az | en | ru
Xəbərlər
Şöbələr
Tarix
Struktur
Kitabxanaya yazılma
İstifadə qaydaları
Oxu zalları
Elektron kataloq
Elektron kitabxana
Yeni kitablar
Kitabxanamızın nəşrləri
İş vaxtı
Metodik xidmət
Əlaqə

Dövlət və hüquq. Hüquq elmləri

1908-ci il çağırışı haqqında məruzəçilər və qrup təşviqatçıları üçün materia.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 15 s.

1909-cu il çağırışı haqqında məruzəçilər üçün tezislər[S.L.]: Azərbaycan Diviziyası Ştabı nəşriyyatı, 1931.- 30 s.; 21 sm.

1909-cu ildə anadan olanların həqiqi hərbi qulluğa çağırılışı münasibətilə çağırış.- İrəvan: ESŞC Mərkəzi İcraiyyə Komitəsinin nəşriyyatı, 1931.- 10 s.; 17 sm.

1922-ci ildə çıkarılmış əmək haqqındakı qanunlar məcəlləsi [Mətn]: ümum Rusiya şuralar mərkəzi icrayyə komitəsi IX çağırışı IV dövriyəsi ictimaisi tərəfindən 30 oktyabr 1922 təsdiq olunmuşdur /A. İ. Ş. C. Xalq əmək komissarlığı.- B.: Əmək məsələləri, 1927.- 114 s.

1924 il hökumət qanun və dekretlərinin məcmuəsi [Mətn] /Azərbaycan İctimai Şura Cümhuriyyəti.- B.: Xalq Ədliyyə komissarlığı, 1926.- 526 s.

1928-ci senədən tətbiq olunan sənəd kitablarının və dəstur əl əməllərinin yazılmasından ötrü müvəqqəti dəstur əl əməl [Mətn]Bakı: [s. n.], 1928.- 12 s.

1929-30-cu il üçün vahid kənd təsərrüfat vergisi xüsusunda təlimat [Mətn] /ZSFŞC Xalq Maliyyə Komissarlığı.- Tiflis: Zakmaliyyə komissarlığı, 1929.- 232 s.

1929-30-cu ildə keçirilən vahid kənd təsərrüfat vergisi kənd siyahılarının tərtibi xüsusunda təlimat [Mətn] [Bakı]: [s.n.], 1929.- 20 s.

1931-32-ci dərs ilinin qış dövri üçün sıra və aşağı başçı heyətilə siyasi dərslər proqramı /İKQO Siyasi İdarəsi; çevirəni. İ.Nəfisi; red. M.Kamil.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 59 s.; 22 sm.

1931-ci il seçki kampaniyasında seçki təlimatı əsasında seçki hüququndan məhrum edilmiş 1-ci milis dairə ərazisində yaşayan şəxslərin siyahısı [Ümum Bakı Seçki Komisyonu].- Bakı:[Bakı Şurası];1930.- 147 s.

1931-ci il pambıq əkin planını həyata keçirmək üzrə tapşırıq.- Tiflis: Zaqafqaziya Pambıq Komitəsi, 1931.- 35 s.; 19 sm.

1932-nci il üçün Osoaviaximin oblast və rayon planlarının tərtibinə dair təlimat /Osoaviaximin Mərkəzi Şurası.-Bakı: Az. Osoaviaximin Mərkəzi Şurası nəşriyyatı, 1931.- 79, [1] s., cədv.; 21sm.

20-XI-33 il vahid firqə gününə firqənin təmizlənməsinə hazırlıq haqqında məruzəçilər üçün materiallar /AK(b)F BK Təşkilat-Təlimat şöbəsi; çevirəni. Ə.Mütəllibzadə, S.Melikov; red. Ə.Axundov, Q.Abasov.- Bakı: Firqənəşr, 1933.- 32 s.; 20 sm.

2001-ci il 22 mart tarixli 449 saylı Fərman və 647, 648, 649, 650, 651 saylı sərəncamlar: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi /Burax. məsul: İ.Vlasova, Ş.Quliyeva.- B.: 2001.- 20 s.

2002-ci il dövlət büdcəsinin tətbiqi haqqında fərman: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi Buraxılışa məsul: N.Belova, Ş.Quliyeva.- B.: 2002.- 33 səh.

2002-ci ilin yanacaq-enerji balansı: zərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi Buraxılışa məsul: N.Belova, Ş.Quliyeva.- B.: 2002.- 9 səh.

3-cü Ümum Azərbaycan Şuralar qurultayına 1922-1923-cü illərin hesabı [Mətn] II hissə.- [Bakı]: [s. n.], 1924.- 369 s.

II firqə qurultayının 30 illiyi haqqında tapşırıqlar məcmuəsi bütün firqə maarif şəbəkələri üçün /AK(b)F MK və BK metod bürosu; mütərcim. Zeynallı; red. Mirzoyev.- Bakı: AK(b)F MK və BK Metod bürosu nəşriyyatı, 1933.- 11, [1] s.; 21 sm.

 IX çağırış Lenin-Suraxanı dairə Şurasının işləri barədə dairənin zəhmətkeşlərinin haqq-hesabı [Mətn]B.: [Lenin dairə şurası], 1929.- 40 s.

X çağırış Bakı şurasının müxtəsər haqq-hesabı /İKQƏ və QDN Bakı Şurası.- Bakı: Bakı Şurası, 1930.- 104, [1] s.

X çağırış Bakı Şurası tapşırığı necə ifa etmişdir 1929 mart-1931 fevral.- Bakı: Bakı Şurası, 1931.- 79, [2] s.

XI çağırış Bakı Şurasının işçi, kəndli və qızıl ordu nümayəndələrinə tapşırıq.- Bakı: [s.n.], 1931.- 14 s.

A. D. Azərbaycan Sosialist Şura Cümhuriyyətində məhkəmələr necə qurulmuş və necə işləyirlər [Mətn]: Azərbaycan Sosialist Şura Cümhuriyyətində məhkəmə quruluşunun və mühakimə üsulunun əsasları haqqında sual və cavab ilə açıq məlumat /A.D.- B.: Azərnəşr, 1929.- 32 s.

A. İ. şura cumhuriyyətinin cəza məcəlləsi [Mətn]: 1927 senədə tərtib edilmiş.- B.: A. İ. Ş. C. xalq ədliyyə komissarlığı, 1928.- 154 s.

A. İ. Ş. C. inzibati orqanlarına dəstur əl əməl [Mətn] /Xalq Daxiliyə işlər komissarlığı.- B.: Xalq Daxiliyə işlər komissarlığı, 1925.- 64 s.

A. İ. Ş. C. meşələrindən zəhmətkeş əhaliyə meşə imvali buraxmaq üçün qanunnamə [Mətn] /Xalq torpaq komissarlığı.- B.: Xalq torpaq komissarlığı, 1925.- 15+15 s.

A. İ. Ş. C. milis işinə dair təlimat [Mətn]: əmrlər və təlimlər /Xalq daxiliyə işlər komissarlığı.- B.: Xalq daxiliyə işlər komissarlığı, 1925.- 61 s.

A. K. (B)F. 7 fərqə qurultayına təqdim etdiyi haqq hesab (atçot) [Mətn]: /A.K. (B)F. mərkəzi kontrol komisyonu.- B.: A.K. (B)F. mərkəzi komitəsi və işci kəndli müfəttişliyi xalq komissarlığı, 1925.- 230 s.

ASŞÇ Xalq torpaq komissarlığının yer quruluşu idarəsi ilə bağlanmış saziş [Mətn]Bakı: [s.n.], 1929.- 49 s.

ASŞC kənd şuraları haqqında nizamnamə /Azərbaycan Mərkəzi İcraiyyə Komitəsi.- Bakı: Az. MİK Təşkilat şöbəsi, 1931.- 18 s.

Abbasov Nail İbad oğlu. Cinayət işlərinin birləşdirilməsi və ayrilması icraatı üzrə prosessual fəaliyyətinin hüquqi tənzimlənməsi [monoqrafiya] /N. İ.Abbasov; elmi məsləhətçi F.M.Cavadov; elmi red. M.Ə.Cəfərquliyev.- Bakı: ["Biznes Universiteti"], 2011.- 165 s., ill.; 20 sm.

Abdallı Həcər. Dağlıq Qarabağ: Azərbaycana erməni təcavüzü və beynəlxalq təşkilatların mövqeyi [Mətn]: tarix və müasirlik /H. Abdallı; elmi red. Ə. Tağıyev; red. H. Həmidov. B:. [s.n.], 2009. 274, [1] s. 1 port

Abdullayev Abduləli Mehman oğlu. Beynəlxalq terrorizmin xronologiyası və kriminoloji aspekti [Mətn] /Abduləli Abdullayev, Akif Rəfiyev; Elmi məsləhətçi: S.Səlimov; Elmi red.: B.Zahidov.- Bakı: İsmayıl, 2006.- 294 s., portr. 21 sm.

Abdullayev Abduləli Mehman oğlu. İnzibati icraat haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun kommentariyası [Mətn] /A.Abdullayev, E.Abdullayev; naşir. Ş.Xuduoğlu; elmi red. B.Zahidov.- Bakı: Qanun, 2007.- 286, [2] s.; 22 sm.

Abdullayev Abduləli Mehman oğlu. İnzibati hüquq [Mətn]: dərs vəsaiti /A.Abdullayev, İ.Rəhimov; elmi red. N. Əliyev; red. Z.Məhərrəmov; Azərb. Resp.-nın Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akad. I-II hissə B.: Qanun, 2005.- 376 s.

Abdullayev Abduləli Mehman oğlu. İnzibati hüquq [Mətn]: dərslik /A.Abdullayev, F.Nağıyev; nəşrə məsul. Ş.Xuduoğlu; elmi məsləhətçi. N.Əliyev, elmi red. B.Zahidov, rəyçilər. S.Səlimov, İ.Səlimov; Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi; Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası.-Bakı: Qanun, 2008.- 799, [1] s.; 25 sm.

Abdullayev Abduləli Mehman oğlu. İnzibati proses (mühazirə kursu) [Mətn]: dərs vəsaiti A. Abdullayev, A. Qədiməliyev ; elmi red. F.Nağıyev; rəy. İ.Quliyev, Ə.Rzayev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi; Azərb. Resp. Prezidenti yanında Döv. İdarəçilik Akademiyası [B.:] Qanun, 2012.- 331, [1] s.

Abdullayev Elşad İslam oğlu. Azərbaycanın inzibati hüququ [Mətn]: tədris vəsaiti /E.İ.Abdullayev, elmi red. M. Rəsulov; rəyçilər. C.Mövsümov, S.Onullahi.- B.: Maarif,1994.- 86 s.

Abdullayev Elşad İslam oğlu. Azərbaycanın inzibati hüququ. Xüsusi hissə [Mətn]: hüquqi ali məktəblər və hüquq fakültələri üçün dərslik /E.İ.Abdullayev; Elmi red. L.Hüseynov; Rəyçilər. Z.A.Əsgərov, H.A.Qasımov, Z.M.Qafarov və b.; Azərbaycan Beynəlxalq Universiteti.- B.: ABU, 2007.- 596 s. cədv., sxem

Abdullayev Elşad İslam oğlu. Azərbaycanın inzibati hüququ. Ümumi hissə [Mətn]: hüquqi ali məktəblər və hüquqfakültələri üçündərslik /E.İ.Abdullayev; Elmi red. L.Hüseynov; Rəyçilər. Z.A.Əsgərov, H.A.Qasımov, Z.M.Qafarov və b.; Azərbaycan Beynəlxalq Universiteti.- B.: ABU, 2007.- 603 s. sxem

Abdullayev Elşad İslam oğlu. Bələdiyyə hüququ [Mətn]: Dərslik /E.İ.Abdullayev, S.H.Həsənova; Elmi red və ön söz. Z.Qaralov; Rəyçi. H.Əhmədov; Azərbaycan Beynəlxalq Universiteti.- Bakı: ABU, 2002.- 336 s., cədvəl, sxem; 21 sm.

Abdullayev Elşad İslam oğlu. Dağlıq Qarabağ problemi beynəlxalq hüquq müstəvisində [Mətn] /Elşad Abdullayev; Red. Lətif Hüseynov, Alış Qasımov.-Bakı : Təhsil , 2004.- 216 s.

Abdullayev Elşad İslam oğlu. Dövlət qulluğu [Mətn]: dərslik /E.İ.Abdullayev, N.Ş.Hüseynova; red. A. Qasımov; Rəyçi. M. Əliyev və b.- Bakı: [Beynəlxalq Universitet], 2007.- 432 s.; 22 sm.

Abdullayev Elşad İslam oğlu. Hüquqi dövlət quruculuğunun nəzəri-praktik məsələləri [Mətn] /E.Abdullayev; elmi red. L.Hüseynov; məsləhətçi. Z.Əsgərov; burax. məsul. H. Əhmədov; Heydər Əliyev ad. Beynəlxalq Strateji Araşdırmalar və Proqnozlaşdırma Mərkəzi; Azərbaycan Beynəlxalq Universiteti.- B.: Beynəlxalq Universitet, 2009.- 567, [1] s.: portr., 25 sm.

Abdullayev Elşad İslam oğlu. İnzibati hüquq [Mətn] / E.Abdullayev; elmi red. T.M.Qafarov; rəyçi. O.Ş.Bağırov; Azərbaycan Respublikası "Bilik"Cəmiyyəti.- B.: 1992.- 35 s.

Abdullayev Elşad İslam oğlu. İnzibati hüquq [Mətn]: Dərslik /E.Abdullayev; Elmi red.: M.Ələsgərov; Azərbaycan Beynəlxalq Universiteti- Bakı: ABU, 2001.- 735 s., sxemli ; 23 sm.

Abdullayev Elşad İslam oğlu. İnzibati məsuliyyət [Mətn]: dərs vəsaiti /E.Abdullayev; elmi red.T.M.Qafarov; rəy verənlər. Ş.M.Əliyev, O.Ş.Bağırov; AzSSR Xalq Təhsili Nazirliyi. V.İ.lenin adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstiututu.- B.: 1989.- 78, [1] s.

Abdullayev Elşad İslam oğlu. Müqayisəli inzibati hüquq [Mətn]: Dərslik /E.İ.Abdullayev; Ön söz: M.B.Rəsulov; Rəy verənlər: M.Rəsulov, S.Niyazov, S.Quliyeva, A.Kişiyev; Azərbaycan Beynəlxalq Universiteti II hissə.- Bakı: ABU, 1998.- 448 s.; 21 sm.

Abdullayev Elşad İslam oğlu. Vətəndaşların inzibati məsuliyyəti[Mətn]:E.İ.Abdullayev /E.İ.Abdullayev; Red. E. Fərəcov; Rəssamı. T. Məlikov.- Bakı: Azərnəşr, 1992.- 112 s.

 Abdullayev Əbdüləli. Beynəlxalq terrorizm: onunla cinayət-hüquqi və kriminoloji mübarizənin aktual problemləri [Mətn] /Ə.Abdullayev, Ş.Kərimov, B.Zahidov; Elmi red. H.S.Qurbanov.B.: Qanun, 2006.408 s

Abdullayev Əsgər İbrahim oğlu. Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü tarixindən bəzi məqamlar [Mətn] : monoqrafiya /Ə. İ. Abdullayev ; elmi red. H. Cəfərov.-Bakı : İqtisad Universiteti , 2011.-447, [1] s.

Abdullayev Fərhad Sahib oğlu. Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin hüquqi mövqeləri [Mətn]: 1998-2012 F.S.Abdullayev; elmi red. M.F.Məlikova.- B.: Zərdabi, 2013.- 663, [1] s.

Abdurəhmanov Şair Şeyxəli oğlu. Məhkəmə mühasibatı [Mətn]: Dərs vəsaiti /Ş.Ş.Abdurəhmanov, Q.R.Rzayev; Rəyçilər: Ə.Daşdəmirov; Elmi red. Y.Səmədov; Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Polis Akademiyası.- Bakı: Çıraq, 2005.- 173 s.; 22 s.

Abışov Vaqif. Daxili işlər orqanlarının inzibati fəaliyyəti [Mətn]: dərs vəsaiti /V.Abışov, F.Mövsümov, V.Mansurov; elmi red. M.Əhmədov; tərt. ed. V.Mansurov; Azərb. Resp. Daxili İşlər Nazirliyi, Polis Akad.Xüsusi hissə.- Bakı: MBM, 2011.- 263, [1] s. şək

Abışov Vaqif. İnzibati hüquq: Dərs vəsaiti 3 hissədə /Vaqif Abışov, Aleksandr İsmayılov, Hikmət Eyvazov; Elmi məsləhətçi: Qulamhüseyn Əlibəyli; Elmi red.: Mahir Əhmədov (1hissə).- Bakı: Qanun, 2004.- 316 s.

Abışov Vaqif Gülağa oğlu. İnzibati hüquq [Mətn]: Dərs vəsaiti: 3 hissədə /Vaqif Abışov, Aleksandr İsmayılov, Rafiq Nəcəfquliyev; Elmi red. M.Əhmədov; Rəyçilər. E.Abdullayev, F.Abdullayev; Polis Akademiyası II hissə.-Bakı: [Sada], 2007.- 265 s., sxem.; 22 sm.

Abışov Vaqif Gülağa oğlu. İnzibati hüquq [Mətn] : qısa tədris kursu : müdavim və dinləyicilər üçün dərs vəsaiti : (100 suala 100 cavab) /müəl., tərt. ed. və ön söz müəl. V. Abışov, A. İsmayılov, R. Nəcəfquliyev ; elmi red. M. Əhmədov ; Azərb. Resp., Təhsil Nazirliyi ; Azərb. Resp., Daxili İşlər Nazirliyi, Polis Akademiyası. B,: [s. n.], 2009.279, [1] s

Abraham Meghna. İnsan hüquqları üçün yeni mərhələ [Mətn]: İnsan Hüquqları üzrə Komissiyadan İnsan hüquqları Şurasına Keçid məsələləri üzrə vəsait /M.Abraham; red. E.Dziurynski, E.Süleymanova; tərc. ed. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnsan Hüquqları üzrə Ali Komissarı idarəsi[Geneva]: [s.n.], [2006.] 147, [1] s.

ABŞ dövləti [Mətn]: Ümumi cizgilər /Red. R.Tarqonski; Tərcümə ed. T.Vəliyev; Red. V.Qazi; ABŞ Dövlət Departamenti Beynəlxalq İnformasiya Proqramları İdarəsi.- Bakı: [2007] 119 s.

Agent (vəkalət alan) tərəfindən əməliyyatların ƏDV hesablanması qaydaları: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi Buraxılışa məsul: N.Belova, Ş.Quliyeva.- B.: 2001.- 4 səh.

Ağalarov S. ASŞC qanunları mucibincə torpaqdan əməklə istifadə /S. Ağalarov XIII buraxılış.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 30, [1] s.

Ağalarov S. ASŞC sualla-cavablı torpaq məcəlləsi /S.Ağalarov XII buraxılış.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 43 s.

Ağalarov Sultan. Prokurorluq, onun vəzifəsi və kənt üçün əhəmiyyəti /S.Ağalarov Azərbaycan Ali Siyasi Maarif Komitəsi.- B.: [s.n.], 1928.- 17 s.

Ağasiyev Rasim Mizi oğlu. Azərbaycan Respublikasında pasport sistemi [Mətn] /R.M.Ağasiyev; Elmi red.: M.N.Ələsgərov.- B.: Azərbaycan, 1997.- 112 s.

Ağayev İsfəndiyar Bəhlul oğlu. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Hüququ. Ümumi və xüsusi hissələr [Mətn]: dərslik /İ.B.Ağayev; rəyçilər. Ç.Mustafayev, R.Quliyev, R.Şəmsizadə.- Bakı: Nurlar, 2010.- 831, [1]s.,

Ağayev İsfəndiyar Bəhlul oğlu. Azərbaycan Respublikasının cəza-icra hüququ [Mətn]: Ümumi hissə: Dərslik.- Bakı: Təhsil, 2007.- 360 s., sxem.; 21 sm.

Ağayev İsfəndiyar Bəhlul oğlu. Azərbaycan Respublikasının cəza-icra hüququ [Mətn]: xüsusi hissə: dərslik /İ.B.Ağayev; rəyçi. K.Səlimov, M.Hümbətov. Bakı: Nurlar, 2011.- 471, [1] s.

Ağayev İsfəndiyar Bəhlul oğlu. Cinayət tərkibi [Mətn]: Dərs vəsaiti /İsfəndiyar, Ağayev; Elmi red.: Firudin, Səməndərov.- Bakı: Təhsil, 2005.- 496 s.; 22 sm.

Axundov Şəmsəddin Əhməd oğlu. Beynəlxalq marketinq [Mətn]: Ali məktəb tələbələri, magistrləri və aspirantlar üçün dərslik /Ş.Ə.Axundov; Red. Ş.Ə.Axundov; Rəyçilər T.N.Əliyev.-B.: Əbilov, Zeynalov və oğulları, 2005.- 632 s.

Axundov Şəmsəddin Əhməd oğlu. Marketinq anlayışı [Mətn]: Dərs vəsaiti. Ali məktəblər üçün nəzərdə tutulmuşdur /Ş.Axundov; Rəyçilər. A.H.Səmədov, S.H.Ağayev, F.Ə.Quliyev. B.: MSV Nəşr, 2006.- 404 s.

Axundov Şəmsəddin Əhməd oğlu. Marketinqin əlifbası [Mətn]: Dərs vəsaiti ali məktəb tələbələri üçün nəzərdə tutulmuşdur /Ş.Axundov; Rəyçilər: A.H.Səmədov və b.-B/: MSV Nəşr, 2006.-584 s.

Aksizlərin hesablanması və ödənilməsi qaydaları haqqında [Mətn]: təlimat /Red. heyəti: F.Əbdüləzimli, T.Kuzmina, K.Şükürov.- B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1996.- 16 s. cədv

Aqrar hüququ [Mətn]: Dərs vəsaiti: mühazirələr toplusu /M.M.Məmmədov və b.; Elmi red. M.B.Əhmədov; Rəyçi. İ.O.Quliyev və b.; Ön sözün müəll. R.Y.Məmmədov; Polis Akademiyası.- B.: [ADNA], 2008.- 247 s.

Alıyev Vaqif. Xocalı göyərçinləri [Mətn]: faciə haqqında yarımçıq kitab /V.Alıyev; red. G.Xudiyeva; sponsor Kürdəmir rayon İcra Hakimiyyəti.- B.: [s.n.], 2011.- 76 s.

Ali attestasiya komissiyasına dair sənədlər toplusu [Mətn] naşir.Ş.Xuduoğlu.- B.: Qanun, 2008.- 64 s.

Alkoqollu içkilər, etil (yeyinti) spirti və tütün məmulatları haqqında [Mətn] Red. heyəti: F.Əbdüləzimli, T.Kuzmina, K.Şükürov.- B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1997.- 8 s.

 Allahverdiyev Əlövsət V. Beynəlxalq hüquqda insanlıq əleyhinə cinayətlər [Mətn] : dərs vəsaiti /Ə. V. Allahverdiyev ; elmi red. L. H. Hüseynov ; məsul red. Ə. İ. Əliyev ; red. K. S. Kərimli. Bakı: Elm və təhsil, 2017.- 373, [3] s.: portr., 20 sm.

Allahverdiyev Sabir Salman oğlu. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının və hüququnun əsasları [Mətn]: Dərslik /Sabir Abdullayev; Elmi red.: E.Əliyev; Rəyçilər: N.Əhmədov, F.Süleymanov, R.Dünya-malıyeva; Odlar Yurdu Universiteti.- Bakı: Digesta, 2006.- 335 s.

Allahverdiyev Sabir Salman oğlu. Azərbaycan Respublikasının müəlliflik və patent hüququ: Mühazirə kursu /S.Allahverdiyev; İxtisas red.: M.M.Seyidov; Ön söz: E.B.Məmmədov; Rəyçi: B.Qəribov, B.Əsədov, F.Ağabəyova. B.: 2000. 356 səh

Allahverdiyev Sabir Salman oğlu. Azərbaycan Respublikasının mülki hüququ. Ümumi hissə [Mətn]: I cild I kitab: Dərslik /S.S. Allahverdiyev; Red.: S. Səlimov və b.- Bakı: Digesta, 2003.- 976 s.

Allahverdiyev Sabir Salman oğlu. Azərbaycan Respublikasının mülki hüququ. Xüsusi hissə [Mətn]: I cild II kitab: Dərslik /S.S.Allahverdiyev; Red.: S.Səlimov və b.- Bakı: Digesta, 2003.- 736 s.

Allahverdiyev Sabir Salman oğlu. Nəqliyyat müqavilələri [Mətn]: nəqliyyat qanunvericiliyinin elmi-praktiki kommentariyası /S.S.Allahverdiyev; elmi və məsul red. E.Əliyev; Odlar Yurdu Un-ti I hissə.- B.: Digesta, 2005.- 335, [1] s.

Allahverdiyev Sabir Salman oğlu. Şərəf, ləyaqət və işgüzar nüfuzun mülki-hüquqi üsullarla məhkəmə müdafiəsi: Azərbaycan Respublikası MM-in 23-cü maddəsinin elmi-praktiki kommentariyası /S.S.Allahverdiyev; Məsləhətçi: E. Abdullayev; Azərbaycan Beynəlxalq Universiteti.- B.: Digesta, 2006,144 səh.

Allahyarova Tahirə. Azərbaycanda siyasi partiyalar: seçkidən seçkiyə [Mətn] /T.Allahyarova, F.Məmmədov; elmi red. E.Nuriyev; Dizayner: İ.Məhəmmədli; [Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Yanında Strateji Araşdırmalar Mərkəzi]Bakı: CBS-PP MMC, 2010.- 146 s., ill., port.; 19 sm.

Alkoqollu içkilərin etil (yeyinti) spirtinin və tütün məmulatlarının istehsalı, idxalı, satışı [Mətn]: qaydalar Red. heyəti:Ə.Babayev, T.Kuzmina, K.Şükürov.- B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1997.- 32 s.

Almaniyanın siyasi sistemi [Mətn] Tərtibçi-müəllif: A.Mollazadə; "İnam" Plüralizm Mərkəzi.- Bakı: Azərbaycan, 1998.- 24 s.

Altıncı ümum Dağıstan şuralar qurultayının qərarları [Mətn] /Mərkəzi icrayə komitəsi Mahaç- Qala : Mərkəzi icrayə komitəsi , 1927. 48 s.

Altıncı Zaqafqaziya şuralar qurultayı Fəhlələr, gənclər, qızıl əsgərlər və qızıl dənizçilər vəkilləri: stenaqraf haqq-hesabı.- Tiflis: ZMİK, 1931.- 714, [IX] s.

Amerika Birləşmiş Ştatlarının Konstitusiyası.-Bakı, 1999.-24 s.

Amerika qanunları necə yaradılır /Ön söz: N.Cinqriç; Təshih etmiş və müasirləşdirmişdir: E.F.Uillet; İngiliscədən tərcümə edən: V.Aslanov; Birləşmiş Ştatlar Nümayəndələr Palatası. Qanun təshihi şurası [Yersiz] 1999.- 74 s.

Amnistiya aktları [Mətn]: amnistiyanın tətbiqinə dair qanunlar və Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin bərpasından sonra verilmiş amnistiya aktları burax. məs. Ə.Hüseynov.- B.: Digesta, 2013.- 103, [1] s.

 Amnistiya haqqında normativ aktlar (1991-1998) [Mətn]. B.: Qanun, 1999. 48 s

Andreyev B. Qaz təhlükəsi və ondan necə qorunmaq [Mətn] /B.Andreyev; tərcümə. Ə.Əliyev; Azərbaycan hilal əhmər cəmiyyəti.- B.: Azərbaycan hilal əhmər cəmiyyəti, 1927.- 76 s.

ANTİkorrupsiya [Mətn]: Sənədlər toplusu /Layihənin rəhbəri: V.Novruzov; Məsləhətçi: L.Hüseynov; Tərt. və buraxılışa məsul: Ş.Yaqubov.- B.: 2005.- 244 s.

Antikorrupsiya qanunvericiliyi və onun tətbiqi [Mətn]/Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsi; [ön söz Z.Qaralov].- Bakı: [s. n.], 2015.- 267, [1] s. portr,ill

Artıq ödənilmiş vergilərin qaytarılması (Qaydalar): Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi.- B.: 2003.- 8 səh.

Aslanov Seyfulla Xalıq oğlu. Sahibkarlıq hüququ [Mətn] /S.X.Aslanov.- Bakı: Digesta, 2005.- 496 s.

Aslanov Seyfulla Xalıq oğlu. Sahibkarlıq hüququ [Mətn] S.X.Aslanov (ön söz); elmi red. A.M.Qasımov.- B.: Digesta, 2013.- 559, [1] s.

Aslanova Günel. Xarici ölkələrdə ombudsman təsisatı [Mətn] /G.Aslanova; Red. R.Məmmədov; Naşir. Q.İsabəyli; Rəyçi. İ.Cavadova.- Bakı: Şirvannəşr, 2007.- 118 s.

Arzumanov Z. ASŞC kolxozlarında mədəni məişət /Z.Arzumanov.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 51 s.; 18 sm.

Atakişiyev Bəxtiyar Sərhəd oğlu. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və hüququn əsasları [Mətn]: Elmi əsər /Atakişiyev Bəxtiyar Sərhəd oğlu; Rəyçilər. Ə.M. Abdullayev, İ.Ə.Musayeva.- B.: 2007.- 194 s.

Atakişiyev Bəxtiyar Sərhəd oğlu. İnzibati hüquq və terminlər [Mətn]: elmi əsər/B.S.Atakişiyev; red. N.O.Bağırov.- B.: [s.n.], 2008.- 312, [1] s.

Atakişiyev Müşfiq Cəmil oğlu. Təbiətdən istifadənin iqtisadiyyatı [Mətn] /M.C.Atakişiyev B.: 2004. 220 s.

Atmosfer havasının mühafizəsi haqqında Azərbaycan Sovet Sosialist Pespublikasının qanunu. Azərbaycan SSR Ali Sovetinin nəşri.-Bakı: 1982.- 68 s.

Audit [Mətn]: qanunvericilik və normativ sənədlər /Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası; tərt. V.Novruzov, Q.Bayramov, A.Eyvazov; burax. məs. A.Kərimov; ön söz. V.Novruzov; Cild I cild.- B.: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1998.- 201 s.: 20 sm.

Audit [Mətn]: qanunvericilik və normativ sənədlər /Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası; tərt. V.Novruzov, Q. Bayramov, A. Eyvazov; burax. məs. A.Kərimov; ön söz. V. Novruzov; I cild.- B.: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1998.- 192 s.: cədv., 20 sm.

Audit [Mətn]: Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti. /V.Ağayev, C.Ağakişiyev, Ə.Bağırov və b.; Elmi red. V.T.Novruzov; İxtisas red. Q.Bayramov, R.Qənizadə;Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası B.: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, 2001.- 604 s.

Audit [Mətn]: qanunvericilik və normativ sənədlər /Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası; tərt. F.İsmayılov, Q.Bayramov; red. Ş.Yaqubov; burax. məs. A.Kərimov.- III cild.- Bakı: İqtisadiyyat və andit, 2005.- 336 s.

Audit [Mətn]: qanunvericilik və normativ sənədlər /tərt. S.Rəhimova, C.Axundov, N.Talıbov; red. Ş.Yaqubov; haz. V.Novruzov. IV cild.- Bakı: İqtisadiyyat və audit, 2007.- 272 s.

Audit haqqında [Mətn] Red. hey. F.Əbdüləzimli, T.Kuzmina, K.Şükürov; [Nəşr ed. Azərbaycan birgə müəssisə, beynəlxalq birlik və təşkilatların assosiasiyası] B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1995.- 16 s.

Auditorların peşə etikası məcəlləsi /Tərtib edən: Q.Bayramov; Red.: Ş.Yaqubov; Ön söz: V.Novruzov; Kitabın sponsoru: E.M.Əliyev.- Bakı: Qərənfil, 2006.- 92 s.

Avropa birliyi və Avropa inteqrasiyası [Mətn] /Tərtibçi-müəll.: Tofiq Qasımov; "İnam" Plüralizm Mərkəzi.- Bkı: Azərbaycan, 1999.- 60 s.; 20 sm.

Avropa insan hüquqları hüququ [Mətn]: dərs vəsaiti /Ə.İ.Əliyev, E.Ə.Əliyev, M.Y.Məhərrəmova [və b.]; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.- Bakı: [Kooperasiya], 2015.- 127, [1] s. cədv

Avropa insan hüquqları məhkəməsi [Mətn] : [2 cilddə] /Avropa Şurasının İnformasiya Ofisi Protokol 1, maddə 1 və 8, 9, 10, 11, 50-ci maddələrlə bağlı seçilmiş qərarlar 2.- B.: Çaşıoğlu, 2004.- 594 s.

Avropa insan hüquqları məhkəməsi [Mətn]: [2 cilddə] /Avropa Şurasının İnformasiya Ofisi 2, 3, 5, 6-cı maddələrlə bağlı seçilmiş qərarlar 1.- B.: Çaşıoğlu, 2004.- 770 s.

Avropa insan hüquqları məhkəməsi [Mətn]: Konvensiyanın 8 və 14-cü maddələri üzrə məhkəmə təcrübəsi /red. İ. Əliyev, K. Abbasov; Hüquq Maarifçiliyi Cəmiyyəti.- B.: Qanun, 2005.- 456 s.

Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi [Mətn]: 8, 10, 11-ci maddələrlə bağlı seçilmiş qərarlar Hüquq Maarifçiliyi Cəmiyyəti; Milli Demokratiyaya Dəstək Fondu; Açıq Cəmiyyət İnstitutu - Yardım Fondu; Red.: İ.Əliyev; Tərcümənin müəll.: K.Abbasov, İ.Əliyev.- B.: "İsmayıl" NPM ["Patronat-S" Şirkəti] 2002, 576 s.

Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi [Mətn]: Konvensiyanın 2-ci maddəsi ilə bağlı seçilmiş qərarlar /Hüquq Maarifçiliyi Cəmiyyəti; Azərb. dilinə tərcümə edilmiş mətnin red.: İ. Əliyev, K. Abbasov B.: "Patronat-S" Şirkəti, 2004, 654 s.

Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi [Mətn]: Konvensiyanın 3, 5-ci maddələri və 1 saylı Protokolun 3-cü maddəsi ilə bağlı seçilmiş qərarlar Hüquq Maarifçiliyi Cəmiyyəti; Milli Demokratiyaya Dəstək Fondu; Açıq Cəmiyyət İnstitutu - Yardım Fondu; Red.: İ.Əliyev; Tərcümənin müəll.: K.Abbasov, İ.Əliyev.- B.: "Patronat-S" Şirkəti 2003.- 550 s.

Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi [Mətn]: Konvensiyanın 6-cı maddəsi ilə bağlı seçilmiş qərarlar /Hüquq Maarifçiliyi Cəmiyyəti; Azərb. dilinə tərcümə edilmiş mətnin red.: İ.Əliyev, K.Abbasov.- B.: Qanun, 2004.- 440 s.

Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi haqqında. Suallar və cavablar /Avropa Şurasının Azərbaycan Respublikasında İnformasiya Ofisi.- B.: 2006,32 səh.

Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin seçilmiş qərarları [Mətn] /Avropa Şurası; red. İ.Əliyev; tərcümə ed. K.Abbasov. I cild.- B.: 2006.- 352 s.

"Avropanın qonşuluq siyasəti" Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin və Böyük Britaniyanın LİNKS Qeyri Hökumət Təşkilatı ilə birgə təşkil olunmuş "Avropanın qonşuluq siyasəti" mövzusunda seminarının materialları.- B.: 2005.- 22 s.

Az-OSOAVYAXİMİN II qurultayının materialları [Mətn]: məruzənin planı və qərarlar /Az-OSOAVYAXİM.- Bakı: Az-OSOAVYAXİM, 1929.- 36 s.

Azadlıqdan məhrumetmə yerlərinin monitorinqi [Mətn]: praktiki soraq kitabı /red. E. Süleymanova, Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı Bakı Ofisi (tərc. ed.); ön söz. T. Boven. B.: [s.n.], 2010. 311s

 Azərbaycan diaspor təşkilatları üçün sənədlər və məlumatlar toplusu [Mətn] /Azərb. Resp. Diasporla İş Üzrə Dövlət Komitəsi; burax. məs. N.İbrahimov; tərt. ed. N.Qurbanov, E.Miraləm. I kitab.- B,: Şirvannəşr, 2008.-306, [2] s.

Azərbaycan ehtiyat zabit namizədləri təşkilatına məxsus təlimatnamə [Mətn].- B.: [s.n.], 1922.- 30 s.

Azərbaycan gömrüyü: tarixi ənənələr və müasirlik [Mətn]: Müstəqil Azərbaycan Respublikasında Dövlət Gömrük Komitəsi yaradılmasının 15 illiyinə həsr olunur /Azərb. Respub. Gömrük Xidməti; baş red. Y.M.Mahmuov; red. hey. A.Ə.Əliyev, Ə.C.Hacızadə, C.Ə.Bəhramov və b.- B.: Elm, 2007.- 220, [4] s. fotoşək., faks., xəritə, portr

Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatası. Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatasının 2008-ci ildə fəaliyyəti haqqında hesabat [Mətn] /Azərb. Resp. Hesablama Palatası; sədr. H.Əsədov.- B.: [s.n.], 2009.- 128 s.: 29 sm.

Azərbaycan Hüquqçular Assosiasiyası. Prokurorluğa qəbulla bağlı testlər [Mətn]: [Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası, məcəllələr, qanunlar] Azərb. Hüquqçular Assosiasiyası; tərt. L.Məmmədova; red. Ə.Hacıbəyli.-[Bakı] Qanun 2012.- 207, [1] s. 20 sm.

Azərbaycan hüquqşünaslarının məhkəmə çıxışları [Mətn] /Məsul red.: İ.K.Əliyev, A.Z.İsmayılov.B.: 1997.172 s. portr

Azərbaycan hüququnun əsasları [Mətn]: dərslik red. ed. və müəl. E.İ.Abdullayevvə b.; Azərb. Beynəlxalq Un-ti I cild.- B.: ABU, 2003.- 676 s.

Azərbaycan İpoteka Fondu haqqında əsasnamə: Azərbaycan Respublikasının Qanunvericiliyi/ Buraxılışa məsul: Ə.Babayev.- B.: BUSİNESS PRESS, 2005.- 16 s.

Azərbaycan İctimai Şura cümhuriyyəti. Azərbaycan İctimai Şura Cümhuriyyətinin mülki üsul mühakimə məcəlləsi [Mətn] B.: Ədliyyə Komissarlığı, 1924.- 110 s.

Azərbaycan İctimai Şura Cümhuriyyəti. Azərbaycan İctimai Şura Cümhuriyyətinin torpaq qanunnaməsi [Mətn]: Azərbaycan Mərkəzi İcraiyyə Komitəsi plenumunun 3-cü sessiyası tərəfindən 1923-cü il 15 iyunda qəbul və təsdiq olunmuşdur.- B.: Yeni kənd, 1926.- 91 s.

Azərbaycan İctimai Şura Cümhuriyyəti. İşçi-kəndli hökumətinin Qanunlar və Əmrlər küliiyyatı.[Mətn].- B.: AİŞC ədliyyə komissarlığı, 1934.- 25 s.

Azərbaycan ictimai şura cumhuriyyəti hökumətinin fəaliyyəti barəsində 4 ümumi Azərbaycan şuraları qurultayına hesab [Mətn]: 1924-cü il /Xalq komissarlar şurası.- B.: Xalq komissarlar şurası, 1925.- 350 s

Azərbaycan ictimai şura cumhuriyyəti hökumətin 1925 və 1926-cı ildəki fəaliyyəti [Mətn]: V ümum Azərbaycan şuralar qurultayına təqdim olunan hesabat /Xalq komissarlar və ali iqtisad şuralar idarəsi.- B.: Xalq komissarlar və ali iqtisad şuralar idarəsi, 1927.- 328 s.

Azərbaycan İctimai Şurası Cümhuriyyəti Mərkəzi Statistik İdarəsi Qətnamə ekspert komisyalarının hər ayın 11-ci 27-ci günlərində əkin, bağ və otların halları barəsində təcili məlumat toplamaları qaydaları aiddir [Mətn]: ümumi vəziyyət /Azərbaycan İctimai Şurası Cümhuriyyəti Mərkəzi İdarəsi cari Kənd Təsərrüfatı şöbəsi Bakı : [s. n.] , 1927. 10 s.

Azərbaycan İctimai Şura Cümhuriyyətinin cəza məcəlləsi [Mətn]: cari sənənin mart ayının birinədək icra olunmuş təbdilat, təğyirat və təkmilat həmin məcəlləyə dərc edilibdir /Azərbaycan İctimai Şura Cümhuriyyəti.- B.: Ədliyyə komissarlığı, 1924.- 79 s.

Azərbaycan İctimai Şura Cümhuriyətinin kəbin, ailə, qəyumluq və zaks aktları qanunları məcələsi. Azərbaycan İctimai Şura Cümhuriyətinin kəbin, ailə, qəyumluq və zaks aktları qanunları məcələsi [Mətn]Bakı: Xalq Ədliyə Komisarlığı, 1928.- 39 s.

Azərbaycan İctimai Şura Cümhuriyyəti. Azərbaycan İctimai Şura Cümhuriyyətinin məhkəmə quruluşu nizamnaməsi [Mətn].- B.: AİŞC ədliyyə komissarlığı, 1926.- 71, [2] s.

Azərbaycan İctimai Şura Cümhuriyyəti Azərbaycan İctimai Şura Cümhuriyyətinin cəza məcəlləsi [Mətn]: Azərbaycan Mərkəzi İcraiyyə Komitəsinin qanuni-əvvəl 1922 sənədə vaqe olmuş ikinci heyyət dövriyyəsi tərəfindən qəbul eddilmişdir.- B.: Ədliyyə komissarlığı, 1926.- 150 s.

Azərbaycan ictimaii şura cumhuriyyətinin mülkü məcəlləsi [Mətn] /1927-ci il avqustun 1 vağeə olunmuş təğirat və təkmilat dərc edilmiş.- B.: Xalq ədliyyə komisariyyatı, 1928.- 211 s.

Azərbaycan İctimai Şura Cümhuriyyətinin Ümum Azərbaycan Qurultayı Fəhlə, kəndli, qırmızı əsgər və matroslar vəkilləri şurasının ikinci Ümum Azərbaycan qurultayı [Mətn]: [stenoqrafi hesabat] B.: [s.n.], 1923.- 456 s.

Azərbaycan köy şuralarına və şuralar qurultaylarına seçkilər icrasına dəstur əl əməl [Mətn] /Azərbaycan ictimaii şura cumhuriyəti; Xalq daxili işlər komissarlığı.- B.: Xalq daxili işlər komissarlığı, 1925.- 11 s.

Azərbaycan Mərkəzi İcraiyyə Komitəsi. IV-ci Çağırış, III yığnağı (dövreyi-ictimaisi) [Mətn] B.: AİŞC MİK , 1926.- 89 s.

Azərbaycan Mərkəzi İcraiyyə Komitəsi. VI-ci Çağırış, III dövreyi-ictimaiyyə qərarları [Mətn]B.: AİŞC, 1926.- 15 s.

Azərbaycan Mərkəzi İcraiyyə Komitəsinin 2-ci sessiyasının kütləvi-təşkilat işlərinin quruluşu və genişləndirilməsi haqqında qərarı [Mətn]Bakı: AMİK təşkilat şöbəsi, 1929.- 4 s.

Azərbaycan mərkəzi icrayə komitəsi barəsində qanun [Mətn]: I fəsil ümumi qanun.- B.: [s.n.], 1925.- 8 s

Azərbaycan mərkəzi icrayə komitəsi heyət rəyasəti və mərkəzi seçki komisyonunun şuralar seçkisi haqqında məktubu [Mətn]Bakı: [s. n.], 1928. 11 s.

Azərbaycan Mərkəzi İcraiyyə Komitəsi Heyət Rəyasətinin direktiv məktubu Şuraların növbəti vəzifələri haqqında Bakı: [s.n.], 1930.- 17 s.

Azərbaycan Mərkəzi İcraiyyə Komitəsi və Xalq Komissarlar Şurasının qərarı 24 may 1931-ci il: Dairə İcraiyyə komitələri, şəhər, dairə və kənd şuraları tərəfindən icbari qərardadlar verilməsi və onların pozulması üçün inzibati təriqlə cəza təyin edilməsi haqqındakı nizamnamənin təsdiqi haqqında /Azərbaycan Mərkəzi İcraiyyə Komitəsi.- Bakı: Azərbaycan Mərkəzi İcraiyyə Komitəsi nəşriyyatı, 1931.- 14 s.

Azərbaycan Milli Qeyri-Hökumət Təşkilatları Forumu: vətəndaş cəmiyyəti quruculuğunda 10 il [Mətn] /red. A. Quliyev; məs. red. S. Alışarlı; [tərt. F. Qurbanov].- B.: Avrasiya Press , 2008.- 444 s.

Azərbaycan Milli Məclisinin qərar və qanunları [Mətn]: "Məcmuə".- B.: Azərbaycan Demokrat Firqəsi, 2005,110 səh.

Azərbaycan-Nato: tərəfdaşlıqdan başlanan yol (1994-2009) [Mətn] /Heydər Əliyev irsini Araşdırma Mərkəzi; burax. məs. V. Süleymanov; məsləhətçi. A. Nadirov; dilçi-red. M. Babayeva; dizayn. E. İsmayılov.-Bakı : [s.n.] , 2009.- 342, [1] s

Azərbaycan nişancı divizyasının tərkisçi qızıl əsgəri yaddaş tapşırıq [Mətn].- B.: [s. n.], 1927.- 13 s.

Azərbaycan parlamenti və beynəlxalq təşkilatlar [Mətn] /Məsul red. M.Ələsgərov; Tərtibçilər. A.Babayev, H.Babayev; Ingilis dilinə tərc. ed. S.Qəhrəmanova, R.Axundov, İ.Quliyev.- Bakı: 2004.- 208+212 s. 2 portr.,

Azərbaycan Respublikası Amnistiya haqqında normativ aktlar (1991-2004) [Mətn]Bakı: Qanun, 2004.- 84 s.

Azərbaycan Respublikası. Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsi Plenumunun Qərarları: 1962-2008 [Mətn]:Vətəndaş mülki hüququ Məhkəmə sistemi. 15 oktyabr 2008-ci ilədək olan əlavə və dəyişikliklərlə nəşrə məs. Ş. Xuduoğlu.- Bakı: Qanun 411, [1] s.

Azərbaycan Respublikası. Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsi Plenumunun Qərarlar Məcmuəsi [Mətn]: (1961-1997) /Buraxılışa məsul: E.M.Əfəndiyev Bakı : Hüquq ədəbiyyatı, 1998.- 480 s.

Azərbaycan Respublikası. Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsi Plenumunun Qərarları [Mətn]: 1962-2004 /Nəşrə məsul: Şahbaz Xuduoğlu Bakı : Qanun , 2004.-424 s.

Azərbaycan Respublikası Azərbaycan Respublikası iqtisadi rayonların ümumi xarakteristikası: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi.- Bakı: 2004.-16 s.

Azərbaycan Respublikası. Azərbaycan Respublikası Polis haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu [Mətn]: 28 oktyabr 1999-cu il, 727-IQ [Bakı]: Qanun, 2008.- 64 s.

Azərbaycan Respublikası. Azərbaycan Respublikasında insan hüquqlarının müdafiəsi üzrə Milli Fəaliyyət Planının təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı [Mətn] /haz. AzərbaycanRespublikasının Ədliyyə Nazirliyi.- Bakı: 2007.- 31 s.,cədv.

Azərbaycan Respublikası. Azərbaycan Respublikasında mülkiyyət haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunları [Mətn] /red. heyəti. F. Əbdüləzimli, T. Kuzmina, K. Şükürov; [Azərbaycan Birgə Müəssisə, Beynəlxalq Birlik və Təşkilatların Assosiasiyası] Bakı : BİZNESMENİN BÜLLETENİ , 1993. 32 s.

Azərbaycan Respublikası. Azərbaycan Respubliklasında nağdsız hesablamalar və pulköçürmələri haqqında təlimat: Azərbaycan Respublikasının qanunlar toplusu /Buraxılışa məsul: Ə.Babayev.- B.: BUSİNESS PRESS, 2002.- 40 s.

Azərbaycan Respublikası Azərbaycan Respublikasının Ailə Məcəlləsi: 15.02.2006-cı ilə qadər əlavə və dəyişikliklərlə /Ş.Xuduoğlu.- Bakı: Qanun, 2006.- 160 s. 21 sm.

Azərbaycan Respublikası. Azərbaycan Respublikasının Ailə Məcəlləsi [Mətn]: 25.01 2008-ci ilə qədər əlavə və dəyişikliklərlə /Nəşrə məsul. Ş. Xuduoğlu.- B.: Qanun, 2008.-184 s.

Azərbaycan Respublikası Azərbaycan Respublikasının Ailə məcəlləsi [Mətn]: 1999-cu il 28 dekabr tarixli qanunla qəbul edilmişdir. 2009- cu il noyabrın 1-dək edilmiş dəyişiklik və əlavələrlə /buraxılışa məsul. E.M.Əfəndiyev.-Bakı: Hüquq ədəbiyyatı, 2009.- 141, [1] s.; 20 sm.

Azərbaycan Respublikası Azərbaycan Respublikasının Ailə Məcəlləsi [Mətn]: 8 oktyabr 2009-cu ilə qədər əlavə və dəyişikliklərlə /nəşrə məsul. Ş.Xuduoğlu.- Bakı: Qanun, 2009.- 183, [1] s.; 21 sm.

Azərbaycan Respublikası. Azərbaycan Respublikasının Ailə Məcəlləsi [Mətn] 20 aprel 2010-cu ilədək olan əlavə və dəyişikliklərlə /nəşrə məs. Ş.Xuduoğlu.- Bakı: Qanun, 2010.- 167, [1] s.

Azərbaycan Respublikası. Azərbaycan Respublikasının Cəzaların İcrası Məcəlləsi [Mətn]: 25 avqust 2009-cu ilədək olan əlavə və dəyişikliklərlə /nəşrə məsul. Ş. Xuduoğlu.- B.: Qanun, 2009.- 255 s.

Azərbaycan Respublikası Azərbaycan Respublikasının Cəzalarının İcrası Məcəlləsi [Mətn]: 2008-ci ilin 15 mayınadək olan əlavə və dəyişiklərlə /nəşrə məsul. Ş.Xuduoğlu.- B.: Qanun, 2008.- 160 s.

Azərbaycan Respublikası. Azərbaycan Respublikasının Cinayət məcəlləsi [Mətn]: 20 iyul 2010-cu ilədək olan əlavə və dəyişikliklərlə/nəşrə məsul. Ş.Xuduoğlu.- Bakı: Qanun, 2010.- 331, [1] s.

Azərbaycan Respublikası Azərbaycan Respublikasında kiçik və orta sahibkarlıq: Qanunlar, Normativ sənədlər, Analitik materiallar /Azərbaycan Respublikası Dövlət Antiinhisar Siyasəti və Sahibkarlığa Kömək Komitəsi.- Bakı: Araz, 2000.- 190 səh., cədvəl,

Azərbaycan Respublikası. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sosial Müdafiə Fondu haqqında Əsasnamə: Azərbaycan Respublikasının qanunlar toplusu /Buraxılışa məsul: Ə.Babayev.- Bakı: BUSİNESS PRESS, 2002.- 8 s.

Azərbaycan Respublikası. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi: 02.02.2006-cı ilə qədər olan əlavə və dəyişikliklərlə /Nəşrə məsul: Ş.Xuduoğlu.- Bakı: Qanun, 2006.- 272 s.

Azərbaycan Respublikası. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi [Mətn]: 15 dekabr 2008-ci ilə qədər olan əlavə və dəyişikliklərlə /[nəşrə məs.Ş.Xuduoğlu]Bakı: Qanun, 2008.- 412 s.

Azərbaycan Respublikası. Azərbaycan Respublikasının Cinayət-Prosessual Məcəlləsi [Mətn]: 15.01.2008-ci ilə qədər olan əlavə və dəyişikliklərlə /nəşrə məs. Ş. Xuduoğlu.- Bakı: Qanun, 2008.- 516 s.

Azərbaycan Respublikası. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi [Mətn]: 5 avqust 2009-cu ilədək olan əlavə və dəyişikliklərlə /nəşrə məsul Ş. Xuduoğlu [Bakı] : Qanun , 2009. 355, [1] s.

Azərbaycan Respublikası. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Tikinti və Arxitektura Komitəsi tərəfindən həyata keçirilən nəzarət tədbirlərinin aparılması qaydaları: Azərbaycan Respublikasının Qanunvericiliyi.- B., 2003.- 16 s.

Azərbaycan Respublikası. Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi haqqında əsasnamə [Mətn]: [18 aprel 2006-cı il, 391]: [əlavə və dəyişikliklər].- B.: Qanun, 2010.- 19 s.

Azərbaycan Respublikası Azərbaycan Respublikasının Əmək Qanunvericiliyi [Mətn] /Tərtibatçı: Şahbaz Xuduoğlu; Red.: K.Qurbanova.- Bakı: Qanu , 2004.- 592 s.; 21sm.

Azərbaycan Respublikası Azərbaycan Respublikasının Əmək Qanunvericiliyi [Mətn]: normativ-hüquqi aktlar toplusu /tərtibatçı. Ş.Xuduoğlu; tərt. ed. və ön sözün müəl. A.M.Qasımov.- Bakı: Qanun, 2006.- 1255 s.; 25 sm.

Azərbaycan Respublikası Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi: 01.02.2005-ci ilə qədər olan əlavə və dəyişikliklərlə. /Nəşrə məsul: Ş.Xuduoğlu.- Bakı: Qanun, 2005.- 196 s. 20 sm.

Azərbaycan Respublikası Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi [Mətn]: 2008-ci ilin 10 iyununa qədər olan əlavə və dəyişikliklərlə /nəşrə məsul. Ş.Xuduoğlu.- Bakı: Qanun, 2008.- 323, [1] s.; 21 sm.

Azərbaycan Respublikası. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi [Mətn]: 2009-cu ilin 1 iyununa qədər olan əlavə və dəyişikliklərlə /nəşrə məsul Ş. Xuduoğlu.-B.: Qanun, 2009.- 287 s.

Azərbaycan Respublikası Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının 1999 - cu il 1 fevral tarixli qanunu ilə təsdiq edilmiş, 1999 - cu il iyulun 1 - dən qüvvəyə minmişdir: 2009- cu il.- sentyabrın 1 - dək edilmiş əlavə və dəyişikliklərlə /buraxılışa məs.: E.M.Əfəndiyev.- Bakı: Hüquq ədəbiyyatı, 2009.- 299, [1] s.; 21 sm.

Azərbaycan Respublikası. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi [Mətn]: 20 oktyabr 2010-cu ilədək olan əlavə və dəyişikliklərlə /nəşrə məs. Ş.Xuduoğlu.- B.: Qanun, 2010.- 279, [1] s.

Azərbaycan Respublikası. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi 1 mart 2013-cü ilədək olan əlavə dəyişikliklərlə /[naşir Ş.Xuduoğlu.]Bakı: Qanun, 2013.- 287, [1] s.

Azərbaycan Respublikası. Azərbaycan Respublikasının Gömrük Məcəlləsi: 15 yanvar 2005-ci ilə qədər olan əlavə və dəyişikliklərlə /Nəşrə məsul: Ş.Xuduoğlu.- Bakı: Qanun, 2005.- 180 s.

Azərbaycan Respublikası. Azərbaycan Respublikasının Gömrük Məcəlləsi [Mətn]: 2008-ci ilin dekabrına qədər olan əlavə və dəyişikliklərlə /nəşrə məs. Ş. Xuduoğlu.- Bakı : Qanun , 2008. 311, [1] s.

Azərbaycan Respublikası. Azərbaycan Respublikasının Gömrük Məcəlləsi [Mətn]: 2009-cu ilin mayına qədər olan əlavə və dəyişikliklərlə /nəşrə məsul. Ş. Xuduoğlu.- B.: Qanun, 2009.-311 s.

Azərbaycan Respublikası. Azərbaycan Respublikasının hava məcəlləsi: Azərbaycan Respublikasının 9 fevral 1994-cü il tarixli qanunnu ilə təsdiq edilmişdir (22 iyun 1994-cü il tarixdən qüvvəyə minmişdir) /Buraxılışa məsul: E.M.Əfəndiyev.- B.: Hüquq ədəbiyyatı, 2001.- 144 s.

Azərbaycan Respublikası. Azərbaycan Respublikasının Hərbi Qanunlar toplusu [Mətn]: [10 may 2004-cü il tarixə qədər olan əlavə və dəyişikliklərlə] /Nəşrə məsul. Şahbaz Xuduoğlu.- B.: Qanun, 2004.- 580 s.

Azərbaycan Respublikası. Azərbaycan Respublikasının Hərbi Qanunvericiliyi [Mətn]: /tərt. və nəşrə məsul. Ş. Xuduoğlu.- B.: Qanun, 2010.-1215, [1] s.

Azərbaycan Respublikası. Azərbaycan Republikasının insan hüquqları üzrə müvəkkilinin (ombudsmanın) uşaq hüquqları üzrə ixtisaslaşmış ilk məruzəsi [Mətn] /Azərb. Resp. İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkil (Ombudsman); hazırlayan. E.Süleymanova.- B.: [s.n.], 2009.- 160 s.

Azərbaycan Respublikası. Azərbaycan Respublikasının İnsan hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman) haqqında Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Qanunu[Mətn] [Bakı]: [s.l.], [2008?].- 75 s.

Azərbaycan Respublikası. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi: [05.02.2005-ci ilədək olan əlavə və dəyişikliklərlə] /Nəşrə məsul: Ş.Xuduoğlu.- Bakı: Qanun, 2005.- 264 s.

Azərbaycan Respublikası. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi [Mətn]: 2008-ci ilin 05 martınadək olan əlavə və dəyişikliklərlə /Naşir. Ş. Xuduoğlu.- B.: Qanun, 2008.- 636 s.

Azərbaycan Respublikası Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi [Mətn]: (15 fevral 2010-cu ilədək olan əlavə dəyişikliklərlə) /naşir. Ş.Xuduoğlu.- Bakı: Qanun, 2010.- 563, [1] s.; 21 sm.

Azərbaycan Respublikası Azərbaycan Respublikasının İnzibati-Prosessual Məcəlləsi [Mətn]: [qüvvəyə minmə tarixi 01 yanvar 2010-cu il] /nəşrə məsul. Ş.Xuduoğlu.- Bakı: Qanun, 2009.- 95, [1] s.

Azərbaycan Respublikası. Azərbaycan Respublikasının konstitusiyası [Mətn]Bakı: Qanun, 1996.- 180 s.

Azərbaycan Respublikası. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası [Mətn]: (12 noyabr 1995-ci il ümumxalq referendumunda qəbul edilib)Bakı: 1996.- 44 s.

Azərbaycan Respublikası. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası [Mətn]: 12 noyabr 1995-ci ildə qəbul edilib: (24 avqust 2002-ci il tarixdə olan dəyişiklik və əlavələrlə) /Naşir: Ş.Xuduoğlu.- Bakı: Qanun, 2002.- 100 s.

Azərbaycan Respublikası.Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası [Mətn]: 12 noyabr 1995-ci ildə qəbul edilmişdir ( 24 avqust 2002-ci il tarixdə olan dəyişiklik və əlavələrlə ) /Naşir. Şahbaz Xuduoğlu.-Bakı : Qanun , 2004.- 48 s.

Azərbaycan Respublikası. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası [Mətn]: 12 noyabr 1995-ci ildə qəbul edilmişdir. 1. 24 avqust 2002-ci il tarixində Referendumla edilmiş əlavə dəyişikliklərlə 2. 13 dekabr 2005-ci il tarixli, 7-III KOQ saylı Konstitusiya Qanunu ilə edilmiş əlavələrlə.-Bı : [Qanun] , 2006.- 64 s.

Azərbaycan Respublikası. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası [Mətn]: 12 noyabr 1995-ci ildə qəbul edilmişdir: 1. 24 avqust 2002-ci il tarixdə Referendumla edilmiş əlavə və dəyişikliklərlə; 2. 18 mart 2009-cu il tarixdə Referendumla edilmiş əlavə və dəyişikliklərlə; 13 dekabr 2005-ci il tarixli, 7-IIIKQD saylı Konstitusiya Qanunu ilə edilmiş əlavələrlə.- B.: Qanun, 2009.- 67, [1] s.

Azərbaycan Respublikası. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası [Mətn]: 24 avqust 2002-ci il və 18 mart 2009- cu il tarixli ümumxalq səsverməsi (referendum) ilə edilmiş əlavə və dəyişikliklərlə /burax. məs. E.M.Əfəndiyev.- Bakı: Hüquq ədəbiyyatı, 2009.- 93, [3] s.

Azərbaycan Respublikası. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və Konstitusiya Aktları [Mətn] /Nəşrə məsul: Ş.Xuduoğlu.- Bakı: Qanun, 2003.- 128 s.

Azərbaycan Respublikası. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsinin (Plenumunun) Qərarları [Mətn]: 25.01.2008-ci ilə qədər olan qərarlar/Nəşrə məsul. Ş.Xudu-oğlu.- Bakı: Qanun, 2008.- 672 s.

Azərbaycan Respublikası. Azərbaycan respublikasının konstitusiyası və deputatlıq fəaliyyətinə dair qanunlar [Mətn]: 2005-ci il noyabrın 30-dək edilmiş dəyişikliklər və əlavələr ilə /Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi. Bakı : Az.Res.Milli Məclisi nəşri, 2005.- 209 s.

Azərbaycan Respublikası Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına əlavə və dəyişikliklər edilməsinə dair referendum sənədlərdə [Mətn]: (18 mart 2009-cu il) /burax. məs. M.Zülfüqarlı; Azərb. Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyası.- Bakı: [Apastrof], 2009.- 111, [1] s., cədv.; 20 sm

Azərbaycan Respublikası Azərbaycan Respublikasının qanunları toplusu [Mətn] /buraxılışa məsul. R. Balayev, O. Oruclu I cild.- Bakı: İqtisadi həyat, 2007.- 30 kitabça ; 21 sm .

Azərbaycan Respublikası.Azərbaycan Respublikasının Meşə Məcəlləsi [Mətn] Az.Res.-nın 1997-ci 30 dekabr tarixli qanunu ilə təsdiq edilmişdir.; Azərbaycan Resrublikasının Su məcəlləsi: Az. Res.-nın 1997-ci il 16 dekabr tarixli qanunu ilə təsdiq edilmişdir.; Yerin təki haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu: 13 fevral 1998-ci ildə qəbul edilmişdir. /Buraxılışa məsul: Əfəndiyev E.Bakı: Qanun, 1998.- 44 s.

Azərbaycan Respublikası. Azərbaycan Respublikasının Mənzil Məcəlləsi [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının 1982-ci il 8 iyul tarixli Qanunu ilə təsdiq edilmişdir: 2009-cu ilin fevralınadək olan əlavə və dəyişikliklərlə /nəşrə məsul. Ş. Xuduoğlu.- B.: Qanun, 2009.-135 s.

Azərbaycan Respublikasının Mənzil Məcəlləsi [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının 1982-ci il 8 iyul tarixli Qanunu ilə təsdiq edilmişdir: 2009-cu ilin fevralınadək olan əlavə və dəyişikliklərlə /nəşrə məsul. Ş. Xuduoğlu.-Bakı : Qanun , 2009.- 159, [1] s.

Azərbaycan Respublikası. Azərbaycan Respublikasının Mənzil Məcəlləsi [Mətn]: Nəşrə məsul.Şahbaz Xuduoğlu. Azərbaycan dilində.- Bakı: Qanun, 2009.-136 s.

Azərbaycan Respublikası. Azərbaycan Respublikasının Mənzil Məcəlləsi [Mətn]: 2003-cü il yanvarın 15-dən olan dəyişiklik və əlavələrlə.- Bı: Qanun, 2003.- 108 s.

Azərbaycan Respublikası Azərbaycan Respublikasının Mənzil Məcəlləsi [Mətn]: 2009-cu il 30 iyun tarixli qanunla təsdiq edilmiş, 2009-cu il oktyabrın 1-dən qüvvəyə minmişdir /burax. məs. E.M.Əfəndiyev.- Bakı: Hüquq ədəbiyyatı, 2009.- 162, [2] s.

Azərbaycan Respublikası. Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının 1964-cü il 11 sentyabr tarixli qanunu ilə təsdiq edilmişdir. (1997-ci il noyabrın 1-nə olan dəyişiklik və əlavələrlə) /Burax. məsul: Eldar Məmməd oğlu Əfəndiyev.- B.: Hüquq ədəbiyyatı, 1997.- 180 s.

Azərbaycan Respublikası. Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi: [2 hissədə]Ümumi hissə /Buraxılışa məsul: Ə.Babayev.- Bakı: Biznesmenin Bülleteni NE, 2000.- 249 səh.; 20 sm.

Azərbaycan Respublikası. Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi [Mətn] /Nəşrə məsul. Şahbaz Xuduoğlu Bakı : Qanun , 2004. 616 s.

Azərbaycan Respublikası. Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi /Nəşrə məsul: Ş.Xuduoğlu.- Bakı: Qanun, 2005.- 580 s.

Azərbaycan Respublikası. Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi [Mətn]: 2008- cilin aprelindək olan əlavə və dəyişikliklərlə /Nəşrə məsul. Ş.Xuduoğlu.- B.: Qanun, 2008.- 640 s.

Azərbaycan Respublikası. Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi [Mətn]: 20 yanvar 2010-cu ilədək olan əlavə və dəyişikliklərlə /Ş.Xuduoğlu.- [Bakı]: Qanun, 2010.- 743, [1] s.

Azərbaycan Respublikası Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi [Mətn]: [2009-cu ilin 15 fevralınadək olan əlavə və dəyişikliklərlə] /naşir: Ş.Xuduoğlu.- Bakı: Qanun, 2009.- 639, [1] s.

Azərbaycan Respublikası. Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin 385-566-cı maddələrinin Kommentariyası [Mətn] /şərhçilər İ. Qurbanov, E.Qarabalov.- Bakı: Qanun, 2004.- 362+385 s.; 25 sm.

Azərbaycan Respublikası. Azərbaycan Respublikasının Mülki-Prosessual Məcəlləsi: [25 yanvar 2005-ci ilə qədər olan əlavə və dəyişikliklərlə]/Nəşrə məsul: Ş. Xuduoğlu.- Bakı: Qanun, 2005.- 240 s.

Azərbaycan Respublikası. Azərbaycan Respublikasının Mülki-Prosessual Məcəlləsi [Mətn]: 2008-ci ilin 25 mayınadək olan əlavə və dəyişikliklərlə /Nəşrə məsul. Ş.Xuduoğlu.- B.: Qanun, 2008.- 275 s.

Azərbaycan Respublikası. Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsi [Mətn]: 2009-cu ilin iyulun 15-dək olan əlavə və dəyişikliklərlə /nəşrə məsul. Ş. Xuduoğlu.-B.: Qanun, 2009.-260 s.

Azərbaycan Respublikası. Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsi [Mətn]: 10 aprel 2010-cu ilədək olan əlavə və dəyişikliklərlə /nəşrə məsul. Ş.Xuduoğlu.- Bakı: Qanun, 2010.-287, [1] s.

Azərbaycan Respublikası.Azərbaycan Respublikasının Nigah və Ailə Məcəlləsi [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının 1969-cu il 26 dekabr tarixli qanunu ilə təsdiq edilmişdir: (1998-ci il aprelin 1-dək olan dəyişiklik və əlavələrlə) /Burax. məsul: Eldar Məmməd oğlu Əfəndiyev Bakı : Hüquq ədəbiyyatı , 1998.- 152 s.

Azərbaycan Respublikası. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanları və sərəncamları [Mətn]: yanvar-mart 1998-ci il /[Azərbaycan Respublikası Prezidenti İcra Aparatının Ümumi şöbəsi]Bakı: Azərbaycan, 1999.- 92 s.; 26 sm.

