Vəli Mustafa oğlu. Çoxdəyişənli funksiyaların diferensial və inteqral hesabı [Mətn]: Dərs vəsaiti /V.M.Musayev, S.H.Qasımova; Red.: Z.S.Əliyev; Rəyçilər: Y.C.Salmanov, B.Ə.Əliyev; Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.- Bakı: Çaşıoğlu, 2007.- 238 s.

 

Mustafayev Qasım. Riyaziyyatdan fakültativ məşğələlər üçün tapşırıqlar [Mətn]: dərs vəsaiti /Q.Ə.Mustafayev; elmi red. Ə.Quliyev; AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, V.İ.Lenin adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutu.- Bakı: APİ, 1973.- 178, [2] s.

Mustafayev M.C. A
nalitik həndəsədən çalışmalara aid tədris-metodiki vəsait fəzada analitik həndəsə /M.C.Mustafayev; [red. F.Qasımxanov]; S.M.Kirov ad. Azərb. Döv. Un-ti (Qiyabi şöbə) II hissə.- Bakı: Azərb. Un-ti, 1956.- 86, [2] s.

 

Nağıyev Ələkbər Məmmədbağır oğlu. Ədədi sistemlər [Mətn]: dərs vəsaiti /Ə.M.Nağıyev.- Bakı: Maarif, 1976.- 347, [9] s. s. 348-349 (rus dil.)

Namazov Q.K. Riyazi fizika tənlikləri [Mətn]: dərs vəsaiti /Q.K.Namazov, M.İ.Əliyev, A.S.Fərəcov; [rəyçilər. M.Yaqubov, N.İsgəndərov]Bakı: Bakı Universiteti, 2008.- 164 s.

Naziyev Yaşar Mövlud oğlu. Maddələrin istilik fizikası Texniki Universitetlər üçün dərslik /Yaşar Naziyev, Astan Şahverdiyev, Ceyhun Naziyev və b.- Bakı: Təhsil NPM, 2004.- 478 s.


 Neçaev. Fizik əyləncələri [Mətn] /Neçaev; redaktor H.Zeynallı, S.Məlikov.- B.: Azərnəşr, 1927.- 211 s.

 

Nəbiyev Hüseyn Mahmud oğlu. İstehsalat və məişət məzmunlu riyazi məsələlər həlli ilə [Mətn] /H.M.Nəbiyev.-Bakı: Maarif, 1976.- 196, [4] s.

 

Nəsibov Elşən Misir oğlu. Düşüncələrim [Mətn] /E. M. Nəsibov; red. V. İsmayılov H. 2.- B.: [Elm və təhsil] 2014.- 166, [2] s. ill., portr. 21

 

Nəsibov Elşən Misir oğlu. Düşüncələrim [Mətn] /E. M. Nəsibov. H. 3 Təbiət və insan (əlaqələr sistemində). Bakı: [Elm və təhsil], 2016.- 181, [1] s.: portr., 20 sm.

 

Nəsibov Fərhad Hüseyn oğlu. Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistikanın elementləri [Mətn]: ali texniki məktəblərin tələbələri üçün tədris vəsaiti /F.H.Nəsibov; Azərb. SSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, M.Əzizbəyov adına Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutu.- Bakı: Azərb. NKİ, 1973.- 194, [2] s.

 

Nəsibov Nəsib Ayvaz oğlu. Nəzəri mexanikadan mühazirələr [Mətn]:ali texni kiməktəblərinba kalavrpilləsi üçün dərs vəsaiti N.A.Nəsibov, Z.Ş.Şayev; elmi red. K.Ə.Əliyev; rəyçilər S.Ə.Quliyev, V.İ.Baxşəliyev, İ.X.İbrahimov, .Ə.Şirəliyev.- B.: [s. n.] 2013.- 212, [1] s.

 

Nəsibov Nəsib Ayvaz oğlu. Nəzəri mexanikanın sürtünmə məsələləri. Dinamika [Mətn]: dərs vəsaiti N.A.Nəsibov; elmi red. R.N.Mahmudov; rəyçi. F.H.Şəmiyev, A.F.Məmmədov.- B.: Elm, 2003.- 207, [1] s.

Nəsirov Vaqif İbad oğlu. Elektrik. (Ümumi fizika kursu): Ali məktəb tələbələri üçün dərs vəsaiti /V.Nəsirov, G.Aslanlı.- Bakı: Adiloğlu, 2002.- 339 s.

 Nəsirov Vaqif İbad oğlu. Elektrik və maqnetizm [Mətn]: dərs vəsaiti /V.İ.Nəsirov, G.Q.Aslanlı; red. M.İ.Murquzov; rəyçilər. Z.Tağıyev, T.Məmmədov, H.Həşimov, C.Hüseynov.- Bakı: Adiloğlu, 2008.- 390, [2] s.

 

 Nəsirov Vaqif İbad oğlu. Optika [Mətn]: nəzəri materiallar: test tapşırıqları: [dərsvəsaiti] V.İ.Nəsirov; red. M. İ. Murquzov ;rəyçi İ. H. Cəfərov, C. İ. Hüseynov, A. S. Ələkbərov.Bakı [ADPU-nun nəşriyyatı] 2012.- 347 s.

Nəzəri mexanika. Kinematiika metodiki göstərişlər və kurs işləri gündüz və axşam şöbələrində oxuyan tələbələr üçün /AzSSR Xalq Təhsili Nazirliyi, Azərbaycan İnşaat-Mühəndisləri İn-tu ; rəy ver. Ə.B.Həsənov, N.E.Nəsibov.- B.: [s.n.], 1990.- 48 s.

 

Nəzəri mexanika: Yoxlama tapşırıqları və metodik göstərişlər Cild I hissə.- Gəncə: 1990.- 52 s. cədv. 20 sm.

 

 Nəzəri mexanikadan istilah lüğəti /Azərbaycan Sosialist Şura Cümhuriyyəti; Azərbaycan Dövlət Elmi Tədqiqat İnstitutu; [bir neçə söz. Terminoloji Komitə] Bakı: [ADETİ], 1930.- 52 s.

Nikonov L.N. Təbiyyət təcrübələri [Mətn] /Nikonov; tərc. ed. Ə.Əbdül.- B.: Azərnəşr, 1926.- 38 s.

 

Nurəddinoğlu Cəmaləddin. Ali riyaziyyat kursu üzrə məsələ və misallar [Mətn]: xətti və vektorlar cəbrinin əsasları; müstəvi və fəzada analitik həndəsə; kompleks ədədlər; limitlər nəzəriyyəsi; funksiya, kəsilməzlik; törəmə, differensial və inteqrallar; çoxdəyişənli funksiyaların differensial hesabı: dərs vəsaiti /C.Nurəddinoğlu, İ.Pirməmmədov; elmi red. S.S.Mirzəyev; rəyçi H.Aslanov, R.Əliyev I Hissə.- Bakı: Çaşıoğlu, 2005.- 704 s.