Azərbaycan Respublikası. Azərbaycan Respublikasının Seçki Məcəlləsi [Mətn]: 01.02.2006-cı ilə qədər olan əlavə və dəyişikliklərlə /nəşrə məs. Ş. Xuduoğlu Bakı : Qanun , 2006. 280 s.

Azərbaycan Respublikası. Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Qanunvericiliyi [Mətn]: 15 fevral 2006-cı ilə qədər olan əlavə və dəyişikliklərlə /Nəşrə məsul. Şahbaz Xuduoğlu.- B.: Qanun, 2006.- 760 s.

Azərbaycan Respublikası. Azərbaycan Respublikasının Su Məcəlləsi [Mətn]: 2008-ci ilin 1 aprelinədək olan əlavə və dəyişikliklərlə /Nəşrə məsul. Şahbaz Xuduoğlu.-Bakı : Qanun , 2008. 92 s.

Azərbaycan Respublikası. Azərbaycan Respublikasının Ticarət Gəmiçiliyi Məcəlləsi /Nəşrə məsul: Şahbaz Xuduoğlu Bakı : Qanun , 2003 263 s.

Azərbaycan Respublikası. Azərbaycan Respublikasının Torpaq qanunvericiliyinin toplusu /Nəşrə məsul: Şahbaz Xuduoğlu.- Bakı: Qanun, 2004.- 592 s.

Azərbaycan Respublikası. Azərbaycan Respublikasının Torpaq Məcəlləsi [Mətn]: 20 avqust 2009-cu ilə qədər olan əlavə və dəyişikliklərlə /nəşrə məsul. Ş. Xuduoğlu.-B.: Qanun, 2009.-223 s.

Azərbaycan Respublikası. Azərbaycan Respublikasının Torpaq Məcəlləsi [Mətn]: 1 iyul 2010-cu ilədək olan əlavə və dəyişikliklərlə /nəşrə məsul. Ş.Xuduoğlu.- Bakı: Qanun, 2010.- 223, [1] s.

Azərbaycan Respublikası Azərbaycan Respublikasının vergi qanunvericiliyi. Yeni sənədlər [Mətn]: təkmilləşdirilmiş variant /naşir: Ş.Xuduoğlu; red. İ.Şahmaroğlu I-II hissə.- Bakı: Qanun, 2002.- 372 s.; 20 sm.

Azərbaycan Respublikası Azərbaycan Respublikasının Vergi Qanunvericiliyi [Mətn]: Təkmilləşdirilmiş variant /Nəşrə məsul: Ş.Xuduoğlu.- Bakı: Qanun, 2003.- 692 s.; 24 sm.

Azərbaycan Respublikası. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi [Mətn]: 01 yanvar 2008-ci ilə qədər olan əlavə və dəyişikliklərlə /nəşrə məs. Ş.Xuduoğlu.- Bakı: Qanun, 2008.- 420 s., cədv.; 21 sm.

Azərbaycan Respublikası Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi [Mətn]: 15 avqust 2009-cu ilə qədər olan əlavə və dəyişikliklərlə təkrar nəşr /nəşrə məs. Ş.Xuduoğlu.- Bakı: Qanun, 2009.- 399, [1] s.

Azərbaycan Respublikası Azərbaycan Respublikasının Vergi məcəlləsi [Mətn]: 10 yanvar 2010-cu ilə qədər olan əlavə və dəyişikliklərlə /nəşrə məsul. Ş.Xuduoğlu.- Bakı: Qanun, 2010.- 399, [1] s .

Azərbaycan Respublikası. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi 2010 [Mətn]: ən son əlavə və dəyişikliklərin şərhi /burax. məsul. A.Bayramov.- Bakı: [Monitor Konsaltinq Servis], 2010.- 261, [1] s., cədv.; 25 sm.

Azərbaycan Respublikası Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi [Mətn]: 2000-ci il 11 iyul tarixli qanunla təsdiq edilmiş, 2001-ci il yanvarın 1-dən qüvvəyə minmişdir: 2011-ci il yanvarın 1-dək edilmiş əlavə və dəyişiliklərlə /burax. məsul E.M.Əfəndiyev.- Bakı: Hüquq ədəbiyyatı, 2011.- 291, [1] s. 20 sm.

Azərbaycan Respublikası. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi [Mətn]: 2000 - ci il 11 iyul tarixli qanunla təsdiq edilmiş, 2001 - ci il yanvarın 1-dən qüvvəyə minmişdir: 2009- cu il noyabrın 15-dək edilmiş əlavə və dəyişikliklərlə /buraxılışa məs.: E.M.Əfəndiyev.- Bakı: Hüquq ədəbiyyatı, 2009.- 291, [1] s.

Azərbaycan Respublikası. Azərbaycan SSR Torpaq Məcəlləsi [Mətn] /burax. məs. Ə. Ağayev.-B.: Azərnəşr: Azərbaycan SSR Ali Sovetinin nəşri , 1971.- 79, [1] s.

Azərbaycan Respublikası. Banklar haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu / Buraxılışa məsul: Ə. Babayev.- B.: BUSİNESS PRESS, 2004.- 76 səh.

Azərbaycan Respublikası. Banklar və bank fəaliyyəti haqqında: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi /Buraxılışa məsul: Şölə Quliyeva, Eldar Hüseynov.- B.: 2000.- 28 s.

Azərbaycan Respublikası Beynəlxalq xüsusi hüquq haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu [Mətn]: [(6 iyun 2000-ci il, 889-IQ)]Bakı: Qanun, [2009.]10, [2] s.

Azərbaycan Respublikası. Büdcə sistemi haqqında: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi /Azərbaycan Respublikası.- B.: 2003.- 28 s.

Azərbaycan Respublikası Cinayət-prosessual Məcəlləsinin Kommentariyası [Mətn]: Prosessual məcburiyyət tədbirləri Maddələr - : : 147-178.- Bakı: Qanun, 2004.- 232+227 s.

Azərbaycan Respublikası Cinayət-Prossesual Məcəlləsinin Komentariyası [Mətn]: cinayət mühakimə icraatının vəzifələri, əsas prinsipləri və şərtləri: maddələr 8-36.- Bakı: Qanun, 2004.- 770 s.

Azərbaycan Respublikası Cinayət-Prosessual Məcəlləsi: [15.01.2005-ci ilə qədər əlavə və dəyişikliklərlə] /Nəşrə məsul: Ş.Xuduoğlu.- Bakı: Qanun, 2005.- 500 s.

Azərbaycan Respublikası Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin kommentariyası. Azərbaycan Respublikası Cinayət-Prosessual Məcəlləsinə Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin 2011-ci il yaz sessiyasında edilmiş əlavə və dəyişikliklər, həmin tarixədək toplanmış məhkəmə və istintaq təcrübəsi və ayrı-ayrı mütəxəssislərin tənqidi mülahizələri nəzərə alınmaqla yenidən işlənmiş təkrar nəşr /müəl. kol. C.H.H.Mövsümov [və b.]; elmi red. C.H.H.Mövsümov, B.C.Kərimov, Ə.H.Hüseynov.- Bakı: DİQESTA, 2011.- 1347, [1] s.; 24 sm.

Azərbaycan Respublikası Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu (16 may 2000-ci il, 878-IQ)[Bakı]: [Qanun], [2011].- 19, [1] s.

Azərbaycan Respublikası Dövlət yol fondu haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunu /Red. heyəti: F.Əbdüləzimli, T.Kuzmina, K.Şükürov.- Bakı: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1997.- 8 s., cədv.; 21 sm.

Azərbaycan Respublikası. Dövlət qulluğu haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu [Mətn]: [21 iyul 2000-ci il, 926-IQ]: [əlavə və dəyişikliklər].- B.: Qanun, 2010.- 39, [1] s.

Azərbaycan Respublikası. Dövlət qulluğu haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi.- Bkı: 2003.- 29 s.

Azərbaycan Respublikası. Dövlət qulluğu haqqında sənədlər toplusu [Mətn] : [20. mart 2011-ci ilədək olan əlavə və dəyişikliklərlə /burax. məsul Ş.Xuduoğlu.- Bakı: Qanun, 2011.- 416 s.

Azərbaycan Respublikası. Dövlət sosial sığorta sistemində fərdi uçot haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu: Azərbaycan Respublikasının qanunlar toplusu.- B., 2003.- 12 s.

Azərbaycan Respublikası. Elektron imza və elektron sənəd haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu / Buraxılışa məsul: Ə.Babayev.- B.: BUSİNESS PRESS, 2004.- 24 səh.

Azərbaycan Respublikası. Əhalinin sağlamlığının qorunması haqqında: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi /Buraxılışa məsul: İ.Vlasova, Ş.Quliyeva.- Bakı: 2001.- 36 s.; 20 sm.

Azərbaycan Respublikası Əlillərin sosial müdafiəsi haqqında: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi. /Buraxılışa məsul: T.Kuzmina, Ş.Quliyeva.- Bakı: 2001.- 28 s. 21 sm.

Azərbaycan Respublikası. Əmanətlərin sığortalanması haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu [Mətn].- B.: Qanun, 2007.- 24 s.

Azərbaycan Respublikası. "Əmək miqrasiyası haqqında" və "immiqrasiya haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunları [Mətn]: [28 oktyabr 1999-cu il, 724-IQ]B.: Qanun, 2008.-19, [1] s.

Azərbaycan Respublikası. Əsasnamə. Azərbaycan Respublikası əhalisinin dövlət registrinin aparılması qaydası haqqında Əsasnamə [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi /buraxılışa məsul. C. Mir-Bəşirova, Ş.Quliyeva.- B.: 2004.- 9 s.

Azərbaycan Respublikası. Əsasnamə. Azərbaycan Respublikasında xarici ticarətin təşkili haqqında əsasnamə [Mətn] /red. heyəti: F.Əbdüləzimli, T.Kuzmina, K.Şükürov, S.Xanlar qızı.B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1996.- 16 s.

Azərbaycan Respublikası. Əsasnamə. Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi haqqında Əsasnamə [Mətn]: [Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 18 aprel 2006-cı il tarixli fərmanı ilə təsdiq edilmişdir]B.: Qanun, 2008.- 23, [1] s.

Azərbaycan Respublikası. Əsasnamə. Dövlət Miqrasiya Xidməti haqqında əsasnamə [Mətn]B.: Qanun, [2007?.]11, [1] s.

Azərbaycan Respublikası. Əsasnamə. Dövlət Sosial Müdafiə Fondu haqqında Əsasnamə [Mətn]: [Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 31 avqust tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir]B.: Qanun, [2006]7, [1] s.

 

Azərbaycan Respublikası. Əsasnamə. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi haqqında Əsasnamə [Mətn]B.: Qanun, 2006.- 15, [1] s.

 

Azərbaycan Respublikası. Əsasnamə. Yerli icra hakiyyətləri haqqında Əsasnamə [Mətn]: (16 iyun 1999-cu il, 138) B.: Qanun, 2007.- 60 s.

Azərbaycan Respublikası. Hərbi qulluqçuların pensiya təminatı haqqında: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi. /Burax.məsul: C.Mir-Bəşirova, Ş.Quliyeva.- B.: 2005.- 24 s.

Azərbaycan Respublikası. İqtisadi mübahisələrə dair işlər üzrə məhkəmə kollegiyası [Mətn]: may-2004-cü il /Red. heyəti: H.Mirzəyev, M.Həsənova, G.Rzayeva, Ş.Səfərbəyov.- B.: 2004.- 148 s.

Azərbaycan Respublikası İnsan və vətəndaş hüquqlarının və azadlıqlarının təmin edilməsi dövlətin ali məqsədidir [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası (Maddə 12) /Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (OMBUDSMAN).- Bakı: 2003.- 27 s., portr., şək.; 21 sm.

Azərbaycan Respublikası. İnzibati icraat haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu [Mətn]: [21 oktyabr 2005-ci il, 1036]B.: Qanun; 2009.- 43, [1] s.

Azərbaycan Respublikası. İnzibati icraat haqqında qanun [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunu (21 oktyabr 2005-ci il tarixdə qəbul edilmişdir)Bakı: Hüquq ədəbiyyatı, 2006.- 64 s.

Azərbaycan Respublikası. İpoteka haqqında: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi /Burax. məsul: C.Mir-Bəşirova, Ş.Quliyeva.- Bakı: Biznesmenin Bülleteni N.E., 2005.- 38 s.; 20 sm.

Azərbaycan Respublikası. Konstitusiya məhkəməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi.- B.: Business press, 2004.- 36 s.

Azərbaycan Respublikası. Kooperasiya haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunu /Red. heyəti: F.Əbdüləzimli, T.Kuzmina, K.Şükürov.- B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1996.- 20 s.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Azərbaycan Respublikasında hərbi xidmətə çağırışın əsasları haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu [Mətn]: [10 iyun 1992, 166] /naşir. Ş.Xuduoğlu.- B.: Qanun, 2006.- 19, [1] s. + əlavə [2] v.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Azərbaycan Respublikasının Ailə Məcəlləsi [Mətn]: 2 fevral 2015-ci il tarixədək olan əlavə və dəyişikliklərlə /burax. məsul B.C.Kərimli.- Bakı: Hüquq Yayın Evi, 2015.- 240 s. cədv., gerb

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi [Mətn]: 1994-cü il oktyabrın 1-nə olan dəyişikliklər və əlavələrlə /[Buraxılışa məsul: A.Babayev]B.: Azərbaycan, 1995.- 224 s.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi [Mətn]: 2 fevral 2015-ci il tarixinədək edilmiş əlavə və dəyişikliklərlə: [Konstitusiya Məhkəməsinin, Ali Məhkəmənin qərarları və bütün əlavə və dəyişikliklər daxil olmaqla Məcəllənin bərpa edilmiş tam mətni] /burax. məsul B.C.Kərimli.- Bakı: "Hüquq" Yayın Evi, 2015.- 444 s. gerb

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi: İzahatlar Buraxılışa məsul: Ə.Babayev.- B.: BUSİNESS PRESS, 2002.- 32 s.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Hemofiliya və talassemiya irsi qan xəstəlikləri haqqında sənədlər toplusu [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının Qanunu.- Bakı: Biznesmenin Bülleteni N.E., 2006,16 s. cədv.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. İnzibati icraat haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu [Mətn] /Nəşrə məsul. Ş.Xuduoğlu.- B.: Qanun, 2006.- 44 s.

Azərbaycan Respublikası. Qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi problemləri [Mətn]: Elmi-praktik konfransın materialları II hissə: Xüsusi buraxılış-2005 /Elmi rəhbər və məcmuənin red.: K.Sarı-calinskaya; Red. heyəti: M.Məlikova, C.Mövsümov, F.Sə-məndərov və b.- Bakı: 2005.- 108 s.

Azərbaycan Respublikası. Qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi problemləri [Mətn]: Elmi-praktik konfransın materialları Xüsusi buraxılış-2005 /Elmi rəhbər və məcmuənin red.: K.Sarıcalinskaya; Red. heyəti: M.Məlikova, C.Mövsümov, F.Səməndərov və b.- B.: 2005.- 271 s.

Azərbaycan Respublikası. Qeyri-hökümət təşkilatları: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi /Azərbaycan Respublikası.- Bakı: 2003.- 12 s.; 21 sm.

Azərbaycan Respublikası. Qeyri-hökumət təşkilatları: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi /Buraxılışa məsul: N.Belova, Ş.Quliyeva.- Bakı: 2000.- 36 s.; 20 sm.

Azərbaycan Respublikası. Mədəniyyət haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu [Mətn] /buraxılışa məsul: A.Bayramov, Y.Vəliyev.- Bakı: 1998.- 94 s.

Azərbaycan Respublikası. Məlumat toplularının hüquqi qorunması haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi /Burax. məsul: C.Mir-Bəşirova, Ş.Quliyeva.- B.: Biznesmenin Bülleteni N.E., 2005.- 16 s.

Azərbaycan Respublikası Hekayələr /Ə.Ağayev; Red.: A.Abbasov; Naşir: T.Vəlixanlı.- B.: Mütərcim, 1999.- 64 s.

Məhkəmələr və hakimlər haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunu /Red. heyəti: Ə.Babayev, T.Kuzmina, K.Şükürov.- Bakı: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1997.- 49 s.; 21 sm.

Azərbaycan Respublikası Məhkəmələr və hakimlər haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu [Mətn]: [10 iyun 1997-ciil, 310-IQ] : [əlavə və dəyişikliklər].- Bakı: Qanun, 2011.- 59, [1] s.

Azərbaycan Respublikası Məhkəmə-hüquq şurası haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu [Mətn]: [128 dekabr 2004-cü il, 818 IIQ]: [əlavə və dəyişikliklər] /Azərb. Resp.- Bakı: Qanun, 2011.- 19, [1] s.

Azərbaycan Respublikası Hekayələr /Ə.Ağayev; Red.: A.Abbasov; Naşir: T.Vəlixanlı.- B.: Mütərcim, 1999.- 64 s.

Məhkəmə qərarlarının icrası: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi /Buraxılışa məsul: N.Belova, Ş.Quliyeva.- Bakı: 2002.- 48 s.

Azərbaycan Respublikası Hekayələr /Ə.Ağayev; Red.: A.Abbasov; Naşir: T.Vəlixanlı.- B.: Mütərcim, 1999.- 64 s.

Məzuniyyətlər haqqında [Mətn] Azərbaycan Respublikasının qanunu /Red. heyəti: Ə.Babayev, T.Kuzmina, K.Şükürov.- Bakı: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1997.- 17 s.; 21 sm.

Azərbaycan Respublikası. Milli təhlükəsizlik haqqında: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi.-B.: [s.n.], 2004.- 21 s.

Azərbaycan Respublikası. Müəlliflik hüququ və əlaqəli hüquqlar haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunu /Red. heyəti: F.Əbdüləzimli, T.Kuzmina, K.Şükürov.- B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1996.- 33 s.

Azərbaycan Respublikası. Müəlliflik hüququ və əlaqəli hüquqular haqqında: Azərbaycan Respublikasının Qanunvericiliyi /Buraxılışa məsul: Cəmilə Mir-Bəşirova, Şölə Quliyeva.- B.: 2006.- 37 s.

Azərbaycan Respublikası Müəssisələr haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunu.- Bakı: Biznesmenin Bülleteni, 1999.- 20 səh.; 21 sm.

Azərbaycan Respublikası. Mühasibat uçotu haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu [Mətn] /Buraxılışa məsul: Ə.Babayev.- B.: BUSİNESS PRESS, 2004.- 16 s.

Azərbaycan Respublikası. Mülki işlər üzrə məhkəmə kollegiyası [Mətn]: noyabr-2004-cü il /Red. heyəti: H.Mirzəyev, M.Həsənova, G.Rzayeva, Ş.Səfərbəyov.- B.: 2004.- 544 s.

Azərbaycan Respublikası Sahibkarlıq haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunu /Red. heyəti. F. Əbdüləzimli, T. Kuzmina, K. Şükürov, S. Xanlar qızı Bakı: BİZNESMENİN BÜLLETENİ , 1994. 16 s.

Azərbaycan Respublikası. Sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi /Buraxılışa məsul: İ.Vlasova, Ş.Quliyeva. B.: 2002.- 16 s.

Azərbaycan Respublikası. Seçkilərin nəticələri ilə bağlı yerli və beynəlxalq təşkilatların mövqeyi [Mətn]: Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinə Seçkilər 07 noyabr 2010-cu il /tərt. M. Zülfüqarlı; Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyası (AVCİYA).- Bakı : Qanun , 2010.- 71, [1] s.

Azərbaycan Respublikası. Sığorta haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu: (25 iyun 1999-cu il, 696-IQ).- B.: Qanun, 2003.- 24 s.

Azərbaycan Respublikası. Sosial müavinətlər haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunu /Burax. məsul: Ə.Babayev.- B.: BUSİNESS PRESS, 2006.- 12 s.

Azərbaycan Respublikası. Sosial sığorta haqqında: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi. /Burax. məsul: C. Mir-Bəşirova, Ş. Quliyeva.-B.: 2005.- 17 s.

Azərbaycan Respublikası. Sosial sığorta haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu [Mətn]: (18 fevral 1997-ci il, 250-IQ).- B.: Qanun, 2007.- 20 s.

Azərbaycan Respublikası. Şübhəli şəxsin hüquqi vəziyyəti /Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (OMBUDSMAN).- B.: 2003.- 5 səh.

Azərbaycan Respublikası. Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu [Mətn] /nəşrə məsul. Ş. Xuduoğlu.-Bakı : Qanun , 2009.- 107, [1] s.

Azərbaycan Respublikası. Torpaqların dövlət ehtiyacları üçün alınması haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu [Mətn] /naşir. Ş.Xuduoğlu.- [Bakı]: Qanun, 2010.- 71, [1] s.; 20 sm.

Azərbaycan Respublikası. Uşaq hüquqları üzrə pilləli tədrislə bağlı seçilmiş mövzular [Mətn]: [dərs vəsaiti] /Azərb. Resp. İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman); red. E.Süleymanova; tərt. ed. R.Rumzadə rəyçi Ə.İ.Əliyev.- Bakı: [s. n.], 2009.- 288 s.

Azərbaycan Respublikası. Ünvanlı dövlət sosial yardımının alınması üçün qaydalar [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunu Bakı : Qanun , 2006. 28 s.

Azərbaycan Respublikası. Vəkillər və vəkillik fəaliyyəti haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu [Mətn]: (28 dekabr 1999-cu il, 783-IQ).- B.: Qanun, 2008.- 20 s.

Azərbaycan Respublikası. Vətəndaşların pensiya təminatı haqqında [Mətn]: Hərbi qulluqçuların pensiya təminatı haqqında: Əlillərin sosial müdafiəsi haqqında /Azərbaycan Respublikasının Qanunu.- B.: Azərnəşr, 1993.- 96 s.

Azərbaycan Respublikası. Vətəndaşların pensiya təminatı haqqında [Mətn]: Hekayələr /Ə.Ağayev; Red.: A.Abbasov; Naşir: T.Vəlixanlı.- B.: Mütərcim, 1999.- 64 s.

Azərbaycan Respublikası. Vətəndaşların pensiya təminatı haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunu /Red. heyəti: Ə.Babayev, T.Kuzmina, K.Şükürov.- Bakı : BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1997.- 40 s.

Azərbaycan Respublikası. Yanğından icbari sığorta haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu / Buraxılışa məsul: Ə.Babayev.- B.: BUSİNESS PRESS, 2004.- 12 səh.

Azərbaycan Respublikası. Yol hərəkəti haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu [Mətn]: 3 iyul 1998- ci il, 517-IQ /[nəşrə məsul. Şahbaz Xuduoğlu]Bakı: Qanun, 2004.- 148 s.

Azərbaycan Respublikası. Yol hərəkəti haqqında Azərbaycan Respublikasının 3 iyul 1998- ci il tarixli qanunu burax. məsul E. Əfəndiyev.-Bakı :Hüquq ədəbiyyatı ;2009. 235, [1] s.

Azərbaycan Respublikası (2014) Dördüncü çağırış. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi iclaslarının protokolları və stenoqramları [Mətn]: 28 oktyabr 2014-cü il / [burax. məsul H.Babayev] Cild 62.- Bakı : Milli Məclisin nəşri; 2014.- 106, [1] s.

Azərbaycan Respublikası (2014) Dördüncü çağırış. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi iclaslarının protokolları və stenoqramları [Mətn]: 18 noyabr 2014-cü il / [burax. məsul H.Babayev] Cild 63.- B.: Milli Məclisin nəşri; 2014.- 115, [1] s.

Azərbaycan Respublikası (2014) Dördüncü çağırış. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi iclaslarının protokolları və stenoqramları [Mətn]: 19 noyabr 2014-cü il / [burax. məsul H.Babayev] Cild 64.- B.: Milli Məclisin nəşri; 2014.- 111, [1] s.

Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəmə Qərarlar Toplusu (2004-cü il iyul). Cinayət işləri və inzibati hüquqpozmalara dair işlər üzrə məhkəmə kollegiyası [Mətn]: iyul-2004-cü il /Red. heyəti: H.Mirzəyev, M.Həsənova, G. Rzayeva, Ş. Səfərbəyov B.: 2004.- 110 s.

Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəmə Qərarlar Toplusu ( 2004-cü il iyul). Mülki işlər üzrə məhkəmə kollegiyası [Mətn]: iyul-2004-cü il /Red. heyəti: H.Mirzəyev, M.Həsənova, G.Rzayeva, Ş.Səfərbəyov B.: 2004.- 525 s.

Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəmə Qərarlar Toplusu (2004-cü il may) Cinayət işləri və inzibati hüquqpozmalara dair işlər üzrə məhkəmə kollegiyası [Mətn]: may-2004-cü il / Red. heyəti: H.Mirzəyev, M.Həsənova, G.Rzayeva, Ş.Səfərbəyov.- B.: 2004.- 184 s.

Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəmə Qərarlar Toplusu (2004-cü il may). Mülki işlər üzrə məhkəmə kollegiyası [Mətn]: may-2004-cü il /Red. heyəti: H.Mirzəyev, M.Həsənova, G.Rzayeva, Ş.Səfərbəyov.- B.: 2004.- 560 s.

Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəmə Qərarlar Toplusu (2004-cü il dekabr). Mülki işlər üzrə məhkəmə kollegiyası [Mətn]: dekabr-2004-cü il / Red. heyəti: H.Mirzəyev, M.Həsənova, G.Rzayeva, Ş.Səfərbəyov. B.: 2004.- 152 s.

Azərbaycan Respublikası Bələdiyyə seçkiləri (2009) Azərbaycan Respublikası bələdiyyə seçkiləri. Dekabr, 2009-cu il [Mətn]: müşahidəçilər üçün yaddaş kitabçası /"Vətəndaş Cəmiyyəti Uğrunda" Müstəqil Məsləhət və Yardım Mərkəzi; layihənin rəhbəri. E.İsmayılov; tərt. ed. R.Hüseynzadə.- B.: [2009] 31 s.

Azərbaycan Respublikası Dövlət qulluğu haqqında: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi /Burax. məsul: N.Belova, Ş.Quliyeva.- B.: 2001.- 28 s.

Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsi. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının 1999-cu il 1 fevral tarixli qanunu ilə təsdiq edilmişdir.1999-cu il iyulun 1-dən qüvvəyə minmişdir. 2009-cu il yanvarın 30-dək edilmiş əlavə və dəyişikliklərlə /nəşrə məsul: E.M.Əfəndiyev.- B.: Hüquq ədəbiyyatı, 2009.- 296 s.: cədv., 21 sm.

Azərbaycan Respublikası ərazisinə gətirilən mallara əlavə dəyər vergisinin tətbiq edilməsi qaydaları haqqında təlimat [Mətn] /Red. heyəti: F.Əbdüləzimli, T.Kuzmina, K.Şükürov.- B.: BİZNESMENİNBÜLLETENİ, 1996.- 12 s.

Azərbaycan Respublikası ərazisinə gətirilən, əlavə dəyər vergisindən azad olunan malların siyahısı haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarı [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunlar toplusu /Texniki red.: Zemfira Məmmədova. Bakı: Business Press, 2000. 12 s.: cədvəl

Azərbaycan Respublikası Əsasnamə. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin Əsasnaməsi [Mətn]Bakı: Qanun, 2007.- 12 s.

 

Azərbaycan Respublikası Əsasnamə. Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyinin strukturuna daxil olan qrumların əsasnamələri [Mətn]Bakı:Qanun, 2007.- 76 s.

Azərbaycan Respublikası ilə Avropa İttifaqı və onun üzv dövlətləri arasında əməkdaşlıq və tərəfdaşlıq sazişinin təqdimatı.- Bakı, 2002.- 50 s.

Azərbaycan Respublikası İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkil (Ombudsman). Xüsusi ittihamçı və mülki iddiaçının hüquqi vəziyyəti /Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (OMBUDSMAN) B.: 2003.- 5 səh.

Azərbaycan Respublikası İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkil (Ombudsman). Zərər çəkmiş şəxsin hüquqi vəziyyəti /Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili(OMBUDSMAN).- B.: 2003.- 5 səh.

Azərbaycan Respublikası inzibati hüquq kursunun proqramı [Mətn]: hüquq fakültəsi və ali hüquq institutları üçün: ixtisas-hüquqşünas /tərt. ed. E.İ.Abdullayev; məsul red. U.Ş.Fəryadova, Z.Əsgərov; Azərb. Resp. TəhsilNazirliyi, M.Ə.Rəsulzadə ad. BDU.- B.: 1996.- 23 s.

Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalar Məcəlləsinin Kommentariyası [Mətn]: (01 sentyabr 2012-ci ilə qədər olan əlavə və dəyişikliklərlə) müəl. kol. A.Abdullayev [və b.]; məsul red., ön söz. A.Abdullayev[B.:] Qanun, 2012.- 926, [2] s.

Azərbaycan Respublikası İslah-Əmək Məcəlləsi. Azərbaycan Respublikasının İslah-Əmək Məcəlləsi [Mətn] : Azərbaycan Respublikasının 1970-ci il 23 dekabr tarixli qanunu ilə təsdiq edilmişdir. (1998-ci il oktyabrın 1-nə olan dəyişiklik və əlavələrlə) /burax. məsul E.M.Əfəndiyev.- B,: Hüquq ədəbiyyatı, 1998.- 112 s.: 20 sm.

Azərbaycan Respublikası Konstitusiya. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası [Mətn]: 1995-ci il noyabrın 12-də keçirilən Azərbaycan Respublikası referendumunda qəbul olunmuşdur. 1995-ci il noyabrın 27-dən qüvvəyə minmişdir. /Buraxılışa məsul. V.Kərimov. B.: 1995. 64 s

Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsi. Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin fərdi şikayətlər üzrə qərarlarının toplusu [Mətn] /Hazırlayanı: E.Məmmədov; Ön söz: F.Abdullayev; GTZ, ABA CEELİ, OSCE.- B.: Hüquq ədəbiyyatı, 2005,774 s.

Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsi. Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin (Plenumunun) Qərarları [Mətn]: əlavə: [3 sentyabr 2008-ci ilə qədər olan qərarlar] /nəşrə məs. Ş.Xuduoğlu.- B.: Qanun, 2008.- 407, [1] s.

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası [Mətn]: 1995-ciilnoyabrın 12-də keçirilən Azərbaycan Respublikası referendumunda qəbul olunmuşdur. 1995-ci il noyabrın 27-dən qüvvəyə minmişdir. /Buraxılışa məsul: E.M.Əfəndiyev.B.: Azərnəşr, 1996.- 64 s.

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasi. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası [Mətn]: 12 noyabr 1995-ci ildə ümumxalq səsverməsi - referendumla qəbul edilmişdir. 27 noyabr 1995-ci ildən qüvvəyə minmişdir: 24 avqust 2002-ci il tarixdə ümumxalq səsverməsi - referendumla qəbul edilmiş əlavə və dəyişikliklərlə: 18 mart 2009 cu il tarixdə ümumxalq səsverməsi - referendumla qəbul edilmiş əlavə və dəyişikliklərlə: 13 dekabr 2005 -ci il tarixli 7 - IIIKQD Konstitusiya Qanunu ilə edilmiş əlavələrlə[Bakı]: Qanun, 2014.- 63, [1] s.: gerb

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası əsas qanundur /Tərtibatçı müəllif: R. Yusifova; Rəyçilər: R. Hüseynov, İ. Cəfərov, Ş. Xuduoğlu, Y. Balakişiyeva; Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnkişaf Proqramının Qeyri-Hökumət Təşkilatları üçün Resurs və Təlim Mərkəzi, Azərbaycan Maarifçi Gənclər Təşkilatı. B.: Şur, 2000. 292 səh.: cədvəl

Azərbaycan Respublikasında narkotiklərə nəzarət və institusional quruluşa şoxsahəli tardım layihəsi /Tərtib edənlər: Ş.Rəhimov, S.Hacıyev, K.Barnet; Ön söz: Ercan Murat UNDP, UNDCP. B.: 2000. 20 səh.: fotoşəkillər

Azərbaycan Respublikasının konsul nizamnaməsi və səfirliyi haqqında əsasnamə [Mətn]: (8 fevral 1994, 782)B.: Qanun, 2006.32 s

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. 2001-ci il dövlət büdcəsi: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi Buraxılışa məsul: N.Belova, Ş.Quliyeva.- B.: 2000.- 28 səh.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Ailə kəndli təsərrüfatı haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi /Burax. məsul: C.Mir-Bəşirova, Ş.Quliyeva.- B.: Biznesmenin Bülleteni N.E., 2005,16 s.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. "Aqrar islahatının əsasları haqqında" Azərbaycan Respublikasının qanunu [Mətn] Red. heyəti. F. Əbdüləzimli, T.Kuzmina, K.Şükürov, S.Xanlar qızı.- B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1995.- 8 s.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Amortizasiyanın yeni (açıq) metodu: Təlimat: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi Buraxılışa məsul: N.Belova, Ş.Quliyeva.- B.: 2000.- 12 səh.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Antiinhisar fəaliyyəti haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunu /Red. heyəti. F.Əbdüləzimli, T.Kuzmina, K.Şükürov, S.Xanlar qızı.- B.: BİZNESMENİNBÜLLETENİ, 1994.- 24 s.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Antiinhisar fəaliyyəti haqqında [Mətn]: zərbaycan Respublikasının qanunu /F.Əbdüləzimli, T.Kuzmina, K.Şükürov.- B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1998.- 17 s.: 21 sm.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Arbitraj məhkəməsi haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunu Red. heyəti: F.Əbdüləzimli, T.Kuzmina, K.Şükürov.- B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1996.- 20 s.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Aviasiya haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu [Mətn] /[naşir. Ş.Xuduoğlu]B.: Qanun, 2005.46, [2] s.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Avtomobil nəqliyyatı haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu [Mətn]: [1 aprel 2008-ci il] [naşir. Ş.Xuduoğlu]B,: Qanun, 2008.- 47, [1] s.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Avtomobil yolları haqqında: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi Buraxılışa məsul: İnna Vlasova, Şölə Quliyeva.- B.: 2000.- 41 səh.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Aylıq verginin hesablanması və ödənilməsi. Təlimat: Azərbaycan Respublikasının qanunları.- B.: 1999.- 20 səh.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsi [Mətn]B.: Qanun, 1997.- 136 s.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Əsasnaməsi [Mətn]: [30 iyun 2001-ci il, 518]B.: Qanun, 2009.- 15, [1] s.: 20 sm.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük komitəsi haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının Qanunları /Red. heyəti: Ə.Babayev, T.Kuzmina, K.Şükürov.- B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1998.- 9 s.: 21 sm.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin və strukturuna daxil olan qurumların Əsasnamələri [Mətn] B:. Qanun, 2009.35, [1] s

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin Plenumunun qərarları [Mətn]: aprel 2012-ci il-yanvar 2013-cü il burax. məs. Ə.H.Hüseynov.- B.: Digesta, 2013.- 80 s.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi daxili nizamnaməsinin təsdiq edilməsi haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunu.- B.: Azərbaycan Respublikası Milli Məclisin nəşri, 1996.- 37 s.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi daxili nizamnaməsinin təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu.- B.: Qanun, 2005,32 səh.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi deputatının statusu haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu.- B.: Qanun, 2005.- 12 səh.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin daimi komissiyaları haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu.- B.: Qanun, 2005,12 səh.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinə əlavələr və dəyişikliklər edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu: Kooperasiya haqqında. Lizinq haqqında. Daşınmaz əmlakın qeydiyyatı haqqında.- B.: 2003.- 24 səh.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Azərbaycan Respublikası nazirlər kabinetinin qərarları [Mətn]: (təsərrüfat məsələləri haqqında 01.01.1993 il) /Red. heyəti. F.Əbdüləzimli, T.Kuzmina, K.Şükürov.- B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1993.- 52 s.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Azərbaycan Respublikası prezidenti seçkiləri haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının 1991-ciiliyunun 26-da on ikinci çağırış Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin birinci sesiyasında qəbuledilmişdir: (1993-cü il 1 sentyabr tarixli qanunları ilə edilən dəyişiklik və əlavələrlə).B.: Azərbaycan, 1993.- 16 s

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Azərbaycan Respublikasında banklar və bank fəaliyyəti haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunu /Red. heyəti: F.Əbdüləzimli, T.Kuzmina, K.Şükürov.- B.: BİZNESMENİNBÜLLETENİ, 1996.- 25 s.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Azərbaycan Respublikasında dövlət dili haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu [Mətn]: [30 sentyabr 2002-ci il, 365-IIQ]B.: Qanun, [2008?.] 7, [1] s.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Azərbaycan Respublikasında fiziki şəxslərdən gəlir vergisi haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunu /Red. heyəti: F.Əbdüləzimli, T.Kuzmina, K.Şükürov.- B.: BİZNESMENİNBÜLLETENİ, 1996.- 16 s. cədv

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Azərbaycan Respublikasında fiziki şəxslərdən gəlir vergisi haqqında [Mətn]: 15 sentyabr 1999-cu ilə olan dəyişikliklərlə. B.: 1999. 16 səh.: cədvəl

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Azərbaycan Respublikasında fiziki şəxslərdən gəlir vergisi haqqında [Mətn] B.: Biznesmenin bülleteni 1999.- 16 s.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Azərbaycan Respublikasında hərbi xidmətə çağırışın əsasları haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu: (10 iyun 1992, N 166).- Bı: Qanun, 2003.- 22 səh.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Azərbaycan Respublikasında hüquqi şəxslərin mənfəətindən və gəlirlərinin ayrı-ayrı növlərindən vergilər haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunu /Red. heyəti: F.Əbdüləzimli, T.Kuzmina, K.Şükürov.- B.: BİZNESMENİNBÜLLETENİ, 1996.- 27 s.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Azərbaycan Respublikasında hüquqi şəxslərin mənfəətindən və gəlirlərinin ayrı-ayrı növlərindən verginin hesablanması və büdcəyə ödənilməsi qaydaları haqqında təlimat [Mətn] Red. heyəti: F.Əbdüləzimli, T.Kuzmina, K.Şükürov, S.Xanlarqızı.- B.: BİZNESMENİNBÜLLETENİ, 1995.-36 s.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. "Azərbaycan Respublikasında nəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin icbari sığortası haqqında" Azərbaycan Respublikasının qanunu: Azərbaycan Respublikasının qanunlar toplusu.- B.: 2003.- 16 səh.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Azərbaycan Respublikasının 2000-ci il dövlət büdcəsi haqqında [Mətn] N.Belova, Ş.Quliyeva.B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1999.- 28 s

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının 1960-cı il 8 dekabr tarixli qanunu ilə təsdiq edilmişdir. 1995-ci il iyunun 1-nə olan dəyişiklik və əlavələrlə /Buraxilişa məsul. E.M.Əfəndiyev; Azərbaycan Respublikasının Ali Soveti.- B.: Azərnəşr, 1995.- 168 s.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının 1960-cı il 8 dekabr tarixli qanunu ilə təsdiq edilmişdir. 1997-ci il aprelin 1-nə olan dəyişiklik və əlavələrlə /Buraxilişa məsul: E.M.Əfəndiyev.- B.: Azərnəşr, 1997.- 192 s.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi [Mətn]: 1 yanvar 1998-ci il tarixə.- B,: 1998.- 136 s.: 20 sm.+ Qoşma sənəd: [2] v.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Azərbaycan Respubliksının cinayət məcəlləsi [Mətn]: Azərbaycan respublikasının 1960-cı il 8 dekabr tarixli qanunu ilə təsdiq edilmişdir.1998-ci il oktyabrın 1-nə olan dəyşiliklik və əlavələr /Buraxılışa məsul: Eldar Məmməd oğlu Əfəndiyev Red.- B.: Hüquq ədəbiyyatı, 1998.- 192 s.: 21sm.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi: 1999-cu il sentyabrın 15-nə olan dəyişikliklər və əlavələrlə /Buraxılışa məsul: Ş.Xuduoğlu. B.: Qanun, 1999. 184 səh

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi /Nəşrə məsul: Şahbaz Xuduoğlu. B.: Qanun, 2000. 192 s

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi [Mətn]: 2007-ci ilin martınadək olan əlavə və dəyişikliklərlə /Nəşrə məsul: Ş.Xuduoğlu.- B.: Qanun, 2007.- 352 s.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi [Mətn]: 1 mart 2014-cü ilədək olan əlavə və dəyişikliklərlə nəşrə məsul Ş.Xuduoğlu [Bakı] Qanun, 2014.- 399, [1] s.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi [Mətn]: maddələr üzrə normativ mənbələrə istinadlarla: (həmin normativ mənbələrin daxil edildiyi CD disklə birgə): 787-İQ 1999-cu il 30 dekabr tarixli qanunla qəbul edilmiş, 2000-ci il sentyabrın 1-dən qüvvəyə minmişdir: rəsmi dərc edilmişdir: "Azərbaycan" qəzeti, 28 may 2000-ci il; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2000-ci il, 4, maddə 251: 15 yanvar 2015-ci il tarixədək edilmiş əlavə və dəyişikliklərlə /tərt. ed. Ə.H.Hüseynov; elmi red. B.M.Əsgərov.B.: Digesta, 2015.- 447, [1] s.: gerb, [1] elektron opt. disk (CD ROM)

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Azərbaycan Respublikasının Cinayət-Prosessual Məcəlləsi [Mətn]: 20.08.2008-ci ilə qədər olan əlavə və dəyişikliklərlə /nəşrə məsul. Ş.Xuduoğlu.- B,: Qanun, 2008.- 527, [1] s.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Azərbaycan Respublikasının Cinayət-Prosessual Məcəlləsi [Mətn]: 10 yanvar 2010-cu ilə qədər olan əlavə və dəyişikliklərlə /nəşrə məsul Ş. Xuduoğlu. [Bakı]: Qanun, 2010. 535, [1] s

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Azərbaycan Respublikasının Cinayət-Prosessual Məcəlləsi [Mətn]: 15 avqust 2014-cü ilədək olan əlavə və dəyişikliklərlə[Bakı]: Qanun, 2014.- 567, [1] s.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Azərbaycan Respublikasının Cinayət-Prosesual Məcəlləsi [Mətn]: 1 yanvar 2015-ci il tarixədək olan əlavə və dəyişikliklərlə: [Konstitusiya Məhkəməsinin, Ali Məhkəmənin qərarları və bütün əlavə və dəyişikliklər daxil olmaqla Məcəllənin bərpa edilmiş tam mətni] /naşir B.C.Kərimli.- Bakı: "Hüquq"YayınEvi, 2015.- 584 s. gerb

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Azərbaycan Respublikasının Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi haqqında Əsasnamə [Mətn] B:. Qanun, [2009.]11, [1] s.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Miqrasiya Proqramı [Mətn]: (2006-2008-ci illər) B.: Qanun, 2007.- 15 s. cədv

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi [Mətn]: qəbul edilmişdir: 28 dekabr 1998-cu il. Qüvvəyə minmişdir: 1 iyul 1999-cu il. Rəsmi dərc edilmişdir: Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 1999- cu il, 4, maddə 213.: 30 sentyabr 2010-cu il tarixədək olan əlavə və dəyişikliklərlə /buraxılışa məsul. B. C. Kərimli. B.: Digesta, 2010. 283, [1] s

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi [Mətn]: 1998-ci il 28 dekabr tarixli qanunla qəbul edilmiş, 1999-cu il iyulun 1-dən qüvvəyə minmişdir: rəsmi dərc edilmişdi: Azər. Resp-nın Qanunvericilik Toplusu, 1999-cu il, 4, maddə 213: 10 yanvar 2015-ci il tarixədək olan əlavə və dəyişikliklərlə /burax. məsul Ə.H.Hüseynov.- B.: Digesta, 2015.- 255, [1] s.: gerb

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi [Mətn] /Naşir. Şahbaz Xuduoğlu. B.: Qanun, 1999.188 s.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi [Mətn] /Naşir: Şahbaz Xuduoğlu; Red.: F. Ağazadə. B.: Qanun, 1999. 196 s.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi [Mətn]: 1999-cu il fevralın1-dən təsdiq edilib /Nəşrə hazırlayanlar. Ə.Babayev, T.Kuzmina, Q.Çurilov və b. B.: Biznesmenin Bulleteni, 1999. 198 s.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi [Mətn]: 02 fevral 2009-cu ilə qədər olan əlavə və dəyişikliklərlə /nəşrə məsul. Ş.Xuduoğlu.- B.: Qanun, 2009.- 379, [1] s.: 15 sm.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi [Mətn]: 15 yanvar 2015-ci ilədək olan əlavə və dəyişikliklərlə /[naşir Ş.Xuduoğlu].- [Bakı]: Qanun, 2015.- 303, [1] s. gerb

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi [Mətn]: 16 fevral 2015-ci il tarixədək olan əlavə və dəyişikliklərlə: [Konstitusiya Məhkəməsinin qərarları və bütün əlavə və dəyişikliklər daxil olmaqla Məcəllənin bərpa edilmiş tam mətni] /burax. məsul B.C.Kərimli.- Bakı: Hüquq Yayin Evi, 2015.- 286, [2] s. gerb

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Azərbaycan Respublikasının ərzaq təhlükəsizliyi proqramı [Mətn]B.: Qanun, 2006.- 11 s.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədindən fiziki şəxslər tərəfindən nəqliyyat vasitələrinin keçirilməsi qaydaları: Azərbaycan Respublikasının Qanunvericiliyi.- B.: 2003.- 12 səh.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Azərbaycan Respublikasının insan hüquqları üzrə müvəkkili (ombudsman) haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu [Mətn]: (28 dekabr 2001-ci il, 246-IIKQ)B.: Qanun, 2008.12 s

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının 11 iyul 2000-ci il tarixli qanunu ilə təsdiq edilmiş, 1 sentyabr 2000-ci il tarixdən qüvvəyə minmişdir. (2006-cı il aprelin 1-dək olan dəyişiklik və əlavələrlə) /burax. məs. E.M.Əfəndiyev.- B.: Hüquq ədəbiyyatı, 2006.- 358, [2] s.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi [Mətn]: 10 noyabr 2009-cu ilədək olan əlavə və dəyişikliklərlə /nəşrə məsul Ş.Xuduoğlu.- B.: Qanun, 2009.- 559, [1] s.: 21 sm.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Azərbaycan Respublikasının inzibati xətalar məcəlləsi [Mətn]: 11 iyul 2000-ci iltarixli qanunu ilə təsdiq edilmiş, 1 sentyabr 2000-ci il tarixdən qüvəyyə minmişdir: 2010-cu il noyabrın 15-dək edilmiş dəyişiklik və əlavələrlə /burax. məs. E. M. Əfəndiyev. B.: Hüquq ədəbiyyatı, 2010. 387, [1] s

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsi haqqında qanun.- B.: Qanun, 2004.- 44 s.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Azərbaycan Respublikasının Mənzil Məcəlləsi [Mətn]: 2005-ci il oktyabrın 1-dək olan əlavə və dəyişikliklərlə /nəşrə məs. Ş.Xuduoğlu.- B.: Qanun, 2005.- 108 s.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Azərbaycan Respublikasının Mənzil Məcəlləsi [Mətn]: 2006-cı il dekabrın 20-dək olan əlavə və dəyşikliklərlə /nəşrə məs. Ş. Xuduoğlu. B.: Qanun, 2007.- 136 s. cədv

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Azərbaycan Respublikasının Mənzil Məcəlləsi [Mətn]: qəbul edilmişdir: 30 iyun 2009-cuil, qüvvəyə minir: 1 oktyabr 2009- cu il, rəsmi dərc edilmişdir: "Azərbaycan" qəzeti, 2 sentyabr 2009-cu il, 194. /burax. məs. B.C.Kərimov.- B.: Digesta, 2009.- 119, [1] s.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidməti haqqında Əsasnamə [Mətn]B.: Qanun, [2009.]7, [1] s.: 20sm.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Azərbaycan Respublikasının Miqrasiya Məcəlləsi [Mətn]: 2 iyul 2013-cü il, 713-IVQ qəbul edilmiş, 1 avqust 2013-cü il qüvvəyə minmişdir: 15 yanvar 2015-ci il tarixədək edilmiş əlavə və dəyişikliklərlə /burax. məsul Ə.H.Hüseynov.- B.: Digesta, 2015.- 103, [1] s.: gerb

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Azərbaycan Respublikasının milli bankı haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunu /Red. heyəti: F.Əbdüləzimli, T.Kuzmina, K.Şükürov.- B.: BİZNESMENİNBÜLLETENİ, 1996.- 25 s.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Azərbaycan Respublikasının Milli Bankı haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu [Mətn]: 10 dekabr 2004-cü il tarixdə qəbul edilmişdir (22 dekabr 2004-cü il tarixdə qüvvəyə minmişdir); Banklar Haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu: 16 yanvar 2004-cü il tarixdə qəbul edilmişdir (30 mart 2004- cü il tarixdə qüvvəyə minmişdir) /Nəşrə məsul. Ş.Xuduoğlu.- B.: Qanun, 2005.- 200 s.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinə əlavələrin və dəyişikliklərin edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi.- B.: BUSİNESSPRESS, 2004.- 59 səh.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Azərbaycan Respublikasının Mülki-Prosessual Məcəlləsi [Mətn]: Azərbaycan Respublikasınn 1964-cü il 11 sentyabr tarixli qanunu ilə təsdiq edilmişdir (1999-cu il mayın 1-nə olan dəyişikliklər və əlavələrlə) /Buraxılışa məsul: E.M. Əfəndiyev. B.: Hüquq ədəbiyyatı, 1999. 192 s

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsi [Mətn]: 2009-cu ilin martın 25-dək olan əlavə və dəyişikliklərlə /nəşrə məsul. Ş.Xuduoğlu.- B.: Qanun, 2009.- 278, [2] s.: 21 sm.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Azərbaycan Respublikasının Mülki-Prosessual Məcəlləsi. B.: Qanun, 2000. 188 s

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Azərbaycan Respublikasının Polis haqqında qanunu [Mətn]: [28 oktyabr 1999-cu il. Avropa Şurası üzvlərinin görüşü (1997-ci il)] /"Ümidli Gələcək" Gənclər Təşkilatı; BP. B.: 1999. 35 s.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Azərbaycan Respublikasının Seçki Məcəlləsi [Mətn]: 2008-ci ilin 15 iyuluna qədər olan əlavə və dəyişikliklərlə /nəşrə məsul. Ş.Xuduoğlu.- B.: Qanun, 2008.- 323, [1] s.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Azərbaycan Respublikasının Sosial Təminat Qanunvericiliyi [Mətn]: Normativ - hüquqi aktlar toplusu: 2007-ci ilin mart ayınadək olan əlavə və dəyişikliklərlə /Nəşrə məsul. Şahbaz Xuduoğlu.- B.: Qanun, 2007.- 968 s. cədvəl

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Azərbaycan Respublikasının təsərrüfat prosesual məcəlləsi [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunu /Red. heyəti. F.Əbdüləzimli, T.Kuzmina, K.Şükürov .-B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1993.- 40 s.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Azərbaycan Respublikasının təsərrüfat-prosessual məcəlləsi [Mətn] [7 fevral 1997-ci il tarixli 245-1QD saylı və 2 aprel 1999-cu il tarixli 648-1QD saylı qanunları ilə edilmiş dəyişikliklər və əlavələr nəzərə alınmaqla dərc olunmuşdur.] /Buraxılışa hazırlayanlar: Ə.Babayev, T.Kuzmina, E.Hüseynov və b. B.: Biznesmenin bülleteni, 1999. 64 s

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Azərbaycan Respublikasının Ticarət Gəmiçiliyi Məcəlləsi [Mətn]: 2008-ci ilin aprelinədək olan əlavə və dəyişikliklərlə /Nəşrə məsul. Ş.Xuduoğlu.- B.: Qanun, 2008.- 192 s. cədv., ill

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Azərbaycan Respublikasının Torpaq qanunvericiliyi [Mətn] /Buraxılışa məsul: Ş. Xuduoğlu. B.: Qanun, 1999. 256 s. cədvəl

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Azərbaycan Respublikasının Torpaq Məcəlləsi [Mətn]: B.: 1999. 56 s.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Azərbaycan Respublikasının Torpaq Məcəlləsi [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının 1999-cu il 25 iyun tarixli 695-1 saylı Qanunu ilə təsdiq edilmiş və qüvvəyə minmişdir /Nəşrə hazırlayanlar: Ə. babayev, T. Kuzmina, Q. Çurilova. B.: 1999. 92 s.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi: İzahatlar Buraxılışa məsul: Ə.Babayev.- B.: BUSİNESS PRESS, 2002.- 32 s.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi [Mətn]: 15 yanvar 2015-ci il tarixədək olan əlavə və dəyişikliklərlə /burax. məsul Ə.H.Hüseynov.- B.: Digesta, 2015.- 311, [1] s.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi [Mətn]: 5 yanvar 2015-ci ilədək olan əlavə və dəyişikliklərlə.- B.: Qanun, 2015.- 471, [1] s. gerb

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklər edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu: Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyi.- B.: Businesspress, 2004.- 40 səh.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığı haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunları /Red. heyəti: Ə.Babayev, T.Kuzmina, K.Şükürov.- B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1998.- 12 s.: 21 sm.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Banklar haqqında: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi /Buraxılışa məsul: C.Mir-Bəşirova, Ş.Quliyeva.- B.: 2004.- 77 səh.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Baytarlıq haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi /Burax. məsul: C.Mir-Bəşirova, Ş.Quliyeva.- B.: Biznesmenin Bülleteni N.E., 2005.- 44 s.: 20 sm.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Beynəlxalq arbitraj haqqında: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi Buraxılışa məsul: İ.Vlasova, Ş.Quliyeva.- B.: 2000.- 20 səh.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Beynəlxalq arbitraj haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu [Mətn]: [18 noyabr 1999- cu il, 757-IQ]: [Əlavə və dəyişikliklər]B.: Qanun, 2009.- 19, [1] s.: 20 sm.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Beynəlxalq xüsusi hüquq Azərbaycan Respublikasının qanunu [Mətn]: (6 iyun 2000-ci il, 889-İQ) B.: Qanun, 2007.- 12 s.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Beynəlxalq xüsusi hüquq haqqında: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi Buraxılışa məsul: N.Belova, Ş.Quliyeva.- B.: 2000.- 12 səh.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Bədbəxt hadisələrin uçota alınması (əsasnamə): Azərbaycan Respublikasının qanunu. B.: Biznesmenin Bülleteni, 1999. 21 səh.: cədv

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Bələdiyyələr haqqında qanunvericilik [Mətn] /Burax. məsul: Ş. Xuduoğlu. B.: Qanun, 1999. 111 s

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Bələdiyyələrin statusu haqqında [Mətn] İ.Vlasova, Ş.Quliyeva.- B.: Biznesmenin bülleteni, 1999.- 28 s.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Bələdiyyələrin statusu haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu: (2 iyul 1999, N 698-IQ)Bı: Qanun, 2003.- 28 səh.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Bələdiyyələrin vergi xidməti orqanı haqqında Əsasnamə.- B.: Qanun, 2004.- 8 s.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Bitki mühafizəsi haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunu Red. heyəti:Ə.Babayev, T.Kuzmina, K.Şükürov.- B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1997.- 12 s.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Büdcə sistemi və Dövlət büdcəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu [Mətn]: (2 iyul 2002-ci il, 358-IIQ)Bakı: Qanun, 2007.- 40 s.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Cinayət prosesi iştirakçılarının müdafiəsi: Azərbaycan Respublikasının qanunu. B,: Biznesmenin Bülleteni, 1999. 12 səh

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Cinayət prosesində iştirak edən şəxslərin dövlət müdafiəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu [Mətn]: (1 dekabr 1999-cu il, 585-IQD) B.: Qanun, 2007.- 12 s.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Dərman vasitələri haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu. B.: Qanun, 2007.- 16 s.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi /Buraxılışa məsul: Natalya Belova, Şölə Quliyeva.- B.: 2000.- 20 səh.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu [Mətn]: (16 may 2000-cı il, 878-IQ) B.: Qanun, 2007.- 20 s.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Dövlət qulluğu haqqında: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi /Buraxılışa məsul: C.Mir-Bəşirova, Ş.Quliyeva.- B.: 2004.- 36 səh.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Dövlət qulluğu haqqında sənədlər toplusu [Mətn]: [1 avqust 214-cü ilədək olan əlavə dəyişikliklərlə] /burax. məsul. Ş.Xuduoğlu.- B.: Qanun,2014.- 483, [1] s.: cədv., gerb

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Dövlət qulluqçularının pensiya təminatı haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu [Mətn] B.: Qanun, 2007.- 8 s.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Dövlət qulluqçularının pensiya təminatı haqqında: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi /Buraxılışa məsul: C.Mir-Bəşirova, Ş.Quliyeva.- B.: 2004.-9 səh.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Dövlət qulluqçularının pensiya təminatı haqqında: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi /Burax. məsul: C.Mir-Bəşirova, Ş.Quliyeva.- B.: Biznesmenin Bülleteni N.E., 2005.- 8 səh.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Dövlət rüsumu haqqında [Mətn]. B.: Biznesmenin Bülleteni, 1999. 12 səh

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Dövlət rüsumu haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu [Mətn] Red. heyəti: F.Əbdüləzimli, T.Kuzmina, K.Şükürov.- B.: BİZNESMENİNBÜLLETENİ, 1995.- 8 s.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Dövlət rüsumu haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu [Mətn]: [4 dekabr 2001, 223-IIQ] /[naşir. Ş.Xuduoğlu]B,: Qanun, 2008.- 43, [1] s. + əlavə [2] v.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Dövlət satınalmaları haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi /Burax. məsul: C.Mir-Bəşirova, Ş.Quliyeva.- B.: Biznesmenin Bülleteni N.E., 2005,56 s.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Dövlət sirri haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunu Red. heyəti: Ə.Babayev, T.Kuzmina, K.Şükürov.- B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1997.- 25 s.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Dövlət sirri haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu[Mətn] B.: Qanun, 2007.- 28 s.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Dövlət sosial sığorta ödəmələri [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının Qanunları /Red. heyəti: Ə.Babayev, T.Kuzmina, K.Şükürov.- B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1998.- 40 s.: 21 sm.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Dövlət ticarət müfəttişliyinin əsasnaməsi [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunu /Red. heyəti: Ə.Babayev, T.Kuzmina, K.Şükürov.- B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1998.- 6 s.: 21 sm.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Dövlət vergi xidməti haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunu /Red. heyəti: F.Əbdüləzimli, T.Kuzmina, K.Şükürov.- B.: BİZNESMENİNBÜLLETENİ, 1996.- 16 s.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Dövlət vergi orqanlarında xidmət haqqında əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu [Mətn]: [Azərbaycan Respublikasının 12 iyun 2001-ci il tarixli Qanunu ilə təsdiq edilmişdir][Bakı]: Qanun, [2005?]31, [1] s.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Ekoloji təhlükəsizlik haqqında: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi Buraxılışa məsul: İ.Vlasova, Ş. Quliyeva.- B.: 2000.- 12 səh.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Elektrik və istilik stansiyaları: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi Buraxılışa məsul: Natalya Belova, Şölə Quliyeva.- B.: 2000.- 12 səh.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Elektroenergetika haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunu /Red. heyəti: Ə.Babayev, T.Kuzmina, K.Şükürov.- B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1998.- 6 s.: 21 sm.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Energetika haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunu. B,: Biznesmenin Bülleteni, 1999. 28 səh

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Enerji resurslarından istifadə haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının Qanunu /Red. heyəti. F.Əbdüləzimli, T.Kuzmina, K.Şükürov.- B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1996.- 17 s.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin hüquqi vəziyyəti haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunu /Red. heyəti: F.Əbdüləzimli, T.Kuzmina, K.Şükürov.- B.: BİZNESMENİNBÜLLETENİ, 1996.- 12 s.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Əczaçılıq fəaliyyəti haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunu Red. heyəti: Ə.Babayev, T.Kuzmina, K.Şükürov.B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1997.- 13 s.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Ədalət mühakiməsinin rəsmi emblemi haqqında: Azərbaycan Respublikasının qanunlar toplusu /Buraxılışa məsul: Əflatun Babayev. B.: Business Press, 2000. 8 səh

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Əhalinin radiasiya təhlükəsizliyi haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının Qanunu /Red. heyəti: Ə.Babayev, T.Kuzmina, K.Şükürov.- B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1998.- 17 s.: 19 sm

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Əhalinin sağlamlığının qorunması haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu [Mətn]: Milli Məclis tərəfindən qəbul edilmiş, 1997-çi iliyunun 26-da Az. Prezidenti H.Əliyev tərəfindən imzalanmış və ölkənin dövlət başçısının 1997-ciil 25 iyul tarixli Fərmanı ilə tətbiq edilməyə başlamışdır. [Buraxılışa məsul: H.Vəliyev]B.: Göytürk, 1997.- 31 s.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Əlavə dəyər vergisi haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunu /Red. heyəti: F.Əbdüləzimli, T.Kuzmina, K.Şükürov.- B.: BİZNESMENİNBÜLLETENİ, 1996.- 8 s.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Əlavə dəyər vergisi haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunu Red. heyəti: F.Əbdüləzimli, T.Kuzmina, K.Şükürov.- B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1997.- 8 s.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Əlavə dəyər vergisi haqqında: Azərbaycan Respublikasının qanunu. B.: Biznesmenin bülleteni, 1999. 8 səh

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Əlavə dəyər vergisi haqqında [Mətn] N.Belova, Ş.Quliyeva.- B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1999.- 8 səh.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Əlillərin sosial müdafiəsi haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunu /Red. heyəti. F.Əbdüləzimli, T.Kuzmina, K.Şükürov, S.Xanlar qızı.- B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1994.- 20 s.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Əmək pensiyaları haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi /Burax. məsul: C.Mir-Bəşirova, Ş.Quliyeva.- B.: Biznesmenin Bülleteni N.E., 2006,44 s.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. "Əmək pensiyaları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu: Azərbaycan Respublikasının Qanunvericiliyi /Buraxılışa məsul: Ə. Babayev.- B.: BUSİNESS PRESS, 2006,24 səh.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Əmək pensiyaları haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu [Mətn]: (7 fevral 2006-cı il) B.: Qanun, 2007.- 38 s.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Əmək pensiyaları haqqında Azərbaycan Respublikasının 7 fevral 2006-cı il tarixli qanunu [Mətn] : 15 sentyabr 2010-cu il tarixinədək edilmiş əlavə və dəyişiliklərlə /burax. məs. E. M. Əfəndiyev. B.: Hüquq ədəbiyyatı, 2010. 67, [1] s

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti haqqında [Mətn] İ.Vlasova, Ş.Quliyeva.B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1999.- 23 s.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. "Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti" haqqında. Bakı: 2000. 16 səh

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu [Mətn]: (28 oktyabr 1999-cu il, 728-IQ) B.: Qanun, 2007.- 20 s.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Əməyin mühafizəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunu /Red. heyəti. F.Əbdüləzimli, T.Kuzmina, K.Şükürov, S.Xanlar qızı.- B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1994.- 16 s.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Əmlak vergisi haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunu /Red. heyəti: F.Əbdüləzimli, T.Kuzmina, K.Şükürov.- B.: BİZNESMENİNBÜLLETENİ, 1996.- 8 s. cədv

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Əmlak vergisi haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunu Red. heyəti: F.Əbdüləzimli, T.Kuzmina, K.Şükürov.- B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1997.- 6 s.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Əmtəə nişanları və coğrafi göstəricilər haqqında: Azərbaycan Respublikasının qanunu. B.: Biznesmenin Bülleteni, 1999. 21 səh

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Ətraf mühitin mühafizəsi haqqında: Azərbaycan Respublikasının qanunu. B.: Biznesmenin Bülleteni, 1999. 40 səh

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Ətraf mühitin mühafizəsi və ekoloji təhlükəsizlik haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu [Mətn]: (8 iyun 1999-cu il, 678-IQ) B.: Qanun, 2007.- 44 s.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Fərdi əmək mübahisələrinin həlli haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu [Mətn] /red. hey. F.Əbdüləzimli, T.Kuzmina, K.Şükürov.- B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1996.- 8 s.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Fərdi əmək müqavilələri (kontraktları) haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunu /Red. heyəti: F.Əbdüləzimli, T.Kuzmina, K.Şükürov.- B.: BİZNESMENİNBÜLLETENİ, 1996.- 20 s.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Fiziki şəxslərdən gəlir vergisi: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi Buraxılışa məsul: İnna Vlasova, Şölə Quliyeva.- B.: 2000.- 20 səh.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Fiziki şəxslərdən gəlir vergisi haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunu Red. heyəti: F.Əbdüləzimli, T.Kuzmina, K.Şükürov.- B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1997.- 17 s.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Girov haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu [Mətn] /red. hey. F.Əbdüləzimli, T.Kuzmina, K.Şükürov.- B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1996.- 16 s.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Girov haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunu /Red. heyəti: Ə.Babayev, T.Kuzmina, K.Şükürov.- B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1998.- 32 s.: 21 sm.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Girov haqqında: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi Buraxılışa məsul: İ.Vlasova, Ş.Quliyeva.- B.: 2001.- 40 səh. 20 sm.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Gömrük rüsumları: AR Nazirlər Kabinetinin 27 fevral 1999-cu il, 25 -li qərarı. B,: Biznesmenin Bülleteni, 1999. 24 səh. cədv

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Gömrük rüsumlarının dərəcələri [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunu /Red. heyəti: Ə.Babayev, T.Kuzmina, K.Şükürov.- B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1998.- 17 s.: 19 sm.  