Nurəddinoğlu Cəmaləddin. Ali riyaziyyat kursu üzrə məsələ və misallar [Mətn]: dərs vəsaiti /C.Nurəddinoğlu, İ.Pirməmmədov; elmi red. S.S.Mirzəyev; rəyçi. H.Aslanov, R.Əliyev II Hissə.- Bakı: Çaşıoğlu, 2010.- 870, [2] s.

 

Nuriyev Zeyvər Vədut oğlu. Ali riyaziyyatdan məsələ və misallar: [Mətn] Birdəyişənli funksiyanın diferensial və inteqral hesabı: Dərs vəsaiti /Z.V.Nuriyev, X.M.Quliyev; Rəyçilər: Ə.B.Əliyev, A.Ş.Hacıyev; Elmi red. A.C.Cəbrayılov II hissə.- Bakı: 2000.- 342 s.

Nuriyev Zeyvər Vədut oğlu. Riyaziyyat [2 hissədə]: dərs vəsaiti /Z.Nuriyev; elmi red. X.M.Quliyev II Hissə.- Bakı: Təhsil EİM, 2002.- 288 s. , ill. ; 21 sm.


Nurullayev Y.Q. Ümumi fizika kursundan laboratoriya işlərinə rəhbərlik [Mətn]: Mexanikavə molekulyar fizika/ Y.Q.Nurullayev, R.F.Babayeva; Elmi red.: C.Ş.Abdinov; Rəyçi: Az.Dövlət Neft Akademiyasının Fizika kafedrası.-Bakı: 1998.- 80 s.

 

 Orta məktəb riyaziyyat kursunda funksiyalar və qrafiklərin tədrisinə aid metodik göstərişlər [Mətn] /AzSSR Xalq Təhsili Nazirliyi; Respublika Tədris-Metodika Mərkəzi; V.İ.Lenin adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutu; [tərt.ed. I.Əliyev, S.Abbasov; red. A.Adıgözəlov]B.: APİ, 1990.- 44 s.: şək., 20 sm.

 

Orucəliyev Akif Padar oğlu. İnformasiya sistemlərinin riyazi elementləri [Mətn]: [dərs vəsaiti] /A.P.Orucəliyev; red. S.Qocayeva; Azərb. Resp. Milli Təhlükəsizlik Naz.-nin Heydər Əliyev ad. Akad.- B.: [MTN H. Əliyev adına Akademiyası], 2015.- 327, [1] s.: portr., cədv., il., 30 sm.

 

Orucov Firuddin Museyib oğlu. Biologiyanın fizika ilə inteqrasiyasının imkan və yolları [Mətn]: metodik vəsait /F.M.Orucov; elmi red. Ə.M.Hüseynov; rəyçilər. R.L.Sultanov, R.R.Rəhmanov; Azərb.Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. Təhsil Prob. İn-tu; Bakı Qızlar Un-ti.- B.: [s.n.], 2009.- 150 s.: cədv., 21 sm.

 

 Orucov Həmzəağa Davud oğlu. Xətti cəbr [Mətn]: dərs vəsaiti Həmzəağa Orucov; red. H.Aslanov.- Bakı Qafqaz Universiteti, 2014.- 222, [2] s.

Orucov Vidadi Ömər oğlu. Azərbaycanda fizikanın tədrisi metodikasının inkişafı [Mətn]: dərs vəsaiti /V.Ö.Orucov; elmi məsləhətçi. Z.İ.Qaralov; rəyçilər E.M.Qocayev, Y.Q.Nurullayev, S.C.Məmmədov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Sumqayıt Döv. Un-ti.- Bakı: Bakı Universiteti, 2011.- 260 s.
 

Orucov Vidadi Ömər oğlu. Fizikanın tədrisi metodikasının aktual problemləri [Mətn] /Elmi məsləhətçi və elmi red: Z.İ.Qaralov; Təhsil Problemləri İnstitutu.- Bakı: Nurlan, 2007.- 100 s. , 1 portr. ; 21 sm.

 

Osmanov Əlövsət Cəlal oğlu. Riyaziyyatdan qəbul imtahanlarında təklif olunmuş məsələlər [Mətn] /Ə.C.Osmanov, İ.K.Məhərov; elmi red. F. Ə. İsgəndərzadə; rəy verənlər. H. A. İsayev, M. Bayramoğlu.-I buraxılış.-Bakı : Maarif , 1989.-201, [3] s.

 

Osmanov Yusif Qara oğlu. Xətti proqramlaşdırma (simpleks-metod) [Mətn]: mühazirələrin konspekti /Y. Q. Osmanov, V.Q.Pirməmmədov, A.F.Musayev; red. T.M.Abbasov; AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirlyi, M.Əzizbəyov ad. Azərb. Neft və Kimya İn-tu.B.: [n. s.], 1984.- 66, [2] s. şək., cədv

 

Paşayev Arif Mir Cəlal oğlu. Atmosfer proseslərinin fiziki əsasları [Mətn]: "Azərbaycan Hava Yolları" Dövlət Konserni Milli Aviasiya Akademiyasının tələbələri üçün dərslik /A.M.Paşayev, H.İ.Quliyev, S.H.Səfərov; elmi red. Q.İ.Qaryağdı; rəyçilər. R.N.Mahmudov, A.Ə.Kərimov.- B.: [Nafta-Press], 2007.- 416 s.

 

Paşayev Arif Mir Cəlal oğlu. Radioaktiv və kosmik şüalar [Mətn] /A.M.Paşayev, Ç.M.Abbasov, Z.A.İbrahimov; elmi red. M.K.Kərimov; AMEA, Radiasiya Elmləri İn-tu, Azərb. "Hava yolları" Dövlət Konserni Milli Aviasiya Akad.- Bakı: Elm, 2006.- 244 s.

Paşayev Paşa Ağabala oğlu. Təbiət elmlərinin əlaqəli öyrənilməsi [Mətn]: (Biofizika materialları əsasında) /P.Paşayev.- B.: Maarif, 1977.- 108 s.

 

Pedaqoji institutların proqramı Ali cəbr [Mətn] /Müəllifləri: A.A.Buxştab, A.P.Ditsman, V.İ.Neçaev; Tərcümə edəni: S.Axundov; Red.: M.Hacıyev; V.İ.Lenin adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutu.- Bakı: V.İ.Lenin adına APİ, 1958.- 8 s. ; 20 sm.

Perelman Yakov İsidoroviç. Əyləncəli məsələlər /Ya. İ.Perelman; çevirəni. X.Mahmudzadə.- Bakı: Azərnəşr, 1931.-124 s.


Pənahov T. M. Metal və ərintilərin istilik xassələrinin fiziki-tədqiqat metodları [metallar fizikası ixtisasında oxuyan tələbələr üçün metodik vəsait] /T. M. Pənahov, V. İ. Əhmədov ; rəyçi Ç. İ. Əbilov, S. S. Əliyev ; Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Təhsil Problemləri İnstitutu, Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Un-ti.-Bakı : [s. n.] , 2007.- 86, [1] s.
 