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Gömrük rüsumlarının dərəcələri: Azərbaycan Respublikasının qanunu. B.: Biznesmenin Bülleteni, 1999. 25 səh

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Gömrük tarifi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu [Mətn]: [20 iyun 1995, N 1064]B.: Qanun, [2005?] 20 s.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Gömrük tarifi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu [Mətn].- B.: Qanun, 2004.- 20 s.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Gömrük tarifi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu [Mətn]: [20 iyun 1995, 1064].- B.: Qanun, 2007.- 23, [1] s.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Haqsız rəqabət haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunu /Red. heyəti: F.Əbdüləzimli, T.Kuzmina, K.Şükürov.- B.: BİZNESMENİNBÜLLETENİ, 1996.- 8 s.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Hesablama palatası haqqında : Azərbaycan Respublikasının qanunu. B.: Biznesmenin Bülleteni, 1999. 10 səh

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Həmkarlar ittifaqları haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu [Mətn]: [24 fevral 1994, 792]B.: Qanun, 2008.- 11, [1] s.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu [Mətn] /red. hey. F.Əbdüləzimli, T.Kuzmina, K.Şükürov.- B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1996.- 10 s.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu: Azərbaycan respublikasının qanunvericiliyi.- B.: Business press, 2004.- 16 s.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi.- B.: 2004.- 17 səh.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu.- B.: Qanun, 2004.- 19 s.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu [Mətn]: (12 dekabr 2003-cu il)Bakı: Qanun, 2007.- 20 s.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Xarici investisiyanın qorunması haqqında: Azərbaycan Respublikasının qanunu. B.: Biznesmenin Bülleteni, 1999. 12 səh

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Xarici investisiyanın qorunması haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi /Burax. məsul: C.Mir-Bəşirova, Ş.Quliyeva.- B.: Biznesmenin Bülleteni N.E., 2005.- 16 s.: 20 sm.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Xidməti və mülki silah haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunu /Red. heyəti: Ə.Babayev, T.Kuzmina, K.Şükürov.- B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1998.- 25 s.: 19 sm.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. İcarə haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunu /Red. heyəti: F.Əbdüləzimli, T.Kuzmina, K. Şükürov.- B.: BİZNESMENİNBÜLLETENİ, 1996.- 12 s.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. İxrac nəzarəti haqqında: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi /Burax. məsul: C.Mir-Bəşirova, Ş.Quliyeva.- B.: Biznesmenin Bülleteni N.E., 2005,12 səh.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. İmmiqrasiya haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunu. B.: Biznesmenin bülleteni, 1999. 9 s

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. İnformasiya, İnformasiyalaşdırma və informasiyanın mühafizəsi haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunu /Red. heyəti: Ə.Babayev, T.Kuzmina, K.Şükürov.- B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1998.- 16 s.: 21 sm.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. İnsan hüquqları və ədalətli mühakimə. Vətəndaşların müraciətlərinə baxılması qaydası haqqında Azərbaycan respublikasının Qanunu [Mətn]: [10 İyun 1997-ci il, N 314-1Q qəbul edilmişdir. 5 Oktyabr 1999-cu il tarixli 706-1QD saylı AR Qanunu ilə əlavələr və dəyişikliklər edilmişdir] /"Ümidli Gələcək" Gənclər Təşkilatı; BP. B.: 1999. 35 s

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. "İnsan hüquqlarının və əsas azadlıqların müdafiəsi haqqında" Avropa Konvensiyası [Mətn]B.: Qanun, 2008.- 55, [1] s.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. İnvestisiya fondları haqqında: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi Buraxılışa məsul: Natalya Belova, Şölə Quliyeva.- B.: 2000.- 21 səh.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. İnvestisiya müsabiqəsi haqqında: (Əsasnamə) [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunları /Red. heyəti: Ə.Babayev, T.Kuzmina, K.Şükürov.- B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1998.- 9 s.: 21 sm.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. İnvestorlar qiymətli kağızlar bazarında: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi Buraxılışa məsul: İ.Vlasova, Ş.Quliyeva.- B.: 2000.- 8 səh.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. İnzibati hüquqpozmalar haqqında Azərbaycan Respublikasının Məcəlləsi [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının 1984-cü il 13 dekabr tarixli qanunu ilə təsdiq edilmişdir. 1997-ci il mayın 1-nə olan dəyişiklik və əlavələrlə /Burax. məsul: E.M.Əfəndiyev.- Bkı: Azərbaycan, 1997.196 s

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. İnzibati icraat haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu [Mətn] /Nəşrə məsul. Ş.Xuduoğlu.- B.: Qanun, 2006.- 44 s.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. "İpoteka haqqında" Azərbaycan Respublikasının qanunu: Azərbaycan Respublikasının Qanunvericiliyi /Buraxılışa məsul: Ə.Babayev.- B.: BUSİNESS PRESS, 2005,32 səh.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunu /Red. heyəti: F.Əbdüləzimli, T.Kuzmina, K.Şükürov.- B.: BİZNESMENİNBÜLLETENİ, 1996.- 32 s.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında [Mətn] N.Belova, Ş.Quliyeva.- B.: Biznesmenin bülleteni 1999.- 27 səh.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu [Mətn]: (19 sentyabr 1995-ci il, 1113) B.: Qanun, 2007.- 24 s.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. İstehsalatda əmək xəsarəti təlimat [Mətn] : Azərbaycan Respublikasının qanunu /Red. heyəti: Ə.Babayev, T.Kuzmina, K.Şükürov.- B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1998.-25 s.: 21 sm.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. İşçilərin tibbi müayinədən keçməsi [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının Qanunu /Red. heyəti: Ə.Babayev, T.Kuzmina, K.Şükürov.- B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1998.- 9 s.: 19 sm.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Kəndli (fermer) təsərrüfatı haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunu /Red. heyəti. F.Əbdüləzimli, T.Kuzmina, K.Şükürov, S.Xanlar qızı.- B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1994.- 16 s.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Kəşfiyyat və əks-kəşfiyyat fəaliyyəti haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu [Mətn]Bakı: Qanun, 2007.- 28 s.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Kəşfiyyat və əks-kəşfiyyat fəaliyyəti haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu [Mətn]B,: Qanun, [2008?] 27, [1] s.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Kiçik sahibkarlığa dövlət köməyi haqqında [Mətn] : Azərbaycan Respublikasının qanunu. B.: 1999. 8 s

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Kitabxana işi haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunu. B.: Biznesmenin Bülleteni, 1999. 16 s

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Kollektiv müqavilələr və sazişlər haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunu Red. heyəti: F.Əbdüləzimli, T.Kuzmina, K.Şükürov.- B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1996- 12 s.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Kollektiv əmək mübahisələrinin həlli haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunu /Red. heyəti: Ə.Babayev, T.Kuzmina, K.Şükürov.- B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1998.- 14 s.: 21 sm.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Konstitusiya məhkəməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu [Mətn] /Red. heyəti: Ə.Babayev, T.Kuzmin, K.Şükürov.- B.: BİZNESMENİNBÜLLETENİ, 1997.- 44 s.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Konstitusiya məhkəməsi haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının Qanunu.- B.: Qanun, 1997.- 40 s

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Konstitusiya məhkəməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu [Mətn] B.: Qanun, 2007.- 40 s.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Korrupsiyaya qarsı mübarizə haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu: Azərbaycan Respublikasının Qanunvericiliyi.- B.: BUSİNESSPRESS, 2004.- 12 səh.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Korrupsiyaya qarşı übarizə haqqında: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi.- B.: 2004.- 12 s.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu [Mətn]B.: Qanun, 2005.- 23 s.: 20 sm.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Kredit ittifaqları haqqında: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi /Buraxılışa məsul: Natalya Belova, Şölə Quliyeva.- B.: 2000.- 16 səh.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Kütləvi informasiya vasitələri haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunu /Red. heyəti: F.Əbdüləzimli, T.Kuzmina, K.Şükürov.B.: BİZNESMENİNBÜLLETENİ, 1996.- 21 s.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Kütləvi informasiya vasitələri haqqında: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi Buraxılışa məsul: İnna Vlasova, Şölə Quliyeva.- B.: 2000.- 37 səh.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Qaçqınların və məcburi öçkünlərin (ölkə daxilində köçürülmüş şəxslərin) statusu haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu [Mətn]: [21 may 1999-cu il, 668-IQ] B.: Qanun, 2003.- 19 s.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. "Qeyri-dövlət (özəl) mühafizə fəliyyəti haqqında" Azərbaycan Respublikasının qanunu [Mətn]Bakı: Qanun, 2007.- 16 s.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Qeyri-hökümət təşkilatları (ictimai birliklər və fondlar) haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu [Mətn]: (13 iyun 2000-ci il, 894-IQ);B.: Qanun, 2006.- 16 s.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Qidrometeorologiya fəaliyyəti haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunu /Red. heyəti: Ə.Babayev, T.Kuzmina, K.Şükürov.- B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1998.- 16 s.: 21 sm.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Qiymətləndirmə fəaliyyəti haqqında [Mətn] /Red. heyəti: T.Kuzmina, Ə.Babayev, K.Şükürov.- B.: Biznesmenin Bülleteni, 1998.- 12 s.: 20 sm.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Qiymətləndirmə fəaliyyəti haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi /Buraxılışa məsul: Ə. Babayev B.: BUSİNESS PRESS, 2005,8 səh.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Qiymətli kağızlar haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunları /Red. heyəti: Ə.Babayev, T.Kuzmina, K.Şükürov.- B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1998.- 29 s.: 21 sm.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Qiymətli kağızlar haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının Qanunlar Toplusu Buraxılışa məsul: Ə.Babayev.- B.: BUSİNESS PRESS, 2002.- 24 səh. 21 sm.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Qiymətli kağızlar üzrə dövlət komitəsi haqqında: Azərbaycan Respublikasının qanunu. B.: Biznesmenin Bülleteni, 1999. 24 səh

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Qiymətli metallar və qiymətli daşlar haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu [Mətn] /Nəşrə məsul. Ş.Xuduoğlu.- B.: Qanun, 2006.- 44 s. cədvəl

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Qrant haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunu /Red. heyəti: Ə.Babayev, T.Kuzmina, K.Şükürov.- B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1998.- 8 s.: 21 sm.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Qrant haqqında: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi Azərbaycan Respublikası.- B.: 2003.- 7 səh.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Lisenziya tələb olunan fəaliyyət növləri və onları verən orqanları: Azərbaycan Respublikasının qanunu. B.: Biznesmenin Bülleteni, 1999. 8 səh. cədv

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Lisenziya verilməsi haqqında əsasnamə [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunları.- B.: 1999.- 6 səh.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Lizinq xidməti haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunu /Red. heyəti: F.Əbdüləzimli, T.Kuzmina, K.Şükürov.- B.: BİZNESMENİNBÜLLETENİ, 1996.- 8 s.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Maliyyə-sənaye qrupları haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunu Red. heyəti: F.Əbdüləzimli, T.Kuzmina, K.Şükürov.- B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1996.- 9 s.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Məhkəmə-hüquq şurası Azərbaycan Respublikasının qanunu [Mətn] B.: Qanun, 2007.- 24 s.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Məhkəmə nəzarətçiləri və məhkəmə icraçıları haqqında: Azərbaycan Respublikasının qanunlar toplusu /Buraxılışa məsul: Əflatun Babayev. B.: Business Press, 2000. 8 s

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Məhkəmə nəzarətçiləri və məhkəmə icraçıları haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu: (28 dekabr 1999-cu il 782-IQ)B.: Qanun, 2004.- 12 s.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Məhkəmə və hüquq-mühafizə orqanları işçilərinin dövlət müdafiəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu; Məhkəmə və hüquq-mühafizə orqanları işçilərinin dövlət icbari şəxsi sığortası haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu [Mətn]B.: Qanun, 2005.- 16 s.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Məlumat azadlığı haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunları /Red. heyəti: Ə.Babayev, T.Kuzmina, K.Şükürov.- B,: 1998.- 6 s.: 20 sm.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Məşğulluq haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu [Mətn]: [2 iyul 2001-ci il, 170-IIQ]: [əlavə və dəyişikliklər] [Bakı]: Qanun, [2010.] 19, [1] s

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Milli təhlükəsizlik haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu [Mətn]: (29 iyun 2004-cü il) B.: Qanun, 2007.- 24 s.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Müəlliflik hüqüqu və əlaqəli hüquqlar haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu [Mətn]: (5 iyun 1996-ci il, 115-IQ)Bakı: Qanun, 2007.- 32 s.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Müəssisələr haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunu /Red. heyəti: F.Əbdüləzimli, T.Kuzmina, K.Şükürov.- B.: BİZNESMENİNBÜLLETENİ, 1996.- 20 s.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Müəssisələrin və təşkilatların mənfəət vergisi haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunu Red. heyəti: F.Əbdüləzimli, T.Kuzmina, K.Şükürov.- B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1997.- 12 s.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Müəssisələrin və təşkilatların mənfəət vergisi haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunu.- B.: 1998,12 s.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Müflisləşmə və iflas haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunu /Red. heyəti: F.Əbdüləzimli, T.Kuzmina, K.Şükürov.- B.: BİZNESMENİNBÜLLETENİ, 1996.- 20 s.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Müflisləşmə və iflas haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunu /Red. heyəti: Ə.Babayev, T.Kuzmina, K.Şükürov.- Bakı: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1997.- 40 s.; 21 sm.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Mühasibat uçotu haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunu B,: 1998.- 28 s.: 21 sm.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Mülki müdafiə haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunu /Red. heyəti: Ə.Babayev, T.Kuzmina, K.Şükürov.- B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1998.- 13 s.: 19 sm.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Nəqliyyat haqqında: Azərbaycan Respublikasının qanunu. B.: Biznesmenin Bülleteni, 1999. 16 səh

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Nəqliyyat haqqında Azərbaycan respublikasının Qanunu: (11 iyun 1999-cu il, N 683-IQ).- Bı: Qnun, 2003.- 16 səh.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Nəqliyyat haqqında: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi Buraxılışa məsul: E.Hüseynov, Ş.Quliyeva.- Bakı 2000.- 16 səh.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Nəqliyyat sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığortası haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunu /Red. heyəti: F.Əbdüləzimli, T.Kuzmina, K.Şükürov.- B.: BİZNESMENİNBÜLLETENİ, 1996.- 12 s.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Nəşriyyat işi haqqında: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi /Buraxılışa məsul: Natalya Belova, Şölə Quliyeva.- B.: 2000.- 16 səh.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Normativ-hüquqi aktlar haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunu /Red. heyəti: F.Əbdüləzimli, T.Kuzmina, K.Şükürov.- B.: BİZNESMENİNBÜLLETENİ, 1996.- 17 s.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Normativ hüquqi aktlar haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu [Mətn]: (26 noyabr 1999-cu il, 761-İQ)B.: Qanun, 2006.- 16 s.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Normativ hüquqi aktlar haqqında: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi Buraxılışa məsul: İnna Vlasova, Şölə Quliyeva.- B.: 2000.- 20 səh.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Notariat haqqında: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi Buraxılışa məsul: İ. Vlasova, Ş. Quliyeva.- B.: 2000.- 56 səh.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Notariat haqqında: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi /Buraxılışa məsul: Tatyana Kuzmina, Şölə Quliyeva.- B.: 2000.- 57 səh.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Notariat haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu [Mətn]: (26 noyabr 1999-cu il, 762-İQ)Bakı: Qanun, 2007.- 40 s.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Notariat haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu [Mətn]: [26 noyabr 1999-cu il, 762-IQ]B.: Qanun, 2009.- 39, [1] s.: 20 sm.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Ölçmələrin vəhdəti: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi /Buraxılışa məsul: Natalya Belova, Şölə Quliyeva.- B.: 2000.- 9 səh.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Özəl tibb fəaliyyəti haqqında: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi Buraxılışa məsul: Natalya Belova, Şölə Quliyeva.- B.: 2000.- 12 səh.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Özəlləşdirilən Dövlət müəssisələrinin, aqrar islahatları nəticəsində ləğv olunmuş və işğal altında olan rayonların təsərrüfat subyektlərinin borcları haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu: Azərbaycan respublikasının qanunlar toplusu Buraxılışa məsul: Ə.Babayev.- B.: BUSİNESS PRESS, 2002.- 12 səh. 21 sm.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Patent haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu [Mətn]: (25 iyul 1997-ci il, 312-IQ)Bakı: Qanun, 2007.- 28 s.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Polis haqqında. [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunu. B.: 1999. 24 s

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Polis haqqında [Mətn] N.Belova, Ş.Quliyeva.- B.: Biznesmenin bülleteni 1999.- 33 s.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Prokurorluq haqqında. B.: 2000. 20 s

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Prokurorluq haqqında: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi /Buraxılışa məsul: İnna Vlasova, Şölə Quliyeva.- B.: 2000.- 28 səh.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Referendum haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunu /Red. heyəti: Ə.Babayev, T.Kuzmina, K.Şükürov.- B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1998.- 17 s.: 19 sm.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Reklam haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu [Mətn]: (3 oktyabr 1997-ci il, 376-İQD)B.: Qanun, 2006.20 s

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu [Mətn]: 1996-cı il oktyabrın 1-nə olan dəyişiklik və əlavələrlə.- B.: 1996.- 14 s.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunu /Red. heyəti: F.Əbdüləzimli, T.Kuzmina, K.Şükürov.- B.: BİZNESMENİNBÜLLETENİ, 1996.- 16 s.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi /Buraxılışa məsul: İnna Vlasova, Şölə Quliyeva. B,: 2000. 19 səh

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Sanitariya-epidemioloji salamatlıq haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunu /Red. heyəti. F.Əbdüləzimli, T.Kuzmina, K.Şükürov, S.Xanlar qızı.- B.: BİZNESMENİNBÜLLETENİ, 1994.- 24 s.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Seleksiya nailiyyətləri haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunu Red. heyəti: Ə.Babayev, T.Kuzmina, K.Şükürov.- B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1997.- 17 s.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Səhmdar cəmiyyəti haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunu /Red. hey. F.Əbdüləzimli, T.Kuzmina, K.Şükürov; [Nəşr ed. Azərbaycan birgə müəssisə, beynəlxalq birlik və təşkilatların assosiasiyası]B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1994.- 16 s.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Səhmdar cəmiyyəti haqqında [Mətn]: 1 oktyabr 1996-cı ilə olan məlumat.- B.: 1999.- 12 s.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Sığorta haqqında: Azərbaycan Respublikasının qanunu. B.: Biznesmenin Bülleteni, 1999. 16 səh

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Sığorta haqqında: Azərbaycan Respublikasının qanunu. B.: Biznesmenin Bülleteni, 1999. 28 səh

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Sığorta haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu [Mətn]: (25 iyun 1999-cu il 696-İQ)B.: Qanun, 2008.- 27 s.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Sosial sığorta haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi /Buraxılışa məsul: T.Kuzmina, Ş.Quliyeva.- B.: 2006,21 səh.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Sosial sığorta haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunu Red. heyəti:Ə.Babayev, T.Kuzmina, K.Şükürov.- B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1997.- 13 s.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Sosial sığorta haqqında: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi Buraxılışa məsul: T. Kuzmina, Ş. Quliyeva.- B.: 2000.- 16 səh.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. "Sovxoz və kolxozların islahatı haqqında" Azərbaycan Respublikasının qanunu [Mətn] Red. heyəti. F.Əbdüləzimli, T.Kuzmina, K.Şükürov, S.Xanlar qızı.- B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1995.- 12 s.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Standartlaşdırma haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunu Red. heyəti: F. Əbdüləzimli, T.Kuzmina, K.Şükürov.- B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1996.- 13 s.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Şəhid adının əbədiləşdirilməsi və şəhid ailələrinə edilən güzəştlər haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu [Mətn]: [3 sentyabr 1993, 697]B.: Qanun, [2007?]3, [1] s.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Şəkərli diabet xəstələrinə dövlət qayğısı: Azərbaycan Respublikasınin qanunvericiliyi.- B.: 2004.- 7 səh.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Texniki təhlükəsizlik haqqında. Bakı: 2000. 12 s.: cədvəl

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Texniki təhlükəsizlik haqqında: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi Buraxılışa məsul: Natalya Belova, Şölə Quliyeva.- B.: 2000.- 17 səh.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Tender haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunu Red. heyəti:Ə.Babayev, T.Kuzmina, K.Şükürov.- B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1997.- 20 s.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Terrorçuluğa qarşı mübarizə haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu [Mətn]: (18 iyun 1999-cu il, N 687-IQ) Nəşrə məsul: Şahbaz Xuduoğlu.- B.: Qanun, 2003.- 16 s.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Terrorçuluğa qarşı mübarizə haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu [Mətn]: (18 iyun 1999-cu il, 687-IQ)B.: Qanun, 2006.- 12 s.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Terrorizmə qarşı mübarizə haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunları B.: 1999.- 13 s.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Təbii inhisarlar haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunu. B.: Biznesmenin bülleteni, 1999. 13 s

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Təhqiqat, ibtidai istintaq, prokurorluq və məhkəmə orqanlarının qanunsuz hərəkətləri nəticəsidə fiziki şəxslərə vurulmuş ziyanın ödənilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu: (29 dekabr 1998-ci il, N 610-IQ) Nəşrə məsul: Ş.Xuduoğlu.- Bı: Qanun, 2003.- 12 səh.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Tibbi sığorta haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu: (28 oktyabr 1999-cu il, 725-IQ)B.: Qanun, 2004.- 12 s.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Tibbi sığorta haqqında: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi Buraxılışa məsul: Natalya Belova, Şölə Quliyeva.- B.: 2000.- 12 səh.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Ticarət, məişət və digər növ xidmət qaydaları [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunu /Red. heyəti: Ə.Babayev, T.Kuzmina, K.Şükürov.- B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1998.- 13 s.: 19 sm.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Toxumçuluq haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunu Red. heyəti:Ə.Babayev, T.Kuzmina, K.Şükürov.- B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1997.- 13 s.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Torpaq bazarı haqqında: Azərbaycan Respublikasının qanunu. B.: Biznesmenin Bülleteni, 1999. 12 səh

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Torpaq bazarı haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu: (7 may 1999-cu il, N 665-IQ).- Bı: Qanun, 2003.- 16 səh.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Torpaq islahatı haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunu /Red. heyəti: F.Əbdüləzimli, T.Kuzmina, K.Şükürov.- B.: BİZNESMENİNBÜLLETENİ, 1996.- 20 s. cədv

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Torpaq kadastrı və yer quruluşu haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunu. B,: Biznesmenin Bülleteni, 1999. 16 səh

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Torpaq sahələrinin normativ qiyməti. Əsasnamə [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunu /Red. heyəti: Ə.Babayev, T.Kuzmina, K.Şükürov.- B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1998.- 6 s.: cədv., 21 sm.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Torpaq vergisi haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunu Red. heyəti: F.Əbdüləzimli, T.Kuzmina, K.Şükürov.- B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1997.- 8 s.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Torpaqların dövlət ehtiyacları üçün alınması haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının 20 aprel 2010-cu il tarixli qanunu /burax. məs. E. M. Əfəndiyev. B.: Hüquq ədəbiyyatı, 2010. 91, [1] s

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Torpaqların normativ qiyməti [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunları /Red. heyəti: Ə. Babayev, T.Kuzmina, K.Şükürov.- B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1998.- 12 s.: cədv., 21 sm.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Turizm haqqında [Mətn] : Azərbaycan Respublikasının qanunu. B.: 1999. 12 s

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Turizm haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu [Mətn]: 4 iyun 1999, 674 -IQ: [əlavə və dəyişikliklər]B.: Qanun, [2007].- 11, [1] s.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Uşaq hüquqları haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunu /Red. heyəti: Ə.Babayev, T.Kuzmina, K.Şükürov.- B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1998.- 15 s.: 21 sm.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Uşaq hüquqları haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu [Mətn] B.: Təhsil, 1998.- 16 s.: 20 sm.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Valyuta tənzimi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu [Mətn]: (21 oktyabr 1994-cu il, 910) B.: Qanun, 2006.- 12 s.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Valyutanın sərhəddən keçirilməsi qaydaları [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunu /Red. heyəti: Ə.Babayev, T.Kuzmina, K.Şükürov.- B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1998.- 6 s.: 21 sm

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Vergi məcəlləsi 2013 [Mətn]: [ən son dəyişiklik və əlavələrin şərhi] buraxılışa məsul A.Bayramov; [red. G.Məhərrəmova]B.: [s. n.] 2013.- 274, [2] s.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Veteranlar haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunu /Buraxılışa məsul. B.Rüstəmov.- B.: 1994.- 24 s.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Veteranlar haqqında: Azərbaycan Respublikasının qanunu. B.: Biznesmenin Bülleteni, 1999. 20 səh

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Veteranlar haqqında: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi Buraxılışa məsul: İnna Vlasova, Şölə Quliyeva.- B.: 2000.- 12 səh.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar Veteranlar haqqında: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi Buraxılışa məsul.: Tatyana Kuzmina, Şölə Qulieva.- B.: 2002.- 7 səh. 20 sm

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Vəkillər və vəkillik fəaliyyəti haqqında: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi Buraxılışa məsul: İnna Vlasova, Şölə Quliyeva.- B.: 2000.- 17 səh.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Vətəndaşların hüquq və azadlıqlarını pozan qərar və hərəkətlərdən (hərəkətsizlikdən) məhkəməyə şikayət edilməsi haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunlar toplusu /Buraxılışa məsul: Əflatun Babayev. Bakı: Business Press, 2000. 4 s

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Vətəndaşların hüquq və azadlıqlarını pozan qərar və hərəkətlərdən (hərəkətsizlikdən) məhkəməyə şikayət edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu [Mətn]: 11 iyun 1999-cu il, 682-IQ Nəşrə məsul: Şahbaz Xuduoğlu.- Bkı: Qanun, 2003.- 8 s.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatı qaydası [Mətn]: [əlavə və dəyişikliklər] /naşir. Ş.Xuduoğlu.- B.: Qanun, [2007].- 43, [1] s.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. "Yanğın təhlükəsizliyi haqqında" və "Yanğından icbari sığorta haqqında" Azərbaycan Respublikasının qanunları [Mətn] B.: Qanun, 2007.- 44 s.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Yaşayış yeri və olduğu yer üzrə qeydiyyat [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunu Red. heyəti: F.Əbdüləzimli, T.Kuzmina, K.Şükürov.- B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1996.- 8 s.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Yaşayış yeri və olduğu yer üzrə qeydiyyat haqqında: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi Buraxılışa məsul: İnna Vlasova, Şölə Quliyeva.- B.: 2000.- 33 səh.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Yaşayış yeri və olduğu yer üzrə qeydiyyat haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu [Mətn]: (4 aprel 1996-cı il, 55-IQ)Bakı: Qanun, 2007.- 27 s.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Yerin təki haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunu /Red. heyəti: Ə.Babayev, T.Kuzmina, K.Şükürov.- B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1998.- 6 s.: 21 sm.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Yerli (Bələdiyyə) vergilər və ödənişlər haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu: Azərbaycan Respublikasının Qanunlar Toplusu Buraxılışa məsul: Ə.Babayev.- B.: BUSİNESS PRESS, 2002.- 8 səh. 20 sm.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Yerli icra hakimiyyətləri haqqında [Mətn]: əsasnamə B.: Biznesmeninbülleteni 1999.- 28 s.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Yetkinlik yaşına çatmayanların baxımsızlığının və hüquq pozuntularının profilaktikası haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının Qanunu B.: Qanun, [2005.]28 s.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Yeyinti məhsulları haqqında: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi Buraxılışa məsul: Natalya Belova, Şölə Quliyeva.- B.: 2000.- 16 səh.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Yol hərəkəti haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu [Mətn]: 25 may 2007- ci ilədək olan əlavə və dəyişikliklərlə /[nəşrə məsul. Şahbaz Xuduoğlu]B.: Qanun, 2007.- 147, [1] s. şək

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Yol hərəkəti haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu [Mətn]: 01.10.2008-ci ilədək olan əlavə və dəyişikliklərlə /nəşrə məsul. Ş.Xuduoğlu.- B,: Qanun, 2008.- 168 s. şək

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Yol hərəkəti haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu [Mətn]: 16.07.2009-cu ilədək olan əlavə və dəyişikliklərlə /nəşrə məsul. Ş.Xuduoğlu.- B.: Qanun, 2009.- 170, [2] s.: şək., 20 sm.

Azərbaycan Respublikası Qanunlar. "Yol hərəkəti haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu [Mətn]: (1 mart 2014-cü ilədək olan əlavə və dəyişikliklərlə) /naşir Ş.Xuduoğlu.- [Bakı]: Qanun, 2014.- 171, [1] s. ill., cədv

Azərbaycan Respublikasının Qanunlar Külliyyatı: 10 kitab I kitab.- B.: Qanun, 1997,842 s.

Azərbaycan Respublikasının Qanunlar Külliyyatı: 10 kitab II kitab.- B.: Qanun, 1997,624 s.

Azərbaycan Respublikasının Qanunlar Külliyatı (1996-1997) [Mətn]: 10 kitab /Red.: S. Mirzəyev, Ş. Xuduoğlu, M. Rəsulov və b.1997-ci ilin Qanunları sırasına 30 sentyabr 1997-ci il tarixinə qədər qəbul edilən Qanunlar daxil edilmişdir : 30 sentyabr 1997-ci il tarixə olan dəyişiklik və əlavələrlə III kitab.- B.: Qanun, 1997.- 840 s.: 20 sm.

Azərbaycan Respublikası qanunlarının siyahısı [Mətn]: 1996-cı il Red. heyəti: F.Əbdüləzimli, T.Kuzmina, K.Şükürov.- B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1997.- 17 s.

Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyası. Bələdiyyə seçkiləri [Mətn]: təlimat, qayda və izahlar /Azərb. Resp. Mərkəzi Seçki Komissiyası Cild I.- B.: [s.n.], 2009.- 48 s.: blank., 20 sm.

Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyası. Bələdiyyə seçkiləri [Mətn]: təlimat, qayda və izahlar /Azərb. Resp. Mərkəzi Seçki Komissiyası Cild II B.: [s.n.], 2009.- 32 s.: blank., 20 sm.

Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyası. Bələdiyyə seçkiləri [Mətn]: təlimat, qayda və izahlar /Azərb. Resp. Mərkəzi Seçki Komissiyası Cild III.- B.: [s.n.], 2009.- 32 s.: blank., cədv., 20 sm.

Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyası. Bələdiyyə seçkiləri [Mətn]: təlimat, qayda və izahlar /Azərb. Resp. Mərkəzi Seçki Komissiyası Cild V.- B.: [s.n.], 2009.- 40 s.: blank.., 20 sm.

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi [Mətn]: I çağırış /Məsulred.: M.Ələsgərov.- B.: Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin nəşri, 1997.- 212 s.: portr., foto

Azərbaycan Respublikası Milli Məclis 1-ci Çağırış, 5-ci Sessiya 1997 Birinci çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi İclaslarının protokolları və stenoqramları [Mətn] /Buraxılışa məsul H.Babayev. Beşincisessiya. Payız. 1-29 noyabr 1996-cı il 8-ci cild.- B.: Milli Məclisin nəşri, 1997.- 607 s.

Azərbaycan Respublikası Milli Məclis 1-ci Çağırış, 5-ci Sessiya 1996 Birinci çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi İclaslarının protokolları və stenoqramları [Mətn] Beşincisessiya. Payız. 3 dekabr 1996-cı il /Burax. məsul: H. Babayev. 9-cu cild.- Bkı: Milli Məclis, 1997. 542 s

Azərbaycan Respublikası Milli Məclis 1-ci Çağırış, 6-cı Sessiya 1997 Birinci çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi İclaslarının protokolları və stenoqramları Cild 10-cu cild.- B.: Milli Məclis 1997.- 623 s. 20 sm.

Azərbaycan Respublikası Milli Məclis 1-ci Çağırış, 6-cı Sessiya 1997 Birinci çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi İclaslarının protokolları və stenoqramları [Mətn] Altıncı sessiya. Yaz. 4-28 mart 1997-ci il 11-ci cild.B.: Milli Məclis, 1997.- 475 s.

Azərbaycan Respublikası Milli Məclis 1-ci Çağırış, 6-cı Sessiya 1997 Birinci çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi İclaslarının protokolları və stenoqramları [Mətn] Altıncı sessiya. Yaz. 1-29 aprel 1997-ci il 12-ci cild.- B.: Milli Məclis, 1997.- 626 s.

Azərbaycan Respublikası Milli Məclis 1-ci Çağırış, 6-cı Sessiya 1997 Birinci çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi İclaslarının protokolları və stenoqramları [Mətn] Altıncı sessiya. Yaz. 2-30 may 1997-ci il 13-cü cild.- B.: Milli Məclis, 1997.- 502 s.

Azərbaycan Respublikası Milli Məclis 1-ci Çağırış, 7-ci Sessiya 1997 Birinci çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi İclaslarının protokolları və stenoqramları [Mətn] /burax. məsul H.Babayev. Növbədən kənar yeddinci sessiya. 6 iyun- 1 iyul 1997-ci il 14-cü cild.- Bkı: Milli Məclis, 1997.- 478 s.

Azərbaycan Respublikası Milli Məclis 1-ci Çağırış, 8-ci Sessiya 1997 Birinci çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi İclaslarının protokolları və stenoqramları [Mətn] /burax. məsul H.. Babayev. Səkkizinci sessiya. Payız. 2-30 dekabr 1997-ci il 17-ci cild.- Bkı: Milli Məclis, 1997.- 544 s.

Azərbaycan Respublikası Milli Məclis 1-ci Çağırış, 8-ci Sessiya 1997 Birinci çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi İclaslarının protokolları və stenoqramları [Mətn] /burax. məsul H.Babayev. Səkkizinci sessiya. Payız. 30 sentyabr- 31 oktyabr 1997-ci il 15-ci cild.- Bkı: Milli Məclis, 1997.- 676 s.

Azərbaycan Respublikası Milli Məclis 1-ci Çağırış, 8-ci Sessiya 1997 Birinci çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi İclaslarının protokolları və stenoqramları [Mətn] /burax. məsul H.Babayev. Səkkizinci sessiya. Payız. 4-28 noyabr 1997-ci il 16-cı cild.- Bkı: Milli Məclis, 1997.- 502 s. Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Azərbaycan Respublikasının insan hüquqları üzrə müvəkkili (ombudsman) haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu [Mətn]: (28 dekabr 2001-ci il, 246-IIKQ)B.: Qanun, 2008.12 s

Azərbaycan Respublikası Milli Məclis 1-ci Çağırış, 9-cu Sessiya 1998. Birinci çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi İclaslarının protokolları və stenoqramları [Mətn] Doqquzuncu sessiya. Yaz. 3-27 fevral 1998-ci il 18-ci cild.- Bı: Milli Məclis, 1998.- 587 s.: 20 sm.

Azərbaycan Respublikası Milli Məclis 1-ci Çağırış, 9-cu Sessiya 1998. Birinci çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi İclaslarının protokolları və stenoqramları [Mətn] Doqquzuncu sessiya. Yaz. 3-28 aprel 1998-ci il 20-ci cild.- Bı: Milli Məclis, 1998.- 569 s.: 20 sm.

Azərbaycan Respublikası Milli Məclis 1-ci Çağırış, 9-cu Sessiya 1998 Birinci çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi İclaslarının protokolları və stenoqramları [Mətn] Doqquzuncu sessiya. Yaz. 1-29 may 1998-ci il 21-ci cild.- Bı: Milli Məclis, 1998.- 713 s.: 20 sm.

Azərbaycan Respublikası Milli Məclis 1-ci Çağırış, 10-cu Sessiya 1998. Birinci çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi İclaslarının protokolları və stenoqramları [Mətn] Növbədənkənar onuncu sessiya. 2 iyun-14 iyul 1998-ci il 22-ci cild.- Bı: Milli Məclis, 1998.- 745 s.: 20 sm.

Azərbaycan Respublikası Milli Məclis 1-ci Çağırış, 11-ci Sessiya 1998 Birinci çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi İclaslarının protokolları və stenoqramları [Mətn] On birinci sessiya. Payız. 30 sentyabr-27 noyabr 1998-ci il 23-cü cild.- Bı: Milli Məclis, 1998.- 801 s.: 20 sm

Azərbaycan Respublikası Milli Məclis 1-ci Çağırış, 11-ci Sessiya 1998. Birinci çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi İclaslarının protokolları və stenoqramları [Mətn] On birinci sessiya. Payız. 1-29 dekabr 1998-ci il 24-cü cild.- Bı: Milli Məclis, 1998.- 842 s.: 20 sm.