Pənahov Tahir Musa oğlu. Ümumi fizika kursu. Fizika -1 qısa müharizə kursu : dərs vəsaiti /T. M. Pənahov, V. İ. Əhmədov ; rəyçi E. M. Qocayev [və b.].-Bakı : [Mars-Print] , 2013.-303, [1] s.

Piskunov Nikolay Semenoviç. Diferensial və inteqral hesabı ali texniki məktəblər üçün dərslik /N.S.Piskunov; tərc. ed. R.Sultanov; red. A.Babayev I cild.- Bakı: Maarif, 1965.- 580 s.

Piskunov Nikolay Semenoviç. Diferensial və inteqral hesabı [Mətn]: ali texniki məktəblər üçün dərslik /N.S.Piskunov; tərc. ed. R.Sultanov; elmi red. A.Babayev.- Bakı: Maarif, 1966.- 312 s.

 

Polimerlər fizikası üzrə praktikum [Mətn] / Tərt. F.A.Əhmədov; Elmi red. A.U.Mahmudov; Rəyçi. E.Ə.Məsimov; Bakı Dövlət Universiteti.- B.: Bakı Universiteti; 1993.- 52 s. ;22 sm.

 

Polyak Qriqoriy Borisoviç. Hesab və oyun I tədris ili üçün /Q.B.Polyak.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 110 s.

Polyak Q.B. Hesab və oyun II tədris ili üçün hesab materialları /Q.B.Polyak; çevirənlər. A.Şaxtaxtinskaya, A.Fətəslizadə II hissə.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 156, [3] s.

 

Popov İ. Orta məktəb üçün hesab kitabı beşinci tədris ili /İ.Popov; çevirəni. Talıbzadə; red. M.Kamal.- Bakı: Azərnəşr, 1933.- 155, [1] s. , şək. ; 23 sm.

 

Popov İ. Riyaziyyat [Mətn]: fabrik zavod yeddillik V ili və kəndli gənclər məktəbi I ili üçün tərt. ed. İ.Popov və Y.Sludski, T.Krupenkin; red. M.Kamil; çevirən. T.Talıbzadə I burax.- B.: Azərnəşr, 1932.- 242, [2] s.

Popov S.Q. Riyaziyyatdan iş kitabı FZY və KGM beşinci tədris ili üçün /S.Q.Popov, T.N.Krupenkin, R.A.Kalinin.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 307, [1] s.

Popova N.S. İbtidai məktəblər üçün hesab kitabı birinci tədris ili/N.S.Popova ;çevirəni. B.Ağayev; red. V.Mustafayev I hissə.- Bakı: Azərnəşr, 1933.- 63, [1] s.

Popova N.S. İbtidai məktəb üçün hesab kitabı 2-ci tədris ili /N.S.Popova; çevirəni. B.Ağayev; red. M.Muradxanlı II hissə.- Bakı: Azərnəşr, 1933.- 70, [1] s. , cədv. ; 22 sm.

Popova N.S. İbtidai məktəb üçün hesab kitabı 3-cü və 4-cü tədris ili /N.S.Popova; [çevirəni. Talıbzadə; red. M.Kamil] III hissə.- Bakı: Azərnəşr, 1933.- 62, [1] s. , şək. ; 22 sm

Posse K. Diferensial hesabı kursu /K.Posse, İ.Privalov [tərc. İ.İbrahimov; red. C.Qasımov]Bakı: Azərnəşr, 1944.-413, [1] s.

 

Pridenberq V. Riyaziyyat [Mətn]: FZY VI ili və KGM II ili üçüntərt. ed. V.Pridenberq, Yu. Qurvits; red. M.Kamil; çevirən. T.Talıbzadə I burax.- B.: Azərnəşr, 1932.- 242 s.

 

Privalov İvan İvanoviç. Analitik həndəsə/İ.İ.Privalov, N.İ.Podqornıy; çevirəni. R.K.Möhsünzadə; red. M.Kamil; Əzizbəyov adına Qırmızı Bayraqlı Neft İnstitutu.- Bakı: Azərnəşr, 1933.- 184 , [4] s.

 

Privalov İvan İvanoviç. Analitik həndəsə [Mətn]: ali texniki məktəblər üçün dərslik İ.İ.Privalov; red. M.Cavadov.- B.: Azərtədrisnəşr, 1964.- 290 s.

Proyektiv müstəvidə və proyektiv düz xətt üzərində məsələlər həllinə aid metodik göstəriş [Mətn] /Azərbaycan SSR Xalq Təhsili Nazirliyi, Ali Təhsil üzrə Tədris-Metodika Kabineti. S.M. Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti; tərt. ed. S.S.Qasımov, A.S.Səfərov; elmi red.A.A.Səlimov; rəyçilər. N.T.Abbasov, B.H.Salayeva.- B.: Azərbaycan Universiteti, 1989.- 50[1] s.

 

 Pyorışkin Aleksandr Vasilyeviç. Fizika [Mətn]: 8-ci sinif ümumtəhsil məktəbləri üçün dərslik A.V.Pyorışkin, N.A.Rodina.- B.: Maarif, 2002.- 190 s.

 

Qocayev Niftalı Mehrəli oğlu. Optika [Mətn]: ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /N.M.Qocayev, M.S.Əliyev.- Bakı: Maarif, 1974.- 386, [2] s.

Quliyev Sabir Əli oğlu. Nəzəri mexanika (Qısa kurs) [Mətn]: Ali texniki məktəblər üçün dərslik /S.Ə.Quliyev, .B.Eyvazov; Baş red. R.S.Qurbanov.- Bı: Azərnəşr, 2003.- 396 s.

 

 Raqib Əli. Böyüklərə məxsus riyaziyyat kitabı [Mətn] /Ali siyasi maarif idarəsi.- B.: Savadsızlıq ilə mübarizə edən cəmiyyət, 1925.- 92 s.

 

Ramazanzadə Malik Heydər oğlu. Fizika kursu [Mətn]: dərs vəsaiti /M.H.Ramazanzadə; elmi red. V.M.Qocayev.- Bakı: Maarif, 1987.- 378, [4] s.

 Raşeviski. Rəhbər həndəsə [Mətn] planimetriya /Raşeyevski; tərcümə. M.Kamal.- I hissə.- B.: Azərnəşr, 1927.- 258 s.

 

Raşeviski. Rəhbər həndəsə [Mətn] strevmetrya /Raşeyevski; tərcümə. M.Kamal.- II hissə.- B.: Azərnəşr, 1927.- 133 s.

 

Raşeviski. Rəhbər həndəsə [Mətn] strevmetrya /Raşeyevski ; tərcümə. M. Kamal.- I hissə.- Bakı : Azərnəşr , 1927. -195 s.

 

Raşeviski. Rəhbər həndəsə [Mətn] strevmetrya /Raşeyevski ; tərcümə. M. Kamal.- II hissə.- Bakı : Azərnəşr , 1927. -100 s.

Rentgen quruluş təhlilindən xüsusi praktikum [Mətn]: metodik göstərişlər / Tərtib edən. V.İ. Nəsirov; Elmi red. M.İ. Murquzov; Rəy verən. Y.Q.Əsədov N.Tusi adına Pedaqoji Universitet Bakı ;1992.- 72 s.

Riyazi analizdən çalışma və məsələlər [Mətn]: ali texniki universitetlər üçün dərslik /müəl. kol. Q.S.Barannikov [və b.]; red. B.P.Demidoviç; tərc. İ.Həsənov, V.Həsənova; tərc. red. Ə.Babayev.- B.: Ləman NP MMC, 2008.- 533 s. şək

Riyazi fizika tənlikləri [Mətn]: [metodik göstəriş] Tərt. ed. O.H.Əsədova; Red. M.L.Rəsulov; Rəyçilər Y.Ə.Məmmədov, B.A.İskəndərov; BDU.- B.: BU, 1990.- 48 s.

Riyazi məntiq və alqoritmlər Azərb. SSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, V.İ.Lenin ad. Azərb. Döv. Pedaqoji İn-tu; müəl. P.S.Novikov, E.A.Şekolkov; red. S.V.Yablonski, H.Əliyev; tərc.ed. V.Cabbarzadə.- B.: APİ, 1972.- 6, [2] s.

Riyazi modellərin və üsulların EHM-də tətbiqi [Mətn]: Ədədi üsullar və proqramlaşdırma üzrə rəhbərlik Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası; Tərt. edən. S.Q.Kərimov, R.N.Qədirov, Y.B.Sərdarov; Red. Ə.Y.Babanlı; Rəy verənlər. T.Q.Ramazanov, N.C.Cəfərov.- B.: AzDNA, 1993.- 60 s.

 

Riyaziyyat [Mətn]: I və II konsentrlər ASŞC Xalq Maarif Komissarlığı Mərkəzi Qiyabi Təhsil Bürosu; çevirən. T.Talıbzadə Vəzifə 7.- B.: [Azərnəşr] 1932.- 26, [1] s.

 

Riyaziyyat [Mətn]: I və II konsentrlər /ASŞC Xalq Maarif Komissarlığı Mərkəzi Qiyabi Təhsil Bürosu; çevirən. T.Talıbzadə; red. M.Kamil Cild Vəzifə 9.- B.: [Azərnəşr], 1932.- 29, [1] s.: cədv., 20 sm.

 

Riyaziyyat III koncentr /ASŞC Xalq Maarif Komissarlığı Qiyabi Təhsil Bürosu; mütərcimi. T.Talıbzadə; red. M.Kamil.- B.: [Azərnəşr], 1931.-25, [1] s.; 22 sm.

 

Riyaziyyat III koncentr /ASŞC Xalq Maarif Komissarlığı Qiyabi Təhsil Bürosu; [çevirəni. T.Talıbzadə; red. M.Kamil]Bakı: [Azərnəşr], 1931.- 16+19+38+23+16+26 s. , şək.

 

Riyaziyyat [Mətn]: III koncentr ASŞC Xalq Maarif Komissarlığı Qiyabi Təhsil Bürosu; çevirən. T.Talıbzadə Vəzifə 7.Bakı [Azərnəşr] 1932.- 33, [1] s.
 

Riyaziyyat: Abuturyentlər və hazırlıq şöbəsinin dinləyiciləri üçün vəsait /Red.: R.Məmmədov, H.Xəlilov, M.Heydərov, B.İsgəndərov, Ş.Hüseynov.- Bakı: Maarif, 1976.- 428 s.

 Riyaziyyat [Mətn]: dördillik ibtidai məktəb üçün dərslik /M.İ.Moro, M.A.Bantova, Q.V.Beltyukovav və b.; tərc. ed. Z.A.Osmanov.- B.: Maarif, 1989.- 159,[1] s.

 

Riyaziyyat [Mətn]: qəbul imtahanlarına hazırlaşanlar, yuxarı sinif şagirdləri və müəllimlər üçün dərs vəsaiti /M. H.Yaqubov, İ.M.Abdullayev, Ə.H.Yaqubov və b.; elmi red. M.M.Abbaszadə; Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası.- B.: [s.n.], 2006.- 856 s. şək.

 

 Riyaziyyat. Pedaqoji elmlər doktoru, professor Z.Qaralovun ümumi redaktəsilə 6- cı nəşri.- Bakı: 2005.-159 s

 

Riyaziyyat. Məsələ və misallar texniki ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /S.A.Çernetskiy, M.C.Mahmudov, V.M.Muradov, G.T.Məmmədova; MMC Elmi İstehsalat Mərkəzi; elmi red. M.A.Dünyamalıyev; rəyçi H.İ.Aslanov, Ş.İ.Şıxəliyev I hissə.- Bakı: [ADPU], 2008.- 234, [1] s.

Riyaziyyat: Texniki ali məktəblər üçün dərslik II hissə /A.N.Əlizadə, N.İ.Şıxəliyev, Ə.A.Məmmədov, A.D.Zamanov; Elmi red.: A.C.Hacıyev.- Bakı: Azərbaycan, 2006.- 568 s.

Riyaziyyat istilahları [Mətn] /Azərbaycan Xalq maarif komissarlığı yanında istilah komissiyası.- B.: Azərnəşr, 1926.- 27 s.

 

Riyaziyyat kənd məktəbləri üçün üçüncü il /O.M.Volqina, E.E.Kozlova, İ.N.Kavun, N.S.Popova; çevirəni. N.Ağazadə.- B.: Azərnəşr, 1931.- 94, [1] s., şək., cədv.; 22 sm.

 

Riyaziyyat məsələ və misalları [Mətn]: şəhər məktəblərində 3-cü tədris ili üçün iş kitabı. Əmək məktəbləri üçün tədris və pedaqoji kitabları /İ.N.Kavun, İ.Qratsianski; çevirəni. Z.Zeynallı; red. Ə.Əbdürrəhimzadə III kitab.- B.: Azərnəşr, 1929.- 91, [1] s.

 

Riyaziyyat məsələ və misalları [Mətn]: şəhər məktəblərində 4-cü tədris ili üçün iş kitabı. Əmək məktəbləri üçün tədris və padaqoji kitabları /İ.N.Kavun; çevirəni. Z.Zeynallı.- B.: Azərnəşr, 1929.- 134 s.

 

Riyaziyyat proqramı [Mətn]: ibtidai məktəblər üçün ASŞC Xalq Maarif Komissarlığı Tədris-Metod Sektoru.- B.: Azərnəşr, 1932.- 31 s.


Riyaziyyat şəhər məktəblərinin üçüncü ili üçün /O.M.Volqina, E.E.Kozlova, İ.N.Kavun, N.S.Popova.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 117, [1] s. , şək. ; 22 sm.