Azərbaycan Respublikası Milli Məclis 1-ci Çağırış, 12-ci Sessiya 1999 Birinci çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi İclaslarının protokolları və stenoqramları [Mətn]. On ikinci sessiya. Yaz. 1-26 fevral 1999-cu il 25-ci cild. Bı: Milli Məclis, 1999. 686 s

Azərbaycan Respublikası Milli Məclis 1-ci Çağırış, 12-ci Sessiya 1999. Birinci çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi İclaslarının protokolları və stenoqramları [Mətn]. On ikinci sessiya. Yaz. 2-30 mart 1999-cu il 26-ci cild. Bı: Milli Məclis, 1999. 650 s.

Azərbaycan Respublikası Milli Məclis 1-ci Çağırış, 12-ci Sessiya 1999. Birinci çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi İclaslarının protokolları və stenoqramları [Mətn]. On ikinci sessiya. Yaz. 2-30 aprel 1999-cu il 27-ci cild. Bı: Milli Məclis, 1999. 729 s

Azərbaycan Respublikası Milli Məclis 1-ci Çağırış, 12-ci Sessiya 1999. Birinci çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi İclaslarının protokolları və stenoqramları [Mətn]. On ikinci sessiya. Yaz. 4-25 may 1999-cu il 28-ci cild. Bı: Milli Məclis, 1999. 568 s

Azərbaycan Respublikası Milli Məclis 1-ci Çağırış, 13-cü Sessiya 1999. Birinci çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi İclaslarının protokolları və stenoqramları [Mətn] Növbədənkənar On üçüncü sessiya. Yaz. 1 iyun-2 iyul 1999-cu il 29-cu cild. Bı: Milli Məclis, 1999. 724 s.

Azərbaycan Respublikası Milli Məclis 1-ci Çağırış, 14-cü Sessiya 1999. Birinci çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi İclaslarının protokolları və stenoqramları [Mətn] On dördüncü sessiya. Payız. 30 sentyabr - 19 oktyabr 1999-cu il 30-cu cild ; 1-ci kitab. Bı: Milli Məclis, 1999. 712 s

Azərbaycan Respublikası Milli Məclis 1-ci Çağırış, 14-cü Sessiya 1999. Birinci çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi İclaslarının protokolları və stenoqramları [Mətn] On dördüncü sessiya. Payız. 20-29 oktyabr 1999-cu il 30-cu cild; 2-ci kitab. Bı: Milli Məclis, 1999. 482 s.

Azərbaycan Respublikası Milli Məclis 1-ci Çağırış, 14-cü Sessiya 1999. Birinci çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi İclaslarının protokolları və stenoqramları. On dördüncü sessiya. Payız. 2-30 noyabr 1999-cu il 31-ci cild. Bı: Milli Məclis, 1999. 864 s

Azərbaycan Respublikası Milli Məclis 1-ci Çağırış, 15-ci Sessiya 2000. Birinci çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi İclaslarının protokolları və stenoqramları [Mətn]. On beşinci sessiya. Yaz. 3-31 mart 2000-ci il 34-cü cild. Bı: Milli Məclis, 2000. 615 s

 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclis 1-ci Çağırış, 15-ci Sessiya 2000 Birinci çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi İclaslarının protokolları və stenoqramları [Mətn] On beşinci sessiya. Yaz. 2-30 may 2000-ci il 36-cı cild.- Bı: Milli Məclis, 2000.- 677 s.: 20 sm.

 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclis 1-ci Çağırış, 16-17-ci Sessiya 2000. Birinci çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi İclaslarının protokolları və stenoqramları [Mətn] : növbədənkənar On altıncı sessiya. On yeddinci sessiya/ payız Yaz. /[buraxılışa məsul H. Babayev] 38-ci Cild 3 iyul -25 oktyabr 2000-ci il. B.: Milli Məclis, 2000.- 614, [1] s.: 20 sm.

Azərbaycan Respublikası Milli Məclis 1-ci Çağırış, 14-cü Sessiya 1999. Birinci çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi İclaslarının protokolları və stenoqramları [Mətn] On dördüncü sessiya. Payız. 1-30 dekabr 1999-cu il 32-ci cild. Bı: Milli Məclis, 1999. 738 s

Azərbaycan Respublikası Milli Məclis 2-ci Çağırış, 17-ci Sessiya 2005 İkinci çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi İclaslarının protokolları və stenoqramları [Mətn] On yeddinci sessiya. Yaz. 1-29 aprel 2005-ci il 34-cü Cild.- B.: Milli Məclis, 2005.- 802 səh.

Azərbaycan Respublikası Milli Məclis 2-ci Çağırış, 17-ci Sessiya 2005 İkinci çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi İclaslarının protokolları və stenoqramları [Mətn] On yeddinci sessiya. Yaz. 3-31 may 2005-ci il 35-ci Cild B.: Milli Məclis, 2005.- 748 səh

Azərbaycan Respublikası Milli Məclis 2-ci Çağırış, 17-ci Sessiya 2005 İkinci çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi İclaslarının protokolları və stenoqramları [Mətn] Növbədənkənar 18-ci Sessiya. 10-28 iyun 2005-ci il 36-cı cild.- B.: Milli Məclis, 2005,554 səh.

Azərbaycan Respublikası Milli Məclis 3-cü Çağırış, 1-ci Sessiya. 2-ci Sessiya 2006 Üçüncü çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi İclaslarının protokolları və stenoqramları [Mətn] 2 dekabr 2005-ci il - 7 fevral 2006-cı il.- B.: Milli Məclisin nəşri, 2006.- 362 s.

Azərbaycan Respublikası Milli Məclis 3-cü Çağırış, 3-cü Sessiya 2006 Üçüncü çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi İclaslarının protokolları və stenoqramları [Mətn] 4-25 aprel 2006-cı il Üçüncü Sessiya. Yaz : 3-cü cild.- B.: Milli Məclisin nəşri, 2006.- 400 s.

Azərbaycan Respublikası Milli Məclis 3-cü Çağırış, 3-cü Sessiya 2006 Üçüncü çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi İclaslarının protokolları və stenoqramları [Mətn] 12-30 may 2006-cı ilÜçüncü Sessiya. Yaz : 4-cü cild.- B.: Milli Məclisi nnəşri, 2006.- 442 s.

Azərbaycan Respublikası Milli Məclis 3-cü Çağırış, 4-cü Sessiya. Payız 2006 Üçüncü çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi iclaslarının protokolları və stenoqramları [Mətn] 2-20 oktyabr 2006-ci il /[buraxılışa məsul H. Babayev]Dördüncü sessiya. Payız : 5-ci Cild.- B.: Milli Məclisin nəşri, 2006,407 s.

Azərbaycan Respublikası Milli Məclis 3-cü Çağırış, 4-cü Sessiya 2006 Üçüncü çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi İclaslarının protokolları və stenoqramları [Mətn] /burax. məs. H. Babayev. Dördüncü sessiya. Payız sessiyası: 7-28 noyabr 2006-cı il 6-cı cild.- Bkı: Milli Məclisin nəşri, 2006.- 702 s.

Azərbaycan Respublikası Milli Məclis Üçüncü çağırış. Dördüncüsessiya. Payız 2006 Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi iclaslarının protokolları və stenoqramları [Mətn]: Dördüncü sessiya.Payız. 5-29 dekabr 2006-ci il /Bur. məsul: H.Babayev.7-cicild.- Bakı: Milli Məclisin nəşri, 2006,781 s.

Azərbaycan Respublikası Milli Məclis 3-cü Çağırış, 5-ci Yaz sessiyası 2007 Üçüncü çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi İclaslarının protokolları və stenoqramları. 8-ci cild. B.: Milli Məclisin nəşri, 2007.- 777 s.

Azərbaycan Respublikası Milli Məclis 3-cü Çağırış, 7-ci Sessiya 2007 Üçüncü çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi iclaslarının protokolları və stenoqramları [Mətn]11-ci Cild.- B.: Milli Məclisin nəşri, 2007.- 445 s.

Azərbaycan Respublikası Milli Məclis 3-cü Çağırış, 7-ci Sessiya 2007 Üçüncü çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi iclaslarının protokolları və stenoqramları [Mətn]12-ci cild.- B.: Milli Məclisin nəşri, 2007.- 573 s.

Azərbaycan Respublikası Milli Məclis 3-cü Çağırış, 7-ci Sessiya 2007 Üçüncü çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi İclaslarının protokolları və stenoqramları [Mətn]13-cü cild.- Bkı: Milli Məclisin nəşri, 2007.- 480 s.

Azərbaycan Respublikası Milli Məclis 3-cü Çağırış, 8-ci Sessiya 2008 Üçüncü çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi İclaslarının protokolları və stenoqramları [Mətn] 14-cü cild.- Bkı: Milli Məclisin nəşri, 2008.- 562 s.

 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclis 3-cü Çağırış, 8-ci Sessiya 2008 Üçüncü çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi İclaslarının protokolları və stenoqramları [Mətn] 15-ci cild.- B.: Milli Məclisin nəşri, 2008.- 782 s.

 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclis 3-cü Çağırış, 9-cu Sessiya 2008 Üçüncü çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi İclaslarının protokolları və stenoqramları [Mətn] 16-cı cild. B,: Milli Məclisin nəşri, 2008.- 368, [2] s.

 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclis 3-cü Çağırış, 10-cu Sessiya 2008 Üçüncü çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi İclaslarının protokolları və stenoqramları [Mətn] 17-ci cild.- B.: Milli Məclisin nəşri, 2008.- 757, [3] s.

 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclis 3-cü Çağırış, 10-cu Sessiya 2008 Üçüncü çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi İclaslarının protokolları və stenoqramları. [Mətn] 18-ci cild.- B.: Milli Məclis, 2008.- 521 s.

 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclis 3-cü Çağırış, 11-ci Sessiya. Yaz 2009. Üçüncü çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi iclaslarının protokolları və stenoqramları [Mətn] 19-cu Cild.- B.: Milli Məclisin nəşri, 2009.- 585, [2] s.: 21 sm.

 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclis Üçüncü çağırış. On birinci sessiya. Yaz 2009 Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi iclaslarının protokolları və stenoqramları [Mətn]: On birinci sessiya.Yaz. 3 aprel-29 may 2009-cu il /burax. məs. H.Babayev Cild 20-ci cild.- B.: Milli Məclisin nəşri, 2009.- 680, [1] s.: 21 sm.

 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclis 3-cü Çağırış, 12-ci Sessiya 2009. Üçüncü çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi iclaslarının protokolları və stenoqramları [Mətn] 21-ci cild.- B.: Milli Məclisin nəşri, 2009.- 325 s.: 20 sm.

 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclis Üçüncü çağırış. On üçüncü sessiya. Yaz 2009 Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi iclaslarının protokolları və stenoqramları [Mətn]: On üçüncü sessiya. Payız. 30 sentyabr-13 noyabr 2009-cu il /burax. məs. H.Babayev. 22-ci cild.- B.: MilliMəclisinnəşri, 2009.- 796, [1] s.

 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclis Üçüncü çağırış. On üçüncü sessiya. Payız 2009 Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi iclaslarının protokolları və stenoqramları [Mətn] 23-cü cild.- B.: Milli Məclisin nəşri, 2009.- 437, [1] s.

 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclis Üçüncü çağırış. On dördüncü sessiya. Yaz 2010. Üçüncü çağırış. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi iclaslarının protokolları və stenoqramları [Mətn]. 24-cü Cild On dördüncü sessiya. Yaz. 1-23 fevral 2010-cu il. B.: Milli Məclisin nəşri, 2010. 325, [1] s

 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclis Üçüncü çağırış. On dördüncü sessiya. Yaz 2010. Üçüncü çağırış. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi iclaslarının protokolları və stenoqramları [Mətn]. 25-ci Cild On dördüncü sessiya. Yaz. 5-16 mart 2010-cu il. B.: Milli Məclisin nəşri, 2010. 246, [2] s

 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclis Üçüncü çağırış. On dördüncü sessiya. Yaz 2010. Üçüncü çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi iclaslarının protokolları və stenoqramları [Mətn]. 26-cı Cild On dördüncü sessiya. Yaz. 2-27 aprel 2010-cu il. B.: Milli Məclisin nəşri, 2010. 332, [2] s

 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclis Üçüncü çağırış. On dördüncü sessiya. Yaz 2010. Üçüncü çağırış. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi iclaslarının protokolları və stenoqramları [Mətn]. 27-ci cild. B.: Milli Məclisin nəşri, 2010. 213, [1] s

 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclis Üçüncü çağırış. Növbədənkənar on beşinci sessiya. 2010. Üçüncü çağırış. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi iclaslarının protokolları və stenoqramları [Mətn]. 28-ci cild. B.: Mlli Məclisin nəşri, 2010. 353 s

 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclis 4-cü Çağırış, 1-ci Sessiya. Payız 2010. Dördüncü çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi iclaslarının protokolları və stenoqramları [Mətn] 1-ci cild. Bakı: Milli Məclisin nəşri, 2010. 58, [1] s

Azərbaycan Respublikası Milli Məclis 4-cü Çağırış, 13-cü Sessiya. Payız 2014 Dördüncü çağırış. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi iclaslarının protokolları və stenoqramları [Mətn]: 13-cü sessiya. Payız. 17 oktyabr 2014-cü il /[burax. məs. H.Babayev]C. 61.B.: Milliməclisinnəşri, 2014.- 156, [1] s

Azərbaycan Respublikası Milli Məclis 4-cü Çağırış, 13-cü Sessiya. Payız 2014 Dördüncü çağırış. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi iclaslarının protokolları və stenoqramları [Mətn] : 13-cü sessiya. Payız. 20 noyabr 2014-cü il /[burax. məs. H. Babayev]C. 65.- B.: Milli Məclisin nəşri, 2014.- 106, [1] s.

 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclis 4-cü Çağırış, 13-cü Sessiya. Payız 2014 Dördüncü çağırış. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi iclaslarının protokolları və stenoqramları [Mətn]: 13-cü sessiya. Payız. 28 noyabr 2014-cü il /[burax. məs. H.Babayev]C. 66.- B.: Milli Məclisin nəşri, 2014.- 75, [1] s.

 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclis 4-cü Çağırış, 13-cü Sessiya. Payız 2014 Dördüncü çağırış. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi iclaslarının protokolları və stenoqramları [Mətn]: 13-cü sessiya. Payız. 30 dekabr 2014-cü il /[burax. məs. H.Babayev]C. 68.- B.: Milli Məclisin nəşri, 2014.- 79, [1] s.

Azərbaycan Respublikası Milli Məclis 4-cü Çağırış, 14-cü Sessiya. Yaz 2015 Dördüncü çağırış. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi iclaslarının protokolları və stenoqramları [Mətn]: 2 fevral 2015-ci il /[burax. məsul H.Babayev] Cild 69 On dördüncü sessiya. Yaz.- Bakı: Milli Məclisin nəşri, 2015.- 133, [1] s. gerb

 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclis 4-cü Çağırış, 14-cü Sessiya. Yaz 2015 Dördüncü çağırış. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi iclaslarının protokolları və stenoqramları [Mətn]: 13 fevral 2015-ci il /[burax. məsul H.Babayev] Cild 70 On dördüncü sessiya. Yaz.- Bakı: Milli Məclisin nəşri, 2015.- 90, [2] s. gerb

 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclis 4-cü çağırış. 14-cü Sessiya. Yaz 2015 Dördüncü çağırış. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi iclaslarının protokolları və stenoqramları [Mətn] : 14-cü sessiya. Yaz. 28 aprel 2015-ci il /[burax. məsul H. Babayev] C. 76. B.: Milli Məclisin nəşri, 2015. 95, [1] s.: gerb

Azərbaycan Respublikası Milli Məclis Qanunlar. Azərbaycan Respublikasının Hərbi doktrinası [Mətn]: Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin 2010-cu il 8 iyun tarixli 1029-IIIQR nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir /burax. məs. E. M. Əfəndiyev. Bakı: Hüquq ədəbiyyatı, 2010. 35, [1] s

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2007-ci ildə fəaliyyəti haqqında hesabat [Mətn]: xidməti istifadə üçün /Azərb. Resp. Nazirlər Kabineti.- B.: [s. n.], 2008.- 287, [1] s.: cədv., qrafik., şək., 25 sm.

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti. Tibbi -sosial ekspert komissiyaları haqqında Əsasnamə.- B.: Qanun, 2004.- 12 s.

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti Qaydalar. İstehsalat qəzası ilə bağlı təlimat və qaydalar.- B.: Qanun, 2004.- 24 s.

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2000-ci il qərarlarının monitorinqi: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi Buraxılışa məsul: İ.Vlasova, Ş.Quliyeva Azərbaycan Respublikası Qanunlar.- B.: 2002.- 28 səh.

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2001-ci il qərarlarının monitorinqi: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi Buraxılışa məsul: İnna Vlasova, Şölə Quliyeva.- B.: 2002.- 23 səh.

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin yanında Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidməti haqqında Əsasnamə: Azərbaycan Respublikasının Qanunvericiliyi /Buraxılışa məsul: Ə.Babayev.- B.: BUSİNESS PRESS, 2005,12 səh

Azərbaycan Respublikası Nəqliyyat Nazirliyi. Avtomobil yollarının saxlanılması və təmiri işlərinin təsnifatlaşdırılmasına dair təlimat [Mətn]: Sahədaxili inşaat normaları: (SİN) 1.01-08 /Azərb. Respub. Nəqliyyat Nazirliyi; [haz. Y.M.Piriyev və b.]Bakı: [s.n.], 2008.- 43, [1] s., cədv.; 20 sm.

Azərbaycan Respublikası Prezident (1993-2003; H.Ə.Əliyev) Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin strukturu və Əsasnaməsinin təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı [Mətn] B.: Qanun, [2007].- 8 s.

Azərbaycan Respublikası Prezident (1993-2003; H. Ə. Əliyev). Qiymətli kağızlarla fəaliyyət sahəsində bəzi fəaliyyət növlərinin lisenziyalaşdırılması qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında [Mətn] : Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanı. "MINIMAX" Consulting Baraxılış 31. B.: 1999.- 72 s.: cədv., 21 sm.

Azərbaycan Respublikası prezidenti seçkiləri haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının 1991-ci il 26 iyun tarixli qanunu (1993-cü il 1 sentyabr tarixli 675 və 676 li qanunlarla edilmiş əlavə və dəyişikliklərlə) /Buraxılışa məsul: E.M.Əfəndiyev.- B.: Hüquq ədəbiyyatı, 1997.- 32 s.

Azərbaycan Respublikası prezidenti seçkiləri haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının Qanunu.- B,: Qanun, 1998.- 76 s.: cədv., 20 sm.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanları və sərəncamları [Mətn]: aprel - iyun 1997-ci il /[Azərbaycan Respublikası Prezidenti İcra Aparatı] Azərbaycan Respublikası Prezident (1993-2003; H.Ə.Əliyev)B.: Azərbaycan Respublikası Prezidenti İcra Aparatının Ümumi şöbəsi, 1997.- 204 s.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanları və sərəncamları [Mətn]: oktyabr - dekabr 1996-cı il /[Azərbaycan Respublikası Prezidenti İcra Aparatı] Azərbaycan Respublikası Prezident (1993-2003; H.Ə.Əliyev)B.: Azərbaycan Respublikası Prezidenti İcra Aparatının Ümumi şöbəsi, 1997.- 104 s.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkiləri və hüquqi vəziyyətinə dair qanunlar toplusu 1990-1998 [Mətn]: 9 iyun 1998-ci il tarixdə qəbul edilmişdir. 10 iyul 1998-ci il tarixli qanunla edilmiş dəyişiklik və əlavələrlə /Buraxılışa məsul: E.M.Əfəndiyev.- B,: Hüquq ədəbiyyatı, 1998.- 88 s.: 21 sm.

Azərbaycan Respublikası Sovxoz və kolxozların islahatı haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının Qanunu /Red. heyəti. F.Əbdüləzimli, T.Kuzmina, K.Şükürov.- Bakı:BİZNESMENİNBÜLLETENİ, 1996.- 12 s.

Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsi. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi [Mətn]. B.: Biznesmenin Bülleteni, 2000. 179 s.: cədvəl

Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsi. Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsi: 15 yanvar 2005-ci il tarixədək edilmiş bütün əlavə və dəyişikliklərlə. /Buraxılışa məsul: B.C.ərimov, Ə.H.Hüseynov.- B.: Digesta, 2005,200 səh.

Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsi. Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsi [Mətn]: 12 fevral 2007-ci ilə qədər olan əlavə və dəyişikliklərlə /Nəşrə məsul: Ş.Xuduoğlu.- B.: Qanun, 2007.- 400 s.

Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsi. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi [Mətn]: 11 iyul 2000-ci il tarixli 905-İQ nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə təsdiq edilmişdir: 01.01.2009-cu il tarixədək əlavə və dəyişikliklərlə /nəşrə haz. İ.Şahmaroğlu.- B.: Adiloğlu, 2009.- 239, [1] s.: 21 sm.

"Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin 49.3 və 49.6-cı maddələrinin şərh edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin Qərarı: Azərbaycan Respublikasının Qanunlar toplusu Buraxılışa məsul: Ə.Babayev.- B.: BUSİNESSPRESS, 2002.- 12 səh.

Azərbaycan Respublikası vergi məcəlləsinin dəyişikliklər və əlavələr edilmiş maddələri: (01 Yanvar 2002-ci ilə qədər): Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi Buraxılışa məsul: N.Belova, Ş.Quliyeva Azərbaycan Respublikası Qanunlar.- B.: 2002.- 21 səh.

Azərbaycan Respublikası Vətəndaşların pensiya təminatı haqqında: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi /Burax. məsul: T.Kuzmina, Ş.Quliyeva.- B.: 2001.- 48 s.

Azərbaycan Respublikası "Vətəndaşların Pensiya Təminatı haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu: Azərbaycan Respublikasının qanunlar toplusu /Buraxılışa məsul: Ə.Babayev.- Bakı: BUSİNESS PRESS, 2002.- 56 s.

Azərbaycan Respublikası Yanğın təhlükəsizliyi haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunu.- Bakı: Biznesmenin bülleteni, 1999.- 23 s.; 21 sm.

Azərbaycan Respublikası Yanğından icbari sığorta haqqında: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi.- B.: 2004.- 9 səh.

Azərbaycan Respublikasına gətirilən mallara əlavə dəyər vergisi [Mətn]: Qaydalar /Red. heyəti: Ə.Babayev, T.Kuzmina, K.Şükürov.- B,: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1998.- 13 s.: 21 sm.

Azərbaycan Respublikasında 1995-1998-ci illərdə dövlət mülkiyyətinin özəlləşdirilməsinin dövlət proqrammı [Mətn]: əsasnamə Red. heyəti: F.Əbdüləzimli, T.Kuzmina, K.Şükürov.- B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1995.- 16 s.

Azərbaycan Respublikasında banklar və bank fəaliyyəti haqqında: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi.- B.: 2003.- 28 səh.

Azərbaycan Respublikasında bələdiyyələrin hüquqi əsasları [Mətn]: Bələdiyyələrin ilk imtahanları. Azərbaycanda yerli icmanın bu günü. Qanunlar. Fərmanlar. Sərəncamlar. Əsasnamələr. Əlavələr və dəyişikliklər /Tərt. S.H.Hüseynzadə; Burax. məsul. ..Umbayev; Ön sözü ingilis və rus dillərinə və mündəricatı ingilis dilinə tərcümə edən təşkilat. Kvaloy Nettverk; Mündəricatı rus dilinə tərc.ed. R.Əzizov II cild.- Bı: Naksuana, 2005.- 568 s.; 21 sm.

Azərbaycan Respublikasında dövlət əmlakının idarə edilməsinin təkmilləşdirilməsi üzrə dövlət proqramı [Mətn] /Naşir. Ş.Xuduoğlu.- B.: Qanun, 2007.- 67 s. cədv

Azərbaycan Respublikasında dövlət əmlakının özəlləşdirilməsinin II dövlət proqramı: Azərbaycan Respublikasının qanunlar toplusu /Buraxılışa məsul: Əflatun Babayev. B.: Business Press, 2000. 28 s.: cədvəl

Azərbaycan Respublikasında Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsinin II Dövlət proqramı: Sənədlər toplusu.- Bakı; 2001.- 231 səh.;22 sm.

Azərbaycan Respublikasında dövlət əmlakının registri haqqında əsasnamə [Mətn] /Buraxılışa məsul: İ.Vlasova, Ş.Quliyeva. B.: Biznesmenin Bülleteni, 1999. 12 s.: cədv

Azərbaycan Respublikasında dövlət mülkiyyətinin özəlləşdirilməsi [Mətn]: sənədlər məcmuəsi red. heyəti. F.Əbdüləzimli, T.Kuzmina, K.Şükürov 1.- B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1996.- 20 s.

Azərbaycan Respublikasında dövlət mülkiyyətinin özəlləşdirilməsi [Mətn]: Sənədlər məcmuəsi Red. heyəti: F.Əbdüləzimli, T.Kuzmina, K.Şükürov 2.- B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1996.- 12 s.

Azərbaycan Respublikasında dövlət mülkiyyətinin özəlləşdirilməsi [Mətn]: sənədlər məcmuəsi Red. heyəti: F.Əbdüləzimli, T.Kuzmina, K.Şükürov 3.- B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1997.- 8 s.

Azərbaycan Respublikasında dövlət mülkiyyətinin özəlləşdirilməsi [Mətn]: sənədlər məcmuəsi Red. heyəti: Ə.Babayev, T.Kuzmina, K.Şükürov 4.- B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1997.- 12 s.

Azərbaycan Respublikasında dövlət mülkiyyətinin özəlləşdirilməsi [Mətn]: sənədlər məcmuəsi (aqrar islahatı) Red. heyəti: F.Əbdüləzimli, T.Kuzmina, K.Şükürov 5.- B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1997.- 44 s.

Azərbaycan Respublikasında dövlət mülkiyyətinin özəlləşdirilməsi [Mətn]: sənədlər məcmuəsi /Red. heyəti: Ə.Babayev, T.Kuzmina, K.Şükürov 6.- Bakı: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1997.- 21 s.; 21 sm.

Azərbaycan Respublikasında dövlət mülkiyyətinin özəlləşdirilməsi [Mətn]: sənədlər məcmuəsi /Red. heyəti: Ə.Babayev, T.Kuzmina, K.Şükürov 7.- Bakı: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1997.- 25 s.; 21 sm.

Azərbaycan Respublikasında dövlət mülkiyyətinin özəlləşdirilməsi [Mətn]: sənədlər məcmuəsi Red. heyəti: Ə.Babayev, T.Kuzmina, K.Şükürov 8.- B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1997.- 33 s.

Azərbaycan Respublikasında dövlət mülkiyyətinin özəlləşdirilməsi [Mətn]: sənədlər məcmuəsi Red. heyəti: Ə.Babayev, T.Kuzmina, K.Şükürov 9.- B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1997.- 9 s.

Azərbaycan Respublikasında eroziyaya qarşı zonal mübarizə tədbirləri sistemi: Fermer və kəndli təsərrüfatları üçün tövsiyələr Tərtibçilər: B.H.Əliyev, B.Q.Şəkuri, Ə.Ə.İbrahimov; Aqrar Elm Mərkəzi; Elmi - Tətqiqat Eroziya və Suvarma İnstitutu.- B.: 2002.- 49 səh.

Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən kredit təşkilatlarında mühasibat uçotunun aparılması qaydaları: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi /Buraxılışa məsul: Əflatun, Babayev.- B.: Businesspress, 2005,32 səh.

Azərbaycan Respublikasında İnsan Hüquqlarının Müdafiəsi üzrə Milli Fəaliyyət Planının tətbiqinin birinci ilinin nəticələrinə həsr olunmuş konfransın materialları [Mətn]: Bakı, 30 yanvar 2008-ci il /red. E.Süleymanova (Ombudsman); tərt. ed. A.Səfixanlı, Z.Əliyev.- Bakı: [Azərb. Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman)], 2008.- 272 s., cədv. 20 sm.

Azərbaycan Respublikasında İnsan Hüquqlarının Müdafiəsi üzrə Milli Fəaliyyət Planının tətbiqinin ikinci ilinin nəticələrinə həsr olunmuş konfransın materialları [Mətn]: 20 Fevral 2009-cu il /tərt. A.Səfixanlı, Z.Əliyev; red. E.Süleymanova.- B.: [Oğuz eli], [Azərb. Resp. İn san Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman)], 2009.- 368 s.: cədv., 20 sm.

Azərbaycan Respublikasında kiçik və orta sahibkarlığın inkişafının Dövlət proqramı (2002-2005-ci illər): Azərbaycan Respublikasının qanunlar toplusu Buraxılışa məsul: Ə.Babayev Azərbaycan Respublikası Qanunlar.- B.: BUSİNESSPRESS, 2002.- 24 səh.

Azərbaycan Respublikasında rabitə və informasiya texnologiyalarının inkişafı üzrə 2005-2008-ci illər üçün dövlət proqramı (Elekron Azərbaycan): [Mətn]Bakı: Aspoliqraf, 2006.- 114 s., cədvəl ; 21sm.

Azərbaycan Respublikasında rezident və qeyri - rezidentlərin valyuta əməliyyatlarının rejimi haqqında qaydalar: Azərbaycan Respublikasının Qanunlar Toplusu Buraxılışa məsul: Ə.Babayev.- B.: Businesspress, 2002.- 20 səh.

Azərbaycan Respublikasında sərbəst toplaşma azadlığının təmin olunma vəziyyəti. Qanunvericilik və praktika [Mətn]: monitorinqin nəticələrinə dair hesabat /Açıq Cəmiyyət İnstitutu-Yardım Fondu İnsan Hüquqları və idarəetmə Üzrə Qrant Proqramı (Budapeşt); Vətəndaşların Əmək Hüquqlarını Müdafiə Liqası; ümumi redaktə və tərtibat. S.Məmmədov.- B.: 2007.- 70, [2] s. cədv., sxem

Azərbaycan Respublikasında uşaq və ana ölümünün qarşısının alınması üzrə qanunvericilik və praktika [Mətn] /Red. S.B.Abdullayev, R.Ə.İskəndərov, E.C.Məmişov; Oxfam; Azərbaycan Milli Koalisiyası; Azərbaycan Gənc Hüquqşünaslar Birliyi.- Bakı: 2007.- 56 s.; 20 sm.

Azərbaycan Respublikasının ailə məcəlləsi: 15.08.2005-ci ilə qədər əlavə və dəyişikliklərlə /Nəşrə məsul: Şahbaz, Xuduoğlu.- B.: Qanun, 2005.- 160 səh.

Azərbaycan Respublikasının Ailə Məcəlləsi [Mətn]: 1999-cu il dekabr tarixli qanunla qəbul edilmişdir: 2012-ciilfevral 20-dək edilmiş dəyişiklik və əlavələrlə burax. məsul E.M.Əfəndiyev Azərbaycan Respublikası Qanunlar.- B.: Hüquq ədəbiyyatı, 2012.- 143, [1] s.

Azərbaycan Respublikasının bank sistemi üçün hesablar planı və onun tətbiqinə dair göstərişlər /Azərbaycan Respublikası Milli Bankı.- Bakı: QAPP-POLİQRAF, 2005.- 322 s.: 21 sm.

Azərbaycan Respublikasının Baş Prokuroru yanında korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsi [Mətn]: nailiyyətlər və vəzifələr 2005-2010. [Bakı]: [s.l.], [2010]. 20 s.: foto, diaqram

Azərbaycan Respublikasının Büdcə sistemi haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunu Red. heyəti: Ə.Babayev, T.Kuzmina, K.Şükürov Azərbaycan Respublikası Qanunlar.- B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1997.- 12 s.

Azərbaycan Respublikasının cəzaların icrası qanunvericiliyi [Mətn]: normativ aktlar toplusu (10 mart 2013-cü il tarixədək olan əlavə və dəyişikliklərlə): Azərbaycan Respublikasının Cəzaların İcrası Məcəlləsi; Beynəlxalq-hüquqi aktlar; Azərbaycan Respublikasının qanunları; Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanları; Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarları; Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin aktları; Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin qərarları; Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsi Plenumunun qərarları burax. məs. Ə.H.Hüseynov; toplunun hazırlanması üzrə məsləhətçi C.M.Quliyev.- B.: Digesta, 2013.- 559, [1] s.

Azərbaycan Respublikasının Cəzaların İcrası Məcəlləsi: 2005-ci il avqustun 15-nə qədər olan əlavə və dəyişikliklərlə /Nəşrə məsul: Şahbaz, Xuduoğlu.- B.: Qanun, 2005,120 səh.

Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi [Mətn]: 1999-cü il 3 dekabr tarixli qanunla təsdiq edilmiş, 2000-ci il sentyabrın 1-dən qüvvəyə minmişdir: 2012-ci il martın 1-dək olan dəyişiklik və əlavələrlə burax. məsul. E.M.Əfəndiyev Azərbaycan Respublikası Qanunlar.- B.: Hüquq ədəbiyyatı, 2012.- 323, [1] s.

Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi: Azərbaycan Respublikasının 1960-cı il 8 dekabr tarixli qanunu ilə təsdiq edilmişdir.1999-cu il mayın 1-nə qədər olan dəyişiklik və əlavələrlə /Buraxılışa məsul: E.Əfəndiyev. B.: Hüquq, 1999. 192 səh

Azərbaycan Respublikasının Cinayət-Prosessual Məcəlləsi: Azərbaycan Respublikası qanunlar Toplusu /Buraxilişa məsul: Ə. Babayev. Cild. 78-li buraxılış. Bakı: Qanun, 2000. 459 səh

Azərbaycan Respublikasının Cinayət-Prosessual Məcəlləsi: 15.08. 2005-ci ilə qədər əlavə və dəyişikliklərlə /Nəşrə məsul: Ş.Xuduoğlu.- B.: Qanun, 2005,500 səh.

Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi haqqında əsasnamə /Buraxılışa məsul: E.M.Əfəndiyev.- B.: Hüquq ədəbiyyatı; 2001.- 20 səh.

Azərbaycan Respublikasının dövlət sərhədi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu Naşir: Ş.Xuduoğlu; Red.: F.Ağazadə.- B.: Qanun, 2001.- 24 səh.