Riyaziyyat şəhər və kənd məktəblərinin IV qrupları /O.M.Volqina, E.E.Kozlova, İ.N.Kavun, N.S.Popova.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 132 s. , şək., cədv. ; 21 sm.

 

Riyaziyyat və ana dilinə aid metodiki işləmələr [Mətn]: müəllimlər kursları üçün Azərb. XMK Tədris-Metod sektoru; red. İ.Zərgərli.- B.: Azərnəşr, 1932.- 22 s.


Riyaziyyatdan iş kitabı [Mətn]: dövlət elimi şura tərəfindən təsdiq olunmuşdur /L.D.Mariampolisqi, S.Muxtarov, G.D.Xaçatiryan.- B.: Azərnəşr, 1928.- 246 s.


Riyaziyyatdan iş kitabı [Mətn]: şəhər məktəblərinin beşinci tədris ili üçün tərtib edilmişdir /M.F.Berq [və b.]; çevirənləri. Sami Kamal, M.Kamil.- B.: Azərnəşr, 1929.- 204 s.

 

Riyaziyyatdan iş kitabı beşinci tədris ili üçün tərtib edilmişdir /M.F.Berq [və b.]; çevirənləri. S.Kamal, M.Kamil.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 204 s.

 

Riyaziyyatdan iş kitabı [Mətn]: altıncı tədris ili üçün tərtib edilmişdir /M.F.Berq [və b.]; çevirənlər. Sami Kamal, Məhərrəm Kamil.- B.: Azərnəşr, 1929.- 276 s.

 

Riyaziyyatdan iş kitabı [Mətn]: şəhər məktəblərinin yeddinci tədris ili üçün tərtib edilmişdir /M.F.Berq [və b.]; çevirənlər. Sami Kamal, M.Kamil.- B.: Azərnəşr, 1929.- 328 s.

 

Riyaziyyatdan iş kitabı səkkizinci tədris ili üçün tərtib edilmişdir/M.F.Berq [və b.]Bakı: Azərnəşr, 1930.- 263, [1] s.

 

Riyaziyyatdan iş kitabı [Mətn]: Doqquzuncu tədris ili üçün tərtib edilmişdir/M.F.Berq [və b.]Bakı: Azərnəşr, 1930.- 239 s.

 

Riyaziyyatdan iş kitabı VI tədris ili üçün /Y.S.Berezanskaya, Yu. O.Qurvits, P.A.Kalinin [və b.]; çevirəni. Ə.Davudov.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 274, [2] s. , şək., cəd. ; 26 sm.

 

Rıbkin Nikolay Aleksandroviç. Düz xəttli triqonometriya orta məktəblər üçün: 8-9 tədris illəri /N.Rıbkin; çevirəni. Zərgərli; red. Cavadov.- Bakı: Azərnəşr, 1933.- 98, [1] s. , şək. ; 20 sm.


Rıbkin. Həndəsə məsələ və misalları [Mətn]: stereometriya /Rıbkin; tərcümə. H.Məhəmmədzadə.- II hissə.- B.: Azərnəşr, 1927.- 114 s.

 

 Rıbkin N. Həndəsə məsələ və misalları [Mətn]: stereometriya /N.Rıbkin; tərc. ed. H.Məhəmmədzadə.- II hissə.- B.: Azərnəşr, 1926.- 147 s.

 

Rıbkin N. Həndəsə məsələ və misalları [Mətn]: planimetriya /N. Rıbkin; çevirəni. S.Kamal I hissə.-B.: Azərnəşr, 1926.- 135 s.

 

Rıbkin Nikolay Aleksandroviç. Həndəsə məsələləri Planimetriya orta məktəb üçün: 6-8 tədris ili/N.Rıbkin; çevirəni. Talıbzadə; red. S.Kamal I hissə.- Bakı: Azərnəşr, 1933.- 117 s. , şək.; 21 sm.


Rıbkin Nikolay Aleksandroviç. Hədəsə məsələləri Stereometriya orta məktəb üçün : 8-9-cu tədris ili /N.Rıbkin; çevirəni. B.Ağayev; red. M.Cavadov II hissə.- Bakı: Azərnəşr, 1933.- 82, [1] s. , şək. ; 25 sm.

 

 Rıbkin. Həndəsə misal və məsələləri [Mətn] /Rıbkin; tərcümə. Kamal.- B.: Azərnəşr, 1925.- 219 s.

 

Rıbkin N. Müsəlləsat [Mətn] /N.Rıbkin.- B.: Azərnəşr, 1926.- 246 s.

 

Rumşiski Lev Zimonoviç. Ehtimal nəzəriyyəsinin elementləri [Mətn]: dərs vəsaiti /L.Z.Rumşiski; tərc. ed. H.Əliyev.- Bakı: Maarif, 1982.- 187, [1] s.

Rüstəmov Əli Musa oğlu. Respublika soraq-informasiya fondlarının avtomatlaşdırılması [Mətn] /Ə. M. Rüstəmov; elmi red. C.M.Mehdiyev.- Bakı: Azərnəşr, 1990.- 224 s.

 

Rüstəmov Samir Sabir oğlu. Fizika [Mətn]: Abituriyentlər üçün vəsait /S.S.Rüstəmov, A.S.Rüstəmov, Z.E.Rüstəmova; Rəyçilər. A.A.Bayramov, H.Q.Qasımov.- B.: Çaşıoğlu, 2007.- 320 s.: cədvəl, şək., 20 sm.

Sadıqov Faiq Sultanmurad oğlu. Kvant mexanikası (məsələlərdə): Dərs vəsaiti /Sadıqov F.S.; İxtisas red. Ə.V.Cavadov; Rəyçilər. Azərbaycan Sənaye Universitetinin fizika kafedrası, N.M.Atakişiyev.- Bakı: Bakı Universiteti nəş-tı, 1992.- 344 s.

Sadıxov Nüsrət Abdulla oğlu. Riyaziyyat [Mətn]: pedaqoji institutların ibtidai təlim pedaqogikası və metodikası fakültəsinin tələbələri üçün /N.A.Sadıxov; AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, V.İ.Lenin ad. Azərb. Döv. Pedaqoji İn-tu I hissə.- Bakı: APİ, 1973.- 134, [2] s.

 

Sadıxov Nüsrət Abdulla oğlu. Riyaziyyat tədrisi metodikası [Mətn] : xüsusi metodika : ibtidai təhsil pedaqogikası və metodikası fakültəsi tələbələri üçün dərs vəsaiti /N. A. Sadıxov, N. S. Kazımov ; elmi red. S. S. Həmidov ; rəyçi. Z. A. Osmanov [və b.] ; Azərb. SSR, Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, V. İ. Lenin ad. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutu.B.: APİ , 1981.90, [5] s.

Sadıxov Nüsrət Abdulla oğlu.
Riyaziyyatın ibtidai kursunun elmi əsasları [Mətn]: ali pedaqoji məktəb tələbələri üçün dərslik /N.A.Sadıxov; Elmi red. K.İ.Xudaverdiyev.- Bakı: Maarif, 1991.- 352 s.

Sadıqzadə M.Ə. Riyaziyyatca savad dərsləri üçün məsələlər [Mətn] /M.Ə.Sadıqzadə I hissə.- B.: Ali siyasi Maarif İdarəsi, 1924.- 41, [1] s.

Sadıqzadə M.Ə. Riyaziyyatca savad üçün göstərişlər [Mətn]: N.Boqoslavskayanın rus dilində yazdığı "Riyaziyyatca savad" kitabçasından alınmışdır /M.Ə.Sadıqzadə.- B.: AXMK Ali Siyasi Maarif idarəsi, 1924.- 12 s.

 

Saxarov D.İ. Fizika məsələləri [dərs vəsaiti] /D.İ.Saxarov; tərc. ed. A.Məmmədov, M.Bağırzadə, A.Əmiraslanov, B.Haqverdiyev; red. İ.Bənənyarlı; Azərb. SSR Maarif Nazirliyi, V.İ.Lenin adına Azərb. Döv. Ped. İn-tu.- Bakı: APİ, 1960.- 303, [1] s .

 

Salmanov Yusif Cəmulla oğlu. Riyazi fizika tənlikləri [Mətn]: [dərslik] /Y.C.Salmanov; Elmi red.: M.S.Cəbrayılov; Rəyçilər: H.İ. Aslanov, V.M.Qurbanov; Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.- Bakı: 2005.- 195 s.

Salmanov Yusif Cəmulla oğlu.
Riyazi fizika tənliklərinə aid məsələlər [Mətn]: [dərslik] /Y.C.Salmanov, Ş.Y.Salmanova; Elmi red.: A.C.Cəbrayılov; Rəyçilər: H.J.Aslanov, V.M.Musayev; Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.- Bakı: 2005.- 157 s.

Savad məktəblərində riyaziyyat təlimi mədəni əsgərə kömək /ASŞCXMK Tədris-Metod Sektoru; red. T.Abdullayev.- Bakı: Azərnəşr, 1933.- 44, [1] s.

 

Səfərov Hüseyn Heydər oğlu. Müxtəsər kristalloqrafiya və pyezoelastiklik [Mətn] : [dərs vəsaiti] /H. H. Səfərov, K. İ. Qəhrəmanov ; elmi red. E. M. Qocayev ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Texniki Un-ti. Bakı: [s. n.], 2016.- 383, [1] s.: şək., cədv., 22 sm.

Səlimov Fazil Həzi oğlu. Ali riyaziyyat: Dərslik /F.Səlimov, E.Zülfüqarov; Elmi red.:V.M.Musayev.- I.- B.: Çaşıoğlu, 2001.- 326 s.

 

Səlimov Yaşar Şakir oğlu. Ali riyaziyyatdan məsələlər. Çoxdəyişənli funksiyalar, qeyri-müəyyən inteqral, müəyyən inteqral və onun tətbiqləri, qeyri-məxsusi inteqrallar, çoxqat və əyrixətli inteqrallar [Mətn]: II hissə /Y. Səlimov, M. Səbzəliyev; Red.: C. A. İsmayılov; Rəyçilər: M. S. Cəbrayılov, R. H. Məmmədov; Naşir: T. Vəlixanlı; Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası.- B.: Mütərcim, 1999.- 224 s.

 

Sənaye kənd-təsərrüfat, ictimai-iqtisadivə tibbtexnikumları proqramları Fizika /ASŞC Xalq Maarif Komissarlığı Tədris-Metod Sektoru II kitab.- Bakı:Azərnəşr, 1933.- 10, [1] s.

 

Smirnov A.M. Fizikdən ibtidayi məlumat [Mətn]/A.M.Smirnov; İ.Əbdülrəhimzadə.- B.: Azərnəşr, 1927.- 241 s.

 

Smirnov A.M. Fizikdən ibtidayi məlumat [Mətn] /A.M.Smirnov; çevirəni. Əbdürrəhimzadə; red. Sami Kamal.- B.: Azərnəşr, 1928.- 177 , [2] s.

Sultanov Rüstəm Möhsün oğlu. Xətti cəbrin əsasları /S.M.Sultanov; red. Y.C.Məmmədov; S.M.Kirov ad. Azərb. Dövlət Un-ti.- Bakı: Azərbaycan Universiteti, 1960.- 205, [3] s.

 

Süleymanov Cəfər Nuru oğlu. Funksiya və onun limiti [Mətn]: Dərs vəsaiti /C.N.Süleymanov, B.Ə.Əliyev; Elmi red.: Q.Ə.Orucov, Rəyçilər: V.M.Musayev, A.X.Babayev. B.: Çaşıoğlu, 1999. 230 s

 

Süleymanov Cəfər Nuru oğlu. Riyazi analiz kursuna giriş [Mətn]: həqiqi ədədlər və ədədi ardıcıllıqlar; dərs vəsaiti C.N.Süleymanov, S.E.Süleymanov, V.Y.Məstəliyev (ön söz müəl.); elmi red. B.A.İsgəndərov.- B.: Elm, 2010.- 206, [2] s. 21 sm.

 

Süleymanov Nadir Məhəmməd oğlu. Ehtimal nəzəriyyəsi kursu [Mətn]: Dərs vəsaiti /N. Süleymanov; Rəy verənlər: Ə. Şəmilov, F.Rəhimov/- Bakı: Çaşıoğlu, 1999.- 362 s. ; 20 sm.

Şahbazov Əlifəttah Əlibala oğlu. Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /Ə.Şahbazov; [elmi red. M.Bunyatov]Bakı: Maarif, 1973.- 577, [3] s.

Şahmalıyev Əliağa Mustafa oğlu. Yüksək molekullu birləşmələrin kimyası və fizikasının əsasları [Mətn]: Ali texniki məktəb tələbələri üçün dərs vəsaiti /Ə.M.Şahmalıyev, Y.M.Bilalov, T.M.Naibova; Rəy verənlər: A.A.Əfəndiyev, A.Ə.Buniyatzadə.- B.: Maarif, 1998.- 228 s.

 

Şahverdiyev Astan Nuşrəvan oğlu. Eksperimental istilik fizikasından laboratoriya praktikumu: Dərs vəsaiti /A. N. Şahverdiyev, C.T. Səfərov, C.Y. Naziyev; Rəyçilər: Ş.Y. İmanov, M.A. Kərimov; İxtisas red.: Y.M. Naziyev;Azərbaycan Texniki Universiteti; Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası. B.: 2000. 108 səh.: cədvəl, sxem

Şapoşnikov N.A. Cəbr məsələləri orta məktəb üçün: VI-VII tədris ili /N.A.Şapoşnikov, N.K.Valtsov; [çevirəni. İ.Qaziyev; red. T.Abdullayev] I hissə.- Bakı: Azərnəşr, 1933.- 115, [1] s. , şək. ; 22 sm.