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi. Azərbaycanda cinayətkarlıq və hüquqpozmalar [Mətn]: statistik məcmuə /[məcmuənin haz. A.Vəliyev [və b.]; bur. məs. E.Hacı (tərc.)]; Azərb. Resp. Dövlət Statistika Komitəsi.- Bakı: [s. n.], 2012.- 100, [2] s. qrafik, xəritə

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi. Azərbaycanda cinayətkarlıq və hüquq pozmalar 2005 [Mətn]: statistikməcmuə /Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi; [məcmuəni nümumirəhbəri. A.Vəliyev; hazırlayanlar. A.Məmmədov, S.Antyuxina; ingilisdilinətərc. E.Tağıyeva]B.: [Səda], 2005.- 94 [2] s. cədv., şək., xəritə

Azərbaycan Respublikasının Dövlət vergi xidməti haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunu Red. heyəti: Ə.Babayev, T.Kuzmina, K.Şükürov Azərbaycan Respublikası Qanunlar.- B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1997.- 16 s.

Azərbaycan Respublikasının Əhalinin sağlamlığının qorunması haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunu Red. heyəti: Ə.Babayev, T.Kuzmina, K.Şükürov Azərbaycan Respublikası Qanunlar.- B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1997.- 25 s.

Azərbaycan Respublikasının Əmək Qanunları Məcəlləsi [Mətn] Azərbaycan Respublikası Qanunlar.- B.: Qanun 1998.- 108 s.

Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinin Kommentariyası [Mətn]: 01.03.2007-ci ilə qədər olan əlavə və dəyişikliklərlə /Müəlliflər kollektivinin rəhbəri və məsul red. A.M.Qasımov.- Bakı: Adiloğlu, 2007.- 880 s.

Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gətirilən, əlavə dəyər vergisindən azad olunan malların siyahısı: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi /Buraxılışa məsul: Ə. Babayev.- B.: BUSİNESS PRESS, 2005,28 səh.

Azərbaycan Respublikasının Gömrük Məcəlləsi: 15 avqust 2005-ci ilə qədər olan əlavə və dəyişikliklərlə /Nəşrə məsul: Ş.Xuduoğlu.- B.: Qanun, 2005,180 səh.

Azərbaycan Respublikasının Hərbi Qanunlar toplusu [Mətn] Nəşrə məsul. Ş.Xuduoğlu.- Bı: Qanun, 2003.- 580 s.

Azərbaycan Respublikasının hərbi qanunvericiliyi [Mətn]: [2 hissədə] /tərt. və burax. məs. E.Əsgərov, R.Ramazanov; red. hey. M.Hətəmovvə b.; baş red. S.Mirzəyev; red. N.A.Səfərov; ön sözün müəl. Z.Əsgərov I hissə.- B.: Elm, 2006.- 416 s. şək

Azərbaycan Respublikasının hərbi qanunvericiliyi [Mətn]: [2 hissədə] /tərt. və burax. məs. E.Əsgərov, R. Ramazanov; red. hey. M. Hətəmovvə b.; baş red. S.Mirzəyev; red. N.A.Səfərov; ön sözün müəl. Z.Əsgərov II hissə.- B.: Elm, 2006.- 452 s. şək

Azərbaycan Respublikasının Xarici investisiyanın qorunması haqqında [Mətn] Red. heyəti: Ə.Babayev, T.Kuzmina, K.Şükürov Azərbaycan Respublikası Qanunlar.- B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1997.- 12 s.

Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə müvəkkili (Ombudsman). "Azərbaycan Respublikasında Ombudsman təsisatı və insan hüquqlarının inkişafı" [Mətn]: elmi-praktik konfransın materialları /Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (OMBUDSMAN); Bakı Dövlət Universiteti; Red., ön söz: E. Süleymanova; Tərt.: Z.Əliyev.- B., 2007.- 437 s.

Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə müvəkkili (Ombudsman). Azərbaycan Respublikasının iştirakçısı olduğu Beynəlxalq Konvensiyaların Milli Qanunvericilikdə Təsbiti /Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (OMBUDSMAN); Tərt.: A. Səfixanlı, Z. Əliyev; Red.: E. Süleymanova.- B.: Qanun, 2003.- 58 s.

Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə müvəkkili (Ombudsman). Tutulan zaman nələri bilməlisən? /Ön sözün müəllifi: E.Süleymanova.- B.: 2004.- 20 s.

Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə müvəkkili (Ombudsman). Məhkumların hüquqi vəziyyəti /Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (OMBUDSMAN); Tərt.: A. Səfixanlı; Red.: E. Süleymanova.- B.: Hüquq, 2003.- 57 s.

"Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman) haqqında" Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Qanunu: Azərbaycan Respublikasının Qanunlar toplusu Buraxılışa məsul: Ə.Babayev Azərbaycan Respublikası Qanunlar.- B.: BUSİNESSPRESS, 2002.- 12 səh.

Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkilinin (Ombudsmanın) Aparatı. İşgəncəyə - yox!Çevik araşdırma qrupu ilə əməkdaşlığa hazırsınızmı? /Ön sözün müəllifi: E.Süleymanova.- B., 2004.- 12 s.

Azərbaycan Respublikasının inzibati prosessual məcəlləsi [Mətn] /Qanun İnfo; [baş red. İ.Baharov].- B.: [Meqabayt] , 2010.- 64 s.

Azərbaycan Respublikasının KİV qanunvericiliyi [Mətn]: beynəlxalq təcrübə /tərt. müəl. A. Şirinova; nəşrə məs. A. Məmmədov; haz. Azərb. Cəmiyyətinin İnkişafı İctimai Birliyi (ACİİB).- B.: Adiloğlu, 2005.-237 s.

Azərbaycan Respublikasının Kommersiya sirri haqqında: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi Buraxılışa məsul: T.Kuzmina, Ş.Quliyeva Azərbaycan Respublikası Qanunlar.- B.: 2002.- 9 səh.

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası [Mətn] Red. heyəti. F.Əbdüləzimli, T.Kuzmina, K.Şükürov.- B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1995.- 62 s.

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası [Mətn] B.: Azərbaycan, 1997.- 112 s. portr

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası [Mətn] /Naşir: Ş. Xuduoğlu. B.: Qanun, 1999. 60 s.

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası [Mətn]: 12 noyabr 1995-ci ildə qəbul edilmişdir ( 24 avqust 2002-ci il tarixində olan dəyişiklik və əlavələrlə) Naşir. Şahbaz Xuduoğlu Azərbaycan Respublikası Konstitusiya (1995).- Bı: Qanun, 2003.- 48 s.

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası [Mətn] burax. məsul. E.M.Əfəndiyev Azərbaycan Respublikası Konstitusiya.- B.: Hüquq ədəbiyyatı, 2011.- 365, [1] s.

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası Prokurorluğa qəbulla bağlı testlər [Mətn]: [Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası, məcəllələr, qanunlar] Azərb. Hüquqçular Assosiasiyası; tərt. L.Məmmədova; red. Ə.Hacıbəyli Azərbaycan Hüquqçular Assosiasiyası.[Bakı] Qanun, 2012.- 207, [1] s.

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası Prokurorluğa qəbulla bağlı testlər [Mətn]: [Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası, məcəllələr, qanunlar] Azərb. Hüquqçular Assosiasiyası; tərt. L.Məmmədova; red. Ə.Hacıbəyli Azərbaycan Hüquqçular Assosiasiyası.[Bakı] Qanun, 2012.- 207, [1] s.

Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasından, qanunlarından, normativ aktlarından qadınlarla, onların hüquqları ilə bağlı olan müddəalar [Mətn] : [toplu] /burax. məsul Mədəniyyət İşçiləri Müstəqil Həmkarlar İttifaqı Respublika Komitəsinin sosial-iqtisad şöbəsi. B.: [Ziya], 2009. 87, [1] s

Azərbaycan Respublikasının qanunlar külliyyatı [Mətn]: Xüsusi buraxılış III.- Bakı: Qanun, 2001.- 75280 s. 29 sm.

Azərbaycan Respublikasının Qanunları. Dövlət rüsumu haqqında: Azərbaycan Respublikasının qanunu. B.: Biznesmenin Bülleteni, 1999. 6 səh

Azərbaycan Respublikasının qanunu: Ahıllara sosial xidmət haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi Buraxılışa məsul: C.Əzizov, Ş.Quliyeva Azərbaycan Respublikası Qanunlar.- B.: 2001.- 10 səh.

Azərbaycan Respublikasının qanunu Bələdiyyə torpaqlarının idarə edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi Azərbaycan Respublikası Qanunlar.- B.: 2001.- 19 səh.

Azərbaycan Respublikasının qanunu Xarici investisiyanın qorunması haqqında: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi Buraxılışa məsul: İ.Vlasova, Ş.Quliyeva Azərbaycan Respublikası Qanunlar.- B.: 2001.- 12 səh.

Azərbaycan Respublikasının Qanunu. Qaz təchizatı haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının Qanunu.- B.: Qanun, 1998.- 24 s.: 20 sm.

Azərbaycan Respublikasının Qanunu. Qiymətli kağızlar haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının Qanunu.- B.: Qanun, 1998.- 32 s.: 20 sm.

Azərbaycan Respublikasının Qanunu "Məşğulluq haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu Burax. məsul: Əflatun BabayevAzərbaycan Respublikası Qanunlar.- B.: 2001.- 20 səh. 20 sm.

Azərbaycan Respublikasının Qanunu "Sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında": Azərbaycan Respublikasının qanunlar toplusu Buraxılışa məsul: Ə.Babayev Azərbaycan Respublikası Qanunlar.- B.: BUSİNESSPRESS, 2002.- 12 səh.

Azərbaycan Respublikasının Qanunu. Sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının Qanunu.- B.: Qanun, 1998.- 16 s.: 20 sm.

Azərbaycan Respublikasının Qanunu. Torpaq islahatı haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının Qanunu.- B.: Qanun, 1998.- 16 s.: 20 sm.

Azərbaycan Respublikasının Qanunu. Torpaq vergisi haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının Qanunu.- B.: Qanun, 1998.- 18 s.: cədv., 20 sm.

Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi Qrant haqqında: Buraxılışa məsul: İ.Vlasova, Ş.Quliyeva Azərbaycan Respublikası Qanunlar.- B.: 2002.- 8 səh.

Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi Tibbi sığorta haqqında: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi Buraxılışa məsul: N.Belova, Ş.Quliyeva Azərbaycan Respublikası Qanunlar.- B.: 2001.- 12 səh.

Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi Veteranlar haqqında: Buraxılışa məsul.: Tatyana Kuzmina, Şölə Qulieva Azərbaycan Respublikası Qanunlar.- B.: 2002.- 7 səh.

Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi haqqında Əsasnamə [Mətn]: (4 fevral 2000-ci il, 271) B.: Qanun, 2007.- 12 s.

Azərbaycan Respublikasının Məcələlər külüyyatı [Mətn]: 20084-cü ildə Qanun nəşriyyatı tərəfindən çap olunmuşdur. Yeni məcəllələr qəbul edilmiş, əlavə və dəyişikliklər aparılmışdır./nəşrə məs. Ş.Xuduoğlu.- B.: Qanun, 2004.- 1608 s.

Azərbaycan Respublikasının Mənzil Məcəlləsi [Mətn]: 2003-cü il yanvarın 15-dən olan dəyişiklik və əlavələrlə Azərbaycan Respublikası Qanunlar.- Bı: Qanun, 2003.- 108 s.

Azərbaycan Respublikasının məşğulluq strategiyasının həyata keçirilməsi üzrə dövlət proqramı [Mətn] B.: Qanun, 2007.- 20 s. cədv

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi [Mətn]: II çağırış Məsul red.: M.ƏləsgərovTərtibçilər: A.Babayev, H.Babayev; İngiliscəyə tərcümə edənlər: S.Qəhrəmanova, A.Adurova, R.Axundov; Fotolar: R.Qəmbərov.- B.: Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin nəşri, 2001.- 212 s.

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi [Mətn] /məsul red. O.Əsədov üçüncü çağırış.- B.: Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin nəşri, 2009.- 154, [2] s.: portr., fotoşək., şək., 24 sm.

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilər [Mətn]: Əsasnamə, təlimat və qaydalar, sənəd formaları /Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Seçki Komissiyası Cild I.- B.: 2005,95 s.

Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi [Mətn] : [2 hissədə] /burax. məs. Ə. Babayev. Xüsusi hissə. B.: Biznesmenin Bülleteni NE, 2000. 249 s

Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi [Mətn]: 1999-cu il 28 dekabr tarixli qanunla təsdiq edilmiş, 2000-ci il sentyabrın 1-dən qüvvəyə minmişdir: 2012-ci il martın 20-dək olan dəyişiklik və əlavələrlə burax. məsul E.M.Əfəndiyev Azərbaycan Respublikası Qanunlar.- B.: Hüquq ədəbiyyatı, 2012.- 775, [1] s.

Azərbaycan Respublikasının Mülki-Prosessual Məcəlləsi: 15 avqust 2005-ci ilə qədər olan əlavə və dəyişikliklərlə /Nəşrə məsul: Ş.Xuduoğlu.- B.: Qanun, 2005,244 səh.

Azərbaycan Respublikasının Patent haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunu Red. heyəti: Ə.Babayev, T.Kuzmina, K.Şükürov Azərbaycan Respublikası Qanunlar.- B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1997.- 25 s.

Azərbaycan Respublikasının Rabitə haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunu Red. heyəti: Ə.Babayev, T.Kuzmina, K.Şükürov Azərbaycan Respublikası Qanunlar.- B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1997.- 20 s.

Azərbaycan Respublikasının Reklam haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunu Red. heyəti Ə.Babayev, T.Kuzmina, K.Şükürov Azərbaycan Respublikası Qanunlar.- B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1997.- 17 s.

Azərbaycan Respublikasının Sosial sığorta haqqında: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi Buraxılışa məsul: T.Kuzmina, Ş.Quliyeva Azərbaycan Respublikası Qanunlar.- B.: 2002.- 13 səh.

Azərbaycan Respublikasının Sosial sığorta sistemində fərdi uçot: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi Buraxılışa məsul: N.Belova, Ş.Quliyeva Azərbaycan Respublikası Qanunlar.- B.: 2002.- 9 səh.

Azərbaycan Respublikasının Şəxsiyyət vəsiqəsi və pasportlar, ölkədən getmək, gəlmək haqqında sənədlərin toplusu: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi Buraxılışa məsul: İ.Vlasova, Ş.Quliyeva Azərbaycan Respublikası Qanunlar.- B.: 2002.- 19 səh.

Azərbaycan Respublikasının təsərrüfat prosessual məcəlləsi [Mətn] Red. heyəti: Ə.Babayev, T.Kuzmina, K.Şükürov.- B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1997.- 48 s.

Azərbaycan Respublikasının Ticarət Gəmiçiliyi Məcəlləsi Nəşrə məsul: Şahbaz Xuduoğlu.- B.: Qanun, 2001.-136 səh. 20 sm.

Azərbaycan Respublikasının Torpaq islahatı haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi Buraxılışa məsul: İ.Vlasova, Ş.Quliyeva Azərbaycan Respublikası Qanunlar.- B.: 2001.- 24 s.

Azərbaycan Respublikasının vergi qanunvericiliyi. B.: Qanun, 1999. 328 səh

Azərbaycan Respublikasının vergi məcəlləsi [Mətn] : izahatlar /tərtibçilər İ. Baharov, Ə. Babayev. Fiziki şəxslərdən gəlir vergisi 1-ci buraxılış. B.: 2000. 28 səh.: cədv

Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi: İzahatlar: Əlavə dəyər vergisi: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi Toplusu Buraxılış 3 / Burax. məsul: Əflatun Babayev.- B.: 2001.- 24 səh.

Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi: İzahatlar: Əmlak vergisi: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi Toplusu Buraxılış 7 / Burax. məsul: Əflatun Babayev.- B.: 2001.- 16 səh.

Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi: İzahatlar Əsas vəsaitlərin (fondların) mortizasiyası və mənfəətdən (gəlirdən) çıxılmalar.-Buraxılış 6/ Buraxılışa məsul: Ə. Babayev.- B.: Business press, 2001.- 32 səh. 20 sm.

Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi: İzahatlar: Hüquqi şəxslərin mənfəət vergisi: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi Toplusu Buraxılış 2 / Burax. məsul: Əflatun Babayev.- B.: 2001.- 16 səh.

Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi: İzahatlar: Kameral və səyyar vergi yoxlamaları: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi Toplusu Buraxılış 10 / Burax. məsul: Əflatun Babayev.- B.: 2001.- 16 səh.

Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi: İzahatlar: Sadələşdirilmiş sistem üzrə vergi: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi Toplusu Buraxılış 5 / Burax. məsul: Əflatun Babayev.- B.: 2001.- 8 səh.

Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi: İzahatlar: Səyyar vergi yoxlaması zamanı prosessual hərəkətlər: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi Toplusu Buraxılış 12 / Burax. məsul: Əflatun Babayev.- B.: 2001.- 40 səh.

Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi: İzahatlar: Torpaq vergisi: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi Toplusu Buraxılış 8 / Burax. məsul: Əflatun Babayev.- B.: 2001.- 8 səh.

Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi: İzahatlar: Vergi Məcəlləsinə əsasən tutulan maliyyə sanksiyaları. Vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə məsuliyyətin dərəcəsi: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi Toplusu Buraxılış 9 / Burax. məsul: Əflatun Babayev.- B.:2001.- 20 səh.

Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi: Maddələr üzrə izahat: Xüsusi hissə Buraxılışa məsul: Ə.Babayev [165-li buraxılış] Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsi.- B.: Business press, 2002.- 212 səh.

Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi və "Dövlət rüsumu haqqında" Qanunu [Mətn]: (ikisi bir kitabda): (10 fevral 2013-cü il tarixədək olan əlavə və dəyişiklikərlə) burax. məs. Ə.H.Hüseynov.- B.: Digesta, 2013.- 351, [1] s.

Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklər edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının qanunu: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi /Buraxılışa məsul: Ə.Babayev.- B.: BUSİNESSPRESS, 2005,20 səh.

Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklər edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu: Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyi /Buraxılışa məsul: Əflatun, Babayev.B.: Businesspress, 2005.- 16 səh.

Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi 2000-2015 [Mətn] /Azərb.Vergilər Nazirliyi. [Bakı]: [s. n.], [2015].- 305, [2] s. portr., fotoşək., faks., cədv

Azərbaycan Respublikasının Veteranlar haqqında [Mətn] Red. heyəti: Ə.Babayev, T.Kuzmina, K.Şükürov Azərbaycan Respublikası Qanunlar.- B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1997.- 9 s.

Azərbaycan Sosialist Şura Cümhuriyyəti Azərbaycan Sosialist Şura Cümhuriyyətinin qanun əsası [Mətn]: ümum Azərbaycan şuralar qurultayının birinci çağırışı tərəfindən 1921-ci il 19 mayda təsdiq edilmişdir (Ümum Azərbaycan şuralar qurultayının dördüncü çağırışı tərəfindən 1925-ci il 14 mayda təsdiq edilən dəyişiklik və əlavələr ilə bərabər).- B.: Azərbaycan Mərkəzi İcraiyyə komitəsi, 1926.- 20 s.

Azərbaycan Sosialist Şura Cümhuriyyəti. Azərbaycan Sosialist Şura Cümhuriyyətinin qanuni-əsasisi [Mətn]: 1927-ci il 26 martda, Ümum Azərbaycan V Şuralar qurultayı tərəfindən təsdiq edilmişdir.- B.: Azərnəşr, 1929.- 39 s

Azərbaycan Sosialist Şura Cümhuriyyəti heyvanlarının sibir yarası xəstəliyi ilə mübarizə təlimatı [Mətn]Bakı: Xalq Torpaq Komissarlığı, 1929.- 23 s.

Azərbaycan Sosialist Şura Cümhuriyyəti Xalq torpaq komissarlığının meşə təsərrüfat idarəsi ilə bağlaşmış saziş [Mətn]B.: [s.n.], 1929.- 52 s.

Azərbaycan Sosialist Şüra Cümhuriyyəti mülki-üsuli-mühakimə məcəlləsi.- B.: Azərnəşr, 1930.- 191, [3] s.

Azərbaycan Sosialist Şura Cümhuriyyəti. Azərbaycan Mərkəzi İcraiyyə komitəsi dördüncü dövreyi-ictimainin birinci iclası 28 sentyabr [Mətn]: [stenoqrafi məlumat və qərardadlar] B.: AMİK, 1926.- 84 s.

Azərbaycan Sosialist Şura Cümhuriyyətində qara-mal yoluxma ağ ciyər xəstəliyi ilə mübarizə təlimatı [Mətn]Bakı: Xalq Torpaq Komissarlığı, 1929.- 34 s.

Azərbaycan Sosialist Şura Cümhuriyyətini rayonlaşdırma materialları [Mətn] /Azərbaycan Mərkəzi İcraiyyə Komitəsi, Rayonlaşdırma komissiyası.- B.: Azərnəşr, 1926.- 150, [3] s.

Azərbaycan Sosialist Şura Cümhuriyyəti. Azərbaycan Sosialist Şura Cümhuriyyətinin qanuni-əsasisi [Mətn]: 1927-ci il 26 martda, Ümum Azərbaycan V Şuralar qurultayı tərəfindən təsdiq edilmişdir.- B.: Azərnəşr, 1929.- 39 s.

Azərbaycan Sosialist Şura Cümhuriyyəti. Azərbaycan Sosialist Şura Cümhuriyyəti.- Bakı: Azərbaycan Mərkəzi İcraiyyə Komitəsi nəşriyyatı, 1931.- 23 s.

Azərbaycan Sosialist Şura Cümhuriyyəti dairə şuralar qurultayları və dairə icraiyyə komitələri haqqında nizamnamə.- Bakı: Azərbaycan MİK, 1931.- 16 s.

Azərbaycan Sosialist Şura Cümhuriyyəti hökumətinin qanunlar və əmrlər külliyyatı [Mətn] 7-8.- B.: Xalq Ədliyyə komissarlığı, 1925.- 165-248 s.

Azərbaycan Sosialist Şura Cümhuriyyəti İşçi-Kəndli hökumətinin qanunlar və əmrləri külliyyatı [Mətn]: 9 oktyabr 1934-cü il /nəş. ed. ASŞC Xalq Komissarlar Şurası və Ali İqtisad Şurasının İşlər İdarəsi; red. V.Əlizadə.-Cild 22.- B.: [s. n.], 1934.- 20 s.: 18 sm.

Azərbaycan Sosialist Şura Cümhuriyyəti İşçi-Kəndli hökumətinin qanunlar və əmrləri külliyyatı [Mətn]: 25 dekabr 1934-cü il nəş. ed. ASŞC Xalq Komissarlar Şurası və Ali İqtisad Şurasının İşlər İdarəsi; red. V.Əlizadə 31.- B.: [s. n.] 1934.- 28 s.

Azərbaycan sosiyalist şura cumhuriyyəti qanun əsasından təbdil edilmiş mətni lahiyəsi [Mətn] /Azərbaycan Mərkəzi İcrayə Komitəsi.- B.: Azərbaycan Mərkəzi İcrayə Komitəsi, 1925.- 24 s.

Azərbaycan sosiyalist şura cumhuriyyətinin qanun əsasiyəsi [Mətn] 1927-ci il 26 martda, ümum Azərbaycan V şuralar qurultayı tərəfindən təsdiq edilmişdir /Azərbaycan mərkəzi icrayə komitəsi.- Bakı: Azərbaycan mərkəzi icrayə komitəsi , 1927.-23 s.

Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının Konstitusiyası [Mətn]: əsas qanunu 1978-ci il aprelin 21-də doqquzuncu çağırış Azərbaycan SSR Ali Soveti-nin növbədənkənar yeddinci sessiyasından qəbul edilmişdir /[burax. məs. A.M.İsayev]Bakı: Azərnəşr, 1984.- 58, [2] s.  

Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası. Daglıq Qarabag Muxtar Vilayəti haqqında Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının Qanunu [Mətn] /[buraxılışa məsul. A.İsayev] B.: Azərnəşr, 1987.- 50, [1] s.

Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası. Dövlət həyatının mühüm məsələlərinin xalq müzakirəsi haqqında Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının qanunu [Mətn].- B.: Azərnəşr, 1989.- 25, [1]

Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının Konstitusiyası (əsas qanunu). Azərbaycan dövlət nəşriyyatı.- B.: 1965.- 30 s.

Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının Konstitusiyası [Mətn]: əsas qanunu.- Bakı: AzPartnəşr, 1937.- 31, [1] s.

Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası Konstitusiya/ Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının Konstitusiyası [Mətn] : ( Əsas qanunu).- B.: [s. n.], 1937.- 46, [2] s.: 17 sm.

Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası Qanunlar. Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının konstitusiyası [Mətn]: əsas qanunu /[burax. məs. Ə.Ağayev].- B.: Azərnəşr, 1978.- 62, [2] s.: 20 sm.

Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası Qanunlar. Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının konstitusiyası [Mətn]: əsas qanunu /[burax. məs. Ə.Ağayev].- B.: Azərnəşr, 1978.- 62, [2] s.: 20 sm.

Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası Qanunu.Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının Konstitusiyası [Mətn]: ( Əsas qanunu) Bakı: [s.n], 1978.- 69, [1] s.

Azərbaycan SSR Ali Sovetinin deputatları.(Doqquzuncu çağırış) Bakı:1976.- 423 s.

Azərbaycan SSR Ali Sovetinin deputatları.(Onuncu çağırış) Bakı: 1982.- 475 s.

Azərbaycan SSR Ali Sovetinin deputatları.(On birinci çağırış) Bakı:1985.- 472 s.

Azərbaycan SSR Ali Soveti deputatlarının tərcümeyi halı albomu 1955.- Bakı: [s. n.], [1956].-[303] s., portr.; 30 sm.

Azərbaycan SSR Ali Soveti deputatlarının tərcümeyi-halları beşinci çağırış: 15 mart 1959-cu il.- Bakı: [s. n.], 1960.- [555] s., portr.; 22 sm.

Azərbaycan SSR Ali Sovetinin Rəyasət Heyəti. Azərbaycan SSR qanunlar toplusu [Mətn] /AzSSR Nazirlər Soveti; toplunun nəşr komissiyası. Ə.S.Orucov [və b.] 4 cild.- Bakı: Azərnəşr, 1986.- 536, [4] s.

Azərbaycan SSR Azərbaycan SSR-in Mülki Məcəlləsi (1923-cü il) Azərbaycan SSR Mülki Məcəlləsi (1964-cü il): hər iki Mülki Məcəllə qəbul edildikdən qüvvədən düşənədək edilmiş bütün əlavə və dəyişiklikləri də əhatə etməklə bərpa edilmiş tam mətndə verilmişdir /tərtibçi B.C.Kərimli.- B.: Hüquq Yayın Evi;2013.- 536 s.

Azərbaycan SSR qanunları və Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin fərmanları məcmuəsi 1938-1963-cü illər /tərt. ed. V.A.Abramoviç, V.Ə.Kərimov; red. İ.Məmmədov, M.Xələfov.- Bakı: AzSSR Ali Soveti, 1963.- 558, [2] s.

Azərbaycan SSR qanunları, Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin Fərmanları və Azərbaycan SSR Hökuməti qərarlarının xronoloji külliyyatı /Azərb. SSR Nazirlər Soveti yanında Hüquq Komissiyası; [red. M.A. Həsənov] II cild.- Bakı: [s. n.], 1961.- 393, [3] s.

Azərbaycan SSR mülki məcəlləsi [Mətn]: 1987-ci il iyulun 1-nə kimi olan dəyşiklik və əlavələrlə /[buraxılışa məsul R.Kazımov].- B.: Azərnəşr, 1988. 183, [1] s.

Azərbaycan SSR mülki prosessual məcəlləsi 1988-ci il yanvarın 1-nə kimi olan dəyişiklik və əlavələrlə /[burax. məs. R.Kazımov].- 189, [3] s.; 21 sm.

Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti Sərəncam 8 r. Azərbaycan dilinin dövlət dili kimi fəal işlətməyə dair Hökumət proqramının tədrisi haqqında [Mətn]: 14 yanvar 1991-ci il, Bakı şəhəri /Azərb. SSR Nazirlər Sovetinin sədri. H.Həsənov.- B.: 1991.- 10 s.

Azərbaycan şəhər və kənd şuraları, dairə və qəza qurultayları seçkilərinin icrasına aid təlimat [Mətn] /Azərbaycan Mərkəzi İcraiyyə komitəsi.- B.: AİŞC MİK, 1926.- 19 s.

Azərbaycan şəhər və kənd şuraları dairə və qəza qurultayları seçgilərinin icrasına aid təlimat [Mətn] /Azərbaycan mərkəzi icrayə komitəsi.- B.: A. S. Ş. cumhuriyyətinin M.İ. komitəsi, 1928.- 19 s.

Azərbaycan Şuralar qurultayı. VI Azərbaycan şuralar qurultayı nə kimi qərarlar çıxardı [Mətn]: 1-8 aprel 1-ci buraxılış.- Bakı: AİŞC XKŞ və AİŞ Umur idarə müdiriyyəti, 1929.- 31 s.

Azərbaycan Şuralar qurultayı. VI Azərbaycan şuralar qurultayı nə kimi qərarlar çıxarmışdır [Mətn] : [1-8 aprel] II buraxılış.- B.: ASŞC XKS və AİŞ Umur idarəsi, 1929.- 28 s.

Azərbaycan Şuralar qurultayı. VI Azərbaycan şuralar qurultayı nə kimi qərarlar çıxarmışdır [Mətn] III buraxılış.- B.: ASŞC XKŞ və AİŞ Umur idarə müdiriyyəti, 1929.- 24 s.

Azərbaycan və Avropa Şurası /Tərt.ed. Hüseynova G., Babayeva A. M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- B., 2008.- 90 s.

Azərbaycanda xalq maarifi 1920-1927 [Mətn] Bakı: Azərnəşr, 1928.- 179 s.

Azərbaycanda qan bankının və qanköçürmə xidmətlərinin bərpası [Mətn]: Azərbaycandakı qanköçürmə xidmətləri üzrə hüquqi struktur: Oslo, Norveç/Noyabr, 2003 [Layihə] Oslo: 2003 [58] s.

"Azərbaycanda maliyyə nəzarəti və audit" (1999; Bakı) "Azərbaycanda maliyyə nəzarəti və audit" [Mətn]: Beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları. B.: 1999. 190 s

Azərbaycanda özəl biznesin inkişaf problemləri tədqiqatının nəticələri üzrə hesabat [Mətn] /Sahibkarlığa və Bazar İqtisadiyyatının İnkişafına Yardım Fondu.- B.: 1997.- 64 s. ill., cədv

Azərbaycanda parlament seçkiləri noyabr 2000: Hadisələr, faktlar, şərhlər Müəlliflər: A.Hacılı, Ə.Niftili, N.Muxtarlı, Ə.Ağıyev; Red.: M.Hacıbəyli; "İntibah" Demokratiyanın Dirçəlişi Fondu. B.: 2001.-154 s.

Azərbaycanda sosial təminat 2009 [Mətn]: [statistik məcmuə] /Azərb. Resp. Dövlət Statistika Komitəsi; [Məcmuənin ümumi rəhbəri. A.Vəliyev; məs. şəxs. H.Bağırov, A.Məmmədov, R.Lazımova; ingilis dilinə tərc. G. Xəlilova] [Bakı]: [s.n.], 2009.-222, [2] s.

Azərbaycanda söz və mətbuat azadlığı sahəsində vəziyyət 2003 [Mətn]: "Ruh" AJMK-nin illik hesabatı / Hesabatı hazırladı: Hüquq Salmanov; Red. Bahadur İmanquliyev.- B.: 2004.- 82 s.

Azərbaycanda yerli özünüidarə: hüquqi və iqtisadi əsasları haqqında praktikum /Elmi red.: A.M.Yusubov; Müəlliflər: D.Ə.Vəliyev, Y.N.Balakişiyeva, İ.R.Rəfibəyli və b.; ABŞ-ın Beynəlxalq İnkişaf üzrə Agentliyinin Avrasiya Fondu; "Ziya" hüquq və sosioloji araşdırmalar cəmiyyəti.- B.: Adiloğlu, 2005,270 səh.: cədvəl

Azərbaycanda Yuvenal Ədliyyə 1998-2005 [Mətn] /Böyük Britaniya Səfirliyi; Uşaq Hüquqları üzrə Azərbaycan QHT Alyansı; ATƏT-in Bakı Ofisi.- B.: 2005.- 112 s.

Azərbaycanın dövlət və hüququnun əsasları [Mətn]: dərs vəsaiti /Z.Əsgərov, E.Nəsirov, M.İsmayılov, X.Məmmədov; elmi red. Z.Əsgərov; rəyçi. R.İsmayılov, M.Əliyev.- Bakı: Qapp-Poliqraf, 2003.- 440 s.; 24 sm.

Azərbaycanın mədən sənayesi: ictimaiyyəti maraqlandıran aspektlər [Mətn]: təbii ehtiyatlar, şirkətlər və qanunvericilik, neft sazişləri, kim niyə və necə neft gəlirlərinin monitorinqini aparmalıdır, dövlət büdcəsi və neft gəlirləri, mədən sənayesi və yerli icmalar, mədən sənayesində insan hüquqları, yerli və transmilli şirkətlərin əməkdaşlığı. /H.Rizvanqızı [və b.]; dil red. Ə.Tahirzadə; Azərbaycan qeyri-hökumət təşkilatlarının "Mədən Sənayesində Şəffaflığın Artırılması" Koalisiyası.- B.: Yeni nəsil, 2005.- 208 s.

Azərbaycanın stratiqrafiya kodeksi [Mətn]: Qanun və tövsiyyələrin məcmusu /red. heyəti. A.Əlizadə (baş red.); tərt. Ə.B.Abbasov, Ş.Ə.Babayev, A.B.Məmmədov və b.; Azərbaycan Elmlər Akademiyası Geologiya İnstitutu, Azərbaycan Dövlət Geologiya və Mineral Ehtiyatları Komitəsi, Azərbaycan İdarələrarası Stratiqrafiya Komitəsi.- B,: Nafta-Press, 1998.- 110 s.: cədv., 21 sm.

Babaoğlu Hikmət. İnsan hüquqları və azadlıqları [Mətn]: tarixi təkamülü, beynəlxalq və politoloji aspektləri, Azərbaycan təcrübəsi /H.Babaoğlu; red.: Ə.Əhmədov; Rəyçilər: R.Mustafayev, V.Abdullayev, Q. Əliyev.- B.: Elm, 2006.- 244 s.

Babayev İqbal Alıcan oğlu. Layihələrin idarə edilməsi: Milli kompetensiyanın əsasları; Peşəkar biliklərin əsasları; Milli sertifikatlaşdırma sistemi; NCB (az) /İqbal Babayev; Elmi red.: F. A. Atamov; Layihələrin İdarə Edilməsi Azərbaycan Assosiasiyası.- B.: Çaşıoğlu, 2002.- 122 s.

Bağ təsərrüfatı hesab qiymətləri [Mətn]: 18 dekabr 1996-cı il 1633 saylı sərəncam Red. heyəti: F.Əbdüləzimli, T.Kuzmina, K.ŞükürovB.: BİZNESMENİNBÜLLETENİ 1997.- 12 s.

Bağırov Damət Abbas oğlu Vergi auditi /D.A.Bağırov; Elmi red.: Z.Ə.Səmədzadə Bakı : Maarif , 1999.- 428 səh.

Baxşıyeva Nərmin Ənvər qızı. İnzibati hüquqi mübahisələr üzrə məhkəmə icraatı [Mətn]: nəzəri aspektlər: [monoqrafiya] /N. Ə. Baxşıyeva; elmi red. H. S. Qurbanov.- B.: [E. L.] 2014.- 397, [1] s. 21 sm.

Baxşıyeva Nərmin Ənvər qızı. İnzibati hüquqi mübahisələr üzrə məhkəmə icraatı: mahiyyəti və predmeti [Mətn]: [monoqrafiya] /N. Ə. Baxşıyeva; elmi red. H. S. Qurbanov.- B.: [E. L.] 2014.- 220, [3] s. 20 sm.

Bakalavr təhsil pilləsi üçün nəqliyyat hüququ fənninin tədris proqramı elm sahəsi: 12.00.00.- "Hüquq elmləri" /tərt. ed. Ə. İ. Əliyev, E. Ə. Əliyev, F. E. Əliyeva ; elmi red. Ə. Q. Məmmədov ; rəyçilər İ. M. Abbasov [və b.] ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU "Hüquq" fakültəsinin "Beynəlxalq xüsusi hüquq və Avropa hüququ" kafedrası, Bakı Biznes Un-ti .-akı : UniPrint , 2012.- 74, [2] s.

Bakı inzibat şurası şöbəsinin ünvan müəssəsi nizamnaməsi [Mətn]: B.: [s.n.], 1925.- 7+8 s.

Bakı işləri kooperativ və ticarət təşkilatları işlərini nə cür kontrol edirlər [Mətn]: Bakı şurası IX çağırışının Ticarət-Kooperativ bölməsi işlərinin hesabatı 1 aprel 1927-ci ildən 1 dekabr 1928-ci ilədək /Fəhlə, kəndli, qızıl əsgər və bəhriyyəlilər nümayəndələri Bakı şurası.- B.: Bakı Şurası təşkilat şöbəsi, 1929.- 23 s.

Bakı mahal icrayyə komitəsinin 1930-il 18 və 19 apreldə vaqe olan plenumunun qərarı [Mətn]Bakı: Bakı Mahal İcraiyyə Komitəsi, 1930.- 27, [2] s.

Bakı şəhər icra hakimiyyətinin balansında olan qeyri-yaşayış sahələrinin icarə haqqı tarifi [Mətn] /Red. heyəti. F.Əbdüləzimli, T.Kuzmina, K.Şükürov.- B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1996.- 12 s. cədv

Bakı şəhər təsərrüfatı /İKQƏ və QD Nümayəndələri Bakı Şurası.- Bakı: Bakı şurası təşkilat şöbəsi mətbuat sektoru, 1931.- 139, [3] s.

Bakı şəhər təsərrüfatı haqqında AK(b)F BK qətnaməsi [Mətn]: 12-13 aprel 1932 il Bakı Bakı Şurasının Təşkilat şöbəsinin nəşriyyat sektoru nəşriyyatı 1932.- 16 s.

Bakı şəhəri və onun dairələrində olan müəssisələrdə şura qrupları haqqında nizamnamə.- Bakı: Bakı Şurası nəşriyyatı, 1931.- 36 s.

Bakı şəhəri və rayonlarında küçə hərəkatı qaydaları.- B.: Küçə hərəkatını qaydaya salmaq bölməsinin nəşriyyatı;1932.- 80, [3] s.

Bakı şurası (seksiya) bölmələrinin işləri barəsində qanun və dəsturüləməl [Mətn].- B.: [s.n.], 1926.- 20 s.

Bakı şurasının fəaliyyəti barəsində müxtəsər hesab [Mətn]: 1924 oqtyabrın birindən 1925 il oqtyabrın birinəcən /Fəhlə, kəndli, qızıl əsgər və matroslar nümayəndələrinin Bakı şurası.- B.: Bakı şurası təşkilat hissəsinin nəşriyatı, 1925.- 81 s.

Bakı şurası fəaliyyətində mühüm nöqtələr [Mətn] /Bakı şurası təşkilatı.- B.: Bakı şurası təşkilatı, 1927.- 53 s.

Bakı şurası ilə dairə və kənd şuralarının seçkilərinə aid təlimat 1929 il [Mətn] /fəhlə, kəndli, qızıl əsgər və bəhriyyəlilər nümayəndələri Bakı şurası.- B.: Təşkilat şöbəsi, 1929.- 35 s.

Bakı şurası XI çağrışının 1931 ilə məxsus işləri haqqında müxtəsər hesabat /İQKO və KO Nümayəndələrinin Bakı Şurası.- B.: Mətbuat sektorunun nəşriyyatı; 1932.- 68 s. cədv.

Bakı Şurası XI-ci çağrışının müxtəsər hesabatına dair əlavə materiallar məruzəçilər üçün.- B.: Bakı Şurası Təşkilat şöbəsinin mətbuat sektoru; 1932.- 14 s.

Bakı şurası prezidiumunun 1931-ci ilin may, iyun və iyul aylarına məxsus iş planı[Bakı]: [s.n.], 1931.- 20 s.

Bakı Şurası prezidimunun 1932 ili fevral-mart aylarına məxsus iş planı [Mətn].- B.: [Azərnəşr] 1932.- 22 s.

Bakı şurasının kütləvi işi haqqında müxtəsər yekun [Mətn] 1926 il 1 maydan 1927 il 1 iyuna kimi /Bakı şurası təşkilat şöbəsi.- B.: Bakı şurası təşkilat şöbəsi, 1927.- 74 s.

Bakı şurasının məhəlli büdcəsi [Mətn].- B.: Bakı şurası, 1927.- 37 s.

Bakı şurasının 10 illik fəaliyyəti [Mətn]: 1920-1930.- Bakı: Bakı Şurası, 1930.- 39 s.

Bakı şurasının 1925-1926 büdcə ilindəki mədxəl və məxaricinə aid izahat [Mətn]Bakı: Bakı şurası, 1926.- IX, [77] s.

Bakı şurasının 1925-ci ilinə aid işlərindən müxtəsər məlumat [Mətn] /AİŞC fəhlə, kəndli, qızıl əsgər və bəhriyun nümayəndələrinin Bakı şurası.- B.: Bakı şurası təşkilat-təbliğat hissəsi, 1926.- 36 s.

Baksoyuz. Təftiş komisyonun məruzəsi [Mətn] B.: Bakı işçisi, 1926.- 15 s.

Banklar haqqında sənədlər [Mətn] /nəşrə məs. Ş.Xuduoğlu.- Bakı: Qanun, 2006.- 128 s.

Banklar haqqında normativ-hüquqi aktlar toplusu [Mətn] /tərt. R. M. Rzayev və b.; elmi red. və məsləhətçi. Z. F. Məmmədov Bakı : Qanun , 2009. 1091, [1] s.

Barbus Anri. Hücum [Mətn]: başqa doqquz hekayələr /A.Barbus; Qızıl əsgər kitabxanası.- B.: Bakı fəhləsi, 1925.- 32 s.

Bayramov Mayıl Abbas oğlu. Azərbaycan Respublikasının məhkəmə hakimiyyəti [Mətn]: [Dərs vəsaiti] /M.Bayramov; Elmi red. və ön söz: M.Cəfərquliyev; Rəyçilər: İ.İsmayılov və b.- B.: Qanun, 2004.- 408 s.

Bayramov Şamil Baxış oğlu. Sosial təminat hüquq münasibətləri [Mətn] /Ş. Bayramov; elmi red. İ.İ.İsmayılov.- B.: Adiloğlu, 2009.- 151, [1] s.

Bayramov Taleh Zakir oğlu. İddia ərizələri: sənədlərin nümunələri və kommentariyaları [Mətn] / T.Z.Bayramov. B.: Hüquq ədəbiyyatı, 2012. 183, [1] s.

Bayramova Pərvanə. Fövqəladə vəziyyət şəraitində insan hüquqlarının müdafiəsi [Mətn]: [Monoqrafiya] P.Bayramova; Elmi red.: Lətif Hüseynov.- B.: Azərbaycan Universiteti, 2004.- 184 s.

Bayramzadə Xanlar. Əməliyyat-axtarış fəaliyyətinə dair nəzarət [Mətn]: Dərs vəsaiti.- B.: Bakı Universiteti nəşriyyatı, 2007.- 140 s.

Behbudov Tahir Rza oğlu Polis etiketi [Mətn]: tövsiyə /T.R.Behbudov; elmi red. F.T.Məmmədov; məsləhətçi. Q. P. Zapletin. B.: Mütərcim, 2005.- 68 s.

Belokonski İ.P. Zemstvo nədir, camaatdan ötrü nə iş görmüşdür və zemstvo nə cür gərək olsun [Mətn] /İ.P.Belokonski; tərc. ed. M.Axundov; naşir. İ.Aşurbəyli.- B.: [s. n.], 1909.- 26 s.

Bernua-Romer Florans. Avropa şurası hüququ Pan-avropa hüquqi məkanına doğru F.Bernua-Romer, H. Klebes; Azərb. dilinə tərc. və red. ed. K.Bədəlov; [ön söz T.Devis]B.: [2006].- 270, [2] s.

5-ci Bakı şurası fəaliyyəti barəsində müxtəsər məlumat [Mətn]: Bakı Şurası intixab ərəfəsində.- B.: Bakı Şurası divani-rəyasət, 1924.- 30s(2s qat.cedvel)

Beş illik iş Dağıstan aclara kömək və aclığın nəticələri ilə mübarizə mərkəzi komisyaların beş ildə gördüyü işlər [Mətn] /Mübarizə mərkəzi komisyonu.-Maxaç-Qala: Mübarizə mərkəzi komisyonu, 1927.-86 s.

Beşinci çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi İclaslarının protokolları və stenoqramları [Mətn]: 10 aprel- 8 may 2007-cı il /burax. məs. H.Babayev Azərbaycan Respublikası Milli Məclis 3-cü Çağırış, 5-ci Sessiya 2007 Cild IX cild Beşinci sessiya. Yaz.- Bkı: Milli Məclisin nəşri, 2007.- 510 s.: 20 sm.

 

Beşinci çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi İclaslarının protokolları və stenoqramları [Mətn]: 22 may-16 iyun 2007-cı il /burax. məs. H. Babayev Azərbaycan Respublikası Milli Məclis 3-cü Çağırış, 5-ci Sessiya 2007 Cild X cild Beşinci sessiya. Yaz. Növbədənkənar altıncı sessiya.- Bkı: Milli Məclisin nəşri, 2007.- 448 s.: 20 sm.

Beynəlxalq Hüquq [Mətn]: [dərslik] /Məsul red., ön sözün müəll. və tərcüməçi: R.F.Məmmədov; Naşir: Ş.Xuduoğlu.- Bakı: Qanun, 2002.- 752 s.

Beynəlxalq hüquq: Dərs vəsaiti /Tərtib edən: İ.Balayev; Azərbaycan Universiteti Ümumi hissə.- Bakı: Azərbaycan Universiteti, 2000.- 340 s.

Beynəlxalq xüsusi hüquq [Mətn]: Dərs vəsaiti /Müəlliflər. L.P.Anufriyeva və b.; Rus dilindən Azərb., dilinə tərc., edəni və elmi red. Ə.İ.Əliyev, A.İ.Məhərrəmov; Rəyçilər. R.F.Məmmədov, S.R.Zeynalov.- B.: Bakı Universiteti nəşriyyatı, 2007.- 952 s.

Beynəlxalq konfrans materialları, "Ekstremal Şəraitdə Uşaq Hüquqlarının Müdafiəsi və Milli İnsan Hüquqları İnstitutlarının Rolu" (2009; Bakı) Ekstremal Şəraitdə Uşaq Hüquqlarının Müdafiəsi və Milli İnsan Hüquqları İnstitutlarının Rolu mövzusunda [Mətn]: Avropa Şurasının 60 illiyinə, BMT-nin Uşaq Hüquqları Konvensiyasının qəbul olunmasının 20 illiyinə və Azərbaycanda "Uşaq ili" nə həsr olunmuş Beynəlxalq konfransın materialları Bakı, 25-27- may 2009-cu il /Azərb. Resp. İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman); red. E. Süleymanova; red. hey. Z. Əliyev və b. B:. [s.n.], 2009.160 s

Beynəlxalq müqavilələrin bağlanması, icrası və ləğv edilməsi qaydaları [Mətn] Red. heyəti: F.Əbdüləzimli, T.Kuzmina, K.Şükürov B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1997.- 13 s.

Beynəlxalq sənədlər toplusu [Mətn]: [yeddi cilddə] [tərt. və nəşrə məs. Ş.Xuduoğlu] I cild.- B.: Qanun, 2008.- 959, [1] s.

Beynəlxalq təşkilatlar ixtisas kursu üzrə metodik vəsait [Mətn]: Alit əhsilin bakalavr pilləsi üçün: İxtisas HS 160 100 - Beynəlxalq münasibətlər /Tərtib edən. E.Əhmədov; Elmi red. S.Qəndilov; Rəyçilər. N.Axundov, V.İbayev; Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutu; Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası. Bakı : Mütərcim , 2005.- 104 s.

Bədbəxt hadisələrin təhqiqi və uçotu: Qaydalar: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi Buraxılışa məsul: N.Belova, Ş.Quliyeva.- B.: 2001.- 21 səh.

Bədrəddin əfəndi. Əsgərliyin fərzləri [Mətn] /Bədrəddin əfəndi [Bakı]: [s. n.], [1917.].- 15 s.

Bələdiyyə bələdçisi /H.Hacılı, Ə.Əhməd, Q.İbadoğlu, F.Quliyev, O.Mehdizadə; Red.: A.Nağı; Demokratik Seçkilərə Yardım Mərkəzi; Azərbaycanı Modernləşdirmə Mərkəzi. B.: Yeni nəsil, 2000. 166 səh.: cədv

Bələdiyyə torpaqlarının ayrılmasına dair sənədlərin hazırlanması və razılaşdırılması qaydaları [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunlar toplusu Buraxılışa məsul. Ə.Babayev.Bakı BUSİNESS PRESS 2002.- 8 s.

Bələdiyyələr haqqında sənədlər toplusu: [2003-cü il iyuna qədər olan əlavə və dəyişikliklərlə] /Tərtibçi və naşir: Şahbaz Xuduoğlu.- Bakı : Qanun , 2003.- 228 səh.

Bələdiyyələr haqqında sənədlər toplusu: 2005-ci il 1 sentyabra qədər olan əlavə və dəyişikliklərlə /Tərt. və naşir: Şahbaz Xuduoğlu.- B.: Qanun, 2005,312 səh. cədvəl

Bələdiyyələr haqqında sənədlər toplusu [Mətn]: 2007-ci ilin sentyabrına qədər olan əlavə və dəyişikliklərlə /Tərtibçi və naşir. Şahbaz Xuduoğlu.- B.: Qanun, 2007.- 620 s. cədvəl

Bələdiyyələrdə biznes işinin təşkili [Mətn]: Metodik göstəriş /Tərtib edən Q.İ.Bayramov; Red. R.Ə.Ağayev Birinci hissə.- B.: Adiloğlu, 2004.- 32 s.

Bələdiyyələrdə mühasibat uçotu /M.Əhmədzadə, Ə.Ağayev və b.; Vətəndaş Təşəbbüsləri Mərkəzi.- Bakı: Adiloğlu, 2003.- 286 s.

Bələdiyyələrə seçkilərin qaydaları haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunları Azərbaycan Respublikası Qanunlar.- B.: 1999.- 37 s.

Bələdiyyələrin su təsərrüfatı haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi Buraxılışa məsul: Ş.Quliyeva, N. Belova Azərbaycan Respublikası Qanunlar.- B.: 2001.- 13 səh.

Bəyannamələrin kameral yoxlamasının aparılması qaydaları haqqında metodiki göstəricilər: Azərbaycan Respublikasının Qanunlar Toplusu.- B.: 2003.- 16 s.

Binəqədi dairə şurasının 1925-ci ilə aid fəaliyyəti barəsində müxtəsər haqq-hesab [Mətn].- B.: Bakı şurası təşkilat-təbliğat hissəsi, 1926.- 37 s.

Budcədən qaytarılası vəsaitlər üzrə əlavə dəyər vergisi bəyannamələrinin düzgünlüyünün səyyar vergi yoxlaması haqqında metodiki göstəricilər: Azərbaycan Respublikasının Qanunlar Toplusu.-B.: 2003.- 12 s.

Bünyətov Yunis Heydər oğlu. Əməyin mühafizəsi: Məlumat kitabı /Y.H.Bünyətov.- Bakı: Adiloğlu, 2003.- 127 s.

Bütün sahələr üçün ümumi olan qulluqçu vəzifələrinin vahid tarif-ixtisas sorğu kitabçası [Mətn]. B.: 1999. 72 s.: cədv Cari və digər hesabların açılması [Mətn]: qaydaları Red. heyəti: Ə.Babayev, T.Kuzmina, K.Şükürov.Bakı BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1997.- 12 s.

 Cavadov Fuad Musa oğlu. Müxtəlif ölkələrdə məhkəmə ekspertiza idərələrinin quruluşu və fəaliyyətlərinin təşkilati-metodik aspektləri [Mətn]: [Dərs vəsaiti] /F.M.Cavadov, F. M. Abbasova; Məsul red.: Q. H.Kazımov; Rəyçilər: Y.S.Abdullayev, Ə.N.Osmanov; Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Məhkəmə Ekspertizası Kriminalistika və Kriminologiya Problemləri İnstitutu.- B.: 1998.- 46 s.: 20 sm.

Cavadova İradə Arif qızı. Beynəlxalq məhkəmələr və kvaziməhkəmələr [Mətn]: hüquqşünaslar və QHT fəalları üçün məlumat kitabı /İ.Cavadova, S.Məmmədov; sənədlərin tərc. K.Abbasov, H.Xəlilov; Açıq Cəmiyyət İnstitutu-Yardım Fondu; İnsan Hüquqları Üzrə Maarifləndirmə.- Bakı: Qanun, 2005.- 268 s.

Cavadova İradə Arif qızı. İnsan hüquqlarının müdafiəsi: BMT sistemi Avropa sistemi ölkədaxili mexanizm /İradə Cavadova, Sahib Məmmədov.- Bakı: Adiloğlu, 2004.- 313 s.

Cəbhə arxası qulluq etmək məcburiyyətində olanın şəhadətnaməsi [Mətn].- B.: [s. n.], 1925.- 12.

Cəbrayılov Üzeyir Cəbrayıl oğlu. Qanlı fevral [Mətn] /Ü.Cəbrayılov; red. Ə.Kəlbəcərli.- Bakı: [s.n.], 2010.- 159, [1] s.

Cəfərquliyev Mirağa Əşrəf oğlu. Azərbaycan Respublikasının cinayət prosesi: [Dərslik]/.Ə.Cəfərquliyev; Ş.Xuduoğlu.- Bakı: Qanun, 2002.- 904 s.

Cəfərquliyev Mirağa Əşrəf oğlu. Azərbaycan Respublikasının cinayət prosesi [Mətn]: ali məktəblərin hüquq fakültəsi üçün dərslik /M.Cəfərquliyev; rəyçilər. C.H.Mövsümov; F.Y.Səməndərov; R.Q.İsgəndərov.- B.: Qanun, 2005.- 852 s.

Cəfərquliyev Mirağa Əşrəf oğlu. Azərbaycan Respublikasının Cinayət prosesi [Mətn]: Ali məktəblərin hüquq fakültələri üçün dərslik /M.Ə.Cəfərquliyev; Rəyçilər. C.H.Mövsümov və b.- Bakı: Qanun, 2008.- 768 s.

Cəfərquliyev Mirağa Əşrəf oğlu. Cinayət prosesi: [2 cilddə] Xüsusi hissə: Ali məktəblərin hüquq fakültələri üçün dərslik /Mirağa Cəfərquliyev.- Bakı: Qanun, 2001.- 328 s.

Cəfərquliyev Mirağa Əşrəf oğlu. Milli dil və məhkəmə icraatı [Mətn]: Problemləri və həlli /M.Ə.Cəfərquliyev.- B.: Azərnəşr, 1991.- 264 s.

Cəfərli Nazim Həsən oğlu. Xarici ölkələrin dövlət və hüquq tarixi [Mətn]: Dərs vəsaiti. Hüquqşünaslıq ixtisası /N.H.Cəfərli, N.Q.Xəlilov, B.R.Nəsirov; Rəy verən. E.Q.Nəbiyev, R.A.Əkbərov; Red. M.B.Əhmədov; Polis Akademiyası.- B.: Çaşıoğlu, 2004.- 240 s.

Cəfərov B.A. Bələdiyyələrin işinin təşkili /B.A.Cəfərov,Ə.Ə.Cavadov, C.D. Məmmədov və b.- Bakı: [yersiz], 2004.- 163 s.

Cəfərov İlqar. Azərbaycan Respublikası Konstitusiya hüququnun əsasları.(Məntiqi-struktur sxemlər): Ali və orta ixtisas tədris müəssisələrinin tələbələri üçün dərs vəsaiti /İlqar Cəfərov; Elmi red.: Qorxmaz Vəliyev.- Bakı: Adiloğlu, 2002.- 230 s.

Cəfərov İlqar. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının şərhi /İ..Cəfərov; Elmi red.: ..Əfəndiyev.- Bı: Hüquq ədəbiyyatı, 2001.- 488 s.

Cəfərov İlqar Mərdan oğlu. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının şərhi [Mətn] /İ.M.Cəfərov; elmi red. E.M.Əfəndiyev.- B.: Hüquq ədəbiyyatı, 2012.- 723, [1] s.: gerb, şək

Cəfərov İlqar Mərdan oğlu. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının şərhi [Mətn] /İ.M. Cəfərov ; elmi red. E.M.Əfəndiyev.- B.: Hüquq ədəbiyyatı, 2013.- 723, [1] s.: gerb, şək

Cəfərov İlqar. Azərbaycan Respublikasında təqaüdçülərin, veteranların, əlillərin və şəhid ailələrinin hüquqları. İlqar Cəfərov, İmran Vəliyev, Elxan Əsədov; İqtisadi-hüquqi Maarifçilik Mərkəzi.- Bı: 2002.- 64 səh.

Cəfərov İlqar. "Yetkinlik yaşına çatmayanların işləri və hüquqlarının müdafiəsi üzrə komisiyyalar haqqında" əsasnamənin kommentariyası /İ.M.Cəfərov; Azərbaycan Gənc Hüquqsünaslar birliyi.- Bakı: 2003.- 231 s.

 Cəfərov Mansur Xanbaba oğlu. Daxili işlər orqanlarında xüsusi texnika [Mətn]: DİN Polis Akademiyasının tələbələri üçün dərslik /M.X.Cəfərov; Rəyçilər: Z.V.Dünyamalıyev, R.İ.Rəsulov, Ş.İ.Hüseynov; Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Polis Akademiyası.- B.: Maarif, 1996.- 224 s. cədvəl

 Cəlilov Elman. Azərbaycanın dövlət və hüququ [Mətn]: XIII-XIV yüz illər /E. Cəlilov; Rəyçi. M. Nağıyev. B.: DövlətKitabPalatası, 1995.- 420 s. + [1] qat. v.

Cinayət hüququ üzrə albom-sxem [İzomaterial]: Müdavim və dinləyicilər üçün tədris vəsaiti /Ə.İ.Əliyev, R.Ə.Şəmsizadə, İ.F.Məmmədli; Elmi red.: M.B.Əhmədov; Polis Akademiyası Sxem. Ümumi hissə.- B.: Qanun, 1997.- 96 s.

Cinayət hüququ üzrə məsələlər toplusu [Mətn]: Xüsusi hissə: müdavim və dinləyicilər üçün tədris vəsaiti /Tərtib ed. M.B.Əhmədov, Ə.İ.Əliyev, M.M.Məmmədov,İ.F.Məmmədli; Elmi red. X.C.Əlikbərov, R.İ.Rəsulov; Polis Akademiyası.- B.: Qanun, 1996.- 88 s.

Cinayət prosesində iştirak edən şəxslərin dövlət müdafiəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu: (1dekabr 1998- ci il, 585-IQD) Azərbaycan Respublikası Qanunlar.- B.: Qanun, 2002.- 12 səh.

Cinayət üsuli-mühakimə məcəlləsi [Mətn]: Azərbaycan Mərkəzi İcraiyyə Komitəsinin həziran 16-dan 1923-cü sənədə vaqe olmuş Heyyəti-dövriyyəsi tərəfindən qəbul edilmişdir. /Azərbaycan İctimai Şura Cümhuriyyəti.- B.: Ədliyyə komissarlığı, 1923.- 190 s.

Cinayət üsuli-mühakimə məcəlləsi [Mətn]: Azərbaycan Mərkəzi İcraiyyə Komitəsinin həziran 16-dan 1923-cü sənədə vaqe olmuş heyyəti-dövriyyəsi tərəfindən qəbul edilmişdir. 10 may 1926 sənəyə kimi bütün təbdilat və təkmilat daxildir. /Azərbaycan İctimai Şura Cümhuriyyəti.- B.: Ədliyyə komissarlığı, 1926.- 226, [V] s.

Cinayət və cinayət-prosessual qanunvericililiyin təkmilləşdirilməsi məsələləri [Mətn]: Elmi əsərlərin mövzu toplusu Azərbaycan SSR Xalq Təhsili Bakı Dövlət Universiteti red; red. hey. T.M. Qafarov, C.H. Mövsümov, R.Ə.Güləliyeva.- B.: Bakı Universiteti, 1990.- 115 s.

Cuvarlı Toğrul. Qanun: Orta sinif şagirdləri üçün vəsait Toğrul Cuvarlı;Tərtibat: Tərlan Qorçu; Redaktor: Zeynal Məmmədli.- B.: TUTU, 2001.- 39 səh.

Çağrışdan əvvəl üçün qeyd kitabçası [Mətn]: forma 3.- B.: [s. n.], 1925.- 19 s.

Çirkin V. Y. Xarici ölkələrin konstitusiya hüququ [Mətn] /V.Y.Çirkin; Tərc.ed.: Ə.H.Hüseynov; Məsul red.: S.Ə.Vəliyev, B.C.Kərimov.- Bakı: Digesta, 2000.- 724 s.

Çirkin V. Y. Xarici ölkələrin konstitusiya hüququ [Mətn]: [dərslik]/V.Y.Çirkin; tərc.ed. Ə.H.Hüseynov; məs.red. B.C.Kərimov.- Bakı: Digesta, 2007.- 720 s.

Dadaşov Ağakərim. "Cinayət prosesi" fənnindən mühazirələr toplusu [Mətn]: Dərs vəsaiti /Ağakərim Dadaşov, E. Salayev, S.Ağayev; Rəy verənlər. C.Mövsümov, H.Qurbanov; Polis Akademiyası. B.: 2005.- 314 s.

Dağ-mədən işləri texnologiyasının parametrlərinin seçilməsi, əsaslandırılması və təyini [Mətn]: 0202 ixtisası üzrə diplom layihəsini yerinə yetirək üçün metodik göstərişlər /M.Əzizbəyov adına Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutu; Red. Ə.S.Sadıqzadə; Tərtibçilər. A.M.Xasayev, H.H.Muxtarov, A.M.Əzizov, Ş.F.Hüseynova; Ali Təhsil üzrə Tədris-Metodika Kabineti.-B.: Azərb. NKİ, 1988.- 64 s.

Dağıstan sosiyalist şura cumhuriyyəti Avul- kənd-stanisa entxab komisyonlarına təlimat [Mətn] /Dağıstan sosiyalist şura cumhuriyyəti mərkəzi icrayə komitəsi Mahaç-Qala : Dağıstan sosiyalist şura cumhuriyyəti mərkəzi icrayə komitəsi , 1927. 35 s.

Dağıstanda qan düşmanlığı və onun ilə mübarizə [Mətn] Mahaç-Qala: Dağıstan Ədliyyə komissarlığı, 1926.- 19 s.

Dağlı Əli Hüseyn. Şura məhkəməsində xalq iclasçısı [Mətn] /Ə.H.Dağlı.- B.: Azərbaycan Xalq Ədliyyə komissarlığı, 1926.- 13 s.

Daxili audit. Qanunvericilik və normativ sənədlər [Mətn] Azərbaycan Respublikası Auditlər Palatası şurasının qərarı ilə çap olunur Layihənin rəhbəri: Vahid Novruzov; Tərtibçi və red.: Ş.Yaqubov.- B.: İqtisadiyyat və audit 2007.- 96 s.

 Daxili İşlər Orqanları əməkdaşlarının fəaliyyətində psixologiya və pedaqogika fənni üzrə dərs vəsaiti [Mətn]: mühazirə mətnləri /Azəb. Resp. Təhsil Nazirliyi; Azərb Resp. Daxili İşlər Nazirliyi Polis Akademiyası, Daxili İşlər Orqanlarının Əməliyyat-Axtarış Fəaliyyəti Kafedrası; tərt. ed. Ş.İ.Hüseynov, R.M.Nəsirov; elmi red. M.B.Əhmədov, K.Ə.Kərimov; rəy verən. N.T.Rzayeva, M.H.Ağayev.- B.: Mütərcim, 2009.- 291, [1] s.

Daxili işlər orqanlarının əməliyyat-axtarış fəaliyyəti [Mətn]: dərs vəsaiti /Ş.Hüseynov [və b.]; məs. red. R.Nağıyev, Ş.Hüseynov; rəyçilər B.Zahidov, C.Süleymanov, M.Qəfərov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. DİN, Polis Akad., "Daxili işlər orqanlarının əməliyyat-axtarış fəaliyyəti" kafedrası Ümumi və xüsusi hissə.- Bakı: Mütərcim, 2011.- 554, [3] s.

Daimi nümayəndəlik yaratmayan qeyri-rezidentlərin və idarəetmə yerinə görə rezident sayılan hüquqi şəxsin vergi uçotuna alınması qaydaları: Azərbaycan Respublikasının qanunlar toplusu. Burax. məsul: Ə.Babayev.- B.: BUSİNESS PRESS, 2002.- 4 səh.

Dairə şuralar qurultayı və dairə icraiyyə komitələri haqqında [Mətn] Bakı: [s. n.], 1924.- 14 s.

Daşınmaz əmlak bazarı və rieltor: Soraq-məlumat kitabı /Tərtibçilər: E.Əsədov, N. İbrahimov, İ.Mirzəyev, M.Qasımov.- B.: REC-NAŞİR, 2005.- 80 s.

Daşınmaz əmlakın dövlət reyestrinin aparılması qaydaları: Azərbaycan Respublikasının Qanunvericiliyi / Buraxılışa məsul: C.Mir-Bəşirova, Ş.Quliyeva.- B.: 2004.- 16 səh.

Davudov F.E. Xətt ekspertizası və sənədlərin texniki tədqiqatına materialların hazırlanması qaydaları milis, prokurorluq və məhkəmə orqanları işçiləri üçün vəsait /F.E.Davudov; AzSSR Nazirlər Sovetinin Hüquq Komissiyası, Azərb. Elmi-Tədqiqat Məhkəmə Ekspertizası İn-tu.- Bakı: [s. n.], 1966.- 27 , [3] s.; 19 sm.

Demokratik ölkələrin seçki təcrübəsi [Mətn] /Tərtibatçı-müəllif: O.İbrahimov; "İnam" Plüralizm Mərkəzi. B.: Azərbaycan, 1999. 32 s.: sxem

Demokratiya-Antidemokratiya: İnsan Haqları Bəyannaməsi üstündə rəmzi məhkəmə çəkişmələri /Kitabı hazırlayan: N.Mehdi, red.: Ə.Abbasov, naşir: Ş.Xuduoğlu; Rəmzi Anayasa Məhkəməsi.- Bakı: Qanun, 2003.- 211 s.

Dəmirçiyeva Məhəbbət Dəyirman qızı. Ailə hüququ [Mətn] /M.Dəmirçiyeva; Elmi red. .Ə.Cəfərquliyev.- Bakı: Qanun, 2003.- 384 s.

Dəmirçiyeva Məhəbbət Dəyirman qızı. Azərbaycan Respublikasının Ailə hüququ [Mətn]: ali məktəblərin hüquq fakültələri üçün dərslik /M.Dəmirçiyeva; [elmi red. .Ə.Cəfərquliyev; rəyçilər M.A.Mövsümov, S.Ə.Əliyev, V.Əsədov]. B.: Qanun, 2008.- 487 s.

Dəmirov Aslan Həsən oğlu. Azərbaycan Respublikasının konstitusiyası və hüququn əsasları [Elektron resurs]: mühazirə kursu: dərs vəsaiti A.H.Dəmirov, Ş.N.İsmayılov, Q.F.Hüseynov; elmi red. S.A.Məmmədov; rəyçilər D.H.Qüdrətov [və b.]; red. A.O.Rzayev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Müəl. İn-tu, Salyan filialı B.: Mütərcim, 2010.- 87 s.