 

Şirinov Namiq Telman oğlu. Atomlar...Kvantlar...İnsanlar... [Mətn]: II-hissədə /N.Şirinov; elmi red. və ön söz: A.Şükürov. Cild Kvant nəzəriyyəsinin yaranması I.- B.: Elm, 1997.- 204s. cədvəl, ill

Şirinov X.C. Fizika [Mətn] Ali sənaye məktəbləri üçün.- Bakı: Azərnəşr, 1955.- 347 s.

Şirinov Xanlar Cəbrail oğlu. Fizika. İkinci kitab, ali texniki məktəblər üçün.- Bakı: Azərnəşr, 1959.- 263, [1] s.

Şpolski E.V. Atom fizikası ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /E.V.Şpolski; [tərc. ed. Ə.Cavadov, S.Hacıyev; red. A.Muxtarov] Icild.- Bakı: Azəritədrisnəşr, 1961.- 538, [2] s.

 

Şvann-Quriyski P.V. Təbiətşünaslıqdan dərs kitabı K. G.M-nin birinci tədris ili üçün /P.V.Şvann-Quriyski ;çevirəni. Məcnunbəyli; red. Y.Məmmədov I mövzu.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 76 s.

Şveder Q.N. Praktik elektromontyor evlərdə elektrik ışığı quruluşunda montyorlar şəxsi təhsil almaq istəyənlərə rəhbərdir /Q.N.Şveder; çevirəni. R.Yusuf.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 132 s. , şək., cədv. ; 21 sm.

 

Tahirov Vladimir İsmayıl oğlu. Molekulyar fizika [Mətn]: ümumi fizika kursu /V. İ. Tahirov ; red. M. Ə. Cəfərov. B.: Elm, 1999. 260 s.: cədv., ill

 

Tahirov Vladimir İsmayıl oğlu. Ümumi fizika kursu: Elektrik və maqnit hadisələri: Dərslik /V. İ. Tahirov; Elmi red.: N. Qəhrəmanov; Rəyçilər: Q. Həsənov.- B.: Bakı Universiteti , 2000.-426 s.

 

Tahirov Vladimir İsmayıl oğlu. Ümumi fizika kursu. Mexanika [Mətn]: Dərs vəsaiti V.İ.Tahirov.- Bakı: Elm, 1998.- 208 s.

 

Tanrıverdiyev Fuad. Hamlet İsaxanlı [Mətn]: Alim və qurucu ömrü F.Tanrıverdiyev; Red.: E.Quliyev.- B.: Xəzər Universitəsi, 1998.- 96 s. + [18] v.

 

Tarq Semyon Mixayloviç. Nəzəri mexanikanın qısa kursu ali texniki məktəb tələbələri üçün dərslik /S.M.Tarq; tərc. ed. S.Ağayeva, F.Vəliyev, N.Həsənzadə.- Bakı: Maarif, 1983.- 511, [1] s.

 

 Tənliklərin təqribi üsullarla həllinə dair göstərişlər [Mətn] / Tərt. ed. K.S.Əsgərov, T.M.Əliyeva, A.Ə.Sadıxov; Red. T.E.Mütəllimov; V.İ.Lenin adına Qırmızı Əmək Bayrağı ordenli Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutu.- B,: 1990.- 49 s.

Tərsimi həndəsə izahatla həll olunmuş məsələlər [Mətn]: Metrik məsələlər və çoxüzlülər : Metodik işlənmiş halda /M. Əzizbəyov adına Qırmızı Əmək Bayrağı Ordenli Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutu; Red.: Ə.Q. Həsənov.- B., 1984.-72 s.

 

Tərsimi həndəsə və rəsmxət fənni üzrə I -li yoxlama işinin yerinə yetirilməsinə dair metodik göstəriş [Mətn]: Mühəndis pedaqoji fakültənin 5 illik qiyabi təhsil alan tələbələri üçün /Tərtib edən. S.İ.Qasımov; Red. T.İ.Məmmədov; V.İ.Lenin adına Qırmızı Əmək Bayrağı Ordenli Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti Rəsmxət və onun tədrisi metodikası kafedrası.- B.: 1991.- 50 s.

 

Tixonov A.N. Riyazi fizika tənlikləri Universitetin fizika və mexanika-riyaziyyat fakültələri üçün dərslik /A.N.Tixonov, A.A.Samarski; [tərc. ed. Q.Əhmədov, K.Şirinov; elmi red. Ə.Cəfərov; red. M.Məmmədov].- Bakı: Azərtədrisnəşr, 1962.- 734, [2] s.

 Törəməyə görə həll olunmamış diferensial tənliklər [Mətn]: texniki institutların azərbaycan dilində təhsil alan tələbələri üçün metodik göstəriş /AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, Azərbaycan İnşat-Mühəndisləri İn-tu; rəyçi. A.K.Mextiyev, K.M.Musayev.- Bakı: [s.n.], 1987.- 24 s. , şək. ; 20 sm.

 

 Triqonometriyadan məsələ və misallar: Hazırlıq şöbəsinin dinləyiciləri və abituriyentlərə kömək: Metodik vəsait Tərtib edənlər: S.X.Əfəndiyeva, Ş.İ.Veysova, F.B.Mikayılova; Red.: Y.Ş.Səlimov; Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutu; Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası.Bakı ADNA 2001.100 səh.

Tsuberbiller Olqa Nikolaevna. Analitik həndəsədən məsələ və misallar ali texniki məktəblər üçün dərs vəsaiti /O. N.Tsuberbiller; [tərc. ed. Q.Sultanov, B.Əhmədov, F.Xəlilov, Ə.Hüseynova; red. T.Abdullayev].- Bakı: Azərtədrisnəşr, 1964.- 370, [2] s.

 

Tusi Xacə Nəsirəddin. (Məhəmməd ibn Həsən Nəsirəddin Tusi.). Risaleyi-si-fəsl [Mətn] /N.Tusi[S.L.]: [s.n.], [1--?]121,v., (2 qutuda): 33x26 sm.

Ümumi fizika kursundan metodik göstəriş [Mətn]: elektirik bəhoi /Azərbaycan SSR Xalq Təhsili Nazirliyi. H. Zərdabi adına Kirovabad Pedaqoji İnstitutu; tərt. ed. M. Z. İsmayılov, Z. S. Həsənov, V. C. Rüstəmov, M. N. Əlizadə; elmi red. A. Abbasov, C. Əmirov; rəy verənlər. D. Kərimova, Hüseynov.-Bakı : [s.n] , 1989.-66,[1] s.

 

Ümumi fizika kursu [Mətn]: mexanika və molekulyar fizika /tərt.ed. A.O. Mehrabov və b.; rəyçilər. M.B. Məmmədov, S.X. Xəlilov; elmi red. A.O. Mehrabov; Azərbaycan SSR Xalq Təhsili Nazirliyi, Respublika Tədris-Metodika Mərkəzi, Azərbaycan İnşaat Mühəndisləri İnstitutu.- B.: AzPİ, 1990.- 84 s.

 

Ümumi fizikadan məsələ həllinə dair metodik göstərişlər [Mətn]: mexanika /Azərbaycan SSR Xalq Təhsili Nazirliyi V.İ. Lenin adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutu; tərt. ed. M.M. Əliyev, Ş.X. Xəlilov I hissə.- B.: APİ, 1989.- 66 s.

 

Vahabov İlyar İdris oğlu. Fizika: [Mətn]: Məlumat kitabı /İ.Vahabov, A.Vahidov, T.Vahidov; Red.: A.Ə.Qılmanov.- Bakı: Təhsil, 2006.- 200 s.

Vahabova M.R. Qrup nəzəriyyəsi və onun atom-molekul fizikasında tətbiqləri [Mətn]: fizika, kimya fakültələrinin bakalavr və magistr pillələrində təhsil alan tələbələr üçün dərs vəsaiti /M.R.Vahabova; naşir. Q.İsabəyli; rəyçilər. S.K.Abdullayev, V.H.Bədəlov.- Bakı: Şirvannəşr, 2009.- 198, [2] s.

 

Variasiya hesabı və optimallaşdırma üsullarına aid məsələlər [Mətn]: Dərs vəsaiti /H.F.Quliyev, M.H. Yaqubov, S.S.Hacıyev, T.H.Hüseynov; Elmi red. F.H.Əhmədov; Rəyçilər. K.Q.Həsənov, A.Q.Ağamalıyev B.: BDU, 1993.- 101 s.

 

Vəkilov İ. Savad və azsavadlılar məktəblərində riyaziyyat dərsləri rəhbəri [Mətn] /İ.Vəkilov.- B.: Ali Siyasi Maarif İdarəsi, 1926.- 47 s.

 

Vəlixanlı Nailə. Ərəb xilafəti və Azərbaycan [Mətn] N.Vəlixanlı; Elmi red. Z.Bünyadov; Red. M.Əsədova.- B.: Azərnəşr, 1993.- 157 s.

 

Vəliyev Əhməd Abdulkərim oğlu. Ali riyaziyyatdan məsələ və misal həllinə dair rəhbərlik [Mətn]: Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /Ə.A.Vəliyev, Ş.İ.Mustafayev, M.Ə.Mehdiyev; Elmi red. K.İ.Xudaverdiyev, M.H.Yaqubov I hissə.- Bakı: Odlar yurdu, 2001.- 424 s.

Vəliyev Lətif Xındı Məmməd oğlu. Populyar maqnetizm [Mətn] /L.L.Vəliyev, V.Ə. Əliyev; Baş red.: R.Z. Sadıxov.- B.: Elm, 1998.- 104 s.

 

Vəliyev S.H. Cəbr və ədədlər nəzəriyyəsindən məsələlər [Mətn]: dərs vəsaiti /S.H.Vəliyev, İ.B.Əliyev; elmi red. S.S.Mirzəyev; rəyçilər. M.İ.Namazov, R.Ə.Həsənov I hissə.- Naxçıvan: Əcəmi, 2010.- 187, [1] s.

Vəliyeva Tahirə Ağasəf qızı. Mehdi Hüseynin onomastikası [Mətn] /T.A.Vəliyeva; Red.: A.Hacıyev.- B.: Zaman, 1997.- 84 s.

 

Vorontsov-Velyaminov, Boris Aleksandroviç. Astronomiya [Mətn]: 10-cu sinif üçün dərslik /B.A.Vorontsov-Velyaminov; tərc. ed. M.Həşimzadə.- Bakı: Maarif, 1974.- 150, [2] s.

Vorontsov-Velyaminov, Boris Aleksandroviç. Astronomiya orta məktəbin 10-cu sinfi üçün /B.A.Vorontsov-Velyaminov; tərc. ed. M.Haşımzadə; red. Ə.Əliyev.- Bakı: Azərbaycan Dövlət Tədris-Pedaqoji Ədəbiyyatı, 1962.-152 s.

Vorovnets A. Riyaziyyatdan məlumat toplamaq üçün [Mətn]: böyüklərə məxsus olaraq yazılmışdır /Vorovnets; tərc. edən: Ə.Rağib.- B.: XMK Ali Siyasi Maarif İdarəsi, 1924.- 107 s.

 

Yazvitski V. Göy barəsində nağıllar və həqiqət /V.Yazvitskiy.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 39, [1] s.

Yeddi illik məktəb bazası üzərində FZŞ məktəbləri proqramları. Riyaziyyat /ASŞC, Xalq Maarif Komissarlığı Tədris-Metod Sektoru; red. Zərgərli 1-ci kitab.- Bakı: Azərnəşr, 1933.- 10 s. ; 23 sm.

 

Yəhyayev Rafiq Şamil oğlu. Atomun quruluşu [Mətn]: Vəsait /R.Ş.Yəhyayev; Rəy. U.S.Paşabəyova.- B.: Maarif, 1991.- 111 s.

Yüksək tərtibli determinantların hesablanmasına dair çalışmalar [Mətn] /AzSSR Xalq Təhsili Nazirliyi, Y.H.Məmmədəliyev adına Naxçıvan Dövlət Pedaqoji İnstitutu; tərt. Ə. P.Məmmədov.-B.: [s.n.], 1989.- 56, [1] s.

 

Zaki Rza. Əlavəli müxtəsər hesab [Mətn] : birinci sənə /Zaki Rza.- Gəncə: [s.n.], 1908 (1326 h.).- 24 s.

 

Zeynallı Hənəfi. Müsəvvər müxtəsər üsul həndəsə [Mətn]: üç hissədən ibarət olaraq müəllim və mütəəllimlərə rəhbər /H.Zeynallı.- B.: Azərbaycan Xalq Maarif komissarlığı, 1923.- 240 [7] s.

 

  Zərdabi Həsən bəy. Torpaq, su və hava [Mətn] /H.Zərdabi.- B.: [s. n.], 1912 (1330 h.).- 75 s.

 

Zülfüqarov Eldar İslam oğlu. Fizikadan çətinliyi artırılmış məsələlər və onların həlli [Mətn]: elektrostatistika, sabit cərəyan, elektromaqnetizm E.İ.Zülfüqarov, Q.M.Qasımov, V.Q.Qasımova; rəyçi Q. T.Həsənov, R.C.Qasımov.- B.: [Təhsil] 2010.- 471, [1] s.

 

Zülfüqarov Eldar İslam oğlu. Ümumi fizika kursu [Mətn] /E.İ.Zülfüqarov, Q.M.Qasımov, V.Q.Qasımova.- Bakı: Təhsil, 2008.- 836, [1] s.: şək., 20 sm.


 
National Library of Azerbaijan All Rights Reserved